PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling"

Transkript

1 Tillhör Kommunstyrelsen i Stenungsunds kommun beslut Detaljplan för Ställverk vid HOG 4:1 Stenungsunds kommun, Västra Götalands län... Ingela Sollid Kommunsekreterare Antagandehandling Upprättad PLANBESKRIVNING

2 Till detaljplanen hör följande handlingar: Plankarta med planbestämmelser, skala 1:1000 i A3-format Planbeskrivning med illustration (denna handling) Behovsbedömning Fastighetsförteckning Samrådsredogörelse Särskilt utlåtande Övriga handlingar: PM Geoteknik Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1, COWI AB, projektnr A030824, Bilaga 1 Bergteknisk utredning Bilaga 2 Miljöteknisk markundersökning Markteknisk Undersökningsrapport Geoteknik (MUR) Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1, COWI AB, projektnr A030824, Ritningsbilagor Rådhuset Arkitekter AB Samhällsplanering & Miljö Box Uddevalla Tel: Uppdragsnummer: Samtliga bilder och illustrationer i planbeskrivningen är framtagna av Rådhuset Arkitekter AB, om inte annat anges.

3

4 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 Bakgrund... 2 Planförslagets syfte och huvuddrag... 2 Planområdet... 2 Planprocessen... 3 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN... 4 Översiktliga planer... 4 Detaljplaner... 5 Skyddsavstånd... 6 Övriga kommunala beslut... 6 BESTÄMMELSER ENLIGT MILJÖBALKEN... 6 Grundläggande hushållningsbestämmelser, 3 kap MB... 6 Särskilda hushållningsbestämmelser, 4 kap MB... 7 Miljökvalitetsnormer, 5 kap MB... 7 Områdesskydd, 7 kap MB... 8 PLANFÖRSLAGET - FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER... 8 Natur... 8 Verksamhet Trafik Teknisk försörjning Hälsa och säkerhet BEHOVSBEDÖMNING Allmänt Sammanfattning av behovsbedömningen Ställningstagande MILJÖMÅL GENOMFÖRANDE Organisatoriska frågor Fastighetsrättsliga frågor Ekonomiska och tekniska frågor ADMINISTRATIVA FRÅGOR Fortsatt arbete Preliminär tidplan Medverkande i planarbetet Detaljplan för ställverk vid Hog 4:1 Planbeskrivning Stenungsunds kommun, Västra Götalands län Antagandehandling

5 2 INLEDNING Bakgrund Borealis AB expanderar sin verksamhet vilket kräver tillgång till mer el. Vattenfall Eldistribution AB försörjer företagets behov av el. Ett av de befintliga ställverk som finns i området är gammalt och behöver ersättas av ett nytt verk med högre kapacitet. Ett lämpligt läge för att uppföra ett nytt ställverk har valts ut av Vattenfall i samråd med industrin. Gällande planer, vars genomförandetider har gått ut, medger inte att ett nytt ställverk uppförts på den utpekade platsen. Därför behöver en ny detaljplan upprättas. Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott beslutade att bevilja positivt planbesked för ändring av stadsplan. Planen upprättas enligt PBL 2010:900 och drivs med ett så kallat enkelt planförfarande. Planförslagets syfte och huvuddrag Huvudsyftet med planen är att möjliggöra att en ställverksbyggnad kan uppföras för att försörja Borealis ökade behov av el. Planområdet Läge, areal och avgränsning Planområdet ligger intill Uddevallavägen, cirka 2 kilometer nordöst om Stenungsunds centrum. Planområdets läge i Stenungsund. Planbeskrivning Detaljplan för ställverk vid Hog 4:1 Antagandehandling Stenungsunds kommun, Västra Götalands län

6 3 Området är cirka 2500 m² (0,25 ha) stort och avgränsas i öster av en gångoch cykelväg som löper längs med Uddevallavägen (väg 770). I söder, väster och norr återfinns industrimark. Direkt sydväst om planområdet ligger ett befintligt ställverk som ska ersättas. Inom planområdet finns idag en mindre gräsyta och del av ett oanvänt industrispår. Kraftledningar finns inom och passerar över planområdet. Pipelines, som försörjer industriområdena i väster, återfinns norr och söder om området. Planområdet med befintligt ställverk i bakgrunden. Foto taget norrifrån. Planområdet. Plangränsen är markerad med rödstreckad linje, gränsen är inte exakt. Fastighetsgränser är markerade med vitstreckad linje, fastighetsbeteckningar i vit text. Markägoförhållanden Inom planområdet finns 3 fastigheter. Fastigheten Hog 4:1 ägs av Akzo Nobel Surface Chemistry AB och fastigheten Stenung 17:6 ägs av Borealis AB. Fastigheten Stenung 5:101 ägs av Stenungsunds kommun. Markområdet som omfattas av detaljplanen kommer att avstyckas och säljas till Vattenfall Eldistribution AB efter upprättad plan. För en fullständig redovisning av ägarförhållanden, servitut och samfälligheter inom och intill planområdet, se tillhörande fastighetsförteckning. Planprocessen Planbeskrivningen (denna handling) ingår i de planhandlingar som tillhör en detaljplan. Planbeskrivningen innehåller bland annat förutsättningar, förändringar och de konsekvenser som planförslaget innebär samt en redovisning av de överväganden som planförslaget baseras på. I dokumentet redovisas även motstående intressen samt överensstämmelsen med kommunens översiktsplan. Hur planen är avsedd att genomföras med tanke på organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga frågor behandlas också i planbeskrivningen. Del av planområdet, foto taget från sydväst. Detaljplan för ställverk vid Hog 4:1 Planbeskrivning Stenungsunds kommun, Västra Götalands län Antagandehandling

7 4 Enkelt planförfarande Planen upprättas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL 2010:900) och planarbetet bedrivs med ett så kallat enkelt planförfarande (5 kap 7 PBL) då planförslaget är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande, saknar intresse för allmänheten och inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan. Enkelt planförfarande innebär bland annat att planförslaget skickas på samråd för att därefter skickas ut på en kortare granskning och därefter kunna tas upp för antagande. Läs mer under rubriken fortsatt arbete. I det aktuella skedet ska planförslaget antas för att sedan vinna laga kraft. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Planområdet ligger inom ett befintligt område för den kemiska industrin. Utdrag ur användningskarta Stenungsund, ÖP Översiktliga planer Översiktsplan (ÖP) Stenungsund har en kommuntäckande översiktsplan, Översiktsplan 2006, antagen I användningskartan ligger planområdet inom ett område betecknat som huvudsakligen petrokemisk industri intill ett gång- och cykelstråk. I kartan för regler och rekommendationer ligger planområdet inom område 2 Området för tung petrokemisk industri. Den västra delen av detta område, där planområdet ingår, omfattas av detaljplaner för industriändamål. Planerna medger utveckling och utökning av befintlig tung industri och annan industri med anknytning till denna. Gällande detaljplaner kan behöva förnyas vid förändringar eller utökning av verksamheterna. Prövning enligt miljöbalken av tillstånd och villkor krävs i allmänhet. Planområdet ligger intill en utpekad zon för väg- och järnvägstrafik. Kommunen betonar i översiktsplanen vikten av att vid planering och prövning av tillstånd utefter banan ta hänsyn till att en eventuell framtida utbyggnad av dubbelspår inte ska försvåras. Översiktsplanen beskriver att Stenungsund är landets centrum för tung petrokemisk industri och framväxandet av den petrokemiska industrin har haft en avgörande betydelse för Stenungsunds tillväxt och roll i regionen. Den tunga industrins framtid i kommunen är i hög grad beroende av bland annat möjligheterna att bibehålla en god infrastruktur. Ett tydligt kommunalt intresse är att medverka till den tunga petrokemiska industrins utveckling genom att i planeringen säkerställa erforderliga områden för framtida anläggningar och skyddszoner. Planbeskrivning Detaljplan för ställverk vid Hog 4:1 Antagandehandling Stenungsunds kommun, Västra Götalands län

8 5 Detaljplaner Planområdet berörs av två gällande detaljplaner. De norra delarna berörs av Stadsplan för industriområde Rörbo vid Hog (Nr 81, lagakraftvunnen ). Markanvändningen i nordväst består av kvartersmark med användningen Jsa - Industri som inte avser lagring eller hantering av brandfarlig vara. I norr finns ett område med användningen Tatj - Gatutrafik och järnvägsspår. Den södra delen av planområdet berörs av Stadsplan för industriområde Havden (Nr 36, lagakraftvunnen ). I söder finns två användningsområden betecknade Es - Område för transformatorstation. Den största delen av planområdet är betecknat med användningen Tj Område för järnvägsändamål. Ett mindre område i nordväst är betecknat Jsl Område för (stor)industriändamål, som icke avser förvaring eller hantering av brandfarlig vara. Detaljplan nr 81. Plangränsen är markerad med rödstreckad linje, gränsen är inte exakt. Planområdet ligger i ett planlagt område inom riksintresse för industriell produktion och i anslutning till Bohusbanan som är av riksintresse för kommunikation och totalförsvaret. Utdrag ur kartan för regler och rekommendationer, ÖP Detaljplan nr 36. Plangränsen är markerad med rödstreckad linje, gränsen är inte exakt. Observera att i den norra delen av planområdet gäller Detaljplan nr 81, lagakraftvunnen Detaljplan för ställverk vid Hog 4:1 Planbeskrivning Stenungsunds kommun, Västra Götalands län Antagandehandling

9 6 Skyddsavstånd Väg På ömse sidor om länsväg 770 gäller enligt 47 i Väglagen 30 meters byggnadsfritt avstånd. Inom det byggnadsfria avståndet krävs i normalfallet länsstyrelsens tillstånd, dock inte inom detaljplanerat område eller beträffande åtgärd som kräver bygglov där kommunen är beslutande. Det aktuella området är detaljplanelagt. Inom varje enskild detaljplan görs en avvägning av vad som är ett rimligt avstånd från vägen med tanke på vilken användning som föreslås. Läs mer i avsnittet Hälsa och säkerhet. Järnväg Trafikverket rekommenderar ett minsta avstånd på 30 meter mellan ny bebyggelse och järnväg som riktlinje vid planering. Dock kan bebyggelse tillåtas närmare om människor inte ska vistas stadigvarande i området. Läs mer i avsnittet Hälsa och säkerhet. Kraftledning Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter anger regler för minsta avstånd mellan byggnader och kraftledningar. Vattenfall Eldistribution AB (exploatören) både äger kraftledningen och ska uppföra ställverket. Exploatören är väl medveten om gällande regler. Högspänningsledningar alstrar elektriska och elektromagnetiska fält. Läs mer i avsnittet Hälsa och säkerhet. Övriga kommunala beslut Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott beslutade att bevilja positivt planbesked för ändring av stadsplan. BESTÄMMELSER ENLIGT MILJÖBALKEN Grundläggande hushållningsbestämmelser, 3 kap MB I miljöbalkens tredje kapitel Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark och vattenområden föreskrivs bland annat att områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården, eller friluftslivet så långt som möjligt ska skyddas från åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. Planområdet berörs av riksintresse för industriell produktion enligt 3 kap 8 MB. Detta innebär att anläggningarna ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna. Planen bedöms vara helt förenlig med bestämmelserna då planförslaget möjliggör en förbättring av elförsörjningen för industrierna i området. Planbeskrivning Detaljplan för ställverk vid Hog 4:1 Antagandehandling Stenungsunds kommun, Västra Götalands län

10 7 Planområdet även ligger i anslutning till Bohusbanan som är av riksintresse för kommunikation och totalförsvaret enligt 3 kap 8-9 MB. Planförslaget bedöms inte påverka riksintresset för kommunikation eller totalförsvaret negativt. Särskilda hushållningsbestämmelser, 4 kap MB I miljöbalkens fjärde kapitel Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten för vissa områden i landet listas en rad områden som, med hänsyn till sina natur- och kulturvärden, i sin helhet är av riksintresse. Ingrepp i dessa miljöer får göras endast om de inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. Bestämmelserna utgör dock inte hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller det lokala näringslivet. Planområdet ingår i det kustområde som berörs av de särskilda hushållningsbestämmelserna enligt 4 kap MB och i sin helhet är av riksintresse på grund av sina natur- och kulturvärden. Planförslaget innebär en utveckling av ett befintligt industriområde på ianspråktagen mark och bedöms vara förenligt med bestämmelserna i 4 kap MB. Miljökvalitetsnormer, 5 kap MB Miljökvalitetsnormer är föreskrifter i miljöbalken om viss lägsta miljökvalitet för mark, vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område. Miljökvalitetsnormerna omfattar bland annat föroreningar i utomhusluft, olika parametrar i vattenförekomster, kemiska föroreningar i fisk- och musselvatten samt omgivningsbuller. Föroreningar i utomhusluften (SFS 2010:477) Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft bedöms inte överskridas inom planområdet. Vattenförekomster (SFS 2004:660) Planområdets omgivande kustvatten, Askeröfjorden, omfattas av miljökvalitetsnormer för vatten. Den ekologiska statusen för Askeröfjorden har klassificerats till måttlig och Vattenmyndigheten har fastställt att miljökvalitetsnormen god ekologisk status ska uppnås till Den kemiska ytvattenstatusen (exklusive kvicksilver) har klassificerats till god. Fisk- och musselvatten (SFS 2001:554) Askeröfjorden är inte ett utpekat fisk- eller musselvatten. Omgivningsbuller (SFS 2004:675) Det aktuella området omfattas inte av miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller. Detaljplan för ställverk vid Hog 4:1 Planbeskrivning Stenungsunds kommun, Västra Götalands län Antagandehandling

11 8 Sammanfattning Det finns idag inga indikationer på att gällande miljökvalitetsnormer överskrids eller riskerar att överskridas inom eller i anslutning till det aktuella planområdet på grund av ett genomförande av förslaget. Områdesskydd, 7 kap, MB Planområdet omfattas inte av något områdesskydd enligt 7 kap MB. PLANFÖRSLAGET FÖRUTSÄTTINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER Natur Mark, terräng, vegetation och rekreation Förutsättningar Planområdet består till största del av en mindre, relativt flack, gräsbevuxen grönyta. I den nordvästra delen av området reser sig en mindre höjdrygg upp till en höjd av cirka +20 m.ö.h. och nedanför höjden finns en del av ett oanvänt industrispår. Planområdet ligger på en höjd av cirka +7 m.ö.h. i områdets västra del och sluttar sedan svagt ned till cirka +2,5 m.ö.h. i öster. Vegetationen inom området är begränsad och utgörs främst av en gräsyta och några buskar i anslutning till höjdryggen i nordväst. Inga rekreationsvärden finns inom planområdet Planförslaget Planförslaget innebär att större delen av grönytan kommer att bebyggas och att den befintliga grönytan delvis kommer att försvinna. En mindre del av höjdryggskanten kan komma att tas bort för att optimera placeringen av ställverksbyggnaden. Geoteknik/Markteknik Förutsättningar COWI har på uppdrag av exploatören Vattenfall Eldistribution AB utfört en detaljerad geoteknisk utredning ( PM Geoteknik Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1, projektnr A030824, daterad ). Utredningen bifogas planhandlingarna. Från vänster till höger i bild: Det avstängda industrispåret och g/c-vägen samt Uddevallavägen. Foto taget norr om planområdet. I västra delen består jorden överst av cirka 1-2 meter fyllning av sandigt grus ovanpå cirka 0,2-0,4 meter torrskorpelera. Under torrskorpeleran finns ett cirka 0-3,7 meter tjockt lager av lera som vilar på berg (större mäktighet åt norr och väster). Bergnivåer varierar mellan -2,5 och +3,5. Berg i dagen förekommer i väster. I östra delen består jorden av cirka 0,3 meter mullhaltig jord på cirka 0,9 meter lerig silt. Under silten förekommer ett cirka 0,6 meter tjockt lager av torrskorpelera på ett cirka 6-7 meter tjockt lager av lera. Leran Planbeskrivning Detaljplan för ställverk vid Hog 4:1 Antagandehandling Stenungsunds kommun, Västra Götalands län

12 9 ligger på berg. Bergnivåer varierar mellan -6,3 och -6,8. Grundvattenytan ligger på cirka 0,1 meters djup under markytan. Sondering och provtagning har utförts. Leran bedöms kunna belastas med en utbredd last av cirka 20 kpa utan att sättningar utbildas utifrån rådande markförhållanden. För aktuellt område bedöms totalstabiliteten, enligt utredningen, vara tillfredsställande med hänsyn till topografin, djup till fast botten och jordlagerföljd. Utredningen rekommenderar att samtliga byggnader inom området ska utföras med grundförstärkning med hänsyn till risken för sättningar och sättningsskillnader. Byggnaderna inom området skall förutsättas bli grundlagda på berg, plintar till berg eller på packad fyllning efter bortschaktning av fyllning och de lösa jordlagren, där djupet till berg är mindre än 3 meter. Där djupet till berg är större än 3 meter ska grundläggningen utföras med spetsburna pålar. Då jordmäktigheterna varierar inom området bör kompletterande geotekniska undersökningar utföras för att detaljprojektera grundläggningen och fastställa val av grundläggningsmetod och pållängder. Åtgärder med tanke på de geotekniska förhållandena i form av planbestämmelser på plankartan bedöms inte vara nödvändiga. Risk för skred/bergras Förutsättningar I samband med den geotekniska utredningen genomfördes även en bergteknisk utredning. Avsikten var att bedöma stabilitet i befintliga och planerade bergslänter samt ge förslag på stabilitetshöjande åtgärder. Utredningen bifogas planhandlingarna. Berggrunden inom området består av en fin-medelkornig grå gnejs med inslag av fältspatrika pegmatitådror. Där berget är synligt är sprickfrekvensen låg. Bergsslänterna inom området är upp till cirka 5 meter höga, väl rundade och stupar i huvudsak medelbrant förutom i den södra och norra del där berget stupar brantare ned mot detaljplaneområdet. Sprängda slänter i områdets södra och nordligaste del är stabila, där den gynnsamma sprickriktningen har möjliggjort branta släntvinklar. Vid södra slänten, till vänster om den trappa som leder in till Vattenfalls inhägnade område, finns en spricka, vilken troligtvis uppkommit i samband med sprängningsarbete. Förutom några enstaka instabila block är slänten idag stabil men åtgärder kan krävas beroende på det planerade bergschaktets omfattning. Den norra slänten vilken sluttar brant i sydost är risken för ras och utfall av berg små till obefintliga, några åtgärder är ej aktuella om inte slänten skall schaktas. Detaljplan för ställverk vid Hog 4:1 Planbeskrivning Stenungsunds kommun, Västra Götalands län Antagandehandling

13 10 Förutom några enstaka instabila block i de lägre delarna av slänterna bedöms inga stabilitetshöjande åtgärder av slänterna inom området vara nödvändiga. Åtgärder för att säkerställa stabiliteten vid utsprängning av den södra slänten innebär rensning av lösa block samt eventuellt ytterligare förstärkning av bergslänt intill Vattenfalls område. Planförslaget En planbestämmelse har införts på plankartan som innebär att rensning av lösa block ska utföras i enlighet med avsnitt 5 Åtgärder i PM Geoteknik, Bilaga 1 Bergteknisk utredning, utförd av COWI, Förorenad mark I samband med den geotekniska utredningen genomfördes även en miljöteknisk markundersökning. Avsikten var att kontrollera statusen på fastigheten för att massor inom entreprenaden ska kunna hanteras på ett korrekt sätt. Utredningen bifogas planhandlingarna. Provtagning gjordes i 5 punkter ned till 2 meter som djupast. Fältintrycket var att jordproverna inte var kraftigt förorenade. Från provtagningen valdes 4 av 5 prover ut för analys. Prov nr 1 analyserades med avseende på metaller, prov nr 2 med avseende på metaller, alifater, aromater och PAH-16. Prov nr 4 analyserades med avseende på metaller och PAH-16 och prov nr 5 analyserades med avseende på metaller och PCB. Inga halter över riktvärdet för känslig markanvändning påträffades i analyserna. Samtliga analyserade prov visar låga halter av metaller och PAH. Alifater och PCB var i de analyserade proverna under detektionsgräns. Eftersom riktvärdet för känslig markanvändning underskrids innebär det att området är godkänt för all form av markanvändning och det krävs inga ytterligare åtgärder för masshanteringen vid nybyggnation. Om det under planens genomförande påträffas indikationer på föroreningar som inte har observeras i anslutning till planarbetet ska tillsynsmyndigheten, miljöavdelningen på Stenungsunds kommun, underrättas. Arbetet kan därefter fortskrida först då bedömning om eventuell åtgärd utförts. Verksamhet Omgivande bebyggelse/stadsbild Den omgivande bebyggelsen består av ett industrilandskap som innehåller byggnader och anläggningar för den kemiska industrin. Området domineras av ett befintligt ställverk och är starkt påverkat av de pipelines, kraftledningar samt de kommunikationsstråk, i form av väg 770 och Bohusbanan, som passerar öster om planområdet. Planbeskrivning Detaljplan för ställverk vid Hog 4:1 Antagandehandling Stenungsunds kommun, Västra Götalands län

14 11 Ställverk Förutsättningar Planområdet är obebyggt och ingen industriverksamhet pågår här idag. I anslutning till planområdet finns det ställverk som ska ersättas. Kraftledningar och kraftledningsstolpar finns inom planområdet. Planförslaget Planförslaget innebär att användningen sätts till E Transformatorstation vilket medger att ett ställverk kan uppföras inom planområdet. El från ställverket kommer att försörja Borealis industrier i anslutning till området. Ställverket samt transformatorerna kapslas in och kommer inte att vara öppna i sin konstruktion. Den nya ställverksbyggnaden kommer delvis att uppföras under befintliga kraftledningar. Enligt befintligt ritningsunderlag befinner sig ledningarna cirka 17 meter över marken. Den nya byggnaden kommer att ha en totalhöjd på 12 meter vilken innebär att avståndet mellan befintliga ledningar och den nya byggnaden kommer att vara cirka 5 meter. Byggnadens utformning, förutom totalhöjden som sätts till 12 meter, regleras inte i detaljplanen. Byggnaden är tänkt att placeras intill bergsryggen i den västra delen av planområdet. Byggnaden föreslås uppföras i ofärgad ströpplad betong. Den grå betongfärgen kommer att smälta väl in i det befintliga industriområdet i allmänhet och tillsammans med det intilliggande berget i synnerhet. Byggnaden kommer att få stöd i det bakomliggande berget som höjer sig till cirka +19 m.ö.h. Detta kommer att minska eventuell siluettverkan betydligt. Den närmast befintliga byggnaden, som återfinns på berget väster om planområdet är uppförd i ofärgad betong. Den nya byggnaden kommer att få ett liknande utseende som den befintliga byggnaden. Taket kommer troligtvis ha en liten takvinkel och utföras i grå eller svart plåt. Dörrar utförs vanligen i aluminium och luftinsläpp i varmgalvaniserat stål. Möjlig placering av ställverket inom planområdet. Detaljplan för ställverk vid Hog 4:1 Planbeskrivning Stenungsunds kommun, Västra Götalands län Antagandehandling

15 12 Exempel på ströpplad betong som fasadmaterial. Exempel på ställverksbyggnad. Foto: Elkab Exempel på utformning av ställverksbyggnad. Illustration: Elkab Exempel på utformning av ställverksbyggnad. Illustration: Elkab Några krav på stängsel runt byggnadernas finns inte i detaljplanen med tanke på den slutna konstruktionen av ställverket. Området kommer förmodligen ändå att omgärdas av stängsel. Placeringsbestämmelser i form av prickmark, d.v.s. områden där byggnader inte får uppföras, införs längs med planområdets gränser. Ett avstånd på minst 1,5 meter från fastighetsgräns krävs i söder och väster. Ett avstånd på 3 meter krävs i norr på grund av närheten till en gasledning. Längs den befintliga gång- och cykelbanan ska byggnader placeras minst 4 meter från fastighetsgräns. Transformatorerna och övrig utrustning som finns i ställverksbyggnaden kräver ett visst underhåll och kommer att kontrolleras av tillrest personal några gånger per månad. Ingen fast personal kommer dock att arbeta inom fastigheten och inga personalutrymmen behövs i byggnaden. Planbeskrivning Detaljplan för ställverk vid Hog 4:1 Antagandehandling Stenungsunds kommun, Västra Götalands län

16 13 Trafik Vägar, järnväg, in/utfarter och parkering Förutsättningar Planområdet nås norrifrån via en mindre stickväg som ansluter till Uddevallavägen (väg 770). Direkt öster om planområdet passerar en cirka 3 meter bred gång- och cykelväg. I den västra delen av planområdet finns ett industrispår som inte används. Ingen ordnad parkering finns inom planområdet. Planförslaget Infart till planområdet kommer även fortsättningsvis att ske via den mindre stickväg som ansluter till Uddevallavägen. Trafiken till och från ställverket kommer att vara mycket begränsad, med undantag för byggskedet. Planområdets avgränsning har anpassats efter gång- och cykelvägens sträckning och gång- och cykelvägen kommer inte beröras av uppförandet av ställverket. Parkering för servicefordon till förmån för ställverket löses inom fastigheten. Teknisk försörjning VA och dagvatten Inget behov av vatten- och avloppsförsörjning finns. Dagvattenavrinningen kan komma att öka något i och med att området bebyggs och ytor hårdgörs. Planområdet sluttar mot sydöst där det finns ett befintligt dike intill Uddevallavägen. Det är viktigt att flödet av dagvatten inte leds till diket via markytan, då detta exempelvis kan orsaka halka på gång- och cykelvägen. Dagvattnet bör istället ledas via brunn och ledning direkt till diket. Så mycket som möjligt av vegetationsytan inom planområdet bör bevaras för att öka möjligheten till ett lokalt omhändertagande av dagvattnet, och minska mängden vatten som måste avledas. Hälsa och säkerhet Skyddsavstånd/Byggnadsfritt avstånd Planområdet ligger i anslutning till Uddevallavägen (väg 770), Bohusbanan samt flera kraftledningar. Enligt 47 väglagen är det byggnadsfria avståndet utökat till 30 meter för Uddevallavägen. Det aktuella planområdet ligger dock inom ett planlagt område där avståndet mellan väg och bebyggelse värderas i varje enskild detaljplan, se illustration på följande sida. Det aktuella planförslaget innebär att bebyggelse som närmast kan uppföras på ett avstånd av cirka 15 meter från Uddevallavägen. Människor kommer inte att vistas stadigvarande inom planområdet. På den del av Uddevallavägen som passerar planområdet är sträckningen rak och avkörningsrisken bedöms därför som liten. Detaljplan för ställverk vid Hog 4:1 Planbeskrivning Stenungsunds kommun, Västra Götalands län Antagandehandling

17 14 Sektion som visar byggnadsfritt område intill väg. Kommunen gör vid detaljplanering en bedömning av vilket avstånd mellan vägområdet och bebyggelse som är lämpligt. Utdrag ur Vägverkets myndighetsutövning, Stöd för kommuners och länsstyrelsers fysiska samhällsplanering. Publikation 2006:27. Enligt Trafikverket bör ny bebyggelse generellt inte tillåtas inom ett område på 30 meter från järnvägen (spårmitt på närmsta spår). Det ger ett skyddsavstånd för farligt gods vid urspårning samt utrymme för eventuella räddningsinsatser. Inom 30 meter från järnvägen kan dock viss verksamhet som inte är störningskänslig finnas eller där människor endast tillfälligtvis uppehåller sig tillåtas. Planområdet ligger cirka 28 meter från spårmitt. Placeringbestämmelserna innebär att bebyggelse inte kan uppföras inom 30 meter från spårmitt. Som närmast kan bebyggelse uppföras cirka 32 meter från spårmitt. Avståndet från järnvägstrafiken bedöms tillräckligt med tanke på att inga människor kommer att vistas stadigvarande inom planområdet. Elektromagnetiska fält Runt omkring alla elledningar och elektriska apparater finns två typer av fält, elektriska fält och magnetiska fält. Fälten är starkast närmast källan men avtar snabbt med ökat avstånd. Elektromagnetiska fält är svåra att skärma av och går obehindrat genom exempelvis väggar. Enligt Stenungsunds översiktsplan ska Strålskyddsinstitutets råd och regler för elektromagnetiska fält tillämpas vid planläggning och tillståndsprövning. I osäkra situationer ska försiktighetsprincipen tillämpas. Samtidigt ska en begränsning av de elektromagnetiska fälten eftersträvas vid bebyggelse och lokalisering av el- och teleledningar. Över planområdet löper 40 kv högspänningsledningar dessutom kommer transformatorerna i ställverksbyggnaden alstra starka elektriska fält. Kraftledningar finns inom och löper över planområdet. På grund av att inga människor ska vistas stadigvarande och att planområdet inte ligger i anslutning till bostäder bedöms placeringen av ställverket vara mycket god ur risksynpunkt. Planbeskrivning Detaljplan för ställverk vid Hog 4:1 Antagandehandling Stenungsunds kommun, Västra Götalands län

18 15 Farligt gods Länsstyrelsen i Västra Götaland har tillsammans med länsstyrelserna i Stockholm och Skåne antagit en riskpolicy vid detaljplanering av markområden utefter transportleder för farligt gods. Policyn innebär att ett riskhanteringsavstånd på 150 meter på ömse sidor om transportleden (väg eller järnväg) ska behandlas i detaljplanen. Riskhanteringsavståndet kan delas upp i tre zoner med olika markanvändning. Den minst personintensiva markanvändningen kan tillåtas närmast riskområdet och mer personintensivt utnyttjade områden för exempelvis skolor, bostäder, vård- och centrumanläggningar ska placeras längst bort från riskkällan. En riskbedömning ska göras vid upprättande av en detaljplan. Planområdet ligger på ett avstånd av cirka 12 meter från Uddevallavägen (väg 770) och cirka 28 meter från Bohusbanan. På både Uddevallavägen och Bohusbanan transporteras farligt gods. Inga människor ska vistas stadigvarande inom planområdet och därför bedöms avståndet från väg och järnväg vara tillräckligt med tanke på risker för olyckor som involverar farligt gods. Zonindelning för riskpolicyns riskhanteringsavstånd. Zonerna representerar möjlig markanvändning i förhållande till transportled för farligt gods väg och järnväg. Zonerna har inga fasta gränser, utan riskbilden för det aktuella planområdet är avgörande för markanvändningens placering. En och samma markanvändning kan därigenom tillhöra olika zoner. Tekniska anläggningar ligger inom zon B. Utdrag ur Riskhantering i detaljplaneprocessen. Detaljplan för ställverk vid Hog 4:1 Planbeskrivning Stenungsunds kommun, Västra Götalands län Antagandehandling

19 16 Risk för höga vattenstånd Förutsättningar Planområdet ligger cirka 700 meter från Hakefjorden i väster. Inom planområdet varierar markens höjd från cirka +7 m.ö.h. i nordväst ned till cirka + 2,5 m.ö.h. i öster. Skriften Stigande vatten en handbok för fysisk planering i översvämningshotade områden, nyligen utgiven av länsstyrelsen i Västra Götaland och Värmland, utgår från en planeringsmodell där översvämningsrisken delas in i 4 olika översvämningszoner. I zon 4 är sannolikheten för att en översvämning inträffar högst och i zon 1 är den lägst. De aktuella nivåerna för Stenungsund, omräknat till höjdsystemet som används i Stenungsunds kommun (RH 00) är: Zon 1: 3,8 meter över grundkartans nollplan. Zon 2: 3,3 3,8 meter över grundkartans nollplan. Zon 3: 2,8 3,3 meter över grundkartans nollplan. Zon 4: under 2,8 meter över grundkartans nollplan. Inom planområdet finns alla de 4 zonerna representerade. Beroende på vilken zon som berörs krävs antingen inga åtgärder alls, att vissa åtgärder vidtas eller att vissa funktioner helt ska undvikas. När det gäller Energioch kommunalteknisk försörjning; produktion/distribution av el... som är den kategori som ett ställverk räknas inom bör en etablering helt undvikas i zon 2-4. En etablering av ett ställverk bör enligt Stigande vatten... alltså enbart ske i översvämningszon 1, d.v.s. på en marknivå som lägst +3,8 m.ö.h. Planförslaget I detaljplanen regleras att byggnadsdelar ska utföras med vattentålig konstruktion under +3,8 meter räknat i grundkartans höjdsystem. Buller Planområdet ligger i anslutning till Uddevallavägen (väg 770) och Bohusbanan. Vägen är relativt starkt trafikerad och på Bohusbanan passerar cirka 20 turer i vardera riktningen vilket innebär att planområdet utsätts för bullerstörningar. Den föreslagna användningen inom området i form av en teknisk anläggning där inga människor ska vistas stadigvarande innebär dock att inga krav i form av riktvärden för ljudmiljön finns. Inga åtgärder för att minska bullerstörningarna inom planområdet är därför nödvändiga. Pipelines Norr och söder om planområdet går pipelines (större gasledningar ovan jord) för att försörja industrierna i väster. Då användningen som tillåts i detaljplanen innebär att människor inte kommer att vistas stadigvarande på platsen bedöms inga säkerhetsavstånd behövas från ledningarna. Planbeskrivning Detaljplan för ställverk vid Hog 4:1 Antagandehandling Stenungsunds kommun, Västra Götalands län

20 17 BEHOVSBEDÖMNING Allmänt Kommunen ska i ett tidigt skede ta ställning till om genomförandet av planen kan komma att innebära en betydande miljöpåverkan eller ej. Under framtagandet av detta planförslag har en så kallad behovsbedömning utförts för att bedöma om planförslaget kan komma att medföra en betydande miljöpåverkan (6 kap 11 MB). Om ett genomförande kan antas innebära betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning genomföras och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. Den upprättade behovsbedömningen, daterad , bifogas planhandlingarna. Sammanfattning Planförslaget bedöms vara förenligt med bestämmelserna i Miljöbalken. Uppförandet av ställverket utgör en komplettering inom ett befintligt industriområde och bedöms inte medföra någon påtaglig skada på några natur-, fritids- eller kulturvärden. Inget riksintresse bedöms påverkas negativt vid ett genomförande av planförslaget. Ett genomförande av planförslaget bedöms inte heller påverka förhållandena inom Stenungsundskustens Natura 2000-område eller innebära ett överskridande av gällande miljökvalitetsnormer. Planförslaget överensstämmer med intentionerna i kommunens översiktsplan. Ställningstagande Kommunen bedömde i ett tidigt skede att projektet inte skulle medföra en betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delade kommunens bedömning (yttrande med diarienummer , ). En miljöbedömning ska därför inte genomföras. MILJÖMÅL Riksdagen har fastställt 16 övergripande miljömål för Sverige. Målen beskriver de kvaliteter som vår miljö och våra gemensamma natur- och kulturresurser måste ha för att vara ekologiskt hållbara på sikt. Länsstyrelsen i Västra Götaland har utifrån de övergripande nationella målen utarbetat och beslutat om regionala miljömål. Målen ska vara en grundläggande utgångspunkt för ett miljöarbete som berör en lång rad aktörer på regional och lokal nivå i länet. Av de nationella och regionala miljökvalitetsmålen finns 10 utpekade mål som särskilt redovisas i Stenungsunds översiktsplan. Detaljplan för ställverk vid Hog 4:1 Planbeskrivning Stenungsunds kommun, Västra Götalands län Antagandehandling

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1(9) Samrådshandling PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1 (9) 2(9) ALLMÄNT Detaljplanens syfte Planens syfte är

Läs mer

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21 Dnr: LKS 12-64-214 Kommunstyrelsen ANTAGANDE Planen är antagen av Kommunfullmäktige i Lysekils kommun 2013-12-19, 172. Detaljplan för restaurang NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl Lysekil, Lysekils kommun

Läs mer

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

HENÅN 1:67 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagen av KF Laga kraft Henån, Orust kommun Västra Götalands län

HENÅN 1:67 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagen av KF Laga kraft Henån, Orust kommun Västra Götalands län Antagen av KF 2012-02-23. Laga kraft 2012-03-21 Detaljplan för seniorboende inom HENÅN 1:67 m.fl. Henån, Orust kommun Västra Götalands län Upprättad 2011-06-15, rev 2011-12-22 Till detaljplanen hör följande

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

DP#150 DETALJPLAN - ANTAGANDEHANDLING. Götene kommun, augusti för Hönsäter 5:12 samt del av Hönsäter 5:4 Hällekis tätort

DP#150 DETALJPLAN - ANTAGANDEHANDLING. Götene kommun, augusti för Hönsäter 5:12 samt del av Hönsäter 5:4 Hällekis tätort HANDLINGAR Planbeskrivning med genomförande beskrivning Plankartamed bestämmelser Samrådsredogörelse Bilaga Fastighetsförteckning dat 2014-06-19 Planen antagen MBN 2014-08-12 Laga kraft 2014-09-12 Genomförandetid

Läs mer

PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för

PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för del av Sådden 4 och 7, Halmstad HALMSTADS KOMMUN Plan E309K Enkelt förfarande, KS 2014/0475 Kommunstyrelsen, 2015-08-18 Laga kraft 2015-09-14 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för bostäder Boberg 3:122 Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2014-05-14 B74 Laga kraft 2014-12-27 Till detaljplanen hör följande handlingar:

Läs mer

Tidpunkten för laga kraft beslutet förutsätter att ett överklagande av detaljplanen inte sker.

Tidpunkten för laga kraft beslutet förutsätter att ett överklagande av detaljplanen inte sker. Detaljplan för småindustri Del av HÖGENORUM 1:12 Stenungsunds kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling 2010-03-02 justerad 2010-06-09 ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt Målsättningen med detaljplanen

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901/07 Sida 1/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling DETALJPLAN FÖR RÖRÖ 1:108 M FL RÖRÖ, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901-11 Sida 2/5 BAKGRUND En genomförandebeskrivning

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande ändring av detaljplan 496 för VOKALEN 3 Vallås, HALMSTADS KOMMUN Enkelt förfarande KS 2012/0346 Kommunstyrelsen 2012-11-27 Plan Ä 49 K Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för Oskarströms fd stationshus, del av Oskarström 3:153 Bildkälla: Kulturmiljö Halland, Bebyggelseinventeringen i Halland Oskarström, HALMSTADS

Läs mer

Antagandehandling Dnr: 0481/10

Antagandehandling Dnr: 0481/10 1(5) Tillhör Kommunstyrelsen i beslut 2015-11-02 2... Agneta Dejenfelt Kommunsekreterare DETALJPLAN för bostäder vid Enebackevägen, del av Starrkärr 3:1 i Ödsmål Västra Götalands län Antagandehandling

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning PBL 2010:900

Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning PBL 2010:900 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/71.318 0126K-15642 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Detaljplan för Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund PBL 2010:900

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Antagandehandling upprättad 2004-12-21

Antagandehandling upprättad 2004-12-21 Detaljplan för Åkarp 19:1 m.fl., Burlövs kommun, Skåne län. 209 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I handlingarna ingår denna beskrivning, genomförandebeskrivning, plankarta med planbestämmelser och illustrationsplan

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Förslag till detaljplan för Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Norrviken Sollentuna kommun Samråds-/Underrättelsehandling Syfte Syftet med planarbetet är att möjliggöra att Pensionat Norrviken byggs

Läs mer

PLANBESKRIVNING. DETALJPLAN för del av Stenung 3:199 och 3:60 (Tallåsens äldreboende) i Stenungsund 1(9) Antagandehandling 2012-05-29

PLANBESKRIVNING. DETALJPLAN för del av Stenung 3:199 och 3:60 (Tallåsens äldreboende) i Stenungsund 1(9) Antagandehandling 2012-05-29 1(9) Dnr 0320/10 Antagandehandling 2012-05-29 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN för del av Stenung 3:199 och 3:60 (Tallåsens äldreboende) i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län DETALJPLAN för

Läs mer

Tillägg till planbeskrivning

Tillägg till planbeskrivning Sektorn för samhällsbyggnad Samrådshandling September 2014 Ändring av stadsplanen för Hönekulla 1:114 m.fl. SOLÄNGSOMRÅDET i Mölnlycke, Härryda kommun Tillägg till planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/36 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan över Hallsberg från år 1923 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN 2013/36 Innehåll

Läs mer

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Detaljplan för TÖRESTORP 2:52, DEL AV HangOn AB, Gnosjö kommun, Jönköpings län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser - Plan- och genomförandebeskrivning - Behovsbedömning Bakgrund HangOn

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGAR ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET I HÖGANÄS, HÖGANÄS KOMMUN SKÅNE LÄN

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGAR ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET I HÖGANÄS, HÖGANÄS KOMMUN SKÅNE LÄN KS/2011/653 ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET 1. Stadsplan för område vid Brännerigatan (12-HÖS-311, 32/74) 2. Stadsplan för del av Plöninge 1:17 m.fl. (12-HÖS-486, 1/80) 3. Detaljplan

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2014-04-17 Antagen: 2014-04-28 Laga Kraft:

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO Laga kraft 2013-11-19 Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan.

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan. Samrådshandling Oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Hindås 1:539 Återvinningsstation vid Hindås station Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift är

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplan för Klippan 3:128 och 3:129 m fl i Klippans tätort och kommun, Skåne län Upprättad

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Dnr 0716/09. Antagandehandling Upphävande av byggnadsplan Dyrtorp 1:1 m.fl Stenungsund

PLANBESKRIVNING. Dnr 0716/09. Antagandehandling Upphävande av byggnadsplan Dyrtorp 1:1 m.fl Stenungsund Dnr 0716/09 Antagandehandling 2010-04-28 PLANBESKRIVNING Upphävande av byggnadsplan Dyrtorp 1:1 m.fl Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Enkelt Planförfarande 1 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling Dnr 0461/05 Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl Bostäder i Nya Kristinedal Stenungsunds kommun, Västra Götalands län Genomförandebeskrivning, antagandehandling 2013-09-19 1 INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4 KS11.1017 Tillägg 1 (SLD 217) Ändring av detaljplan för del av fastigheten Hjällsnäs 36:1 och del av Lundby Prästgård 1:1, Bostäder vid Lundbyvägen (Ekdungen) i Gråbo tätort, Lerums kommun. Planbeskrivning

Läs mer

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser.

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser. Dnr P 414 PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2007-03-09 Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser Uddevalla kommun ILLUSTRATION 12 nya parkeringsplatser varav 1 är handikappanpassad

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör Laga kraft 2013-10-09 Genomförandetiden upphör 2023-10-09 1(5) Detaljplan för del av Saritslöv 6:17 i Skurup Skurups kommun Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Handlingar Planbeskrivning med genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för NÖDINGE-STOMMEN 1:321 Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för NÖDINGE-STOMMEN 1:321 Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för NÖDINGE-STOMMEN 1:321 Ale kommun, Västra Götalands län Planområdet Enkelt planförfarande 2010-04-09, just 2010-05-12 Diarienummer: MBN 0235/09 PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Inledning

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

Ändring av Detaljplan för fastigheterna Lännersta 1:970 m.fl. (Prästkragens väg) (Dp 257) i Boo, Nacka kommun.

Ändring av Detaljplan för fastigheterna Lännersta 1:970 m.fl. (Prästkragens väg) (Dp 257) i Boo, Nacka kommun. SAMRÅDSHANDLING 1 (7) Dnr MSN 2013/65-214 Tillägg till PLANBESKRIVNING OCH PLANBESTÄMMELSER Ändring av Detaljplan för fastigheterna Lännersta 1:970 m.fl. (Prästkragens väg) (Dp 257) i Boo, Nacka kommun.

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret. PLANBESKRIVNING Detaljplan för kv Oljan m m Vid Gröndalsvägen i Södertälje Upprättad

Samhällsbyggnadskontoret. PLANBESKRIVNING Detaljplan för kv Oljan m m Vid Gröndalsvägen i Södertälje Upprättad Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING Detaljplan för kv Oljan m m Vid Gröndalsvägen i Södertälje 2015-00193-214 Upprättad 2016-08-12 Planen hanteras enligt PBL 2010:900, i dess lydelse efter 1 januari

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL,

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL, Dnr KS/2012/528 PLANBESKRIVNING Detaljplan för, i Jonstorp, Höganäs kommun, Skåne län Platsen för detaljplanen, juli 2012 LAGA KRAFT-HANDLING, 2013-05-28 FÖRORD OM DETALJPLAN En detaljplan styr hur marken

Läs mer

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Upprättad i februari 2013 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 288/11 Planområde Antagen

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING 2013-04-17 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANDATA

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för del av KV. HYACINTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING. Upprättad i april 2012.

Detaljplan för del av KV. HYACINTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING. Upprättad i april 2012. 1 (6) Detaljplan för del av KV. HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt Planförslaget redovisar en utbyggnad av bostäder

Läs mer

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten TENNISTOMTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-03-29 ENKELT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Samrådshandling. Allmänt. Planprocessen. Morlanda, Orust kommun, Västra Götalands län

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Samrådshandling. Allmänt. Planprocessen. Morlanda, Orust kommun, Västra Götalands län 1 (7) Detaljplan för del av KÅREHOGEN 1:2 och MORLANDA 2:1 Samrådshandling Upprättad 2012-12-17 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt en redovisar de organisatoriska, tekniska, ekonomiska

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Karlstorp SAMRÅDSHANDLING. Allmänt.

Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Karlstorp SAMRÅDSHANDLING. Allmänt. 1(6) Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN Karlstorp SAMRÅDSHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt Planförslaget redovisar en utbyggnad av bostäder i flerbostadshus alternativt

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING Upphävandet antagen av SBN 2016-12-19 133 laga kraft 2017 01-12 Tillhörande upphävande av del av detaljplan för Ludvika by 2:10 m.fl. i Ludvika Upprättad i augusti 2016, reviderad oktober 2016 Postadress

Läs mer

Tillägg till planbeskrivning

Tillägg till planbeskrivning SAMRÅDSHANDLING Ändring av detaljplan inom Fors industriområde Följande detaljplan berörs: - Detaljplan för Södra industriområdet i Fors (Västanfors 7:11 m.fl.), Avesta kommun, Dalarnas län Tillägg till

Läs mer

Upphävande av detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Upphävande av detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2013/34 Upphävande av detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: 2013-06-17 Laga kraft: 2013-07-10 Dnr TPN 2013/34 Innehåll INLEDNING...

Läs mer

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 Granskningshandling november 2013 normalt planförfarande PBL 2010:900 tillämpas Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 PLANBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

del av Jörlanda-Berg 1:66 PLANBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Stenungsunds kommun Detaljplan för tre villatomter, Antagandehandling

del av Jörlanda-Berg 1:66 PLANBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Stenungsunds kommun Detaljplan för tre villatomter, Antagandehandling Detaljplan för tre villatomter, del av Jörlanda-Berg 1:66 Stenungsunds kommun Antagandehandling PLANBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning med illustration

Läs mer

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HYBO 1:28, 12:1, 2:63 MED FLERA UPPHÄVANDE AV DEL AV DETALJPLAN FÖR HYBO STATIONSSAMHÄLLE LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Datum: 2014-10-29

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR Planbeskrivning Behovsbedömning Plankarta med bestämmelser Fastighetsförteckning

Läs mer

Gällande fastigheterna Öregrund 4:53, del av 8:1, 54:4-10 samt 54:12-19

Gällande fastigheterna Öregrund 4:53, del av 8:1, 54:4-10 samt 54:12-19 ANTAGANDEHANDLING 1(6) Detaljplan för TALLBACKEN Gällande fastigheterna Öregrund 4:53, del av 8:1, 54:4-10 samt 54:12-19 Östhammars kommun, Uppsala län Upprättad 2009-06-01 Reviderad 2009-11-11 Godkänd

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Dnr: 2007-0743-214 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av NARVA 1 (blivande NEJLIKAN) i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. HANDLINGAR SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

Antagandehandling. Detaljplan för Kvarteret Hällristningen. Inom kommundelen Glömsta, Huddinge kommun. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning

Antagandehandling. Detaljplan för Kvarteret Hällristningen. Inom kommundelen Glömsta, Huddinge kommun. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning SBN PL 2011/9,318 0126K-15644 Antagandehandling Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Kartan visar planområdets utbredning med vit streckad linje. Blå linjer är fastighetsgränser. Detaljplan för Kvarteret

Läs mer

DP377. DETALJPLAN för Guttorp 1:163 mm (Ledsjövägen) Götene kommun, juni 2014

DP377. DETALJPLAN för Guttorp 1:163 mm (Ledsjövägen) Götene kommun, juni 2014 HANDLINGAR Planbeskrivning med genomförande beskrivning Plankartamed bestämmelser Samrådsredogörelse Bilaga Fastighetsförteckning dat 2014-04-11 DETALJPLAN för Guttorp 1:163 mm (Ledsjövägen) Götene kommun,

Läs mer

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2009-09-21 NORMALT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik Tjörns Kommun, Västra Götaland 2/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING Upprättad

Läs mer

Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för nytt resecentrum (Kalix 23:2 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan II för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2016-12-20 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för del av Ryland 3:2 m.fl. TANUMSHEDE CENTRUM DEL 1

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för del av Ryland 3:2 m.fl. TANUMSHEDE CENTRUM DEL 1 ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2014-05-13, justerad 2015-03-25 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för del av Ryland 3:2 m.fl. TANUMSHEDE CENTRUM DEL 1 Tanums kommun, Västra Götalands Län Ditrix AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Antagen av MBN Laga kraft

Antagen av MBN Laga kraft Antagen av MBN 2008-09-11 Laga kraft 2008-10-15 !"##$%&& ' ()*+,-+. / Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning Tillägg till planbestämmelser Genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Sid 1 (5) Uppdrag Byggnadsnämnden gav i uppdrag åt Stadsarkitektavdelningen att påbörja planarbete för Hörby 42:1.

Sid 1 (5) Uppdrag Byggnadsnämnden gav i uppdrag åt Stadsarkitektavdelningen att påbörja planarbete för Hörby 42:1. 2014-06-24 Sid 1 (5) ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande Dnr: 2013/504 Upprättad: 2014-06-24 Laga kraft: 2014-09-22 Ändring av detaljplan för Hörby 42:1 i Hällevik, Sölvesborgs kommun Syfte Ändringen

Läs mer

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun Antagandehandling 1 Detaljplan för Fritzhem 9 Dnr Ädh Dnr planmodul: GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 5 november

Läs mer

Detaljplan för bostäder och verksamheter inom Nol 3:72 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder och verksamheter inom Nol 3:72 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder och verksamheter inom Nol 3:72 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Beslut Godkänd av Samhällsbyggnadsnämnden 2013-03-21 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-05-27

Läs mer

Antagandehandling. Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning

Antagandehandling. Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning DIARIENR SBN 2012-001482 1 (8) Antagandehandling Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Planområdet markerat i orange färg. Tillägg till

Läs mer

Upphävande av byggnadsplan för Ebbarp 1:18 m. fl.

Upphävande av byggnadsplan för Ebbarp 1:18 m. fl. Upphävande av byggnadsplan för Ebbarp 1:18 m. fl. Habo kommun Plan- och genomförandebeskrivning 2014-10-09 Upphävd av byggnadsnämnden 2014-10-09, 86 Laga kraft 2014-11-08 2 Plan- och genomförandebeskrivning

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN LID 1:17 M.FL. (LASERSTANS) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN LID 1:17 M.FL. (LASERSTANS) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN LID 1:17 M.FL. (LASERSTANS) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning och behovsbedömning Upprättad 2016-04-11 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET Bollebygds kommun, Västra Götalands län Samrådshandling 2009-01-20 Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET

Läs mer

Detaljplan för Sunnersta 69:3 Tillägg till gällande detaljplan för del av nordvästra Sunnersta,

Detaljplan för Sunnersta 69:3 Tillägg till gällande detaljplan för del av nordvästra Sunnersta, PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2014-04-17 PBN 2013-2006 018-727 47 52 Detaljplan för Sunnersta 69:3 Tillägg till gällande detaljplan för del av nordvästra

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län 1(7) Datum: Diarienummer: 2013-08-13 2013/124 Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅDSHANDLING Detaljplanen har Upprättas: 2013-08-13 Antagits

Läs mer

Upphävande av tomtindelningar genom ändring av detaljplan A369 och stadsplan A165 i Karlshamn, Karlshamns kommun, Blekinge län

Upphävande av tomtindelningar genom ändring av detaljplan A369 och stadsplan A165 i Karlshamn, Karlshamns kommun, Blekinge län 2016-11-15 D n r : 2 0 1 5 / 3 7 0 2 S a m r å d s h a n d l i n g Upphävande av tomtindelningar genom ändring av detaljplan A369 och stadsplan A165 i Karlshamn, Karlshamns kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Ändring av detaljplan för kvarteret Segelmakaren (Upphävande av tomtindelning)

Ändring av detaljplan för kvarteret Segelmakaren (Upphävande av tomtindelning) 1 (3) TJÄNSTESKRIVELSE 2016-01-07 Samhällsbyggnadskontoret Stadsbyggnadsnämnden Ändring av detaljplan för kvarteret Segelmakaren (Upphävande av tomtindelning) Dnr: 2015-02488-214 Sammanfattning av ärendet

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län 1/5 Planområd G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling 2010-08-16, reviderad 2011-03-25 DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

Läs mer

SAMRÅDSFÖRSLAG UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG tillhör rev ANTAGANDEHANDLING

SAMRÅDSFÖRSLAG UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG tillhör rev ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-05-15 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2008-10-22 tillhör rev 2009-06-04 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av fastigheten RÖ-MÄLBY 1:5 och del av RÖ-ÖSBY 1:17 i Rö församling. Dnr 08-10108.114

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV GÅRÖ 1:69 (ÅVS, STRÖMGATAN) I GNOSJÖ TÄTORT

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV GÅRÖ 1:69 (ÅVS, STRÖMGATAN) I GNOSJÖ TÄTORT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV GÅRÖ 1:69 (ÅVS, STRÖMGATAN) I GNOSJÖ TÄTORT ANTAGANDEHANDLING HANDLINGAR Planbeskrivning Plankarta med bestämmelser Behovsbedömning Upprättad av Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

(6) Detaljplan för Vikarskogen 1:75 och del av Stockviksstranden 1:53

(6) Detaljplan för Vikarskogen 1:75 och del av Stockviksstranden 1:53 NORDANSTIGS KOMMUN Plan- och byggkontoret 2012-01-23 1 (6) Samrådshandling Enkelt planförfarande Detaljplan för Vikarskogen 1:75 och del av Stockviksstranden 1:53 2012-01-23 2 (6) PLAN OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser Denna planbeskrivning

Läs mer