KONTORET FÖR HARMONISERING INOM DEN INRE MARKNADEN (VARUMÄRKEN OCH MÖNSTER)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KONTORET FÖR HARMONISERING INOM DEN INRE MARKNADEN (VARUMÄRKEN OCH MÖNSTER)"

Transkript

1 VILLKOR FÖR ELEKTRONISKA MEDDELANDEN FRÅN OCH TILL HARMONISERINGSKONTORET INOM ANVÄNDAROMRÅDET ENLIGT BESLUT NR EX-13-2 ( Grundbeslut om elektroniska meddelanden ) Användarna ombeds att läsa följande information noga och är bundna av de åtaganden som anges i siutet av dokumentet. 1) Definition av användarområde (user area) och innehåll Användarområdet (user area) är en professionell och säker elektronisk plattform som endast kan nås via ett personligt konto (eller underkonto) och som ger identifierade användare personlig åtkomst till användarrelaterad information och verktyg via internet. Åtkomst till användarområdet ges endast via KHIM:s officiella webbplats (www.oami.europa.eu). Användarområdet ger användarna möjlighet att se en lista över alla deras tidigare och aktuella akter hos kontoret, ta emot, visa, skriva ut och spara alla elektroniskt genererade dokument och underrättelser som skickats till dem från kontoret, ladda upp, visa, skriva ut och spara alla elektroniska dokument och underrättelser som de har skickat till kontoret, utföra olika e-funktioner som gäller gemenskapsvarumärken och registrerade gemenskapsformgivningar: e-ansökan, e-åtgärder, e-förnyelser osv., hantera alla sina personliga uppgifter (adress, telefon osv.), konfigurera ett personligt aviseringssystem, hantera sina KHIM-konton för finansiella transaktioner. Villkor för elektroniska meddelanden från och till harmoniseringskontoret Sida 1

2 2) Användarområdets innehåll a) Lista över akter I användarområdet har användaren en lista över alla sina tidigare (avslutade) och aktuella akter hos kontoret. Listan kommer att ha sökfunktioner och användaren kommer att kunna gå in i de enskilda dokumenten i dessa akter. Listan i användarområdet kommer bara att visa de akter där den identifierade användaren berörs av förfarandet (i egenskap av part, företrädare osv.). För närvarande finns listor över akter tillgängliga inom följande områden: Gemenskapsvarumärken. Gemenskapsformgivningar. Invändningar avseende ett gemenskapsvarumärke. Anteckningar, omvandlingar, begäran om tillgång till akter. Listan kan komma att utökas senare. b) Underrättelser om beslut och andra dokument Med hjälp av användarområdet kan KHIM med giltig verkan skicka underrättelser om beslut och andra dokument elektroniskt. Med användarområdet kan användaren välja elektroniska meddelanden via plattformen eller andra giltiga sätt att kommunicera. Om användaren har valt elektroniska meddelanden underrättar KHIM användaren om alla beslut och dokument elektroniskt via användarområdet såvida inte detta förhindras av tekniska skäl. Användaren kan när som helst välja mellan elektroniska meddelanden eller andra kommunikationssätt som medges av de gällande reglerna. Ändrad status kan dock börja gälla först när det är tekniskt möjligt. Användarna kan välja att ta emot aviseringar när ett beslut eller annat dokument som behöver hanteras finns tillgängligt i användarområdet. Aviseringen kan skickas via e-post, sms eller andra för ändamålet angivna tekniska medel. En liknande avisering syns så snart användaren loggar in på användarområdet. Aviseringen har ingen rättsverkan, utan tjänar bara som information. Underrättelse om ett beslut eller annat dokument anses emellertid ha gjorts vid utgången av den femte dagen efter den dag som kontoret placerade beslutet eller dokumentet i användarens inkorg i användarområdet. Användaren rekommenderas att logga in på användarområdet minst en gång i veckan för att ta del av beslut eller andra dokument som sänts till användaren. Datumet för underrättelsen om ett beslut eller annat dokument anges i användarområdet. Villkor för elektroniska meddelanden från och till harmoniseringskontoret Sida 2

3 Om användaren inte kommer åt ett beslut eller annat dokument ska användaren informera KHIM omedelbart. Användaren kommer när som helst att kunna se, skriva ut eller spara underrättelser. c) Begäranden, meddelanden eller andra dokument som skickas till kontoret Med hjälp av användarområdet kan du skicka begäranden (dvs. ansökningar, förnyelser osv.), meddelanden eller dokument elektroniskt. När en begäran, ett meddelande eller annat dokument har lämnats in elektroniskt ska som regel senare begäranden, meddelanden eller andra dokument skickas på samma sätt, såvida inte detta är omöjligt av tekniska skäl; då kan användaren välja ett annat kommunikationssätt. Begäranden, meddelanden eller andra dokument som skickas till KHIM kontrolleras automatiskt för att överföringen ska ske på ett säkert sätt. Om avvikelser konstateras vid en sådan kontroll kommer dokumentet i fråga att avvisas. I händelse av en störning under den elektroniska överföringen av begäranden, meddelanden eller andra dokument måste dessa skickas med något av de andra kommunikationssätt som de tillämpliga procedurreglerna tillåter. Användaren ska informera kontoret om sådana störningar. En bekräftelse på mottagandet med bl.a. mottagandedatumet skickas till användaren. Tidpunkten för mottagande av begäranden, meddelanden eller andra dokument ska anses vara den tidpunkt då mottagandet godkändes och ska anges i spansk lokaltid. Att mottagandet bekräftas betyder inte nödvändigtvis att begäran, meddelandet eller dokumentet i fråga är förfarandemässigt tillåtligt. Användaren kommer när som helst att kunna se, skriva ut och/eller spara dessa begäranden, meddelanden eller andra dokument. d) Användarområdets e-funktioner Ett antal olika e-funktioner (e-ansökan, e-åtgärder, e-förnyelser osv.) kan utföras via användarområdet. Följande funktioner kan utföras via användarområdet: E-ansökan: o Gemenskapsvarumärken. o Gemenskapsformgivningar. o Invändningar mot ett gemenskapsvarumärke. o Begäranden om annullering eller ogiltigförklaring. o Överklaganden. Villkor för elektroniska meddelanden från och till harmoniseringskontoret Sida 3

4 E-förnyelser: o Gemenskapsvarumärken. o Gemenskapsformgivningar. Specifika e-åtgärder avseende gemenskapsvarumärken: o Återkallande. o Överlåtelse. o Fullständig eller delvis överföring. o Anmärkningar från tredje man. o Hantering av tidsfrister (förlängning, uppskov). o Begränsning av listor över varor och tjänster. o Inlämning av begäranden, meddelanden eller andra dokument (företräde, prioritet, översättningar, fortsatt förhandling, återställande av försutten tid). o Begäran om omvandling. Specifika e-åtgärder avseende gemenskapsformgivningar: o Fullständig överföring. o Överlåtelse. o Inlämning av begäranden, meddelanden eller andra dokument (prioritet, uppskjuten formgivning). Specifika e-åtgärder avseende invändningar: o Återkallande av invändning. o Hantering av gemensamma begäranden. o Hantering av tidsfrister (förlängning, uppskov). o Hantering av tillåtlighetsfrågor (svar på brister, betalning). o Inlämning av begäranden, meddelanden eller andra dokument (nya fakta, bevis och argument, observationer, bevis på användning, översättningar, svar på begränsningar). Specifika e-åtgärder avseende överklaganden: o Återkallande av överklagande. o Bristhantering (svar på brister). o Hantering av tidsfrister (förlängning). o Inlämning av begäranden, meddelanden eller andra dokument (angivande av grunder/motiv, observationer, översättningar, svar). Specifika e-åtgärder avseende annullering/ogiltigförklaring: o Återkallande av annullering/ogiltigförklaring. o Hantering av tillåtlighetsfrågor (svar på brister, betalning). o Hantering av tidsfrister (förlängning, uppskov). o Inlämning av begäranden, meddelanden eller andra dokument (motiveringar, observationer, översättningar, svar). Villkor för elektroniska meddelanden från och till harmoniseringskontoret Sida 4

5 Andra tillgängliga e-funktioner*: o Utnämning/överföring/radering av ombud. o Uppdatering av uppgifter om ombud/ägare. o Uppdatering av referenser för ombud/ägare. o Begäran om tillgång till akter. o Begäran om information. o Begäran om korrigeringar av informationen på KHIM:s webbplats. o Begäran om sökning. o Klagomål. I användarområdet kan användare i förfaranden mellan parter (för närvarande endast tillgängligt vid invändningsförfaranden i första instans) och när de två parterna är registrerade användare lämna in gemensamma begäranden som godkänns (signeras) elektroniskt av de båda parterna. Frånsägande av ansvar: Listan över funktioner kan ändras när som helst. Den senaste gällande versionen av denna lista finns på webbplatsen. Kontoret kan inte garantera att alla dessa funktioner kan utföras vid alla tidpunkter. Bilagor: 1. I alla ovan nämnda förfaranden och där så är lämpligt, kan användaren bifoga stödjande dokument som bilagor, vilka omfattas av följande tekniska krav: Tekniska krav för bilagor 2. VARNING: Korrekt e-ansökan avseende ett gemenskapsvarumärke förutsätter att alla varor och/eller tjänster som ansökan om registrering avser anges i det för ändamålet avsedda textfältet. Detta kan göras genom att den sökande väljer någon av de förvalda benämningarna från den harmoniserade plocklistan som kontoret gjort tillgänglig för ändamålet, eller genom att skriva in de berörda varorna och tjänsterna manuellt direkt i fältet, alternativt kan dessa två metoder kombineras. Observera dock att om varorna och/eller tjänsterna inte fylls i på de sätt som anges ovan, utan endast beskrivs i ett separat dokument som skickas med som bilaga eller lämnas in i efterhand, kommer ansökan inte att anses vara en e-ansökan, med följden att den vanliga grundavgiften för ansökan debiteras i stället för den reducerade avgiften för e-ansökan. e) Hantering av det personliga aviseringssystemet (gemenskapsvarumärken och registrerade gemenskapsformgivningar) När användarna är inloggade kan de skapa aviseringar på nätet. Det finns tre olika typer av aviseringar: - Kalenderaviseringar. - Kontrollaviseringar. - Bevakningsaviseringar. Villkor för elektroniska meddelanden från och till harmoniseringskontoret Sida 5

6 Aviseringarna visas i användarområdet och kan skickas via e-post, sms eller andra angivna tekniska medel. Aviseringarna ges endast i informationssyfte och ska inte betraktas som underrättelser. Om en avisering av någon anledning inte skickats eller innehåller fel, påverkas vare sig underrättelsen eller, i tillämpliga fall, de relevanta tidsgränserna. f) Tillgång till KHIM-kontoinformation I användarområdet har en registrerad kontoinnehavare även tillgång till all information om sitt konto, t.ex. betalningsbalans, transaktioner och utestående fordringar. g) Elektronisk betalning med kreditkort Vissa avgifter som ska betalas till KHIM kan betalas med kreditkort, förutsatt att betalningen avser en åtgärd som gjorts via användarområdet. Alla betalningar ska göras i euro. Betalning med kreditkort anses vara gjord det datum då e- ansökan eller begäran fullgjordes. Betalningen anses inte vara gjord om transaktionen misslyckas av någon anledning när KHIM försöker belasta kreditkortet. Detta gäller även när betalaren inte bär ansvaret för att transaktionen misslyckats. Följande kreditkort kan användas: (a) (b) (c) Visa. Mastercard. Eurocard. Betalning med kreditkort godtas för närvarande endast vid ansökningar om varumärken (inbegripet kategoriavgifter) eller formgivningar och vid förnyelser. I vilket fall som helst kommer det relevanta webbverktyget (t.ex. verktyget för e- ansökan) att ange när en avgift kan betalas med kreditkort. 3) Ansökan om användarkonto och användarvillkor Ansökan om att få öppna ett konto måste göras på nätet. Så snart ansökan har godkänts av KHIM kan användaren välja hur han/hon ska få sitt användar-id och personliga lösenord. Användaren måste ändra lösenordet när han/hon loggar in i användarområdet för första gången och därefter åtminstone var sjätte månad. Användaren kan öppna underordnade konton, som är beroende av huvudkontot. Användaren är ansvarig för att använda systemet på vederbörligt sätt och upprätthålla sekretess med avseende på sitt konto, lösenord och, i tillämpliga fall, Villkor för elektroniska meddelanden från och till harmoniseringskontoret Sida 6

7 tillhörande underordnade konton, oavsett vem som använder kontot eller de underordnade kontona. Ett användarkonto som inte har använts under tre års tid kommer att stängas automatiskt. Om detta inträffar måste användaren ansöka om att få öppna ett konto på nytt. Användarområdessystemet ställer flera olika standardåtgärder till förfogande, som kan vidtas under pågående förfaranden inför KHIM. Om en användare väljer någon av dessa standardåtgärder kommer detta att gälla framför alla andra uppgifter eller anmärkningar som användaren gett. Exempel: Om en användare tar tillbaka ett gemenskapsvarumärke i systemet genom att klicka på motsvarande ruta, kommer denna åtgärd att gälla oavsett om användaren tidigare har lämnat andra anmärkningar som strider mot detta, och användaren kommer endast anses ha ingett en begäran om att ta tillbaka gemenskapsvarumärket i fråga. 4) Användarens godkännande av att KHIM skickar information till användarens e-postadress När användaren öppnar ett användarkonto och anger sin e-postadress kommer han/hon att få frågan om han/hon tillåter att KHIM skickar information som rör immateriella rättigheter, t.ex. nyheter om varumärken och formgivningar, inbjudningar till seminarier, workshopar osv., till användaren på hans/hennes e-postadress. KHIM förbinder sig att hålla e-postadresser som lämnats i sådana syften konfidentiella och att inte på något sätt offentliggöra dem eller ställa dem till förfogande på annat sätt. Syftet med informationen är endast att informera och hålla användarna uppdaterade om frågor och nyheter som rör immateriella rättigheter, inklusive allmänna eller särskilda undersökningar. 5) Begäran om stängning av användarkonto Användaren kan när som helst begära att användarkontot stängs. Kontot kommer att stängas så snart det är tekniskt möjligt. Fram till att användarkontot har stängts helt och hållet ska alla bestämmelser i fråga om användarområdet vara gällande och fullständigt tillämpliga. 6) Tekniska krav och säkerhetstips För mer information, se följande länk: LÄNK: Användaren informeras härmed om några säkerhetsåtgärder som han/hon bör vidta på sin dator, inte för att göra kommunikationen med KHIM säker, men för att skydda datorn och informationen i denna. Villkor för elektroniska meddelanden från och till harmoniseringskontoret Sida 7

8 1. Skydda datorn från intrång med hjälp av lösenord. Håll lösenordet hemligt; lämna inte ut det och förvara det inte i närheten av datorn. 2. Avaktivera funktioner som sparar lösenordet i webbläsaren. Lås datorn när du inte använder den. 3. Installera ett antivirusprogram och håll det uppdaterat. 4. Säkerhetskopiera filerna i datorn ofta. 5. Avaktivera permanenta cookies i webbläsarinställningarna. 6. Välj Prompt för Active X i webbläsarinställningarna. Genom att endast tillåta Active X från säkra webbplatser kommer du att förhindra att sabotageprogram som spion- eller annonsprogram installeras på datorn. Användarna uppmanas att noggrant läsa och följa alla tekniska krav och säkerhetstips som anges i avsnitt 7. Kraven måste följas för att användarområdet ska fungera korrekt. 7) Frånsägande av ansvar KHIM ska inte ansvara för någon förlust eller skada till följd av störningar, försummelse, avbrott, datorvirus, telefonstörningar eller telefonavbrott i den operativa driften av det elektroniska systemet vilka sker bortom KHIM:s kontroll. Detta inbegriper all fördröjning eller blockering vid användningen av systemet på grund av fel i eller överbelastning av KHIM:s kommunikationslinjer eller servrar, internetsystemet eller andra elektroniska system, eller all skada som orsakats av tredje part till följd av olaga intrång bortom KHIM:s kontroll. Alla åtgärder som vidtas via användarområdet måste vara förenliga med tillämpliga bestämmelser. Om användarområdet, på grund av tekniskt fel eller annat likvärdigt skäl, tillåter åtgärder som strider mot tillämpliga bestämmelser, får KHIM återkalla godkännandet av åtgärderna. Användaren kommer att informeras om detta i sådana fall. Villkor för elektroniska meddelanden från och till harmoniseringskontoret Sida 8

9 8) Kryptering och oavvislighet KHIM har avancerade och säkra system för att verifiera kundernas identitet när de är anslutna, och säkra innehållet i de meddelanden som skickas. Det garanterar även autenticitet hos den server som kunderna är anslutna till och förhindrar därmed att servern tas över av tredje part. All information som överförs via internet krypteras med hjälp av SSL-protokollet. Certifieringsorgan: KHIM:s server har certifierats av ett internationellt certifieringsorgan (Verisign Inc.), vilket utgör en garanti för att det är KHIM användarna är anslutna till. ANVÄNDARENS ÅTAGANDEN Som användare är du bunden av följande åtaganden (om dessa inte fullgörs kan det leda till att användarkontot stängs): Jag får inte informera tredje part om mitt användar-id och lösenord (alla processer som genomförs med hjälp av detta användar-id och lösenord anses vara utförda av mig). Jag måste omedelbart meddela eventuella ändringar av min e-postadress. Jag måste regelbundet logga in i användarområdet för att ta del av underrättelser som behöver hanteras och som jag är den avsedda mottagaren av. Om jag underlåter att ta del av ett sådant dokument anses jag ha underrättats fem dagar efter den dag då KHIM skickade dokumentet till min inkorg i användarområdet. Jag måste välja ett lämpligt kommunikationsmedel för underrättelser från KHIM. Villkor för elektroniska meddelanden från och till harmoniseringskontoret Sida 9

Anmärkningar till formuläret för överklagande

Anmärkningar till formuläret för överklagande KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN (KHIM) Varumärken och mönster Anmärkningar till formuläret för överklagande 1. Allmänna kommentarer 1.1 Användning av formuläret Formuläret kan erhållas

Läs mer

Ecat_Admin Användarhandbok för licensinnehavare

Ecat_Admin Användarhandbok för licensinnehavare Ecat_Admin Användarhandbok för licensinnehavare Senast uppdaterad av hjälpcentralen: April 2015 Innehåll Inledning... 2 Kapitel 1: Grunderna... 3 1.1 Skapa ett Ecat_Admin-konto (logga in första gången)...

Läs mer

Skydd av personuppgifter för användare som registrerats av EU-kommissionens identitetshanteringstjänst (Identity Management Service)

Skydd av personuppgifter för användare som registrerats av EU-kommissionens identitetshanteringstjänst (Identity Management Service) Skydd av personuppgifter Skydd av personuppgifter för användare som registrerats av EU-kommissionens identitetshanteringstjänst (Identity Management Service) 1. Vad är identitetshanteringstjänsten? EU-kommissionens

Läs mer

Undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst för statsunderstöd: bruksanvisning för sammanslutningar

Undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst för statsunderstöd: bruksanvisning för sammanslutningar Undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst för statsunderstöd: bruksanvisning för sammanslutningar Innehåll 1. Bra att veta innan du börjar använda tjänsten... 2 1.1 Ärendehanteringstjänsten...

Läs mer

WHOIS policy för.eu-domännamn

WHOIS policy för.eu-domännamn WHOIS policy för.eu-domännamn 1/7 DEFINITIONER Termer som definieras i allmänna villkor och/eller i tvistlösningsreglerna för domänen.eu skrivs i kursiv stil i detta dokument. AVSNITT 1. INTEGRITETSPOLICY

Läs mer

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen.

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. 1. Webbläsare Följande versioner av webbläsare stöds: Netscape från version 7.x Firefox från version 1.x Internet Explorer

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna ANVÄNDARVILLKOR 1. Allmänt 1.1 Dessa användarvillkor ( Användarvillkoren ) gäller när du som användare ( Användare ) ingår avtal ( Avtalet ) med M.C. WITTE of Sweden AB, org. nr 556871-4298, med adress

Läs mer

Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss.

Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss. SEKRETESSPOLICY Ikraftträdandedag: 16.10.2014 Denna sekretesspolicy förklarar hur vi hanterar den personliga information du förser oss med på webbplatser som kontrolleras av AbbVie (inklusive dess dotterbolag

Läs mer

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Snabbstartsguide Kontrollera e-post Konfigurera din iphone eller ipad så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender

Läs mer

TARGET2- Suomen Pankki

TARGET2- Suomen Pankki REGLER OM AUTOMATISK KOLLATERALISERING I TARGET 2-SUOMEN PANKKI Definitioner automatisk kollateralisering: intradagskredit som en nationell centralbank i euroområdet beviljar i centralbankspengar till

Läs mer

Tjänstevillkor. Doc: 890-01002, R1.0 1 www.yanzi.se

Tjänstevillkor. Doc: 890-01002, R1.0 1 www.yanzi.se Tjänstevillkoren beskriver Yanzi s tjänster, integritetspolicy, begränsning av ansvar, förpliktelser, osv. Tjänstevillkoren är skrivna på svenska och gäller den Svenska marknaden. Doc: 890-01002, R1.0

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

Integritetspolicy och samtycke

Integritetspolicy och samtycke Integritetspolicy och samtycke enligt personuppgiftslagen (PuL) avseende E-medborgarkonto V.1.0 1(5) VI BRYR OSS OM DIN PERSONLIGA INTEGRITET OCH SÄKERHET Svensk e-identitet anstränger sig hårt för att

Läs mer

Internetsäkerhet. banktjänster. September 2007

Internetsäkerhet. banktjänster. September 2007 Internetsäkerhet och banktjänster September 2007 Skydda din dator Att använda Internet för att utföra bankärenden är enkelt och bekvämt. Men tänk på att din datormiljö måste vara skyddad och att du aldrig

Läs mer

Administration generellt

Administration generellt Administration generellt Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Generellt Med Business Online Administration kan du bl.a. registrera, ändra och ta bort användare beställa

Läs mer

Användarhandledning för RSV:s Elektroniska brevlåda

Användarhandledning för RSV:s Elektroniska brevlåda Användarhandledning för RSV:s Elektroniska brevlåda Dokumentversion: 1.9 RSV IT 2001-02-01 RSV:s Elektroniska brevlåda Innehållsförteckning 1 Allmänt om den elektroniska brevlådan... 3 2 Lite mer tekniskt...

Läs mer

2. Obligatoriska uppgifter för att kunna behandla din ansökan är:

2. Obligatoriska uppgifter för att kunna behandla din ansökan är: 1. Översikt hur du gör en ansökan 2. Obligatoriska uppgifter i en ansökan 3. Välja utbildningar 4. Skapa ett användarkonto 5. Skapa en ansökan Rangordna dina utbildningsval Bifoga obligatoriska handlingar/bilagor

Läs mer

Hja lp till Mina sidor

Hja lp till Mina sidor Hja lp till Mina sidor Vanliga Frågor Varför godkänner inte Mina sidor mitt personnummer trots att jag har prövat flera gånger och är säker på att jag skrivit rätt? Du behöver använda ett 12 siffrigt personnummer

Läs mer

Hur du registrerar en ansökan om pre-lei på NordLEI-webbportalen

Hur du registrerar en ansökan om pre-lei på NordLEI-webbportalen Hur du registrerar en ansökan om pre-lei på NordLEI-webbportalen Som en del av NordLEI-webbportalen kan kunder ansöka om pre-lei för sina juridiska personer. Dessutom tillåter NordLEI även både så kallad

Läs mer

Ansök om Autogiro hos din golfklubb

Ansök om Autogiro hos din golfklubb Ansök om Autogiro hos din golfklubb Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Skapa en användare... 3 Fyll i en ansökan... 5 Skriv ut, signera och lämna in din blankett till din golfklubb... 6 Vid

Läs mer

Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok Om du redan har Mac OS X 10.3 eller senare installerat på datorn: Du behöver bara uppgradera till Leopard. Se Uppgradera Mac OS X på sidan 1. Om du vill installera

Läs mer

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst PRI Pensionsgarantis kunder har möjlighet att utnyttja de webbtjänster som erbjuds på PRI Pensionsgarantis webbplats. För att kunna börja använda tjänsten

Läs mer

Guide till Min ansökan

Guide till Min ansökan Guide till Min ansökan INNAN DU BÖRJAR På startsidan kan du välja språk (svenska eller finska). För att kunna fylla i ansökan behöver du skapa ett användarkonto (se instruktion på bild 3). Ska du som skapar

Läs mer

Ny funktionalitet för Finansinspektionens offentliggörande av prospekt

Ny funktionalitet för Finansinspektionens offentliggörande av prospekt PROMEMORIA Datum 2007-04-13 Författare Ruth Yosef Ny funktionalitet för Finansinspektionens offentliggörande av prospekt Finansinspektionen P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787

Läs mer

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder... 1 Översikt... 2 Logga in... 2 Ditt ärende... 3 Hur använder du kundwebben... 3 informationsfältet... 4 Arbetsfältet... 4

Läs mer

Manual webb-bidrag. Giltig från 2015-02-01. Kontakt: Emilia Lindberg, turist- och fritidskonsulent 0456-82 22 51 emilia.lindberg@bromolla.

Manual webb-bidrag. Giltig från 2015-02-01. Kontakt: Emilia Lindberg, turist- och fritidskonsulent 0456-82 22 51 emilia.lindberg@bromolla. Manual webb-bidrag Giltig från 2015-02-01 Kontakt: Emilia Lindberg, turist- och fritidskonsulent 0456-82 22 51 emilia.lindberg@bromolla.se Innehåll 1. Inledning och webbadress 2. Lösenord 3. Logga in 4.

Läs mer

Manual Interbook. Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14)

Manual Interbook. Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14) Manual Interbook Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1. 1 Föreningsregistret... 3 1.2 Kontaktpersoner... 3 1.3 Huvudanvändare och underanvändare... 3 2. Hitta

Läs mer

Kreditkortshantering online med Mamut Pro. WorldPay

Kreditkortshantering online med Mamut Pro. WorldPay Kreditkortshantering online med Mamut Pro WorldPay 2000 Mamut ASA. All rights reserved. Produced in Norway by Mamut Press. Mamut and GBA are registered trademarks of Mamut ASA. The MS Windows trademark

Läs mer

Anmälan om att du har fått ett säkert e-postmeddelande

Anmälan om att du har fått ett säkert e-postmeddelande Tullens tjänst Turvasähköposti Kundanvisning www.tulli.fi version 2.2 8.1.2015 ersätter version 2.1 22.5.2014 Tullens tjänst Turvasähköposti Tullen skickar dig ett krypterat e-postmeddelande när meddelandet

Läs mer

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser Användarvillkor Dessa villkor gäller för webbplatserna www.glossybox.se och www.themanbox.se ( Webbplatsen ), de prenumerationstjänster som erbjuds på Webbplatsen ( Prenumerationerna ) och de boxar eller

Läs mer

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner 2015-01- 12 Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner Vad tjänsten innebär Alla SCUF:s regionstyrelser, vidare nämnt som regionerna, har tillgång till en tjänst

Läs mer

IT-riktlinjer Nationell information

IT-riktlinjer Nationell information IT-riktlinjer Nationell information Syftet med denna It-riktlinje: den ska vägleda i användningen av Studiefrämjandets gemensamma datornätverk och dess it-resurser, vilket även innefattar den egna datorarbetsplatsen.

Läs mer

Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder

Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder VIKTIG INFORMATION Vänligen fyll i samtliga uppgifter i denna ansökan. CMC Markets UK Plc Filial Stockholm ( CmC markets ) måste

Läs mer

RIKTLINJER FÖR GRANSKNING AV GEMENSKAPSVARUMÄRKEN VID KONTORET FÖR HARMONISERING INOM DEN INRE MARKNADEN (VARUMÄRKEN OCH MÖNSTER) Del A

RIKTLINJER FÖR GRANSKNING AV GEMENSKAPSVARUMÄRKEN VID KONTORET FÖR HARMONISERING INOM DEN INRE MARKNADEN (VARUMÄRKEN OCH MÖNSTER) Del A RIKTLINJER FÖR GRANSKNING AV GEMENSKAPSVARUMÄRKEN VID KONTORET FÖR HARMONISERING INOM DEN INRE MARKNADEN (VARUMÄRKEN OCH MÖNSTER) Del A ALLMÄNNA REGLER AVSNITT 3 BETALNING AV AVGIFTER, KOSTNADER OCH TAXOR

Läs mer

Express Import system

Express Import system Express Import system Förenklad guide för mottagare TNT s Express Import system TNTs Express Import System gör det enkelt för dig att få dokument, paket eller pallar upphämtade från 168 länder med mottagaren

Läs mer

För sökande: Användarguide till Akademins e-tjänst

För sökande: Användarguide till Akademins e-tjänst E-tjänstens användarguide 1 (18) 1.9.2015 För sökande: Användarguide till Akademins e-tjänst Innehåll Bra att veta innan du börjar... 2 E-tjänsten... 2 E-tjänsten fungerar med följande webbläsare... 2

Läs mer

Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok

Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok 2 Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Du hittar alltid senaste versionen av denna handbok på https://ipac.telia.com

Läs mer

Konton skapas normalt av användaren själv, men kan i undantagsfall behöva läggas upp av annan person, exempelvis en junioradmin.

Konton skapas normalt av användaren själv, men kan i undantagsfall behöva läggas upp av annan person, exempelvis en junioradmin. Junioradminlathund Junioradminlathund... 1 Vad är en junioradmin?... 1 Skapa konto... 1 Logga in som admin... 2 Aktivera användare... 2 Lägga in personer i grupper:... 3 Lägga in förälder:... 4 Lägga in

Läs mer

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare.

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare. Telias villkor för marknadsplatsen för molntjänster 2014-10-03 Dessa villkor ( Användarvillkoren ) gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller molnbaserade program ( Program ) till företag

Läs mer

SKÖTSELSKOLAN. Instruktioner till personal - för dig som arbetar på ett entreprenadföretag 2013-03-09

SKÖTSELSKOLAN. Instruktioner till personal - för dig som arbetar på ett entreprenadföretag 2013-03-09 SKÖTSELSKOLAN Instruktioner till personal - för dig som arbetar på ett entreprenadföretag 203-03-09 Innehållsförteckning. Aktivera ett användarkonto, jag har en egen e-postadress 3 2. Aktivera ett användarkonto,

Läs mer

Plus500UK Limited. Sekretesspolicy

Plus500UK Limited. Sekretesspolicy Plus500UK Limited Sekretesspolicy Sekretesspolicy Sekretesspolicy hos Plus500 Vår högsta prioritet är att skydda våra kunders och våra webbplatsbesökares personliga och ekonomiska information. I följande

Läs mer

en stor bokstav och en siffra. Lösenordet får inte innehålla några tecken (!,,#,%,&)

en stor bokstav och en siffra. Lösenordet får inte innehålla några tecken (!,,#,%,&) Gå in på www.lernia.se Klicka på rubriken Registrera CV 1. Fyll i dina användaruppgifter. - Skriv in din e-postadress, glöm inte att upprepa e-postadressen - Skriv in ett önskat lösenord och upprepa detta.

Läs mer

E-post på ett säkrare sätt. Information till domstolens aktörer. Inledning

E-post på ett säkrare sätt. Information till domstolens aktörer. Inledning 1 (7) E-post på ett säkrare sätt Inledning Information till domstolens aktörer Domstolen ska börja använda sig av e-postkryptering. Anledningen till att domstolen ska börja kryptera sin en e-post är att

Läs mer

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben!

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! Användarvillkor 1. GODKÄNNANDE AV VILLKOR Välkommen! TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! TaxiPro24.se erbjuder dig som åkare en

Läs mer

Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun

Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2012-11-13 Dnr 2012-259 Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun Användningen av IT-stöd i vårt dagliga

Läs mer

KONFIDENTIALITETSPOLICY

KONFIDENTIALITETSPOLICY KONFIDENTIALITETSPOLICY Konfidentialitetspolicy för gäster inom Rezidor Hotel Group Policyns omfattning. Konfidentialitetspolicyn för gäster (nedan kallad "policyn") beskriver hur vi inom Rezidor Hotel

Läs mer

Verkställighet. Funktionell beskrivning av tjänsten med elektronisk överföring Utgåva 1.0

Verkställighet. Funktionell beskrivning av tjänsten med elektronisk överföring Utgåva 1.0 1(20) Verkställighet Funktionell beskrivning av tjänsten med elektronisk överföring Utgåva 1.0 www.kronofogden.se E-postadress: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se Postadress Besöksadress Telefon Telefax

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter; SFS 2011:1103 Utkom från trycket den 8 november 2011 utfärdad den 27 oktober 2011. Enligt riksdagens beslut 1

Läs mer

Blogg.se användarvillkor

Blogg.se användarvillkor Blogg.se användarvillkor 1. Godkännande av Användarvillkoren 1. Företaget Blogg Esse AB (nedan "Blogg Esse") tillhandahåller tjänster avseende skapande och upprätthållande av s.k. bloggar (nedan "Blogg-tjänsterna").

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart - Nätanmälan. Den är skriven för att kunna användas av alla installatörer. Manualen kan användas

Läs mer

Manual. Patient. version 3.50

Manual. Patient. version 3.50 Manual Patient version 3.50 Innehåll Introduktion till Mina vårdkontakter...2 Vem kan använda tjänsten?... 2 Komma igång... 2 Ett säkert system... 2 Svar inom ett par dagar... 2 Support... 2 Skaffa användarkonto...3

Läs mer

För mer information eller svar på frågor kring tävlingen, skicka e-post till nordic@chiquita.com

För mer information eller svar på frågor kring tävlingen, skicka e-post till nordic@chiquita.com Regler och villkor Vinn en bananbåt från Chiquita (Sverige) ARTIKEL 1: Kampanjregler I dessa regler och villkor (härefter Regler och Villkor ) beskrivs de officiella reglerna för tävlingen Vinn en bananbåt

Läs mer

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst 1 Allmänt 1.1 Nore 862 AB, org. nr 556902-0091 ("Horse1"), tillhandahåller på www.horse1.se, eller på annan av Horse1 anvisad webbplats ("Webbplatsen")

Läs mer

Sekretesspolicy för privatkunder

Sekretesspolicy för privatkunder Sekretesspolicy för privatkunder 1. Personuppgiftsansvarig Tikkurila Sverige AB (häri kallat Tikkurila) Textilgatan 31 120 86 Stockholm Sverige Org.nr: 556001-8300 Tel: +46(0)8 775 6000 2. Kontaktuppgifter

Läs mer

Handbok för Energimyndighetens e-tjänster

Handbok för Energimyndighetens e-tjänster Handling Datum 1 (13) Handbok för s e-tjänster EM4500 W-4.0, 2010-11-22 Handling Datum 2 (13) Innehåll 1 Inledning 3 2 Att logga in 4 2.1 Logga in med mobilt BankID... 5 2.2 Logga in med BankID på fil...

Läs mer

Sekretesspolicy för marknadsföringsregister

Sekretesspolicy för marknadsföringsregister Sekretesspolicy för marknadsföringsregister 1. Personuppgiftsansvarig Tikkurila Sverige AB (häri kallat Tikkurila) Textilgatan 31 120 86 Stockholm Sverige Org.nr: 556001-8300 Tel: +46(0)8 775 6000 2. Kontaktuppgifter

Läs mer

Användarguide till Corporate Netbank. Cash management-tjänster

Användarguide till Corporate Netbank. Cash management-tjänster Användarguide till Corporate Netbank Cash management-tjänster Introduktion Den här guiden ger dig en överblick över de vanligaste Cash management-funktionerna i Corporate Netbank samt tips om hur applikationen

Läs mer

Manual för ansökan till Stiftelsen Kjellbergska Flickskolans Donationer

Manual för ansökan till Stiftelsen Kjellbergska Flickskolans Donationer Manual för ansökan till Stiftelsen Kjellbergska Flickskolans Donationer Sida 1 av 12 1. Komma igång med din stipendieansökan 3 1.1 Läs texten Tänka på 3 1.2 Logga in eller Skapa nytt användarkonto 4 1.3

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter Datum Diarienr 2013-05-08 1552-2012 Socialnämnden i Norrköpings kommun Rådhuset 601 81 Norrköping Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter Datainspektionens

Läs mer

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 22.7.2013 Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 1. Allmänt Tjänsten Elisa Kirja (nedan Innehållstjänsten) är avsedd för konsumentkunder. Dessa

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

Välkommen till Min Ansökan

Välkommen till Min Ansökan Välkommen till Min Ansökan Min ansökan är en e-tjänst för företag och offentliga aktörer som ansöker om medel i följande stöd: Europeiska regionala utvecklingsfonden, projektmedel, regionalt investeringsstöd,

Läs mer

Pyramid Business Studio - e-line & Betalkort

Pyramid Business Studio - e-line & Betalkort Pyramid Business Studio - e-line & Betalkort 21 mars 2005 Pyramid E-handel med betalkort via DebiTech fr om 3.39A Betalningssätt I kontaktregistret har val av betalningssätt tillkommit betalkort eller

Läs mer

Snabbguide för iphone / ipad

Snabbguide för iphone / ipad Snabbguide för iphone / ipad Innehållsförteckning Snabbguide för iphone / ipad... 1 Första uppstarten... 1 Apple-ID... 1 Hitta min iphone... 1 Säkerhetskod... 1 Trådlöst nätverk (Wi-Fi)... 2 E-post, kalender

Läs mer

Handbok för medborgare i Dexter Barnomsorg

Handbok för medborgare i Dexter Barnomsorg Handbok för medborgare i Dexter Barnomsorg Handbok för medborgare i Dexter (14) 2 Innehåll Inledning...4 Vem är medborgare?...4 Hur får jag mitt konto?...4 Hur loggar jag in?...4 Jag är inte bara mamma...4

Läs mer

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter.

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter. Snabbstartsguide ESET Cybersecurity ger ett avancerat skydd för din dator mot skadlig kod. Baserat på ThreatSense genomsökningsmotor som först introducerades i det prisbelönta NOD32 antivirussystemet,

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

Insättningsuppgift via Internet Användarmanual

Insättningsuppgift via Internet Användarmanual Juli 2014 Insättningsuppgift via Internet Användarmanual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion...3 1.1 Det här dokumentet... 3 1.2 Vad är Bankgirot?...

Läs mer

Handledning för eklara

Handledning för eklara 2014-04-04 Handledning för eklara Innehåll Tekniska krav... 2 Användarkonto i eklara... 2 Att söka bidrag hos Forte... 3 Anvisningar för ansökan... 3 Ansökansformuläret... 3 Elektroniska bilagor till ansökan...

Läs mer

Allmänna Villkor. 1. Användarvillkor. Uppdaterade 2012-01-27. Välkommen till www.my-medi-info.com, nedan Webbplatsen.

Allmänna Villkor. 1. Användarvillkor. Uppdaterade 2012-01-27. Välkommen till www.my-medi-info.com, nedan Webbplatsen. Allmänna Villkor Uppdaterade 2012-01-27 Välkommen till www.my-medi-info.com, nedan Webbplatsen. PHR Technologies AB, nedan PHR, har utvecklat Webbplatsen och programvaran My Medi Info. My Medi Info, nedan

Läs mer

Evenemang på na.se. Klicka på Skapa evenemang! Klicka på Skapa nytt konto!

Evenemang på na.se. Klicka på Skapa evenemang! Klicka på Skapa nytt konto! Evenemang på na.se Så här skapar man arrangörskonto och lägger in evenemang i guiden, steg för steg Guiden finns på http://na.se/evenemang. Det är också där som man hittar länken till sidan där man loggar

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version A SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 2 Så här skapar du en ny sida. Mycket av informationen nedan kan tillämpas på skapandet av andra typer av innehåll, till exempel nyheter, blogginlägg,

Läs mer

PAYPAL / JETSHOP. Aktiveringsinstruktioner för PayPal-kunder -Så här aktiverar du PayPal i din webbshop

PAYPAL / JETSHOP. Aktiveringsinstruktioner för PayPal-kunder -Så här aktiverar du PayPal i din webbshop PAYPAL / JETSHOP Aktiveringsinstruktioner för PayPal-kunder -Så här aktiverar du PayPal i din webbshop För att börja ta emot PayPal-betalningar behöver du öppna ett företagskonto hos PayPal (Steg 1). Alla

Läs mer

Reglerna för e-post i korthet

Reglerna för e-post i korthet Reglerna för e-post i korthet Som e-postanvändare har du en eller flera roller reglerna för exempelvis personal och studerande är delvis olika. Alla regler ska följas Använd andra lösenord vid akaddemin

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER 1. Allmänt Dessa allmänna villkor utgör ett avtal (nedan benämnt Avtalet) mellan dig, som användare (nedan benämnd som Användaren) och TV4 AB

Läs mer

version: 200702-1 Sidan 1 av 5

version: 200702-1 Sidan 1 av 5 version: 200702-1 Sidan 1 av 5 Ditt användarnamn: cykel.a@bck.nu Lösenord: pedal ALLMÄNT SajtMail är ett E-post system som går att komma åt via SajtMail Web som är en lösning där du använder din webbläsare

Läs mer

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats.

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. ANVÄNDNINGSVILLKOR Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. Genworth Financial-gruppen av företag som erbjuder försäkrings- och finanstjänster ("Genworth Financial") tillhandahåller

Läs mer

Användarguide mbox.se webbmail. Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med ditt nya mbox.se konto

Användarguide mbox.se webbmail. Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med ditt nya mbox.se konto Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med ditt nya mbox.se konto Sida 1 av 15 Version 1.0 Document name: MboxWebbmail_Guide.docx Issued by: Date: 2015-02-06 Reg. no: Description: Approved: M.P

Läs mer

Novell Vibe 4.0. Mars 2015. Snabbstart. Starta Novell Vibe. Bekanta dig med gränssnittet och funktionerna i Novell Vibe

Novell Vibe 4.0. Mars 2015. Snabbstart. Starta Novell Vibe. Bekanta dig med gränssnittet och funktionerna i Novell Vibe Novell Vibe 4.0 Mars 2015 Snabbstart När du börjar använda Novell Vibe kanske du vill börja med att skapa en personlig arbetsyta och en teamarbetsyta. Det här dokumentet innehåller information om hur du

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online 2013-09-27 INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen till Advance Online!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt...

Läs mer

Lunchkort Webbtjänst Manual för användning av tjänsten 1.1.2012

Lunchkort Webbtjänst Manual för användning av tjänsten 1.1.2012 Lunchkort Webbtjänst Manual för användning av tjänsten 1.1.2012 1. Inloggning och val av företag... 2 2. Val av företag... 2 3. Val av språk... 3 4. Aktivering och hantering av lunchförmåns beställningar...

Läs mer

Informationssäkerhetsanvisning

Informationssäkerhetsanvisning HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT 2012-12-12 Dnr 074-11-19 Informationssäkerhetsanvisningar Användare Beslutad av enhetschef för Gemensamma förvaltningen i enlighet med rektors beslut fattat den 16 februari

Läs mer

GROUPON SVERIGE SEKRETESSPOLICY

GROUPON SVERIGE SEKRETESSPOLICY GROUPON SVERIGE SEKRETESSPOLICY Datum för ikraftträdande: 2014-06-13 Denna sekretesspolicy ( Sekretesspolicy ) förklarar hur Groupon AB, Hälsingegatan 49, 113 31 Stockholm ( Groupon Sverige, oss, vår och

Läs mer

Manual webb-förening. Giltig från 2015-02-01. Kontakt: Emilia Lindberg, turist- och fritidskonsulent 0456-82 22 51 emilia.lindberg@bromolla.

Manual webb-förening. Giltig från 2015-02-01. Kontakt: Emilia Lindberg, turist- och fritidskonsulent 0456-82 22 51 emilia.lindberg@bromolla. Manual webb-förening Giltig från 2015-02-01 Kontakt: Emilia Lindberg, turist- och fritidskonsulent 0456-82 22 51 emilia.lindberg@bromolla.se Innehåll 1. Inledning 2. Föreningsregister på webben 3. Logga

Läs mer

VILLKOR FÖR TJÄNSTER. Läs dessa villkor ("tjänstevillkor") noggrant innan du använder tjänsterna.

VILLKOR FÖR TJÄNSTER. Läs dessa villkor (tjänstevillkor) noggrant innan du använder tjänsterna. GLOBAL VERSION 7 November 2014 VILLKOR FÖR TJÄNSTER 1. INLEDNING Volvo vill erbjuda dig bästa möjliga tjänster (anges nedan i detta avsnitt 1) för att göra det så säkert, bekvämt och trevligt som möjligt

Läs mer

Internetbanken företag. Möjligheternas internetbank

Internetbanken företag. Möjligheternas internetbank Internetbanken företag Möjligheternas internetbank Välkommen till gränslösa affärsmöjligheter Med internetbanken står dörren till banken alltid öppen för dig och företaget. Du når internetbanken via alla

Läs mer

Följ dessa steg för att försäkra dig om att ditt konto aktiveras på rätt sätt. Aktivera PayPal i Jetshops gränssnitt

Följ dessa steg för att försäkra dig om att ditt konto aktiveras på rätt sätt. Aktivera PayPal i Jetshops gränssnitt PAYPAL / JETSHOP Aktiveringsinstruktioner för PayPal-kunder Så här aktiverar du PayPal i din webbshop För att börja ta emot PayPal-betalningar behöver du öppna ett företagskonto hos PayPal (Del 1). Alla

Läs mer

AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ)

AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ) AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ) AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ) AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ) Här presenteras ett antal frågor och svar med avsikt att tillhandahålla support till förmedlare

Läs mer

Internetbanken. öppen alla dagar klockan 0-24. www.sparbanken-nord.se

Internetbanken. öppen alla dagar klockan 0-24. www.sparbanken-nord.se Internetbanken öppen alla dagar klockan 0-24 www.sparbanken-nord.se Säkerhet i internetbanken. För att du ska känna dig trygg när du gör dina bankärenden i internetbanken tillämpar vi en av marknadens

Läs mer

Regler och villkor för arrangörens användning utav registrerings- och betaltjänsten Participant.se (utökat versionsnummer 1.0)

Regler och villkor för arrangörens användning utav registrerings- och betaltjänsten Participant.se (utökat versionsnummer 1.0) Regler och villkor för användning Participant.se Här hittar du villkoren för att använda tjänsten Participant.se. Godkännande av de villkor och förutsättningar som finns vid aktuell tidpunkt utgör ett

Läs mer

Hja lpdokument fo r IncertOnline

Hja lpdokument fo r IncertOnline Hja lpdokument fo r IncertOnline Introduktion IncertOnline är en webbportal till stöd för certifierade personer hos Installations Certifiering i Stockholm AB (INCERT). Som inloggad kan personen se sina

Läs mer

Våra allmänna villkor är framtagna för att skydda dig som kund!

Våra allmänna villkor är framtagna för att skydda dig som kund! Allmänna Villkor Våra allmänna villkor är framtagna för att skydda dig som kund! 1 Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet ( Avtalet ) mellan kunden ( Kund ) och Lokaldelen i Sverige AB(

Läs mer

BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare

BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare Dokumenttyp Datum. Sida Vår referens D-nr: 07-6365 2015-04-14 1 (5) Version C BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare Användarvillkor för Ledningskollen.se Ledningskollen.se är en webbtjänst som syftar

Läs mer

Användarmanual för Lunds universitets sökandeportal

Användarmanual för Lunds universitets sökandeportal Användarmanual för Lunds universitets sökandeportal 1 Innehållsförteckning 1. ATT SÖKA EN ANSTÄLLNING VIA SÖKANDEPORTALEN... 3 1.1 LOGGA IN I SÖKANDEPORTALEN... 3 1.2 SKAPA ETT NYTT KONTO... 4 1.3 LÖSENORD...

Läs mer

Villkor för registrerad medlem

Villkor för registrerad medlem Villkor för registrerad medlem Sammanfattning Detta avtal innebär i sammanfattning: - All interaktion som sker på Crowdculture skall respektera villkoren i detta avtal samt tillämplig svensk och internationell

Läs mer

Ansöka om projektmedel i Projektrummet

Ansöka om projektmedel i Projektrummet 1(11) Datum 2009-11-06 Ansöka om projektmedel i Projektrummet Läs all information om ansökningsomgången (utlysningen) Börja alltid med att läsa vad som krävs för den ansökningsomgång du tänker söka medel

Läs mer

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare PRERELEASE 03/07/2011 Juridisk information Juridisk information Juridisk information finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii

Läs mer

WebOrderInstallation <====================>

WebOrderInstallation <====================> WebOrderInstallation 1 För installation av en kund som klient (en yttre användare som via WebOrderHandeln registrerar order) se vidare dokumentationen RdpKlientInstallation.pdf som kan hämtas ner från

Läs mer