Omslagsbild: Gusumsån Foto: Hannes Carlsson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Omslagsbild: Gusumsån Foto: Hannes Carlsson"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2014

2 Omslagsbild: Gusumsån Foto: Hannes Carlsson Valdemarsviks kommun Valdemarsvik Tel vx

3 KS-SA ÅRSREDOVISNING 2014 Valdemarsviks kommuns organisation Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse Tillbakablick 4 Måluppfyllelse 5 Ekonomisk översikt och analys 21 Personalredovisning 26 Förväntad utveckling och framtid 29 Räkenskaper Resultaträkning 30 Kassaflödesanalys 30 Balansräkning 31 Noter 32 Redovisningsprinciper 38 Driftsredovisning 39 Investeringsredovisning 40 Särredovisning VA-enheten 41 Verksamhetsberättelser Barn, Utbildning och Arbetsmarknad 44 Stöd och Omsorg 48 Samhällsbyggnad och Kultur 55 Service och Administration 61 Kommunchef med Stab 65 Politisk organisation 68 Revisionsberättelse 69 Fastställd av kommunfullmäktige

4 VALDEMARSVIKS KOMMUNS ORGANISATION 2014 Politisk organisation Förvaltningsorganisation KOMMUNFULLMÄKTIGE KOMMUNSTYRELSEN - Arbetsutskott - Barn- och Utbildningsutskott - Vård och Omsorgsutskott KOMMUNCHEF - Stab MYNDIGHETSNÄMND - Utskott Sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad Överförmyndare Sektor Stöd och Omsorg Valnämnd Sektor Samhällsbyggnad och Kultur Revisorer Avdelning Service och Administration KOMMUNALA BOLAG - Centrumhuset AB - Valdemarsviks Etablerings AB De kommunala bolagens styrelse har personunion med kommunstyrelsens arbetsutskott. De kommunala bolagen ägs till 100 % av Valdemarsviks kommun, och ingår i den sammanställda redovisningen (koncernredovisning). Utöver ovanstående har kommunen mindre ägarandelar i aktiebolag och organisationer såsom Förenade Småkommuners Försäkrings AB, Kommuninvest Ekonomisk Förening och Östsvenska Yrkeshögskolan. Dessa ingår ej i kommunens sammanställda redovisning. 1

5 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE Fortsatt förändring av kommunen under 2014 Det politiska arbetet i kommunen har under året liksom i många andra kommuner präglats av stor enighet. I fullmäktige har det bara avgivits en reservation under året och i kommunstyrelsen har det vid behandling av 121 ärenden bara avgivits sju reservationer. Denna relativt stora enighet är en väldig styrka för en liten kommun. Under 2014 har antalet invånare i kommunen ökat med 72 personer. Det är första gången sedan 1993 med undantag av 2002 då kommunen ökade med 6 personer. Flyttningsnettot är positivt, men vår ålderssammansättning medför att födelsenettot är negativt. Befolkningsökningen är viktig för att vi behöver fler i arbetsför ålder, men också för att det medför ökade statsbidrag till kommunens verksamheter. Det låga födelsenettot i kombination med att många arbetstagare vid företag och arbetsplatser i kommunen närmar sig pensionsåldern medför att vi måste arbeta hårt för att göra kommunen ännu attraktivare för yngre familjer med barn. Under året har ett systematiskt utvecklingsarbete startats för att ytterligare förbättra kvalitén i kommunens skolor och förskolor. Upprustningen av den yttre miljön i våra tätorter fortskrider successivt och under 2014 har insatser gjorts främst i centralorten, Fyrudden och Ringarum. I Gusum har olika aktiviteter genomförts för att ta tillvara de idéer och synpunkter som befolkningen har på hur Gusums centrum ska utformas när saneringsarbetet blir klart. På Grännäsområdet har en ny konstgräsplan färdigställts. Miljöprojektet Valdemarsviken har slutförts genom täckning och färdigställande av deponiområdet på Grännäs, ett område som ger stora utvecklingsmöjligheter för hela området. Inom vatten- och renhållningsverksamheten har bland annat en ny återvinningscentral byggts och 9 km avloppsledningar från centralorten till reningsverket bytts ut. En del av folkökningen består av flyktingar som anvisats plats i kommunen eller som själva valt att starta sitt liv i Sverige här hos oss. Vi tar också emot 20 ensamkommande flyktingbarn per år. Dessa nya kommuninvånare kommer om vi förmår att ge dem förutsättningar för det att bli en tillgång för kommunen i framtiden. I kommunen finns också boenden med 300 platser för asylsökande som numera fungerar bra. Det beror bland annat på att kommunen med medel från hyresvärdarna och Migrationsverket har anställt en kommunikatör som underlättar kontakterna mellan asylboendena och det omgivande samhället. Under året har ytterligare ett asylboende startats med sextio platser (och planer fanns för ytterligare ett med 50 platser). Asylboendena har inrättats utan någon som helst kontakt med kommunen och utan möjlighet för oss att planera för mottagandet på ett rimligt sätt. Vi anser att Sverige ska bedriva en generös flyktingpolitik, men att det är viktigt att alla kommuner ställer upp och att vi får möjlighet att stå för ett bra mottagande i vår kommun. Därför har vi protesterat hos Migrationsverket mot etableringen av fler asylboenden. Migrationsverket har nu beslutat att Valdemarsviks kommun tillsammans med 13 andra kommuner bara ska komma ifråga för upphandling av fler asylboenden i yttersta nödfall. 2

6 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE Under 2014 var vi vidare på väg att förlora vår kustbevakningsstation i Fyrudden på grund av minskade anslag till kustbevakningen. Neddragningar skulle också drabba Västervik och försämra övervakningen på en av de mest trafikerade kuststräckorna i Sverige. Detta lyckades vi i samarbete med Västerviks kommun förhindra genom kontakter såväl med den dåvarande regeringen som oppositionen. Arbetet med att genomföra målstyrning, ny budget och resultatuppföljningsprocess i kommunen har fortsatt under året. De tre nya sektorerna Barn, Utbildning och Arbetsmarknad; Stöd och Omsorg; Samhällsbyggnad och Kultur samt avdelningen Service och Administration har skapats. Sektorscheferna har varit på plats sedan 1 januari Under året har arbetet med att utforma organisationen inom varje sektor genomförts och chefer för de olika enheterna har tillsatts. Dessa förändringsarbeten har medfört att även 2014 har varit ett ansträngande och händelserikt år för kommunens anställda. Samtliga sektorer utom Stöd och Omsorg har hållit sina budgetar. Att Stöd och Omsorg inte har lyckats göra det har i huvudsak berott på felaktiga förutsättningar och en fortsatt kraftig ökning av hemtjänsttimmar. Med tanke på detta har personalen inom sektorn trots budgetöverskridandet gjort ett fantastiskt jobb. Genom de förändringar som genomförts under året och som kommer att genomföras under 2015 hoppas vi komma tillrätta med de ekonomiska problemen. Här har jag bara uppmärksammat en liten del av allt det viktiga och värdefulla arbete som utförts av kommunens medarbetare under Jag hoppas att alla anställda och alla innevånare i vår kommun som läser hela årsredovisningen känner och inser att vi under 2014 tagit ytterligare några steg mot att förverkliga vår gemensamma vision Valdemarsvik 2025 i balans med naturen Erland Olauson Kommunstyrelsens ordförande 3

7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Tillbakablick Enligt den kommunala redovisningslagen ska årsredovisningen innehålla en förvaltningsberättelse. Den redovisar en översikt över utvecklingen av kommunens verksamhet. Här tas viktiga händelser upp som inte redovisas i resultat- eller balansräkning men som är viktiga för bedömningen av kommunens ekonomi och förväntade utveckling. Ledning och styrning Den nya tjänstemannaorganisationen som gäller fr o m 2014 består av tre sektorer och en avdelning. Organisationen leds av kommunchefen som också har en stab med uppdrag gällande bl a näringslivsfrågor. Under större delen av året har avdelningschefstjänsten varit vakant. Ledningen för Service och Administration har upprätthållits av kommunchefen med hjälp av två arbetsledare. Den påbörjade processen med styrning utifrån inriktningsmål har ytterligare utvecklats med åtaganden som till 2015 är mätbara med tydliga målvärden. Befolkning Befolkningen i kommunen ökade för första gången sedan 1993, undantaget 2002 då vi ökade med 6 personer efter en kraftig minskning året innan. Befolkningen var vid årsskiftet invånare, en ökning med 72 personer. Kommunens åldersstruktur har en kraftig övervikt mot medelålders och äldre, varför födelsenettot är negativt, minus 31 personer. Flyttningsnettot visar ett plus med 103 invånare. Till en inte obetydlig del beror flyttningsöverskottet på att Migrationsverkets asylsökande som fått uppehållstillstånd tillfälligt blir skrivna här i avvaktan på inflyttning till mottagarkommun. Denna andel har ökat pga svårigheter med placeringar och bostadsbrist i de större kommunerna. Bruttoinflyttningen från utlandet var 147 personer. Samhällsutveckling och infrastruktur Efter många års förberedande arbeten och två intensiva entreprenadår är miljöprojektet Valdemarsviken inne i sitt slutskede. Alla fyra huvuddelar har avslutats och före nyår slutfördes täckningen och sådden på landfyllnaden vid Grännäs Strand. I miljöprojektet Gusum har den norra delen av Bruksområdet sanerats och saneringen av Gusumån återupptogs under september. En ny återvinningscentral har byggts med placering i anslutning till Vammar Industrihus, samt har arbetet med att täcka Toverumsdeponin fortgått. Utbildning och omsorg Om- och tillbyggnaden av Vammarskolan färdigställdes till höstterminens start. Ny förskola har färdigställts i Gusum. Beslut har tagits om att avveckla Gryts skola efter vårterminen Liksom övriga kommuner i Östergötland tog Valdemarsvik i januari 2014 över hemsjukvården från landstinget. 4

8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Måluppfyllelse Kommunfullmäktige har utifrån Visionen Valdemarsvik 2025 I balans med naturen och dess sex målområden antagit åtta inriktningsmål för god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv, samt mål ur det finansiella perspektivet. Dessa innebär ett stort antal åtaganden för den kommunala verksamheten som redovisas nedan. Symbolernas användning: Åtagandet är uppfyllt. Åtagandet bedöms vara uppfyllt genom att angivet mätresultat nås eller genom att planerade åtgärder/aktiviteter genomförts under året. Åtagandet är inte uppfyllt. Om aktiviteter sker, men ingen mätning mot åtagandet sker innevarande år eller vid kontrolltillfället kan ingen bedömning göras. MÅLOMRÅDE: Östersjöns ledande miljökommun 1. En ekologisk hållbar kommun med goda livsmiljöer för nutida och framtida generationer Åtagande Mätmetod Värden Måluppfyllelse symbol Minska föroreningarna till vattendrag och Östersjön Mätning/beräkning av mängden krom som sprids från Valdemarsviken. Valdemarsviken: ca 250 kg krom/år över tröskeln. Beskrivning/kommentarer Utvärdering av resultatet av muddringen pågår. Mätningar sker efter åtgärd. Mätning/beräkning av mängden koppar och zink som sprids från fd. Bruksområde via Gusumsån. Gusums bruksområde: 120 kg koppar /år, 150 kg zink ut i Gusumsån Sanering av norra delen har påbörjats. Miljödomstolen har meddelat dom och arbetena återupptas nu. Mätningar sker efter åtgärd. Antalet åtgärdade enskilda avlopp. Antal enskilda avlopp ca Uppföljning och slutförandet av inventeringar för Kömnevik,Kaggebo och Birkekärr pågår. 5

9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Måluppfyllelse Minska avfallets mängd och farlighet Ta tillvara resurser i form av material och energi i avfallet och säkerställa att den kommunala avfallshanteringen är miljöoch kostnadseffektiv Medverka till att uppfylla nationella miljömål om att minska koldioxidutsläpp med att införa två köttfria dagar per månad inom skolan Öka andelen inköp av ekologiska livsmedel till 25 % till 2015, med delmål för % och % Öka andelen inköp av närproducerade livsmedel Marknadsföra och aktivt sprida kunskap om miljöprojekten Mätning kg/person och år Insamlade och sorterade avfallsmängder. Resultat av plockanalyser Statistik från matsedeln Statistik från leverantörerna Statistik från leverantörerna Antal aktiviteter 2012: 322 kg 2013: 315 kg 2014: 322 kg 2014: 30 % 2014: 100% 2 ggr/månad 2012: 9,7 % 2013: 16 % 2014: 22 % 2012: 6,7 % 2013: 6 % % Besöksstatistik infocentrat 2012: : : (infocentrat stängdes 31 okt) Insamlad mängd kärlavfall samt brännbar fraktion grovavfall har ökat något under året Andel felsorterat avfall ex förpackningar och farligt avfall i kärl insamlat från hushåll kontrolleras. Nästa plockanalys genomförs Resultat 2014: 100 %. Åtagandet uppnås under Budgetmedel är avsatta för att öka andelen ekologiska livsmedel. Åtagandet uppnås under Budgetmedel är avsatta för att öka andelen närproducerade livsmedel. Det mediala intresset har fortsatt varit stort kring projekten. Ett antal studiebesök har genomförts. Fem utställningar har genomförts i infocentrat. Samlad bedömning av resultaten Åtagandena beskriver vad de kommunala verksamheterna fokuserar för att öka insatserna och utvecklas till en ekologiskt hållbar kommun. Åtgärder för att minska miljöpåverkan pågår, dels genom att minska förekomst och utsläpp av föroreningar, dels genom arbetet med avfallsfrågor. Kostenheten har uppnått sina åtaganden för De åtgärder som är genomförda under 2014 kommer på längre sikt leda till att målet om en ekologiskt hållbar kommun uppnås. Flera av de åtaganden som fastställts kan inte redovisas p g a att de ännu ej är mätbara. MÅLOMRÅDE: Ett näringsliv med självförtroende 2. En tillväxtkommun där alla har möjlighet att försörja sig genom eget arbete och arbetsgivare kan tillgodose sitt behov av arbetskraft 6

10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Måluppfyllelse Åtagande Mätmetod Värden Måluppfyllelse symbol Vara ingången i kommunen avseende företagsutveckling, företagsetablering etc samt lotsa till externa kontakter. Stödja de lokala företagen i arbetet med långsiktig kompetensförsörjning. Bibehålla och skapa arenor för att utveckla samarbete mellan företagen och mellan kommunen och företagen. Dessutom vara en länk mellan företagen, föreningar och kommunen. Redovisar kontakter och resultaten av dessa. Redovisas inom ramen för Program Arbetsmarknad. Redovisning av aktiviteter som genomförs. Företagsklimatranking av Svenskt Näringsliv 48 företagsbesök 2012: plats : plats : plats 250 Beskrivning/kommentarer Markförsäljning på Mossebo genomförd. Företagsbesök, egna och i samordning med Program Arbetsmarknad. Totalt har 48 besök genomförts. Etablerat Nyföretagarrådgivning. Från april har 17 personer fått rådgivning varav 6 har eller kommer att starta eget företag. Nätverkande med Turistföreningen och Matresan. Information om en-dörrin sprids. En plan har tagits fram för hur kontakterna mellan det lokala näringslivet och skolans verksamhet ska förstärkas. Företagskontakterna har medverkat till att ett stort antal företag deltog i det arbete som genomfördes med åk. 8 under två dagar under hösten. 112 ungdomar hade feriepraktikplats under Frukostmöten. Hålls sista onsdagen i varje månad Näringslivs- och arbetsmarknadsrådet. Totalt 5 möten under året. Rådet har utökats med representant för Viken i Centrum. Åtgärdslista framtagen Under året har tre Informationsbrev skickats ut Seminarium om Lagen om Offentlig Upphandling, LOU har genomförts i samarbete med Företagarna i Valdemarsvik. Inspirationskväll genomförts i samarbete med Sparbanken. Resultatet av rankingen bygger på enkätsvaren från hösten

11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Måluppfyllelse Öka andelen praktikplatser och övriga arbetsmarknadspolitiska åtgärder inom kommunens verksamheter. I samverkan med andra aktörer vidta åtgärder i syfte att minska den öppna arbetslösheten Samarbetet med samordningsförbundets verksamhet Plattformen ska prioriteras så att alla som har behov av dessa insatser ska få det. Redovisning av antal praktikplatser och övriga åtgärder Mätning av den öppna arbetslösheten. Särskilt program genomförs. Redovisning av gjorda insatser. Praktikplatser per månad: 2012: : : 27 Öppet arbetslösa och i program med aktivitetsstöd i dec: 2013: : 315 Öppet arbetslösa: 2013: : 180 I program med aktivitetsstöd: 2013: : personer aktuella för insatser under året Statistik för augusti: Antalet anställda via arbetsmarknadspolitiska åtgärder har ökat med 3 personer jämfört med motsvarande period 2013 (21 mot 18). Antalet personer i praktik har ökat med 1 person jämfört med motsvarande period 2013 (27 mot 26). God samverkan med Arbetsförmedlingen vilket resulterat i ett antal anställningar. Fyra ekonomiska bistånd har omvandlats till anställningar. Nytt skogslag med 4 anställda har inrättats. Detta ger 8 anställningar plus en ungdomsanställning på gatukontoret. Lyckad satsning med feriepraktiken för ungdomar. Totalt har vi haft 112 ungdomar födda 96, 97 och 98 i praktik/jobb. Av dessa var det 13 ungdomar kopplade till Tellus. 10 av ungdomarna gick i samband med praktiken en sommarvärdskapsutbildning arrangerad av Ekubator i Valdemarsvik. Avtal gällande arbetslivsintroduktionsanställning har tecknats till Kommunal. Ambitionen är att anställa 5 personer inom vården under Regelbundna möten finns mellan socialsekreterare och Plattformen. Samlad bedömning av resultaten Inriktningsmålet anger att kommunen ska vara en tillväxtkommun. Alla ska kunna försörja sig genom eget arbete och arbetsgivare kunna tillgodose sitt behov av arbetskraft. En mätbar indikator avser kommunens placering i Svenskt Näringslivs klimatranking. Resultatet för 2014 visar en sämre placering jämfört med tidigare mätning. Centrala åtaganden för måluppfyllelse är dels arbetet med samverkan med företagen och mellan företagen, samt arbetet som syftar till att minska den öppna arbetslösheten. Näringslivs- och arbetsmarknadsrådet är på väg att finna sina former för samarbete mellan både företagens branschorganisationer, arbetsförmedlingen och kom- 8

12 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Måluppfyllelse munen. Inom ramen för rådets arbete har en åtgärdslista tagits fram för att förbättra förutsättningarna för ett gott arbetslivsklimat och för att förbättra vår position i Svenskt Näringslivs ranking. Det planerade arbetet avseende dessa åtaganden är långsiktigt och bedöms successivt leda till måluppfyllelse. MÅLOMRÅDE: En plats där alla kan växa och trivas 3. En kommun där alla elever som lämnar grundskolan har behörighet till gymnasiet Åtagande Mätmetod Värden Måluppfyllelse symbol Arbeta för att alla barn och elever vågar, vet och kan påverka verksamheten Förbättra resultaten på Nationella prov för årskurs 3, 6 och 9. Målet är 100 % godkända elever Nya metoder och samverkansformer ska utformas så att fler familjer med komplicerad problematik ska få kvalificerade insatser i det egna hemmet som ett alternativ till placering av barn och unga utanför det egna hemmet Förbättra förutsättningarna för barn som är placerade utom hemmet att klara sin skolgång -Via Skolinspektionens Skolenkät, det första genomförandet sker i mars Samt trivselenkät i mars Resultat Nationella prov Följs upp varje månad. Från och med 2015 strukturerad uppföljning i maj och november Resultat 2014: (godkända elever) Åk 3: 75,4 % Åk 6: 75,4 % Åk 9: 69,0 % Rapportering avseende hemmaplanslösningar respektive placeringar. Beskrivning/kommentarer Arbete med fokus på detta åtagande pågår i verksamheterna. Sektorschef följer upp arbetet via medarbetarsamtalen. Första mätningen (som en del i det kvalitetssystem som nu utvecklas) genomförs i mars Måluppfyllelsen uppdelat på ämnen är högre vilket innebär att det ej är samma elever som ej blir godkända på proven i alla ämnen. Resultatutvecklingen för elever som genomfört provet i åk 3 och 5 och nu i åk 6 respektive 9 är stabil. Undantaget är resultaten i engelska som blivet avsevärt bättre mellan åk 6 och 9. Allt fler hemmaplanslösningar är aktuella. Elevhälsan ansvarar från september 2014 för genomförande och arbete med detta åtagande. Rapportering sker via månadsrapporter och sammanställning i juni och december

13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Måluppfyllelse Samlad bedömning av resultaten Inriktningsmålet innebär att alla ungdomar som lämnar grundskolan ska ha behörighet till gymnasieskolan. Målet uppnås inte under Flera utvecklingsåtgärder har startat inom skolans verksamhet och arbetet bedöms leda till att målet kommer att uppnås. Inom Individ och familjeomsorgens verksamhet är åtagandet som avser metodutveckling för att undvika att placeringar av barn och unga utom hemmet uppfyllt. Sammantaget bedöms att flera utvecklingsåtgärder har startat inom sektorerna som på längre sikt kommer att leda till måluppfyllelse. 4. En kommun där det är tryggt att leva Åtagande Mätmetod Värden Måluppfyllelse Symbol Arbeta för att medborgarna ska känna sig trygga i vår kommun Mäts genom medborgarenkäten. 2012: : 66 Beskrivning/kommentarer Förändringen av indexet är inte statistiskt säkerställt. Index för samtliga kommuner 2014 är 61 och för kommuner under invånare 68. Trygghetsskapande åtgärder under 2014 är ett förbättrat polissamarbete, ökad rondering av fastigheter och utökat samarbete med vaktbolag. Montering av kameror vid vissa fastigheter. Belysning vid vägar och GC-vägar anläggs. Samlad bedömning av resultaten Inriktningsmålet innebär att våra kommuninvånare ska uppleva att det är tryggt att leva i Valdemarsviks kommun. Resultatet i medborgarundersökningen bedöms vara oförändrat jämfört med tidigare mätning. I jämförelse med det sammanlagda index, 61, för samtliga 119 kommuner som deltagit i den aktuella mätningen bedöms vårt resultat vara bra och i samma nivå som andra småkommuner. Resultatet visar att medborgarnas upplevelse av trygghet är högre eller på samma nivå i jämförelse med andra kommuner, men det visar inte en högre trygghetskänsla jämfört med den tidigare mätningen och mot bakgrund av detta bedöms inte målsättningen uppnåtts under Åtgärder med syfte att successivt förstärka medborgarnas trygghetskänsla pågår. 10

14 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Måluppfyllelse 5. En kommun med kvalitet inom alla verksamheter Åtagande Mätmetod Värden Måluppfyllelse Symbol Säkerställa att kontakterna med kommunens verksamheter präglas av tillgänglighet och servicekänsla Medborgarenkäten Bemötande och tillgänglighet 2012: : 56 Beskrivning/kommentarer Förändringen är inte statistiskt säkerställd. Index för samtliga kommuner är 56 och för kommuner under invånare 58. Den tidigare överenskommelsen mellan kommunen och näringslivet gällande återkoppling av ärenden, svarstider mm har aktualiserats på nytt i organisationen. De tekniska förutsättningarna för telefonanvändning ses över. En telefonpolicy har tagits fram under 2014, men politiskt beslut i ärendet fattas Införande av nytt mailsystem har planerats i samband med byte av IT-plattform. Detta kommer att ge ytterligare möjligheter till förbättrad tillgänglighet. Säkerställa att andelen skolelever som ger skolluncherna betyget bra eller mycket bra uppgår till 70 % Enkät 2012: 65 % 2013: 58 % 2014: 71 % Resultatet visar att åtagandet är uppfyllt. Den som söker försörjningsstöd ska erbjudas tid för personligt möte med socialsekreterare så snabbt som möjligt, dock senast inom 7 dagar. Följs upp genom kontroll. Utförs Ny mätning i mars 2015 Säkerställa att bemötandet inom socialtjänsten och inom vård och omsorg präglas av respekt och delaktighet Mäts genom Öppna Jämförelser samt egen brukarenkät för myndighetsutövningen. Öppna Jämförelser Bemötande: 2012:81% nöjda 2013:79% nöjda 2014:76% nöjda Projektledare rekryteras till januari 2015 då våra utbildnings- och förbättringsinsatser i värdegrundsarbete påbörjas. I detta arbete kommer dessa parametrar att ingå. 11

15 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Måluppfyllelse Arbeta för ökad kontinuitet för brukaren i det dagliga arbetet inom äldre- och handikappomsorgen. Vad tycker äldre om äldreomsorgen, gällande äldreboende och hemtjänst. Nationell brukarundersökning Utföra kontinuitetsmätningar. Inflytande och delaktighet: 2012:93% nöjda 2013:90% nöjda 2014:89% nöjda LSS-boende: 1. 8 personer (8) 2. 9 personer (11) 3. 7 personer (7) 4. 7 personer (7) 5. 8 personer, 1 vik dg (14) Äldreboende: 10 ordinarie plus 2 vikarier dagtid (7 ord, 5 vik dag) 10 ordinarie plus 1 vik dag och 1 vik natt (5 ord, 2 vik natt) Kontinuitetsmätning utfördes vecka 35 och 36 inom några av kommunens enheter. (Jämförelse resultat vecka 10-11) LSS-boende har förbättrat sin kontinuitet genom god planering. Äldreboenden, kontinuiteten försämrats pga olika beläggningsgrad vid de olika mättillfällena Säkerställa att 100 % av brukarna har en genomförandeplan som han/hon har varit delaktig i att upprätta. Höja kvalitén på innehållet i planen. Uppföljning och utvärdering av placerade barn och ungdomar. Genomförandeplaner, uppföljande besök och enskilda samtal minst två gånger per år. Stickprovskontroller och återkoppling till berörd kontaktperson. Redovisning enligt internkontrollplan. Hemtjänst: Grupp 1 15 ord, 13 vik(15 ord, 6 vik) Grupp 2 15 ord, 20 vik(18 ord, 5 vik) Grupp 3 5 ord, 2 vik(5 ord 2 vik) Grupp 4 17 ord, 21 vik(14 ord, 6 vik) Utförs Alla inom stöd och omsorg har en individuell genomförandeplan enligt rutin. Sedan förra mätningen utgår hemtjänsten ifrån fyra geografiska områden. Tyngden på befintliga ärenden har ökat vilket kräver en ökad bemanning. Enligt rutin. Kvalitetsmätningen sker kon- En ny uppfölj- tinuerligt. ningsmall infördes 2014 som visar en märkbar förbättring av kvalitén på innehållet i planen. 12

16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Måluppfyllelse Säkerställa att 100 % av samtliga hemsjukvårdspatienter bedöms i kvalitetsregistret Senior Alert. Mätning sker av undernäring, fallrisk samt risk för trycksår via aktuella metoder inom respektive område. Inga patienter inom hemsjukvården är bedömda i kvalitetsregistret Senior Alert. På grund av underbemanning i sjuksköterskegruppen kommer bedömningen att starta i maj Säkerställa att årliga medarbetarsamtal och lönesamtal grundade på fastställda lönekriterier genomförs för alla medarbetare. Arbetet sker utifrån Samverksansavtalet och de lönepolitiska riktlinjerna. Antalet samtal och andelen av det totala antalet ska redovisas. Stab: 100 % SA: 100 % SO: ca 98 % SK: Samtliga förväntas klara vid årets slut BUA: Genomförts under våren och avslutas i september Åtagandet är uppnått. Samlad bedömning av resultaten Inriktningsmålet innebär att kvalitetsarbetet inom kommunens verksamheter ske generera bra eller mycket bra betyg i olika typer av brukarundersökningar samt i medborgarundersökningen. Åtgärder för att förbättra kvaliteten i verksamheterna pågår. Av ovanstående redovisning framgår att förbättringar skett under året och flera åtaganden är uppfyllda. När det gäller åtagandet avseende Tillgänglighet och Bemötande bedöms resultatet vara oförändrat jämfört med tidigare mätning. Uppföljningen visar att vi är på god väg och flera förbättringar har skett under året. Årets resultat påverkas dock av volymökningar och budgetunderskott inom vissa verksamheter. Sammanfattningsvis konstateras att målet inte kan bedömas vara uppnått och att det krävs ytterligare åtgärder för att säkerställa en god kvalitet i alla verksamheter. Som ett led i att uppnå målet, har nya funktioner har skapats inom sektorerna för att ytterligare förstärka kvalitetsarbetet. Ytterligare organisatoriska förändringar planeras, med syfte att ytterligare höja kvaliteten i arbetsprocesserna. MÅLOMRÅDE: En upptäcktsresa bland miljöer och människor 6. En kommun med bra kommunikationer och attraktiva miljöer i alla kommundelar 13

17 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Måluppfyllelse Åtagande Mätmetod Värden Måluppfyllelse Symbol Arbeta för samordning mellan trafikslagen och kostnadseffektiva lösningar utvecklas Ta fram tre planområden för uppförande av bostäder i attraktiva lägen i kommunen så att de blir exploateringsfärdiga före 2015 års utgång. Öka samarbetet med föreningar och företag för att skapa tillväxt inom besöksnäringen. Antal aktiviteter och åtgärder Antal framtagna planer Antal besök på olika anläggningar Redovisning av värdskap, arrangemang, aktiviteter, paket och prissatta produkter. Gemensamma marknadsaktiviteter. Totalkostnad Antal områden 2012: gn 2013: gn 2014: gn Turistbyrå 2012: (sommar) (år) 2013: (sommar) (år) 2014: (sommar) (år) Beskrivning/kommentarer Framtagen nulägesanalys har resulterat i att beslut fattats om att kommunens särskilda kollektivtrafik skall samordnas med regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKTM). Kostnadsförändring utvärderas efter att upphandling är genomförd. Förberedande arbeten pågår i samband med framtagande av ÖP. Samarbete Östgötaskärgården. Företag medverkat på Vildmarksmässan. Utveckling av skärgårdspaketen inför säsongen Samarbete med Turistföreningen kring gemensam marknadsplan, turistbroschyren, annonser. Marknadsföringssamarbete med Sparbanken. Samarbete med intressegruppen i Gryt Flytta till skärgården Värdskapsutbildning Samlad bedömning av resultaten Inriktningsmålet innebär att en fokusering på kommunikationer och attraktiva miljöer ska göras. Arbetet med planering för framtida boendemiljöer är flerårigt. Viktigt för måluppfyllelsen är att kommunens översiktsplan revideras. Under 2014 har arbetet med flera detaljplaner pågått och är också under beredning för ett politiskt fastställande. Åtagande gällande frågan om att skapa tillväxt inom besöksnäringen kräver en samordning mellan olika aktörer inom området. Denna samordning och det arbete som har bedrivits av näringsidkarna för att förstärka besöksnäringen i kommunen har varit framgångsrikt under året. Sammantaget visar uppföljningen att arbetet med aktuella åtaganden pågår och bedömningen är att det leder till måluppfyllelse. 14

18 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Måluppfyllelse MÅLOMRÅDE: En naturlig arena för aktiv livsstil 7. En kommun med god folkhälsa och rika fritidsmöjligheter Åtagande Mätmetod Värden Måluppfyllelse symbol Öka antalet fysiska aktiviteter för alla barn och elever Handlingsplan för framtida folkhälsoarbete tas fram. Redovisning av planen. Beskrivning/kommentarer I den nya timplanen som gäller från lå 14/15 höjdes antalet idrottstimmar. Fokus på barnens/elevernas rörelse finns i samtliga verksamheter. I nuläget saknas dock en gemensam mätmetod för 0-16 år. Arbetet påbörjat, men någon plan har inte tagits fram. Samlad bedömning av resultaten Det här är ett långsiktigt åtagande som kräver ytterligare fokusering på folkhälsoområdet 2015 och framåt. Arbetet med en handlingsplan för folkhälsa är inlett, men har inte resulterat i en plan under För att målet ska uppnås krävs att samarbetet med andra aktörer har etablerats. MÅLOMRÅDE: En plats i världen att vara stolt över 8. En kommun som utvecklar människans frihet, delaktighet samt mångfald och ett rikt kulturliv Åtagande Mätmetod Värden Måluppfyllelse symbol Utveckla kommunens kulturverksamhet Redovisa antal deltagare/omfattni ng av aktiviteter som genomförs. Besökare evenemang 2012: : : (70 evenemang) Beskrivning/kommentarer Kulturskolan blev prisad 2014 som bäst i länet. Förbättra medborgarnas möjlighet till delaktighet och påverkan avseende kommunens verksamheter och beslut Medborgarenkäten Deltagare Musik och dansskola 2012: : : 485 Påverkan: 2012: : 33 Information: 2012: : 43 Förändringen av indexen är inte statistiskt säkerställda. Index för samtliga kommuner är Påverkan 39 och Information 54 samt för kommuner under invånare 39 respektive

19 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Måluppfyllelse Det webbaserade Valdemarsviksförslaget har resulterat att flera förslag har tagits upp som ärenden för åtgärd under Information har lämnats i Valdemarsviksbladet och många artiklar i Norrköpings Tidning har speglat kommunens verksamhet under året. Kommunens verksamheter ska stödja nyanländas etablering i samhället. Redovisning av åtgärder. Informationen på Kommunens hemsida och på Facebook har förbättrats under året. Placeringen av verksamheten i Funkishuset har ökat besöken och blivit en mötesplats för nyanlända. Allt flera nyanlända hittar eget boende i Valdemarsvik, vilket innebär ett allt större tryck på verksamheterna. Ett ökat samarbete med Arbetsförmedlingen gällande etableringar har eftersträvats under året. En särskild arbetsmarknadsutbildning har etablerats lokalt. Särskilt anvisade utvecklingsmedel har beviljats av Länsstyrelsen för särskilda insatser till nyanlända. En bondeskola har startat. Inom den kommunala organisationen har workshops hållits för att säkerställa att integrations- och etableringsprocesserna håller god kvalitet och samordnas så effektivt som möjligt. Det är ett arbete som pågår även under Samlad bedömning av resultaten Inriktningsmålet innebär att frågor kring delaktighet, mångfald och kulturverksamhet ska fokuseras. En ny funktion som kommunikatör har anställts under hösten. I uppdraget ligger att arbeta med kommunens marknadsföring och med olika typer av informationsfrågor. Denna nya funktion ger förutsättningar för att ytterligare förstärka budskap och bilden av kommunen som en attraktiv plats att bo och leva på, som en plats att vara stolt 16

20 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Måluppfyllelse över. Förbättrad information från kommunens verksamheter till kommunens invånare och besökare är en viktig åtgärd för att uppnå målet. Detta är åtgärder som förbättrar kommuninvånarnas möjligheter till delaktighet och påverkan i kommunens verksamheter. Det har ännu inte lett till ett förbättrat resultat i medborgarenkäten. Under året har också kulturverksamheten utvecklats inom biblioteksområdet och med aktiviteter inom allmänkulturen. Frågan om hur arbetet med nyanländas etablering i samhället kan förbättrats har fokuserats under Arbetet med etablering behöver förstärkas ytterligare inom kommunen, liksom samarbetet med andra myndigheter och organisationer för att åtagandet ska uppfyllas. Bedömningen är att det långsiktiga målet kommer att uppnås genom de åtgärder som genomförs under 2014 och de kommande åren. God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv finansiella mål 9. Kommunens resurser får inte förbrukas över tiden. Kommunens årliga resultat ska möjliggöra att alla kommuninvånare även i framtiden kan tillförsäkras en bibehållen hög standard på anläggningar, service och verksamhet. Åtagande Mätmetod Värden Måluppfyllelse symbol Årets resultat (före balanskravsutredning) ska årligen uppgå till 1,5% av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Kommunens eget kapital ska vid utgången av 2014 vara minst 150 miljoner kronor. Kommunens långfristiga låneskuld ska inte överstiga 40 % av kommunens anläggningstillgångar Kommunens relativa skattesats ska inte öka i förhållande till den genomsnittiga ovägda skattesatsen i Östergötland. Årsredovisning Årsredovisning Mäts i delårsrapport och årsredovisning Uppgifter från SCB KF har beslutat att 2014 års värde ska vara 0,8 % exkl programmen, som finansieras ur 2012 års överskott. Enligt budget ska målet uppnås 2016 i stället för Årsredovisning 2013: 40 % 2014: 32 % Relativ skattesats: 2013: 1, : 1,021 Beskrivning/kommentarer Resultatet för helåret är negativt. Exklusive programmen uppgår årets resultat till minus 0,45 % av skatteintäkter och skatteutjämning. Eget kapital uppgår vid årsskiftet till 137,4 milj kr. Ingen nyupplåning hittills under året. Nyckeltalet störs av hanteringen av miljöprojekten. Ingen skattehöjning exkl skat- Skattehöjning har teväxlingen. skett i Mjölby kommun. 17

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Omslagsbild: Häradsskärs fyr Foton: Valdemarsviks kommun

Omslagsbild: Häradsskärs fyr Foton: Valdemarsviks kommun ÅRSREDOVISNING 2013 Omslagsbild: Häradsskärs fyr Foton: Valdemarsviks kommun Valdemarsviks kommun 615 80 Valdemarsvik Tel vx 0123-191 00 www.valdemarsvik.se KS-SA.2013.145 042 ÅRSREDOVISNING 2013 Valdemarsviks

Läs mer

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Antagna av KF 2013-11-19 107 2016-11-15 xx Maria Åhström 2016-10-20 Kommunstyrelsens förvaltning Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Haparanda Stqd Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR)

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR) VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-04 DNR KS 2013.392 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Activus Piteå

Revisionsrapport Samordningsförbundet Activus Piteå Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Piteå Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Pyramis Robert Bergman Revisionskonsult April 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Hanna Holmberg Richard Vahul Granskning av delårsrapport 2014 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer

Granskning av årsbokslut Valdemarsviks kommun

Granskning av årsbokslut Valdemarsviks kommun Granskning av årsbokslut 2015 Valdemarsviks kommun Innehåll 1 Sammanfattning... 3 1.1 Bedömningar efter genomförd granskning är följande:... 3 2 Bakgrund... 3 2.1 Avgränsningar... 4 2.2 Allmänt om bokslutsprocessen...

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2015 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Revisionsrapport* Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Oktober 2008 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Pär Månsson Certifierad kommunal revisor Auktoriserad revisor

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Activus Piteå. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Activus Piteå. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Piteå Robert Bergman Revisionskonsult Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7.

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7. Revisionsrapport Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap oktober 2oi7 Granskning av delårsrapport 2017 Pwc nnehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning i 2 nledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Sid 1 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 www.pwc.com/se Anders Hägg Anders Rabb Sandra Volter Oktober 2013 Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 Solna stad Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens innehåll

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Revisionsrapport Delårsrapport 2010-06-30 Torsås kommun 15 september 2010 Åsa Bejvall Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...

Läs mer

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking Revisionsrapport* Granskning av Delårsrapport 2007 Vännäs kommun September 2007 Allan Andersson Therese Runarsdotter *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...2

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 september 2011

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 september 2011 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 september 2011 Jonas Leander Ulrika Strånge Susanne Karlsson Helena Patrikson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.se Granskningsrapport Inger Andersson Cert. kommunal revisor Anela Cmajcanin Revisor Granskning av delårsrapport 2016 Marks kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun Rapport avseende granskning av delårsrapport 2016-08-31. Timrå kommun Oktober 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 REVISIONSMETOD... 4 2. IAKTTAGELSER... 4 2.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland Granskningsrapport Carin Hultgren Lars Dahlin Anette Fagerholm Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport 2015 Landstinget i Värmland Granskning av delårsrapport 2015 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2010. Oxelösunds kommun 2010-09-29. Matti Leskelä

Revisionsrapport. Delårsrapport 2010. Oxelösunds kommun 2010-09-29. Matti Leskelä Revisionsrapport Oxelösunds kommun 2010-09-29 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning... 2 1.3 Revisionskriterier...

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 www.pwc.com/se Linda Yacoub Sofia Nylund Susanna Collijn Oktober 2013 Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 Vaxholms stad Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning s. 3 Delårsrapportens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Gällivare kommun PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Vimmerby kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Övertorneå kommun Anneth Nyqvist Revisonskonsult Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014 SIGNERAD 2014-03-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-27 Handläggare Mats Hansson Budgetchef mats.r.hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos mars 2014 STK-2014-409 Sammanfattning Årets

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv 1 (10) Kommunledningskontoret 2013-04-10 Dnr Ks 2013- Ekonomiavdelningen Birgitta Hammar Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Läs mer

Revisionsrapport Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Linda Marklund Per Ståhlberg

Revisionsrapport Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Linda Marklund Per Ståhlberg www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Per Ståhlberg Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Pajala kommun Conny Erkheikki Aukt rev mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2 3

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Tierps kommun Anders Petersson Samir Sandberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5 ABCD Olofströms kommun Granskning av delårsbokslut 2010-08-31 KPMG Bohlins AB 2010-10-21 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

BOKSLUTSRAPPORT 2011

BOKSLUTSRAPPORT 2011 BOKSLUTSRAPPORT 2011 Resultat 16,0 mkr (2010: 40,1 mkr) Resultatmål 30,2 mkr (2010: 30,1 mkr) Avvikelse -14,4 mkr (2010: 10,0 mkr) Procent av skatteintäkter 0,9 % (2010: 2,5 %) Bokslutsrapporten presenterar

Läs mer

Månadsrapport augusti 2016

Månadsrapport augusti 2016 Månadsrapport augusti 216 Dnr 216/354-Ks Befolkning Befolkningsökningen ökar. Till och med juli är ökningen drygt 1 personer. Invandringsöverskottet är fortsatt största ökningsfaktorn. Arbetsmarknad Antalet

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014:2

Granskning av delårsrapport 2014:2 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Landstinget i Jönköpings län Granskning av delårsrapport 2014:2 Landstinget i Jönköpings län Innehåll 1. Sammanfattning...

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

SIDAN 1. Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad

SIDAN 1. Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad SIDAN 1 Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad Sammanfattning Samtliga tre inriktningsmål har uppfyllts under året Av kommunfullmäktiges 14 verksamhetsmål har 11 uppfyllts helt,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Pär Sturesson 5 oktober 2015 Granskning av delårsrapport 2015 Regionförbundet i Kalmar län Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 Kf 164/2013 Dnr KS 2013/310 Reglemente för resultatutjämningsreserv (RUR) Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska fullmäktige besluta om riktlinjer

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer