SVENSKA PENSIONÄRSFÖRBUNDET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "25.4.2007. SVENSKA PENSIONÄRSFÖRBUNDET"

Transkript

1 1 Godkänd av förbundets styrelse och av förbundets vårmöte SVENSKA PENSIONÄRSFÖRBUNDET r.f. Berättelse över verksamheten Allmänt Svenska pensionärsförbundet r.f:s trettiofjärde verksamhetsår avslutades den 31 december Förbundets medlemsvärvning visade sig lyckad, totalt personer anslöt sig till förbundet och förbundet har nu cirka medlemmar. Den exakta medlemssiffran för 2006 blir klar när förbundets föreningar har meddelat sina medlemmar. Förbundet fick nya kansliutrymmen i Helsingfors på Annegatan 25. En ny intresseorganisation, Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO grundades, med bland andra Svenska pensionärsförbundet som stiftande medlem. Folkpensionerna höjdes med 5 euro som en extraordinär nivåförhöjning den 1 september. Genom höjningen kom folkpensionerna att i slutet av året uppnå samma procentuella förhöjning som arbetspensionerna. Pensioner inom inkomstintervallet euro årligen blir mellan 0,1 och 2,9 procent hårdare beskattade än motsvarande inkomster för löntagare. Skattebetalarnas centralförbund har föreslagit en modell enligt vilken dessa skatteskillnader kan utjämnas. Den allmänna samhälleliga debatten verkar positiv till förslaget. Strategiprojekt Förbundet fick finansiering från arbetsministeriet för en strategiexpert som bistår förbundet att uppdatera förbundets strategi. Strategin godkändes av förbundets vårmöte den 26 april. En slutrapport har avgivits över projektet. Förbundsmöten Förbundsmötet är SPF:s högsta beslutande organ och sammanträder årligen till vår- och höstmöte samt vid behov till extra möten. Vårmötet Svenska pensionärsförbundet r.f. höll sitt vårmöte den 26 april i Majvik i Kyrkslätt. På mötet var 43 föreningar representerade genom 93 befullmäktigade delegater. Totalt var cirka 200 personer närvarande. Styrelsens verksamhetsberättelse samt bokslutet för år 2005 godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Vårmötet godkände ett uttalande om att trygga tillgängligheten och kvaliteten i social- och hälsovården för äldre. Bo Ekstam framförde Kyrkslätt kommuns hälsning, Jens Berg, programchef vid Rundradion, berättade om den förestående digitaliseringen av televisionssändningarna. Sex före detta ordförande och en vice ordförande kallades till hedersmedlemmar i förbundet. Dessa var: Elly Sigfrids (vice ordförande ), Jarl Mattsson (ordförande ), Levi Klåvus (ordförande ), Ragnar Hansson (ordförande

2 ), Göran Björkman (ordförande ), Håkan Hellberg (ordförande ) och Per-Henrik Nyman (ordförande ). Av dessa kunde Levi Klåvus, Ragnar Hansson och Per-Henrik Nyman delta i vårmötet. Per-Henrik Nyman framförde hedersmedlemmarnas gemensamma tack. Höstmötet Förbundets höstmöte hölls i Tammerfors den 8 november på UKK-Institutet. Totalt 113 befullmäktigade representanter fanns på plats från 46 föreningar tillsammans med cirka 20 åhörare och frågesportslagmedlemmar. Gästföreläsare var Hans Lenkert, verksamhetschef i Sveriges pensionärsförbund, och Anders Nordman, verkställande direktör på Veritas Skadeförsäkringsbolag. Ordförande Samuel Lindgrén omvaldes till ordförande. Till förbundsstyrelsen valdes för en tvåårsperiod följande personer: Majlis Kvist, Helsingfors med Björn Federley, Helsingfors som ersättare, Raili Svahnström, Nagu med Märta Sjöblom, Kimito som ersättare, Torolf Fröjdö, Kronoby med Anna Kristina Sandvik, Nykarleby som ersättare, Marlene Höglund, Björneborg med Marianne Huotari, Tammerfors som ersättare och Sven-Erik Kjellman, Kvevlax med Sylvia Gran, Kristinestad som ersättare. Förbundets medlemsavgift fastställdes oförändrad till 7 euro per medlem i en medlemsförening. Avgiften beräknas enligt det antal medlemmar en förening har den 1 januari Medlemsavgiften för understödande medlemmar höjdes till 20 euro. Till revisorer för 2007 valdes Eva Bruun, CGR, Ernst & Young och Holger Kronman, Helsingfors. Till ersättare valdes Ernst & Young och Ingmar Backman, Vasa. Höstmötet tillsatte en valberedningskommitté för att bereda de personval som skall förrättas vid höstmötet år Till medlemmar valdes Carin Åminne (sammankallare, Åbo), Per-Erik Ede (Purmo) och Runa Reimavuo (Helsingfors). Verksamhetsplanen och budgeten för 2007 fastställdes. (Efter) Före möteshandlingarna hölls finalen i frågesportstävlingen, med Anders G. Lindqvist som ledare. Förbundsstyrelsen 2006 Samuel Lindgrén ordförande Esbo Torolf Fröjdö I vice ordförande Kronoby Majlis Kvist II vice ordförande Helsingfors Ledamöter jämte personliga ersättare för mandatperioden : Stig Bäcklund, Borgå Jarkko Weckström, Sibbo Jan Broman, Kyrkslätt Norra Raili Nordblad, Kyrkslätt Rainer Johansson, Mariehamn Birgit Kroneld, Mariehamn Håkan Malm, Malax Sven-Erik Wester, Närpes Georg Lång, Ekenäs Bo-Viking Karlsson, Karis

3 3 Ledamöter jämte personliga ersättare för mandatperioden Marianne Huotari, Tammerfors Allan Lundström, Björneborg Torolf Fröjdö, Kronoby Ingalill Sund, Jakobstad Sven-Erik Kjellman, Kvevlax Sylvia Gran, Kristinestad Majlis Kvist, Helsingfors Valborg Louhisto, Helsingfors Raili Svahnström, Nagu Märta Sjöblom, Kimito Arbetsutskottet (AU) har haft följande sammansättning: ordförande Samuel Lindgrén och medlemmarna Torolf Fröjdö (AU:s vice ordförande), Majlis Kvist, Håkan Malm och Raili Svahnström. Verksamhetsledare Veronica Fellman fungerade som föredragande i styrelsen och arbetsutskottet och Per Thomasfolk som sekreterare. Styrelsen har sammanträtt sex gånger och arbetsutskottet sju gånger under året. Förbundets ordinarie revisorer 2006 var Eva Bruun, CGR, och Holger Kronman. Revisorssuppleanter var Revisionsbyrå Ernst & Young och Ingmar Backman. Finanskommitté Sedan år 2002 har förbundet haft en finanskommitté, som har tillsatts av styrelsen. Finanskommitténs uppgift är att förbättra den egna finansieringen. Finanskommittén har haft följande sammansättning: Lars Rönn, ordförande, Sven-Erik Kjellman, Kurt Nordman och förbundsordföranden. Verksamhetsledaren har fungerat som sekreterare. Nya samarbetsparter söks. Även finansieringen från fonder och stiftelser har gett utdelning på totalt euro. Finansrådet höll sex möten under året och förhandlade med ett flertal samarbetsparter. Förbundets personal år 2006: Veronica Fellman Per Thomasfolk Jan Holmberg verksamhetsledare ombudsman för Österbotten och Övriga Finland, första ersättare för verksamhetsledaren ombudsman för Södra Finland, andra ersättare för verksamhetsledaren kanslisekreterare och kanslist kanslist, vårdledig under hela året Åsa Laukonlinna Åsa Barman Sanna Kallio kanslistvikarie Marina Andersson-Rahikka kanslistvikarie Marianne Rönnberg kanslistvikarie från 1.9 Ulf Wahlström chefredaktör för God Tid och webbansvarig Bokföringen har skötts som köptjänst av Mimi Wiik. Annonsanskaffningen har skötts av Jonny Åstrand. Jennika Friman har hjälp med projektet NU, som hölls den 20 september på Georgsgatan 18. Hon har varit studerande vid Yrkeshögskolan Sydväst och har gjort sin praktikperiod på förbundet Förbundets centralkansli var beläget vid Indiagatan 1 i Helsingfors till den 31 mars, då det flyttade till Annegatan 25 A 3 våningen. Kansliet i Österbotten är placerat vid Handelsesplanaden 23 A i Vasa.

4 4 God Tids redaktionsråd Redaktionsrådet för God Tid har haft följande sammansättning: Anders G. Lindqvist, ordförande, Maj-Britt Paro, Roger Lind och Carin Åminne och tidningens ansvariga utgivare Samuel Lindgrén. Chefredaktör Ulf Wahlström har varit sekreterare. Verksamhetsledare Veronica Fellman har deltagit i mötena. Redaktionsrådet höll fyra möten under året. 2. Intressebevakning Pensionärsförbundens intresseorganisation (PIO/EETU) r.f. är det viktigaste organet för pensionärernas intressebevakning. Förbundet fortsätter att arbeta för att organisationen ska få status av remissorgan i pensions- och socialpolitiska frågor. Förbundets viktigaste intressebevakningsfrågor under 2006 var följande: a. förhandlingsrätt för pensionärerna - diskussion med Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO/EETU och andra finansminister Ulla-Maj Wideroos och specialmedarbetare Markus Österlund 23.5 och tal av andra finansminister Ulla-Maj Wideroos vid Svenska pensionärsförbundets seminarium i Vasa Rewell Center 8.9. b. beskattningen av pensionerna och höjning av pensionsinkomstavdraget - Skattebetalarnas centralförbunds förslag 9.10 till utjämning av beskattningen av skatter på pensionsinkomster mellan och euro årlig inkomst. c. utredning av en selektiv höjning av de lägsta pensionerna - ett krav på utredning av en selektiv höjning av de lägsta pensionerna har diskuterats med allsvenska riksdagsgruppen d. granskning av indexklausulen det brutna indexet - ett krav på granskning av indexklausulen för det brutna indexet har överlämnats till allsvenska riksdagsgruppen e. en högklassig äldreomsorg - ett krav på kvalitativt god äldreomsorg har överlämnats till allsvenska riksdagsgruppen Framfördes även vid mötet med statsminister Matti Vanhanen f. lägre vård- och läkemedelskostnader - har diskuterats med PIO/EETU på ett möte med generaldirektör Jorma Huuhtanen och direktör Helena Pesola på Folkpensionsanstalten g. de ekonomiska möjligheterna i kommunerna att garantera en kvalitativt god vård och uppnå kraven med vårdgarantin - Möte med statsminister Matti Vanhanen h. kommunal avgiftspolitik, bl.a. inom serviceboende och patient- och boendeavgifter - ett krav på kommunal avgiftspolitik har diskuterats med allsvenska riksdagsgruppen i. utveckling av olika boendeformer för pensionärer och planering av äldreboende med beaktande av pensionärernas individuella förmåga och önskemål - har diskuterats med allsvenska riksdagsgruppen j. närvårdarnas ställning - i samband med förbundets motionskampanj 5 oktober 2006 överlämnades motioner om närvårdarnas ställning till beslutsfattare i många finlandssvenska kommuner.

5 5 Svenska pensionärsförbundet överlämnade ett ställningstagande till företrädare för Kommunförbundet och till riksdagens grupp för seniorernas välfärd. k. arvs- och gåvoskatten bör avskaffas - förbundsordföranden och verksamhetsledaren har lyft fram frågan i olika politiska överläggningar. Förbundet har sänt följande pressmeddelanden: 16.2 om att förbundets kansli flyttar till Annegatan om att trygga tillgängligheten och kvaliteten i social- och hälsovården för äldre 5.10 om stöd för närståendevårdarna om information till äldre i kommunerna, där Svenska pensionärsförbundet r.f. kräver att kommunerna avdelar resurser för och utser pensionärsrådgivare. Inom ramen för PIO/EETU har förbundet deltagit i följande möten: Rådplägning på FPA Utarbetandet av material för rådplägning med riksdagsgruppernas ordförande Diskussion med Esa Swanljung och representanter för TELA Diskussion med representanter för arbetsgivar- och arbetstagarparterna Pensionärsparlamentet 3.10 med VD för Skattebetalarnas centralförbund Teemu Lehtinen och professor Edward Andersson. PIO/EETU samlades till ett konstituerande möte, ett höstmöte och tre styrelsemöten. PIO/EETU utsåg en delegation, i vilken Edward Andersson är Svenska pensionärsförbundets representant. Övriga medlemmar i delegationen är Esko Almgren, Kalevi Kivistö, Tuula Linnainmaa, Pekka Tuomisto och Pirkko Lahti. 3. Medlemsverksamhet Antalet betalande medlemmar i förbundets föreningar var personer. I medlemstalet ingår inte fristående prenumeranter på God Tid, vilka uppgår till cirka 173 och understödande medlemmar, som uppgår till cirka 100. Antalet föreningar i förbundet var 81. Medlemsregistret har genomgåtts, reviderats och uppdaterats. Svenska pensionärsförbundet är med i Svenska Kulturfondens och Svenska folkskolans vänners gemensamma projekt Kulturhuset, ett virtuellt webbhotell med server, domän och elektronisk post. Förbundets föreningar har en omfattande medlemsverksamhet, vilket framgår av förbundets sammanfattande statistik över föreningarnas verksamhet. Medlemsaktivitetsgruppen planerade ett medlemsvärvningsprogram för förbundet. Gruppen har haft följande sammansättning: ordförande Henrik Svarfvar och medlemmar Leif Blomberg, Frey Karlsson, Kristina Roos, Per-Erik Ede, Stig Bäcklund och Marianne Huotari. Veronica Fellman, Jan Holmberg och Per Thomasfolk (sekreterare) har deltagit i mötena. Medlemsaktivitetsgruppen höll fem möten under året. Medlemsaktivitetsgruppen har aktivt bidragit till att ge idéer till föreningarna för att skaffa flera medlemmar, vilket också har gett många medlemmar under året. Den 8 februari ordnades en ledarkonferens i Tammerfors, på UKK-institutet, som en inspirationskälla för

6 6 föreningarna till deras fortsatta verksamhet. Förbundsmötet i Kyrkslätt godkände en medlemsanskaffningstävling både för föreningar och för privatpersoner. Danskvällarna Förbundet har även samarbetat aktivt med olika organisationer för att få en större målgrupp för sin verksamhet i medlemsanskaffningssyfte. Till de synligaste hör samarbetet med Svenska kulturfonden, Svenska folkskolans vänner, Folkhälsan, Radio Vega, Aktia och Veritas. Danskvällarna ordnades sex gånger under 2006 i Arbetets Vänners lokal i Helsingfors på Annegatan 26. De samlade flera hundra dansande. NU i G18 Svenska pensionärsförbundet arrangerade tillsammans med sina Helsingforsföreningar, SAMS, en storsamling i G18, Georgsgatan 18 i Helsingfors den 20 september med över besökare. Under dagen hade besökarna möjlighet att bekanta sig med förutom Svenska pensionärsförbundet även andra finlandssvenska organisationer och samfund som verkar bland den äldre befolkningen. Under dagen, som höll på från kl. 11 till kl. 22, bjöds på varierande underhållning och en paneldiskussion med temat Hur mycket får vi kosta? Rör på påkarna Motion är ett viktigt tema och en ännu viktigare sysselsättning. Förbundets medlemsaktivitetsgrupp hade beslutat att med stöd av förbundets höstmötesdiskussion 2004 utlysa en motionskampanj, som blivit tradition. Detta år var höjdpunkten den 5 oktober, då alla föreningar skulle samla sina medlemmar för att motionera och för att överlämna en motion om närståendevårdarnas situation till kommunens beslutfattare. Totalt samlades cirka personer för att motionera och överräcka initiativet. Evenemangen syntes i alla riksomfattande och regionala medier. Evenemanget var ett tillfälle för föreningarna att sköta intressebevakningen lokalt. Samtalskafé Samtalskaféprojektet med Eläkeliitto avslutades i slutet av året. En slutrapport har avgetts. Samtalskaféer fungerar i minst tio av förbundets föreningar. En anhållan har tillställts Penningautomatföreningen RAY för en utvecklad form av samtalskaféer, Snackbaren, från och med Resor Förbundet arrangerade följande resor under år 2006: Seniorskeppet, Silja Line kryssning till Stockholm Med på båten från Helsingfors fanns bl.a. Benny Törnroos, Calle Pettersson och Roger Liljestrand. Resa till St Petersburg Julkryssning Julvecka på Norrvalla Rehab Center Övriga med BTI Nordic 260 personer 40 personer 45 personer 35 personer 350 personer

7 7 Totalt cirka 750 personer deltog i resor arrangerade av förbundet. Semesterverksamhet RAY/Penningautomatföreningen beviljade Svenska pensionärsförbundet r.f euro år 2006 för att understöda semesterverksamhet för pensionärer. Semesterveckorna ordnades som semester i grupp under sex-sju dagar och inkluderade olika behandlingar och aktiviteter på en av förbundet godkänd rehabiliteringsanstalt. Deltagarna betalade en självriskandel om 120 euro. Sammanlagt 48 personer (43 pensionärer 2005) tillbringade en semestervecka på Norrvalla Rehab Center, Nykarleby sjukhem, Bottenhavets sjukhem eller Sjundeå Rehab Center. Antalet ansökningar var 102 och vid urvalet beaktades medlemskap i en medlemsförening eller i förbundet, senaste besök på rehabiliteringsanstalt, ålder, boendeförhållanden och graden av rehabiliteringsbehov. Samarbetet med Semesterförbundet, som hör till Folkhälsans organisation, fortsatte under Via Semesterförbundet hade ytterligare 24 personer möjlighet att erhålla semesterstöd, 12 personer på Sjundeå Bad och 12 personer på Norrvalla Rehab Center i Österbotten. Understöd Förbundet betalade inte ut understöd till föreningarna ur de två fonder förbundet förvaltar. Medlemsförmåner Under 2006 har förbundet förhandlat om olika medlemsförmåner. Medlemmarna får förmånligare bränsle på Esso bensinstationer runtom i landet. Eira sjukhus, Svenska teatern och Nationaloperan har beviljat förbundets medlemmar och föreningsmedlemmar extra förmåner. Aktiva förhandlingar om medlemsförmåner har pågått kontinuerligt. 4. Kommunikation God Tid Förbundets tidning God Tid utkom med nio nummer 2006 jämfört med sju nummer tidigare. Annonseringen har ökat i volym, vilket även ekonomiskt möjliggör tätare utgivning. Den tätare utgivningstakten har lett till snabbare information. God Tid når långt flera än förbundets medlemskår. Diskussionen på tidningens debattsida har varit livlig. God Tid har liksom tidigare varit med inom det finlandssvenska tidskriftsprojektets avdelning på Bokmässan i Helsingfors Mässcentrum i oktober. Hackmans stiftelse har beviljat medel för att ge ut God Tid som taltidning, vilket sker som ett försöksprojekt under Intern information Telefonen är förbundskansliernas viktigaste kommunikationsmedel och kontakterna mellan föreningar och kanslierna är livlig.

8 8 Medlemsbreven har minskat i antal, främst till följd av den tätare utgivningen av God Tid som har möjliggjort föreningarnas önskemål om mer information i God Tid. Medlemsbrev sänds vid behov till föreningarnas ordförande och sekreterare. Svenska pensionärsförbundet gav ut en egen kalender. Inom förbundet har kontakterna per telefon och via e-postadressen ökat. Extern information Svenska pensionärsförbundet arbetar aktivt för att nå en bra plattform i det finländska medvetandet. SPF har satsat på direktkontakt med media och beslutsfattare och kontaktas ofta med begäran om kommentarer, intervjuer och deltagande i debatter. Kontakterna med massmedia har under år 2006 varit intensiva. Initiativ togs ofta från mediernas sida och SPF har befäst sin ställning som expert på pensions- och pensionärsfrågor. Förbundets erfarenheter och kunskaper är efterfrågade. Svenska pensionärsförbundet gav kontinuerligt uttalanden i samband med förbundsmötena och styrelsemöten. Förbundets webbplats Förbundets webbplats flyttade in på den finlandssvenska portalen Kulturhuset.fi hösten Tack vare Kulturhusets publiceringsverktyg DigiStoff har det blivit enklare än tidigare att publicera dokument på webbplatsen där man numera kan studera ledare och kolumner ur God Tid, bl.a. Håkans hörna, förbundets ställningstaganden, verksamhetsplaner och -berättelser, stadgar och medlemsbrev. Publiceringsverktyget gör det lättare för föreningarna att uppdatera sina egna sidor inom webbplatsen och arbetet med att engagera föreningarna i detta har inletts. Förbundet har erbjudit föreningarna helt egna s.k. underwebbplatser. Den första underwebbplatsen öppnades för Drumsö Pensionärer rf. År 2006 fick förbundets webbplats besök (7 220 år 2005). 5. Nätverk Samarbete med andra organisationer Delegationen för de riksomfattande pensionärsorganisationerna (VENK) till den 19 juni 2006 Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO Från den 20 juni 2006 Delegationen för äldre- och pensionspolitiska frågor (VANK) Svenska Studieförbundet, styrelsen Folkhälsan, Hem och Skola, Helsingfors skolverk Projektgruppen för medfostrare Farfar i skolan Förbundets representant ordf. Samuel Lindgrén vl Veronica Fellman ordf. Samuel Lindgrén vl Veronica Fellman f.d. förb.ordf. Håkan Hellberg ersättare Christina Fagerström vl Veronica Fellman vl Veronica Fellman

9 9 Eläkeliitto Samtalscafé, projektsamarbete Teknologi på äldres villkor, projektet ISAK styrelsemedlem Majlis Kvist vl Veronica Fellman Internationellt samarbete Förbundet har samarbete och kontakter till Sveriges Pensionärsförbund SPF. Samarbetet baserar sig på ömsesidigt utbyte av information och verksamhetsformer. Svenska pensionärsförbundet är medlem i AGE, the European Older People s Platform, paraplyorganisationen för samtliga 25 EU-länders riksomfattande pensionärsorganisationer. Förbundet blev officiellt antaget i november 2005 till observationsmedlem och antas under 2007 till ordinarie medlem. Förbundet är det andra finländska förbundet som är medlem, tillsammans med Centralförbundet för de gamlas väl. AGE Platform har ett fullmäktigemöte per år, två styrelsemöten per år och två expertgrupper, som sammanträder två-tre gånger per år. Expertgrupperna är tillsatta för eliminering av diskriminering av äldre och för att praktiskt inkludera äldre i samhället. Verksamhetsledaren har varit kontaktperson till AGE Platform. 6. Förbundets ekonomi Bokslutet för år 2006 utvisar en förlust på ,26euro (2005 ett överskott på ,38 euro, 2004 ett överskott på ,58 euro, 2003 ett underskott på ,04 euro). Förbundets likviditet har varit tillfredsställande under året tack vare intäkter från ingångna samarbetsavtal, understöd från fonder, stiftelser och Penningautomatföreningen RAY och fortsatt god annonsförsäljning för God Tid. Understöd och samarbetsavtalen har inbringat euro. Översikt över understöden: Svenska kulturfonden William Thurings stiftelse Helsingfors stad Sparbanksstiftelsen i Esbo-Grankulla Fortum Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse SFV Sparbanksstiftelsen i Helsingfors Folkhälsan Konstsamfundet Hans Bang stiftelsen Stiftelsen Martha och Albin Löfgrens kulturfond Totalt euro euro euro euro euro euro euro euro euro euro euro euro euro Penningautomatföreningen RAY har utöver det gängse allmänna understödet på euro även beviljat Svenska pensionärsförbundet r.f. SPF understöd för semesterverksamhet ( euro) och för investering i en aktie i ett bostadsaktiebolag som berättigar till en lokal på Annegatan 25 ( euro). Styrelsen föreslår att förlusten täcks av medlen på vinst- och förlustkontot.

10 10 7. Utbildning Kuggomvecka med kultur, hantverk och samvaro SPF ordnade i samarbete med Svenska folkhögskolan AB, Kuggomskolan i Pernå en rekreationsvecka med temat kultur och hantverk. En tvådelad skrivarkurs arrangerades på Finns folkhögskola 24-25/1 och 14-15/3 med Åsa Stenvall-Albjerg som kursledare. Äldre bilister i trafiken var temat för Folkhälsans och Svenska pensionärsförbundets gemensamma dagskurser för äldre bilister. Kurser hölls i Kimito. Borgå, Helsingfors och Karis. Frågesport Förbundet beslutade att ordna en frågesport i hela landet med temat Finland för att aktivera sina medlemmar. Totalt 40 föreningar i alla sex distrikt ställde upp lag till uttagningstävlingar den 31 oktober och av dessa valdes ett lag från Helsingfors, ett från Nyland, ett från Åboland och Åland och ett från Österbotten och Övriga Finland ut. Vinnare i frågesportsfinalen var Kimito Pensionärsförening r.f. På höstmötet den 8 november leddes frågesporten av Anders G. Lindqvist, som hade sammanställt frågorna till hela frågesportsevenemanget, även till uttagningstävlingarna, tillsammans med Per-Henrik Nyman och Ebba Jakobsson. Trafikinformation Förbundet ordnade trafikdagar tillsammans med Folkhälsan och lokala bilskolor i Österbotten och i Åboland och i Helsingfors. Cirka 300 personer deltog i de informativa kursdagarna. 8. Utvärdering Förbundet har haft en intensiv verksamhet. Glädjande är att medlemsvärvningskampanjen gav ett så positivt resultat. God Tid har utvecklats till ett språkrör för pensionärerna och har starkt bidragit till att öka kännedomen om och intresset för förbundet. Den ökade sponsoreringen och RAY:s bidrag vittnar även om att förbundets arbete är uppskattat och betraktas som viktigt. Förbundets nya lokaliteter i det centrala Helsingfors har skapat goda förutsättningar för en framgångsrik verksamhet. Tillkomsten av PIO/EETU innebär starkt förbättrade möjligheter att samfällt med andra pensionärsorganisationer förhandla med beslutsfattare om pensionärspolitiska frågor. Glädjande är att de politiska beslutsfattarna i högre grad än förut lyssnar till förbundets synpunkter, initiativ och vädjanden och allt oftare lovar föra saken vidare. Uppvaktningen av beslutsfattare i olika kommuner i samband med motionskampanjen var en framgång i de kommuner där detta skedde. Storsamlingarna för pensionärer blir alltmer populära inslag i den regionala verksamheten. De svarar mot behovet av social samvaro och kulturella intryck och impulser samtidigt som de är en manifestation för det omgivande samhället om en stark medborgarrörelse som inte kan och får nonchaleras.

11 11 En besvikelse är att frågan om något slag av organiserad förhandlingsrätt inte har lett till resultat trots visad förståelse vid förhandlingar. Regionala verksamhetsberättelser Enligt stadgarna har förbundet sex verksamhetsområden: Helsingfors, Nyland, Åboland, Österbotten, Åland och övriga Finland. 1. Helsingfors och Nyland Ett samråd som stöd för ombudsmannen i södra Finland har sammanträtt till två rådplägningar under året. Samrådet har diskuterat södra Finlands organisationsstruktur och hur koordineringen av den regionala verksamheten kan utvecklas. Medlemsvärvningen, resor, kurser, seminarier o.a. frågor av praktisk natur diskuterades. Medlemmar i samrådet var: ordförande Majlis Kvist från SAMS, Tord Carlström från Östsam, Jan Broman från Överens, Kurt Grönholm från SAMS och Ulla Dönsberg från Västsam. Helsingfors distrikt SAMS Samarbetsorganet höll sju möten under året varav aprilmötet hölls i Mjölbolsta varvid SAMS kunde bekanta sig med verksamheten inom Folkhälsan Raseborg Ab. SAMSig en intressegrupp som valts inom SAMS diskuterar lokala intressefrågor. Verksamheten i Kronohagen- Skatuddens pensionärer har legat nere under en längre tid, men under hösten sammankallades till ett första möte för äldre svenska inom området och verksamheten verkar komma i gång på nytt. Annan verksamhet NU SPF på G18 en festdag för fullvuxet folk SAMS medlemsföreningar fungerade som värdar under dagen och informerade om föreningarnas verksamhet. Danskvällarna Tillsammans med pensionärsförbundet arrangerade SAMS tre danskvällar i AV-salen på våren och två danskvällar på hösten i AV-salen och en på Astoria salen. Antalet deltagare under året var per kväll. Kvällarna kunde ordnas tack vare stöd från finlandssvenska fonder. Pjäsen Under torparsolen på Raseborg sommarteater sågs 1.7 av ca 50 personer. The Swing Sisters föreställning besöktes av 50 personer. Fabergéutställningen på Vapriikki i Tammerfors besågs av 48 personer Seminariet Sprätt på livet tillsammans med Folkhälsan hölls den 5 oktober med 74 deltagare.

12 12 Östra Nylands distrikt Öst-Sam Styrelsen sammanträdde till fyra möten. Distriktet arrangerade båtutflykter till Fagerö i Pyttis den 6 och 7 juli med närmare 200 deltagare. Sommarfesten hölls den 3 augusti Rönnäs som var fullsatt med över 200 deltagare. Den traditionella kyrkogången samlade likaså ungefär 200 deltagare. Mellersta Nylands distrikt Överens Överensföreningarnas representanter samlas till två möten per år i mars och oktober. Västra Nylands distrikt - Västsam Västsam sammanträder till vår och höstmöte. Tema vid träffarna var medlemsvärvningen 2. Åboland De åtta pensionärsföreningarna i Åboland saknar samordnande distrikt. De tre föreningarna på Kimitoön träffas årligen till större Treklöverträffar och Väståbolands Föreningar i Nagu, Korpo och Houtskär träffas regelbundet. Alla Åboländska föreningar var representerade i den årliga lillajulskryssningen till Stockholm med eget program ombord och ca 300 deltagare. Träffen för ordförande och sekreterare från alla föreningar hölls i Nagu och tema för dagen var medlemsvärvningen. 3. Åland Mariehamns Pensionärsförening (MPF) som trots namnet har medlemmar i nästan alla åländska kommuner hade ett mycket aktivt år. Medlemstidningen Nyset har åtminstone ifråga om sidantal vuxit under de senaste åren från att t.ex. år 2002 haft 122 sidor till 132 sidor under år Nyset utkommer med nio nummer i året.. Föreningen håller månadsmöten med intressanta föreläsningar och program. Teman under året var bl.a.mozart och Taube. Årets kulturresa gick till Dalarna i Sverige medan målet för vårresan var Enklinge och höstresan Eckerö. Underavdelningar och sektioner MPF har underavdelningar i Eckerö och på Kökar. Både verksamheten och antalet medlemmar ökade. Detsamma gäller MPF:s sektioner som Nybyggarne, Moderatokören, bowling, boule, bangolf och bokklubb. Motion i olika former har funnits på programmet under året. Norra Ålands pensionärer Sedan tre år tillbaka finns en ny pensionärsförening på Åland Norra Ålands pensionärer.

13 13 Föreningen hör inte ännu till Svenska pensionärsförbundet, men under året har kontakt hållits mellan pensionärsförbundet och Norra Ålands pensionärer med målet att föreningen skall ansluta sig till Svenska pensionärsförbundet. 4. Österbottniska distriktet Distriktets vårmöte hölls torsdagen den 17 mars i Larsmo. Totalt 85 personer, varav 60 representanter för 26 föreningar deltog i mötet. Mötet konstaterade i sitt uttalande att pensionärerna fick ytterst små förbättringar i förra regeringsprogrammet. Nu måste välfärdssamhället garantera pensionärernas köpkraft och värna om deras ekonomiska behov, kräver det österbottniska distriktet. Distriktets föreningar samlades till höstmöte i Övermark tisdagen den 31 oktober. Närvarande var 100 personer varav 54 befullmäktigade representanter för 23 föreningar. Skatteberedare Maria Järnström redogjorde för beskattningen av pensioner och löneinkomster, vilken av pensionärer upplevs som orättvis och ojämlik. Pensionärsdistriktet kräver att beskattningen av pensionärer och löntagare skall vara lika, vilket måste beaktas i nästa regeringsprogram. Torolf Fröjdö som varit distriktsordförande sedan 1998 hade undanbett sig återval. Sven-Erik Kjellman från Kvevlax valdes enhälligt till ny ordförande för Distriktets styrelse hade fyra styrelsemöten. Andra finansminister Ulla-Maj Wideroos, riksdagsmännen Nils-Anders Granvik och Pehr Löv mötte upp till rådslaget med distriktsstyrelsen den 9 januari. Förbundets nya ordförande Samuel Lindgren deltog också. Aktuella pensionspolitiska och ekonomiska frågor ventilerades. Den 5 maj uppvaktade pensionärsförbundens distriktsorganisationer från Österbotten valkretsens riksdagsmän i riksdagshuset. Torolf Fröjdö och Sven-Erik Kjellman företrädde det österbottniska distriktet. Regionala verksamhetskonferenser hölls 11 och 12 september, där man i huvudsak fokuserade på medlemsrekryteringen. Mediekonsult Christoffer Wiik inspirerade och skapade motivation för medlemsvärvningen. Tjugotvå föreningar hade sänt representanter till kurserna som hölls i Närpes, Vasa och Nykarleby. Ett resultat av samarbete med Wasa Teater är att 734 medlemmar från olika föreningar såg pjäsen Under liten himmel i början av året. Under sen hösten bevistade 452 pensionärer matinéföreställningar med pjäsen Fältskärns berättelser. Förbundsordförande Samuel Lindgren höll vändagstalet vid festen i Kvevlax för 300 personer som firade vändagen. Distriktets vårdagar hölls i början på april i Jakobstad och Närpes. Förbundsordförande Samuel Lindgren talade på båda platserna. Uppslutningen i Jakobstad var mycket god eftersom 400 pensionärer mötte upp. I Närpes stannade publikantalet under 200 personer. Distriktets huvudaktivitet under året är sommardagen första onsdagen i augusti. Forsby paviljong i Pedersöre var mötesplats för över pensionärer, vilket är nytt deltagarrekord.

14 14 Pensionärsdistriktet noterar med tillfredsställelse att minister Elisabeth Rehn deltog i sommardagen. Före det egentliga programmet framförde skådespelaren Ylva Ekblad passionsdramat Maria Magdalena som redigerades av Johan Fagerudd. Pensionärsföreningen Milstolpen från Jakobstad vann denna gång med 16 poäng, distriktets och Andelsbankens frågesport. Korsholms pensionärsförening fick 15 poäng och tog andra platsen. Föreningarna från Nykarleby och Övermark delade på tredje platsen med 14 poäng. Resan till Sydtyrolen i Italien, september, blev en framgång som borgar för distriktets fortsatta reseverksamhet i Europa. Under Henrik Svarfvars och Bert Bäcks reseledarskap genomfördes en mycket lyckad och upplevelserik resa för 47 resenärer. Senast distriktet arrangerade en resa utanför Norden var i slutet på 1980-talet. I höstresan/endagsresan, som ordnades fredagen den 15 september till Ikalis Badhotell, deltog 402 pensionärer. Vid utgången av år 2006 var 29 föreningar anslutna till distriktet/förbundet. Det sammanräknade medlemsantalet uppgick till ca Övriga Finland Till Övriga Finland räknas föreningarna i Tammerfors och Björneborg. Pensionärsföreningarna har skapat en fast ställning på respektive finska ort och fungerar som svenska forum. Föreningarnas verksamhet Kontakterna mellan förbundet, regionerna och föreningarna har intensifierats under året. Sammankomster Deltagare Årsmöten 118 (34) (5 183) Styrelsemöten 547 (505) (3 530) Månadsmöten 694 (678) (26 692) Fester 99 (151) (11 053) Kurser 103 (129) (2 488) Motion 3784 (782) (13 532) Inrikesresor 156 (170) (6 209) Utrikesresor 39 (41) (1 046) Teater _ 152 (129) (3 646) 5435 (2 618) (73 379) Föreningarnas verksamhet totalt enligt utsänd verksamhetsförfrågan: Antal föreningar svar sammankomster deltagare År År År År År År

15 15 Kommentarer till bokslutet Resultaträkningen Allmänt En del av förbundets verksamhet har genomförts först när beslut om understöd erhållits. Därav budgetöverskridningar till exempel på kontona 3001, 3005 och Konto Förklaring 3025 Medel har inte överförs från medlemsavgifterna till God Tid Lönerna består av chefredaktörens och till 20 % av kanslisternas löner Tryckningen av kalendrarna blev betydligt dyrare pga ny pärm Icke periodiserade APL-avgifter i bokslutet för Kontorshyrorna ökade med 50% i Helsingfors från april, bolagsstämman fattade beslutet om höjning av hyran efter det att förbundet hade flyttat in De anställdas resor ökade pga mer aktiviteter i föreningarna Drifts- och underhållskostnader innehåller främst städkostnader pga flyttningen Medlemsavgiften till AGE Platform har höjts. Balansräkningen Aktiva 1700 En stor del hänför sig till God Tids annonsfordringar för 9/2006 Passiva 2060 En investeringsfond har på revisorernas inrådan bildats av medel som förbundet erhöll från William Thurings stiftelse, euro och Svenska kulturfonden, euro, för inköp av kanslilokalen på Annegatan 25.

Förbundsmötet sammanträder årligen till vår- och höstmöte samt vid behov till extra möten.

Förbundsmötet sammanträder årligen till vår- och höstmöte samt vid behov till extra möten. 1 Godkänd av arbetsutskottet 3.3.2008 Godkänd av styrelsen 17.3.2008 Godkänd av vårmötet 23.4.2008 SVENSKA PENSIONÄRSFÖRBUNDET rf Årsberättelse 1.1 31.12.2007 1. Allmänt Verksamheten vid Svenska pensionärsförbundet

Läs mer

Hur få alla med Pensionärsförbundets IT projekt 2010 2015

Hur få alla med Pensionärsförbundets IT projekt 2010 2015 Hur få alla med Pensionärsförbundets IT projekt 2010 2015 Svenska pensionärsförbundet IT för Seniorer Slutrapport 1.1.2010-31.5.2015 8.7.2015 Mona Lehtonen Svenska pensionärsförbundet Pb 129, 00101 Helsingfors

Läs mer

Förbundsordföranden har ordet

Förbundsordföranden har ordet Årsrapport 2012 Förbundsordföranden har ordet Vi har lämnat 2012 bakom oss, och trots att det är full fart framåt är det också dags att sammanfatta året som gick. Det var mitt andra år som förbundsordförande.

Läs mer

Verksamhetsberättelsen 2012

Verksamhetsberättelsen 2012 Kajsaniemigatan 3 B 13 00100 Helsingfors Utdrag ur Verksamhetsberättelsen 2012 m Clara Björk Fotona tagna av: Sonja Londen Birgitta Kronberg :s värdegrund Vi tror på värdet att förmedla kunskap som är

Läs mer

Sydkustens landskapsförbund är en intresseorganisation för de tvåspråkiga kommunerna i södra Finland. Sakkunnigorganisation.

Sydkustens landskapsförbund är en intresseorganisation för de tvåspråkiga kommunerna i södra Finland. Sakkunnigorganisation. Års rapport 2013 1 Sydkustens landskapsförbund är en intresseorganisation för de tvåspråkiga kommunerna i södra Finland. Medlemskommuner: Borgå stad Esbo stad Grankulla stad Hangö stad Helsingfors stad

Läs mer

Förbundsordföranden har ordet

Förbundsordföranden har ordet Årsrapport 2011 Innehåll Förbundsordföranden har ordet 4 Förbundsdirektören har ordet 5 År 2011 i korthet 7 Rådgivnings- och kursverksamheten 8 Hushåll och näring 8 Operation skolmat 10 Miljöhänsyn i

Läs mer

Vem älskar ett förbund? En utredning om relationerna mellan lokal, regional och central nivå i nio finlandssvenska organisationer

Vem älskar ett förbund? En utredning om relationerna mellan lokal, regional och central nivå i nio finlandssvenska organisationer Vem älskar ett förbund? En utredning om relationerna mellan lokal, regional och central nivå i nio finlandssvenska organisationer karoline berg & siv sandberg åbo akademi Utredning på uppdrag av Svenska

Läs mer

Svenska hörselförbundet rf Verksamhetsberättelse 2011. Innehåll

Svenska hörselförbundet rf Verksamhetsberättelse 2011. Innehåll Svenska hörselförbundet rf Verksamhetsberättelse 2011 Innehåll 1. Allmänt 1 2. Information 2 3. Kursverksamhet 5 4. Internationell verksamhet 6 5. Medlemsföreningarnas verksamhet 7 6. Frivilligverksamhet

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE & BOKSLUT 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE & BOKSLUT 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE & BOKSLUT 2014 T.f verksamhetsledarens förslag Styrelsens beslut, 11.3.2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING SÖU:s tre huvuduppgifter 1 MEDLEMSSERVICE 1.1 Aktivitet i Medlemsföreningarna

Läs mer

Illustration från videon En kvart om dagen / Paul Söderholm

Illustration från videon En kvart om dagen / Paul Söderholm ÅRSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2013 Pärmbild: Ombrytning: Illustration från videon En kvart om dagen / Paul Söderholm Förbundet Hem och Skola i Finland rf Förbundet Hem och Skola i Finland rf Nylandsgatan 17

Läs mer

A rsrapporter. Verksamhetsberättelser bokslut och revisionsberättelser ekonomitabeller adresser samfundsordning stadgar

A rsrapporter. Verksamhetsberättelser bokslut och revisionsberättelser ekonomitabeller adresser samfundsordning stadgar A rsrapporter MKF Missionskyrkan i Finland FMF Fria Missionsförbundet rf FMU Föreningen Missionskyrkans Ungdom och deras samarbetsorganisationer 2013 Utgiven av Missionskyrkan i Finland Elevkåren i högstadiet

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2010 SVENSKA STUDIECENTRALEN

ÅRSBERÄTTELSE 2010 SVENSKA STUDIECENTRALEN Godkänd av Direktionen 16.2.2011 ÅRSBERÄTTELSE 2010 SVENSKA STUDIECENTRALEN Frivilligt på svenska Svenska studiecentralen, SSC, som under verksamhetsåret firade sitt 90-årsjubileum, har som uppgift att

Läs mer

Årsbok 2011 FINLANDS SVENSKA UNGDOMSFÖRBUND FSU R.F. Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU ÅRSBOK 2011 3

Årsbok 2011 FINLANDS SVENSKA UNGDOMSFÖRBUND FSU R.F. Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU ÅRSBOK 2011 3 Årsbok 2011 FINLANDS SVENSKA UNGDOMSFÖRBUND FSU R.F. Finlands Svenska Ungdomsförbund. FSU ÅRSBOK 2011 3 Innehåll Förord...5 Finlands Svenska Ungdomsförbund...6 Svenska Österbottens Ungdomsförbund...12

Läs mer

Ann-Marie Lindqvist. Handikappservice i Svenskfinland en förundersökning 2/2009

Ann-Marie Lindqvist. Handikappservice i Svenskfinland en förundersökning 2/2009 1 Ann-Marie Lindqvist Handikappservice i Svenskfinland en förundersökning 2/2009 Handikappservice i Svenskfinland - en förundersökning Ann-Marie Lindqvist: Handikappservice i Svenskfinland - en förundersökning

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2012 SVENSKA STUDIECENTRALEN Godkänd av Svenska studiecentralens direktion 21.2.2013

ÅRSBERÄTTELSE 2012 SVENSKA STUDIECENTRALEN Godkänd av Svenska studiecentralens direktion 21.2.2013 Bemötande - Inkluderande - Lärande ÅRSBERÄTTELSE 2012 SVENSKA STUDIECENTRALEN Godkänd av Svenska studiecentralens direktion 21.2.2013 I slutet av år 2012 förnyades Svenska studiecentralens upprätthållartillstånd

Läs mer

ÅRSRAPPPORT 2014 - Föreningen Luckan r.f. Föreningsreg: 181.018, FO-nummer: 1637159-4

ÅRSRAPPPORT 2014 - Föreningen Luckan r.f. Föreningsreg: 181.018, FO-nummer: 1637159-4 UTKAST TILL ÅRSRAPPORT. OMBRYTS OCH BILDSÄTTS EFTER VÅRMÖTET I APRIL /KN ÅRSRAPPPORT 2014 - Föreningen Luckan r.f. Föreningsreg: 181.018, FO-nummer: 1637159-4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Överblick sid 2 2.

Läs mer

Förhistoria SPF räknar 5 september, 1939 som startpunkt för sin

Förhistoria SPF räknar 5 september, 1939 som startpunkt för sin Förhistoria SPF räknar 5 september, 1939 som startpunkt för sin verksamhet. Ett antal pensionärsföreningar i Göteborg och omkringliggande områden samlades denna dag för att diskutera och besluta om bildande

Läs mer

Seniorpunkten. Korsholms senioren. Sånghäftet. Nr 1 Mars 2009 Korsholms pensionärsförening r.f. Årgång 3. I det här numret bland annat:

Seniorpunkten. Korsholms senioren. Sånghäftet. Nr 1 Mars 2009 Korsholms pensionärsförening r.f. Årgång 3. I det här numret bland annat: Korsholms senioren Nr 1 Mars 2009 Korsholms pensionärsförening r.f. Årgång 3 Seniorpunkten Danserna är riktiga höjdpunkter på Seniorpunkten! Det har nu gått åtta år sedan Korsholms kommuns dagcentral i

Läs mer

Folkhälsans förbund r.f. Översikt över vår verksamhet

Folkhälsans förbund r.f. Översikt över vår verksamhet Folkhälsans förbund r.f. Översikt över vår verksamhet 2012 Folkhälsans förbund rf Översikt över vår verksamhet 2012 sid 0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FOLKHÄLSANS FÖRBUND R.F.... 0 ÖVERSIKT ÖVER VÅR VERKSAMHET...

Läs mer

Föreningen kan också utan att sträva efter vinst bedriva biljettförmedling till evenemang som främjar föreningens syfte.

Föreningen kan också utan att sträva efter vinst bedriva biljettförmedling till evenemang som främjar föreningens syfte. Verksamhetsberättelse 2014 Föreningen Luckan r.f. Föreningsregistret: 181018 FO-nummer: 1637159-4 ALLMÄNT OM LUCKAN Föreningens syfte är att främja svenskspråkig samhällelig och kulturell verksamhet i

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014. DISTRIKTSSTYRELSEN Ordinarie: Lisbeth Staaf-Igelström Karlstad-Handels Ordförande Lillemor Johansson Hammarö

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

SOS Aktuellt önskar alla sina läsare en fridfull jul och ett skönt nytt år!

SOS Aktuellt önskar alla sina läsare en fridfull jul och ett skönt nytt år! Samhälle och Socialt Utbud Tidningen som för den finlandssvenska handikappades talan och granskar det sociala utbudet ISSN 1795-410X Prenumerera för 12 6/2011 december SOS Aktuellt önskar alla sina läsare

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning IOGT-NTO Halland Innehållsförteckning Mötesprogram... Sid 3 Förslag till föredragningslista... Sid 4-5 Verksamhetsberättelse... Sid 6-11 Medlemsstatistik.... Sid 12 Resultaträkning och budget..... Sid

Läs mer

Bokbussar, hemsidor, processarbete, yrkesexamen

Bokbussar, hemsidor, processarbete, yrkesexamen Finlands svenska biblioteksförenings medlemstidning Nr 1/2009 Bokbussar, hemsidor, processarbete, yrkesexamen Innehåll 3. Ledaren 4. Notiser 7. Korsholms nya bokbuss 8. Biblioteksverksamhet utan gränser

Läs mer

DHR FÖRBUNDET FÖR ETT SAMHÄLLE UTAN RÖRELSEHINDER

DHR FÖRBUNDET FÖR ETT SAMHÄLLE UTAN RÖRELSEHINDER Verksamhetsberättelse Redaktör: Lasse Andersson ÅR 2011 Den första december stod vi för första gången utanför Rosenbad för att påminna landets ministrar om hur många dagar som gått sedan remisstiden gick

Läs mer

Kongress 2014 26-27 april

Kongress 2014 26-27 april Humanisterna Kongress 2014 26-27 april 1 Kongresshandlingar 2014 01 Kallelse 02 Dagordning 03 Förslag till arbetsordning 04 Verksamhetsberättelse & ekonomisk berättelse 05 Revisorernas berättelse 06 Förbundsstyrelsens

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

Synskadade. Nr 9 oktober 2010 Finlands. Talsyntesen Samuel lanserades. FSS ögonskyddskampanj diskussion i 8. Assistans-

Synskadade. Nr 9 oktober 2010 Finlands. Talsyntesen Samuel lanserades. FSS ögonskyddskampanj diskussion i 8. Assistans- Synskadade Nr 9 oktober 2010 Finlands 4 FSS ögonskyddskampanj fem år diskussion i 8 Assistans- 11 Vasa Talsyntesen Samuel lanserades Innehåll Nr 9/10 3 4 8 11 14 16 18 19 20 22 26 27 Ledaren: Läsning för

Läs mer