Omslagsbild: Gusumsån Foto: Hannes Carlsson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Omslagsbild: Gusumsån Foto: Hannes Carlsson"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2014

2 Omslagsbild: Gusumsån Foto: Hannes Carlsson Valdemarsviks kommun Valdemarsvik Tel vx

3 KS-SA ÅRSREDOVISNING 2014 Valdemarsviks kommuns organisation Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse Tillbakablick 4 Måluppfyllelse 5 Ekonomisk översikt och analys 21 Personalredovisning 26 Förväntad utveckling och framtid 29 Räkenskaper Resultaträkning 30 Kassaflödesanalys 30 Balansräkning 31 Noter 32 Redovisningsprinciper 38 Driftsredovisning 39 Investeringsredovisning 40 Särredovisning VA-enheten 41 Verksamhetsberättelser Barn, Utbildning och Arbetsmarknad 44 Stöd och Omsorg 48 Samhällsbyggnad och Kultur 55 Service och Administration 61 Kommunchef med Stab 65 Politisk organisation 68 Revisionsberättelse 69 Fastställd av kommunfullmäktige

4 VALDEMARSVIKS KOMMUNS ORGANISATION 2014 Politisk organisation Förvaltningsorganisation KOMMUNFULLMÄKTIGE KOMMUNSTYRELSEN - Arbetsutskott - Barn- och Utbildningsutskott - Vård och Omsorgsutskott KOMMUNCHEF - Stab MYNDIGHETSNÄMND - Utskott Sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad Överförmyndare Sektor Stöd och Omsorg Valnämnd Sektor Samhällsbyggnad och Kultur Revisorer Avdelning Service och Administration KOMMUNALA BOLAG - Centrumhuset AB - Valdemarsviks Etablerings AB De kommunala bolagens styrelse har personunion med kommunstyrelsens arbetsutskott. De kommunala bolagen ägs till 100 % av Valdemarsviks kommun, och ingår i den sammanställda redovisningen (koncernredovisning). Utöver ovanstående har kommunen mindre ägarandelar i aktiebolag och organisationer såsom Förenade Småkommuners Försäkrings AB, Kommuninvest Ekonomisk Förening och Östsvenska Yrkeshögskolan. Dessa ingår ej i kommunens sammanställda redovisning. 1

5 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE Fortsatt förändring av kommunen under 2014 Det politiska arbetet i kommunen har under året liksom i många andra kommuner präglats av stor enighet. I fullmäktige har det bara avgivits en reservation under året och i kommunstyrelsen har det vid behandling av 121 ärenden bara avgivits sju reservationer. Denna relativt stora enighet är en väldig styrka för en liten kommun. Under 2014 har antalet invånare i kommunen ökat med 72 personer. Det är första gången sedan 1993 med undantag av 2002 då kommunen ökade med 6 personer. Flyttningsnettot är positivt, men vår ålderssammansättning medför att födelsenettot är negativt. Befolkningsökningen är viktig för att vi behöver fler i arbetsför ålder, men också för att det medför ökade statsbidrag till kommunens verksamheter. Det låga födelsenettot i kombination med att många arbetstagare vid företag och arbetsplatser i kommunen närmar sig pensionsåldern medför att vi måste arbeta hårt för att göra kommunen ännu attraktivare för yngre familjer med barn. Under året har ett systematiskt utvecklingsarbete startats för att ytterligare förbättra kvalitén i kommunens skolor och förskolor. Upprustningen av den yttre miljön i våra tätorter fortskrider successivt och under 2014 har insatser gjorts främst i centralorten, Fyrudden och Ringarum. I Gusum har olika aktiviteter genomförts för att ta tillvara de idéer och synpunkter som befolkningen har på hur Gusums centrum ska utformas när saneringsarbetet blir klart. På Grännäsområdet har en ny konstgräsplan färdigställts. Miljöprojektet Valdemarsviken har slutförts genom täckning och färdigställande av deponiområdet på Grännäs, ett område som ger stora utvecklingsmöjligheter för hela området. Inom vatten- och renhållningsverksamheten har bland annat en ny återvinningscentral byggts och 9 km avloppsledningar från centralorten till reningsverket bytts ut. En del av folkökningen består av flyktingar som anvisats plats i kommunen eller som själva valt att starta sitt liv i Sverige här hos oss. Vi tar också emot 20 ensamkommande flyktingbarn per år. Dessa nya kommuninvånare kommer om vi förmår att ge dem förutsättningar för det att bli en tillgång för kommunen i framtiden. I kommunen finns också boenden med 300 platser för asylsökande som numera fungerar bra. Det beror bland annat på att kommunen med medel från hyresvärdarna och Migrationsverket har anställt en kommunikatör som underlättar kontakterna mellan asylboendena och det omgivande samhället. Under året har ytterligare ett asylboende startats med sextio platser (och planer fanns för ytterligare ett med 50 platser). Asylboendena har inrättats utan någon som helst kontakt med kommunen och utan möjlighet för oss att planera för mottagandet på ett rimligt sätt. Vi anser att Sverige ska bedriva en generös flyktingpolitik, men att det är viktigt att alla kommuner ställer upp och att vi får möjlighet att stå för ett bra mottagande i vår kommun. Därför har vi protesterat hos Migrationsverket mot etableringen av fler asylboenden. Migrationsverket har nu beslutat att Valdemarsviks kommun tillsammans med 13 andra kommuner bara ska komma ifråga för upphandling av fler asylboenden i yttersta nödfall. 2

6 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE Under 2014 var vi vidare på väg att förlora vår kustbevakningsstation i Fyrudden på grund av minskade anslag till kustbevakningen. Neddragningar skulle också drabba Västervik och försämra övervakningen på en av de mest trafikerade kuststräckorna i Sverige. Detta lyckades vi i samarbete med Västerviks kommun förhindra genom kontakter såväl med den dåvarande regeringen som oppositionen. Arbetet med att genomföra målstyrning, ny budget och resultatuppföljningsprocess i kommunen har fortsatt under året. De tre nya sektorerna Barn, Utbildning och Arbetsmarknad; Stöd och Omsorg; Samhällsbyggnad och Kultur samt avdelningen Service och Administration har skapats. Sektorscheferna har varit på plats sedan 1 januari Under året har arbetet med att utforma organisationen inom varje sektor genomförts och chefer för de olika enheterna har tillsatts. Dessa förändringsarbeten har medfört att även 2014 har varit ett ansträngande och händelserikt år för kommunens anställda. Samtliga sektorer utom Stöd och Omsorg har hållit sina budgetar. Att Stöd och Omsorg inte har lyckats göra det har i huvudsak berott på felaktiga förutsättningar och en fortsatt kraftig ökning av hemtjänsttimmar. Med tanke på detta har personalen inom sektorn trots budgetöverskridandet gjort ett fantastiskt jobb. Genom de förändringar som genomförts under året och som kommer att genomföras under 2015 hoppas vi komma tillrätta med de ekonomiska problemen. Här har jag bara uppmärksammat en liten del av allt det viktiga och värdefulla arbete som utförts av kommunens medarbetare under Jag hoppas att alla anställda och alla innevånare i vår kommun som läser hela årsredovisningen känner och inser att vi under 2014 tagit ytterligare några steg mot att förverkliga vår gemensamma vision Valdemarsvik 2025 i balans med naturen Erland Olauson Kommunstyrelsens ordförande 3

7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Tillbakablick Enligt den kommunala redovisningslagen ska årsredovisningen innehålla en förvaltningsberättelse. Den redovisar en översikt över utvecklingen av kommunens verksamhet. Här tas viktiga händelser upp som inte redovisas i resultat- eller balansräkning men som är viktiga för bedömningen av kommunens ekonomi och förväntade utveckling. Ledning och styrning Den nya tjänstemannaorganisationen som gäller fr o m 2014 består av tre sektorer och en avdelning. Organisationen leds av kommunchefen som också har en stab med uppdrag gällande bl a näringslivsfrågor. Under större delen av året har avdelningschefstjänsten varit vakant. Ledningen för Service och Administration har upprätthållits av kommunchefen med hjälp av två arbetsledare. Den påbörjade processen med styrning utifrån inriktningsmål har ytterligare utvecklats med åtaganden som till 2015 är mätbara med tydliga målvärden. Befolkning Befolkningen i kommunen ökade för första gången sedan 1993, undantaget 2002 då vi ökade med 6 personer efter en kraftig minskning året innan. Befolkningen var vid årsskiftet invånare, en ökning med 72 personer. Kommunens åldersstruktur har en kraftig övervikt mot medelålders och äldre, varför födelsenettot är negativt, minus 31 personer. Flyttningsnettot visar ett plus med 103 invånare. Till en inte obetydlig del beror flyttningsöverskottet på att Migrationsverkets asylsökande som fått uppehållstillstånd tillfälligt blir skrivna här i avvaktan på inflyttning till mottagarkommun. Denna andel har ökat pga svårigheter med placeringar och bostadsbrist i de större kommunerna. Bruttoinflyttningen från utlandet var 147 personer. Samhällsutveckling och infrastruktur Efter många års förberedande arbeten och två intensiva entreprenadår är miljöprojektet Valdemarsviken inne i sitt slutskede. Alla fyra huvuddelar har avslutats och före nyår slutfördes täckningen och sådden på landfyllnaden vid Grännäs Strand. I miljöprojektet Gusum har den norra delen av Bruksområdet sanerats och saneringen av Gusumån återupptogs under september. En ny återvinningscentral har byggts med placering i anslutning till Vammar Industrihus, samt har arbetet med att täcka Toverumsdeponin fortgått. Utbildning och omsorg Om- och tillbyggnaden av Vammarskolan färdigställdes till höstterminens start. Ny förskola har färdigställts i Gusum. Beslut har tagits om att avveckla Gryts skola efter vårterminen Liksom övriga kommuner i Östergötland tog Valdemarsvik i januari 2014 över hemsjukvården från landstinget. 4

8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Måluppfyllelse Kommunfullmäktige har utifrån Visionen Valdemarsvik 2025 I balans med naturen och dess sex målområden antagit åtta inriktningsmål för god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv, samt mål ur det finansiella perspektivet. Dessa innebär ett stort antal åtaganden för den kommunala verksamheten som redovisas nedan. Symbolernas användning: Åtagandet är uppfyllt. Åtagandet bedöms vara uppfyllt genom att angivet mätresultat nås eller genom att planerade åtgärder/aktiviteter genomförts under året. Åtagandet är inte uppfyllt. Om aktiviteter sker, men ingen mätning mot åtagandet sker innevarande år eller vid kontrolltillfället kan ingen bedömning göras. MÅLOMRÅDE: Östersjöns ledande miljökommun 1. En ekologisk hållbar kommun med goda livsmiljöer för nutida och framtida generationer Åtagande Mätmetod Värden Måluppfyllelse symbol Minska föroreningarna till vattendrag och Östersjön Mätning/beräkning av mängden krom som sprids från Valdemarsviken. Valdemarsviken: ca 250 kg krom/år över tröskeln. Beskrivning/kommentarer Utvärdering av resultatet av muddringen pågår. Mätningar sker efter åtgärd. Mätning/beräkning av mängden koppar och zink som sprids från fd. Bruksområde via Gusumsån. Gusums bruksområde: 120 kg koppar /år, 150 kg zink ut i Gusumsån Sanering av norra delen har påbörjats. Miljödomstolen har meddelat dom och arbetena återupptas nu. Mätningar sker efter åtgärd. Antalet åtgärdade enskilda avlopp. Antal enskilda avlopp ca Uppföljning och slutförandet av inventeringar för Kömnevik,Kaggebo och Birkekärr pågår. 5

9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Måluppfyllelse Minska avfallets mängd och farlighet Ta tillvara resurser i form av material och energi i avfallet och säkerställa att den kommunala avfallshanteringen är miljöoch kostnadseffektiv Medverka till att uppfylla nationella miljömål om att minska koldioxidutsläpp med att införa två köttfria dagar per månad inom skolan Öka andelen inköp av ekologiska livsmedel till 25 % till 2015, med delmål för % och % Öka andelen inköp av närproducerade livsmedel Marknadsföra och aktivt sprida kunskap om miljöprojekten Mätning kg/person och år Insamlade och sorterade avfallsmängder. Resultat av plockanalyser Statistik från matsedeln Statistik från leverantörerna Statistik från leverantörerna Antal aktiviteter 2012: 322 kg 2013: 315 kg 2014: 322 kg 2014: 30 % 2014: 100% 2 ggr/månad 2012: 9,7 % 2013: 16 % 2014: 22 % 2012: 6,7 % 2013: 6 % % Besöksstatistik infocentrat 2012: : : (infocentrat stängdes 31 okt) Insamlad mängd kärlavfall samt brännbar fraktion grovavfall har ökat något under året Andel felsorterat avfall ex förpackningar och farligt avfall i kärl insamlat från hushåll kontrolleras. Nästa plockanalys genomförs Resultat 2014: 100 %. Åtagandet uppnås under Budgetmedel är avsatta för att öka andelen ekologiska livsmedel. Åtagandet uppnås under Budgetmedel är avsatta för att öka andelen närproducerade livsmedel. Det mediala intresset har fortsatt varit stort kring projekten. Ett antal studiebesök har genomförts. Fem utställningar har genomförts i infocentrat. Samlad bedömning av resultaten Åtagandena beskriver vad de kommunala verksamheterna fokuserar för att öka insatserna och utvecklas till en ekologiskt hållbar kommun. Åtgärder för att minska miljöpåverkan pågår, dels genom att minska förekomst och utsläpp av föroreningar, dels genom arbetet med avfallsfrågor. Kostenheten har uppnått sina åtaganden för De åtgärder som är genomförda under 2014 kommer på längre sikt leda till att målet om en ekologiskt hållbar kommun uppnås. Flera av de åtaganden som fastställts kan inte redovisas p g a att de ännu ej är mätbara. MÅLOMRÅDE: Ett näringsliv med självförtroende 2. En tillväxtkommun där alla har möjlighet att försörja sig genom eget arbete och arbetsgivare kan tillgodose sitt behov av arbetskraft 6

10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Måluppfyllelse Åtagande Mätmetod Värden Måluppfyllelse symbol Vara ingången i kommunen avseende företagsutveckling, företagsetablering etc samt lotsa till externa kontakter. Stödja de lokala företagen i arbetet med långsiktig kompetensförsörjning. Bibehålla och skapa arenor för att utveckla samarbete mellan företagen och mellan kommunen och företagen. Dessutom vara en länk mellan företagen, föreningar och kommunen. Redovisar kontakter och resultaten av dessa. Redovisas inom ramen för Program Arbetsmarknad. Redovisning av aktiviteter som genomförs. Företagsklimatranking av Svenskt Näringsliv 48 företagsbesök 2012: plats : plats : plats 250 Beskrivning/kommentarer Markförsäljning på Mossebo genomförd. Företagsbesök, egna och i samordning med Program Arbetsmarknad. Totalt har 48 besök genomförts. Etablerat Nyföretagarrådgivning. Från april har 17 personer fått rådgivning varav 6 har eller kommer att starta eget företag. Nätverkande med Turistföreningen och Matresan. Information om en-dörrin sprids. En plan har tagits fram för hur kontakterna mellan det lokala näringslivet och skolans verksamhet ska förstärkas. Företagskontakterna har medverkat till att ett stort antal företag deltog i det arbete som genomfördes med åk. 8 under två dagar under hösten. 112 ungdomar hade feriepraktikplats under Frukostmöten. Hålls sista onsdagen i varje månad Näringslivs- och arbetsmarknadsrådet. Totalt 5 möten under året. Rådet har utökats med representant för Viken i Centrum. Åtgärdslista framtagen Under året har tre Informationsbrev skickats ut Seminarium om Lagen om Offentlig Upphandling, LOU har genomförts i samarbete med Företagarna i Valdemarsvik. Inspirationskväll genomförts i samarbete med Sparbanken. Resultatet av rankingen bygger på enkätsvaren från hösten

11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Måluppfyllelse Öka andelen praktikplatser och övriga arbetsmarknadspolitiska åtgärder inom kommunens verksamheter. I samverkan med andra aktörer vidta åtgärder i syfte att minska den öppna arbetslösheten Samarbetet med samordningsförbundets verksamhet Plattformen ska prioriteras så att alla som har behov av dessa insatser ska få det. Redovisning av antal praktikplatser och övriga åtgärder Mätning av den öppna arbetslösheten. Särskilt program genomförs. Redovisning av gjorda insatser. Praktikplatser per månad: 2012: : : 27 Öppet arbetslösa och i program med aktivitetsstöd i dec: 2013: : 315 Öppet arbetslösa: 2013: : 180 I program med aktivitetsstöd: 2013: : personer aktuella för insatser under året Statistik för augusti: Antalet anställda via arbetsmarknadspolitiska åtgärder har ökat med 3 personer jämfört med motsvarande period 2013 (21 mot 18). Antalet personer i praktik har ökat med 1 person jämfört med motsvarande period 2013 (27 mot 26). God samverkan med Arbetsförmedlingen vilket resulterat i ett antal anställningar. Fyra ekonomiska bistånd har omvandlats till anställningar. Nytt skogslag med 4 anställda har inrättats. Detta ger 8 anställningar plus en ungdomsanställning på gatukontoret. Lyckad satsning med feriepraktiken för ungdomar. Totalt har vi haft 112 ungdomar födda 96, 97 och 98 i praktik/jobb. Av dessa var det 13 ungdomar kopplade till Tellus. 10 av ungdomarna gick i samband med praktiken en sommarvärdskapsutbildning arrangerad av Ekubator i Valdemarsvik. Avtal gällande arbetslivsintroduktionsanställning har tecknats till Kommunal. Ambitionen är att anställa 5 personer inom vården under Regelbundna möten finns mellan socialsekreterare och Plattformen. Samlad bedömning av resultaten Inriktningsmålet anger att kommunen ska vara en tillväxtkommun. Alla ska kunna försörja sig genom eget arbete och arbetsgivare kunna tillgodose sitt behov av arbetskraft. En mätbar indikator avser kommunens placering i Svenskt Näringslivs klimatranking. Resultatet för 2014 visar en sämre placering jämfört med tidigare mätning. Centrala åtaganden för måluppfyllelse är dels arbetet med samverkan med företagen och mellan företagen, samt arbetet som syftar till att minska den öppna arbetslösheten. Näringslivs- och arbetsmarknadsrådet är på väg att finna sina former för samarbete mellan både företagens branschorganisationer, arbetsförmedlingen och kom- 8

12 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Måluppfyllelse munen. Inom ramen för rådets arbete har en åtgärdslista tagits fram för att förbättra förutsättningarna för ett gott arbetslivsklimat och för att förbättra vår position i Svenskt Näringslivs ranking. Det planerade arbetet avseende dessa åtaganden är långsiktigt och bedöms successivt leda till måluppfyllelse. MÅLOMRÅDE: En plats där alla kan växa och trivas 3. En kommun där alla elever som lämnar grundskolan har behörighet till gymnasiet Åtagande Mätmetod Värden Måluppfyllelse symbol Arbeta för att alla barn och elever vågar, vet och kan påverka verksamheten Förbättra resultaten på Nationella prov för årskurs 3, 6 och 9. Målet är 100 % godkända elever Nya metoder och samverkansformer ska utformas så att fler familjer med komplicerad problematik ska få kvalificerade insatser i det egna hemmet som ett alternativ till placering av barn och unga utanför det egna hemmet Förbättra förutsättningarna för barn som är placerade utom hemmet att klara sin skolgång -Via Skolinspektionens Skolenkät, det första genomförandet sker i mars Samt trivselenkät i mars Resultat Nationella prov Följs upp varje månad. Från och med 2015 strukturerad uppföljning i maj och november Resultat 2014: (godkända elever) Åk 3: 75,4 % Åk 6: 75,4 % Åk 9: 69,0 % Rapportering avseende hemmaplanslösningar respektive placeringar. Beskrivning/kommentarer Arbete med fokus på detta åtagande pågår i verksamheterna. Sektorschef följer upp arbetet via medarbetarsamtalen. Första mätningen (som en del i det kvalitetssystem som nu utvecklas) genomförs i mars Måluppfyllelsen uppdelat på ämnen är högre vilket innebär att det ej är samma elever som ej blir godkända på proven i alla ämnen. Resultatutvecklingen för elever som genomfört provet i åk 3 och 5 och nu i åk 6 respektive 9 är stabil. Undantaget är resultaten i engelska som blivet avsevärt bättre mellan åk 6 och 9. Allt fler hemmaplanslösningar är aktuella. Elevhälsan ansvarar från september 2014 för genomförande och arbete med detta åtagande. Rapportering sker via månadsrapporter och sammanställning i juni och december

13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Måluppfyllelse Samlad bedömning av resultaten Inriktningsmålet innebär att alla ungdomar som lämnar grundskolan ska ha behörighet till gymnasieskolan. Målet uppnås inte under Flera utvecklingsåtgärder har startat inom skolans verksamhet och arbetet bedöms leda till att målet kommer att uppnås. Inom Individ och familjeomsorgens verksamhet är åtagandet som avser metodutveckling för att undvika att placeringar av barn och unga utom hemmet uppfyllt. Sammantaget bedöms att flera utvecklingsåtgärder har startat inom sektorerna som på längre sikt kommer att leda till måluppfyllelse. 4. En kommun där det är tryggt att leva Åtagande Mätmetod Värden Måluppfyllelse Symbol Arbeta för att medborgarna ska känna sig trygga i vår kommun Mäts genom medborgarenkäten. 2012: : 66 Beskrivning/kommentarer Förändringen av indexet är inte statistiskt säkerställt. Index för samtliga kommuner 2014 är 61 och för kommuner under invånare 68. Trygghetsskapande åtgärder under 2014 är ett förbättrat polissamarbete, ökad rondering av fastigheter och utökat samarbete med vaktbolag. Montering av kameror vid vissa fastigheter. Belysning vid vägar och GC-vägar anläggs. Samlad bedömning av resultaten Inriktningsmålet innebär att våra kommuninvånare ska uppleva att det är tryggt att leva i Valdemarsviks kommun. Resultatet i medborgarundersökningen bedöms vara oförändrat jämfört med tidigare mätning. I jämförelse med det sammanlagda index, 61, för samtliga 119 kommuner som deltagit i den aktuella mätningen bedöms vårt resultat vara bra och i samma nivå som andra småkommuner. Resultatet visar att medborgarnas upplevelse av trygghet är högre eller på samma nivå i jämförelse med andra kommuner, men det visar inte en högre trygghetskänsla jämfört med den tidigare mätningen och mot bakgrund av detta bedöms inte målsättningen uppnåtts under Åtgärder med syfte att successivt förstärka medborgarnas trygghetskänsla pågår. 10

14 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Måluppfyllelse 5. En kommun med kvalitet inom alla verksamheter Åtagande Mätmetod Värden Måluppfyllelse Symbol Säkerställa att kontakterna med kommunens verksamheter präglas av tillgänglighet och servicekänsla Medborgarenkäten Bemötande och tillgänglighet 2012: : 56 Beskrivning/kommentarer Förändringen är inte statistiskt säkerställd. Index för samtliga kommuner är 56 och för kommuner under invånare 58. Den tidigare överenskommelsen mellan kommunen och näringslivet gällande återkoppling av ärenden, svarstider mm har aktualiserats på nytt i organisationen. De tekniska förutsättningarna för telefonanvändning ses över. En telefonpolicy har tagits fram under 2014, men politiskt beslut i ärendet fattas Införande av nytt mailsystem har planerats i samband med byte av IT-plattform. Detta kommer att ge ytterligare möjligheter till förbättrad tillgänglighet. Säkerställa att andelen skolelever som ger skolluncherna betyget bra eller mycket bra uppgår till 70 % Enkät 2012: 65 % 2013: 58 % 2014: 71 % Resultatet visar att åtagandet är uppfyllt. Den som söker försörjningsstöd ska erbjudas tid för personligt möte med socialsekreterare så snabbt som möjligt, dock senast inom 7 dagar. Följs upp genom kontroll. Utförs Ny mätning i mars 2015 Säkerställa att bemötandet inom socialtjänsten och inom vård och omsorg präglas av respekt och delaktighet Mäts genom Öppna Jämförelser samt egen brukarenkät för myndighetsutövningen. Öppna Jämförelser Bemötande: 2012:81% nöjda 2013:79% nöjda 2014:76% nöjda Projektledare rekryteras till januari 2015 då våra utbildnings- och förbättringsinsatser i värdegrundsarbete påbörjas. I detta arbete kommer dessa parametrar att ingå. 11

15 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Måluppfyllelse Arbeta för ökad kontinuitet för brukaren i det dagliga arbetet inom äldre- och handikappomsorgen. Vad tycker äldre om äldreomsorgen, gällande äldreboende och hemtjänst. Nationell brukarundersökning Utföra kontinuitetsmätningar. Inflytande och delaktighet: 2012:93% nöjda 2013:90% nöjda 2014:89% nöjda LSS-boende: 1. 8 personer (8) 2. 9 personer (11) 3. 7 personer (7) 4. 7 personer (7) 5. 8 personer, 1 vik dg (14) Äldreboende: 10 ordinarie plus 2 vikarier dagtid (7 ord, 5 vik dag) 10 ordinarie plus 1 vik dag och 1 vik natt (5 ord, 2 vik natt) Kontinuitetsmätning utfördes vecka 35 och 36 inom några av kommunens enheter. (Jämförelse resultat vecka 10-11) LSS-boende har förbättrat sin kontinuitet genom god planering. Äldreboenden, kontinuiteten försämrats pga olika beläggningsgrad vid de olika mättillfällena Säkerställa att 100 % av brukarna har en genomförandeplan som han/hon har varit delaktig i att upprätta. Höja kvalitén på innehållet i planen. Uppföljning och utvärdering av placerade barn och ungdomar. Genomförandeplaner, uppföljande besök och enskilda samtal minst två gånger per år. Stickprovskontroller och återkoppling till berörd kontaktperson. Redovisning enligt internkontrollplan. Hemtjänst: Grupp 1 15 ord, 13 vik(15 ord, 6 vik) Grupp 2 15 ord, 20 vik(18 ord, 5 vik) Grupp 3 5 ord, 2 vik(5 ord 2 vik) Grupp 4 17 ord, 21 vik(14 ord, 6 vik) Utförs Alla inom stöd och omsorg har en individuell genomförandeplan enligt rutin. Sedan förra mätningen utgår hemtjänsten ifrån fyra geografiska områden. Tyngden på befintliga ärenden har ökat vilket kräver en ökad bemanning. Enligt rutin. Kvalitetsmätningen sker kon- En ny uppfölj- tinuerligt. ningsmall infördes 2014 som visar en märkbar förbättring av kvalitén på innehållet i planen. 12

16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Måluppfyllelse Säkerställa att 100 % av samtliga hemsjukvårdspatienter bedöms i kvalitetsregistret Senior Alert. Mätning sker av undernäring, fallrisk samt risk för trycksår via aktuella metoder inom respektive område. Inga patienter inom hemsjukvården är bedömda i kvalitetsregistret Senior Alert. På grund av underbemanning i sjuksköterskegruppen kommer bedömningen att starta i maj Säkerställa att årliga medarbetarsamtal och lönesamtal grundade på fastställda lönekriterier genomförs för alla medarbetare. Arbetet sker utifrån Samverksansavtalet och de lönepolitiska riktlinjerna. Antalet samtal och andelen av det totala antalet ska redovisas. Stab: 100 % SA: 100 % SO: ca 98 % SK: Samtliga förväntas klara vid årets slut BUA: Genomförts under våren och avslutas i september Åtagandet är uppnått. Samlad bedömning av resultaten Inriktningsmålet innebär att kvalitetsarbetet inom kommunens verksamheter ske generera bra eller mycket bra betyg i olika typer av brukarundersökningar samt i medborgarundersökningen. Åtgärder för att förbättra kvaliteten i verksamheterna pågår. Av ovanstående redovisning framgår att förbättringar skett under året och flera åtaganden är uppfyllda. När det gäller åtagandet avseende Tillgänglighet och Bemötande bedöms resultatet vara oförändrat jämfört med tidigare mätning. Uppföljningen visar att vi är på god väg och flera förbättringar har skett under året. Årets resultat påverkas dock av volymökningar och budgetunderskott inom vissa verksamheter. Sammanfattningsvis konstateras att målet inte kan bedömas vara uppnått och att det krävs ytterligare åtgärder för att säkerställa en god kvalitet i alla verksamheter. Som ett led i att uppnå målet, har nya funktioner har skapats inom sektorerna för att ytterligare förstärka kvalitetsarbetet. Ytterligare organisatoriska förändringar planeras, med syfte att ytterligare höja kvaliteten i arbetsprocesserna. MÅLOMRÅDE: En upptäcktsresa bland miljöer och människor 6. En kommun med bra kommunikationer och attraktiva miljöer i alla kommundelar 13

17 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Måluppfyllelse Åtagande Mätmetod Värden Måluppfyllelse Symbol Arbeta för samordning mellan trafikslagen och kostnadseffektiva lösningar utvecklas Ta fram tre planområden för uppförande av bostäder i attraktiva lägen i kommunen så att de blir exploateringsfärdiga före 2015 års utgång. Öka samarbetet med föreningar och företag för att skapa tillväxt inom besöksnäringen. Antal aktiviteter och åtgärder Antal framtagna planer Antal besök på olika anläggningar Redovisning av värdskap, arrangemang, aktiviteter, paket och prissatta produkter. Gemensamma marknadsaktiviteter. Totalkostnad Antal områden 2012: gn 2013: gn 2014: gn Turistbyrå 2012: (sommar) (år) 2013: (sommar) (år) 2014: (sommar) (år) Beskrivning/kommentarer Framtagen nulägesanalys har resulterat i att beslut fattats om att kommunens särskilda kollektivtrafik skall samordnas med regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKTM). Kostnadsförändring utvärderas efter att upphandling är genomförd. Förberedande arbeten pågår i samband med framtagande av ÖP. Samarbete Östgötaskärgården. Företag medverkat på Vildmarksmässan. Utveckling av skärgårdspaketen inför säsongen Samarbete med Turistföreningen kring gemensam marknadsplan, turistbroschyren, annonser. Marknadsföringssamarbete med Sparbanken. Samarbete med intressegruppen i Gryt Flytta till skärgården Värdskapsutbildning Samlad bedömning av resultaten Inriktningsmålet innebär att en fokusering på kommunikationer och attraktiva miljöer ska göras. Arbetet med planering för framtida boendemiljöer är flerårigt. Viktigt för måluppfyllelsen är att kommunens översiktsplan revideras. Under 2014 har arbetet med flera detaljplaner pågått och är också under beredning för ett politiskt fastställande. Åtagande gällande frågan om att skapa tillväxt inom besöksnäringen kräver en samordning mellan olika aktörer inom området. Denna samordning och det arbete som har bedrivits av näringsidkarna för att förstärka besöksnäringen i kommunen har varit framgångsrikt under året. Sammantaget visar uppföljningen att arbetet med aktuella åtaganden pågår och bedömningen är att det leder till måluppfyllelse. 14

18 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Måluppfyllelse MÅLOMRÅDE: En naturlig arena för aktiv livsstil 7. En kommun med god folkhälsa och rika fritidsmöjligheter Åtagande Mätmetod Värden Måluppfyllelse symbol Öka antalet fysiska aktiviteter för alla barn och elever Handlingsplan för framtida folkhälsoarbete tas fram. Redovisning av planen. Beskrivning/kommentarer I den nya timplanen som gäller från lå 14/15 höjdes antalet idrottstimmar. Fokus på barnens/elevernas rörelse finns i samtliga verksamheter. I nuläget saknas dock en gemensam mätmetod för 0-16 år. Arbetet påbörjat, men någon plan har inte tagits fram. Samlad bedömning av resultaten Det här är ett långsiktigt åtagande som kräver ytterligare fokusering på folkhälsoområdet 2015 och framåt. Arbetet med en handlingsplan för folkhälsa är inlett, men har inte resulterat i en plan under För att målet ska uppnås krävs att samarbetet med andra aktörer har etablerats. MÅLOMRÅDE: En plats i världen att vara stolt över 8. En kommun som utvecklar människans frihet, delaktighet samt mångfald och ett rikt kulturliv Åtagande Mätmetod Värden Måluppfyllelse symbol Utveckla kommunens kulturverksamhet Redovisa antal deltagare/omfattni ng av aktiviteter som genomförs. Besökare evenemang 2012: : : (70 evenemang) Beskrivning/kommentarer Kulturskolan blev prisad 2014 som bäst i länet. Förbättra medborgarnas möjlighet till delaktighet och påverkan avseende kommunens verksamheter och beslut Medborgarenkäten Deltagare Musik och dansskola 2012: : : 485 Påverkan: 2012: : 33 Information: 2012: : 43 Förändringen av indexen är inte statistiskt säkerställda. Index för samtliga kommuner är Påverkan 39 och Information 54 samt för kommuner under invånare 39 respektive

Mål och Budget 2015-2017

Mål och Budget 2015-2017 Mål och Budget 2015-2017 Foto: Hannes Carlsson, Valdemarsviks kommun Valdemarsviks kommun 615 80 Valdemarsvik Tel vx 0123-191 00 www.valdemarsvik.se Mål och Budget 2015 2017 Innehåll 1. Den politiska majoritetens

Läs mer

kommun@valdemarsvik.se, tel. 0123-191 00

kommun@valdemarsvik.se, tel. 0123-191 00 ÅRSREDOVISNING 2012 Fotografierna är tagna i Valdemarsviks kommun. Valdemarsviks kommun, Sektor Service och Administration 615 80 Valdemarsvik kommun@valdemarsvik.se, tel. 0123-191 00 ÅRSREDOVISNING 2012

Läs mer

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 Hit gick skattepengarna 2011 100 kr i skatt till Orsa kommun fördelades så här 2011 2010 28,10 kr 29,57 kr Äldre- och handikappomsorg 20,64 kr 21,27 kr Grundskola och fritidsverksamhet

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING innehåll INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet sid 3 Året som gått med Burlövstidningen sid 4 2013 i korthet sid 6 Burlöv under 5 år sid 7 Organisationsschema sid 8 Mandatfördelning

Läs mer

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun Tertialrapport april 2011 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 4 God ekonomisk hushållning 7 Finansiell analys 8 Medarbetare 12 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Ordförande har ordet. Elisabet Lassen Kommunstyrelsens ordförande

Ordförande har ordet. Elisabet Lassen Kommunstyrelsens ordförande Ordförande har ordet Årsredovisning 2014 ska läggas till handlingarna. Supervalåret är avslutat. Som alltid händer det mycket i en kommun under ett år, oavsett om det är ett valår. I Sollefteå upplever

Läs mer

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det?

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? Årsredovisning 2007 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? 7 Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 1 Kommentar och organisation Kommunstyrelsens ordförande 2 Nämnds- och förvaltningsorganisation 3 2 Förvaltningsberättelse Inledning 5 Omvärldsanalys 5 Vision och

Läs mer

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sida Inledning Kommunstyrelsens ordförande 3 Förvaltningsberättelse 4 Redovisning av måluppfyllelsen för 2010 15 Nämndredovisningar Kommunstyrelsen

Läs mer

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby KALLELSE Datum 2013-04-17 Sida 1(2) Kommunfullmäktige Till kommunfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom Kommunfullmäktige Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans

Läs mer

Flens kommun Årsredovisning 2014

Flens kommun Årsredovisning 2014 Flens kommun Årsredovisning 2014 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-06-11 Innehåll KS-ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 2014 I KORTHET... 5 ORGANISATION... 6 OM KOMMUNEN... 7 FRAMTIDEN... 10 OMVÄRLDEN OCH KOMMUNENS

Läs mer

inledning 3-8 FörvalTNiNgberäTTelse 9-32 räkenskaper 33-44 verksamhetsberättelser 45-86

inledning 3-8 FörvalTNiNgberäTTelse 9-32 räkenskaper 33-44 verksamhetsberättelser 45-86 ÅRSREDOVISNING 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning 3-8 Årsredovisningens olika avsnitt 4 Förord kommunstyrelsens ordförande 5 Fem år i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Kommunens och koncernens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Längst bak hit tar du Dina pengar en kor tversion av årsredovisning

ÅRSREDOVISNING 2014. Längst bak hit tar du Dina pengar en kor tversion av årsredovisning ÅRSREDOVISNING 2014 Längst bak hit tar du Dina pengar en kor tversion av årsredovisning en. 2014 I KORTA DRAG Västsveriges bästa företagsklimat igen! I Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat

Läs mer

Västerviks kommun årsredovisning 2014

Västerviks kommun årsredovisning 2014 Västerviks kommun årsredovisning 2014 Beslutad i kf 2015-03-23 Intäkter Avgifter 14,4 % Reavinster 0,4 % Skatter och bidrag 85,2 % Så här används kommunens pengar gymnasieskola och vuxenutbildning 8,7

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2014

Delårsrapport Januari - augusti 2014 Delårsrapport Januari - augusti 2014 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning 7 Balanserad

Läs mer

Mjölby kommun Årsredovisning 2011

Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Sammanfattning Årets resultat Årets resultat uppgår till 34,4 mkr mot ett budgeterat resultat på 11,4 mkr. Nämnderna visar ett underskott jämfört med budget på -1,8 mkr.

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2009. Till Kommunfullmäktige 2009-09-28

Delårsrapport. Januari juni 2009. Till Kommunfullmäktige 2009-09-28 Delårsrapport Januari juni 2009 Till Kommunfullmäktige 2009-09-28 1 Innehållsförteckning: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärldsanalys 3 Befolkning, arbetsmarknad, demokrati och medborgarinflytande Väsentliga

Läs mer

2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29

2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29 2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29 Alvesta under fem år 2013 2012 2011 2010 2009 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 19 280 19 034 18 917 18 802 18 757 Årlig förändring 246 117 115 45-18

Läs mer

Årsredovisning 2013 Vännäs kommun

Årsredovisning 2013 Vännäs kommun Årsredovisning 2013 Vännäs kommun Innehåll Inledning Årsredovisningens struktur Förord från kommunstyrelsens ordförande Organisationsschema Vännäs kommun koncern 4 5 7 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse

Läs mer

Året i korthet... 04 Ordförande har ordet... 06 Kommundirektören har ordet... 07

Året i korthet... 04 Ordförande har ordet... 06 Kommundirektören har ordet... 07 Årsredovisning I N N E H Å L L Året i korthet........................................... 04 Ordförande har ordet................................... 06 Kommundirektören har ordet.........................

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Inledning Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Förvaltningsberättelse Översikt över 2014 8 God ekonomisk hushållning

Läs mer

Text. Årsredovisning 2012. Östra Göinge Kommun 1

Text. Årsredovisning 2012. Östra Göinge Kommun 1 Text Årsredovisning 2012 Östra Göinge Kommun 1 Text 2 Östra Göinge Kommun Innehållsförteckning Inledning 4 Kommunstyrelsens ordförande 4 Utveckling i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Östra

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-04-02

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-04-02 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET 18 Sammanträdesdatum 2013-04-02 78 Bokslut för Sala kommun 2012 Dnr 2013/151 Beredning Bilaga KS 2013/75/1, årsredovisning 2012 Bilaga KS 2013/75/2, indikatorsammanställning

Läs mer

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011 Årsredovisning 2011 1 Innehåll 2 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande... 3 Kommundirektören kommenterar... 5 Viktiga händelser under året... 6 Femårsöversikt... 8 Vad kostar det?... 9 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisningsgranskning 2012. Reglementen och delegation Flik 6

Årsredovisningsgranskning 2012. Reglementen och delegation Flik 6 Revisorernas redogörelse för 2012 Flik 1 Årsredovisningsgranskning 2012 Flik2 Delårsrapport 2012 Flik3 Överförmyndarverksamheten Flik4 Externt penetrationstest - publik version Fliks Reglementen och delegation

Läs mer

Söderhamns Kommun Årsredovisning

Söderhamns Kommun Årsredovisning Söderhamns Kommun Årsredovisning 2011 3 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4 Organisationschema 2011 5 Ekonomi i sammanfattning 7 Drift- och investeringsredovisning 9 Förvaltningsberättelse 13 Inriktningsmål,

Läs mer