Omslagsbild: Gusumsån Foto: Hannes Carlsson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Omslagsbild: Gusumsån Foto: Hannes Carlsson"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2014

2 Omslagsbild: Gusumsån Foto: Hannes Carlsson Valdemarsviks kommun Valdemarsvik Tel vx

3 KS-SA ÅRSREDOVISNING 2014 Valdemarsviks kommuns organisation Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse Tillbakablick 4 Måluppfyllelse 5 Ekonomisk översikt och analys 21 Personalredovisning 26 Förväntad utveckling och framtid 29 Räkenskaper Resultaträkning 30 Kassaflödesanalys 30 Balansräkning 31 Noter 32 Redovisningsprinciper 38 Driftsredovisning 39 Investeringsredovisning 40 Särredovisning VA-enheten 41 Verksamhetsberättelser Barn, Utbildning och Arbetsmarknad 44 Stöd och Omsorg 48 Samhällsbyggnad och Kultur 55 Service och Administration 61 Kommunchef med Stab 65 Politisk organisation 68 Revisionsberättelse 69 Fastställd av kommunfullmäktige

4 VALDEMARSVIKS KOMMUNS ORGANISATION 2014 Politisk organisation Förvaltningsorganisation KOMMUNFULLMÄKTIGE KOMMUNSTYRELSEN - Arbetsutskott - Barn- och Utbildningsutskott - Vård och Omsorgsutskott KOMMUNCHEF - Stab MYNDIGHETSNÄMND - Utskott Sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad Överförmyndare Sektor Stöd och Omsorg Valnämnd Sektor Samhällsbyggnad och Kultur Revisorer Avdelning Service och Administration KOMMUNALA BOLAG - Centrumhuset AB - Valdemarsviks Etablerings AB De kommunala bolagens styrelse har personunion med kommunstyrelsens arbetsutskott. De kommunala bolagen ägs till 100 % av Valdemarsviks kommun, och ingår i den sammanställda redovisningen (koncernredovisning). Utöver ovanstående har kommunen mindre ägarandelar i aktiebolag och organisationer såsom Förenade Småkommuners Försäkrings AB, Kommuninvest Ekonomisk Förening och Östsvenska Yrkeshögskolan. Dessa ingår ej i kommunens sammanställda redovisning. 1

5 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE Fortsatt förändring av kommunen under 2014 Det politiska arbetet i kommunen har under året liksom i många andra kommuner präglats av stor enighet. I fullmäktige har det bara avgivits en reservation under året och i kommunstyrelsen har det vid behandling av 121 ärenden bara avgivits sju reservationer. Denna relativt stora enighet är en väldig styrka för en liten kommun. Under 2014 har antalet invånare i kommunen ökat med 72 personer. Det är första gången sedan 1993 med undantag av 2002 då kommunen ökade med 6 personer. Flyttningsnettot är positivt, men vår ålderssammansättning medför att födelsenettot är negativt. Befolkningsökningen är viktig för att vi behöver fler i arbetsför ålder, men också för att det medför ökade statsbidrag till kommunens verksamheter. Det låga födelsenettot i kombination med att många arbetstagare vid företag och arbetsplatser i kommunen närmar sig pensionsåldern medför att vi måste arbeta hårt för att göra kommunen ännu attraktivare för yngre familjer med barn. Under året har ett systematiskt utvecklingsarbete startats för att ytterligare förbättra kvalitén i kommunens skolor och förskolor. Upprustningen av den yttre miljön i våra tätorter fortskrider successivt och under 2014 har insatser gjorts främst i centralorten, Fyrudden och Ringarum. I Gusum har olika aktiviteter genomförts för att ta tillvara de idéer och synpunkter som befolkningen har på hur Gusums centrum ska utformas när saneringsarbetet blir klart. På Grännäsområdet har en ny konstgräsplan färdigställts. Miljöprojektet Valdemarsviken har slutförts genom täckning och färdigställande av deponiområdet på Grännäs, ett område som ger stora utvecklingsmöjligheter för hela området. Inom vatten- och renhållningsverksamheten har bland annat en ny återvinningscentral byggts och 9 km avloppsledningar från centralorten till reningsverket bytts ut. En del av folkökningen består av flyktingar som anvisats plats i kommunen eller som själva valt att starta sitt liv i Sverige här hos oss. Vi tar också emot 20 ensamkommande flyktingbarn per år. Dessa nya kommuninvånare kommer om vi förmår att ge dem förutsättningar för det att bli en tillgång för kommunen i framtiden. I kommunen finns också boenden med 300 platser för asylsökande som numera fungerar bra. Det beror bland annat på att kommunen med medel från hyresvärdarna och Migrationsverket har anställt en kommunikatör som underlättar kontakterna mellan asylboendena och det omgivande samhället. Under året har ytterligare ett asylboende startats med sextio platser (och planer fanns för ytterligare ett med 50 platser). Asylboendena har inrättats utan någon som helst kontakt med kommunen och utan möjlighet för oss att planera för mottagandet på ett rimligt sätt. Vi anser att Sverige ska bedriva en generös flyktingpolitik, men att det är viktigt att alla kommuner ställer upp och att vi får möjlighet att stå för ett bra mottagande i vår kommun. Därför har vi protesterat hos Migrationsverket mot etableringen av fler asylboenden. Migrationsverket har nu beslutat att Valdemarsviks kommun tillsammans med 13 andra kommuner bara ska komma ifråga för upphandling av fler asylboenden i yttersta nödfall. 2

6 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE Under 2014 var vi vidare på väg att förlora vår kustbevakningsstation i Fyrudden på grund av minskade anslag till kustbevakningen. Neddragningar skulle också drabba Västervik och försämra övervakningen på en av de mest trafikerade kuststräckorna i Sverige. Detta lyckades vi i samarbete med Västerviks kommun förhindra genom kontakter såväl med den dåvarande regeringen som oppositionen. Arbetet med att genomföra målstyrning, ny budget och resultatuppföljningsprocess i kommunen har fortsatt under året. De tre nya sektorerna Barn, Utbildning och Arbetsmarknad; Stöd och Omsorg; Samhällsbyggnad och Kultur samt avdelningen Service och Administration har skapats. Sektorscheferna har varit på plats sedan 1 januari Under året har arbetet med att utforma organisationen inom varje sektor genomförts och chefer för de olika enheterna har tillsatts. Dessa förändringsarbeten har medfört att även 2014 har varit ett ansträngande och händelserikt år för kommunens anställda. Samtliga sektorer utom Stöd och Omsorg har hållit sina budgetar. Att Stöd och Omsorg inte har lyckats göra det har i huvudsak berott på felaktiga förutsättningar och en fortsatt kraftig ökning av hemtjänsttimmar. Med tanke på detta har personalen inom sektorn trots budgetöverskridandet gjort ett fantastiskt jobb. Genom de förändringar som genomförts under året och som kommer att genomföras under 2015 hoppas vi komma tillrätta med de ekonomiska problemen. Här har jag bara uppmärksammat en liten del av allt det viktiga och värdefulla arbete som utförts av kommunens medarbetare under Jag hoppas att alla anställda och alla innevånare i vår kommun som läser hela årsredovisningen känner och inser att vi under 2014 tagit ytterligare några steg mot att förverkliga vår gemensamma vision Valdemarsvik 2025 i balans med naturen Erland Olauson Kommunstyrelsens ordförande 3

7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Tillbakablick Enligt den kommunala redovisningslagen ska årsredovisningen innehålla en förvaltningsberättelse. Den redovisar en översikt över utvecklingen av kommunens verksamhet. Här tas viktiga händelser upp som inte redovisas i resultat- eller balansräkning men som är viktiga för bedömningen av kommunens ekonomi och förväntade utveckling. Ledning och styrning Den nya tjänstemannaorganisationen som gäller fr o m 2014 består av tre sektorer och en avdelning. Organisationen leds av kommunchefen som också har en stab med uppdrag gällande bl a näringslivsfrågor. Under större delen av året har avdelningschefstjänsten varit vakant. Ledningen för Service och Administration har upprätthållits av kommunchefen med hjälp av två arbetsledare. Den påbörjade processen med styrning utifrån inriktningsmål har ytterligare utvecklats med åtaganden som till 2015 är mätbara med tydliga målvärden. Befolkning Befolkningen i kommunen ökade för första gången sedan 1993, undantaget 2002 då vi ökade med 6 personer efter en kraftig minskning året innan. Befolkningen var vid årsskiftet invånare, en ökning med 72 personer. Kommunens åldersstruktur har en kraftig övervikt mot medelålders och äldre, varför födelsenettot är negativt, minus 31 personer. Flyttningsnettot visar ett plus med 103 invånare. Till en inte obetydlig del beror flyttningsöverskottet på att Migrationsverkets asylsökande som fått uppehållstillstånd tillfälligt blir skrivna här i avvaktan på inflyttning till mottagarkommun. Denna andel har ökat pga svårigheter med placeringar och bostadsbrist i de större kommunerna. Bruttoinflyttningen från utlandet var 147 personer. Samhällsutveckling och infrastruktur Efter många års förberedande arbeten och två intensiva entreprenadår är miljöprojektet Valdemarsviken inne i sitt slutskede. Alla fyra huvuddelar har avslutats och före nyår slutfördes täckningen och sådden på landfyllnaden vid Grännäs Strand. I miljöprojektet Gusum har den norra delen av Bruksområdet sanerats och saneringen av Gusumån återupptogs under september. En ny återvinningscentral har byggts med placering i anslutning till Vammar Industrihus, samt har arbetet med att täcka Toverumsdeponin fortgått. Utbildning och omsorg Om- och tillbyggnaden av Vammarskolan färdigställdes till höstterminens start. Ny förskola har färdigställts i Gusum. Beslut har tagits om att avveckla Gryts skola efter vårterminen Liksom övriga kommuner i Östergötland tog Valdemarsvik i januari 2014 över hemsjukvården från landstinget. 4

8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Måluppfyllelse Kommunfullmäktige har utifrån Visionen Valdemarsvik 2025 I balans med naturen och dess sex målområden antagit åtta inriktningsmål för god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv, samt mål ur det finansiella perspektivet. Dessa innebär ett stort antal åtaganden för den kommunala verksamheten som redovisas nedan. Symbolernas användning: Åtagandet är uppfyllt. Åtagandet bedöms vara uppfyllt genom att angivet mätresultat nås eller genom att planerade åtgärder/aktiviteter genomförts under året. Åtagandet är inte uppfyllt. Om aktiviteter sker, men ingen mätning mot åtagandet sker innevarande år eller vid kontrolltillfället kan ingen bedömning göras. MÅLOMRÅDE: Östersjöns ledande miljökommun 1. En ekologisk hållbar kommun med goda livsmiljöer för nutida och framtida generationer Åtagande Mätmetod Värden Måluppfyllelse symbol Minska föroreningarna till vattendrag och Östersjön Mätning/beräkning av mängden krom som sprids från Valdemarsviken. Valdemarsviken: ca 250 kg krom/år över tröskeln. Beskrivning/kommentarer Utvärdering av resultatet av muddringen pågår. Mätningar sker efter åtgärd. Mätning/beräkning av mängden koppar och zink som sprids från fd. Bruksområde via Gusumsån. Gusums bruksområde: 120 kg koppar /år, 150 kg zink ut i Gusumsån Sanering av norra delen har påbörjats. Miljödomstolen har meddelat dom och arbetena återupptas nu. Mätningar sker efter åtgärd. Antalet åtgärdade enskilda avlopp. Antal enskilda avlopp ca Uppföljning och slutförandet av inventeringar för Kömnevik,Kaggebo och Birkekärr pågår. 5

9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Måluppfyllelse Minska avfallets mängd och farlighet Ta tillvara resurser i form av material och energi i avfallet och säkerställa att den kommunala avfallshanteringen är miljöoch kostnadseffektiv Medverka till att uppfylla nationella miljömål om att minska koldioxidutsläpp med att införa två köttfria dagar per månad inom skolan Öka andelen inköp av ekologiska livsmedel till 25 % till 2015, med delmål för % och % Öka andelen inköp av närproducerade livsmedel Marknadsföra och aktivt sprida kunskap om miljöprojekten Mätning kg/person och år Insamlade och sorterade avfallsmängder. Resultat av plockanalyser Statistik från matsedeln Statistik från leverantörerna Statistik från leverantörerna Antal aktiviteter 2012: 322 kg 2013: 315 kg 2014: 322 kg 2014: 30 % 2014: 100% 2 ggr/månad 2012: 9,7 % 2013: 16 % 2014: 22 % 2012: 6,7 % 2013: 6 % % Besöksstatistik infocentrat 2012: : : (infocentrat stängdes 31 okt) Insamlad mängd kärlavfall samt brännbar fraktion grovavfall har ökat något under året Andel felsorterat avfall ex förpackningar och farligt avfall i kärl insamlat från hushåll kontrolleras. Nästa plockanalys genomförs Resultat 2014: 100 %. Åtagandet uppnås under Budgetmedel är avsatta för att öka andelen ekologiska livsmedel. Åtagandet uppnås under Budgetmedel är avsatta för att öka andelen närproducerade livsmedel. Det mediala intresset har fortsatt varit stort kring projekten. Ett antal studiebesök har genomförts. Fem utställningar har genomförts i infocentrat. Samlad bedömning av resultaten Åtagandena beskriver vad de kommunala verksamheterna fokuserar för att öka insatserna och utvecklas till en ekologiskt hållbar kommun. Åtgärder för att minska miljöpåverkan pågår, dels genom att minska förekomst och utsläpp av föroreningar, dels genom arbetet med avfallsfrågor. Kostenheten har uppnått sina åtaganden för De åtgärder som är genomförda under 2014 kommer på längre sikt leda till att målet om en ekologiskt hållbar kommun uppnås. Flera av de åtaganden som fastställts kan inte redovisas p g a att de ännu ej är mätbara. MÅLOMRÅDE: Ett näringsliv med självförtroende 2. En tillväxtkommun där alla har möjlighet att försörja sig genom eget arbete och arbetsgivare kan tillgodose sitt behov av arbetskraft 6

10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Måluppfyllelse Åtagande Mätmetod Värden Måluppfyllelse symbol Vara ingången i kommunen avseende företagsutveckling, företagsetablering etc samt lotsa till externa kontakter. Stödja de lokala företagen i arbetet med långsiktig kompetensförsörjning. Bibehålla och skapa arenor för att utveckla samarbete mellan företagen och mellan kommunen och företagen. Dessutom vara en länk mellan företagen, föreningar och kommunen. Redovisar kontakter och resultaten av dessa. Redovisas inom ramen för Program Arbetsmarknad. Redovisning av aktiviteter som genomförs. Företagsklimatranking av Svenskt Näringsliv 48 företagsbesök 2012: plats : plats : plats 250 Beskrivning/kommentarer Markförsäljning på Mossebo genomförd. Företagsbesök, egna och i samordning med Program Arbetsmarknad. Totalt har 48 besök genomförts. Etablerat Nyföretagarrådgivning. Från april har 17 personer fått rådgivning varav 6 har eller kommer att starta eget företag. Nätverkande med Turistföreningen och Matresan. Information om en-dörrin sprids. En plan har tagits fram för hur kontakterna mellan det lokala näringslivet och skolans verksamhet ska förstärkas. Företagskontakterna har medverkat till att ett stort antal företag deltog i det arbete som genomfördes med åk. 8 under två dagar under hösten. 112 ungdomar hade feriepraktikplats under Frukostmöten. Hålls sista onsdagen i varje månad Näringslivs- och arbetsmarknadsrådet. Totalt 5 möten under året. Rådet har utökats med representant för Viken i Centrum. Åtgärdslista framtagen Under året har tre Informationsbrev skickats ut Seminarium om Lagen om Offentlig Upphandling, LOU har genomförts i samarbete med Företagarna i Valdemarsvik. Inspirationskväll genomförts i samarbete med Sparbanken. Resultatet av rankingen bygger på enkätsvaren från hösten

11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Måluppfyllelse Öka andelen praktikplatser och övriga arbetsmarknadspolitiska åtgärder inom kommunens verksamheter. I samverkan med andra aktörer vidta åtgärder i syfte att minska den öppna arbetslösheten Samarbetet med samordningsförbundets verksamhet Plattformen ska prioriteras så att alla som har behov av dessa insatser ska få det. Redovisning av antal praktikplatser och övriga åtgärder Mätning av den öppna arbetslösheten. Särskilt program genomförs. Redovisning av gjorda insatser. Praktikplatser per månad: 2012: : : 27 Öppet arbetslösa och i program med aktivitetsstöd i dec: 2013: : 315 Öppet arbetslösa: 2013: : 180 I program med aktivitetsstöd: 2013: : personer aktuella för insatser under året Statistik för augusti: Antalet anställda via arbetsmarknadspolitiska åtgärder har ökat med 3 personer jämfört med motsvarande period 2013 (21 mot 18). Antalet personer i praktik har ökat med 1 person jämfört med motsvarande period 2013 (27 mot 26). God samverkan med Arbetsförmedlingen vilket resulterat i ett antal anställningar. Fyra ekonomiska bistånd har omvandlats till anställningar. Nytt skogslag med 4 anställda har inrättats. Detta ger 8 anställningar plus en ungdomsanställning på gatukontoret. Lyckad satsning med feriepraktiken för ungdomar. Totalt har vi haft 112 ungdomar födda 96, 97 och 98 i praktik/jobb. Av dessa var det 13 ungdomar kopplade till Tellus. 10 av ungdomarna gick i samband med praktiken en sommarvärdskapsutbildning arrangerad av Ekubator i Valdemarsvik. Avtal gällande arbetslivsintroduktionsanställning har tecknats till Kommunal. Ambitionen är att anställa 5 personer inom vården under Regelbundna möten finns mellan socialsekreterare och Plattformen. Samlad bedömning av resultaten Inriktningsmålet anger att kommunen ska vara en tillväxtkommun. Alla ska kunna försörja sig genom eget arbete och arbetsgivare kunna tillgodose sitt behov av arbetskraft. En mätbar indikator avser kommunens placering i Svenskt Näringslivs klimatranking. Resultatet för 2014 visar en sämre placering jämfört med tidigare mätning. Centrala åtaganden för måluppfyllelse är dels arbetet med samverkan med företagen och mellan företagen, samt arbetet som syftar till att minska den öppna arbetslösheten. Näringslivs- och arbetsmarknadsrådet är på väg att finna sina former för samarbete mellan både företagens branschorganisationer, arbetsförmedlingen och kom- 8

12 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Måluppfyllelse munen. Inom ramen för rådets arbete har en åtgärdslista tagits fram för att förbättra förutsättningarna för ett gott arbetslivsklimat och för att förbättra vår position i Svenskt Näringslivs ranking. Det planerade arbetet avseende dessa åtaganden är långsiktigt och bedöms successivt leda till måluppfyllelse. MÅLOMRÅDE: En plats där alla kan växa och trivas 3. En kommun där alla elever som lämnar grundskolan har behörighet till gymnasiet Åtagande Mätmetod Värden Måluppfyllelse symbol Arbeta för att alla barn och elever vågar, vet och kan påverka verksamheten Förbättra resultaten på Nationella prov för årskurs 3, 6 och 9. Målet är 100 % godkända elever Nya metoder och samverkansformer ska utformas så att fler familjer med komplicerad problematik ska få kvalificerade insatser i det egna hemmet som ett alternativ till placering av barn och unga utanför det egna hemmet Förbättra förutsättningarna för barn som är placerade utom hemmet att klara sin skolgång -Via Skolinspektionens Skolenkät, det första genomförandet sker i mars Samt trivselenkät i mars Resultat Nationella prov Följs upp varje månad. Från och med 2015 strukturerad uppföljning i maj och november Resultat 2014: (godkända elever) Åk 3: 75,4 % Åk 6: 75,4 % Åk 9: 69,0 % Rapportering avseende hemmaplanslösningar respektive placeringar. Beskrivning/kommentarer Arbete med fokus på detta åtagande pågår i verksamheterna. Sektorschef följer upp arbetet via medarbetarsamtalen. Första mätningen (som en del i det kvalitetssystem som nu utvecklas) genomförs i mars Måluppfyllelsen uppdelat på ämnen är högre vilket innebär att det ej är samma elever som ej blir godkända på proven i alla ämnen. Resultatutvecklingen för elever som genomfört provet i åk 3 och 5 och nu i åk 6 respektive 9 är stabil. Undantaget är resultaten i engelska som blivet avsevärt bättre mellan åk 6 och 9. Allt fler hemmaplanslösningar är aktuella. Elevhälsan ansvarar från september 2014 för genomförande och arbete med detta åtagande. Rapportering sker via månadsrapporter och sammanställning i juni och december

13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Måluppfyllelse Samlad bedömning av resultaten Inriktningsmålet innebär att alla ungdomar som lämnar grundskolan ska ha behörighet till gymnasieskolan. Målet uppnås inte under Flera utvecklingsåtgärder har startat inom skolans verksamhet och arbetet bedöms leda till att målet kommer att uppnås. Inom Individ och familjeomsorgens verksamhet är åtagandet som avser metodutveckling för att undvika att placeringar av barn och unga utom hemmet uppfyllt. Sammantaget bedöms att flera utvecklingsåtgärder har startat inom sektorerna som på längre sikt kommer att leda till måluppfyllelse. 4. En kommun där det är tryggt att leva Åtagande Mätmetod Värden Måluppfyllelse Symbol Arbeta för att medborgarna ska känna sig trygga i vår kommun Mäts genom medborgarenkäten. 2012: : 66 Beskrivning/kommentarer Förändringen av indexet är inte statistiskt säkerställt. Index för samtliga kommuner 2014 är 61 och för kommuner under invånare 68. Trygghetsskapande åtgärder under 2014 är ett förbättrat polissamarbete, ökad rondering av fastigheter och utökat samarbete med vaktbolag. Montering av kameror vid vissa fastigheter. Belysning vid vägar och GC-vägar anläggs. Samlad bedömning av resultaten Inriktningsmålet innebär att våra kommuninvånare ska uppleva att det är tryggt att leva i Valdemarsviks kommun. Resultatet i medborgarundersökningen bedöms vara oförändrat jämfört med tidigare mätning. I jämförelse med det sammanlagda index, 61, för samtliga 119 kommuner som deltagit i den aktuella mätningen bedöms vårt resultat vara bra och i samma nivå som andra småkommuner. Resultatet visar att medborgarnas upplevelse av trygghet är högre eller på samma nivå i jämförelse med andra kommuner, men det visar inte en högre trygghetskänsla jämfört med den tidigare mätningen och mot bakgrund av detta bedöms inte målsättningen uppnåtts under Åtgärder med syfte att successivt förstärka medborgarnas trygghetskänsla pågår. 10

14 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Måluppfyllelse 5. En kommun med kvalitet inom alla verksamheter Åtagande Mätmetod Värden Måluppfyllelse Symbol Säkerställa att kontakterna med kommunens verksamheter präglas av tillgänglighet och servicekänsla Medborgarenkäten Bemötande och tillgänglighet 2012: : 56 Beskrivning/kommentarer Förändringen är inte statistiskt säkerställd. Index för samtliga kommuner är 56 och för kommuner under invånare 58. Den tidigare överenskommelsen mellan kommunen och näringslivet gällande återkoppling av ärenden, svarstider mm har aktualiserats på nytt i organisationen. De tekniska förutsättningarna för telefonanvändning ses över. En telefonpolicy har tagits fram under 2014, men politiskt beslut i ärendet fattas Införande av nytt mailsystem har planerats i samband med byte av IT-plattform. Detta kommer att ge ytterligare möjligheter till förbättrad tillgänglighet. Säkerställa att andelen skolelever som ger skolluncherna betyget bra eller mycket bra uppgår till 70 % Enkät 2012: 65 % 2013: 58 % 2014: 71 % Resultatet visar att åtagandet är uppfyllt. Den som söker försörjningsstöd ska erbjudas tid för personligt möte med socialsekreterare så snabbt som möjligt, dock senast inom 7 dagar. Följs upp genom kontroll. Utförs Ny mätning i mars 2015 Säkerställa att bemötandet inom socialtjänsten och inom vård och omsorg präglas av respekt och delaktighet Mäts genom Öppna Jämförelser samt egen brukarenkät för myndighetsutövningen. Öppna Jämförelser Bemötande: 2012:81% nöjda 2013:79% nöjda 2014:76% nöjda Projektledare rekryteras till januari 2015 då våra utbildnings- och förbättringsinsatser i värdegrundsarbete påbörjas. I detta arbete kommer dessa parametrar att ingå. 11

15 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Måluppfyllelse Arbeta för ökad kontinuitet för brukaren i det dagliga arbetet inom äldre- och handikappomsorgen. Vad tycker äldre om äldreomsorgen, gällande äldreboende och hemtjänst. Nationell brukarundersökning Utföra kontinuitetsmätningar. Inflytande och delaktighet: 2012:93% nöjda 2013:90% nöjda 2014:89% nöjda LSS-boende: 1. 8 personer (8) 2. 9 personer (11) 3. 7 personer (7) 4. 7 personer (7) 5. 8 personer, 1 vik dg (14) Äldreboende: 10 ordinarie plus 2 vikarier dagtid (7 ord, 5 vik dag) 10 ordinarie plus 1 vik dag och 1 vik natt (5 ord, 2 vik natt) Kontinuitetsmätning utfördes vecka 35 och 36 inom några av kommunens enheter. (Jämförelse resultat vecka 10-11) LSS-boende har förbättrat sin kontinuitet genom god planering. Äldreboenden, kontinuiteten försämrats pga olika beläggningsgrad vid de olika mättillfällena Säkerställa att 100 % av brukarna har en genomförandeplan som han/hon har varit delaktig i att upprätta. Höja kvalitén på innehållet i planen. Uppföljning och utvärdering av placerade barn och ungdomar. Genomförandeplaner, uppföljande besök och enskilda samtal minst två gånger per år. Stickprovskontroller och återkoppling till berörd kontaktperson. Redovisning enligt internkontrollplan. Hemtjänst: Grupp 1 15 ord, 13 vik(15 ord, 6 vik) Grupp 2 15 ord, 20 vik(18 ord, 5 vik) Grupp 3 5 ord, 2 vik(5 ord 2 vik) Grupp 4 17 ord, 21 vik(14 ord, 6 vik) Utförs Alla inom stöd och omsorg har en individuell genomförandeplan enligt rutin. Sedan förra mätningen utgår hemtjänsten ifrån fyra geografiska områden. Tyngden på befintliga ärenden har ökat vilket kräver en ökad bemanning. Enligt rutin. Kvalitetsmätningen sker kon- En ny uppfölj- tinuerligt. ningsmall infördes 2014 som visar en märkbar förbättring av kvalitén på innehållet i planen. 12

16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Måluppfyllelse Säkerställa att 100 % av samtliga hemsjukvårdspatienter bedöms i kvalitetsregistret Senior Alert. Mätning sker av undernäring, fallrisk samt risk för trycksår via aktuella metoder inom respektive område. Inga patienter inom hemsjukvården är bedömda i kvalitetsregistret Senior Alert. På grund av underbemanning i sjuksköterskegruppen kommer bedömningen att starta i maj Säkerställa att årliga medarbetarsamtal och lönesamtal grundade på fastställda lönekriterier genomförs för alla medarbetare. Arbetet sker utifrån Samverksansavtalet och de lönepolitiska riktlinjerna. Antalet samtal och andelen av det totala antalet ska redovisas. Stab: 100 % SA: 100 % SO: ca 98 % SK: Samtliga förväntas klara vid årets slut BUA: Genomförts under våren och avslutas i september Åtagandet är uppnått. Samlad bedömning av resultaten Inriktningsmålet innebär att kvalitetsarbetet inom kommunens verksamheter ske generera bra eller mycket bra betyg i olika typer av brukarundersökningar samt i medborgarundersökningen. Åtgärder för att förbättra kvaliteten i verksamheterna pågår. Av ovanstående redovisning framgår att förbättringar skett under året och flera åtaganden är uppfyllda. När det gäller åtagandet avseende Tillgänglighet och Bemötande bedöms resultatet vara oförändrat jämfört med tidigare mätning. Uppföljningen visar att vi är på god väg och flera förbättringar har skett under året. Årets resultat påverkas dock av volymökningar och budgetunderskott inom vissa verksamheter. Sammanfattningsvis konstateras att målet inte kan bedömas vara uppnått och att det krävs ytterligare åtgärder för att säkerställa en god kvalitet i alla verksamheter. Som ett led i att uppnå målet, har nya funktioner har skapats inom sektorerna för att ytterligare förstärka kvalitetsarbetet. Ytterligare organisatoriska förändringar planeras, med syfte att ytterligare höja kvaliteten i arbetsprocesserna. MÅLOMRÅDE: En upptäcktsresa bland miljöer och människor 6. En kommun med bra kommunikationer och attraktiva miljöer i alla kommundelar 13

17 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Måluppfyllelse Åtagande Mätmetod Värden Måluppfyllelse Symbol Arbeta för samordning mellan trafikslagen och kostnadseffektiva lösningar utvecklas Ta fram tre planområden för uppförande av bostäder i attraktiva lägen i kommunen så att de blir exploateringsfärdiga före 2015 års utgång. Öka samarbetet med föreningar och företag för att skapa tillväxt inom besöksnäringen. Antal aktiviteter och åtgärder Antal framtagna planer Antal besök på olika anläggningar Redovisning av värdskap, arrangemang, aktiviteter, paket och prissatta produkter. Gemensamma marknadsaktiviteter. Totalkostnad Antal områden 2012: gn 2013: gn 2014: gn Turistbyrå 2012: (sommar) (år) 2013: (sommar) (år) 2014: (sommar) (år) Beskrivning/kommentarer Framtagen nulägesanalys har resulterat i att beslut fattats om att kommunens särskilda kollektivtrafik skall samordnas med regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKTM). Kostnadsförändring utvärderas efter att upphandling är genomförd. Förberedande arbeten pågår i samband med framtagande av ÖP. Samarbete Östgötaskärgården. Företag medverkat på Vildmarksmässan. Utveckling av skärgårdspaketen inför säsongen Samarbete med Turistföreningen kring gemensam marknadsplan, turistbroschyren, annonser. Marknadsföringssamarbete med Sparbanken. Samarbete med intressegruppen i Gryt Flytta till skärgården Värdskapsutbildning Samlad bedömning av resultaten Inriktningsmålet innebär att en fokusering på kommunikationer och attraktiva miljöer ska göras. Arbetet med planering för framtida boendemiljöer är flerårigt. Viktigt för måluppfyllelsen är att kommunens översiktsplan revideras. Under 2014 har arbetet med flera detaljplaner pågått och är också under beredning för ett politiskt fastställande. Åtagande gällande frågan om att skapa tillväxt inom besöksnäringen kräver en samordning mellan olika aktörer inom området. Denna samordning och det arbete som har bedrivits av näringsidkarna för att förstärka besöksnäringen i kommunen har varit framgångsrikt under året. Sammantaget visar uppföljningen att arbetet med aktuella åtaganden pågår och bedömningen är att det leder till måluppfyllelse. 14

18 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Måluppfyllelse MÅLOMRÅDE: En naturlig arena för aktiv livsstil 7. En kommun med god folkhälsa och rika fritidsmöjligheter Åtagande Mätmetod Värden Måluppfyllelse symbol Öka antalet fysiska aktiviteter för alla barn och elever Handlingsplan för framtida folkhälsoarbete tas fram. Redovisning av planen. Beskrivning/kommentarer I den nya timplanen som gäller från lå 14/15 höjdes antalet idrottstimmar. Fokus på barnens/elevernas rörelse finns i samtliga verksamheter. I nuläget saknas dock en gemensam mätmetod för 0-16 år. Arbetet påbörjat, men någon plan har inte tagits fram. Samlad bedömning av resultaten Det här är ett långsiktigt åtagande som kräver ytterligare fokusering på folkhälsoområdet 2015 och framåt. Arbetet med en handlingsplan för folkhälsa är inlett, men har inte resulterat i en plan under För att målet ska uppnås krävs att samarbetet med andra aktörer har etablerats. MÅLOMRÅDE: En plats i världen att vara stolt över 8. En kommun som utvecklar människans frihet, delaktighet samt mångfald och ett rikt kulturliv Åtagande Mätmetod Värden Måluppfyllelse symbol Utveckla kommunens kulturverksamhet Redovisa antal deltagare/omfattni ng av aktiviteter som genomförs. Besökare evenemang 2012: : : (70 evenemang) Beskrivning/kommentarer Kulturskolan blev prisad 2014 som bäst i länet. Förbättra medborgarnas möjlighet till delaktighet och påverkan avseende kommunens verksamheter och beslut Medborgarenkäten Deltagare Musik och dansskola 2012: : : 485 Påverkan: 2012: : 33 Information: 2012: : 43 Förändringen av indexen är inte statistiskt säkerställda. Index för samtliga kommuner är Påverkan 39 och Information 54 samt för kommuner under invånare 39 respektive

19 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Måluppfyllelse Det webbaserade Valdemarsviksförslaget har resulterat att flera förslag har tagits upp som ärenden för åtgärd under Information har lämnats i Valdemarsviksbladet och många artiklar i Norrköpings Tidning har speglat kommunens verksamhet under året. Kommunens verksamheter ska stödja nyanländas etablering i samhället. Redovisning av åtgärder. Informationen på Kommunens hemsida och på Facebook har förbättrats under året. Placeringen av verksamheten i Funkishuset har ökat besöken och blivit en mötesplats för nyanlända. Allt flera nyanlända hittar eget boende i Valdemarsvik, vilket innebär ett allt större tryck på verksamheterna. Ett ökat samarbete med Arbetsförmedlingen gällande etableringar har eftersträvats under året. En särskild arbetsmarknadsutbildning har etablerats lokalt. Särskilt anvisade utvecklingsmedel har beviljats av Länsstyrelsen för särskilda insatser till nyanlända. En bondeskola har startat. Inom den kommunala organisationen har workshops hållits för att säkerställa att integrations- och etableringsprocesserna håller god kvalitet och samordnas så effektivt som möjligt. Det är ett arbete som pågår även under Samlad bedömning av resultaten Inriktningsmålet innebär att frågor kring delaktighet, mångfald och kulturverksamhet ska fokuseras. En ny funktion som kommunikatör har anställts under hösten. I uppdraget ligger att arbeta med kommunens marknadsföring och med olika typer av informationsfrågor. Denna nya funktion ger förutsättningar för att ytterligare förstärka budskap och bilden av kommunen som en attraktiv plats att bo och leva på, som en plats att vara stolt 16

20 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Måluppfyllelse över. Förbättrad information från kommunens verksamheter till kommunens invånare och besökare är en viktig åtgärd för att uppnå målet. Detta är åtgärder som förbättrar kommuninvånarnas möjligheter till delaktighet och påverkan i kommunens verksamheter. Det har ännu inte lett till ett förbättrat resultat i medborgarenkäten. Under året har också kulturverksamheten utvecklats inom biblioteksområdet och med aktiviteter inom allmänkulturen. Frågan om hur arbetet med nyanländas etablering i samhället kan förbättrats har fokuserats under Arbetet med etablering behöver förstärkas ytterligare inom kommunen, liksom samarbetet med andra myndigheter och organisationer för att åtagandet ska uppfyllas. Bedömningen är att det långsiktiga målet kommer att uppnås genom de åtgärder som genomförs under 2014 och de kommande åren. God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv finansiella mål 9. Kommunens resurser får inte förbrukas över tiden. Kommunens årliga resultat ska möjliggöra att alla kommuninvånare även i framtiden kan tillförsäkras en bibehållen hög standard på anläggningar, service och verksamhet. Åtagande Mätmetod Värden Måluppfyllelse symbol Årets resultat (före balanskravsutredning) ska årligen uppgå till 1,5% av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Kommunens eget kapital ska vid utgången av 2014 vara minst 150 miljoner kronor. Kommunens långfristiga låneskuld ska inte överstiga 40 % av kommunens anläggningstillgångar Kommunens relativa skattesats ska inte öka i förhållande till den genomsnittiga ovägda skattesatsen i Östergötland. Årsredovisning Årsredovisning Mäts i delårsrapport och årsredovisning Uppgifter från SCB KF har beslutat att 2014 års värde ska vara 0,8 % exkl programmen, som finansieras ur 2012 års överskott. Enligt budget ska målet uppnås 2016 i stället för Årsredovisning 2013: 40 % 2014: 32 % Relativ skattesats: 2013: 1, : 1,021 Beskrivning/kommentarer Resultatet för helåret är negativt. Exklusive programmen uppgår årets resultat till minus 0,45 % av skatteintäkter och skatteutjämning. Eget kapital uppgår vid årsskiftet till 137,4 milj kr. Ingen nyupplåning hittills under året. Nyckeltalet störs av hanteringen av miljöprojekten. Ingen skattehöjning exkl skat- Skattehöjning har teväxlingen. skett i Mjölby kommun. 17

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Omslagsbild: Häradsskärs fyr Foton: Valdemarsviks kommun

Omslagsbild: Häradsskärs fyr Foton: Valdemarsviks kommun ÅRSREDOVISNING 2013 Omslagsbild: Häradsskärs fyr Foton: Valdemarsviks kommun Valdemarsviks kommun 615 80 Valdemarsvik Tel vx 0123-191 00 www.valdemarsvik.se KS-SA.2013.145 042 ÅRSREDOVISNING 2013 Valdemarsviks

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisonskonsult Granskning av årsredovisning 2014 Kalix kommun Mars 2015 Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 Åstorps kommun Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 2013-09-16 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer Glinka Nils

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Datum Vår beteckning REVISORERNA 2009-10-13 Rev/09066 Handläggare Direkttelefon Ert datum Er beteckning Bo H Eriksson 054-61 41 38 Landstingsfullmäktige Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Bakgrund

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2 NÄMNDEN FÖR ARBETSMARKNADSFRÅGOR OCH VUXENUTBILDNING Nämndens uppdrag Nämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd har ansvaret för att nationella lokala mål förverkligas inom kommunens vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

PM - Granskning av årsredovisning 2006*

PM - Granskning av årsredovisning 2006* Öhrlinas PM - Granskning av årsredovisning 2006* Strömstads kommun april 2007 Håkan Olsson Henrik Bergh *connectedthin king I STROMSTADS KOMMUN I I Kommunstyrelsen KC/ZDD? - 0lsi 1 Dnr:........... I Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Granskning av bokslut 2012 RappOIi

Granskning av bokslut 2012 RappOIi Värmlands läns Vårdförbund Granskning av bokslut 01 RappOIi Audjt KPMGAB Antal sidor: 6 II Rapport 0 1 V årdförbundet.docx 013 KPMG AB, a Swedish limited liahility company and a member firm oflhe KPMG

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av delårsrapport 2013 Katrineholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun-

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 2012-04-20 Kommunstyrelsen Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos över

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2015 Månadsrapport Juli 2015 Månadsrapport Februari 2015 Månadsrapport Augusti 2015 Månadsrapport Mars 2015 Månadsrapport September 2015 Månadsrapport April 2015 Månadsrapport Oktober

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN RESURSENHETEN 2014 Övergripande och nämndspecifika mål EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet är

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor.

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor. Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Vallentuna kommun 2009-11-05 Carin Hultgren Certifierad kommunal yrkesrevisor Frida Enocksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport April 2010 Robert Heed Åke Andersson Rolf Hammar Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.3 Bakgrund... 5 2.4 Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform Det här gjordes 2014 Årsredovisningen 2014 i kortform Vi har valt att göra en kortversion av kommunens årsredovisning för att du ska få inblick i vad kommunen gjorde under 2014. Att människor ska kunna

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Månadsrapport Januari-april 2013

Månadsrapport Januari-april 2013 Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning

Läs mer

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Läs mer

Vansbro kommun i korthet 2013

Vansbro kommun i korthet 2013 Vansbro kommun i korthet 2013 De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2013. Sammanfattningen handlar i stora drag om fyra frågor som är viktiga för alla som bor i Vansbro kommun

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och boende 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet är

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Nämndens uppdrag. Årets händelser. Ekonomi

Nämndens uppdrag. Årets händelser. Ekonomi Nämndens text till årsredovisning År: 2012 Period: December Nämnd: Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Nämndens uppdrag Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning har ansvaret

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 Söderhamn kommun Kommunrevisionen Bilaga till revisionsberättelsen Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 1. Inledning revisorernas uppdrag Kommunrevisionen arbetar på uppdrag av kommunfullmäktige och

Läs mer

Utvärdering av Strategisk plan med övergripande mål

Utvärdering av Strategisk plan med övergripande mål Kommunfullmäktiges måloch utvärderingsutskott Utvärdering av sk plan med övergripande mål Mandatperioden 2007 2010 Del 3 Utvärdering av mål och strategier för ekonomi och personal Augusti 2010 Lars Åke

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Jonas Leander Helena Patrikson Ulrika Strånge Johanna Thalén Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer