SVENSKA PENSIONÄRSFÖRBUNDET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "25.4.2007. SVENSKA PENSIONÄRSFÖRBUNDET"

Transkript

1 1 Godkänd av förbundets styrelse och av förbundets vårmöte SVENSKA PENSIONÄRSFÖRBUNDET r.f. Berättelse över verksamheten Allmänt Svenska pensionärsförbundet r.f:s trettiofjärde verksamhetsår avslutades den 31 december Förbundets medlemsvärvning visade sig lyckad, totalt personer anslöt sig till förbundet och förbundet har nu cirka medlemmar. Den exakta medlemssiffran för 2006 blir klar när förbundets föreningar har meddelat sina medlemmar. Förbundet fick nya kansliutrymmen i Helsingfors på Annegatan 25. En ny intresseorganisation, Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO grundades, med bland andra Svenska pensionärsförbundet som stiftande medlem. Folkpensionerna höjdes med 5 euro som en extraordinär nivåförhöjning den 1 september. Genom höjningen kom folkpensionerna att i slutet av året uppnå samma procentuella förhöjning som arbetspensionerna. Pensioner inom inkomstintervallet euro årligen blir mellan 0,1 och 2,9 procent hårdare beskattade än motsvarande inkomster för löntagare. Skattebetalarnas centralförbund har föreslagit en modell enligt vilken dessa skatteskillnader kan utjämnas. Den allmänna samhälleliga debatten verkar positiv till förslaget. Strategiprojekt Förbundet fick finansiering från arbetsministeriet för en strategiexpert som bistår förbundet att uppdatera förbundets strategi. Strategin godkändes av förbundets vårmöte den 26 april. En slutrapport har avgivits över projektet. Förbundsmöten Förbundsmötet är SPF:s högsta beslutande organ och sammanträder årligen till vår- och höstmöte samt vid behov till extra möten. Vårmötet Svenska pensionärsförbundet r.f. höll sitt vårmöte den 26 april i Majvik i Kyrkslätt. På mötet var 43 föreningar representerade genom 93 befullmäktigade delegater. Totalt var cirka 200 personer närvarande. Styrelsens verksamhetsberättelse samt bokslutet för år 2005 godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Vårmötet godkände ett uttalande om att trygga tillgängligheten och kvaliteten i social- och hälsovården för äldre. Bo Ekstam framförde Kyrkslätt kommuns hälsning, Jens Berg, programchef vid Rundradion, berättade om den förestående digitaliseringen av televisionssändningarna. Sex före detta ordförande och en vice ordförande kallades till hedersmedlemmar i förbundet. Dessa var: Elly Sigfrids (vice ordförande ), Jarl Mattsson (ordförande ), Levi Klåvus (ordförande ), Ragnar Hansson (ordförande

2 ), Göran Björkman (ordförande ), Håkan Hellberg (ordförande ) och Per-Henrik Nyman (ordförande ). Av dessa kunde Levi Klåvus, Ragnar Hansson och Per-Henrik Nyman delta i vårmötet. Per-Henrik Nyman framförde hedersmedlemmarnas gemensamma tack. Höstmötet Förbundets höstmöte hölls i Tammerfors den 8 november på UKK-Institutet. Totalt 113 befullmäktigade representanter fanns på plats från 46 föreningar tillsammans med cirka 20 åhörare och frågesportslagmedlemmar. Gästföreläsare var Hans Lenkert, verksamhetschef i Sveriges pensionärsförbund, och Anders Nordman, verkställande direktör på Veritas Skadeförsäkringsbolag. Ordförande Samuel Lindgrén omvaldes till ordförande. Till förbundsstyrelsen valdes för en tvåårsperiod följande personer: Majlis Kvist, Helsingfors med Björn Federley, Helsingfors som ersättare, Raili Svahnström, Nagu med Märta Sjöblom, Kimito som ersättare, Torolf Fröjdö, Kronoby med Anna Kristina Sandvik, Nykarleby som ersättare, Marlene Höglund, Björneborg med Marianne Huotari, Tammerfors som ersättare och Sven-Erik Kjellman, Kvevlax med Sylvia Gran, Kristinestad som ersättare. Förbundets medlemsavgift fastställdes oförändrad till 7 euro per medlem i en medlemsförening. Avgiften beräknas enligt det antal medlemmar en förening har den 1 januari Medlemsavgiften för understödande medlemmar höjdes till 20 euro. Till revisorer för 2007 valdes Eva Bruun, CGR, Ernst & Young och Holger Kronman, Helsingfors. Till ersättare valdes Ernst & Young och Ingmar Backman, Vasa. Höstmötet tillsatte en valberedningskommitté för att bereda de personval som skall förrättas vid höstmötet år Till medlemmar valdes Carin Åminne (sammankallare, Åbo), Per-Erik Ede (Purmo) och Runa Reimavuo (Helsingfors). Verksamhetsplanen och budgeten för 2007 fastställdes. (Efter) Före möteshandlingarna hölls finalen i frågesportstävlingen, med Anders G. Lindqvist som ledare. Förbundsstyrelsen 2006 Samuel Lindgrén ordförande Esbo Torolf Fröjdö I vice ordförande Kronoby Majlis Kvist II vice ordförande Helsingfors Ledamöter jämte personliga ersättare för mandatperioden : Stig Bäcklund, Borgå Jarkko Weckström, Sibbo Jan Broman, Kyrkslätt Norra Raili Nordblad, Kyrkslätt Rainer Johansson, Mariehamn Birgit Kroneld, Mariehamn Håkan Malm, Malax Sven-Erik Wester, Närpes Georg Lång, Ekenäs Bo-Viking Karlsson, Karis

3 3 Ledamöter jämte personliga ersättare för mandatperioden Marianne Huotari, Tammerfors Allan Lundström, Björneborg Torolf Fröjdö, Kronoby Ingalill Sund, Jakobstad Sven-Erik Kjellman, Kvevlax Sylvia Gran, Kristinestad Majlis Kvist, Helsingfors Valborg Louhisto, Helsingfors Raili Svahnström, Nagu Märta Sjöblom, Kimito Arbetsutskottet (AU) har haft följande sammansättning: ordförande Samuel Lindgrén och medlemmarna Torolf Fröjdö (AU:s vice ordförande), Majlis Kvist, Håkan Malm och Raili Svahnström. Verksamhetsledare Veronica Fellman fungerade som föredragande i styrelsen och arbetsutskottet och Per Thomasfolk som sekreterare. Styrelsen har sammanträtt sex gånger och arbetsutskottet sju gånger under året. Förbundets ordinarie revisorer 2006 var Eva Bruun, CGR, och Holger Kronman. Revisorssuppleanter var Revisionsbyrå Ernst & Young och Ingmar Backman. Finanskommitté Sedan år 2002 har förbundet haft en finanskommitté, som har tillsatts av styrelsen. Finanskommitténs uppgift är att förbättra den egna finansieringen. Finanskommittén har haft följande sammansättning: Lars Rönn, ordförande, Sven-Erik Kjellman, Kurt Nordman och förbundsordföranden. Verksamhetsledaren har fungerat som sekreterare. Nya samarbetsparter söks. Även finansieringen från fonder och stiftelser har gett utdelning på totalt euro. Finansrådet höll sex möten under året och förhandlade med ett flertal samarbetsparter. Förbundets personal år 2006: Veronica Fellman Per Thomasfolk Jan Holmberg verksamhetsledare ombudsman för Österbotten och Övriga Finland, första ersättare för verksamhetsledaren ombudsman för Södra Finland, andra ersättare för verksamhetsledaren kanslisekreterare och kanslist kanslist, vårdledig under hela året Åsa Laukonlinna Åsa Barman Sanna Kallio kanslistvikarie Marina Andersson-Rahikka kanslistvikarie Marianne Rönnberg kanslistvikarie från 1.9 Ulf Wahlström chefredaktör för God Tid och webbansvarig Bokföringen har skötts som köptjänst av Mimi Wiik. Annonsanskaffningen har skötts av Jonny Åstrand. Jennika Friman har hjälp med projektet NU, som hölls den 20 september på Georgsgatan 18. Hon har varit studerande vid Yrkeshögskolan Sydväst och har gjort sin praktikperiod på förbundet Förbundets centralkansli var beläget vid Indiagatan 1 i Helsingfors till den 31 mars, då det flyttade till Annegatan 25 A 3 våningen. Kansliet i Österbotten är placerat vid Handelsesplanaden 23 A i Vasa.

4 4 God Tids redaktionsråd Redaktionsrådet för God Tid har haft följande sammansättning: Anders G. Lindqvist, ordförande, Maj-Britt Paro, Roger Lind och Carin Åminne och tidningens ansvariga utgivare Samuel Lindgrén. Chefredaktör Ulf Wahlström har varit sekreterare. Verksamhetsledare Veronica Fellman har deltagit i mötena. Redaktionsrådet höll fyra möten under året. 2. Intressebevakning Pensionärsförbundens intresseorganisation (PIO/EETU) r.f. är det viktigaste organet för pensionärernas intressebevakning. Förbundet fortsätter att arbeta för att organisationen ska få status av remissorgan i pensions- och socialpolitiska frågor. Förbundets viktigaste intressebevakningsfrågor under 2006 var följande: a. förhandlingsrätt för pensionärerna - diskussion med Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO/EETU och andra finansminister Ulla-Maj Wideroos och specialmedarbetare Markus Österlund 23.5 och tal av andra finansminister Ulla-Maj Wideroos vid Svenska pensionärsförbundets seminarium i Vasa Rewell Center 8.9. b. beskattningen av pensionerna och höjning av pensionsinkomstavdraget - Skattebetalarnas centralförbunds förslag 9.10 till utjämning av beskattningen av skatter på pensionsinkomster mellan och euro årlig inkomst. c. utredning av en selektiv höjning av de lägsta pensionerna - ett krav på utredning av en selektiv höjning av de lägsta pensionerna har diskuterats med allsvenska riksdagsgruppen d. granskning av indexklausulen det brutna indexet - ett krav på granskning av indexklausulen för det brutna indexet har överlämnats till allsvenska riksdagsgruppen e. en högklassig äldreomsorg - ett krav på kvalitativt god äldreomsorg har överlämnats till allsvenska riksdagsgruppen Framfördes även vid mötet med statsminister Matti Vanhanen f. lägre vård- och läkemedelskostnader - har diskuterats med PIO/EETU på ett möte med generaldirektör Jorma Huuhtanen och direktör Helena Pesola på Folkpensionsanstalten g. de ekonomiska möjligheterna i kommunerna att garantera en kvalitativt god vård och uppnå kraven med vårdgarantin - Möte med statsminister Matti Vanhanen h. kommunal avgiftspolitik, bl.a. inom serviceboende och patient- och boendeavgifter - ett krav på kommunal avgiftspolitik har diskuterats med allsvenska riksdagsgruppen i. utveckling av olika boendeformer för pensionärer och planering av äldreboende med beaktande av pensionärernas individuella förmåga och önskemål - har diskuterats med allsvenska riksdagsgruppen j. närvårdarnas ställning - i samband med förbundets motionskampanj 5 oktober 2006 överlämnades motioner om närvårdarnas ställning till beslutsfattare i många finlandssvenska kommuner.

5 5 Svenska pensionärsförbundet överlämnade ett ställningstagande till företrädare för Kommunförbundet och till riksdagens grupp för seniorernas välfärd. k. arvs- och gåvoskatten bör avskaffas - förbundsordföranden och verksamhetsledaren har lyft fram frågan i olika politiska överläggningar. Förbundet har sänt följande pressmeddelanden: 16.2 om att förbundets kansli flyttar till Annegatan om att trygga tillgängligheten och kvaliteten i social- och hälsovården för äldre 5.10 om stöd för närståendevårdarna om information till äldre i kommunerna, där Svenska pensionärsförbundet r.f. kräver att kommunerna avdelar resurser för och utser pensionärsrådgivare. Inom ramen för PIO/EETU har förbundet deltagit i följande möten: Rådplägning på FPA Utarbetandet av material för rådplägning med riksdagsgruppernas ordförande Diskussion med Esa Swanljung och representanter för TELA Diskussion med representanter för arbetsgivar- och arbetstagarparterna Pensionärsparlamentet 3.10 med VD för Skattebetalarnas centralförbund Teemu Lehtinen och professor Edward Andersson. PIO/EETU samlades till ett konstituerande möte, ett höstmöte och tre styrelsemöten. PIO/EETU utsåg en delegation, i vilken Edward Andersson är Svenska pensionärsförbundets representant. Övriga medlemmar i delegationen är Esko Almgren, Kalevi Kivistö, Tuula Linnainmaa, Pekka Tuomisto och Pirkko Lahti. 3. Medlemsverksamhet Antalet betalande medlemmar i förbundets föreningar var personer. I medlemstalet ingår inte fristående prenumeranter på God Tid, vilka uppgår till cirka 173 och understödande medlemmar, som uppgår till cirka 100. Antalet föreningar i förbundet var 81. Medlemsregistret har genomgåtts, reviderats och uppdaterats. Svenska pensionärsförbundet är med i Svenska Kulturfondens och Svenska folkskolans vänners gemensamma projekt Kulturhuset, ett virtuellt webbhotell med server, domän och elektronisk post. Förbundets föreningar har en omfattande medlemsverksamhet, vilket framgår av förbundets sammanfattande statistik över föreningarnas verksamhet. Medlemsaktivitetsgruppen planerade ett medlemsvärvningsprogram för förbundet. Gruppen har haft följande sammansättning: ordförande Henrik Svarfvar och medlemmar Leif Blomberg, Frey Karlsson, Kristina Roos, Per-Erik Ede, Stig Bäcklund och Marianne Huotari. Veronica Fellman, Jan Holmberg och Per Thomasfolk (sekreterare) har deltagit i mötena. Medlemsaktivitetsgruppen höll fem möten under året. Medlemsaktivitetsgruppen har aktivt bidragit till att ge idéer till föreningarna för att skaffa flera medlemmar, vilket också har gett många medlemmar under året. Den 8 februari ordnades en ledarkonferens i Tammerfors, på UKK-institutet, som en inspirationskälla för

6 6 föreningarna till deras fortsatta verksamhet. Förbundsmötet i Kyrkslätt godkände en medlemsanskaffningstävling både för föreningar och för privatpersoner. Danskvällarna Förbundet har även samarbetat aktivt med olika organisationer för att få en större målgrupp för sin verksamhet i medlemsanskaffningssyfte. Till de synligaste hör samarbetet med Svenska kulturfonden, Svenska folkskolans vänner, Folkhälsan, Radio Vega, Aktia och Veritas. Danskvällarna ordnades sex gånger under 2006 i Arbetets Vänners lokal i Helsingfors på Annegatan 26. De samlade flera hundra dansande. NU i G18 Svenska pensionärsförbundet arrangerade tillsammans med sina Helsingforsföreningar, SAMS, en storsamling i G18, Georgsgatan 18 i Helsingfors den 20 september med över besökare. Under dagen hade besökarna möjlighet att bekanta sig med förutom Svenska pensionärsförbundet även andra finlandssvenska organisationer och samfund som verkar bland den äldre befolkningen. Under dagen, som höll på från kl. 11 till kl. 22, bjöds på varierande underhållning och en paneldiskussion med temat Hur mycket får vi kosta? Rör på påkarna Motion är ett viktigt tema och en ännu viktigare sysselsättning. Förbundets medlemsaktivitetsgrupp hade beslutat att med stöd av förbundets höstmötesdiskussion 2004 utlysa en motionskampanj, som blivit tradition. Detta år var höjdpunkten den 5 oktober, då alla föreningar skulle samla sina medlemmar för att motionera och för att överlämna en motion om närståendevårdarnas situation till kommunens beslutfattare. Totalt samlades cirka personer för att motionera och överräcka initiativet. Evenemangen syntes i alla riksomfattande och regionala medier. Evenemanget var ett tillfälle för föreningarna att sköta intressebevakningen lokalt. Samtalskafé Samtalskaféprojektet med Eläkeliitto avslutades i slutet av året. En slutrapport har avgetts. Samtalskaféer fungerar i minst tio av förbundets föreningar. En anhållan har tillställts Penningautomatföreningen RAY för en utvecklad form av samtalskaféer, Snackbaren, från och med Resor Förbundet arrangerade följande resor under år 2006: Seniorskeppet, Silja Line kryssning till Stockholm Med på båten från Helsingfors fanns bl.a. Benny Törnroos, Calle Pettersson och Roger Liljestrand. Resa till St Petersburg Julkryssning Julvecka på Norrvalla Rehab Center Övriga med BTI Nordic 260 personer 40 personer 45 personer 35 personer 350 personer

7 7 Totalt cirka 750 personer deltog i resor arrangerade av förbundet. Semesterverksamhet RAY/Penningautomatföreningen beviljade Svenska pensionärsförbundet r.f euro år 2006 för att understöda semesterverksamhet för pensionärer. Semesterveckorna ordnades som semester i grupp under sex-sju dagar och inkluderade olika behandlingar och aktiviteter på en av förbundet godkänd rehabiliteringsanstalt. Deltagarna betalade en självriskandel om 120 euro. Sammanlagt 48 personer (43 pensionärer 2005) tillbringade en semestervecka på Norrvalla Rehab Center, Nykarleby sjukhem, Bottenhavets sjukhem eller Sjundeå Rehab Center. Antalet ansökningar var 102 och vid urvalet beaktades medlemskap i en medlemsförening eller i förbundet, senaste besök på rehabiliteringsanstalt, ålder, boendeförhållanden och graden av rehabiliteringsbehov. Samarbetet med Semesterförbundet, som hör till Folkhälsans organisation, fortsatte under Via Semesterförbundet hade ytterligare 24 personer möjlighet att erhålla semesterstöd, 12 personer på Sjundeå Bad och 12 personer på Norrvalla Rehab Center i Österbotten. Understöd Förbundet betalade inte ut understöd till föreningarna ur de två fonder förbundet förvaltar. Medlemsförmåner Under 2006 har förbundet förhandlat om olika medlemsförmåner. Medlemmarna får förmånligare bränsle på Esso bensinstationer runtom i landet. Eira sjukhus, Svenska teatern och Nationaloperan har beviljat förbundets medlemmar och föreningsmedlemmar extra förmåner. Aktiva förhandlingar om medlemsförmåner har pågått kontinuerligt. 4. Kommunikation God Tid Förbundets tidning God Tid utkom med nio nummer 2006 jämfört med sju nummer tidigare. Annonseringen har ökat i volym, vilket även ekonomiskt möjliggör tätare utgivning. Den tätare utgivningstakten har lett till snabbare information. God Tid når långt flera än förbundets medlemskår. Diskussionen på tidningens debattsida har varit livlig. God Tid har liksom tidigare varit med inom det finlandssvenska tidskriftsprojektets avdelning på Bokmässan i Helsingfors Mässcentrum i oktober. Hackmans stiftelse har beviljat medel för att ge ut God Tid som taltidning, vilket sker som ett försöksprojekt under Intern information Telefonen är förbundskansliernas viktigaste kommunikationsmedel och kontakterna mellan föreningar och kanslierna är livlig.

8 8 Medlemsbreven har minskat i antal, främst till följd av den tätare utgivningen av God Tid som har möjliggjort föreningarnas önskemål om mer information i God Tid. Medlemsbrev sänds vid behov till föreningarnas ordförande och sekreterare. Svenska pensionärsförbundet gav ut en egen kalender. Inom förbundet har kontakterna per telefon och via e-postadressen ökat. Extern information Svenska pensionärsförbundet arbetar aktivt för att nå en bra plattform i det finländska medvetandet. SPF har satsat på direktkontakt med media och beslutsfattare och kontaktas ofta med begäran om kommentarer, intervjuer och deltagande i debatter. Kontakterna med massmedia har under år 2006 varit intensiva. Initiativ togs ofta från mediernas sida och SPF har befäst sin ställning som expert på pensions- och pensionärsfrågor. Förbundets erfarenheter och kunskaper är efterfrågade. Svenska pensionärsförbundet gav kontinuerligt uttalanden i samband med förbundsmötena och styrelsemöten. Förbundets webbplats Förbundets webbplats flyttade in på den finlandssvenska portalen Kulturhuset.fi hösten Tack vare Kulturhusets publiceringsverktyg DigiStoff har det blivit enklare än tidigare att publicera dokument på webbplatsen där man numera kan studera ledare och kolumner ur God Tid, bl.a. Håkans hörna, förbundets ställningstaganden, verksamhetsplaner och -berättelser, stadgar och medlemsbrev. Publiceringsverktyget gör det lättare för föreningarna att uppdatera sina egna sidor inom webbplatsen och arbetet med att engagera föreningarna i detta har inletts. Förbundet har erbjudit föreningarna helt egna s.k. underwebbplatser. Den första underwebbplatsen öppnades för Drumsö Pensionärer rf. År 2006 fick förbundets webbplats besök (7 220 år 2005). 5. Nätverk Samarbete med andra organisationer Delegationen för de riksomfattande pensionärsorganisationerna (VENK) till den 19 juni 2006 Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO Från den 20 juni 2006 Delegationen för äldre- och pensionspolitiska frågor (VANK) Svenska Studieförbundet, styrelsen Folkhälsan, Hem och Skola, Helsingfors skolverk Projektgruppen för medfostrare Farfar i skolan Förbundets representant ordf. Samuel Lindgrén vl Veronica Fellman ordf. Samuel Lindgrén vl Veronica Fellman f.d. förb.ordf. Håkan Hellberg ersättare Christina Fagerström vl Veronica Fellman vl Veronica Fellman

9 9 Eläkeliitto Samtalscafé, projektsamarbete Teknologi på äldres villkor, projektet ISAK styrelsemedlem Majlis Kvist vl Veronica Fellman Internationellt samarbete Förbundet har samarbete och kontakter till Sveriges Pensionärsförbund SPF. Samarbetet baserar sig på ömsesidigt utbyte av information och verksamhetsformer. Svenska pensionärsförbundet är medlem i AGE, the European Older People s Platform, paraplyorganisationen för samtliga 25 EU-länders riksomfattande pensionärsorganisationer. Förbundet blev officiellt antaget i november 2005 till observationsmedlem och antas under 2007 till ordinarie medlem. Förbundet är det andra finländska förbundet som är medlem, tillsammans med Centralförbundet för de gamlas väl. AGE Platform har ett fullmäktigemöte per år, två styrelsemöten per år och två expertgrupper, som sammanträder två-tre gånger per år. Expertgrupperna är tillsatta för eliminering av diskriminering av äldre och för att praktiskt inkludera äldre i samhället. Verksamhetsledaren har varit kontaktperson till AGE Platform. 6. Förbundets ekonomi Bokslutet för år 2006 utvisar en förlust på ,26euro (2005 ett överskott på ,38 euro, 2004 ett överskott på ,58 euro, 2003 ett underskott på ,04 euro). Förbundets likviditet har varit tillfredsställande under året tack vare intäkter från ingångna samarbetsavtal, understöd från fonder, stiftelser och Penningautomatföreningen RAY och fortsatt god annonsförsäljning för God Tid. Understöd och samarbetsavtalen har inbringat euro. Översikt över understöden: Svenska kulturfonden William Thurings stiftelse Helsingfors stad Sparbanksstiftelsen i Esbo-Grankulla Fortum Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse SFV Sparbanksstiftelsen i Helsingfors Folkhälsan Konstsamfundet Hans Bang stiftelsen Stiftelsen Martha och Albin Löfgrens kulturfond Totalt euro euro euro euro euro euro euro euro euro euro euro euro euro Penningautomatföreningen RAY har utöver det gängse allmänna understödet på euro även beviljat Svenska pensionärsförbundet r.f. SPF understöd för semesterverksamhet ( euro) och för investering i en aktie i ett bostadsaktiebolag som berättigar till en lokal på Annegatan 25 ( euro). Styrelsen föreslår att förlusten täcks av medlen på vinst- och förlustkontot.

10 10 7. Utbildning Kuggomvecka med kultur, hantverk och samvaro SPF ordnade i samarbete med Svenska folkhögskolan AB, Kuggomskolan i Pernå en rekreationsvecka med temat kultur och hantverk. En tvådelad skrivarkurs arrangerades på Finns folkhögskola 24-25/1 och 14-15/3 med Åsa Stenvall-Albjerg som kursledare. Äldre bilister i trafiken var temat för Folkhälsans och Svenska pensionärsförbundets gemensamma dagskurser för äldre bilister. Kurser hölls i Kimito. Borgå, Helsingfors och Karis. Frågesport Förbundet beslutade att ordna en frågesport i hela landet med temat Finland för att aktivera sina medlemmar. Totalt 40 föreningar i alla sex distrikt ställde upp lag till uttagningstävlingar den 31 oktober och av dessa valdes ett lag från Helsingfors, ett från Nyland, ett från Åboland och Åland och ett från Österbotten och Övriga Finland ut. Vinnare i frågesportsfinalen var Kimito Pensionärsförening r.f. På höstmötet den 8 november leddes frågesporten av Anders G. Lindqvist, som hade sammanställt frågorna till hela frågesportsevenemanget, även till uttagningstävlingarna, tillsammans med Per-Henrik Nyman och Ebba Jakobsson. Trafikinformation Förbundet ordnade trafikdagar tillsammans med Folkhälsan och lokala bilskolor i Österbotten och i Åboland och i Helsingfors. Cirka 300 personer deltog i de informativa kursdagarna. 8. Utvärdering Förbundet har haft en intensiv verksamhet. Glädjande är att medlemsvärvningskampanjen gav ett så positivt resultat. God Tid har utvecklats till ett språkrör för pensionärerna och har starkt bidragit till att öka kännedomen om och intresset för förbundet. Den ökade sponsoreringen och RAY:s bidrag vittnar även om att förbundets arbete är uppskattat och betraktas som viktigt. Förbundets nya lokaliteter i det centrala Helsingfors har skapat goda förutsättningar för en framgångsrik verksamhet. Tillkomsten av PIO/EETU innebär starkt förbättrade möjligheter att samfällt med andra pensionärsorganisationer förhandla med beslutsfattare om pensionärspolitiska frågor. Glädjande är att de politiska beslutsfattarna i högre grad än förut lyssnar till förbundets synpunkter, initiativ och vädjanden och allt oftare lovar föra saken vidare. Uppvaktningen av beslutsfattare i olika kommuner i samband med motionskampanjen var en framgång i de kommuner där detta skedde. Storsamlingarna för pensionärer blir alltmer populära inslag i den regionala verksamheten. De svarar mot behovet av social samvaro och kulturella intryck och impulser samtidigt som de är en manifestation för det omgivande samhället om en stark medborgarrörelse som inte kan och får nonchaleras.

11 11 En besvikelse är att frågan om något slag av organiserad förhandlingsrätt inte har lett till resultat trots visad förståelse vid förhandlingar. Regionala verksamhetsberättelser Enligt stadgarna har förbundet sex verksamhetsområden: Helsingfors, Nyland, Åboland, Österbotten, Åland och övriga Finland. 1. Helsingfors och Nyland Ett samråd som stöd för ombudsmannen i södra Finland har sammanträtt till två rådplägningar under året. Samrådet har diskuterat södra Finlands organisationsstruktur och hur koordineringen av den regionala verksamheten kan utvecklas. Medlemsvärvningen, resor, kurser, seminarier o.a. frågor av praktisk natur diskuterades. Medlemmar i samrådet var: ordförande Majlis Kvist från SAMS, Tord Carlström från Östsam, Jan Broman från Överens, Kurt Grönholm från SAMS och Ulla Dönsberg från Västsam. Helsingfors distrikt SAMS Samarbetsorganet höll sju möten under året varav aprilmötet hölls i Mjölbolsta varvid SAMS kunde bekanta sig med verksamheten inom Folkhälsan Raseborg Ab. SAMSig en intressegrupp som valts inom SAMS diskuterar lokala intressefrågor. Verksamheten i Kronohagen- Skatuddens pensionärer har legat nere under en längre tid, men under hösten sammankallades till ett första möte för äldre svenska inom området och verksamheten verkar komma i gång på nytt. Annan verksamhet NU SPF på G18 en festdag för fullvuxet folk SAMS medlemsföreningar fungerade som värdar under dagen och informerade om föreningarnas verksamhet. Danskvällarna Tillsammans med pensionärsförbundet arrangerade SAMS tre danskvällar i AV-salen på våren och två danskvällar på hösten i AV-salen och en på Astoria salen. Antalet deltagare under året var per kväll. Kvällarna kunde ordnas tack vare stöd från finlandssvenska fonder. Pjäsen Under torparsolen på Raseborg sommarteater sågs 1.7 av ca 50 personer. The Swing Sisters föreställning besöktes av 50 personer. Fabergéutställningen på Vapriikki i Tammerfors besågs av 48 personer Seminariet Sprätt på livet tillsammans med Folkhälsan hölls den 5 oktober med 74 deltagare.

12 12 Östra Nylands distrikt Öst-Sam Styrelsen sammanträdde till fyra möten. Distriktet arrangerade båtutflykter till Fagerö i Pyttis den 6 och 7 juli med närmare 200 deltagare. Sommarfesten hölls den 3 augusti Rönnäs som var fullsatt med över 200 deltagare. Den traditionella kyrkogången samlade likaså ungefär 200 deltagare. Mellersta Nylands distrikt Överens Överensföreningarnas representanter samlas till två möten per år i mars och oktober. Västra Nylands distrikt - Västsam Västsam sammanträder till vår och höstmöte. Tema vid träffarna var medlemsvärvningen 2. Åboland De åtta pensionärsföreningarna i Åboland saknar samordnande distrikt. De tre föreningarna på Kimitoön träffas årligen till större Treklöverträffar och Väståbolands Föreningar i Nagu, Korpo och Houtskär träffas regelbundet. Alla Åboländska föreningar var representerade i den årliga lillajulskryssningen till Stockholm med eget program ombord och ca 300 deltagare. Träffen för ordförande och sekreterare från alla föreningar hölls i Nagu och tema för dagen var medlemsvärvningen. 3. Åland Mariehamns Pensionärsförening (MPF) som trots namnet har medlemmar i nästan alla åländska kommuner hade ett mycket aktivt år. Medlemstidningen Nyset har åtminstone ifråga om sidantal vuxit under de senaste åren från att t.ex. år 2002 haft 122 sidor till 132 sidor under år Nyset utkommer med nio nummer i året.. Föreningen håller månadsmöten med intressanta föreläsningar och program. Teman under året var bl.a.mozart och Taube. Årets kulturresa gick till Dalarna i Sverige medan målet för vårresan var Enklinge och höstresan Eckerö. Underavdelningar och sektioner MPF har underavdelningar i Eckerö och på Kökar. Både verksamheten och antalet medlemmar ökade. Detsamma gäller MPF:s sektioner som Nybyggarne, Moderatokören, bowling, boule, bangolf och bokklubb. Motion i olika former har funnits på programmet under året. Norra Ålands pensionärer Sedan tre år tillbaka finns en ny pensionärsförening på Åland Norra Ålands pensionärer.

13 13 Föreningen hör inte ännu till Svenska pensionärsförbundet, men under året har kontakt hållits mellan pensionärsförbundet och Norra Ålands pensionärer med målet att föreningen skall ansluta sig till Svenska pensionärsförbundet. 4. Österbottniska distriktet Distriktets vårmöte hölls torsdagen den 17 mars i Larsmo. Totalt 85 personer, varav 60 representanter för 26 föreningar deltog i mötet. Mötet konstaterade i sitt uttalande att pensionärerna fick ytterst små förbättringar i förra regeringsprogrammet. Nu måste välfärdssamhället garantera pensionärernas köpkraft och värna om deras ekonomiska behov, kräver det österbottniska distriktet. Distriktets föreningar samlades till höstmöte i Övermark tisdagen den 31 oktober. Närvarande var 100 personer varav 54 befullmäktigade representanter för 23 föreningar. Skatteberedare Maria Järnström redogjorde för beskattningen av pensioner och löneinkomster, vilken av pensionärer upplevs som orättvis och ojämlik. Pensionärsdistriktet kräver att beskattningen av pensionärer och löntagare skall vara lika, vilket måste beaktas i nästa regeringsprogram. Torolf Fröjdö som varit distriktsordförande sedan 1998 hade undanbett sig återval. Sven-Erik Kjellman från Kvevlax valdes enhälligt till ny ordförande för Distriktets styrelse hade fyra styrelsemöten. Andra finansminister Ulla-Maj Wideroos, riksdagsmännen Nils-Anders Granvik och Pehr Löv mötte upp till rådslaget med distriktsstyrelsen den 9 januari. Förbundets nya ordförande Samuel Lindgren deltog också. Aktuella pensionspolitiska och ekonomiska frågor ventilerades. Den 5 maj uppvaktade pensionärsförbundens distriktsorganisationer från Österbotten valkretsens riksdagsmän i riksdagshuset. Torolf Fröjdö och Sven-Erik Kjellman företrädde det österbottniska distriktet. Regionala verksamhetskonferenser hölls 11 och 12 september, där man i huvudsak fokuserade på medlemsrekryteringen. Mediekonsult Christoffer Wiik inspirerade och skapade motivation för medlemsvärvningen. Tjugotvå föreningar hade sänt representanter till kurserna som hölls i Närpes, Vasa och Nykarleby. Ett resultat av samarbete med Wasa Teater är att 734 medlemmar från olika föreningar såg pjäsen Under liten himmel i början av året. Under sen hösten bevistade 452 pensionärer matinéföreställningar med pjäsen Fältskärns berättelser. Förbundsordförande Samuel Lindgren höll vändagstalet vid festen i Kvevlax för 300 personer som firade vändagen. Distriktets vårdagar hölls i början på april i Jakobstad och Närpes. Förbundsordförande Samuel Lindgren talade på båda platserna. Uppslutningen i Jakobstad var mycket god eftersom 400 pensionärer mötte upp. I Närpes stannade publikantalet under 200 personer. Distriktets huvudaktivitet under året är sommardagen första onsdagen i augusti. Forsby paviljong i Pedersöre var mötesplats för över pensionärer, vilket är nytt deltagarrekord.

14 14 Pensionärsdistriktet noterar med tillfredsställelse att minister Elisabeth Rehn deltog i sommardagen. Före det egentliga programmet framförde skådespelaren Ylva Ekblad passionsdramat Maria Magdalena som redigerades av Johan Fagerudd. Pensionärsföreningen Milstolpen från Jakobstad vann denna gång med 16 poäng, distriktets och Andelsbankens frågesport. Korsholms pensionärsförening fick 15 poäng och tog andra platsen. Föreningarna från Nykarleby och Övermark delade på tredje platsen med 14 poäng. Resan till Sydtyrolen i Italien, september, blev en framgång som borgar för distriktets fortsatta reseverksamhet i Europa. Under Henrik Svarfvars och Bert Bäcks reseledarskap genomfördes en mycket lyckad och upplevelserik resa för 47 resenärer. Senast distriktet arrangerade en resa utanför Norden var i slutet på 1980-talet. I höstresan/endagsresan, som ordnades fredagen den 15 september till Ikalis Badhotell, deltog 402 pensionärer. Vid utgången av år 2006 var 29 föreningar anslutna till distriktet/förbundet. Det sammanräknade medlemsantalet uppgick till ca Övriga Finland Till Övriga Finland räknas föreningarna i Tammerfors och Björneborg. Pensionärsföreningarna har skapat en fast ställning på respektive finska ort och fungerar som svenska forum. Föreningarnas verksamhet Kontakterna mellan förbundet, regionerna och föreningarna har intensifierats under året. Sammankomster Deltagare Årsmöten 118 (34) (5 183) Styrelsemöten 547 (505) (3 530) Månadsmöten 694 (678) (26 692) Fester 99 (151) (11 053) Kurser 103 (129) (2 488) Motion 3784 (782) (13 532) Inrikesresor 156 (170) (6 209) Utrikesresor 39 (41) (1 046) Teater _ 152 (129) (3 646) 5435 (2 618) (73 379) Föreningarnas verksamhet totalt enligt utsänd verksamhetsförfrågan: Antal föreningar svar sammankomster deltagare År År År År År År

15 15 Kommentarer till bokslutet Resultaträkningen Allmänt En del av förbundets verksamhet har genomförts först när beslut om understöd erhållits. Därav budgetöverskridningar till exempel på kontona 3001, 3005 och Konto Förklaring 3025 Medel har inte överförs från medlemsavgifterna till God Tid Lönerna består av chefredaktörens och till 20 % av kanslisternas löner Tryckningen av kalendrarna blev betydligt dyrare pga ny pärm Icke periodiserade APL-avgifter i bokslutet för Kontorshyrorna ökade med 50% i Helsingfors från april, bolagsstämman fattade beslutet om höjning av hyran efter det att förbundet hade flyttat in De anställdas resor ökade pga mer aktiviteter i föreningarna Drifts- och underhållskostnader innehåller främst städkostnader pga flyttningen Medlemsavgiften till AGE Platform har höjts. Balansräkningen Aktiva 1700 En stor del hänför sig till God Tids annonsfordringar för 9/2006 Passiva 2060 En investeringsfond har på revisorernas inrådan bildats av medel som förbundet erhöll från William Thurings stiftelse, euro och Svenska kulturfonden, euro, för inköp av kanslilokalen på Annegatan 25.

Svenska pensionärsförbundet lät trycka en ny broschyr, som är avsedd för medlemsvärvning.

Svenska pensionärsförbundet lät trycka en ny broschyr, som är avsedd för medlemsvärvning. 1 SVENSKA PENSIONÄRSFÖRBUNDET r.f. Godkänd av styrelsen den 13 mars 2006 Godkänd av förbundets vårmöte den 26 april 2006 Berättelse över verksamheten 1.1 31.12.2005 Svenska pensionärsförbundet r.f:s trettiotredje

Läs mer

Förbundsmötet sammanträder årligen till vår- och höstmöte samt vid behov till extra möten.

Förbundsmötet sammanträder årligen till vår- och höstmöte samt vid behov till extra möten. 1 Godkänd av arbetsutskottet 3.3.2008 Godkänd av styrelsen 17.3.2008 Godkänd av vårmötet 23.4.2008 SVENSKA PENSIONÄRSFÖRBUNDET rf Årsberättelse 1.1 31.12.2007 1. Allmänt Verksamheten vid Svenska pensionärsförbundet

Läs mer

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är Pohjola Norden r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess verksamhet omspänner hela landet. Föreningen benämns

Läs mer

3 Förbundet förverkligar sina syften genom att främja de allmänna förutsättningarna för och bedriva verksamhet inom följande områden:

3 Förbundet förverkligar sina syften genom att främja de allmänna förutsättningarna för och bedriva verksamhet inom följande områden: STADGAR FÖR FINLANDS SVENSKA MARTHAFÖRBUND RF Namn, hemort, verksamhetsområde och språk 1 Föreningens namn är Finlands svenska Marthaförbund rf och kallas i dessa stadgar förbundet. Föreningens hemort

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde tisdagen den 26 augusti 2014 kl.

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF)

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Ändamål och uppgifter 1 Sveriges Universitetslärarförbunds lokalförening SULF/X, är lokal organisation för SULFs medlemmar

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Grundavtal för Kårkulla samkommun

Grundavtal för Kårkulla samkommun Grundavtal för Kårkulla samkommun 1 kap. SAMKOMMUNEN 1 Samkommunens namn och hemort Samkommunens namn är Kårkulla samkommun och dess hemort är Väståbolands stad. Samkommunens arbetsspråk är svenska. 2

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund. Protkoll: Styrelsemöte 4/2014. FSB:s kansli, Ekenäs. Tid: 23 maj 2014, Kl.

FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund. Protkoll: Styrelsemöte 4/2014. FSB:s kansli, Ekenäs. Tid: 23 maj 2014, Kl. Protkoll: Styrelsemöte 4/2014 Plats: FSB:s kansli, Ekenäs Tid: 23 maj 2014, Kl. 16:00 18:10 Beslutande: Blomqvist Thomas ordförande Lindgrén Jan viceordförande Dannbäck Erik MNBF Hurtta Rolf Forsström

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Arbetsordning för Åländska Studentlaget vid Åbo Akademi. Den 5.11.2012

Arbetsordning för Åländska Studentlaget vid Åbo Akademi. Den 5.11.2012 Arbetsordning för Åländska Studentlaget vid Åbo Akademi Den 5.11.2012 1 Kapitel I: Allmänna bestämmelser 1 Åländska studentlaget vid Åbo Akademi ( Studentlaget ) är reglerad genom lagen om föreningar,

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

FÖRBUND. 2. Förbundets ledning Förbundets beslutande organ är representantmötet, styrelsen och arbetsutskottet.

FÖRBUND. 2. Förbundets ledning Förbundets beslutande organ är representantmötet, styrelsen och arbetsutskottet. Stadgar för Sverigefinska Pensionärer Reviderade av extra representantmötet den 2.10.2007 Fastställda av förbundskongressen 18. 19.5.2007 Reviderade av representantmötet den 4.-5.10.2010 Fastställda av

Läs mer

Sverok Stockholms stadga

Sverok Stockholms stadga Sverok Stockholms stadga Antagna 910817. Ändrade 930913, 940227, 950326 och 961020. Nyantagna 970316. Ändrade 980315, 990328, 010721, 020520, 030330, 040328, 050402, 060409 och 090516. Existensgrund Namn

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

65 år 1948 2013. FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund. Protokoll: Styrelsemöte 2/2014. Riksdagshuset, Helsingfors

65 år 1948 2013. FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund. Protokoll: Styrelsemöte 2/2014. Riksdagshuset, Helsingfors Protokoll: Styrelsemöte 2/2014 65 år 1948 2013 Plats: Riksdagshuset, Helsingfors Tid: 26 februari 2014, Kl. 11:00 13:23 Beslutande: Blomqvist Thomas ordförande viceordförande Dannbäck Erik MNBF Hurtta

Läs mer

FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN

FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN Stadgar FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN 2009 Faställda av Sensus studieförbund förbundsstämman 2009 Gäller från och med 28 maj 2009 Stadgar Sensus studieförbund...5 Region inom Sensus studieförbund...11 Stadgar

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06 Bilaga 7.1 Förslag till Årsberättelse 2013 2014-03-06 Årsberättelse 2013 för Hela Norden ska leva Inledning Hela Norden ska leva (HNSL) startade 1994 som ett nätverk där alla nordiska länder deltog. Därefter

Läs mer

SPF:s IT enkät hösten 2010

SPF:s IT enkät hösten 2010 SPF:s IT enkät hösten 2010 Denna enkät strävar till att kartlägga kunskaperna, intresset och behovet av IT-skolning och resurser inom Svenska pensionärsförbundets (http://www.spfpension.fi) medlemmar och

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS Foto: Charlotte Nordahl, publicerad under Creative Common licens VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS Kvällens program Inledning Mötesförhandlingar Återblick 20 år med föreningen

Läs mer

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland - 1 - (6) FÖRT VID SVENSKA SJUKVÅRDSANSTÄLLDAS IDROTTSFÖRBUNDS FÖRBUNDSMÖTE 2012, SOM GENOMFÖRDES DEN 7 SEPTEMBER KL.17.30 PÅ BEST WESTERN HOTELL JÄGERSRO I MALMÖ. 1 15 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Exempelstadga för scoutkår

Exempelstadga för scoutkår Exempelstadga för scoutkår Stadgar för scoutkåren, organisationsnummer [xxxxxx-xxxx] Antagna av kårstämman den [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Allmänt Scoutkåren [Namn] är en sammanslutning av enskilda personer och har

Läs mer

STADGAR. Hembygdsförbund Jämtland Härjedalen

STADGAR. Hembygdsförbund Jämtland Härjedalen STADGAR Hembygdsförbund Jämtland Härjedalen STADGAR FÖR HEIMBYGDA Gäller från den 29 maj 2010 1 Namn, verksamhetsområde och karaktär Heimbygda är ett regionalt hembygdsförbund. Heimbygda är medlem i Sveriges

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 Plats: Bygdegården, Anna Whitlock, Eriksbergsgatan 8B, Stockholm Tid: 17:30-19:00 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande,

Läs mer

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Stadgar för S:t Olofs Scoutkår US:T OLOFS SCO TKÅR VÄSTERÅS Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Not: När begreppet Scoutkåren används i dessa stadgar avser detta S:t Olofs

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 Stadgar SV Halland Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 1 Avdelning 12 Avdelning SVs basorganisation utgörs av avdelningar. Nya avdelningar samt sammanläggningar eller delning av avdelning ska godkännas

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 16.3.2015

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 16.3.2015 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen. KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde måndagen den 16 mars 2015 kl. 10.15 på Hotel

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Stadgar Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Utskriftsdatum: 2012-01-14 Version 4.1 Sida 2 (6) 1 Namn Förbundets namn är Sveriges Körförbund. Förbundet har sitt säte i Stockholm. 2 Ändamål

Läs mer

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad.

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 1(7) VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT 1.1.2012 GRUNDAVTAL 1 KAPITLET SAMKOMMUNEN 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 2 Uppgifter Samkommunen har

Läs mer

Underskrifter Ordförande 30-31 Ordförande 22-29

Underskrifter Ordförande 30-31 Ordförande 22-29 Föredragningslista: Styrelsemöte 2/2015 Plats: Hotell Kungsvägen, Esbo Tid: 22 maj 2015, kl. 16:00 17:45 Beslutande: Blomqvist Thomas ordförande 30- Lindgrén Jan viceordförande Dannbäck Erik MNBF Dahl

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Örebro Läns Orienteringsförbund (ÖLOF) skall främja, utveckla och samordna orienteringsidrotten i distriktet samt arbeta i enlighet

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

Protokoll 1001,från konstituerande möte med föreningen Förbundet Norrlandet.se 2010-02-01

Protokoll 1001,från konstituerande möte med föreningen Förbundet Norrlandet.se 2010-02-01 Protokoll 1001,från konstituerande möte med föreningen Förbundet Norrlandet.se 2010-02-01 Deltagare: Böna Hembygdsförening genom Sven-Erik Ekdahl Böna Tennisklubb genom Lars Olsson Harkskärsföreningen

Läs mer

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA STADGAR för Företagarna Göteborg ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Dessa stadgar bygger på normalstadgar som ändrades vid kongressen i Umeå 2008. Dessa stadgar godkändes av den nationella föreningens

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Reviderade 2011-04-26 ÄNDAMÅL 1 Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) är en ideell förening. Föreningen ska tillhandahålla

Läs mer

Historik inför SPF Distriktets 30 års jubileum

Historik inför SPF Distriktets 30 års jubileum Historik inför SPF Distriktets 30 års jubileum Först i slutet av 1930-talet kom en organiserad samverkan mellan pensionärer till stånd. Diskussionerna var många och inte alltid så eniga, men den 6 september

Läs mer

.~~~ p~~anen. PATENTTI- JA REKISTERIHALLlTUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN

.~~~ p~~anen. PATENTTI- JA REKISTERIHALLlTUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLlTUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN.' BESLUT Tillstånd till grundandet aven stiftelse samt fastställande av stiftelsens stadgar Utfärdat Helsingfors 2.1.2008 Ansökan Beslut Region

Läs mer

Vid Ålands Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 9 november 2013 behandlas följande ärenden:

Vid Ålands Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 9 november 2013 behandlas följande ärenden: Å L A N D S B R A N D O C H R Ä D D N I N G S F Ö R B U N D R F. F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A H Ö S T M Ö T E T 2 0 1 3 Vid s Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 9 november 2013

Läs mer

En utvärdering av verksamheten vid finlandssvenska folkbibliotek 2000 - Barbro Wigell-Ryynänen, UVM

En utvärdering av verksamheten vid finlandssvenska folkbibliotek 2000 - Barbro Wigell-Ryynänen, UVM En utvärdering av verksamheten vid finlandssvenska folkbibliotek 2000 - Barbro Wigell-Ryynänen, UVM Artikeln har tidigare publicerats i SFV:s kalender 2001. Det svenska biblioteksdistriktet omfattar biblioteks-

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till Förbundsmötet 2012

Förbundsstyrelsens förslag till Förbundsmötet 2012 Revidering av Gymnastikförbundets stadgar 1 Kap. Grundläggande bestämmelser 1 Ändamål Svenska Gymnastikförbundet (SvGF), i dessa stadgar benämnt Gymnastikförbundet, har till uppgift att utveckla och stödja

Läs mer

Centerstudenters stadgar

Centerstudenters stadgar Centerstudenters stadgar fastställda av förbundsstämman i april 1984 reviderade vid förbundsstämman 1992 reviderade vid förbundsstämman 1997 reviderade vid förbundsstämman 00 reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA

STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA 1 Allmänt Innehåller de grunder på vilka föreningen vilar dess namn, säte, syfte och eventuella ideologiska ställningstaganden. Sida 2. 2 Medlemskap Innehåller

Läs mer

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND STADGAR för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND Fastställda av årsmötet den 7 september 1993 Godkända av Svenska Judoförbundet 1993 Reviderade av GJF 2006 I dessa stadgar har följande förkortningar använts: RF Riksidrottsförbundet

Läs mer

4. SKYLDIGHETER OCH RÄTTIGHETER

4. SKYLDIGHETER OCH RÄTTIGHETER STADGAR 1. ÄNDAMÅL Riksförbundet Svensk Trädgård är en ideell organisation religiöst och partipolitiskt obunden. Det har sitt säte där förbundskansliet är beläget. Förbundets ändamål är att främja den

Läs mer

PROGRAM. Finlands Brandbefälsförbunds & Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbunds studiedagar och FSB:s höstmöte Sokos Hotel Caribia i Åbo

PROGRAM. Finlands Brandbefälsförbunds & Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbunds studiedagar och FSB:s höstmöte Sokos Hotel Caribia i Åbo PROGRAM Finlands Brandbefälsförbunds & Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbunds studiedagar och FSB:s höstmöte Sokos Hotel Caribia i Åbo Tid 15-16 november 2013 Adress Beskrivning Målsättning Sokos

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Rita Carlsson Ann-Britt Sundström Mikael Svedberg Daniel Jönsson Elin Vesterlund

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITTO RY - STUDERANDENAS IDROTTSFÖRBUND RF 1 FÖRBUNDETS GRUNDSTADGAR (ändringarna godkända vid förbundsmöten 3.11.

OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITTO RY - STUDERANDENAS IDROTTSFÖRBUND RF 1 FÖRBUNDETS GRUNDSTADGAR (ändringarna godkända vid förbundsmöten 3.11. Förbundets svenskspråkiga stadgar är en översättning av de officiella, finskspråkiga stadgarna. I enlighet med förbundets officiella mötes- och mötesprotokollspråk tolkas de finskspråkiga stadgarna i fall

Läs mer

STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF)

STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF) - 1 - STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF) 1. FIRMA Förbundets firma är Jordbrukare-Ungdomens Förbund (JUF). 2. SYFTE Förbundet, som är partipolitiskt och religiöst obundet, har som syfte att

Läs mer

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening Stadgar för Örebro Universitets Spelförening 1 Allmänt 1:1 Definition Örebro Universitets Spelförening är en ideell förening och medlem i Sveriges Rolloch Konfliktspelsförbund (Sverok). Medlem i föreningen

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

Stadgar för D 21 av Zonta International

Stadgar för D 21 av Zonta International Stadgar för D 21 av Zonta International 1 Medlemskap Zontaklubbarna i Sverige och Lettland utgör Distrikt 21. Distriktet skall vara indelat i sex områden (areas) på följande sätt: Area 01: Norrbottens,

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Erik Einarsson öppnar mötet klockan 12.15. 2. Mötets behörighet Stadgan säger:

Läs mer

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt Stadgar för Musikcentrum Riks 1 NAMN OCH SÄTE Förbundet Musikcentrum Riks (MCR) är en ideell förening som består av musikcentrumbildningar. Det har sitt säte i Göteborg. 2 ÄNDAMÅL Musikcentrum Riks ska

Läs mer

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Namn, verksamhetsområde 2 Föreningens grundsyn 3 Industrihistoriska föreningens ändamål

Läs mer

Styrelse 2013-05-28 Videosammanträde Umeå/Skellefteå

Styrelse 2013-05-28 Videosammanträde Umeå/Skellefteå EFS Västerbotten Protokoll ST Styrelse 2013-05-28 Videosammanträde Umeå/Skellefteå Närvarande: Astrid Sjöström, ordf Marianne Berglund Cathrine Eiderhäll Rune Hedman Åke Hägglund Hans Jakobsson Eva Lundeborg

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI)

STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI) STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI) 1 Föreningens firma Föreningens namn är Branschorganisationen för Teknikinformation (BOTI) 2 Föreningens ändamål

Läs mer

Ordinarie höstmöte 25.10.2014. Tammerfors Scandic Tampere Station. Möteshandlingar

Ordinarie höstmöte 25.10.2014. Tammerfors Scandic Tampere Station. Möteshandlingar SVENSKA BYGGMÄSTARE- OCH INGENJÖRS- FÖRBUNDET YH I FINLAND R.F. Ordinarie höstmöte 25.10.2014 Tammerfors Scandic Tampere Station Möteshandlingar Föredragningslista för SBIF:s höstmöte den 2014 1. Mötets

Läs mer

Stadgar för Vikbolandets Biodlareförening anslutna Sveriges Biodlares Riksförbund

Stadgar för Vikbolandets Biodlareförening anslutna Sveriges Biodlares Riksförbund Stadgar för Vikbolandets Biodlareförening anslutna Sveriges Biodlares Riksförbund Detta är kompletterande stadgar ( 7:2) som anpassats för Vikbolandets Biodlareförening från SBR:s grundstadgar. Grundstadgarna

Läs mer

STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1

STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Par 1 Uppgift 2 Par 2 Sammansättning 2 Par 3 Verksamhetsområdet 2 Par 4 Stadgar

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping 1 (5) Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköpings stadgar innehåller grundläggande bestämmelser för organisationen. Stadgarna ska säkerställa medlemmarnas

Läs mer

Inkomster totalt 2 395 690 Utgifter 2 395 690

Inkomster totalt 2 395 690 Utgifter 2 395 690 Reviderad budget 2015 Budget 2015 inkomster utgifter inkomster utgifter Förvaltning 36 600 562 787 39 600 571 727 Läger och Avlastning 610 385 610 385 613 900 613 900 Anpassningsträning och Fritid 36 015

Läs mer