KONTORET FÖR HARMONISERING INOM DEN INRE MARKNADEN (VARUMÄRKEN OCH MÖNSTER)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KONTORET FÖR HARMONISERING INOM DEN INRE MARKNADEN (VARUMÄRKEN OCH MÖNSTER)"

Transkript

1 VILLKOR FÖR ELEKTRONISKA MEDDELANDEN FRÅN OCH TILL HARMONISERINGSKONTORET INOM ANVÄNDAROMRÅDET ENLIGT BESLUT NR EX-13-2 ( Grundbeslut om elektroniska meddelanden ) Användarna ombeds att läsa följande information noga och är bundna av de åtaganden som anges i siutet av dokumentet. 1) Definition av användarområde (user area) och innehåll Användarområdet (user area) är en professionell och säker elektronisk plattform som endast kan nås via ett personligt konto (eller underkonto) och som ger identifierade användare personlig åtkomst till användarrelaterad information och verktyg via internet. Åtkomst till användarområdet ges endast via KHIM:s officiella webbplats (www.oami.europa.eu). Användarområdet ger användarna möjlighet att se en lista över alla deras tidigare och aktuella akter hos kontoret, ta emot, visa, skriva ut och spara alla elektroniskt genererade dokument och underrättelser som skickats till dem från kontoret, ladda upp, visa, skriva ut och spara alla elektroniska dokument och underrättelser som de har skickat till kontoret, utföra olika e-funktioner som gäller gemenskapsvarumärken och registrerade gemenskapsformgivningar: e-ansökan, e-åtgärder, e-förnyelser osv., hantera alla sina personliga uppgifter (adress, telefon osv.), konfigurera ett personligt aviseringssystem, hantera sina KHIM-konton för finansiella transaktioner. Villkor för elektroniska meddelanden från och till harmoniseringskontoret Sida 1

2 2) Användarområdets innehåll a) Lista över akter I användarområdet har användaren en lista över alla sina tidigare (avslutade) och aktuella akter hos kontoret. Listan kommer att ha sökfunktioner och användaren kommer att kunna gå in i de enskilda dokumenten i dessa akter. Listan i användarområdet kommer bara att visa de akter där den identifierade användaren berörs av förfarandet (i egenskap av part, företrädare osv.). För närvarande finns listor över akter tillgängliga inom följande områden: Gemenskapsvarumärken. Gemenskapsformgivningar. Invändningar avseende ett gemenskapsvarumärke. Anteckningar, omvandlingar, begäran om tillgång till akter. Listan kan komma att utökas senare. b) Underrättelser om beslut och andra dokument Med hjälp av användarområdet kan KHIM med giltig verkan skicka underrättelser om beslut och andra dokument elektroniskt. Med användarområdet kan användaren välja elektroniska meddelanden via plattformen eller andra giltiga sätt att kommunicera. Om användaren har valt elektroniska meddelanden underrättar KHIM användaren om alla beslut och dokument elektroniskt via användarområdet såvida inte detta förhindras av tekniska skäl. Användaren kan när som helst välja mellan elektroniska meddelanden eller andra kommunikationssätt som medges av de gällande reglerna. Ändrad status kan dock börja gälla först när det är tekniskt möjligt. Användarna kan välja att ta emot aviseringar när ett beslut eller annat dokument som behöver hanteras finns tillgängligt i användarområdet. Aviseringen kan skickas via e-post, sms eller andra för ändamålet angivna tekniska medel. En liknande avisering syns så snart användaren loggar in på användarområdet. Aviseringen har ingen rättsverkan, utan tjänar bara som information. Underrättelse om ett beslut eller annat dokument anses emellertid ha gjorts vid utgången av den femte dagen efter den dag som kontoret placerade beslutet eller dokumentet i användarens inkorg i användarområdet. Användaren rekommenderas att logga in på användarområdet minst en gång i veckan för att ta del av beslut eller andra dokument som sänts till användaren. Datumet för underrättelsen om ett beslut eller annat dokument anges i användarområdet. Villkor för elektroniska meddelanden från och till harmoniseringskontoret Sida 2

3 Om användaren inte kommer åt ett beslut eller annat dokument ska användaren informera KHIM omedelbart. Användaren kommer när som helst att kunna se, skriva ut eller spara underrättelser. c) Begäranden, meddelanden eller andra dokument som skickas till kontoret Med hjälp av användarområdet kan du skicka begäranden (dvs. ansökningar, förnyelser osv.), meddelanden eller dokument elektroniskt. När en begäran, ett meddelande eller annat dokument har lämnats in elektroniskt ska som regel senare begäranden, meddelanden eller andra dokument skickas på samma sätt, såvida inte detta är omöjligt av tekniska skäl; då kan användaren välja ett annat kommunikationssätt. Begäranden, meddelanden eller andra dokument som skickas till KHIM kontrolleras automatiskt för att överföringen ska ske på ett säkert sätt. Om avvikelser konstateras vid en sådan kontroll kommer dokumentet i fråga att avvisas. I händelse av en störning under den elektroniska överföringen av begäranden, meddelanden eller andra dokument måste dessa skickas med något av de andra kommunikationssätt som de tillämpliga procedurreglerna tillåter. Användaren ska informera kontoret om sådana störningar. En bekräftelse på mottagandet med bl.a. mottagandedatumet skickas till användaren. Tidpunkten för mottagande av begäranden, meddelanden eller andra dokument ska anses vara den tidpunkt då mottagandet godkändes och ska anges i spansk lokaltid. Att mottagandet bekräftas betyder inte nödvändigtvis att begäran, meddelandet eller dokumentet i fråga är förfarandemässigt tillåtligt. Användaren kommer när som helst att kunna se, skriva ut och/eller spara dessa begäranden, meddelanden eller andra dokument. d) Användarområdets e-funktioner Ett antal olika e-funktioner (e-ansökan, e-åtgärder, e-förnyelser osv.) kan utföras via användarområdet. Följande funktioner kan utföras via användarområdet: E-ansökan: o Gemenskapsvarumärken. o Gemenskapsformgivningar. o Invändningar mot ett gemenskapsvarumärke. o Begäranden om annullering eller ogiltigförklaring. o Överklaganden. Villkor för elektroniska meddelanden från och till harmoniseringskontoret Sida 3

4 E-förnyelser: o Gemenskapsvarumärken. o Gemenskapsformgivningar. Specifika e-åtgärder avseende gemenskapsvarumärken: o Återkallande. o Överlåtelse. o Fullständig eller delvis överföring. o Anmärkningar från tredje man. o Hantering av tidsfrister (förlängning, uppskov). o Begränsning av listor över varor och tjänster. o Inlämning av begäranden, meddelanden eller andra dokument (företräde, prioritet, översättningar, fortsatt förhandling, återställande av försutten tid). o Begäran om omvandling. Specifika e-åtgärder avseende gemenskapsformgivningar: o Fullständig överföring. o Överlåtelse. o Inlämning av begäranden, meddelanden eller andra dokument (prioritet, uppskjuten formgivning). Specifika e-åtgärder avseende invändningar: o Återkallande av invändning. o Hantering av gemensamma begäranden. o Hantering av tidsfrister (förlängning, uppskov). o Hantering av tillåtlighetsfrågor (svar på brister, betalning). o Inlämning av begäranden, meddelanden eller andra dokument (nya fakta, bevis och argument, observationer, bevis på användning, översättningar, svar på begränsningar). Specifika e-åtgärder avseende överklaganden: o Återkallande av överklagande. o Bristhantering (svar på brister). o Hantering av tidsfrister (förlängning). o Inlämning av begäranden, meddelanden eller andra dokument (angivande av grunder/motiv, observationer, översättningar, svar). Specifika e-åtgärder avseende annullering/ogiltigförklaring: o Återkallande av annullering/ogiltigförklaring. o Hantering av tillåtlighetsfrågor (svar på brister, betalning). o Hantering av tidsfrister (förlängning, uppskov). o Inlämning av begäranden, meddelanden eller andra dokument (motiveringar, observationer, översättningar, svar). Villkor för elektroniska meddelanden från och till harmoniseringskontoret Sida 4

5 Andra tillgängliga e-funktioner*: o Utnämning/överföring/radering av ombud. o Uppdatering av uppgifter om ombud/ägare. o Uppdatering av referenser för ombud/ägare. o Begäran om tillgång till akter. o Begäran om information. o Begäran om korrigeringar av informationen på KHIM:s webbplats. o Begäran om sökning. o Klagomål. I användarområdet kan användare i förfaranden mellan parter (för närvarande endast tillgängligt vid invändningsförfaranden i första instans) och när de två parterna är registrerade användare lämna in gemensamma begäranden som godkänns (signeras) elektroniskt av de båda parterna. Frånsägande av ansvar: Listan över funktioner kan ändras när som helst. Den senaste gällande versionen av denna lista finns på webbplatsen. Kontoret kan inte garantera att alla dessa funktioner kan utföras vid alla tidpunkter. Bilagor: 1. I alla ovan nämnda förfaranden och där så är lämpligt, kan användaren bifoga stödjande dokument som bilagor, vilka omfattas av följande tekniska krav: Tekniska krav för bilagor 2. VARNING: Korrekt e-ansökan avseende ett gemenskapsvarumärke förutsätter att alla varor och/eller tjänster som ansökan om registrering avser anges i det för ändamålet avsedda textfältet. Detta kan göras genom att den sökande väljer någon av de förvalda benämningarna från den harmoniserade plocklistan som kontoret gjort tillgänglig för ändamålet, eller genom att skriva in de berörda varorna och tjänsterna manuellt direkt i fältet, alternativt kan dessa två metoder kombineras. Observera dock att om varorna och/eller tjänsterna inte fylls i på de sätt som anges ovan, utan endast beskrivs i ett separat dokument som skickas med som bilaga eller lämnas in i efterhand, kommer ansökan inte att anses vara en e-ansökan, med följden att den vanliga grundavgiften för ansökan debiteras i stället för den reducerade avgiften för e-ansökan. e) Hantering av det personliga aviseringssystemet (gemenskapsvarumärken och registrerade gemenskapsformgivningar) När användarna är inloggade kan de skapa aviseringar på nätet. Det finns tre olika typer av aviseringar: - Kalenderaviseringar. - Kontrollaviseringar. - Bevakningsaviseringar. Villkor för elektroniska meddelanden från och till harmoniseringskontoret Sida 5

6 Aviseringarna visas i användarområdet och kan skickas via e-post, sms eller andra angivna tekniska medel. Aviseringarna ges endast i informationssyfte och ska inte betraktas som underrättelser. Om en avisering av någon anledning inte skickats eller innehåller fel, påverkas vare sig underrättelsen eller, i tillämpliga fall, de relevanta tidsgränserna. f) Tillgång till KHIM-kontoinformation I användarområdet har en registrerad kontoinnehavare även tillgång till all information om sitt konto, t.ex. betalningsbalans, transaktioner och utestående fordringar. g) Elektronisk betalning med kreditkort Vissa avgifter som ska betalas till KHIM kan betalas med kreditkort, förutsatt att betalningen avser en åtgärd som gjorts via användarområdet. Alla betalningar ska göras i euro. Betalning med kreditkort anses vara gjord det datum då e- ansökan eller begäran fullgjordes. Betalningen anses inte vara gjord om transaktionen misslyckas av någon anledning när KHIM försöker belasta kreditkortet. Detta gäller även när betalaren inte bär ansvaret för att transaktionen misslyckats. Följande kreditkort kan användas: (a) (b) (c) Visa. Mastercard. Eurocard. Betalning med kreditkort godtas för närvarande endast vid ansökningar om varumärken (inbegripet kategoriavgifter) eller formgivningar och vid förnyelser. I vilket fall som helst kommer det relevanta webbverktyget (t.ex. verktyget för e- ansökan) att ange när en avgift kan betalas med kreditkort. 3) Ansökan om användarkonto och användarvillkor Ansökan om att få öppna ett konto måste göras på nätet. Så snart ansökan har godkänts av KHIM kan användaren välja hur han/hon ska få sitt användar-id och personliga lösenord. Användaren måste ändra lösenordet när han/hon loggar in i användarområdet för första gången och därefter åtminstone var sjätte månad. Användaren kan öppna underordnade konton, som är beroende av huvudkontot. Användaren är ansvarig för att använda systemet på vederbörligt sätt och upprätthålla sekretess med avseende på sitt konto, lösenord och, i tillämpliga fall, Villkor för elektroniska meddelanden från och till harmoniseringskontoret Sida 6

7 tillhörande underordnade konton, oavsett vem som använder kontot eller de underordnade kontona. Ett användarkonto som inte har använts under tre års tid kommer att stängas automatiskt. Om detta inträffar måste användaren ansöka om att få öppna ett konto på nytt. Användarområdessystemet ställer flera olika standardåtgärder till förfogande, som kan vidtas under pågående förfaranden inför KHIM. Om en användare väljer någon av dessa standardåtgärder kommer detta att gälla framför alla andra uppgifter eller anmärkningar som användaren gett. Exempel: Om en användare tar tillbaka ett gemenskapsvarumärke i systemet genom att klicka på motsvarande ruta, kommer denna åtgärd att gälla oavsett om användaren tidigare har lämnat andra anmärkningar som strider mot detta, och användaren kommer endast anses ha ingett en begäran om att ta tillbaka gemenskapsvarumärket i fråga. 4) Användarens godkännande av att KHIM skickar information till användarens e-postadress När användaren öppnar ett användarkonto och anger sin e-postadress kommer han/hon att få frågan om han/hon tillåter att KHIM skickar information som rör immateriella rättigheter, t.ex. nyheter om varumärken och formgivningar, inbjudningar till seminarier, workshopar osv., till användaren på hans/hennes e-postadress. KHIM förbinder sig att hålla e-postadresser som lämnats i sådana syften konfidentiella och att inte på något sätt offentliggöra dem eller ställa dem till förfogande på annat sätt. Syftet med informationen är endast att informera och hålla användarna uppdaterade om frågor och nyheter som rör immateriella rättigheter, inklusive allmänna eller särskilda undersökningar. 5) Begäran om stängning av användarkonto Användaren kan när som helst begära att användarkontot stängs. Kontot kommer att stängas så snart det är tekniskt möjligt. Fram till att användarkontot har stängts helt och hållet ska alla bestämmelser i fråga om användarområdet vara gällande och fullständigt tillämpliga. 6) Tekniska krav och säkerhetstips För mer information, se följande länk: LÄNK: Användaren informeras härmed om några säkerhetsåtgärder som han/hon bör vidta på sin dator, inte för att göra kommunikationen med KHIM säker, men för att skydda datorn och informationen i denna. Villkor för elektroniska meddelanden från och till harmoniseringskontoret Sida 7

8 1. Skydda datorn från intrång med hjälp av lösenord. Håll lösenordet hemligt; lämna inte ut det och förvara det inte i närheten av datorn. 2. Avaktivera funktioner som sparar lösenordet i webbläsaren. Lås datorn när du inte använder den. 3. Installera ett antivirusprogram och håll det uppdaterat. 4. Säkerhetskopiera filerna i datorn ofta. 5. Avaktivera permanenta cookies i webbläsarinställningarna. 6. Välj Prompt för Active X i webbläsarinställningarna. Genom att endast tillåta Active X från säkra webbplatser kommer du att förhindra att sabotageprogram som spion- eller annonsprogram installeras på datorn. Användarna uppmanas att noggrant läsa och följa alla tekniska krav och säkerhetstips som anges i avsnitt 7. Kraven måste följas för att användarområdet ska fungera korrekt. 7) Frånsägande av ansvar KHIM ska inte ansvara för någon förlust eller skada till följd av störningar, försummelse, avbrott, datorvirus, telefonstörningar eller telefonavbrott i den operativa driften av det elektroniska systemet vilka sker bortom KHIM:s kontroll. Detta inbegriper all fördröjning eller blockering vid användningen av systemet på grund av fel i eller överbelastning av KHIM:s kommunikationslinjer eller servrar, internetsystemet eller andra elektroniska system, eller all skada som orsakats av tredje part till följd av olaga intrång bortom KHIM:s kontroll. Alla åtgärder som vidtas via användarområdet måste vara förenliga med tillämpliga bestämmelser. Om användarområdet, på grund av tekniskt fel eller annat likvärdigt skäl, tillåter åtgärder som strider mot tillämpliga bestämmelser, får KHIM återkalla godkännandet av åtgärderna. Användaren kommer att informeras om detta i sådana fall. Villkor för elektroniska meddelanden från och till harmoniseringskontoret Sida 8

9 8) Kryptering och oavvislighet KHIM har avancerade och säkra system för att verifiera kundernas identitet när de är anslutna, och säkra innehållet i de meddelanden som skickas. Det garanterar även autenticitet hos den server som kunderna är anslutna till och förhindrar därmed att servern tas över av tredje part. All information som överförs via internet krypteras med hjälp av SSL-protokollet. Certifieringsorgan: KHIM:s server har certifierats av ett internationellt certifieringsorgan (Verisign Inc.), vilket utgör en garanti för att det är KHIM användarna är anslutna till. ANVÄNDARENS ÅTAGANDEN Som användare är du bunden av följande åtaganden (om dessa inte fullgörs kan det leda till att användarkontot stängs): Jag får inte informera tredje part om mitt användar-id och lösenord (alla processer som genomförs med hjälp av detta användar-id och lösenord anses vara utförda av mig). Jag måste omedelbart meddela eventuella ändringar av min e-postadress. Jag måste regelbundet logga in i användarområdet för att ta del av underrättelser som behöver hanteras och som jag är den avsedda mottagaren av. Om jag underlåter att ta del av ett sådant dokument anses jag ha underrättats fem dagar efter den dag då KHIM skickade dokumentet till min inkorg i användarområdet. Jag måste välja ett lämpligt kommunikationsmedel för underrättelser från KHIM. Villkor för elektroniska meddelanden från och till harmoniseringskontoret Sida 9

Skydd av personuppgifter för användare som registrerats av EU-kommissionens identitetshanteringstjänst (Identity Management Service)

Skydd av personuppgifter för användare som registrerats av EU-kommissionens identitetshanteringstjänst (Identity Management Service) Skydd av personuppgifter Skydd av personuppgifter för användare som registrerats av EU-kommissionens identitetshanteringstjänst (Identity Management Service) 1. Vad är identitetshanteringstjänsten? EU-kommissionens

Läs mer

Ecat_Admin Användarhandbok för licensinnehavare

Ecat_Admin Användarhandbok för licensinnehavare Ecat_Admin Användarhandbok för licensinnehavare Senast uppdaterad av hjälpcentralen: April 2015 Innehåll Inledning... 2 Kapitel 1: Grunderna... 3 1.1 Skapa ett Ecat_Admin-konto (logga in första gången)...

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna ANVÄNDARVILLKOR 1. Allmänt 1.1 Dessa användarvillkor ( Användarvillkoren ) gäller när du som användare ( Användare ) ingår avtal ( Avtalet ) med M.C. WITTE of Sweden AB, org. nr 556871-4298, med adress

Läs mer

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Snabbstartsguide Kontrollera e-post Konfigurera din iphone eller ipad så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender

Läs mer

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen.

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. 1. Webbläsare Följande versioner av webbläsare stöds: Netscape från version 7.x Firefox från version 1.x Internet Explorer

Läs mer

WHOIS policy för.eu-domännamn

WHOIS policy för.eu-domännamn WHOIS policy för.eu-domännamn 1/7 DEFINITIONER Termer som definieras i allmänna villkor och/eller i tvistlösningsreglerna för domänen.eu skrivs i kursiv stil i detta dokument. AVSNITT 1. INTEGRITETSPOLICY

Läs mer

Undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst för statsunderstöd: bruksanvisning för sammanslutningar

Undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst för statsunderstöd: bruksanvisning för sammanslutningar Undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst för statsunderstöd: bruksanvisning för sammanslutningar Innehåll 1. Bra att veta innan du börjar använda tjänsten... 2 1.1 Ärendehanteringstjänsten...

Läs mer

Internetsäkerhet. banktjänster. September 2007

Internetsäkerhet. banktjänster. September 2007 Internetsäkerhet och banktjänster September 2007 Skydda din dator Att använda Internet för att utföra bankärenden är enkelt och bekvämt. Men tänk på att din datormiljö måste vara skyddad och att du aldrig

Läs mer

TARGET2- Suomen Pankki

TARGET2- Suomen Pankki REGLER OM AUTOMATISK KOLLATERALISERING I TARGET 2-SUOMEN PANKKI Definitioner automatisk kollateralisering: intradagskredit som en nationell centralbank i euroområdet beviljar i centralbankspengar till

Läs mer

Administration generellt

Administration generellt Administration generellt Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Generellt Med Business Online Administration kan du bl.a. registrera, ändra och ta bort användare beställa

Läs mer

Hja lp till Mina sidor

Hja lp till Mina sidor Hja lp till Mina sidor Vanliga Frågor Varför godkänner inte Mina sidor mitt personnummer trots att jag har prövat flera gånger och är säker på att jag skrivit rätt? Du behöver använda ett 12 siffrigt personnummer

Läs mer

Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok Om du redan har Mac OS X 10.3 eller senare installerat på datorn: Du behöver bara uppgradera till Leopard. Se Uppgradera Mac OS X på sidan 1. Om du vill installera

Läs mer

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser Användarvillkor Dessa villkor gäller för webbplatserna www.glossybox.se och www.themanbox.se ( Webbplatsen ), de prenumerationstjänster som erbjuds på Webbplatsen ( Prenumerationerna ) och de boxar eller

Läs mer

Anmälan om att du har fått ett säkert e-postmeddelande

Anmälan om att du har fått ett säkert e-postmeddelande Tullens tjänst Turvasähköposti Kundanvisning www.tulli.fi version 2.2 8.1.2015 ersätter version 2.1 22.5.2014 Tullens tjänst Turvasähköposti Tullen skickar dig ett krypterat e-postmeddelande när meddelandet

Läs mer

IT-riktlinjer Nationell information

IT-riktlinjer Nationell information IT-riktlinjer Nationell information Syftet med denna It-riktlinje: den ska vägleda i användningen av Studiefrämjandets gemensamma datornätverk och dess it-resurser, vilket även innefattar den egna datorarbetsplatsen.

Läs mer

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst 1 Allmänt 1.1 Nore 862 AB, org. nr 556902-0091 ("Horse1"), tillhandahåller på www.horse1.se, eller på annan av Horse1 anvisad webbplats ("Webbplatsen")

Läs mer

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner 2015-01- 12 Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner Vad tjänsten innebär Alla SCUF:s regionstyrelser, vidare nämnt som regionerna, har tillgång till en tjänst

Läs mer

Express Import system

Express Import system Express Import system Förenklad guide för mottagare TNT s Express Import system TNTs Express Import System gör det enkelt för dig att få dokument, paket eller pallar upphämtade från 168 länder med mottagaren

Läs mer

Konton skapas normalt av användaren själv, men kan i undantagsfall behöva läggas upp av annan person, exempelvis en junioradmin.

Konton skapas normalt av användaren själv, men kan i undantagsfall behöva läggas upp av annan person, exempelvis en junioradmin. Junioradminlathund Junioradminlathund... 1 Vad är en junioradmin?... 1 Skapa konto... 1 Logga in som admin... 2 Aktivera användare... 2 Lägga in personer i grupper:... 3 Lägga in förälder:... 4 Lägga in

Läs mer

Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok

Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok 2 Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Du hittar alltid senaste versionen av denna handbok på https://ipac.telia.com

Läs mer

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare.

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare. Telias villkor för marknadsplatsen för molntjänster 2014-10-03 Dessa villkor ( Användarvillkoren ) gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller molnbaserade program ( Program ) till företag

Läs mer

SKÖTSELSKOLAN. Instruktioner till personal - för dig som arbetar på ett entreprenadföretag 2013-03-09

SKÖTSELSKOLAN. Instruktioner till personal - för dig som arbetar på ett entreprenadföretag 2013-03-09 SKÖTSELSKOLAN Instruktioner till personal - för dig som arbetar på ett entreprenadföretag 203-03-09 Innehållsförteckning. Aktivera ett användarkonto, jag har en egen e-postadress 3 2. Aktivera ett användarkonto,

Läs mer

E-post på ett säkrare sätt. Information till domstolens aktörer. Inledning

E-post på ett säkrare sätt. Information till domstolens aktörer. Inledning 1 (7) E-post på ett säkrare sätt Inledning Information till domstolens aktörer Domstolen ska börja använda sig av e-postkryptering. Anledningen till att domstolen ska börja kryptera sin en e-post är att

Läs mer

Plus500UK Limited. Sekretesspolicy

Plus500UK Limited. Sekretesspolicy Plus500UK Limited Sekretesspolicy Sekretesspolicy Sekretesspolicy hos Plus500 Vår högsta prioritet är att skydda våra kunders och våra webbplatsbesökares personliga och ekonomiska information. I följande

Läs mer

KONFIDENTIALITETSPOLICY

KONFIDENTIALITETSPOLICY KONFIDENTIALITETSPOLICY Konfidentialitetspolicy för gäster inom Rezidor Hotel Group Policyns omfattning. Konfidentialitetspolicyn för gäster (nedan kallad "policyn") beskriver hur vi inom Rezidor Hotel

Läs mer

Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun

Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2012-11-13 Dnr 2012-259 Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun Användningen av IT-stöd i vårt dagliga

Läs mer

Villkor för registrerad medlem

Villkor för registrerad medlem Villkor för registrerad medlem Sammanfattning Detta avtal innebär i sammanfattning: - All interaktion som sker på Crowdculture skall respektera villkoren i detta avtal samt tillämplig svensk och internationell

Läs mer

Ny funktionalitet för Finansinspektionens offentliggörande av prospekt

Ny funktionalitet för Finansinspektionens offentliggörande av prospekt PROMEMORIA Datum 2007-04-13 Författare Ruth Yosef Ny funktionalitet för Finansinspektionens offentliggörande av prospekt Finansinspektionen P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787

Läs mer

Ansök om Autogiro hos din golfklubb

Ansök om Autogiro hos din golfklubb Ansök om Autogiro hos din golfklubb Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Skapa en användare... 3 Fyll i en ansökan... 5 Skriv ut, signera och lämna in din blankett till din golfklubb... 6 Vid

Läs mer

Manual. Patient. version 3.50

Manual. Patient. version 3.50 Manual Patient version 3.50 Innehåll Introduktion till Mina vårdkontakter...2 Vem kan använda tjänsten?... 2 Komma igång... 2 Ett säkert system... 2 Svar inom ett par dagar... 2 Support... 2 Skaffa användarkonto...3

Läs mer

Sekretesspolicy för privatkunder

Sekretesspolicy för privatkunder Sekretesspolicy för privatkunder 1. Personuppgiftsansvarig Tikkurila Sverige AB (häri kallat Tikkurila) Textilgatan 31 120 86 Stockholm Sverige Org.nr: 556001-8300 Tel: +46(0)8 775 6000 2. Kontaktuppgifter

Läs mer

Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder

Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder VIKTIG INFORMATION Vänligen fyll i samtliga uppgifter i denna ansökan. CMC Markets UK Plc Filial Stockholm ( CmC markets ) måste

Läs mer

Användarguide till Corporate Netbank. Cash management-tjänster

Användarguide till Corporate Netbank. Cash management-tjänster Användarguide till Corporate Netbank Cash management-tjänster Introduktion Den här guiden ger dig en överblick över de vanligaste Cash management-funktionerna i Corporate Netbank samt tips om hur applikationen

Läs mer

Sekretesspolicy för marknadsföringsregister

Sekretesspolicy för marknadsföringsregister Sekretesspolicy för marknadsföringsregister 1. Personuppgiftsansvarig Tikkurila Sverige AB (häri kallat Tikkurila) Textilgatan 31 120 86 Stockholm Sverige Org.nr: 556001-8300 Tel: +46(0)8 775 6000 2. Kontaktuppgifter

Läs mer

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 22.7.2013 Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 1. Allmänt Tjänsten Elisa Kirja (nedan Innehållstjänsten) är avsedd för konsumentkunder. Dessa

Läs mer

För sökande: Användarguide till Akademins e-tjänst

För sökande: Användarguide till Akademins e-tjänst E-tjänstens användarguide 1 (18) 1.9.2015 För sökande: Användarguide till Akademins e-tjänst Innehåll Bra att veta innan du börjar... 2 E-tjänsten... 2 E-tjänsten fungerar med följande webbläsare... 2

Läs mer

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben!

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! Användarvillkor 1. GODKÄNNANDE AV VILLKOR Välkommen! TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! TaxiPro24.se erbjuder dig som åkare en

Läs mer

GROUPON SVERIGE SEKRETESSPOLICY

GROUPON SVERIGE SEKRETESSPOLICY GROUPON SVERIGE SEKRETESSPOLICY Datum för ikraftträdande: 2014-06-13 Denna sekretesspolicy ( Sekretesspolicy ) förklarar hur Groupon AB, Hälsingegatan 49, 113 31 Stockholm ( Groupon Sverige, oss, vår och

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

RIKTLINJER FÖR GRANSKNING AV GEMENSKAPSVARUMÄRKEN VID KONTORET FÖR HARMONISERING INOM DEN INRE MARKNADEN (VARUMÄRKEN OCH MÖNSTER) Del A

RIKTLINJER FÖR GRANSKNING AV GEMENSKAPSVARUMÄRKEN VID KONTORET FÖR HARMONISERING INOM DEN INRE MARKNADEN (VARUMÄRKEN OCH MÖNSTER) Del A RIKTLINJER FÖR GRANSKNING AV GEMENSKAPSVARUMÄRKEN VID KONTORET FÖR HARMONISERING INOM DEN INRE MARKNADEN (VARUMÄRKEN OCH MÖNSTER) Del A ALLMÄNNA REGLER AVSNITT 3 BETALNING AV AVGIFTER, KOSTNADER OCH TAXOR

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

Guide till Min ansökan

Guide till Min ansökan Guide till Min ansökan INNAN DU BÖRJAR På startsidan kan du välja språk (svenska eller finska). För att kunna fylla i ansökan behöver du skapa ett användarkonto (se instruktion på bild 3). Ska du som skapar

Läs mer

Snabbguide för iphone / ipad

Snabbguide för iphone / ipad Snabbguide för iphone / ipad Innehållsförteckning Snabbguide för iphone / ipad... 1 Första uppstarten... 1 Apple-ID... 1 Hitta min iphone... 1 Säkerhetskod... 1 Trådlöst nätverk (Wi-Fi)... 2 E-post, kalender

Läs mer

Pyramid Business Studio - e-line & Betalkort

Pyramid Business Studio - e-line & Betalkort Pyramid Business Studio - e-line & Betalkort 21 mars 2005 Pyramid E-handel med betalkort via DebiTech fr om 3.39A Betalningssätt I kontaktregistret har val av betalningssätt tillkommit betalkort eller

Läs mer

Verkställighet. Funktionell beskrivning av tjänsten med elektronisk överföring Utgåva 1.0

Verkställighet. Funktionell beskrivning av tjänsten med elektronisk överföring Utgåva 1.0 1(20) Verkställighet Funktionell beskrivning av tjänsten med elektronisk överföring Utgåva 1.0 www.kronofogden.se E-postadress: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se Postadress Besöksadress Telefon Telefax

Läs mer

Regler och villkor för arrangörens användning utav registrerings- och betaltjänsten Participant.se (utökat versionsnummer 1.0)

Regler och villkor för arrangörens användning utav registrerings- och betaltjänsten Participant.se (utökat versionsnummer 1.0) Regler och villkor för användning Participant.se Här hittar du villkoren för att använda tjänsten Participant.se. Godkännande av de villkor och förutsättningar som finns vid aktuell tidpunkt utgör ett

Läs mer

Insättningsuppgift via Internet Användarmanual

Insättningsuppgift via Internet Användarmanual Juli 2014 Insättningsuppgift via Internet Användarmanual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion...3 1.1 Det här dokumentet... 3 1.2 Vad är Bankgirot?...

Läs mer

1.1 Välkommen till Sigmastocks.com, (nedan kallad Sigmastocks ) som tillhandahålls av Sigmastocks AB (nedan kallat vi eller oss ).

1.1 Välkommen till Sigmastocks.com, (nedan kallad Sigmastocks ) som tillhandahålls av Sigmastocks AB (nedan kallat vi eller oss ). ANVÄNDARVILLKOR 1 Allmänt om Sigmastocks.com 1.1 Välkommen till Sigmastocks.com, (nedan kallad Sigmastocks ) som tillhandahålls av Sigmastocks AB (nedan kallat vi eller oss ). 1.2 Sigmastocks tillhandahåller

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter; SFS 2011:1103 Utkom från trycket den 8 november 2011 utfärdad den 27 oktober 2011. Enligt riksdagens beslut 1

Läs mer

Kreditkortshantering online med Mamut Pro. WorldPay

Kreditkortshantering online med Mamut Pro. WorldPay Kreditkortshantering online med Mamut Pro WorldPay 2000 Mamut ASA. All rights reserved. Produced in Norway by Mamut Press. Mamut and GBA are registered trademarks of Mamut ASA. The MS Windows trademark

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER 1. Allmänt Dessa allmänna villkor utgör ett avtal (nedan benämnt Avtalet) mellan dig, som användare (nedan benämnd som Användaren) och TV4 AB

Läs mer

Evenemang på na.se. Klicka på Skapa evenemang! Klicka på Skapa nytt konto!

Evenemang på na.se. Klicka på Skapa evenemang! Klicka på Skapa nytt konto! Evenemang på na.se Så här skapar man arrangörskonto och lägger in evenemang i guiden, steg för steg Guiden finns på http://na.se/evenemang. Det är också där som man hittar länken till sidan där man loggar

Läs mer

Blogg.se användarvillkor

Blogg.se användarvillkor Blogg.se användarvillkor 1. Godkännande av Användarvillkoren 1. Företaget Blogg Esse AB (nedan "Blogg Esse") tillhandahåller tjänster avseende skapande och upprätthållande av s.k. bloggar (nedan "Blogg-tjänsterna").

Läs mer

PAYPAL / JETSHOP. Aktiveringsinstruktioner för PayPal-kunder -Så här aktiverar du PayPal i din webbshop

PAYPAL / JETSHOP. Aktiveringsinstruktioner för PayPal-kunder -Så här aktiverar du PayPal i din webbshop PAYPAL / JETSHOP Aktiveringsinstruktioner för PayPal-kunder -Så här aktiverar du PayPal i din webbshop För att börja ta emot PayPal-betalningar behöver du öppna ett företagskonto hos PayPal (Steg 1). Alla

Läs mer

en stor bokstav och en siffra. Lösenordet får inte innehålla några tecken (!,,#,%,&)

en stor bokstav och en siffra. Lösenordet får inte innehålla några tecken (!,,#,%,&) Gå in på www.lernia.se Klicka på rubriken Registrera CV 1. Fyll i dina användaruppgifter. - Skriv in din e-postadress, glöm inte att upprepa e-postadressen - Skriv in ett önskat lösenord och upprepa detta.

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version A SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

Internetbanken företag. Möjligheternas internetbank

Internetbanken företag. Möjligheternas internetbank Internetbanken företag Möjligheternas internetbank Välkommen till gränslösa affärsmöjligheter Med internetbanken står dörren till banken alltid öppen för dig och företaget. Du når internetbanken via alla

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online 2013-09-27 INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen till Advance Online!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt...

Läs mer

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 2 Så här skapar du en ny sida. Mycket av informationen nedan kan tillämpas på skapandet av andra typer av innehåll, till exempel nyheter, blogginlägg,

Läs mer

Informationssäkerhetsanvisning

Informationssäkerhetsanvisning HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT 2012-12-12 Dnr 074-11-19 Informationssäkerhetsanvisningar Användare Beslutad av enhetschef för Gemensamma förvaltningen i enlighet med rektors beslut fattat den 16 februari

Läs mer

Reglerna för e-post i korthet

Reglerna för e-post i korthet Reglerna för e-post i korthet Som e-postanvändare har du en eller flera roller reglerna för exempelvis personal och studerande är delvis olika. Alla regler ska följas Använd andra lösenord vid akaddemin

Läs mer

version: 200702-1 Sidan 1 av 5

version: 200702-1 Sidan 1 av 5 version: 200702-1 Sidan 1 av 5 Ditt användarnamn: cykel.a@bck.nu Lösenord: pedal ALLMÄNT SajtMail är ett E-post system som går att komma åt via SajtMail Web som är en lösning där du använder din webbläsare

Läs mer

Användarguide mbox.se webbmail. Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med ditt nya mbox.se konto

Användarguide mbox.se webbmail. Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med ditt nya mbox.se konto Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med ditt nya mbox.se konto Sida 1 av 15 Version 1.0 Document name: MboxWebbmail_Guide.docx Issued by: Date: 2015-02-06 Reg. no: Description: Approved: M.P

Läs mer

Lunchkort Webbtjänst Manual för användning av tjänsten 1.1.2012

Lunchkort Webbtjänst Manual för användning av tjänsten 1.1.2012 Lunchkort Webbtjänst Manual för användning av tjänsten 1.1.2012 1. Inloggning och val av företag... 2 2. Val av företag... 2 3. Val av språk... 3 4. Aktivering och hantering av lunchförmåns beställningar...

Läs mer

Internetbanken. öppen alla dagar klockan 0-24. www.sparbanken-nord.se

Internetbanken. öppen alla dagar klockan 0-24. www.sparbanken-nord.se Internetbanken öppen alla dagar klockan 0-24 www.sparbanken-nord.se Säkerhet i internetbanken. För att du ska känna dig trygg när du gör dina bankärenden i internetbanken tillämpar vi en av marknadens

Läs mer

Följ dessa steg för att försäkra dig om att ditt konto aktiveras på rätt sätt. Aktivera PayPal i Jetshops gränssnitt

Följ dessa steg för att försäkra dig om att ditt konto aktiveras på rätt sätt. Aktivera PayPal i Jetshops gränssnitt PAYPAL / JETSHOP Aktiveringsinstruktioner för PayPal-kunder Så här aktiverar du PayPal i din webbshop För att börja ta emot PayPal-betalningar behöver du öppna ett företagskonto hos PayPal (Del 1). Alla

Läs mer

Hja lpdokument fo r IncertOnline

Hja lpdokument fo r IncertOnline Hja lpdokument fo r IncertOnline Introduktion IncertOnline är en webbportal till stöd för certifierade personer hos Installations Certifiering i Stockholm AB (INCERT). Som inloggad kan personen se sina

Läs mer

Våra allmänna villkor är framtagna för att skydda dig som kund!

Våra allmänna villkor är framtagna för att skydda dig som kund! Allmänna Villkor Våra allmänna villkor är framtagna för att skydda dig som kund! 1 Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet ( Avtalet ) mellan kunden ( Kund ) och Lokaldelen i Sverige AB(

Läs mer

Handledning för eklara

Handledning för eklara 2014-04-04 Handledning för eklara Innehåll Tekniska krav... 2 Användarkonto i eklara... 2 Att söka bidrag hos Forte... 3 Anvisningar för ansökan... 3 Ansökansformuläret... 3 Elektroniska bilagor till ansökan...

Läs mer

Manual för ansökan till Stiftelsen Kjellbergska Flickskolans Donationer

Manual för ansökan till Stiftelsen Kjellbergska Flickskolans Donationer Manual för ansökan till Stiftelsen Kjellbergska Flickskolans Donationer Sida 1 av 12 1. Komma igång med din stipendieansökan 3 1.1 Läs texten Tänka på 3 1.2 Logga in eller Skapa nytt användarkonto 4 1.3

Läs mer

Guide för konfigurering av Office 365 konton

Guide för konfigurering av Office 365 konton Guide för konfigurering av Office 365 konton Office 365 Kiosk konto Sid 1, Konfigurera Kiosk konto i Outlook 2007 Sid 2, Konfigurera Kiosk konto i Outlook 2010 Sid 3, Konfigurera kiosk/pop konto på Mac

Läs mer

Att skaffa PayEx Mobil steg för steg

Att skaffa PayEx Mobil steg för steg Att skaffa PayEx Mobil steg för steg När du ska skaffa PayEx Mobil se till att du har tillgång till din mobiltelefon, en dator med tillgång till internet och din e-post samt din bankdosa. För att kunna

Läs mer

AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ)

AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ) AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ) AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ) AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ) Här presenteras ett antal frågor och svar med avsikt att tillhandahålla support till förmedlare

Läs mer

Användarvillkor för HEMSIDAN.COM. 1 Tjänsten. 2 Användarkonto. 3 Under utveckling. 4 Så här uppför man sig på Hemsidan.

Användarvillkor för HEMSIDAN.COM. 1 Tjänsten. 2 Användarkonto. 3 Under utveckling. 4 Så här uppför man sig på Hemsidan. Användarvillkor för HEMSIDAN.COM Dessa villkor reglerar användadet av tjänsten HEMSIDAN.COM som tillhandahålls av Hemsidan Com AB med organisationsnummer 556685-2785, nedan kallad Hemsidan, och den part

Läs mer

EasyPark Villkor. 1. Anslutning till tjänsten

EasyPark Villkor. 1. Anslutning till tjänsten EasyPark Villkor Dessa villkor reglerar förhållandet mellan EasyPark och motorföraren ( kunden ) som är ansluten till EasyPark:s system för mobila betalningar ( tjänsten ). Med kund avses både juridiska

Läs mer

PromikBook bas (gratis) med bokföring, dokumenthantering, fakturering, kundreskontra och leverantörsreskontra.

PromikBook bas (gratis) med bokföring, dokumenthantering, fakturering, kundreskontra och leverantörsreskontra. Användarvillkor Parter med organisationsnummer 556217-5157, adress, hädanefter under benämning PromikBook och Du/ditt företag hädanefter under benämning Användare. Tjänster PromikBooks tjänster består

Läs mer

Licenskostnad för användande av systemet: - Inkluderar en kalender/kollega och en plats.

Licenskostnad för användande av systemet: - Inkluderar en kalender/kollega och en plats. Baraboka.se Priser och villkor En internetbaserad tidsbokningstjänst från Staircase AB Prislista 2014-01-01, alla priser anges exklusive moms. Vi reserverar oss för prisjusteringar. Baraboka är en tidsbokningstjänst

Läs mer

Handbok för medborgare i Dexter Barnomsorg

Handbok för medborgare i Dexter Barnomsorg Handbok för medborgare i Dexter Barnomsorg Handbok för medborgare i Dexter (14) 2 Innehåll Inledning...4 Vem är medborgare?...4 Hur får jag mitt konto?...4 Hur loggar jag in?...4 Jag är inte bara mamma...4

Läs mer

WebbSMS från datorn. Innehållsförteckning

WebbSMS från datorn. Innehållsförteckning WebbSMS från datorn Innehållsförteckning 2012-01-02 Nyheter i WebbSMS 120102... 2 ip.1 gör SMS från datorn smartare med WebbSMS... 2 Flera användare med samma information.... 2 Tips och trix... 2 Valfri

Läs mer

Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01

Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01 Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01 De allmänna användarvillkoren ("Användarvillkor") finns tillgängliga på webbplatsen http://www.yobeeda.com

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Dokumenttitel Datum Godkänd av Sid SIT24 Manual E-post 2007-03-09 Sign 1(14) Utgivare/Handläggare Dokumentbeteckning Version Info Klass Björn Carlsson SIT24 mailmanual.doc 1.0.2 Öppen SIT24 Manual E-Post

Läs mer

Att skicka e-fakturor. Fördjupning till dig som ska använda fakturaportalen

Att skicka e-fakturor. Fördjupning till dig som ska använda fakturaportalen Att skicka e-fakturor Fördjupning till dig som ska använda fakturaportalen Välkommen till bankens e-fakturatjänst Att skicka e-fakturor med bankens fakturaportal är enkelt. Du skapar fakturaunderlaget

Läs mer

Fakturaportal för Särskilt Tandvårdsstöd

Fakturaportal för Särskilt Tandvårdsstöd Manual 3.1 Fakturaportal för Särskilt Tandvårdsstöd Nyhet 2014-09-30 - Registrera räkning: Välj den del av Särskilt Tandvårdsstöd som räkningen avser. Även patienter med intyg om N-tandvård eller F-tandvård

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar...2 Mail och inloggning...3 Ekonomisk attest...5 Åtgärdsknappar för ekonomisk attestant... 10 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt... 11 Alternativ

Läs mer

Krypterad e-postförbindelse mellan försäkringsmäklare och Finansinspektionen

Krypterad e-postförbindelse mellan försäkringsmäklare och Finansinspektionen 1 (5) Krypterad e-postförbindelse mellan och Finansinspektionen 1 Allmänt Försäkringsmäklaren kan, om den så önskar, skicka in berättelsen om rörelse och bokslutsinformationen till Finansinspektionen via

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL Dessa tilläggsvillkor ska läsas tillsammans med ActivTrades Kundavtal.

Läs mer

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

Ansöka om projektmedel i Projektrummet

Ansöka om projektmedel i Projektrummet 1(11) Datum 2009-11-06 Ansöka om projektmedel i Projektrummet Läs all information om ansökningsomgången (utlysningen) Börja alltid med att läsa vad som krävs för den ansökningsomgång du tänker söka medel

Läs mer

Proceedo. Inställningar

Proceedo. Inställningar Proceedo användardokumentation - Inställningar Proceedo Inställningar Sid 2:9 Innehåll Personliga inställningar... 3 Förvalda värden och favoriter... 4 Delegera... 5 Meddelanden... 6 Grundinställningar...

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 13 Lathund Elektronisk fakturahantering 2014-11-01 Sidan 2 av 13 1 Introduktion... 3 2 Logga in... 4 2.1 Glömt lösenord... 5 3 Mina fakturor... 6 3.1 Status... 6 3.2 Sortera och selektera...

Läs mer

Information till domstolens aktörer

Information till domstolens aktörer 1 (7) Lagman Ralf G Larsson Information till domstolens aktörer Domstolen ska börja använda sig av säker e-post. Säker e-post innebär att e-post skickas via ett säkert nät där all kommunikation är krypterad.

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post Datum Diarienr 2011-12-12 749-2011 Capio S:t Görans Sjukhus 112 81 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Lathund. Uppsökande verksamhet i Tandvårdsfönster

Lathund. Uppsökande verksamhet i Tandvårdsfönster 1 (21) Lathund Uppsökande verksamhet i Tandvårdsfönster Sida 1/21 2 (21) Versionshistorik Version Datum Ändrat av Kommentar 0.1 2012 11 09 Lars Wennerholm Första version 0.2 2012 11 26 Lars Wennerholm

Läs mer

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid. 1. Parter 1.1. Dessa allmänna villkor gäller som Avtal i förhållandet mellan Frobbit AB (nedan Frobbit ) och Kund (nedan gemensamt Parterna ). 2. Definitioner 2.1. Nedanstående definitioner skall, oavsett

Läs mer

Användarvillkor. Stille AB Sundbybergsvägen 1A 171 73 Solna Tel +46 (0)8 588 580 00 Fax +46 (0)8 588 580 05 www.stille.se

Användarvillkor. Stille AB Sundbybergsvägen 1A 171 73 Solna Tel +46 (0)8 588 580 00 Fax +46 (0)8 588 580 05 www.stille.se Användarvillkor Godkännande Stille AB (nedan Stille ) äger och/eller kontrollerar allt innehåll på denna webbplats. Din åtkomst till och användning av denna webbplats omfattas av följande villkor och all

Läs mer

Storegate Pro Backup. Innehåll

Storegate Pro Backup. Innehåll Storegate Pro Backup Välkommen! I denna manual kan du bland annat läsa om funktioner och hur du ska konfigurerar programmet. Läs gärna vårt exempel om versionshantering och lagringsmängd innan du konfigurerar

Läs mer

Familjehemsbanken Uppdaterat 2013-11-28

Familjehemsbanken Uppdaterat 2013-11-28 Uppdaterat 2013-11-28 Allmänna villkor Familjehemsbanken Familjehemsbanken är en mötesplats för personer/familjer som är eller vill bli familjehem, jourhem och/ eller kontaktfamilj/person och personer

Läs mer

Frågor och svar om ArcGIS Pro Licensiering

Frågor och svar om ArcGIS Pro Licensiering Frågor och svar om ArcGIS Pro Licensiering Tillgång och åtkomst till ArcGIS pro Hur får jag tag på nya ArcGIS Pro applikationen? - ArcGIS Pro är en ny applikation som är tillgänglig som del av ArcGIS for

Läs mer

Användarmanual för Lunds universitets sökandeportal

Användarmanual för Lunds universitets sökandeportal Användarmanual för Lunds universitets sökandeportal 1 Innehållsförteckning 1. ATT SÖKA EN ANSTÄLLNING VIA SÖKANDEPORTALEN... 3 1.1 LOGGA IN I SÖKANDEPORTALEN... 3 1.2 SKAPA ETT NYTT KONTO... 4 1.3 LÖSENORD...

Läs mer