Miljörapport Linköping Biogas Textdel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljörapport 2010. Linköping Biogas Textdel"

Transkript

1 Miljörapport 2010 Linköping Biogas Textdel

2 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING Organisation och ansvarsfördelning Beskrivning av verksamheten Påverkan på miljön och människors hälsa TILLSTÅND ENLIGT MILJÖLAGSTIFTNINGEN 9 KAP ANDRA BESLUT, ANMÄLNINGSPLIKTIGA ÄNDRINGAR ANDRA GÄLLANDE BESLUT ENLIGT MILJÖBALKEN Kontrollprogram Periodiskbesiktning TILLSYNSMYNDIGHET VERKSAMHETENS OMFATTNING, PRODUKTION GÄLLANDE VILLKOR FÖR VERKSAMHETEN UPPGIFTER FÖR ATT BEDÖMA EFTERLEVNAD AV NATURVÅRDSVERKETS FÖRESKRIFTER RESULTAT AV MÄTNINGAR FÖR BEDÖMNING AV VERKSAMHETENS MILJÖPÅVERKAN ÅTGÄRDER FÖR ATT SÄKRA DRIFT OCH UNDERHÅLL ÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV DRIFTSTÖRNINGAR ÅTGÄRDER FÖR ATT MINSKA FÖRBRUKNING AV RÅVAROR OCH ENERGI KEMISKA PRODUKTER SOM KAN MEDFÖRA RISKER FÖR MILJÖN ELLER MÄNNISKORS HÄLSA ÅTGÄRDER FÖR ATT MINSKA AVFALLSVOLYMER OCH AVFALLETS MILJÖFARLIGHET ÅTGÄRDER FÖR ATT MINSKA RISKER FÖR OLÄGENHETER FÖR MILJÖN OCH MÄNNISKORS HÄLSA MILJÖPÅVERKAN VID ANVÄNDNING AV DE VAROR SOM VERKSAMHETEN TILLVERKAR. 16 2

3 1 Verksamhetsbeskrivning 1.1 Organisation och ansvarsfördelning Svensk Biogas i Linköping AB ägs till 100 % av Tekniska Verken i Linköping AB. Befattning Person VD Christer Setterdahl, fram till 30/4 Stellan Jacobsson, 1/5- Produktionschef Material & logistikansvarig Processingenjör Malin Enockson Marianne Slycke Sara Hallin 1.2 Beskrivning av verksamheten Vid Linköping Biogas sker produktion av biogas genom att organiskt material bryts ned av mesofila mikroorganismer i en anaerob miljö. Figur 1 Översiktsbild över Linköpings Biogasanläggning Produktionen sker i tre parallella rötkammare. För att säkerställa att allt material uppfyller hygieniseringskrav från EU-förordning ABP 1774:2002 sker en satsvis hygienisering (minst 70 C, 1 h) innan inpumpning till rötkammare. Biogödseln som produceras i processen är certifierad enligt SPCR 120 och lagras i en biogödselbrunn på anläggningen i väntan på transport till kund. 3

4 Figur 2 Översiktsbild av gassystemet på Linköpings biogasanläggning Rågasen som bildas i rötkammaren leds till gasreningsanläggningar och renas med hjälp av en recirkulerande vattenskrubberteknik (gasrening 3 och 4) och kemisk absorption (gasrening 5). Gasen renas från bland annat koldioxid och uppgraderas till fordonsgaskvalitet. 1.3 Påverkan på miljön och människors hälsa Emissionsdeklaration Utsläpp till luft och vatten förekommer i verksamheten. En genomgång av NFS 2006:9 har gjorts. Utsläppsvärdena ligger under tröskelvärdena för en emissionsdeklaration. Utsläpp till luft Utsläpp till luft från anläggningen bedöms vara små. Ventilationsluft från processen leds ut till atmosfären först efter rening i kompostfilter. Exempel på luktande ämnen som reduceras i kompostfiltret är vätesulfid, dimetylsulfid, isopropantiol och etylmetylsulfid. En viss mängd metan passerar till atmosfären via kompostfiltret. Någon metanslippsmätning har inte gjorts under 2010 då omfattande ombyggnationer har genomförts på anläggningen. Det kompostfilter som tidigare fanns på den processluftström som kom från gasreningsanläggningarna är ersatt med ett kolfilter installerat på rågasflödet. Detta kolfilter tar bort lukt från processen. 4

5 Utsläpp till vatten Utsläpp till vatten från anläggningen bedöms vara små. Kylvatten leds via sedimenteringsdamm ut till krondike. Vatten från gasrening gick tidigare till en bioreaktor. Under året har undersökningar visat att bioreaktorn saknar funktion och är därför demonterad. Vattnet släpps numera ut direkt i en sedimenteringsdamm. Kolfiltret som är installerat på rågasen bedöms ha effekt på vattenkvaliteten varför en utredning pågår om vattnet även fortsättningsvis kan släppas direkt till sedimenteringsdammen eller till spillvattennätet. Spolvatten från alla byggnader återgår till processen. I övrigt sker inga utsläpp till vatten. Allt dagvatten leds via ett tvåkammarbrunnssystem till en sedimenteringsdamm. Transporter Till och från anläggningen sker cirka 20 st transporter per vardag. Energiförbrukning Alla maskiner inom anläggningen drivs av elektricitet. Uppvärmning sker med fjärrvärme. 2 Tillstånd enligt miljölagstiftningen 9 kap. 6 Länsstyrelsens beslut, Dnr I beslutet föreskrevs att tillståndet omfattar produktion av biogas och biogödsel ur högst ton råvara (substrat). Kommentar till hur beslutstexten uppfyllts Under 2010 behandlades ton material. 3 Andra beslut, anmälningspliktiga ändringar Miljökontorets belut, Dnr Beslut att ta bort bioreaktor och kompostfilter 2. Kommentar till hur beslutstexten uppfyllts Bioreaktorn är demonterad. Kompostfilter 2 demonteras efter att kolfiltret på rågasen är i full drift. Miljökontorets belut, Dnr Avregistrering av oljecistern Kommentar till hur beslutstexten uppfyllts Oljecisternen är tömd, rengjord och påfyllningsrören är demonterade. Tanken står kvar för att kunna användas för annat ändamål. 5

6 Länsstyrelsens belut, Dnr Kompletteringar i prövotidsutredningen gällande ytterligare gasuppsamling, utsläpp till luft och utsläpp till vatten. Kommentar till hur beslutstexten uppfyllts Komplettering inskickad till Länsstyrelsen Miljökontorets bekräftelse av anmälan, , Dnr Byggnation av kolfilter, gasreningsanläggning och slamfälla kan installeras eftersom de är delar av förbättringsförslagen i prövotidsutredningen. Vissa kompletteringar ska göras för övriga delar av anmälan. Kommentar till hur beslutstexten uppfyllts Kolfilter och gasrening är byggda och tagna i drift. Slamfällan kommer att utföras under Vissa kompletteringar gjordes vid tillsynsbesöket Andra gällande beslut enligt miljöbalken 4.1 Kontrollprogram Nytt förslag på kontrollprogram enligt det nya tillståndet inskickat till Miljökontoret i Linköping Periodiskbesiktning Periodisk besiktning är genomförd Besiktningsrapporten har ej kommit företaget tillhanda under Tillsynsmyndighet Tillsynsmyndighet enligt miljöbalken är Miljökontoret. 6 Verksamhetens omfattning, produktion Enligt tillståndet ton organiskt material får behandlas per år (ej tillståndsreglerat) (ej tillståndsreglerat) Faktisk produktion Under 2010 behandlades ton organiskt material. Under 2010 producerades 7,1 mnm 3 fordonsgas från anläggningen. Under 2010 producerades ton biogödsel. 6

7 7 Gällande villkor för verksamheten Länsstyrelsens beslut, , Dnr Om inte annat föreskrivs i villkoren nedan, ska verksamheten bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad sökanden har angivit i ansökningshandlingarna och i övrigt i ärendet angivit eller åtagit sig. 2 Verksamhetsområdet ska vara inhägnat. Anläggningen ska vara låst när den är obemannad. 3 Verksamhetsutövaren ska årligen undersöka och dokumentera möjligheterna att minska miljöpåverkan från de externa transporter som bolaget utför i egen regi eller upphandlar. Utredningen ska omfatta bland annat transportsätt, transportsträcka, lastgrad, körsätt och bränsleslag. Resultat och slutsatser från utredningen ska redovisas i den årliga miljörapporten. 4 Kemiska produkter och farligt avfall ska förvaras väl uppmärkta och på sådant sätt att förorening av mark och vatten inte riskeras. Kemiska produkter och farligt avfall ska förvaras nederbördsskyddat och vid behov ska förvaringsplatsen vara försedd med påkörningsskydd. Förvaringen ska ske så att det inte föreligger någon risk att sinsemellan reaktiva föreningar kan komma samman. Kemiska produkter och farligt avfall innehållande flyktiga organiska föreningar ska förvaras i väl tillslutna behållare så att avdunstningen minimeras. Flytande kemiska produkter och flytande farligt avfall ska alltid förvaras inom invallat område som är beständigt mot det som förvaras där. Invallningar ska dimensioneras så att de rymmer största behållarens volym och minst 10% av övrig lagrad volym. 5 Sådana råvaror (även kallade substrat) som uppfyller kraven i SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstituts certifieringsregler för biogödsel (SPCR 120) eller ändringar i denna och som finns omnämnda i bilaga 1a i ovannämnda certifieringsregler (eller motsvarande bilaga vid ändring i reglerna) samt etanol och glycerol, får efter kvalitetskontroll tas emot och behandlas vid anläggningen. Kommentar till hur villkoret uppfyllts Anläggningen är ursprungligen uppförd enligt ansökningshandlingarna och drevs under 2010 i huvudsak enligt dessa. Verksamhetsområdet är inhägnat och anläggningen är låst när den är obemannad. Bevakningstjänst ronderar anläggningen två gg/d. Redovisning av transporter, se kapitel 9 nedan. Kemiska produkter och farligt avfall förvaras i separata väl uppmärkta kärl i oljebod. Alla flytande kemikalier och farligt avfall förvaras invallat. Alla substrat som tas emot till anläggningen är godkända enligt SPCR 120. Substraten kvalitetssäkras genom stickprov. 7

8 Länsstyrelsens beslut, Dnr Andra råvaror (substrat) än de som är tillåtna enligt villkor 5, får endast tas emot och behandlas vid anläggningen efter godkännande från tillsynsmyndigheten. 7 Inkommande råvaror (substrat) ska vägas, klassificeras och journalföras. Redovisning av typ och mängd inkommande råvara (substrat) ska ske i den årliga miljörapporten. 8 Vid lossning av råvaror (substrat) ska portarna till mottagningshallen vara stängda. Infart och utfart ska ske via luftsluss eller genom att undertryck råder i mottagningshallen. 9 Råvaror (substrat) ska tillföras bioreaktorerna på ett sådant sätt att en stabil process erhålls. 10 Lämpliga lagringsmöjligheter samt tillräcklig lagringskapacitet ska finnas för råvaror, (substrat) som inte lämpar sig att tillsättas processen omgående. I annat fall får dessa råvaror (substrat) inte tas emot. 11 Produktionen, råvaror (substrat) och rötrest ska uppfylla kraven i SPCR 120, eller ändringar i denna. Om någon sats av rötrest undantagsvis inte kan godkännas som biogödsel enligt SPCR 120 ska bolaget meddela tillsynsmyndigheten. Samråd med tillsynsmyndigheten angående hur rötresten i dessa fall kan användas ska ske. 12 Biogödsel och eventuell övrig rötrest ska hanteras och förvaras på sådant sätt att läckage och spill förhindras och så att olägenhet för människors hälsa och trevnad inte uppkommer. Vid transporter på allmänna vägar ska transportfordonen för biogödsel och eventuell övrig rötrest vara väl rengjorda från sådant material. 13 Förvaring och påfyllning av biogödsel och eventuell övrig rötrest vid den egna anläggningen ska ske under täckning som effektivt minskar lukt och ammoniakförluster. Kommentar till hur villkoret uppfyllts Inga anmälningar gjorda under Alla inkommande substrat vägs och registreras i ett vågsystem. Mängd och typ av substrat redovisas i kapitel 9 nedan. Under lossning råder undertryck i mottagningshallen. Portarna stängs automatiskt. De organiska syrorna har varierat en del under året, se kapitel 9 nedan. 350 ton järnklorid har doserats för att undvika lukt-störningar från svavelföreningar. För de substrat som inte matas direkt in i processen finns separata lagringstankar. Produktion, substrat och rötrest uppfyller kraven i SPCR 120. All biogödsel under 2010 godkändes enligt SPCR 120. Under året har det varit förhöjda värden på nickel. Resultatet redovisas i kapitel 9 nedan. Biogödseln förvaras i en gödselbrunn. Lastning sker via en tratt med anslutning under svämmtäcket vilket minskar exponeringen för människan. Transportfordonen är väl rengjorda vid transport på allmän väg. Hexa-covers finns i biogödselbrunnen för att ett stabilt svämmtäcke ska bibehållas. Påfyllning av gödsel i brunnen sker under svämmtäcket. 8

9 Länsstyrelsens beslut, Dnr Verksamheten ska bedrivas så att risk för smittspridning inte uppkommer. Eventuell lagring av råvaror (substrat) och biogödsel samt eventuell övrig rötrest ska ske sa att smitta eller annan olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer vid eventuella översvämningar i området. 15 Producerad gas som inte kan nyttiggöras ska facklas av på ett sådant sätt att emissionerna blir så låga som möjligt och ej ger upphov till olägenhet för människors hälsa eller miljön. Facklan ska ha kapacitet att förbränna hela den producerade mängden gas. 16 Verksamheten ska bedrivas så att luktolägenhet förebyggs och begränsas. Om luktolägenhet ändå uppkommer från verksamheten ska åtgärder vidtas i syfte att minimera olägenheterna. 17 Den ekvivalenta ljudnivån från den samlade verksamheten får inte överskrida följande riktvärden, mätta som frifältsvärden vid bostäder och rekreationsytor i bostäders grannskap: Klockslag Evivalent ljudnivå Vardagar db(a) Lör-,sön-, och db(a) helgdagar Momentan ljudnivå Kvällar db(a) Nattetid db(a) 55 db(a) 18 Om verksamheten i sin helhet eller i någon del upphör ska detta i god tid dessförinnan anmälas till tillsynsmyndigheten. Eventuella kemiska produkter och farligt avfall ska tas omhand på sådant satt som tillsynsmyndigheten bestämmer. Verksamhetsutövaren ska vidare i samråd med tillsynsmyndigheten utreda om verksamheten har givit upphov till föroreningar och i sådant fall också ansvara för att efterbehandling sker. Kommentar till hur villkoret uppfyllts All lagring av råvaror och biogödsel sker på så sätt att eventuell översvämning av området inte påverkar smittspridningen. All överskottsgas under 2010 facklades av, ca 100 tnm 3. I slutet av året byttes facklan till en högtempererad fackla som ger fullständig förbränning. Under året har det förekommit fyra tillfällen med luktolägenhet som följd. Beskrivning och åtgärder se kapitel 11 nedan. Ingen övergripande bullermätning har utförts under I samband med driftsättning a den nya gasreningen förekom för höga ljudnivåer. I samråd med miljökontoret gavs ett tillfälligt drifttillstånd. Ny övergripande bullermätning kommer att genomföras under Verksamheten fortgår. 9

10 Länsstyrelsens beslut, Dnr Verksamheten ska kontrolleras enligt ett kontrollprogram. Programmet ska bland annat ange hur utsläppen ska kontrolleras med avseende på mätmetod, mätfrekvens och utvärderingsmetod samt rutiner för kvalitetssäkring av råvara (substrat). Kontrollprogrammet ska även ange hur verksamhetsutövaren avser medverka till en miljömässig godtagbar hantering av biogödsel hos mottagare samt hur tillräckliga spridningsarealer för biogödseln kan säkerställas. Förslag till kontrollprogram ska ges in till tillsynsmyndigheten senast sex månader efter det att detta beslut vunnit laga kraft eller vid den senaste tidpunkt som tillsynsmyndigheten bestämmer. P1 Anläggningen ska utformas och verksamheten ska bedrivas så att metanutsläppen begränsas så lång möjligt. P2 Luft från samtliga anläggningsdelar som kan orsaka luktolägenhet i omgivning ska renas genom biofilter eller annan lämplig teknisk lösning. P3 Anläggningen ska utformas och verksamheten bedrivas så att föroreningshalten i utgående vatten begränsas så lång möjligt. Kommentar till hur villkoret uppfyllts Kontrollprogram finns. Reviderat kontrollprogram skickades till miljökontoret Rötkammare 3 saknar breddavlopp vilket minskar metanslippet. Gasrening 1 och 2 är ersatt av gasrening 5 med bättre och effektivare teknik vilket leder till minskat metanslipp. Kompostfilter 2 är demonterat och ersatt av ett kolfilter på rågasen. Effekten är ej helt klarlagd under 2010 men inga luktstörningar har förekommit på grund av denna åtgärd. Bioreaktorn är demonterad då det visade sig att den inte hade avsedd effekt. Installation av kolfilter på rågasen har troligen effekt på vattenkvaliteten utvärdering under Uppgifter för att bedöma efterlevnad av Naturvårdsverkets föreskrifter Föreskrift SNFS 1990:14 Avloppsanläggningar SNFS 1994:2 Avloppsslam till jordbruk NFS 2001:11 Användning av organiska lösningsmedel NFS 2002:26 Förbränningsanläggningar >50 MW NFS 2002:28 Avfallsförbränning Kommentar Ej aktuell Ej aktuell Ej aktuell Ej aktuell Ej aktuell 10

11 9 Resultat av mätningar för bedömning av verksamhetens miljöpåverkan Biogödsel Månatliga samlingsprov på biogödseln analyseras med avseende på växtnäringsämnen och metaller specificerade i SPCR 120-regler. Biogödseln uppfyller ställda miljökrav på tungmetaller, smittskydd och synliga föroreningar. Årsmedelvärden baserat på månadssamlingsprover, ses i tabell nedan. Parameter Medelvärde Gränsvärde Enhet SPCR 120 Synliga föroreningar inga - % av TS Hg 0,03 1 mg/kg TS Cd 0,2 1 mg/kg TS Pb 4,9 100 mg/kg TS Cr 17,4 100 mg/kg TS Ni 34,6 50 mg/kg TS Cu 33,7 600 mg/kg TS Zn 251,7 800 mg/kg TS Tabell 1 Årsmedelvärden för analyser av biogödseln Halterna nickel har varit förhöjda tre månader under året, årsmedelvärdet klars dock. Källan till de höga halterna nickel är identifierad till ett fettslam. Vatten För att kontrollera det vatten som släpps ut från gasreningen gjordes analys på ett stickprov under 2010, se nedan. Datum, Tot. Fosfor [mg/l] Tot. Kväve [mg/l] TOC [mg/l] vecka Krav < 15 mg/l 48 <0,01 1,7 6,2 Tabell 2 Analyserade värden på utgående vatten från gasreningen Halten TOC ut från gasreningen understiger kravet med god marginal. Under 2011 kommer provtagningen ske jämt fördelat under året. Substrat För att kunna styra processen analyseras inkommande substrat från hygieniseringstanken regelbundet en gång per vecka, ett resultat per kvartal ses nedan. Datum TS (%) VS (% av TS) Mars 18,4 93 Juni 15,7 94 September 13,7 93 December 14,9 96 Tabell 3 Analysvärden för inkommande substrat till rötkammare 11

12 Fördelning mellan olika substrat som behandlats under 2010 ses i tabell nedan. Substrat Andel (%) Slakteri 62 Livsmedel 17 Alkohol 0,7 Drank 11 Fett 5 Glycerol 4 Provleveranser 0,3 Tabell 4 Fördelning av olika substrat Transporter Gastransporter Transporter av gas i gasflak till mackar i Norrköping, Örebro, Nyköping, Mjölby och Motala utförs av en entreprenör. För transporterna används två lastbilar som körs på diesel. Bilarna har miljöklass Euro 5 respektive 4. Den totala transportsträckan under 2010 var km. Under hösten ökade transporterna per m 3 gas. Detta beror på att lastgraden inte var optimal då det var gasbrist i systemet och flaken behövde därför bytas oftare. Biogödseltransporter Transport av biogödsel utförs av en entreprenör. Transporterna sker med två lastbilar med tanktrailer. Bilarna körs på RME och har miljöklass Euro 5. Den totala transportsträckan från mars 2010 var km. Medeltransportavståndet är 27 km/leverans. Substrattransporter Transport av substrat från en leverantör utförs av en entreprenör. Transporterna sker med en lastbil med tanktrailer. Bilen körs på RME och har miljöklass Euro 5. Den totala transportsträckan under 2010 var km. Variationen på km/m3 beror på lastgraden. Bilen går inte med fulla lass på grund av att det saknas lagringsmöjligheter hos leverantören. Materialet är jäsbenäget och kan inte lagras någon längre tid. 12

13 Process För att undvika driftstörningar analyseras halten organiska syror två gånger i veckan, resultat ses i diagram nedan. Figur 3 Organiska syror i respektive rötkammare (mm) Under juli togs rötkammare 3 i drift. I uppstarten är alltid syrorna höga innan processen kommit igång ordentligt. När rötkammare 3 producerade gas tömdes rötkammare 2 vilken åter var i drift i september. De höga syrorna i rötkammare 1 under september ledde till att belastning minskades i denna rötkammare. Ingen driftstörning förekom. De höga syrorna i rötkammare 2 under november ledde till att belastning minskades i denna rötkammare. Ingen driftstörning förekom. Övriga störningar, se kapitel 11 nedan. 10 Åtgärder för att säkra drift och underhåll För att säkra drift och underhåll på anläggningen har ett antal åtgärder påbörjats: För att öka rötningskapaciteten har en ny rötkammare (3) tagits i drift Ny mottagningstank för råvaror är installerad (100 m 3 ) Installation av ett kolfilter på rågasen för att minska utsläpp till luft Byggnation av ny gasrening (5) med bättre och effektivare teknik Installation av ny högtempererad fackla dimensionerad för framtida produktionsökningar samt högtempererad för att minimera utsläpp till luft Installation av cirkulationskretsar för värmning och kylning av rötkammare 1 och 2 är påbörjad Installation av utpumpningspumpar från rötkammare 1 och 2 istället för breddavlopp för att minska metanslippet är påbörjad Gasrening 1 och 2 tagna ur drift, gamla anläggningar som har dålig prestanda och omfattande underhåll Tömning av rötkammare 2 för inspektion och underhåll av tanken, allt i mycket gott skick Rivning av uttjänt värmepump Tre nya, större gasflak har köpts in för att effektivisera transporterna och öka lastgraden 13

14 11 Åtgärder med anledning av driftstörningar Vid påfyllning av rötkammare 3 gick en slang sönder och material läckte ut på marken. Sanering genomfördes omgående. Nya slangar införskaffades. Under november blev det en överjäsning i rötkammare 3 med utsläpp av material till mark. Detta rapporterades till miljökontoret Inga avvikande analysvärden kunde ses vid detta tillfälle. Nivån i rötkammaren sänktes och belastningen minskades. Utsläppt material återfördes till processen. Höga syror i rötkammare 3 under december ledde till en överjäsning med utsläpp av material till mark. Detta rapporterades till miljökontoret Nivån i rötkammaren sänktes och belastningen minskades. Utsläppt material återfördes till processen. 12 Åtgärder för att minska förbrukning av råvaror och energi Arbete med att hitta nya material med ett bättre gasutbyte än de vi har idag fortgår. Värmeenergiåtervinningsprojekt är genomfört. Åtgärder i systemet kommer att genomföras under 2011 för att minska värmeåtgången. Gasrening 5 har lägre elenergiförbrukning än gasrening 1 och 2 som den ersätter. Gasrening 5 släpper inte ut någon metan utan all produktion blir till fordonsgas. 13 Kemiska produkter som kan medföra risker för miljön eller människors hälsa En genomgång av de kemikalier som används i verksamheten är genomförd. När det påträffats kemikalier med samma användningsområde har den med minst påverkan på miljö och människa sparats och den andra tagits bort ur sortimentet. Den kemikalie som förbrukas i störst kvantitet är Järnklorid (Kemira BDP-842). Kemikalier markerade med gult har ej använts under året men finns kvar på anläggningen. Utredning pågår om de behövs eller kan utrangeras. Kemikalier markerade i blått har tillkommit under året med nya användningsområden. Alla nya kemikalier utvärderas i kemikalierådet och miljöfarliga alternativ godkänns ej. På detta sätt arbetas det med produktvalskravet enligt miljöbalken. 14

15 Produkt Leverantör Enhet Årsförbrukning Scotch-Weld Spraylim med lång öppentid 3M Svenska AB ml 300 Alifatnafta Alcro-Beckers AB/Alcro Färg l 15 1 Aspen 2t ASPEN PETROLEUM AB l 2 10 Aspen 4t ASPEN PETROLEUM AB l Clara natur Color Nilfisk-Advance kg CRC Industrial Degreaser aerosol CRC Industries Sweden AB l 8,5 3 CRC Lockspray - Låsspray CRC Industries Sweden AB ml CRC Läcksökare Aerosol - AGAs CRC Industries Sweden AB l 3 3 DAX Handdesinfektion 60 IPA Opus Health Care AB l 4,5 4,5 Euroclean Clara mjuk Nilfisk-Advance l 7,5 FORMIER 10, 25 och 75, IG 009 AGA Gas AB l 20 Golvfärg Alcro-Beckers AB/Beckers Färg l 36 Kemira BDP-842 Kemira Kemi AB m Leak finder (TL4) AGA Gas AB ml 600 Lena Mjuk Nilfisk-Advance l 24 Loctite gas,olja och VVS-tätning Henkel Norden AB ml 150 Loctite 243 Henkel Norden AB ml 100 Loctite 270 Henkel Norden AB ml Loctite 406 (cyanoakrylatlim) Henkel Norden AB g Loctite 5926 Henkel Norden AB ml 370 Loctite 8011 Henkel Norden AB ml Loctite 8156 Henkel Norden AB g 1000 Master Snabblack, diverse kulörer Spray Master ml 400 Master Zink Kallgalv Spray Master ml Mison Ar, IG 011 AGA Gas AB l 20 Molykote G-N Plus Paste G.A. Lindberg AB kg 1 OKQ8 Glykol (Koncentrerad) OK-Q8 AB l 100 Q8 Mahler T SAE 15W-40 OK-Q8 AB l 108 Q8 Rembrandt EP 2 & 3 OK-Q8 AB ml SYLOBEAD MS 514 Grace AB ml Tangit rengöring PVC-U/C ABS Henkel Norden AB ml T-blå koncentrerad spolarvätska Kemetyl AB ml 3500 Träolja - Alcro Alcro-Beckers AB/Alcro Färg l 5 T-RÖD Kemetyl AB l 2 WD-40 Multispray Aerosol SEAB AB ml Tabell 5 Kemikalieförbrukning

16 14 Åtgärder för att minska avfallsvolymer och avfallets miljöfarlighet Volymerna avfall från anläggningen är mycket små. Miljöfarligt avfall omhändertas av Tekniska Verken. Nedan ses avfallstyp och mängd som omhändertogs under 2009 och Avfallstyp Mängd (kg) 2009 Mängd (kg) 2010 Spillolja Glykol 196 Färg, lim, sprayburk 11 Oljefilter 5 Elektronikskrot 133 Bilbatterier 28 Lysrör Torkmedel Sylobead 689 Klass 3 30 Oljehaltigt vatten 820 Summa Tabell 6 Avfallsmängder Totala mängden farligt avfall har minskat med 27 % sedan Åtgärder för att minska risker för olägenheter för miljön och människors hälsa Skyddsronder har genomförts två gånger under året. Inga allvarliga brister har upptäckts. Följande är exempel på åtgärder: Skyltning av nödutgångar Städning Märkning av utrymningsvägar Företaget har under året certifierats enligt OHSAS och ISO Miljöpåverkan vid användning av de varor som verksamheten tillverkar. Den främsta positiva miljöpåverkan är produktionen av ett förnyelsebart fordonsbränsle. Varje kubikmeter såld fordonsgas reducerar mängden fossil koldioxid med ca 2,3 kg. Användningen av biogödsel istället för mineralgödsel reducerar oljeåtgången med 3,9 liter per ton biogödsel. Tillgodoräknad koldioxidbesparing var 31,7 kg CO 2 per ton biogödsel. Totalt är det en reduktion med ton fossil CO 2 samt 176 m 3 olja. 16

MILJÖRAPPORT 2012. Lahega Kemi AB Helsingborg 2013-03-25 Torbjörn Lindgren, VD

MILJÖRAPPORT 2012. Lahega Kemi AB Helsingborg 2013-03-25 Torbjörn Lindgren, VD MILJÖRAPPORT 2012 Lahega Kemi AB Helsingborg 20130325 Torbjörn Lindgren, VD 2 (24) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Grunddel... 3 1.1 Uppgifter om verksamhetsutövaren 3 1.2 Uppgifter om verksamheten 3 Rapport 2003.dot

Läs mer

Kraftvärmeverket i Katrineholm

Kraftvärmeverket i Katrineholm Miljörapport 2013 Kraftvärmeverket i Katrineholm KATRINEHOLM INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRUNDDEL 3 1.1 ALLMÄNNA UPPGIFTER 3 2 TEXTDEL 4 2.1 ORGANISATIONENS UPPBYGGNAD 4 2.2 LOKALISERING 4 2.3 BESKRIVNING AV

Läs mer

Underlag för samråd angående tillståndsprövning enligt miljöbalken för Tekniska verkens biogasproduktionsanläggning

Underlag för samråd angående tillståndsprövning enligt miljöbalken för Tekniska verkens biogasproduktionsanläggning 2014-08-07 Underlag för samråd angående tillståndsprövning enligt miljöbalken för Tekniska verkens biogasproduktionsanläggning i Linköping Tekniska verken i Linköping AB (publ) äger och driver biogasproduktionsanläggningen

Läs mer

Drifttid: 2 231 h. Förbrukad Pellets 19 965 ton Förbrukad Naturgas 377 knm 3 Total bränsleenergi (tillförd energi): 100,7 GWh

Drifttid: 2 231 h. Förbrukad Pellets 19 965 ton Förbrukad Naturgas 377 knm 3 Total bränsleenergi (tillförd energi): 100,7 GWh Sammanfattning I den här miljörapporten beskrivs verksamheten på Rya Värmecentral (Rya VC) under år 2014. En sammanfattning över drift- och emissionsdata visas i tabellerna nedan. Drifttid: 2 231 h Förbrukad

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till drift av Dellenbygdens återvinningsanläggning

Tillstånd enligt miljöbalken till drift av Dellenbygdens återvinningsanläggning Aktbilaga 12 BESLUT 1 (16) Miljöprövningsdelegationen Miljöskyddsenheten Christina Berglund Christina.Berglund@x.lst.se Tel. 026-171196 Dellenbygdens Miljöåtervinning AB C/O Svensk oljeåtervinning AB Cisternvägen

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI AB Miljörapport 2014 Angereds panncentral Diarienummer 10-2015-0071

GÖTEBORG ENERGI AB Miljörapport 2014 Angereds panncentral Diarienummer 10-2015-0071 Sammanfattning I den här miljörapporten beskrivs verksamheten på Angered panncentral under år 2014. En sammanfattning över drift- och emissionsdata visas i tabellerna nedan. Drifttid 1 : Förbrukad bioolja:

Läs mer

DOM 2005-10-05 meddelad i Stockholm

DOM 2005-10-05 meddelad i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM 2005-10-05 meddelad i Stockholm Sid 1 (34) Mål nr M 11781-05 SÖKANDE Svensk Oljeåtervinning AB, 556349-1355 SAKEN Ansökan om tillstånd för utökad behandling och slutligt omhändertagande

Läs mer

Miljörapport Ryaverket 2013

Miljörapport Ryaverket 2013 Miljörapport Ryaverket 2013 Avser avloppsreningsverket Ryaverket Gryaab rapport 2014:1 Jan Mattsson 2014-03-28 Foto: Ellinor Günther MILJÖRAPPORT Grunddel För Gryaab AB Ryaverket(1480-1131) år: 2013 version:

Läs mer

Miljörapport 2013 - HVC Sörby Mjölby-Svartådalen Energi AB

Miljörapport 2013 - HVC Sörby Mjölby-Svartådalen Energi AB Dokument Beteckning Datum/utgåva FJV/Miljörapport Sörby 2013 Rapport 2014-03-25 Godkänd av dokumentägare Upprättad av Distribution Sida VD AHA 1 (20) Miljörapport 2013 - HVC Sörby 2(20) Grunddel Huvudman

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2013 för Hässleholms Kretsloppscenter

MILJÖRAPPORT 2013 för Hässleholms Kretsloppscenter MILJÖRAPPORT 2013 för Hässleholms Kretsloppscenter Anläggningens namn: HKC, Anläggningens nummer: 1293-60-001 2014-03-31 MILJÖRAPPORT 2013 Kommun: Hässleholm 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning

Läs mer

Miljörapport Ryaverket 2012

Miljörapport Ryaverket 2012 Miljörapport Ryaverket 2012 Avser avloppsreningsverket Ryaverket Gryaab rapport 2013:3 Jan Mattsson 2012-04-18 Foto: Ulrika Naezer MILJÖRAPPORT Grunddel För Gryaab AB Ryaverket(1480-1131) år: 2012 version:

Läs mer

Miljörapport 2012 Alfta Reningsverk

Miljörapport 2012 Alfta Reningsverk Utfärdare Pär Hisved HVAB-2013-006 Sida 1/21 Innehållsförteckning Bilageförteckning... 2 1. Grunddel - Administrativa uppgifter... 3 1. Textdel Huvuddelen av miljörapporten... 4 1. Verksamhetsbeskrivning...

Läs mer

För Ystad Hamn Logistik AB

För Ystad Hamn Logistik AB För Ystad Hamn Logistik AB Miljörapport för verksamhetsåret 2013 TEXTDEL Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning... 2 1.1 Verksamheten... 2 1.2 Färjeservice... 2 1.3 Konventionell godshantering... 2 1.4 Fastighetsförvaltning...

Läs mer

Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: 0455-30 50 47 MILJÖRAPPORT 2014 RAMDALA AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN

Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: 0455-30 50 47 MILJÖRAPPORT 2014 RAMDALA AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: 0455-30 50 47 MILJÖRAPPORT 2014 RAMDALA AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN MILJÖRAPPORT För Ramdala avloppsreningsverk (1080-50-012) år: 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Checklista för egenkontroll vid avfallsförbränningsanläggningar baserat på FVE (SFS 1998:901) RAPPORT F2008:03 ISSN 1103-4092

Checklista för egenkontroll vid avfallsförbränningsanläggningar baserat på FVE (SFS 1998:901) RAPPORT F2008:03 ISSN 1103-4092 Checklista för egenkontroll vid avfallsförbränningsanläggningar baserat på FVE (SFS 1998:901) RAPPORT F2008:03 ISSN 1103-4092 Förord Avfallsförbränningsanläggningar berörs av många olika lagkrav och som

Läs mer

Miljörapport 2012. Hammarbyverket

Miljörapport 2012. Hammarbyverket Miljörapport 2012 Hammarbyverket INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 1.1 VERKSAMHETENS INRIKTNING OCH LOKALISERING... 3 1.1.1 Lokalisering... 3 1.1.2 Teknisk beskrivning av produktionsanläggningar...

Läs mer

DELDOM 2009-01-30 meddelad i Nacka Strand

DELDOM 2009-01-30 meddelad i Nacka Strand meddelad i Nacka Strand Sid 1 (86) Mål nr M 1715-07 M 3079-07 M 1411-07 SÖKANDE Telge Återvinning AB, 556549-8747 Box 633 151 27 Södertälje Ombud: Advokaten Ingemar Alfrost, Foyen Advokatfirma AB, Box

Läs mer

Miljörapport enligt NFS 2006:9 verksamhetsår 2014 MALMÖ AIRPORT. Peter Weinhandl

Miljörapport enligt NFS 2006:9 verksamhetsår 2014 MALMÖ AIRPORT. Peter Weinhandl MILJÖRAPPORT 2014 2015-03-31 02.00 1(73) Miljörapport enligt NFS 2006:9 verksamhetsår 2014 MALMÖ AIRPORT MILJÖRAPPORT 2014 2015-03-31 02.00 2(73) Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 4 2 ADMINISTRATIVA

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2013 Storvreta avloppsreningsverk

MILJÖRAPPORT 2013 Storvreta avloppsreningsverk MILJÖRAPPORT 2013 Storvreta avloppsreningsverk INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRUNDDEL... 3 1. VERKSAMHETSÅR... 3 2. VERKSAMHETSUTÖVARE... 3 3. VERKSAMHET... 3 4. KOORDINATER... 3 TEXTDEL... 4 1. VERKSAMHETSBESKRIVNING...

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING

VERKSAMHETSBESKRIVNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 1.1 Verksamhetens organisation och ansvarsfördelning... 3 1.2 Kortfattad beskrivning av verksamheten... 3 1.3 Luft... 4 1.4 Vatten... 5 1.5 Avfall...

Läs mer

FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar. Handledningsmaterial från Miljösamverkan Skåne

FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar. Handledningsmaterial från Miljösamverkan Skåne FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar Handledningsmaterial från Miljösamverkan Skåne Version tillsynskampanj mars 2013 FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar Handledningsmaterial

Läs mer

Kvidinge avloppsreningsverk Åstorp

Kvidinge avloppsreningsverk Åstorp Kvidinge avloppsreningsverk Åstorp Miljörapport 2014 1 (31) INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRTECKNING ÖVER BILAGOR... 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 4 Organisation... 4 Tillsynsmyndighet... 4 Verksamhetsområde...

Läs mer

DOM 2014-06-27 Stockholm

DOM 2014-06-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060106 DOM 2014-06-27 Stockholm Mål nr M 7429-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts, mark- och miljödomstolen, deldom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI AB Årsrapport C-verksamhet 2014 Rya Värmepumpverk 10-2015-0078

GÖTEBORG ENERGI AB Årsrapport C-verksamhet 2014 Rya Värmepumpverk 10-2015-0078 Sammanfattning I den här rapporten beskrivs verksamheten på Rya värmepumpverk under år 2014 En sammanfattning över drift och användning av köldmedium visas i tabellerna nedan Observera att redovisning

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2010. Åre Östersund Airport

MILJÖRAPPORT 2010. Åre Östersund Airport RAPPORT 2011-03-24 01.00 D 2011-000480 1(34) MILJÖRAPPORT 2010 Åre Östersund Airport Verksamhetsutövare: Swedavia Organisationsnummer: 556797-0818 Enligt miljöbalken 26:19 och Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

GRÄNSVÄRDESLISTA. Del 3

GRÄNSVÄRDESLISTA. Del 3 VERSION 20071116 GRÄNSVÄRDESLISTA Riktlinjer för bedömning av utsläpp av avloppsvatten från yrkesmässig verksamhet i Simrishamns, Sjöbo, Skurups, Tomelilla och Ystads kommun Del 3 Innehållsförteckning

Läs mer

Torekovs avloppsreningsverk Båstad: Miljörapport 2014. Torekovs avloppsreningsverk Båstad

Torekovs avloppsreningsverk Båstad: Miljörapport 2014. Torekovs avloppsreningsverk Båstad Torekovs avloppsreningsverk Båstad Miljörapport 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 Organisation... 3 Tillsynsmyndighet... 4 Verksamhetsområde... 4 Torekov avloppsreningsverk... 4 Ledningsnät...

Läs mer

Tilläggsbestämmelser ABVA 16 - FÖR INDUSTRIER OCH ANDRA VERKSAMHETER

Tilläggsbestämmelser ABVA 16 - FÖR INDUSTRIER OCH ANDRA VERKSAMHETER Tilläggsbestämmelser ABVA 16 - FÖR INDUSTRIER OCH ANDRA VERKSAMHETER 1 KRAV PÅ AVLOPPSVATTNETS KVALITET VID UTSLÄPP FRÅN INDUSTRIER OCH ANDRA VERKSAMHETER TILL SVEDALA KOMMUNS ALLMÄNNA AVLOPPSANLÄGGNINGAR

Läs mer

Miljönämndens sammanträde. Pressinformation fredagen 7 mars 2014, kl. 10.00

Miljönämndens sammanträde. Pressinformation fredagen 7 mars 2014, kl. 10.00 KALLELSE / FÖREDRAGNINGSLISTA 1(1) Miljöförvaltningen Datum 2014-02-26 Handläggare Barbro Olsson barbro.olsson@landskrona.se Er Referens Vår Referens Miljönämndens ledamöter och ersättare Miljönämndens

Läs mer