Sammanträde i kultur- och tekniknämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträde i kultur- och tekniknämnden"

Transkript

1 Kultur- och tekniknämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i kultur- och tekniknämnden Tid och plats för sammanträde Onsdagen den 17 december 2014, kl Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta Gruppmöten Majoriteten (S, MP, V); kl Frösjön/Lockvattnet, Elektron. Oppositionen (M, FP, C, KD); kl Björken, Elektron Förslag till justerare Ordinarie: Jesper Hammarlund (S) Ersättare: Ulf Bergner (S) Tid och plats för justering Torsdagen den 18 december 2014, kl Kommunledningskontoret, Västra Storgatan 15, Gnesta Allmänheten Allmänheten är välkommen att närvara vid sammanträdet. Beslutsunderlag till ärendena i kallelsen finns på samt för läsning digitalt i kommunens reception och på medborgarkontoret. Frågor om kallelse och ärendena besvaras av sekreteraren, tel: Dagordning Sammanträdets öppnande samt upprop Val av justerare och tid för justering Godkännande av dagordning Allmänhetens frågestund Offentliga 1-10, Ej offentliga 11 Nr. Diarienummer Ärende 1 KOT Gång- och cykelbana utmed Mejerivägen i Stjärnhov 2 KOT Översyn av föreningsstöd till Kultur- och fritidsföreningar 3 KOT Upphandling av utformning av Thuleparken, etapp 2 (handlingar skickas senare) 4 KS Medborgarförslag - Parkeringsplatser på gräsmatteytan som är belägen mellan Östra Storgatan och gångvägen på Stenstagatan

2 Kultur- och tekniknämnden KALLELSE KUNGÖRELSE 5 KS Medborgarförslag - Gör stigen längs Sigtunaån till ett trevligare promenadstråk! 6 KS Medborgarförslag - båt- och kanotturer 7 KS Medborgarförslag - Modernisera en del av Västra Storgatan 8 KS Medborgarförslag - Förbättringar längs Valhalls gränd 9 KS Medborgarförslag - Få bort reningsverket och få till fina gång/cykelvägar med Sigtunaån 10 KOT Redovisning av delegationsbeslut KOT Förvaltningschefen informerar 2014 Berndt Ullström Ordförande Marie Karlsson Sekreterare

3 Kultur- och teknikförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Upprättad: Diarienummer: KOT Kultur- och tekniknämnden Gång- och cykelbana utmed Mejerivägen i Stjärnhov Förslag till beslut i kultur- och tekniknämnden 1. Förvaltningen får i uppdrag att genomföra projektering av gång-och cykelväg efter del av Mejerivägen i Stjärnhov. Ärendebeskrivning Tidigare detta år färdigställdes gång- och cykelväg utmed Häggvägen i Stjärnhov. Gc-vägen sträcker sig från Mejerivägen och fram till Kvarnbackaskolan. Ett kortare gångstråk på ca 250 m saknas utmed Mejerivägen för att uppnå en trafiksäker lösning för gående under befintlig järnvägsbro och vidare till den nyanlagda gång-och cykelvägen. Förvaltningens synpunkter På den aktuella vägsträckan är sikten mycket dålig, speciellt vid järnvägsbron, men även i fortsättningen, eftersom vägen delvis ligger i kurva och det är mycket vegetation på ena sidan. Vägen trafikeras av en hel del tung trafik sedan den nya bron över järnvägen färdigställdes. För att på ett trafiksäkert sätt knyta samman sydvästra delen av Stjärnhov med norra delen, främst då Kvarnbackaskolan föreslås ett uppdrag om projektering av en gång- och cykelbana. För att få en optimal lösning på trafiksäkerheten måste en detaljprojektering ske, dels för att se på vilken sida av Mejerivägen som är mest lämpad att anlägga gångväg på samt var korsningspunkter kan placeras. Efter att detaljprojektering färdigställts kan även en mer detaljerad kostnadsberäkning utföras. Även markägarförhållandena måste utredas eftersom det är allmänna vägar där Trafikverket är väghållare av dessa samt intilliggande vägområde såsom diken, slänter, murar m.m. Det finns även mark som ägs av privata fastighetsägare och av kommunen. När projektering är färdigställd måste den presenteras för Trafikverket som efter godkännande ger tillstånd för igångsättande.

4 Kultur- och teknikförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) Bilagor 1. Plankarta Bengt Klintbo Förvaltningschef Lars Edenhofer chef Teknisk

5

6 Kultur- och teknikförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Upprättad: Diarienummer: KOT Kultur- och tekniknämnden Översyn av föreningsstöd till kultur- och fritidsföreningar Förslag till beslut 1. Överlämna det reviderade arbetsmaterialet "Bidrag till föreningar och andra idéburna organstationer" på remiss till föreningarna, remissvaren ska vara kommunen tillhanda senast Bidragsgruppen fortsätter med sitt arbete tills det att synpunkterna kommit in från föreningarna och arbetar in det i förslaget. Detta kommer sedan att skickas vidare till kommunstyrelsen för beslut i februari Ärendebeskrivning I september 2012 fick kultur- och teknikförvaltningen i uppdrag att göra en översyn av "Regler och riktlinjer för föreningsstöd", som antogs i KF och reviderades Målsättningen är att förenkla, förtydliga och skapa ett rättvist och jämställt bidragssystem för alla föreningar i Gnesta kommun. Ett förslag till nya regler skulle presenteras i maj En inledande omvärldsanalys visade att de kommuner som gjort långsiktigt hållbara bidragsregler arbetat brett och över lång tid (2-3 år). Därför genomfördes en utredning med genomlysning av nuvarande regler, analys av frågor av principiell betydelse samt förslag till fortsatt arbete. Nästa steg innebar en korrigering av direkta felaktigheter i reglerna och beslutades i fullmäktige i december 2013 som gäller från I förslaget till fortsatt arbete ingick att en politisk styrgrupp tillsattes som också knöt en referensgrupp med representanter från föreningar till sig. I juni 2014 skickades ett förslag till regler ut på remiss till samtliga föreningar att inkomma med synpunkter senast (se bilaga 2). Förvaltningens synpunkter Förvaltningen bedömer att översynen av regler för föreningsbidrag har kännetecknats av både bred och djup belysning av frågan. En inledande

7 Kultur- och teknikförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) utredning som följts av en omvärldsanalys, träffar med andra kommuner och utbildare inom området har gett goda förutsättningar i översynen. Till detta kommer en löpande kommunikation med föreningslivet. Avgörande för översynen har varit rättvisa mellan föreningar och där fokus bl.a. legat på likvärdiga förutsättningar för kultur- respektive idrottsföreningar att beviljas bidrag. En annan viktig fråga har varit att förenkla reglerna och där har antalet bidragsformer reducerats betydligt. Förtydliganden har också gjorts i reglerna om t ex krav på ansökningar. Inför det reviderade förslaget inarbetades remissvar från föreningar. Det innebar bl. a. att reglerna öppnades för föreningar som inte har barn/ungdomsverksamhet (t ex inom kulturområdet) och inte har betalande medlemmar (t ex byalag). En annan fråga där synpunkter inkom var åldersspannet för att beviljas bidrag. Där kommer flera olika förslag men detta förslag innebär åldrarna 4-20 år eller personer över 65 år. En ytterligare avstämning genomfördes den 20 november i föreningsrådet. Därefter reviderades arbetsmaterialet och föreslås gå ut på ytterligare en remissrunda till föreningar med sista dag för synpunkter den 20 januari Dessutom föreslås bidragsgruppen fortsätta med arbetet genom att inarbeta synpunkterna i förslaget för vidare beslut i kommunstyrelsen i februari Ekonomiska konsekvenser Förslaget till nya regler innebär t ex en uppskrivning av ersättning till aktivitetsbidrag från 20 till 30 kr/aktivitet. Detta medför merkostnader men ytterst är det den totala budgeten som gäller för möjligheterna att bevilja bidrag. I reglerna anges också att aktivitetsbidrag och projektbidrag har högsta prioritet om resurserna inte räcker. Checklista för jämställdhet Jämställdhet har varit en av utgångspunkterna för översynen av föreningsbidraget. Bilagor 1. Bidrag till föreningar och andra idéburna organstationer 2. Remissvar i samlat dokument Beslutet ska skickas till: ~ Kultur- och idrottsföreningar Bengt Klintbo Förvaltningschef Malin Broquist Fritidssamordnare Kaisa Karlsson Turistsamordnare

8 Bidrag till föreningar och andra idéburna organisationer Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Klicka här för att ange text. Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad Giltig till Dokumentinformation Dokumentet gäller för

9 Kultur- och teknikförvaltningen 2(10 ) Innehåll Bidrag till föreningar och idéburna organisationer... 3 Vem kan få bidrag?... 4 Allmänna bestämmelser... 5 Aktivitetsbidrag... 6 Ledarutbildningsbidrag... 6 Drift- och skötselbidrag... 7 Projekt- och materielbidrag... 8 Stimulansbidrag... 9 Viktiga ansökningsdatum att bevaka Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans

10 Kultur- och teknikförvaltningen 3(10 ) Bidrag till föreningar och idéburna organisationer Arbetsmaterial, reviderad Gnesta kommun ska främja ett brett föreningsliv med ett stort urval av aktiviteter som ska vara tillgängligt för alla. En idéburen organisation syftar grundläggande till att främja ett värde, en idé som gynnar allmän- eller medlemsintresset. Det syftar inte till ekonomisk vinst. Föreningens verksamhet ska arbeta aktivt med jämställdhet, integration, delaktighet och tillgänglighet - för alla. Ett väl fungerande föreningsliv ska ge medborgaren möjlighet att berika sin fritid med upplevelser för att uppnå ett friskt och hälsosamt liv. Ett bidrag ska vara ett stöd till de föreningar och idéburna organisationer i Gnesta kommun, vars verksamhet är av demokratisk och ideell karaktär som syftar till att skapa en meningsfull och innehållsrik fritid med social samvaro. Gnesta kommun har två olika typer av bidrag som ska möjliggöra för föreningar och idéburna organisationer att bedriva ett rikt och hälsofrämjande aktivitetsutbud. Kontantbidrag: Ett bidrag som man söker, där ett kontantstöd beviljas för att bedriva verksamhet. Subventionerade lokalkostnader: Anläggningar som kommunen har huvudansvaret för subventioneras med lägre timtaxa för föreningsaktiviteter. Detta jämställs med bidrag. Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans

11 Kultur- och teknikförvaltningen 4(10 ) Vem kan få bidrag? För att en förening eller idéburen organisation ska beviljas bidrag, gäller i första hand nedanstående grundvillkor. Föreningen eller den idéburna organisationen ska: Vara medlem av riksorganisation eller godkänd av kommunen, det vill säga finnas inskriven i kommunens föreningsregister. Minst 10 barn och ungdomar i åldrarna 4 till 20 år deltar regelbundet i anordnade aktiviteter eller att man har verksamhet som vänder sig till barn och ungdomar. I aktiviteter för äldre, ska minst 10 personer över 65 år och äldre delta regelbundet i anordnade aktiviteter. Föreningen eller idéburna organisationen beviljas inte bidrag om den tillhör någon av följande kategorier: - ekonomiska föreningar och stiftelser - politiska föreningar - elevföreningar - föreningar knutna till svenska kyrkan eller andra religiösa samfund - föreningar knutna till svenska försvaret - stödföreningar (supporterklubbar m fl) - föreningar som uppenbart motarbetar ett demokratiskt samhällssystem Om kommunen bedömer en verksamhet som angelägen kan bidrag beviljas även om inte föreningen eller den idéburna organisationen helt uppfyller ovanstående grundvillkor exempelvis vissa kultur- och intresseföreningar. Budget för bidrag fastställs årligen av ansvarig kommunal nämnd i samband med budgetarbetet. Gnesta kommun kan inte garantera att ansökan om bidrag beviljas. Ansökningar som främjar aktiviteter och projekt prioriteras. En bidragsberättigad förening eller idéburen organisation, får inte automatiskt bidrag till lokaler eller anläggningar. Bidrag måste sökas årligen om inte annat överenskommits. Jävsituation Varje beslut fattat av ansvarig kommunal nämnd eller ansvarig tjänsteperson, ska präglas av opartiskhet. Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans

12 Kultur- och teknikförvaltningen 5(10 ) Allmänna bestämmelser Ansökan om bidrag ska göras av föreningens/organisationens styrelse på det sätt och vid den tidpunkt som ansvarig nämnd bestämmer. Detta gäller inte det så kallade stimulansbidraget som inte behöver vara föreningsanknutet. 1. Föreningen/organisationen ska ha en vald styrelse, antagna stadgar och organisationsnummer. 2. Som medlem räknas den som betalat medlemsavgift på minst 100 kr eller familjemedlemsavgift på minst 200 kr. 3. Föreningen/organisationen är registrerad i Gnesta kommuns föreningsregister 4. Föreningen är öppen för alla att bli medlem i. 5. Bidrag utbetalas enbart till föreningens/organisationens plusgiro eller bankgirokonto. 6. Ansökningar som inkommit efter ansökningstidens utgång lämnas utan handläggning. 7. Bidragssökande förening/organisation har skyldighet att ställa sina räkenskaper och redovisningshandlingar till Gnesta kommuns förfogande för granskning. 8. Bidrag som utbetalas på grund av felaktiga ansökningsuppgifter medför återbetalningsskyldighet. 9. För personer med funktionsnedsättningar gäller ingen åldersgräns vid deltagande i aktivitet 10. Beslut om avslag går inte att överklaga. 11. Inom sin verksamhet ska man aktivt arbeta mot droger, mobbning, våld, sexuella kränkningar, rasism, diskriminering och odemokratiska attityder. Föreningen bör ha en krishanteringsplan för akuta olycksfall, t ex brand, trafik och sjukdomsfall. Det bör finnas framtagna rutiner/policys hur denna typ av problem ska hanteras inom föreningen/organisationen. 12. Föreningen/organisationen ska aktivt arbeta för jämställdhet, integration, demokrati, folkhälsa och tillgänglighet inom sin verksamhet. 13. Bidragsansökan ska vara undertecknad av ansvarig styrelseledamot, såsom firmatecknare, ordförande eller kassör. 14. Alla bidrag som erhålls från Gnesta kommun likställs med sponsring. Därför ska Gnesta kommuns logga finnas med i föreningens/organisationens utskick och på hemsidan. 15. Efter föreningens årsmöte, ska Gnesta kommuns föreningsregister uppdateras med aktuella kontaktuppgifter på nya styrelsen och medlemsstatistik (könsuppdelad medlemsstatistik för åldrarna 4-20 år samt 65 år och äldre). Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans

13 Kultur- och teknikförvaltningen 6(10 ) Aktivitetsbidrag Ändamål Bidraget ska stödja aktiviteter för barn, ungdomar och äldre, för att stimulera till fler sammankomster. Bidraget ska utgöra ett grundstöd till arbetet med barn och ungdomar (4-20 år) samt äldre (65 år och äldre) Villkor En sammankomst på minst 40 minuter i en grupp med minst fem barn och ungdomar (4-20 år) eller minst 5 personer 65 år och äldre. Bidrag Kommunalt aktivitetsbidrag utgår med 30 kronor per sammankomst. För sammankomst som genomförs tillsammans med personer med funktionsnedsättningar, beviljas aktivitetsbidrag även för personer som är över 20 år. Redovisning av aktivitetstillfällen sker på angiven blankett. Ledarutbildningsbidrag Ändamål Ledarutbildningsbidrag utgår vid deltagande i kurser, inom Sverige, arrangerade av föreningar eller av riks- och distriktsorganisation. Efter ansökan med särskild prövning kan bidrag även beviljas kurs anordnad utanför Sverige. Villkor Halvdagskurs ska omfatta minst tre kurstimmar. Endagskurs ska omfatta minst sex kurstimmar. Tvådagarskurser ska omfatta minst 10 kurstimmar fördelade så att ingen dag har mindre än tre timmar. Längre kurser ska omfatta minst sex kurstimmar per dag. Första och sista kursdagen godkänns som bidragsberättigad under förutsättning att minst fyra timmar genomförs. Bidrag beviljas för högst 14 dagar. En kurstimme får inte understiga 40 minuter. Kursdeltagare ska under året fylla minst 15 år. Bidrag utgår inte för deltagande i kongress, förbundsmöte, läger eller motsvarande. Bidrag utgår inte för yrkesutbildning. Ansökan om ledarutbildningsbidrag ska inlämnas till Gnesta kommun efter ledarutbildningens sista dag och ett intyg på utbildningen ska bifogas ansökan. Bidrag För kursavgift beviljas 300 kronor per godkänd kursdag och deltagare eller 150 kr för halvdagskurs. Bidraget får dock inte överstiga de verkliga kostnaderna och bidrag utgår inte för resekostnad. Intyg och ansökan ska lämnas senast två månader efter utbildningens sista dag. Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans

14 Kultur- och teknikförvaltningen 7(10 ) Drift- och skötselbidrag Ändamål Bidraget är ett stöd för att kunna hålla anläggningar och byggnader i ett gott skick och ska användas till reparationer, skötsel, drift (el, vatten, sopor och försäkring) och underhåll. Skötselavtal kan upprättas när en förening sköter en av kommunens anläggning med ett reglerat innehåll. Villkor Ansökan ska innehålla en beskrivning av vad sökt bidrag ska användas till och hur stort belopp ansökan gäller. Sökt belopp får inte överstiga den verkliga kostnaden. Om inte reparationer, skötsel eller underhåll utförts enligt ansökan, ska bidraget återbetalas till kommunen. Redovisning Redovisning sker på särskild blankett vid årets slut. Bidrag Anläggning Maxbelopp Motionsspår/ skidspår 5000 Elljusspår 8000 Fotbollsplan A Fotbollsplan B 8000 Badplats Föreningsbyggnad/ samlingslokal Spontanidrottsplats 5000 Isbana, skötsel 6000 Skjutbana 5000 Bidrag för kostnad av hyra till extern fastighetsägare ska ansökas och prövas i nämnden för särskilt beslut. Hyresavtal ska bifogas i ansökan Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans

15 Kultur- och teknikförvaltningen 8(10 ) Projekt- och materielbidrag Ändamål Projektbidraget ska stödja enskilda projekt som i första hand främjar folkhälsa, jämställdhet, integration eller stimulerar nya grupper till föreningens aktiviteter. Projekt som är nyskapande eller är en samverkan mellan flera föreningar/organisationer prioriteras. Ett materielbidrag kan beviljas, om materielinköpet behövs för att bibehålla eller utveckla föreningens/organisationens anläggning eller verksamhet. Gäller inte för förbrukningsmateriel t ex papper, färg, bollar och matchkläder. Det är positivt om ett projekt eller materielinköp har medfinansiärer. I ansökan ska det framgå vilka medfinansiärerna är och hur stor del i procent som ansökan till kommunen avser. Villkor Ett projektbidrag beviljas inte till ordinarie verksamhet. Projektet ska vara avgränsat gällande tid, ekonomi och arbetsinsats. Ansökan ska alltid innehålla en budget för projektet. Efter projektets slut ska en återrapportering lämnas in till kommunen. Om inte delar eller hela projektet genomförts, ska bidraget för de delar som inte genomförts återbetalas till kommunen. Vid medfinansiering kan kommunen fatta beslut om att stödja projektet, men bidraget betalas inte ut förrän samtliga medfinansiärer fattat beslut om projektet. Om ansökans innehåll förändras, ska kommun meddelas detta. Arbetsinsats kan inte räknas som medfinansiering. Ett materielbidrag får inte vara större än den verkliga kostnaden. Om inte materielbidraget används enligt ansökan, ska bidraget återbetalas till kommunen. Redovisning ska ske på särskild blankett och återrapporteras till kommunen senast två månader efter projekttidens slut. Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans

16 Kultur- och teknikförvaltningen 9(10 ) Stimulansbidrag Ändamål Stimulansbidraget ska syfta till att stimulera nya aktiviteter, till exempel lovaktiviteter som är öppna för alla. Satsningen ska främja folkhälsan och vara kostnadsfri för aktivitetens deltagare. Bidraget kan variera och ska sökas innan aktiviteten äger rum. Ansökan sker löpande. I ansökan ska det framgå när, var och varför aktiviteten genomförs. Aktiviteten ska rikta sig till barn och ungdomar (4-20 år), pensionärer (65 år och äldre) eller till personer med funktionsnedsättningar. Villkor Bidraget kan sökas av enskild person, en grupp, en förening/organisation eller föreningar i samverkan. Bidraget kan bara beviljas en enskild person eller grupp vid en aktivitet per år. Bidraget får inte användas till ordinarie verksamhet. Aktiviteten ska vara avgränsad gällande tid, ekonomi och arbetsinsats. Ansökan ska alltid innehålla en beskrivning av aktiviteten. Efter aktivitetens slut ska en enkel redovisning och utvärdering lämnas till kommunen. Om inte delar eller hela aktiviteten genomförts, ska bidraget för de delar som inte genomförts återbetalas till kommunen. Bidrag Ett bidrag kan högst vara 4000 kr Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans

17 Kultur- och teknikförvaltningen 10(1 0) Viktiga ansökningsdatum att bevaka Aktivitetsbidrag 25 februari och 25 augusti Ledarutbildningsbidrag Senast 2 månader efter avslutad utbildning Drift- och skötselbidrag Projektbidrag 15 februari Löpande under året Stimulansbidrag Löpande under året Ansökningar som inkommit efter ansökningstidens utgång kommer inte att behandlas. Ansökan skickas till: Gnesta kommun Kommunikation och samverkan Gnesta Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans

18 Marie Karlsson Från: Björn IM Svensson <bjorn.i.m.svenssonetelia.com > Skickat: den 12 juli :44 Till: Marie Karlsson Ämne: KOT Uppfäljningsflagga: Flagga: Följ upp Har meddelandeflagga Hej Här kommer nedan synpunkter från Gnesta Skyttegille: - Vi är ideellt arbetande ungdomsledare som primärt hanterar aktiviteterna och inte administrationen.. Om ni skall ändra ett system borde man presentera för oss en sammanfattning av både orsakerna och ändringarna. - Grund och lokalbidragsdelen har tydligen slopats. Bra att en blankett tas bort, men vi förutsätter att då Driftsbidragsnivån höjts motsvarande mån - Beträffande nivån på driftsbidrag har beloppet tydligen sänks till 5000:-. Dessa belopp har väl legat konstanta flera år, medan vi får varje år höjningar på ex.vis arrende, el, material mm. Är syftet att minska bidragen? Då skall det uttryckas klart. - Att tidigarelägga inlämningstiden till 15 januari är inte rimligt. Kassaboken och årsredovisningen är absolut ei klar då och ännu mindre har föreningen haft årsstämma och revisorerna har absolut ej hunnit gå igenom resultat och balansräkning och godkänt dem. Ni begär ju att dessa skall bifogas ansökan. Ologiskt! Kommer inte att fungera. - ytterligare en principfråga, som ej berör oss. Det är formuleringen att inga föreningar som stöttas av försvaret får kommunala bidrag. Skyttegillet ingick till för säg 5 år sedan i FSR, Frivilliga skytterörelsen. Vi fick statliga bidrag av dem då och av kommunen. Ingen såg någon nackdel i det och det ifrågasattes ej någonsin då. Nu får vi statliag bidrag via Sveriges Idrottsförbund. Vad är skillnaden? Vilka ny förhållanden har gjort att ni vill ha med er formulering. Så om exempelvis det är ett gäng tjejer, som tränar hundar, som tidvis försvaret nyttjar till vakttjänst så skall de ej få bidrag, medan är man med i en brukshundsklubb och tränar hundar är det Ok. Med vänlig hälsning Björn Svensson Kassör, Gnesta Skyttegille.

19 Marie Karlsson Från: Björn IM Svensson <bjorn.i.m.svensson telia.com > Skickat: den 23 juli :42 Till: Marie Karlsson Ämne: Re: KOT Hej Här kommer nedan ytterligare synpunkter från Gnesta Skyttegille i frågan om den politiska frågan om försvarsanknutna ungdomsverksamheter. Skyttegillet får idag bidrag från huvudorganisationen Sveriges Idrottsförbund. Storleken är densamma, som vi fick från försvaret, då vi var anknutna förut till Frivilliga Skytterörelsen Er formulering i er text är alltså en ren politisk ståndpunkt gentemot Sveriges Försvar. Jag förutsätter att politikerna tar ställning till denna övergripande fråga, så får man svart på vitt om de ideologiskt fortfarande stöttar en nedrustningsfilosofi, då det inte är en rent ekonomiskt fråga. Ett beslut kan ju formuleras att försvarsanknutna ungdomsverksamheter är accepterade förutsatt att inte bidragen från försvaret överstiger motsvarande bidrag från liknande ungdomsverksanheters huvudförbund Jag förutsätter att denna politiska fråga tas upp i nämnden Med vänlig hälsning Björn Svensson Kassör, Gnesta Skyttegille. 1

20 GNESTA KOMMUN Föreningsbidrag Föreningen Laxnegårdens Remissyttrande Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Klicka här för att ange text. Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad Giltig till Dokumentinformation Dokumentet gäller för

21 GNESTA KOMMUN's Kultur- och teknikförvaltningen 2(9). Innehåll Föreningsbidrag 3 Vem kan fä föreningsbidrag? 3 Allmänna bestämmelser 4 Aktivitetsbidrag 5 Ledarutbildningsbidrag 6 Drift, materiel och anläggningsbidrag 6 Projektbidrag 7 Utvecklings- och stimulansbidrag 8 Årets förening 8 Viktiga datum att bevaka för föreningens styrelse 9 Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans

22 GNESTA KOMMUN.' Kultur- och teknikförvaltningen 3(9) Föreningsbidrag Remissförslag Gnesta kommun ska erbjuda ett brett föreningsliv med ett stort urval av aktiviteter som ska vara tillgängligt för alla. Föreningens verksamhet ska arbeta aktivt med jämställdhet, integration, delaktighet och tillgänglighet - för alla. Ett väl fungerande föreningsliv ska ge medborgaren möjlighet att berika sitt liv med upplevelser för att uppnå ett friskt och hälsosamt liv. Ett föreningsbidrag ska vara ett stöd till de föreningar i Gnesta kommun, vars verksamhet är av demokratisk och ideell karaktär som syftar till att skapa en meningsfull och innehållsrik fritid med social samvaro. G-nesta kommun har två olika typer av bidrag till föreningar som ska möjliggöra för föreningen att bedriva ett rikt och aktivt aktivitetsutbud. Kontantbidrag Bidrag som söks där föreningarna får ett kontantstöd för att bedriva verksamhet. Subventionerade lokalkostnader: Anläggningar som kommunen har huvudansvaret för subventioneras med lägre timtaxa för föreningsaktiviteter. Detta jämställs med föreningsbidrag. Vem kan få föreningsbidrag? För att en förening ska komma ifråga för föreningsbidrag ska följande grundvillkor vara uppfyllda: Föreningen ska vara medlem av riksorganisation eller godkänd av. kommunen, det vill säga finnas inskriven i kommunens föreningsregister. Föreningen ska ha minst 10 medlemmar i åldrarna 4 år till och med 20 år som regelbundet deltar i föreningens verksamhet. Dett.a gäller inte pensionärsföreningar. Föreningar fås inte föreningsstöd om den tillhör någon av följande kategorier: - ekonomiska föreningar - politiska föreningar Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans

23 GNESTA 45). KOMMUN -S, Kultur- och teknikförvaltningen 4(9) - elevföreningar - föreningar knutna till svenska kyrkan eller andra religiösa samfund - föreningar knutna till svenska försvaret - stödföreningar (supporterklubbar in fl) - föreningar som uppenbart motarbetas ett demokratiskt samhällssystem Om en förenings verksamhet av kommunenledöms som särskilt angelägen kan dock föreningen i undantagsfall erhålla bidrag även om den inte helt uppfyller ovanstående grundvillkor. Budget för föreningsbidrag fastställs årligen av ansvarig kommunal nämnd i samband med budgetarbetet. Gnesta kommun kan inte garantera att ansökan om bidrag beviljas. En bidragsberättigad förening får inte automatiskt bidrag till lokaler eller anläggningar. Föreningsbidrag måste sökas årligen om inte annat överenskommits. Jävsituation!Varje beslut fattat av ansvarig kommunal nämnd eller ansvarig tjänsteperson, skall präglas av opartiskhet! Kommentar [PI]: "Skall präglas av opartiskhet" - Borde vara en självklarhet som dessutom år en instruktion till beslutsfattarna och bör strykas här. Därernot borde det framgå vilken nämnd som fattar beslut om de olika bidragen Allmänna bestämmelser Ansökan om föreningsbidrag ska göras av föreningens huvudstyrelse på det sätt och vid den tidpunkt som ansvarig nämnd bestämmer. Detta gäller inte det så kallade utvecklings- och stimulansbidraget som inte behöver vara föreningsknutet. 1. Föreningen ska ha en vald styrelse och antagna stadgar. 2. Som medlem räknas den som betalat medlemsavgift på minst 100 kr eller familjemecllemsavgift på minst 200 kr. 3. Föreningen är registrerad i Gnesta kommuns föreningsregister 4. Verksamheten är öppen för alla. 5. bidrag utbetalas enbart till föreningens plusgiro eller ;idankgirokontol. 6. Ansökningar som inkommit efter ansökningstidens utgång lämnas utan handläggning. 7. Bidragssökande förening har skyldighet att ställa sina Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Kommentar [P2]: Det bör åligga kommunen art granska att angivna konton är föreningens och inte personliga.

24 G N ESTA KOMMUN.' Kultur- och teknikförvaltningen 5(9) räkenskaper och redovisningshandlingar till Gnesta kommuns förfogande för granskning, 8. Föreningsbidrag som utbetalas på grund av felaktiga ansökningsuppgifter medför återbetalningsskyldighet 9. För föreningsmedlemmar med funktionsnedsättningar gäller ingen åldersgräns 10. Beslut om avslag går inte att överklaga. 11. Föreningen ska aktivt arbeta mot droger, mobbning, våld, rasism, diskriminering och odemokratiska attityder. 12. Föreningen ska aktivt arbeta för jämställdhet, integration, demokrati, folkhälsa och tillgänglighet. 13. [Föreningens ansökan ska vara undertecknad av ansvarig' styrelseledamot, såsom ordförande eller kassör. i 14. Alla föreningar som erhåller bidrag från Gnesta kommun likställs med sponsring. Därför ska Gnesta kommuns logga finnas med i föreningens utskick och på föreningens hemsida. 15. Efter föreningens årsmöte, ska Gnesta kommuns föreningsregister uppdateras med aktuella kontaktuppgifter på nya styrelsen och medlemsstatistik (4-20 år, pojkar/flickor). Kommentar [P3]: Ansökan bör kunna göras digitalt varför underskrift Sr svir an åstadkomna. Vi menar att ansökan ska innehålla uppgifter om handläggare och ordförande med telefonnummer och niglaclress. Pengarna utbetalas ju enbart till roreninges konto all Aktivitetsbidrag Ändamål Bidraget ska stödja föreningslivets arbete med barn, ungdomar och äldre, för att stimulera till fler sammankomster. Bidraget ska utgöra ett grundstöd till föreningarnas arbete med barn och ungdomar (4-20 år) samt medlemmar i pensionärsföreningar. Villkor Idrottsföreningar (barn och ungdomar): Sammankomsten skall anordnas i enlighet med de statliga bestämmelserna för lokalt aktivitetsstöd. Övriga aktiviteter: Sammankomst på minst 40 minuter i en grupp med minst 7 barn och ungdomar (4-20 år) eller minst 7 personer över 65 år. Bidrag Kommunalt aktivitetsbidrag utgår med 30 kronor per sammankomst. För sammankomst som genomförs tillsammans med personer med funktionsnedsättningar, beviljas aktivitetsbidrag även för personer som är över 20 år. Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans

25 GNESTA g4": KOMMUN'' Kultur- och teknikförvaltningen 6(9) Redovisning Redovisning skall göras på angiven blankett. Ledarutbildningsbidrag Ändamål Ledarutbildningsbidrag utgår vid deltagande i kurser, inom Norden, arrangerade av föreningar eller av riks- och disniktsorganisation. Efter ansökan med särskild prövning kan bidrag även beviljas kurs anordnad utanför Norden. Villkor Halvdagskurs ska omfatta minst 3 kurstimmar. Endagskurs ska omfatta minst 6 kurstimmar. Tvådagarskurser ska omfatta minst 10 kurstimmar fördelade så att ingen dag har mindre än 3 timmar. Längre kurser ska omfatta minst 6 kurstirnmar per dag. Första och sista kursdagen godkänns som bidragsberättigad under förutsättning att minst 4 timmar genomförs. Bidrag beviljas för högst 14 dagar. En kurstimme får inte understiga 40 minuter. Kursdeltagare ska under året fylla minst 15 år. Bidrag utgår inte för deltagande i kongress, förbundsmöte, läger eller motsvarande. Bidrag utgår inte för yrkesutbildning. Ansökan om ledarbidrag ska inlämnas Gnesta kommun före ledarutbildningens första dag. Bidrag För kursavgift beviljas 300 kronor per godkänd kursdag och deltagare eller 150 kr för halvdagskurs. Bidraget får dock inte överstiga de verkliga kostnaderna. Drift, materiel och anläggningsbidrag Ändamål [Bidraget är ett -stöd för. att hålla föreningarnas anläggningar i ett gott skick och ska användas till reparationer, skötsel och underfiåll. Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans

26 GNESTA KOMMUN"' " Kultur- och teknikförvaltningen 7(9) Ett materialbidrag kan beviljas, om materialinköpet behövs - för att bibehålla eller Utveckla föreningens anläggning] Ansökan ska innehålla en beskrivning av vad ansökt bidrag ska användas till. Dm föreningen inte utfört reparationer, skötsel eller underhåll enligt ansökan, ska bidraget återbetalas till kommunen.] Bidrag Anläggning Maxbelopp] Motionsspår 5000 Elljusspår 8000 Fotbollsplan/ A Gräsplan Badplats Föreningsbyggnad/ samlingslokal POOOli Spontanidrottsplats 5000 Isbana, skötsel 4000 Skjutbana 5000 Kommentar [P4]: Rubriken innehåller begreppet Drift men finns inte specificerat i annat än reparationer och skötsel. Här borde även andra drifdrostnader såsom el, vatten, sophämtning, försäkringar etc nämnas ingå eller inte ingå. Kommentar (1)5]: Större underhållskostnader som avser åtgärder med intervaller på många år borde banna 6 funderar opp tål tes 5 är utan Iterbetalningsskyldiglact. Låt såga att ommålning av en fastighet skulle kosta kr så går ju inte åtgärden att genomföra år 1 med max kr i bidrag. Kommentar (P6]: Borde kunna anges i närmaste tusental i förhållande tål en procentsats tål gällande misbasbelopp. Pi så sätt krävs inte art man årligen måste ändra beloppet i instruktionen. Prisbasbeloppet har för år 2014 beräknats tål kronor. Tes. 22,5% av prisbasbeloppet är 9990 och närmaste tusental blir då kr. osv. Kommentar [P7]: 45% 2V prisbasbdoppet = cr = kr Bidrag för hyreskostnad av extern fastighetsägare ska ansökas och prövas i nämnden för särskilt beslut. Projektbidrag Ändamål Projektbidraget ska stödja enskilda projekt som främjar folkhälsa, jämställdhet eller integration. Projekt som är nyskapande eller är en samverkan mellan flera föreningar prioriteras. Villkor Det ska inte vara ordinarie verksamhet. Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans

27 GNESTA KOMMUN UZ Kultur- och teknikförvaltningen 8(9) Bidraget ska inte användas för ett återkommande arrangemang. Projektet ska vara avgränsat gällande tid, ekonomi och arbetsinsats. Ansökan ska alltid innehålla en budget för projektet. Efter projektets slut ska en redovisning och utvärdering lämnas till kommunen. Om inte delar eller hela projektet genomförts, ska bidraget för de delar som inte genomförts återbetalas till kommunen. Utvecklings- och stimulansbidrag Ändamål Utvecklings- och stimulansbidraget ska syfta till att stimulera nya aktiviteter, lovaktiviteter för ALLA osv. Satsningen ska inte ingå i ordinarie verksamhet och ska främja folkhälsan och vara tillgängligt för alla. Bidraget kan variera och ska sökas i god tid innan aktiviteten äger rum. Ansökan sker löpande. I ansökan ska det framgå när, var och varför aktiviteten genomförs. Alla som beviljats bidrag ska alltid lämna en slutredovisning efter genomförd aktivitet. Aktiviteten ska rikta sig till barn och ungdomar (4-20 år), pensionärer (65 år och äldre) eller till personer med funktionsnedsättningar. Villkor Bidraget kan sökas av enskild person, en grupp personer, en förening eller föreningar i samverkan. Bidraget kan bara beviljas en enskild person eller grupp av personer vid ett tillfälle per år. Aktiviteten ska inte vara ordinarie verksamhet. Bidraget ska inte användas för ett återkommande arrangemang. Aktiviteten ska vara avgränsat gällande tid, ekonomi och arbetsinsats. Ansökan ska alltid innehålla en beskrivning av aktiviteten. Efter aktivitetens slut ska en enkel redovisning och utvärdering lämnas till kommunen. Om inte delar eller hela aktiviteten genomförts, ska bidraget för de delar som inte genomförts återbetalas till kommunen. Bidrag Ett bidrag kan högst vara 4000 kr Årets förening Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans

28 G NESTA :111: KOMMUNU7 Kultur- och teknikförvaltningen 9(9) Till en förening som gjort något utöver det vanliga inom det område som föreningen får sitt pris för. Priset kan ges till någon av de förenningar som finns i Gnesta kommuns föreningsregister. Prisets storlek Priset ska motsvara ett värde på kr och kan bestå av kontant ersättning eller vara en gåva av konstnärlig art. Priset utdelas i anslutning till kommunfullmäktiges sista sammanträde för aktuellt år. Jury Mottagare av priset för årets förening utses av ansvarig kommunal nämnd. Ordförande i juryn är ansvarig kommunal nämnds ordförande. Förslag och motivering på pristagare kan lämnas av enskild person, förening eller av nämndens ledamöter. Man kan lämna förslag på sin egen förening, för att man under året gjort något utöver det vanliga inom ett särskilt område. Om lämplig förening saknas, utdela.s inte priset. Ansvarig kommunal nämnd ska minst en månad före förslagstidens utgång på lämpligt sätt informera om att det är dags att lämna förslag på årets förening. Viktiga datum att bevaka för föreningens styrelse Aktivitetsbidrag 25 feb 25 aug Ledarutbildningsbidrag Löpande under året Drift- och anläggningsbidrag 115 januari! Nominering till årets förening 31 -okt Projekt Löpande under året Kommentar [P8]: Det bör ochi framgå när Inbetalning beriknas ske. Utvecklings- och stimulansbidrag Löpande under året Ansökningar som inkommit efter ansökningstidens utgång kommer inte att behandlas. Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans

29 Marie Karlsson Från: Skickat: den 1 september :03 Till: Marie Karlsson; Kopia: eva.jacobzon telia.com Ämne: Svar remissförslag bidrag Uppföljningsflagga: Flagga: Följ upp Har meddelandeflagga Hej... har läst igenom remissförslaget och vill från Smedsta GE göra följande kommentarer: - LEDARUTBILDNINGSBIDRAG: Bra med de nya bestämmelserna - DRIFT-, MATERIEL- och ANLÄGGNINGSBIDRAG: Ansökan om detta bidrag verkar ej finnas för föreningar som inte har "egna lokaler" För vår del, för att bedriva verksamheten, måste större och kostsamma redskap, apparater för musikåtergivning mm ersättas och nyanskaffas och detta kan ibland vara akut. Om det är något annat av bidragsförslagen vi ska söka eller om det är DMA-bidraget som gäller bör väl texten i förslaget kompletteras. SMEDSTA GF Styrelsen /Eva Jacobzon Skickat från Windows E-post 1

30 Marie Karlsson Förfaller: den 6 mars :00 Från: Majken Strömbäck [mailto:majken.stromback(atele2.se] Skickat: den 7 september :35 Till: Marie Karlsson Ämne: FÖRENINGSBIDRAG Har några små synpunkter, sid 3. Under villkor står det minst 7 personer över 65 år. Vad jag förstå av diskussion gäller inte den raden pensionärsföreningar. Det kanske bör stå. Sen kommer rubriken BIDRAG. Raden, kommunalt aktivitetsbidrag utgår med 30 kronor per sammankomst. Vi har ca personer på våra medlemsmöten ca 6 8 gånger per år. Studiecirklar är det ca 8 12 per gång.. ca 10 gånger per år. Trivselträffar är det ca personer per gång.ca 6 gånger per år. Höst och vårfest ca personer 2 gånger per år. Utöver detta har vi sammanträden o dyl ca 10 gånger per år. Styrelsesammanträden ej inräknade. Var måndag och torsdag har vi gården öppen för bl.a. bingospel med ca 15 deltagare varje gång. 2 gånger per vecka. Blir ca 50 till 70 gånger. Blir ca sammankomster per år. Trots att det är så många människor som är engagerade skulle det bli väldigt litet belopp. Mellan kronor. Om man däremot fick 30 kronor per medlem blir beloppet lite högre. För PRO:s räkning någonstans mellan kronor per år. Då bör det kanske stå att det avser pensionärsföreningar.. Ja vi är tacksam för det bidrag vi får. Hälsningar PRO Gnesta Majken Strömbäck tel

31 Gnesta kommun Ink: t 0 För handläggning ajt 1,315tyto, 42Y'vt_ 0,4 142".t tvL c &A.k ervia t. Ap-ite 56 it-tcpuo r&4,1",b2 TÅL,PAA-k4.1

32 Marie Karlsson Ämne: Bidragsöversyn - frågor Från: Sarah Wärdemark Sörmlandsidrotten [mailto:sarah.wardemark(asormland.rf.se ] Skickat: den 12 september :30 Till: Malin Broquist Ämne: Bidragsöversyn - frågor Hej Malin, Nu har jag läst bidragsöversynen och har väl inte så mycket att komma med. Några saker undrar jag över. 1. Vad är en förening? ska det stå att en förening SKA ha ett organisationsnummer? (vi pratade ju lite om det igår) Sen finns det ju en brasklapp om att det eventuellt inte behövdes uppfyllas alla regler, OM kommunen ansåg att de kunde få bidrag för att situationen/aktiviteten var av särskild art Vad innebär det att en förening AKTIVT ska arbeta mot våld, droger mm? 3. Vad innebär det att en förening AKTIVT ska arbeta för jämställdhet, integration mm? 4. Jag som skickar ut en del inbjudningar och annat, har du en logga i något bra format att skicka till mig? Det blir ett "sådär" resultat att kopiera från hemsidan. 5. Ledarutbildningsbidraget, gäller det även för Kassörutbildning och annan än ren ledarskapskurs? Jag tänker att Kassörer är ju en form av ledare i föreningen... Läste nyhetsbrevet också, kändes som ett positivt brev C) Vi hörs! Sarah Sarah Wårdemark Utbildningskonsulent SISU Idrottsutbildarna Sörmlandsidrotten sarah.wardemarkpsormland.rf.se Tel: Mobil:

33 Marie Karlsson Ämne: Remissvar, nya regler för föreningsbidrag i Gnesta kommun Från: Erik Roren ART LAB Gnesta Skickat: den 15 september :49 Till: Kajsa Karlsson; Bengt Klintbo; Nils-Erik Selin; Johan Rocklind; Kukkamariia Valtola Sjöberg; Ann-Sofie Lifvenhage; Berndt Ullström Kopia: ; Annika Sundin; Caroline Malmström; Emanuel Hallklint; Peter olan; Signe Johannessen ART LAB Gnesta; Åsa Anderberg; Ämne: Remissvar, nya regler för föreningsbidrag i Gnesta kommun Hej! Art Lab Gnesta har gått samman med Föreningen Långsjö teater, Föreningen Gnesta Konstrunda och Musik & kulturföreningen Ateljé 42 Och lämnar här ett gemensamt remissvar kring föreningsbidrag. Vi är bekymrade över utformningen av det nya föreningsbidraget som vi menar inte återspeglar den verklighet som vi kulturföreningar. värkar 'inom. Ta gärna kontakt om ni har frågor eller vill diskutera vårat yttrande Vänligen Erik Rören, Verksamhetsledare 0046+(0) Art LA Grefia Bryggaregränd 4, Gnesta, Sweden

34 Remissvar, nya regler för föreningsbidrag i Gnesta kommun Märke: KOT Avsändare: Föreningen Art Lab Griesta, Föreningen Långsjö teater, Föreningen Gnesta Konstrunda och Musik & kulturföreningen Ateljé 42 Vi skall kortfattat och så tydligt som möjligt försöka redogöra för hur vi ser på förslaget om nya regler för föreningsbidrag. Utöver det så skall vi beskriva vad vi tycker att detta förslag saknar och hur Gnesta kommun skulle kunna vara med att verka för ett på alla fronter aktivt Gnesta. Vad är föreningsbidrag för oss För oss som en liten aktiv förening är föreningsbidraget första steget i en lång kedja av stöd som är med och skapar vår verksamhet Även om bidraget inte till storleken är vårt mest betydande så är det vår trovärdighet sam organisation. Att orten vi verkar på ser och värderar vårt arbete är grunden för alla andra bidrag vi mottar. Hur fungerar dagens systern för oss Föreningarna bakom detta remissvar har väldigt olika förutsättningar och stöd. Allt från Art Lab Gnesta som får ett generöst lokalstöd till Föreningen Långsjö teater som står utan föreningsbidrag trots omfattande verksamhet och samarbete med kommunen genom bla. Kalaset. Vad vi har gemensamt är att vi år små arbetsintensiva föreningar som upplever en nyckfull och fragmentarisk hantering av föreningslivet i Gnesta. Hur fungerar det nya förslaget för oss Som vi ser det så är reglerna utformade så att "en liten aktiv förening står utanför bidragssystemet Enligt de nya reglerna så kommer våra föreningar inte ha rätt till bidrag från Gnesta Kommun. Det kommer inte heller andra ideella arbetsintensiva, små föreningar i kommunen. Anledningen till detta listar vi nedan. Det nya förslagets brister Vi behöver här gå igenom förslaget punkt för punkt, lité torrt men det behövs för att visa dess svagheten * Föreningen ska ha minst 10 medlemmar i åldrarna 4 år till öch med 20 år som regelbundet deltar i föreningens verksamhet. Detta gäller inte pensionärsföreningar Alla ovan nämnda föreningar och de Siesta som arbetar med kultur i denna lilla ort kommer att falla utanför denna regel. Art Lab Gnesta och Långsjö teater gör det definitivt. Frågan vi ställer oss är tycker inte Gnesta kommun att kultur som inte riktas mot ungdomar eller äldre är värd att stödja? Tycker Gnesta kommun inte att föreningar Som arbeta med ungdom utan att drivas av ungdom är värd att stödja? Varför är inte er målgrupp?

35 4- Om en förenings verksainhet av kommunen bedöms som särskilt angelägen kan dock föreningen i undantagsfall erhålla bidrag även om den inte helt uppfyller ovanstående grundvillkor. Vi och många inom kultursektorn kommer att få vila på denna paragraf vilket är en svaghet och borgar för godtycke. * Ansökan om föreningsbidrag ska göras av före. ningens huvudstyrelse på det sätt och vid den tidpunkt som ansvarig nämnd bestämmer. Detta gäller inte det så kallade utvecklings- och stimulansbidraget som inte behöver vara föreningsknutet Detta är en mycket otydligt skrivelse. En förenings styrelse kan söka bidrag, eller den firmatecknare som föreningen utser. Detta gäller i alla andra ansökningar och bidrag som vi stött Vanligvis så är det firmatecknare som signerar en ansökan. Det finns juridik bakom detta som gör att Gnesta kommun inte behöver krångla till det utan luta sig mot den. Den som skriver på en ansökan skall ha rätt att göra det. Om man känner att det saknas kontroll så kan man begära in Styrelsebeslut som visar vem som är firmatecknare Det skapar dock mer byråkrati i båda ändra. * Föreningen ska aktivt arb.eta mot droger, mobbning, våld, rasism, diskriminering och odernokratiska attityder. Föreningen ska aktivt arbeta för jämställdhet, integration, demokrati, folkhälsa och tillgänglighet. Mycket höga krav som blir omöjliga att kontrollera: Formulerade annorlunda så.kan det bli krav som kan användas för nekande. Detta kan ingen organisation i Gnesta leva upp till, då blir det bara ett av kommunens mål och de får-kommunen jobba med. Avses arbete inom föreningen eller i samhället i stort? Hur ska detta arbete kontrolleras? Finns det planer på hur arbetet kan stöttas från kommunens håll så att det inte blir ytterligare en pålaga utan integrerat i föreningens arbete? * Föreningens ansökan ska Vara undertecknad av ansvarig styrelseledamot, säsorn ordförande eller kassör. Eller av föreningen utsedd firmatecknare. Bidrag för hyreskostnad av extern fastighetsägare ska ansökas och prövas i nämnden för särskilt beslut. Som vi ser det så är det här beslut om bidrag till. vår typ av verksamhet hamnar. Det hade för oss varit bra öm Gnesta kommun kunde definera tydligare kriteringama för denna typ av bidrag, för att undvika godtycke och missunsamhet Vad skall man erbjuda för att komma på tal? Detta är ett sätt för Gnesta kommun att skåpa en del av de samhällsfunktioner som man inte har råd med som liten kommun. De ideella krafter man sätter igång med denna typ av bidrag måste tas till vara och ses som en del av kommunens verksamhet * Projektbidrag * Utvecklings- och Stimulansbidrag Vi ser ingen skillnad mellan dessa två bidrag. När maxbeloppet är 4000 kr så kommer de

36 administrativa kostnaderna överskrida nyttan (i båda ändar). Bättre att ta bort dessa bidrag helt och lägga pengarna på allmänt föreningsbidrag. Ett annan lösning skulle vara att höja beloppet till minst kr och fördela färre bidrag. Tankar Hur kan man mäta en förenings prestation för ett lokalsamhälle: Antal medlemmar Öppet tider Aktiviteter Samhällsnytta (och hur mäter man det?) Infrastruktur Marknadsföring Utbildning Nätverk Utveckling Alla dessa mätverktyg skulle kunna vara utgångspunkt för bidrag. Vad vi saknar Som små föreningar som aktivt söker bidrag för sin verksamhet så är det något vi alltid saknar. Det man pratar om i bidragsvärlden är medfinansiering. Alla bidragsgivare vill se att någon annan också tror på det projekt man söker bidrag för. Det starkaste kortet är kommunal förankring, det betyder att lokalsamhället värdesätter projektet. När vi lyckas söka bidrag med Gnesta kommun får vi stort sett alltid JA. En riktigt bra idé skulle vara att utforma ett bidrag som hette MEDFINANSIERING. Om man blev beviljad så fick man bidraget bara ifall den andra parten också beviljade. Om detta inte sker så avslås ansökan. Detta är kostsamt men man får mycket igen. Gnesta kommun skulle kunna. erbjuda 25% medfinansiering och genom det dra in 75% bidrag utifrån till Gnestas föreningsliv. Två problem: Besluten skulle behöva vara relativt snabba så att föreningen fick med medfinansieringen i sin ansökan. Föreningarna i Gnesta skulle behöva utbildas i möjligheterna att söka Medel utifrån.

37 Framtid Vi tror att föreningslivet kommer fortsätta att vara ett bärande element i vårt Samhällsbygge. Många unga engagerar sig i små intensiva föreningar med spedka mål. Det finns en kraft i denna typ av små nätverk som garrila bidragssystem inte kan gynna. Denna typ av aktivism är den nya landsbygden och vad som kan komma att göra skillnad i Gnesta. Att i ett nytt bidragssystem helt bortse från detta anser vi vara ett Misstag. Våra föreningar är med och driver en del av den offentliga verksamhet som kommuner Vanligt vis erbjuder. Vi önskar att Gnesta kommun ser detta och finner sätt att aktivt stödja detta. Hör gärna av er om ni har frågor kring utlåtandet eller viii diskutera specifika punkter. Erik Rören, Verksanchetsledare (0) Ari tut) Grefh Bryggarearänd 4, nesta Maud Probst, Ordförande FORENINGENGNESTARONSTRUNDA do Maud Probst-Rönnbom Harry Martinsons väg 11., Gnestä oopgs, NO 10, 1342N Maria Magdolna Beky Winnerstarn Konstnärlig. ledar och ordförande Mergretedalsvägen 2, Gnesta 0046 (0) maria.winnerstarnqmail.com Siri-K. Karlsson Kassör telie ' ljtfie 'vet); best f Cfunnbermusicl Käxi eyägen StOrnhciv te wwwatelje42.se

38 Remissvar till Föreningsbidrag i Gnesta kommun Björnlunda kammarmusikförening vill lämna följande synpunkter. Förslaget, benämnt "Föreningsbidrag", tycks vara avsett att ersätta tidigare "Regler för föreningsbidrag i Gnesta kommun, Kultur och Fritid". Att kulturföreningar kan få kontantbidrag för att bedriva verksamheten är av avgörande betydelse. Kammarmusikföreningen har ingen möjlighet att finansiera sina program med enbart medlems- och entr éavgifter. Det är också viktigt att bidragen betalas ut i så god tid att kommande års verksamhet kan planeras. "Vem kan få föreningsbidrag?" Vi noterar att "föreningen ska ha minst 10 medlemmar i åldrarna 4 år till och med 20 år som regelbundet deltar i föreningens verksamhet". Detta gällde tidigare endast idrottsföreningar. Varför denna ändring? Det kan nog vara svårt att ordna kulturevenemang som lockar såväl fyra- som sjuttioåringar! I vår förening är medlemskapet gratis för ungdomar under 18 år. De "allmänna bestämmelserna" har utökats med punkterna "Föreningen ska aktivt arbeta mot droger, mobbning, våld, rasism, diskriminering och odemokratiska attityder" samt "Föreningen ska aktivt arbeta för jämställdhet, integration, demokrati, folkhälsa och tillgänglighet." Detta är värderingar som är självklara för de flesta och varför de måste läggas till vad gäller bestämmelser för föreningsbidrag verkar inte uppenbart, i varje fall ur en kulturförenings perspektiv. Tidigare anvisningar avseende "Kulturprojekt" har ersatts med "Projektbidrag". "Projektbidraget ska stödja enskilda projekt som främjar folkhälsa, jämställdhet eller integration". Hur detta ska tillämpas på kulturprojekt är svårt att förstå! Vad gäller "Viktiga datum..." saknas uppgift om ansökningstid för driftsbidrag till kulturföreningar (tidigare 1 oktober). Ska detta avskaffas? Vidare saknas särskilda anvisningar för sådana föreningar. De nämns överhuvudtaget inte. Inget sägs heller om startbidrag och förlustgaranti. Ska detta tolkas som att dessa möjligheter till bidrag ska upphöra? För Björnlunda kammarmusikförening Leif Feltenius

Kultur- och fritidskontoret 2009-10-01. Bidragsöversyn av Södertälje kommuns föreningsstöd

Kultur- och fritidskontoret 2009-10-01. Bidragsöversyn av Södertälje kommuns föreningsstöd Kultur- och fritidskontoret 2009-10-01 Bidragsöversyn av Södertälje kommuns föreningsstöd Innehållsförteckning 1. Summering av Kultur- och fritidskontorets förslag...4 Del 1 - Utgångspunkter... 6 2. Uppdraget...6

Läs mer

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet Kultur- och fritidsnämnden Datum 1 (30) Kultur- och fritidsförvaltningen 2012-02-02 Förvaltningsledningen Stina Edqvist, 016-710 2093 KFN/2012:20 Kultur- och fritidsnämnden REMISSVERSION: Översyn av kultur-

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Kultur- och fritidsnämnden Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Remissförslag 2015-01-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING sid 3 Bakgrund sid 3 Vad innebär ett

Läs mer

S T Y R E L S E A R B E T E T i F Ö R E N I N G E N & D I S T R I K T E T

S T Y R E L S E A R B E T E T i F Ö R E N I N G E N & D I S T R I K T E T S T Y R E L S E A R B E T E T i F Ö R E N I N G E N & D I S T R I K T E T SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET INNEHÅLL BÅGSKYTTETS ORGANISATION 3 Svenska Bågskytteförbundet (SBF) 3 Distrikt (SDF) 3 Föreningen 4

Läs mer

Föreningsbidrag i Malung-Sälens kommun

Föreningsbidrag i Malung-Sälens kommun Bilaga KA 2012.41 Föreningsbidrag i Malung-Sälens kommun Policy och riktlinjer Malung-Sälens kommun Box 14, 782 21 Malung Tfn: 0280 181 00 Fax: 0280 183 09 Plusgiro: 3 43 41 8 Bankgiro: 468 4312 www.malung-salen.se

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

Utredning taxor för vuxna i föreningslivet

Utredning taxor för vuxna i föreningslivet KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-08-05 KFN-2015/182.184 1 (3) HANDLÄGGARE Högland, Marina 08-535 317 02 Marina.Hogland@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Utredning

Läs mer

UMEÅ KOMMUNS STÖD TILL FÖRENINGSLIVET

UMEÅ KOMMUNS STÖD TILL FÖRENINGSLIVET 2012-11-08 UMEÅ KOMMUNS STÖD TILL FÖRENINGSLIVET ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING... 1 REGISTRERING AV FÖRENING... 3 UNGDOMSVERKSAMHET... 4 INTERNATIONELLT UNGDOMSUTBYTE... 8 PROJEKTSTÖD... 10 POLITISKA UNGDOMSFÖRBUND...

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Föreningshandbok För RSMH

Föreningshandbok För RSMH Föreningshandbok För RSMH 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 54 2. RSMH och dess föreningar 6 Vad vill RSMH 6 Vad är RSMH 7 Organisation 7 3. Att bilda en lokalförening 9 Ny lokalförening 9 Distrikt 12

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

GILTIG FRÅN 1 JANUARI 2015. Fritidsnämndens. Föreningsstöd. malmo.se/foreningsliv

GILTIG FRÅN 1 JANUARI 2015. Fritidsnämndens. Föreningsstöd. malmo.se/foreningsliv GILTIG FRÅN 1 JANUARI 2015 Fritidsnämndens Föreningsstöd 2015 1 ER GISTR INGSN RE IVÅ malmo.se/foreningsliv 1 2 Innehåll Bästa läsare! 4 Fritidsnämndens mål och riktlinjer 5 Fritidsnämndens förhållningssätt

Läs mer

Svedala Kommuns 3:09 Författningssamling 1(8)

Svedala Kommuns 3:09 Författningssamling 1(8) Författningssamling 1(8) Riktlinjer och regler för Svedala kommuns stöd till ungdomsföreningar antagna av kommunfullmäktige 2014-09-08, 97 Svedala kommuns syn på föreningsstödet Gäller från 2015-01-01

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-12-02--03 Föregående möte: 2006-10-28 vid protokollet, justeras, Christer Pettersson mötessekreterare

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-03-31

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-03-31 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(17) Kommunfullmäktige 2014-03-31 KOMMUFULLMÄKTIGE 2014-03-31 21. Laga ordning 22. Medborgarförslag om ansvarsförsäkran för rektor och förskolechef gällande skador av elektromagnetisk

Läs mer

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI Ansvar och roller Ekonomisk hantering Finansiering Ansökningar Vad en ansökan brukar innehålla Redovisning av bidrag Att anställa i RFSL Bilagor - förteckning 5-1 5-2 5-5

Läs mer

Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck

Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck 2 FÖRORD 3 1. ANSÖKAN 4 1.1 LÄNSSTYRELSENS DIREKTIV FÖR ATT ANSÖKA OM PROJEKTMEDEL 4 1.2 PROJEKT SOM BÖR

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Idrottslyftets ABC 2016 och framåt Förhållningssätt och kompletterande riktlinjer för SF, DF och SISU-distrikt

Idrottslyftets ABC 2016 och framåt Förhållningssätt och kompletterande riktlinjer för SF, DF och SISU-distrikt Version 2015-09-03 Idrottslyftets ABC 2016 och framåt Förhållningssätt och kompletterande riktlinjer för SF, DF och SISU-distrikt Innehållsförteckning Inledning... 3 Ansvar och avgränsningar... 4 Arkivering...

Läs mer

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014 Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Reviderad juni 2014 Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, Frejgatan 75, 113 26 Stockholm, 08-556 068

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

Nulägesbeskrivning av stöd och bidrag till föreningar och andra intressenter

Nulägesbeskrivning av stöd och bidrag till föreningar och andra intressenter Nulägesbeskrivning av stöd och bidrag till föreningar och andra intressenter Kultur- och fritidsförvaltningen Lund 2014 03 10 1 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1 Organisation för översynen... 4 2. Stödformer

Läs mer

Lokalavdelningar och intresseföreningar

Lokalavdelningar och intresseföreningar Lokalavdelningar och intresseföreningar Unga Hörselskadade är en riksorganisation och själva stommen i Unga Hörselskadade är organisationens föreningar. Det finns tre typer av föreningar inom Unga Hörselskadade;

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2007-11-09--11 1(123) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2007-11-09--11 Föregående möte: 2007-10-05--07

Läs mer

En jämförelse av kommunernas stöd till föreningsliv

En jämförelse av kommunernas stöd till föreningsliv En jämförelse av kommunernas stöd till föreningsliv Kvalitetsnätverk Västkust Deltagande kommuner Ale, Borås, Falkenberg, Kungälv, Mark, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg 2010-09-06 Nätverket är en del

Läs mer