Rättsavdelningen Datum Dnr Karin Engstrand STY Tel Ert datum Er referens

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rättsavdelningen Datum Dnr Karin Engstrand 2014-07-07 STY 2014-453 Tel. 08-405 03 53 Ert datum Er referens karin.engstrand@tullverket."

Transkript

1 Rättsavdelningen Datum Dnr Karin Engstrand STY Tel Ert datum Er referens Konsekvensutredning över förslag till föreskrifter om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning) och i föreskrifter (TFS 1996:21) om Tullverkets befogenheter vid inre gräns 1. Problemet och vad Tullverket vill uppnå 1.1 Problemet Tullverket har i uppdrag att fastställa och ta ut tullar, mervärdesskatt och andra skatter och avgifter så att en riktig uppbörd kan säkerställas, samt övervaka och kontrollera trafiken till och från utlandet så att bestämmelser om införsel och utförsel av varor efterlevs. Det har under en längre tid uppmärksammats att det vid färjeankomster till Stockholm satts i system att vissa passagerare väntar med att föra i land en större mängd tobaksvaror till dess att tullfiltret är obemannat. De personer som organiserar detta använder olika strategier och medverkanden för att kunna föra i land varorna utan att betala skatt. Ovan nämnda tillvägagångssätt syftar också till att undvika upptäckt vid en eventuell tullkontroll när varorna förs i land. Tullverket har haft kontakter med berörda rederier för att med deras hjälp kunna komma åt problemet med olaglig införsel av obeskattade cigaretter för kommersiellt bruk. Rederierna har vidtagit vissa åtgärder som lett till att det problemet har minskat. Tullverket kan dock konstatera att det i stället har skett en ökning av olaglig införsel från andra EU-länder av beskattade cigaretter för kommersiellt bruk. Det förekommer också att andra varor olagligen förs i land i samband med färjeankomster. Även vid ankomster av kryssningsfartyg förekommer det att passagerare för i land varor som inte fritt får införas utan att anmäla det till Tullverket. Postadress Besöksadress Tel Fax Box Alströmergatan vxl STOCKHOLM

2 (8) Det förekommer vidare i viss omfattning att fritidsfartyg inte följer bestämmelserna om att fartyget, när det ankommer till det svenska tullområdet ska gå till tullklareringsområde och att varor som inte fritt får införas ska anmälas hos Tullverket. 1.2 Vad Tullverket vill uppnå Tullverket vill öka möjligheten för resande att kunna fullgöra anmälningsskyldigheten för varor som inte fritt får införas och samtidigt öka möjligheten för Tullverket att kontrollera att en sådan anmälan gjorts. Om förslaget genomförs ökar Tullverkets möjlighet till effektiva kontroller beträffande cigarettsmuggling. En sådan ökad kontrollverksamhet skulle försvåra för det illegala och samtidigt underlätta för det legala varuflödet Färjetrafik Trafik från land utanför EU (tredje land) En resande från ett land utanför EU, som kommer till en plats där tullfilter har anordnats och som endast medför varor som fritt får införas, får enligt 4 kap. 85 tullordningen välja grön gång i filtret. En resande som medför varor som inte får föras in fritt ska stanna för tullkontroll och deklarera varorna vid tullexpedition markerad med skylten röd punkt. Vidare ska enligt 4 kap. 87 tullordningen en resande som vill föra i land annat än uppenbart tullfria personliga tillhörigheter senare än en timme efter fartygets ankomst med anordnat tullfilter, ha ett medgivande från en tulltjänsteman. En sådan tulltjänsteman kan befinna sig lite varstans, t.ex. vid tullexpeditionen eller ombord. Om det finns en tulltjänsteman ombord på fartyget bör den resande kunna vända sig till denne för att få ett sådant medgivande. På liknande sätt bör en tulltjänsteman som finns ombord på fartyget ha möjlighet att begära att en resande som är kvar ombord efter den i bestämmelsen angivna tidpunkten lämnar uppgift om medhavda varor som inte fritt får föras i land. Det betyder att plats och tidpunkt för deklarationen flyttas från passage av tullfilter, som då har stängt, till den anmodan som ges av tulltjänstemannen. En bestämmelse med den innebörden föreslås införas genom ett tillägg av ett andra stycke i 4 kap. 87 tullordningen med följande lydelse: Om tiden enligt första stycket har passerats ska en resande, om en tulltjänsteman finns ombord på fartyget, på begäran av tulltjänstemannen deklarera varor som inte fritt får föras i land.

3 (8) Det kommer inte att finnas en tulltjänsteman ombord vid varje ankomst, utan enbart vid vissa tillfällen som bestäms av Tullverket. Eventuella kontroller kommer att ske selektivt. För kontroll av riktigheten i lämnade uppgifter kan sedan, om så behövs, den resandes bagage och hytt undersökas med stöd av 6 kap. 10 tullagen (2000:1281). Om den resande inte finns på plats eller inte öppnar hyttdörren och det finns anledning att misstänka brott, så kan ett beslut om husrannsakan aktualiseras. I det fall hytten inte är bokad kan tulltjänstemannen göra en vanlig tullkontroll av hytten, i likhet med vad som gäller fartyget i övrigt. Detsamma gäller för besättningens hytter (jfr 21 kap. 3 TO). Trafik från annat EU-land En resande från annat EU-land, som kommer till en plats där tullfilter har anordnats och som medför varor för vilka gäller anmälningsskyldighet enligt 4 lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett land inom Europeiska unionen (inregränslagen), ska enligt 3 föreskrifter (TFS 1996:21) om Tullverkets befogenheter vid inre gräns anmäla sig vid tullexpedition som markerats med en skylt med röd punkt. En resande som endast medför varor som inte behöver anmälas, får enligt 4 välja blå gång. Om tullexpeditionen är obemannad eller stängd ska enligt 3 tredje stycket TFS 1996:21 en resande från ett annat EU-land med anmälningspliktiga varor anmäla dessa enligt Tullverkets anvisningar eller på annat lämpligt sätt. Något krav på att resanden som för med sig anmälningspliktiga varor ska gå iland inom en timme efter fartygets ankomst för att anmäla dessa varor finns inte. Tullverket föreslår därför att om det finns en tulltjänsteman ombord på fartyget kan den resande anvisas att vända sig till denne för att anmäla varor. På liknande sätt bör en tulltjänsteman som finns ombord på fartyget ha möjlighet att begära att en resande som är kvar ombord lämnar uppgift om varor som inte får föras i land utan att anmälas och att den resande då ska göra en sådan anmälan. En bestämmelse med den innebörden bör införas i TFS 1996:21 genom ett tillägg av en ny mening i 3 tredje stycket med följande lydelse: Om en tulltjänsteman finns ombord på fartyget ska en sådan anmälan ska göras till tulltjänstemannen om denne begär det. Samtidigt föreslås en språklig ändring i första meningen i samma stycke.

4 (8) Det kommer inte att finnas en tulltjänsteman ombord vid varje ankomst, utan enbart vid vissa tillfällen som bestäms av Tullverket. Eventuella kontroller kommer att ske selektivt. För kontroll av riktigheten i lämnade uppgifter kan sedan, om så behövs, den resandes bagage och hytt undersökas med stöd av 7 inregränslagen. För flyttning av punktskattepliktiga varor enligt punktskattedirektivet 1 gäller särskilda bestämmelser i lagen (1994:1563) om tobaksskatt m.fl. skatteförfattningar samt enligt lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter. Från skatteplikt undantas exempelvis privat införsel av beskattade tobaks- och alkoholvaror för eget bruk. I aktuellt ärende föreslås inga ändringar i punktskattelagstiftningen Kryssningsfartyg En resande, som kommer till en plats där tullfilter inte anordnats och som medför varor som inte fritt får införas ska enligt 4 kap. 91 tullordningen utan dröjsmål deklarera varorna för närmaste tulltjänsteman eller tullexpedition. Tullverket föreslår därför att om det finns en tulltjänsteman ombord på fartyget bör den resande kunna vända sig till denne för att deklarera varorna. På liknande sätt bör en tulltjänsteman som finns ombord på fartyget ha möjlighet att begära att en resande som är kvar ombord lämnar uppgift om varor som inte får föras i land utan att deklareras. En bestämmelse med den innebörden bör införas genom ett tillägg av en ny mening i 4 kap. 91 första stycket med följande lydelse: Om en tulltjänsteman finns ombord på fartyget ska en sådan deklaration göras till tulltjänstemannen om denne begär det. Det kommer inte att finnas en tulltjänsteman ombord vid varje ankomst, utan enbart vid vissa tillfällen som bestäms av Tullverket. Eventuella kontroller kommer att ske selektivt. Om det finns ett tullfilter anordnat på platsen gäller bestämmelserna i 4 kap. 85 tullordningen, men där framgår dock inte vilka skyldigheter den resande har om filtret är obemannat. 1 Rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG.

5 (8) En bestämmelse med den innebörden bör införas genom ett tillägg av två nya meningar i 4 kap. 85 andra stycket tullordningen med följande lydelse: Om tullexpeditionen är obemannad eller stängd ska varorna deklareras på sätt som framgår av de anvisningar som Tullverket meddelar på särskilda för ändamålet uppsatta skyltar eller på annat lämpligt sätt. Om en tulltjänsteman finns ombord på fartyget ska en sådan deklaration göras till tulltjänstemannen om denne begär det. Det kommer inte att finnas en tulltjänsteman ombord vid varje ankomst, utan enbart vid vissa tillfällen som bestäms av Tullverket. Eventuella kontroller kommer att ske selektivt Fritidsfartyg Ett fritidsfartyg som ankommer till det svenska tullområdet ska enligt 4 kap. 29 första stycket tullordningen utan onödigt uppehåll föras till ett tullklareringsområde. Vid ankomst till tullklareringsområdet ska bl.a. medförda varor deklareras enligt 8 och 31. Om fartyget endast medför varor som får föras in fritt av de ombordvarande får fartyget enligt 4 kap. 29 andra stycket föras till annan plats än tullklareringsområde. Tullverket har med stöd av artikel 68 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen rätt att kontrollera att ett fartyg som kommer från ett land utanför EU har uppfyllt villkoren i 4 kap. 29 tullordningen. För fritidsfartyg som kommer från annat EU-land gäller bestämmelserna i 4 kap 8 och 29 tullordningen. För att kunna kontrollera riktigheten i deklarationen enligt 4 kap. 31 tullordningen kan fritidsfartyget och de ombordvarandes bagage kontrolleras. För att underlätta kontrollen av ett fritidsfartyg har uppfyllt gällande villkor för varor bör en vägledning införas i form av allmänna råd till 4 kap. 29 tullordningen med följande lydelse. Allmänna råd till 4 kap. 29 En kontroll av om föreskrivna villkor uppfyllts bör genomföras om fritidsfartyget befinner sig utanför tullklareringsområdet och det kan antas att fartyget inte är på väg dit. 2. Beskrivning av alternativa lösningar som finns och vika effekterna blir om föreskrifterna inte utfärdas Om Tullverket inte utfärdar föreslagna föreskrifter kommer problemen som beskrivs i avsnitt 1.1 med organiserad smuggling av tobaksvaror inte att kunna angripas effektivt. Den utökade servicen till resande som föreskrifterna även

6 (8) innebär kommer inte heller att genomföras. Någon alternativ lösning finns egentligen inte. 2.1 Färjetrafik Trafik från land utanför EU Som framgår av avsnitt 1.1 har Tullverket tidigare haft en dialog med rederierna med anledning av cigarettsmuggling. Detta har dock inte varit tillräckligt för att komma åt problemet. Trafik från annat EU-land Som framgår av avsnitt 1.1 har Tullverket uppmärksammat att den olagliga införseln av större mängder beskattade cigaretter från annat EU-land har ökat. Här saknas möjligheter för rederierna att agera. Det händer att sådana cigaretter påträffas vid kontroll på fartyget. 2.2 Kryssningsfartyg Problemet med beskattade eller obeskattade cigaretter är visserligen inte så stort på kryssningsfartygen, men det finns ändå behov av möjlighet till en effektivare kontroll av varor som förs i land. Det svårt nå ut med information och att ha en dialog med rederierna med anledning av den stora variationen av ankommande fartyg till olika hamnar. 2.3 Fritidsfartyg Det allmänna rådet är enbart avsett som ett förtydligande för tulltjänstemännen avseende i vilka situationer det kan vara lämpligt att genomföra kontroll. Vägledningen kommer inte att påverka resandens skyldigheter gentemot Tullverket. 3. Uppgifter om vilka som berörs av föreskrifterna Under 2013 reste personer med färjor och passagerarfartyg till och från Sverige. Alla som reser med fartyg kommer inte att beröras av de föreslagna föreskrifterna. För en resande som går i land vid fartygets ankomst eller som är med på ett anordnat besök i samband med kryssningen kommer den eventuella tullkontrollen att genomföras i land. Primärt vill Tullverket komma åt den begränsade grupp personer som sysslar med organiserad smuggling av tobaksvaror. Härtill kommer även rederinäringen att beröras i viss mån, men endast indirekt. Det kommer att vara fråga om ökade muntliga kontakter med resande vid tullkontroller och sådana kontakter förekommer redan idag. Vidare berörs Tullverket och Kustbevakningen.

7 3.1 Färjetrafik (8) De orter där det finns färjetrafik till och från utlandet är från norr till söder: Umeå, Grisslehamn, Kapellskär, Stockholm, Nynäshamn, Karlskrona, Karlshamn, Ystad, Trelleborg, Malmö, Helsingborg, Varberg, Göteborg och Strömstad. Sammantaget bedriver ett 20-tal rederier 30 färjelinjer på 25 rutter till och från Sverige. 3.2 Kryssningsfartyg Exempelvis ankom under tiden 1 maj till 31 december kryssningsfartyg till Stockholm. Antalet mäklare eller rederier uppgick till cirka 10. Stockholm har valts som exempel eftersom det där finns en omfattande trafik till ett flertal platser. 3.3 Fritidsfartyg För ankommande fritidsfartyg finns inga registrerade uppgifter. Som framgår av avsnitt behöver endast fartyg som medför anmälningspliktiga varor gå till ett tullklareringsområde. 4. Uppgifter om kostnadsmässiga och andra konsekvenser som föreskrifterna medför Resande med färjor och kryssningsfartyg kommer inte att drabbas av några extra kostnader utan ges ökade möjligheter att deklarera. Rederinäringen kommer inte heller att drabbas eftersom den inte behöver vidta några särskilda åtgärder. Som framgår av avsnitt 2.3 föreslås ingen förändring av fritidsfartygens deklarationsplikt. Den kontroll som Tullverket och Kustbevakningen kan komma att utföra ombord på ett fartyg sker inom befintlig kontrollverksamhet och inom myndigheternas befintliga ramar. För Tullverket beräknas vissa kostnader att uppstå för utbildning och informationsinsatser. Beloppet går inte att beräkna exakt. 5. Bedömningen av om föreskrifterna överensstämmer med eller går utöver de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen Enligt artikel 34 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är det förbjudet för medlemsstaterna att införa kvantitativa importrestriktioner samt åtgärder med motsvarande verkan mellan medlemsstaterna. Det är dock enligt artikel 36 tillåtet att införa förbud och restriktioner för import om de grundas på hänsyn till intresset att skydda människors och djurs hälsa och liv. Sverige

8 (8) har utnyttjat utrymmet i artikel 36 genom de bestämmelser om anmälningsplikt för de varor som anges i inregränslagen. För att Tullverket ska få ingripa mot införsel från ett annat EU-land krävs att den aktuella varan är uppräknad i 3 inregränslagen. Anmälningsplikten för varor som omfattas av villkor eller förbud framgår av 4 samma lag. Tullverkets befogenheter mot ett land utanför EU (tredje land) är reglerade i tullkodex 2 och tillämpningskodex 3 samt i tullagen. Anmälningsplikten omfattar alla varor. För de ändringar som föreslås för tredjelands-trafiken finns bemyndiganden i 11, 51 och 79 tullförordningen (2000:1306). Motsvarande bemyndiganden för EU-trafiken finns i 8 och 9 förordningen (1996:702) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen. 6. Bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller tidpunkten för ikraftträdande och om det finns behov av speciella informationsinsatser Tidpunkten för när föreskrifterna träder i kraft är inte kritisk. Informationsinsatserna beräknas inte vara så omfattande att de påverkar tidpunkten för ikraftträdandet. 7. Kontaktpersoner Följande personer hos Tullverket kan kontaktas vid eventuella frågor och närmare upplysningar om förslaget till föreskrifter. Karin Engstrand Rättsavdelningen Annkatrin Hübinette Rättsavdelningen Rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen. 3 Kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen.

Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Tullverkets författningssamling i elektronisk form Tullverkets författningssamling i elektronisk form Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet

Läs mer

Effektiv Handel Datum Dnr Birgitta Axelsson 2012-08-28 STY 2012-512 Tel. 031-63 36 06 Ert datum Er referens birgitta.axelsson@tullverket.

Effektiv Handel Datum Dnr Birgitta Axelsson 2012-08-28 STY 2012-512 Tel. 031-63 36 06 Ert datum Er referens birgitta.axelsson@tullverket. Effektiv Handel Datum Dnr Birgitta Axelsson 2012-08-28 STY 2012-512 Tel. 031-63 36 06 Ert datum Er referens birgitta.axelsson@tullverket.se Konsekvensutredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning

Läs mer

En ny svensk tullagstiftning

En ny svensk tullagstiftning En ny svensk tullagstiftning Betänkande av Utredningen om en svensk tullagstiftning i unionen Stockholm 2015 SOU 2015:5 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst,

Läs mer

Ansökan om tillstånd till ett tullförfarande med ekonomisk verkan/ till användning för särskilda ändamål. (Fyll i företagets namn och postadress)

Ansökan om tillstånd till ett tullförfarande med ekonomisk verkan/ till användning för särskilda ändamål. (Fyll i företagets namn och postadress) Europeiska gemenskapen Ansökan om tillstånd till ett tullförfarande med ekonomisk verkan/ till användning för särskilda ändamål Observera! Se anvisningar om hur formuläret ska fyllas i. (Fälten 1-17 utgör

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Boverket maj 2015 Titel: Konsekvensutredning Ändring i föreskrifterna om certifiering av vissa installatörer

Läs mer

Betänkandet Kemikalieskatt SOU 2015:30

Betänkandet Kemikalieskatt SOU 2015:30 Rättsavdelningen Datum Dnr Mikael Jeppsson 2015-05-27 STY 2015-288 Tel. 08-405 02 84 Ert datum Er referens mikael.jeppsson@tullverket.se 2015-04-07 Fi2015/1931 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Per Kjellsson, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Föreskrifter om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20)

Läs mer

Styrdokument Rättsavdelningen Datum Dnr Linda Lindström 2014-07-07 STY 2014-527 Tel. 08-45 65 445 linda.lindstrom@tullverket.se

Styrdokument Rättsavdelningen Datum Dnr Linda Lindström 2014-07-07 STY 2014-527 Tel. 08-45 65 445 linda.lindstrom@tullverket.se Styrdokument Rättsavdelningen Datum Dnr Linda Lindström 2014-07-07 STY 2014-527 Tel. 08-45 65 445 linda.lindstrom@tullverket.se Dokumentnamn Tillstånd till tullagerförfarandet och tullager typ E särskilt

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag om sanktionsbestämmelser

Redovisning av regeringsuppdrag om sanktionsbestämmelser Regeringen Miljödepartementet 103 33 STOCKHOLM Missiv Vårt datum: 2013-10-29 Er referens: M2013/1429/Ke Diarienr: SSM2013-3411 Handläggare: Ulf Yngvesson Telefon: +46 8 799 4341 Redovisning av regeringsuppdrag

Läs mer

Datum 2011-10-06 FI Dnr 10-4628

Datum 2011-10-06 FI Dnr 10-4628 B E S L U T S P R O M E M O R I A Datum 2011-10-06 FI Dnr 10-4628 Allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

S W ED I S H ENV I R O N M E N T A L P R O T E C T I O N A G E N CY

S W ED I S H ENV I R O N M E N T A L P R O T E C T I O N A G E N CY 1(18) Konsekvensutredning av förslag till föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel samt föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter 1 Beskrivning av vad Naturvårdsverket

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Konsekvensutredning i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Boverket februari 2015 Titel: Konsekvensutredning i föreskrifterna om certifiering av vissa installatörer Utgivare:

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande Sammanfattning Hanteringen av personuppgifter som inte ingår i personregister underlättas Personuppgiftslagsutredningen har haft i uppdrag att göra en över-syn av personuppgiftslagen. Syftet har varit

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Mottagare: Kommuner, Landsting, Brukarorganisationer, huvudmän för enskilda verksamheter inkl. assistansanordnare Nr 9/2010 December 2010 Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med

Läs mer

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 5. 1 Författningsförslag... 7 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)...

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 5. 1 Författningsförslag... 7 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)... Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Författningsförslag... 7 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)... 7 2 Ärendet... 11 3 Straffavgift vid bristande kreditprövning...

Läs mer

Remiss från Miljödepardementet - Flyttning av båtar och skrotbåtar

Remiss från Miljödepardementet - Flyttning av båtar och skrotbåtar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Lexinger 2012-08-22 SFN 2012/0567 0480-450446 Servicenämnden Remiss från Miljödepardementet - Flyttning av båtar och skrotbåtar Förslag till beslut

Läs mer

Mervärdesskatt vid import

Mervärdesskatt vid import Mervärdesskatt vid import 1.0 Inledning 1.0.1 Detta gäller om du är momsregistrerad i Sverige och anmäler varor till övergång till fri omsättning 1.0.2 Detta gäller om du är en momsregistrerad enskild

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:125

Regeringens proposition 2009/10:125 Regeringens proposition 2009/10:125 En ny alkohollag Prop. 2009/10:125 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Maria Larsson (Socialdepartementet)

Läs mer

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Enheten för farliga ämnen Narges Teimore 0102405402 Narges.teimore@msb.se Konsekvensutredning avseende förslag till myndigheten för samhällskydd och

Läs mer

SOU 2015:40 Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden

SOU 2015:40 Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden 2015-06-26 REMISSVAR Justitiedepartementet FI Dnr 15-6103 Enheten för familjerätt och allmän (Anges alltid vid svar) Förmögenhetsrätt - dnr. Ju2015/3397/L2 Att. Mats Holmqvist 103 33 Stockholm Finansinspektionen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om brottsbekämpning inom Tullen och till vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

TULLVERKETS ÅRSREDOVISNING 2005 1(86)

TULLVERKETS ÅRSREDOVISNING 2005 1(86) TULLVERKETS ÅRSREDOVISNING 2005 1(86) INNEHÅLLSFÖRTECKNING RESULTATREDOVISNING... 3 Sammanfattning av måluppfyllelsen... 3 Övergripande mål... 9 Verksamhetsgren In- och utförselrestriktioner... 19 Verksamhetsgren

Läs mer

Innehåll. 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 7

Innehåll. 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 Innehåll 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 2 Författningsförslag... 9 2.1 Förslag till lag om behörighet för lokförare...9 1 kap. Allmänna bestämmelser...9 2 kap. Förarbehörighet...11 3 kap. Utbildning,

Läs mer

2014-09-02 U2014/5176/S

2014-09-02 U2014/5176/S Promemoria 2014-09-02 U2014/5176/S Utbildningsdepartementet Vissa skollagsfrågor Del 2 2 Förord Skollagen (2010:800) trädde i kraft den 1 augusti 2010 och har tillämpats på utbildning och annan pedagogisk

Läs mer

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 1 Promemorians lagförslag... 11 1.1 Förslag till lag om resenärers rättigheter (vissa paragrafer)... 11 1.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1970:417)

Läs mer

RAPPORT 2015:2 REGERINGSUPPDRAG. Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt

RAPPORT 2015:2 REGERINGSUPPDRAG. Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt RAPPORT 2015:2 REGERINGSUPPDRAG Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt Boverket januari 2015 Titel: Genomförande av EU:s nya hissdirektiv

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om återlämnande av kulturföremål som olagligt förts bort från territoriet för en medlemsstat i Europeiska unionen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Regeringens proposition 1995/96:19. Nya tidpunkter för redovisning och betalning av mervärdesskatt. Propositionens huvudsakliga innehåll. Prop.

Regeringens proposition 1995/96:19. Nya tidpunkter för redovisning och betalning av mervärdesskatt. Propositionens huvudsakliga innehåll. Prop. Regeringens proposition 1995/96:19 Nya tidpunkter för redovisning och betalning av mervärdesskatt Prop. 1995/96:19 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 september 1995

Läs mer

Kommissionens förslag till dataskyddsförordning

Kommissionens förslag till dataskyddsförordning REMISSYTTRANDE 1(2) Datum Diarienummer 2011-03-05 2012-36 Justitiedepartementet Grundlagsenheten Att: Johan Stensbäck 103 33 Stockholm Kommissionens förslag till dataskyddsförordning (KOM (2012) 11 slutlig)

Läs mer