Bakgrund, utbildningstid & plats/ Background, time & place

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bakgrund, utbildningstid & plats/ Background, time & place"

Transkript

1 Presentation Utbildningen/Education Krishantering över gränser/ Crisis Management Across Borders En ny unik utbildning inom kris- medling och katastrofhantering anpassad till dig som invandrare A new unique education in crisis, mediation and conflict management tailor-made for you as an immigrant

2 Bakgrund, utbildningstid & plats/ Background, time & place Bakgrunden är det stora behovet av att förbättra svenska insatser inom krisoch katastrofhantering genom att dra nytta av dina yrkeserfarenheter som invandrare samt dina kunskaper om andra kulturer, etniciteter, religioner och inte minst dina språkkunskaper. The background is the great need to improve the Swedish efforts in disaster and crisis by taking advantage of your professional experience as an immigrant and your knowledge of other cultures, ethnicities, religions, and especially your language skills Utbildningen är på 6 månader och startar 21 februari på Sunderby folkhögskola* The course which is 6 month long will start February 21 at Sunderby folkhögkola* * Sunderby folkhögskola ligger 15 km norr om Luleå riktning mot Boden/ Sunderby folkhögskola is located in Norrbotten, 15 km north of Luleå towards Boden

3 Samarbetspartners/ Partners KrisKompetensCentrum vid Luleå tekniska universitet Länsstyrelsen Norrbotten Samverkande kommuner/ Collaborative municipalities

4 Behov marknaden/ Market needs Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap*, Björn Johansson utbildningsansvarig/ Education officer MSB: Vi har ett stort behov av att rekrytera personer med invandrarbakgrund för uppdrag. Idag gör vi rekryteringar i andra länder då vi inte hittar personer med ex. rätt språkbakgrund i Sverige We have a great need to recruit persons of immigrant background for assignments. Today, we are recruiting in other countries where we do not find people with the needed language competence in Sweden Röda Korset/Red Cross, Jonas Prawitz nationell beredskapssamordnare/national Coordinator Vi ser stor nytta av att personer med invandrarbakgrund får denna utbildning för att svenska insatser inom krisoch katastrofinsatser både utom som inom Sverige skall bli mer framgångsrika. We see great benefit to people with an immigrant background get this education so that the Swedish efforts in crisis handling both inside or outside Sweden become more successful. * MSB är den sammanhållande myndigheten som ansvarar för svenska kris- & katastrofinsatser internationellt och nationellt/ MSB is the unifying authority in charge of the Swedish crisis & disaster efforts internationally and nationally

5 Behov marknaden/ Market needs Svenska ambassader exempel, Elisabeth de Figueiredo ansvarig beredskapssamordnare för Kenya, Uganda, Etiopien, Kongo-Kinshasa, Zambia och Tanzania om nyttan av våra invandrare efter genomförd utbildning: Bra möjligheter, dessutom ge bra signal vid svenska insatser att de består av andra personer än blonda svenskar, visar också på att vi på ett bra sätt tar hand om våra invandrare som kommer till Sverige Swedish embassy example: Elisabeth de Figueiredo responsible Crisis Coordinator for Kenya, Uganda, Ethiopia, Congo, Zambia and Tanzania to the usefulness of our immigrants after completion of the course: "Good opportunities, also provide good signal at the Swedish contributions to those made by persons other than "blond Swedes ", also shows that we in a good way are taking care of our immigrants who come to Sweden"

6 Behov marknaden/ Market needs Kommuner: Jörgen Eriksson, kommunikationsansvarig Kris & Flyktingkommunikation Södertälje kommun: Definitiv potential, kunskaper i invandrarspråken viktigt och deras lokala kultur. Jag ser ett direkt behov av 3-5 personer med föreslagen utbildning. Han ser parallellt med eget behov att företag inom näringslivet med internationell verksamhet skulle vara intresserade av denna kompetens Municipalities in Sweden: Jörgen Eriksson, Head of Communications & Refugee Crisis Communications Södertälje: "Definite potential, knowledge of immigrant languages is important and their local culture. I see a direct need of 3-5 people with the proposed education. He sees the parallel to his own needs that companies with international operations would be interested in these skills

7 Antagningsprinciper/ Admissions Policies Du skall vara registrerad arbetssökande hos Arbetsförmedlingen/ You must be a registered job seekers at the Employment Office (Arbetsförmedlingen) Minst gymnasial grundutbildning eller motsvarande i ditt hemland/ At least upper secondary education or equivalent in your country Minst tre års yrkeserfarenhet (i tidigare hemland/hemländer eller i Sverige)/ Minimum three years professional experience (in the former home country or in Sweden) Du skall vara invandrare och har uppehållstillstånd som inte är äldre än två år/ You must be an immigrant and have residence permit not older than two years Det är önskvärt om du har gjort slutprov SFI nivå D eller har motsvarande kunskaper i svenska. Om du fortfarande studeras på lägre nivå på SFI sker antagningen från fall till fall och då är det viktigt att du har bra kunskaper i engelska It is desirable if you made finals SFI D-level or have equivalent knowledge of Swedish. If you are still are studying at a lower level of the SFI is made admissions on a case by case basis and it is then important that you have good knowledge of English

8 Kostnader/ Costs Som kursdeltagare kommer du att få aktivitetsstöd från Försäkringskassan och den ersättning du får är uträknad individuellt och efter just din personliga situation. Den exakta dagersättningen från aktivitetsstödet får du genom förfrågan till din handläggare på Arbetsförmedlingen. Om du introduktionsersättning från din kommun kommer den fortsatt att betalas ut As a participant you will receive activity support from Försäkringskassan and the compensation you receive is calculated individually and for your personal situation. The exact daily allowance of the activity support is available by request to your case officer at the Employment Service (Arbetsförmedlingen). If you have introduction allowance from your municipality (kommunen) the payment will continue as normal Utbildningen är i övrigt avgiftsfri och ersättning av resor till och från Sunderby folkhögskola kommer att ske genom månadskort. The course is free of charge and reimbursement of travel to and from Sunderby folkhögskola will be done through monthly ticket.

9 Riktlinjer för utbildningen/ Guidelines for the course Utbildning 26 veckor (13 veckor teori och 13 veckor praktik) Antal kursdeltagarna: 20 personer Utbildning under perioden 21 februari 19 augusti 2011 Under teoriavsnitten är närvarotiden mellan och Notera dock tiderna för egen inläsning av teoriavsnitt och arbete med eget studieuppdrag sker mer flexibelt och görs i samråd med utbildningsansvarig During the theory sections the course will start at in the morning and end at in the afternoon. Note, however, times of own self study of theory sections and work with own study assignments are more flexible and are made in agreement with the Course Manager

10 Indelning teoriavsnitt/ Classification theory section Introduktion/ The introduction Teamövningar anpassade för aktuell målgrupp, framtagning av personliga målsättningar med utbildningen samt fastläggande av eget studieuppdrag/ Team Exercises adapted for the current target group, development of personal goals with the training and the setting of your own study mission Operativ hantering av kris och katastrofhantering/ Operational Management of Crisis and Disaster Management Sammanhanget - övergripande kursdelar/ General - overall course parts such as roles and interaction of various UN, EU and local Swedish authorities for crisis, disaster and humanitarian efforts, human rights and best practice conflict resolution Potentiella uppdragsgivare: MSB, Kommuner, eget företagande och frivilliginsatser/ Future employers such as MSB, Municipalities, selfemployment and volunteer services Slutredovisningar och avslutning/ Final reports and closure of course Kursdeltagarnas egna studieuppdrag, examination och utvärderingar/ Participants' own study assignments, examinations and assessments

11 Exempel på kursdelar/ Course parts examples Praktisk scenarioövning kris - katastrofsituation skräddarsydd för utbildningen/ Practical scenario exercise emergency - disaster situation tailor-made for the course Utbildningsdelar från Röda korset: Första hjälpen, Mänskliga rättigheter, Internationell humanitär rätt, Mångfald, jämlikhet & diskriminering/ Education as part of the Red Cross: First aid, Human Rights, International Humanitarian Law, Diversity, Equality & discrimination Föreläsare med egna intressanta erfarenheter från konfliktlösning både internationellt och nationellt/ Lecturers with their own interesting experiences from the conflict, both internationally and nationally Genomgång med Myndigheter för samhällsskydd & beredskap (MSB) på plats i Karlstad/ Visit on site and lectures at MSB Karlstad Möjligheterna att starta egen verksamhet - företag inom området/ The possibility of starting a business - company in the field

12 Arbetsområden efter utbildningen/ Labor Market I utbildningen samverkar ett flertal aktörer som både medverkar i utbildningen och inte minst är aktuella arbetsgivare som Myndigheten för samhällsskydd & beredskap (MSB), Röda korset, samverkande kommuner samt företag inom medlemsorganisationen Företagarna. Det kommer också att finnas bra möjligheter att genom eget företagande erbjuda tjänster In the course interacts several partners that are both involved in the education and not least, are current employer such as Swedish Civil Contingencies Agency (MSB), Red Cross, collaborative communities and enterprises in the Member Organization Enterprises. There will also be a good opportunity to provide services through self-employment. När det gäller aktuella löner har exempelvis MSB en lönetrappa där lönerna normal ligger mellan kr/månad. Är du på insats som trainee är din lön kr/månad. Utöver detta kan ersättning för merkostnader utbetalas. An example of current salaries at MSB, they have a salary scale where wages are normally located between SEK per month. As a trainee you will be paid SEK per month. In addition, compensation for additional expenses might be paid.

13 Arbetsområden efter utbildningen/ Labor Market Anställning/ längre uppdrag, exempel Employment / longer missions, examples Myndigheten för samhällsskydd & beredskap (MSB) Kommuner Brobyggare mellan invandrargrupper och olika samhällsfunktioner Företag med internationella kontakter Folke Bernadotteakademin Röda korset Swedish Civil Contingencies Agency (MSB) Municipalities: "Bridge Builder" between immigrant groups and various social functions Companies with international contacts Folke Bernadotte Academy Red Cross

14 Arbetsområden efter utbildningen/ Labor Market Erbjuder tjänster genom egen verksamhet, exempel Offers services through own enterprise, examples Utbildning/föreläsningar till olika organisationer ex. Krishantering med kulturella inslag Brandinformation till kommunal verksamhet ex skolor, bostadsområden med ökad del invandrare i samverkan med Räddningstjänsten Education / lectures to various organizations ex. Crisis management with cultural elements Fire Information for local government activities as schools, residential areas with higher proportion of immigrants in collaboration with Emergency services

15 Kontaktuppgifter & mer information/ Contact information and website for the course Utbildningsansvarig/ Course Manager David Sundström Sunderby Folkhögskola Mobil: Postadress: Kråkbergsvägen Södra Sunderbyn Mer information både på svenska och engelska/ More information both in Swedish and English:

Utbildning inom kris- medling & katastrofhantering

Utbildning inom kris- medling & katastrofhantering Utbildning inom kris- medling & katastrofhantering Ett ny unik utbildning som baseras på behovet av att förbättra svenska insatser inom kris- medling och katastrofhantering både nationellt och internationellt

Läs mer

Inledning. Introduction. svenska. english

Inledning. Introduction. svenska. english 1 Inledning Introduction Ny i Stockholm vänder sig till dig som nyligen har fått uppehållstillstånd och vill veta mer om hur det svenska samhället fungerar. Boken ska fungera som en kort introduktion

Läs mer

Integration var god dröj

Integration var god dröj Integration var god dröj Integration var god dröj Utvärdering av kommunernas introduktionsverksamhet för nyanlända invandrare mottagna 2001 Integrationsverkets rapportserie 2004:01 Integrationsverket,

Läs mer

Mångfald som möjlighet

Mångfald som möjlighet Mångfald som möjlighet Åtgärder för ökad integration på landsbygden Betänkande av Utredningen om ökad integration inom de gröna näringarna Stockholm 2008 SOU 2008:56 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Lokalt näringslivsarbete

Lokalt näringslivsarbete Rapport 2013:10 Lokalt näringslivsarbete förutsättningar och begränsningar Förutsättningarna för ett bra lokalt näringslivsklimat är beroende av en rad faktorer. På grund av resursbrist har mindre kommuner

Läs mer

GUIDE FINANSIERINGSKÄLLOR FÖR INTERNATIONELL MOBILITET

GUIDE FINANSIERINGSKÄLLOR FÖR INTERNATIONELL MOBILITET Raising Quantity and Quality of Work Placements in Europe GUIDE FINANSIERINGSKÄLLOR FÖR INTERNATIONELL MOBILITET EN GUIDE MED PRAKTISKA INSTRUKTIONER OM HUR MAN IDENTIFIERAR OLIKA POTENTIELLA FINANSIERINGSKÄLLOR

Läs mer

B) Strategic Human Resource Management and Labor Relations (SHRM & LR)

B) Strategic Human Resource Management and Labor Relations (SHRM & LR) Göteborgs universitet, BLUE 11, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Auditgrupp 5 2011-12-20 Granskning av två internationella masterprogram vid Göteborgs universitet: Slutrapport från Auditgrupp 5 inom SAMFAK/BLUE

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

Start-Up booklet 20152016

Start-Up booklet 20152016 Start-Up booklet 20152016 Ung Företagsamhet Skåne Welcome to The Company Program (UF- företagande), 2015/2016 With your own business idea, real money and business contacts you will run a company together

Läs mer

SÄRSKILDA UTBILD- NINGSSATSNINGAR VAD BLEV DET AV DEM?

SÄRSKILDA UTBILD- NINGSSATSNINGAR VAD BLEV DET AV DEM? SÄRSKILDA UTBILD- NINGSSATSNINGAR VAD BLEV DET AV DEM? En uppföljningsstudie av vissa särskilda utbildningssatsningar inom högskolan som finansierats med arbetsmarknadspolitiska medel, enligt regeringens

Läs mer

du din idé ditt företag? you your idea your business?

du din idé ditt företag? you your idea your business? du din idé ditt företag? you your idea your business? Många studenter på Högskolan i Jönköping är egentligen inte studenter. Visst, rent tekniskt kan de kanske definieras så, men i själ och hjärta är

Läs mer

UniLinks studieresa till Bryssel 2014 BESÖK AV SAMARBETANDE LÄROSÄTEN INOM UNILINK

UniLinks studieresa till Bryssel 2014 BESÖK AV SAMARBETANDE LÄROSÄTEN INOM UNILINK UniLinks studieresa till Bryssel 2014 BESÖK AV SAMARBETANDE LÄROSÄTEN INOM UNILINK 2 studieresa studieresa 3 Förord Den 17 till 19 september gav sig 19 entusiastiska medlemmar från lärosäten inom Unilink

Läs mer

Kurser för den svenska marknaden

Kurser för den svenska marknaden Kurser för den svenska marknaden 2010/2011 Kursutbud S203 MentalSäljKompetens - Säljande ledarskap...4 S204 KommunikationsKompetens...6 S205 Föreläsning med workshop - Säljande ledare...8 S206 Föreläsning

Läs mer

Grafisk profilmanual (REVIDERAD DEC. 2014)

Grafisk profilmanual (REVIDERAD DEC. 2014) Grafisk profilmanual (REVIDERAD DEC. 2014) Den grafiska profilmanualens uppgift East Swedens visuella identitet är framtagen för att visa att vi finns, vad vi erbjuder och vad vi står för. Den ska ge allmänheten

Läs mer

TA ANSVAR I EUROPA. Take responsibility in Europe. för mångfald, rättvisa och fred FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE

TA ANSVAR I EUROPA. Take responsibility in Europe. för mångfald, rättvisa och fred FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE TA ANSVAR I EUROPA för mångfald, rättvisa och fred Take responsibility in Europe FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE Innehåll Förord 1 Detta vill vi 3 Grunden för kyrkornas agerande 7 Kyrkor i samverkan 10

Läs mer

Sysselsättning för invandrare en ESO-rapport om arbetsmarknadsintegration

Sysselsättning för invandrare en ESO-rapport om arbetsmarknadsintegration Sysselsättning för invandrare en ESO-rapport om arbetsmarknadsintegration Åsa Olli Segendorf Tommi Teljosuo Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2011:5 Finansdepartementet Rapportserien

Läs mer

Sebastian Persson Political Science and Sociology

Sebastian Persson Political Science and Sociology Sebastian Persson Political Science and Sociology 1. The right to represent your self - this is bound to the spoken langue at meetings, which today at the University is Swedish, which excludes a majority

Läs mer

Statens regionala förvaltning

Statens regionala förvaltning Statens regionala förvaltning förslag till en angelägen reform Slutbetänkande av Utredningen om den statliga regionala förvaltningen Stockholm 2012 SOU 2012:81 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

DOCUMENTATION. Oxford Brookes University Entrepreneurship Summer School 2006. www.yee.se WAS ARRANGED BY

DOCUMENTATION. Oxford Brookes University Entrepreneurship Summer School 2006. www.yee.se WAS ARRANGED BY DOCUMENTATION I am, nowadays, a part of a group who works for the British government. Our task is to develop a platform for how to educate entrepreneurs in future Great Britain. Here is the answer. This

Läs mer

ANSÖKAN. 68630 Sunne. Uppgifter om organisationen Organisationens namn FRYKSDALENS SAMORDNINGSFÖRBUND

ANSÖKAN. 68630 Sunne. Uppgifter om organisationen Organisationens namn FRYKSDALENS SAMORDNINGSFÖRBUND ANSÖKAN Diarienummer 2010-3090055 Sid 1 (23) Utlysningens namn och diarienummer Innovativa insatser före, under och efter arbetslivintroduktion 2010-5090001 Uppgifter om organisationen Organisationens

Läs mer

Hur är läget 2013? Uppföljning av funktionshinderspolitiken

Hur är läget 2013? Uppföljning av funktionshinderspolitiken Hur är läget 2013? Uppföljning av funktionshinderspolitiken Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2013 Titel: Hur är läget 2013? Uppföljning av funktionshinderspolitiken Handisam Serie

Läs mer

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler flip for English närv! Personaltidning för medicinska fakulteten vid lunds universitet Nr 4 2014 Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

Läs mer

Nyhetsbrev från Ålands fredsinstitut

Nyhetsbrev från Ålands fredsinstitut PB 85. AX-22101 MARIEHAMN. ÅLAND. FINLAND. TEL +358 18 15570. FAX +358 18 21026. peace@peace.ax www.peace.ax Nyhetsbrev från Ålands fredsinstitut Newsletter from the Åland Islands Peace Institute 1-2015

Läs mer

KALLELSE MDH 6.1-26/ /13 2013-11-06. Datum och tid: Konferensru. ordförande akademichef EST. Damir Isovic Thomas Wahl HVV UKK

KALLELSE MDH 6.1-26/ /13 2013-11-06. Datum och tid: Konferensru. ordförande akademichef EST. Damir Isovic Thomas Wahl HVV UKK KALLELSE MDH 6.1-26/ /13 2013-11-06 1 (3) Rådet för internationell verksamhet Datum och tid: Onsdagen den 6 november, kl. 9. 15-12.00 Plats: Konferensru um B212, Eskilstuna Ledamöter: Peter Dobers Damir

Läs mer

Målsättningen med kursen är att ni ska kunna skapa. bra EU-projekt!!

Målsättningen med kursen är att ni ska kunna skapa. bra EU-projekt!! Målsättningen med kursen är att ni ska kunna skapa bra EU-projekt!! Block 1 Grunderna Block 2 Projektutveckling Block 3 Tematiska möjligheter Dag 1 och 2 Block 4 Ansökan och partnerskap Block 5 Strategiskt

Läs mer

Unga som varken arbetar eller studerar

Unga som varken arbetar eller studerar Unga som varken arbetar eller studerar statistik, stöd och samverkan Slutbetänkande av Utredningen om unga som varken arbetar eller studerar Stockholm 2013 SOU 2013:74 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Stöd till Art Agents EU-projekt Visualize the invisible

Stöd till Art Agents EU-projekt Visualize the invisible KUN 2014-04-24, p 9 Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2014-04-03 KUN 2014/349 Handläggare: Lotti Fred Stöd till Art Agents EU-projekt Visualize the invisible 1 Förslag

Läs mer

PMI Sweden Congress 2011. welcome. PMI Sweden Congress 2011. Gothenburg, 1-2 March. Project management Institu te Sweden Chapter

PMI Sweden Congress 2011. welcome. PMI Sweden Congress 2011. Gothenburg, 1-2 March. Project management Institu te Sweden Chapter PMI Sweden Congress 2011 welcome PMI Sweden Congress 2011 Gothenburg, 1-2 March Project management Institu te Sweden Chapter Välkommen Välkommen till PMI Sweden Chapters första årliga kongress med temat

Läs mer

Sweden an introduction. Sverige en introduktion. del 1 kort om sverige. part 1 sweden in brief. svenska. english

Sweden an introduction. Sverige en introduktion. del 1 kort om sverige. part 1 sweden in brief. svenska. english svenska Sverige en introduktion Sweden an introduction I det här avsnittet ges korta fakta om landet Sverige. Det är också en introduktion till välfärdssamhället, varför det uppstod och hur det finansieras.

Läs mer

Service Innovations in Sweden Based

Service Innovations in Sweden Based VINNOVA Report/ Rapport VR 2009:32 Service Innovations in Sweden Based Industries Aiming for 30-60 % revenue increase Tjänsteinnovationer i Sverigebaserad tillverkningsindustri Med sikte på 30-60 % intäktsökning

Läs mer