kontakt Förbättrad intjäningsförmåga Hur påverkar strukturförändringar? Så skapar Agne viltfoder Generationsskifte skapar känslor Gallra i tid

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "kontakt Förbättrad intjäningsförmåga Hur påverkar strukturförändringar? Så skapar Agne viltfoder Generationsskifte skapar känslor Gallra i tid"

Transkript

1 kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 5 november 2013 Förbättrad intjäningsförmåga Hur påverkar strukturförändringar? Så skapar Agne viltfoder Generationsskifte skapar känslor Gallra i tid

2 innehåll #5/13 4 Södras delårsrapport Trots en fortsatt svag konjunktur har Södra ökat den underliggande intjäningen kraftigt under årets tre första kvartal jämfört med föregående år. 10 Hur påverkas Södra av strukturförändringar? Skogsindustrin är i förändring och virkesmarknaden påverkas. 16 Vintage Living årgångshem Hustillverkaren Trivselhus har lanserat konceptet Vintage Living med ombonad charm. 30 Gallra när skogen behöver det! Södras gallringsuppföljningar visar att många gallringar sätts in för sent. 3 Ledare: Skogsgården en del av valet Södras delårsrapport jan-sept 2013: Kraftigt förbättrad intjäningsförmåga 5 Ny styrning främjar en sammanhållen koncern Intensivt arbete med koncernstrategin 6 Nu blir Skogsägarnätet ännu mer tillgängligt Södra kritiskt mot detaljstyrningen i miljömålsberedningens betänkande 8 Marknadsläget 9 Virkesmarknaden 10 Industrin går bra och vi behöver massaved 12 Ingemar nöjd med sin avverkning med markskoningsgaranti 14 Positivt första år i Stockholm/Mälardalen 16 Vintage Living årgångshem som blir bättre med tiden 18 Så skapar Agne viltfoder 19 Köp viltsäcken från Södra Skogsplantor! 20 Utsläpp blev tankeväckare i Mörrum Vi har alla ansvar för miljöarbetet 22 Hur många fåglar bor det i Sverige? 23 Vinn boken! 24 Förtroendevalda revisorerna vill se större medlemsengagemang 26 Vägen till Södras engagerade förtroenderåd börjar hos valberedningen 28 Kvalitetsuppföljning av Södras gallringar 30 Gallra när skogen behöver det! 32 Svenska hjärtan klappar för trä 34 Generationsskifte skapar många känslor 36 Upphandlingen av avverkningsresurser är klar 34 Generationsskifte skapar känslor Låt det ta tid, lyssna, diskutera då blir alla nöjda. 38 Södras textilmassa fortsätter leverera(s) Spännande lövsatsning i Asien för Södra Timber 40 Elspalten Frågor och svar inom skatteområdet 42 Medlemmar tar del av Södras framtida värdetillväxt 43 Handelsplatsen 44 Besök från Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg Kurs med skogsbruksplanen i fokus 45 Grattis alla vinnare av boken Torkad mat! 46 Pengar till forskningsmiljö för att bygga höga hus med trä Lyckad familjeskogsdag i Komstad 47 Södras säkerhetsdagar på Asa 48 På Gång Trä & papper Södrakontakt Tidning för Södras medlemmar. Utkommer med sex nummer per år Redaktörer: Åsa Wernersson och Carin Bengtsson Ansvarig utgivare: Magnus Berg Redaktion: Åsa Wernersson och Carin Bengtsson Annonsering: Medlemskontakt: Adress: Södrakontakt, Växjö Skogsägarnätet: skog.sodra.com Telefon: Telefax: Grafisk form: Ahlqvist & Co, Karlshamn Tryckeri: Printfabriken, Karlskrona, FSC-licensierat tryckeri Papper: Scandia 2000, 115 g, FSC- och PEFC-märkt papper Välkommen med förslag på innehåll! Omslagsbild: Patrik Yngvesson och Agne Andersson är lärare på Naturbruksgymnasiet i Osby. I skogen som deras skola förvaltar vill de gynna mångfalden genom att skapa lämpligt viltfoder. Foto: Eijer Andersson

3 3 Skogsgården en del av valet 2014 En av årets höjdpunkter, älgjaktspremiären, har gått av stapeln på traditionsenligt sätt hemma på Hamra. Några av oss har varit med mer än ett halvt sekel, andra gjorde sin debut. Jakten ger tillfälle till reflektioner, samtal och egna iakttagelser. Samma vecka tog jag också emot en delegation om 23 personer från Indonesien, som hade bett att få besöka Södra och studera vårt skogsbruk. Områdeschef, inspektorer och Sbo-ordförande gjorde alla ett djupt intryck på dem. Samtidigt börjar valrörelsen så sakteligen dra igång inför valen 2014, såväl på europaplanet som nationellt. Många frågor kommer upp på dagordningen, exempelvis sysselsättning, energi, klimatförändringar och hur planetens resurser ska räcka till en starkt växande befolkning. En förutsättning för att nästa generation ska ha en framtid, såväl i Sverige som utomlands, är att vi hushåller med våra resurser. Begreppet uthållig utveckling måste få en reell innebörd. Här kommer ett aktivt skogsbruk och biomassabaserad industri att spela en viktig roll. Vi inom Södra kan och kommer att vara en viktig pusselbit i denna utveckling. Våra politiker, oavsett partifärg, kommer att få vårt erbjudande och därmed förhoppningsvis förstå att vår verksamhet är en möjlighet för dem att nå sina mål. Vi ser i dag en växande klyfta mellan stad och land. En allt större del av väljarna bor i dag i storstäderna. De naturliga banden med släktingar på landsbygen som fanns förr försvinner mer och mer. Därför har vi ett gemensamt ansvar att berätta om vad som faktiskt sker inom skogsbruket och skogsindustrin. Detta behöver vi bli bättre på. Nyligen kom vår kvartalsrapport för tredje kvartalet. Utvecklingen går åt rätt håll. Föregående års åtgärdspaket har gett avsett resultat. Nu gäller det bara att hålla i. Pågående strategiarbete känns mycket bra. Innan året är slut ska vi ha lagt ut riktningen för Ett antal projekt pågår och kommer under nästa år att leverera resultat. Trots en hel del negativa beskrivningar av utvecklingen i skogsbranschen ser framtiden för både skogsnäringen och vårt Södra ljus ut. Rätt fokus och investeringar för att möta framtiden kommer vara fortsatt viktigt för att gagna skogsgårdens ekonomi och därmed oss medlemmar. Christer Segerstéen ordförande i Södra Vi alla, såväl skogsägare som anställda, inom Södra står för något positivt. Vi arbetar med en förnybar resurs. Våra skogar växer mer än vi avverkar, vi är koldioxidneutrala, vi fasar successivt ut den svarta molekylen och ersätter den med den gröna. Ett exempel är utvecklingen i Värö fick vi köpa energi för att driva såväl bruk som såg. Idag förser vi hela anläggningen med egen energi och dessutom säljer vi energi externt motsvarande uppvärmningen av villor. I vårt skogsbruk jobbar vi målmedvetet med balansen mellan produktion och biologisk mångfald. Senaste exemplet är vår markskoningsgaranti vid slutavverkning för att minimera körskador. En stor utmaning som vi står inför är bristen på kunskap om vår näring bland allmänhet och beslutsfattare.

4 4 Södras delårsrapport januari-september 2013: Kraftigt förbättrad intjäningsförmåga Trots en fortsatt svag konjunktur har Södra ökat den underliggande intjäningen kraftigt under årets tre första kvartal jämfört med föregående år. Foto: Zarah Karlsson Nettoomsättningen uppgick till miljoner kronor, vilket är en minskning med 4 procent. Minskningen beror främst på lägre försäljning av elcertifikat samt stängningen av CTMPbruket i Follafoss, Norge. Rörelseresultatet, exklusive omstruktureringskostnader, ökade med 780 miljoner kronor jämfört med föregående år och uppgår till 190 miljoner kronor. Rörelseresultatet efter omstruktureringskostnader uppgår till -706 miljoner kronor. Under motsvarande period 2012 uppgick rörelseresultatet till -590 miljoner kronor. I juli fattade Södra beslut om nedläggning av massabruket i Tofte, Norge. Omstruktureringskostnaden uppgår till 896 miljoner kronor och sär redovisas i resultatet. Kassaflödet efter investeringar uppgick till 295 miljoner kronor, vilket är 939 miljoner kronor bättre än under motsvarande period Koncernchefens kommentarer Vi kan konstatera att våra marknader fortsatt präglas av den svaga konjunkturen och en stark svensk krona. Resultaträkning Trots det har vår intjäningsförmåga stärkts under året. Särskilt tydlig blir förändringen när man ser till utvecklingen de senaste månaderna. Rörelseresultatet, exklusive omstruktureringskostnader, under det tredje kvartalet i år uppgick till 221 miljoner kronor. En viktig del i resultatförbättringen är de besparings- och effektiviseringsåtgärder som genomförts. Det är 608 miljoner kronor bättre än motsvarande period förra året, säger Lars Idermark, vd och koncernchef på Södra. En viktig del i resultatförbättringen är de besparings- och effektiviseringsåtgärder som genomförts och som uppgår till drygt en kvarts miljard kronor hittills i år, fortsätter Lars Idermark. Södra Cell Marknaden för barrsultfatmassa har, trots en svag ekonomisk utveckling i Europa, fortsatt att utvecklas positivt. Den minskning i efterfrågan som MSEK jan-sept 2013 jan-sept 2012 Förändring Nettoomsättning Rörelsens kostnader Avskrivningar/Upp- & nedskrivningar Operativt rörelseresultat Omstruktureringskostnad Rörelseresultat Finansnetto Resultat efter finansnetto normalt uppstår under sommarmånaderna uteblev i år. Den starka marknadsbalansen bedöms bestå under resten av året och den 1 oktober höjde Södra priset på barr sulfatmassa till 900 USD per ton. Prishöjningens effekt på Södra Cells lönsamhet avgörs av hur den svenska kronan utvecklas gentemot dollarn. En bidragande orsak till den starka marknadsutvecklingen för barrsulfatmassa är vårt beslut att stänga fabriken i Tofte. Produktionen vid bruket upphörde i augusti och innebär att utbudet har minskat med ton per år, säger Lars Idermark. Södra Cell har haft en kraftig resultatförbättring under året och har för närvarande en god lönsamhet, trots rådande konjunktur. Under fjolåret påverkades resultatet av betydande förluster i de norska bruken som vi sedan fattat beslut om att stänga. Södra Timber För sågade trävaror har marknaden successivt stärkts under året, dock från en låg nivå. Marknaden präglas för närvarande av en stabil efterfrågan och oförändrade priser. Södra Timbers produktion under årets nio första månader ökade till kubikmeter, från kubikmeter under motsvarande period ifjol. Inför årets sista kvartal noterar vi en förbättrad efterfrågan på sågade trävaror på några av våra viktigaste marknader och vi ser också ett visst utrymme för förbättrade priser. Det nya sågverket i Värö är nu helt utbyggt och produktionen sker i treskift, vilket skapar förutsättningar för att uppnå lönsamhet. Vi räknar med en fortsatt hög produktionstakt vid våra sågverk och kommer under året att producera drygt 1,5 miljoner kubikmeter. Under nästa år räknar vi med att nå en total produktion på cirka 1,7 miljoner kubikmeter, säger Lars Idermark. Södra Interiör Marknaden för interiörträprodukter påverkas av en fortsatt låg takt både i byggande och renovering av bostäder. Under hösten har leveranserna säsongsmässigt förbättrats.

5 Ny styrning främjar en sammanhållen koncern För att få en tydligare ägarstyrning har Södras föreningsstyrelse beslutat att förändra styrning av dotterbolagen från och med årsskiftet. Förändringen innebär att dotterbolagen blir affärsområden inom Södra Skogsägarna ekonomisk förening. På det här sättet får vi en tydlig ansvarsfördelning och därmed en bättre styrning av Södra, vilket är nödvändigt i arbetet med att skapa en mer sammanhållen koncern och genomföra vår nya koncernstrategi, säger Christer Segerstéen, ordförande i Södra. Text: Carin Bengtsson Foto: Södras arkiv 5 Södra har i dag något av en holdingbolagsstruktur där det finns en föreningsstyrelse och flera helägda dotterbolag med egna styrelser, vilket kan skapa otydlighet kring roller och ansvar. I syfte att få en tydligare ansvarsfördelning mellan föreningsstyrelse, vd och den operativa ledningen och därmed en bättre styrning och uppföljning av verksamheten inom Södra, har vi i föreningsstyrelsen tagit beslut om att gå över till en renodlad affärsområdesstyrning med en tydlig koncernfokus, säger Christer Segerstéen. Christer Segerstéen Skogsbranschen är mitt upp i större förändringar än på många år, vilket gör att vi måste fokusera ännu mera på lönsamhet och tillväxt, säger Christer Segerstéen. Vi måste helt enkelt bli lönsamma igen och det ska vi bli genom kloka investeringar och genom att vi utvecklar vår affärsmodell, men även genom fortsatta effektiviseringar och produktivitetsökningar. En mer sammanhållen koncern skapar större förutsättningar för att uppnå högre lönsamhet och tillväxt, konstaterar Lars Idermark, vd i Södra. Med utgångspunkt i föreningsstyrelsens beslut kommer nu Lars Idermark att göra om dotterbolagen till affärsområden inom Södra Skogsägarna ekonomisk förening. Lars Idermark Vi kommer att gå över till en renodlad affärsområdesstyrning som är normalt i de flesta koncerner, säger Lars Idermark. Vi får på det här sättet en styrelse i Södra föreningsstyrelsen som klart och tydligt ansvarar för helheten, konstaterar Christer Segerstéen. Den nya ägarstyrningen skapar bättre förutsättning för att kunna genomföra den koncernstrategi som vi nu arbetar fram. Samtidigt är det en viktig utgångspunkt i koncernstrategin att skapa en sammanhållen koncern där helheten går före delarna, säger Lars Idermark. Inom Södra Interiör pågår ett omfattande förändringsarbete i syfte att skapa en effektivare och mera kund- och marknadsorienterad organisation för att öka konkurrenskraften ytterligare. Södra Skog Den skogliga verksamheten har under sommaren och början av hösten präglats av en stark kontraktering och uppbyggnad av det rotstående lagret. Vi har ett starkt erbjudande på virkesmarknaden och den prishöjning som vi genomförde i maj har gett åsyftad effekt. Södras markskoningsgaranti, som lanserades i juni, har också mötts av ett stort intresse och efterfrågan bland skogsägarna, säger Lars Idermark. Goda avverkningsförhållanden med en torr höst har medgivit en hög aktivitet i avverkningarna. Utsikterna inför slutet av året är goda och vi ser framför oss en hög och jämn efterfrågan på vedråvara från Södras industrier, avslutar koncernchef Lars Idermark. Intensivt arbete med koncernstrategin Arbetet med att ta fram en koncernstrategi för Södra, som startade i maj, intensifieras nu. Text: Carin Bengtsson I slutet av september tog föreningsstyrelsen beslut om den övregripande färdriktningen för Södra fram till Denna färdriktning ska nu brytas ned på affärsområdesnivå och arbetet med affärsområdenas strategier pågår för fullt. I december ska dessa vara klara och då tar föreningsstyrelsen beslut om koncernstrategin i sin helhet. Parallellt med att affärsområdena arbetar fram sina strategier startar under hösten ett antal prioriterade koncernstrategiska huvud aktiviteter. Det rör sig bland annat om Södras varumärke, hållbarhetsfrågor samt finans- och utdelningsfrågor. Efter föreningsstyrelsens beslut i december påbörjas arbetet med att informera om och förankra den nya strategin bland medarbetare och medlemmar. Det omfattande och till stora delar komplexa material som tagits fram kommer att behöva göras mer lättillgängligt. Viktiga delar i informationsarbetet blir chefsträffarna i slutet av februari och årsmötena i mars där koncernstrategin kommer att presenteras och diskuteras. Information om koncernstrategin kommer även att publiceras i Södras tidningar och nät.

6 6 Nu blir Skogsägarnätet ännu mer tillgängligt Som ett led i Södras strävan att göra Skogsägarnätet mer tillgängligt för medlemmarna införs utskick av användaruppgifter via sms och e-post samtidigt som inloggningen görs enklare. Text: Carin Bengtsson Genom utskick av användaruppgifterna till Skogsägarnätet via sms och e-post blir de tillgängliga mycket snabbare. Tidigare, när pappersbrev var enda lösningen, var den normala tiden för att leverera ett nytt lösenord 2-3 arbetsdagar. Med denna nya lösning kommer ett nytt lösenord kunna levereras på några sekunder, oavsett veckodag. För att göra denna hantering ännu smidigare byts även nuvarande användarnamn med-xxxxx mot ditt personnummer/organisationsnummer. Den nya lösningen kommer att tas i bruk den 12 november. Första gången du loggar in efter detta datum gör du precis som du alltid har gjort, alltså använder ditt användarnamn medxxxxx och ditt lösenord. När du loggat in kommer du till en ny ruta där du fyller i ett nytt eller återanvänder ditt gamla lösenord (det måste vara minst 8 tecken). När du trycker på bekräfta lösenord, loggas du automatiskt ut och din nya inloggning baserad på personnummer skapas. Efter det att du gått över till inloggning med personnummer måste du som använder Skogägarappen även göra en ny inloggning i den. Nu med ditt personnummer och det lösenord du valt. Södra kritiskt mot detaljstyrningen i miljömålsberedningens betänkande Det saknas helhetssyn på skogen. Skogens betydelse för samhällsekonomi, sysselsättning och regional utveckling vägs in otydligt. Det är fel att ersätta föreskrifter till förordning. Detta är några av synpunkterna i Södras svar på regeringens remiss över miljömålsberedningens betänkande. Text: Sven-Eric Petersson Foto: Ola Kjelbye Södra anser att det är positivt att beredningen lyfter fram äganderätten och skogsägarnas frivilliga insatser för miljön liksom att den slår fast att frihet under ansvar ska gälla också i fortsättningen. Men vi är samtidigt kritiska till detaljstyrningen, att omvandla föreskrifter till en skogsvårdsförordning. Det försvårar arbetet med att utveckla och anpassa skogsbrukets eget miljöarbete, där stora framsteg gjorts de senaste tio åren. Kopplingen till EU:s timmerförordning innebär också en stor osäkerhet för skogsägarna. Det finns frågetecken för vad timmerförordningen innebär och vilka konsekvenser den kan få, säger Södras styrelseordförande Christer Segerstéen. Södra delar i allt väsentligt de synpunkter som LRF/LRF Skogsägarna och Skogsindustrierna lämnat i sina yttranden. Södra har i sitt svar koncentrerat sig på de delar som särskilt berör de sydsvenska skogsägarna. I sitt yttrande säger Södra bland annat: Det är positivt att skogsägarnas frivilliga insatser för miljöhänsyn i skogen lyfts fram, liksom att principen om frihet under ansvar ligger fast och att en stark äganderätt ska ligga till grund för lagtillämpning och praxis. För att beskriva skogens betydelse för samhällsekonomi och regional utveckling borde helhetsperspektivet belysas. Beredningen fokuserar ensidigt på biologiska kriterier, men också ekonomiska och sociala faktorer bör vägas in. Det är fel att överföra delar av skogsvårdslagens föreskrifter till förordningstext vilket kan ge negativa effekter på skogsägandet. Här krävs en noggrann juridisk och ekonomisk konsekvensanalys. Vid redovisningen av hur Sverige skall uppnå Nagoya-avtalet bör även de lågproduktiva markerna, impedimenten, redovisas så de har ett lagligt skydd och bidrar till landskapets funktionalitet. Förslaget om ekolandskap kan rätt hanterat kan bidra till en positiv samverkan mellan markägare, samhället och ideella aktörer. Det kräver frivillighet och respekt för markägarnas suveränitet och bygger inte på formella samråd eller fokus på enskilda fastigheter. Markägarinitiativ genom KOMETförsöket bör permanentas och vara vägledande för naturvårdsarbetet i framtiden. Resultatet av Skogsstyrelsens initiativ till den så kallade Dialogen om god miljöhänsyn i skogen bör utgöra grunden för den fortsatta processen i miljömålsarbetet. Det saknas koppling till skog-viltproblematiken, en dimension med stark påverkan på såväl biologisk mångfald som skogens möjligheter att bidra till klimatmål och andra miljömål.

7 7 SIMPLY FINE MACHINES Starkast i skogen! Krankonstruktion med WideAngle - arbetar nära vagnen. Palms skogsvagnar Idealiska skogsekipage för ved, massaved och timmer. Avtagbar kran med 3-punktsfäste ger ökad flexibilitet. Kranen har mycket bra lyftkraft och WideAngle-tekniken ger utmärkt rörelsemönster. Kranar från 4,7 till 8,4 m. Vagnar från 8 till 14 ton. Två modeller med 4WD. PALMS skogsekipage från: :- Bästa priset på energiflis fixar du själv! Farmi CH260HFC med hydr. inmatningband. Pris: :- Farmi flishugg CH260HFEL Förmodligen Sveriges mest sålda flishugg. Dubbla huggskivor. Klarar stockar upp till 26 cm. Varvtalsvakt, kvistbrytare samt tratt för kranmatning. Pris: :- Farmi 180F med enkel huggskiva och manuell matning är ett prisvärt alternativ för landskapsvård. Producerar högkvalitativt flis. Klarar stockar upp till 18 cm. Pris: :- Priser är exkl. moms. youtube.com/nordfarm facebook.com/nordfarm nordfarm.se

8 8 Positivare grundton på marknaden Balansen på massamarknaden är relativt bra och priserna är på väg upp. Jämfört med för ett år sedan har situationen för sågverken förbättras. Kronan är dock fortsatt lika stark, vilket pressar sågverken. Leveranserna av biobränsle har startat bra för säsongen tack vare kyliga nätter. Text: Åsa Wernersson, Carin Bengtsson Foto: Jesper Andersson, Magnus Eklöf/Peter Bartholdsson, Andreas Lindholm Massa Trots en fortsatt svag utveckling i världsekonomin är det en relativt bra balans på massamarknaden. Priserna är på väg upp och sommaren passerade utan några större svaghetstecken. Konjunkturen är långsamt på väg uppåt vilket resulterar i att man kan börja spekulera om en fortsatt ekonomisk prisutveckling. Konjunkturen är på väg att vända, men det finns fortfarande orosmoment. Visserligen löste man budgetkrisen i USA i oktober men det kan åter bli ett besvärligt läge igen om några månader. Grundtonen i världsekonomin är dock mer positiv nu än tidigare, säger Åke Axelsson, marknadsanalytiker Södra Cell. Konsumtionen av skriv- och tryckpapper minskar fortfarande av strukturella skäl medan konsumtionen av special- förpacknings- och mjukpapper ökar. Prisdifferensen mellan löv- och barrmassa ökar och har sin bakgrund i en bättre balans för barrmassa än lövmassa. Just nu ger nystartade massalinjer ett ökat utbud av eukalyptusmassa. Produktionen av textilvaror växer och efterfrågan på textilmassa ökar med cirka 10 procent varje år. Även massföretagen blir fler och konkurrensen hårdnar. Just nu ligger marknaden för textilmassa på en jämn nivå och priset är 880 dollar netto per ton. Priserna ligger just nu på en låg nivå men kommer på sikt att gå upp. Just nu befinner vi oss i ett avvaktande skede då kinesiska myndigheter diskuterar en anti-dumping process mot amerikanska textilmassaproducenter, säger Dag Benestad, affärsområdeschef textilmassa. Brasilien, USA och Kanada har mer än 50 procent av den importerade textilmassan till Kina. Det är många spekulationer på storleken på tullsatsen som nu diskuteras och blir den verklig påverkas priserna kortsiktigt. (Läs mer om Södras textilmassaleveranser på sidan 38.) Sågade trävaror Jämfört med situationen för ett år sedan har situationen för sågverken förbättrats. Utvecklingen har dock inte varit entydigt positiv. Kronan är fortsatt lika stark, vilket pressar sågverken. Men det verkar som att efterfrågan på trä nu kan vara på väg att förbättras, vilket även gäller huvudmarknaderna i Europa. Att marknaderna i Storbritannien och Tyskland visar styrka är viktigt. Dessutom visar siffrorna att leveranserna till svenska marknaden hittills i år varit bättre än befarat. Relativt höga leveranser och låg produktion i hela Europa gör att lagren av sågade trävaror är de lägsta någonsin. Produktionstakten är därmed anpassad till den fortsatt ganska låga konsumtionen. Exporten till Europa har volymmässigt minskat i år. Minskningen i Nordafrika är ännu större och framtiden är givetvis osäker på grund av det osäkra politiska läget i hela området som också inkluderar Mellanöstern. Den kraftiga ökningen till Kina håller i sig under första halvåret. Volymen dit har tredubblats. Biobränsle Tack vare gynnsam väderlek med kyliga nätter har säsongens leveranser biobränsle startat bra för Södra Skogsenergi. Även uttaget av skogsbränsle har gynnats av det torra vädret. Den torra sommaren gav oss dessutom en mycket bra torvskörd. Just nu används en del av vår växttorv till odling av julstjärnor, berättar biobränslechef Björn Karlsson. Han märker av en balans när det gäller användningen av returträ i Europa och berättar att Södra Skogsenergi har fått förfrågningar om leveranser av råvara från andra länder. Det är ännu för tidigt att säga om det rör sig om en bestående och långsiktig efterfrågan. Vi kommer därför att följa utvecklingen på marknaden innan vi skriver några leveransavtal, säger Björn Karlsson, som nu hoppas på en kall vinter med bra, inhemsk efterfrågan på Södras biobränsleprodukter.

9 9 Virkesmarknaden God efterfrågan och bra priser! I södras område är efterfrågan på såväl massaved som timmer fortsatt god. De totala lagren av barrmassaved och timmer ligger på en lägre nivå i jämförelse med föregående år. Fortsatt utmaning är att öka det rotstående lagret. Text: Karin Jansson Foto: Ola Åkeborn Massaved I dag ser vi en stärkt fiberbalans i mellersta Sverige som en konskevens av de verkställda neddragningarna inom den norska och svenska pappers- och massaindustrin. Importen från Norge till värmlandsindustrin har ökat vilket ger minskade flöden norrut från Södras område. Lagren av barrmassaved vid bilväg i södra Sverige ligger på en fortsatt låg nivå i jämförelse med tidigare år och efterfrågan på barrfiber är i dagsläget god. Skillnaden på prisnivå mellan södra och mellersta Sverige är fortfarande stor. Lagren av löv ligger i nivå med tidigare år. Timmer Den svenska produktionen av sågade trävaror har ökat under september månad i jämförelse med föregående år. Det totala lagret av färdigvara ökade under september, men ligger på en lägre nivå än tidigare år, vilket även gäller för timmer vid industri. Efterfrågan på timmer i södra Sverige är fortsatt god och priserna är höga historiskt sett och ligger på en högre nivå än i övriga delar av landet. Skogsbränsle Skogsbränsleproduktionen är igång och lagren av skogsflis och bränsleved är balanserade. Årets skörd av torv har varit bra och tack vare en bra sommar kan vi hålla våra leveransplaner för innevarande säsong.

10 10 Hur påverkas Södra av strukturförändringarna? Virket hittar nya vägar när maskiner stängs Skogsindustrin har strukturella problem som följd av krisen för tidnings-, tryck- och skrivpapper. På fem år har en fjärdedel av marknaden för tidnings- och grafiskt papper försvunnit. Produktionen dras ner genom att pappersbruk och pappersmaskiner stängs. Innebär det överskott på massaved och hur påverkas virkesmarknaden? Det som händer nu har vi pratat om länge: konsumtionen av tidningspapper minskar kraftigt och pappersmaskiner stängs. Skogsindustrin är i förändring och virkesmarknaden påverkas, säger Södras styrelseordförande Christer Segerstéen. Text: Sven-Eric Petersson Foto: Andreas Lindholm, Ola Kjelbye Under de senaste tolv månaderna har nedläggning av papperskapacitet aviserats eller genomförts för drygt 1,2 miljoner årston i Sverige och 1,1 miljoner årston i Norge. Det har minskat vedbehovet i Sverige med 4 miljoner kubikmeter. I Sverige och Norge har produktionskapacitet för papper på ett par miljoner ton stängts. Den här processen startade tidigare i Finland, liksom vid några pappersbruk i Tyskland. Med strukturförändringarna i Norge och Sverige har industrikapacitet på ungefär fyra miljoner kubikmeter barrmassaved försvunnit. Det kommer att påverka virkesmarknaden, men betyder inte att fyra miljoner kubikmeter barrmassaved ligger vid väg och väntar på att hämtas, säger Segerstéen. Nya virkesströmmar Man brukar säga att Södras område omfattar balansområde 4, vilket är Götaland. Men ur virkessynpunkt påverkas Södra även av det som händer i Svealand och östra Norge. I Sverige har kapacitet försvunnit i bland annat Hylte, Braviken, Hallsta och Kvarnsveden. I Norge har Follum, Tofte och Peterson Linerboard i Moss lagts ner. Redan i dag ser vi nya flöden av massaved från framförallt Norge till Vänerindustrin. Det påverkar oss främst genom minskad utförsel av virke från vårt område, säger Olof Hansson, virkeschef i Södra Skog. På årets Virkesforum berättade Stora Enso hur man sköter virkesupphandlingen för sin Vänerindustri. Företaget ansvarar också för Billeruds försörjning. Stora Enso har ökat importen från Norge där de har sju järnvägsterminaler och ett väl fungerande logistiksystem. För fem år sedan importerade man kubikmeter och har nu passerat 1,6 miljoner. Självklart påverkar den importen vårt område, säger Christer Segerstéen. Stor prisskillnad Det är en tydlig markering att Stora Enso har lagt massavedspriset på 230 kronor, en nivå som gör det svårt att få ekonomin att gå ihop för en gallring. Prisskillnaden är stor jämfört med södra Sverige. Södra betalar 280 kronor som med dubbel certifieringspremie blir 300 kronor. Mellanskog betalar inte certifieringspremie och det betyder en skillnad på 70 kronor. I Värmland förekommer också transportavdrag som dras från de 230 kronorna, säger Olof Hansson. Christer Segerstéen tror inte att Södras medlemmar kommer att märka så mycket i det korta perspektivet. Med Stora Ensos inköp från Norge av billigare massaved lättar på trycket i södra Sverige. Jag tror inte heller att vi har sett slutet på strukturförändringarna när det gäller tidnings- och journalpapper, säger Christer Segerstéen och tillägger:

11 11 Vi kan vara på väg mot ett överskott på massaved och då säger vår ändamålsparagraf att vi ska ta hand om medlemmarnas virke. Där är vi inte ännu men allt fler knackar på hos oss och vill sälja massaved. Främst är det sågverk som köper poster och letar köpare till massaveden och dessutom vill de hitta avsättning för sågverksflisen som är viktig för deras ekonomi. En bra sits Södra har en bra sits och kan blicka framåt med tillförsikt. Christer Segerstéen jämför gärna med 1990-talet då det fanns ett begynnande virkesöverskott på massaved. Då beslöt Södra att bygga ut kapaciteten i Mönsterås från till ton och direkt därefter till ton pappersmassa. Sedan dess har vi levt gott på att kunna suga upp massaveden. Nu är vi tillbaka i en liknande situation. Vi kan vara på väg mot ett överskott på massaved och då säger vår ändamålsparagraf att vi ska ta hand om medlemmarnas virke, säger Christer Segerstéen. Det är mot den bakgrunden man ska se den förstudie som Södra nu gör för utbyggnad av Södra Cell Värö från dagens ton till ton. Christer Segerstéen noterar glatt att massapriset kunnat höjas i omgångar. Men det innebär inte att det finns utrymme att höja massavedspriset. Dollarkursen som nu i början av oktober ligger på 6,41 kronor är långtifrån gynnsam. Förra året hade vi en genomsnittlig dollarkurs på 6,80 kr som då inte var tillfredsställande. De höjningar av massapriset som vi har kunnat göra kompenserar den lägre dollarkursen, men senaste prishöjningen räcker inte om dollarn faller mer. Det finns god avsättning för medlemmarnas massaved och gallringsaktiviteten borde öka när Södras industrier går bra. Det är snarare ett tryck nedåt på barrmassavedspriset än uppåt. Jag bedömer ändå det gällande priset på barrmassaved som stabilt, säger Christer Segerstéen. Industrin behöver massaved Olof Hansson tror att de nya mönstren i virkesflödet kommer att stabiliseras. Virket hittar nya vägar och jag ser inte att det finns någon aktör som kommer att öka sin förbrukning i någon större utsträckning. Däremot är han tveksam till aktiviteten i skogen och anser att gallringen borde öka särskilt som Södras industrier går mycket bra och produktionen överskrider planerna. Det finns god avsättning för medlemmarnas massaved samtidigt som Södra har kunnat upprätthålla massavedspriset på en god nivå. Det finns utrymme att öka gallringsaktiviteten ytterligare, vilket är Gallringsaktiviteten borde öka särskilt som Södras industrier går mycket bra och produktionen överskrider planerna, säger Olof Hansson. rätt ur ett skötselperspektiv. Om vi inte sköter skogen blir lönsamheten på skogsgården lidande i slutändan, säger Olof Hansson. Han understryker att en stark industri som tar emot medlemmarnas virke också i fortsättningen är viktig för att upprätthålla avkastningen på skogsgården. ST3378 TOBIAS OLSSON, VISMA SPCS KÄNNS DET SOM ATT SKOGEN TAR ALL DIN TID? TOBIAS HJÄLPER DIG. För dig som är skogsägare är det inte alltid lika naturligt att bemästra nya skattelagar och bokföringsregler, löpande rutiner och årsbokslut som att bemästra skogen. Därför ger vi dig mer än ett av marknadens mest lättanvända program för all din bokföring och administration. Vi ger dig Tobias. Hans erfarenheter, kunskaper och engagemang i företagsfrågor gör att du kan ägna mindre tid åt skrivbordsjobbet. Och mer åt din skog. Läs mer om vårt program för skogsägare på vismaspcs.se/firma eller ring så ser vi till att du kommer igång. VI TAR DITT FÖRETAGANDE PERSONLIGT Om konsumtionen av tryck- och skrivpapper fortsätter att sjunka i samma takt försämras betalningsförmågan hos företagen som producerar, vilket förmodligen påskyndar strukturomvandlingen ytterligare. Då är det bra att Södra har egen industri som kan ta hand om medlemmarnas virke, säger Olof Hansson. VISMA ENSKILD FIRMA 1690:- Exklusive moms

12 12 Ingemar nö med mar I förra numret av Södrakontakt skrev vi om Ingemar Askblom, Södramedlem, i Kåraboda utanför Kyrkhult i Blekinge som tecknat ett slutavverkningsuppdrag med Södras nya markskoningsgaranti. Nu är avverkningen gjord och jag är mycket nöjd med resultatet. Väderförhållanden var de bästa och entreprenörerna har använt de möjligheter som finns till att skona marken, säger Ingemar. Text: Åsa Wernersson Foto: Åsa Wernersson, Mats Samuelsson, Ingemar Askblom Slutavverkningen var på tre hektar, varav ett halvt hektar hade sämre bärighet. Inspektorn klassade markens bärighet till klass 2, vilket är en bred klass där merparten av skogmarken hamnar. Ingemars mark gränsar till en sjö och ett dike som leder från sjön. Avverkningen inleddes i början av september. Södrakontakt träffade entreprenörerna Bengt-Åke Persson och John Paulsson, från Tommy Svenssons skogsavverkning, som gjorde avverkningen och frågade hur de resonerade kring vilka åtgärder de skulle ta till för att uppfylla garantin. Vi hade en genomgång med markägaren Ingemar om de blöta områdena. Nu kom vi ju i rätt tid efter en torr sommar, så förhållandena var de bästa möjliga. Men vi kunde snabbt konstatera att marken ändå var mjuk. När träden föll så gungade marken. Vi la allt ris i vägen och bunkrade ris utanför det blöta området, så att skotaren kunde fylla på med mer senare. På hjulen använde vi banden ecotruck. Är det riktigt blött finns det bärande band där plattorna är mycket bredare. Vi körde inte med maskinerna ända ut till dikes/sjökanten utan fällde med motorsåg in mot stickvägen och kunde då ta hand om det riset också. Jag och Tommy hade dock en diskussion om hur långt ut mot sjökanten vi skulle våga köra med maskinen. Men det slutade med att vi fällde mindre manuellt än vad vi trodde från början, säger Bengt-Åke. Även om det innebär ett visst merarbete tycker entreprenörerna att det är rätt att införa en markskoningsgaranti. Det ligger i tiden eftersom det varit mycket diskussioner om körskador. Med en garanti blir det tryck i arbetet, säger John. Markskonare När skotaren sedan kom hade den mycket ris att använda till basvägen. Vid skotningen användes också en markskonare över ett stort hål i marken, där det annars säkert hade blivit riktigt fula körskador. Ingemar är mycket nöjd när han inspekterar avverkningen. Väderleksförhållanden är oerhört avgörande för avverkningar av den här Ingemar Askblom är mycket nöjd med resultatet av sin slutavverkning med markskoningsgaranti. Marken gränsar till en sjö och har därför sämre bärighet. Han förklarar de lyckade resultatet med att väderförhållanden var de bästa och entreprenörerna använde de möjligheter som finns för att skona marken. Det blev i princip inga spår efter avverkningen. Ingemar påtalar dock att hans avverkning inte ska ses som en måttstock för hur en avverkning med markskoningsgaranti ser ut. Det kan vara betydligt mer körskador och ändå vara godkänt. Det viktiga med garantin är att det blir fokus på frågan som driver utvecklingen.

13 jd med sin avverkning kskoningsgaranti 13 John Paulsson, t.v. och Bengt-Åke Persson, utförde avverkningen på Ingemar Askbloms mark. På hjulen användes banden, ecotruck. typen. I det här fallet prioriterade de mig tidigt på hösten. Trots att det var torrt så var det ändå mjukt. Entreprenörerna skojade med mig och sa att det gick vågor på sjön när de fällde träden. Det är en utmaning för fältpersonalen att planera in de svårare avverkningarna efter väderlek. Här är en god kommunikation mellan entreprenörer och Södras fältpersonal avgörande, säger Ingemar. En garanti gör att utvecklingen både när det gäller arbetssätt och teknik drivs i rätt riktning. Så länge det inte uppmärksammas eller premieras så händer ingenting. Därför tycker jag det är bra att Södra har tagit tag i frågan. För varken skogsägare eller allmänhet vill ha körskador i skog och mark. Avverkning pågår på de mjuka områdena. Marken gungade när träden fälldes. Entreprenörerna la allt ris i vägen, använde bärande band och fällde träden närmast dikes/ sjökant manuellt in mot stickvägen. Ingen måttstock Ingemar påtalar att hans avverkning inte är en måttstock för hur en avverkning med markskoningsgaranti ser ut. Det kan vara betydligt mer körskador och ändå vara godkänt. Markskoningsgarantin innebär att Södra återställer marken i sitt ursprungliga skick om basvägar får skador som är mer än 25 centimeter djupa på en sammanhängande sträcka om 50 meter. Min avverkning blev mycket lyckad på grund av det torra vädret samt att entreprenörerna använde sig av de verktyg som finns för att skona marken. Hur man upplever körskador är mycket individuellt. Därför måste man veta vad man kan förvänta sig. Här har inspektorn en viktig roll att informera om vad garantin innebär, så ingen medlem blir besviken, säger Ingmar. Ingemar påtalar att det viktigaste med markskoningsgarantin är att det blir fokus på frågan. Slutavverkningsentreprenörerna bunkrade ris åt skotaren, så han kunde använda mer ris i vägen. Skotaren använde markskonare över ett stort hål där det annars hade blivit fula körskador. Din bäste vän i skogen. Mowikranen har egenskaper som ingen annan skogskran har - det finns ju bara ett original. Tillsammans med Mowis välbyggda skogsvagn får du ett lättkört och smidigt skogsekipage som gör ditt arbete i skogen snabbt, effektivt och roligt - många år framöver. Se hela modellprogrammet hos din återförsäljare eller på FTG Cranes AB. Industrigatan 1, Bäckefors. Tfn: Fax:

14 14 Positivt första år i För ett år sedan utökades servicen med en inspektorstjänst i Stockholm/Mälardalen. Det första året på plats i Stockholm har varit mycket positivt. Intresset bland medlemmarna är stort och aktiviteterna har varit mer än fullbelagda. Genom att Södra finns på plats har medlemmen alltid nära till en skogsinspektor och kan prata skötsel, förvaltning med mera, säger Nicklas Kloo, inspektor. Text: Åsa Wernersson Foto: Åsa Wernersson, Nicklas Kloo, Camilla Ahlstedt Antalet utbor ökar hela tiden, så satsningen på en heltidstjänst i Stockholm är ett naturligt steg för Södra i arbetet med att finnas nära medlemmarna. Nicklas är som en vanlig skogsinspektor, som i sin tur har ett nära samarbete med medlemmens inspektor i verksamhetsområdet där fastigheten är belägen. I arbetet ingår det att öka antalet aktiviteter på plats i Stockholm eftersom avståndet sätter hinder för medlemmarna att besöka aktiviteterna lokalt. Jag har försökt skapa ett nätverk av samarbetspartners som jag tillsammans kan ordna olika aktiviteter med. Jag har till exempel ett samarbete med Skogsstyrelsen och har tillgång till en fastighet på 800 hektar vid Ladviks Kursgård. Där kan jag arrangera skogsaktiviteter som till exempel skogsdagar. Många aktiviteter Det har blivit ett antal aktiviteter sedan förra hösten. Vi började med Cityskog som är ett samarbete mellan Södra, Mellanskog, LRF Konsult och Handelsbanken. Sedan hade vi Framtidens skogsbruk i Älvsjö. Vi genomförde fem ägarmöten och ett årsmöte. Jag har hållit en grundkurs i Södraskolan och nyligen hade vi en generationsskifteskväll. Samtliga aktiviteter har varit mer än fullbelagda. Det har vid några tillfällen varit lite för stora grupper för att ha en bra dialog. Jag tänker mig därför att vi på vissa aktiviteter framöver eventuellt sätter en gräns och i stället erbjuder fler tillfällen. Det blir alltid lättare att ställa frågor och kunna prata med alla i mindre grupper. Studiebesök både i skogen och på industrierna är efterfrågat. Det ska vi genomföra i vår, säger Nicklas. I Stockholm/Mälardalen finns totalt 1940 medlemmar varav Storstockholm står för Det finns ett stort intresse för lösningar kring distansskötsel. Det handlar till exempel om att ha en skogsbruksplan och numera finns skogsbruksplanen även på nätet, vilket ökar tillgängligheten. För en utbo är det särskilt viktigt att ha en skogsbruksplan. Utan en plan blir det svårt att kommunicera med inspektorn hemma vid fastigheten. Nicklas Kloo har nu varit inspektor i Stockholm/ Mälardalen i ett år. Det har varit ett lyckat år med stort intresse och flera aktiviteter. Nicklas är själv utbo och känner därför väl till medlemmarnas frågeställningar.

15 Stockholm/Mälardalen 15 Generationsskifteskväll, där medlemmar får lite tankar och idéer kring hur man genomför ett generationsskfite. På scenen står Simon Hård och Jens Agensjö från Areal och pratar. Förvaltning Det är även många frågor kring förvaltningsmöjligheter. Fler och fler upptäcker denna möjlighet. Med vår skogsförvaltning får medlemmen en årlig tillsyn och genomgång av skogen. Medlemmen får årliga uppdateringar av åtgärdsplan och budget. Åtgärdsplanerna och budget tas fram i tät dialog mellan medlemmen och inspektorn. De bygger på den kunskap man tillsammans har om skogsfastigheten, medlemmens behov av skoglig skötsel samt de mål medlemmen har med sitt skogsbruk. Skogsförvaltning är främst för fastigheter med en årlig leverans om minst 500 kubikmeter per verksamhetsår kontinuerligt över en längre tidsperiod. Förvaltningsarvode baseras på tidsåtgång för det aktuella uppdraget, säger Nicklas. Kunskap underlättar också vid distansskötsel och därför är intresset för utbildningarna inom Södraskolan är stort. Vi ser ett stort intresse för utbildningar både teoretiska och praktiska. Det är bra att man har lite Nicklas Kloo, skogsinpektor, Göran Örlander, skogschef på Södra och Åke Pettersson, utbo med fastighet utanför Värnamo på Södras Forsknings- och utvecklingskväll. kunskaper när man kommunicerar om skogliga åtgärder med inspektorn i telefon. Finns man på plats så är det lättare att visa vad man menar. Nicklas har märkt att frågorna han får från utborna skiljer sig från de som bor på fastigheten. Utborna är mer intresserade av äganderättsfrågor, nya produkter, hur Södra sköter industrin och hur man sköter sin fastighet på ett ekonomiskt optimalt sätt. Det finns även ett stort intresse för mera löv i landskapet samt för lövsågning. SVERIGES NYA RÅDGIVARE INOM JORD OCH SKOG! har sammanlagt över 200 års branscherfarenhet. Välkommen att kontakta oss! Anders Boman, Karl Olofsson, Christian Iacobaeus, Ingvar Elmehag, Bernt Fransson, Carl-Johan Dunge, Andreas Ekeräng, Johan Samuelsson Vi erbjuder ledande kompetens inom följande tjänster Fastighetsförmedling Generationsskiften Bokslut/deklaration Skogsekonomi Skogsbruksplaner Värderingar Intrångsförhandlingar Lantmäterifrågor Fastighetsrätt Utbildningar Kontaktuppgifter: Hörby Oskarshamn Växjö

16 16 I början av september lanserade hustillverkaren Trivselhus konceptet Vintage Living. Företaget har tagit fram fem nya husmodeller med ombonad rumskänsla och charmiga detaljer. Efter en lång period med öppna planlösningar och avskalad inredning längtar många efter något mer ombonat med mer detaljer som gör hemmet personligt, säger Jessica Nilsson, designchef på Trivselhus. Text: Åsa Wernersson Foto: Åsa Wernersson och Trivselhus Vint årgångshem Trivselhus är en av Sveriges största hustillverkare och blev en del i Södrakoncernen Huvudanläggningen ligger 15 kilometer söder om Vetlanda i samhället Korsberg, men husen tillverkas även vid anläggningen i närbelägna Landsbro. Trivselhus levererar villor med hög kvalitet, stilsäker design och låg energiförbrukning. Ett flexibelt byggsystem möjliggör att huvuddelen av de hus som produceras är helt anpassade efter önskemål, förverkligade genom egna husdesigners i direktkontakt med kunden. Som komplement lanserades hösten 2012 konceptet Move Home där nyckeln är Bygg online som gör att alla kan bygga sitt personliga hus på webben och få pris direkt. Varumärket togs emot med öppna armar av både unga och äldre människor som går i hustankar. Redan efter ett år har Trivselhus nått de mål de planerade att nå efter tre år. Trivselhus har omkring 200 husmodeller i sitt sortiment och varje husmodell kan sedan modifieras efter kundens önskemål. Även om vi skräddarsyr är det viktigt att komma med nyheter som denna gång blev en mindre kollektion. Vi tar då hjälp av våra husdesigners som jobbar nära kunderna för att lyssna av vad det är kunderna efterfrågar. Våra designers upplever att kunder i dag vill ha ett klassiskt hus, ett hus som håller i längden, något som man inte tröttnar på. Jag ser det som en motreaktion mot det öppna, avskalade och opersonliga som gällt i snart 15 år. Men längtar efter något mer hemtrevligt, jordnära och med fler charmiga detaljer. Mot denna bakgrund tog vi fram fem nya husmodellar som fick namnet Vintage Living, berättar Jessica. Kollektionen lanserades i början av september och reaktionerna lät inte vänta på sig. Intresset på hemsidan har ökat kraftigt och vi har många förfrågningar om katalogutskick. Minimalism, New England och Shabby chic har länge dominerat de svenska hemmen, men vi ser nu allt fler inslag av retro och vintage i en mix med moderna möbler och lösningar. Det ska vara personligt och Vi har utvecklat charmiga detaljer såsom trappräcke, nocksmycke med mera, säger Jessica Nilsson, designchef på Trivselhus.

17 17 ge Living som blir bättre med tiden många handlar på loppis för att hitta den egna personliga stilen. Därför känns det som satsningen ligger helt rätt i tiden. Vi tror att många människor i dag längtar efter hem som Vintage Living, säger Jessica. Vintage är ett ord som används i en mängd olika betydelser, men som ursprungligen syftar på lagrat vin av gammal fin årgång. I utökad betydelse handlar det om produkter av god kvalitet, som bara blir bättre med tiden och ju mer de används. Vilket passar bra in på vad Trivselhus står för. Konceptet Vintage Living är hus med ombonad rumskänsla, fler charmiga detaljer och mer av jordnära hemtrevnad. Rummen kommer igen. Det är mer markerade väggar och lite mer stängda kök. Öppna planlösningar har sina för- och nackdelar. Den blir ofta opraktisk utifrån familjens olika aktiviteter. Någon tittar på TV Trivselhus har tagit fram provblock för att se att detaljerna fungerar i produktionen och att utseendet blir det önskade. samtidigt som någon annan vill läsa läxan. Då är det skönt att ibland kunna stänga om sig. Det kan även vara trevligt att inte se den smutsiga disken på diskbänken. Öppen planlösning ger inte heller mycket förvaring. Medan du med till exempel en inbyggd trappa alltid får ett utrymme där du kan ställa dina pantburkar och tidningar. Den stora fördelen med öppen planlösning är att man kan hålla nere ytan på huset. En mer sluten planlösning kräver yta. Känslan i Vintage Living sitter inte minst i de omsorgsfullt utformade detaljerna. Exteriört handlar det bland annat om fasader med stående och liggande panel, tak med extra brant vinkel och speciella takkupor. Foder och hörnbrädor fasas. Interiört gäller pärlspont, profilerade lister och matsal, serveringsgång och skafferi i modern tappning. Vi har utvecklat nya detaljer och tagit fram provblock, så att vi ser att produktionen funge rar hela vägen och att utseendet blir det önskade. Det är flexibiliteten i vårt produktionssystem och erfarenheten hos våra medarbetare som gör Vintage Living möjligt. Inget slit och släng utan rejält hantverk, säger Jessica Nilsson. I katalogen finns en stilguide. Från köksinredning till badkar och möbler. Det är en djungel av val när du ska bygga nytt hus. Vi vill hjälpa våra kunder på vägen, därför har vi tagit fram ett helt koncept av produkter som passar till stilen. Trivselhus har cirka 25 försäljningskontor från Malmö i söder till Örnsköldsvik i norr. Export sker till Norge via egna dotterbolaget Trivselhus Norge AS, samt via olika samarbets partners till Åland, England, Tyskland och Schweiz. Under 2012 levererade Trivselhus runt 220 hus och har cirka 180 anställda.

18 18 Så skapar Agne viltfoder Det är naturligt att älg och rådjur äter av den skog som de lever i. Samtidigt är det både irriterande och kostsamt när betesskadorna påverkar tillväxten i skogen. Agne Andersson i Osby berättar hur han skapar mer foder i skogen. Text: Stefan Hedner Foto: Eijer Andersson och Andreas Lindholm Agne Andersson är biologilärare på Naturbruksgymnasiet i Osby. Tillsammans med elever och andra lärare tillbringar han mycket tid ute i den skog som ägs av Osby kommun och förvaltas av skolan. Här finns 350 hektar blandad skog som sköts helt av lärare och elever. Först en plan Agne menar att varje markägare till att börja med bör göra en plan för sitt skogsbruk. Jag tycker personligen inte att produktiviteten i en skog är den enda som är viktigt. Det finns ett naturligt bestånd av både fåglar och däggdjur som vi bör vara rädda om och som också är en del av skogsfastighetens ekonomiska värde. För många mindre skogsägare är det dessutom nödvändigt med mångbruk. De behöver intäkter från såväl skog som jakt och kanske fiske. Då gäller det att tänka på allt och ge rum även för djuren. Sälg och vide Agne är övertygad om att det finns många växter i skogen som är mer begärliga för älg och rådjur än vad tall och gran är. De finns säkert 60 växtarter som djuren tycker bättre om, men i många skogar har de svårt att växa upp. Sälgen innehåller till exempel en massa nyttigheter och är nog det trädslag som älg och rådjur går till först, även när de har mycket att välja på. Så att spara sälgen runt vägar och vattendrag är ett bra tips. I skogen som naturbruksgymnasiet förvaltar pekar Agne och hans kollega, jaktläraren Patrik Yngvesson, även ut en rad snabbväxande arter som skärmtry, smällspirea, hjortvide, korgvide och älgvide. Det är växter som klövviltet tycker om och som dessutom är lätta att föryngra, förklarar Patrik. Det är bara att klippa årsskotten och sticka ner dem i marken, så tar de sig snabbt. Gör man det vid kantzoner och längs viltstigar så ger man djuren ett tillskott av bra foder utan att behöva ta särskilt mycket produktiv mark i anspråk. Behåll skadad tall Agne Andersson poängterar att det inte finns någon anledning att ta bort skadad tall i samband med röjning. Enligt hans erfarenhet är det bättre att kapa de skadade träden i brösthöjd och låta dem stå kvar. Djuren går av någon anledning gärna tillbaka och betar samma plantor eller träd om och om igen. Kantzoner och vägrenar kan man enligt Agne låta vara i det närmaste orörda. Tittar vi på våra egna skogsvägar så försöker vi hålla den närmsta metern från gruset och in mot skogen riktigt låg. Sedan har vi en zon där vi klipper ner

19 Det är i den vanliga ungskogen som den stora foderbasen för klövviltet finns. 19 Vildapel Vad säger Södra om foderskapande åtgärder? Den stora foderbasen för klövviltet finns i ungskogen och är ett resultat av ett aktivt skogsbruk med hög tillväxt i traditionella föryngringar. Fodertillgången för viltet kan ökas marginellt med biotopförbättrande åtgärder, anpassad skogsskötsel och olika foderskapande åtgärder vilket bör utnyttjas om möjligheten finns. Spara buskar med bär som till exempel en, rönn, fågelbär, men också sälg, asp, ek och andra begärliga foderväxter vid röjning och gallring. Foder kan skapas genom toppning av främst tall och löv, och stimuleras på impediment och angränsande öppen mark. Andra åtgärder som rekommenderas är vinterfällning och halvfällning av lövträd, och främst asp, sälg och rönn. Köp viltsäcken från Södra Skogsplantor! Rönn, nyponros, oxel, hassel och vildapel är växter som bidrar till mångfald och som ger bete och skydd åt viltet på dina marker. Med leverans till våren kan du nu beställa 25 plantor av varje sort, det vill säga totalt 125 plantor, från Södra Skogsplantor. Rönn 125 plantor 890:- + moms Beställ i god tid på Skogsägarnätet skog.sodra.com eller genom din inspektor på verksamhetsområdet. Leveransen sker tillsammans med övriga plantleveranser våren Priset för plantorna är 890 kr + moms. björk, tall, sälg och annat i brösthöjd. Det gör att det är mycket enklare för älgen att gå där och äta, än att pulsa in i djup snö för att beta av den produktiva skogen. Ta vara på det som finns Först bör man se sig om i sin skog och ta vara på det som redan finns. Det som växer naturligt i markerna är ofta alldeles tillräckligt, men det gäller att det får etablera sig också. Spara befintligt löv och klipp ner det till beteshöjd där viltet rör sig, till exempel på sin väg till och från vattendrag. Låt gärna rönn, oxel och hassel vara och tänk på att föryngra hasseln när den blir gammal så kommer den fint igen. Även slånbär och nyponros kan man låta växa och sprida sig med rotskott. Många tar bort buskagen så fort de visar sig, men gillar man att jaga kanin, hare och fasan ska man ha slån och nypon kvar. Där får fältviltet bra skydd från rovfåglar och andra fiender. Gamla åkerbitar och ytor kring ödetorp kan vara lämpliga platser för viltåkrar. Ofta finns äppelträd, vildapel, slån, sälg och annat redan i området. Vildapeln är dessutom både bra och lätt att ympa in andra äppelsorter på. Ett sätt att ge både sig själv och älgen tillgång till goda äpplen i skogen. Oxel Hassel Nyponros

20 20 Utsläpp blev tankeväckare i Mörrum Vi har alla ansvar för miljöarbetet Om ett drygt år ska utsläppen av fosfor vid Södra Cell Mörrum ha minskat till 11 ton om året. Det systematiska miljöarbetet pågår ständigt. Utöver vardagens ständiga gnetande arbetas just nu intensivt med att bygga invallningar av cisterner, märka upp lossningsplatser och förbereda utbyggd biorening. Text och foto: Sven-Eric Petersson Under året har man i Mörrum arbetat med fyra fokusområden: arbetsmiljö, yttre miljö, produktion och produktivitet. Samtliga är en förutsättning för att säkerställa lönsamheten på lång sikt. Vid höststoppet i Mörrum förra året uppstod ett kloratutsläpp vid byggnation av en invallning. En handventil stöttes ofrivilligt till och öppnades. Det blev en tankeväckare för många av oss och nu arbetar vi hårt för att öka förståelsen för de här frågorna. Alla vi som jobbar på bruket har ett gemensamt ansvar och det börjar hos processteknikerna i manöverrummet som kan göra rätt åtgärd direkt, säger platschefen Stefan Sandberg. Övergripande mål Vår organisation äger i dag miljöfrågorna på ett helt annat sätt än tidigare och vi har satt övergripande mål för året. Ett av dessa är att minska vår miljöpåverkan genom att få ner utsläppen av fosfor till mindre än 11 ton om året eller 30 kg per dygn. Det låter inte särskilt mycket men är ingen enkel uppgift. Vi tror ändå att den är fullt möjlig, säger Stefan Sandberg. Verksamheten vid massabruken är tillståndspliktig och omgärdad av en rad villkor för bland annat utsläppen till luft och vatten. Miljöarbetet vid samtliga Södras massabruk bedrivs systemnatiskt. Utsläppen till vatten kommer huvudsakligen från blekningen av massan. Processavloppsvattnet renas i en biologisk anläggning med hjälp av mikroorganismer. I Mörrum läggs extra kraft på bioreningen för att klara utsläppsmålet för fosfor. Extra steg i bioreningen När planerna på att tillverka textilmassa i Mörrum kom in i bilden söktes tillstånd för den produktionen på en av linjerna. Villkoren för produktionen av textilmassa skulle egentligen gällt från 1 januari i år. Bruket fick dock dispens för TOC, totalkväve och totalfosfor, till januari Vi behöver den tiden för att i lugn och ro hitta den bästa lösningen. Utvärderingar och förändringar tar tid. Det är inte bara att skruva på ratten utan ett dagligt gnetande att trimma och utvärdera insatserna, säger miljöchefen Elna Håkansson. De senaste tre åren har fosforutsläppen varje år legat på runt 20 ton men ska om ett drygt år vara nere på 11 ton. Fosfor finns i veden och kan orsaka övergödning och syrebrist. Vi utbildar våra processtekniker som har en viktig roll om vi ska kunna nå målet. Vår biologiska

SKOG OG TRE 2014 GARDERMOEN. Johan Freij Affärsområdeschef Skog & Lantbruk

SKOG OG TRE 2014 GARDERMOEN. Johan Freij Affärsområdeschef Skog & Lantbruk SKOG OG TRE 2014 GARDERMOEN Johan Freij Affärsområdeschef Skog & Lantbruk 1 En nordisk finansiell koncern med ett globalt synsätt Fakta Marknadsledare i Danmark, Finland och Nordirland 3,8 miljoner kunder

Läs mer

Att äga Södra kapital- och utdelningsfrågor

Att äga Södra kapital- och utdelningsfrågor Att äga Södra kapital- och utdelningsfrågor 2 Att äga Södra Kapital- och utdelningsfrågor Detta är en beskrivning av kapital- och utdelningsfrågor i Södra. Broschyren är tänkt att vara en sammanställning

Läs mer

Omslagsfoto: Systrarna Jenny Kärner och Nina Andersson sköter tillsammans med sin mor 377 hektar skog på Vikbolandet. Foto: Patrik Svedberg

Omslagsfoto: Systrarna Jenny Kärner och Nina Andersson sköter tillsammans med sin mor 377 hektar skog på Vikbolandet. Foto: Patrik Svedberg Detta är Södra 2014 Omslagsfoto: Systrarna Jenny Kärner och Nina Andersson sköter tillsammans med sin mor 377 hektar skog på Vikbolandet. Foto: Patrik Svedberg Södra i korthet Södra är Sveriges största

Läs mer

Skogsägande på nya sätt

Skogsägande på nya sätt Skogsägande på nya sätt Sätt guldkant på arbete och ledighet I din egen skog har du plats för såväl fritidsintressen som ett stabilt sparande åt kommande generationer. Nu har du som privatperson chans

Läs mer

Biobränslen från skogen

Biobränslen från skogen Biobränslen från skogen Biobränsle gör din skog ännu mer värdefull Efterfrågan på biobränsle från skogen, skogsbränsle, ökar kraftigt tack vare det intensiva, globala klimatarbetet. För dig som skogsägare

Läs mer

kontakt Lars Idermark: Vi skapar vår framtid Ingemar välkomnar markskoningsgarantin Många skäl att avverka mogen skog Morgan en klassiker av trä

kontakt Lars Idermark: Vi skapar vår framtid Ingemar välkomnar markskoningsgarantin Många skäl att avverka mogen skog Morgan en klassiker av trä kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 4 september 2013 Lars Idermark: Vi skapar vår framtid Ingemar välkomnar markskoningsgarantin Många skäl att avverka mogen skog Morgan en klassiker av trä Södradag på

Läs mer

Bolagsstämmoanförande 28 mars 2006, Magnus Hall, VD och koncernchef

Bolagsstämmoanförande 28 mars 2006, Magnus Hall, VD och koncernchef Bolagsstämmoanförande 28 mars 2006, Magnus Hall, VD och koncernchef Bild 1 Herr ordförande, bästa aktieägare, mina damer och herrar. Bild 2 Holmens rörelsereresultat för 2005 blev 1 973 mnkr och i stort

Läs mer

Storskogsbrukets sektorsansvar

Storskogsbrukets sektorsansvar Storskogsbrukets sektorsansvar Åke Granqvist Bergvik Skog Örebro 2011 03 29 Vad är Bergvik Skog? Bildades 2004, säte i Falun Marker från Stora Enso resp Korsnäs 1,9 Mha produktiv (2,3 Mha tot) 50 milj

Läs mer

Naturhänsyn vid avverkningsuppdrag

Naturhänsyn vid avverkningsuppdrag Naturhänsyn vid avverkningsuppdrag SCA SKOG www.scaskog.com Hur mycket naturhänsyn vill du lämna? Vid alla avverkningar måste man följa de bestämmelser om naturhänsyn som finns i skogsvårdslagen. Men kanske

Läs mer

Skogsbruksplan. Bänarp 1:2, 1:3 Frinnaryd Aneby Jönköpings län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress

Skogsbruksplan. Bänarp 1:2, 1:3 Frinnaryd Aneby Jönköpings län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Bänarp 1:2, 1:3 Frinnaryd Aneby Jönköpings län Ägare Adress Dagrun Fransson Hjälmseryd 570 02 Stockaryd Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 20120823

Läs mer

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS SKOGAR Nästan en tredjedel av hela jordens landyta är täckt av skog. Jordens skogsområden kan delas in i tre olika grupper: Regnskogar Skogar som är gröna

Läs mer

Herr ordförande, ärade aktieägare,

Herr ordförande, ärade aktieägare, Herr ordförande, ärade aktieägare, Ett år går fort. Det är idag nästan exakt ett år sedan jag tillträdde som VD och koncernchef för Holmen. Det har varit ett spännande och intensivt år, där jag fått möjligheten

Läs mer

Stockarydsterminalen Infrastruktur i samverkan ger positiva miljövinster

Stockarydsterminalen Infrastruktur i samverkan ger positiva miljövinster Stockarydsterminalen Infrastruktur i samverkan ger positiva miljövinster 2013-05-22 Per-Henrik Evebring Stormen Gudrun 2005 ställde Skogsindustrin inför nya utmaningar. Varför en järnvägsterminal i Stockaryd?

Läs mer

LÖNSAMHETEN PÅ TOPP SÄMRE TIDER VÄNTAR?

LÖNSAMHETEN PÅ TOPP SÄMRE TIDER VÄNTAR? LÖNSAMHETEN PÅ TOPP SÄMRE TIDER VÄNTAR? Skogsbarometern är en årlig Sifo-undersökning om skogsägarnas syn på marknaden och vad de har för förväntningar på konjunkturen. Vad landets skogsägare har för förväntningar

Läs mer

Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk

Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk Vill du få ett kvitto på att du har ett miljöanpassat skogsbruk? Vill du också kunna visa att ditt skogsbruk tar social hänsyn och är långsiktigt ekonomiskt?

Läs mer

Prislista Södras plantor 2015

Prislista Södras plantor 2015 Prislista Södras plantor 2015 2 PRISLISTA PLANTOR Södras plantprislista 2015 Inom Södra har vi 50 års erfarenhet av plantproduktion och vi satsar stora resurser på forskning och utveckling för att kunna

Läs mer

PEFC Skogscertifiering. Vi tar ansvar i skogen

PEFC Skogscertifiering. Vi tar ansvar i skogen PEFC Skogscertifiering Vi tar ansvar i skogen Det är en bra känsla att vara certifierad, dels miljömässigt för att det känns bra i hjärtat, men också ekonomiskt för att vi får mer betalt för virket. BIRGITTA

Läs mer

EN KUNSKAPSKÄLLA FÖR ALLA SKOGSÄGARE

EN KUNSKAPSKÄLLA FÖR ALLA SKOGSÄGARE EN KUNSKAPSKÄLLA FÖR ALLA SKOGSÄGARE Utifrån de frågor, önskemål och ibland kritiska röster som nått oss under åren har vi fått en allt klarare bild av skogsägarens behov. Från detta unika skogsägarperspektiv

Läs mer

hållbar affärsmodell för framtiden

hållbar affärsmodell för framtiden hållbar affärsmodell för framtiden Vår affärsmodell bygger på det vi tror är rätt i ett långsiktigt perspektiv. Långsiktigheten följer den tradition som Södras medlemmar i generationer har arbetat efter

Läs mer

Skandinaviens största sågverk

Skandinaviens största sågverk Bravikens sågverk Rapport Nr:01 Juni 2008 Om byggandet av Skandinaviens största sågverk i Norrköping Skandinaviens största sågverk Holmen investerar drygt en miljard kronor i det som kommer att bli Skandinaviens

Läs mer

Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen

Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen Försiktig optimism bland skogsägarna Skogsbarometern är en årlig Sifo-undersökning om skogsägarnas syn på marknaden och vad de har för förväntningar

Läs mer

Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare

Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare Vid affärsformen virkesmätning med skördare mäts och registreras stammens m 3 fub-volym i skördarens dator redan vid avverkningen ute i

Läs mer

Skogsbruksplan. Borlänge Kommun2011 Stora Tuna Borlänge Dalarnas län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Borlänge Kommun

Skogsbruksplan. Borlänge Kommun2011 Stora Tuna Borlänge Dalarnas län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Borlänge Kommun Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Borlänge Kommun2011 Stora Tuna Borlänge Dalarnas län Ägare Borlänge Kommun Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2008 2011-2020 Rickard Larsson

Läs mer

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Förvaltningsavtal både tryggt, enkelt och utvecklande En överenskommelse som säkerställer att din skog sköts på bästa sätt, både ekonomiskt och miljömässigt.

Läs mer

Rådgivning inom projektet Klimatanpassat skogsbruk och vatten

Rådgivning inom projektet Klimatanpassat skogsbruk och vatten RÅDGIVNINGSKVITTO 1(7) Datum 2014-02-21 Ärendenr R 390-2014 Stefan Eklund Stockholms distrikt Galgbacksvägen 5, 18630 VALLENTUNA stefan.eklund@skogsstyrelsen.se 08-51451462 Värmdö-Evlinge fast ägare för.

Läs mer

Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen SKOGS BAROM ETERN 2010. FisheyeFoto: JERKER LOKRANTZ/azote.se

Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen SKOGS BAROM ETERN 2010. FisheyeFoto: JERKER LOKRANTZ/azote.se Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen SKOGS BAROM ETERN 21 FisheyeFoto: JERKER LOKRANTZ/azote.se å Konjunkturen: 2 Ett bra år för skogsindustrin. Den nde till andra länder. Rekordnöjda

Läs mer

Åtgärdsprogram för Levande skogar i Gävleborgs län

Åtgärdsprogram för Levande skogar i Gävleborgs län Åtgärdsprogram för Levande skogar i Gävleborgs län I arbetsgruppen för att ta fram ett nytt åtgärdsprogram för miljömålet Levande skogar i Gävleborgs län har följande deltagare medverkat. Jonas Geholm

Läs mer

SDCs Biobränslekonferens Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius

SDCs Biobränslekonferens Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius SDCs Biobränslekonferens Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius Stora Enso koncernen, Wood Supply Sweden Råvaruförsörjning, Logistik, Virkesbyten Stora Enso Bioenergi Bioenergi och Virkesmätningslagen Sammanfattning

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

Södra. årsredovisning. med hållbarhetsredovisning

Södra. årsredovisning. med hållbarhetsredovisning Södra årsredovisning med hållbarhetsredovisning 2013 Innehåll Södras verksamhet bygger på skogen som en förnybar resurs och hållbarhetsarbetet är en naturlig del av affärsmodellen. Därför har Södra valt

Läs mer

Prislista Södras Nycklar

Prislista Södras Nycklar 22 Prislista Södras Nycklar Produkter och tjänster för en värdefullare skog 2 Prislista Södras Nycklar Skogsförvaltning och skogsskötselavtal skogsförvaltning Med Södras skogsförvaltning sköts skogsfastigheten

Läs mer

kontakt Södra expanderar sina massabruk Markskoning i gallring utreds Trägips en ny spännande produkt Skogsgården meningen med livet

kontakt Södra expanderar sina massabruk Markskoning i gallring utreds Trägips en ny spännande produkt Skogsgården meningen med livet kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 5 november 2014 Södra expanderar sina massabruk Markskoning i gallring utreds Trägips en ny spännande produkt Skogsgården meningen med livet Experiment med pyntegrönt

Läs mer

Skogsbruket som praktisk klimatförvaltare

Skogsbruket som praktisk klimatförvaltare Skogsbruket som praktisk klimatförvaltare Bo Karlsson, Skogforsk Till stor del baserat på material från Göran Örlander, Södra Jordbrukets roll som klimatförvaltare Biomassaproduktionsom exempel på samspel

Läs mer

Södra 2013. årsöversikt

Södra 2013. årsöversikt Södra 213 årsöversikt Avsnitt Välkommen till Södras årsöversikt 213 Årsöversikten är en sammanfattning av årsredovisningen med hållbarhetsredovisning. Den fi nns att ladda ner på www.sodra.com/rapporter.

Läs mer

SKOGS BAROMETERN. Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen

SKOGS BAROMETERN. Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen SKOGS BAROMETERN 14 Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen Bättre lönsamhet och optimistisk framtidstro bland skogsägarna Skogsbarometern är en årlig undersökning som utförs av Swedbank

Läs mer

VD tal 2005 Lars Blecko

VD tal 2005 Lars Blecko VD tal 2005 Lars Blecko Verksamheten 1 Kv 2005 Helår 2004 Marknaden Resultat Resurser Strukturåtgärder Finanser och utdelning Utsikter Rottneros - Verksamhet Rottneros Rockhammar Utansjö Vallvik Upplands

Läs mer

Ren och förmånlig energi nu och i framtiden. UPM skog

Ren och förmånlig energi nu och i framtiden. UPM skog UPM skogsenergi Ren och förmånlig energi nu och i framtiden UPM skog BIObränsler VÄXER I SKOGEN Skogsenergin är förnybar FINLANDS MÅL År 2020 ÄR ATT ANDELEN FÖRNYBAR ENERGI ÄR 38% I EU:s klimat- och energistrategi

Läs mer

Skogsägares drivkrafter för klimatanpassning

Skogsägares drivkrafter för klimatanpassning Skogsägares drivkrafter för klimatanpassning Karin André, SEI Research Fellow karin.andre@sei-international.org Klimatanpassning Sverige 23 september 2015 Forskning om anpassningsprocesser Projektets syfte

Läs mer

SCA Skog. Contortatall Umeå 2015-02-10

SCA Skog. Contortatall Umeå 2015-02-10 SCA Skog Contortatall Umeå 2015-02-10 Kort historik 50-talet (40-60 m 3 sk/ha) Avveckling av skräpskogar Björkavverkningar 60-talet Inriktning mot gles äldre skog Öka tillväxten med gödsling 70-talet Lite

Läs mer

Stark utveckling för skogspriser i Götaland

Stark utveckling för skogspriser i Götaland Pressmeddelande 040907 Ny statistik från LRF Konsult: Stark utveckling för skogspriser i Götaland Efter att i flera år ha legat en bra bit över riksgenomsnittet, ökar nu skogspriserna ytterligare för södra

Läs mer

PRESS RELEASE Poznan, 21 Mars 2014

PRESS RELEASE Poznan, 21 Mars 2014 PRESS RELEASE Poznan, 21 Mars 2014 Efter ännu ett utmanande år för pappersindustrin redovisar Arctic Paper små men viktiga förbättringar. För 2014 gäller fortsatt starkt fokus på ekonomi och marknadsaktiviteter.

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Södra i korthet. Omslagsfoto: Skogsinspektor Minnie Andersson och medlemmen Ola Olsson går igenom skötselåtgärderna för det kommande året.

Södra i korthet. Omslagsfoto: Skogsinspektor Minnie Andersson och medlemmen Ola Olsson går igenom skötselåtgärderna för det kommande året. Detta är Södra 2012 Södra i korthet Södra är en ekonomisk förening med 51 000 sydsvenska skogsägare som medlemmar. Föreningens främsta uppgift är att trygga avsättningen av skogsråvara och främja lönsamheten

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Rovalds 1:13, Isome 1:31. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2015-2024 2015-09-07

Skogsbruksplan. Planens namn Rovalds 1:13, Isome 1:31. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2015-2024 2015-09-07 Skogsbruksplan Planens namn Rovalds 1:13, Isome 1:31 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Referenskoordinat (WGS84) 2015-2024 2015-09-07 Thomas Johansson Lat: 57 26' 24.95" N

Läs mer

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 INFORMATION 1 [9] Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 Under vintern 2011/2012 kommer gallring att ske på flera platser inom kommunen. Åtgärderna startar som tidigast i mitten av december och kommer att

Läs mer

LifeELMIAS och klimatet. Ola Runfors, Skogsstyrelsen

LifeELMIAS och klimatet. Ola Runfors, Skogsstyrelsen LifeELMIAS och klimatet Ola Runfors, Skogsstyrelsen Klimatproblematiken Växthuseffekten In: Kortvågig strålning (ljus) Växthusgaser (koldioxid, metan, lustgas, vattenånga) Ut: Långvågig värmestrålning

Läs mer

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 4 884 (5 391). Stora rationaliseringar i verksamheten sänkte kostnaderna med MSEK 460 under året och balanserade merparten

Läs mer

GROT är ett biobränsle

GROT är ett biobränsle GROT-uttag? GROT är ett biobränsle Biobränsle = ett bränsle där biomassa är utgångsmaterial Hit räknas bl a: Trädbränslen: trä eller trädelar som inte omvandlats kemiskt, ex skogsbränslen, rivningsvirke,

Läs mer

Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag)

Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag) Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag) Ahlstrom Abp, sammanfattning av BÖRSMEDDELANDE, 3.2.2010 kl. 12.10 Detta är en sammanfattning av bokslutsmeddelandet. Det fullständiga meddelandet för 2009 finns på

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

BAROMETERN2013 Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen

BAROMETERN2013 Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen Skogsbarometern är en årlig rapport om det aktuella ekonomiska läget i familjeskogsbruket. Rapporten är en samproduktion mellan Swedbank och LRF Konsult. Till grund för årets rapport ligger en intervjuundersökning

Läs mer

Investerarmöte 2014-01-15

Investerarmöte 2014-01-15 Investerarmöte 2014-01-15 Kjell Hedman VD Björn Ordell Ekonomi- och finanschef INNEHÅLL Inledning Landshypoteks utmaningar och utveckling Resultatutveckling 2013 Läget i svenskt jord- och skogsbruk 4 JORD-

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Lager av massaved och flis 2012 JO0306

Lager av massaved och flis 2012 JO0306 Enheten för Skogspolicy och Analys 2012-05-11 1(6) Lager av massaved och flis 2012 JO0306 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog

Stabil prisutveckling för skog Pressmeddelande, den 31 januari 2003 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog Priserna för skogsfastigheter ökade under andra halvåret 2002 jämfört med det första halvåret

Läs mer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer LRF Konsults Lönsamhetsbarometer APRIL 1 Sjunkande lönsamhet bland landets småföretag 9 av Sveriges företag har färre än 1 anställda. Det gör dem till en grupp med en betydande roll för den svenska ekonomins

Läs mer

kontakt Lars Idermarks syn på Södras framtid 75-årsjubileum på Elmia Wood Södra först ut med markskoningsgaranti Skogen är vårt nöjesfält

kontakt Lars Idermarks syn på Södras framtid 75-årsjubileum på Elmia Wood Södra först ut med markskoningsgaranti Skogen är vårt nöjesfält kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 3 juni 2013 Lars Idermarks syn på Södras framtid 75-årsjubileum på Elmia Wood Södra först ut med markskoningsgaranti Skogen är vårt nöjesfält Södraskolan i full gång

Läs mer

kontakt Södra bjuder på 75-årskalas på Elmia Jubileumssidor om Södras utveckling Röjningsförsök utvecklar metoder Storsäljare om ved

kontakt Södra bjuder på 75-årskalas på Elmia Jubileumssidor om Södras utveckling Röjningsförsök utvecklar metoder Storsäljare om ved kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 2 april 2013 Södra bjuder på 75-årskalas på Elmia Jubileumssidor om Södras utveckling Röjningsförsök utvecklar metoder Storsäljare om ved Nya medlemmar tilltalas av

Läs mer

Södras plantor ger snabbare tillväxt i skogen

Södras plantor ger snabbare tillväxt i skogen Södras plantor ger snabbare tillväxt i skogen 2 Södras plantor Förädlingens bidrag till ökad tillväxt på gran 650 Total produktion av gagnvirke (m 3 sk), hela omloppstiden 600 550 500 450 Lokalt material

Läs mer

Att äga Södra. så fungerar Södramodellen. Innehåll

Att äga Södra. så fungerar Södramodellen. Innehåll Att äga Södra så fungerar Södramodellen Innehåll Vad är Södra?... 2 Södras uppdrag... 2 Historien om Södra... 2 Att äga och göra affärer med Södra... 4 Sköta skog och sälja virke... 4 Våra industrier skapar

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Vättersö Nya Samfällighetsförening (VNSF) Bilaga 4. Tre alternativ (det kan finnas fler, det kan styrelsen jobba vidare med nästa år)

Vättersö Nya Samfällighetsförening (VNSF) Bilaga 4. Tre alternativ (det kan finnas fler, det kan styrelsen jobba vidare med nästa år) Bilaga 4 Gallring av skog Tre alternativ (det kan finnas fler, det kan styrelsen jobba vidare med nästa år) 1. Småskalig röjning i område efter område. Varje område får komma överens om att man vill få

Läs mer

Kvalitet från planta till planka

Kvalitet från planta till planka Gallring intäkt och investering Kvalitet från planta till planka en serie med tankar för ditt skogsbruk från AB Karl Hedin 1 AB Karl Hedin är en familjeägd sågverks-, emballage- och handelskoncern med

Läs mer

Skogsägarna tror på stigande priser och bättre lönsamhet

Skogsägarna tror på stigande priser och bättre lönsamhet Skogsägarna tror på stigande priser och bättre lönsamhet Skogsbarometern är en årlig SIFO-undersökning om skogsägarnas syn på marknaden och vad de har för förväntningar på konjunkturen. Vad landets skogsägare

Läs mer

Vi marknadsför oss regelmässigt i Danmark och det är väldigt många danskar som nu tillhör vår spekulantskara.

Vi marknadsför oss regelmässigt i Danmark och det är väldigt många danskar som nu tillhör vår spekulantskara. Marknadsbrev nr 10 Försäljningstakten håller i sig och under 2001 förmedlade Skånegårdar fastig-heter för ett sammanlagt värde om 326 Mkr. Det innebär att vi under de senaste tre åren förmedlat gårdar

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 PRESSINFORMATION 2014-08-08 Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 Stark tillväxt på västmarknader motvind i Ryssland NOKIAN TYRES PLC Januari-juni 2014 01-06/13 % Omsättning 681,5 MEUR 752,2 MEUR

Läs mer

SenseAir AB. Delårsrapport januari september 2009. Nettoomsättningen för SenseAir ökade med 3 % och uppgick till 64 353 ksek (62 512 ksek)

SenseAir AB. Delårsrapport januari september 2009. Nettoomsättningen för SenseAir ökade med 3 % och uppgick till 64 353 ksek (62 512 ksek) SenseAir delårsrapport jan-sep 2009 1 (7) SenseAir AB Delårsrapport januari september 2009 Nio månader i korthet Nettoomsättningen för SenseAir ökade med 3 % och uppgick till 64 353 ksek (62 512 ksek)

Läs mer

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07 PostNord januari-september 212 212-11-7 Tredje kvartalet 212 i sammanfattning Försämrat marknadsläge fortsatt omställningsarbete Fortsatt kraftig digitalisering - försvagat konjunkturläge - minskad nettoomsättning

Läs mer

kontakt En miljard i vinst för Södra Politiker intresserade av Väröexpansion Naturen färgar av sig Jenny och Martin satsar stort på skogen

kontakt En miljard i vinst för Södra Politiker intresserade av Väröexpansion Naturen färgar av sig Jenny och Martin satsar stort på skogen kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 4 september 2014 En miljard i vinst för Södra Politiker intresserade av Väröexpansion Naturen färgar av sig Jenny och Martin satsar stort på skogen Investera i framtiden

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Prisdiskussioner och Moditys senaste prognoser

Prisdiskussioner och Moditys senaste prognoser 2014-11-14 Prisdiskussioner och Moditys senaste prognoser Inledning I detta månadsbrev har vi delat upp prisdiskussionen i tre delar; kort sikt (Q1-15), medellång sikt (år 2015) samt lång sikt. För analysen

Läs mer

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 Nettoomsättningen ökade med 5 % till 881 Mkr (843) Resultatet i konsultverksamheten ökade med 37 % och uppgick till 37,5 Mkr (27,3) Återföring av pensionsmedel

Läs mer

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Tar hänsyn till flera aspekter: Ekologi biologisk mångfald Social respekt befolkningen i skogens närhet Ekonomisk tillväxt långsiktigt

Läs mer

Skog & Ekonomi Special

Skog & Ekonomi Special Skog & Ekonomi Special NORDISK ANALYS December 2004 Bäste läsare! Här kommer ett specialnummer av nyhetsbrevet Skog & Ekonomi. Vi kallar det Nordisk Analys. Målsättning har varit att på ett enkelt och

Läs mer

Ett enklare skogsägande

Ett enklare skogsägande Ett enklare skogsägande Tänk om du hade en egen skogvaktare......med full koll på när åtgärder ska göras i din skog. Någon som ser till att det blir gjort, och stämmer av med dig, så ofta du vill, så att

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter maj 2015

Priser på jordbruksprodukter maj 2015 9-01 9-23 9-45 2010-14 2010-36 2011-06 2011-28 2011-50 2012-20 2012-42 2013-12 2013-34 2014-04 2014-26 2015-07 2015-18 2014-17 2014-20 2014-23 2014-26 2014-29 2014-32 2014-35 2014-38 2014-41 2014-44 2014-47

Läs mer

Skogsbruksplan för fastigheten Kalvön 1:1, Värmdö, Stockholm

Skogsbruksplan för fastigheten Kalvön 1:1, Värmdö, Stockholm Skogsbruksplan för fastigheten Kalvön 1:1, Värmdö, Stockholm Församling: Djurö, Möja och Nämdö Kommun: Värmdö Inventeringstidpunkt 2015-01-05 Planen avser tiden 2015-01-05-2025-01-05 Framskriven t.o.m.

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

viltvård i skogen Svenska Jägareförbundet Viltvård för ett rikare landskap

viltvård i skogen Svenska Jägareförbundet Viltvård för ett rikare landskap viltvård i skogen Svenska Jägareförbundet Viltvård för ett rikare landskap Ett varierat skogslandskap med stora inslag av lövträd ger goda förutsättningar för vilt och mångfald. Viltvård i skogslandskapet

Läs mer

En samlande kraft Landskapsstrategi för Jönköpings län. Väddsandbi Foto Niklas Johansson

En samlande kraft Landskapsstrategi för Jönköpings län. Väddsandbi Foto Niklas Johansson En samlande kraft Landskapsstrategi för Jönköpings län Väddsandbi Foto Niklas Johansson Arbetssätt Arbetet ska ske i samverkan med andra regionala aktörer. Mål att ta fram en strategi för hur biologisk

Läs mer

Virkesprislista BB1501. Avverkningsuppdrag SCA SKOG. Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten

Virkesprislista BB1501. Avverkningsuppdrag SCA SKOG. Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten Virkesprislista Avverkningsuppdrag Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten SCA SKOG Sågtimmer Tall Kr/m 3 to ub Toppdiam 12-13- 14-16- 18-20- 22-24- 26-28- 30-32- 34- Klass

Läs mer

Drivning av okvistade stammar. Fixteri

Drivning av okvistade stammar. Fixteri Fixteris grundidé: Med hjälp av Fixteri-drivningsteknologi kan man hantera klenvirke klart snabbare och effektivare än med övriga metoder vid första gallring eller iståndsättning av ungskog. Fixteri-teknologin

Läs mer

SBO-NYTT. Information från Mark skogsbruksområde juni 2015. Vilken härlig tid

SBO-NYTT. Information från Mark skogsbruksområde juni 2015. Vilken härlig tid SBO-NYTT Information från Mark skogsbruksområde juni 2015 Vilken härlig tid Nu är väl livet som bäst, dagarna är långa, solen värmer gott ibland och det händer mycket i naturen när allting förnyas. I går

Läs mer

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden HÖST 2013 Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight, hösten 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande

Läs mer

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR Ett nytt skräddarsytt hus med charmen hos ett gammalt. Det var Ann-Sofie och Johan Lyckows önskemål när familjen växte. När de gick på visningar föll valet snabbt på Trivselhus.

Läs mer

PLUS Avverkning. enkelt och tryggt. SCA SKOG www.scaskog.com

PLUS Avverkning. enkelt och tryggt. SCA SKOG www.scaskog.com PLUS Avverkning enkelt och tryggt SCA SKOG www.scaskog.com Att sälja virke är ofta en stor affär. SCAs målsättning är att det ändå ska kännas både enkelt och tryggt. Därför har vi infört PLUS Avverkning

Läs mer

Optimism i vikande konjunktur

Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer Dec 12 Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen

Läs mer

Skogsbruk minskar koldioxidutsläppen så länge träet ersätter annat

Skogsbruk minskar koldioxidutsläppen så länge träet ersätter annat Skogsbruk minskar koldioxidutsläppen så länge träet ersätter annat är det för klimatet, säger Skogsindustrierna. Men det gäller bara så länge träet gör att vi minskar användningen av fossil energi, enligt

Läs mer

Bokslutskommuniké 1998 för Rörvik Timber

Bokslutskommuniké 1998 för Rörvik Timber Bokslutskommuniké 1998 för Rörvik Timber Nettoomsättning uppgick till 1 51 mkr (f.å proforma 1 79 mkr). Resultat efter skatt blev -9,5 mkr (f.å proforma 2,9 mkr). Resultat per aktie -,67 kr. Eget kapital

Läs mer

Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO

Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invest Finansiell information Sammanfattning Delårsrapport för januari september 2012 Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 Nettoomsättningen ökade till 491 Mkr (332) för hela koncernen. Rörelseresultatet ökade till 15 Mkr (-12) för hela koncernen. Resultatet efter skatt ökade till 8 Mkr (-10)

Läs mer

Hybridasp och Poppel - Två snabbväxande trädslag för de bästa markerna i Sydsverige

Hybridasp och Poppel - Två snabbväxande trädslag för de bästa markerna i Sydsverige Hybridasp och Poppel - Två snabbväxande trädslag för de bästa markerna i Sydsverige Utarbetad av Bernt Arvidsson för Svenska Skogsplantor AB Hybridasp och poppel kräver intensiv skötsel, men erbjuder också

Läs mer

En världsledande region i omställningen till drivmedel, energi och produkter från förnybar råvara

En världsledande region i omställningen till drivmedel, energi och produkter från förnybar råvara En världsledande region i omställningen till drivmedel, energi och produkter från förnybar råvara Loggor Utveckling av Skogsbränsle från Mittregionen SLU 19 Mars Magnus Matisons Projektledare Forest Refine

Läs mer

SPANNMÅLSMARKNADEN. mest. För tillfället ärde. väderleksfenomenen somär. Skörde- och balansuppföljning. Finland av marknaden

SPANNMÅLSMARKNADEN. mest. För tillfället ärde. väderleksfenomenen somär. Skörde- och balansuppföljning. Finland av marknaden SPANNMÅLSMARKNADEN SKÖRDEÅRET 2015-2016 Hankkija Oy, Tarmo Kajander 1 SPANNMÅLSMARKNADEN Ute i världen ochi Europa För tillfället ärde väderleksfenomenen somär mest uppföljda på olika delar i världen Skörde-

Läs mer

Värdetrappan steg för steg till en värdefull skog

Värdetrappan steg för steg till en värdefull skog Värdetrappan steg för steg till en värdefull skog Förvaltning Att äga skog är ett långsiktigt projekt, där varje delbeslut påverkar slutresultatet. Rätt beslut från återväxt till slutavverkning ger dig,

Läs mer

SKOGSSTIGEN I HAMMARSKOG

SKOGSSTIGEN I HAMMARSKOG SKOGSSTIGEN I HAMMARSKOG 1. HÄR BÖRJAR SKOGSSTIGEN! När du vandrar längs Skogsstigen följer du en orangemarkerad slinga som är 2.5 km lång. På illustrerade skyltar berättar vi om skogsskötsel och naturvård

Läs mer