Effektiv handel Datum Dnr Bengt Månsson STY Tel Ert datum Er referens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Effektiv handel Datum Dnr Bengt Månsson STY Tel Ert datum Er referens"

Transkript

1 Effektiv handel Datum Dnr Bengt Månsson STY Tel Ert datum Er referens Konsekvensutredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning med anledning av förändrade regler vid lokalt klareringsförfarande i 8, 11 och 12 kap. Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning) samt i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2007:6) om tillämpning av EG:s exportkontrollsystem. Tullverket föreslår ändringar i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfarande m.m. (tullordning) i 8, 11 och 12 kap. och i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2007:6) om tillämpning av EG:s exportkontrollsystem. Syftet med ändringarna är att komplettera de ändringar som gjordes i samband med införandet av krav på anmälan respektive underrättelse när varor ska frigöras för övergång till fri omsättning respektive export vid tillämpning av lokalt klareringsförfarande med notering i bokföringen. Dessa ändringar finns intagna i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning) 1 och i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2007:6) om tillämpning av EG:s exportkontrollsystem 2. Eftersom gemenskapslagstiftningen ger stöd för tillämpning av förenklade förfaranden när tullförfaranden med ekonomisk verkan tillämpas behöver även en ändring av 11 kap. i tullordningen göras. Detta möjliggör tillämpning av lokalt klareringsförfarande med notering i bokföringen och anmälan respektive underrättelse även för tullförfaranden med ekonomisk verkan. Enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning ska en myndighet som överväger nya eller förändrade regler utreda reglernas kostnadsmässiga konsekvenser och andra konsekvenser i den omfattning som 1 TFS 2012:15 (STY ) 2 TFS 2012:16 (STY ) Postadress Besöksadress Tel Fax Box Storgatan vxl STOCKHOLM Malmö

2 (11) det behövs i det enskilda fallet och dokumentera utredningen i en konsekvensutredning. Med anledning av detta har en konsekvensutredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning genomförts. Förslag till ändring i tullordningen bifogas. Jämförelse mellan nuvarande och föreslagen lydelse i 8, 11 och 12 kap. tullordningen bifogas. Som en följd av införandet av ett exportföljedokument för lokalt klareringsförfarande behöver också Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2007:6) om tillämpning av EG:s exportkontrollsystem ändras. Förslag till ändring samt jämförelse mellan nuvarande och föreslagen lydelse bifogas. 1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 1.1 Bakgrund 2009 fick Tullverket kritik av EU:s revisionsrätt och EU-kommissionen för bristande kontroll i användningen av lokalt klareringsförfarande. Detta resulterade i att Tullverket under 2012 införde krav på anmälan respektive underrättelse i form av ett elektroniskt meddelande när varor ska frigöras för övergång till fri omsättning respektive export. Författningsmässigt infördes detta krav genom ändringar i tullordningen. Dessutom infördes en ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2007:6) om tillämpning av EG:s exportkontrollsystem. Dessa ändringar har tagits in i TFS 2012:15 och TFS 2012: Lokalt klareringsförfarande Lokalt klareringsförfarande är ett förenklat förfarande som gör det möjligt för en tillståndshavare att, i sina egna lokaler eller på andra platser som tullmyndigheterna godkänt, hänföra varor till ett tullförfarande. Vid tillstånd till lokalt klareringsförfarande kan tulldeklarationen lämnas i form av en registrering av uppgifter i tillståndshavarens bokföring 3. Innan varorna kan frigöras ska tillståndshavaren efter registrering i sin bokföring avisera tullmyndigheterna om att han önskar låta varorna frigöras till avsett tullförfarande. Aviseringen är ingen tulldeklaration utan enbart ett 3 När begreppet registrering i bokföringen används i denna konsekvensutredning avses den registrering av uppgifter i bokföringen som ska göras enligt artikel 266 och 285a i förordning (EEG) 2454/93. Detta begrepp motsvarar här begreppet notering i bokföringen (NIB) som ibland används i vissa sammanhang för att beskriva bokföringsuppgifterna vid lokalt klareringsförfarande.

3 (11) meddelande till Tullverket om att tillståndshavaren önskar få varorna frigjorda och syftet är att möjliggöra en kontroll av varorna innan de frigörs. 1.3 Lokalt klareringsförfarande import Det som främst vill uppnås är att reglera de fall när den kompletterande deklarationen inte lämnas överhuvudtaget. Detta görs för att Sverige ska kunna lämna uppbörd av tullavgifter till EU inom föreskriven tid. 1.4 Lokalt klareringsförfarande tullförfaranden med ekonomisk verkan. Det som vill uppnås är att göra det möjligt att tillämpa lokalt klareringsförfarande med notering i bokföringen när vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan tillämpas. 1.5 Lokalt klareringsförfarande export Det som främst vill uppnås genom denna ändring är att ta bort den angivna tidsgränsen på en timmes varsel i de fall Tullverket begär att varor ska aviseras genom meddelande ALE istället för att frigörandet ska kunna ske genom notering i bokföringen. I de fall Tullverket begär att varor ska aviseras kommer meddelande lämnas vid varje specifikt tillfälle om när detta ska ske. I övrigt införs bestämmelser som inte tidigare varit intagna i föreskrifterna men som likväl har varit fullt möjliga att tillämpa. Dessa bestämmelser avser dels möjligheten att ersätta exportföljedokumentet EAD med elektroniskt klareringsbevis export genom meddelandena ZKB och ZKL och dels möjligheten att lämna den kompletterande tulldeklarationen för varje sändning eller i sammanfattande form genom elektroniskt dokument (meddelande UFF). 1.6 Föreslagna ändringar Nedan redovisas de ändringar som föreslås i författningsförslagen Tullordningen 8 kap. 48 : deklaranten byts ut mot tillståndshavaren Eftersom tillstånd till lokalt klareringsförfarande även kan beviljas ett ombud bör begreppet deklaranten bytas ut mot tillståndshavaren i denna paragraf. 8 kap. 53 : Beskrivning av i vilket format den kompletterande deklarationen ska lämnas. Paragrafen kompletteras med att den kompletterande deklarationen ska lämnas genom ett elektroniskt dokument (meddelande TQN) via EDIFACT. Som en följd av denna komplettering görs även redaktionella ändringar i 8 kap. 53, 53 a, 53 b och 53 c.

4 (11) 8 kap. 53 a : Handläggning i de fall den kompletterande deklarationen inte lämnas överhuvudtaget. I TFS 2012:15 infördes bestämmelser om handläggning i de fall den kompletterande deklarationen lämnas för sent. Med den nu föreslagna ändringen införs bestämmelser om handläggning i de fall den kompletterande deklarationen inte lämnas överhuvudtaget. I sådana fall ska tillståndshavaren anmanas om att lämna en kompletterande deklaration. Om den kompletterande deklarationen trots anmaning inte lämnas ska bestämmelserna om skönstulltaxering i 32 a och 32 b tillämpas. Detta görs för att en tullskuld måste bokföras för att Tullverket ska kunna leverera uppbörd till EU i rätt tid. Här införs också en bestämmelse om att vad som sägs i 32 b om tillståndshavare ska, i de fall tillståndshavaren är ett ombud, i stället avse deklaranten. Detta beror på att det är deklaranten som har skyldighet att lämna en tulldeklaration. Tullverket kan därför inte förelägga ett ombud vid vite att inkomma med en kompletterande tulldeklaration. Det införs också en bestämmelse som motsvarar vad som sägs i 43 om förenklat deklarationsförfarande för ombud. Bestämmelsen innebär att om tillståndshavaren för lokalt klareringsförfarande är ett ombud måste denne ha bemyndigats av deklaranten för att kunna ta emot skrivelser från Tullverket i ärendet och att för deklarantens räkning yttra sig om eventuell förseningsavgift. 8 kap. 53 e : Paragrafen upphör att gälla Skyldigheten att förse tullmyndigheterna med alla nödvändiga dokument och upplysningar för kontroll av att tullagstiftningen tillämpats korrekt och att deklarations- eller uppgiftsskyldighet fullgjorts riktigt och fullständigt finns redan reglerat i artikel 14 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 samt i 6 kap. 25 tullagen (SFS 2000:1281). Genom att denna paragraf upphör uppstår ingen dubbelreglering. 11 kap. 4 :kompletterande ändring för införande av krav på anmälan respektive underrättelse vid tillämpning av vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan Kravet på uppgiftslämnande vid lokalt klareringsförfarande i 8 kap. och 12 kap. gäller även vid aktiv förädling och passiv förädling. Därför införs hänvisningar i 11 kap. för att skapa tydlighet. 12 kap d : Generellt för att tydliggöra har omdisponering av bestämmelserna gjorts. Två nya paragrafer har införts vilket har medfört en förändrad styckesindelning i alla paragraferna.

5 (11) 12 kap. 28 : Ändrad lydelser med ny styckesindelning. Delar av nuvarande lydelse är flyttad till 28 a Namnändring från Anmälan lokalt klareringsförfarande till korrekt namn Underrättelse lokalt klareringsförfarande export. 12 kap.28 a : Ny paragraf, delar av 28 har flyttats hit. Nuvarande lydelse i denna paragraf är flyttad till 28 c. Första stycket tydliggör uppgiftskraven för bokföringen och i ALEmeddelandet. Andra stycket belyser hur stora volymer av noteringar i bokföringen ska lämnas i ALE-meddelandet. 12 kap.28 b : Ny paragraf, delar av 28 har flyttats hit. Nuvarande lydelse är flyttad till 28 d. Kravet på en timmes varsel tas bort. Förtydligande om när transporten får påbörjas. Det är ett krav på att avisera även vid exporter som går till ett land inom säkerhetszonen, exempelvis Norge, men här är det inget krav på att avisera vid varje sändning. Tidigare har det funnits en tidsgräns där företagen måste kunna ställa om till att börja avisera en timme efter att Tullverket begärt det. Kravet på en timmes varsel har nu tagits bort, men vid exempelvis export till Norge som frigörs genom notering i bokföringen kommer företagen ändå att behöva kunna ställa om till att börja avisera så snart Tullverket har begärt det. 12 kap.28 c : Ny paragraf. Lydelsen i 28 a har flyttats hit. 12 kap.28 d :Ny paragraf. Delar av lydelsen i 28 b har flyttats hit. Komplettering med möjligheten att ersätta exportföljedokumentet med elektroniskt klareringsbevis export. Stycket om vilka dokument som ska användas enligt den godkände exportörens tillstånd till lokalt klareringsförfarande har tagits bort. Vilka dokument som ska användas när varor frigörs genom notering i bokföringen (artikel 285a.1 a) är reglerat i 33. Möjligheten att ersätta exportföljedokumentet med elektroniskt klareringsbevis export (genom meddelandena ZKB och ZKL) förs in i sista stycket. Detta har inte tidigare reglerats i tullordningen. När meddelandet UGE eller ALE med en giltig lastplatskod innebär det att informationen från en klarerad exportdeklaration skickas elektroniskt till en mottagare, till exempel en utskeppningshamn, som är innehavare av den angivna lastplatsen. Meddelandet UGE genererar ZKB och ALE genererar ZKL.

6 (11) 12 kap 39 : Redaktionella ändringar Ändrade hänvisningar med anledning av att nya paragrafer har införts. 12 kap. 41 : Nuvarande paragraf upphör och ersätts med en ny 41 som kompletteras med 41 a-c. Ett förtydligande med att en kompletterande tulldeklaration ska lämnas genom meddelande UFF via EDIFACT och med en hänvisning till uppgiftskrav i tullordningens Bilaga B. Möjlighet att lämna den kompletterande tulldeklarationen finns sedan tidigare men har inte varit reglerad. 12 kap.41 a : Ny paragraf. Enklare uppgiftslämning och sammanslagning av varuposter. Beskriver hur sammanslagning av varuposter får göras i den kompletterande tulldeklarationen. 12 kap. 41 b : Ny paragraf. Sammanfattande deklaration. Möjlighet att lämna den kompletterande tulldeklarationen i sammanfattande form finns sedan tidigare men har inte varit reglerad. 12 kap. 41 c : Ny paragraf. Periodisk deklaration. Beskriver hur en kompletterande tulldeklaration i periodisk form får upprättas och när den ska lämnas. Regleringen om periodisk deklaration har flyttats hit från 41. Bilaga B 4.1.2: Underrättelse om varors avgång eller begäran om frigörande vid export: Andra stycket ändrat från Norge och Schweiz till hänvisning till artikel 592a eller 592d. Ändringen från Norge och Schweiz till artikel hänvisningarna innebär ingen förändring i sak beträffande sändningar till Norge och Schweiz. Notering i bokföringen: Komplettering och tydliggörande om vilka uppgifter noteringen i bokföringen ska innehålla. Kompletterande deklaration (meddelande UFF): Komplettering med hänvisning till följd av nya 12 kap. 41 a-c. Bilaga B 4.2.2: Nytt avsnitt med bestämmelser om vilka uppgifter som ska anges när lokalt klareringsförfarande används vid återexport efter aktiv förädling. Kravet på

7 vilka uppgifter som ska lämnas är detsamma som vid lokalt klareringsförfarande enligt 12 kap TO i tillämpliga delar. Bilaga B 4.2.3: Redaktionell ändring Omnumrering från till Bilaga B 4.3.2: (11) Komplettering med bestämmelser om vilka uppgifter som ska lämnas vid lokalt klareringsförfarande vid export för passiv förädling. Kravet på vilka uppgifter som ska lämnas är detsamma som vid lokalt klareringsförfarande enligt 12 kap TO i tillämpliga delar. Bilaga B 6.2.2: Komplettering med bestämmelser om vilka uppgifter som ska lämnas vid lokalt klareringsförfarande vid import för aktiv förädling restitutionssystemet. Motsvarande komplettering har gjorts under avsnittet om lokalt klareringsförfarande vid aktiv förädling suspensionssystemet. Kravet på vilka uppgifter som ska lämnas är detsamma som vid lokalt klareringsförfarande enligt 8 kap TO i tillämpliga delar. Bilaga B 6.5.2: Komplettering med bestämmelser om vilka uppgifter som ska lämnas vid lokalt klareringsförfarande vid återimport efter passiv förädling. Kravet på vilka uppgifter som ska lämnas är detsamma som vid lokalt klareringsförfarande enligt 8 kap TO i tillämpliga delar. Bilaga E 1 Inledande bestämmelser Ett tillägg om att även utskriftsinformation om exportföljedokument EAD-LKF finns att tillgå på Tullverkets webbplats tullverket.se. Redaktionell ändring Ett borttag av icke relevant text under punkt 1 har gjorts Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2007:6) om tillämpning av EG:s exportkontrollsystem. 5 : Komplettering i allmänna råd i 5 om reservrutin.

8 (11) Ändringen innebär en komplettering med ett nytt stycke i allmänna råd. Hänvisning görs till författning om reservrutin samt att det i tillstånd till lokalt klareringsförfarande ska framgå på vilket sätt reservrutin ska användas. 2. Beskrivning av alternativa lösningar för det man vill uppnå och vilka effekterna blir om någon reglering inte kommer till stånd Den huvudsakliga förändringen är redan införd genom TFS 2012:15 och TFS 2012:16. Denna ändring innebär enbart kompletteringar och förtydliganden. För import innebär ändringen att om de fall när den kompletterande deklarationen inte lämnas över huvud taget inte regleras kommer Sverige inte att leva upp till sina skyldigheter att leverera rätt uppbörd i rätt tid till EU. För export innebär ändringarna en anpassning av bestämmelserna till det som redan är möjligt att tillämpa på området. Bestämmelserna om anmälan och underrättelse vid lokalt klareringsförfarande gäller även vid passiv förädling och aktiv förädling. Om ändringen inte genomförs innebär det att företag som tillämpar tullförfaranden med ekonomisk verkan inte kan använda sig av lokalt klareringsförfarande med notering i bokföring. Med anledning av ovanstående finns inga alternativa lösningar. 3. Verksamheter som berörs av regleringen Företag som bedriver import och export och som har tillstånd till lokalt klareringsförfarande med notering i bokföringen samt ombud som agerar för dessa. 4. Uppgifter om kostnadsmässiga och andra konsekvenser regleringen medför och en jämförelse av konsekvenserna för de övervägda alternativen De föreslagna ändringarna medför inte några ökade kostnader eller andra konsekvenser för företagen eftersom den huvudsakliga ändringen redan har införts. De företag som kan tillämpa lokalt klareringsförfarande med notering i bokföringen kommer enligt uppgift från de berörda företagen inte att drabbas av ökade kostnader.

9 (11) 5. Bedömning av om regleringen överensstämmer med eller går utöver de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen De föreslagna reglerna är en följd av att anpassa de svenska reglerna till EUlagstiftningen 4 och strider inte mot eller går utöver de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. Lokalt klareringsförfarande regleras i artiklarna 253a, , samt 285a-287 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 och kraven i denna reglering går inte utöver dessa bestämmelser. 6. Bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller tidpunkten för ikraftträdande och om det finns behov av speciella informationsinsatser Tidpunkten för ikraftträdande av de nya bestämmelserna är föreslagen till den 1 september Eftersom regleringen i huvudsak innebär kompletteringar och förtydliganden gör Tullverket bedömningen att särskilda hänsyn inte behöver tas när det gäller tidpunkten för ikraftträdande. Information lämnas som allmän information på Tullverkets webbplats och TullNytt. Särskild information om förändringen när det gäller kravet på avisering vid export till länder inom säkerhetszonen kommer att lämnas. Tullverket har en fastställd kommunikationsplan 5. Navet i Tullverkets information till och kommunikation med omvärlden är webbplatsen tullverket.se. En allmän information kommer att lämnas på denna webbplats. Därutöver kommer en riktad information ges till de tillståndshavare vilka konstaterats berörs av de föreslagna ändringarna. Här har särskilt uppmärksammats att det finns ett behov av tydliggörande av att det redan i dag finns krav på avisering till sändningar vid export till Norge och Schweiz (sändningar inom säkerhetszonen) vid de tillfällen Tullverket begär det. 7. Beskrivning av antalet företag som berörs, vilka branscher företagen är verksamma i samt storleken på företagen Det är ca 75 företag som har tillstånd till lokalt klareringsförfarande (TVTKF och TVLKE) för import- och exportförfarandet. Vissa agerar i både importoch exportflödet men större delen finns inom exportflödet. Av dessa företag är det ca 24 stycken som använder lokalt klareringsförfarande i kombination med aktiv- och passiv förädling vid export och import. 4 Kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen. Export artiklarna 285a-b. 5 Tullverkets Dnr STY

10 (11) Företagen finns i olika branscher, bland annat i tillverkningsindustrin. Storleken på företagen varierar. 8. Beskrivning av vilken tidsåtgång regleringen kan föra med sig för företagen och vad regleringen innebär för företagens administrativa kostnader Tullverket räknar inte med att regleringen kommer att medföra någon ökning av tidsåtgång eller administrativa kostnader eftersom detta förslag endast innebär mindre kompletteringar som inte ställer ytterligare krav på den enskilde jämfört med vad som gäller idag.. 9. Beskrivning av vilka andra kostnader den föreslagna regleringen medför för företagen och vilka förändringar i verksamheten som företagen kan behöva vidta till följd av den föreslagna regleringen De föreslagna ändringarna medför inte några ökade kostnader eller andra konsekvenser för företagen eftersom den huvudsakliga ändringen redan har införts. Eftersom detta förslag endast innebär mindre kompletteringar ställs inga ytterligare krav på den enskilde. 10. Beskrivning av i vilken utstäckning regleringen kan komma att påverka konkurrensförhållandena för företagen Eftersom regleringen i huvudsak innebär kompletteringar och förtydliganden som gäller alla företag som kan tillämpa lokalt klareringsförfarande kommer konkurrensförhållandena för företagen inte att påverkas. 11. Beskrivning av hur regleringen i andra avseenden kan komma att påverka företagen Tullverket gör bedömningen att regleringen inte kommer att påverka företagen i andra avseenden. Den praktiska effekten av föreslagna kompletteringar påverkar inte kraven på företagen nämnvärt i jämförelse med vad som gäller idag. 12. Beskrivning av om särskilda hänsyn behöver tas till små företag vid reglernas utformning Förutsättningarna för att få tillstånd till lokalt klareringsförfarande regleras på gemenskapsnivå. De krav och kriterier som ska vara uppfyllda gäller alla sökande oavsett storlek. Däremot ska särdragen hos de ekonomiska aktörerna beaktas, i synnerhet för de små och medelstora företagen. Särskild hänsyn kan inte heller tas när det gäller kraven på uppgiftslämning eftersom dessa inte varierar utan gäller alla företag oavsett storlek.

11 (11) Kontaktpersoner vid Tullverket Import Bengt Månsson, tel Särskilda förfaranden Eva Nordlund, tel , Tomas Hemdal, Export Uno Bonthron, tel

Effektiv Handel Datum Dnr Birgitta Axelsson 2012-08-28 STY 2012-512 Tel. 031-63 36 06 Ert datum Er referens birgitta.axelsson@tullverket.

Effektiv Handel Datum Dnr Birgitta Axelsson 2012-08-28 STY 2012-512 Tel. 031-63 36 06 Ert datum Er referens birgitta.axelsson@tullverket. Effektiv Handel Datum Dnr Birgitta Axelsson 2012-08-28 STY 2012-512 Tel. 031-63 36 06 Ert datum Er referens birgitta.axelsson@tullverket.se Konsekvensutredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Charlotte Zackari, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Föreskrifter om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Charlotte Zackari, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Föreskrifter om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS

Läs mer

Tulldag Malmö den 2 oktober 2012

Tulldag Malmö den 2 oktober 2012 Tulldag Malmö den 2 oktober 2012 1. Omprövning av tillstånd till förenklade förfaranden 2. Projekt Avi_ImEx elektronisk anmälan import / underrättelse export Berör alla företag som efter omprövning får

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Charlotte Zackari, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Föreskrifter om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS

Läs mer

Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning), 12 kap. Uppdaterad:

Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning), 12 kap. Uppdaterad: Tullkodex m.m./tullag, tullförordning, tullordning m.m. 1 12 kap. Export m.m. Inledande bestämmelser 1 [2620] I 4 kap. 12 [1838] tullagen (2000:1281) finns bestämmelser om export m.m. I 33 [2033] tullförordningen

Läs mer

Jämförelse mellan nuvarande lydelse och föreslagen ändring

Jämförelse mellan nuvarande lydelse och föreslagen ändring Bilaga 3 Jämförelse mellan nuvarande lydelse och föreslagen ändring Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning) 8 kap Nuvarande lydelse 47 En ansökan om

Läs mer

TO 15 kap. Postförsändelser [2709]

TO 15 kap. Postförsändelser [2709] TO 15 kap. Postförsändelser [2709] 15 kap. Postförsändelser Allmänna bestämmelser 1 [2709] Icke-gemenskapsvaror som förts in till det svenska tullområdet med post förvaras hos Posten AB (publ) eller något

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Per Kjellsson, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Föreskrifter om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20)

Läs mer

Tel. Ert datum Er referens

Tel. Ert datum Er referens Datum Dnr Tel. Ert datum Er referens Konsekvensutredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning med anledning av förändrade regler i 12 kap. Tullverkets föreskrifter och

Läs mer

Yttrande över betänkandet En ny svensk tullagstiftning (SOU 2015:5)

Yttrande över betänkandet En ny svensk tullagstiftning (SOU 2015:5) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Styrdokument Rättsavdelningen Datum Dnr Linda Lindström 2014-07-07 STY 2014-527 Tel. 08-45 65 445 linda.lindstrom@tullverket.se

Styrdokument Rättsavdelningen Datum Dnr Linda Lindström 2014-07-07 STY 2014-527 Tel. 08-45 65 445 linda.lindstrom@tullverket.se Styrdokument Rättsavdelningen Datum Dnr Linda Lindström 2014-07-07 STY 2014-527 Tel. 08-45 65 445 linda.lindstrom@tullverket.se Dokumentnamn Tillstånd till tullagerförfarandet och tullager typ E särskilt

Läs mer

Författningskommentarer bilaga B

Författningskommentarer bilaga B Bilaga Författningskommentarer bilaga B Ändringarna i fält 8 Sjätte stycket Hänvisningen i sjätte stycket till 3 kap. 30 andra stycket mervärdesskattelagen 1994:20) 1 tas bort eftersom Tullverket inte

Läs mer

Yttrande över förslag till ändringar i föreskrifter TFS 2000:20 om tullförfarande m.m. och TFS 2007:6 om tillämpning av EG:s exportkontrollsystem

Yttrande över förslag till ändringar i föreskrifter TFS 2000:20 om tullförfarande m.m. och TFS 2007:6 om tillämpning av EG:s exportkontrollsystem Yttrande Vårt Dnr Ert Dnr 2015-03-02 RR-2015-0058 STY 2014-904, STY 2014-905 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Regelrådet är ett oberoende särskilt beslutsorgan utsett av regeringen. Rådets uppgift består av att bedöma

Läs mer

Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2003:17) om viss införsel och återutförsel av skjutvapen och ammunition

Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2003:17) om viss införsel och återutförsel av skjutvapen och ammunition Fskr och allm. råd om skjutvapen och ammunition [7461] Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2003:17) om viss införsel och återutförsel av skjutvapen och ammunition Med stöd av 14 förordningen

Läs mer

Konsekvensutredning av ny föreskrift om säkerheter för jordbruksprodukter

Konsekvensutredning av ny föreskrift om säkerheter för jordbruksprodukter KONSEKVENS- Dnr 2.3.16-5762/13 UTREDNING 2016-09-08 EU-fondsenheten Konsekvensutredning av ny föreskrift om säkerheter för jordbruksprodukter A Allmänt Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Statens

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Charlotte Zackari, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Förlag till ändring av Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20)

Läs mer

Yttrande över Tullverkets förslag till föreskrifter (TFS 2016:00) om en tullordning

Yttrande över Tullverkets förslag till föreskrifter (TFS 2016:00) om en tullordning Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Promemoria. Förändrade krav avseende undantag från skatteplikt för viss import av varor. Finansdepartementet. Dnr Fi2010/2622 2010-05-03

Promemoria. Förändrade krav avseende undantag från skatteplikt för viss import av varor. Finansdepartementet. Dnr Fi2010/2622 2010-05-03 Dnr Fi2010/2622 Finansdepartementet 2010-05-03 Promemoria Förändrade krav avseende undantag från skatteplikt för viss import av varor I promemorian föreslås nya bestämmelser avseende undantaget från skatteplikt

Läs mer

Förslag till ändringar i tullordningen med anledning av EORI

Förslag till ändringar i tullordningen med anledning av EORI Förslag till ändringar i tullordningen med anledning av EORI Nuvarande lydelse 1 kap. Ombud Att anmälan till godkänd tullbehandling får göras genom ombud framgår av artikel 5 i förordning (EEG) nr 2913/92.

Läs mer

Skatteverket 1(6) KONSEKVENSUTREDNING Monika Andersson Datum Dnr /

Skatteverket 1(6) KONSEKVENSUTREDNING Monika Andersson Datum Dnr / Skatteverket 1(6) Dnr 131 392952-12/111 Konsekvensutredning enligt förordningen ( 2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning A Allmänt 1 BESKRIVNING AV PROBLEMET De förenklade ledsagardokumenten

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Charlotte Zackari, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Tullverkets föreskrifter om viss införsel, utförsel och återutförsel av

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i tullagen (2000:1281); SFS 2011:296 Utkom från trycket den 29 mars 2011 utfärdad den 17 mars 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 1 kap. 1, 2 och 5,

Läs mer

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter Myndighetens namn Energimyndigheten 079-11-1461 Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter En konsekvensutredning ska innehålla följande 1. A Beskrivning

Läs mer

Betänkandet Kemikalieskatt SOU 2015:30

Betänkandet Kemikalieskatt SOU 2015:30 Rättsavdelningen Datum Dnr Mikael Jeppsson 2015-05-27 STY 2015-288 Tel. 08-405 02 84 Ert datum Er referens mikael.jeppsson@tullverket.se 2015-04-07 Fi2015/1931 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet

Läs mer

Bilaga B Bestämmelser om användning av Enhetsdokumentet och uppgiftslämnande i tulldeklarationer m.m.

Bilaga B Bestämmelser om användning av Enhetsdokumentet och uppgiftslämnande i tulldeklarationer m.m. TO Bilaga B Inledande bestämmelser [22] Bilaga B Bestämmelser om användning av Enhetsdokumentet och uppgiftslämnande i tulldeklarationer m.m. Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt TFS 2009:6.

Läs mer

Konsekvensutredning av Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om underrättelse om tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare

Konsekvensutredning av Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om underrättelse om tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare Dnr Konsekvensutredning av Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om underrättelse om tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare 1. Beskrivning av problemet och syftet 1.1 Överordnade bestämmelser

Läs mer

A Allmänt. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

A Allmänt. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Dnr 6.4.16.5005/14 2014-05-19 Konsekvensutredning av Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2014:15) om ändring i Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2013:38) om växtskadegörare som omfattas av Europeiska

Läs mer

Konsekvensutredning H 15. Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar

Konsekvensutredning H 15. Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar Konsekvensutredning H 15 Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar Konsekvensutredning H 15 Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna

Läs mer

Tullverket föreslår ändringar i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfarande m.m. (tullordning).

Tullverket föreslår ändringar i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfarande m.m. (tullordning). Effektiv Handel Datum Dnr Jenny Jensen 2014-11-12 STY 2014-772 Tel. 040-661 32 82 jenny.jensen@tullverket.se Ert datum Er referens Meddelande om varans värde för tulländamål Konsekvensutredning enligt

Läs mer

Yttrande över Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om elektrisk utrustning och föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet

Yttrande över Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om elektrisk utrustning och föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Tillfällig lagring. Jenny Jensen och Anne Törnqvist, Tullverket

Tillfällig lagring. Jenny Jensen och Anne Törnqvist, Tullverket Tillfällig lagring Jenny Jensen och Anne Törnqvist, Tullverket Vad kommer vi att prata om i dag? Processgenomgång Information om projektarbete Digital uppgiftslämning Tillståndsförändringar (anläggning

Läs mer

Kommissionens förslag till ny förordning om offentlig kontroll ( ; COM( final)

Kommissionens förslag till ny förordning om offentlig kontroll ( ; COM( final) YTTRANDE Effektiv handel Datum Dnr Annika Boström 2013-09-23 STY-2013-524 Tel. 031-63 37 21 Ert datum Er referens annika.bostrom@tullverket.se 2013-07-05 Dnr 2120/2013 Saknr 6.1 Livsmedelsverket Box 622

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Enhetstillstånd för förenklade förfaranden nya bestämmelser i EG:s tullagstiftning

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Enhetstillstånd för förenklade förfaranden nya bestämmelser i EG:s tullagstiftning Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enhetstillstånd för förenklade förfaranden nya bestämmelser i EG:s tullagstiftning Juni 2009 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Promemorians

Läs mer

Rättsavdelningen Datum Dnr Karin Engstrand 2014-07-07 STY 2014-453 Tel. 08-405 03 53 Ert datum Er referens karin.engstrand@tullverket.

Rättsavdelningen Datum Dnr Karin Engstrand 2014-07-07 STY 2014-453 Tel. 08-405 03 53 Ert datum Er referens karin.engstrand@tullverket. Rättsavdelningen Datum Dnr Karin Engstrand 2014-07-07 STY 2014-453 Tel. 08-405 03 53 Ert datum Er referens karin.engstrand@tullverket.se Konsekvensutredning över förslag till föreskrifter om ändring i

Läs mer

FÖRKLARANDE ANMÄRKNINGAR

FÖRKLARANDE ANMÄRKNINGAR FÖRKLARANDE ANMÄRKNINGAR Avdelning I Uppgifter som skall anges i ansökningsformulärets olika fält Allmän anmärkning: Hänvisningarna avser tillämpningsföreskrifterna för tullkodexen om inte annat anges.

Läs mer

Svarsmeddelande vid kontroll ZSK

Svarsmeddelande vid kontroll ZSK Information Mars 2013 Svarsmeddelande vid kontroll ZSK Tullverket har valt att ge företagen möjlighet att välja om de vill prenumerera på tjänsten att ta emot ett svarsmeddelande vid kontroll. De som väljer

Läs mer

Yttrande över föreskrifter om genomförande av EU:s nya tobaksproduktdirektiv 2014/40/EU

Yttrande över föreskrifter om genomförande av EU:s nya tobaksproduktdirektiv 2014/40/EU Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Rättsligt ställningstagande om tidsfrist för omprövning av tulltillägg

Rättsligt ställningstagande om tidsfrist för omprövning av tulltillägg Styrdokument Rättsavdelningen Datum Dnr Sylvia Bylund 2016-06-29 STY 2016-452 Tel. 040-661 33 36 sylvia.bylund@tullverket.se Dokumentnamn Rättsligt ställningstagande om tidsfrist för omprövning av tulltillägg

Läs mer

Konsekvensutredning inför ändring av SJVFS 2013:19 Statens jordbruksverks föreskrifter om producentorganisationer för frukt och grönsaker

Konsekvensutredning inför ändring av SJVFS 2013:19 Statens jordbruksverks föreskrifter om producentorganisationer för frukt och grönsaker KONSEKVENS- Dnr 3.5.16-11350/14 UTREDNING 2014-11-10 Stödkommunikationsenheten Konsekvensutredning inför ändring av SJVFS 2013:19 Statens jordbruksverks föreskrifter om producentorganisationer för frukt

Läs mer

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Myndighetens namn Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Diarienummer 2009-7606 Konsekvensutredning avseende förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om krav på utbildning

Läs mer

Konsekvensutredning. Konsekvensutredning

Konsekvensutredning. Konsekvensutredning Rättssekretariatet Elin Brunell Dnr: 2013:1116 1 (6) Med stöd av bemyndigande i 3 kap. 2 och 4 kap. 13 förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare (behörighetsförordningen)

Läs mer

Dnr Förslaget innebär att det endast kommer att finnas ett regelverk om årsbokslut.

Dnr Förslaget innebär att det endast kommer att finnas ett regelverk om årsbokslut. Bilaga 2 Dnr 14-28 Konsekvensutredning - Förslag till nya bestämmelser om att årsbokslutet får upprättas med tillämpning av Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning

Läs mer

Yttrande över Revisorsnämndens förslag till ändringar i föreskrifter

Yttrande över Revisorsnämndens förslag till ändringar i föreskrifter Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Konsekvensutredning av förslag till ändring i följande föreskrifter:

Konsekvensutredning av förslag till ändring i följande föreskrifter: Statens Jordbruksverk Diarienummer 19-11947/12 Konsekvensutredning av förslag till ändring i följande föreskrifter: - Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2011:16) om rutiner

Läs mer

Konsekvensutredning H17. Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar

Konsekvensutredning H17. Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar Konsekvensutredning H17 Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar Konsekvensutredning H17 Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna

Läs mer

1. Beskrivning av problemet och vad Swedac vill uppnå 1 (6)

1. Beskrivning av problemet och vad Swedac vill uppnå 1 (6) Datum 1 Beteckning Förvaltningsavdelningen Sofia Tiberg Direktnr: 08-406 83 05 E-post: sofia.tiberg@swedac.se Enligt sändlista Konsekvensutredning: Förslag till Swedacs nya föreskrifter och allmänna råd

Läs mer

Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2)

Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2) Bilaga 2 Dnr 17-63 Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2) Inledning Enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i läkemedelsförordningen (2006:272); SFS 2012:347 Utkom från trycket den 11 juni 2012 utfärdad den 31 maj 2012. Regeringen föreskriver 1 i fråga om läkemedelsförordningen

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR WORKSHOP FRAMTIDA TULLHANTERING

MINNESANTECKNINGAR WORKSHOP FRAMTIDA TULLHANTERING PROTOKOLL 1 (7) Kommunikationsavdelningen Datum Dnr Katarina Brodin 2015-03-16 STY 2013-721 Tel. 040-6613390 Ert datum Er referens katarina.brodin@tullverket.se 2013-03-04 Katarina Brodin MINNESANTECKNINGAR

Läs mer

Beslut om förbud enligt 12 radioutrustningslagen

Beslut om förbud enligt 12 radioutrustningslagen BESLUT 1(5) Birger Hägg Spektrumavdelningen 08-678 56 41 birger.hagg@pts.se Datum Vår referens Aktbilaga 2018-01-09 Dnr: 18-77 4 Polla Hadi, Thomsons väg 54, lgh 1701 213 72 Malmö Beslut om förbud enligt

Läs mer

Konsekvensutredning. förslag till nya föreskrifter om exportkarantän för hästar för export till tredjeland. A Allmänt

Konsekvensutredning. förslag till nya föreskrifter om exportkarantän för hästar för export till tredjeland. A Allmänt 1(5) 2017-03-06 Dnr 6.2.17-9724/16 Avdelningen för djurskydd och hälsa Konsekvensutredning förslag till nya föreskrifter om exportkarantän för hästar för export till tredjeland Enligt förordning (2007:1244)

Läs mer

Framtidens export. Stefan Björkencrona och Kenneth Persson, Tullverket

Framtidens export. Stefan Björkencrona och Kenneth Persson, Tullverket Framtidens export Stefan Björkencrona och Kenneth Persson, Tullverket Export Tidsplan Själva exportprocessen hur delarna hänger ihop och när saker görs Vem gör vad? Var gör man vad? Digitalt Hur ska uppgiftslämningen

Läs mer

Yttrande över Skatteverkets förslag till föreskrifter om personalliggare och om identifikationsnummer för en byggarbetsplats

Yttrande över Skatteverkets förslag till föreskrifter om personalliggare och om identifikationsnummer för en byggarbetsplats Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Vad händer den 1 maj 2016?

Vad händer den 1 maj 2016? Vad händer den 1 maj 2016? Status i arbetet med UCC Stefan Björkencrona & Kenneth Persson Från planering till införande Fyra huvudspår UCC är beslutad Tillämpningsföreskrifter (UCC DA/GA) beslut förväntas

Läs mer

Yttrande över Försäkringskassans förslag till föreskrifter om assistansersättning

Yttrande över Försäkringskassans förslag till föreskrifter om assistansersättning Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Innehållet i konsekvensutredningen utgår från 6 och 7 i förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Innehållet i konsekvensutredningen utgår från 6 och 7 i förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. 1 (5) Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om betygshandlingar och intyg för utbildning motsvarande kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för

Läs mer

Konsekvensutredning till föreskrifter om ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:49)

Konsekvensutredning till föreskrifter om ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:49) 2016-05-04 Dnr 4.4.16-1619/16 Miljöregelenheten Magnus Sandström Tfn: 036-15 89 34 E-post: magnus.sandstrom@jordbruksverket.se Konsekvensutredning till föreskrifter om ändring av Statens jordbruksverks

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:63

Regeringens proposition 2009/10:63 Regeringens proposition 2009/10:63 Enhetstillstånd för förenklade förfaranden nya bestämmelser i EG:s tullagstiftning Prop. 2009/10:63 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm

Läs mer

1 (5) Myndighetens namn Jordbruksverket. Diarienummer /12

1 (5) Myndighetens namn Jordbruksverket. Diarienummer /12 Myndighetens namn Jordbruksverket Diarienummer 22-8656/12 Rubrik Konsekvensutredning gällande föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:24) om certifiering m.m. av utsäde

Läs mer

Konsekvensutredning av Jordbruksverkets förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:13) om växtskyddsavgifter m.m.

Konsekvensutredning av Jordbruksverkets förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:13) om växtskyddsavgifter m.m. Diarienummer 6.4.16 5851/13 Konsekvensutredning av Jordbruksverkets förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:13) om växtskyddsavgifter m.m. A Allmänt Beskrivning av problemet

Läs mer

Ansökan om tillstånd till ett tullförfarande med ekonomisk verkan/ till användning för särskilda ändamål. (Fyll i företagets namn och postadress)

Ansökan om tillstånd till ett tullförfarande med ekonomisk verkan/ till användning för särskilda ändamål. (Fyll i företagets namn och postadress) Europeiska gemenskapen Ansökan om tillstånd till ett tullförfarande med ekonomisk verkan/ till användning för särskilda ändamål Observera! Se anvisningar om hur formuläret ska fyllas i. (Fälten 1-17 utgör

Läs mer

Alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd

Alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och allmänna råd för ackrediterade kontrollorgan för kontroll av tryckbärande anordningar m.m.

Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och allmänna råd för ackrediterade kontrollorgan för kontroll av tryckbärande anordningar m.m. 2014-11-04 2014/2883 Avdelningen för juridik och inre marknad Åsa Wiklund Fredström Direktnr: 08-406 83 06 E-post: asa.wiklkundfredstrom@swedac.se Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och

Läs mer

Framtidens tullager. Innehåll

Framtidens tullager. Innehåll Framtidens tullager Jenny Jensen, Tord Lindfors och Katarian Spolén Tullverket Innehåll Begrepp och definitioner Tillstånd och krav på tullagerbokföringen Kontroll och övervakning Nya tullagerförfarandet,

Läs mer

Departementspromemorian Godkännande av motorfordon m.m., Ds 2008:8

Departementspromemorian Godkännande av motorfordon m.m., Ds 2008:8 YTTRANDE Rättssekretariatet Datum Dnr Torgny Johansson 2008-06-03 TV0-2008-255 Tel. 040-6613075 Ert datum Er referens torgny.johansson@tullverket.se 2008-03-19 N2008/2346/TR Näringsdepartementet 103 33

Läs mer

Konsekvensutredning SUS 2. Ändring i Boverkets föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler

Konsekvensutredning SUS 2. Ändring i Boverkets föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler Konsekvensutredning SUS 2 Ändring i s föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler Konsekvensutredning SUS 2 Ändring i s föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler Titel: Konsekvensutredning

Läs mer

Att betala SEK därav mervärdesskatt Betalas via bankgiro

Att betala SEK därav mervärdesskatt Betalas via bankgiro Box 796, 851 22 SUNDSVALL ARA TEST AB TULLVÄGEN 10 190 45 STOCKHOLM ARLANDA TULLRÄKNING samt underrättelse om vissa beslut Sida 1(17) Regnr 5961142527 00 EORI nr SE5961142527 Oss tillhanda 2014 11 04 Att

Läs mer

TDR050 Huvuddokument. Version

TDR050 Huvuddokument. Version TDR050 Huvuddokument Version 4.0.1 Sida 2(20) Innehållsförteckning 1 Inledning... 5 1.1 Allmänt om regelverket... 5 1.2 Grundläggande begrepp och förkortningar... 5 1.3 Kompletterande dokumentation och

Läs mer

A Allmänt / Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

A Allmänt / Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Datum Dnr 2014-01-21 131 257081-12/111 Konsekvensutredning av att Skatteverket meddelar nya föreskrifter om säkerhet enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen

Läs mer

Denna konsekvensutredning följer Tillväxtverkets mall.

Denna konsekvensutredning följer Tillväxtverkets mall. 1(5) KONSEKVENS- UTREDNING Dnr 19-5984/12 2012-07-09 Miljöersättningsenheten Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:42) om kompensationsbidrag,

Läs mer

Konsekvensutredning. Boverkets föreskrifter om stöd till nationella projekt för utveckling av tillämpning av planoch bygglagen (2010:900)

Konsekvensutredning. Boverkets föreskrifter om stöd till nationella projekt för utveckling av tillämpning av planoch bygglagen (2010:900) Konsekvensutredning Boverkets föreskrifter om stöd till nationella projekt för utveckling av tillämpning av planoch bygglagen (2010:900) Titel: Konsekvensutredning - Boverkets föreskrifter om stöd till

Läs mer

Nya tullregler i EU 1 maj 2016

Nya tullregler i EU 1 maj 2016 Nya tullregler i EU 1 maj 2016 Oslo den 19 oktober 2015 Kenneth Persson Tullverket Fyra huvudspår UCC (Unionstullkodexen) är beslutad Tillämpningsföreskrifterna (UCC DA/GA) beslut förväntas under hösten

Läs mer

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten.

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten. 2014-07-04 1 (8) Myndighet Statens Energimyndighet, Energimyndigheten Diarienummer 2014-4020 Rubrik Konsekvensutredning över förslag till föreskrifter som meddelas i anslutning till lagen (2014:266) om

Läs mer

Reviderad konsekvensutredning avseende förslag till:

Reviderad konsekvensutredning avseende förslag till: konsekvensutredning 1 (6) konsekvensutredning avseende förslag till: Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om produktkrav på explosiva varor för civilt bruk och plastiska sprängämnen

Läs mer

Lag (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd

Lag (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd Kontroll av strategiska produkter/produkter med dubbla användningsområden 1 Lag (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd Tillämpningsområde 1 [2401] Denna

Läs mer

Förordning om EG:s förordningar om jordbruksprodukter

Förordning om EG:s förordningar om jordbruksprodukter Förordning om EG:s förordningar om jordbruksprodukter Förordning (2011:926) om EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter Förordning om EU:s förordningar om jordbruksprodukter

Läs mer

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om behandling av personuppgifter och journalföring i hälsooch sjukvården

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om behandling av personuppgifter och journalföring i hälsooch sjukvården Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Transportstyrelsens förslag till ändrade föreskrifter om medicinska krav för innehav av körkort m.m.

Yttrande över Transportstyrelsens förslag till ändrade föreskrifter om medicinska krav för innehav av körkort m.m. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Mervärdesskatteförordning (1994:223)

Mervärdesskatteförordning (1994:223) Skatter m.m./mervärdesskatt 1 Allmänna bestämmelser 1 [6501] Uttryck som används i denna förordning har samma innebörd som i mervärdesskattelagen (1994:200) ([6001] o.f.). Vad som i förordningen föreskrivs

Läs mer

Rådets förordning (EG) nr 150/2003 om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning

Rådets förordning (EG) nr 150/2003 om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning Skatter m.m./tullfrihet m.m. 1 Rådets förordning (EG) nr 150/2003 om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande

Läs mer

Yttrande över Finansdepartementets förslag om utvidgat växastöd för den först anställda sänkta arbetsgivaravgifter för aktiebolag och handelsbolag

Yttrande över Finansdepartementets förslag om utvidgat växastöd för den först anställda sänkta arbetsgivaravgifter för aktiebolag och handelsbolag Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Rättsligt ställningstagande om tidsfrist för omprövning

Rättsligt ställningstagande om tidsfrist för omprövning Styrdokument Rättsavdelningen Datum Dnr Sylvia Bylund 2015-01-27 STY 2015-26 Tel. 040-661 33 36 sylvia.bylund@tullverket.se Dokumentnamn Rättsligt ställningstagande om tidsfrist för omprövning av tulltillägg

Läs mer

Export av varor. Vad är export? Vissa varor särskilda bestämmelser. EU:s skatteområde. Europeiska Unionen

Export av varor. Vad är export? Vissa varor särskilda bestämmelser. EU:s skatteområde. Europeiska Unionen Export av varor Den här informationen vänder sig till dig som ska börja exportera varor till ett land utanför Europeiska Unionen (EU). Här kan du läsa om hur du kan lämna din exportdeklaration och om du

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Boverket maj 2015 Titel: Konsekvensutredning Ändring i föreskrifterna om certifiering av vissa installatörer

Läs mer

Remiss - förslag till föreskrifter om anmälan av allvarliga vårdskador (lex Maria)

Remiss - förslag till föreskrifter om anmälan av allvarliga vårdskador (lex Maria) 2015-09-28 Dnr 2.8-19505/2015 1(1) Avdelningen för verksamhetsstöd och styrning Marie Hansson marie.hansson@ivo.se Enligt sändlista Remiss - förslag till föreskrifter om anmälan av allvarliga vårdskador

Läs mer

KONSEKVENSUTREDNING med anledning av ett förslag till nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

KONSEKVENSUTREDNING med anledning av ett förslag till nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2012-12-18 KONSEKVENSUTREDNING med anledning av ett förslag till nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Bakgrund Det tredje penningtvättsdirektivet, Europaparlamentets

Läs mer

Konsekvensutredning. Boverkets föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler

Konsekvensutredning. Boverkets föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler Konsekvensutredning Boverkets föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler Konsekvensutredning Boverkets föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler Boverket Titel: Konsekvensutredning

Läs mer

marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93. 1(5)

marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93. 1(5) 2013-11-15 13/3072 Avdelningen för juridik och inre marknad Erika Palmheden Direktnr: 08-406 83 33 E-post: erika.palmheden@swedac.se Konsekvensutredning av ändringsförslag avseende föreskrifter och allmänna

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag om ändring i Skolverket föreskrifter (SKOLFS 2011:35) om ansökan om legitimation för lärare och förskollärare

Konsekvensutredning avseende förslag om ändring i Skolverket föreskrifter (SKOLFS 2011:35) om ansökan om legitimation för lärare och förskollärare Rättssekretariatet Elin Brunell Konsekvensutredning Dnr: 2013:903. 1 (8) Konsekvensutredning avseende förslag om ändring i Skolverket föreskrifter (SKOLFS 2011:35) om ansökan om legitimation för lärare

Läs mer

PTS redovisar härmed sin utredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning avseende upphävandet av de allmänna råden.

PTS redovisar härmed sin utredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning avseende upphävandet av de allmänna råden. Konsekvensutredning Datum Vår referens Sida 2015-01-26 Dnr: 14-13006 1(14) Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 08-678 56 04 karin.lodin@pts.se Konsekvensutredning avseende upphävande av Post- och telestyrelsens

Läs mer

RP 79/2008 rd. ansvariga för betalning av farledsavgiften.

RP 79/2008 rd. ansvariga för betalning av farledsavgiften. RP 79/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om farledsavgift PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att lagen om farledsavgift

Läs mer

Föreslagna ändringar i föreskriften Nedan presenteras de föreslagna ändringarna i föreskriften.

Föreslagna ändringar i föreskriften Nedan presenteras de föreslagna ändringarna i föreskriften. 2016-10-13 Diarienummer 3.6.16-7754/16 Rubrik Konsekvensutredning avseende Statens jordbruksverk föreskrifter (2017:XX) om ändring i föreskrifterna (SJVFS 1995:90) om certifiering m.m. av utsädespotatis

Läs mer

Yttrande över Finansdepartementets promemoria Kompletterande bestämmelser om upphandling

Yttrande över Finansdepartementets promemoria Kompletterande bestämmelser om upphandling Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Rubrik: Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Rubrik: Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden Databas: SFST Rubrik: Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid

Läs mer

Konsekvensutredning förslag till föreskrifter om extemporeapotek

Konsekvensutredning förslag till föreskrifter om extemporeapotek Kenneth Nordback Rättsenheten Datum: 2010-xx-xx Dnr: 581:2010/509521 Konsekvensutredning förslag till föreskrifter om extemporeapotek En konsekvensutredning ska enligt 6 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning

Läs mer

Yttrande över Promemoria om sänkt reklamskatt

Yttrande över Promemoria om sänkt reklamskatt Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Promemoria om ändring av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:22) om kontroll vid handel med animaliska livsmedel inom den Europeiska unionen

Promemoria om ändring av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:22) om kontroll vid handel med animaliska livsmedel inom den Europeiska unionen 1 (5) Promemoria Promemoria om ändring av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:22) om kontroll vid handel med animaliska livsmedel inom den Europeiska unionen 1. Inledning Denna promemoria handlar

Läs mer

Effektiv handel Datum Dnr Bengt Månsson STY Tel Ert datum Er referens

Effektiv handel Datum Dnr Bengt Månsson STY Tel Ert datum Er referens Effektiv handel Datum Dnr Bengt Månsson 2015-02-24 STY 2014-914 Tel. 040-66 13 182 Ert datum Er referens bengt.mansson@tullverket.se Konsekvensutredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning

Läs mer