PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling"

Transkript

1 Tillhör Kommunstyrelsen i Stenungsunds kommun beslut Detaljplan för Ställverk vid HOG 4:1 Stenungsunds kommun, Västra Götalands län... Ingela Sollid Kommunsekreterare Antagandehandling Upprättad PLANBESKRIVNING

2 Till detaljplanen hör följande handlingar: Plankarta med planbestämmelser, skala 1:1000 i A3-format Planbeskrivning med illustration (denna handling) Behovsbedömning Fastighetsförteckning Samrådsredogörelse Särskilt utlåtande Övriga handlingar: PM Geoteknik Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1, COWI AB, projektnr A030824, Bilaga 1 Bergteknisk utredning Bilaga 2 Miljöteknisk markundersökning Markteknisk Undersökningsrapport Geoteknik (MUR) Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1, COWI AB, projektnr A030824, Ritningsbilagor Rådhuset Arkitekter AB Samhällsplanering & Miljö Box Uddevalla Tel: Uppdragsnummer: Samtliga bilder och illustrationer i planbeskrivningen är framtagna av Rådhuset Arkitekter AB, om inte annat anges.

3

4 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 Bakgrund... 2 Planförslagets syfte och huvuddrag... 2 Planområdet... 2 Planprocessen... 3 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN... 4 Översiktliga planer... 4 Detaljplaner... 5 Skyddsavstånd... 6 Övriga kommunala beslut... 6 BESTÄMMELSER ENLIGT MILJÖBALKEN... 6 Grundläggande hushållningsbestämmelser, 3 kap MB... 6 Särskilda hushållningsbestämmelser, 4 kap MB... 7 Miljökvalitetsnormer, 5 kap MB... 7 Områdesskydd, 7 kap MB... 8 PLANFÖRSLAGET - FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER... 8 Natur... 8 Verksamhet Trafik Teknisk försörjning Hälsa och säkerhet BEHOVSBEDÖMNING Allmänt Sammanfattning av behovsbedömningen Ställningstagande MILJÖMÅL GENOMFÖRANDE Organisatoriska frågor Fastighetsrättsliga frågor Ekonomiska och tekniska frågor ADMINISTRATIVA FRÅGOR Fortsatt arbete Preliminär tidplan Medverkande i planarbetet Detaljplan för ställverk vid Hog 4:1 Planbeskrivning Stenungsunds kommun, Västra Götalands län Antagandehandling

5 2 INLEDNING Bakgrund Borealis AB expanderar sin verksamhet vilket kräver tillgång till mer el. Vattenfall Eldistribution AB försörjer företagets behov av el. Ett av de befintliga ställverk som finns i området är gammalt och behöver ersättas av ett nytt verk med högre kapacitet. Ett lämpligt läge för att uppföra ett nytt ställverk har valts ut av Vattenfall i samråd med industrin. Gällande planer, vars genomförandetider har gått ut, medger inte att ett nytt ställverk uppförts på den utpekade platsen. Därför behöver en ny detaljplan upprättas. Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott beslutade att bevilja positivt planbesked för ändring av stadsplan. Planen upprättas enligt PBL 2010:900 och drivs med ett så kallat enkelt planförfarande. Planförslagets syfte och huvuddrag Huvudsyftet med planen är att möjliggöra att en ställverksbyggnad kan uppföras för att försörja Borealis ökade behov av el. Planområdet Läge, areal och avgränsning Planområdet ligger intill Uddevallavägen, cirka 2 kilometer nordöst om Stenungsunds centrum. Planområdets läge i Stenungsund. Planbeskrivning Detaljplan för ställverk vid Hog 4:1 Antagandehandling Stenungsunds kommun, Västra Götalands län

6 3 Området är cirka 2500 m² (0,25 ha) stort och avgränsas i öster av en gångoch cykelväg som löper längs med Uddevallavägen (väg 770). I söder, väster och norr återfinns industrimark. Direkt sydväst om planområdet ligger ett befintligt ställverk som ska ersättas. Inom planområdet finns idag en mindre gräsyta och del av ett oanvänt industrispår. Kraftledningar finns inom och passerar över planområdet. Pipelines, som försörjer industriområdena i väster, återfinns norr och söder om området. Planområdet med befintligt ställverk i bakgrunden. Foto taget norrifrån. Planområdet. Plangränsen är markerad med rödstreckad linje, gränsen är inte exakt. Fastighetsgränser är markerade med vitstreckad linje, fastighetsbeteckningar i vit text. Markägoförhållanden Inom planområdet finns 3 fastigheter. Fastigheten Hog 4:1 ägs av Akzo Nobel Surface Chemistry AB och fastigheten Stenung 17:6 ägs av Borealis AB. Fastigheten Stenung 5:101 ägs av Stenungsunds kommun. Markområdet som omfattas av detaljplanen kommer att avstyckas och säljas till Vattenfall Eldistribution AB efter upprättad plan. För en fullständig redovisning av ägarförhållanden, servitut och samfälligheter inom och intill planområdet, se tillhörande fastighetsförteckning. Planprocessen Planbeskrivningen (denna handling) ingår i de planhandlingar som tillhör en detaljplan. Planbeskrivningen innehåller bland annat förutsättningar, förändringar och de konsekvenser som planförslaget innebär samt en redovisning av de överväganden som planförslaget baseras på. I dokumentet redovisas även motstående intressen samt överensstämmelsen med kommunens översiktsplan. Hur planen är avsedd att genomföras med tanke på organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga frågor behandlas också i planbeskrivningen. Del av planområdet, foto taget från sydväst. Detaljplan för ställverk vid Hog 4:1 Planbeskrivning Stenungsunds kommun, Västra Götalands län Antagandehandling

7 4 Enkelt planförfarande Planen upprättas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL 2010:900) och planarbetet bedrivs med ett så kallat enkelt planförfarande (5 kap 7 PBL) då planförslaget är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande, saknar intresse för allmänheten och inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan. Enkelt planförfarande innebär bland annat att planförslaget skickas på samråd för att därefter skickas ut på en kortare granskning och därefter kunna tas upp för antagande. Läs mer under rubriken fortsatt arbete. I det aktuella skedet ska planförslaget antas för att sedan vinna laga kraft. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Planområdet ligger inom ett befintligt område för den kemiska industrin. Utdrag ur användningskarta Stenungsund, ÖP Översiktliga planer Översiktsplan (ÖP) Stenungsund har en kommuntäckande översiktsplan, Översiktsplan 2006, antagen I användningskartan ligger planområdet inom ett område betecknat som huvudsakligen petrokemisk industri intill ett gång- och cykelstråk. I kartan för regler och rekommendationer ligger planområdet inom område 2 Området för tung petrokemisk industri. Den västra delen av detta område, där planområdet ingår, omfattas av detaljplaner för industriändamål. Planerna medger utveckling och utökning av befintlig tung industri och annan industri med anknytning till denna. Gällande detaljplaner kan behöva förnyas vid förändringar eller utökning av verksamheterna. Prövning enligt miljöbalken av tillstånd och villkor krävs i allmänhet. Planområdet ligger intill en utpekad zon för väg- och järnvägstrafik. Kommunen betonar i översiktsplanen vikten av att vid planering och prövning av tillstånd utefter banan ta hänsyn till att en eventuell framtida utbyggnad av dubbelspår inte ska försvåras. Översiktsplanen beskriver att Stenungsund är landets centrum för tung petrokemisk industri och framväxandet av den petrokemiska industrin har haft en avgörande betydelse för Stenungsunds tillväxt och roll i regionen. Den tunga industrins framtid i kommunen är i hög grad beroende av bland annat möjligheterna att bibehålla en god infrastruktur. Ett tydligt kommunalt intresse är att medverka till den tunga petrokemiska industrins utveckling genom att i planeringen säkerställa erforderliga områden för framtida anläggningar och skyddszoner. Planbeskrivning Detaljplan för ställverk vid Hog 4:1 Antagandehandling Stenungsunds kommun, Västra Götalands län

8 5 Detaljplaner Planområdet berörs av två gällande detaljplaner. De norra delarna berörs av Stadsplan för industriområde Rörbo vid Hog (Nr 81, lagakraftvunnen ). Markanvändningen i nordväst består av kvartersmark med användningen Jsa - Industri som inte avser lagring eller hantering av brandfarlig vara. I norr finns ett område med användningen Tatj - Gatutrafik och järnvägsspår. Den södra delen av planområdet berörs av Stadsplan för industriområde Havden (Nr 36, lagakraftvunnen ). I söder finns två användningsområden betecknade Es - Område för transformatorstation. Den största delen av planområdet är betecknat med användningen Tj Område för järnvägsändamål. Ett mindre område i nordväst är betecknat Jsl Område för (stor)industriändamål, som icke avser förvaring eller hantering av brandfarlig vara. Detaljplan nr 81. Plangränsen är markerad med rödstreckad linje, gränsen är inte exakt. Planområdet ligger i ett planlagt område inom riksintresse för industriell produktion och i anslutning till Bohusbanan som är av riksintresse för kommunikation och totalförsvaret. Utdrag ur kartan för regler och rekommendationer, ÖP Detaljplan nr 36. Plangränsen är markerad med rödstreckad linje, gränsen är inte exakt. Observera att i den norra delen av planområdet gäller Detaljplan nr 81, lagakraftvunnen Detaljplan för ställverk vid Hog 4:1 Planbeskrivning Stenungsunds kommun, Västra Götalands län Antagandehandling

9 6 Skyddsavstånd Väg På ömse sidor om länsväg 770 gäller enligt 47 i Väglagen 30 meters byggnadsfritt avstånd. Inom det byggnadsfria avståndet krävs i normalfallet länsstyrelsens tillstånd, dock inte inom detaljplanerat område eller beträffande åtgärd som kräver bygglov där kommunen är beslutande. Det aktuella området är detaljplanelagt. Inom varje enskild detaljplan görs en avvägning av vad som är ett rimligt avstånd från vägen med tanke på vilken användning som föreslås. Läs mer i avsnittet Hälsa och säkerhet. Järnväg Trafikverket rekommenderar ett minsta avstånd på 30 meter mellan ny bebyggelse och järnväg som riktlinje vid planering. Dock kan bebyggelse tillåtas närmare om människor inte ska vistas stadigvarande i området. Läs mer i avsnittet Hälsa och säkerhet. Kraftledning Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter anger regler för minsta avstånd mellan byggnader och kraftledningar. Vattenfall Eldistribution AB (exploatören) både äger kraftledningen och ska uppföra ställverket. Exploatören är väl medveten om gällande regler. Högspänningsledningar alstrar elektriska och elektromagnetiska fält. Läs mer i avsnittet Hälsa och säkerhet. Övriga kommunala beslut Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott beslutade att bevilja positivt planbesked för ändring av stadsplan. BESTÄMMELSER ENLIGT MILJÖBALKEN Grundläggande hushållningsbestämmelser, 3 kap MB I miljöbalkens tredje kapitel Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark och vattenområden föreskrivs bland annat att områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården, eller friluftslivet så långt som möjligt ska skyddas från åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. Planområdet berörs av riksintresse för industriell produktion enligt 3 kap 8 MB. Detta innebär att anläggningarna ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna. Planen bedöms vara helt förenlig med bestämmelserna då planförslaget möjliggör en förbättring av elförsörjningen för industrierna i området. Planbeskrivning Detaljplan för ställverk vid Hog 4:1 Antagandehandling Stenungsunds kommun, Västra Götalands län

10 7 Planområdet även ligger i anslutning till Bohusbanan som är av riksintresse för kommunikation och totalförsvaret enligt 3 kap 8-9 MB. Planförslaget bedöms inte påverka riksintresset för kommunikation eller totalförsvaret negativt. Särskilda hushållningsbestämmelser, 4 kap MB I miljöbalkens fjärde kapitel Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten för vissa områden i landet listas en rad områden som, med hänsyn till sina natur- och kulturvärden, i sin helhet är av riksintresse. Ingrepp i dessa miljöer får göras endast om de inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. Bestämmelserna utgör dock inte hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller det lokala näringslivet. Planområdet ingår i det kustområde som berörs av de särskilda hushållningsbestämmelserna enligt 4 kap MB och i sin helhet är av riksintresse på grund av sina natur- och kulturvärden. Planförslaget innebär en utveckling av ett befintligt industriområde på ianspråktagen mark och bedöms vara förenligt med bestämmelserna i 4 kap MB. Miljökvalitetsnormer, 5 kap MB Miljökvalitetsnormer är föreskrifter i miljöbalken om viss lägsta miljökvalitet för mark, vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område. Miljökvalitetsnormerna omfattar bland annat föroreningar i utomhusluft, olika parametrar i vattenförekomster, kemiska föroreningar i fisk- och musselvatten samt omgivningsbuller. Föroreningar i utomhusluften (SFS 2010:477) Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft bedöms inte överskridas inom planområdet. Vattenförekomster (SFS 2004:660) Planområdets omgivande kustvatten, Askeröfjorden, omfattas av miljökvalitetsnormer för vatten. Den ekologiska statusen för Askeröfjorden har klassificerats till måttlig och Vattenmyndigheten har fastställt att miljökvalitetsnormen god ekologisk status ska uppnås till Den kemiska ytvattenstatusen (exklusive kvicksilver) har klassificerats till god. Fisk- och musselvatten (SFS 2001:554) Askeröfjorden är inte ett utpekat fisk- eller musselvatten. Omgivningsbuller (SFS 2004:675) Det aktuella området omfattas inte av miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller. Detaljplan för ställverk vid Hog 4:1 Planbeskrivning Stenungsunds kommun, Västra Götalands län Antagandehandling

11 8 Sammanfattning Det finns idag inga indikationer på att gällande miljökvalitetsnormer överskrids eller riskerar att överskridas inom eller i anslutning till det aktuella planområdet på grund av ett genomförande av förslaget. Områdesskydd, 7 kap, MB Planområdet omfattas inte av något områdesskydd enligt 7 kap MB. PLANFÖRSLAGET FÖRUTSÄTTINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER Natur Mark, terräng, vegetation och rekreation Förutsättningar Planområdet består till största del av en mindre, relativt flack, gräsbevuxen grönyta. I den nordvästra delen av området reser sig en mindre höjdrygg upp till en höjd av cirka +20 m.ö.h. och nedanför höjden finns en del av ett oanvänt industrispår. Planområdet ligger på en höjd av cirka +7 m.ö.h. i områdets västra del och sluttar sedan svagt ned till cirka +2,5 m.ö.h. i öster. Vegetationen inom området är begränsad och utgörs främst av en gräsyta och några buskar i anslutning till höjdryggen i nordväst. Inga rekreationsvärden finns inom planområdet Planförslaget Planförslaget innebär att större delen av grönytan kommer att bebyggas och att den befintliga grönytan delvis kommer att försvinna. En mindre del av höjdryggskanten kan komma att tas bort för att optimera placeringen av ställverksbyggnaden. Geoteknik/Markteknik Förutsättningar COWI har på uppdrag av exploatören Vattenfall Eldistribution AB utfört en detaljerad geoteknisk utredning ( PM Geoteknik Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1, projektnr A030824, daterad ). Utredningen bifogas planhandlingarna. Från vänster till höger i bild: Det avstängda industrispåret och g/c-vägen samt Uddevallavägen. Foto taget norr om planområdet. I västra delen består jorden överst av cirka 1-2 meter fyllning av sandigt grus ovanpå cirka 0,2-0,4 meter torrskorpelera. Under torrskorpeleran finns ett cirka 0-3,7 meter tjockt lager av lera som vilar på berg (större mäktighet åt norr och väster). Bergnivåer varierar mellan -2,5 och +3,5. Berg i dagen förekommer i väster. I östra delen består jorden av cirka 0,3 meter mullhaltig jord på cirka 0,9 meter lerig silt. Under silten förekommer ett cirka 0,6 meter tjockt lager av torrskorpelera på ett cirka 6-7 meter tjockt lager av lera. Leran Planbeskrivning Detaljplan för ställverk vid Hog 4:1 Antagandehandling Stenungsunds kommun, Västra Götalands län

12 9 ligger på berg. Bergnivåer varierar mellan -6,3 och -6,8. Grundvattenytan ligger på cirka 0,1 meters djup under markytan. Sondering och provtagning har utförts. Leran bedöms kunna belastas med en utbredd last av cirka 20 kpa utan att sättningar utbildas utifrån rådande markförhållanden. För aktuellt område bedöms totalstabiliteten, enligt utredningen, vara tillfredsställande med hänsyn till topografin, djup till fast botten och jordlagerföljd. Utredningen rekommenderar att samtliga byggnader inom området ska utföras med grundförstärkning med hänsyn till risken för sättningar och sättningsskillnader. Byggnaderna inom området skall förutsättas bli grundlagda på berg, plintar till berg eller på packad fyllning efter bortschaktning av fyllning och de lösa jordlagren, där djupet till berg är mindre än 3 meter. Där djupet till berg är större än 3 meter ska grundläggningen utföras med spetsburna pålar. Då jordmäktigheterna varierar inom området bör kompletterande geotekniska undersökningar utföras för att detaljprojektera grundläggningen och fastställa val av grundläggningsmetod och pållängder. Åtgärder med tanke på de geotekniska förhållandena i form av planbestämmelser på plankartan bedöms inte vara nödvändiga. Risk för skred/bergras Förutsättningar I samband med den geotekniska utredningen genomfördes även en bergteknisk utredning. Avsikten var att bedöma stabilitet i befintliga och planerade bergslänter samt ge förslag på stabilitetshöjande åtgärder. Utredningen bifogas planhandlingarna. Berggrunden inom området består av en fin-medelkornig grå gnejs med inslag av fältspatrika pegmatitådror. Där berget är synligt är sprickfrekvensen låg. Bergsslänterna inom området är upp till cirka 5 meter höga, väl rundade och stupar i huvudsak medelbrant förutom i den södra och norra del där berget stupar brantare ned mot detaljplaneområdet. Sprängda slänter i områdets södra och nordligaste del är stabila, där den gynnsamma sprickriktningen har möjliggjort branta släntvinklar. Vid södra slänten, till vänster om den trappa som leder in till Vattenfalls inhägnade område, finns en spricka, vilken troligtvis uppkommit i samband med sprängningsarbete. Förutom några enstaka instabila block är slänten idag stabil men åtgärder kan krävas beroende på det planerade bergschaktets omfattning. Den norra slänten vilken sluttar brant i sydost är risken för ras och utfall av berg små till obefintliga, några åtgärder är ej aktuella om inte slänten skall schaktas. Detaljplan för ställverk vid Hog 4:1 Planbeskrivning Stenungsunds kommun, Västra Götalands län Antagandehandling

13 10 Förutom några enstaka instabila block i de lägre delarna av slänterna bedöms inga stabilitetshöjande åtgärder av slänterna inom området vara nödvändiga. Åtgärder för att säkerställa stabiliteten vid utsprängning av den södra slänten innebär rensning av lösa block samt eventuellt ytterligare förstärkning av bergslänt intill Vattenfalls område. Planförslaget En planbestämmelse har införts på plankartan som innebär att rensning av lösa block ska utföras i enlighet med avsnitt 5 Åtgärder i PM Geoteknik, Bilaga 1 Bergteknisk utredning, utförd av COWI, Förorenad mark I samband med den geotekniska utredningen genomfördes även en miljöteknisk markundersökning. Avsikten var att kontrollera statusen på fastigheten för att massor inom entreprenaden ska kunna hanteras på ett korrekt sätt. Utredningen bifogas planhandlingarna. Provtagning gjordes i 5 punkter ned till 2 meter som djupast. Fältintrycket var att jordproverna inte var kraftigt förorenade. Från provtagningen valdes 4 av 5 prover ut för analys. Prov nr 1 analyserades med avseende på metaller, prov nr 2 med avseende på metaller, alifater, aromater och PAH-16. Prov nr 4 analyserades med avseende på metaller och PAH-16 och prov nr 5 analyserades med avseende på metaller och PCB. Inga halter över riktvärdet för känslig markanvändning påträffades i analyserna. Samtliga analyserade prov visar låga halter av metaller och PAH. Alifater och PCB var i de analyserade proverna under detektionsgräns. Eftersom riktvärdet för känslig markanvändning underskrids innebär det att området är godkänt för all form av markanvändning och det krävs inga ytterligare åtgärder för masshanteringen vid nybyggnation. Om det under planens genomförande påträffas indikationer på föroreningar som inte har observeras i anslutning till planarbetet ska tillsynsmyndigheten, miljöavdelningen på Stenungsunds kommun, underrättas. Arbetet kan därefter fortskrida först då bedömning om eventuell åtgärd utförts. Verksamhet Omgivande bebyggelse/stadsbild Den omgivande bebyggelsen består av ett industrilandskap som innehåller byggnader och anläggningar för den kemiska industrin. Området domineras av ett befintligt ställverk och är starkt påverkat av de pipelines, kraftledningar samt de kommunikationsstråk, i form av väg 770 och Bohusbanan, som passerar öster om planområdet. Planbeskrivning Detaljplan för ställverk vid Hog 4:1 Antagandehandling Stenungsunds kommun, Västra Götalands län

14 11 Ställverk Förutsättningar Planområdet är obebyggt och ingen industriverksamhet pågår här idag. I anslutning till planområdet finns det ställverk som ska ersättas. Kraftledningar och kraftledningsstolpar finns inom planområdet. Planförslaget Planförslaget innebär att användningen sätts till E Transformatorstation vilket medger att ett ställverk kan uppföras inom planområdet. El från ställverket kommer att försörja Borealis industrier i anslutning till området. Ställverket samt transformatorerna kapslas in och kommer inte att vara öppna i sin konstruktion. Den nya ställverksbyggnaden kommer delvis att uppföras under befintliga kraftledningar. Enligt befintligt ritningsunderlag befinner sig ledningarna cirka 17 meter över marken. Den nya byggnaden kommer att ha en totalhöjd på 12 meter vilken innebär att avståndet mellan befintliga ledningar och den nya byggnaden kommer att vara cirka 5 meter. Byggnadens utformning, förutom totalhöjden som sätts till 12 meter, regleras inte i detaljplanen. Byggnaden är tänkt att placeras intill bergsryggen i den västra delen av planområdet. Byggnaden föreslås uppföras i ofärgad ströpplad betong. Den grå betongfärgen kommer att smälta väl in i det befintliga industriområdet i allmänhet och tillsammans med det intilliggande berget i synnerhet. Byggnaden kommer att få stöd i det bakomliggande berget som höjer sig till cirka +19 m.ö.h. Detta kommer att minska eventuell siluettverkan betydligt. Den närmast befintliga byggnaden, som återfinns på berget väster om planområdet är uppförd i ofärgad betong. Den nya byggnaden kommer att få ett liknande utseende som den befintliga byggnaden. Taket kommer troligtvis ha en liten takvinkel och utföras i grå eller svart plåt. Dörrar utförs vanligen i aluminium och luftinsläpp i varmgalvaniserat stål. Möjlig placering av ställverket inom planområdet. Detaljplan för ställverk vid Hog 4:1 Planbeskrivning Stenungsunds kommun, Västra Götalands län Antagandehandling

15 12 Exempel på ströpplad betong som fasadmaterial. Exempel på ställverksbyggnad. Foto: Elkab Exempel på utformning av ställverksbyggnad. Illustration: Elkab Exempel på utformning av ställverksbyggnad. Illustration: Elkab Några krav på stängsel runt byggnadernas finns inte i detaljplanen med tanke på den slutna konstruktionen av ställverket. Området kommer förmodligen ändå att omgärdas av stängsel. Placeringsbestämmelser i form av prickmark, d.v.s. områden där byggnader inte får uppföras, införs längs med planområdets gränser. Ett avstånd på minst 1,5 meter från fastighetsgräns krävs i söder och väster. Ett avstånd på 3 meter krävs i norr på grund av närheten till en gasledning. Längs den befintliga gång- och cykelbanan ska byggnader placeras minst 4 meter från fastighetsgräns. Transformatorerna och övrig utrustning som finns i ställverksbyggnaden kräver ett visst underhåll och kommer att kontrolleras av tillrest personal några gånger per månad. Ingen fast personal kommer dock att arbeta inom fastigheten och inga personalutrymmen behövs i byggnaden. Planbeskrivning Detaljplan för ställverk vid Hog 4:1 Antagandehandling Stenungsunds kommun, Västra Götalands län

16 13 Trafik Vägar, järnväg, in/utfarter och parkering Förutsättningar Planområdet nås norrifrån via en mindre stickväg som ansluter till Uddevallavägen (väg 770). Direkt öster om planområdet passerar en cirka 3 meter bred gång- och cykelväg. I den västra delen av planområdet finns ett industrispår som inte används. Ingen ordnad parkering finns inom planområdet. Planförslaget Infart till planområdet kommer även fortsättningsvis att ske via den mindre stickväg som ansluter till Uddevallavägen. Trafiken till och från ställverket kommer att vara mycket begränsad, med undantag för byggskedet. Planområdets avgränsning har anpassats efter gång- och cykelvägens sträckning och gång- och cykelvägen kommer inte beröras av uppförandet av ställverket. Parkering för servicefordon till förmån för ställverket löses inom fastigheten. Teknisk försörjning VA och dagvatten Inget behov av vatten- och avloppsförsörjning finns. Dagvattenavrinningen kan komma att öka något i och med att området bebyggs och ytor hårdgörs. Planområdet sluttar mot sydöst där det finns ett befintligt dike intill Uddevallavägen. Det är viktigt att flödet av dagvatten inte leds till diket via markytan, då detta exempelvis kan orsaka halka på gång- och cykelvägen. Dagvattnet bör istället ledas via brunn och ledning direkt till diket. Så mycket som möjligt av vegetationsytan inom planområdet bör bevaras för att öka möjligheten till ett lokalt omhändertagande av dagvattnet, och minska mängden vatten som måste avledas. Hälsa och säkerhet Skyddsavstånd/Byggnadsfritt avstånd Planområdet ligger i anslutning till Uddevallavägen (väg 770), Bohusbanan samt flera kraftledningar. Enligt 47 väglagen är det byggnadsfria avståndet utökat till 30 meter för Uddevallavägen. Det aktuella planområdet ligger dock inom ett planlagt område där avståndet mellan väg och bebyggelse värderas i varje enskild detaljplan, se illustration på följande sida. Det aktuella planförslaget innebär att bebyggelse som närmast kan uppföras på ett avstånd av cirka 15 meter från Uddevallavägen. Människor kommer inte att vistas stadigvarande inom planområdet. På den del av Uddevallavägen som passerar planområdet är sträckningen rak och avkörningsrisken bedöms därför som liten. Detaljplan för ställverk vid Hog 4:1 Planbeskrivning Stenungsunds kommun, Västra Götalands län Antagandehandling

17 14 Sektion som visar byggnadsfritt område intill väg. Kommunen gör vid detaljplanering en bedömning av vilket avstånd mellan vägområdet och bebyggelse som är lämpligt. Utdrag ur Vägverkets myndighetsutövning, Stöd för kommuners och länsstyrelsers fysiska samhällsplanering. Publikation 2006:27. Enligt Trafikverket bör ny bebyggelse generellt inte tillåtas inom ett område på 30 meter från järnvägen (spårmitt på närmsta spår). Det ger ett skyddsavstånd för farligt gods vid urspårning samt utrymme för eventuella räddningsinsatser. Inom 30 meter från järnvägen kan dock viss verksamhet som inte är störningskänslig finnas eller där människor endast tillfälligtvis uppehåller sig tillåtas. Planområdet ligger cirka 28 meter från spårmitt. Placeringbestämmelserna innebär att bebyggelse inte kan uppföras inom 30 meter från spårmitt. Som närmast kan bebyggelse uppföras cirka 32 meter från spårmitt. Avståndet från järnvägstrafiken bedöms tillräckligt med tanke på att inga människor kommer att vistas stadigvarande inom planområdet. Elektromagnetiska fält Runt omkring alla elledningar och elektriska apparater finns två typer av fält, elektriska fält och magnetiska fält. Fälten är starkast närmast källan men avtar snabbt med ökat avstånd. Elektromagnetiska fält är svåra att skärma av och går obehindrat genom exempelvis väggar. Enligt Stenungsunds översiktsplan ska Strålskyddsinstitutets råd och regler för elektromagnetiska fält tillämpas vid planläggning och tillståndsprövning. I osäkra situationer ska försiktighetsprincipen tillämpas. Samtidigt ska en begränsning av de elektromagnetiska fälten eftersträvas vid bebyggelse och lokalisering av el- och teleledningar. Över planområdet löper 40 kv högspänningsledningar dessutom kommer transformatorerna i ställverksbyggnaden alstra starka elektriska fält. Kraftledningar finns inom och löper över planområdet. På grund av att inga människor ska vistas stadigvarande och att planområdet inte ligger i anslutning till bostäder bedöms placeringen av ställverket vara mycket god ur risksynpunkt. Planbeskrivning Detaljplan för ställverk vid Hog 4:1 Antagandehandling Stenungsunds kommun, Västra Götalands län

18 15 Farligt gods Länsstyrelsen i Västra Götaland har tillsammans med länsstyrelserna i Stockholm och Skåne antagit en riskpolicy vid detaljplanering av markområden utefter transportleder för farligt gods. Policyn innebär att ett riskhanteringsavstånd på 150 meter på ömse sidor om transportleden (väg eller järnväg) ska behandlas i detaljplanen. Riskhanteringsavståndet kan delas upp i tre zoner med olika markanvändning. Den minst personintensiva markanvändningen kan tillåtas närmast riskområdet och mer personintensivt utnyttjade områden för exempelvis skolor, bostäder, vård- och centrumanläggningar ska placeras längst bort från riskkällan. En riskbedömning ska göras vid upprättande av en detaljplan. Planområdet ligger på ett avstånd av cirka 12 meter från Uddevallavägen (väg 770) och cirka 28 meter från Bohusbanan. På både Uddevallavägen och Bohusbanan transporteras farligt gods. Inga människor ska vistas stadigvarande inom planområdet och därför bedöms avståndet från väg och järnväg vara tillräckligt med tanke på risker för olyckor som involverar farligt gods. Zonindelning för riskpolicyns riskhanteringsavstånd. Zonerna representerar möjlig markanvändning i förhållande till transportled för farligt gods väg och järnväg. Zonerna har inga fasta gränser, utan riskbilden för det aktuella planområdet är avgörande för markanvändningens placering. En och samma markanvändning kan därigenom tillhöra olika zoner. Tekniska anläggningar ligger inom zon B. Utdrag ur Riskhantering i detaljplaneprocessen. Detaljplan för ställverk vid Hog 4:1 Planbeskrivning Stenungsunds kommun, Västra Götalands län Antagandehandling

19 16 Risk för höga vattenstånd Förutsättningar Planområdet ligger cirka 700 meter från Hakefjorden i väster. Inom planområdet varierar markens höjd från cirka +7 m.ö.h. i nordväst ned till cirka + 2,5 m.ö.h. i öster. Skriften Stigande vatten en handbok för fysisk planering i översvämningshotade områden, nyligen utgiven av länsstyrelsen i Västra Götaland och Värmland, utgår från en planeringsmodell där översvämningsrisken delas in i 4 olika översvämningszoner. I zon 4 är sannolikheten för att en översvämning inträffar högst och i zon 1 är den lägst. De aktuella nivåerna för Stenungsund, omräknat till höjdsystemet som används i Stenungsunds kommun (RH 00) är: Zon 1: 3,8 meter över grundkartans nollplan. Zon 2: 3,3 3,8 meter över grundkartans nollplan. Zon 3: 2,8 3,3 meter över grundkartans nollplan. Zon 4: under 2,8 meter över grundkartans nollplan. Inom planområdet finns alla de 4 zonerna representerade. Beroende på vilken zon som berörs krävs antingen inga åtgärder alls, att vissa åtgärder vidtas eller att vissa funktioner helt ska undvikas. När det gäller Energioch kommunalteknisk försörjning; produktion/distribution av el... som är den kategori som ett ställverk räknas inom bör en etablering helt undvikas i zon 2-4. En etablering av ett ställverk bör enligt Stigande vatten... alltså enbart ske i översvämningszon 1, d.v.s. på en marknivå som lägst +3,8 m.ö.h. Planförslaget I detaljplanen regleras att byggnadsdelar ska utföras med vattentålig konstruktion under +3,8 meter räknat i grundkartans höjdsystem. Buller Planområdet ligger i anslutning till Uddevallavägen (väg 770) och Bohusbanan. Vägen är relativt starkt trafikerad och på Bohusbanan passerar cirka 20 turer i vardera riktningen vilket innebär att planområdet utsätts för bullerstörningar. Den föreslagna användningen inom området i form av en teknisk anläggning där inga människor ska vistas stadigvarande innebär dock att inga krav i form av riktvärden för ljudmiljön finns. Inga åtgärder för att minska bullerstörningarna inom planområdet är därför nödvändiga. Pipelines Norr och söder om planområdet går pipelines (större gasledningar ovan jord) för att försörja industrierna i väster. Då användningen som tillåts i detaljplanen innebär att människor inte kommer att vistas stadigvarande på platsen bedöms inga säkerhetsavstånd behövas från ledningarna. Planbeskrivning Detaljplan för ställverk vid Hog 4:1 Antagandehandling Stenungsunds kommun, Västra Götalands län

20 17 BEHOVSBEDÖMNING Allmänt Kommunen ska i ett tidigt skede ta ställning till om genomförandet av planen kan komma att innebära en betydande miljöpåverkan eller ej. Under framtagandet av detta planförslag har en så kallad behovsbedömning utförts för att bedöma om planförslaget kan komma att medföra en betydande miljöpåverkan (6 kap 11 MB). Om ett genomförande kan antas innebära betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning genomföras och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. Den upprättade behovsbedömningen, daterad , bifogas planhandlingarna. Sammanfattning Planförslaget bedöms vara förenligt med bestämmelserna i Miljöbalken. Uppförandet av ställverket utgör en komplettering inom ett befintligt industriområde och bedöms inte medföra någon påtaglig skada på några natur-, fritids- eller kulturvärden. Inget riksintresse bedöms påverkas negativt vid ett genomförande av planförslaget. Ett genomförande av planförslaget bedöms inte heller påverka förhållandena inom Stenungsundskustens Natura 2000-område eller innebära ett överskridande av gällande miljökvalitetsnormer. Planförslaget överensstämmer med intentionerna i kommunens översiktsplan. Ställningstagande Kommunen bedömde i ett tidigt skede att projektet inte skulle medföra en betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delade kommunens bedömning (yttrande med diarienummer , ). En miljöbedömning ska därför inte genomföras. MILJÖMÅL Riksdagen har fastställt 16 övergripande miljömål för Sverige. Målen beskriver de kvaliteter som vår miljö och våra gemensamma natur- och kulturresurser måste ha för att vara ekologiskt hållbara på sikt. Länsstyrelsen i Västra Götaland har utifrån de övergripande nationella målen utarbetat och beslutat om regionala miljömål. Målen ska vara en grundläggande utgångspunkt för ett miljöarbete som berör en lång rad aktörer på regional och lokal nivå i länet. Av de nationella och regionala miljökvalitetsmålen finns 10 utpekade mål som särskilt redovisas i Stenungsunds översiktsplan. Detaljplan för ställverk vid Hog 4:1 Planbeskrivning Stenungsunds kommun, Västra Götalands län Antagandehandling