Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun"

Transkript

1 Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun Fr.o.m Antagna av kommunfullmäktige

2 Bakgrund Värnamo kommun stödjer genom bidrag och tjänster föreningar och deras verksamhet. Våren 2013 uppmärksammade medborgarnämnden att det fanns behov av att förtydliga och till viss del förändra riktlinjerna för bidragsgivande och ett arbete med detta påbörjades. Medborgarnämnden vill: Tydliggöra bestämmelserna för föreningsbidrag till föreningar med verksamhet för barn och unga, handikappföreningar och pensionärsföreningar och samhällsnyttiga föreningar. Uppmuntra föreningarnas aktiviteter för barn och unga. Stimulera föreningarnas och dess medlemmars engagemang. Ha en bidragsgivning som så rättvist som möjligt fördelar bidraget så att föreningarna får likvärdiga ekonomiska förutsättningar och en bidragsgivning som samtidigt hanterar skattemedel med ansvar och respekt. Föreningarna skall leva upp till de demokratiska värderingar som medborgarnämnden står bakom. Vision Övergripande visioner och mål Kommunfullmäktige i Värnamo kommun har uttalat en övergripande vision för kommunen. Värnamo kommun den mänskliga tillväxtkommunen. Här förverkligar du dina drömmar, skapar, upplever, är delaktig och tar ansvar. Kommunfullmäktige har satt upp följande övergripande mål för Värnamo kommun: Invånarna i Värnamo kommun skall känna sig trygga. Medborgarna skall uppleva att Värnamo är en attraktiv kommun att leva och bo i. Årets ekonomiska resultat bör för ett enskilt år inte understiga 2 % och för perioden (tre år framåt respektive bakåt) skall genomsnittet inte understiga 2,5 %. Investeringar skall för perioden (fem år framåt respektive bakåt) i sin helhet självfinansieras. Medarbetarna i Värnamo kommun skall vara nöjda med sin upplevda arbetssituation i frågor som rör delaktighet, respektfullt bemötande, ledarskap och personlig utveckling. Kommunens medborgare och kommunens egna anställda skall vara nöjda med kommunens miljöarbete i sin helhet. Värnamo kommun som geografiskt område skall reducera utsläppen av växthusgaser med minst 40 % till år 2020 jämfört med 1990 års nivå.

3 Visioner och mål för föreningslivet Invånarna i Värnamo kommun skall känna att de har möjligheter till trygga, utvecklande och hälsofrämjande fritidsaktiviteter där prioriterad målgrupp är unga mellan 13 och 20 år. Andra prioriterade grupper är ungdomar med utländsk härkomst och personer med funktionsnedsättningar samt pensionärer. Föreningarna skall, för att erhålla bidrag, erbjuda barn och unga miljöer fria från alkohol och droger samt leva upp till demokratiska värderingar och ingen skall diskrimineras. Det skall finnas en aktiv fritidsverksamhet i hela kommunen, vilket innebär att särskild hänsyn tas till föreningar som verkar på mindre orter med begränsat utbud av fritidsaktiviteter. Värnamo kommun har ett generöst tilltaget bidrag till föreningar, vilket innebär att kommunen ser mycket positivt på det omfattande föreningsliv som finns och tycker att det är viktigt att föreningar ges ekonomiska och praktiska förutsättningar att driva och äga sina anläggningar. Då Värnamo kommun är en ekokommun kommer det vid bidragsgivande, särskilt beaktas ansökningar för åtgärder som bidrar till att sänka utsläpp av växthusgaser eller andra miljöförbättrande åtgärder. Ett viktigt mål i arbetet med att stötta föreningar är att öka människors fysiska, psykiska och sociala hälsa. Allmänna bestämmelser Bidragsberättigade organisationer Bidragsberättigade organisationer är föreningar som har lokalavdelning i Värnamo kommun och som är anslutna till riksorganisation. Föreningen skall ha antagit stadgar, valt styrelse samt ha varit verksam under minst sex månader. Som samhällsnyttig förening räknas förening vars verksamhet kommer invånare i Värnamo kommun till godo. Exempel på sådan förening är Röda Korset, som bla besöker äldre personer på servicehus och utbildar skolelever i hjärt- och lungräddning. Bidrag enligt dessa normer utgår till lokalavdelning med minst tio medlemmar. Som medlem räknas för handikappföreningar, pensionärsföreningar och samhällsnyttiga föreningar personer som har erlagt medlemsavgift. Den som erhåller medlemskap av mer tillfällig natur såsom bingomedlem, dansmedlem, supportermedlem eller liknande skall ej anses som medlem i det här avseendet. Efter medborgarnämndens prövning kan organisation, vars verksamhet bedöms som synnerligen angelägen, erhålla bidrag om den inte helt uppfyller dessa allmänna bestämmelser. Särskild hänsyn tas till föreningar som verkar på mindre orter där utbudet av fritidsaktiviteter är begränsat. Medborgarnämnden kan, efter särskild prövning, medge undantag från bestämmelser om medlemsmartrikel och medlemsavgift. Ansökningsförfarande Ansökan om bidrag lämnas till föreningsservice, medborgarförvaltningen på särskilda blanketter för detta ändamål. Till ansökan skall bifogas senaste verksamhetsberättelsen,

4 resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse. Bidrag utbetalas endast till huvudföreningens bank- eller plusgiro. Eventuell skuld till kommunen regleras före utbetalning av föreningsbidrag. Ansökan skall lämnas in senast följande datum: Grundbidrag (tidigare administrationsbidrag) Lokalbidrag Ledarutbildningsbidrag Bidrag till medborgarnämndens förfogande (särskilt bidrag) 31 oktober 31 oktober 31 oktober hela året Ett stort eget ansvar förväntas av föreningarna när det gäller att lämna in ansökan i tid. Föreningar som inkommer med ansökan mellan 1 november och 15 november erhåller 50 % av ordinarie bidrag. Ansökan inkommen senare än så behandlas inte. Verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse skall lämnas in till medborgarförvaltningen senast två månader efter att föreningen har hållit årsmöte om årsmötet äger rum efter att ansökningstiden har gått ut. Om dessa handlingar inkommer senare än två månader efter årsmötet behandlas inte ansökan. Det är det datum då ansökan har inkommit till medborgarförvaltningen och stämplats in som räknas som giltigt ansökningsdatum. Undantag från dessa bestämmelser kan göras vid synnerliga skäl (av anledningar som legat utanför föreningens kontroll) och då efter särskild prövning av medborgarnämnden. Granskning Förening som beviljats bidrag har skyldighet att ställa räkenskaper, revisionshandlingar och övrigt underlag till förfogande för granskning på det sätt medborgarnämnden anger. Om det vid granskning eller på annat sätt kommer till medborgarnämndens kännedom att en förening har lämnat felaktiga uppgifter och därmed fått felaktigt utbetalt bidrag blir föreningen återbetalningsskyldig och medborgarnämnden kan också besluta att polisanmäla föreningen. Likaså om medborgarnämnden utbetalat mindre föreningsbidrag än avtalat så ska det kompenseras. Bidragsram All bidragsgivning sker inom ramen för, av kommunfullmäktige, anvisade medel. Detta innebär att normbeloppen för bidragen kan komma att förändras om anvisade medel väsentligen skulle förändras eller om antalet bidragsansökningar skulle väsentligen öka. Föreningar som erhåller föreningsbidrag från annat håll skall redovisa detta då det kan påverka bidraget från medborgarnämnden. Medborgarnämnden har slutgiltigt tolkningsföreträde vid beslut gällande bidrag. Likabehandling I likabehandling ingår begreppen kön, könsuttryck, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, funktionsnedsättning, ålder, religion eller annan trosuppfattning. Likabehandling innebär inte att det räcker med att behandla alla lika. Det handlar snarare om att alla behandlas likvärdigt

5 och respektfullt utifrån vars och ens behov och förutsättningar. Föreningarna skall verka för jämställdhet, mångfald och delaktighet för alla. Medborgarnämnden står för jämställdhet, mångfald och likabehandling, för integration och för öppenhet och respekt för olikheter. Föreningar som får del av skattemedel har ansvar för att likabehandling och miljöer fria från alkohol och droger för barn och unga följer med dessa medel. Om det kommer till medborgarnämndens kännedom att föreningar bryter mot ovanstående värderingar kan föreningsbidraget komma att dras in. Bidragsformer Grundbidrag (tidigare administrationsbidrag) Bidraget syftar till att ge föreningen en ekonomisk grundtrygghet och kan sökas av alla föreningar som är bidragsberättigade. Bidraget utgår per medlem. Om en förening är verksam i flera kommuner, tex över GGVV-regionen, är det de medlemmar som är bosatta i Värnamo kommun som är bidragsgrundande. Övriga medlemmar får föreningen ansöka om bidrag för i respektive kommun. Lokalbidrag Bidraget syftar till att ge föreningar som helårshyr sina lokaler bidrag till del av kostnaden. Med helårshyrd lokal avses lokal där föreningen som regel är ensam hyresgäst, alltså inte lokaler som man hyr en eller några gånger i veckan eller mer sporadiskt. Föreningar kan också få bidrag för driften av egna lokaler. Föreningar som äger eller helårshyr sina lokaler men som även hyr ut sina lokaler skall redovisa inkomsterna från uthyrningen. Detta kan komma att påverka bidraget efter särskild prövning av medborgarnämnden. Om en förening är verksam i flera kommuner, tex över GGVV-regionen, är det de föreningslokaler som ligger i Värnamo kommun som föreningen kan ansöka om bidrag för. Ledarutbildningsbidrag Bidraget syftar till att ekonomiskt stödja organisationernas ledarutbildning. Bidrag utgår till kurser arrangerade av riks- distrikts- eller lokalorganisation. Årsmöten eller konferenser utan tydligt inslag av utbildning är inte bidragsgrundande. Veckoslutskurser (även tvådagarskurser) skall omfatta minst 12 kurstimmar samt veckokurser minst 6 kurstimmar/dag. Kursprogram, kursintyg samt kvitto på betald kursavgift skall bifogas ansökan. Bidraget kan inte överstiga faktiskt kostnad för kursavgift och resa. Till lokalt arrangerad kurs, där andra kommunala bidrag utgår (tex studiecirklar) utgår inga bidrag.

6 Bidrag till medborgarnämndens förfogande Bidraget syftar till att komplettera kommunens övriga bidragsformer utan att vara knutet till speciella villkor eller bestämmelser. Bidrag kan inte sökas för data- eller telefoniutrustning, förbrukningsartiklar och inte heller för livsmedel eller restaurangbesök. Bidrag utgår inte för sådan som bedöms ingå i föreningens ordinarie verksamhet (tex återkommande årliga arrangemang såsom säsongsavslutning)och inte heller för arrangemang som främst är riktade mot allmänheten. Det man får bidrag för är sådant som bedöms som nödvändigt för föreningens verksamhet. Till ansökan om bidrag skall bifogas tydlig beskrivning av vad föreningen ansöker om bidrag till, kostnad och finansiering samt om man har ansökt om bidrag från annat håll. Bidrag beviljas med maxsumma och betalas ut mot uppvisande av kvitton i efterhand. Endast i undantagsfall kan bidraget betalas ut i förväg och om kostnaden har understigit beviljat bidrag blir föreningen återbetalningsskyldig med mellanskillnaden. Ansökningar som handlar om åtgärder som bidrar till att sänka halten av växthusgaser samt andra miljöförbättrande åtgärder skall särskilt beaktas. Prövning av bidraget till sökande förening sker av medborgarnämnden i varje enskilt fall. Hänsyn tas till föreningens omsättningstillgångar vid prövning av rätten till bidrag. Kontakt tas med medborgarnämnden innan föreningen påbörjar arbetet eller investeringen.

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer

inom fritidsnämndens ansvarsområden i Jönköpings kommun

inom fritidsnämndens ansvarsområden i Jönköpings kommun Riktlinjer för stöd till ideella föreningar inom fritidsnämndens ansvarsområden i Jönköpings kommun kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Riktlinjer för stöd till ideella föreningar

Läs mer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Kultur- och fritidsnämnden Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Remissförslag 2015-01-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING sid 3 Bakgrund sid 3 Vad innebär ett

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad 1 Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 Grunduppgifter... 6 Verksamhetsformer som omfattas av planen... 6 Ansvariga för planen... 6 Vår vision... 6 Planen gäller

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som krävs av dig som god man eller förvaltare.

Läs mer

ENGAGERA AKTIVERA - FRÄMJA

ENGAGERA AKTIVERA - FRÄMJA Fritidspolitisktt handlingsprogram för Ulricehamns kommun ENGAGERA AKTIVERA - FRÄMJA VISION/MÅL ENGAGERA AKTIVERA - FRÄMJA Fritidsverksamheten bidrar till att lyfta livskvaliteten i kommunen. Ett rikt

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun 2012-06-15 Nf 185/2012 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun Presenterad 2010-06-09 i Nämnden för funktionshindrade Antagen 2010-06-23, ledningsgrupp Förvaltningen för funktionshindrade

Läs mer

Eskilstuna rör sig! Idrottspolitisk handlingsplan 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2011-03-24

Eskilstuna rör sig! Idrottspolitisk handlingsplan 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2011-03-24 Eskilstuna rör sig! Idrottspolitisk handlingsplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-03-24 Alla erbjuds ta del av kultur- och fritidsutbudet i Eskilstuna är utgångs punkten i arbetet för att utveckla

Läs mer

Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013

Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013 Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013 1 REGIONAL FOLKHÄLSOSTRATEGI 2010--2013 FÖRORD En god folkhälsa är ett centralt politiskt mål och ses alltmer som en viktig del i den regionala utvecklingen.

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Till statsrådet Ylva Johansson

Till statsrådet Ylva Johansson Till statsrådet Ylva Johansson Den 30 juni 2014 beslutade Arbetsmarknadsdepartementet att tillsätta en utredning för att utreda förutsättningarna för matchningsanställningen (A 2014:D). Enligt direktivet

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal FACKLIG HANDBOK om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA. Om organisationers interna arbete mot diskriminering

Även vi kan DISKRIMINERA. Om organisationers interna arbete mot diskriminering Även vi kan DISKRIMINERA Om organisationers interna arbete mot diskriminering Även vi kan diskriminera Om organisationers interna arbete mot diskriminering 1 (19) 2 (19) Förord Under 2010 har Ungdomsstyrelsen

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram Antagen av RF-stämman 2009 Innehållsförteckning Inledning 2 Idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund 4 Bra i idrott och bra idrott

Läs mer

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram omslagets framsida Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram ISBN 978-91-9781-300-6 Idrotten vill Förord Förord Vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Ds 2008:18 Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer