MILJÖRAPPORT 2014 PRODUKTION BIOGAS, LINKÖPING TEXTDEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MILJÖRAPPORT 2014 PRODUKTION BIOGAS, LINKÖPING TEXTDEL"

Transkript

1 MILJÖRAPPORT 2014 PRODUKTION BIOGAS, LINKÖPING TEXTDEL

2 1 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Svensk Biogas i AB ägs till 100 % av Tekniska Verken i AB och drev anläggningen fram till 30 april Därefter tog moderbolaget, Tekniska verken i AB över driften av anläggningen. Mattias Phililsson... VD, Svensk biogas 1/1 30/4 Anna Lövsén... Chef division Vatten 1/5 Anders Nordenö... Produktionschef 1/1 31/1 Jenny Nordenberg... Produktionschef 1/2-1.2 BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN Vid Biogas sker produktion av biogas genom att organiskt material bryts ned av mesofila mikroorganismer i en anaerob miljö. Figur 1 Översiktsbild över s Biogasanläggning Produktionen sker i tre parallella rötkammare. För att säkerställa att allt material uppfyller hygieniseringskrav från EU-förordning ABP 1069:2009 sker en satsvis hygienisering (minst 70 C, 1 h) innan inpumpning till rötkammare. Biogödseln som produceras i processen är certifierad enligt SPCR 120 och lagras i en biogödselbrunn på anläggningen i väntan på transport till kund.

3 2 Figur 2 Översiktsbild av gassystemet på s biogasanläggning Rågasen som bildas i rötkammaren leds till gasreningsanläggningar och renas med hjälp av en recirkulerande vattenskrubberteknik (gasrening 3 och 4) och kemisk absorption (gasrening 5). Gasen renas från bland annat koldioxid och uppgraderas till fordonsgaskvalitet. 1.3 PÅVERKAN PÅ MILJÖN OCH MÄNNISKORS HÄLSA Emissionsdeklaration Utsläpp till luft och vatten förekommer i verksamheten. En genomgång av NFS 2006:9 har gjorts. Utsläppsvärdena ligger under tröskelvärdena för en emissionsdeklaration. Utsläpp till luft Utsläpp till luft från anläggningen bedöms vara små. Ventilationsluft från processen leds ut till atmosfären först efter rening i kompostfilter. Exempel på luktande ämnen som reduceras i kompostfiltret är vätesulfid, dimetylsulfid, isopropantiol och etylmetylsulfid. En viss mängd metan passerar till atmosfären via kompostfiltret. Provtagning på luft från kompostfiltret samt metanslippsmätning för hela anläggningen är genomförda under 2014 enligt Avfall Sveriges frivilliga åtagande. Ventilationsluften från matavfallsanläggningen filtreras genom kolfilter innan det når atmosfären. Utsläpp till vatten Utsläpp till vatten från anläggningen bedöms vara små. Kylvatten, vatten från gasrening 3 och 4 samt kondensvatten från gassystemet leds via ett fördröjningsmagasin ut till krondike. Hanteringen av vatten från gasrening 5 har under 2014 byggts om och vattnet leds nu tillbaka till processen.

4 3 Spolvatten från alla byggnader återgår till processen. I övrigt sker inga utsläpp till vatten. Allt dagvatten leds via ett tvåkammarbrunnssystem till ett nyrenoverat fördröjningsmagasin. Fördröjningsmagasinet kan vid behov stängas av för sanering. Transporter Till och från anläggningen sker cirka 22 st transporter per dag. Energiförbrukning All maskinell utrustning inom anläggningen drivs av elektricitet. Uppvärmning sker med fjärrvärme. Lastmaskin som används inom området drivs med diesel. 2 TILLSTÅND ENLIGT MILJÖLAGSTIFTNINGEN 9 KAP. 6 Länsstyrelsens beslut, Dnr I beslutet föreskrevs att tillståndet omfattar produktion av biogas och biogödsel ur högst ton råvara (substrat). Kommentar till hur beslutstexten uppfyllts Under 2014 behandlades ton material (se tillstånd nedan) 3 ANDRA BESLUT, ANMÄLNINGSPLIKTIGA ÄNDRINGAR Beslut Länsstyrelsens beslut, , Dnr Beslut om slutgiltiga villkor efter prövotidsutredningen. Länsstyrelsens beslut, , Dnr I beslutet föreskrevs att ändringstillståndet gäller produktion av biogas och biogödsel ur högst ton råvara (substrat). Kommentar till hur beslutstexten uppfyllts Kontrollprogram och miljörapport upprättas efter de slutgiltiga villkoren Under 2014 behandlades ton material. 4 ANDRA GÄLLANDE BESLUT ENLIGT MILJÖBALKEN 4.1 KONTROLLPROGRAM Kontrollprogram uppdaterat under TILLSYNSMYNDIGHET Tillsynsmyndighet enligt miljöbalken är Bygg- och miljönämnden s kommun. 6 VERKSAMHETENS OMFATTNING, PRODUKTION Enligt tillståndet Faktisk produktion ton organiskt material får behandlas per år Behandling av ton organiskt material (ej tillståndsreglerat) Produktion av 11,4 mnm 3 fordonsgas (ej tillståndsreglerat) Produktion av ton biogödsel

5 4 7 GÄLLANDE VILLKOR Länsstyrelsens beslut, , Dnr Om inte annat föreskrivs i villkoren nedan, ska verksamheten bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad sökanden har angivit i ansökningshandlingarna och i övrigt i ärendet angivit eller åtagit sig. 2 Verksamhetsområdet ska vara inhägnat. Anläggningen ska vara låst när den är obemannad. 3 Verksamhetsutövaren ska årligen undersöka och dokumentera möjligheterna att minska miljöpåverkan från de externa transporter som bolaget utför i egen regi eller upphandlar. Utredningen ska omfatta bland annat transportsätt, transportsträcka, lastgrad, körsätt och bränsleslag. Resultat och slutsatser från utredningen ska redovisas i den årliga miljörapporten. 4 Kemiska produkter och farligt avfall ska förvaras väl uppmärkta och på sådant sätt att förorening av mark och vatten inte riskeras. Kemiska produkter och farligt avfall ska förvaras nederbördsskyddat och vid behov ska förvaringsplatsen vara försedd med påkörningsskydd. Förvaringen ska ske så att det inte föreligger någon risk att sinsemellan reaktiva föreningar kan komma samman. Kemiska produkter och farligt avfall innehållande flyktiga organiska föreningar ska förvaras i väl tillslutna behållare så att avdunstningen minimeras. Flytande kemiska produkter och flytande farligt avfall ska alltid förvaras inom invallat område som är beständigt mot det som förvaras där. Invallningar ska dimensioneras så att de rymmer största behållarens volym och minst 10% av övrig lagrad volym. 5 Sådana råvaror (även kallade substrat) som uppfyller kraven i SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstituts certifieringsregler för biogödsel (SPCR 120) eller ändringar i denna och som finns omnämnda i bilaga 1a i ovannämnda certifieringsregler (eller motsvarande bilaga vid ändring i reglerna) samt etanol och glycerol, får efter kvalitetskontroll tas emot och behandlas vid anläggningen. 6 Andra råvaror (substrat) än de som är tillåtna enligt villkor 5, får endast tas emot och behandlas vid anläggningen efter godkännande från tillsynsmyndigheten. 7 Inkommande råvaror (substrat) ska vägas, klassificeras och journalföras. Redovisning av typ och mängd inkommande råvara (substrat) ska ske i den årliga miljörapporten. 8 Vid lossning av råvaror (substrat) ska portarna till mottagningshallen vara stängda. Infart och utfart ska ske via luftsluss eller genom att Kommentar till hur villkoret uppfyllts Anläggningen är ursprungligen uppförd enligt ansökningshandlingarna och drevs under 2014 i huvudsak enligt dessa. Verksamhetsområdet är inhägnat och anläggningen är låst när den är obemannad. Bevakningsföretag ronderar anläggningen två ggr/d. Redovisning av transporter, se bilaga 1. Kemiska produkter och farligt avfall förvaras i separata väl uppmärkta kärl i oljebod samt i kemikalieskåp. Alla flytande kemikalier och farligt avfall förvaras invallat. Alla substrat som tas emot till anläggningen är godkända enligt SPCR 120. Substraten kvalitetssäkras genom stickprov. Inga anmälningar gjorda under Alla inkommande substrat vägs och registreras i ett vågsystem. Mängd och typ av substrat redovisas i kapitel 9 nedan. Under lossning råder undertryck i mottagningshallen.

6 5 undertryck råder i mottagningshallen. Portarna stängs automatiskt. 9 Råvaror (substrat) ska tillföras bioreaktorerna på ett sådant sätt att en stabil process erhålls. 10 Lämpliga lagringsmöjligheter samt tillräcklig lagringskapacitet ska finnas för råvaror, (substrat) som inte lämpar sig att tillsättas processen omgående. I annat fall får dessa råvaror (substrat) inte tas emot. 11 Produktionen, råvaror (substrat) och rötrest ska uppfylla kraven i SPCR 120, eller ändringar i denna. Om någon sats av rötrest undantagsvis inte kan godkännas som biogödsel enligt SPCR 120 ska bolaget meddela tillsynsmyndigheten. Samråd med tillsynsmyndigheten angående hur rötresten i dessa fall kan användas ska ske. 12 Biogödsel och eventuell övrig rötrest ska hanteras och förvaras på sådant sätt att läckage och spill förhindras och så att olägenhet för människors hälsa och trevnad inte uppkommer. Vid transporter på allmänna vägar ska transportfordonen för biogödsel och eventuell övrig rötrest vara väl rengjorda från sådant material. 13 Förvaring och påfyllning av biogödsel och eventuell övrig rötrest vid den egna anläggningen ska ske under täckning som effektivt minskar lukt och ammoniakförluster. 14 Verksamheten ska bedrivas så att risk för smittspridning inte uppkommer. Eventuell lagring av råvaror (substrat) och biogödsel samt eventuell övrig rötrest ska ske så att smitta eller annan olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer vid eventuella översvämningar i området. 15 Producerad gas som inte kan nyttiggöras ska facklas av på ett sådant sätt att emissionerna blir så låga som möjligt och ej ger upphov till olägenhet för människors hälsa eller miljön. Facklan ska ha kapacitet att förbränna hela den producerade mängden gas. 16 Verksamheten ska bedrivas så att luktolägenhet förebyggs och begränsas. Om luktolägenhet ändå uppkommer från verksamheten ska åtgärder vidtas i syfte att minimera olägenheterna. 17 Den ekvivalenta ljudnivån från den samlade verksamheten får inte överskrida följande riktvärden, mätta som frifältsvärden vid bostäder och rekreationsytor i bostäders grannskap: De organiska syrorna har varierat en del under året, se kapitel 9 nedan. 437 ton järnklorid har doserats för att undvika luktstörningar från svavelföreningar. För de substrat som inte matas direkt in i processen finns separata lagringstankar. Produktion, substrat och rötrest uppfyller kraven i SPCR 120. Resultatet redovisas i kapitel 9 nedan. Biogödseln förvaras i en gödselbrunn. Lastning sker via en tratt med anslutning under svämmtäcket vilket minskar exponeringen för människan. Transportfordonen är väl rengjorda vid transport på allmän väg. Svämmtäcke finns i biogödselbrunnen. Påfyllning av gödsel i brunnen sker under ytan. All lagring av råvaror och biogödsel sker på så sätt att eventuell översvämning av området inte påverkar smittspridningen. All överskottsgas under 2014 facklades av, ca 100 tnm 3 i en högtempererad fackla som ger fullständig förbränning. Under året har det inte förekommit några luktstörningar som har påverkat omgivningen. Inga bullermätningar har genomförts under Klockslag Evivalent ljudnivå Vardagar db(a) Momentan ljudnivå

7 6 Lör-,sön-, och helgdagar db(a) Kvällar db(a) Nattetid db(a) 55 db(a) 18 Om verksamheten i sin helhet eller i någon del upphör ska detta i god tid dessförinnan anmälas till tillsynsmyndigheten. Eventuella kemiska produkter och farligt avfall ska tas omhand på sådant satt som tillsynsmyndigheten bestämmer. Verksamhetsutövaren ska vidare i samråd med tillsynsmyndigheten utreda om verksamheten har givit upphov till föroreningar och i sådant fall också ansvara för att efterbehandling sker. 19 Verksamheten ska kontrolleras enligt ett kontrollprogram. Programmet ska bland annat ange hur utsläppen ska kontrolleras med avseende på mätmetod, mätfrekvens och utvärderingsmetod samt rutiner för kvalitetssäkring av råvara (substrat). Kontrollprogrammet ska även ange hur verksamhetsutövaren avser medverka till en miljömässig godtagbar hantering av biogödsel hos mottagare samt hur tillräckliga spridningsarealer för biogödseln kan säkerställas. Förslag till kontrollprogram ska ges in till tillsynsmyndigheten senast sex månader efter det att detta beslut vunnit laga kraft eller vid den senaste tidpunkt som tillsynsmyndigheten bestämmer. 20 Anläggningen ska utformas och verksamheten ska bedrivas så att metanutsläppen begränsas så lång möjligt. 21 Halten svavelväte (H 2 S) efter kolfiltret ska övervakas kontinuerligt. Halten H 2 S får inte överstiga 4 ppm. I det fall värdena överskrider ovanstående nivå ska bolaget, så snart överskridandet konstaterats, meddela tillsynsmyndigheten detta. Vidare ska bolaget inom en vecka redovisa för tillsynsmyndigheten vilka åtgärder som har vidtagits eller avses att vidtas så att villkoret kan innehållas. 22 I utgående processavloppsvatten får halten BOD 7 inte överstiga 10 mg/l och halten TOC får inte överstiga 50 mg/l. Kontroll ska ske genom mätning. Analyser ska ske i enlighet med Svensk Standard eller med jämförbar metod. I det fall värdena överskrider ovanstående nivåer ska bolaget, så snart överskridandet kommit till bolagets kännedom, meddela tillsynsmyndigheten detta. Vidare ska bolaget inom en vecka redovisa för tillsynsmyndigheten vilka åtgärder som har vidtagits eller avses att vidtas så att villkoret kan innehållas. Verksamheten fortgår. Kontrollprogram finns. Metanslippsmätning genomfördes under 2014, se kapitel 9 nedan. Halten svavelväte har överskridits i mars, se kapitel 9 nedan. Vattenkvaliteten på utgående vatten framgår av kapitel 9 nedan. Halten BOD har överskridits vid två tillfällen, i mars och juni, se kapitel 9. 8 UPPGIFTER FÖR ATT BEDÖMA EFTERLEVNAD AV NATURVÅRDSVERKETS FÖRESKRIFTER Föreskrift SNFS 1990:14 Avloppsanläggningar SNFS 1994:2 Avloppsslam till jordbruk NFS 2001:11 Användning av organiska lösningsmedel NFS 2002:26 Förbränningsanläggningar >50 MW NFS 2002:28 Avfallsförbränning Kommentar Ej aktuell Ej aktuell Ej aktuell Ej aktuell Ej aktuell

8 7 9 RESULTAT AV MÄTNINGAR FÖR BEDÖMNING AV VERKSAMHETENS MILJÖPÅVERKAN Biogödsel Månatliga samlingsprov på biogödseln analyseras med avseende på växtnäringsämnen och metaller specificerade i SPCR 120-regler. Biogödseln mellanlagras i anläggningens gödselbrunn vilket gör att månadsproduktionerna blandas. Leveranser till kund blir därför ett medelvärde av flera månaders produktion. Principen som används för att göra produktbladet för varje enskild kund är att för leveransmånaden göra en medelvärdesberäkning av de fyra föregående månadernas produktion. I tabellen nedan framgår exempel på de leveranser som gjorts under mars, juni, augusti och november enligt ovanstående medelvärdesberäkningar. Biogödseln som levererats till kund uppfyller ställda miljökrav på tungmetaller, smittskydd och synliga föroreningar. Årsmedelvärden baserat på månadssamlingsprover, ses i tabell nedan. Parameter Mars Juni Augusti November Årsmedelvärde Synliga föroreningar Gränsvärde SPCR 120 Enhet 0,02 0,03 0,02 0,04 0,10 0,5 % av TS Hg <0,048 <0,05 0,06 <0,049 0,05 1 mg/kg TS Cd 0,43 0,35 0,52 0,48 0,42 1 mg/kg TS Pb 8,9 8,5 11,0 1,5 7,6 100 mg/kg TS Cr 6,8 7,7 12,0 9,82 8,3 100 mg/kg TS Ni 18,7 11,5 11,2 35,3 18,6 50 mg/kg TS Cu 76 53,1 56,4 55,2 56,7 600 mg/kg TS Zn mg/kg TS Tabell 1 Årsmedelvärden och exempel på månadssamlingsprover för analyser av biogödseln Vatten För att kontrollera det vatten som släpps ut från gasreningen gjordes analys på stickprov under 2014, se nedan. Provet taget den 6 mars och 25 juni är rapporterat som driftstörning. Datum, vecka Tot. Fosfor [mg/l] Tot. Kväve [mg/l] BOD 7 [mg/l] TOC [mg/l] 6 mars <0, ,5 25 juni 0, augusti 0, september 0,022 5,1 3 3,3 9 oktober <0, ,4 Gränsvärde enligt villkor Tabell 2 Analyserade värden på utgående vatten från gasreningen

9 8 Substrat För att kunna styra processen mäts torrsubstansen i inkommande substrat från hygieniseringstanken kontinuerligt och följs i styrsystem. Fördelning mellan olika substrat som behandlats under 2014 ses i tabell nedan. Substrat Andel (%) Matavfall 48 Livsmedel 28 Slakteri 20 Övriga vegetabiliska substrat 4 Tabell 3 Fördelning av olika substrat Process För att undvika driftstörningar analyseras halten organiska syror varje vecka, resultatet för 2014 ses i diagram nedan. Figur 3 Organiska syror i respektive rötkammare (mm) Under året har halten organiska syror varit låg och stabil och inga driftstörningar har förekommit. I augusti förekom ett enstaka högt värde vilket medförde extra bevakning. Vid nästa analys var halten åter låg vilket tyder på mätfel.

10 9 Luft I augusti 2014 genomfördes provtagningar på luften från kompostfiltret med avseende på vätesulfid (H 2 S) och metan (CH 4 ). Metanhalten var 0,1 % och koncentrationen vätesulfid var 8 ppm. Mätvärdena är ett medelvärde av mätning på 3 ställen i kompostfiltret. Koncentrationen vätesulfid i inkommande luft till kompostfiltret var ca 25 ppm. Resultatet visar att kompostfiltret fungerar tillfredställande. Halten H2S i rågasen efter kolfiltret mäts online. Halten H 2 S får ej överstiga 4 ppm. Under året har en störning i mars rapporterats till tillsynsmyndigheten, se diagram nedan. Orsaken var ett rörbrott i inmatningssystemet vilket medförde att ingen järnklorid kunde doseras under reparationen. Vid ytterligare två tillfällen har halten spikat över 4 ppm men under en mycket begränsad tid och därför inte rapporterats H2S (ppm) Åtgärdsgräns (ppm) Figur 4 Halten H2S i rågasen efter kolfiltret 10 ÅTGÄRDER FÖR ATT SÄKRA DRIFT OCH UNDERHÅLL Återföring av processvatten från gasrening 5 tillbaka till processen har installerats. Ny lakvattenhantering från omlastningsplatta av matavfall med återföring till processen har tagits i drift. Ny fläktkylare har drifttagits för att säkra kylningsbehovet av hygieniserat material. 11 ÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV DRIFTSTÖRNINGAR Vid provtagning av processvatten för kvartal 1 överskreds gränsvärdet för BOD. Orsaken är att gasrening 5 släpper ut betydligt mindre mängd processvatten vilket gör att koncentrationerna blir

11 10 höga. En utredning angående detta och möjliga lösningar har pågått under 2014 och resulterade i att den koncentrerade delen av processvattenflödet återförs till processen sedan hösten Det släpptes ut över 4 ppm svavelväte efter kolfiltret under tre dygn. Halten var som högst 10 ppm. Anledningen var ett rörbrott i inmatningssystemet vilket medförde att järnklorid inte kunde doseras under själva reparationen Vid provtagning av processvatten för kvartal 2 överskreds gränsvärdet för BOD. Samma dag som resultatet erhölls ( ) drifttogs den kontinuerliga återföringen av det mest koncentrerade strömmen av processvatten till processen. 12 ÅTGÄRDER FÖR ATT MINSKA FÖRBRUKNING AV RÅVAROR OCH ENERGI Arbete med att hitta nya material med ett bättre gasutbyte än de vi har idag fortgår. En ny slangpump har tagits i drift som ersätter två tidigare pumpar vilket kräver mindre elenergi. 13 KEMISKA PRODUKTER SOM KAN MEDFÖRA RISKER FÖR MILJÖN ELLER MÄNNISKORS HÄLSA En genomgång av de kemikalier som används i verksamheten är genomförd. När det påträffats kemikalier med samma användningsområde har den med minst påverkan på miljö och människa sparats och den andra tagits bort ur sortimentet. Från 2013 har 16 kemikalier tagits bort och under 2014 har 13 nya kemikalier lagts till. Vid genomgången noterades att inga kemikalier innehåller ämnen från PRIOlistan. Det används inte heller kemikalier med ämnen från kandidatlistan. Årsförbrukning Produkt Leverantör Enhet Agrol Evo Truck Agro Oil l 2 0 Aspen 2t ASPEN PETROLEUM AB l 10 5 Aspen 4t ASPEN PETROLEUM AB l Avfettning OK-Q8 AB l CRC Industrial Degreaser aerosol CRC Industries Sweden AB l 1 0 CRC Lockspray - Låsspray CRC Industries Sweden AB ml CRC Läcksökare Aerosol - AGAs CRC Industries Sweden AB l 2,3 0 DAX Handdesinfektion 60 IPA Opus Health Care AB l 1 6 Formier 10, 25 och 75 (Naton) AGA GAS AB 0 20 Glycerin 86-99,5% Swed Handling AB kg GM 530 NCH Europé Inc kg Hydraulic Oil ISO VG 46 OK-Q8 AB l Industrial degreaser FPS Aerosol CRC Industries Sweden AB ml Isopropanol Ikaros SDB Ikaros AB l 1 0 Kemira BDP-868 (tidigare BDP-822) Kemira Kemi AB ton Klübersynth UH Klüber Lubrication Scandinavian l 0 5 Lock de-icer aerosol CRC Industries Sweden AB ml Loctite Gas,olja och VVS-tätning Henkel Norden AB ml Loctite 406 Henkel Norden AB g 60 0 Loctite ml Henkel Norden AB ml 25 0 Loctite 8104 Henkel Norden AB ml Loctite 8156 Henkel Norden AB g Loctite 5926 Blue Henkel Norden AB ml Loctite 7850 Henkel Norden AB l 14 6,5 Loxeal Trbotec AB ml 40 0 Master Zink Spray Master AB ml 0 800

12 11 MISON Ar AGA GAS AB l 0 20 Natronlut 5-50% UNIVAR AB l Nitrogen AGA GAS AB l OKQ8 Diesel OK-Q8 AB l OKQ8 Glykol (Koncentrerad) OK-Q8 AB l Q8 El Greco 220 OK-Q8 AB l 15 0 Q8 Mahler T SAE 15W-40 OK-Q8 AB l Q8 Rembrandt EP 2 & 3 OK-Q8 AB ml Q8 Rembrandt Moly S2 g Q8 Schumann 46 OK-Q8 AB l 0 40 Q8 Schumann 68 OK-Q8 AB l Rocol RTD Liquid G.A. Lindberg AB ml 50 0 Roto Injekt Fluid Atlas Copco Compressor AB l 5 5 Scentinel T Gas Odorant Wintzell & Fried AB kg 0 45 Sika Firestop Sika Sverige AB ml SYLOBEAD MS 514 Grace AB ml Tri-Flow Aerosol Sverull AB ml T-röd Kemetyl AB l 0 0,5 Volvo Coolant ready mixed Volvo l 2 0 WD-40 Multispray Aerosol SEAB AB ml Tabell 3 Kemikalieförbrukning ÅTGÄRDER FÖR ATT MINSKA AVFALLSVOLYMER OCH AVFALLETS MILJÖFARLIGHET Miljöfarligt avfall omhändertas av Tekniska Verken. Nedan ses avfallstyp och mängd som omhändertogs under 2012, 2013 och Avfallstyp Mängd (kg) 2012 Mängd (kg) 2013 Mängd (kg) 2014 Spillolja Glykol 191 Färg, lim, sprayburk Oljefilter Elektronikskrot Kalibreringsgas 6 Lysrör 40 Torkmedel Sylobead Klass Aktivt kol Batterier 54 Summa Tabell Avfallsmängder Totala mängden farligt avfall har minskat med 19 % sedan Mängden farligt avfall varierar mycket från år till år beroende på hur många oljebyten och underhållsarbeten som sker i verksamheten. Under 2014 gjordes ett byte av kol i kolfiltret och ett byte av torkmedel i gastorkarna på gasrening 5. Inga specifika åtgärder har vidtagits under året för att minska mängden farligt avfall.

13 12 15 ÅTGÄRDER FÖR ATT MINSKA RISKER FÖR OLÄGENHETER FÖR MILJÖN OCH MÄNNISKORS HÄLSA Skyddsronder har genomförts under året. Inga allvarliga brister har upptäckts. 16 MILJÖPÅVERKAN VID ANVÄNDNING AV DE VAROR SOM VERKSAMHETEN TILLVERKAR Den främsta positiva miljöpåverkan är produktionen av ett förnyelsebart fordonsbränsle. Varje kubikmeter såld fordonsgas reducerar mängden fossil koldioxid med ca 2,3 kg. Användningen av biogödsel istället för mineralgödsel reducerar oljeåtgången med 3,9 liter per ton biogödsel. Tillgodoräknad koldioxidbesparing var 31,7 kg CO 2 per ton biogödsel. Totalt är det en reduktion med ton fossil CO 2 samt 385 m 3 olja.

14 13 TRANSPORTPLAN 2014 BILAGA 1 TILL MILJÖRAPPORTEN INLEDNING Generellt gäller att för biogas och ren RME som drivmedel är CO2-belastningen noll. För CO2-beräkningar används kalkylmodellen på Naturvårdsverkets hemsida samt modellen för beräkning av hållbarhetskriterier. 18 PERSONTRANSPORTER Företaget har verksamhet i en region omfattande, Norrköping, Motala, Mjölby och Katrineholm. All personal är anställd i och utgår härifrån när åtgärder ska göras på de andra anläggningarna EGNA FORDON DAGENS FORDONSINNEHAV I verksamheten finns fyra bruksbilar, och tre tjänstecyklar. Alla bilar drivs med biogas. Sammanställning av alla bilarna finns i dokumentet Transportuppföljning. Redovisning i bilaga 1. Transporterna motsvarar 17,1 ton CO 2 -eq under DAGENS ARBETSSÄTT KRING EGNA FORDON Anskaffning av tjänstebilar sker enligt Riktlinjer för förmånsbilar inom Tekniska Verken. Mätarställningen hos bruksbilar läses av en gång per år och dokumenteras i dokumentet Transportuppföljning. Då biogasbilar startar på bensin antas det motsvara 5 % av körsträckan.

15 FRAMTIDENS FORDONSINNEHAV OCH ARBETSSÄTT KRING EGNA FORDON Verksamheten expanderar fortfarande. Tillgängligheten hos anläggningarna blir allt viktigare för att hålla en hög service grad för kunderna. Detta innebär att persontransporterna kommer att ligga på denna nivå i framtiden. Bilar med biogas som fordonsbränsle kommer även i fortsättningen vara det enda alternativet vid val av fordon till verksamheten INKÖPTA PERSONTRANSPORTER De flesta transporterna i den dagliga verksamheten sker med egna persontransporter DAGENS TRANSPORTINKÖP Inköp av transporter för personer följer Resereglementet (1865) samt Representations- och resepolicy (7029). Vi inköp ska alltid det mest ekonomiska och miljömässiga alternativet väljas. Resor med taxi, buss, hyrbil, tåg, och flyg redovisas i dokumentet Transportuppföljning. Redovisning i bilaga 2. Transporterna motsvarar 0,02 ton CO 2 -eq under DAGENS ARBETE MED TRANSPORTINKÖP Resor dokumenteras med transportsätt och sträcka av bokande resebyrå. Detta sammanställs en gång per år i dokumentet Transportuppföljning. I första hand väljs tåg som transportmedel. Användning av egna bilar i tjänsten begränsas då det finns tillgång till bruksbilar. Telefonkonferenser har använts i större utsträckning än tidigare FRAMTIDA TRANSPORTINKÖP OCH ARBETSSÄTT Transportinköpen kommer att minska då teknikutvecklingen med telefon- och videokonferenser utvecklas och blir mer lättillgänglig INDIREKTA PERSONTRANSPORTER DAGENS INDIREKTA PERSONTRANSPORTER Anställdas resande till och från arbetet undersöks vart tredje år i en enkätundersökning där man svarar på frågorna: Färdmedel Medelsträcka Antalet resor ToR Uppgifterna sammanställs i Transportuppföljning, bilaga 3.

16 DAGENS ARBETE MED INDIREKTA PERSONTRANSPORTER I företaget finns ett antal aktiviteter som bidrar till att de anställda kan resa miljövänligt. Erbjudande om tjänstebil, biogasbil Flextid, anpassning till kollektivtrafiken Företagsbilar tillgängliga, biogasbilar Hälsoprojekt som stimulerar fysisk aktivitet, cykla till jobbet Omklädningsmöjligheter FRAMTIDA INDIREKTA PERSONTRANSPORTER OCH ARBETSSÄTT Resvaneundersökning kommer att fortsätta. 19 GODSTRANSPORTER 19.1 EGNA FORDON DAGENS FORDONSINNEHAV Företaget leasar en lätt lastbil som drivs av biogas, beskrivning i dokumentet Transportuppföljning. Lastbilen används vid service och underhåll av anläggningarna för transport av reservdelar mm. Redovisning i bilaga 1. För att bedriva verksamheten i matavfallsanläggningen används lastmaskin och två truckar. Dieselförbrukningen sammanställs en gång per år och koldioxidekvivalenterna beräknas i redovisningen för hållbarhetskriterierna. Transporterna motsvarar 16,6 ton CO 2 -eq under DAGENS ARBETSSÄTT KRING EGNA FORDON Anskaffning av företagsbilar sker enligt Riktlinjer för förmånsbilar inom Tekniska Verken. Mätarställningen hos företagsbilarna läses av en gång per år och dokumenteras i dokumentet Transportuppföljning. Då biogasbilar startar på bensin antas det motsvara 5 % av körsträckan. Vid upphandling av ny lastmaskin ställdes miljökrav FRAMTIDA FORDONSINNEHAV OCH ARBETSSÄTT KRING EGNA FORDON Under 2015 löper befintliga leasingavtal på företagsbilarna ut och nya beställs enligt Tekniska verkens policy.

17 INKÖPTA GODSTRANSPORTER DAGENS TRANSPORTINKÖP TRANSPORT AV BIOGÖDSEL OCH SUBSTRAT Transporterna upphandlas med längre avtal, 3+1 år. Transporterna sker med tankbilar som kan lasta från 8 ton till 35 ton. Bilarna har miljöklass EURO 5 och drivs av RME alternativt biogas. Chaufförerna har gått utbildning i sparsam körning. Redovisning i bilaga 3. Transporterna av biogödsel motsvarar 46 ton CO 2 -eq under Detta motsvarar 0,0005 ton CO 2 /ton biogödsel. 90% av biogödseltransporterna körs med RME vilket inte bidrar till något koldioxidutsläpp. Transporterna av substrat är oftast en indirekt transport, endast 757 ton sker med inköpta godstransporter. Transporterna av substrat motsvarar 5,5 ton CO 2 -eq under TRANSPORT AV GASFLAK Under 2014 genomfördes en omorganisation som innebär att transport av gasflak inte ingår i nuvarande verksamhet DAGENS ARBETE MED TRANSPORTINKÖP Vid substrat/biogödseltransporter samordnas leveranserna så att returtransporter möjliggörs. Vid upphandling av transporter ställs krav enligt följande: Miljöklass Bränsletyp Lastningsmöjlighet Utbildning i sparsam körning Upphandling sker enligt LOU och i dagsläget är två transportörer kontrakterade. Transportören redovisar månadsvis körda km och bränsletyp. Sammanställning sker i dokumentet Transportuppföljning och substrattransporterna redovisas i enlighet med Hållbarhetskriterierna för biodrivmedel FRAMTIDA TRANSPORTINKÖP OCH ARBETSSÄTT Produktionen kommer att öka de närmaste åren och därmed även antalet transporter. Regionen för försäljning av biogödsel blir också större vilket ökar transportavstånden INDIREKTA GODSTRANSPORTER DAGENS INDIREKTA GODSTRANSPORTER De flesta substraten levereras fritt anläggningarna det vill säga kunden står för transporten. Redovisning i bilaga 4.

18 17 Transporterna motsvarar 759 ton CO 2 -eq under Detta motsvarar 7 kg CO 2 /ton substrat DAGENS ARBETE MED INDIREKTA GODSTRANSPORTER Transportören redovisar årsvis körda km och bränsletyp. Sammanställning sker i dokumentet Transportuppföljning och substrattransporterna redovisas i enlighet med Hållbarhetskriterierna för biodrivmedel FRAMTIDA INDIREKTA GODSTRANSPORTER OCH ARBETSSÄTT Hållbarhetskriterierna kommer vara begränsande för hur långt man kan transportera inkommande substrat. Utveckling av hållbara bränslen till tunga fordon pågår. 20 SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS Transporterna motsvarade totalt 845 ton CO 2 -eq under Under 2014 har 11,4 mnm 3 fordonsgas producerats på anläggningen och transporterna bidrar med 0,07 kg CO 2 /Nm 3 fordonsgas.

19 18 Bilagor Sammanställning fordon för person- och godstransport i egen regi Transportplan Bilaga 1 Biogasbilar startar på bensin, nedan antas 5 % bensinförbrukning. Personbilar Förbrukning Mätarställning Antal körda mil i Bensin % av CO 2 beräkning Reg.nr Typ Period Förare Årsmodell Bränsletyp (Nm 3 /mil) (km) tjänsten 2014 körsträckan 2014 (kg) GFU 326 Subaru 2014 Företagsbil Biogas 0, MHM 325 VW Touran 2012 Företagsbil Biogas 0, HTF 682 VW Passat 1/1-31/ Företagsb Biogas Biogas 0, VW Touran 1/1-28/2 Anders 2014 Förmånsbil Biogas 0, Bilar för godstransport CYR 125 VW Caravelle 2010 Företagsbil Biogas 1, Lastmaskin JCB Diesel Lastmaskin Volvo L50 Diesel Truck Diesel Truck med svingel El 0 Summa

20 19 Inköpta persontransporter 2014 Transportplan Bilaga 2 CO2-utsläppen enligt underlag från Resia. Flygresor Tågsträcka Sträcka i km CO 2 -utsläpp (ton) Flygsträcka Sträcka i km CO 2 -utsläpp (ton) Alla < 500 km > 500 km Summa 0 0 Bussresor Summa Taxi/hyrbilresor Bussträcka, vart Sträcka i km CO 2 -utsläpp (ton) Bilsträcka, vart Sträcka i km CO 2 -utsläpp (ton) Taxi 15 0,02 Summa 0 0 Summa 15 0,02 Sammanställning Kolumn1 Kolumn2 Resor Total sträcka CO 2 -utsläpp (ton) Flyg 0 0 Tåg Buss 0 0 Taxi/hyrbil 15 0,02 Summa 515 0,02

21 20 Indirekta persontransporter Transportplan Bilaga 3 Enkätsvar från 2013 Sammanställning Anställd Bil Tåg Buss Cykel Går Färdmedel Total sträcka/år CO 2 -beräkning Drivmedel Avstånd CO 2 -beräkning Avstånd CO 2 -beräkning Avstånd CO 2 -beräkning Avstånd Avstånd [km] [ton] [km] [kg] [km] [kg] [km] [kg] [km] [km] Bil , Biogas Tåg , Biogas Buss ,126 3 Biogas Cykel Biogas Går Biogas Summa , Biogas Biogas Biogas Biogas Biogas Biogas Diesel Diesel Biogas Diesel Diesel Diesel ,2 18 Bensin Bensin , , Biogas Diesel Besnin ,5 23 Bensin Bensin Bensin , Bensin Bensin Bensin Bensin , Bensin , Etanol ,16 Summa , ,

22 21 Inköpta godstransporter 2013 Inköpta godstransporter 2014 Transportplan Bilaga 4 Utsläppsvärde (kg CO2/km) tas från Naturvårdsverket Utsläppsvärde (kg CO2/km) tas från Naturvårdsverket Biogödseltransporter Biogödseltransporter Månad Körsträcka Mängd levererad Antal biogödsel transportermedeltransport CO 2- beräkning Månad Körsträcka Mängd levererad biogödsel Antal transporter Medeltransport CO 2- beräkning [km] [m 3 ] [st] [km/st] [ton] [km] [m 3 ] [st] [km/st] [ton] Januari Januari Februari Februari Mars Mars April April Maj Maj Juni Juni Juli Juli Augusti Augusti September September Oktober Oktober November November December December Summa ,9 Summa ,4 CO 2/ton gödsel 0,0005 CO 2/ton gödsel 0,0005 Jämfört med ,1 Substrattransporter Substrattransporter Månad Körsträcka ToR Volym CO 2-beräkning Månad Körsträcka ToR Volym CO 2-beräkning [km] [m 3 ] [km/m 3 ] [ton] [km] [m 3 ] [km/m 3 ] [ton] Januari ,4 0,5 Januari ,4 0,5 Februari ,2 0,4 Februari ,2 0,4 Mars ,4 0,5 Mars ,4 0,5 April ,8 0,4 April ,8 0,4 Maj ,4 0,5 Maj ,4 0,5 Juni ,7 0,5 Juni ,7 0,5 Juli ,2 0,6 Juli ,2 0,6 Augusti ,5 0,4 Augusti ,5 0,4 September ,4 0,5 September ,4 0,5 Oktober ,9 0,5 Oktober ,9 0,5 November ,8 0,4 November ,8 0,4 December ,5 0,4 December ,5 0,4 Summa ,4 5,5 Summa ,4 5,5 CO 2/ton 0,0073 CO 2/ton 0,0073 Jämfört med

23 22 Indirekta godstransporter 2014 Transportplan Bilaga 5 Underlag från redovisning enligt Hållbarhetskriterierna. Substrattyp Mängd Avstånd enkel Fordon Bränsletyp Returfrakt CO 2 -beräkning [ton] [km] [ton] Källsorterat matavfall från hushåll och verksamheter (fast form) Lastbil med släp Diesel, liter Ja 93,7 Källsorterat matavfall från hushåll och verksamheter (fast form) Lastbil med släp Diesel, liter Ja 47,7 Källsorterat matavfall från hushåll och verksamheter (fast form) Lastbil med släp Diesel, liter Ja 108,0 Källsorterat matavfall från hushåll och verksamheter (fast form) Lastbil med släp Diesel, liter Ja 46,6 Källsorterat matavfall från hushåll och verksamheter (fast form) Lastbil med släp Diesel, liter Nej 3,9 Källsorterat matavfall från hushåll och verksamheter (fast form) Lastbil med släp Diesel, liter Ja 93,3 Källsorterat matavfall från hushåll och verksamheter (fast form) Lastbil med släp Diesel, liter Nej 16,8 Källsorterat matavfall från hushåll och verksamheter (fast form) Lastbil med släp Diesel, liter Ja 9,5 Källsorterat matavfall från hushåll och verksamheter (fast form) Lastbil med släp Diesel, liter Nej 20,6 Källsorterat matavfall från hushåll och verksamheter (fast form) Lastbil med släp Diesel, liter Nej 14,8 Källsorterat matavfall från hushåll och verksamheter (fast form) Lastbil utan släp Diesel, liter Ja 0,8 Källsorterat matavfall från hushåll och verksamheter (fast form) Lastbil med släp Diesel, liter Nej 15,5 Källsorterat matavfall från hushåll och verksamheter (fast form) Lastbil med släp Diesel, liter Nej 1,8 Källsorterat matavfall från hushåll och verksamheter (fast form) Lastbil utan släp Diesel, liter Nej 4,5 Källsorterat matavfall (kvarnat och spätt) Tankbil med släp Diesel, liter Nej 81,4 Fettavskiljareslam och fett från restauranger och storkök Tankbil utan släp Biogas, Nm3 Nej 0,0 Fettavskiljareslam och fett från restauranger och storkök Tankbil med släp Diesel, liter Nej 0,6 Flytande avfall från livsmedelsindustri och handel Tankbil utan släp Diesel, liter Nej 3,1 Flytande avfall från livsmedelsindustri och handel Tankbil utan släp Biogas, Nm3 Nej 0,0 Flytande avfall från livsmedelsindustri och handel Tankbil utan släp Biogas, Nm3 Nej 0,0 Flytande avfall från livsmedelsindustri och handel Tankbil med släp Biodiesel, liter Nej 0,0 Flytande avfall från livsmedelsindustri och handel Tankbil med släp Diesel, liter Nej 1,3 Flytande avfall från livsmedelsindustri och handel Tankbil med släp Biodiesel, liter Nej 0,0 Flytande avfall från livsmedelsindustri och handel Tankbil med släp Diesel, liter Nej 4,0 Flytande avfall från livsmedelsindustri och handel Tankbil med släp Diesel, liter Nej 0,4 Flytande avfall från livsmedelsindustri och handel Tankbil utan släp Diesel, liter Nej 0,1 Avfall från slakteri Tankbil med släp Diesel, liter Nej 2,8 Avfall från slakteri Tankbil med släp Biodiesel, liter Nej 0,0 Avfall från slakteri Tankbil med släp Diesel, liter Nej 114,8 Glycerol, oraffinerad Tankbil med släp Diesel, liter Nej 49,3 Glycerol, oraffinerad Tankbil med släp Diesel, liter Nej 2,0 Glycerol, oraffinerad Tankbil med släp Diesel, liter Nej 21,9 Drank från etanoltillverkning Tankbil med släp Biodiesel, liter Nej 0,0 Summa ,1 CO 2/ton 0,007

MILJÖRAPPORT 2012 SVENSK BIOGAS, NORRKÖPING TEXTDEL

MILJÖRAPPORT 2012 SVENSK BIOGAS, NORRKÖPING TEXTDEL MILJÖRAPPORT 2012 SVENSK BIOGAS, NORRKÖPING TEXTDEL Miljörapport 2012 Norrköping 1 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Svensk Biogas i Linköping AB ägs till 100 % av Tekniska

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2016 PRODUKTION BIOGAS, NORRKÖPING TEXTDEL

MILJÖRAPPORT 2016 PRODUKTION BIOGAS, NORRKÖPING TEXTDEL MILJÖRAPPORT 2016 PRODUKTION BIOGAS, NORRKÖPING TEXTDEL Miljörapport 2016 1 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Biogasproduktionen är organiserad under AO Biogas inom Tekniska

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, NORRKÖPING TEXTDEL

MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, NORRKÖPING TEXTDEL MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, NORRKÖPING TEXTDEL Miljörapport 2012 Norrköping 1 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Svensk Biogas i Linköping AB ägs till 100 % av Tekniska

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2015 PRODUKTION BIOGAS, LINKÖPING TEXTDEL

MILJÖRAPPORT 2015 PRODUKTION BIOGAS, LINKÖPING TEXTDEL MILJÖRAPPORT 2015 PRODUKTION BIOGAS, LINKÖPING TEXTDEL 1 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Biogasproduktionen är organiserad under division Vatten inom Tekniska verken. Anna

Läs mer

Svensk Biogas. Miljörapport 2009 Norrköping Biogas

Svensk Biogas. Miljörapport 2009 Norrköping Biogas Svensk Biogas Miljörapport 2009 Norrköping Biogas 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 1.1 Organisation och ansvarsfördelning... 3 1.2 Beskrivning av verksamheten... 3 1.3 Påverkan på miljön och människors hälsa...

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL

MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL Miljörapport 2013 Katrineholm 1 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Svensk Biogas i Linköping AB ägs till 100 % av Tekniska

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, LINKÖPING TEXTDEL

MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, LINKÖPING TEXTDEL MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, LINKÖPING TEXTDEL 1 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Svensk Biogas i AB ägs till 100 % av Tekniska Verken i AB. VD 1/1 till 25/11... Mattias

Läs mer

Svensk Biogas. Miljörapport 2009 Linköping Biogas

Svensk Biogas. Miljörapport 2009 Linköping Biogas Svensk Biogas Miljörapport 2009 Linköping Biogas 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 1.1 Organisation och ansvarsfördelning... 3 1.2 Beskrivning av verksamheten... 3 1.3 Påverkan på miljön och människors hälsa...

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2015 (1/1-31/10) PRODUKTION BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL

MILJÖRAPPORT 2015 (1/1-31/10) PRODUKTION BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL MILJÖRAPPORT 2015 (1/1-31/10) PRODUKTION BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL Miljörapport 2015 Katrineholm 1 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Biogasproduktionen var organiserad under

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2014 PRODUKTION BIOGAS, NORRKÖPING TEXTDEL

MILJÖRAPPORT 2014 PRODUKTION BIOGAS, NORRKÖPING TEXTDEL MILJÖRAPPORT 2014 PRODUKTION BIOGAS, NORRKÖPING TEXTDEL 1 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Anna Lövsén... Chef division Vatten Jenny Nordenberg... Produktionschef 1.2 BESKRIVNING

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2012 SVENSK BIOGAS, LINKÖPING TEXTDEL

MILJÖRAPPORT 2012 SVENSK BIOGAS, LINKÖPING TEXTDEL MILJÖRAPPORT 2012 SVENSK BIOGAS, LINKÖPING TEXTDEL Miljörapport 2012 Linköping 1 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Svensk Biogas i Linköping AB ägs till 100 % av Tekniska

Läs mer

Miljörapport 2008. Svensk Biogas i Linköping AB Norrköping Biogas Anläggning 0581-1106

Miljörapport 2008. Svensk Biogas i Linköping AB Norrköping Biogas Anläggning 0581-1106 Svensk Biogas i Linköping AB Norrköping Biogas Anläggning 0581-1106 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsbeskrivning... 2 1.1 Organisation och ansvarsfördelning... 2 1.2 Beskrivning av verksamheten... 2 1.3

Läs mer

Miljörapport 2010. Linköping Biogas Textdel

Miljörapport 2010. Linköping Biogas Textdel Miljörapport 2010 Linköping Biogas Textdel 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 1.1 Organisation och ansvarsfördelning... 3 1.2 Beskrivning av verksamheten... 3 1.3 Påverkan på miljön och människors hälsa...

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2011 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL

MILJÖRAPPORT 2011 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL MILJÖRAPPORT 2011 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL Miljörapport 2011 Katrineholm 1 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Svensk Biogas i Linköping AB ägs till 100 % av Tekniska

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2011 SVENSK BIOGAS, LINKÖPING TEXTDEL

MILJÖRAPPORT 2011 SVENSK BIOGAS, LINKÖPING TEXTDEL MILJÖRAPPORT 2011 SVENSK BIOGAS, LINKÖPING TEXTDEL Miljörapport 2011 Linköping 1 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Svensk Biogas i Linköping AB ägs till 100 % av Tekniska

Läs mer

Underlag för samråd angående tillståndsprövning enligt miljöbalken för Tekniska verkens biogasproduktionsanläggning

Underlag för samråd angående tillståndsprövning enligt miljöbalken för Tekniska verkens biogasproduktionsanläggning 2014-08-07 Underlag för samråd angående tillståndsprövning enligt miljöbalken för Tekniska verkens biogasproduktionsanläggning i Linköping Tekniska verken i Linköping AB (publ) äger och driver biogasproduktionsanläggningen

Läs mer

Mall för textdelen till miljörapporten

Mall för textdelen till miljörapporten MALL MILJÖRAPPORT 1 (5) Mall för textdelen till miljörapporten Miljörapport för år Förflytta dig i dokumentet med TAB-tangenten Verksamhetsutövare Namn Anläggningens namn Organisationsnummer Länsstyrelsens

Läs mer

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291 MILJÖRAPPORT 2011 Anläggningens namn: MILJÖRAPPORT Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291 Besöksadress: Postadress Telefon: 0771-416417 Fax: 0653-12063 Miljöansvarig Kommun:

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Panncentral Söder 1485-1146 Rapporteringsår 2010 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning

Läs mer

Beslut 2008-12-19. Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet.

Beslut 2008-12-19. Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet. Miljöprövningsdelegationen Beslut 2008-12-19 sid 1 (3) 551-1467-08 0580-60-004 Aktbilaga nr 15 Svensk Biogas i Linköping AB Box 1500 581 15 LINKÖPING Tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken (1998:808) till

Läs mer

Biogas till Dalarna. Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk

Biogas till Dalarna. Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk Biogas till Dalarna Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk Kort historia om Dala BioGas LRF tittar på förutsättningarna att göra en biogasanläggning i södra Dalarna. En förundersökning utförs av SBI

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om

Läs mer

Yttrande till Miljöprövningsdelegationen angående Tillstånd - Lilla Nyby återvinningsverksamhet - Vilsta 3:31

Yttrande till Miljöprövningsdelegationen angående Tillstånd - Lilla Nyby återvinningsverksamhet - Vilsta 3:31 Miljö- och räddningstjänstnämnden Datum 1 (5) YTTRANDE Jana Lervik 016-710 12 49 Miljö- och räddningstjänstnämnden Yttrande till Miljöprövningsdelegationen angående Tillstånd - Lilla Nyby återvinningsverksamhet

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Yttrande över Nordkalk AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken

Yttrande över Nordkalk AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken Miljönämndens arbetsutskott 2010 12 09 73 1 Dnr 2010 2255 Yttrande över Nordkalk AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken Nordkalk AB ansöker om tillstånd enligt miljöbalken för fortsatt och utökad

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2012

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2012 Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2012 Gävle den 27/3 2013 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om

Läs mer

Yttrande över ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet

Yttrande över ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet Miljönämnden 2007 09 20 59 1 Yttrande över ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet ABB AB Service har hos länsstyrelsen ansökt om tillstånd för befintlig verksamhet vid bolagets anläggning på fastigheten

Läs mer

Dala Biogas AB 2013-06-14 Lövängets gård Ljusterängarna 46 783 93 St Skedvi Till Länsstyrelsen Dalarna 791 84 Falun Komplettering till ansökan om tillstånd för uppförandet av biogasanläggning vid Pellesberget

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8)

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8) Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8) Sökande Verksamhetens namn Organisationsnummer Besöksadress Fastighetsbeteckning (där verksamheten bedrivs) Utdelningsadress Faktureringsadress Kontaktperson Telefon

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2009

Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2009 Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2009 Gävle den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

Uppsala Vatten och Avfall Biogasanläggningen Kungsängens gård Erfarenheter

Uppsala Vatten och Avfall Biogasanläggningen Kungsängens gård Erfarenheter Uppsala Vatten och Avfall Biogasanläggningen Kungsängens gård Erfarenheter Helägt kommunalt bolag Vi ansvarar för dricksvattenförsörjning, avloppsvattenhantering, hämtning av hushållsavfall, produktion

Läs mer

RÖTNINGSPRODUKTER GAS RÅGASENS INNEHÅLL VÄRME OCH KRAFT FORDONSGAS RÖTREST BIOGÖDSEL BIOGÖDSELNS INNEHÅLL LAGSTIFTNING OCH CERTIFIERING

RÖTNINGSPRODUKTER GAS RÅGASENS INNEHÅLL VÄRME OCH KRAFT FORDONSGAS RÖTREST BIOGÖDSEL BIOGÖDSELNS INNEHÅLL LAGSTIFTNING OCH CERTIFIERING RÖTNINGSPRODUKTER GAS RÅGASENS INNEHÅLL VÄRME OCH KRAFT FORDONSGAS RÖTREST BIOGÖDSEL BIOGÖDSELNS INNEHÅLL LAGSTIFTNING OCH CERTIFIERING RÅGASENS INNEHÅLL Metan Vatten Svavelväte (Ammoniak) Partiklar Siloxaner

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2009

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2009 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2009 Gävle den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

Rapporteringsmallen får nytt innehåll.

Rapporteringsmallen får nytt innehåll. Rapporteringsmallen får nytt innehåll. Varför ändras mallen. Från och med miljörapportering för verksamhetsåret 2015 har rapporteringsmallen gjorts om. Den nya mallen är anpassad för motsvara kraven som

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan inklusive bilagor ska lämnas in i två exemplar senast sex veckor innan åtgärden påbörjas. Läs igenom bifogad information. Anmälan som inte är fullständigt ifylld

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående OXL4683- v 1.0 2011-12-27 1 (10) Anmälan miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken 9 kap. Anmälan ska sändas in senast 6 veckor innan start av ny verksamhet eller ändring av befintlig verksamhet. Allmänna

Läs mer

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Administrativa uppgifter: Anläggningens namn: Fastighetsbeteckning: Besöksadress: Utdelningsadress:

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2012

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2012 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2012 Gävle den 27/3 2013 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Välkommen till information om byggande av anläggning för biogasproduktion. Onsdagen den 22 juni kl. 18.30 Plats: Kullingshofstugan i Vårgårda

Välkommen till information om byggande av anläggning för biogasproduktion. Onsdagen den 22 juni kl. 18.30 Plats: Kullingshofstugan i Vårgårda Välkommen till information om byggande av anläggning för biogasproduktion Onsdagen den 22 juni kl. 18.30 Plats: Kullingshofstugan i Vårgårda Nedan finns en sammanställning om projektet Vid mötet ger vi

Läs mer

GENERALLÄKAREN. Sida 1 (6) Anmälan avser. Administrativa uppgifter

GENERALLÄKAREN. Sida 1 (6) Anmälan avser. Administrativa uppgifter Sida 1 (6) Anmälan av miljöfarlig verksamhet med anmälningsplikt C enligt miljöprövningsförordningen (2013:251). Anmälan avser Ändring av befintlig anläggning Ny verksamhet Administrativa uppgifter Anläggningens

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan av miljöfarlig verksamhet Lämna din anmälan till miljöförvaltningen senast sex veckor före du vill starta verksamheten. Vi tar ut en avgift enligt en bestämd taxa för att handlägga din anmälan.

Läs mer

FORDONSVERKSTÄDER - SLUTRAPPORT. Augusti 2007

FORDONSVERKSTÄDER - SLUTRAPPORT. Augusti 2007 FORDONSVERKSTÄDER - SLUTRAPPORT Augusti 2007 Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Telefon 0520-49 74 75 Fax 0520-49 79 94 miljo@trollhattan.se www.trollhattan.se Bankgiro 992-2352 SAMMANFATTNING Under vinterhalvåret

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Besöksadress: Utdelningsadress: Postnummer och ort:

Läs mer

Miljörapport 2014 Säffle Fjärrvärme AB

Miljörapport 2014 Säffle Fjärrvärme AB Miljörapport 2014 Säffle Fjärrvärme AB Säffle Fjärrvärme AB. Textdel 2014 års miljörapport 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av verksamhetens

Läs mer

Miljörapport för Säffle Fjärrvärme AB 2011 2013-03-04. Miljörapport 2012 Säffle Fjärrvärme AB

Miljörapport för Säffle Fjärrvärme AB 2011 2013-03-04. Miljörapport 2012 Säffle Fjärrvärme AB Miljörapport för Säffle Fjärrvärme AB 2011 2013-03-04 Miljörapport 2012 Säffle Fjärrvärme AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 1.1 VERKSAMHETENS INRIKTNING OCH LOKALISERING... 3 1.1.1

Läs mer

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2014.

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2014. Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2014. Textdel 2014 års miljörapport Hetvattencentralen Hallstahammar ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Hetvattencentralen

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Fastighetsbeteckning Aröd Aröd 2:23 Rapporteringsår 2013 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av

Läs mer

Hållbarhetskriterier för biogas

Hållbarhetskriterier för biogas Hållbarhetskriterier för biogas En översyn av data och metoder MIKAEL LANTZ, ENERGI- OCH MILJÖSYSTEMANALYS VID LTH Hållbarhetskriterier för biodrivmedel För att anses vara hållbara måste biodrivmedel från

Läs mer

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el.

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el. KLIMATBOKSLUT Det är dags att summera 2013 års klimatinventering. Tyréns årliga klimatinventering baseras på den internationella beräkningsstandarden The Greenhouse Gas Protocol. 1 Miljömässiga dimensionen

Läs mer

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2013.

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2013. Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2013. TEXTDEL MILJÖRAPPORT FÖR HETVATTENCENTRALEN HALLSTAHAMMAR 2013 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Hetvattencentralen

Läs mer

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET Malmö stad Miljönämnden ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET Anmälan enligt miljöbalken om ny verksamhet Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken 9 kap 6 och förordningen (1998:899) om miljöfarlig

Läs mer

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt Uppdaterad 2014-04-04 1 kap. 10 eller 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld

Läs mer

Samråd inför upprättande av tillståndsansökan för lantbruksbaserad biogasanläggning i Gustafs/St. Skedvi

Samråd inför upprättande av tillståndsansökan för lantbruksbaserad biogasanläggning i Gustafs/St. Skedvi Samråd inför upprättande av tillståndsansökan för lantbruksbaserad biogasanläggning i Gustafs/St. Skedvi Bakgrund LRF-studie från 2011 visade goda förutsättningar för lönsam biogasproduktion på grund av

Läs mer

Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2009

Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2009 Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2009 Ockelbo den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Telefon Fax E-postadress. Postadress Besöksadress Telefon (exp) Fax Hemsida E-postadress MARIESTAD Stadshuset Kyrkogatan 2 MARIESTAD

Telefon Fax E-postadress. Postadress Besöksadress Telefon (exp) Fax Hemsida E-postadress MARIESTAD Stadshuset Kyrkogatan 2 MARIESTAD Sida 1 av 9 Information Gällande regler: 9 kap. 6 miljöbalken samt 10 och 11 miljöprövningsförordningen. Dina personuppgifter används för att utifrån ett register utöva tillsyn, handlägga ärenden, fakturera,

Läs mer

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET (enligt 21 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET (enligt 21 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET (enligt 21 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) Blanketten skickas till Miljösamverkan östra Skaraborg, 541 83 SKÖVDE Anmälan ska lämnas till

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN. 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN. 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 1 (10) MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Administrativa uppgifter Anläggningens namn:

Läs mer

Nr 362 1809. Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner

Nr 362 1809. Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner Nr 362 1809 Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner Bilaga I Vid bestämningen av totalkoncentrationen (den toxiska ekvivalensen) i fråga om dioxiner och furaner skall koncentrationerna

Läs mer

Piteå Biogas AB Samråd med allmänheten och särskilt berörda måndag 18 nov Bild:BioMil AB

Piteå Biogas AB Samråd med allmänheten och särskilt berörda måndag 18 nov Bild:BioMil AB Piteå Biogas AB Samråd med allmänheten och särskilt berörda måndag 18 nov 2013 Bild:BioMil AB Projekt stödjs av 20131120 www.piteabiogas.se 2 Piteå Biogas AB Piteå Biogas AB (PBAB) är ett privat bolag

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Ny verksamhet Ändring av befintlig verksamhet Anmälan om ägarbyte

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Bergby Biobränslepanna år 2009

Årsrapport-Miljö för Bergby Biobränslepanna år 2009 Årsrapport-Miljö för Bergby Biobränslepanna år 2009 Gävle den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 miljöbalken samt 1 kap. 10 och 11 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 miljöbalken samt 1 kap. 10 och 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) Miljö- och byggnadskontoret Anmälan Miljö- och hälsoskyddsenheten Sidan 1 av 10 Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 miljöbalken samt 1 kap. 10 och 11 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Läs mer

Datum. Kontaktperson Telefon (även riktnr) Mobiltelefon

Datum. Kontaktperson Telefon (även riktnr) Mobiltelefon Miljökontoret Box 206, 597 25 Åtvidaberg 0120-830 00, miljo@atvidaberg.se Anmälan enligt 1 kap. 10 och 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning ANMÄLAN Datum

Läs mer

Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2014

Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2014 Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2014 Ockelbo den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Kontaktperson Telefon Fax

Kontaktperson Telefon Fax MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN hälsoskydd (1998:899) Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen.

Läs mer

Farligt avfall från verksamheter

Farligt avfall från verksamheter Bygg & Miljö Farligt avfall från verksamheter Information och praktiska tips Foto: Mikael Ulvholt Den här informationsbroschyren vänder sig till dig som hanterar farligt avfall i din verksamhet. Här finns

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Plan- och miljönämnden Miljö- och hälsoskyddsenheten. Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 1 kap Miljöprövningsförordning (2013:251)

Plan- och miljönämnden Miljö- och hälsoskyddsenheten. Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 1 kap Miljöprövningsförordning (2013:251) Plan- och miljönämnden Miljö- och hälsoskyddsenheten Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 1 kap 10-11 Miljöprövningsförordning (2013:251) För behandling av ärendet kommer uppgifterna registreras i

Läs mer

Bilaga H. SSAB Tunnplåt. Förslag till slutliga villkor. Allmänna villkor

Bilaga H. SSAB Tunnplåt. Förslag till slutliga villkor. Allmänna villkor SSAB Tunnplåt Bilaga H Förslag till slutliga villkor Allmänna villkor 1. Om inte annat framgår av villkoren nedan skall verksamheten inbegripet åtgärder för att minska utsläppen till luft och vatten och

Läs mer

ANMÄLAN. Kontaktperson Telefon (även riktnummer) Mobiltelefon

ANMÄLAN. Kontaktperson Telefon (även riktnummer) Mobiltelefon 1(5) ANMÄLAN Miljöfarlig verksamhet Bygg- och miljönämnden Anmälan enligt 1 kap., 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Uppgifterna kommer att införas i miljökontorets dataregister Handläggning av anmälan

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Brattås värmeverk Anläggningsnummer 1485-1120 Rapporteringsår 2012 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1(4) Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken samt 10 och 11 miljöprövningsförordningen Anmälan om miljöfarlig verksamhet Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Organisationsnummer: Besöksadress: Fastighetsbeteckning

Läs mer

Miljörapport. Värmepumpverket Västerås 2015.

Miljörapport. Värmepumpverket Västerås 2015. Miljörapport. Värmepumpverket Västerås 2015. Textdel 2015 års miljörapport Värmepumpverket ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Västerås Värmepumpverk Anläggningens

Läs mer

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Det goda livet Presentation om Inköp Innehåll Västra Götalandsregionen Regionservice.... Inköp... Marknadsanalys... Miljökrav

Läs mer

Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE)

Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE) Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE) Allmänna uppgifter Fastighetsbeteckning: Verksamhetens namn: Adress, postnummer och ort: Organisationsnummer:

Läs mer

Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE)

Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE) 2010-10-11 Sida 1 (7) Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE) Kontrollen genomförd av: Närvarande vid kontrollen: Datum: Allmänna uppgifter Fastighetsbeteckning:

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV BESTÄMMELSER

SAMMANSTÄLLNING AV BESTÄMMELSER SAMMANSTÄLLNING AV BESTÄMMELSER Lag/krav Vad innebär lagstiftningen för oss? Miljöbalken SFS 1998:808 De allmänna hänsynsreglerna (bevisbörderegeln, kunskapskravet, försiktighetsprincipen, principen om

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Hovhultsverket 1485-1121 Rapporteringsår 2014 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning

Läs mer

En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar

En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar Vad är Biosling? Biogas bildas vid syrefri nedbrytning av organiskt material och framställs bland annat i rötanläggningar. Biogasen består av

Läs mer

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - efterbehandling av förorenat område

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - efterbehandling av förorenat område 1 (5) Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - efterbehandling av förorenat område Administrativa uppgifter Plats där föroreningen finns (helst med koordinater

Läs mer

Miljörapport för Carlsborg hetvattencentral år 2014

Miljörapport för Carlsborg hetvattencentral år 2014 Miljörapport för Carlsborg hetvattencentral år 2014 Lucas Enström Driftchef Ansvarig för godkännande av miljörapport 15-04-10 Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Tillsyn enligt miljöbalken, Företag, fastigheten Fastighet 1:1

Tillsyn enligt miljöbalken, Företag, fastigheten Fastighet 1:1 INSPEKTIONSRAPPORT 1 (6) Miljöskyddsenheten Handläggare, 0340-882 70 Namn Adress Postnr Tillsyn enligt miljöbalken, Företag, fastigheten Fastighet 1:1 Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen gjorde den en

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2013 HEDÅSENS RENINGSVERK. Sandvikens kommun

MILJÖRAPPORT 2013 HEDÅSENS RENINGSVERK. Sandvikens kommun MILJÖRAPPORT 2013 HEDÅSENS RENINGSVERK Sandvikens kommun Foto: Marie Engström Sandviken 2014-03-05 Carin Eklund Sandviken Energi Vatten AB Miljörapport 2013 Hedåsens reningsverk, Sandvikens kommun Miljörapport

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1(6) Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Beskrivning för hur du fyller i blanketten finns längst bak! Ni ska ha lämnat in

Läs mer

Bilaga 1 Anslutning och belastning Sven Georg Karlsson Skara avloppsreningsverk, Horshaga Anslutning till verket

Bilaga 1 Anslutning och belastning Sven Georg Karlsson Skara avloppsreningsverk, Horshaga Anslutning till verket Uppgiftslämnare Avloppsreningsverk: Antal fysiska personer anslutna till vattenverket (st) Antal anslutna fysiska personer till avloppsreningsverket (st) Bilaga 1 Anslutning och belastning Sven Georg Karlsson

Läs mer

Prövning enligt miljöbalken

Prövning enligt miljöbalken Prövning enligt miljöbalken Innehåll På gång Prövningspunkter Tillståndsprocessen Några tips Projekt på gång Biogas Öst pengar av Jordbruksverket Tillståndsprocess biogas Workshopar Vägledning Miljöprövning

Läs mer

Möjligheter och risker vid samrötning

Möjligheter och risker vid samrötning RÖTREST användningsområden och certifiering Användningsområden Lagstiftning, certifiering etc. Möjligheter och risker vid samrötning Gunilla Henriksson 2011-01-27 SP I SIFFROR 2010 SP-koncernen ägs till

Läs mer

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2012

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2012 Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2012 Lucas Enström Driftchef Ansvarig för godkännande av miljörapport 13-03-26 Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Miljöinformation Skara Energi 2014

Miljöinformation Skara Energi 2014 Miljöinformation Skara Energi 2014 2 Miljöinformation Skara Energi 2014 Skara Energi har under 2014 arbetat med att lyfta in miljömål i bolagets styrkort för att miljömålen ska bli tydligare i helheten

Läs mer

Anmälan avser Ny verksamhet Ange beräknat startdatum: Ändring av befintlig verksamhet Ange datum för ändring:

Anmälan avser Ny verksamhet Ange beräknat startdatum: Ändring av befintlig verksamhet Ange datum för ändring: ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 1 kap 10 och 11 Miljöprövningsförordningen (2013:251) samt 22 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan avser Ny verksamhet Ange beräknat startdatum:

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt miljöprövningsförordningen (2013:251) 1(11) Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning Fastighetens gatuadress Fastighetens postnummer och ort Sökande Namn Telefon dagtid Adress Postnummer och ort E-postadress Ev. referensnummer Lokal/verksamhet

Läs mer

INFORMATION. om krav på egenkontroll enligt miljöbalken

INFORMATION. om krav på egenkontroll enligt miljöbalken INFORMATION om krav på egenkontroll enligt miljöbalken Samhällsbyggnadskontoret 2014-12-17 2 (8) En väl fungerande egenkontroll ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering

Läs mer

Verksamheten beräknas starta: Ändring av befintlig verksamhet Befintlig verksamhet

Verksamheten beräknas starta: Ändring av befintlig verksamhet Befintlig verksamhet ANMÄLAN 1 (8) Om miljöfarlig verksamhet Enligt 9 kap 6 miljöbalken Anmälan avser Ny verksamhet Verksamheten beräknas starta: Ändring av befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Administrativa uppgifter

Läs mer

En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar

En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar Vad är Biosling? Biogas bildas vid syrefri nedbrytning av organiskt material och framställs bland annat i rötanläggningar. Biogasen består av

Läs mer

Miljörapport. Värmepumpverket Västerås 2014.

Miljörapport. Värmepumpverket Västerås 2014. Miljörapport. Värmepumpverket Västerås 2014. Textdel 2014 års miljörapport Värmepumpverket ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Västerås Värmepumpverk Anläggningens

Läs mer

Egenkontroll. enligt Miljöbalken. Vägledning för mindre miljöpåverkande verksamheter

Egenkontroll. enligt Miljöbalken. Vägledning för mindre miljöpåverkande verksamheter Egenkontroll enligt Miljöbalken Vägledning för mindre miljöpåverkande verksamheter Ni styr Er verksamhet Syftet med denna vägledning är att presentera de krav som ställs på din verksamhet enligt miljöbalken

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET

ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET 1 (4) Blanketten med bilagor skickas senast sex veckor innan verksamheten startar till Älvsbyns kommun, Miljö- och byggnämnden, 942 85 ÄLVSBYN. Handläggningsavgift enligt

Läs mer