PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling"

Transkript

1 Tillhör Kommunstyrelsen i Stenungsunds kommun beslut Detaljplan för Ställverk vid HOG 4:1 Stenungsunds kommun, Västra Götalands län... Ingela Sollid Kommunsekreterare Antagandehandling Upprättad PLANBESKRIVNING

2 Till detaljplanen hör följande handlingar: Plankarta med planbestämmelser, skala 1:1000 i A3-format Planbeskrivning med illustration (denna handling) Behovsbedömning Fastighetsförteckning Samrådsredogörelse Särskilt utlåtande Övriga handlingar: PM Geoteknik Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1, COWI AB, projektnr A030824, Bilaga 1 Bergteknisk utredning Bilaga 2 Miljöteknisk markundersökning Markteknisk Undersökningsrapport Geoteknik (MUR) Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1, COWI AB, projektnr A030824, Ritningsbilagor Rådhuset Arkitekter AB Samhällsplanering & Miljö Box Uddevalla Tel: Uppdragsnummer: Samtliga bilder och illustrationer i planbeskrivningen är framtagna av Rådhuset Arkitekter AB, om inte annat anges.

3

4 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 Bakgrund... 2 Planförslagets syfte och huvuddrag... 2 Planområdet... 2 Planprocessen... 3 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN... 4 Översiktliga planer... 4 Detaljplaner... 5 Skyddsavstånd... 6 Övriga kommunala beslut... 6 BESTÄMMELSER ENLIGT MILJÖBALKEN... 6 Grundläggande hushållningsbestämmelser, 3 kap MB... 6 Särskilda hushållningsbestämmelser, 4 kap MB... 7 Miljökvalitetsnormer, 5 kap MB... 7 Områdesskydd, 7 kap MB... 8 PLANFÖRSLAGET - FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER... 8 Natur... 8 Verksamhet Trafik Teknisk försörjning Hälsa och säkerhet BEHOVSBEDÖMNING Allmänt Sammanfattning av behovsbedömningen Ställningstagande MILJÖMÅL GENOMFÖRANDE Organisatoriska frågor Fastighetsrättsliga frågor Ekonomiska och tekniska frågor ADMINISTRATIVA FRÅGOR Fortsatt arbete Preliminär tidplan Medverkande i planarbetet Detaljplan för ställverk vid Hog 4:1 Planbeskrivning Stenungsunds kommun, Västra Götalands län Antagandehandling

5 2 INLEDNING Bakgrund Borealis AB expanderar sin verksamhet vilket kräver tillgång till mer el. Vattenfall Eldistribution AB försörjer företagets behov av el. Ett av de befintliga ställverk som finns i området är gammalt och behöver ersättas av ett nytt verk med högre kapacitet. Ett lämpligt läge för att uppföra ett nytt ställverk har valts ut av Vattenfall i samråd med industrin. Gällande planer, vars genomförandetider har gått ut, medger inte att ett nytt ställverk uppförts på den utpekade platsen. Därför behöver en ny detaljplan upprättas. Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott beslutade att bevilja positivt planbesked för ändring av stadsplan. Planen upprättas enligt PBL 2010:900 och drivs med ett så kallat enkelt planförfarande. Planförslagets syfte och huvuddrag Huvudsyftet med planen är att möjliggöra att en ställverksbyggnad kan uppföras för att försörja Borealis ökade behov av el. Planområdet Läge, areal och avgränsning Planområdet ligger intill Uddevallavägen, cirka 2 kilometer nordöst om Stenungsunds centrum. Planområdets läge i Stenungsund. Planbeskrivning Detaljplan för ställverk vid Hog 4:1 Antagandehandling Stenungsunds kommun, Västra Götalands län

6 3 Området är cirka 2500 m² (0,25 ha) stort och avgränsas i öster av en gångoch cykelväg som löper längs med Uddevallavägen (väg 770). I söder, väster och norr återfinns industrimark. Direkt sydväst om planområdet ligger ett befintligt ställverk som ska ersättas. Inom planområdet finns idag en mindre gräsyta och del av ett oanvänt industrispår. Kraftledningar finns inom och passerar över planområdet. Pipelines, som försörjer industriområdena i väster, återfinns norr och söder om området. Planområdet med befintligt ställverk i bakgrunden. Foto taget norrifrån. Planområdet. Plangränsen är markerad med rödstreckad linje, gränsen är inte exakt. Fastighetsgränser är markerade med vitstreckad linje, fastighetsbeteckningar i vit text. Markägoförhållanden Inom planområdet finns 3 fastigheter. Fastigheten Hog 4:1 ägs av Akzo Nobel Surface Chemistry AB och fastigheten Stenung 17:6 ägs av Borealis AB. Fastigheten Stenung 5:101 ägs av Stenungsunds kommun. Markområdet som omfattas av detaljplanen kommer att avstyckas och säljas till Vattenfall Eldistribution AB efter upprättad plan. För en fullständig redovisning av ägarförhållanden, servitut och samfälligheter inom och intill planområdet, se tillhörande fastighetsförteckning. Planprocessen Planbeskrivningen (denna handling) ingår i de planhandlingar som tillhör en detaljplan. Planbeskrivningen innehåller bland annat förutsättningar, förändringar och de konsekvenser som planförslaget innebär samt en redovisning av de överväganden som planförslaget baseras på. I dokumentet redovisas även motstående intressen samt överensstämmelsen med kommunens översiktsplan. Hur planen är avsedd att genomföras med tanke på organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga frågor behandlas också i planbeskrivningen. Del av planområdet, foto taget från sydväst. Detaljplan för ställverk vid Hog 4:1 Planbeskrivning Stenungsunds kommun, Västra Götalands län Antagandehandling

7 4 Enkelt planförfarande Planen upprättas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL 2010:900) och planarbetet bedrivs med ett så kallat enkelt planförfarande (5 kap 7 PBL) då planförslaget är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande, saknar intresse för allmänheten och inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan. Enkelt planförfarande innebär bland annat att planförslaget skickas på samråd för att därefter skickas ut på en kortare granskning och därefter kunna tas upp för antagande. Läs mer under rubriken fortsatt arbete. I det aktuella skedet ska planförslaget antas för att sedan vinna laga kraft. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Planområdet ligger inom ett befintligt område för den kemiska industrin. Utdrag ur användningskarta Stenungsund, ÖP Översiktliga planer Översiktsplan (ÖP) Stenungsund har en kommuntäckande översiktsplan, Översiktsplan 2006, antagen I användningskartan ligger planområdet inom ett område betecknat som huvudsakligen petrokemisk industri intill ett gång- och cykelstråk. I kartan för regler och rekommendationer ligger planområdet inom område 2 Området för tung petrokemisk industri. Den västra delen av detta område, där planområdet ingår, omfattas av detaljplaner för industriändamål. Planerna medger utveckling och utökning av befintlig tung industri och annan industri med anknytning till denna. Gällande detaljplaner kan behöva förnyas vid förändringar eller utökning av verksamheterna. Prövning enligt miljöbalken av tillstånd och villkor krävs i allmänhet. Planområdet ligger intill en utpekad zon för väg- och järnvägstrafik. Kommunen betonar i översiktsplanen vikten av att vid planering och prövning av tillstånd utefter banan ta hänsyn till att en eventuell framtida utbyggnad av dubbelspår inte ska försvåras. Översiktsplanen beskriver att Stenungsund är landets centrum för tung petrokemisk industri och framväxandet av den petrokemiska industrin har haft en avgörande betydelse för Stenungsunds tillväxt och roll i regionen. Den tunga industrins framtid i kommunen är i hög grad beroende av bland annat möjligheterna att bibehålla en god infrastruktur. Ett tydligt kommunalt intresse är att medverka till den tunga petrokemiska industrins utveckling genom att i planeringen säkerställa erforderliga områden för framtida anläggningar och skyddszoner. Planbeskrivning Detaljplan för ställverk vid Hog 4:1 Antagandehandling Stenungsunds kommun, Västra Götalands län

8 5 Detaljplaner Planområdet berörs av två gällande detaljplaner. De norra delarna berörs av Stadsplan för industriområde Rörbo vid Hog (Nr 81, lagakraftvunnen ). Markanvändningen i nordväst består av kvartersmark med användningen Jsa - Industri som inte avser lagring eller hantering av brandfarlig vara. I norr finns ett område med användningen Tatj - Gatutrafik och järnvägsspår. Den södra delen av planområdet berörs av Stadsplan för industriområde Havden (Nr 36, lagakraftvunnen ). I söder finns två användningsområden betecknade Es - Område för transformatorstation. Den största delen av planområdet är betecknat med användningen Tj Område för järnvägsändamål. Ett mindre område i nordväst är betecknat Jsl Område för (stor)industriändamål, som icke avser förvaring eller hantering av brandfarlig vara. Detaljplan nr 81. Plangränsen är markerad med rödstreckad linje, gränsen är inte exakt. Planområdet ligger i ett planlagt område inom riksintresse för industriell produktion och i anslutning till Bohusbanan som är av riksintresse för kommunikation och totalförsvaret. Utdrag ur kartan för regler och rekommendationer, ÖP Detaljplan nr 36. Plangränsen är markerad med rödstreckad linje, gränsen är inte exakt. Observera att i den norra delen av planområdet gäller Detaljplan nr 81, lagakraftvunnen Detaljplan för ställverk vid Hog 4:1 Planbeskrivning Stenungsunds kommun, Västra Götalands län Antagandehandling

9 6 Skyddsavstånd Väg På ömse sidor om länsväg 770 gäller enligt 47 i Väglagen 30 meters byggnadsfritt avstånd. Inom det byggnadsfria avståndet krävs i normalfallet länsstyrelsens tillstånd, dock inte inom detaljplanerat område eller beträffande åtgärd som kräver bygglov där kommunen är beslutande. Det aktuella området är detaljplanelagt. Inom varje enskild detaljplan görs en avvägning av vad som är ett rimligt avstånd från vägen med tanke på vilken användning som föreslås. Läs mer i avsnittet Hälsa och säkerhet. Järnväg Trafikverket rekommenderar ett minsta avstånd på 30 meter mellan ny bebyggelse och järnväg som riktlinje vid planering. Dock kan bebyggelse tillåtas närmare om människor inte ska vistas stadigvarande i området. Läs mer i avsnittet Hälsa och säkerhet. Kraftledning Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter anger regler för minsta avstånd mellan byggnader och kraftledningar. Vattenfall Eldistribution AB (exploatören) både äger kraftledningen och ska uppföra ställverket. Exploatören är väl medveten om gällande regler. Högspänningsledningar alstrar elektriska och elektromagnetiska fält. Läs mer i avsnittet Hälsa och säkerhet. Övriga kommunala beslut Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott beslutade att bevilja positivt planbesked för ändring av stadsplan. BESTÄMMELSER ENLIGT MILJÖBALKEN Grundläggande hushållningsbestämmelser, 3 kap MB I miljöbalkens tredje kapitel Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark och vattenområden föreskrivs bland annat att områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården, eller friluftslivet så långt som möjligt ska skyddas från åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. Planområdet berörs av riksintresse för industriell produktion enligt 3 kap 8 MB. Detta innebär att anläggningarna ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna. Planen bedöms vara helt förenlig med bestämmelserna då planförslaget möjliggör en förbättring av elförsörjningen för industrierna i området. Planbeskrivning Detaljplan för ställverk vid Hog 4:1 Antagandehandling Stenungsunds kommun, Västra Götalands län

10 7 Planområdet även ligger i anslutning till Bohusbanan som är av riksintresse för kommunikation och totalförsvaret enligt 3 kap 8-9 MB. Planförslaget bedöms inte påverka riksintresset för kommunikation eller totalförsvaret negativt. Särskilda hushållningsbestämmelser, 4 kap MB I miljöbalkens fjärde kapitel Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten för vissa områden i landet listas en rad områden som, med hänsyn till sina natur- och kulturvärden, i sin helhet är av riksintresse. Ingrepp i dessa miljöer får göras endast om de inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. Bestämmelserna utgör dock inte hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller det lokala näringslivet. Planområdet ingår i det kustområde som berörs av de särskilda hushållningsbestämmelserna enligt 4 kap MB och i sin helhet är av riksintresse på grund av sina natur- och kulturvärden. Planförslaget innebär en utveckling av ett befintligt industriområde på ianspråktagen mark och bedöms vara förenligt med bestämmelserna i 4 kap MB. Miljökvalitetsnormer, 5 kap MB Miljökvalitetsnormer är föreskrifter i miljöbalken om viss lägsta miljökvalitet för mark, vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område. Miljökvalitetsnormerna omfattar bland annat föroreningar i utomhusluft, olika parametrar i vattenförekomster, kemiska föroreningar i fisk- och musselvatten samt omgivningsbuller. Föroreningar i utomhusluften (SFS 2010:477) Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft bedöms inte överskridas inom planområdet. Vattenförekomster (SFS 2004:660) Planområdets omgivande kustvatten, Askeröfjorden, omfattas av miljökvalitetsnormer för vatten. Den ekologiska statusen för Askeröfjorden har klassificerats till måttlig och Vattenmyndigheten har fastställt att miljökvalitetsnormen god ekologisk status ska uppnås till Den kemiska ytvattenstatusen (exklusive kvicksilver) har klassificerats till god. Fisk- och musselvatten (SFS 2001:554) Askeröfjorden är inte ett utpekat fisk- eller musselvatten. Omgivningsbuller (SFS 2004:675) Det aktuella området omfattas inte av miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller. Detaljplan för ställverk vid Hog 4:1 Planbeskrivning Stenungsunds kommun, Västra Götalands län Antagandehandling

11 8 Sammanfattning Det finns idag inga indikationer på att gällande miljökvalitetsnormer överskrids eller riskerar att överskridas inom eller i anslutning till det aktuella planområdet på grund av ett genomförande av förslaget. Områdesskydd, 7 kap, MB Planområdet omfattas inte av något områdesskydd enligt 7 kap MB. PLANFÖRSLAGET FÖRUTSÄTTINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER Natur Mark, terräng, vegetation och rekreation Förutsättningar Planområdet består till största del av en mindre, relativt flack, gräsbevuxen grönyta. I den nordvästra delen av området reser sig en mindre höjdrygg upp till en höjd av cirka +20 m.ö.h. och nedanför höjden finns en del av ett oanvänt industrispår. Planområdet ligger på en höjd av cirka +7 m.ö.h. i områdets västra del och sluttar sedan svagt ned till cirka +2,5 m.ö.h. i öster. Vegetationen inom området är begränsad och utgörs främst av en gräsyta och några buskar i anslutning till höjdryggen i nordväst. Inga rekreationsvärden finns inom planområdet Planförslaget Planförslaget innebär att större delen av grönytan kommer att bebyggas och att den befintliga grönytan delvis kommer att försvinna. En mindre del av höjdryggskanten kan komma att tas bort för att optimera placeringen av ställverksbyggnaden. Geoteknik/Markteknik Förutsättningar COWI har på uppdrag av exploatören Vattenfall Eldistribution AB utfört en detaljerad geoteknisk utredning ( PM Geoteknik Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1, projektnr A030824, daterad ). Utredningen bifogas planhandlingarna. Från vänster till höger i bild: Det avstängda industrispåret och g/c-vägen samt Uddevallavägen. Foto taget norr om planområdet. I västra delen består jorden överst av cirka 1-2 meter fyllning av sandigt grus ovanpå cirka 0,2-0,4 meter torrskorpelera. Under torrskorpeleran finns ett cirka 0-3,7 meter tjockt lager av lera som vilar på berg (större mäktighet åt norr och väster). Bergnivåer varierar mellan -2,5 och +3,5. Berg i dagen förekommer i väster. I östra delen består jorden av cirka 0,3 meter mullhaltig jord på cirka 0,9 meter lerig silt. Under silten förekommer ett cirka 0,6 meter tjockt lager av torrskorpelera på ett cirka 6-7 meter tjockt lager av lera. Leran Planbeskrivning Detaljplan för ställverk vid Hog 4:1 Antagandehandling Stenungsunds kommun, Västra Götalands län

12 9 ligger på berg. Bergnivåer varierar mellan -6,3 och -6,8. Grundvattenytan ligger på cirka 0,1 meters djup under markytan. Sondering och provtagning har utförts. Leran bedöms kunna belastas med en utbredd last av cirka 20 kpa utan att sättningar utbildas utifrån rådande markförhållanden. För aktuellt område bedöms totalstabiliteten, enligt utredningen, vara tillfredsställande med hänsyn till topografin, djup till fast botten och jordlagerföljd. Utredningen rekommenderar att samtliga byggnader inom området ska utföras med grundförstärkning med hänsyn till risken för sättningar och sättningsskillnader. Byggnaderna inom området skall förutsättas bli grundlagda på berg, plintar till berg eller på packad fyllning efter bortschaktning av fyllning och de lösa jordlagren, där djupet till berg är mindre än 3 meter. Där djupet till berg är större än 3 meter ska grundläggningen utföras med spetsburna pålar. Då jordmäktigheterna varierar inom området bör kompletterande geotekniska undersökningar utföras för att detaljprojektera grundläggningen och fastställa val av grundläggningsmetod och pållängder. Åtgärder med tanke på de geotekniska förhållandena i form av planbestämmelser på plankartan bedöms inte vara nödvändiga. Risk för skred/bergras Förutsättningar I samband med den geotekniska utredningen genomfördes även en bergteknisk utredning. Avsikten var att bedöma stabilitet i befintliga och planerade bergslänter samt ge förslag på stabilitetshöjande åtgärder. Utredningen bifogas planhandlingarna. Berggrunden inom området består av en fin-medelkornig grå gnejs med inslag av fältspatrika pegmatitådror. Där berget är synligt är sprickfrekvensen låg. Bergsslänterna inom området är upp till cirka 5 meter höga, väl rundade och stupar i huvudsak medelbrant förutom i den södra och norra del där berget stupar brantare ned mot detaljplaneområdet. Sprängda slänter i områdets södra och nordligaste del är stabila, där den gynnsamma sprickriktningen har möjliggjort branta släntvinklar. Vid södra slänten, till vänster om den trappa som leder in till Vattenfalls inhägnade område, finns en spricka, vilken troligtvis uppkommit i samband med sprängningsarbete. Förutom några enstaka instabila block är slänten idag stabil men åtgärder kan krävas beroende på det planerade bergschaktets omfattning. Den norra slänten vilken sluttar brant i sydost är risken för ras och utfall av berg små till obefintliga, några åtgärder är ej aktuella om inte slänten skall schaktas. Detaljplan för ställverk vid Hog 4:1 Planbeskrivning Stenungsunds kommun, Västra Götalands län Antagandehandling

13 10 Förutom några enstaka instabila block i de lägre delarna av slänterna bedöms inga stabilitetshöjande åtgärder av slänterna inom området vara nödvändiga. Åtgärder för att säkerställa stabiliteten vid utsprängning av den södra slänten innebär rensning av lösa block samt eventuellt ytterligare förstärkning av bergslänt intill Vattenfalls område. Planförslaget En planbestämmelse har införts på plankartan som innebär att rensning av lösa block ska utföras i enlighet med avsnitt 5 Åtgärder i PM Geoteknik, Bilaga 1 Bergteknisk utredning, utförd av COWI, Förorenad mark I samband med den geotekniska utredningen genomfördes även en miljöteknisk markundersökning. Avsikten var att kontrollera statusen på fastigheten för att massor inom entreprenaden ska kunna hanteras på ett korrekt sätt. Utredningen bifogas planhandlingarna. Provtagning gjordes i 5 punkter ned till 2 meter som djupast. Fältintrycket var att jordproverna inte var kraftigt förorenade. Från provtagningen valdes 4 av 5 prover ut för analys. Prov nr 1 analyserades med avseende på metaller, prov nr 2 med avseende på metaller, alifater, aromater och PAH-16. Prov nr 4 analyserades med avseende på metaller och PAH-16 och prov nr 5 analyserades med avseende på metaller och PCB. Inga halter över riktvärdet för känslig markanvändning påträffades i analyserna. Samtliga analyserade prov visar låga halter av metaller och PAH. Alifater och PCB var i de analyserade proverna under detektionsgräns. Eftersom riktvärdet för känslig markanvändning underskrids innebär det att området är godkänt för all form av markanvändning och det krävs inga ytterligare åtgärder för masshanteringen vid nybyggnation. Om det under planens genomförande påträffas indikationer på föroreningar som inte har observeras i anslutning till planarbetet ska tillsynsmyndigheten, miljöavdelningen på Stenungsunds kommun, underrättas. Arbetet kan därefter fortskrida först då bedömning om eventuell åtgärd utförts. Verksamhet Omgivande bebyggelse/stadsbild Den omgivande bebyggelsen består av ett industrilandskap som innehåller byggnader och anläggningar för den kemiska industrin. Området domineras av ett befintligt ställverk och är starkt påverkat av de pipelines, kraftledningar samt de kommunikationsstråk, i form av väg 770 och Bohusbanan, som passerar öster om planområdet. Planbeskrivning Detaljplan för ställverk vid Hog 4:1 Antagandehandling Stenungsunds kommun, Västra Götalands län

14 11 Ställverk Förutsättningar Planområdet är obebyggt och ingen industriverksamhet pågår här idag. I anslutning till planområdet finns det ställverk som ska ersättas. Kraftledningar och kraftledningsstolpar finns inom planområdet. Planförslaget Planförslaget innebär att användningen sätts till E Transformatorstation vilket medger att ett ställverk kan uppföras inom planområdet. El från ställverket kommer att försörja Borealis industrier i anslutning till området. Ställverket samt transformatorerna kapslas in och kommer inte att vara öppna i sin konstruktion. Den nya ställverksbyggnaden kommer delvis att uppföras under befintliga kraftledningar. Enligt befintligt ritningsunderlag befinner sig ledningarna cirka 17 meter över marken. Den nya byggnaden kommer att ha en totalhöjd på 12 meter vilken innebär att avståndet mellan befintliga ledningar och den nya byggnaden kommer att vara cirka 5 meter. Byggnadens utformning, förutom totalhöjden som sätts till 12 meter, regleras inte i detaljplanen. Byggnaden är tänkt att placeras intill bergsryggen i den västra delen av planområdet. Byggnaden föreslås uppföras i ofärgad ströpplad betong. Den grå betongfärgen kommer att smälta väl in i det befintliga industriområdet i allmänhet och tillsammans med det intilliggande berget i synnerhet. Byggnaden kommer att få stöd i det bakomliggande berget som höjer sig till cirka +19 m.ö.h. Detta kommer att minska eventuell siluettverkan betydligt. Den närmast befintliga byggnaden, som återfinns på berget väster om planområdet är uppförd i ofärgad betong. Den nya byggnaden kommer att få ett liknande utseende som den befintliga byggnaden. Taket kommer troligtvis ha en liten takvinkel och utföras i grå eller svart plåt. Dörrar utförs vanligen i aluminium och luftinsläpp i varmgalvaniserat stål. Möjlig placering av ställverket inom planområdet. Detaljplan för ställverk vid Hog 4:1 Planbeskrivning Stenungsunds kommun, Västra Götalands län Antagandehandling

15 12 Exempel på ströpplad betong som fasadmaterial. Exempel på ställverksbyggnad. Foto: Elkab Exempel på utformning av ställverksbyggnad. Illustration: Elkab Exempel på utformning av ställverksbyggnad. Illustration: Elkab Några krav på stängsel runt byggnadernas finns inte i detaljplanen med tanke på den slutna konstruktionen av ställverket. Området kommer förmodligen ändå att omgärdas av stängsel. Placeringsbestämmelser i form av prickmark, d.v.s. områden där byggnader inte får uppföras, införs längs med planområdets gränser. Ett avstånd på minst 1,5 meter från fastighetsgräns krävs i söder och väster. Ett avstånd på 3 meter krävs i norr på grund av närheten till en gasledning. Längs den befintliga gång- och cykelbanan ska byggnader placeras minst 4 meter från fastighetsgräns. Transformatorerna och övrig utrustning som finns i ställverksbyggnaden kräver ett visst underhåll och kommer att kontrolleras av tillrest personal några gånger per månad. Ingen fast personal kommer dock att arbeta inom fastigheten och inga personalutrymmen behövs i byggnaden. Planbeskrivning Detaljplan för ställverk vid Hog 4:1 Antagandehandling Stenungsunds kommun, Västra Götalands län

16 13 Trafik Vägar, järnväg, in/utfarter och parkering Förutsättningar Planområdet nås norrifrån via en mindre stickväg som ansluter till Uddevallavägen (väg 770). Direkt öster om planområdet passerar en cirka 3 meter bred gång- och cykelväg. I den västra delen av planområdet finns ett industrispår som inte används. Ingen ordnad parkering finns inom planområdet. Planförslaget Infart till planområdet kommer även fortsättningsvis att ske via den mindre stickväg som ansluter till Uddevallavägen. Trafiken till och från ställverket kommer att vara mycket begränsad, med undantag för byggskedet. Planområdets avgränsning har anpassats efter gång- och cykelvägens sträckning och gång- och cykelvägen kommer inte beröras av uppförandet av ställverket. Parkering för servicefordon till förmån för ställverket löses inom fastigheten. Teknisk försörjning VA och dagvatten Inget behov av vatten- och avloppsförsörjning finns. Dagvattenavrinningen kan komma att öka något i och med att området bebyggs och ytor hårdgörs. Planområdet sluttar mot sydöst där det finns ett befintligt dike intill Uddevallavägen. Det är viktigt att flödet av dagvatten inte leds till diket via markytan, då detta exempelvis kan orsaka halka på gång- och cykelvägen. Dagvattnet bör istället ledas via brunn och ledning direkt till diket. Så mycket som möjligt av vegetationsytan inom planområdet bör bevaras för att öka möjligheten till ett lokalt omhändertagande av dagvattnet, och minska mängden vatten som måste avledas. Hälsa och säkerhet Skyddsavstånd/Byggnadsfritt avstånd Planområdet ligger i anslutning till Uddevallavägen (väg 770), Bohusbanan samt flera kraftledningar. Enligt 47 väglagen är det byggnadsfria avståndet utökat till 30 meter för Uddevallavägen. Det aktuella planområdet ligger dock inom ett planlagt område där avståndet mellan väg och bebyggelse värderas i varje enskild detaljplan, se illustration på följande sida. Det aktuella planförslaget innebär att bebyggelse som närmast kan uppföras på ett avstånd av cirka 15 meter från Uddevallavägen. Människor kommer inte att vistas stadigvarande inom planområdet. På den del av Uddevallavägen som passerar planområdet är sträckningen rak och avkörningsrisken bedöms därför som liten. Detaljplan för ställverk vid Hog 4:1 Planbeskrivning Stenungsunds kommun, Västra Götalands län Antagandehandling

17 14 Sektion som visar byggnadsfritt område intill väg. Kommunen gör vid detaljplanering en bedömning av vilket avstånd mellan vägområdet och bebyggelse som är lämpligt. Utdrag ur Vägverkets myndighetsutövning, Stöd för kommuners och länsstyrelsers fysiska samhällsplanering. Publikation 2006:27. Enligt Trafikverket bör ny bebyggelse generellt inte tillåtas inom ett område på 30 meter från järnvägen (spårmitt på närmsta spår). Det ger ett skyddsavstånd för farligt gods vid urspårning samt utrymme för eventuella räddningsinsatser. Inom 30 meter från järnvägen kan dock viss verksamhet som inte är störningskänslig finnas eller där människor endast tillfälligtvis uppehåller sig tillåtas. Planområdet ligger cirka 28 meter från spårmitt. Placeringbestämmelserna innebär att bebyggelse inte kan uppföras inom 30 meter från spårmitt. Som närmast kan bebyggelse uppföras cirka 32 meter från spårmitt. Avståndet från järnvägstrafiken bedöms tillräckligt med tanke på att inga människor kommer att vistas stadigvarande inom planområdet. Elektromagnetiska fält Runt omkring alla elledningar och elektriska apparater finns två typer av fält, elektriska fält och magnetiska fält. Fälten är starkast närmast källan men avtar snabbt med ökat avstånd. Elektromagnetiska fält är svåra att skärma av och går obehindrat genom exempelvis väggar. Enligt Stenungsunds översiktsplan ska Strålskyddsinstitutets råd och regler för elektromagnetiska fält tillämpas vid planläggning och tillståndsprövning. I osäkra situationer ska försiktighetsprincipen tillämpas. Samtidigt ska en begränsning av de elektromagnetiska fälten eftersträvas vid bebyggelse och lokalisering av el- och teleledningar. Över planområdet löper 40 kv högspänningsledningar dessutom kommer transformatorerna i ställverksbyggnaden alstra starka elektriska fält. Kraftledningar finns inom och löper över planområdet. På grund av att inga människor ska vistas stadigvarande och att planområdet inte ligger i anslutning till bostäder bedöms placeringen av ställverket vara mycket god ur risksynpunkt. Planbeskrivning Detaljplan för ställverk vid Hog 4:1 Antagandehandling Stenungsunds kommun, Västra Götalands län

18 15 Farligt gods Länsstyrelsen i Västra Götaland har tillsammans med länsstyrelserna i Stockholm och Skåne antagit en riskpolicy vid detaljplanering av markområden utefter transportleder för farligt gods. Policyn innebär att ett riskhanteringsavstånd på 150 meter på ömse sidor om transportleden (väg eller järnväg) ska behandlas i detaljplanen. Riskhanteringsavståndet kan delas upp i tre zoner med olika markanvändning. Den minst personintensiva markanvändningen kan tillåtas närmast riskområdet och mer personintensivt utnyttjade områden för exempelvis skolor, bostäder, vård- och centrumanläggningar ska placeras längst bort från riskkällan. En riskbedömning ska göras vid upprättande av en detaljplan. Planområdet ligger på ett avstånd av cirka 12 meter från Uddevallavägen (väg 770) och cirka 28 meter från Bohusbanan. På både Uddevallavägen och Bohusbanan transporteras farligt gods. Inga människor ska vistas stadigvarande inom planområdet och därför bedöms avståndet från väg och järnväg vara tillräckligt med tanke på risker för olyckor som involverar farligt gods. Zonindelning för riskpolicyns riskhanteringsavstånd. Zonerna representerar möjlig markanvändning i förhållande till transportled för farligt gods väg och järnväg. Zonerna har inga fasta gränser, utan riskbilden för det aktuella planområdet är avgörande för markanvändningens placering. En och samma markanvändning kan därigenom tillhöra olika zoner. Tekniska anläggningar ligger inom zon B. Utdrag ur Riskhantering i detaljplaneprocessen. Detaljplan för ställverk vid Hog 4:1 Planbeskrivning Stenungsunds kommun, Västra Götalands län Antagandehandling

19 16 Risk för höga vattenstånd Förutsättningar Planområdet ligger cirka 700 meter från Hakefjorden i väster. Inom planområdet varierar markens höjd från cirka +7 m.ö.h. i nordväst ned till cirka + 2,5 m.ö.h. i öster. Skriften Stigande vatten en handbok för fysisk planering i översvämningshotade områden, nyligen utgiven av länsstyrelsen i Västra Götaland och Värmland, utgår från en planeringsmodell där översvämningsrisken delas in i 4 olika översvämningszoner. I zon 4 är sannolikheten för att en översvämning inträffar högst och i zon 1 är den lägst. De aktuella nivåerna för Stenungsund, omräknat till höjdsystemet som används i Stenungsunds kommun (RH 00) är: Zon 1: 3,8 meter över grundkartans nollplan. Zon 2: 3,3 3,8 meter över grundkartans nollplan. Zon 3: 2,8 3,3 meter över grundkartans nollplan. Zon 4: under 2,8 meter över grundkartans nollplan. Inom planområdet finns alla de 4 zonerna representerade. Beroende på vilken zon som berörs krävs antingen inga åtgärder alls, att vissa åtgärder vidtas eller att vissa funktioner helt ska undvikas. När det gäller Energioch kommunalteknisk försörjning; produktion/distribution av el... som är den kategori som ett ställverk räknas inom bör en etablering helt undvikas i zon 2-4. En etablering av ett ställverk bör enligt Stigande vatten... alltså enbart ske i översvämningszon 1, d.v.s. på en marknivå som lägst +3,8 m.ö.h. Planförslaget I detaljplanen regleras att byggnadsdelar ska utföras med vattentålig konstruktion under +3,8 meter räknat i grundkartans höjdsystem. Buller Planområdet ligger i anslutning till Uddevallavägen (väg 770) och Bohusbanan. Vägen är relativt starkt trafikerad och på Bohusbanan passerar cirka 20 turer i vardera riktningen vilket innebär att planområdet utsätts för bullerstörningar. Den föreslagna användningen inom området i form av en teknisk anläggning där inga människor ska vistas stadigvarande innebär dock att inga krav i form av riktvärden för ljudmiljön finns. Inga åtgärder för att minska bullerstörningarna inom planområdet är därför nödvändiga. Pipelines Norr och söder om planområdet går pipelines (större gasledningar ovan jord) för att försörja industrierna i väster. Då användningen som tillåts i detaljplanen innebär att människor inte kommer att vistas stadigvarande på platsen bedöms inga säkerhetsavstånd behövas från ledningarna. Planbeskrivning Detaljplan för ställverk vid Hog 4:1 Antagandehandling Stenungsunds kommun, Västra Götalands län

20 17 BEHOVSBEDÖMNING Allmänt Kommunen ska i ett tidigt skede ta ställning till om genomförandet av planen kan komma att innebära en betydande miljöpåverkan eller ej. Under framtagandet av detta planförslag har en så kallad behovsbedömning utförts för att bedöma om planförslaget kan komma att medföra en betydande miljöpåverkan (6 kap 11 MB). Om ett genomförande kan antas innebära betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning genomföras och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. Den upprättade behovsbedömningen, daterad , bifogas planhandlingarna. Sammanfattning Planförslaget bedöms vara förenligt med bestämmelserna i Miljöbalken. Uppförandet av ställverket utgör en komplettering inom ett befintligt industriområde och bedöms inte medföra någon påtaglig skada på några natur-, fritids- eller kulturvärden. Inget riksintresse bedöms påverkas negativt vid ett genomförande av planförslaget. Ett genomförande av planförslaget bedöms inte heller påverka förhållandena inom Stenungsundskustens Natura 2000-område eller innebära ett överskridande av gällande miljökvalitetsnormer. Planförslaget överensstämmer med intentionerna i kommunens översiktsplan. Ställningstagande Kommunen bedömde i ett tidigt skede att projektet inte skulle medföra en betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delade kommunens bedömning (yttrande med diarienummer , ). En miljöbedömning ska därför inte genomföras. MILJÖMÅL Riksdagen har fastställt 16 övergripande miljömål för Sverige. Målen beskriver de kvaliteter som vår miljö och våra gemensamma natur- och kulturresurser måste ha för att vara ekologiskt hållbara på sikt. Länsstyrelsen i Västra Götaland har utifrån de övergripande nationella målen utarbetat och beslutat om regionala miljömål. Målen ska vara en grundläggande utgångspunkt för ett miljöarbete som berör en lång rad aktörer på regional och lokal nivå i länet. Av de nationella och regionala miljökvalitetsmålen finns 10 utpekade mål som särskilt redovisas i Stenungsunds översiktsplan. Detaljplan för ställverk vid Hog 4:1 Planbeskrivning Stenungsunds kommun, Västra Götalands län Antagandehandling

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21 Dnr: LKS 12-64-214 Kommunstyrelsen ANTAGANDE Planen är antagen av Kommunfullmäktige i Lysekils kommun 2013-12-19, 172. Detaljplan för restaurang NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl Lysekil, Lysekils kommun

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 LAGA KRAFT 2013-05 - 24 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Brodalen 22:1 (Biltvätten) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län Detaljplan för

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27 1 1. Inledning Syfte

Läs mer

KYRKVIK 14:5 PLANBESKRIVNING. Enkelt planförfarande Samrådshandling. Lysekil, Lysekils kommun. Detaljplan för bostad. Upprättad 2011-03-22

KYRKVIK 14:5 PLANBESKRIVNING. Enkelt planförfarande Samrådshandling. Lysekil, Lysekils kommun. Detaljplan för bostad. Upprättad 2011-03-22 Kommunstyrelsen Detaljplan för bostad KYRKVIK 14:5 Lysekil, Lysekils kommun Dnr: LKS 11-100-214 Enkelt planförfarande Samrådshandling Upprättad 2011-03-22 PLANBESKRIVNING Till detaljplanen hör följande

Läs mer

Nässjö tätort i Nässjö kommun. Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande

Nässjö tätort i Nässjö kommun. Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande Väduren 21 m.fl. Nässjö tätort i Nässjö kommun Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande Dnr 2012-289 Antagen 2013-03-13 MBN 60 Laga kraft 2013-04-12 Inledning

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Karlstorp SAMRÅDSHANDLING. Allmänt.

Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Karlstorp SAMRÅDSHANDLING. Allmänt. 1(6) Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN Karlstorp SAMRÅDSHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt Planförslaget redovisar en utbyggnad av bostäder i flerbostadshus alternativt

Läs mer

planområde 3:82 BLÄSINGE 3:2 5 s BLÄSIN

planområde 3:82 BLÄSINGE 3:2 5 s BLÄSIN 2009-09-10 Plan- och byggkontoret Länsstyrelsen i Skåne Samhällsbyggnad, Planfunktionen, 205 15 Malmö Berörda sakägare SAMRÅD Detaljplan för ÖSTRA LJUNGBY 3:2 Industriområde vid Östra Ljungby, söder E4

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

Granskningshandling. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Närlunda 1:205 m.fl. April 2014

Granskningshandling. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Närlunda 1:205 m.fl. April 2014 Granskningshandling Planbeskrivning Detaljplan för del av Närlunda 1:205 m.fl. April 2014 VAD ÄR EN DETALJPLAN? En detaljplan (DP) är ett juridiskt bindande dokument mellan kommunen, markägarna och grannarna.

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Miljö- och byggnadsnämnden Dnr: MBN 07/060/214 Upprättad: 2009-11-20 Justerad: 2010-02-05 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.M. Del av Sivik 1:5 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA

Läs mer

Natur- och byggnadsnämnden

Natur- och byggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 205-05-05 Rev. 205-05-20 SBN 204-232 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 2 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs

Läs mer

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6. PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Lena Mattsson 2015-06-10 PBN 2014-2595 018-727 46 40 Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB ANTAGANDEHANDLING Antagen av Bygg- miljö och räddningsnämnden 2005-01-18 2.

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun KS10.431 Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun Genomförandebeskrivning samrådshandling 2012-05-22 Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning redovisar de

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) Upprättad 2014-02-10 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

DETALJPLAN för kontor, Jörlanda pastorsexpedition

DETALJPLAN för kontor, Jörlanda pastorsexpedition Dnr 0212/05 Samrådshandling 2013-05-16 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN för kontor, Jörlanda pastorsexpedition i Jörlanda Stenungsunds kommun Västra Götalands län DETALJPLAN för kontor, Jörlanda pastorsexpedition

Läs mer

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Planbeskrivning Dnr: BN 2014-478 Samrådshandling Ändring genom tillägg inom detaljplaner för del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Handlingar Till detaljplanen hör planbeskrivning

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Tingsryd 1:51, Öresund 2 och Tingsmåla 2:5 samt Tingsryd 1:66 och Värmeverket 1 i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1 Antagandehandling Dnr Plan 2012.3 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom det särskilt avgränsade området. Underliggande stadsplan P 86-1 gäller jämsides med undantag för de bestämmelser som

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Utskrift från Tekis-GI

Utskrift från Tekis-GI Dnr: KS 2013/657.213 LAGA KRAFT 2014-07-01 Detaljplan för KNISLINGE 10:9 i Knislinge, Östra Göinge Kommun PLANBESKRIVNING Utskrift från Tekis-GI Sida 1 av 1 Utskrift från Tekis-GI http://appgis1.resource.wan/gemensamma/tekisgiwebb/print.aspx?x=186736.06018771&y=6230831.2604602&session=21901202-13...

Läs mer

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING 1(5) 2007-11-30 Dnr 07.612 ANTAGANDE Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning med

Läs mer

Ändring av detaljplan i Östra Lambohov för del av LAMBOHOV 2:20 m.fl.

Ändring av detaljplan i Östra Lambohov för del av LAMBOHOV 2:20 m.fl. Ändring av detaljplan i Östra Lambohov för del av LAMBOHOV 2:20 m.fl. Planområde A Antagandehandling 2011-05-02 Dnr. Tsn 2011-477 ANTAGANDEHANDLING Sammanfattning av planförslaget Ändringen av detaljplan

Läs mer

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av Enkelt planförfarande enl PBL 5:28 Detaljplan för del av Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. Salems kommun, Stockholms län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PG Carlsson Arkitekt AB i samarbete med Miljö- och

Läs mer

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN.

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. ANTAGANDEHANDLING Sid 1 (4) VÄCKELSÅNG 6:14 m fl VÄCKELSÅNGS SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. DETALJPLAN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör denna beskrivning, genomförandebeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun. Antagandehandling. Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15

PLANBESKRIVNING. Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun. Antagandehandling. Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15 PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun Antagandehandling Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten Referens: Olof Karlsson, planarkitekt Detaljplan för SKJUTSHÅLLET 1 Fittja, Botkyrka Kommun PLANBESKRIVNING Planområdets läge 2(6) HANDLINGAR Detaljplanen

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2007-10-03 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Solberga stationshus m.m. Del av Norra Solberga 1:1. Solberga tätort i Nässjö kommun

Solberga stationshus m.m. Del av Norra Solberga 1:1. Solberga tätort i Nässjö kommun Solberga stationshus m.m. Del av Norra Solberga 1:1 Solberga tätort i Nässjö kommun Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2012-09-19 med enkelt planförfarande Dnr 2011-678 Antagen 2012-09-19

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKÄGGEBERG 15:167, 15:168 OCH DEL AV 1:315

DETALJPLAN FÖR SKÄGGEBERG 15:167, 15:168 OCH DEL AV 1:315 GRANSKNINGSHANDLING 2015-04-02 DETALJPLAN FÖR SKÄGGEBERG 15:167, 15:168 OCH DEL AV 1:315 Sunne kommun, Värmlands län Beställare: Sunne kommun Konsult: WSP Samhällsbyggnad, Karlstad tel: 010-722 50 00 Uppdragsansvarig:

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet INNEHÅLL Sid PLANBESKRIVNING INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 3 Översiktsplan Detaljplaner AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 3 Riksintressen

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland Antagandehandling Detaljplan för HALLERNA ETAPP II Stenungsunds kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB, Mark och exploatering Uppdragsnummer: 215 550 2 1 INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen Behovsbedömning Sida 1 av 6 Diarienummer: BN-2013/00169 Datum: 2014-04-15 Handläggare: Anders Dieter Aubry för fastigheten Sofiehem 2:1 och 2:2 inom Ålidhem i, Västerbottens län Behovsbedömning av detaljplan

Läs mer

Riskhantering i detaljplaneprocessen. Riskpolicy för markanvändning intill transportleder för farligt gods

Riskhantering i detaljplaneprocessen. Riskpolicy för markanvändning intill transportleder för farligt gods Riskhantering i detaljplaneprocessen Riskpolicy för markanvändning intill transportleder för farligt gods Inledning Riskhantering i samhällsplaneringen har fått en framträdande roll då behovet av att

Läs mer

Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda

Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen Per Anders Olsson 2012-11-05 SBN/2009:1503 Antagandehandling Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda inom stadsdelen Hagalund, upprättad

Läs mer

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör !"#$ %"&!"#$%&'#()( '%(') En genomförandebeskrivning skall redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt

Läs mer

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl Genomförandebeskrivning Utställningshandling Contekton Arkitekter Fyrstad AB November 2011 Västerråda 2:25 m fl, 1(6) INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2008-09-04 Dnr: KS 2006.0884 MSB 2007.1728 1 (5) Detaljplan för del av Vist 10:2 industriområde etapp 3 i Ulricehamns stad, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande.

Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande. Detaljplan för Söder 1:16 CENTRALSTATIONEN Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1692/2014 Dnr planmodul: P 2014/40 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande. Detaljplanen har varit

Läs mer

Planbeskrivning. Källö 6:4, kv Myrängen. Detaljplan för småindustri Gävle kommun, Gävleborgs län 2014-07-04 DNR: 13BMN135 HANDLÄGGARE: HENRY GREW

Planbeskrivning. Källö 6:4, kv Myrängen. Detaljplan för småindustri Gävle kommun, Gävleborgs län 2014-07-04 DNR: 13BMN135 HANDLÄGGARE: HENRY GREW SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2014-07-04 HANDLÄGGARE: HENRY GREW Planbeskrivning Källö 6:4, kv Myrängen Detaljplan för småindustri Gävle kommun, Gävleborgs län Figur 1: Källa: Bing-maps Samrådstid:

Läs mer

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl.

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Fotomontage över planområdet med nya vägar och bostäder illustrerade Antagen av KF 2013-05-30 Laga kraft 2013-06-28 Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Strömstads kommun, Västra

Läs mer

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter.

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter. DNR C 2/2003 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR OMRÅDE VID SEGELVÄGEN omfattande del av fastigheten Oxelö 8:20 Oxelösunds kommun, Södermanlands län PLANBESKRIVNING Planens syfte och

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagen av Myndighetsnämnden 2012-06-12 Laga kraft 2012-07-13 ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för FUNÄSDALEN 105:72 M FL Skarvliden Härjedalens kommun, Jämtlands Län Upprättad av VästArkitekter

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 3, Viby Godkänt dokument, 0-05-5, Katarina Kämpe Antagandehandling 0-05-07 Dnr 0/079 KS 03 Innehåll Planbeskrivning 3 Syfte 3 Handlingar

Läs mer

DALSKOGEN 7:1 m fl. Samrådshandling PLANBESKRIVNING HANDLINGAR TILL DETALJPLANEN. Dnr: MBN 09/23/214. Detaljplan för industri och handel

DALSKOGEN 7:1 m fl. Samrådshandling PLANBESKRIVNING HANDLINGAR TILL DETALJPLANEN. Dnr: MBN 09/23/214. Detaljplan för industri och handel Dnr: MBN 09/23/214 Detaljplan för industri och handel DALSKOGEN 7:1 m fl Siviks industriområde, Lysekils kommun Samrådshandling 2010-06-16 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR TILL DETALJPLANEN -Planbeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. 1(12) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun.

ANTAGANDEHANDLING. 1(12) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun. 1(12) Planbeskrivning tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun den 25 maj 2012 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2012-10-09, 198 Laga kraft: 2012-11-13

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2012 S727 Plan nr 434

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2012 S727 Plan nr 434 LAGA KRAFT 2014-03-25 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2012 S727 Plan nr 434 Ändring av detaljplan genom tillägg för Del av Frövifors i Lindesbergs kommun, Örebro län ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER Den 2 maj 2011 började

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida 1/7 SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV HÖNÖ OMFATTANDE HÖNÖ 2:272, ÖCKERÖ KOMMUN Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida

Läs mer

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder.

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder. DEGERFORS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum Handläggare 2009-03-30 K K Kerstin Jansson Beteckning KS 28-2009 Detaljplan för fastigheten JANNELUND 10:4 Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län PLANBESKRIVNING Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL Beslut om samråd Instans Datum Malung-Sälens kommun Dalaranas län Upprättad i december 2013 av Bygg-Teknik i Malung AB Beslut om särskilt hörande av samrådskrets

Läs mer

BOKHANDLAREN 2 DETALJPLAN GRANSKNINGSHANDLING. Töreboda tätort Töreboda kommun PLANBESKRIVNING. TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen. Upprättad i juni 2015

BOKHANDLAREN 2 DETALJPLAN GRANSKNINGSHANDLING. Töreboda tätort Töreboda kommun PLANBESKRIVNING. TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen. Upprättad i juni 2015 TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen GRANSKNINGSHANDLING Planen antagen Laga kraft Genomförandetiden utgår BOKHANDLAREN 2 Töreboda tätort Töreboda kommun DETALJPLAN PLANBESKRIVNING Upprättad i juni 2015 1 INNEHÅLL

Läs mer

Detaljplan för Kv SVARVEN m m. Genomförandebeskrivning

Detaljplan för Kv SVARVEN m m. Genomförandebeskrivning Detaljplan för Kv SVARVEN m m Antagandehandling Contekton Arkitekter Fyrstad AB Upprättad i mars 2012 1(4) Detaljplan för ANTAGANDEHANDLING Normalt planförfarande Mars 2012 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA

Läs mer

Planbeskrivning antagandehandling

Planbeskrivning antagandehandling DATUM DIARIENR 2014-02-10 SBN 2013-000490 1 (9) Planbeskrivning antagandehandling Tillägg till Detaljplan för Batteriet 6 Flemingsberg Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, feb 2014 SBN 2013-000490

Läs mer