Du gör affärer. Vi garanterar.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Du gör affärer. Vi garanterar."

Transkript

1 1 Du gör affärer. Vi garanterar.

2 Vi är Nordic Guarantee. När du gör affärer ställer din kund eller leverantör ofta krav på någon form av garanti. Vilken typ av garanti beror på vilken tjänst eller produkt du säljer eller köper. Oavsett vad, så är poängen med garantin att den säkerställer att åtagandena i kontraktet kan fullföljas även om någon av parterna hamnar på obestånd. Mycket snabbare. Vi är försäkringsbolaget som erbjuder trygga garantiförsäkringar utan krångel eller höga kostnader. Våra garantiförsäkringar är lika trygga och fyller samma funktion som en bankgaranti. Mycket smidigare. Jämfört med en bankgaranti är dessa garantiförsäkringar enklare att administrera och använda, men framför allt mer kostnadseffektiva. Ingen säkerhet. Vi gör grundliga riskbedömningar av kundföretag, kontraktsparter och av den aktuella affären. I normalfallet kräver vi ingen säkerhet för den garanti vi sedan erbjuder. Därför behöver du som kund inte låsa kapital eller belasta kreditutrymmet hos banken. När vi ställt ut en garanti betalar kunden en premie. Premienivån är beroende av storleken på affären och på risken som följer med garantin. Till våra styrkor hör också snabbheten och effektiviteten i den interna hanteringen. Våra kunder får en enkel och smidig administration av sina garantier, antingen genom direktkontakt med våra dedikerade medarbetare eller via webbtjänsten Fast Track. Snabbt, smidigt och säkert helt enkelt. Välkommen till Nordic Guarantee! 2 3

3 Försäkring framtidens garantiprodukt. När riskmedvetandet i samhället ökar väljer allt fler företag och organisationer att kräva garantier i samband med avtal och kontrakt. Det gäller särskilt anbudsgarantier och betalningsgarantier, som ökat kraftigt på senare år. Till bilden hör också att en garanti inte bara ska ge trygghet, utan även vara snabb och enkel att administrera. Bankgaranti är den klart vanligaste produkten och bedöms stå för cirka 80 procent av alla garantiåtaganden. Den resterade delen är olika försäkringslösningar, där Nordic Guarantees marknadsandel i Sverige, Norge respektive Finland är omkring 30 procent. Specialister på garantiförsäkring Vi är unika på marknaden eftersom vi arbetar uteslutande på den nordiska marknaden, och genom att Nordic Guarantee är specialiserat på garantiförsäkringar. Övriga aktörer vid sidan av bankerna är fokuserade huvudsakligen på kreditförsäkring eller andra finansiella tjänster. Marknad i förändring SAMARBETE MED STARKA ÅTERFÖRSÄKRINGSBOLAG Nordic Guarantee samverkar sedan lång tid med ett antal välrenommerade och finansiellt mycket starka återförsäkringsbolag, t ex Scor och Swiss Re. Härigenom kan Nordic Guarantee erbjuda sina kunder garantier på mycket betydande belopp. Återförsäkrarnas rating enligt Standard & Poor är: A+ 50% A 13% AA- 37% Nordic Guarantee har sedan länge en stark position i bygg- och anläggningssektorn, där garantier är mycket vanliga och där en entreprenör förväntas lämna en säkerhet som garanterar att åtagandet gentemot beställaren kan fullgöras. Resebranschen är ett annat viktigt kundsegment för oss. Här är produkterna kopplade till lagkrav som reseföretagen måste följa. Garantier används också inom industri- och verkstadssektorn, t ex vid större investeringar i nya maskiner eller anläggningar. Idag är bankgarantier den vanligaste lösningen, men intresset för garantiförsäkringar ökar. En bakomliggande orsak är de skärpta kapitaltäckningskraven via Basel III. Genom kraven väntas bankerna inte ställa ut bankgarantier i samma utsträckning som tidigare och heller inte till gynnsamma villkor. Denna förändring skapar affärs möjligheter för en försäkringsspecialist som Nordic Guarantee. 4 5

4 Nordisk tillväxt global utblick. Nordic Guarantee är specialiserade på den nordiska marknaden, med verksamhet i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Vi finns nära kunderna på deras hemmamarknader, har djup kunskap om lokala förhållanden i olika branscher och kan därför möta krav och önskemål på ett enkelt och kundanpassat sätt. Expansion i fler branscher Med Norden som bas är siktet inställt på tillväxt i fler branscher med behov av trygga och skräddarsydda garantilösningar. Som en del av expansionen ser vi även att nya samarbetsformer utvecklas, som förstärker vårt kunderbjudande gällande garantiförsäkringar. Strategisk allians Samtidigt får vår verksamhet nu en tydligare internationell prägel, där vi blickar också utanför de traditionella hemmamarknaderna. Bakgrunden är vårt strategiska samarbete med den internationella försäkringskoncernen Lombard Insurance Group, som även är delägare i Nordic Guarantee. Samarbetet med Lombard ger oss en starkare finansiell bas och gör att vi kan erbjuda väsentligt större garantier än tidigare. Erfarenhetsutbyte En annan fördel är det nätverk vi får tillgång till genom Lombard. Det gör att vi kan stödja nordiska företag som vill expandera utanför Norden, framför allt på den allt intressantare afrikanska marknaden men även i andra delar av världen. Inom både Lombard och Nordic Guarantee finns lång erfarenhet av riskbedömning och teknisk analys, vilket öppnar för ett omfattande erfarenhetsutbyte på detta område. 6 7

5 Tryggare affärer på ett enklare sätt. Nordic Guarantees garantiförsäkringar ökar tryggheten och säkerheten i våra kunders affärer. En garantiförsäkring utgår från en överenskommelse mellan två avtalsparter, där vi garanterar en eller båda parters åtaganden. Lägre kostnad belastar inte kreditutrymmet Våra garantiförsäkringar är lika trygga och fyller samma funktion som en bankgaranti. Jämfört med en bankgaranti är dessa försäkringar enklare att administrera och använda, men framför allt kostnadseffektivare. Vi gör grundliga riskbedömningar av kundföretag, kontraktsparter och av den aktuella affären. I normalfallet kräver vi ingen säkerhet för den garanti vi sedan erbjuder. Därför behöver kunden inte låsa kapital eller belasta kreditutrymmet hos banken. När vi ställt ut en garanti betalar kunden en premie. Premienivån är beroende av storleken på affären och på den risk som följer med garantin. Hög kompetens Vi har arbetat med garantiförsäkringar i mer än 20 år och byggt upp en specialistkompetens och ett produktutbud som få kan matcha. Med kompetens menar vi i första hand kunnandet inom affärsanalys, kontrakts- och avtalshantering, riskbedömningar samt inte minst en djup kompetens inom olika branscher. Utifrån detta kunnande erbjuder vi den lämpligaste garantilösningen. Genom vår långa erfarenhet av garantiförsäkringar kan vi även erbjuda kunderna flera mervärden, t ex hjälp med att kvalitetssäkra innehållet i avtal och kontrakt. Smidig hantering Till styrkorna hör också snabbheten och effektiviteten i den interna hanteringen. Administrationen är smidig och enkel, oavsett om kunderna har direktkontakt med våra medarbetare eller använder våra webbtjänster. Denna enkelhet präglar all hantering, såväl beställningar av nya garantier som uttag av engagemangsrapporter och administration av befintliga garantier. Via vår webbtjänst FastTrack har kunden kontroll över sin garantiportfölj och kan logga in när som helst, dygnet runt för att administrera och kontrollera garantier, kontraktssummor, garantibelopp och löptider. Som kund kan man även se och följa status för sina ansökningar, samt ladda ned eller skriva ut sina garantier inkl tillhörande dokument. Tjänsten är helt online, dvs tillgänglig och uppdaterad dygnet runt alla dagar i veckan enkelt och kostnadsfritt. VI ERBJUDER FASTTRACK ONLINE DYGNET RUNT Via vår webbtjänst FastTrack har kunden kontroll över sin garantiportfölj och kan logga in när som helst, dygnet runt för att administrera och kontrollera garantier, kontraktssummor, garantibelopp och löptider enkelt och kostnadsfritt. Specialistkompetens och kunskap om garantier och kontrakt. Djup kännedom om våra kunders branscher. Snabb, effektiv och pålitlig service. Användarvänlig och heltäckande online webbtjänst för bevakning, administration och uppföljning av den egna garantiportföljen. Dedikerade och kunniga medarbetare. 20 års erfarenhet av riskbedömning samt upphandling och avtalshantering. Kostnadseffektiva och skräddarsydda garantilösningar. 8 9

6 Våra garantiförsäkringar. Vi erbjuder ett tiotal typer av garantiförsäkringar, som vi delar in fyra områden Bygg- och projektgarantier, Betalningsgarantier, Förskottsgarantier samt Resegarantier. Baserat på vår kompetens inom affärsanalys och riskkontroll utvecklar vi också kundunika produkter till de företag som så önskar. Bygg- och projektgarantier Anbudsgaranti Vid större entreprenader brukar beställaren kräva en säkerhet som garanterar att entreprenören kan fullfölja ett lämnat anbud. Anbudsgarantin gäller på samma sätt oberoende av entreprenadform, följer alltid kontraktet, samt är enkel att inordna i anbuds- och kontraktshandlingar. Om anbudet inte antas upphör garantin att gälla. Fullgörandegaranti En fullgörandegaranti avkrävs ofta entreprenörer och leverantörer. Den säkerställer att de fullgör sina åtagande gentemot beställaren i ett bygg- eller industriprojekt. Garantin kompenserar en beställare för fel som kan uppstå i samband med utebliven leverans eller färdigställande om leverantören skulle hamna på obestånd. Dessutom säkerställer garantin att leveransen kan fullföljas om leverantören går i konkurs. Garantitidsgaranti När en byggentreprenad eller installation är klar är det vanligt med en garantitid, som kan sträcka sig över flera år. Garantitidsgarantin säkerställer att eventuella fel och brister kan åtgärdas, även om leverantören skulle gå i konkurs eller upphöra med sin verksamhet under garantitiden. Byggsäkerhet För byggbranschen finns en särskild garanti som kallas Byggsäkerhet och som är en kombination av Fullgörandegaranti och Garantitidsgaranti. Byggsäkerhet skyddar beställaren mot merkostnader som kan uppstå om entreprenören hamnar på obestånd och inte kan fullgöra sitt åtagande enligt entreprenadavtalet. Garantin gäller dessutom ansvaret under den garantitid som följer efter att entreprenaden är färdig

7 Betalningsgarantier Betalningsgarantier förekommer i många branscher. De säkerställer att en säljare får betalt enligt det underliggande kontraktet även om köparen hamnar på obestånd. Tullgaranti Företag som bedriver handel med utlandet måste betala skatter och avgifter till tullmyndigheterna i respektive land. Av praktiska skäl kan myndigheterna ge ett så kallat kredittillstånd, men då måste företagen samtidigt ställa en säkerhet för den tullskuld som följer med krediten. En sådan säkerhet kan lämnas via en tullgaranti. Denna garanti gör att tullmyndigheten får betalt även om företaget hamnar på obestånd. Hyresgaranti I många fall kräver hyresvärdar någon form av säkerhet av sina hyresgäster för att hyran betalas enligt hyreskontraktet. Garantin tecknas av hyresgästen och säkerställer att värden får sin hyra enligt kontraktet även om hyresgästen hamnar på obestånd. Förskottsgarantier Förskottsgarantin säkerställer en återbetalning av ett förskott till köparen/beställaren om en leverans skulle utebli eller vara felaktig, exempelvis på grund av obestånd. Det är köparen/beställaren som ställer krav på att säljaren tecknar en garanti, som gäller från det att säljaren fått förskottet. Garantibeloppet motsvarar förskottsbetalningen. Resegaranti Enligt lag i de nordiska länderna måste företag som bedriver paketreseverksamhet lämna en garanti till myndigheterna. Denna garanti kallas Resegaranti och fungerar som säkerhet för resenärernas inbetalda förskott, samt eventuella kostnader för hemtransporter. ÅTERFÖRSÄKRING Det är av största vikt att Nordic Guarantees kunder och garantihavare har förtroende för att det skydd garantierna ger är beständigt och fullständigt pålitligt. 11 globalt verksamma återförsäkringsbolag, samtliga med minst Standard & Poors A-rating, är med och delar risken i Nordic Guarantees garantiportfölj

8 Premie LEVERANTÖR NORDIC GUARANTEE Ersättning av eventuell skada BESTÄLLARE Ägare och nätverk. Sedan 2003 ingår Nordic Guarantee i Fairford Group en internationell familjeägd företagsgrupp som investerar i tillväxtbolag. Vi har också ett nära samarbete med det internationella försäkringsbolaget Lombard Insurance Group, som även är delägare i Nordic Gu arantee. Fullföljer kontraktet EXEMPEL PÅ EN GARANTIFÖRSÄKRING Betalar för leveransen 1. Beställare och leverantör tar fram ett avtalsförslag. 2. Baserat på avtalet gör Nordic Guarantee en riskbedömning. Därefter kan vi välja att ställa ut en garantiförsäkring. 3. Leverantören betalar en garantipremie till oss samt fullföljer sin leverans till beställaren. 4. Beställaren betalar därefter leverantören för den genomförda leveransen. 5. Om leveransen inte fullföljs enligt villkoren, pga att leverantören hamnat på obestånd, träder garantiförsäkringen in. Nordic Guarantee ersätter då beställaren enligt garantivillkoren. OM LOMBARD Lombard Insurance Group är ett privatägt försäkringsbolag med bas i Johannesburg, Sydafrika. Bolaget är specialiserade på garantier, och de största produkterna är garantier för bygg och verkstadsindustri, garantier och kreditförsäkringar samt livförsäkring. Finansiell översikt (koncern): (ZAR miljoner) Nettoomsättning Resultat före skatt Tillgångar Eget kapital (1 ZAR = 0,68 SEK per 30 juni 2013) VD: Johnny Symmonds För mer information: VÅR HISTORIA OM FAIRFORD 1993 Nordic Guarantee grundas i Sverige 1998 Vårt kontor i Norge öppnar i Oslo 2003 Nordic Guarantee förvärvas av Fairford Group 2006 Vi öppnar i Helsingfors, Finland 2007 Nordic Guarantee etableras i Danmark med kontor i Köpenhamn 2010 Vårt andra kontor i Sverige öppnar i Malmö 2012 Nordic Guarantee inleder samarbetet med Lombard Insurance 2014 Lombard blir delägare i Nordic Guarantee Fairford Holdings Ltd är ett investeringsbolag som ägs av familjen Osseiran, med syfte att skapa en stabil, diversifierad och professionellt förvaltad europeisk investeringsportfölj. Målet är långsiktigt värdeskapande via förvärv, utveckling och avyttring av privatägda företag samt genom att skapa långvariga partnerskap med intressenter som delar företagets kärnvärden. Fairford söker aktivt möjligheter i onoterade bolag inom främst de svenska och brittiska marknaderna. De största innehaven är: Safegate (system för flygplatser), Axel Christiernsson (fetter och smörjoljor), AP&T (automation, pressar och verktyg). Arbetande styrelseordf: Bengt A. Dahl För mer information: Finansiell översikt (koncern): (EUR miljoner) Nettoomsättning Resultat före skatt Tillgångar Eget kapital

9 Vad tycker våra kunder? Vad tycker kunderna om oss och vad bör vi bli bättre på? Det är utgångspunkterna i vår återkommande undersökning, där Nordic Guarantee får ett högt Nöjd Kund Index. Via undersökningen tas ett Nöjd Kund Index (NKI) fram. Det anger hur nöjda kunderna totalt sett är med verksamheten. Dessutom kan ett index jämföras med andra branscher. Genomsnittligt NKI inom bank och försäkring är 67. Vi är stolta över att överträffa det med mycket god marginal, men siktar självklart på att förbättra oss ytterligare och få ännu nöjdare kunder. It s a huge advantage for us to have one single guarantee supplier for all our markets. As a travel agent you don t normally have many tangible assets, so we gain a lot by not having to tie up funds in sureties with the banks. Lars Ohlsén, CFO Select Travel Fokus på rätt saker Flera hundra kunder medverkar anonymt i undersökningen, som genomförs av ett fristående analysföretag. Saker som lyfts fram är pålitligheten, snabbheten och kvaliteten i hanteringen. Många kunder betonar att våra tjänster underlättar i deras affärsverksamhet, vilket är precis den typ av kundnytta vi ska leverera och vill förknippas med. With Nordic Guarantee we got a guarantee supplier who could arrange a perfectly tailor-made solution for us, and who did it within a very limited time frame. We got a guarantee solution which works for our whole Nordic operation. Anders Holst, CFO LensWay 16 17

10 Bredd, kompetens och engagemang. Vår ambition är att kunna erbjuda alla de typer av garantier som det nordiska näringslivet behöver. Har du speciella krav som vårt befintliga produkterbjudande inte uppfyller, så vågar vi lova att vi gör allt vi kan för att ordna en skräddarsydd lösning åt dig. Det är en ambition som ställer höga krav på våra kunskaper och arbetsmetoder. Våra två hörnstenar lång erfarenhet av garantier och en grundlig förståelse för de specifika behoven för olika branscher är viktiga och räcker långt. Men lika viktiga är våra främsta rättesnören, nämligen att vi ska sträcka oss extra långt, och till och med ligga steget före. Vi tror på nya sätt och att möta dig som kund utifrån din situation och på dina villkor. Så prova ett snabbare och smidigare sätt att säkerställa din nästa affär. Vi finns i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Om oss. Nordic Guarantee exists to make business easier for Nordic companies. Top quality service, delivered with passion one step ahead. Du gör affärer. Vi garanterar. Vår verksamhet startade 1993 av några av Sveriges största försäkringsbolag. Sedan dess har vi varit en av de större aktörerna inom garantier och ägs numera av de internationella företagsgrupperna Fairford Group och Lombard Insurance. Alla våra medarbetare har lång erfarenhet inom garantier och riskanalys och är väl insatta i företagandets finansiella och affärsmässiga villkor. Vi har väl beprövade processer och verktyg för analys, kontroll och uppföljning av risker. Återförsäkring och riskspridning. Att vi är återförsäkrade innebär att vi delar vår risk med återförsäkringsbolag samtidigt som de kontinuerligt följer upp vår verksamhet. Som försäkringsbolag står vi även under tillsyn av Finansinspektionen. Vår garantiportfölj är spridd över flera olika branscher och bolag av olika storlekar. Därför kan våra kunder och garantihavare alltid känna sig helt trygga. DETTA ÄR NORDIC GUARANTEE Nordic Guarantee är ett försäkringsbolag som grundades 1993 och erbjuder trygga, flexibla garantiförsäkringar till det nordiska näringslivet. En garantiförsäkring innebär att vi garanterar den ena eller båda parters åtagande i ett avtal. Erbjudandet delas in i fyra områden Bygg- och projektgarantier, Betalningsgarantier, Förskottsgarantier och Resegarantier. Vi är drygt 30 medarbetare och har ungefär kunder. Våra konkurrensfördelar är fokuseringen på garantiförsäkring, enkelheten och kostnadseffektiviteten i denna produkt, bred branschkunskap och lång erfarenhet av affärsanalys och riskbedömningar samt smidig och erkänt snabb service och dedikerade medarbetare. Vår marknad är Norden, där vi har kontor i Sverige (Stockholm, Malmö), Norge (Oslo), Finland (Helsingfors) och Danmark (Köpenhamn). Våra största kundsegment är bygg- respektive resebranschen. Nordic Guarantee är en oberoende aktör på garantimarknaden. Vi samarbetar med välrenommerade återförsäkrare med hög kreditrating och kan ställa garantier på mycket stora belopp. Försäkringsverksamhet är reglerad och står under tillsyn av myndigheter i varje land. Sedan 2003 ingår Nordic Guarantee i Fairford Group en internationell familjeägd företagsgrupp som investerar i tillväxtbolag. Vi samarbetar med internationella Lombard Insurance Group, som även är delägare i Nordic Guarantee. Samarbetet ger oss en starkare finansiell bas samt möjlighet att hjälpa kunder som expanderar globalt

11 Stockholm Kista Science Tower, Kista Malmö Lilla Nygatan 11, Malmö Tel E-post Internet 20

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS RISK MANAGEMENT. Risk Management i vindkraftsbranschen

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS RISK MANAGEMENT. Risk Management i vindkraftsbranschen ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr 6 SEPTEMBER 2013 I SAMARBETE MED: RISK MANAGEMENT 4 FRÅGOR OM KONTRAKTUELLA RISKER Innehåll SCA UTMANAR Vilka krav ställer en global

Läs mer

Skandia Liv årsredovisnin

Skandia Liv årsredovisnin Skandia Liv årsredovisnin 2006 fakta om Skandia Liv Skandia Liv är Sveriges största livbolag. Vi är verksamma inom såväl privat- som tjänstepensionsområdet och förvaltar 293 miljarder kronor åt cirka 1,3

Läs mer

NeoNet är på väg att skapa ett globalt börsnätverk

NeoNet är på väg att skapa ett globalt börsnätverk NEONET ÅRSREDOVISNING 2001 NeoNet är på väg att skapa ett globalt börsnätverk Vår utveckling mot ett globalt börsnätverk fortsätter i snabb takt. Genom NeoNet kan våra kunder idag handla elektroniskt och

Läs mer

INTRODUKTION TILL INTRUM JUSTITIA

INTRODUKTION TILL INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia i korthet INTRODUKTION TILL INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia är Europas ledande företag för tjänster inom kredithantering, Credit Management Services (CMS). Vårt erbjudande spänner över

Läs mer

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling.

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Årsredovisning 2011 1 Året i korthet 2011 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mål och strategi 6 Erbjudande 8 Marknad 10 Verksamhet 14 Organisation och medarbetare 16 Risker 18 eworkaktien 21 Förvaltningberättelse

Läs mer

Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer

Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer ÅRSREDOVISNING 2006 Intrum Justitia i korthet INTRODUKTION TILL INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia är Europas ledande företag för tjänster inom kredithantering,

Läs mer

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 2 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 3 Innehåll Kort om 2012 4 VD-ord 6 Intrum Justitia i korthet 10 Affärsidé, mission, vision, kundnytta, strategier och mål 12 Våra tjänster

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. När du kliver över tröskeln till oss kan du vara säker på en enda sak. Att du inte vet exakt vad som väntar dig. Hos

Läs mer

Summerat. Nya konkurrenter och förändrade köpbeteenden SMARTARE SYSTEM ÖKAR LÖNSAMHETEN SIGMAS ÅRSREDOVISNING 2012

Summerat. Nya konkurrenter och förändrade köpbeteenden SMARTARE SYSTEM ÖKAR LÖNSAMHETEN SIGMAS ÅRSREDOVISNING 2012 Summerat. SIGMAS ÅRSREDOVISNING 2012 Nya konkurrenter och förändrade köpbeteenden SMARTARE SYSTEM ÖKAR LÖNSAMHETEN Årgång 2012 Change or die Camp Digital är eventet där Sigma möter sin viktigaste kunder

Läs mer

Kreditderivat risker och möjligheter

Kreditderivat risker och möjligheter ANFÖRANDE DATUM: 2007-03-13 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Lars Nyberg StrategiTorget Bank, Finans & Försäkring, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00

Läs mer

01 2012... Årsredovisning

01 2012... Årsredovisning 01 2012... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret... 06 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 16 Kundcase... 17 Verksamhet... 22 Kundcase......

Läs mer

Årsredovisning 2008. >> Kraftigt ökad omsättning och resultat >> Stark lokal närvaro >> Bred branschspridning. Närhet. Kunskap. Engagemang.

Årsredovisning 2008. >> Kraftigt ökad omsättning och resultat >> Stark lokal närvaro >> Bred branschspridning. Närhet. Kunskap. Engagemang. Årsredovisning 2008 >> Kraftigt ökad omsättning och resultat >> Stark lokal närvaro >> Bred branschspridning Närhet. Kunskap. Engagemang. Innehåll know it årsredovisning 2008 >> Vi levererar det stora

Läs mer

Årsredovisning 2014. Rätt person på rätt plats sedan 1960. Förutsättningar för lönsam tillväxt. Ett mer stabilt Proffice växer fram

Årsredovisning 2014. Rätt person på rätt plats sedan 1960. Förutsättningar för lönsam tillväxt. Ett mer stabilt Proffice växer fram Årsredovisning 2014 Rätt person på rätt plats sedan 1960» Det här är Proffice Förutsättningar för lönsam tillväxt» Hållbart samhälle hållbart arbetsliv» Proffice som investering Ett mer stabilt Proffice

Läs mer

Skandia Årsredovisning 2014

Skandia Årsredovisning 2014 Skandia Årsredovisning 2014 Innehåll Vill du bli kund eller komma i kontakt med Skandia? gå in på skandia.se eller ring: Skandia kundservice 0771-55 55 00 du kan också skriva till oss: Skandia 106 55 Stockholm

Läs mer

Årsredovisning 2014. Rätt person på rätt plats sedan 1960. Förutsättningar för lönsam tillväxt. Ett mer stabilt Proffice växer fram

Årsredovisning 2014. Rätt person på rätt plats sedan 1960. Förutsättningar för lönsam tillväxt. Ett mer stabilt Proffice växer fram Årsredovisning 2014 Rätt person på rätt plats sedan 1960» Det här är Proffice Förutsättningar för lönsam tillväxt» Hållbart samhälle hållbart arbetsliv» Proffice som investering Ett mer stabilt Proffice

Läs mer

NORRPORTEN: Läs kundcaset om Norrportens framfart längs E4:an på sid 23

NORRPORTEN: Läs kundcaset om Norrportens framfart längs E4:an på sid 23 NORRPORTEN: Läs kundcaset om Norrportens framfart längs E4:an på sid 23 INNEHÅLL INNEHÅLL : ÅRSÖVERSIKT 2007 DANSKE BANK I MEDIA 4 ÅRET I KORTHET 5 VD HAR ORDET 6-7 DANSKE BANK: EN GEMENSAM PLATTFORM FÖR

Läs mer

01 2011... Årsredovisning

01 2011... Årsredovisning 01 2011... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret som gått... 05 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 15 Från Know IT till Knowit...

Läs mer

4 MODERNA FÖRSÄKRINGAR VD HAR ORDET

4 MODERNA FÖRSÄKRINGAR VD HAR ORDET Moderna Försäkringar 2006 INNEHÅLL VD har ordet 4 Tillväxt och lönsamhet 5 Ett axplock från år 2006 6 Försäkring med fokus på nischer 8 En stark finanskoncern 9 Moderna Sak 10 Atlantica Båt 12 Företagsförsäkring

Läs mer

NORDNET ÅRSREDO VISNING 2006

NORDNET ÅRSREDO VISNING 2006 Innehållsförteckning Befria 2006 Vi är utmanarna som revolutionerar dina pengar sparandet 2006 i korthet VD-ord Mission och affärsidé Mål Strategi Företagskultur och organisation IT Konkurrens och omvärldsfaktorer

Läs mer

värde genom förenklad dokumenthantering

värde genom förenklad dokumenthantering Vi skapar värde genom förenklad dokumenthantering 2011 ÅRSRedovisning Ekonomisk information Delårsrapporter, årsredovisningar och ReadSofts pressreleaser kan beställas från ReadSoft AB, Södra Kyrkogatan

Läs mer

.. ta nasta steg med oss

.. ta nasta steg med oss Undrar du om Next Level är något för dig? Läs hur vi bl.a. har bistått Mynewsdesk Alltsedan Mynewsdesk startade 2003 har Setterwalls varit vår juridiska partner. Vår tjänst erbjuder företag en modern,

Läs mer

OUTSOURCING & GLOBAL OPERATIONS

OUTSOURCING & GLOBAL OPERATIONS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.2/Mars 2009 Det här är en oberoende tidning från Mediaplanet. OUTSOURCING & GLOBAL OPERATIONS 5 TIPS SOM ÖKAR LÖNSAMHETEN Offshoring

Läs mer

Innehåll. Itello i korthet 4. Verksamhetsåret 2009/2010 5. VD har ordet 6. Effektiv administration av det långsiktiga sparandet 8

Innehåll. Itello i korthet 4. Verksamhetsåret 2009/2010 5. VD har ordet 6. Effektiv administration av det långsiktiga sparandet 8 0 Årsredovisning 2 Innehåll Itello i korthet 4 Verksamhetsåret 2009/2010 5 VD har ordet 6 Effektiv administration av det långsiktiga sparandet 8 Från försäljningsfokus till kostnads- och intäktsfokus 10

Läs mer

Innehåll. Årsredovisning 2011. Året i korthet 2. VD har ordet 4. Kort om Resurs Bank 7. Säljfinans 9. Kundsamarbete Ford 10. Kundsamarbete Ticket 12

Innehåll. Årsredovisning 2011. Året i korthet 2. VD har ordet 4. Kort om Resurs Bank 7. Säljfinans 9. Kundsamarbete Ford 10. Kundsamarbete Ticket 12 Innehåll Året i korthet 2 VD har ordet 4 Kort om Resurs Bank 7 Säljfinans 9 Kundsamarbete Ford 10 Kundsamarbete Ticket 12 Privatmarknad Supreme Card 14 Privatmarknad Privatlån 18 Privatmarknad Inlåning

Läs mer

PayEx ägs av Max Hansson och grundades av honom 1972, men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att

PayEx ägs av Max Hansson och grundades av honom 1972, men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att I PayEx ägs av Max Hansson och grundades av honom 1972, men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att skriva den gotländska auktionsfirmans fakturor. För att

Läs mer

CORPORATE RESPONSIBILITY REDOVISNING 2011

CORPORATE RESPONSIBILITY REDOVISNING 2011 ängre CORPORATE RESPONSIBILITY REDOVISNING 2011 150 år av ansvarstagande 1855 Behovet av ett nytt försäkringssystem engagerar samhällets toppkrafter. Den 12 januari får Skandia tillstånd att bedriva brand-

Läs mer

1. DET RÄCKER INTE LÄNGRE ATT BARA KUNNA IT. S.10 2. KVALITET BLIR EN ALLT VIKTIGARE FRAMGÅNGSFAKTOR I IT-BRANSCHEN. S.11

1. DET RÄCKER INTE LÄNGRE ATT BARA KUNNA IT. S.10 2. KVALITET BLIR EN ALLT VIKTIGARE FRAMGÅNGSFAKTOR I IT-BRANSCHEN. S.11 WM-DATA ÅRSREDOVISNING 2004 NYA VILLKOR PÅ EN MOGEN MARKNAD 1. DET RÄCKER INTE LÄNGRE ATT BARA KUNNA IT. S.10 2. KVALITET BLIR EN ALLT VIKTIGARE FRAMGÅNGSFAKTOR I IT-BRANSCHEN. S.11 3. MER NYTTA MED MINDRE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING ÅRSREDOVISNING 2012 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Marknadsöversikt 10 Verksamhetsbeskrivning 12

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2013

ÅRS REDO VISN ING 2013 ÅRS REDO VISN ING 2013 Innehåll 03 Verksamhetsåret som har gått 07 Vd har ordet 09 Kundcase: Pensionsskyddscentralen 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 18 Verksamhet 23 Kundcase:

Läs mer