MILJÖRAPPORT 2014 PRODUKTION BIOGAS, LINKÖPING TEXTDEL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MILJÖRAPPORT 2014 PRODUKTION BIOGAS, LINKÖPING TEXTDEL"

Transkript

1 MILJÖRAPPORT 2014 PRODUKTION BIOGAS, LINKÖPING TEXTDEL

2 1 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Svensk Biogas i AB ägs till 100 % av Tekniska Verken i AB och drev anläggningen fram till 30 april Därefter tog moderbolaget, Tekniska verken i AB över driften av anläggningen. Mattias Phililsson... VD, Svensk biogas 1/1 30/4 Anna Lövsén... Chef division Vatten 1/5 Anders Nordenö... Produktionschef 1/1 31/1 Jenny Nordenberg... Produktionschef 1/2-1.2 BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN Vid Biogas sker produktion av biogas genom att organiskt material bryts ned av mesofila mikroorganismer i en anaerob miljö. Figur 1 Översiktsbild över s Biogasanläggning Produktionen sker i tre parallella rötkammare. För att säkerställa att allt material uppfyller hygieniseringskrav från EU-förordning ABP 1069:2009 sker en satsvis hygienisering (minst 70 C, 1 h) innan inpumpning till rötkammare. Biogödseln som produceras i processen är certifierad enligt SPCR 120 och lagras i en biogödselbrunn på anläggningen i väntan på transport till kund.

3 2 Figur 2 Översiktsbild av gassystemet på s biogasanläggning Rågasen som bildas i rötkammaren leds till gasreningsanläggningar och renas med hjälp av en recirkulerande vattenskrubberteknik (gasrening 3 och 4) och kemisk absorption (gasrening 5). Gasen renas från bland annat koldioxid och uppgraderas till fordonsgaskvalitet. 1.3 PÅVERKAN PÅ MILJÖN OCH MÄNNISKORS HÄLSA Emissionsdeklaration Utsläpp till luft och vatten förekommer i verksamheten. En genomgång av NFS 2006:9 har gjorts. Utsläppsvärdena ligger under tröskelvärdena för en emissionsdeklaration. Utsläpp till luft Utsläpp till luft från anläggningen bedöms vara små. Ventilationsluft från processen leds ut till atmosfären först efter rening i kompostfilter. Exempel på luktande ämnen som reduceras i kompostfiltret är vätesulfid, dimetylsulfid, isopropantiol och etylmetylsulfid. En viss mängd metan passerar till atmosfären via kompostfiltret. Provtagning på luft från kompostfiltret samt metanslippsmätning för hela anläggningen är genomförda under 2014 enligt Avfall Sveriges frivilliga åtagande. Ventilationsluften från matavfallsanläggningen filtreras genom kolfilter innan det når atmosfären. Utsläpp till vatten Utsläpp till vatten från anläggningen bedöms vara små. Kylvatten, vatten från gasrening 3 och 4 samt kondensvatten från gassystemet leds via ett fördröjningsmagasin ut till krondike. Hanteringen av vatten från gasrening 5 har under 2014 byggts om och vattnet leds nu tillbaka till processen.

4 3 Spolvatten från alla byggnader återgår till processen. I övrigt sker inga utsläpp till vatten. Allt dagvatten leds via ett tvåkammarbrunnssystem till ett nyrenoverat fördröjningsmagasin. Fördröjningsmagasinet kan vid behov stängas av för sanering. Transporter Till och från anläggningen sker cirka 22 st transporter per dag. Energiförbrukning All maskinell utrustning inom anläggningen drivs av elektricitet. Uppvärmning sker med fjärrvärme. Lastmaskin som används inom området drivs med diesel. 2 TILLSTÅND ENLIGT MILJÖLAGSTIFTNINGEN 9 KAP. 6 Länsstyrelsens beslut, Dnr I beslutet föreskrevs att tillståndet omfattar produktion av biogas och biogödsel ur högst ton råvara (substrat). Kommentar till hur beslutstexten uppfyllts Under 2014 behandlades ton material (se tillstånd nedan) 3 ANDRA BESLUT, ANMÄLNINGSPLIKTIGA ÄNDRINGAR Beslut Länsstyrelsens beslut, , Dnr Beslut om slutgiltiga villkor efter prövotidsutredningen. Länsstyrelsens beslut, , Dnr I beslutet föreskrevs att ändringstillståndet gäller produktion av biogas och biogödsel ur högst ton råvara (substrat). Kommentar till hur beslutstexten uppfyllts Kontrollprogram och miljörapport upprättas efter de slutgiltiga villkoren Under 2014 behandlades ton material. 4 ANDRA GÄLLANDE BESLUT ENLIGT MILJÖBALKEN 4.1 KONTROLLPROGRAM Kontrollprogram uppdaterat under TILLSYNSMYNDIGHET Tillsynsmyndighet enligt miljöbalken är Bygg- och miljönämnden s kommun. 6 VERKSAMHETENS OMFATTNING, PRODUKTION Enligt tillståndet Faktisk produktion ton organiskt material får behandlas per år Behandling av ton organiskt material (ej tillståndsreglerat) Produktion av 11,4 mnm 3 fordonsgas (ej tillståndsreglerat) Produktion av ton biogödsel

5 4 7 GÄLLANDE VILLKOR Länsstyrelsens beslut, , Dnr Om inte annat föreskrivs i villkoren nedan, ska verksamheten bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad sökanden har angivit i ansökningshandlingarna och i övrigt i ärendet angivit eller åtagit sig. 2 Verksamhetsområdet ska vara inhägnat. Anläggningen ska vara låst när den är obemannad. 3 Verksamhetsutövaren ska årligen undersöka och dokumentera möjligheterna att minska miljöpåverkan från de externa transporter som bolaget utför i egen regi eller upphandlar. Utredningen ska omfatta bland annat transportsätt, transportsträcka, lastgrad, körsätt och bränsleslag. Resultat och slutsatser från utredningen ska redovisas i den årliga miljörapporten. 4 Kemiska produkter och farligt avfall ska förvaras väl uppmärkta och på sådant sätt att förorening av mark och vatten inte riskeras. Kemiska produkter och farligt avfall ska förvaras nederbördsskyddat och vid behov ska förvaringsplatsen vara försedd med påkörningsskydd. Förvaringen ska ske så att det inte föreligger någon risk att sinsemellan reaktiva föreningar kan komma samman. Kemiska produkter och farligt avfall innehållande flyktiga organiska föreningar ska förvaras i väl tillslutna behållare så att avdunstningen minimeras. Flytande kemiska produkter och flytande farligt avfall ska alltid förvaras inom invallat område som är beständigt mot det som förvaras där. Invallningar ska dimensioneras så att de rymmer största behållarens volym och minst 10% av övrig lagrad volym. 5 Sådana råvaror (även kallade substrat) som uppfyller kraven i SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstituts certifieringsregler för biogödsel (SPCR 120) eller ändringar i denna och som finns omnämnda i bilaga 1a i ovannämnda certifieringsregler (eller motsvarande bilaga vid ändring i reglerna) samt etanol och glycerol, får efter kvalitetskontroll tas emot och behandlas vid anläggningen. 6 Andra råvaror (substrat) än de som är tillåtna enligt villkor 5, får endast tas emot och behandlas vid anläggningen efter godkännande från tillsynsmyndigheten. 7 Inkommande råvaror (substrat) ska vägas, klassificeras och journalföras. Redovisning av typ och mängd inkommande råvara (substrat) ska ske i den årliga miljörapporten. 8 Vid lossning av råvaror (substrat) ska portarna till mottagningshallen vara stängda. Infart och utfart ska ske via luftsluss eller genom att Kommentar till hur villkoret uppfyllts Anläggningen är ursprungligen uppförd enligt ansökningshandlingarna och drevs under 2014 i huvudsak enligt dessa. Verksamhetsområdet är inhägnat och anläggningen är låst när den är obemannad. Bevakningsföretag ronderar anläggningen två ggr/d. Redovisning av transporter, se bilaga 1. Kemiska produkter och farligt avfall förvaras i separata väl uppmärkta kärl i oljebod samt i kemikalieskåp. Alla flytande kemikalier och farligt avfall förvaras invallat. Alla substrat som tas emot till anläggningen är godkända enligt SPCR 120. Substraten kvalitetssäkras genom stickprov. Inga anmälningar gjorda under Alla inkommande substrat vägs och registreras i ett vågsystem. Mängd och typ av substrat redovisas i kapitel 9 nedan. Under lossning råder undertryck i mottagningshallen.

6 5 undertryck råder i mottagningshallen. Portarna stängs automatiskt. 9 Råvaror (substrat) ska tillföras bioreaktorerna på ett sådant sätt att en stabil process erhålls. 10 Lämpliga lagringsmöjligheter samt tillräcklig lagringskapacitet ska finnas för råvaror, (substrat) som inte lämpar sig att tillsättas processen omgående. I annat fall får dessa råvaror (substrat) inte tas emot. 11 Produktionen, råvaror (substrat) och rötrest ska uppfylla kraven i SPCR 120, eller ändringar i denna. Om någon sats av rötrest undantagsvis inte kan godkännas som biogödsel enligt SPCR 120 ska bolaget meddela tillsynsmyndigheten. Samråd med tillsynsmyndigheten angående hur rötresten i dessa fall kan användas ska ske. 12 Biogödsel och eventuell övrig rötrest ska hanteras och förvaras på sådant sätt att läckage och spill förhindras och så att olägenhet för människors hälsa och trevnad inte uppkommer. Vid transporter på allmänna vägar ska transportfordonen för biogödsel och eventuell övrig rötrest vara väl rengjorda från sådant material. 13 Förvaring och påfyllning av biogödsel och eventuell övrig rötrest vid den egna anläggningen ska ske under täckning som effektivt minskar lukt och ammoniakförluster. 14 Verksamheten ska bedrivas så att risk för smittspridning inte uppkommer. Eventuell lagring av råvaror (substrat) och biogödsel samt eventuell övrig rötrest ska ske så att smitta eller annan olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer vid eventuella översvämningar i området. 15 Producerad gas som inte kan nyttiggöras ska facklas av på ett sådant sätt att emissionerna blir så låga som möjligt och ej ger upphov till olägenhet för människors hälsa eller miljön. Facklan ska ha kapacitet att förbränna hela den producerade mängden gas. 16 Verksamheten ska bedrivas så att luktolägenhet förebyggs och begränsas. Om luktolägenhet ändå uppkommer från verksamheten ska åtgärder vidtas i syfte att minimera olägenheterna. 17 Den ekvivalenta ljudnivån från den samlade verksamheten får inte överskrida följande riktvärden, mätta som frifältsvärden vid bostäder och rekreationsytor i bostäders grannskap: De organiska syrorna har varierat en del under året, se kapitel 9 nedan. 437 ton järnklorid har doserats för att undvika luktstörningar från svavelföreningar. För de substrat som inte matas direkt in i processen finns separata lagringstankar. Produktion, substrat och rötrest uppfyller kraven i SPCR 120. Resultatet redovisas i kapitel 9 nedan. Biogödseln förvaras i en gödselbrunn. Lastning sker via en tratt med anslutning under svämmtäcket vilket minskar exponeringen för människan. Transportfordonen är väl rengjorda vid transport på allmän väg. Svämmtäcke finns i biogödselbrunnen. Påfyllning av gödsel i brunnen sker under ytan. All lagring av råvaror och biogödsel sker på så sätt att eventuell översvämning av området inte påverkar smittspridningen. All överskottsgas under 2014 facklades av, ca 100 tnm 3 i en högtempererad fackla som ger fullständig förbränning. Under året har det inte förekommit några luktstörningar som har påverkat omgivningen. Inga bullermätningar har genomförts under Klockslag Evivalent ljudnivå Vardagar db(a) Momentan ljudnivå

7 6 Lör-,sön-, och helgdagar db(a) Kvällar db(a) Nattetid db(a) 55 db(a) 18 Om verksamheten i sin helhet eller i någon del upphör ska detta i god tid dessförinnan anmälas till tillsynsmyndigheten. Eventuella kemiska produkter och farligt avfall ska tas omhand på sådant satt som tillsynsmyndigheten bestämmer. Verksamhetsutövaren ska vidare i samråd med tillsynsmyndigheten utreda om verksamheten har givit upphov till föroreningar och i sådant fall också ansvara för att efterbehandling sker. 19 Verksamheten ska kontrolleras enligt ett kontrollprogram. Programmet ska bland annat ange hur utsläppen ska kontrolleras med avseende på mätmetod, mätfrekvens och utvärderingsmetod samt rutiner för kvalitetssäkring av råvara (substrat). Kontrollprogrammet ska även ange hur verksamhetsutövaren avser medverka till en miljömässig godtagbar hantering av biogödsel hos mottagare samt hur tillräckliga spridningsarealer för biogödseln kan säkerställas. Förslag till kontrollprogram ska ges in till tillsynsmyndigheten senast sex månader efter det att detta beslut vunnit laga kraft eller vid den senaste tidpunkt som tillsynsmyndigheten bestämmer. 20 Anläggningen ska utformas och verksamheten ska bedrivas så att metanutsläppen begränsas så lång möjligt. 21 Halten svavelväte (H 2 S) efter kolfiltret ska övervakas kontinuerligt. Halten H 2 S får inte överstiga 4 ppm. I det fall värdena överskrider ovanstående nivå ska bolaget, så snart överskridandet konstaterats, meddela tillsynsmyndigheten detta. Vidare ska bolaget inom en vecka redovisa för tillsynsmyndigheten vilka åtgärder som har vidtagits eller avses att vidtas så att villkoret kan innehållas. 22 I utgående processavloppsvatten får halten BOD 7 inte överstiga 10 mg/l och halten TOC får inte överstiga 50 mg/l. Kontroll ska ske genom mätning. Analyser ska ske i enlighet med Svensk Standard eller med jämförbar metod. I det fall värdena överskrider ovanstående nivåer ska bolaget, så snart överskridandet kommit till bolagets kännedom, meddela tillsynsmyndigheten detta. Vidare ska bolaget inom en vecka redovisa för tillsynsmyndigheten vilka åtgärder som har vidtagits eller avses att vidtas så att villkoret kan innehållas. Verksamheten fortgår. Kontrollprogram finns. Metanslippsmätning genomfördes under 2014, se kapitel 9 nedan. Halten svavelväte har överskridits i mars, se kapitel 9 nedan. Vattenkvaliteten på utgående vatten framgår av kapitel 9 nedan. Halten BOD har överskridits vid två tillfällen, i mars och juni, se kapitel 9. 8 UPPGIFTER FÖR ATT BEDÖMA EFTERLEVNAD AV NATURVÅRDSVERKETS FÖRESKRIFTER Föreskrift SNFS 1990:14 Avloppsanläggningar SNFS 1994:2 Avloppsslam till jordbruk NFS 2001:11 Användning av organiska lösningsmedel NFS 2002:26 Förbränningsanläggningar >50 MW NFS 2002:28 Avfallsförbränning Kommentar Ej aktuell Ej aktuell Ej aktuell Ej aktuell Ej aktuell

8 7 9 RESULTAT AV MÄTNINGAR FÖR BEDÖMNING AV VERKSAMHETENS MILJÖPÅVERKAN Biogödsel Månatliga samlingsprov på biogödseln analyseras med avseende på växtnäringsämnen och metaller specificerade i SPCR 120-regler. Biogödseln mellanlagras i anläggningens gödselbrunn vilket gör att månadsproduktionerna blandas. Leveranser till kund blir därför ett medelvärde av flera månaders produktion. Principen som används för att göra produktbladet för varje enskild kund är att för leveransmånaden göra en medelvärdesberäkning av de fyra föregående månadernas produktion. I tabellen nedan framgår exempel på de leveranser som gjorts under mars, juni, augusti och november enligt ovanstående medelvärdesberäkningar. Biogödseln som levererats till kund uppfyller ställda miljökrav på tungmetaller, smittskydd och synliga föroreningar. Årsmedelvärden baserat på månadssamlingsprover, ses i tabell nedan. Parameter Mars Juni Augusti November Årsmedelvärde Synliga föroreningar Gränsvärde SPCR 120 Enhet 0,02 0,03 0,02 0,04 0,10 0,5 % av TS Hg <0,048 <0,05 0,06 <0,049 0,05 1 mg/kg TS Cd 0,43 0,35 0,52 0,48 0,42 1 mg/kg TS Pb 8,9 8,5 11,0 1,5 7,6 100 mg/kg TS Cr 6,8 7,7 12,0 9,82 8,3 100 mg/kg TS Ni 18,7 11,5 11,2 35,3 18,6 50 mg/kg TS Cu 76 53,1 56,4 55,2 56,7 600 mg/kg TS Zn mg/kg TS Tabell 1 Årsmedelvärden och exempel på månadssamlingsprover för analyser av biogödseln Vatten För att kontrollera det vatten som släpps ut från gasreningen gjordes analys på stickprov under 2014, se nedan. Provet taget den 6 mars och 25 juni är rapporterat som driftstörning. Datum, vecka Tot. Fosfor [mg/l] Tot. Kväve [mg/l] BOD 7 [mg/l] TOC [mg/l] 6 mars <0, ,5 25 juni 0, augusti 0, september 0,022 5,1 3 3,3 9 oktober <0, ,4 Gränsvärde enligt villkor Tabell 2 Analyserade värden på utgående vatten från gasreningen

9 8 Substrat För att kunna styra processen mäts torrsubstansen i inkommande substrat från hygieniseringstanken kontinuerligt och följs i styrsystem. Fördelning mellan olika substrat som behandlats under 2014 ses i tabell nedan. Substrat Andel (%) Matavfall 48 Livsmedel 28 Slakteri 20 Övriga vegetabiliska substrat 4 Tabell 3 Fördelning av olika substrat Process För att undvika driftstörningar analyseras halten organiska syror varje vecka, resultatet för 2014 ses i diagram nedan. Figur 3 Organiska syror i respektive rötkammare (mm) Under året har halten organiska syror varit låg och stabil och inga driftstörningar har förekommit. I augusti förekom ett enstaka högt värde vilket medförde extra bevakning. Vid nästa analys var halten åter låg vilket tyder på mätfel.

10 9 Luft I augusti 2014 genomfördes provtagningar på luften från kompostfiltret med avseende på vätesulfid (H 2 S) och metan (CH 4 ). Metanhalten var 0,1 % och koncentrationen vätesulfid var 8 ppm. Mätvärdena är ett medelvärde av mätning på 3 ställen i kompostfiltret. Koncentrationen vätesulfid i inkommande luft till kompostfiltret var ca 25 ppm. Resultatet visar att kompostfiltret fungerar tillfredställande. Halten H2S i rågasen efter kolfiltret mäts online. Halten H 2 S får ej överstiga 4 ppm. Under året har en störning i mars rapporterats till tillsynsmyndigheten, se diagram nedan. Orsaken var ett rörbrott i inmatningssystemet vilket medförde att ingen järnklorid kunde doseras under reparationen. Vid ytterligare två tillfällen har halten spikat över 4 ppm men under en mycket begränsad tid och därför inte rapporterats H2S (ppm) Åtgärdsgräns (ppm) Figur 4 Halten H2S i rågasen efter kolfiltret 10 ÅTGÄRDER FÖR ATT SÄKRA DRIFT OCH UNDERHÅLL Återföring av processvatten från gasrening 5 tillbaka till processen har installerats. Ny lakvattenhantering från omlastningsplatta av matavfall med återföring till processen har tagits i drift. Ny fläktkylare har drifttagits för att säkra kylningsbehovet av hygieniserat material. 11 ÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV DRIFTSTÖRNINGAR Vid provtagning av processvatten för kvartal 1 överskreds gränsvärdet för BOD. Orsaken är att gasrening 5 släpper ut betydligt mindre mängd processvatten vilket gör att koncentrationerna blir

11 10 höga. En utredning angående detta och möjliga lösningar har pågått under 2014 och resulterade i att den koncentrerade delen av processvattenflödet återförs till processen sedan hösten Det släpptes ut över 4 ppm svavelväte efter kolfiltret under tre dygn. Halten var som högst 10 ppm. Anledningen var ett rörbrott i inmatningssystemet vilket medförde att järnklorid inte kunde doseras under själva reparationen Vid provtagning av processvatten för kvartal 2 överskreds gränsvärdet för BOD. Samma dag som resultatet erhölls ( ) drifttogs den kontinuerliga återföringen av det mest koncentrerade strömmen av processvatten till processen. 12 ÅTGÄRDER FÖR ATT MINSKA FÖRBRUKNING AV RÅVAROR OCH ENERGI Arbete med att hitta nya material med ett bättre gasutbyte än de vi har idag fortgår. En ny slangpump har tagits i drift som ersätter två tidigare pumpar vilket kräver mindre elenergi. 13 KEMISKA PRODUKTER SOM KAN MEDFÖRA RISKER FÖR MILJÖN ELLER MÄNNISKORS HÄLSA En genomgång av de kemikalier som används i verksamheten är genomförd. När det påträffats kemikalier med samma användningsområde har den med minst påverkan på miljö och människa sparats och den andra tagits bort ur sortimentet. Från 2013 har 16 kemikalier tagits bort och under 2014 har 13 nya kemikalier lagts till. Vid genomgången noterades att inga kemikalier innehåller ämnen från PRIOlistan. Det används inte heller kemikalier med ämnen från kandidatlistan. Årsförbrukning Produkt Leverantör Enhet Agrol Evo Truck Agro Oil l 2 0 Aspen 2t ASPEN PETROLEUM AB l 10 5 Aspen 4t ASPEN PETROLEUM AB l Avfettning OK-Q8 AB l CRC Industrial Degreaser aerosol CRC Industries Sweden AB l 1 0 CRC Lockspray - Låsspray CRC Industries Sweden AB ml CRC Läcksökare Aerosol - AGAs CRC Industries Sweden AB l 2,3 0 DAX Handdesinfektion 60 IPA Opus Health Care AB l 1 6 Formier 10, 25 och 75 (Naton) AGA GAS AB 0 20 Glycerin 86-99,5% Swed Handling AB kg GM 530 NCH Europé Inc kg Hydraulic Oil ISO VG 46 OK-Q8 AB l Industrial degreaser FPS Aerosol CRC Industries Sweden AB ml Isopropanol Ikaros SDB Ikaros AB l 1 0 Kemira BDP-868 (tidigare BDP-822) Kemira Kemi AB ton Klübersynth UH Klüber Lubrication Scandinavian l 0 5 Lock de-icer aerosol CRC Industries Sweden AB ml Loctite Gas,olja och VVS-tätning Henkel Norden AB ml Loctite 406 Henkel Norden AB g 60 0 Loctite ml Henkel Norden AB ml 25 0 Loctite 8104 Henkel Norden AB ml Loctite 8156 Henkel Norden AB g Loctite 5926 Blue Henkel Norden AB ml Loctite 7850 Henkel Norden AB l 14 6,5 Loxeal Trbotec AB ml 40 0 Master Zink Spray Master AB ml 0 800

12 11 MISON Ar AGA GAS AB l 0 20 Natronlut 5-50% UNIVAR AB l Nitrogen AGA GAS AB l OKQ8 Diesel OK-Q8 AB l OKQ8 Glykol (Koncentrerad) OK-Q8 AB l Q8 El Greco 220 OK-Q8 AB l 15 0 Q8 Mahler T SAE 15W-40 OK-Q8 AB l Q8 Rembrandt EP 2 & 3 OK-Q8 AB ml Q8 Rembrandt Moly S2 g Q8 Schumann 46 OK-Q8 AB l 0 40 Q8 Schumann 68 OK-Q8 AB l Rocol RTD Liquid G.A. Lindberg AB ml 50 0 Roto Injekt Fluid Atlas Copco Compressor AB l 5 5 Scentinel T Gas Odorant Wintzell & Fried AB kg 0 45 Sika Firestop Sika Sverige AB ml SYLOBEAD MS 514 Grace AB ml Tri-Flow Aerosol Sverull AB ml T-röd Kemetyl AB l 0 0,5 Volvo Coolant ready mixed Volvo l 2 0 WD-40 Multispray Aerosol SEAB AB ml Tabell 3 Kemikalieförbrukning ÅTGÄRDER FÖR ATT MINSKA AVFALLSVOLYMER OCH AVFALLETS MILJÖFARLIGHET Miljöfarligt avfall omhändertas av Tekniska Verken. Nedan ses avfallstyp och mängd som omhändertogs under 2012, 2013 och Avfallstyp Mängd (kg) 2012 Mängd (kg) 2013 Mängd (kg) 2014 Spillolja Glykol 191 Färg, lim, sprayburk Oljefilter Elektronikskrot Kalibreringsgas 6 Lysrör 40 Torkmedel Sylobead Klass Aktivt kol Batterier 54 Summa Tabell Avfallsmängder Totala mängden farligt avfall har minskat med 19 % sedan Mängden farligt avfall varierar mycket från år till år beroende på hur många oljebyten och underhållsarbeten som sker i verksamheten. Under 2014 gjordes ett byte av kol i kolfiltret och ett byte av torkmedel i gastorkarna på gasrening 5. Inga specifika åtgärder har vidtagits under året för att minska mängden farligt avfall.

13 12 15 ÅTGÄRDER FÖR ATT MINSKA RISKER FÖR OLÄGENHETER FÖR MILJÖN OCH MÄNNISKORS HÄLSA Skyddsronder har genomförts under året. Inga allvarliga brister har upptäckts. 16 MILJÖPÅVERKAN VID ANVÄNDNING AV DE VAROR SOM VERKSAMHETEN TILLVERKAR Den främsta positiva miljöpåverkan är produktionen av ett förnyelsebart fordonsbränsle. Varje kubikmeter såld fordonsgas reducerar mängden fossil koldioxid med ca 2,3 kg. Användningen av biogödsel istället för mineralgödsel reducerar oljeåtgången med 3,9 liter per ton biogödsel. Tillgodoräknad koldioxidbesparing var 31,7 kg CO 2 per ton biogödsel. Totalt är det en reduktion med ton fossil CO 2 samt 385 m 3 olja.

14 13 TRANSPORTPLAN 2014 BILAGA 1 TILL MILJÖRAPPORTEN INLEDNING Generellt gäller att för biogas och ren RME som drivmedel är CO2-belastningen noll. För CO2-beräkningar används kalkylmodellen på Naturvårdsverkets hemsida samt modellen för beräkning av hållbarhetskriterier. 18 PERSONTRANSPORTER Företaget har verksamhet i en region omfattande, Norrköping, Motala, Mjölby och Katrineholm. All personal är anställd i och utgår härifrån när åtgärder ska göras på de andra anläggningarna EGNA FORDON DAGENS FORDONSINNEHAV I verksamheten finns fyra bruksbilar, och tre tjänstecyklar. Alla bilar drivs med biogas. Sammanställning av alla bilarna finns i dokumentet Transportuppföljning. Redovisning i bilaga 1. Transporterna motsvarar 17,1 ton CO 2 -eq under DAGENS ARBETSSÄTT KRING EGNA FORDON Anskaffning av tjänstebilar sker enligt Riktlinjer för förmånsbilar inom Tekniska Verken. Mätarställningen hos bruksbilar läses av en gång per år och dokumenteras i dokumentet Transportuppföljning. Då biogasbilar startar på bensin antas det motsvara 5 % av körsträckan.

15 FRAMTIDENS FORDONSINNEHAV OCH ARBETSSÄTT KRING EGNA FORDON Verksamheten expanderar fortfarande. Tillgängligheten hos anläggningarna blir allt viktigare för att hålla en hög service grad för kunderna. Detta innebär att persontransporterna kommer att ligga på denna nivå i framtiden. Bilar med biogas som fordonsbränsle kommer även i fortsättningen vara det enda alternativet vid val av fordon till verksamheten INKÖPTA PERSONTRANSPORTER De flesta transporterna i den dagliga verksamheten sker med egna persontransporter DAGENS TRANSPORTINKÖP Inköp av transporter för personer följer Resereglementet (1865) samt Representations- och resepolicy (7029). Vi inköp ska alltid det mest ekonomiska och miljömässiga alternativet väljas. Resor med taxi, buss, hyrbil, tåg, och flyg redovisas i dokumentet Transportuppföljning. Redovisning i bilaga 2. Transporterna motsvarar 0,02 ton CO 2 -eq under DAGENS ARBETE MED TRANSPORTINKÖP Resor dokumenteras med transportsätt och sträcka av bokande resebyrå. Detta sammanställs en gång per år i dokumentet Transportuppföljning. I första hand väljs tåg som transportmedel. Användning av egna bilar i tjänsten begränsas då det finns tillgång till bruksbilar. Telefonkonferenser har använts i större utsträckning än tidigare FRAMTIDA TRANSPORTINKÖP OCH ARBETSSÄTT Transportinköpen kommer att minska då teknikutvecklingen med telefon- och videokonferenser utvecklas och blir mer lättillgänglig INDIREKTA PERSONTRANSPORTER DAGENS INDIREKTA PERSONTRANSPORTER Anställdas resande till och från arbetet undersöks vart tredje år i en enkätundersökning där man svarar på frågorna: Färdmedel Medelsträcka Antalet resor ToR Uppgifterna sammanställs i Transportuppföljning, bilaga 3.

16 DAGENS ARBETE MED INDIREKTA PERSONTRANSPORTER I företaget finns ett antal aktiviteter som bidrar till att de anställda kan resa miljövänligt. Erbjudande om tjänstebil, biogasbil Flextid, anpassning till kollektivtrafiken Företagsbilar tillgängliga, biogasbilar Hälsoprojekt som stimulerar fysisk aktivitet, cykla till jobbet Omklädningsmöjligheter FRAMTIDA INDIREKTA PERSONTRANSPORTER OCH ARBETSSÄTT Resvaneundersökning kommer att fortsätta. 19 GODSTRANSPORTER 19.1 EGNA FORDON DAGENS FORDONSINNEHAV Företaget leasar en lätt lastbil som drivs av biogas, beskrivning i dokumentet Transportuppföljning. Lastbilen används vid service och underhåll av anläggningarna för transport av reservdelar mm. Redovisning i bilaga 1. För att bedriva verksamheten i matavfallsanläggningen används lastmaskin och två truckar. Dieselförbrukningen sammanställs en gång per år och koldioxidekvivalenterna beräknas i redovisningen för hållbarhetskriterierna. Transporterna motsvarar 16,6 ton CO 2 -eq under DAGENS ARBETSSÄTT KRING EGNA FORDON Anskaffning av företagsbilar sker enligt Riktlinjer för förmånsbilar inom Tekniska Verken. Mätarställningen hos företagsbilarna läses av en gång per år och dokumenteras i dokumentet Transportuppföljning. Då biogasbilar startar på bensin antas det motsvara 5 % av körsträckan. Vid upphandling av ny lastmaskin ställdes miljökrav FRAMTIDA FORDONSINNEHAV OCH ARBETSSÄTT KRING EGNA FORDON Under 2015 löper befintliga leasingavtal på företagsbilarna ut och nya beställs enligt Tekniska verkens policy.

17 INKÖPTA GODSTRANSPORTER DAGENS TRANSPORTINKÖP TRANSPORT AV BIOGÖDSEL OCH SUBSTRAT Transporterna upphandlas med längre avtal, 3+1 år. Transporterna sker med tankbilar som kan lasta från 8 ton till 35 ton. Bilarna har miljöklass EURO 5 och drivs av RME alternativt biogas. Chaufförerna har gått utbildning i sparsam körning. Redovisning i bilaga 3. Transporterna av biogödsel motsvarar 46 ton CO 2 -eq under Detta motsvarar 0,0005 ton CO 2 /ton biogödsel. 90% av biogödseltransporterna körs med RME vilket inte bidrar till något koldioxidutsläpp. Transporterna av substrat är oftast en indirekt transport, endast 757 ton sker med inköpta godstransporter. Transporterna av substrat motsvarar 5,5 ton CO 2 -eq under TRANSPORT AV GASFLAK Under 2014 genomfördes en omorganisation som innebär att transport av gasflak inte ingår i nuvarande verksamhet DAGENS ARBETE MED TRANSPORTINKÖP Vid substrat/biogödseltransporter samordnas leveranserna så att returtransporter möjliggörs. Vid upphandling av transporter ställs krav enligt följande: Miljöklass Bränsletyp Lastningsmöjlighet Utbildning i sparsam körning Upphandling sker enligt LOU och i dagsläget är två transportörer kontrakterade. Transportören redovisar månadsvis körda km och bränsletyp. Sammanställning sker i dokumentet Transportuppföljning och substrattransporterna redovisas i enlighet med Hållbarhetskriterierna för biodrivmedel FRAMTIDA TRANSPORTINKÖP OCH ARBETSSÄTT Produktionen kommer att öka de närmaste åren och därmed även antalet transporter. Regionen för försäljning av biogödsel blir också större vilket ökar transportavstånden INDIREKTA GODSTRANSPORTER DAGENS INDIREKTA GODSTRANSPORTER De flesta substraten levereras fritt anläggningarna det vill säga kunden står för transporten. Redovisning i bilaga 4.

18 17 Transporterna motsvarar 759 ton CO 2 -eq under Detta motsvarar 7 kg CO 2 /ton substrat DAGENS ARBETE MED INDIREKTA GODSTRANSPORTER Transportören redovisar årsvis körda km och bränsletyp. Sammanställning sker i dokumentet Transportuppföljning och substrattransporterna redovisas i enlighet med Hållbarhetskriterierna för biodrivmedel FRAMTIDA INDIREKTA GODSTRANSPORTER OCH ARBETSSÄTT Hållbarhetskriterierna kommer vara begränsande för hur långt man kan transportera inkommande substrat. Utveckling av hållbara bränslen till tunga fordon pågår. 20 SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS Transporterna motsvarade totalt 845 ton CO 2 -eq under Under 2014 har 11,4 mnm 3 fordonsgas producerats på anläggningen och transporterna bidrar med 0,07 kg CO 2 /Nm 3 fordonsgas.

19 18 Bilagor Sammanställning fordon för person- och godstransport i egen regi Transportplan Bilaga 1 Biogasbilar startar på bensin, nedan antas 5 % bensinförbrukning. Personbilar Förbrukning Mätarställning Antal körda mil i Bensin % av CO 2 beräkning Reg.nr Typ Period Förare Årsmodell Bränsletyp (Nm 3 /mil) (km) tjänsten 2014 körsträckan 2014 (kg) GFU 326 Subaru 2014 Företagsbil Biogas 0, MHM 325 VW Touran 2012 Företagsbil Biogas 0, HTF 682 VW Passat 1/1-31/ Företagsb Biogas Biogas 0, VW Touran 1/1-28/2 Anders 2014 Förmånsbil Biogas 0, Bilar för godstransport CYR 125 VW Caravelle 2010 Företagsbil Biogas 1, Lastmaskin JCB Diesel Lastmaskin Volvo L50 Diesel Truck Diesel Truck med svingel El 0 Summa

20 19 Inköpta persontransporter 2014 Transportplan Bilaga 2 CO2-utsläppen enligt underlag från Resia. Flygresor Tågsträcka Sträcka i km CO 2 -utsläpp (ton) Flygsträcka Sträcka i km CO 2 -utsläpp (ton) Alla < 500 km > 500 km Summa 0 0 Bussresor Summa Taxi/hyrbilresor Bussträcka, vart Sträcka i km CO 2 -utsläpp (ton) Bilsträcka, vart Sträcka i km CO 2 -utsläpp (ton) Taxi 15 0,02 Summa 0 0 Summa 15 0,02 Sammanställning Kolumn1 Kolumn2 Resor Total sträcka CO 2 -utsläpp (ton) Flyg 0 0 Tåg Buss 0 0 Taxi/hyrbil 15 0,02 Summa 515 0,02

21 20 Indirekta persontransporter Transportplan Bilaga 3 Enkätsvar från 2013 Sammanställning Anställd Bil Tåg Buss Cykel Går Färdmedel Total sträcka/år CO 2 -beräkning Drivmedel Avstånd CO 2 -beräkning Avstånd CO 2 -beräkning Avstånd CO 2 -beräkning Avstånd Avstånd [km] [ton] [km] [kg] [km] [kg] [km] [kg] [km] [km] Bil , Biogas Tåg , Biogas Buss ,126 3 Biogas Cykel Biogas Går Biogas Summa , Biogas Biogas Biogas Biogas Biogas Biogas Diesel Diesel Biogas Diesel Diesel Diesel ,2 18 Bensin Bensin , , Biogas Diesel Besnin ,5 23 Bensin Bensin Bensin , Bensin Bensin Bensin Bensin , Bensin , Etanol ,16 Summa , ,

22 21 Inköpta godstransporter 2013 Inköpta godstransporter 2014 Transportplan Bilaga 4 Utsläppsvärde (kg CO2/km) tas från Naturvårdsverket Utsläppsvärde (kg CO2/km) tas från Naturvårdsverket Biogödseltransporter Biogödseltransporter Månad Körsträcka Mängd levererad Antal biogödsel transportermedeltransport CO 2- beräkning Månad Körsträcka Mängd levererad biogödsel Antal transporter Medeltransport CO 2- beräkning [km] [m 3 ] [st] [km/st] [ton] [km] [m 3 ] [st] [km/st] [ton] Januari Januari Februari Februari Mars Mars April April Maj Maj Juni Juni Juli Juli Augusti Augusti September September Oktober Oktober November November December December Summa ,9 Summa ,4 CO 2/ton gödsel 0,0005 CO 2/ton gödsel 0,0005 Jämfört med ,1 Substrattransporter Substrattransporter Månad Körsträcka ToR Volym CO 2-beräkning Månad Körsträcka ToR Volym CO 2-beräkning [km] [m 3 ] [km/m 3 ] [ton] [km] [m 3 ] [km/m 3 ] [ton] Januari ,4 0,5 Januari ,4 0,5 Februari ,2 0,4 Februari ,2 0,4 Mars ,4 0,5 Mars ,4 0,5 April ,8 0,4 April ,8 0,4 Maj ,4 0,5 Maj ,4 0,5 Juni ,7 0,5 Juni ,7 0,5 Juli ,2 0,6 Juli ,2 0,6 Augusti ,5 0,4 Augusti ,5 0,4 September ,4 0,5 September ,4 0,5 Oktober ,9 0,5 Oktober ,9 0,5 November ,8 0,4 November ,8 0,4 December ,5 0,4 December ,5 0,4 Summa ,4 5,5 Summa ,4 5,5 CO 2/ton 0,0073 CO 2/ton 0,0073 Jämfört med

23 22 Indirekta godstransporter 2014 Transportplan Bilaga 5 Underlag från redovisning enligt Hållbarhetskriterierna. Substrattyp Mängd Avstånd enkel Fordon Bränsletyp Returfrakt CO 2 -beräkning [ton] [km] [ton] Källsorterat matavfall från hushåll och verksamheter (fast form) Lastbil med släp Diesel, liter Ja 93,7 Källsorterat matavfall från hushåll och verksamheter (fast form) Lastbil med släp Diesel, liter Ja 47,7 Källsorterat matavfall från hushåll och verksamheter (fast form) Lastbil med släp Diesel, liter Ja 108,0 Källsorterat matavfall från hushåll och verksamheter (fast form) Lastbil med släp Diesel, liter Ja 46,6 Källsorterat matavfall från hushåll och verksamheter (fast form) Lastbil med släp Diesel, liter Nej 3,9 Källsorterat matavfall från hushåll och verksamheter (fast form) Lastbil med släp Diesel, liter Ja 93,3 Källsorterat matavfall från hushåll och verksamheter (fast form) Lastbil med släp Diesel, liter Nej 16,8 Källsorterat matavfall från hushåll och verksamheter (fast form) Lastbil med släp Diesel, liter Ja 9,5 Källsorterat matavfall från hushåll och verksamheter (fast form) Lastbil med släp Diesel, liter Nej 20,6 Källsorterat matavfall från hushåll och verksamheter (fast form) Lastbil med släp Diesel, liter Nej 14,8 Källsorterat matavfall från hushåll och verksamheter (fast form) Lastbil utan släp Diesel, liter Ja 0,8 Källsorterat matavfall från hushåll och verksamheter (fast form) Lastbil med släp Diesel, liter Nej 15,5 Källsorterat matavfall från hushåll och verksamheter (fast form) Lastbil med släp Diesel, liter Nej 1,8 Källsorterat matavfall från hushåll och verksamheter (fast form) Lastbil utan släp Diesel, liter Nej 4,5 Källsorterat matavfall (kvarnat och spätt) Tankbil med släp Diesel, liter Nej 81,4 Fettavskiljareslam och fett från restauranger och storkök Tankbil utan släp Biogas, Nm3 Nej 0,0 Fettavskiljareslam och fett från restauranger och storkök Tankbil med släp Diesel, liter Nej 0,6 Flytande avfall från livsmedelsindustri och handel Tankbil utan släp Diesel, liter Nej 3,1 Flytande avfall från livsmedelsindustri och handel Tankbil utan släp Biogas, Nm3 Nej 0,0 Flytande avfall från livsmedelsindustri och handel Tankbil utan släp Biogas, Nm3 Nej 0,0 Flytande avfall från livsmedelsindustri och handel Tankbil med släp Biodiesel, liter Nej 0,0 Flytande avfall från livsmedelsindustri och handel Tankbil med släp Diesel, liter Nej 1,3 Flytande avfall från livsmedelsindustri och handel Tankbil med släp Biodiesel, liter Nej 0,0 Flytande avfall från livsmedelsindustri och handel Tankbil med släp Diesel, liter Nej 4,0 Flytande avfall från livsmedelsindustri och handel Tankbil med släp Diesel, liter Nej 0,4 Flytande avfall från livsmedelsindustri och handel Tankbil utan släp Diesel, liter Nej 0,1 Avfall från slakteri Tankbil med släp Diesel, liter Nej 2,8 Avfall från slakteri Tankbil med släp Biodiesel, liter Nej 0,0 Avfall från slakteri Tankbil med släp Diesel, liter Nej 114,8 Glycerol, oraffinerad Tankbil med släp Diesel, liter Nej 49,3 Glycerol, oraffinerad Tankbil med släp Diesel, liter Nej 2,0 Glycerol, oraffinerad Tankbil med släp Diesel, liter Nej 21,9 Drank från etanoltillverkning Tankbil med släp Biodiesel, liter Nej 0,0 Summa ,1 CO 2/ton 0,007

MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL

MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL Miljörapport 2013 Katrineholm 1 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Svensk Biogas i Linköping AB ägs till 100 % av Tekniska

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, LINKÖPING TEXTDEL

MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, LINKÖPING TEXTDEL MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, LINKÖPING TEXTDEL 1 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Svensk Biogas i AB ägs till 100 % av Tekniska Verken i AB. VD 1/1 till 25/11... Mattias

Läs mer

Svensk Biogas. Miljörapport 2009 Linköping Biogas

Svensk Biogas. Miljörapport 2009 Linköping Biogas Svensk Biogas Miljörapport 2009 Linköping Biogas 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 1.1 Organisation och ansvarsfördelning... 3 1.2 Beskrivning av verksamheten... 3 1.3 Påverkan på miljön och människors hälsa...

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2012 SVENSK BIOGAS, LINKÖPING TEXTDEL

MILJÖRAPPORT 2012 SVENSK BIOGAS, LINKÖPING TEXTDEL MILJÖRAPPORT 2012 SVENSK BIOGAS, LINKÖPING TEXTDEL Miljörapport 2012 Linköping 1 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Svensk Biogas i Linköping AB ägs till 100 % av Tekniska

Läs mer

Miljörapport 2010. Linköping Biogas Textdel

Miljörapport 2010. Linköping Biogas Textdel Miljörapport 2010 Linköping Biogas Textdel 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 1.1 Organisation och ansvarsfördelning... 3 1.2 Beskrivning av verksamheten... 3 1.3 Påverkan på miljön och människors hälsa...

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2011 SVENSK BIOGAS, LINKÖPING TEXTDEL

MILJÖRAPPORT 2011 SVENSK BIOGAS, LINKÖPING TEXTDEL MILJÖRAPPORT 2011 SVENSK BIOGAS, LINKÖPING TEXTDEL Miljörapport 2011 Linköping 1 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Svensk Biogas i Linköping AB ägs till 100 % av Tekniska

Läs mer

Underlag för samråd angående tillståndsprövning enligt miljöbalken för Tekniska verkens biogasproduktionsanläggning

Underlag för samråd angående tillståndsprövning enligt miljöbalken för Tekniska verkens biogasproduktionsanläggning 2014-08-07 Underlag för samråd angående tillståndsprövning enligt miljöbalken för Tekniska verkens biogasproduktionsanläggning i Linköping Tekniska verken i Linköping AB (publ) äger och driver biogasproduktionsanläggningen

Läs mer

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291 MILJÖRAPPORT 2011 Anläggningens namn: MILJÖRAPPORT Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291 Besöksadress: Postadress Telefon: 0771-416417 Fax: 0653-12063 Miljöansvarig Kommun:

Läs mer

Biogas till Dalarna. Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk

Biogas till Dalarna. Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk Biogas till Dalarna Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk Kort historia om Dala BioGas LRF tittar på förutsättningarna att göra en biogasanläggning i södra Dalarna. En förundersökning utförs av SBI

Läs mer

Välkommen till information om byggande av anläggning för biogasproduktion. Onsdagen den 22 juni kl. 18.30 Plats: Kullingshofstugan i Vårgårda

Välkommen till information om byggande av anläggning för biogasproduktion. Onsdagen den 22 juni kl. 18.30 Plats: Kullingshofstugan i Vårgårda Välkommen till information om byggande av anläggning för biogasproduktion Onsdagen den 22 juni kl. 18.30 Plats: Kullingshofstugan i Vårgårda Nedan finns en sammanställning om projektet Vid mötet ger vi

Läs mer

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Administrativa uppgifter: Anläggningens namn: Fastighetsbeteckning: Besöksadress: Utdelningsadress:

Läs mer

Bilaga H. SSAB Tunnplåt. Förslag till slutliga villkor. Allmänna villkor

Bilaga H. SSAB Tunnplåt. Förslag till slutliga villkor. Allmänna villkor SSAB Tunnplåt Bilaga H Förslag till slutliga villkor Allmänna villkor 1. Om inte annat framgår av villkoren nedan skall verksamheten inbegripet åtgärder för att minska utsläppen till luft och vatten och

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Ny verksamhet Ändring av befintlig verksamhet Anmälan om ägarbyte

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan inklusive bilagor ska lämnas in i två exemplar senast sex veckor innan åtgärden påbörjas. Läs igenom bifogad information. Anmälan som inte är fullständigt ifylld

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1(6) Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Beskrivning för hur du fyller i blanketten finns längst bak! Ni ska ha lämnat in

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Nr 362 1809. Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner

Nr 362 1809. Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner Nr 362 1809 Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner Bilaga I Vid bestämningen av totalkoncentrationen (den toxiska ekvivalensen) i fråga om dioxiner och furaner skall koncentrationerna

Läs mer

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt Uppdaterad 2014-04-04 1 kap. 10 eller 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld

Läs mer

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2012

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2012 Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2012 Lucas Enström Driftchef Ansvarig för godkännande av miljörapport 13-03-26 Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Miljörapport. Värmepumpverket Västerås 2014.

Miljörapport. Värmepumpverket Västerås 2014. Miljörapport. Värmepumpverket Västerås 2014. Textdel 2014 års miljörapport Värmepumpverket ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Västerås Värmepumpverk Anläggningens

Läs mer

Miljöinformation Skara Energi 2014

Miljöinformation Skara Energi 2014 Miljöinformation Skara Energi 2014 2 Miljöinformation Skara Energi 2014 Skara Energi har under 2014 arbetat med att lyfta in miljömål i bolagets styrkort för att miljömålen ska bli tydligare i helheten

Läs mer

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el.

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el. KLIMATBOKSLUT Det är dags att summera 2013 års klimatinventering. Tyréns årliga klimatinventering baseras på den internationella beräkningsstandarden The Greenhouse Gas Protocol. 1 Miljömässiga dimensionen

Läs mer

Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt

Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt Möta är ett samverkansprojekt mellan länets 13 kommuner företrädda av miljökontoren samt Länsstyrelsen Östergötland. Maj 2009 Förvara kemiska produkter

Läs mer

Härnösand Biogas - Gasuppgradering

Härnösand Biogas - Gasuppgradering Länsstyrelsen i Västernorrlands Län 14 augusti 2014 Miljöprövningsdelegationen Härnösand Biogas - Gasuppgradering Ansökan om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för att uppföra och driva en uppgraderingsanläggning

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2002:28) om avfallsförbränning; NFS 2010:3 Utkom från trycket den 3

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar

En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar Vad är Biosling? Biogas bildas vid syrefri nedbrytning av organiskt material och framställs bland annat i rötanläggningar. Biogasen består av

Läs mer

Bensin, etanol, biogas, RME eller diesel? - CO 2 -utsläpp, praktiska erfarenheter och driftsekonomi. Johan Malgeryd, Jordbruksverket

Bensin, etanol, biogas, RME eller diesel? - CO 2 -utsläpp, praktiska erfarenheter och driftsekonomi. Johan Malgeryd, Jordbruksverket Bensin, etanol, biogas, RME eller diesel? - CO 2 -utsläpp, praktiska erfarenheter och driftsekonomi Johan Malgeryd, Jordbruksverket Bakgrund Utsläppen från transportsektorn var 2005 ca 20 miljoner ton

Läs mer

Pannor Två stycken oljepannor på vardera 10 MW samt 2st pelletspannor på vardera 3MW.

Pannor Två stycken oljepannor på vardera 10 MW samt 2st pelletspannor på vardera 3MW. version 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av verksamhetens huvudsakliga påverkan på miljön och människors hälsa. De förändringar som

Läs mer

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN Bilaga till avfallsplaneförslag 2009-09-07 Miljökonsekvensbeskrivning Avfallsplan för Skellefteå kommun BAKGRUND Enligt bestämmelser i miljöbalken (1998:808), kap 6 samt föreskrifter från Naturvårdsverket

Läs mer

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Det goda livet Presentation om Inköp Innehåll Västra Götalandsregionen Regionservice.... Inköp... Marknadsanalys... Miljökrav

Läs mer

Yttrande över ansökan om tillstånd enl miljöbalken för Rosenholms avloppsreningsverk i Katrineholm

Yttrande över ansökan om tillstånd enl miljöbalken för Rosenholms avloppsreningsverk i Katrineholm Miljö- och hälsoskyddsnämndens handling 7/2011 1 (5) MILJÖFÖRVALTNINGEN Datum Vår handläggare Ert datum Er beteckning Miljöinspektör Torbjörn Lundahl Telefon 0150-576 62 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Yttrande

Läs mer

Tingvoll Sol- og bioenergisenter 12 november 2010

Tingvoll Sol- og bioenergisenter 12 november 2010 Tingvoll Sol- og bioenergisenter 12 november 2010 Look to Sweden Urban Kärrmarck Expert urban.karrmarck@energimyndigheten.se Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi (ER 2010:23)* Gemensam förslag

Läs mer

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN 1(7) Bygg- och miljönämnden 592 80 Vadstena ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN Enligt 10 och 11 i Miljöförordningen (2013:251) Anmälan avser Ny verksamhet med startdatum: Ändring av befintlig

Läs mer

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2013

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2013 Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2013 Lucas Enström Driftchef Ansvarig för godkännande av miljörapport 14-03-19 Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Källa: Naturvårdsverkens rapport Konsumtionens klimatpåverkan, nov 2008 Transporter

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet jordbruksföretag

Anmälan av miljöfarlig verksamhet jordbruksföretag Anmälan av miljöfarlig verksamhet jordbruksföretag Anmälan ska lämnas till miljöförvaltningen senast sex veckor före verksamheten ska påbörjas. Avgift för handläggning av anmälan kommer att tas ut enligt

Läs mer

Skånes Energiting 2011-06-09. Leif Persson, Terracastus

Skånes Energiting 2011-06-09. Leif Persson, Terracastus Skånes Energiting 2011-06-09 Leif Persson, Terracastus NSR NSR:s och dess ägarkommuner ägarkommuner Betjänar 6 kommuner 236 000 invånare och industri NSR:s biogasstrategi Skapa affärs- och miljönytta

Läs mer

Miljökrav vid upphandling av fordon och transporter

Miljökrav vid upphandling av fordon och transporter Miljökrav vid upphandling av fordon och transporter En upphandlares vardag Innehåll Kort presentation av Västra Götalandsregionen Miljöarbetet i Västra Götalandsregionen Miljökrav fordon personbilar och

Läs mer

Uppgradering av biogas i Borås. Anders Fransson Borås Stad, Gatukontoret

Uppgradering av biogas i Borås. Anders Fransson Borås Stad, Gatukontoret Uppgradering av biogas i Borås Anders Fransson Borås Stad, Gatukontoret Borås historik Kalkyl - uppgradering 1940 Borås historik Vattenskrubber och kompressor från 1941. Borås historik Tankstation och

Läs mer

Tryck på gasen för matavfall!

Tryck på gasen för matavfall! Tryck på gasen för matavfall! Sortera matavfall - helt naturligt! Det är idag självklart att vi ska hushålla med våra resurser. Och till våra mest självklara och naturliga resurser hör matavfallet. Om

Läs mer

Edita Bobergs AB - extern klimatrapport

Edita Bobergs AB - extern klimatrapport Edita Bobergs AB - extern klimatrapport FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.editabobergs.se Verksamhetsområde Grafisk industri Beräkningsperiod 2008 Kontaktperson Peter Danielsen NYCKELTAL Antal Anställda

Läs mer

DELDOM 2007-02-08 meddelad i Stockholm

DELDOM 2007-02-08 meddelad i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT DELDOM 2007-02-08 meddelad i Stockholm Sid 1 (67) Mål nr SÖKANDE Vafab Miljö AB, 556191-4200 Nyängsleden 721 87 Västerås Ombud: Advokat Mikael Hägglöf Fröberg & Lundholm Advokatbyrå

Läs mer

Motala kör på biogas. Om Motalas satsning på miljövänligt bränsle

Motala kör på biogas. Om Motalas satsning på miljövänligt bränsle Motala kör på biogas Om Motalas satsning på miljövänligt bränsle Så lyckades Motala - Oavsett vilken aktör en kommun samarbetar med är det viktigt att kommunen stöttar och bidrar till att investeringar

Läs mer

Utredning: Blåmusslor som biogassubstrat

Utredning: Blåmusslor som biogassubstrat Utredning:Blåmusslorsombiogassubstrat Enhet Datum Projekt Tekniska Verken i Linköping AB (TVAB) 2010 02 22 Musslorsombiogassubstrat Avd.SvenskBiogasFoU Utfärdare Delges/Beställare ErikNordell,TVAB KerstinKonitzer,EnergikontoretÖstraGötaland

Läs mer

Knutpunkten för utbildningar inom VATTEN MILJÖ BIOENERGI. Lagar och andra krav. Vilka krav berör avloppsreningen?

Knutpunkten för utbildningar inom VATTEN MILJÖ BIOENERGI. Lagar och andra krav. Vilka krav berör avloppsreningen? Lagar och andra krav Vilka krav berör avloppsreningen? M I L J Ö B A L K E N O M F A T T A R A L L A T Y P E R A V S T Ö R A N D E V E R K S A M H E T Luft Ljus Skakningar Buller Avfall Vatten B A L K

Läs mer

Piteå Biogas AB Bild:BioMil AB

Piteå Biogas AB Bild:BioMil AB Piteå Biogas AB Bild:BioMil AB Piteå Biogas AB Piteå Biogas AB (PBAB) är ett privat bolag bildat av ett flertal lantbruksföretag med målsättning att etablera en biogasanläggning inom Piteå kommun för produktion

Läs mer

CHECKLISTA - Fordonstvättar

CHECKLISTA - Fordonstvättar BILAGA 2 CHECKLISTA - Fordonstvättar 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Företagets/anläggningens namn Org nr Postadress Post nr, ort Besöksadress Fastighetsbeteckning Kontaktperson Tel nr Fax nr Kommun Besöksdatum

Läs mer

Miljökrav vid upphandling av transporttjänster

Miljökrav vid upphandling av transporttjänster Miljökrav vid upphandling av transporttjänster Innehållsförteckning Kort presentation av Västra Götalandsregionen Miljöarbetet i Västra Götalandsregionen Inköpsprocessen Miljökrav tunga transporter Rätt

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Ton CO2 LFV D-LFV 2009-035287 1(7) HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling och LFV arbetar kraftfullt med att minska verkets

Läs mer

LRF om användning av rötrest - biogödsel 31 maj 2011

LRF om användning av rötrest - biogödsel 31 maj 2011 LRF om användning av rötrest - biogödsel 31 maj 2011 Lars-Gunnar Johansson Lantbrukarnas Riksförbund, LRF 0521-57 24 52, lars-gunnar.johansson@lrf.se Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Jordbruket huvudaktör

Läs mer

Biogas i Jönköping 2009-04-16. Guide: Mats Kall

Biogas i Jönköping 2009-04-16. Guide: Mats Kall Biogas i Jönköping 2009-04-16 Guide: Mats Kall Mats Kall - Enhetschef Vatten och Avloppsreningsverk från 2005 - Projektledare Teknik-Entreprenad inom projektet Biogas av matavfall Jönköping 2005 feb 2008

Läs mer

Ingår i... Ekologiskt lantbruk. Konferens 22-23 november 2005. Ultuna, Uppsala. Sammanfattningar av föredrag och postrar

Ingår i... Ekologiskt lantbruk. Konferens 22-23 november 2005. Ultuna, Uppsala. Sammanfattningar av föredrag och postrar Bibliografiska uppgifter för Växtkraft - stad och land i kretslopp Tidskrift/serie Utgivare Utgivningsår 2005 Författare SLU, Centrum för uthålligt lantbruk Pettersson C.M. Ingår i... Ekologiskt lantbruk.

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Visste du att Biogas är ett miljöanpassat fordonsbränsle och ger inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären vid förbränning. släpper ut betydligt

Läs mer

Vilken framtid har gasbilarna? Magnus Bertilsson PR & Kommunikation, Volkswagen Sverige

Vilken framtid har gasbilarna? Magnus Bertilsson PR & Kommunikation, Volkswagen Sverige Vilken framtid har gasbilarna? Magnus Bertilsson PR & Kommunikation, Volkswagen Sverige Volkswagens strategi för drivlinor och bränslen Förnybara Elektricitet blue-e-motion e-tron twindrive SunFuel, biogas

Läs mer

Bygg- och miljönämnden Miljöbalken 9 kap 6 miljöfarlig verksamhet jordbruk

Bygg- och miljönämnden Miljöbalken 9 kap 6 miljöfarlig verksamhet jordbruk O 1 ÅRJÄNGS KOMMUN ANMÄLAN enligt Bygg- och miljönämnden Miljöbalken 9 kap 6 miljöfarlig verksamhet jordbruk Administrativa uppgifter Huvudman Organisationsnummer Adress Postnummer Ort e-postadress Telefon

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Sida 1 av 5 Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Anmälan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ

Läs mer

STYRMEDEL FÖR ÖKAD BIOGASPRODUKTION. sammanfattande slutsatser från ett forskningsprojekt

STYRMEDEL FÖR ÖKAD BIOGASPRODUKTION. sammanfattande slutsatser från ett forskningsprojekt STYRMEDEL FÖR ÖKAD BIOGASPRODUKTION sammanfattande slutsatser från ett forskningsprojekt Denna broschyr är författad av Profu, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) och Institutet för jordbruks- och

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket 2011-02-04 AKS 2011/1001 188 1 (8) Enheten för statistik Helene Swartz, 08-730 93 06 arbetsmiljoverket@av.se Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är

Läs mer

Heini-Marja Suvilehto

Heini-Marja Suvilehto MILJÖANPASSAD UPPHANDLING AV TRANSPORTER Heini-Marja Suvilehto BEHOVS- ANALYS UPPHANDLING VILKA KRAV KAN MAN STÄLLA HÅLLBAR UPPHANDLING AV FORDON OCH TRANSPORTER UPPFÖLJNING BEHOVSANALYS FORDON Kan ni

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Skutskär reservanläggning år 2014

Årsrapport-Miljö för Skutskär reservanläggning år 2014 Årsrapport-Miljö för Skutskär reservanläggning år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för resor Riktlinjer för resor 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Rent vatten idag och i framtiden

Rent vatten idag och i framtiden Biogas i Sundsvall Rent vatten idag och i framtiden Micael Löfqvist Vd Övergripande gå igenom: MittSverige Vatten AB Ska VA-huvudmännen syssla med Biogas / Fordonsgas? Mål och resursplan 2011 (MRP) Sundsvalls

Läs mer

Kontrollprogram. Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Linköpings kommun linkoping.se

Kontrollprogram. Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Linköpings kommun linkoping.se Kontrollprogram Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Denna information är tänkt att underlätta framtagandet av kontrollprogram för er verksamhet. Tänk på att ett kontrollprogram enbart är en del av egenkontrollen

Läs mer

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Anders Mathiasson Svenska Gasföreningen 17 september 2008 Verksamhetsstrukturen Vad är gas och gasbranschen i Sverige? Biogas från vattenslam, gödsel, avfall

Läs mer

Egenkontroll lantbruk

Egenkontroll lantbruk Egenkontroll lantbruk Egenkontroll är ett verktyg för att ha kontroll på hur verksamheten påverkar miljön. En bra egenkontroll ger förutsättningar för att tidigt upptäcka fel på utrustning och felaktig

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till hantering av avfall och farligt avfall vid Stena Miljö AB i Eskilstuna kommun

Tillstånd enligt miljöbalken till hantering av avfall och farligt avfall vid Stena Miljö AB i Eskilstuna kommun BESLUT 1(9) Miljöprövningsdelegationen 551-1112-2005 Stena Miljö AB Box 4054 400 40 GÖTEBORG Tillstånd enligt miljöbalken till hantering av avfall och farligt avfall vid Stena Miljö AB i Eskilstuna kommun

Läs mer

BILAGA 2.2: MILJÖKRAV

BILAGA 2.2: MILJÖKRAV KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN DNR: 13/00266 2014-12-01 UPPHANDLING SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK 2015 BILAGA 2.2: MILJÖKRAV Sida 1 (5) Bilaga 2.2 Miljökrav SÄKO 2015 Sida 2 (5) Innehåll 1.

Läs mer

Hållbarhetsanalys Myrsjöskolan

Hållbarhetsanalys Myrsjöskolan Hållbarhetsanalys Myrsjöskolan Summering för kvalitetsredovisning 2013 2013-08-22 www.sustainable-approach.se Hållbarhetsanalys 2013 Under 2013 tog miljöarbetet på Myrsjöskolan ett stort steg framåt. I

Läs mer

Energieffektivisering av transporter

Energieffektivisering av transporter Energieffektivisering av transporter För att undvika de värsta konsekvenserna, bör ökningen av den globala årsmedeltemperaturen inte överstiga 2 C Sverige skall bidra till att ökningen inte blir större

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv Stationsnätet 1 Störst i Sverige med 750 stationer över hela landet, för såväl personbil som tung trafik 2 350 bemannade

Läs mer

Livscykelanalys av svenska biodrivmedel

Livscykelanalys av svenska biodrivmedel Livscykelanalys av svenska biodrivmedel Mikael Lantz Miljö- och energisystem Lunds Tekniska Högskola 2013-04-12 Bakgrund Flera miljöanalyser genomförda, både nationellt och internationellt. Resultaten

Läs mer

Biogas i Umeåregionen

Biogas i Umeåregionen Till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västerbottens Län Tillståndsansökan 2013-08-26 Biogas i Umeåregionen Tillståndsansökan enligt miljöbalken för en lantbruksbaserad biogasanläggning i

Läs mer

SYVAB. Energiprojektet Ökad biogasproduktion på SYVAB. Sara Stridh 2013-01-17 2013-01-17

SYVAB. Energiprojektet Ökad biogasproduktion på SYVAB. Sara Stridh 2013-01-17 2013-01-17 20 Energiprojektet Ökad biogasproduktion på SYVAB Sara Stridh 20 09-05-29 SYVAB SYVAB äger och driver Himmerfjärdsverket Ligger 40 km sydväst om Stockholm Ägs av kommunerna Botkyrka, Salem, Ekerö, Nykvarn

Läs mer

Klicka här för Utsläpp att ändra format på. Klicka här för att ändra format på. bakgrundsrubriken. bakgrundsrubriken.

Klicka här för Utsläpp att ändra format på. Klicka här för att ändra format på. bakgrundsrubriken. bakgrundsrubriken. Miljöfordon och förnybara drivmedel Vad kan vi göra här och nu? Klicka Möjligheter här för att ändra och format begränsningar på Upplägg Utmaningar och mål Möjligheter och begränsningar Vad kan vi göra

Läs mer

Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon

Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon Heini-Marja Suvilehto (Hippu) Enheten för policystyrning 08-586 21 741 E-post: heini-marja.suvilehto@kkv.se

Läs mer

FoodTankers AB. Miljörapport

FoodTankers AB. Miljörapport FoodTankers AB Miljörapport 2008-02-18 2007 FoodTankers på väg i verkligheten för framtiden AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 KVALITET- & MILJÖPOLICY 4 HUR SER FRAMTIDEN UT FÖR TRANSPORTFÖRETAG 5 MILJÖPÅVERKAN

Läs mer

Spridningsareal Tillgänglig spridningsareal Ägd (ha) Arrenderad/ Summa (ha) Behov (ha) Kontrakterad (ha) Åkermark (ej träda)

Spridningsareal Tillgänglig spridningsareal Ägd (ha) Arrenderad/ Summa (ha) Behov (ha) Kontrakterad (ha) Åkermark (ej träda) ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN JORDBRUKSFÖRETAG Sida 1(5) Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Avgift för handläggning av anmälan kommer att tas ut enligt fastställd taxa. Anmälan ska vara inlämnad minst

Läs mer

Jämtlandsgas ekonomisk förening Org:nr 769621-3763. Affärsidé: Industriell produktion och försäljning av fordonsgas och biogödsel.

Jämtlandsgas ekonomisk förening Org:nr 769621-3763. Affärsidé: Industriell produktion och försäljning av fordonsgas och biogödsel. Jämtlandsgas ekonomisk förening Org:nr 769621-3763 Affärsidé: Industriell produktion och försäljning av fordonsgas och biogödsel. Vindkraft på gång 785 verk = 5,1 TWh 75 % = 3,8 TWh Jämtlandsgas Vilka

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

PM om hur växthusgasberäkning och uppdelning på partier vid samrötning

PM om hur växthusgasberäkning och uppdelning på partier vid samrötning 2011-12-12 1 (5) Analysavdelningen Enheten för hållbara bränslen Linus Hagberg 016-544 20 42 linus.hagberg@energimyndigheten.se PM om hur växthusgasberäkning och uppdelning på partier vid samrötning Inledning

Läs mer

Östersund 17 september 2013

Östersund 17 september 2013 Östersund 17 september 2013 Vad är rötning? Nerbrytning av organiskt material vid syrefria förhållanden och det metan bildas Vid nedbrytning med syre sker kompostering och det bildas koldioxid i stället

Läs mer

BIOGAS ETT MILJÖVÄNLIGT FORDONSBRÄNSLE

BIOGAS ETT MILJÖVÄNLIGT FORDONSBRÄNSLE BIOGAS ETT MILJÖVÄNLIGT FORDONSBRÄNSLE BIOGAS ÄR EN MILJÖVÄNLIG NATURPRODUKT SOM UTVINNS DIREKT UR KRETSLOPPET MINDRE UTSLÄPP OCH LÄGRE BULLERNIVÅ Biogas är idag det miljömässigt bästa fordonsbränslet.

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 1 (5) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 RESEPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-11-25, 156 Denna policy gäller alla resor som sker inom tjänsten och betalas av Västerviks

Läs mer

Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall

Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall HAPARANDA STAD DECEMBER 2010 2 Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall Sofia Larsson Klimatstrateg Kommunledningsförvaltningen december

Läs mer

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle)

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle) Volvo Lastvagnar AB Meddelande 1 (6) För att underlätta beräkning av emissioner från transporter har Volvo Lastvagnar sammanställt emissionsfaktorer per liter förbrukat bränsle. Sammanställningen avser

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB Miljörapport 2014 Förvätskningsanläggning biogas Diarienummer 23-2015-0002

LIDKÖPING BIOGAS AB Miljörapport 2014 Förvätskningsanläggning biogas Diarienummer 23-2015-0002 Sammanfattning I den här miljörapporten beskrivs verksamheten vid Lidköping Biogas AB:s anläggning i Lidköping. I anläggningen produceras flytande biogas (LBG) och komprimerad gas (CBG) transiteras. En

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 Denna policy gäller för medarbetare, inhyrd medarbetare, och förtroendevalda inom Eslöv kommun

Läs mer

Biogas i Sundsvall Bräcke

Biogas i Sundsvall Bräcke Biogaskombinat MittSverige Vatten AB. Biogas i Sundsvall Bräcke Ragunda Ånge Timrå MittSverige Vatten AB Folke Nyström Utvecklingschef för avlopp Sundsvall Nordanstig Vattentjänster i Sundsvall, Timrå

Läs mer

Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa

Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa KlimatVardag 20100306 Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa Michael Johansson Miljöstrategi/LTH Lunds Universitet Campus Helsingborg KlimatVardag Helsingborg 6 mars 2010 Från

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07

Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07 Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07 1. Inledning 1.1 Riktlinjerna Dessa riktlinjer omfattar oljeavskiljare i Enköpings kommun. Riktlinjerna

Läs mer

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter OKQ8 Mot fossiloberoende transporter Stationsnätet 1 Störst i Sverige med 750 stationer över hela landet, för såväl personbil som tung trafik 2 350 bemannade stationer 3 150 stationer med 2 000 hyrbilar

Läs mer

UTSLÄPPEN TILL LUFTEN FRÅN PRODUKTIONSANLÄGGNINGARNA I SKÖLDVIKS INDUSTRIOMRÅDE ÅR 2014

UTSLÄPPEN TILL LUFTEN FRÅN PRODUKTIONSANLÄGGNINGARNA I SKÖLDVIKS INDUSTRIOMRÅDE ÅR 2014 Byggnads- och miljönämnden 103 15.09.2015 UTSLÄPPEN TILL LUFTEN FRÅN PRODUKTIONSANLÄGGNINGARNA I SKÖLDVIKS INDUSTRIOMRÅDE ÅR 2014 324/60.600/2013, 328/60.600/2013, 243/60.606/2015, 346/60.600/2015 ByMiN

Läs mer

Krav på företagens Egenkontroll

Krav på företagens Egenkontroll Krav på företagens Egenkontroll enligt Miljöbalken Med denna handbok vill Miljökontoret i Höganäs hjälpa dig och ditt företag att leva upp till Miljöbalkens krav på egenkontroll. Kraven är omfattande men

Läs mer

Klimatrapport Alteco AB

Klimatrapport Alteco AB Klimatrapport Alteco AB FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.alteco.se Verksamhetsområde Teknikkonsult Beräkningsperiod 2014-01-01 till 2014-12-31 Kontaktperson Joachim Åhman NYCKELTAL Antal Anställda 29 Ton

Läs mer