Stöld och snatteri i butik. Informationsfolder från Polismyndigheten i Jämtlands län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stöld och snatteri i butik. Informationsfolder från Polismyndigheten i Jämtlands län"

Transkript

1 Stöld och snatteri i butik Informationsfolder från Polismyndigheten i Jämtlands län

2 Polismyndigheten i Jämtlands län Information om stöld och snatteri ur butik Birgitta Persson Brottsförebyggande arbetet i Närpolisområde City

3 INFORMATION OM STÖLD OCH SNATTERI UR BUTIK Den här informationsfoldern från Polisen i Jämtlands län är riktad till länets butiker. Kunskapen om hur och när ett brott är begånget i butik varierar och med anledning av det har vi tagit fram denna folder där vi samlat information som förhoppningsvis ska vara till er hjälp. Fakta är tagen från Brottsförebyggande rådet (BRÅ): Vi önskar att all er personal får ta del av informationen och kom ihåg att dela ut den till nyanställda. Tänk på att alla brott ska anmälas till Polisen! Ring polisen direkt vid misstanke om brott: Direktnummer: Observera! Ovan telefonnummer går till Länskommunikationscentralen (LKC) och är framtaget speciellt för länets butiker. Viktigt! Ring alltid 112 vid nödsituation eller pågående brott.

4 INFORMATION OM STÖLD OCH SNATTERI UR BUTIK Under 2010 anmäldes omkring butiksstölder Stölderna handlar ofta om tillgrepp av varor för låga belopp och de flesta butiksstölder räknas därför som snatteri. Stölderna är ett stort problem både för handeln och för samhället i stort. Antalet anmälda butiksstölder har varierat under den senaste tioårsperioden, men trenden har varit uppåtgående och antalet ligger nu 24 procent högre än för tio år sedan. Antalet anmälda butiksstölder påverkas av butikers kontroller och policy för att anmäla brott. De flesta stölder och snatterier upptäcks inte, vilket gör det svårt att utifrån statistiken avgöra butikstöldernas omfattning. Specialstudier av butikernas svinn visar att endast mellan fem och tio procent av det totala antalet butiksstölder upptäcks och anmäls till Polisen. I Brottsförebyggande rådets (BRÅ) skolundersökning uppgav var tredje niondeklassare att de hade snattat något under det senaste året. Dagligvaror som är dyra eller lätt åtkomliga såsom godis, rakprodukter och batterier är bland de mest attraktiva varorna att stjäla, enligt branschorganisationen Svensk Handel. Av alla brott som anmäls till polisen är omkring fyra procent butiksstölder. Brottsbalken kap. 2 Snatteri är ett egendomsbrott som innebär stöld av varor för ett relativt lågt värde från en butik. Snatteri är detsamma som stöld men med skillnaden att brottet är att anse som ringa med hänsyn till det tillgripnas värde och övriga omständigheter. Den som stjäl något som endast har ett mycket lågt värde, ska alltså dömas för snatteri. Gräns för snatteri Var gränsen går för snatteri varierar men det brukar handla om värden upp till kronor (innan september 2009 var gränsen 800 kronor). Försök till snatteri är inte straffbart i Sverige. Straffregister Det vanligaste straffet för snatteri är penningböter men fängelse ingår i straffskalan. Det innebär också att man blir registrerad i polisens belastningsregister, där belastningen finns registrerad under fem års tid. Det kan betyda att man har svårt att få banklån, bostad och arbete. När är brottet fullbordat? Tänk på att om snatteribrottet inte fullbordas, är det alltså inte en brottslig handling. Vad gäller butikstillgrepp, ger inte lagtexten tillfredsställande vägledning för att bedöma huruvida en gärning är att betrakta som ett fullbordat stöld- eller snatteribrott. Vägledning kan istället hämtas från rättspraxis. Är butiken en självbetjäningsbutik (d.v.s. att du själv hämtar varorna i butiken och sedan betalar dem i en kassa), med kassaspärr, fullbordas brottet när du passerar kassaspärren utan att ha betalat för de varor du har tagit med dig från butiken. Saknar butiken kassaspärr men har klart avgränsade avdelningar, fullbordas brottet när du har medtagit varor från en avdelning och lämnar avdelningen, utan att först betala för varorna. I en butik utan varken kassaspärrar eller klart avgränsade avdelningar fullbordas brottet, när du lämnar butiken, vilket sker genom att du passerar butikens utgång eller dess larmbågar. 4

5 INFORMATIN OM STÖLD OCH SNATTERI UR BUTIK Brottet är fullbordat när kunden passerar: * Butikens kassaspärr När kunden själv hämtar varor i butiken och passerat kassan utan att ha betalt. (ex självbetjäringsbutiker) * Avdelningens utgång När kunden medtagit varor från en avdelning och lämnar samma avdelning utan att betala för varorna. (ex varuhus) * Butikens utgång, larmbåge När kunden lämnar butiken, vilket sker genom att ha paserat butikens utgång eller dess larmbåge, utan att betala för varorna. (ex butiker i en galleria) Handeln beräknar att det varje år stjäls för omkring fem miljarder kronor inom svensk detaljhandel; pengar som betalas av konsumenterna i form av högre priser. Om snittpriset per stulen vara är 250 kronor betyder det att det begås 20 miljoner butikstillgrepp varje år. Dessa siffror är grova skattningar som bygger på vissa antaganden om vilket svinn handeln har. Det visar dock att butiksstölder är ett omfattande problem som samhället och handeln måste agera mot. Förutom att stölderna drabbar butiker och konsumenter ekonomiskt, skapar de också otrivsel och otrygghet hos kunder och butikspersonal. Ungdomar är en grupp som lätt frestas att börja begå brott i form av stölder och snatterier. Även om de allra flesta ungdomar som snattar inte går vidare till grövre kriminalitet, är det angeläget att sätta in åtgärder som minskar omfattningen av stöldbrotten. Det är ett gemensamt ansvar för handeln och samhället att minimera brottstillfällena, maximera upptäcktsrisken och minska motivationen att begå stölder. Unga kvinnor ofta misstänkta Gärningspersonen tas ofta på bar gärning och en relativt stor del av de anmälda brotten kan därför klaras upp. Under 2010 klarades 45 procent av de anmälda butiksstölderna upp genom personuppklaring, det vill säga att en person kunde bindas till brottet. Många av dem som misstänks för butiksstöld är unga, särskilt flickor, är överrepresenterade lagfördes personer för snatteri som huvudbrott, omkring 7 procent färre än året innan. Strafföreläggande och böter genom dom var de vanligaste påföljderna. Förebyggande arbete * Vilka varor blir oftast stula? * Var i butiken sker stölderna? * När försvinner varorna? * Ger olika försäljningssätt effekter på hur stort svinn butiker får? * Går det att urskilja vilka metoder som de som snattar använder? Kan man finna svaren på dessa frågor, finns det också stora möjligheter att se var i butiken åtgärder måste sättas in. 5

6 INFORMATION OM STÖLD OCH SNATTERI UR BUTIK Envarsgripande Envarsgripande är det svenska juridiska begreppet för den rättighet som envar (det vill säga vem som helst) har att i vissa speciella situationer gripa personer som misstänks för brott. Rättegångsbalkens 24 kap. 7 lyder: Om den som har begått brott, på vilket fängelse kan följa, påträffas på bar gärning eller flyende fot, får han gripas av envar. Envar får också gripa den som är efterlyst för brott. Den gripne skall skyndsamt överlämnas till närmaste polisman. Det är av stor vikt att den gripne ställs inför polis så snart som möjligt. Enligt praxis krävs inte att den som gör ett envarsgripande till fullo har utrett den gripnes skuld till brottet, men ingripandet kan inte ske utan någon konkret indikation på att det är just denna personen som begått brottet, till exempel kan det vara bra om den som utför gripandet har sett den misstänkte begå brottet. I den händelse ett envarsgripande i själva verket inte är skäligt, kan den gripne eller tredje part äga rätt till nödvärn. Nödvärn Nödvärn är en ansvarsfrihetsgrund. Av 24 kap. 1 brottsbalken framgår att en gärning som någon begår i nödvärn utgör brott endast om den med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarlig. I dagligt tal används den något oprecisa tolkningen att inte använda mer våld än nöden kräver. Lagen säger dock att våldet inte får vara uppenbart oförsvarligt. Lagen tar upp fyra omständigheter då rätt att bruka nödvärn föreligger: 1. Mot ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom. 2. Mot den som med våld eller hot om våld eller på annat sätt hindrar att egendom återtas på bar gärning. 3. Mot den som olovligen trängt in i eller försöker tränga in i rum, hus, gård eller fartyg. 4. Mot den som vägrar att lämna en bostad efter tillsägelse. 7

7

8 Ring till Polisen Ring 112 vid nödsituation och pågående brott

Rättsregler. Nr 2 : 4

Rättsregler. Nr 2 : 4 Rättsregler Nr 2 : 4 S A M V E R K A N M O T B R O T T Utgivare RIKSPOLISSTYRELSEN Polisenheten Samverkan mot brott Box 12256 102 26 STOCKHOLM Telefon 08-401 90 00 Beställning RIKSPOLISSTYRELSEN Informationsenheten

Läs mer

Professionellt bemötande av aggressivt beteende. Juridiska och etiska grunder

Professionellt bemötande av aggressivt beteende. Juridiska och etiska grunder Professionellt bemötande av aggressivt beteende Juridiska och etiska grunder När riskerar man som arbetstagare att utsättas för våld eller hot om våld? Handhar värden Makt eller myndighet Möter människor

Läs mer

Kortanalys. Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott

Kortanalys. Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott Kortanalys Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott en beskrivning utifrån misstankestatistiken och Nationella trygghetsundersökningen Gärningspersoners kön och ålder vid

Läs mer

Detta är två fallstudier om straff och straffmätning. Lektionen är främst avsedd för högstadiet och gymnasiet.

Detta är två fallstudier om straff och straffmätning. Lektionen är främst avsedd för högstadiet och gymnasiet. En lektion om straff Lärarhandledning FALLSTUDIE 1: Att hjälpa en kompis Nora polisanmäler sin före detta pojkvän för misshandel. Hennes kompis Mia bekräftar att Nora blivit misshandlad. Men i själva verket

Läs mer

Kortanalys. Utvecklingen för åtalsunderlåtelser under 2000-talet

Kortanalys. Utvecklingen för åtalsunderlåtelser under 2000-talet Kortanalys Utvecklingen för åtalsunderlåtelser under 2000-talet Utvecklingen för åtalsunderlåtelser under 2000-talet Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (Brå)

Läs mer

Kriminalpolitik. Rättssäkerhet

Kriminalpolitik. Rättssäkerhet 3 Leva i Sverige Kriminalpolitik Kriminalpolitik är alla de åtgärder som samhället sätter in för att begränsa brottsligheten. I regel tänker vi på rättsväsendet och på det arbete som utförs av polis, åklagare,

Läs mer

Brottsutvecklingen i Sverige 2008 2011

Brottsutvecklingen i Sverige 2008 2011 RAPPORT 2012:13 Brottsutvecklingen i Sverige 2008 2011 Samtliga åtalsunderlåtelser Åtalsunderlåtelser enligt lagen om unga lagöverträdare eller tidigare bestämmelser Övriga åtalsunderlåtelser 34 kap. 1

Läs mer

BROTTS- UTVECK- LINGEN I SVERIGE FRAM TILL ÅR

BROTTS- UTVECK- LINGEN I SVERIGE FRAM TILL ÅR RAPPORT 2008:23 D EX Y RAPPORT 2008:23 Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (Brå) verkar för att brottsligheten

Läs mer

Anmälda brott. Slutlig statistik för 2012. Brottsförebyggande rådet Box 1386 111 93 Stockholm Tel 08-401 87 00 info@bra.se www.bra.

Anmälda brott. Slutlig statistik för 2012. Brottsförebyggande rådet Box 1386 111 93 Stockholm Tel 08-401 87 00 info@bra.se www.bra. Anmälda brott Slutlig statistik för 2012 Brottsförebyggande rådet Box 1386 111 93 Stockholm Tel 08-401 87 00 info@bra.se www.bra.se 2(23) Anmälda brott Sammanfattning Under 2012 anmäldes drygt 1,4 miljoner

Läs mer

Lagrådsremiss. Barn under 15 år som misstänks för brott. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Barn under 15 år som misstänks för brott. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Barn under 15 år som misstänks för brott Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 11 februari 2010 Beatrice Ask Katrin Hollunger Wågnert (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

ERSÄTTNING FÖR BROTTSSKADOR. Unga brottsoffer en utsatt grupp? Av: Stina Melin. Handledare: Filip Bladini

ERSÄTTNING FÖR BROTTSSKADOR. Unga brottsoffer en utsatt grupp? Av: Stina Melin. Handledare: Filip Bladini RÄTTEN TILL ERSÄTTNING FÖR BROTTSSKADOR Unga brottsoffer en utsatt grupp? Av: Stina Melin Handledare: Filip Bladini Tillämpade studier 20 p, Jur. kand.- programmet Juridiska Institutionen, Göteborgs Universitet

Läs mer

JU TITIA EN SERIE OM DE VANLIGASTE UNGDOMSBROTTEN LÄRARHANDLEDNING

JU TITIA EN SERIE OM DE VANLIGASTE UNGDOMSBROTTEN LÄRARHANDLEDNING JU TITIA EN SERIE OM DE VANLIGASTE UNGDOMSBROTTEN LÄRARHANDLEDNING OM PROGRAMSERIEN Vad är våldtäkt och vad händer när ord står mot ord? Hur allvarligt är det att trakassera någon på internet? Hur påverkas

Läs mer

Att minska brottslighet i butik

Att minska brottslighet i butik Att minska brottslighet i butik Handläggare: Hanna Bergstedt 2014-12-05 2 Sammanfattning Den här utredningen handlar om brottsförebyggande insatser inom handelsbranschen med Landskrona stad som utgångspunkt.

Läs mer

RELATIONEN MELLAN UNGDOMARS DELAKTIGHET I BROTT, UTSATTHET FÖR BROTT OCH DERAS LIVSSTIL

RELATIONEN MELLAN UNGDOMARS DELAKTIGHET I BROTT, UTSATTHET FÖR BROTT OCH DERAS LIVSSTIL Hälsa och samhälle RELATIONEN MELLAN UNGDOMARS DELAKTIGHET I BROTT, UTSATTHET FÖR BROTT OCH DERAS LIVSSTIL EN SKOLUNDERSÖKNING BLAND ELEVER I NIONDE KLASS EMMA BILDTSE IDA ÖSTERGREN Examensarbete i Kriminologi

Läs mer

Kortanalys. Brottsutvecklingen för vissa egendomsbrott, rattfylleri och narkotikabrott

Kortanalys. Brottsutvecklingen för vissa egendomsbrott, rattfylleri och narkotikabrott Kortanalys Brottsutvecklingen för vissa egendomsbrott, rattfylleri och narkotikabrott till och med 2013 Brottsutvecklingen för vissa egendomsbrott, rattfylleri och narkotikabrott till och med 2013 Brå

Läs mer

Utvisning på grund av brott

Utvisning på grund av brott Utvisning på grund av brott De dömda och deras barn BRÅ-rapport 2000:18 Denna rapport kan beställas hos bokhandeln eller hos Fritzes Kundservice, 106 47 Stockholm. Telefon 08-690 91 90, fax 08-690 91 91,

Läs mer

UNGDOMSBROTTSLIGHETENS UTVECKLING SPEGLAD I OLIKA KÄLLOR

UNGDOMSBROTTSLIGHETENS UTVECKLING SPEGLAD I OLIKA KÄLLOR Fördjupning Ungdomsbrottslighetens utveckling speglad i olika källor UNGDOMSBROTTSLIGHETENS UTVECKLING SPEGLAD I OLIKA KÄLLOR Jonas Ring och Jonas Öberg Sammanfattning Syftet med detta kapitel är att studera

Läs mer

Skadegörelse och stöld

Skadegörelse och stöld Barn- och utbildningsförvaltningen HANDLÄGGARE Karin Särkijärvi Zettervall Diarienummer GSN 2007/39.602 Instruktion om åtgärder inom grundskolans verksamhetsområde vid Skadegörelse och stöld Antagen av

Läs mer

Utsatt för brott. andra upplagan. Anne-Lie Vainik illustrationer:tom Falk

Utsatt för brott. andra upplagan. Anne-Lie Vainik illustrationer:tom Falk Utsatt för brott andra upplagan Anne-Lie Vainik illustrationer:tom Falk Utsatt för brott? (andra upplagan) är tänkt att på ett lättförståeligt sätt ge en sammanfattad bild av den straffrättsliga processen

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 240/2001 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagomändringav28kap.strafflagensamtav1kap.1 och 5 kap. 10 tvångsmedelslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

5. RÄTTSVÄSENDETS ANSVAR

5. RÄTTSVÄSENDETS ANSVAR 5. RÄTTSVÄSENDETS ANSVAR 5. 1 Aktuell lagstiftning Brottsbalken Brottsbalkens 3:e, 4:e och 6:e kapitel innehåller bestämmelser om olika former av våldsbrott och brott mot frihet och frid samt sexualbrott.

Läs mer

15 - Det är mitt liv - säsong 2

15 - Det är mitt liv - säsong 2 Filmer från din verklighet Här är filmer som handlar om din och dina kompisars verklighet. Filmerna bygger på era berättelser, men det är aldrig den som skrivit berättelsen som är med i filmen utan alla

Läs mer

Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007 Kapitel: Rån

Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007 Kapitel: Rån Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007 Kapitel: Rån Hela publikationen finns att beställa eller ladda ner på www.bra.se/go/297 RÅN Sven Granath Sammanfattning Rån är ett allvarligt brott som enligt

Läs mer

HÄMND. Utpressning i Sverige. Ord står mot ord i utpressningsrättegång. 30-årig utpressad efter sexchatt. Rapport 2012:6

HÄMND. Utpressning i Sverige. Ord står mot ord i utpressningsrättegång. 30-årig utpressad efter sexchatt. Rapport 2012:6 Rapport 2012:6 Tre män åtalas för hot och utpressning HÄMND Ord står mot ord i utpressningsrättegång HACKARE pressar flera på pengar 30-årig utpressad efter sexchatt Utpressning i Sverige Tvistelösning,

Läs mer

Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007 Kapitel: Bostadsinbrott

Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007 Kapitel: Bostadsinbrott Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007 Kapitel: Bostadsinbrott Hela publikationen finns att beställa eller ladda ner på www.bra.se/go/297 Utvecklingen inom olika brottskategorier Stöld och skadegörelse

Läs mer

Bank-, post- och värdetransportrån

Bank-, post- och värdetransportrån 3/2004 Bank-, post- och värdetransportrån En analys av rånen under 1990-talet BRÅ centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (BRÅ) verkar för att brottsligheten minskar

Läs mer

Kortanalys Brottsutvecklingen för vissa brott mot person fram till 2014

Kortanalys Brottsutvecklingen för vissa brott mot person fram till 2014 Kortanalys Brottsutvecklingen för vissa brott mot person fram till 2014 Innehåll Inledning... 4 Dödligt våld... 7 Misshandel... 11 Personrån... 15 Sexualbrott... 17 Hot och trakasserier... 21 Bilagor...

Läs mer

Rånsäkerhet. Handbok för butiker, banker, taxiföretag och privatpersoner

Rånsäkerhet. Handbok för butiker, banker, taxiföretag och privatpersoner Rånsäkerhet Handbok för butiker, banker, taxiföretag och privatpersoner RÅNSÄKERHET Handbok för butiker, banker, taxiföretag och privatpersoner Hansi Stafbom Kent Ehliasson Säkerhetsakademien Liber Idéförlag

Läs mer

Rapport 2013:3. Brott bland ungdomar i årskurs nio

Rapport 2013:3. Brott bland ungdomar i årskurs nio Brott bland ungdomar i årskurs nio Resultat från Skolundersökningen om brott åren 1995 2011 Brott bland ungdomar i årskurs nio Resultat från Skolundersökningen om brott åren 1995 2011 Rapport 2013:3 Brå

Läs mer

Brottsutvecklingen. i Sverige 2001 2003

Brottsutvecklingen. i Sverige 2001 2003 Kapitelrubrik Brottsutvecklingen i Sverige 2001 2003 BRÅ-rapport 2004:3 1 Brottsutvecklingen i Sverige 1998 2000 Denna rapport kan beställas hos bokhandeln eller hos Fritzes Kundservice, 106 47 Stockholm.

Läs mer