KONTORET FÖR HARMONISERING INOM DEN INRE MARKNADEN (VARUMÄRKEN OCH MÖNSTER)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KONTORET FÖR HARMONISERING INOM DEN INRE MARKNADEN (VARUMÄRKEN OCH MÖNSTER)"

Transkript

1 VILLKOR FÖR ELEKTRONISKA MEDDELANDEN FRÅN OCH TILL HARMONISERINGSKONTORET INOM ANVÄNDAROMRÅDET ENLIGT BESLUT NR EX-13-2 ( Grundbeslut om elektroniska meddelanden ) Användarna ombeds att läsa följande information noga och är bundna av de åtaganden som anges i siutet av dokumentet. 1) Definition av användarområde (user area) och innehåll Användarområdet (user area) är en professionell och säker elektronisk plattform som endast kan nås via ett personligt konto (eller underkonto) och som ger identifierade användare personlig åtkomst till användarrelaterad information och verktyg via internet. Åtkomst till användarområdet ges endast via KHIM:s officiella webbplats (www.oami.europa.eu). Användarområdet ger användarna möjlighet att se en lista över alla deras tidigare och aktuella akter hos kontoret, ta emot, visa, skriva ut och spara alla elektroniskt genererade dokument och underrättelser som skickats till dem från kontoret, ladda upp, visa, skriva ut och spara alla elektroniska dokument och underrättelser som de har skickat till kontoret, utföra olika e-funktioner som gäller gemenskapsvarumärken och registrerade gemenskapsformgivningar: e-ansökan, e-åtgärder, e-förnyelser osv., hantera alla sina personliga uppgifter (adress, telefon osv.), konfigurera ett personligt aviseringssystem, hantera sina KHIM-konton för finansiella transaktioner. Villkor för elektroniska meddelanden från och till harmoniseringskontoret Sida 1

2 2) Användarområdets innehåll a) Lista över akter I användarområdet har användaren en lista över alla sina tidigare (avslutade) och aktuella akter hos kontoret. Listan kommer att ha sökfunktioner och användaren kommer att kunna gå in i de enskilda dokumenten i dessa akter. Listan i användarområdet kommer bara att visa de akter där den identifierade användaren berörs av förfarandet (i egenskap av part, företrädare osv.). För närvarande finns listor över akter tillgängliga inom följande områden: Gemenskapsvarumärken. Gemenskapsformgivningar. Invändningar avseende ett gemenskapsvarumärke. Anteckningar, omvandlingar, begäran om tillgång till akter. Listan kan komma att utökas senare. b) Underrättelser om beslut och andra dokument Med hjälp av användarområdet kan KHIM med giltig verkan skicka underrättelser om beslut och andra dokument elektroniskt. Med användarområdet kan användaren välja elektroniska meddelanden via plattformen eller andra giltiga sätt att kommunicera. Om användaren har valt elektroniska meddelanden underrättar KHIM användaren om alla beslut och dokument elektroniskt via användarområdet såvida inte detta förhindras av tekniska skäl. Användaren kan när som helst välja mellan elektroniska meddelanden eller andra kommunikationssätt som medges av de gällande reglerna. Ändrad status kan dock börja gälla först när det är tekniskt möjligt. Användarna kan välja att ta emot aviseringar när ett beslut eller annat dokument som behöver hanteras finns tillgängligt i användarområdet. Aviseringen kan skickas via e-post, sms eller andra för ändamålet angivna tekniska medel. En liknande avisering syns så snart användaren loggar in på användarområdet. Aviseringen har ingen rättsverkan, utan tjänar bara som information. Underrättelse om ett beslut eller annat dokument anses emellertid ha gjorts vid utgången av den femte dagen efter den dag som kontoret placerade beslutet eller dokumentet i användarens inkorg i användarområdet. Användaren rekommenderas att logga in på användarområdet minst en gång i veckan för att ta del av beslut eller andra dokument som sänts till användaren. Datumet för underrättelsen om ett beslut eller annat dokument anges i användarområdet. Villkor för elektroniska meddelanden från och till harmoniseringskontoret Sida 2

3 Om användaren inte kommer åt ett beslut eller annat dokument ska användaren informera KHIM omedelbart. Användaren kommer när som helst att kunna se, skriva ut eller spara underrättelser. c) Begäranden, meddelanden eller andra dokument som skickas till kontoret Med hjälp av användarområdet kan du skicka begäranden (dvs. ansökningar, förnyelser osv.), meddelanden eller dokument elektroniskt. När en begäran, ett meddelande eller annat dokument har lämnats in elektroniskt ska som regel senare begäranden, meddelanden eller andra dokument skickas på samma sätt, såvida inte detta är omöjligt av tekniska skäl; då kan användaren välja ett annat kommunikationssätt. Begäranden, meddelanden eller andra dokument som skickas till KHIM kontrolleras automatiskt för att överföringen ska ske på ett säkert sätt. Om avvikelser konstateras vid en sådan kontroll kommer dokumentet i fråga att avvisas. I händelse av en störning under den elektroniska överföringen av begäranden, meddelanden eller andra dokument måste dessa skickas med något av de andra kommunikationssätt som de tillämpliga procedurreglerna tillåter. Användaren ska informera kontoret om sådana störningar. En bekräftelse på mottagandet med bl.a. mottagandedatumet skickas till användaren. Tidpunkten för mottagande av begäranden, meddelanden eller andra dokument ska anses vara den tidpunkt då mottagandet godkändes och ska anges i spansk lokaltid. Att mottagandet bekräftas betyder inte nödvändigtvis att begäran, meddelandet eller dokumentet i fråga är förfarandemässigt tillåtligt. Användaren kommer när som helst att kunna se, skriva ut och/eller spara dessa begäranden, meddelanden eller andra dokument. d) Användarområdets e-funktioner Ett antal olika e-funktioner (e-ansökan, e-åtgärder, e-förnyelser osv.) kan utföras via användarområdet. Följande funktioner kan utföras via användarområdet: E-ansökan: o Gemenskapsvarumärken. o Gemenskapsformgivningar. o Invändningar mot ett gemenskapsvarumärke. o Begäranden om annullering eller ogiltigförklaring. o Överklaganden. Villkor för elektroniska meddelanden från och till harmoniseringskontoret Sida 3

4 E-förnyelser: o Gemenskapsvarumärken. o Gemenskapsformgivningar. Specifika e-åtgärder avseende gemenskapsvarumärken: o Återkallande. o Överlåtelse. o Fullständig eller delvis överföring. o Anmärkningar från tredje man. o Hantering av tidsfrister (förlängning, uppskov). o Begränsning av listor över varor och tjänster. o Inlämning av begäranden, meddelanden eller andra dokument (företräde, prioritet, översättningar, fortsatt förhandling, återställande av försutten tid). o Begäran om omvandling. Specifika e-åtgärder avseende gemenskapsformgivningar: o Fullständig överföring. o Överlåtelse. o Inlämning av begäranden, meddelanden eller andra dokument (prioritet, uppskjuten formgivning). Specifika e-åtgärder avseende invändningar: o Återkallande av invändning. o Hantering av gemensamma begäranden. o Hantering av tidsfrister (förlängning, uppskov). o Hantering av tillåtlighetsfrågor (svar på brister, betalning). o Inlämning av begäranden, meddelanden eller andra dokument (nya fakta, bevis och argument, observationer, bevis på användning, översättningar, svar på begränsningar). Specifika e-åtgärder avseende överklaganden: o Återkallande av överklagande. o Bristhantering (svar på brister). o Hantering av tidsfrister (förlängning). o Inlämning av begäranden, meddelanden eller andra dokument (angivande av grunder/motiv, observationer, översättningar, svar). Specifika e-åtgärder avseende annullering/ogiltigförklaring: o Återkallande av annullering/ogiltigförklaring. o Hantering av tillåtlighetsfrågor (svar på brister, betalning). o Hantering av tidsfrister (förlängning, uppskov). o Inlämning av begäranden, meddelanden eller andra dokument (motiveringar, observationer, översättningar, svar). Villkor för elektroniska meddelanden från och till harmoniseringskontoret Sida 4

5 Andra tillgängliga e-funktioner*: o Utnämning/överföring/radering av ombud. o Uppdatering av uppgifter om ombud/ägare. o Uppdatering av referenser för ombud/ägare. o Begäran om tillgång till akter. o Begäran om information. o Begäran om korrigeringar av informationen på KHIM:s webbplats. o Begäran om sökning. o Klagomål. I användarområdet kan användare i förfaranden mellan parter (för närvarande endast tillgängligt vid invändningsförfaranden i första instans) och när de två parterna är registrerade användare lämna in gemensamma begäranden som godkänns (signeras) elektroniskt av de båda parterna. Frånsägande av ansvar: Listan över funktioner kan ändras när som helst. Den senaste gällande versionen av denna lista finns på webbplatsen. Kontoret kan inte garantera att alla dessa funktioner kan utföras vid alla tidpunkter. Bilagor: 1. I alla ovan nämnda förfaranden och där så är lämpligt, kan användaren bifoga stödjande dokument som bilagor, vilka omfattas av följande tekniska krav: Tekniska krav för bilagor 2. VARNING: Korrekt e-ansökan avseende ett gemenskapsvarumärke förutsätter att alla varor och/eller tjänster som ansökan om registrering avser anges i det för ändamålet avsedda textfältet. Detta kan göras genom att den sökande väljer någon av de förvalda benämningarna från den harmoniserade plocklistan som kontoret gjort tillgänglig för ändamålet, eller genom att skriva in de berörda varorna och tjänsterna manuellt direkt i fältet, alternativt kan dessa två metoder kombineras. Observera dock att om varorna och/eller tjänsterna inte fylls i på de sätt som anges ovan, utan endast beskrivs i ett separat dokument som skickas med som bilaga eller lämnas in i efterhand, kommer ansökan inte att anses vara en e-ansökan, med följden att den vanliga grundavgiften för ansökan debiteras i stället för den reducerade avgiften för e-ansökan. e) Hantering av det personliga aviseringssystemet (gemenskapsvarumärken och registrerade gemenskapsformgivningar) När användarna är inloggade kan de skapa aviseringar på nätet. Det finns tre olika typer av aviseringar: - Kalenderaviseringar. - Kontrollaviseringar. - Bevakningsaviseringar. Villkor för elektroniska meddelanden från och till harmoniseringskontoret Sida 5

6 Aviseringarna visas i användarområdet och kan skickas via e-post, sms eller andra angivna tekniska medel. Aviseringarna ges endast i informationssyfte och ska inte betraktas som underrättelser. Om en avisering av någon anledning inte skickats eller innehåller fel, påverkas vare sig underrättelsen eller, i tillämpliga fall, de relevanta tidsgränserna. f) Tillgång till KHIM-kontoinformation I användarområdet har en registrerad kontoinnehavare även tillgång till all information om sitt konto, t.ex. betalningsbalans, transaktioner och utestående fordringar. g) Elektronisk betalning med kreditkort Vissa avgifter som ska betalas till KHIM kan betalas med kreditkort, förutsatt att betalningen avser en åtgärd som gjorts via användarområdet. Alla betalningar ska göras i euro. Betalning med kreditkort anses vara gjord det datum då e- ansökan eller begäran fullgjordes. Betalningen anses inte vara gjord om transaktionen misslyckas av någon anledning när KHIM försöker belasta kreditkortet. Detta gäller även när betalaren inte bär ansvaret för att transaktionen misslyckats. Följande kreditkort kan användas: (a) (b) (c) Visa. Mastercard. Eurocard. Betalning med kreditkort godtas för närvarande endast vid ansökningar om varumärken (inbegripet kategoriavgifter) eller formgivningar och vid förnyelser. I vilket fall som helst kommer det relevanta webbverktyget (t.ex. verktyget för e- ansökan) att ange när en avgift kan betalas med kreditkort. 3) Ansökan om användarkonto och användarvillkor Ansökan om att få öppna ett konto måste göras på nätet. Så snart ansökan har godkänts av KHIM kan användaren välja hur han/hon ska få sitt användar-id och personliga lösenord. Användaren måste ändra lösenordet när han/hon loggar in i användarområdet för första gången och därefter åtminstone var sjätte månad. Användaren kan öppna underordnade konton, som är beroende av huvudkontot. Användaren är ansvarig för att använda systemet på vederbörligt sätt och upprätthålla sekretess med avseende på sitt konto, lösenord och, i tillämpliga fall, Villkor för elektroniska meddelanden från och till harmoniseringskontoret Sida 6

7 tillhörande underordnade konton, oavsett vem som använder kontot eller de underordnade kontona. Ett användarkonto som inte har använts under tre års tid kommer att stängas automatiskt. Om detta inträffar måste användaren ansöka om att få öppna ett konto på nytt. Användarområdessystemet ställer flera olika standardåtgärder till förfogande, som kan vidtas under pågående förfaranden inför KHIM. Om en användare väljer någon av dessa standardåtgärder kommer detta att gälla framför alla andra uppgifter eller anmärkningar som användaren gett. Exempel: Om en användare tar tillbaka ett gemenskapsvarumärke i systemet genom att klicka på motsvarande ruta, kommer denna åtgärd att gälla oavsett om användaren tidigare har lämnat andra anmärkningar som strider mot detta, och användaren kommer endast anses ha ingett en begäran om att ta tillbaka gemenskapsvarumärket i fråga. 4) Användarens godkännande av att KHIM skickar information till användarens e-postadress När användaren öppnar ett användarkonto och anger sin e-postadress kommer han/hon att få frågan om han/hon tillåter att KHIM skickar information som rör immateriella rättigheter, t.ex. nyheter om varumärken och formgivningar, inbjudningar till seminarier, workshopar osv., till användaren på hans/hennes e-postadress. KHIM förbinder sig att hålla e-postadresser som lämnats i sådana syften konfidentiella och att inte på något sätt offentliggöra dem eller ställa dem till förfogande på annat sätt. Syftet med informationen är endast att informera och hålla användarna uppdaterade om frågor och nyheter som rör immateriella rättigheter, inklusive allmänna eller särskilda undersökningar. 5) Begäran om stängning av användarkonto Användaren kan när som helst begära att användarkontot stängs. Kontot kommer att stängas så snart det är tekniskt möjligt. Fram till att användarkontot har stängts helt och hållet ska alla bestämmelser i fråga om användarområdet vara gällande och fullständigt tillämpliga. 6) Tekniska krav och säkerhetstips För mer information, se följande länk: LÄNK: Användaren informeras härmed om några säkerhetsåtgärder som han/hon bör vidta på sin dator, inte för att göra kommunikationen med KHIM säker, men för att skydda datorn och informationen i denna. Villkor för elektroniska meddelanden från och till harmoniseringskontoret Sida 7

8 1. Skydda datorn från intrång med hjälp av lösenord. Håll lösenordet hemligt; lämna inte ut det och förvara det inte i närheten av datorn. 2. Avaktivera funktioner som sparar lösenordet i webbläsaren. Lås datorn när du inte använder den. 3. Installera ett antivirusprogram och håll det uppdaterat. 4. Säkerhetskopiera filerna i datorn ofta. 5. Avaktivera permanenta cookies i webbläsarinställningarna. 6. Välj Prompt för Active X i webbläsarinställningarna. Genom att endast tillåta Active X från säkra webbplatser kommer du att förhindra att sabotageprogram som spion- eller annonsprogram installeras på datorn. Användarna uppmanas att noggrant läsa och följa alla tekniska krav och säkerhetstips som anges i avsnitt 7. Kraven måste följas för att användarområdet ska fungera korrekt. 7) Frånsägande av ansvar KHIM ska inte ansvara för någon förlust eller skada till följd av störningar, försummelse, avbrott, datorvirus, telefonstörningar eller telefonavbrott i den operativa driften av det elektroniska systemet vilka sker bortom KHIM:s kontroll. Detta inbegriper all fördröjning eller blockering vid användningen av systemet på grund av fel i eller överbelastning av KHIM:s kommunikationslinjer eller servrar, internetsystemet eller andra elektroniska system, eller all skada som orsakats av tredje part till följd av olaga intrång bortom KHIM:s kontroll. Alla åtgärder som vidtas via användarområdet måste vara förenliga med tillämpliga bestämmelser. Om användarområdet, på grund av tekniskt fel eller annat likvärdigt skäl, tillåter åtgärder som strider mot tillämpliga bestämmelser, får KHIM återkalla godkännandet av åtgärderna. Användaren kommer att informeras om detta i sådana fall. Villkor för elektroniska meddelanden från och till harmoniseringskontoret Sida 8

9 8) Kryptering och oavvislighet KHIM har avancerade och säkra system för att verifiera kundernas identitet när de är anslutna, och säkra innehållet i de meddelanden som skickas. Det garanterar även autenticitet hos den server som kunderna är anslutna till och förhindrar därmed att servern tas över av tredje part. All information som överförs via internet krypteras med hjälp av SSL-protokollet. Certifieringsorgan: KHIM:s server har certifierats av ett internationellt certifieringsorgan (Verisign Inc.), vilket utgör en garanti för att det är KHIM användarna är anslutna till. ANVÄNDARENS ÅTAGANDEN Som användare är du bunden av följande åtaganden (om dessa inte fullgörs kan det leda till att användarkontot stängs): Jag får inte informera tredje part om mitt användar-id och lösenord (alla processer som genomförs med hjälp av detta användar-id och lösenord anses vara utförda av mig). Jag måste omedelbart meddela eventuella ändringar av min e-postadress. Jag måste regelbundet logga in i användarområdet för att ta del av underrättelser som behöver hanteras och som jag är den avsedda mottagaren av. Om jag underlåter att ta del av ett sådant dokument anses jag ha underrättats fem dagar efter den dag då KHIM skickade dokumentet till min inkorg i användarområdet. Jag måste välja ett lämpligt kommunikationsmedel för underrättelser från KHIM. Villkor för elektroniska meddelanden från och till harmoniseringskontoret Sida 9

Avtal för Abooking.com

Avtal för Abooking.com Avtal för Abooking.com Uppdaterad 22 november 2012 Träder i kraft 17 december 2012 Tack för att du väljer Abooking.com! Det här är ett avtal mellan dig och Abooking.com som beskriver din rätt att använda

Läs mer

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel)

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Dessa villkor ( Köpvillkor ) gäller för samtliga köpavtal som du som konsument sluter med Samsung Electronics Nordic AB ( Samsung ), organisationsnummer

Läs mer

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5)

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) (gäller från och med den 31 januari 2013) Dessa allmänna villkor utgör del av det avtal ("Avtalet") som gäller mellan 4T Sverige AB ("4T"), org. nr: 556857-8495, Box

Läs mer

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5)

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) (gäller från och med den 31 januari 2013) Dessa allmänna villkor utgör del av det avtal ("Avtalet") som gäller mellan 4T Sverige AB ("4T"), org. nr: 556857-8495, Box

Läs mer

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel)

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) 2012-10-12 Dessa villkor ( Köpvillkor ) gäller för samtliga köpavtal som du som konsument sluter med Samsung Electronics Nordic AB ( Samsung ), organisationsnummer

Läs mer

Spam Manager. Användarhandbok

Spam Manager. Användarhandbok Spam Manager Användarhandbok Användarhandbok för Spam Manager Dokumentversion: 1.0 Juridisk information Juridisk information Copyright 2013 Symantec Corporation. Med ensamrätt. Symantec, Symantecs logotyp,

Läs mer

Auktoriserad och under tillsyn av Financial Conduct Authority. Registreringsnummer

Auktoriserad och under tillsyn av Financial Conduct Authority. Registreringsnummer 5847794-v2 CMC MARKETS UK PLC CFD Affärsvillkor Personer ej hemmahörande i USA Januari 2015 Registrerade i England. Org. nr. 02448409 Auktoriserad och under tillsyn av Financial Conduct Authority. Registreringsnummer

Läs mer

6 Radera kontot/cv 6.1 Hur raderar jag ett från mitt konto CV? 6.2 Hur raderar jag mitt CV-konto helt från databasen?

6 Radera kontot/cv 6.1 Hur raderar jag ett från mitt konto CV? 6.2 Hur raderar jag mitt CV-konto helt från databasen? FAQ frågor och svar Vad avser din fråga? 1 Registrering 2 Inloggning/användarkonto 3 Söka jobb/ansökan 4 Rekrytering/frågor om specifika tjänster 5 Felmeddelanden/felsökning/inställningar 6 Radera kontot

Läs mer

6 Radera kontot/cv 6.1 Hur raderar jag ett från mitt konto CV? 6.2 Hur raderar jag mitt CV-konto helt från databasen?

6 Radera kontot/cv 6.1 Hur raderar jag ett från mitt konto CV? 6.2 Hur raderar jag mitt CV-konto helt från databasen? FAQ frågor och svar Vad avser din fråga? 1 Registrering 2 Inloggning/användarkonto 3 Söka jobb/ansökan 4 Rekrytering/frågor om specifika tjänster 5 Felmeddelanden/felsökning/inställningar 6 Radera kontot

Läs mer

Skydd av personuppgifter för användare som registrerats av EU-kommissionens identitetshanteringstjänst (Identity Management Service)

Skydd av personuppgifter för användare som registrerats av EU-kommissionens identitetshanteringstjänst (Identity Management Service) Skydd av personuppgifter Skydd av personuppgifter för användare som registrerats av EU-kommissionens identitetshanteringstjänst (Identity Management Service) 1. Vad är identitetshanteringstjänsten? EU-kommissionens

Läs mer

AVTAL V.4.0 MELLAN: European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms BE 0864 240 405

AVTAL V.4.0 MELLAN: European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms BE 0864 240 405 AVTAL MELLAN: Organisation European Registry for Internet Domains vzw / asbl Adress Park Station Woluwelaan 150 B-1831 Diegem Belgien Moms BE 0864 240 405 Representerad av Marc Van Wesemael nedan kallad

Läs mer

1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET. (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT. a) byter mobilabonnemang eller kontantkort hos sin mobiloperatör;

1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET. (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT. a) byter mobilabonnemang eller kontantkort hos sin mobiloperatör; 1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT 4T Sverige AB, org.nr. 556857-8495, Box 6343, 102 35 Stockholm, ( 4T ), tillhandahåller en tjänst som gör det möjligt för

Läs mer

Allmänna villkor Sparkonto Företag 2015:01

Allmänna villkor Sparkonto Företag 2015:01 Allmänna villkor Sparkonto Företag 2015:01 - Företagskunder Information enligt lag (2010:75) om betaltjänster Bolags- och verksamhetsinformation, 556500-2762, Box 140 92, 104 41 Stockholm, växel: 08-459

Läs mer

Användaravtal för PayPal-tjänster

Användaravtal för PayPal-tjänster PayPal Page 1 of 26 >> Visa alla juridiska avtal Användaravtal för PayPal-tjänster Senaste uppdatering: 1 juli 2015 Skriv ut Hämta pdf Det här avtalet innehåller sexton avsnitt (inklusive en tabell). Du

Läs mer

VILLKOR FÖR INNEHAVARE AV ATG-KONTO, ATG-KORT OCH DÄRTILL KOPPLADE TJÄNSTER

VILLKOR FÖR INNEHAVARE AV ATG-KONTO, ATG-KORT OCH DÄRTILL KOPPLADE TJÄNSTER VILLKOR FÖR INNEHAVARE AV ATG-KONTO, ATG-KORT OCH DÄRTILL KOPPLADE TJÄNSTER 1. INLEDNING Dessa villkor gäller för ATG-konto, ATG-kort hos AB Trav och Galopp (ATG) samt därtill kopplade tjänster. Innehavare

Läs mer

Användarvillkor. Stille AB Sundbybergsvägen 1A 171 73 Solna Tel +46 (0)8 588 580 00 Fax +46 (0)8 588 580 05 www.stille.se

Användarvillkor. Stille AB Sundbybergsvägen 1A 171 73 Solna Tel +46 (0)8 588 580 00 Fax +46 (0)8 588 580 05 www.stille.se Användarvillkor Godkännande Stille AB (nedan Stille ) äger och/eller kontrollerar allt innehåll på denna webbplats. Din åtkomst till och användning av denna webbplats omfattas av följande villkor och all

Läs mer

Allmänna villkor för "my paysafecard"

Allmänna villkor för my paysafecard Allmänna villkor för "my paysafecard" Version: 10/2013 1. Allmänna Bestämmelser 1.1. my paysafecard-konton ges ut och administreras av Prepaid Services Company Limited (i det följande kallat "PSC Ltd",

Läs mer

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER Sida 1 (4) S9635-1A ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER KUND Namn, efternamn och tilltalsnamn/firma, fullständigt namn Telefon dagtid, inkl. riktnummer Person-/Organisationsnummer Telefon mobil TJÄNSTEN

Läs mer

Avtal för tillgång till Säker Webbplats (gäller endast förmedlare)

Avtal för tillgång till Säker Webbplats (gäller endast förmedlare) Försäkringsgivarens exemplar Avtal för tillgång till Säker Webbplats (gäller endast förmedlare) Förmedlarkod AVTAL MELLAN Augura Life Ireland Ltd., med säte på Block E, Iveagh Court, Harcourt Road, Dublin

Läs mer

VERSION FÖR EMEA Tjänstbeskrivning: Dell Backup and Recovery Cloud Storage

VERSION FÖR EMEA Tjänstbeskrivning: Dell Backup and Recovery Cloud Storage VERSION FÖR EMEA Tjänstbeskrivning: Dell Backup and Recovery Cloud Storage Villkor. Dell har glädjen att kunna leverera Dell Backup and Recovery Cloud Storage ( Tjänsten eller Tjänsterna ) i enlighet med

Läs mer

Allmänna villkor för att använda på Parship.se - version 2013-06-07

Allmänna villkor för att använda på Parship.se - version 2013-06-07 Allmänna villkor Allmänna villkor för att använda på Parship.se - version 2013-06-07 Personer som ännu inte har fyllt 18 år får inte använda sig av denna tjänst. Denna tjänst får inte heller användas i

Läs mer

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst 1 Allmänt 1.1 Nore 862 AB, org. nr 556902-0091 ("Horse1"), tillhandahåller på www.horse1.se, eller på annan av Horse1 anvisad webbplats ("Webbplatsen")

Läs mer

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen "Köp" på startsidan.

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen Köp på startsidan. Användarvillkor 1. Välkommen till vår webbsida www.groupon.se 1.1. Groupon drivs av Groupon AB, Box 6358, 10235 Stockholm. Här kan Du som kund (nedan benämnd "Du") köpa vouchers på varor och tjänster från

Läs mer

Föredrag.se Allmänna villkor

Föredrag.se Allmänna villkor Vårt löfte som ditt förord Föredrag.se vill skapa vassare medarbetare. Föredrag.se strävar efter att demokratisera kompetensutvecklingen och göra den lättillgänglig, billig och på användarnas villkor.

Läs mer

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 2 Innan ni startar

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. För att del av angivna Tjänster krävs att du är över arton (18) år.

ANVÄNDARVILLKOR. För att del av angivna Tjänster krävs att du är över arton (18) år. ANVÄNDARVILLKOR 1. GODKÄNNANDE AV ANVÄNDARVILLKOR Genom att besöka eller använda någon av våra webbsidor, lojalitetsprogram eller mobilapplikationer (s.k. appar) (gemensamt Tjänsterna ), som kan nås genom

Läs mer

KASPERSKY LAB SMALL OFFICE SECURITY

KASPERSKY LAB SMALL OFFICE SECURITY You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for KASPERSKY LAB SMALL OFFICE SECURITY 2. You'll find the answers to all your questions on the KASPERSKY

Läs mer

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Allmänna villkor för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Denna sida (och de sidor som refereras till här) innehåller de allmänna affärsvillkor ( Allmänna villkor ) enligt vilka vi

Läs mer

MEDLEMSVILLKOR FÖR SAS EUROBONUS AMERICAN EXPRESS CARDS

MEDLEMSVILLKOR FÖR SAS EUROBONUS AMERICAN EXPRESS CARDS MEDLEMSVILLKOR FÖR SAS EUROBONUS AMERICAN EXPRESS CARDS Dessa Medlemsvillkor gäller från och med fr.o.m. 1 november 2014 Avtal för Kortmedlemmar Dessa medlemsvillkor (Medlemsvillkoren) gäller för Kortmedlemmens

Läs mer

Utdelningsadress Telefon dagtid, inkl riktnummer Telefon bostad, inkl riktnummer

Utdelningsadress Telefon dagtid, inkl riktnummer Telefon bostad, inkl riktnummer Ansökan Sparkonto För att öppna ett SparkontoPlus fyller du i blanketten och skickar den till: BlueStep Finans AB c/o Cerdo Bankpartner AB Box 663 251 06 Helsingborg Vänligen observera att vidimerad kopia

Läs mer