Du gör affärer. Vi garanterar.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Du gör affärer. Vi garanterar."

Transkript

1 1 Du gör affärer. Vi garanterar.

2 Vi är Nordic Guarantee. När du gör affärer ställer din kund eller leverantör ofta krav på någon form av garanti. Vilken typ av garanti beror på vilken tjänst eller produkt du säljer eller köper. Oavsett vad, så är poängen med garantin att den säkerställer att åtagandena i kontraktet kan fullföljas även om någon av parterna hamnar på obestånd. Mycket snabbare. Vi är försäkringsbolaget som erbjuder trygga garantiförsäkringar utan krångel eller höga kostnader. Våra garantiförsäkringar är lika trygga och fyller samma funktion som en bankgaranti. Mycket smidigare. Jämfört med en bankgaranti är dessa garantiförsäkringar enklare att administrera och använda, men framför allt mer kostnadseffektiva. Ingen säkerhet. Vi gör grundliga riskbedömningar av kundföretag, kontraktsparter och av den aktuella affären. I normalfallet kräver vi ingen säkerhet för den garanti vi sedan erbjuder. Därför behöver du som kund inte låsa kapital eller belasta kreditutrymmet hos banken. När vi ställt ut en garanti betalar kunden en premie. Premienivån är beroende av storleken på affären och på risken som följer med garantin. Till våra styrkor hör också snabbheten och effektiviteten i den interna hanteringen. Våra kunder får en enkel och smidig administration av sina garantier, antingen genom direktkontakt med våra dedikerade medarbetare eller via webbtjänsten Fast Track. Snabbt, smidigt och säkert helt enkelt. Välkommen till Nordic Guarantee! 2 3

3 Försäkring framtidens garantiprodukt. När riskmedvetandet i samhället ökar väljer allt fler företag och organisationer att kräva garantier i samband med avtal och kontrakt. Det gäller särskilt anbudsgarantier och betalningsgarantier, som ökat kraftigt på senare år. Till bilden hör också att en garanti inte bara ska ge trygghet, utan även vara snabb och enkel att administrera. Bankgaranti är den klart vanligaste produkten och bedöms stå för cirka 80 procent av alla garantiåtaganden. Den resterade delen är olika försäkringslösningar, där Nordic Guarantees marknadsandel i Sverige, Norge respektive Finland är omkring 30 procent. Specialister på garantiförsäkring Vi är unika på marknaden eftersom vi arbetar uteslutande på den nordiska marknaden, och genom att Nordic Guarantee är specialiserat på garantiförsäkringar. Övriga aktörer vid sidan av bankerna är fokuserade huvudsakligen på kreditförsäkring eller andra finansiella tjänster. Marknad i förändring SAMARBETE MED STARKA ÅTERFÖRSÄKRINGSBOLAG Nordic Guarantee samverkar sedan lång tid med ett antal välrenommerade och finansiellt mycket starka återförsäkringsbolag, t ex Scor och Swiss Re. Härigenom kan Nordic Guarantee erbjuda sina kunder garantier på mycket betydande belopp. Återförsäkrarnas rating enligt Standard & Poor är: A+ 50% A 13% AA- 37% Nordic Guarantee har sedan länge en stark position i bygg- och anläggningssektorn, där garantier är mycket vanliga och där en entreprenör förväntas lämna en säkerhet som garanterar att åtagandet gentemot beställaren kan fullgöras. Resebranschen är ett annat viktigt kundsegment för oss. Här är produkterna kopplade till lagkrav som reseföretagen måste följa. Garantier används också inom industri- och verkstadssektorn, t ex vid större investeringar i nya maskiner eller anläggningar. Idag är bankgarantier den vanligaste lösningen, men intresset för garantiförsäkringar ökar. En bakomliggande orsak är de skärpta kapitaltäckningskraven via Basel III. Genom kraven väntas bankerna inte ställa ut bankgarantier i samma utsträckning som tidigare och heller inte till gynnsamma villkor. Denna förändring skapar affärs möjligheter för en försäkringsspecialist som Nordic Guarantee. 4 5

4 Nordisk tillväxt global utblick. Nordic Guarantee är specialiserade på den nordiska marknaden, med verksamhet i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Vi finns nära kunderna på deras hemmamarknader, har djup kunskap om lokala förhållanden i olika branscher och kan därför möta krav och önskemål på ett enkelt och kundanpassat sätt. Expansion i fler branscher Med Norden som bas är siktet inställt på tillväxt i fler branscher med behov av trygga och skräddarsydda garantilösningar. Som en del av expansionen ser vi även att nya samarbetsformer utvecklas, som förstärker vårt kunderbjudande gällande garantiförsäkringar. Strategisk allians Samtidigt får vår verksamhet nu en tydligare internationell prägel, där vi blickar också utanför de traditionella hemmamarknaderna. Bakgrunden är vårt strategiska samarbete med den internationella försäkringskoncernen Lombard Insurance Group, som även är delägare i Nordic Guarantee. Samarbetet med Lombard ger oss en starkare finansiell bas och gör att vi kan erbjuda väsentligt större garantier än tidigare. Erfarenhetsutbyte En annan fördel är det nätverk vi får tillgång till genom Lombard. Det gör att vi kan stödja nordiska företag som vill expandera utanför Norden, framför allt på den allt intressantare afrikanska marknaden men även i andra delar av världen. Inom både Lombard och Nordic Guarantee finns lång erfarenhet av riskbedömning och teknisk analys, vilket öppnar för ett omfattande erfarenhetsutbyte på detta område. 6 7

5 Tryggare affärer på ett enklare sätt. Nordic Guarantees garantiförsäkringar ökar tryggheten och säkerheten i våra kunders affärer. En garantiförsäkring utgår från en överenskommelse mellan två avtalsparter, där vi garanterar en eller båda parters åtaganden. Lägre kostnad belastar inte kreditutrymmet Våra garantiförsäkringar är lika trygga och fyller samma funktion som en bankgaranti. Jämfört med en bankgaranti är dessa försäkringar enklare att administrera och använda, men framför allt kostnadseffektivare. Vi gör grundliga riskbedömningar av kundföretag, kontraktsparter och av den aktuella affären. I normalfallet kräver vi ingen säkerhet för den garanti vi sedan erbjuder. Därför behöver kunden inte låsa kapital eller belasta kreditutrymmet hos banken. När vi ställt ut en garanti betalar kunden en premie. Premienivån är beroende av storleken på affären och på den risk som följer med garantin. Hög kompetens Vi har arbetat med garantiförsäkringar i mer än 20 år och byggt upp en specialistkompetens och ett produktutbud som få kan matcha. Med kompetens menar vi i första hand kunnandet inom affärsanalys, kontrakts- och avtalshantering, riskbedömningar samt inte minst en djup kompetens inom olika branscher. Utifrån detta kunnande erbjuder vi den lämpligaste garantilösningen. Genom vår långa erfarenhet av garantiförsäkringar kan vi även erbjuda kunderna flera mervärden, t ex hjälp med att kvalitetssäkra innehållet i avtal och kontrakt. Smidig hantering Till styrkorna hör också snabbheten och effektiviteten i den interna hanteringen. Administrationen är smidig och enkel, oavsett om kunderna har direktkontakt med våra medarbetare eller använder våra webbtjänster. Denna enkelhet präglar all hantering, såväl beställningar av nya garantier som uttag av engagemangsrapporter och administration av befintliga garantier. Via vår webbtjänst FastTrack har kunden kontroll över sin garantiportfölj och kan logga in när som helst, dygnet runt för att administrera och kontrollera garantier, kontraktssummor, garantibelopp och löptider. Som kund kan man även se och följa status för sina ansökningar, samt ladda ned eller skriva ut sina garantier inkl tillhörande dokument. Tjänsten är helt online, dvs tillgänglig och uppdaterad dygnet runt alla dagar i veckan enkelt och kostnadsfritt. VI ERBJUDER FASTTRACK ONLINE DYGNET RUNT Via vår webbtjänst FastTrack har kunden kontroll över sin garantiportfölj och kan logga in när som helst, dygnet runt för att administrera och kontrollera garantier, kontraktssummor, garantibelopp och löptider enkelt och kostnadsfritt. Specialistkompetens och kunskap om garantier och kontrakt. Djup kännedom om våra kunders branscher. Snabb, effektiv och pålitlig service. Användarvänlig och heltäckande online webbtjänst för bevakning, administration och uppföljning av den egna garantiportföljen. Dedikerade och kunniga medarbetare. 20 års erfarenhet av riskbedömning samt upphandling och avtalshantering. Kostnadseffektiva och skräddarsydda garantilösningar. 8 9

6 Våra garantiförsäkringar. Vi erbjuder ett tiotal typer av garantiförsäkringar, som vi delar in fyra områden Bygg- och projektgarantier, Betalningsgarantier, Förskottsgarantier samt Resegarantier. Baserat på vår kompetens inom affärsanalys och riskkontroll utvecklar vi också kundunika produkter till de företag som så önskar. Bygg- och projektgarantier Anbudsgaranti Vid större entreprenader brukar beställaren kräva en säkerhet som garanterar att entreprenören kan fullfölja ett lämnat anbud. Anbudsgarantin gäller på samma sätt oberoende av entreprenadform, följer alltid kontraktet, samt är enkel att inordna i anbuds- och kontraktshandlingar. Om anbudet inte antas upphör garantin att gälla. Fullgörandegaranti En fullgörandegaranti avkrävs ofta entreprenörer och leverantörer. Den säkerställer att de fullgör sina åtagande gentemot beställaren i ett bygg- eller industriprojekt. Garantin kompenserar en beställare för fel som kan uppstå i samband med utebliven leverans eller färdigställande om leverantören skulle hamna på obestånd. Dessutom säkerställer garantin att leveransen kan fullföljas om leverantören går i konkurs. Garantitidsgaranti När en byggentreprenad eller installation är klar är det vanligt med en garantitid, som kan sträcka sig över flera år. Garantitidsgarantin säkerställer att eventuella fel och brister kan åtgärdas, även om leverantören skulle gå i konkurs eller upphöra med sin verksamhet under garantitiden. Byggsäkerhet För byggbranschen finns en särskild garanti som kallas Byggsäkerhet och som är en kombination av Fullgörandegaranti och Garantitidsgaranti. Byggsäkerhet skyddar beställaren mot merkostnader som kan uppstå om entreprenören hamnar på obestånd och inte kan fullgöra sitt åtagande enligt entreprenadavtalet. Garantin gäller dessutom ansvaret under den garantitid som följer efter att entreprenaden är färdig

7 Betalningsgarantier Betalningsgarantier förekommer i många branscher. De säkerställer att en säljare får betalt enligt det underliggande kontraktet även om köparen hamnar på obestånd. Tullgaranti Företag som bedriver handel med utlandet måste betala skatter och avgifter till tullmyndigheterna i respektive land. Av praktiska skäl kan myndigheterna ge ett så kallat kredittillstånd, men då måste företagen samtidigt ställa en säkerhet för den tullskuld som följer med krediten. En sådan säkerhet kan lämnas via en tullgaranti. Denna garanti gör att tullmyndigheten får betalt även om företaget hamnar på obestånd. Hyresgaranti I många fall kräver hyresvärdar någon form av säkerhet av sina hyresgäster för att hyran betalas enligt hyreskontraktet. Garantin tecknas av hyresgästen och säkerställer att värden får sin hyra enligt kontraktet även om hyresgästen hamnar på obestånd. Förskottsgarantier Förskottsgarantin säkerställer en återbetalning av ett förskott till köparen/beställaren om en leverans skulle utebli eller vara felaktig, exempelvis på grund av obestånd. Det är köparen/beställaren som ställer krav på att säljaren tecknar en garanti, som gäller från det att säljaren fått förskottet. Garantibeloppet motsvarar förskottsbetalningen. Resegaranti Enligt lag i de nordiska länderna måste företag som bedriver paketreseverksamhet lämna en garanti till myndigheterna. Denna garanti kallas Resegaranti och fungerar som säkerhet för resenärernas inbetalda förskott, samt eventuella kostnader för hemtransporter. ÅTERFÖRSÄKRING Det är av största vikt att Nordic Guarantees kunder och garantihavare har förtroende för att det skydd garantierna ger är beständigt och fullständigt pålitligt. 11 globalt verksamma återförsäkringsbolag, samtliga med minst Standard & Poors A-rating, är med och delar risken i Nordic Guarantees garantiportfölj

8 Premie LEVERANTÖR NORDIC GUARANTEE Ersättning av eventuell skada BESTÄLLARE Ägare och nätverk. Sedan 2003 ingår Nordic Guarantee i Fairford Group en internationell familjeägd företagsgrupp som investerar i tillväxtbolag. Vi har också ett nära samarbete med det internationella försäkringsbolaget Lombard Insurance Group, som även är delägare i Nordic Gu arantee. Fullföljer kontraktet EXEMPEL PÅ EN GARANTIFÖRSÄKRING Betalar för leveransen 1. Beställare och leverantör tar fram ett avtalsförslag. 2. Baserat på avtalet gör Nordic Guarantee en riskbedömning. Därefter kan vi välja att ställa ut en garantiförsäkring. 3. Leverantören betalar en garantipremie till oss samt fullföljer sin leverans till beställaren. 4. Beställaren betalar därefter leverantören för den genomförda leveransen. 5. Om leveransen inte fullföljs enligt villkoren, pga att leverantören hamnat på obestånd, träder garantiförsäkringen in. Nordic Guarantee ersätter då beställaren enligt garantivillkoren. OM LOMBARD Lombard Insurance Group är ett privatägt försäkringsbolag med bas i Johannesburg, Sydafrika. Bolaget är specialiserade på garantier, och de största produkterna är garantier för bygg och verkstadsindustri, garantier och kreditförsäkringar samt livförsäkring. Finansiell översikt (koncern): (ZAR miljoner) Nettoomsättning Resultat före skatt Tillgångar Eget kapital (1 ZAR = 0,68 SEK per 30 juni 2013) VD: Johnny Symmonds För mer information: VÅR HISTORIA OM FAIRFORD 1993 Nordic Guarantee grundas i Sverige 1998 Vårt kontor i Norge öppnar i Oslo 2003 Nordic Guarantee förvärvas av Fairford Group 2006 Vi öppnar i Helsingfors, Finland 2007 Nordic Guarantee etableras i Danmark med kontor i Köpenhamn 2010 Vårt andra kontor i Sverige öppnar i Malmö 2012 Nordic Guarantee inleder samarbetet med Lombard Insurance 2014 Lombard blir delägare i Nordic Guarantee Fairford Holdings Ltd är ett investeringsbolag som ägs av familjen Osseiran, med syfte att skapa en stabil, diversifierad och professionellt förvaltad europeisk investeringsportfölj. Målet är långsiktigt värdeskapande via förvärv, utveckling och avyttring av privatägda företag samt genom att skapa långvariga partnerskap med intressenter som delar företagets kärnvärden. Fairford söker aktivt möjligheter i onoterade bolag inom främst de svenska och brittiska marknaderna. De största innehaven är: Safegate (system för flygplatser), Axel Christiernsson (fetter och smörjoljor), AP&T (automation, pressar och verktyg). Arbetande styrelseordf: Bengt A. Dahl För mer information: Finansiell översikt (koncern): (EUR miljoner) Nettoomsättning Resultat före skatt Tillgångar Eget kapital

9 Vad tycker våra kunder? Vad tycker kunderna om oss och vad bör vi bli bättre på? Det är utgångspunkterna i vår återkommande undersökning, där Nordic Guarantee får ett högt Nöjd Kund Index. Via undersökningen tas ett Nöjd Kund Index (NKI) fram. Det anger hur nöjda kunderna totalt sett är med verksamheten. Dessutom kan ett index jämföras med andra branscher. Genomsnittligt NKI inom bank och försäkring är 67. Vi är stolta över att överträffa det med mycket god marginal, men siktar självklart på att förbättra oss ytterligare och få ännu nöjdare kunder. It s a huge advantage for us to have one single guarantee supplier for all our markets. As a travel agent you don t normally have many tangible assets, so we gain a lot by not having to tie up funds in sureties with the banks. Lars Ohlsén, CFO Select Travel Fokus på rätt saker Flera hundra kunder medverkar anonymt i undersökningen, som genomförs av ett fristående analysföretag. Saker som lyfts fram är pålitligheten, snabbheten och kvaliteten i hanteringen. Många kunder betonar att våra tjänster underlättar i deras affärsverksamhet, vilket är precis den typ av kundnytta vi ska leverera och vill förknippas med. With Nordic Guarantee we got a guarantee supplier who could arrange a perfectly tailor-made solution for us, and who did it within a very limited time frame. We got a guarantee solution which works for our whole Nordic operation. Anders Holst, CFO LensWay 16 17

10 Bredd, kompetens och engagemang. Vår ambition är att kunna erbjuda alla de typer av garantier som det nordiska näringslivet behöver. Har du speciella krav som vårt befintliga produkterbjudande inte uppfyller, så vågar vi lova att vi gör allt vi kan för att ordna en skräddarsydd lösning åt dig. Det är en ambition som ställer höga krav på våra kunskaper och arbetsmetoder. Våra två hörnstenar lång erfarenhet av garantier och en grundlig förståelse för de specifika behoven för olika branscher är viktiga och räcker långt. Men lika viktiga är våra främsta rättesnören, nämligen att vi ska sträcka oss extra långt, och till och med ligga steget före. Vi tror på nya sätt och att möta dig som kund utifrån din situation och på dina villkor. Så prova ett snabbare och smidigare sätt att säkerställa din nästa affär. Vi finns i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Om oss. Nordic Guarantee exists to make business easier for Nordic companies. Top quality service, delivered with passion one step ahead. Du gör affärer. Vi garanterar. Vår verksamhet startade 1993 av några av Sveriges största försäkringsbolag. Sedan dess har vi varit en av de större aktörerna inom garantier och ägs numera av de internationella företagsgrupperna Fairford Group och Lombard Insurance. Alla våra medarbetare har lång erfarenhet inom garantier och riskanalys och är väl insatta i företagandets finansiella och affärsmässiga villkor. Vi har väl beprövade processer och verktyg för analys, kontroll och uppföljning av risker. Återförsäkring och riskspridning. Att vi är återförsäkrade innebär att vi delar vår risk med återförsäkringsbolag samtidigt som de kontinuerligt följer upp vår verksamhet. Som försäkringsbolag står vi även under tillsyn av Finansinspektionen. Vår garantiportfölj är spridd över flera olika branscher och bolag av olika storlekar. Därför kan våra kunder och garantihavare alltid känna sig helt trygga. DETTA ÄR NORDIC GUARANTEE Nordic Guarantee är ett försäkringsbolag som grundades 1993 och erbjuder trygga, flexibla garantiförsäkringar till det nordiska näringslivet. En garantiförsäkring innebär att vi garanterar den ena eller båda parters åtagande i ett avtal. Erbjudandet delas in i fyra områden Bygg- och projektgarantier, Betalningsgarantier, Förskottsgarantier och Resegarantier. Vi är drygt 30 medarbetare och har ungefär kunder. Våra konkurrensfördelar är fokuseringen på garantiförsäkring, enkelheten och kostnadseffektiviteten i denna produkt, bred branschkunskap och lång erfarenhet av affärsanalys och riskbedömningar samt smidig och erkänt snabb service och dedikerade medarbetare. Vår marknad är Norden, där vi har kontor i Sverige (Stockholm, Malmö), Norge (Oslo), Finland (Helsingfors) och Danmark (Köpenhamn). Våra största kundsegment är bygg- respektive resebranschen. Nordic Guarantee är en oberoende aktör på garantimarknaden. Vi samarbetar med välrenommerade återförsäkrare med hög kreditrating och kan ställa garantier på mycket stora belopp. Försäkringsverksamhet är reglerad och står under tillsyn av myndigheter i varje land. Sedan 2003 ingår Nordic Guarantee i Fairford Group en internationell familjeägd företagsgrupp som investerar i tillväxtbolag. Vi samarbetar med internationella Lombard Insurance Group, som även är delägare i Nordic Guarantee. Samarbetet ger oss en starkare finansiell bas samt möjlighet att hjälpa kunder som expanderar globalt

11 Stockholm Kista Science Tower, Kista Malmö Lilla Nygatan 11, Malmö Tel E-post Internet 20

Försäkringsrörelse. Lektion 3 - Försäkringsrörelse Grundläggande försäkringsrörelserätt 20-21 oktober 2015

Försäkringsrörelse. Lektion 3 - Försäkringsrörelse Grundläggande försäkringsrörelserätt 20-21 oktober 2015 Försäkringsrörelse Lektion 3 - Försäkringsrörelse Grundläggande försäkringsrörelserätt 20-21 oktober 2015 Föreläsare: Per Johan Eckerberg pje@vinge.se Disposition 1. Försäkringsrörelse 2. Gränsdragningsfrågor

Läs mer

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet:

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet: Stockholm 1999-06-21 Pressmeddelande Trygg-Hansa Sak säljs till Codan SEB expanderar kraftigt i Danmark SEB har idag undertecknat en överenskommelse med danska Codan, och dess moderbolag brittiska Royal

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI 2009 AB Denna informationsbroschyr är en sammanfattning av prospektet Inbjudan till teckning av aktier Coeli Private Equity 2009 AB. Ett fullständigt prospekt kan

Läs mer

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Bättre placeringar SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Om SIP Nordic Företaget Start i Stockholm 2006 Tillståndspliktig verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, USA Produktportfölj:

Läs mer

Memorandum. Inbjudan till teckning av aktier i. Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478

Memorandum. Inbjudan till teckning av aktier i. Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478 Memorandum Inbjudan till teckning av aktier i Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478 www.times.se info@times.se Styrelse och ledning Jarl Frithiof, chef för Strategisk utveckling och Globala

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD I. Utvecklingen 2011 II. Renodlingen III. Marknad och strategi IV. Framtidsutsikter Utvecklingen under året Försäljningen uppgick till 375,6 MSEK (386,8) Rörelseresultatet

Läs mer

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Trygghet genom hela livet SEB erbjuder pensionsförsäkringar och trygghet under livets olika skeden för

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

KeyMan är ett tryggt val när ni ska hyra in eller anställa IT-proffs

KeyMan är ett tryggt val när ni ska hyra in eller anställa IT-proffs KeyMan är ett tryggt val när ni ska hyra in eller anställa IT-proffs konsultmäklare Konsultmäklaren KeyMan ett av nordens största mäklarföretag Tio år efter företagsstarten 1998 brinner vi på KeyMan fortfarande

Läs mer

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary II AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om utlåning och garantier; SFS 2011:211 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Förordningens tillämpningsområde

Läs mer

SEK:s lilla handbok i exportfinansiering

SEK:s lilla handbok i exportfinansiering SEK:s lilla handbok i exportfinansiering Innehåll Varför behövs exportfinansiering?...sid 2 Vilka alternativ finns det att välja mellan?...sid 3 Hur mycket och i vilka valutor kan man låna?...sid 4 Hur

Läs mer

Försäkringslösningar. i världsklass

Försäkringslösningar. i världsklass Försäkringslösningar i världsklass Du står aldrig ensam! Livet förändras hela tiden. Vi studerar, bosätter oss, reser, gör affärer... Livet är en ständigt föränderlig blandning av framgångar och svårigheter,

Läs mer

LEMAN / Presentation

LEMAN / Presentation LEMAN / Presentation LEMAN / Presentation / Vår historia Vår historia 1900 Bolaget Paul Lehmann bildas i Köpenhamn 1925 25 års jubileum, kontor i Köpenhamn 1950 50 års jubileum, kontor i Danmark 1971 LEMAN

Läs mer

Investerarpresentation

Investerarpresentation Investerarpresentation Börsdagarna Jörgen Qwist 2011-11-07 1 Kort om DGC DGC är en nätoperatör som levererar datakommunikations-, drift- och telefonitjänster till den svenska företagsmarknaden och offentliga

Läs mer

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7

Läs mer

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter Aktiekursen

Läs mer

Strukturinvest på två minuter

Strukturinvest på två minuter Strukturinvest på två minuter Bakgrund Strukturinvest Fondkommission grundades 2009 av två hemvändande svenskar som under sina år på några av världens ledande investmentbanker bidrog till att bygga upp

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Varför behövs exportfinansiering? sid 2. Vilka alternativ finns det att välja mellan? sid 3. Hur mycket och i vilka valutor kan man låna?

Varför behövs exportfinansiering? sid 2. Vilka alternativ finns det att välja mellan? sid 3. Hur mycket och i vilka valutor kan man låna? Innehåll Varför behövs exportfinansiering? sid 2 Vilka alternativ finns det att välja mellan? sid 3 Hur mycket och i vilka valutor kan man låna? sid 4 Hur kan riskerna hanteras? sid 5 Vilka räntevillkor

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB

Investeringsaktiebolaget Cobond AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport mars 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Allmänt om bolaget 4 Aktiekurs och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

Välkommen till Max Matthiessen. Max Matthiessen är specialister på försäkringar, pensioner och kapitalplaceringar. Men det är trygghet vi levererar.

Välkommen till Max Matthiessen. Max Matthiessen är specialister på försäkringar, pensioner och kapitalplaceringar. Men det är trygghet vi levererar. 11-05-13 Välkommen till Max Matthiessen Max Matthiessen är specialister på försäkringar, pensioner och kapitalplaceringar. Men det är trygghet vi levererar. 2 Kort om Max Matthiessen 2011 Sveriges ledande

Läs mer

Förfrågningsunderlag: Marknadsföring och försäljning av snickeriprodukter på den nordiska objektmarknaden

Förfrågningsunderlag: Marknadsföring och försäljning av snickeriprodukter på den nordiska objektmarknaden Förfrågningsunderlag: Marknadsföring och försäljning av snickeriprodukter på den nordiska objektmarknaden Datum: 2010-03-09 AVSNITT I: IUC TRÄ I VÄSTERBOTTEN AB OCH WEWOOD PROJEKTET IUC Trä i Västerbotten

Läs mer

Moderna Garanti A-Ö. Administrativa Föreskrifter för entreprenader. Allmän material- och arbetsbeskrivning.

Moderna Garanti A-Ö. Administrativa Föreskrifter för entreprenader. Allmän material- och arbetsbeskrivning. Moderna Garanti A-Ö A ABA 99 AB 04 ABK 09 ABS 09 ABT 06 Advance Payment Bond AF AMA Anbudsgaranti B Bankgaranti Beställare Betalningsgaranti Betalningsplan BFN Bid Bond ABA 99 omfattar allmänna bestämmelser

Läs mer

ICA Gruppen förvärvar Apotek Hjärtat. 12 november 2014, Stockholm

ICA Gruppen förvärvar Apotek Hjärtat. 12 november 2014, Stockholm ICA Gruppen förvärvar Apotek Hjärtat 12 november 2014, Stockholm Transaktionen i korthet ICA Gruppen har tecknat avtal med Altor Fund III om att förvärva Apotek Hjärtat för 5,7 mdr SEK på skuldfri bas

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys.

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Vi genomför företagsöverlåtelser baserat på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Förmågan att träffa rätt För oss på Avantus är det viktigt med personlig rådgivning, kom binerat

Läs mer

Livåterförsäkring. Erik Alm Hannover Life Re sweden

Livåterförsäkring. Erik Alm Hannover Life Re sweden Livåterförsäkring Erik Alm Hannover Life Re sweden Disclaimer Denna presentation är avsedd enbart som ett allmänt diskussionsunderlag. Den kan inte användas som underlag för beslut. Avsikten är att den

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

Handelsbankens Warranter

Handelsbankens Warranter Handelsbankens Warranter Nokia Abp, aktie Första emissionsdag 18.07.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 18 juli 2005 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Accountor Online Effektiv ekonomiadministration

Accountor Online Effektiv ekonomiadministration DIN GUIDE TILL Accountor Online Effektiv ekonomiadministration 99 % av företagsledarna föredrar en redovisningskonsult som förstår deras verksamhet. 1 % före detta företagsledare. SPARA TID, INGA TÅRAR

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2014 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2014 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 2014 COELI 2014 AB Denna informationsbroschyr är delvis en kortfattad sammanfattning av prospektet Inbjudan till teckning av aktier Coeli Private Equity 2014 AB. Det

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Hur vill du hålla kontakten? Behöver du beställa något mer? Håll dig uppdaterad om nyheter och insikter. EFG är tillgängligt dygnet runt.

Hur vill du hålla kontakten? Behöver du beställa något mer? Håll dig uppdaterad om nyheter och insikter. EFG är tillgängligt dygnet runt. EFG KUNDSERVICE Together we make it matter EFG Kundservice - gör det enklare att vara kund. EFG lanserar en helt ny kundservice och logistikmodell för snabbare, tydligare och bättre kommunikation. Det

Läs mer

Nordic Secondary 2 AB

Nordic Secondary 2 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Nordic Secondary 2 AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utbetalinger 4 Kursutveckling 5 Portföljöversikt 6

Läs mer

EDUCATED TRADING. Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT. Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont

EDUCATED TRADING. Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT. Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont BNP PARIBAS EDUCATED TRADING Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte

Läs mer

SIP-Optionen emission 50

SIP-Optionen emission 50 SIP-Optionen emission 50 1 SIP-Optionen Företaget investerar och du får avkastningen Låg privat premie Företaget investerar med kapitalskydd alternativt via certifikat som ger samma tillväxt, men till

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB

Investeringsaktiebolaget Cobond AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Kursutveckling 4 Allmänt

Läs mer

Handelsbankens Warranter

Handelsbankens Warranter Handelsbankens Warranter Underliggande Ericsson AB, B-aktie Neste Oil Abp, aktie Nordea Bank AB, FDR Stora Enso Abp, R-aktie Tietoenator AB, aktie TeliaSonera AB, aktie UPM-Kymmene Abp, aktie Första emissionsdag

Läs mer

Telefonkonferens. VD Susanna Campbell. 19 februari 2015

Telefonkonferens. VD Susanna Campbell. 19 februari 2015 Telefonkonferens VD Susanna Campbell 19 februari 2015 2014: Hög transaktionsaktivitet och successiv förbättring i innehaven Starkt Q4 i många innehav 12 av 18 innehav ökar rörelseresultat och marginal

Läs mer

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus Aktiespararna Sundsvall 26 februari 2008

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus Aktiespararna Sundsvall 26 februari 2008 Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus Aktiespararna Sundsvall 26 februari 2008 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Fastigheter till ett värde av

Läs mer

Holmia Livförsäkring AB. Försäkringstekniska riktlinjer

Holmia Livförsäkring AB. Försäkringstekniska riktlinjer Holmia Livförsäkring AB Försäkringstekniska riktlinjer 1 Försäkringstekniska riktlinjer Bilagor Bilaga 1:Försäkringstekniskt beräkningsunderlag Bilaga 2 Reserving Policy med tillhörande bilagor 1. Bakgrund

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport december 2014

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport december 2014 Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt om bolaget 7 2 Kvartalsrapport

Läs mer

ODIN Norden Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Norden Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Norden Fondkommentar Januari 2011 Nils Petter Hollekim 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 10,3 procent för ODIN Norden. Fondens referensindex steg under motsvarande period

Läs mer

Om placeringshorisonten är kortare vill man vanligtvis ha en tryggare placering, och då nöjer man sig med en lägre möjlig avkastning.

Om placeringshorisonten är kortare vill man vanligtvis ha en tryggare placering, och då nöjer man sig med en lägre möjlig avkastning. Vårt erbjudande Om du har möjlighet att investera minst 500 000 SEK eller motsvarande belopp i annan valuta, kan du inom ramen för Nordic Private Portfolio investera i såväl kontanta medel som i de flesta

Läs mer

Jämför med ett långsiktigt försäkringsbolag jämför med Moderna Försäkringar

Jämför med ett långsiktigt försäkringsbolag jämför med Moderna Försäkringar Jämför med ett långsiktigt försäkringsbolag jämför med Moderna Försäkringar Vi finns här för dig, förmedlare! Fördelar för dig som förmedlare Att skapa trygghet och värde är kärnan i allt vi gör. Det kräver

Läs mer

Omfattning av försäkringsavtalen

Omfattning av försäkringsavtalen Frågor om försäkring av pensionsåtaganden Omfattning av försäkringsavtalen 1. Vilka fördelar innebär försäkring av pensionsåtaganden jämfört med avsättning till pensionsstiftelse respektive förvaltning

Läs mer

pelare 3 Årlig information om risk och kapitalhantering FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1

pelare 3 Årlig information om risk och kapitalhantering FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1 pelare 3 FOREX BANK AB 2009 Årlig information om risk och kapitalhantering FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1 Inledning FOREX Bank AB, 516406-0104, är moderbolag i FOREX-koncernen (FOREX). Detta dokument utgör

Läs mer

Vision och värderingar

Vision och värderingar Vision och värderingar Tillsammans utvecklar vi Lagercrantz Group Omslagsbild: Den så kallade V-formationen ökar effekten med 71 procent för gäss som flyger tillsammans jämfört med att flyga ensam. Fåglarna

Läs mer

Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar

Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar Depåförsäkring Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar Gillar du enkelhet och smidighet när det handlar om ditt sparande? Då har vi en god nyhet. Nu kan du samla ditt sparande i strukturerade

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB

Offentliga Fastigheter Holding I AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Syfte och organisation. Hör gärna av dig till oss om du har fler frågor. 08-587 940 00. När trader avtalet om samgåendet i kraft?

Syfte och organisation. Hör gärna av dig till oss om du har fler frågor. 08-587 940 00. När trader avtalet om samgåendet i kraft? Business Assurance DNV GL Merger - Frågor och Svar Här finner du svar på generella frågor om sammanslagningen av DNV och GL, samt frågor som gäller dig som kund till DNV Business Assurance. Hör gärna av

Läs mer

Checklista för köp av tjänster mellan företag

Checklista för köp av tjänster mellan företag Checklista för köp av tjänster mellan företag Vilka behov har ditt företag? Vad ligger bakom ditt beslut att söka hjälp? Vilka leverantörer finns att välja på? Det finns några saker att ha i minnet när

Läs mer

BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT

BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT BNP PARIBAS BULL AND BEAR EDUCATED TRADING BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT Daglig hävstång Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka

Läs mer

Vi ger näring till Sveriges viktigaste näring

Vi ger näring till Sveriges viktigaste näring Vi ger näring till Sveriges viktigaste näring Banken för jord- och skogsbrukare För ett rikare liv på landet Välkommen till jord- och skogsbrukarnas egen bank Jord- och skogsbrukarna har en egen bank,

Läs mer

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet Välkommen! Agenda Introduktion Marknad Verksamhet Finansiell information Ägare och styrelse Erbjudandet 1 ework i korthet Grundades år 2000 av Magnus Berglind Nordens ledande konsultmäklare med 30.000

Läs mer

PRI Pensionstjänst AB och Pensionsregistreringsinstitutet (PRI) FPG/PRI ETT FINANSIERINGSALTERNATIV INOM ITP-PLANEN

PRI Pensionstjänst AB och Pensionsregistreringsinstitutet (PRI) FPG/PRI ETT FINANSIERINGSALTERNATIV INOM ITP-PLANEN PRI Pensionstjänst AB och Pensionsregistreringsinstitutet (PRI) FPG/PRI ETT FINANSIERINGSALTERNATIV INOM ITP-PLANEN Ett finansieringsalternativ för ITPs ålderspension När företaget självt ansvarar för

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation SCN Group SCN Lokalkontor Sensor ECS Sverigekontor + Lager SCN Huvudkontor + Lager Sensor ECS Danmarkskontor SCN Lokalkontor SCN Group Sensor Control Nordic AB Sensor ECS AB Sensor

Läs mer

Compliance och internationella försäkringar för näringslivet

Compliance och internationella försäkringar för näringslivet ERV sätter fokus på : Compliance och internationella försäkringar för näringslivet Vad innebär det för ditt företag? Compliance ur ett försäkringsperspektiv vid affärsresor och utlandsstationering Vad

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken säljwarrant Ericsson AB aktie Lösenpris: SEK 8 Slutdag: 28.5.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren

Läs mer

Latour Industries i korthet"

Latour Industries i korthet Latour Industries i korthet" Omsättning: 16 1,6 Mdr SEK Affärsenheter: 9 Medarbetare: +900 Länder: 19 Kärnan i vår affärside aktivt och omsorgsfullt ägande Skapar goda självständig utveckling möjligheter

Läs mer

Så gör du fler exportaffärer. Fem företag berättar

Så gör du fler exportaffärer. Fem företag berättar Så gör du fler exportaffärer Fem företag berättar Vi hjälper dig till fler och säkrare exportaffärer Möt fem svenska företag från fem branscher. De verkar på olika marknader och skiljer sig i storlek och

Läs mer

Avtalspension ITPK Egenpension och Livsarbetstidspension

Avtalspension ITPK Egenpension och Livsarbetstidspension Ett viktigt val för din framtid. Gör ett aktivt val för din pension. Per, SPP Avtalspension ITPK Egenpension och Livsarbetstidspension Om du fick 100 000 kronor att investera, var skulle du placera dem

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken köpwarrant Ericsson AB aktie Lösenpris: SEK 20 Slutdag: 25.11.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 23.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de

Läs mer

AGENDA. Information om Business Sweden. Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning?

AGENDA. Information om Business Sweden. Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning? BUSINESS SWEDEN AGENDA Information om Business Sweden Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning? Praktiska tips och verktyg för internationell affärsutveckling

Läs mer

Företagens anseende i Sverige 2011. Drivkrafterna bakom anseendet och trovärdigheten Resultatet för 22 kända företag

Företagens anseende i Sverige 2011. Drivkrafterna bakom anseendet och trovärdigheten Resultatet för 22 kända företag Företagens anseende i Sverige 2011 Drivkrafterna bakom anseendet och trovärdigheten Resultatet för 22 kända företag 1 TNS SIFOs Anseendeindex 2011 Denna rapport innehållet Fakta om studien och kontaktuppgifter

Läs mer

Alandia Försäkring grundades 1938 av framgångsrika åländska redare vars stora flottor och modiga manskap seglade på världshaven.

Alandia Försäkring grundades 1938 av framgångsrika åländska redare vars stora flottor och modiga manskap seglade på världshaven. Alandia Försäkring grundades 1938 av framgångsrika åländska redare vars stora flottor och modiga manskap seglade på världshaven. Alltsedan dess har sjöfartens behov vägle4 vår utveckling, och vi har vuxit

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 1 Agenda Sammanfattning av Finansiell utveckling Verksamheten 2 Tillväxt och stabilt resultat Nettoomsättningen uppgick till 431,8 (411,4) MSEK,

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

DU ÄR TRYGGARE ÄN DU TROR NÄR DU KÖPER BOSTAD AV OSS

DU ÄR TRYGGARE ÄN DU TROR NÄR DU KÖPER BOSTAD AV OSS BOKLOK KLOKAFFÄR DU ÄR TRYGGARE ÄN DU TROR NÄR DU KÖPER BOSTAD AV OSS Du som köper en bostad av BoKlok får automatiskt ett par trygghetslösningar på köpet. En del är sådant som alla utvecklare av bostäder

Läs mer

ProfessionGuard för försäkringsförmedlare -Ansvar för ren förmögenhetsskada

ProfessionGuard för försäkringsförmedlare -Ansvar för ren förmögenhetsskada ProfessionGuard för försäkringsförmedlare -Ansvar för ren förmögenhetsskada Frågeformulär Allmän information om bolaget 1. Bolagsnamn 2. Bolagets adress 3. När bildades bolaget? 4. Bolagets webbadress

Läs mer

Förnyelsebar Energi I AB

Förnyelsebar Energi I AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Förnyelsebar Energi I AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Om rapporten

Läs mer

Försäkrings AB Avanza Pension Försäkringstekniska riktlinjer

Försäkrings AB Avanza Pension Försäkringstekniska riktlinjer Försäkrings AB Avanza Pension Försäkringstekniska riktlinjer Gällande fr. o m 2011-05-02 1 Innehållsförteckning Försäkringstekniska riktlinjer... 3 1 Övergripande... 3 1.2 Omfattning... 3 1.3 Försäkringstekniskt

Läs mer

INDEX-TRAUB Nordic AB firar 50 år

INDEX-TRAUB Nordic AB firar 50 år INDEX-TRAUB Nordic AB firar 50 år Öppet Hus 15 17 maj 2013 1963 grundades Svenska Traub AB som ett helägt dotterbolag till TRAUB AG. Över 4500 kurvstyrda och långt mer än 1000 CNC-styrda verktygsmaskiner

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Underliggande Nokia, aktie Ericsson B aktie Stora Enso R aktie Första emissionsdag 11.5.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 11 maj 2005 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans

Läs mer

Svenska Kraftnäts säkerhetskrav på balansansvariga företag

Svenska Kraftnäts säkerhetskrav på balansansvariga företag SvK1000, v3.1, 2011-11-16 Marknad 2012-03-13 Svenska Kraftnäts säkerhetskrav på balansansvariga företag 1 Inledning Svenska Kraftnät har systemansvaret för det svenska elsystemet. Svenska Kraftnät tecknar

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

Störst sortiment och bäst kompetens i lager

Störst sortiment och bäst kompetens i lager Störst sortiment och bäst kompetens i lager 1 Värdeskapande kundanpassning Lundgrens representerar några av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik och industrigummi. Tack vare detta

Läs mer

Ge oss 3 minuter av din tid och du och din familj kan få en tryggare framtid.

Ge oss 3 minuter av din tid och du och din familj kan få en tryggare framtid. Ge oss 3 minuter av din tid och du och din familj kan få en tryggare framtid. Vad Vad händer händer med med din din familj familj om om du du skulle skulle bli bli allvarligt allvarligt sjuk sjuk eller

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB

Offentliga Fastigheter Holding I AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Företagspresentation. www.micro-matic.se. Din leverantör av dryckesutrustning

Företagspresentation. www.micro-matic.se. Din leverantör av dryckesutrustning Din leverantör av dryckesutrustning Om oss Micro Matic Nordic är den multinationella Micro Matic-koncernens skandinaviska division. Micro Matic Nordic tillhandahåller global kunskap och erfarenhet till

Läs mer

Några särskilda rörelseregler för tjänstepensionsförsäkring

Några särskilda rörelseregler för tjänstepensionsförsäkring Några särskilda rörelseregler för tjänstepensionsförsäkring Lektion 8 Några särskilda rörelseregler för tjänstepensionsförsäkring Grundläggande försäkringsrörelserätt 20-21 oktober 2015 Föreläsare:Per

Läs mer

Plats för möten Hjärtat i din affär Vi är inget vanligt fastighetsbolag. Givetvis är husen grunden i vår verksamhet, men i själva verket är vi mer intresserade av människorna som vistas där. Det är vår

Läs mer

Global Private Equity I AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Private Equity I AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Private Equity I AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso,

Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, 2010 Bokslut Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013 FIKA FINANSIERINGS-, INVESTERINGS- OCH KONJUNKTURANALYSEN En sammanställning av hur svenska Mid Cap-bolag uppfattar konjunktur-, investeringsoch finansieringsläget 24 juni 2013 Syfte Syftet med FIKA är

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen

Avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen Avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen SPECIALVILLKOR FÖR BESTÄLLARENS UPPHANDLING AV TILLÄMPNINGSPROGRAM Avtalets datum och nr: Bilaga nr: 1 TILLÄMPNING (1) Dessa specialvillkor

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer