Omslagsbild: Häradsskärs fyr Foton: Valdemarsviks kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Omslagsbild: Häradsskärs fyr Foton: Valdemarsviks kommun"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2013

2 Omslagsbild: Häradsskärs fyr Foton: Valdemarsviks kommun Valdemarsviks kommun Valdemarsvik Tel vx

3 KS-SA ÅRSREDOVISNING 2013 Valdemarsviks kommuns organisation Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse Tillbakablick 4 Måluppfyllelse 5 Ekonomisk översikt och analys 19 Personalredovisning 24 Förväntad utveckling och framtid 27 Räkenskaper Resultaträkning 28 Kassaflödesanalys 28 Balansräkning 29 Noter 30 Redovisningsprinciper 36 Driftsredovisning 37 Investeringsredovisning 38 Särredovisning VA-enheten 39 Verksamhetsberättelser Barn och Utbildning 42 Vård och Omsorg 46 Socialtjänst 50 Teknisk Service 52 Marknad och Kultur 58 Service och Administration inkl kommunchef 63 Politisk organisation 67 Revisionsberättelse 68 Fastställd av kommunfullmäktige

4 VALDEMARSVIKS KOMMUNS ORGANISATION 2013 Politisk organisation Förvaltningsorganisation KOMMUNFULLMÄKTIGE KOMMUNSTYRELSEN - Arbetsutskott - Barn- och Utbildningsutskott - Vård och Omsorgsutskott KOMMUNCHEF Sektor Barn och Utbildning MYNDIGHETSNÄMND - Utskott Överförmyndare Sektor Vård och Omsorg Sektor Socialtjänst Valnämnd Sektor Teknisk Service Revisorer Sektor Marknad och Kultur KOMMUNALA BOLAG - Centrumhuset AB - Valdemarsviks Etablerings AB Sektor Service och Administration De kommunala bolagens styrelse har personunion med kommunstyrelsens arbetsutskott. De kommunala bolagen ägs till 100 % av Valdemarsviks kommun, och ingår i den sammanställda redovisningen (koncernredovisning). Utöver ovanstående har kommunen mindre ägarandelar i aktiebolag och organisationer såsom Förenade Småkommuners Försäkrings AB, Kommuninvest Ekonomisk Förening och Östsvenska Yrkeshögskolan. Dessa ingår ej i kommunens sammanställda redovisning. 1

5 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 2013 har varit ett ansträngande och händelserikt år! Även 2013 har präglats av våra två stora miljöprojekt i Valdemarsviken och Gusum. Projektet att rena Valdemarsviken är med sina 308 miljoner kronor i investering ett av Sveriges största miljöprojekt. Jag vågar påstå att kommunen genom dessa båda projekt leder större miljösatsningar i relation till befolkningen än någon annan kommun i Sverige. Det märks också på den strida ström av besökare som vi tagit emot under det senaste året. En annan stor satsning för framtiden är om- och tillbyggnaden av Vammarskolan och förskolan i Gusum som båda kommer att stå fullt färdiga under Under 2013 kan vi notera en positiv trend vad gäller innevånarantalet. Minskningen har stannat upp och varit mindre än på de senaste trettio åren. Flyttningsnettot är positivt men vår ålderssammansättning med åtföljande låga barnafödande gör att vi trots det får vidkännas en minskning av antalet innevånare med tolv personer. Vi har påbörjat en upprustning av den yttre miljön i våra tätorter. I Gusums centrum har konstverket Kopparns liv restaurerats och en ny lekpark byggts samtidigt som skolan byggts om för att rymma också fritidshemmet. Ringarum har fått en ny lekplats och pengar har avsatts för att ytterligare rusta upp centrum. I Valdemarsvik har Grännäsområdet börjat rustas för att på sikt återuppstå som ett frilufts- och rekreationscentrum för hela kommunen med sommarrestaurang, bra camping och fina fotbollsplaner som under 2014 också kommer att innefatta en konstgräsplan. Huvuddelen av ombyggnaden av ishallen är slutförd med bland annat en ny - av ishockeyförbundet - godkänd sarg. Arbetet med en ny översiktsplan (den gamla är från 1990), ny detaljplan för Valdemarsviks och Gusums centrum liksom för Fyrudden är under arbete så att vi kan utnyttja de nya möjligheter som miljöprojekten ger oss. Trots de påfrestningar som följer med miljöprojekten har turismen i kommunen slagit nya rekord under För kommunens anställda har 2013 varit ett ansträngande och händelserikt år. Beslut har tagits om en förändrad förvaltningsorganisation. Sex sektorer har blivit tre som understöds av en administrativ avdelning. Bl.a. marknadsföring/ kommunikation och näringslivsfrågor finns numera i kommunchefens stab. Under året har flera av befattningarna som sektorschefer varit bemannade med tillfälliga lösningar. Från och med 1 januari 2014 är de nya cheferna på plats. Under året har vi dessutom för första gången arbetat fram en budget som utöver kostnadsbudgeten har inriktningsmål och åtaganden som bygger på den av fullmäktige enhälligt antagna vision för Valdemarsvik år 2025 I balans med naturen. Samtidigt har vi antagit mer styrande treårsbudgetar än tidigare. Denna modell kommer att behöva utvecklas ytterligare under de kommande åren. Förändringarna av förvaltningsorganisationen har varit nödvändiga och beslutade i full politisk enighet men har naturligtvis på kort sikt utgjort en påfrestning på kommunens personal. Ekonomiskt har 2013 varit ett besvärligt år med budgetöverskridanden inom flera sektorer. Underskotten inom Vård och Omsorgssektorn liksom inom den Sociala sek- 2

6 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE torn har varit särskilt stora. Dessa beror i första hand på att efterfrågan på hemtjänst har ökat med 26 procent och att antalet placeringar inom socialtjänsten kostat betydligt mer än vad som varit budgeterat. Trots dessa underskott i verksamheten blir det samlade resultatet för 2013 i stort sett ett nollresultat. Resultatet är inte tillräckligt starkt och kommer att ställa krav på en stram ekonomisk hushållning också under kommande år. Vi kommer att vara tvungna att gasa för att göra kommunen så attraktiv att fler vill bosätta sig här samtidigt som vi tvingas bromsa för att hålla oss inom de ekonomiska ramar som kommunens inkomster sätter för verksamheterna. Erland Olauson Kommunstyrelsens ordförande 3

7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Tillbakablick Enligt den kommunala redovisningslagen ska årsredovisningen innehålla en förvaltningsberättelse. Den redovisar en översikt över utvecklingen av kommunens verksamhet. Här tas viktiga händelser upp som inte redovisas i resultat- eller balansräkning men som är viktiga för bedömningen av kommunens ekonomi och förväntade utveckling. Ledning och styrning I november 2012 antog kommunfullmäktige visionen Valdemarsvik 2025 i balans med naturen som är indelad i sex delbilder målområden. Utifrån dessa inriktningsmål har kommunfullmäktige antagit ett stort antal åtaganden för den kommunala verksamheten. Måluppfyllelsen för dessa redovisas i nästa avsnitt av förvaltningsberättelsen. Under 2013 har en ny tjänstemannaorganisation tagits fram som fr o m 2014 består av tre sektorer och en avdelning. Organisationen leds av kommunchefen som också har en stab innehållande bl a näringslivsfrågor. Rekrytering av chefer har pågått och alla är på plats från januari Befolkning Befolkningen i kommunen minskade även under 2013, men inte med lika mycket som de senaste åren. Befolkningen var vid årsskiftet invånare, en minskning med 12 personer. Kommunens åldersstruktur har en kraftig övervikt mot medelålders och äldre, varför födelsenettot är kraftigt negativt, minus 44 personer, med endast 47 födda under året. Flyttningsnettot visar det här året ett plus med 27 invånare. Till en inte obetydlig del beror flyttningsöverskottet på att Migrationsverkets asylsökande som fått uppehållstillstånd tillfälligt blir skrivna här i avvaktan på inflyttning till mottagarkommun. Samhällsutveckling och infrastruktur Det stora miljöprojektet i Valdemarsviken har pågått under hela Stabiliseringsarbeten på Grännäs och i inre hamnen är färdigställda och muddringen har pågått från sommaren och året ut. Muddermassorna läggs ut på det förberedda landområdet på Grännäs. Avslutningsarbeten kommer att pågå under Arbetet med framtagande av översiktsplan för kommunen pågår. Nya idéskisser för utveckling av centrum i både Gusum och Valdemarsvik har tagits fram. En detaljplan för Ekön/Fyrudden har tagits fram under året. Utbildning och omsorg En stor satsning har gjorts på Vammarskolan i centrala Valdemarsvik och vid höstterminen har eleverna flyttat in i nya och upprustade lokaler. Ombyggnadsarbetena fortgår i ytterligare en byggnad och ska vara helt färdigställda under

8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Måluppfyllelse Kommunfullmäktige har utifrån Visionen Valdemarsvik 2025 I balans med naturen och dess sex målområden antagit åtta inriktningsmål för god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv, samt mål ur det finansiella perspektivet. Dessa innebär ett stort antal åtaganden för den kommunala verksamheten som redovisas nedan. Symbolernas användning: Åtagandet bedöms vara uppfyllt genom att angivet mätresultat är nått eller genom att planerade åtgärder/aktiviteter genomförts under året. Åtagandet är inte uppfyllt. Om aktiviteter sker, men ingen mätning mot åtagandet sker innevarande år eller vid kontrolltillfället kan ingen bedömning göras. MÅLOMRÅDE: Östersjöns ledande miljökommun Åtagande Mätmetod Värden (2012 och 2013) Minska föroreningarna till vattendrag och Östersjön Mätning/beräkning av mängden krom som sprids från Valdemarsviken. Valdemarsviken: ca 250 kg krom/år över tröskeln 1. En ekologisk hållbar kommun med goda livsmiljöer för nutida och framtida generationer Måluppfyllelse symbol Beskrivning/kommentarer Arbetena med muddring har påbörjats under sommaren. Mätningar sker efter åtgärd. Mätning/beräkning av mängden koppar och zink som sprids från fd Bruksområde via Gusumsån. Bruksområdet: 120 kg koppar/år, 150 kg zink ut i Gusumsån. Arbetena har påbörjats under senhösten. Mätningar sker efter åtgärd. Antalet åtgärdade enskilda avlopp. Antalet enskilda avlopp ca Uppföljning och slutförandet av inventeringar f och Kaggebo pågår. 5

9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Måluppfyllelse Minska koldioxidutsläpp genom att konvertera uppvärmning från olja till förnyelsebar energi på Ringgården och Ringarums skola Minska avfallets mängd och farlighet Oljeförbrukning Mätning kg/år 150 kbm Mängd avfall kg Uppvärmning med olja har ersatts med en flispanna för Skolan och Ringgården. Arbetena färdigställdes under oktober Oljeförbrukningen minskar med ca 100 kbm. Mätning en gång per år, nästa mätning Ta tillvara resurser i form av material och energi i avfallet och säkerställa att den kommunala avfallshanteringen är miljöoch kostnadseffektiv Medverka till att uppfylla nationella miljömål om att minska koldioxidutsläpp med att införa 1 köttfri dag i veckan inom skolan Öka andelen inköp av ekologiska livsmedel till 25 % till 2015, med delmål för % och % Öka andelen inköp av närproducerade livsmedel (idag kött, potatis och morötter) Marknadsföra och aktivt sprida kunskap om miljöprojekten Insamlade och sorterade avfallsmängder Resultat av plockanalyser Statistik från matsedeln Statistik från leverantörerna Statistik från leverantörerna Antal aktiviteter Statistik på insamlade mängder 2013: Vt=100% Ht= 50% dvs 2 ggr/månad 2012: 9,7 % 2013: 16 % 2012: 6,7 % 2013: 6 % Besök vid infocentret 2012: : Plockanalyser 2013 (görs hösten 2013 för första gången). Översyn av hämtningsperioder och kärlstorlekar har gjorts Utifrån en viss osäkerhet från elever kring nya maträtter med vegetarisk karaktär justerades matsedeln för Ht med färre serveringar. Åtagandet har justerats inför De största inköpen är i varugrupperna mejeriprodukter, fisk och bananer. I stort sett oförändrade inköp. Under 2013 har Infocentret haft besökare. 5 konferenser och 4 olika utställningar har genomförts. Samlad bedömning av resultaten Åtagandena beskriver vad de kommunala verksamheterna fokuserar för att öka insatserna för att utvecklas till en ekologiskt hållbar kommun. Åtgärder för att minska miljöpåverkan pågår, dels genom att minska förekomst och utsläpp av föroreningar, dels genom att arbeta med avfallsfrågor. Erfarenheter av införande av en köttfri dag per vecka visar att det är ett långsiktigt arbete att införa den ändrade kosthållningen. Åtagandet är justerat inför 2014, så att tid för implementering ges. De åtgärder som är genomförda under 2013 bedöms ha relativt liten effekt för måluppfyllelsen, men arbetet fortsätter och kommer på längre sikt ha allt större betydelse för strävan att vara en ekologiskt hållbar kommun. 6

10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Måluppfyllelse MÅLOMRÅDE: Ett näringsliv med självförtroende 2. En tillväxtkommun där alla har möjlighet att försörja sig genom eget arbete och arbetsgivare kan tillgodose sitt behov av arbetskraft Åtagande Mätmetod Värden (2012 och 2013) Säkerställa att 75 % av ungdomar (16-29 år) som bedöms stå långt från arbetsmarknaden och är beroende av försörjningsstöd har inom sex månader kommit ut i någon form av sysselsättning/aktivitet Säkerställa att minst två omsorgsambassadörer är utsedda och marknadsför aktivt vårdyrket i kommunen Medverka till att lokaler till nystartade företag tillhandahålls Stödja de lokala företagen i arbetet med långsiktig kompetensförsörjning bl a genom att delta i projekt Industridag Östergötland Faktiska förfrågningar Måluppfyllelse symbol Beskrivning/kommentarer Personal från socialtjänsten är aktiv i skapandet av samordningsförbundets nya plattform som syftar till insatser för att denna grupp ska nå egen försörjning. Projekt Fira som även det finansieras av samordningsförbundet med uppdrag att stödja de som står långt från arbetsmarknaden till egen försörjning. Skolan bedriver plugin ett projekt som stödjer ungdomar som ligger i riskzon för att avbryta sin gymnasieutbildning. Praktikplatser erbjuds genom Sektor Service och Administration. Bedömningen är att alla ungdomar erbjuds sysselsättning/aktivitet, men IFO kan endast säkerställa att den enskilde blir erbjuden en insats, den enskilde kan tacka nej. Det finns två ambassadörer och det kommer att vara samma antal. Utvärdering ska ske hur ambassadörerna uppfattar effekten och hur deltagarna uppfattar informationen. Finns resurser/lokaler för att ta hand om förfrågningar. Ledde under 2013 ej till någon etablering. Deltar i objektvision, annonsering på nätet av kommersiella lokaler och tomter. Deltagande i projektet och med det kommunala programmet Arbetsmarknad. Under 2013 har arbetet i Näringslivs- och arbetsmarknadsrådet funnit sina former. 7

11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Måluppfyllelse Öka andelen praktikplatser inom kommunens verksamheter Stödja ett utökat samarbete mellan företagen och mellan kommunen och företagen Företagsklimatranking av Svenskt Näringsliv 2012: plats : plats 226 Praktikplatser per månad 2012: : 26 Näringslivs- och arbetsmarknadsrådet har startat under Samarbete med företagen sker på olika sätt i olika konstellationer. Under 2013 med en tyngdpunkt inom besöksnäringen. Kommunen har anslutit till det regionala webbverktyget Objektvision som tillhandahåller information om lokaler, fastigheter och mark för exploatering och nya företagsetableringar. Utöver praktikplatserna har alla som sökt fått feriearbete, totalt 94 ungdomar, vilket är en ökning med 40 platser jämfört med I samverkan med andra aktörer vidta åtgärder i syfte att minska den öppna arbetslösheten Utöver redovisningen av det ökade antalet praktikplatser kan redovisas att antalet bidragsanställda vid kommunen i snitt har ökat från 13 till drygt 16 anställda/månad. Via Program Arbetsmarknad planerar kommunen att erbjuda introduktionsanställningar. Samlad bedömning av resultaten Inriktningsmålet anger att kommunen ska vara en tillväxtkommun. Alla ska kunna försörja sig genom eget arbete och arbetsgivare kunna tillgodose sitt behov av arbetskraft. Samtliga åtagande är uppfyllda. Samtidigt bedöms att några av åtagandena har marginell betydelse för måluppfyllelsen. En del förändringar av utformningen av åtaganden är därför gjorda inför Centrala åtaganden för måluppfyllelse är dels arbetet med samverkan med företagen och mellan företagen, samt arbetet som syftar till att minska den öppna arbetslösheten. Under 2013 har ett Näringslivs- och arbetsmarknadsråd startat upp och rådet är på väg att finna sina former för samarbete mellan både företagens branschorganisationer, arbetsförmedlingen och kommunen. Det planerade arbetet avseende dessa åtaganden är långsiktigt och kommer successivt att leda till måluppfyllelse. 8

12 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Måluppfyllelse MÅLOMRÅDE: En plats där alla kan växa och trivas 3. En kommun där alla elever som lämnar grundskolan har behörighet till gymnasiet Åtagande Mätmetod Värden (2012 och 2013) Arbeta för att alla barn och elever vågar, vet och kan påverka verksamheten Öka ordförståelsen hos alla kommunens barn och elever Förbättra resultaten på Nationella prov för årskurs 3 och 6 Säkerställa att vuxna ska i ökad omfattning få tillgång till utbildning som leder till behörigheter och/eller arbete Öka barns och ungdomars psykiska välbefinnande Förbättra förutsättningarna för barn som är placerade utom hemmet att klara sin skolgång Enkät via SKL Testplan samt inom ramen för nationella prov Nationella proven Folkhälsoinstitutets rikstäckande undersökning Se elevresultaten i Barn och Utbildnings verksamhetsberättelse Se elevresultaten i Barn och Utbildnings verksamhetsberättelse Måluppfyllelse symbol Beskrivning/kommentarer Den första enkäten genomförs under våren Övrigt: Arbetar aktivt med klassråd, elevråd. Elever har själva kunnat lyfta frågor till politiker och sett resultat. Arbete enligt likabehandlingsplan. Bättre resultat på NP i svenska för åk 3 och 6 vid jfr 2012 och Tydlig resultatförbättring finns i åk 6. Arbetsmarknadsprojektet kommer att skapa vuxenutbildningsplatser. Hälsosamtal genomförda. Föräldrautbildningen Våga vara bedöms vara den bästa insatsen för att bidra till ökat psykiskt välbefinnande bland barn och unga på en övergripande generell nivå. Från höstterminen 2013 görs en omfördelning av resurser som möjliggör en förstärkning av personalresurserna avseende arbetet med familjehem. Skolpsykologen är vid behov med vid uppföljning av de placerade barnens situation och möjligheter. Valdemarsviks kommun ingår i ett nystartat samarbete med närliggande kommuner vad gäller familjehemsarbetet. Elevhälsan inom Sektor Barn och Utbildning är vid behov delaktiga i detta arbete. 9

13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Måluppfyllelse Utjämna barns livsförutsättningar Samlad bedömning av resultaten Programmet barns uppväxtvillkor arbetar med utjämningsfrågan på en kommunövergripande nivå med flera olika aktiviteter. Socialtjänsten specifikt genomför under höstterminen 2013 ett metodutvecklingsarbete för att hitta nya former inom försörjningsstödsverksamheten. Fokusområde under 2014 bla utifrån beslutat program. Studiestöd, frukost till dem som behöver, lånedatorer och framförallt fortsatt arbete mellan Barn och Utbildning och Stöd och Omsorg (Råd och stöd och Myndighetsgruppen) vad gäller tidiga insatser. Inriktningsmålet innebär att alla ungdomar som lämnar grundskolan ska ha behörighet till gymnasieskolan. Målet uppnås inte under 2013, men resultaten i de lägre klasserna årskurs 3 och 6 har förbättrats. Vissa förändringar beträffande åtaganden är gjorda för En kommun där det är tryggt att leva Åtagande Mätmetod Värden (2012 och 2013) Arbeta för att medborgarna ska känna sig trygga i vår kommun Montera/förtäta belysning på vissa gång- och cykelvägar Medborgarenkäten (2014) Antal nya belysningspunkter Trygghet 2012: Betygsindex 68 Målsättningen planeras vara uppfylld under 2016 enligt den handlingsplan som har tagits fram under Flera aktiviteter är påbörjade och bedöms leda till måluppfyllelse. Måluppfyllelse symbol Beskrivning/kommentarer Ett nytt samarbetsavtal har tecknats med Polismyndigheten i Östergötland. Åtgärder vid Vammar köpcentrum har genomförts för att säkra trafiksituationen och minska översvämningsrisker. Lekplatser har upprustats. Upplevelsen av trygghet mäts genom Medborgarenkäten, nästa undersökning görs nya belysningspunkter har tillkommit mellan Ga Riksvägen och f d mejeriet i Gusum. 10

14 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Måluppfyllelse Samlad bedömning av resultaten Inriktningsmålet innebär att våra kommuninvånare ska uppleva att det är tryggt att leva i Valdemarsviks kommun. Åtgärder med syfte att ytterligare förstärka medborgarnas trygghetskänsla pågår. Resultatet av en kommande medborgarenkät kommer att visa i vilken grad kommuninvånarnas upplevelse av trygghet har förändrats. 5. En kommun med kvalitet inom alla verksamheter Åtagande Mätmetod Värden (2012 och 2013) Säkerställa att bemötandet inom socialtjänsten och inom vård och omsorg präglas av respekt och delaktighet Säkerställa att kontakterna med kommunens verksamheter präglas av tillgänglighet och servicekänsla Säkerställa att Nöjd Kund Index i Öppna Jämförelser inom särskilda boenden och inom hemtjänst ska vara minst 80 % Säkerställa att andelen skolelever som ger skolluncherna betyget bra eller mycket bra uppgår till 85 % Öka antalet beviljade insatser inom socialtjänsten som fullföljs Medborgarenkäten Brukarundersökning SKL:s Öppna Jämförelser Bemötande och tillgänglighet 2012: Betygsindex 57 Måluppfyllelse symbol 2013: 90% samt 91% Enkät 2012: 65 % 2013: 58 % Brukarenkät för myndighetsutövning SKL:s Öppna Jämförelser Beskrivning/kommentarer Mäts genom medborgarenkäten, nästa undersökning Även mätningar genom elev-/brukarenkäter. Använda resultatet i Öppna Jämförelser. Värdegrundsarbete har påbörjats. Reviderar mål för 2014 med grön dag 2 ggr/månad. Startat matråd med elevinflytande och delaktighet på Ringarums skola. Analys sker av insatsernas träffsäkerhet. Antalet avbrutna placeringar är färre för mätperioden än förra året. En beslutad påbörjad insats kan avbrytas i förtid av många olika anledningar och det beror inte sällan på att den enskilde själv anser att den inte längre behövs. Värdegrundsarbete påbörjat som borde påverka resultatet positivt. Redovisas i Öppna Jämförelser samt egen brukarenkät för myndighetsutövningen. Värdegrundsarbetet påbörjat på samtliga enheter. 11

15 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Måluppfyllelse Samlad bedömning av resultaten Inriktningsmålet innebär att kvalitetsarbetet inom kommunens verksamheter ske generera bra eller mycket bra betyg i olika typer av brukarundersökningar samt i medborgarundersökningen. Åtgärder för att förbättra kvaliteten i verksamheterna pågår. Inom hemtjänst och särskilda boenden uppfylls åtagandet. Det krävs ytterligare åtgärder för att säkerställa kvaliteten inom hela kommunförvaltningen. Några av åtagandena förändras för MÅLOMRÅDE: En upptäcktsresa bland miljöer och människor 6. En kommun med bra kommunikationer och attraktiva miljöer i alla kommundelar Åtagande Mätmetod Värden (2012 och 2013) Arbeta för samordning mellan trafikslagen och kostnadseffektiva lösningar ska utvecklas i samarbete med Östgötatrafiken Antal aktiviteter och åtgärder Totalkostnad Måluppfyllelse symbol Beskrivning/kommentarer En trafikgrupp har arbetat med framtagande av nulägesanalys som kommer att ligga till grund för förhandlingar med Östgötatrafiken. Ta fram tre planområden för uppförande av bostäder i attraktiva lägen i kommunen så att de blir exploateringsfärdiga inom tre år Antal planer Antal områden En detaljplan för Fyruddens hamn och ett planprogram är framtaget för Fyrudden/Ekön inom ramen för BACESprojektet. Öka samarbetet med turistföretagen för att skapa Östergötlands attraktivaste turistmål Utveckla alternativa boendeformer för äldre och funktionshindrade i samverkan med bostadsföretag Antal besök på olika anläggningar Antal besök per kommuninvånare Turistföretagens omsättning Övernattning 2012: gn 2013: gn Turistbyråbesök 2012: (varav sommar ) 2013: (varav sommar ) Samarbetet på lokal nivå fungerar utmärkt. Dialog har påbörjats. Flera möten med bostadsföretagen har genomförts. Ändrat till uppdrag

16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Måluppfyllelse Samlad bedömning av resultaten Inriktningsmålet innebär att en fokusering på kommunikationer och attraktiva miljöer ska göras. Åtagandet gällande samordning mellan trafikslagen för kostnadseffektiva lösningar har genererat en utredningsrapport som presenterades under hösten Rapporten är utgångspunkt för det fortsatta arbetet, men frågan är komplex och ägs inte fullt ut av kommunen. En diskussion med Östgötatrafiken är inledd. Arbetet med planering för framtida boendemiljöer är flerårigt och har påbörjats under året. Åtagandet avseende ett ökat samarbete med turistföretagen har fullföljts under årets säsong. Arbetet under hösten 2013 har lett till ett ökat utbud från besöksnäringen till kommande säsong Åtagande gällande alternativa boendeformer har ej fullföljts och utformas som ett uppdrag till förvaltningen inför Sammantaget visar uppföljningen att arbetet med aktuella åtaganden pågår och bedömningen är att det leder till måluppfyllelse. MÅLOMRÅDE: En naturlig arena för aktiv livsstil 7. En kommun med god folkhälsa och rika fritidsmöjligheter Åtagande Mätmetod Värden (2012 och 2013) Öka antalet fysiska aktiviteter för varje barn och elev Systematiskt kvalitetsarbete Måluppfyllelse symbol Beskrivning/kommentarer Öka tillfällena till rörelse genom fler sångstunder med rörelsesånger, tid i idrottssalen för de äldre barnen, skridskoåkning för de som kan och vill, många och längre promenader med utökad ålder, skogspromenader. Utökad rasttid med pedagogledd rastaktivitet. Flera kortare aktiviteter i klassrummet och även heldagsvandringar. Pulsprojektet på Vammar i ytterligare en klass. Verka för att antalet ungdomar som börjar röka minskar Drogvaneundersökning Undersökning är ej genomförd. Utvecklingen är därför okänd. 13

17 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Måluppfyllelse Samverka med organisationer och föreningar för att främja äldres och personer med funktionsnedsättnings hälsa Genomförda möten och mötesdeltagare Minst 2 möten Samverkan finns och är väl fungerande med Handikappoch Pensionärsråd. Vi samverkar även med organisationer som Röda Korset, kyrkan m fl med goda resultat. Samlad bedömning av resultaten Inriktningsmålet innebär fokus på folkhälsa och fritidsaktiviteter. Det här är ett långsiktigt åtagande som kräver ytterligare fokusering på folkhälsoområdet 2014 och framåt. MÅLOMRÅDE: En plats i världen att vara stolt över 8. En kommun som utvecklar människans frihet, delaktighet samt mångfald och ett rikt kulturliv Åtagande Mätmetod Värden (2012 och 2013) Säkerställa att 100 % av brukarna har en genomförandeplan som han/hon har varit delaktig i att upprätta Satsa för ett rikare kulturliv Förbättra medborgarnas möjlighet till delaktighet och påverkan avseende kommunens verksamheter och beslut Synliggöra och ta tillvara mångfaldens möjligheter Antal kulturevenemang Besök per evenemang Antal barn i kulturverksamheter Medborgarenkäten Deltagare dans 2012: : 262 Deltagare musik 2012: : 293 Påverkan 2012: Betygsindex 39 Information 2012: Betygsindex 48 Måluppfyllelse symbol Beskrivning/kommentarer Digitalisering av genomförandeplaner klart under våren. Till största delen klart hösten Respektive enhetschef redovisar enligt internkontrollplan. Bibliotekets verksamhet, kulturarrangemang, Götabiblioteket, skapande skola, dans och gatumusik i sommar. Visionen - Valdemarsvik 2025 har skickats till alla hushåll och större företag. En ny funktion som samhällskommunikatör har etablerats under året, med placering i Gusum Månatlig information från kommunen införs i Valdemarsviksbladet. Ksau:s handlingar publiceras innan sammanträdet på hemsidan. Ny mätning Sektor Vård och Omsorg har genomfört utbildning för chefer med tema mångfald. Några kommungemensamma konkreta åtgärder har ej genomförts under Åtagandet är omformulerat för

18 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Måluppfyllelse Samlad bedömning av resultaten Inriktningsmålet innebär att frågor kring delaktighet, mångfald och kulturlivet fokuseras. Kommunens Vision 2025 har distribuerats till samtliga hushåll och många företag under En ny funktion som samhällskommunikatör har under året blivit etablerad i Gusum. Uppdraget är att vara stödjande för nyanlända och asylsökande. Åtgärder för att uppfylla åtagandet gällande mångfald har vidtagits inom sektor Vård och Omsorg. Där har också arbetet med införande av genomförandeplaner inom omsorgsverksamheten har startat. Åtgärder som förbättrar kommuninvånarnas möjligheter till delaktighet och påverkan i kommunens verksamheter har genomförts. Under året har också kulturverksamheten utvecklats inom både biblioteksområdet och aktiviteter inom allmänkulturen. Sammantaget bedöms att åtagandena som genomförts leder till måluppfyllelse. En del förändringar gällande åtaganden har skett inför Samlad bedömning av verksamheten God ekonomisk hushållning Vid bedömning av den verksamhet som har bedrivits i förhållande till kommunens målsättningar kan konstateras att förvaltningen uppfyller de krav som kan ställas utifrån de uppdrag som åligger kommunen. Det grundläggande uppdraget att bedriva förskole-, grundskole- och gymnasieverksamhet, att sörja för en god äldre- och funktionshinderomsorg, att fullgöra myndighetsutövningen inom plan-, bygg- och miljöområdet och inom den sociala sektorn samt att stå för en god samhällsservice i övrigt fullgörs på ett mycket adekvat sätt i Valdemarsviks kommun. Verksamhetsberättelsen för 2013 visar också att det pågår ett omfattande utvecklingsarbete inom de olika verksamhetsområdena med syfte att förbättra resultaten. Dessutom pågår två stora miljöprojekt som kommunen är huvudman för. Utifrån kommunens målsättningar prioriteras insatser inom miljöområdet, näringslivssamarbete, insatser inom skolans område för att förbättra elevernas resultat, arbetsmarknadsåtgärder, fysisk planering och kvalitets- och delaktighetsfrågor. Under 2013 har också förberedelser och utredningar gällande framtida kollektivtrafiklösningar, ett kommande folkhälsoarbete samt förstärkning av kvalitetsarbetet genomförts. 15

19 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Måluppfyllelse Målstyrning i Valdemarsviks kommun Den struktur för målstyrning som gällt för 2013 kommer att leva vidare, men erfarenheterna från året visar att det är ett utvecklingsarbete i sig att etablera en målstyrningsprocess. Detta arbete kommer att ta ytterligare en tid att förankra i organisationen och hos varje medarbetare. De målsättningar som fastställdes inför 2013 ligger fast och är relevanta över tid. En del av de åtaganden som gällt för 2013 har tagits bort eller förändrats till God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv finansiella mål Kommunens resurser får inte förbrukas över tiden. Kommunens årliga resultat ska möjliggöra att alla kommuninvånare även i framtiden kan tillförsäkras en bibehållen hög standard på anläggningar, service och verksamhet. 9. Årets resultat ska genomsnittligt under perioden uppgå till 1,5 % av skatteintäkter och skatteutjämning. För 2013 är målet 0,6 % Åtagande Mätmetod Värden (2012 och 2013) Samtliga sektorer ska hålla sina budgetar Uppföljningarna under året ska alltid innehålla (förslag till) åtgärder när ett underskott befaras Månatlig ekonomisk uppföljning Månatlig ekonomisk uppföljning, behandling i kommunstyrelsen och utskotten Budgetavvikelse verksamheterna 2012: + 6,5 mkr 2013: - 10,1 mkr Måluppfyllelse symbol Beskrivning/kommentarer Endast sektorerna Barn och Utbildning samt Marknad och Kultur redovisar ett positivt resultat. Uppföljningarna har lett till åtgärder, men dessa har i vissa fall inte verkställts och därför inte gett avsedd effekt. 10. Investeringarna ska finansieras med skattemedel och på sikt ska kommunens låneskuld minska Åtagande Mätmetod Värden (2012 och 2013) De närmaste årens höga investeringsnivå inom skollokaler samt vatten och avlopp innebär en ökad låneskuld Självfinansieringsgrad Låneskuldens storlek vid årsskiftena. Självfinansieringsgrad 2012: 97 % 2013: 29 % Låneskuld 2012: 87,8 mkr 2013: 107,8 mkr Måluppfyllelse Symbol Beskrivning/kommentarer Enligt åtagandet gäller inte målet för

20 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Måluppfyllelse 11. Investeringsnivån för all verksamhet utom miljöprojekten i Valdemarsviken och Gusum samt skollokaler ska under perioden högst uppgå till genomsnittligt 20 miljoner kronor per år Åtagande Mätmetod Värden (2012 och 2013) Ytterligare genomgång och prioritering av investeringsprojekten ska ske i god tid vid nästa budgetprocess Genomförda och budgeterade belopp Årsredovisning 2013 samt budget totalt 70 mkr, 23 mkr/år Måluppfyllelse symbol Beskrivning/kommentarer Framförallt budgeten 2014 innehåller höga investeringsnivåer utöver miljöprojekten och skollokaler. Samlad bedömning av resultaten Kommunfullmäktige har i augusti 2013 antagit lokala riktlinjer för god ekonomisk hushållning som innehåller delvis reviderade, och kompletterade, mål och åtaganden. Inriktningsmålen och åtagandena 2013 uppnås ej. Kommunen uppnår inte de finansiella målsättningarna för god ekonomisk hushållning. Det samlade resultatet är tkr och nivån blir +1,6 mkr när balanskravet har beaktats. Om resultatet ställs mot nivån för balanskravet så är resultatmålet uppfyllt. Verksamheterna redovisar ett samlat resultat på 10 miljoner kronor. Under 2013 har befarade budgetöverskridanden aviserats från flera sektorer. Det gäller Vård och Omsorg, Socialtjänst samt Teknisk Service och Service och Administration. De berörda utskotten har föreslagit kommunstyrelsen att vidta åtgärder för att undvika överskridande av budget. Under året och i samband med delårsbokslutet har beslutats om både restriktivitet gällande inköp, att omfördelning av medel skulle ske från kommunstyrelsens oförutsedda medel och att för Sektor Teknisk service medge ett budgetöverskridande på grund av de snöröjningskostnader som tidigt på året spräckte sektorns budget då vintern var både snörik och långdragen, med snö ända in i april månad. Budgetöverskridandet inom sektor Vård och omsorg på ca 6,5 mkr uppstod till stor del på grund av en ökad belastning inom hemtjänsten med ökning av antalet timmar med cirka 25 %. Denna utveckling var inte förutsedd. Det visade sig att - Budgetunderlaget innehöll felaktiga ingångsvärden. - Del av de besparingar som förutsattes i budgeten har inte kunnat genomföras. - Utskottets beslut i maj om åtgärder i huvudsak inte började genomföras förrän i oktober. Skälet till att detta inte upptäcktes i tid var ett inte tillfredsställande fungerande rapporteringssystem. Numera har kommunstyrelsen tagit beslut om förändrat rapporteringssystem. För sektor Socialtjänst har en ökning av antalet placeringar gällande barn och ungdomar samt två ärenden gällande missbruksvård lett till budgetöverskridande med ca 5,0 mkr. Kommunfullmäktige hade för 2013 till kommunstyrelsen avsatt 1,5 mkr för 17

21 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Måluppfyllelse tillkommande kostnader gällande placeringar. Denna buffert har inte räckt för att undvika budgetöverskridande. Kostnadsutvecklingen har eskalerat under året när det gäller Vård och Omsorg samt Socialtjänsten och de åtgärder som vidtagits har inte klarat den ökade belastningen inom dessa verksamheter. Under 2014 införs en ny struktur för ekonomiuppföljningar inom varje sektor/utskott. Investeringar Under 2013 har stora investeringar skett framförallt i Vammarskolan och i Gusums förskola. Totalt har ca 50 mkr investerats i anläggningar under året. Nya objekt är Grännäs campingområde och fotbollsplan samt köpet av Folkets Hus-fastigheten i Valdemarsvik. 18

22 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ekonomisk översikt och analys Avsnittet ger en översiktlig och sammanfattande beskrivning av kommunens ekonomiska ställning och utveckling. Den innehåller också avstämningen mot det lagstadgade balanskravet. Den ekonomiska utvecklingen Den ekonomiska utvecklingen har under året varit fortsatt svag såväl internationellt som i Sverige. Förhoppningarna om en stabilare tillväxt har dock gradvis stärkts. När budgeten för 2013 togs fram beräknades kommunens skatteintäkter öka med endast 0,3 %. Med anledning av den nära nog obefintliga inkomstökningen gavs sektorerna inte någon kompensation för pris- och löneökningar. Det innebar krav på besparingar i verksamheterna motsvarande över 7 miljoner kronor. Skatteunderlagsprognosen från SKL som används i bokslutet är bättre än prognosen vid budgettillfället. Det innebär att skatteintäkter och skatteutjämning ökar med 0,95 % och ger en positiv budgetavvikelse på 3,1 milj kr. Men ökningen av skatteintäkterna från 2012 är alltså fortsatt mycket låg trots de förbättrade prognoserna. Årets resultat Resultaträkningen visar som helhet ett negativt resultat på 938 tkr för 2013 ( tkr för 2012). I resultatet ingår liksom i fjol den jämförelsestörande posten återbetalning från AFA-försäkringar, den här gången för åren med 7,2 miljoner kronor i intäkter. I resultatet för 2013 ingår också förändring av diskonteringsräntan för pensionerna med en engångskostnad på 2,6 milj kr. Den kostnaden undantas i likhet med 2011 från balanskravet. Därigenom klarar kommunen ett balanskravsresultat över noll. Se nedan avsnittet om balanskravsutredning. Resultat Resultatet för den sammanställda redovisningen (kommunkoncernen inkl de kommunala bolagen) är -953 tkr. Centrumhuset AB redovisar före aktieägartillskott ett underskott på 0,8 milj kr, vilket är lägre än prognos. Kommunen har här gått in med ett villkorat aktieägartillskott enligt särskilt kommunfullmäktigebeslut. Balanskravsutredning och resultatutjämningsreserv Balanskravet innebär att intäkterna ska överstiga kostnaderna, såväl i budget som i årsredovisning. Uppkommer ändå ett negativt resultat skall det återställas inom tre år. Kommunen har inget underskott att täcka från tidigare år. 19

23 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ekonomisk översikt och analys Balanskravsutredning Årets resultat enligt RR Diskonteringsräntan undantas Årets balanskravsresultat Förändringen av diskonteringsräntan på pensionerna (RIPS-räntan) undantas från balanskravet. Denna engångseffekt återspeglar ett mycket långsiktigt åtagande (ca år), och då balanskravets regelverk har ett 1-3 års perspektiv bedömer kommunstyrelsen i likhet med bokslutet 2011 att synnerliga skäl gäller för att undanta dessa kostnader i balanskravsavstämningen. Det ligger i linje med SKL:s uppfattning. Enligt ny lagstiftning finns möjlighet att avsätta medel till en resultatutjämningsreserv som får användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. För Valdemarsviks del rör det sig om resultat överstigande 2 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Till resultatutjämningsreserv har under 2013 beslut tagits att från tidigare år avsätta 5,2 miljoner kronor av det egna kapitalet. Årsredovisningen för 2013 ger inte möjlighet till ytterligare avsättning. De stagnerande skatteintäkterna innebär en möjlighet att disponera ur resultatutjämningsreserven för Då balanskravsresultatet är positivt föreslås dock ingen disposition i bokslutet. Nettokostnader och skatteintäkter En viktig förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns balans mellan löpande intäkter och kostnader. Verksamhetens nettokostnader bör därför inte öka i snabbare takt än skatteintäkter och statsbidrag. Skatteintäkter och skatteutjämning inkl LSS-utjämning och fastighetsavgift har ökat med endast 0,95 %. Nettokostnaderna, när de jämförelsestörande posterna är borttagna, har ökat med hela 4,2 %. Utveckling av nettokostnader och skatteintäkter i procent 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00-1,00-2,00-3, Nettokostnader Skatteintäkter Diagrammet ovan visar utvecklingen från år till år. För andra året i rad ökar nettokostnaderna mycket mer än skatteintäkterna. Det är inte en hållbar utveckling. Nedanstående diagram visar nettokostnadsutvecklingen i form nettokostnadernas andel av skatteintäkterna. Till skillnad från ovan ingår även jämförelsestörande poster. Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna Nettokostn/skatteint % Nettokostn exkl avskrivn/skatteint %

24 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ekonomisk översikt och analys Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna och skatteutjämning visar hur stor del av skatteintäkterna som går åt till den löpande verksamheten. Resterande upp till 100 % kan användas till investeringar eller finansiellt sparande. Diagrammet visar nettokostnadens andel, dels utan och dels med av- och nedskrivningar. År 2013 användes 95,3 % (92,3) av skatteintäkterna för att täcka verksamhetskostnaderna. De totala nettokostnaderna, inkl av- och nedskrivningar, utgjorde 99,3 % (96,1) av skatteintäkterna. Utan den jämförelsestörande posten AFA-försäkringar utgjorde nettokostnaderna 101,2 % (98,1) av skatteintäkterna. Ekonomisk ställning Kommunens eget kapital uppgår den sista december 2013 till tkr ( ), vilket innebär en soliditet om 32,0 % (34,9) %. 5,2 miljoner kronor av eget kapital är sedan tidigare markerat som resultatutjämningsreserv, samt 4 milj kr i pensionsreserv. Soliditeten är ett mått på kommunens ekonomiska styrka på lång sikt. Den visar hur stor del av de totala tillgångarna kommunen äger, dvs det egna kapitalet i förhållande till tillgångarna. De faktorer som påverkar soliditeten är resultatutvecklingen samt tillgångarnas och skuldernas förändring. Förändringen av soliditeten 2013 beror på det negativa resultatet och höjd låneskuld. Observera att 2012 års jämförelsesiffra är omräknad på grund av ändrad redovisningsprincip (hantering av pågående nyanläggningar av miljöprojekten). Soliditet Med kommunens samtliga pensionsförpliktelser inräknade, alltså även de som enligt lag redovisas som ansvarsåtagande inom linjen, är kommunens soliditet negativ. Finansiering Under året har lån om 20 miljoner kronor tagits upp för att finansiera investeringen i Vammarskolan. Låneskulden har därmed ökat från 87,8 miljoner till 107,8 miljoner kronor. Låneskuld Kommunen hanterar de kommunala bolagens låneskulder genom att ta upp lån i eget namn och vidareutlåna till bolagen. I låneskulden ingår förmedlade lån till Centrumhuset AB och Vetab motsvarande långfristiga fordringar på bolagen med 37,7 milj kr (37,9). 21

25 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ekonomisk översikt och analys Finansnetto Fin netto Fin kostn Fin int Kommunens finansnetto är negativt 1,2 milj kr (1,8), dvs räntekostnaderna överstiger ränteintäkterna. Den jämförelsestörande posten RIPS-räntan är här undantagen. Räntenivån har varit låg under Räntekostnaderna består av räntor på låneskulden, 2,2 milj kr (2,6) samt finansiella kostnader på pensionsavsättningarna, 0,7 milj kr (1,1). Ränteintäkterna består till största delen av räntor från kommunens företag på de utlämnade lånen samt räntor på medelsplacering. 56 % (57 %) av de finansiella intäkterna är räntor från koncernföretagen. Pensionsförvaltning Kommunen har ingen pensionsförvaltning utan kommunfullmäktige har beslutat att kommunen ska hantera och tillskapa medel för pensionsreserver i egen balansräkning, när det är ekonomiskt möjligt. Under 2011 avsattes 4 milj kr som en del i eget kapital. Pensionsförpliktelser Avsättningar för pensioner (inkl löneskatt) Ansvarsförbindelser (inkl löneskatt) Tot pensionsförpliktelser Pensionsreserv (del i eget kapital) Årets pensionskostnader (2013 ingår förändring av RIPS-räntan) Budgetavvikelser Sektorernas avvikelse mot budget är totalt minus 10,1 miljoner kronor (+6,5 milj kr). Endast sektorerna Barn och Utbildning samt Marknad och Kultur redovisar ett positivt ekonomiskt resultat mot budget. Socialtjänstens underskott beror på fortsatta höga placeringskostnader. Vård och Omsorgs underskott är hänförligt till äldreomsorgen och flyktingmottagandet som inte lämnar ett fullt så stort överskott som budgeterades. Se vidare respektive sektors verksamhetsberättelse. Budgetavvikelse per sektor: Barn och Utbildning tkr Vård och Omsorg tkr Socialtjänst tkr Teknisk Service tkr Marknad och Kultur tkr Service och Administration 1) tkr Politiska organen 2 tkr Avvikelse verksamheterna tkr 1) I Service och Administration ingår även kommunchef och de särskilda programmen. Budgetavvikelse Verksamheterna Totalt

26 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ekonomisk översikt och analys I den stora plusavvikelsen på finansiering ingår återbetalningen av avgiften till AFA-försäkring på 7,2 miljoner kronor, som inte fanns med vid budgettillfället (både för 2012 och 2013). I övrigt har skatteprognoserna gett ett överskott mot budget på 3,1 milj kr. FEM ÅR I SAMMANDRAG, SNABBFAKTA (milj kr) Årets resultat -0,9 12,8 7,7-1,4 1,6 Balanskravsresultat 1,6 12,8 5,7-1,4 1,6 Budgetavvikelse totalt -2,1 11,8 3,7-3,9-1,3 Budgetavvikelse förvaltn/sektorerna -10,1 6,5 6,6-1,0-4,5 Finansnetto -1,2-1,8-2,3-1,5-2,4 Nettoinvesteringar 49,6 28,1 12,2 13,5 21,5 Låneskuld 107,8 87,8 104,8 95,3 95,3 Nyckeltal (procent) Verksamhetens nettokostnader/ skatteintäkter och statsbidrag 99% 96% 97% 100% 99% Balanslikviditet 111% 88% 102% 65% 59% Soliditet 32% 35% 37% 36% 37% (antal invånare) Befolkning 31/ Flyttningsnetto Födelsenetto

27 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Personalredovisning Avsnittet innehåller väsentliga personalförhållanden under året och lagstadgad redovisning av sjukfrånvaro med mera. Under kommande 5-10 år behöver vi rekrytera många personer årligen med rätt kompetens. Det finns en önskan att fler ska se Valdemarsviks kommun som sin framtida arbetsgivare, men även att våra medarbetare fortsätter att välja kommunen som sin arbetsgivare, att de vill fortsätta att förkovras inom kommunen. Detta är en förutsättning för att kommunens alla verksamheter ska kunna utvecklas och därigenom trygga välfärden för medborgarna. Behoven är störst inom vård- och omsorgsyrken samt skola- och barnomsorg, men även inom många andra yrkesområden är olika spetskompetenser aktuella. Kommunen verkar för jämställdhet, jämlikhet och mångfald på samtliga våra arbetsplatser. Att vara stark och attraktiv arbetsgivare är en viktig framgångsfaktor för att lyckas. Kommunens personal Under 2013 har kommunen avlönat totalt 898 personer. En stor del av dessa är tillsvidareanställda, medan andra har bidragit med sin kompetens och personlighet vid sommarjobb, projektanställningar samt längre- och kortare vikariat. Tabell 2: Antal tillsvidareanställda i Valdemarsviks kommun december 2013 samt 2012 Inom vården i Valdemarsvik har man önskad sysselsättningsgrad, i syfte att skapa flexibilitet genom livets olika skeden för medarbetarna. Sysselsättningsgraden önskas en gång/år. 68 procent av kvinnliga medarbetare i kommunen arbetar heltid medan siffran är betydligt högre bland männen, där 97 procent arbetar heltid. Antalet heltidsanställda har ökat med 3,5-4 procent de senaste åren. Kommunen har en relativt hög medelålder på medarbetare, då genomsnittsåldern på medarbetare i kommunen är 51,1 år. Männens genomsnittsålder är 52 år och kvinnors 50,8 år. Personalkostnader Arbetskraftskostnaderna exkl personalsociala kostnader ökade med 1,9 procent inkl löneökningar mellan år 2012 och Tabell 1: Tabellen ovan visar på antal avlönade personer 2013 i Valdemarsviks kommun. Siffrorna är exklusive sektorschefer och kommunalråd. Sektor Barn och Utbildnings sänkta arbetskraftskostnader beror främst på att kommunen inte längre bedriver någon egen gymnasieskola. Även Marknad och Kultur redovisar lägre arbetskraftskostnader på grund av vakant näringslivstjänst. 24

28 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Personalredovisning I kostnaderna för Service och Administration ingår kommunchef, stor del av 2012 var tjänsten vakant och köptes in som konsulttjänst. Arbetsorganisation och strukturer Under 2013 fattades politiskt beslut att slå ihop sektorer. Resultatet blev att antalet sektorer skulle minska från sex till tre, samt en avdelning som sköter service och administration sektorsövergripande. Nya chefer och nya strukturer skapar nyfikenhet och tillförsikt bland medarbetare, men även oro och stress inför eventuella omorganisationer och förändringar. I stort har inte arbetet förändrats för den enskilda medarbetaren, men det är en hel del nytt att ta till sig och förhålla sig till. Arbetsmiljö och hälsa Arbetsmiljö och hälsa är ett ständigt aktuellt ämne, som diskuteras kontinuerligt med chefer och medarbetare, såväl på Arbetsplatsträffar som Fösam/Cesam. Medarbetarnas välmående är en prioriterad fråga inom det strategiska personal- och arbetsmiljöarbetet. Sett till hela landet har Valdemarsviks kommun väldigt låga sjukskrivningstal, för 2013 har det sjunkit ytterligare något till 3,80 %. Totalt hade kommunen sjukfrånvarotimmar 2013 där 20.86% av dessa gällde sjukskrivning 60 dagar eller mer. Figur 1: Figuren visar total sjukfrånvaro % per sektor samt medeltal sektorsvis. Om man jämför siffrorna med försäkringskassans statistik för invånare i Valdemarsvik där sjukskrivningstalet ligger på ca 9 %, så är sjuktalet för kommunanställda väldigt lågt. Sjukfrånvaron på sektorsnivå såg ut enligt följande: Sjukfrånvaron var för kvinnor 4,08 (4,35) procent och för män 2,11 (2,19) procent. Sjukfrånvaron per ålder såg ut enligt följande: 29 år eller yngre 5,03 % år 2,82 % 50 år eller äldre 4,76 % Sjukfrånvaro de senaste fem åren: ,25 % ,92 % ,21 % ,86 % ,80 % Den totala sjukfrånvaron ligger på en mycket låg nivå. 25

29 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Personalredovisning Kompetensutveckling Under året har flera olika kompetensutvecklingsinsatser skett ute på sektorerna, både behovsstyrda och planerade satsningar. Allt från utbildningar gällande lagstiftning och regelverk som styr och reglerar arbete, till enskilda personbundna insatser. Ett fortbildningsarbete har startats för enhetschefer och sektorschefer, som kommer at fortsätta under Medarbetarsamtal och lönesamtal Ett bra resultat- och utvecklingssamtal (RUS) är en förutsättning för en fungerande löneprocess. Arbetet med att förbättra kvaliteten på medarbetarsamtalen pågår ständigt i organisationen. Alla medarbetare ska ha minst ett medarbetarsamtal varje år med sin närmaste chef. Samtalet ska följa upp tidigare mål, belysa nuvarande arbetssituation och kompetens samt sätta upp nya mål. På grund av personalförändringar kunde inte målsättningen gällande individuella samtal för alla medarbetare genomföras under året. Kommunen tvingades därför lägga ut en del lönepåslag generellt. Lönerevisionen för 2013 genererade en total löneökningsnivå på 2,6 % och inkluderade en särskild satsning på lärare/pedagoger. Företagshälsovård Under 2013 gjordes en upphandling gällande företagshälsovård. Sensia blev det företag som vann anbudsförfarandet, och är fortsatt leverantör av företagshälsovård till kommunen. Valdemarsviks kommun har ett bra avtal med Sensia, som ger varje medarbetare tillgång till fri träning i Sensias träningslokaler, massagestol, omklädning och relax mm. Dessutom kan medarbetare söka rådgivning och konsultation då man upplever ohälsa i arbetet. Avstämningar med Sensia sker månatligen, både generellt mellan Sensia och HR på kommunen, samt med berörda chefer till medarbetare som sökt vård. Under hösten 2013 kan man se en förändring i besöksstatistiken, då färre antal personer söker stöd och vård. Policys och riktlinjer Under hösten 2013 påbörjades ett arbete med översyn av kommunens policys och riktlinjer i syfte att uppdatera, förenkla och tydliggöra. Exempel på områden där en översyn aktualiserats är sociala medier, arbetskläder och bisysslor. Reviderade eller nya styrdokument kräver att en struktur för implementering i organisationen skapas. Arbetet med detta har också startats under senare delen av

Omslagsbild: Gusumsån Foto: Hannes Carlsson

Omslagsbild: Gusumsån Foto: Hannes Carlsson ÅRSREDOVISNING 2014 Omslagsbild: Gusumsån Foto: Hannes Carlsson Valdemarsviks kommun 615 80 Valdemarsvik Tel vx 0123-191 00 www.valdemarsvik.se KS-SA.2014.33 042 ÅRSREDOVISNING 2014 Valdemarsviks kommuns

Läs mer

Mål och budget 2013. Med plan/prognos 2014 2015. Sektor Service och Administration 615 80 Valdemarsvik Tel växel 0123-19100

Mål och budget 2013. Med plan/prognos 2014 2015. Sektor Service och Administration 615 80 Valdemarsvik Tel växel 0123-19100 Mål och budget 2013 Med plan/prognos 2014 2015 Sektor Service och Administration 615 80 Valdemarsvik Tel växel 0123-19100 Omslag: KCpelare Grännäs 2012 Foto: Valdemarsviks kommun Sektor Service och Administration

Läs mer

kommun@valdemarsvik.se, tel. 0123-191 00

kommun@valdemarsvik.se, tel. 0123-191 00 ÅRSREDOVISNING 2012 Fotografierna är tagna i Valdemarsviks kommun. Valdemarsviks kommun, Sektor Service och Administration 615 80 Valdemarsvik kommun@valdemarsvik.se, tel. 0123-191 00 ÅRSREDOVISNING 2012

Läs mer

Mål och Budget 2015-2017

Mål och Budget 2015-2017 Mål och Budget 2015-2017 Foto: Hannes Carlsson, Valdemarsviks kommun Valdemarsviks kommun 615 80 Valdemarsvik Tel vx 0123-191 00 www.valdemarsvik.se Mål och Budget 2015 2017 Innehåll 1. Den politiska majoritetens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Övertorneå kommun i ord, bild och siffror

ÅRSREDOVISNING 2013. Övertorneå kommun i ord, bild och siffror ÅRSREDOVISNING 2013 Övertorneå kommun i ord, bild och siffror 1 Innehållsförteckning Vår berättelse 3 Kommunalrådet har ordet 4 Kommunchefen har ordet 4 Fakta om Övertorneå kommun Fem år i siffror 5 Så

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

isning 2013 Årsredov

isning 2013 Årsredov Årsredovisning 2013 Svalövs kommuns årsredovisning 2013 I detta avsnitt beskrivs årsredovisningens struktur. Här ger kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande sin syn på året som gått. Du hittar

Läs mer

Årsredovisning 2013 MORA KOMMUN

Årsredovisning 2013 MORA KOMMUN Årsredovisning MORA KOMMUN INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunstyrelsens ordförande 4 Förvaltningsberättelse 5 Måluppfyllelse 7 Ekonomisk analys 12 Personalredovisning 17 Energi- och klimatplan 19

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107

Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107 Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107 Innehållsförteckning INLEDNING... 2 KOMMUNMÅL... 3 Trygg och säker uppväxt God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv bostadsort

Läs mer

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 Hit gick skattepengarna 2011 100 kr i skatt till Orsa kommun fördelades så här 2011 2010 28,10 kr 29,57 kr Äldre- och handikappomsorg 20,64 kr 21,27 kr Grundskola och fritidsverksamhet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2013. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24

ÅRSREDOVISNING 2013 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2013. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2013 2 Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24 Innehåll Sida Kommunstyrelsens ordförande har ordet 3 Viktiga händelser 2013 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna?

Läs mer

Innehållsförteckning. Årsredovisning Avesta kommun 2014 3

Innehållsförteckning. Årsredovisning Avesta kommun 2014 3 Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Fem år i siffror 4 Kommunens organisation 5 Vart gick skattepengarna? 6 Vision 8 Förvaltningsberättelse 10 Samhällsekonomisk utveckling 11 Regional utveckling

Läs mer

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sida Inledning Kommunstyrelsens ordförande 3 Förvaltningsberättelse 4 Redovisning av måluppfyllelsen för 2010 15 Nämndredovisningar Kommunstyrelsen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Längst bak hit tar du Dina pengar en kor tversion av årsredovisning

ÅRSREDOVISNING 2014. Längst bak hit tar du Dina pengar en kor tversion av årsredovisning ÅRSREDOVISNING 2014 Längst bak hit tar du Dina pengar en kor tversion av årsredovisning en. 2014 I KORTA DRAG Västsveriges bästa företagsklimat igen! I Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 213 HÄNT UNDER 213... Nytt centralt föräldrarråd Ett centralt föräldrarråd skapades under våren 213 med syfte att skapa en större transparens i den kommunala verksamheten

Läs mer

Årsredovisningen utgör kommunstyrelsens sammanfattning och avslutning av 2014 års räkenskaper.

Årsredovisningen utgör kommunstyrelsens sammanfattning och avslutning av 2014 års räkenskaper. ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Årsredovisningen utgör kommunstyrelsens sammanfattning och avslutning av 2014 års räkenskaper. Årsredovisningen innehåller en översikt över kommunens och de kommunala

Läs mer

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby KALLELSE Datum 2013-04-17 Sida 1(2) Kommunfullmäktige Till kommunfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom Kommunfullmäktige Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans

Läs mer

Innehållsförteckning. Hur finansieras verksamheten?

Innehållsförteckning. Hur finansieras verksamheten? Årsredovisning 214 2 Årsredovisning 214 Översikt och politik Innehållsförteckning 7 19 Årsredovisningen är kommunstyrelsens redogörelse över 214 års verksamhet till kommunfullmäktige och övriga intressenter.

Läs mer

Framsidan fr.v. 1. Socialchef Helena Ståhl gratulerar Rönnebackens personal för nybyggnationen. 2. Nyckeln till Nya Rönnebacken överlämnas från

Framsidan fr.v. 1. Socialchef Helena Ståhl gratulerar Rönnebackens personal för nybyggnationen. 2. Nyckeln till Nya Rönnebacken överlämnas från ÅRSREDOVISNING 2012 osby årsredovisning 2012 Framsidan fr.v. 1. Socialchef Helena Ståhl gratulerar Rönnebackens personal för nybyggnationen. 2. Nyckeln till Nya Rönnebacken överlämnas från byggherren Ulf

Läs mer

Mjölby kommun Årsredovisning 2011

Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Sammanfattning Årets resultat Årets resultat uppgår till 34,4 mkr mot ett budgeterat resultat på 11,4 mkr. Nämnderna visar ett underskott jämfört med budget på -1,8 mkr.

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse. Räkenskaper. Verksamhetsberättelser. Kommunstyrelsens ordförande 3 Oppositionsrådet 4

Innehåll. Förvaltningsberättelse. Räkenskaper. Verksamhetsberättelser. Kommunstyrelsens ordförande 3 Oppositionsrådet 4 Stenungsunds kommun Årsredovisning 2012 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande 3 Oppositionsrådet 4 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 6 Måluppfyllelse 8 Ekonomisk analys kommunen 14 Ekonomisk analys

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 1 Kommentar och organisation Kommunstyrelsens ordförande 2 Nämnds- och förvaltningsorganisation 3 2 Förvaltningsberättelse Inledning 5 Omvärldsanalys 5 Vision och

Läs mer

EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN ÅRSREDOVISNING

EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN ÅRSREDOVISNING EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN 2013 ÅRSREDOVISNING Innehållsförteckning INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande kommenterar verksamheten... 4 Emmaboda kommuns organisation... 6 Så används skattepengarna - Fem

Läs mer

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Inledning Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Förvaltningsberättelse Översikt över 2014 8 God ekonomisk hushållning

Läs mer

Årsredovisning. 21 mars

Årsredovisning. 21 mars Årsredovisning 2011 21 mars ÖDHÖGS KOMMUN ORGANISATION Innehåll Kommunens organisation...4 Årsredovisning i korthet...5 Kommunstyrelsens ordförande...6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärldsanalys...7 Viktiga

Läs mer

Årsredovisning 2014 för Gnosjö kommun

Årsredovisning 2014 för Gnosjö kommun Årsredovisning 2014 för Gnosjö kommun Balansomslutning Investeringar Resultat Antal årsarbetare 31/12 2014 Invånare 31/12 2014 496,0 mnkr 27,5 mnkr -5,4 mnkr 806 st 9 509 st Utdebitering 22:24 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning 2013 TRELLEBORGS KOMMUN

Årsredovisning 2013 TRELLEBORGS KOMMUN Årsredovisning TRELLEBORGS KOMMUN Årsredovisning TRELLEBORGS KOMMUN Ansvarig utgivare : Ekonomiavdelningen Foto: Ingrid Wall, Susanne Nilsson, Erik Roman, Johanna Wahlberg, Lena Mattsson Mårtensson (sid

Läs mer