Sammanträde i kultur- och tekniknämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträde i kultur- och tekniknämnden"

Transkript

1 Kultur- och tekniknämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i kultur- och tekniknämnden Tid och plats för sammanträde Onsdagen den 17 december 2014, kl Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta Gruppmöten Majoriteten (S, MP, V); kl Frösjön/Lockvattnet, Elektron. Oppositionen (M, FP, C, KD); kl Björken, Elektron Förslag till justerare Ordinarie: Jesper Hammarlund (S) Ersättare: Ulf Bergner (S) Tid och plats för justering Torsdagen den 18 december 2014, kl Kommunledningskontoret, Västra Storgatan 15, Gnesta Allmänheten Allmänheten är välkommen att närvara vid sammanträdet. Beslutsunderlag till ärendena i kallelsen finns på samt för läsning digitalt i kommunens reception och på medborgarkontoret. Frågor om kallelse och ärendena besvaras av sekreteraren, tel: Dagordning Sammanträdets öppnande samt upprop Val av justerare och tid för justering Godkännande av dagordning Allmänhetens frågestund Offentliga 1-10, Ej offentliga 11 Nr. Diarienummer Ärende 1 KOT Gång- och cykelbana utmed Mejerivägen i Stjärnhov 2 KOT Översyn av föreningsstöd till Kultur- och fritidsföreningar 3 KOT Upphandling av utformning av Thuleparken, etapp 2 (handlingar skickas senare) 4 KS Medborgarförslag - Parkeringsplatser på gräsmatteytan som är belägen mellan Östra Storgatan och gångvägen på Stenstagatan

2 Kultur- och tekniknämnden KALLELSE KUNGÖRELSE 5 KS Medborgarförslag - Gör stigen längs Sigtunaån till ett trevligare promenadstråk! 6 KS Medborgarförslag - båt- och kanotturer 7 KS Medborgarförslag - Modernisera en del av Västra Storgatan 8 KS Medborgarförslag - Förbättringar längs Valhalls gränd 9 KS Medborgarförslag - Få bort reningsverket och få till fina gång/cykelvägar med Sigtunaån 10 KOT Redovisning av delegationsbeslut KOT Förvaltningschefen informerar 2014 Berndt Ullström Ordförande Marie Karlsson Sekreterare

3 Kultur- och teknikförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Upprättad: Diarienummer: KOT Kultur- och tekniknämnden Gång- och cykelbana utmed Mejerivägen i Stjärnhov Förslag till beslut i kultur- och tekniknämnden 1. Förvaltningen får i uppdrag att genomföra projektering av gång-och cykelväg efter del av Mejerivägen i Stjärnhov. Ärendebeskrivning Tidigare detta år färdigställdes gång- och cykelväg utmed Häggvägen i Stjärnhov. Gc-vägen sträcker sig från Mejerivägen och fram till Kvarnbackaskolan. Ett kortare gångstråk på ca 250 m saknas utmed Mejerivägen för att uppnå en trafiksäker lösning för gående under befintlig järnvägsbro och vidare till den nyanlagda gång-och cykelvägen. Förvaltningens synpunkter På den aktuella vägsträckan är sikten mycket dålig, speciellt vid järnvägsbron, men även i fortsättningen, eftersom vägen delvis ligger i kurva och det är mycket vegetation på ena sidan. Vägen trafikeras av en hel del tung trafik sedan den nya bron över järnvägen färdigställdes. För att på ett trafiksäkert sätt knyta samman sydvästra delen av Stjärnhov med norra delen, främst då Kvarnbackaskolan föreslås ett uppdrag om projektering av en gång- och cykelbana. För att få en optimal lösning på trafiksäkerheten måste en detaljprojektering ske, dels för att se på vilken sida av Mejerivägen som är mest lämpad att anlägga gångväg på samt var korsningspunkter kan placeras. Efter att detaljprojektering färdigställts kan även en mer detaljerad kostnadsberäkning utföras. Även markägarförhållandena måste utredas eftersom det är allmänna vägar där Trafikverket är väghållare av dessa samt intilliggande vägområde såsom diken, slänter, murar m.m. Det finns även mark som ägs av privata fastighetsägare och av kommunen. När projektering är färdigställd måste den presenteras för Trafikverket som efter godkännande ger tillstånd för igångsättande.

4 Kultur- och teknikförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) Bilagor 1. Plankarta Bengt Klintbo Förvaltningschef Lars Edenhofer chef Teknisk

5

6 Kultur- och teknikförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Upprättad: Diarienummer: KOT Kultur- och tekniknämnden Översyn av föreningsstöd till kultur- och fritidsföreningar Förslag till beslut 1. Överlämna det reviderade arbetsmaterialet "Bidrag till föreningar och andra idéburna organstationer" på remiss till föreningarna, remissvaren ska vara kommunen tillhanda senast Bidragsgruppen fortsätter med sitt arbete tills det att synpunkterna kommit in från föreningarna och arbetar in det i förslaget. Detta kommer sedan att skickas vidare till kommunstyrelsen för beslut i februari Ärendebeskrivning I september 2012 fick kultur- och teknikförvaltningen i uppdrag att göra en översyn av "Regler och riktlinjer för föreningsstöd", som antogs i KF och reviderades Målsättningen är att förenkla, förtydliga och skapa ett rättvist och jämställt bidragssystem för alla föreningar i Gnesta kommun. Ett förslag till nya regler skulle presenteras i maj En inledande omvärldsanalys visade att de kommuner som gjort långsiktigt hållbara bidragsregler arbetat brett och över lång tid (2-3 år). Därför genomfördes en utredning med genomlysning av nuvarande regler, analys av frågor av principiell betydelse samt förslag till fortsatt arbete. Nästa steg innebar en korrigering av direkta felaktigheter i reglerna och beslutades i fullmäktige i december 2013 som gäller från I förslaget till fortsatt arbete ingick att en politisk styrgrupp tillsattes som också knöt en referensgrupp med representanter från föreningar till sig. I juni 2014 skickades ett förslag till regler ut på remiss till samtliga föreningar att inkomma med synpunkter senast (se bilaga 2). Förvaltningens synpunkter Förvaltningen bedömer att översynen av regler för föreningsbidrag har kännetecknats av både bred och djup belysning av frågan. En inledande

7 Kultur- och teknikförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) utredning som följts av en omvärldsanalys, träffar med andra kommuner och utbildare inom området har gett goda förutsättningar i översynen. Till detta kommer en löpande kommunikation med föreningslivet. Avgörande för översynen har varit rättvisa mellan föreningar och där fokus bl.a. legat på likvärdiga förutsättningar för kultur- respektive idrottsföreningar att beviljas bidrag. En annan viktig fråga har varit att förenkla reglerna och där har antalet bidragsformer reducerats betydligt. Förtydliganden har också gjorts i reglerna om t ex krav på ansökningar. Inför det reviderade förslaget inarbetades remissvar från föreningar. Det innebar bl. a. att reglerna öppnades för föreningar som inte har barn/ungdomsverksamhet (t ex inom kulturområdet) och inte har betalande medlemmar (t ex byalag). En annan fråga där synpunkter inkom var åldersspannet för att beviljas bidrag. Där kommer flera olika förslag men detta förslag innebär åldrarna 4-20 år eller personer över 65 år. En ytterligare avstämning genomfördes den 20 november i föreningsrådet. Därefter reviderades arbetsmaterialet och föreslås gå ut på ytterligare en remissrunda till föreningar med sista dag för synpunkter den 20 januari Dessutom föreslås bidragsgruppen fortsätta med arbetet genom att inarbeta synpunkterna i förslaget för vidare beslut i kommunstyrelsen i februari Ekonomiska konsekvenser Förslaget till nya regler innebär t ex en uppskrivning av ersättning till aktivitetsbidrag från 20 till 30 kr/aktivitet. Detta medför merkostnader men ytterst är det den totala budgeten som gäller för möjligheterna att bevilja bidrag. I reglerna anges också att aktivitetsbidrag och projektbidrag har högsta prioritet om resurserna inte räcker. Checklista för jämställdhet Jämställdhet har varit en av utgångspunkterna för översynen av föreningsbidraget. Bilagor 1. Bidrag till föreningar och andra idéburna organstationer 2. Remissvar i samlat dokument Beslutet ska skickas till: ~ Kultur- och idrottsföreningar Bengt Klintbo Förvaltningschef Malin Broquist Fritidssamordnare Kaisa Karlsson Turistsamordnare

8 Bidrag till föreningar och andra idéburna organisationer Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Klicka här för att ange text. Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad Giltig till Dokumentinformation Dokumentet gäller för

9 Kultur- och teknikförvaltningen 2(10 ) Innehåll Bidrag till föreningar och idéburna organisationer... 3 Vem kan få bidrag?... 4 Allmänna bestämmelser... 5 Aktivitetsbidrag... 6 Ledarutbildningsbidrag... 6 Drift- och skötselbidrag... 7 Projekt- och materielbidrag... 8 Stimulansbidrag... 9 Viktiga ansökningsdatum att bevaka Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans

10 Kultur- och teknikförvaltningen 3(10 ) Bidrag till föreningar och idéburna organisationer Arbetsmaterial, reviderad Gnesta kommun ska främja ett brett föreningsliv med ett stort urval av aktiviteter som ska vara tillgängligt för alla. En idéburen organisation syftar grundläggande till att främja ett värde, en idé som gynnar allmän- eller medlemsintresset. Det syftar inte till ekonomisk vinst. Föreningens verksamhet ska arbeta aktivt med jämställdhet, integration, delaktighet och tillgänglighet - för alla. Ett väl fungerande föreningsliv ska ge medborgaren möjlighet att berika sin fritid med upplevelser för att uppnå ett friskt och hälsosamt liv. Ett bidrag ska vara ett stöd till de föreningar och idéburna organisationer i Gnesta kommun, vars verksamhet är av demokratisk och ideell karaktär som syftar till att skapa en meningsfull och innehållsrik fritid med social samvaro. Gnesta kommun har två olika typer av bidrag som ska möjliggöra för föreningar och idéburna organisationer att bedriva ett rikt och hälsofrämjande aktivitetsutbud. Kontantbidrag: Ett bidrag som man söker, där ett kontantstöd beviljas för att bedriva verksamhet. Subventionerade lokalkostnader: Anläggningar som kommunen har huvudansvaret för subventioneras med lägre timtaxa för föreningsaktiviteter. Detta jämställs med bidrag. Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans

11 Kultur- och teknikförvaltningen 4(10 ) Vem kan få bidrag? För att en förening eller idéburen organisation ska beviljas bidrag, gäller i första hand nedanstående grundvillkor. Föreningen eller den idéburna organisationen ska: Vara medlem av riksorganisation eller godkänd av kommunen, det vill säga finnas inskriven i kommunens föreningsregister. Minst 10 barn och ungdomar i åldrarna 4 till 20 år deltar regelbundet i anordnade aktiviteter eller att man har verksamhet som vänder sig till barn och ungdomar. I aktiviteter för äldre, ska minst 10 personer över 65 år och äldre delta regelbundet i anordnade aktiviteter. Föreningen eller idéburna organisationen beviljas inte bidrag om den tillhör någon av följande kategorier: - ekonomiska föreningar och stiftelser - politiska föreningar - elevföreningar - föreningar knutna till svenska kyrkan eller andra religiösa samfund - föreningar knutna till svenska försvaret - stödföreningar (supporterklubbar m fl) - föreningar som uppenbart motarbetar ett demokratiskt samhällssystem Om kommunen bedömer en verksamhet som angelägen kan bidrag beviljas även om inte föreningen eller den idéburna organisationen helt uppfyller ovanstående grundvillkor exempelvis vissa kultur- och intresseföreningar. Budget för bidrag fastställs årligen av ansvarig kommunal nämnd i samband med budgetarbetet. Gnesta kommun kan inte garantera att ansökan om bidrag beviljas. Ansökningar som främjar aktiviteter och projekt prioriteras. En bidragsberättigad förening eller idéburen organisation, får inte automatiskt bidrag till lokaler eller anläggningar. Bidrag måste sökas årligen om inte annat överenskommits. Jävsituation Varje beslut fattat av ansvarig kommunal nämnd eller ansvarig tjänsteperson, ska präglas av opartiskhet. Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans

12 Kultur- och teknikförvaltningen 5(10 ) Allmänna bestämmelser Ansökan om bidrag ska göras av föreningens/organisationens styrelse på det sätt och vid den tidpunkt som ansvarig nämnd bestämmer. Detta gäller inte det så kallade stimulansbidraget som inte behöver vara föreningsanknutet. 1. Föreningen/organisationen ska ha en vald styrelse, antagna stadgar och organisationsnummer. 2. Som medlem räknas den som betalat medlemsavgift på minst 100 kr eller familjemedlemsavgift på minst 200 kr. 3. Föreningen/organisationen är registrerad i Gnesta kommuns föreningsregister 4. Föreningen är öppen för alla att bli medlem i. 5. Bidrag utbetalas enbart till föreningens/organisationens plusgiro eller bankgirokonto. 6. Ansökningar som inkommit efter ansökningstidens utgång lämnas utan handläggning. 7. Bidragssökande förening/organisation har skyldighet att ställa sina räkenskaper och redovisningshandlingar till Gnesta kommuns förfogande för granskning. 8. Bidrag som utbetalas på grund av felaktiga ansökningsuppgifter medför återbetalningsskyldighet. 9. För personer med funktionsnedsättningar gäller ingen åldersgräns vid deltagande i aktivitet 10. Beslut om avslag går inte att överklaga. 11. Inom sin verksamhet ska man aktivt arbeta mot droger, mobbning, våld, sexuella kränkningar, rasism, diskriminering och odemokratiska attityder. Föreningen bör ha en krishanteringsplan för akuta olycksfall, t ex brand, trafik och sjukdomsfall. Det bör finnas framtagna rutiner/policys hur denna typ av problem ska hanteras inom föreningen/organisationen. 12. Föreningen/organisationen ska aktivt arbeta för jämställdhet, integration, demokrati, folkhälsa och tillgänglighet inom sin verksamhet. 13. Bidragsansökan ska vara undertecknad av ansvarig styrelseledamot, såsom firmatecknare, ordförande eller kassör. 14. Alla bidrag som erhålls från Gnesta kommun likställs med sponsring. Därför ska Gnesta kommuns logga finnas med i föreningens/organisationens utskick och på hemsidan. 15. Efter föreningens årsmöte, ska Gnesta kommuns föreningsregister uppdateras med aktuella kontaktuppgifter på nya styrelsen och medlemsstatistik (könsuppdelad medlemsstatistik för åldrarna 4-20 år samt 65 år och äldre). Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans

13 Kultur- och teknikförvaltningen 6(10 ) Aktivitetsbidrag Ändamål Bidraget ska stödja aktiviteter för barn, ungdomar och äldre, för att stimulera till fler sammankomster. Bidraget ska utgöra ett grundstöd till arbetet med barn och ungdomar (4-20 år) samt äldre (65 år och äldre) Villkor En sammankomst på minst 40 minuter i en grupp med minst fem barn och ungdomar (4-20 år) eller minst 5 personer 65 år och äldre. Bidrag Kommunalt aktivitetsbidrag utgår med 30 kronor per sammankomst. För sammankomst som genomförs tillsammans med personer med funktionsnedsättningar, beviljas aktivitetsbidrag även för personer som är över 20 år. Redovisning av aktivitetstillfällen sker på angiven blankett. Ledarutbildningsbidrag Ändamål Ledarutbildningsbidrag utgår vid deltagande i kurser, inom Sverige, arrangerade av föreningar eller av riks- och distriktsorganisation. Efter ansökan med särskild prövning kan bidrag även beviljas kurs anordnad utanför Sverige. Villkor Halvdagskurs ska omfatta minst tre kurstimmar. Endagskurs ska omfatta minst sex kurstimmar. Tvådagarskurser ska omfatta minst 10 kurstimmar fördelade så att ingen dag har mindre än tre timmar. Längre kurser ska omfatta minst sex kurstimmar per dag. Första och sista kursdagen godkänns som bidragsberättigad under förutsättning att minst fyra timmar genomförs. Bidrag beviljas för högst 14 dagar. En kurstimme får inte understiga 40 minuter. Kursdeltagare ska under året fylla minst 15 år. Bidrag utgår inte för deltagande i kongress, förbundsmöte, läger eller motsvarande. Bidrag utgår inte för yrkesutbildning. Ansökan om ledarutbildningsbidrag ska inlämnas till Gnesta kommun efter ledarutbildningens sista dag och ett intyg på utbildningen ska bifogas ansökan. Bidrag För kursavgift beviljas 300 kronor per godkänd kursdag och deltagare eller 150 kr för halvdagskurs. Bidraget får dock inte överstiga de verkliga kostnaderna och bidrag utgår inte för resekostnad. Intyg och ansökan ska lämnas senast två månader efter utbildningens sista dag. Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans

14 Kultur- och teknikförvaltningen 7(10 ) Drift- och skötselbidrag Ändamål Bidraget är ett stöd för att kunna hålla anläggningar och byggnader i ett gott skick och ska användas till reparationer, skötsel, drift (el, vatten, sopor och försäkring) och underhåll. Skötselavtal kan upprättas när en förening sköter en av kommunens anläggning med ett reglerat innehåll. Villkor Ansökan ska innehålla en beskrivning av vad sökt bidrag ska användas till och hur stort belopp ansökan gäller. Sökt belopp får inte överstiga den verkliga kostnaden. Om inte reparationer, skötsel eller underhåll utförts enligt ansökan, ska bidraget återbetalas till kommunen. Redovisning Redovisning sker på särskild blankett vid årets slut. Bidrag Anläggning Maxbelopp Motionsspår/ skidspår 5000 Elljusspår 8000 Fotbollsplan A Fotbollsplan B 8000 Badplats Föreningsbyggnad/ samlingslokal Spontanidrottsplats 5000 Isbana, skötsel 6000 Skjutbana 5000 Bidrag för kostnad av hyra till extern fastighetsägare ska ansökas och prövas i nämnden för särskilt beslut. Hyresavtal ska bifogas i ansökan Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans

15 Kultur- och teknikförvaltningen 8(10 ) Projekt- och materielbidrag Ändamål Projektbidraget ska stödja enskilda projekt som i första hand främjar folkhälsa, jämställdhet, integration eller stimulerar nya grupper till föreningens aktiviteter. Projekt som är nyskapande eller är en samverkan mellan flera föreningar/organisationer prioriteras. Ett materielbidrag kan beviljas, om materielinköpet behövs för att bibehålla eller utveckla föreningens/organisationens anläggning eller verksamhet. Gäller inte för förbrukningsmateriel t ex papper, färg, bollar och matchkläder. Det är positivt om ett projekt eller materielinköp har medfinansiärer. I ansökan ska det framgå vilka medfinansiärerna är och hur stor del i procent som ansökan till kommunen avser. Villkor Ett projektbidrag beviljas inte till ordinarie verksamhet. Projektet ska vara avgränsat gällande tid, ekonomi och arbetsinsats. Ansökan ska alltid innehålla en budget för projektet. Efter projektets slut ska en återrapportering lämnas in till kommunen. Om inte delar eller hela projektet genomförts, ska bidraget för de delar som inte genomförts återbetalas till kommunen. Vid medfinansiering kan kommunen fatta beslut om att stödja projektet, men bidraget betalas inte ut förrän samtliga medfinansiärer fattat beslut om projektet. Om ansökans innehåll förändras, ska kommun meddelas detta. Arbetsinsats kan inte räknas som medfinansiering. Ett materielbidrag får inte vara större än den verkliga kostnaden. Om inte materielbidraget används enligt ansökan, ska bidraget återbetalas till kommunen. Redovisning ska ske på särskild blankett och återrapporteras till kommunen senast två månader efter projekttidens slut. Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans

16 Kultur- och teknikförvaltningen 9(10 ) Stimulansbidrag Ändamål Stimulansbidraget ska syfta till att stimulera nya aktiviteter, till exempel lovaktiviteter som är öppna för alla. Satsningen ska främja folkhälsan och vara kostnadsfri för aktivitetens deltagare. Bidraget kan variera och ska sökas innan aktiviteten äger rum. Ansökan sker löpande. I ansökan ska det framgå när, var och varför aktiviteten genomförs. Aktiviteten ska rikta sig till barn och ungdomar (4-20 år), pensionärer (65 år och äldre) eller till personer med funktionsnedsättningar. Villkor Bidraget kan sökas av enskild person, en grupp, en förening/organisation eller föreningar i samverkan. Bidraget kan bara beviljas en enskild person eller grupp vid en aktivitet per år. Bidraget får inte användas till ordinarie verksamhet. Aktiviteten ska vara avgränsad gällande tid, ekonomi och arbetsinsats. Ansökan ska alltid innehålla en beskrivning av aktiviteten. Efter aktivitetens slut ska en enkel redovisning och utvärdering lämnas till kommunen. Om inte delar eller hela aktiviteten genomförts, ska bidraget för de delar som inte genomförts återbetalas till kommunen. Bidrag Ett bidrag kan högst vara 4000 kr Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans

17 Kultur- och teknikförvaltningen 10(1 0) Viktiga ansökningsdatum att bevaka Aktivitetsbidrag 25 februari och 25 augusti Ledarutbildningsbidrag Senast 2 månader efter avslutad utbildning Drift- och skötselbidrag Projektbidrag 15 februari Löpande under året Stimulansbidrag Löpande under året Ansökningar som inkommit efter ansökningstidens utgång kommer inte att behandlas. Ansökan skickas till: Gnesta kommun Kommunikation och samverkan Gnesta Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans

18 Marie Karlsson Från: Björn IM Svensson <bjorn.i.m.svenssonetelia.com > Skickat: den 12 juli :44 Till: Marie Karlsson Ämne: KOT Uppfäljningsflagga: Flagga: Följ upp Har meddelandeflagga Hej Här kommer nedan synpunkter från Gnesta Skyttegille: - Vi är ideellt arbetande ungdomsledare som primärt hanterar aktiviteterna och inte administrationen.. Om ni skall ändra ett system borde man presentera för oss en sammanfattning av både orsakerna och ändringarna. - Grund och lokalbidragsdelen har tydligen slopats. Bra att en blankett tas bort, men vi förutsätter att då Driftsbidragsnivån höjts motsvarande mån - Beträffande nivån på driftsbidrag har beloppet tydligen sänks till 5000:-. Dessa belopp har väl legat konstanta flera år, medan vi får varje år höjningar på ex.vis arrende, el, material mm. Är syftet att minska bidragen? Då skall det uttryckas klart. - Att tidigarelägga inlämningstiden till 15 januari är inte rimligt. Kassaboken och årsredovisningen är absolut ei klar då och ännu mindre har föreningen haft årsstämma och revisorerna har absolut ej hunnit gå igenom resultat och balansräkning och godkänt dem. Ni begär ju att dessa skall bifogas ansökan. Ologiskt! Kommer inte att fungera. - ytterligare en principfråga, som ej berör oss. Det är formuleringen att inga föreningar som stöttas av försvaret får kommunala bidrag. Skyttegillet ingick till för säg 5 år sedan i FSR, Frivilliga skytterörelsen. Vi fick statliga bidrag av dem då och av kommunen. Ingen såg någon nackdel i det och det ifrågasattes ej någonsin då. Nu får vi statliag bidrag via Sveriges Idrottsförbund. Vad är skillnaden? Vilka ny förhållanden har gjort att ni vill ha med er formulering. Så om exempelvis det är ett gäng tjejer, som tränar hundar, som tidvis försvaret nyttjar till vakttjänst så skall de ej få bidrag, medan är man med i en brukshundsklubb och tränar hundar är det Ok. Med vänlig hälsning Björn Svensson Kassör, Gnesta Skyttegille.

19 Marie Karlsson Från: Björn IM Svensson <bjorn.i.m.svensson telia.com > Skickat: den 23 juli :42 Till: Marie Karlsson Ämne: Re: KOT Hej Här kommer nedan ytterligare synpunkter från Gnesta Skyttegille i frågan om den politiska frågan om försvarsanknutna ungdomsverksamheter. Skyttegillet får idag bidrag från huvudorganisationen Sveriges Idrottsförbund. Storleken är densamma, som vi fick från försvaret, då vi var anknutna förut till Frivilliga Skytterörelsen Er formulering i er text är alltså en ren politisk ståndpunkt gentemot Sveriges Försvar. Jag förutsätter att politikerna tar ställning till denna övergripande fråga, så får man svart på vitt om de ideologiskt fortfarande stöttar en nedrustningsfilosofi, då det inte är en rent ekonomiskt fråga. Ett beslut kan ju formuleras att försvarsanknutna ungdomsverksamheter är accepterade förutsatt att inte bidragen från försvaret överstiger motsvarande bidrag från liknande ungdomsverksanheters huvudförbund Jag förutsätter att denna politiska fråga tas upp i nämnden Med vänlig hälsning Björn Svensson Kassör, Gnesta Skyttegille. 1

20 GNESTA KOMMUN Föreningsbidrag Föreningen Laxnegårdens Remissyttrande Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Klicka här för att ange text. Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad Giltig till Dokumentinformation Dokumentet gäller för

21 GNESTA KOMMUN's Kultur- och teknikförvaltningen 2(9). Innehåll Föreningsbidrag 3 Vem kan fä föreningsbidrag? 3 Allmänna bestämmelser 4 Aktivitetsbidrag 5 Ledarutbildningsbidrag 6 Drift, materiel och anläggningsbidrag 6 Projektbidrag 7 Utvecklings- och stimulansbidrag 8 Årets förening 8 Viktiga datum att bevaka för föreningens styrelse 9 Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans

22 GNESTA KOMMUN.' Kultur- och teknikförvaltningen 3(9) Föreningsbidrag Remissförslag Gnesta kommun ska erbjuda ett brett föreningsliv med ett stort urval av aktiviteter som ska vara tillgängligt för alla. Föreningens verksamhet ska arbeta aktivt med jämställdhet, integration, delaktighet och tillgänglighet - för alla. Ett väl fungerande föreningsliv ska ge medborgaren möjlighet att berika sitt liv med upplevelser för att uppnå ett friskt och hälsosamt liv. Ett föreningsbidrag ska vara ett stöd till de föreningar i Gnesta kommun, vars verksamhet är av demokratisk och ideell karaktär som syftar till att skapa en meningsfull och innehållsrik fritid med social samvaro. G-nesta kommun har två olika typer av bidrag till föreningar som ska möjliggöra för föreningen att bedriva ett rikt och aktivt aktivitetsutbud. Kontantbidrag Bidrag som söks där föreningarna får ett kontantstöd för att bedriva verksamhet. Subventionerade lokalkostnader: Anläggningar som kommunen har huvudansvaret för subventioneras med lägre timtaxa för föreningsaktiviteter. Detta jämställs med föreningsbidrag. Vem kan få föreningsbidrag? För att en förening ska komma ifråga för föreningsbidrag ska följande grundvillkor vara uppfyllda: Föreningen ska vara medlem av riksorganisation eller godkänd av. kommunen, det vill säga finnas inskriven i kommunens föreningsregister. Föreningen ska ha minst 10 medlemmar i åldrarna 4 år till och med 20 år som regelbundet deltar i föreningens verksamhet. Dett.a gäller inte pensionärsföreningar. Föreningar fås inte föreningsstöd om den tillhör någon av följande kategorier: - ekonomiska föreningar - politiska föreningar Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans

23 GNESTA 45). KOMMUN -S, Kultur- och teknikförvaltningen 4(9) - elevföreningar - föreningar knutna till svenska kyrkan eller andra religiösa samfund - föreningar knutna till svenska försvaret - stödföreningar (supporterklubbar in fl) - föreningar som uppenbart motarbetas ett demokratiskt samhällssystem Om en förenings verksamhet av kommunenledöms som särskilt angelägen kan dock föreningen i undantagsfall erhålla bidrag även om den inte helt uppfyller ovanstående grundvillkor. Budget för föreningsbidrag fastställs årligen av ansvarig kommunal nämnd i samband med budgetarbetet. Gnesta kommun kan inte garantera att ansökan om bidrag beviljas. En bidragsberättigad förening får inte automatiskt bidrag till lokaler eller anläggningar. Föreningsbidrag måste sökas årligen om inte annat överenskommits. Jävsituation!Varje beslut fattat av ansvarig kommunal nämnd eller ansvarig tjänsteperson, skall präglas av opartiskhet! Kommentar [PI]: "Skall präglas av opartiskhet" - Borde vara en självklarhet som dessutom år en instruktion till beslutsfattarna och bör strykas här. Därernot borde det framgå vilken nämnd som fattar beslut om de olika bidragen Allmänna bestämmelser Ansökan om föreningsbidrag ska göras av föreningens huvudstyrelse på det sätt och vid den tidpunkt som ansvarig nämnd bestämmer. Detta gäller inte det så kallade utvecklings- och stimulansbidraget som inte behöver vara föreningsknutet. 1. Föreningen ska ha en vald styrelse och antagna stadgar. 2. Som medlem räknas den som betalat medlemsavgift på minst 100 kr eller familjemecllemsavgift på minst 200 kr. 3. Föreningen är registrerad i Gnesta kommuns föreningsregister 4. Verksamheten är öppen för alla. 5. bidrag utbetalas enbart till föreningens plusgiro eller ;idankgirokontol. 6. Ansökningar som inkommit efter ansökningstidens utgång lämnas utan handläggning. 7. Bidragssökande förening har skyldighet att ställa sina Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Kommentar [P2]: Det bör åligga kommunen art granska att angivna konton är föreningens och inte personliga.

24 G N ESTA KOMMUN.' Kultur- och teknikförvaltningen 5(9) räkenskaper och redovisningshandlingar till Gnesta kommuns förfogande för granskning, 8. Föreningsbidrag som utbetalas på grund av felaktiga ansökningsuppgifter medför återbetalningsskyldighet 9. För föreningsmedlemmar med funktionsnedsättningar gäller ingen åldersgräns 10. Beslut om avslag går inte att överklaga. 11. Föreningen ska aktivt arbeta mot droger, mobbning, våld, rasism, diskriminering och odemokratiska attityder. 12. Föreningen ska aktivt arbeta för jämställdhet, integration, demokrati, folkhälsa och tillgänglighet. 13. [Föreningens ansökan ska vara undertecknad av ansvarig' styrelseledamot, såsom ordförande eller kassör. i 14. Alla föreningar som erhåller bidrag från Gnesta kommun likställs med sponsring. Därför ska Gnesta kommuns logga finnas med i föreningens utskick och på föreningens hemsida. 15. Efter föreningens årsmöte, ska Gnesta kommuns föreningsregister uppdateras med aktuella kontaktuppgifter på nya styrelsen och medlemsstatistik (4-20 år, pojkar/flickor). Kommentar [P3]: Ansökan bör kunna göras digitalt varför underskrift Sr svir an åstadkomna. Vi menar att ansökan ska innehålla uppgifter om handläggare och ordförande med telefonnummer och niglaclress. Pengarna utbetalas ju enbart till roreninges konto all Aktivitetsbidrag Ändamål Bidraget ska stödja föreningslivets arbete med barn, ungdomar och äldre, för att stimulera till fler sammankomster. Bidraget ska utgöra ett grundstöd till föreningarnas arbete med barn och ungdomar (4-20 år) samt medlemmar i pensionärsföreningar. Villkor Idrottsföreningar (barn och ungdomar): Sammankomsten skall anordnas i enlighet med de statliga bestämmelserna för lokalt aktivitetsstöd. Övriga aktiviteter: Sammankomst på minst 40 minuter i en grupp med minst 7 barn och ungdomar (4-20 år) eller minst 7 personer över 65 år. Bidrag Kommunalt aktivitetsbidrag utgår med 30 kronor per sammankomst. För sammankomst som genomförs tillsammans med personer med funktionsnedsättningar, beviljas aktivitetsbidrag även för personer som är över 20 år. Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans

25 GNESTA g4": KOMMUN'' Kultur- och teknikförvaltningen 6(9) Redovisning Redovisning skall göras på angiven blankett. Ledarutbildningsbidrag Ändamål Ledarutbildningsbidrag utgår vid deltagande i kurser, inom Norden, arrangerade av föreningar eller av riks- och disniktsorganisation. Efter ansökan med särskild prövning kan bidrag även beviljas kurs anordnad utanför Norden. Villkor Halvdagskurs ska omfatta minst 3 kurstimmar. Endagskurs ska omfatta minst 6 kurstimmar. Tvådagarskurser ska omfatta minst 10 kurstimmar fördelade så att ingen dag har mindre än 3 timmar. Längre kurser ska omfatta minst 6 kurstirnmar per dag. Första och sista kursdagen godkänns som bidragsberättigad under förutsättning att minst 4 timmar genomförs. Bidrag beviljas för högst 14 dagar. En kurstimme får inte understiga 40 minuter. Kursdeltagare ska under året fylla minst 15 år. Bidrag utgår inte för deltagande i kongress, förbundsmöte, läger eller motsvarande. Bidrag utgår inte för yrkesutbildning. Ansökan om ledarbidrag ska inlämnas Gnesta kommun före ledarutbildningens första dag. Bidrag För kursavgift beviljas 300 kronor per godkänd kursdag och deltagare eller 150 kr för halvdagskurs. Bidraget får dock inte överstiga de verkliga kostnaderna. Drift, materiel och anläggningsbidrag Ändamål [Bidraget är ett -stöd för. att hålla föreningarnas anläggningar i ett gott skick och ska användas till reparationer, skötsel och underfiåll. Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans

26 GNESTA KOMMUN"' " Kultur- och teknikförvaltningen 7(9) Ett materialbidrag kan beviljas, om materialinköpet behövs - för att bibehålla eller Utveckla föreningens anläggning] Ansökan ska innehålla en beskrivning av vad ansökt bidrag ska användas till. Dm föreningen inte utfört reparationer, skötsel eller underhåll enligt ansökan, ska bidraget återbetalas till kommunen.] Bidrag Anläggning Maxbelopp] Motionsspår 5000 Elljusspår 8000 Fotbollsplan/ A Gräsplan Badplats Föreningsbyggnad/ samlingslokal POOOli Spontanidrottsplats 5000 Isbana, skötsel 4000 Skjutbana 5000 Kommentar [P4]: Rubriken innehåller begreppet Drift men finns inte specificerat i annat än reparationer och skötsel. Här borde även andra drifdrostnader såsom el, vatten, sophämtning, försäkringar etc nämnas ingå eller inte ingå. Kommentar (1)5]: Större underhållskostnader som avser åtgärder med intervaller på många år borde banna 6 funderar opp tål tes 5 är utan Iterbetalningsskyldiglact. Låt såga att ommålning av en fastighet skulle kosta kr så går ju inte åtgärden att genomföra år 1 med max kr i bidrag. Kommentar (P6]: Borde kunna anges i närmaste tusental i förhållande tål en procentsats tål gällande misbasbelopp. Pi så sätt krävs inte art man årligen måste ändra beloppet i instruktionen. Prisbasbeloppet har för år 2014 beräknats tål kronor. Tes. 22,5% av prisbasbeloppet är 9990 och närmaste tusental blir då kr. osv. Kommentar [P7]: 45% 2V prisbasbdoppet = cr = kr Bidrag för hyreskostnad av extern fastighetsägare ska ansökas och prövas i nämnden för särskilt beslut. Projektbidrag Ändamål Projektbidraget ska stödja enskilda projekt som främjar folkhälsa, jämställdhet eller integration. Projekt som är nyskapande eller är en samverkan mellan flera föreningar prioriteras. Villkor Det ska inte vara ordinarie verksamhet. Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans

27 GNESTA KOMMUN UZ Kultur- och teknikförvaltningen 8(9) Bidraget ska inte användas för ett återkommande arrangemang. Projektet ska vara avgränsat gällande tid, ekonomi och arbetsinsats. Ansökan ska alltid innehålla en budget för projektet. Efter projektets slut ska en redovisning och utvärdering lämnas till kommunen. Om inte delar eller hela projektet genomförts, ska bidraget för de delar som inte genomförts återbetalas till kommunen. Utvecklings- och stimulansbidrag Ändamål Utvecklings- och stimulansbidraget ska syfta till att stimulera nya aktiviteter, lovaktiviteter för ALLA osv. Satsningen ska inte ingå i ordinarie verksamhet och ska främja folkhälsan och vara tillgängligt för alla. Bidraget kan variera och ska sökas i god tid innan aktiviteten äger rum. Ansökan sker löpande. I ansökan ska det framgå när, var och varför aktiviteten genomförs. Alla som beviljats bidrag ska alltid lämna en slutredovisning efter genomförd aktivitet. Aktiviteten ska rikta sig till barn och ungdomar (4-20 år), pensionärer (65 år och äldre) eller till personer med funktionsnedsättningar. Villkor Bidraget kan sökas av enskild person, en grupp personer, en förening eller föreningar i samverkan. Bidraget kan bara beviljas en enskild person eller grupp av personer vid ett tillfälle per år. Aktiviteten ska inte vara ordinarie verksamhet. Bidraget ska inte användas för ett återkommande arrangemang. Aktiviteten ska vara avgränsat gällande tid, ekonomi och arbetsinsats. Ansökan ska alltid innehålla en beskrivning av aktiviteten. Efter aktivitetens slut ska en enkel redovisning och utvärdering lämnas till kommunen. Om inte delar eller hela aktiviteten genomförts, ska bidraget för de delar som inte genomförts återbetalas till kommunen. Bidrag Ett bidrag kan högst vara 4000 kr Årets förening Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans

28 G NESTA :111: KOMMUNU7 Kultur- och teknikförvaltningen 9(9) Till en förening som gjort något utöver det vanliga inom det område som föreningen får sitt pris för. Priset kan ges till någon av de förenningar som finns i Gnesta kommuns föreningsregister. Prisets storlek Priset ska motsvara ett värde på kr och kan bestå av kontant ersättning eller vara en gåva av konstnärlig art. Priset utdelas i anslutning till kommunfullmäktiges sista sammanträde för aktuellt år. Jury Mottagare av priset för årets förening utses av ansvarig kommunal nämnd. Ordförande i juryn är ansvarig kommunal nämnds ordförande. Förslag och motivering på pristagare kan lämnas av enskild person, förening eller av nämndens ledamöter. Man kan lämna förslag på sin egen förening, för att man under året gjort något utöver det vanliga inom ett särskilt område. Om lämplig förening saknas, utdela.s inte priset. Ansvarig kommunal nämnd ska minst en månad före förslagstidens utgång på lämpligt sätt informera om att det är dags att lämna förslag på årets förening. Viktiga datum att bevaka för föreningens styrelse Aktivitetsbidrag 25 feb 25 aug Ledarutbildningsbidrag Löpande under året Drift- och anläggningsbidrag 115 januari! Nominering till årets förening 31 -okt Projekt Löpande under året Kommentar [P8]: Det bör ochi framgå när Inbetalning beriknas ske. Utvecklings- och stimulansbidrag Löpande under året Ansökningar som inkommit efter ansökningstidens utgång kommer inte att behandlas. Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans

29 Marie Karlsson Från: Skickat: den 1 september :03 Till: Marie Karlsson; Kopia: eva.jacobzon telia.com Ämne: Svar remissförslag bidrag Uppföljningsflagga: Flagga: Följ upp Har meddelandeflagga Hej... har läst igenom remissförslaget och vill från Smedsta GE göra följande kommentarer: - LEDARUTBILDNINGSBIDRAG: Bra med de nya bestämmelserna - DRIFT-, MATERIEL- och ANLÄGGNINGSBIDRAG: Ansökan om detta bidrag verkar ej finnas för föreningar som inte har "egna lokaler" För vår del, för att bedriva verksamheten, måste större och kostsamma redskap, apparater för musikåtergivning mm ersättas och nyanskaffas och detta kan ibland vara akut. Om det är något annat av bidragsförslagen vi ska söka eller om det är DMA-bidraget som gäller bör väl texten i förslaget kompletteras. SMEDSTA GF Styrelsen /Eva Jacobzon Skickat från Windows E-post 1

30 Marie Karlsson Förfaller: den 6 mars :00 Från: Majken Strömbäck [mailto:majken.stromback(atele2.se] Skickat: den 7 september :35 Till: Marie Karlsson Ämne: FÖRENINGSBIDRAG Har några små synpunkter, sid 3. Under villkor står det minst 7 personer över 65 år. Vad jag förstå av diskussion gäller inte den raden pensionärsföreningar. Det kanske bör stå. Sen kommer rubriken BIDRAG. Raden, kommunalt aktivitetsbidrag utgår med 30 kronor per sammankomst. Vi har ca personer på våra medlemsmöten ca 6 8 gånger per år. Studiecirklar är det ca 8 12 per gång.. ca 10 gånger per år. Trivselträffar är det ca personer per gång.ca 6 gånger per år. Höst och vårfest ca personer 2 gånger per år. Utöver detta har vi sammanträden o dyl ca 10 gånger per år. Styrelsesammanträden ej inräknade. Var måndag och torsdag har vi gården öppen för bl.a. bingospel med ca 15 deltagare varje gång. 2 gånger per vecka. Blir ca 50 till 70 gånger. Blir ca sammankomster per år. Trots att det är så många människor som är engagerade skulle det bli väldigt litet belopp. Mellan kronor. Om man däremot fick 30 kronor per medlem blir beloppet lite högre. För PRO:s räkning någonstans mellan kronor per år. Då bör det kanske stå att det avser pensionärsföreningar.. Ja vi är tacksam för det bidrag vi får. Hälsningar PRO Gnesta Majken Strömbäck tel

31 Gnesta kommun Ink: t 0 För handläggning ajt 1,315tyto, 42Y'vt_ 0,4 142".t tvL c &A.k ervia t. Ap-ite 56 it-tcpuo r&4,1",b2 TÅL,PAA-k4.1

32 Marie Karlsson Ämne: Bidragsöversyn - frågor Från: Sarah Wärdemark Sörmlandsidrotten [mailto:sarah.wardemark(asormland.rf.se ] Skickat: den 12 september :30 Till: Malin Broquist Ämne: Bidragsöversyn - frågor Hej Malin, Nu har jag läst bidragsöversynen och har väl inte så mycket att komma med. Några saker undrar jag över. 1. Vad är en förening? ska det stå att en förening SKA ha ett organisationsnummer? (vi pratade ju lite om det igår) Sen finns det ju en brasklapp om att det eventuellt inte behövdes uppfyllas alla regler, OM kommunen ansåg att de kunde få bidrag för att situationen/aktiviteten var av särskild art Vad innebär det att en förening AKTIVT ska arbeta mot våld, droger mm? 3. Vad innebär det att en förening AKTIVT ska arbeta för jämställdhet, integration mm? 4. Jag som skickar ut en del inbjudningar och annat, har du en logga i något bra format att skicka till mig? Det blir ett "sådär" resultat att kopiera från hemsidan. 5. Ledarutbildningsbidraget, gäller det även för Kassörutbildning och annan än ren ledarskapskurs? Jag tänker att Kassörer är ju en form av ledare i föreningen... Läste nyhetsbrevet också, kändes som ett positivt brev C) Vi hörs! Sarah Sarah Wårdemark Utbildningskonsulent SISU Idrottsutbildarna Sörmlandsidrotten sarah.wardemarkpsormland.rf.se Tel: Mobil:

33 Marie Karlsson Ämne: Remissvar, nya regler för föreningsbidrag i Gnesta kommun Från: Erik Roren ART LAB Gnesta Skickat: den 15 september :49 Till: Kajsa Karlsson; Bengt Klintbo; Nils-Erik Selin; Johan Rocklind; Kukkamariia Valtola Sjöberg; Ann-Sofie Lifvenhage; Berndt Ullström Kopia: ; Annika Sundin; Caroline Malmström; Emanuel Hallklint; Peter olan; Signe Johannessen ART LAB Gnesta; Åsa Anderberg; Ämne: Remissvar, nya regler för föreningsbidrag i Gnesta kommun Hej! Art Lab Gnesta har gått samman med Föreningen Långsjö teater, Föreningen Gnesta Konstrunda och Musik & kulturföreningen Ateljé 42 Och lämnar här ett gemensamt remissvar kring föreningsbidrag. Vi är bekymrade över utformningen av det nya föreningsbidraget som vi menar inte återspeglar den verklighet som vi kulturföreningar. värkar 'inom. Ta gärna kontakt om ni har frågor eller vill diskutera vårat yttrande Vänligen Erik Rören, Verksamhetsledare 0046+(0) Art LA Grefia Bryggaregränd 4, Gnesta, Sweden

34 Remissvar, nya regler för föreningsbidrag i Gnesta kommun Märke: KOT Avsändare: Föreningen Art Lab Griesta, Föreningen Långsjö teater, Föreningen Gnesta Konstrunda och Musik & kulturföreningen Ateljé 42 Vi skall kortfattat och så tydligt som möjligt försöka redogöra för hur vi ser på förslaget om nya regler för föreningsbidrag. Utöver det så skall vi beskriva vad vi tycker att detta förslag saknar och hur Gnesta kommun skulle kunna vara med att verka för ett på alla fronter aktivt Gnesta. Vad är föreningsbidrag för oss För oss som en liten aktiv förening är föreningsbidraget första steget i en lång kedja av stöd som är med och skapar vår verksamhet Även om bidraget inte till storleken är vårt mest betydande så är det vår trovärdighet sam organisation. Att orten vi verkar på ser och värderar vårt arbete är grunden för alla andra bidrag vi mottar. Hur fungerar dagens systern för oss Föreningarna bakom detta remissvar har väldigt olika förutsättningar och stöd. Allt från Art Lab Gnesta som får ett generöst lokalstöd till Föreningen Långsjö teater som står utan föreningsbidrag trots omfattande verksamhet och samarbete med kommunen genom bla. Kalaset. Vad vi har gemensamt är att vi år små arbetsintensiva föreningar som upplever en nyckfull och fragmentarisk hantering av föreningslivet i Gnesta. Hur fungerar det nya förslaget för oss Som vi ser det så är reglerna utformade så att "en liten aktiv förening står utanför bidragssystemet Enligt de nya reglerna så kommer våra föreningar inte ha rätt till bidrag från Gnesta Kommun. Det kommer inte heller andra ideella arbetsintensiva, små föreningar i kommunen. Anledningen till detta listar vi nedan. Det nya förslagets brister Vi behöver här gå igenom förslaget punkt för punkt, lité torrt men det behövs för att visa dess svagheten * Föreningen ska ha minst 10 medlemmar i åldrarna 4 år till öch med 20 år som regelbundet deltar i föreningens verksamhet. Detta gäller inte pensionärsföreningar Alla ovan nämnda föreningar och de Siesta som arbetar med kultur i denna lilla ort kommer att falla utanför denna regel. Art Lab Gnesta och Långsjö teater gör det definitivt. Frågan vi ställer oss är tycker inte Gnesta kommun att kultur som inte riktas mot ungdomar eller äldre är värd att stödja? Tycker Gnesta kommun inte att föreningar Som arbeta med ungdom utan att drivas av ungdom är värd att stödja? Varför är inte er målgrupp?

35 4- Om en förenings verksainhet av kommunen bedöms som särskilt angelägen kan dock föreningen i undantagsfall erhålla bidrag även om den inte helt uppfyller ovanstående grundvillkor. Vi och många inom kultursektorn kommer att få vila på denna paragraf vilket är en svaghet och borgar för godtycke. * Ansökan om föreningsbidrag ska göras av före. ningens huvudstyrelse på det sätt och vid den tidpunkt som ansvarig nämnd bestämmer. Detta gäller inte det så kallade utvecklings- och stimulansbidraget som inte behöver vara föreningsknutet Detta är en mycket otydligt skrivelse. En förenings styrelse kan söka bidrag, eller den firmatecknare som föreningen utser. Detta gäller i alla andra ansökningar och bidrag som vi stött Vanligvis så är det firmatecknare som signerar en ansökan. Det finns juridik bakom detta som gör att Gnesta kommun inte behöver krångla till det utan luta sig mot den. Den som skriver på en ansökan skall ha rätt att göra det. Om man känner att det saknas kontroll så kan man begära in Styrelsebeslut som visar vem som är firmatecknare Det skapar dock mer byråkrati i båda ändra. * Föreningen ska aktivt arb.eta mot droger, mobbning, våld, rasism, diskriminering och odernokratiska attityder. Föreningen ska aktivt arbeta för jämställdhet, integration, demokrati, folkhälsa och tillgänglighet. Mycket höga krav som blir omöjliga att kontrollera: Formulerade annorlunda så.kan det bli krav som kan användas för nekande. Detta kan ingen organisation i Gnesta leva upp till, då blir det bara ett av kommunens mål och de får-kommunen jobba med. Avses arbete inom föreningen eller i samhället i stort? Hur ska detta arbete kontrolleras? Finns det planer på hur arbetet kan stöttas från kommunens håll så att det inte blir ytterligare en pålaga utan integrerat i föreningens arbete? * Föreningens ansökan ska Vara undertecknad av ansvarig styrelseledamot, säsorn ordförande eller kassör. Eller av föreningen utsedd firmatecknare. Bidrag för hyreskostnad av extern fastighetsägare ska ansökas och prövas i nämnden för särskilt beslut. Som vi ser det så är det här beslut om bidrag till. vår typ av verksamhet hamnar. Det hade för oss varit bra öm Gnesta kommun kunde definera tydligare kriteringama för denna typ av bidrag, för att undvika godtycke och missunsamhet Vad skall man erbjuda för att komma på tal? Detta är ett sätt för Gnesta kommun att skåpa en del av de samhällsfunktioner som man inte har råd med som liten kommun. De ideella krafter man sätter igång med denna typ av bidrag måste tas till vara och ses som en del av kommunens verksamhet * Projektbidrag * Utvecklings- och Stimulansbidrag Vi ser ingen skillnad mellan dessa två bidrag. När maxbeloppet är 4000 kr så kommer de

36 administrativa kostnaderna överskrida nyttan (i båda ändar). Bättre att ta bort dessa bidrag helt och lägga pengarna på allmänt föreningsbidrag. Ett annan lösning skulle vara att höja beloppet till minst kr och fördela färre bidrag. Tankar Hur kan man mäta en förenings prestation för ett lokalsamhälle: Antal medlemmar Öppet tider Aktiviteter Samhällsnytta (och hur mäter man det?) Infrastruktur Marknadsföring Utbildning Nätverk Utveckling Alla dessa mätverktyg skulle kunna vara utgångspunkt för bidrag. Vad vi saknar Som små föreningar som aktivt söker bidrag för sin verksamhet så är det något vi alltid saknar. Det man pratar om i bidragsvärlden är medfinansiering. Alla bidragsgivare vill se att någon annan också tror på det projekt man söker bidrag för. Det starkaste kortet är kommunal förankring, det betyder att lokalsamhället värdesätter projektet. När vi lyckas söka bidrag med Gnesta kommun får vi stort sett alltid JA. En riktigt bra idé skulle vara att utforma ett bidrag som hette MEDFINANSIERING. Om man blev beviljad så fick man bidraget bara ifall den andra parten också beviljade. Om detta inte sker så avslås ansökan. Detta är kostsamt men man får mycket igen. Gnesta kommun skulle kunna. erbjuda 25% medfinansiering och genom det dra in 75% bidrag utifrån till Gnestas föreningsliv. Två problem: Besluten skulle behöva vara relativt snabba så att föreningen fick med medfinansieringen i sin ansökan. Föreningarna i Gnesta skulle behöva utbildas i möjligheterna att söka Medel utifrån.

37 Framtid Vi tror att föreningslivet kommer fortsätta att vara ett bärande element i vårt Samhällsbygge. Många unga engagerar sig i små intensiva föreningar med spedka mål. Det finns en kraft i denna typ av små nätverk som garrila bidragssystem inte kan gynna. Denna typ av aktivism är den nya landsbygden och vad som kan komma att göra skillnad i Gnesta. Att i ett nytt bidragssystem helt bortse från detta anser vi vara ett Misstag. Våra föreningar är med och driver en del av den offentliga verksamhet som kommuner Vanligt vis erbjuder. Vi önskar att Gnesta kommun ser detta och finner sätt att aktivt stödja detta. Hör gärna av er om ni har frågor kring utlåtandet eller viii diskutera specifika punkter. Erik Rören, Verksanchetsledare (0) Ari tut) Grefh Bryggarearänd 4, nesta Maud Probst, Ordförande FORENINGENGNESTARONSTRUNDA do Maud Probst-Rönnbom Harry Martinsons väg 11., Gnestä oopgs, NO 10, 1342N Maria Magdolna Beky Winnerstarn Konstnärlig. ledar och ordförande Mergretedalsvägen 2, Gnesta 0046 (0) maria.winnerstarnqmail.com Siri-K. Karlsson Kassör telie ' ljtfie 'vet); best f Cfunnbermusicl Käxi eyägen StOrnhciv te wwwatelje42.se

38 Remissvar till Föreningsbidrag i Gnesta kommun Björnlunda kammarmusikförening vill lämna följande synpunkter. Förslaget, benämnt "Föreningsbidrag", tycks vara avsett att ersätta tidigare "Regler för föreningsbidrag i Gnesta kommun, Kultur och Fritid". Att kulturföreningar kan få kontantbidrag för att bedriva verksamheten är av avgörande betydelse. Kammarmusikföreningen har ingen möjlighet att finansiera sina program med enbart medlems- och entr éavgifter. Det är också viktigt att bidragen betalas ut i så god tid att kommande års verksamhet kan planeras. "Vem kan få föreningsbidrag?" Vi noterar att "föreningen ska ha minst 10 medlemmar i åldrarna 4 år till och med 20 år som regelbundet deltar i föreningens verksamhet". Detta gällde tidigare endast idrottsföreningar. Varför denna ändring? Det kan nog vara svårt att ordna kulturevenemang som lockar såväl fyra- som sjuttioåringar! I vår förening är medlemskapet gratis för ungdomar under 18 år. De "allmänna bestämmelserna" har utökats med punkterna "Föreningen ska aktivt arbeta mot droger, mobbning, våld, rasism, diskriminering och odemokratiska attityder" samt "Föreningen ska aktivt arbeta för jämställdhet, integration, demokrati, folkhälsa och tillgänglighet." Detta är värderingar som är självklara för de flesta och varför de måste läggas till vad gäller bestämmelser för föreningsbidrag verkar inte uppenbart, i varje fall ur en kulturförenings perspektiv. Tidigare anvisningar avseende "Kulturprojekt" har ersatts med "Projektbidrag". "Projektbidraget ska stödja enskilda projekt som främjar folkhälsa, jämställdhet eller integration". Hur detta ska tillämpas på kulturprojekt är svårt att förstå! Vad gäller "Viktiga datum..." saknas uppgift om ansökningstid för driftsbidrag till kulturföreningar (tidigare 1 oktober). Ska detta avskaffas? Vidare saknas särskilda anvisningar för sådana föreningar. De nämns överhuvudtaget inte. Inget sägs heller om startbidrag och förlustgaranti. Ska detta tolkas som att dessa möjligheter till bidrag ska upphöra? För Björnlunda kammarmusikförening Leif Feltenius

SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING BIDRAGSBESTÄMMELSER FÖR FÖRENINGAR I SVALÖVS KOMMUN

SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING BIDRAGSBESTÄMMELSER FÖR FÖRENINGAR I SVALÖVS KOMMUN SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige KFS 1997:2 1997-12-22, 173 2000-01-31, 6 2002-02-25, 15 2004-01-26, 5 2005-08-29, 157 2008-12-22, 153 2009-12-21, 146 Reviderade av välfärdsutskottet

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun

Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun Fr.o.m. 2014-01-01 Antagna av kommunfullmäktige 2013-12-12 280 Bakgrund Värnamo kommun stödjer

Läs mer

Bidragsregler för idrottsföreningar

Bidragsregler för idrottsföreningar sregler för idrottsföreningar Gäller från 080101 Regler för bidrag till idrottsföreningar och övriga idéorganisationer i Partille kommun Allmänna förutsättningar Kultur- och fritidsnämndens målsättning

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag och utvecklingsstöd inom Social välfärd

Riktlinjer för föreningsbidrag och utvecklingsstöd inom Social välfärd 2012-05-16 Sov 71/2012 Sov 52/2010 Riktlinjer för föreningsbidrag och utvecklingsstöd inom Social välfärd Reviderade 2012-06-07 Innehållsförteckning Riktlinjer för föreningsbidrag och utvecklingsstöd inom

Läs mer

Föreningsbidrag i Lekebergs kommun antagna av Kommunfullmäktige 2009-11-26

Föreningsbidrag i Lekebergs kommun antagna av Kommunfullmäktige 2009-11-26 1 Föreningsbidrag i Lekebergs kommun antagna av Kommunfullmäktige 2009-11-26 Regler och anslag för bidrag till föreningsverksamhet fastställs av Kommunfullmäktige. Inom ramen för givna regler beviljar

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser Sundsvalls kommun vill genom sitt bidragssystem stödja kommunens föreningsliv så att möjlighet skapas för en omfattande och stimulerande fritid för alla på ett både jämlikt och jämställt

Läs mer

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet VIKTIG INFORMATION Barn och Bildningsnämnden har i år sett över reglerna för föreningsstödet. Det av kommunen antagna Alkohol och drogpolitiska programmet har införlivats i föreningsstödet. Andra viktiga

Läs mer

Bidragsreglemente för ideell. fritidsverksamhet i Nordmalings kommun

Bidragsreglemente för ideell. fritidsverksamhet i Nordmalings kommun Bidragsreglemente för ideell fritidsverksamhet i Nordmalings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-12-16 126 Innehållsförteckning 1 Målsättning... 3 2 Allmänna villkor... 3 3 Föreningsregister...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVICENÄMNDENS FÖRENINGSBIDRAG

RIKTLINJER FÖR SERVICENÄMNDENS FÖRENINGSBIDRAG RIKTLINJER FÖR SERVICENÄMNDENS FÖRENINGSBIDRAG 2012 2(15) INNEHÅLLFÖRTECKNING Målsättning sid 3 Allmänna villkor sid 4-5 Sammankomstbidrag sid 6-7 Stimulansbidrag sid 8 Bidrag till anställda sid 8-9 Lokalbidrag

Läs mer

Regler och riktlinjer för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens stöd till föreningar/ organisationer som främjar integration

Regler och riktlinjer för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens stöd till föreningar/ organisationer som främjar integration UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Regler och riktlinjer för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens stöd till föreningar/ organisationer som främjar integration Fastställt av UAN 2005-12-15 278 Nämndens

Läs mer

Föreningar kan söka bidrag för verksamhet, idéförverkligande, utbildning och driftsstöd av anläggning.

Föreningar kan söka bidrag för verksamhet, idéförverkligande, utbildning och driftsstöd av anläggning. 1 (5) Kultur & Fritid Föreningsbidrag Föreningar kan söka bidrag för verksamhet, idéförverkligande, utbildning och driftsstöd av anläggning. Allmänna bestämmelser Kriterier för kultur- och fritidsnämndens

Läs mer

Regler för kommunala bidrag till ungdomsföreningar i Vänersborgs kommun

Regler för kommunala bidrag till ungdomsföreningar i Vänersborgs kommun Dnr: 2015/37 1 (5) Regler för kommunala bidrag till ungdomsföreningar i Vänersborgs kommun Fastställt av Barn- och ungdomsnämnden 2012-12-10 136 Reviderad 2014-04-14 58 Överfört och fastställt av Kultur-

Läs mer

FÖRENINGSBIDRAG. Handikappverksamhet. Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN

FÖRENINGSBIDRAG. Handikappverksamhet. Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN FÖRENINGSBIDRAG Handikappverksamhet Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1:1 Rätt till bidrag Organisation i Skövde kommun som bedriver fritidsverksamhet för handikappade

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVICENÄMNDENS FÖRENINGSBIDRAG

RIKTLINJER FÖR SERVICENÄMNDENS FÖRENINGSBIDRAG Antagna av SeN 141119 90 RIKTLINJER FÖR SERVICENÄMNDENS FÖRENINGSBIDRAG 2015 2 INNEHÅLLFÖRTECKNING Målsättning sid 3 Allmänna villkor sid 4-5 Registrering av förening sid 5 Sammankomstbidrag/Aktivitetsstöd

Läs mer

Svedala Kommuns 3:09 Författningssamling 1(8)

Svedala Kommuns 3:09 Författningssamling 1(8) Författningssamling 1(8) Riktlinjer och regler för Svedala kommuns stöd till ungdomsföreningar antagna av kommunfullmäktige 2014-09-08, 97 Svedala kommuns syn på föreningsstödet Gäller från 2015-01-01

Läs mer

Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun

Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun Kultur- och fritidsförvaltningen 1 (5) Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun Senaste revidering: 2010-02-10 1. SYFTET MED BIDRAG Syftet med bidrag till föreningar

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer

Ungdomsstyrelsens kommentarer

Ungdomsstyrelsens kommentarer Ungdomsstyrelsens kommentarer till Förordning (2011:65) om statsbidrag till barnoch ungdomsorganisationer Förordningen utfärdades av Utbildningsdepartementet den 20 januari år 2011. Regeringen har skrivit

Läs mer

Bidragsnormer Eslövs kommun. Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar

Bidragsnormer Eslövs kommun. Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar Bidragsnormer Eslövs kommun Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar Bidragsnormer Delar ur Kultur- och fritidsnämndens mål för 2003 2006 Kultur- och fritidsaktiviteter främjar

Läs mer

Bidragsregler i Skara kommun

Bidragsregler i Skara kommun Kultur- och fritidsnämnden Bidragsregler i Skara kommun Skara kommun har ett stort och rikt föreningsliv där kommuninvånarna har möjlighet att hitta just den förening som är anpassad efter individens önskemål

Läs mer

Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun

Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun KFN13/62 RIKTLINJE Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2013-09-04. Antagen datum 2013-09-04 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3

Läs mer

Föreningsbidrag. & Regler. Landskrona kommun Fritids- och kulturförvaltningen. Foto: Zebra Media

Föreningsbidrag. & Regler. Landskrona kommun Fritids- och kulturförvaltningen. Foto: Zebra Media Föreningsbidrag & Regler Foto: Zebra Media 2008 Landskrona kommun Fritids- och kulturförvaltningen Ansvarig handläggare i bidragsärenden är: Louise Jönsson Tel: 0418-47 30 13 E-post: louise.jonsson@landskrona.se

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Föreningsbidrag i Malung-Sälens kommun

Föreningsbidrag i Malung-Sälens kommun Bilaga KA 2012.41 Föreningsbidrag i Malung-Sälens kommun Policy och riktlinjer Malung-Sälens kommun Box 14, 782 21 Malung Tfn: 0280 181 00 Fax: 0280 183 09 Plusgiro: 3 43 41 8 Bankgiro: 468 4312 www.malung-salen.se

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN 1 Kommunalt bidrag utgår till lokalavdelning i kommunen, ansluten till riksorganisation som erhåller statsbidrag till ungdomsorganisationer

Läs mer

Föreningsbidrag. För ideella idrotts- och kulturföreningar i Kävlinge kommun. Bildning

Föreningsbidrag. För ideella idrotts- och kulturföreningar i Kävlinge kommun. Bildning Föreningsbidrag För ideella idrotts- och kulturföreningar i Kävlinge kommun Bildning Kullagatan 2, 244 80 Kävlinge 046-73 90 00 kommunen@kavlinge.se www.kavlinge.se Innehållsförteckning Föreningsstöd...

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR

ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR Föreningslivets värde för samhället I ett demokratiskt samhälle är ett aktivt föreningsliv en oumbärlig tillgång. Inom det traditionella

Läs mer

TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN

TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Allmänna villkor 3 Bidragsformer 4 Grundbidrag och Medlemsbidrag

Läs mer

Föreningsbidrag - fritid barn- och ungdomsverksamhet

Föreningsbidrag - fritid barn- och ungdomsverksamhet RIKTLINJE Föreningsbidrag - fritid Dokumentets syfte Dokumentet syftar till att beskriva riktlinjer för ekonomiska bidrag för föreningar som bedriver fritidsverksamhet för barn och ungdomar i Nacka. Dokumentet

Läs mer

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas Juni 2005 Kulturnämnden Reviderad 2008-01-17 Reviderad 2009-01-01 Reviderad 2011-09-20 Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas distriktsorganisationer 1 Generella kriterier

Läs mer

Granskning av föreningsbidrag och bidrag till studieförbund

Granskning av föreningsbidrag och bidrag till studieförbund Revisionsrapport Granskning av föreningsbidrag och bidrag till studieförbund Motala kommun Maj 2009 Karin Jäderbrink 2009-05-18 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Sammanträde i kommunstyrelsen

Sammanträde i kommunstyrelsen Kommunstyrelsen KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde Måndagen den 17 juni 2013, kl. 17.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta Förslag till justerare

Läs mer

BIDRAGSREGLER 2013. Att starta en förening... 3. Startbidrag 3. Föreningens verksamhet... 3. Aktivitetsbidrag 3 Utvecklingsbidrag 3

BIDRAGSREGLER 2013. Att starta en förening... 3. Startbidrag 3. Föreningens verksamhet... 3. Aktivitetsbidrag 3 Utvecklingsbidrag 3 BIDRAGSREGLER 2013 Att starta en förening... 3 Startbidrag 3 Föreningens verksamhet... 3 Aktivitetsbidrag 3 Utvecklingsbidrag 3 Mentorsbidrag... 4 Vilka kan söka? 4 Hur stort är bidraget? 4 Utbildning...

Läs mer

FÖR FÖRENINGAR VERKSAMMA INOM

FÖR FÖRENINGAR VERKSAMMA INOM BIDRAGSNORMER FÖR FÖRENINGAR VERKSAMMA INOM MULLSJÖ KOMMUN Februari 2002 (Smärre rev. 2011) ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Kommunala bidrag enligt dessa normer, bidragsform A-F), utgår till förening med ungdomsverksamhet

Läs mer

Kultur och Fritid. Bidragsregler för. föreningar och studieförbund

Kultur och Fritid. Bidragsregler för. föreningar och studieförbund Kultur och Fritid Bidragsregler för föreningar och studieförbund Bidragsregler för föreningar och studieförbund Antagna av Kultur- och fritidsnämnden Grundvillkor - Bidragsberättigade är ideella och demokratiska

Läs mer

Information om förtydliganden i föreskrifterna för 90-konto och kommentarerna till dessa m.m.

Information om förtydliganden i föreskrifterna för 90-konto och kommentarerna till dessa m.m. Qo SVENSK INSAMLINGS KONTO KONTROLL Stockholm i april 2013 Till 90-kontoinnehavare och kontorevisorer Information om förtydliganden i föreskrifterna för 90-konto och kommentarerna till dessa m.m. Kontaktperson

Läs mer

Föreningsstöd Regler. Fritids- och kulturförvaltningen. Idrotts-, scout-, frilufts- och nykterhetsföreningar, politiska och religiösa föreningar

Föreningsstöd Regler. Fritids- och kulturförvaltningen. Idrotts-, scout-, frilufts- och nykterhetsföreningar, politiska och religiösa föreningar Landskrona stad & Föreningsstöd Regler Idrotts-, scout-, frilufts- och nykterhetsföreningar, politiska och religiösa föreningar Fritids- och kulturförvaltningen Landskrona stad Allmänna bestämmelser 1

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag från socialnämnden

Riktlinjer för föreningsbidrag från socialnämnden 1 2008-04-23 Riktlinjer för föreningsbidrag från socialnämnden 1. Bidrag från socialnämnden kan utgå till föreningar med följande former av verksamhet: verksamhet för pensionärer verksamheter för funktionshindrade

Läs mer

FÖRENINGSBIDRAG. För handikappföreningar och sociala stödoch hjälporganisationer

FÖRENINGSBIDRAG. För handikappföreningar och sociala stödoch hjälporganisationer S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E FÖRENINGSBIDRAG För handikappföreningar och sociala stödoch hjälporganisationer Föreningar i Huddinge kommun kan ansöka om föreningsbidrag, som är

Läs mer

REGLEMENTE FÖR FÖRENINGSBIDRAG. Allmänna bestämmelser för kommunala bidrag till ideella föreningar i Mora kommun

REGLEMENTE FÖR FÖRENINGSBIDRAG. Allmänna bestämmelser för kommunala bidrag till ideella föreningar i Mora kommun REGLEMENTE FÖR FÖRENINGSBIDRAG Allmänna bestämmelser för kommunala bidrag till ideella föreningar i Mora kommun Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område.

Läs mer

Bidragsnormer för ungdomsföreningar, övriga ideella föreningar, föreningsägda samlingslokaler och handikappföreningar.

Bidragsnormer för ungdomsföreningar, övriga ideella föreningar, föreningsägda samlingslokaler och handikappföreningar. Bidragsnormer för ungdomsföreningar, övriga ideella föreningar, föreningsägda samlingslokaler och handikappföreningar. Ungdomsföreningar För att bli registrerad och godkänd som ungdomsförening hos nämnden

Läs mer

Idrotts- och ungdomsföreningar Kulturföreningar Hembygdsföreningar Naturskyddsföreningar Invandrarföreningar Samlingslokalsföreningar Studieförbund

Idrotts- och ungdomsföreningar Kulturföreningar Hembygdsföreningar Naturskyddsföreningar Invandrarföreningar Samlingslokalsföreningar Studieförbund 1 Bidragsregler 2010 för Idrotts- och ungdomsföreningar Kulturföreningar Hembygdsföreningar Naturskyddsföreningar Invandrarföreningar Samlingslokalsföreningar Studieförbund ALLMÄNT Kultur- och fritidsnämndens

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget.

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Bilaga till beslut om bidrag Version 2014:1 Villkor för bidrag 1. Tillämpning Dessa villkor gäller för bidrag enligt beslut av regeringen eller Regeringskansliet om bidrag till t.ex. föreningar, stiftelser,

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

REGLER FÖR BIDRAG TILL 805-1 IDEELLA FÖRENINGAR INOM NYNÄSHAMNS KOMMUN

REGLER FÖR BIDRAG TILL 805-1 IDEELLA FÖRENINGAR INOM NYNÄSHAMNS KOMMUN REGLER FÖR BIDRAG TILL 805-1 IDEELLA FÖRENINGAR INOM NYNÄSHAMNS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 1993-06-22, 129. Ändrade av kommunfullmäktige 1993-10-26, 186, 1995-10- 26, 288. Reglerna tillämpas fr

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

Bidragsbestämmelser för kultur- och fritidsföreningar i Oskarshamns kommun

Bidragsbestämmelser för kultur- och fritidsföreningar i Oskarshamns kommun Bildningsförvaltningen Bidragsbestämmelser för kultur- och fritidsföreningar i Oskarshamns kommun 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1 Allmänna bestämmelser 3 2 Föreningskategorier 4 3 Föreningar fritid 5 3.1

Läs mer

Bidragsregler. för kultur- och fritidsverksamhet i Norrköping

Bidragsregler. för kultur- och fritidsverksamhet i Norrköping Bidragsregler för kultur- och fritidsverksamhet i Norrköping Innehåll Föreningsbidrag Grundregler för föreningsbidrag...4 Bidragsformer: - Driftsstöd för föreningsdrivna anläggningar...5 - Handikappanpassningsstöd...5

Läs mer

INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG

INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG Din förening inbjuds för att diskutera ett bildande av en samlingsförening för Nordanstigs föreningar. Därigenom kan vi tillsammans söka medel hos Länsstyrelsen

Läs mer

Rödöns Bygdegårdsförening

Rödöns Bygdegårdsförening Förslag till nya stadgar Rödöns Bygdegårdsförening Stadgar Gällande fr.o.m. 2015 1 Föreningens firma är : Rödöns Bygdegårdsförening. 2 Ändamål Föreningen som är en ideell förening, politiskt och religiöst

Läs mer

GNESTA ttl KOMMUN -X Kultur och tekniknämnden

GNESTA ttl KOMMUN -X Kultur och tekniknämnden ttl KOMMUN -X Kultur och tekniknämnden PROTOKOLL Protokoll från sammanträde i Kultur och tekniknämnden Tid och plats för Onsdagen den 19 december 2012, kl. 16.00-18.35 sammanträde Frösjön/Lockvattnet,

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325

Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Tillämpning 1 Dessa villkor reglerar stöd till verksamhet som främjar

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Bidragsregler för fritidsföreningar i Tjörns kommun

Bidragsregler för fritidsföreningar i Tjörns kommun KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Bidragsregler för fritidsföreningar i Tjörns kommun Antagna av kultur- och fritidsnämnden 2012-09-03, KFN 2012/45 Tillägg antaget av kultur- och fritidsnämnden 2013-03-18, KFN

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

REGLER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR I HALLSTAHAMMARS KOMMUN GÄLLANDE FR O M 2010-07-01

REGLER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR I HALLSTAHAMMARS KOMMUN GÄLLANDE FR O M 2010-07-01 REGLER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR I HALLSTAHAMMARS KOMMUN GÄLLANDE FR O M 2010-07-01 BIDRAGSBERÄTTIGAD FÖRENING Bidrag kan utgå till ideell förening med ungdomsverksamhet som arbetar efter demokratiska

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

Nedan följer ett antal definitioner som gäller inom kultur & fritids verksamhetsområde.

Nedan följer ett antal definitioner som gäller inom kultur & fritids verksamhetsområde. Bidragsbestämmelser Adress Kultur & fritid 291 80 Kristianstad Besöksadress: Spannmålsgatan 9 DEFINITIONER Nedan följer ett antal definitioner som gäller inom kultur & fritids verksamhetsområde. Barn-

Läs mer

Bilda förening. så funkar det

Bilda förening. så funkar det Bilda förening så funkar det Vad är en förening? En förening kan startas av ett antal personer som har samma intresse och vill göra något tillsammans. En förening är demokratisk. Det betyder att du som

Läs mer

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD (Beslutade av RS den 8 december 1997 samt reviderade av RS den 21-22 november 2002, den 1-2 december 2003 och den 3 oktober 2006 ) 1 BIDRAGSBERÄTTIGADE

Läs mer

Regler fastställda i upplevelsenämnden 4 december 2014. Regler för bidrag till föreningar med idrotts- och kulturverksamhet 2015

Regler fastställda i upplevelsenämnden 4 december 2014. Regler för bidrag till föreningar med idrotts- och kulturverksamhet 2015 Regler fastställda i upplevelsenämnden 4 december 2014 Ärendenummer UPN2012/104 Regler för bidrag till föreningar med idrotts- och kulturverksamhet 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GEMENSAMMA REGLER FÖR FÖRENINGAR

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statsbidrag för kvinnors organisering; SFS 2005:1089 Utkom från trycket den 16 december 2005 utfärdad den 8 december 2005. Regeringen föreskriver 1 följande. Statsbidragets

Läs mer

Förslag till revidering av regler för föreningsbidrag i Huddinge kommun (HKF 8020)

Förslag till revidering av regler för föreningsbidrag i Huddinge kommun (HKF 8020) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 21 oktober 2013 8 Paragraf Diarienummer KS-2013/798.112 Förslag till revidering av regler för föreningsbidrag i Huddinge kommun (HKF 8020)

Läs mer

Stadgar Umeå Cheerleadingförening

Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn, m.m. 2 Syfte 3 Beslutande organ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 5 Firmateckning 6 Stadgeändring

Läs mer

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Svenska Marathonsällskapet, i fortsättningen kallat Sällskapet, bildades den 22 mars 1952 i Stockholm. Nya stadgar godkändes av årsmötet den 23 mars 1972. Därefter

Läs mer

Stadgar för Kastellskolans ideella förening. Föreningen har till ändamål att bedriva skol- och förskoleverksamhet på kristen grund.

Stadgar för Kastellskolans ideella förening. Föreningen har till ändamål att bedriva skol- och förskoleverksamhet på kristen grund. Stadgar för kastellskolans ideella förening Antagna vid årsmöte 2011-10-19 1 Namn Kastellskolan Föreningens namn är Kastellskolans ideella förening 2 Ändamål 3 Säte Föreningen har till ändamål att bedriva

Läs mer

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag.

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag. STADGAR för den ideella föreningen ByggDialog Dalarna 1 Ändamål ByggDialog Dalarna är en ideell förening med ändamål att inom Dalarnas län utifrån alla aktörers perspektiv arbeta proaktivt för att bidra

Läs mer

Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben

Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben Gäller från jan 2015 Innehåll Nu förenklar vi för dig som förening i Nyköping... 3 Kontaktpersoner Nyköpings

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013

Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013 Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013 Rutiner och datum för avrapportering och slututbetalning - Ange alltid projektets namn och NFHs diarienummer vid avrapportering eller frågor gällande

Läs mer

Bidragsbestämmelser, tillämpningsanvisningar

Bidragsbestämmelser, tillämpningsanvisningar Kultur- och fritidsnämnden Bidragsbestämmelser, tillämpningsanvisningar Innehåll Adress... 2 DEFINITIONER... 2 Barn- och ungdomsverksamhet... 2 Medlem... 2 Aktiva medlemmar... 2 Medlemsregister... 2 Sammankomst...

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun

Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Bidragsregler för

Läs mer

Bolagsordning för Nolia AB

Bolagsordning för Nolia AB Bolagsordning för Nolia AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Nolia AB Bolagsordning 2011-11-21, 232 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Bidragsbestämmelser. För ideella föreningar och organisationer inom Kävlinge kommun. Kulturnämnden

Bidragsbestämmelser. För ideella föreningar och organisationer inom Kävlinge kommun. Kulturnämnden Bidragsbestämmelser För ideella föreningar och organisationer inom Kävlinge kommun Kulturnämnden Bestämmelser och tillämpningsföreskrifter för kommunal bidragsgivning till föreningslivet i Kävlinge kommun.

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

Stöd till kulturverksamhet i Varbergs kommun

Stöd till kulturverksamhet i Varbergs kommun Stöd till kulturverksamhet i Varbergs kommun Stöd till kulturverksamhet så här går Det till: Allmänna beskrivningar: Projektstöd: Syftet med Varbergs kommuns kulturstöd: Förstärka kultur- och fritidsnämndens

Läs mer

Riktlinjer för omsorgsnämndens bidrag till sociala föreningar (antagna av nämnden 2015-xx-xx)

Riktlinjer för omsorgsnämndens bidrag till sociala föreningar (antagna av nämnden 2015-xx-xx) OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Karlsson Daniel Datum 2015-05-04 Diarienummer OSN-2015-0221.15 Omsorgsnämnden Revidering av nämndens riktlinjer för bidrag till föreningar Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-17, 100 Namnet på dokumentet Innehållsförteckning Lagstiftningen och dess syfte... 1 1 Lagstiftning... 1 2 Syfte...

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

Mall för fördelning av omsorgsnämndens föreningsbidrag

Mall för fördelning av omsorgsnämndens föreningsbidrag Mall för fördelning av omsorgsnämndens föreningsbidrag Det som ligger till grund för föreningsbidragen är omsorgsnämndens viljeinriktning att fokus ska ligga på aktiviteter och inte hyresbidrag. Fördelning

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR UMEÅ STUDENTKÅR Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Riktlinjer 2009-09-07 RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR Studentliv är så mycket mer än studier. På Campus finns det mycket att ta del av såsom nationer,

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Antagna på LRF Örebros regionstämma 20 mars 2014 Godkända av riksförbundsstyrelsen 23 april 2014 Stadgar för LRF Örebro Namn, geografisk omfattning, ändamål, organ och medlemskap

Läs mer

Kulturbidrag. Bestämmelser för bidrag till kulturverksamhet. Antagna av kultur- och fritidsnämnden 2015-10-12 57

Kulturbidrag. Bestämmelser för bidrag till kulturverksamhet. Antagna av kultur- och fritidsnämnden 2015-10-12 57 Kulturbidrag Bestämmelser för bidrag till kulturverksamhet Antagna av kultur- och fritidsnämnden 2015-10-12 57 1. SYFTE OCH MÅL Utifrån kultur- och fritidsnämndens (KFN) ansvarsområden och kommunens övergripande

Läs mer

FÖRENINGSBIDRAG REGLER FÖR ANSÖKNINGAR. Antagen av Bildningsnämnden 2014-12-11 125 och Teknik och fritidsnämnden 2015-02-11 17

FÖRENINGSBIDRAG REGLER FÖR ANSÖKNINGAR. Antagen av Bildningsnämnden 2014-12-11 125 och Teknik och fritidsnämnden 2015-02-11 17 FÖRENINGSBIDRAG REGLER FÖR ANSÖKNINGAR Antagen av Bildningsnämnden 2014-12-11 125 och Teknik och fritidsnämnden 2015-02-11 17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Föreningsbidrag i Emmaboda kommun... 2 BILDNINGSNÄMNDEN...

Läs mer

Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2014-04-10 KUN 2014/357. Stockholm Jazz Festival 2014

Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2014-04-10 KUN 2014/357. Stockholm Jazz Festival 2014 KUN 2014-04-24, p 8 Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2014-04-10 KUN 2014/357 Handläggare: Margareta Wennerberg Kulturstöd till tillfällig verksamhet april 2014 1 Förslag

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Ansökan om verksamhetsbidrag till organisationer

Ansökan om verksamhetsbidrag till organisationer Utvecklingsavdelningen 2015-02-04 Dnr 8.1.1_2015:183 1 (5) Entreprenörskap i skolan 2015 Ansökan om verksamhetsbidrag till organisationer Skolverket har i uppdrag av regeringen att stimulera arbetet med

Läs mer

Definition av ideell förening

Definition av ideell förening 1 Att bilda förening Definition av ideell förening Alla ord som är i fet och kursiv stil hittar du vår Det finns ingen specifik lag som bestämmer hur en ideell förening ska ordlista. Ordlistan finns i

Läs mer

Beslut i kultur- och fritidsnämnden 2012-12- 10 109. Bestämmelser för stöd till föreningar i Täby kommun PROMEMORIA 2012-12-19

Beslut i kultur- och fritidsnämnden 2012-12- 10 109. Bestämmelser för stöd till föreningar i Täby kommun PROMEMORIA 2012-12-19 PROMEMORIA 2012-12-19 Kultur och fritid Mats Bergström 08-5555 98 03 Beslut i kultur- och fritidsnämnden 2012-12- 10 109 Bestämmelser för stöd till föreningar i Täby kommun Innehåll 1. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer