Produkter/tjänster. E.ONs produkter och tjänster ur klimat- och miljöperspektiv.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Produkter/tjänster. E.ONs produkter och tjänster ur klimat- och miljöperspektiv."

Transkript

1 Produkter/tjänster E.ONs produkter och tjänster ur klimat- och miljöperspektiv.

2 2 3 Innehåll: Att vara ett energiföretag är ett stort ansvar. Inte minst för att produktionen alltid i någon grad belastar miljön. På E.ON har vi satt klimatfrågan i fokus. Vi vill aktivt sänka utsläppen av bland annat koldioxid, så att växthuseffekten minskar. Därför arbetar vi ständigt med dels hur energin framställs, dels hur den sedan används av våra nästan 1 miljon kunder. Vi satsar stort på rådgivning för att hjälpa både företag och privatpersoner att spara energi. Även små förändringar kan leda till stora förbättringar! I klimatbokslutet, som vi tar fram varje år, kan du läsa mer om resultatet av vårt eget miljöarbete. Och på de följande sidorna kan du direkt se vilken klimatoch miljönytta våra produkter och tjänster kan göra hos dig. Vill du sedan ha goda råd eller mer information? Välkommen till oss på El Fjärrvärme... 8 Totalvärme Fjärrkyla Naturgas Biogas Fordonsgas Energiloopen EnergiDirigent Energidialog... 23

3 4 5 El. All produktion av el påverkar miljön, hur mycket beror emellertid på hur elen produceras. E.ONs elproduktion sker till största delen genom vattenkraft och kärnkraft, men stora satsningar görs på vindkraft. Med Ditt Energival påverkar du som kund hur elen du köper produceras. Du kan välja mellan vattenkraft, vindkraft och Bra Miljöval. Auktoriserade, externa revisorer bekräftar varje år att den sålda mängden el stämmer med hur mycket som producerats med varje vald metod. Vattenkraft. I Sverige är vatten en viktig, förnybar energikälla. Kraftverksdammarna innehåller väldiga mängder lagrad energi som frigörs när vattnet får kraftverkens turbiner att snurra. Vattenkraft är både driftsäker och lätt att reglera. Produktionen av vattenkraft ger inte upphov till några utsläpp, vilket innebär att bidraget till miljöproblem såsom försurning, övergödning och växthuseffekten är obefintligt. Själva byggandet av kraftverket på verkar dock miljön. Som följd av vattenregleringen förändras omgivningen, vilket påverkar växt- och djurliv. Negativa konsekvenser kan mildras genom till exempel byggande av vandringsvägar för fisk, anpassad vattenreglering samt utsättning av odlad fisk där förutsättning för naturlig reproduktion inte längre finns kvar. Till följd av politiska beslut är Vindelälven samt Kalix, Pite och Torne älvar skyddade för utbyggnad. Detta gäller i praktiken också fallsträckor i de flesta andra vattendrag. Global miljöpåverkan. Ur ett livscykelperspektiv är det främst under byggfasen som vattenkraften bidrar med utsläpp av bland annat koldioxid. Sedda över kraftverkens livstid är dock utsläppen försumbara. Genom att tränga undan miljömässigt sämre produktionskällor minskar vattenkraften växthuseffekten. Regional miljöpåverkan. Av samma skäl som ovan är utsläppen av svaveldioxid och kväveoxider försumbara, vilket minskar risken för övergödning och försurning. Lokal miljöpåverkan. Kraftverk, dammar och vattenreglering påverkar hydrologin i ett vattendrag och därmed ekosystemen uppströms och nedströms från dammen. De kan också vara vandringshinder för framför allt olika fiskarter. För att minska negativ påverkan av den biologiska mångfalden anpassas många gånger flöden och vattennivåer i vattendragen. På flera håll finns olika typer av fiskvägar som gör det möjligt för fisk att nå lek- och uppväxtområden som annars skulle vara otillgängliga.

4 6 7 Vindkraft. Människan har i alla tider utnyttjat vinden som en förnybar energikälla. På många platser i Sverige, främst längs kusterna och ute på havet, på vissa slätter och i en del fjällområden finns extra goda möjligheter att utnyttja vindkraften. Produktionen av vindkraft ger inte upphov till några utsläpp, och bidrar därmed inte till försurning, övergödning och växthuseffekten. Däremot är anläggnings fasen förknippad med en del utsläpp. När vingarna roterar uppstår ett svischande ljud, vilket gör att vindkraftverk inte får sättas upp alltför nära bostäder. Vindkraftverk syns ofta på långt håll och påverkar landskapsbilden. Vissa tycker att det är störande, andra positivt. Global miljöpåverkan. Byggandet av vindkraftverk kräver ofta tunga biltransporter och stora mängder byggnadsmaterial. Sedda över kraftverkets livstid är dock utsläppen av koldioxid försumbara, vilket minskar risken för att växthuseffekten förstärks. Regional miljöpåverkan. Av samma skäl som ovan är utsläppen av svaveldioxid och kväveoxider försumbara, vilket minskar risken för övergödning och försurning. Lokal miljöpåverkan. Vindkraftverk förändrar landskapsbilden och ger upphov till buller. Kärnkraft. Kärnkraft för energiproduktion ger upphov till försumbara utsläpp av koldioxid, svaveldioxid och kväveoxider. Bidraget till försurning, övergödning och växthuseffekten är därför liten. Kärnkraftens miljöpåverkan sammankopplas främst med utvinning av uran, byggandet och rivning av själva anläggningen samt riskerna för reaktorhaveri och radioaktiv strålning från lager av radioaktivt avfall. Det radioaktiva avfallet måste hanteras och förvaras på ett betryggande sätt så att strålning inte når ut till omgivningen. Idag mellanlagras använt svenskt kärnbränsleavfall i ett underjordiskt speciallager. Undersökningar pågår om var den långsiktiga djuplagringen av avfallet ska ske. Global miljöpåverkan. Byggandet av kärnkraftverk kräver tunga biltransporter och stora mängder byggnadsmaterial. Sedda över kraftverkets livstid är dock utsläppen av koldioxid försumbara, vilket minskar risken för att växthuseffekten förstärks. Regional miljöpåverkan. Av samma skäl som ovan är utsläppen av svaveldioxid och kväveoxider försumbara, vilket minskar risken för övergödning och försurning. Lokal miljöpåverkan. Kylvattnet höjer tempe ra turen i mottagande vattendrag, vilket kan påverka fisk och den marina floran i kraftverkets omedelbara närhet.

5 8 9 Fjärrvärme. Med fjärrvärme kommer värmen direkt, klar för användning. Vatten värms i en central anläggning och leds i en isolerad ledning i gatan till din fastighet. Via en värmeväxlare överförs värmen till fastighetens värme- och varmvattensystem. Fjärrvärmen produceras huvudsakligen i två typer av anläggningar: Hetvattencentraler enbart varmvatten. Kraftvärmeverk el och värme samtidigt. Fjärrvärmeproduktion är flexibel och kan nyttja många olika slags bränslen. I E.ONs fjärrvärmeverk tas ofta energi tillvara som annars skulle ha gått förlorad, exempelvis återvunnen energi från avloppsvatten och spillvärme från avfallsförbränning och industrier. I övrigt används idag till stor del förnybara bränslen, framförallt biobränslen. Kol och olja har fasats ut och svarar numera endast för cirka 10 procent av fjärrvärmeproduktionen. Fjärrvärme är resurssnålare och bättre ur miljösynpunkt än småskalig värmeproduktion. Förbränning och rökgasrening kan göras effektivare i stora anläggningar än i små. I större anläggningar kan också mycket höga verkningsgrader erhållas. Likaså kan fjärrvärme anläggningarnas skorstenar göras högre, vilket minskar lokal påverkan av stoft och rökgaser. Global miljöpåverkan. Effektivare för bränning i fjärrvärmeverken minskar koldioxidutsläppen jämfört med små anläggningar. Genom olika val av bränsle kan utsläppen minskas ytterligare. Regional miljöpåverkan. Minskade utsläpp av svaveldioxid och kväveoxider minskar risken för övergödning och försurning. Genom olika val av bränsle kan dessa utsläpp minskas ytterligare. Lokal miljöpåverkan. Närmiljön i tätorter blir hälsosammare eftersom det bildas mindre mängd stoft i stora anläggningar med effektiv förbränning och rening av rökgaser.

6 10 11 Biobränslen. Förnybart biobränsle kommer huvudsakligen från skogsrester efter röjning, gallring och slutavverkning. Även flis, spån och bark från sågverk och annan träindustri samt utsorterat träavfall från hushåll, husrivningar och byggarbetsplatser används. Eftersom skogstillväxten tar upp de utsläpp av koldioxid som förbränningen av bio bränslen skapar, räknas bidraget till växthus effekten som lika med noll. Detta förutsätter emellertid att återväxten av träd tryggas. Biobränsle ger endast små utsläpp av för surande svavel. Eldning med biobränslen under mindre kontrollerade former, till exempel i äldre anläggningar och villa kaminer, kan däremot skapa betydande olägenheter lokalt i form av kolväten och partiklar. När biomassa avlägsnas vid en skogsavverkning minskas skogsmarkens innehåll av växtnäringsämnen. Återföring av askan kan därför bidra till att näringsbalansen i skogsmarken återställs. Torv. Torv bildas kontinuerligt, om än långsamt, ur biomassa. Därför kan torv varken betraktas som ett fossilt eller förnybart bränsle. Ur växthusgassynpunkt motsvarar torv fossila bränslen i ett tidsperspektiv upp till några hundra år. På längre sikt närmar den sig dock biobränslen. Effekten från utvinning av torv beror på hur och var den bryts. Torv utvinns ur mossar vilket påverkar biotoperna och hydrologin i området. Miljöpåverkan kan minskas påtagligt genom att de utbrutna torvtäkterna beskogas igen eller omvandlas till våtmarker. Vår torvtäkt i västra Närke har omvandlats till våtmark och utnyttjas som fågelreservat idag ett bra exempel på hur torvbrytning kan skapa nya naturvärden. Naturgas. Se sida 16. Gasol. Gasol är ett handelsnamn för gaserna butan och propan, var för sig eller blandade med varandra. Gasol utvinns i naturgasfält eller vid raffinering av olja. I praktisk användning kan gasol liknas vid naturgas i flytande form och dess miljöeffekter liknar naturgasens. Gasol istället för kol och olja reducerar koldioxidutsläppen och därmed bidraget till växthuseffekten (dock inte riktigt i samma höga grad som med naturgas). Gasol ger låga utsläpp av svaveldioxid, tungmetaller och stoft och bildar mycket lite kväveoxider tack vare den effektiva förbränningen. Kol. Kol är ett fossilt bränsle som bildades för ungefär 300 miljoner år sedan när resterna efter stora ormbunksskogar pressades samman under tyngden av bottensediment i sjöar och hav. Vid förbränning av kol frigörs kolväten, metaller, tungmetaller, koldioxid och kväveoxider. Bland miljöeffekterna kan nämnas växthuseffekten och försurningen av mark och vatten. Idag finns effektiv rökgasrening som kraftigt minskar de miljöpåverkande utsläppen. Olja. Olja är ett fossilt bränsle som bildades något senare än kol när döda havsorganismer under bottensedimenten i grunda hav pressades samman under värme och högt tryck. Förbränning av olja verkar försurande på miljön genom rökgasernas innehåll av svaveldioxid och kväveoxider. Koldioxidutsläppen bidrar till växthuseffekten.

7 12 13 TotalVärme. TotalVärme innebär att E.ON levererar värme till fastigheter och/eller industrier från en lokalt placerad produktionsanläggning. Du som kund slipper bekymret med värmeproduktionen eftersom vi tar ansvar för allt: investeringar, bränsle anskaffning, drift, övervakning, underhåll och kontroller samt myndighetskontakter. Vi på E.ON försöker alltid optimera anläggningen både ekonomiskt och miljömässigt. I regel byts existerande anläggning ut eller renoveras. Miljöpåverkan av värme produktion beror delvis på vilket energislag som används. Därför strävar vi efter att använda det miljömässigt mest fördelaktiga bränslet ofta biobränsle, gasol, naturgas och i mindre utsträckning även olja. Miljöpåverkan är också relaterad till anläggningens verkningsgrad. Genom att förbättra denna reduceras utsläppen av till exempel koldioxid, kvävedioxid och svaveldioxid. Global miljöpåverkan. TotalVärme ger i regel minskade koldioxidutsläpp, vilket minskar risken för att växthuseffekten förstärks. Genom att använda miljöanpassade bränslen reduceras också utsläppen. Regional miljöpåverkan. Minskade utsläpp av svaveldioxid och kväveoxider minskar risken för övergödning och försurning. Det är främst teknik och valet av bränsle som påverkar dessa utsläpp. Lokal miljöpåverkan. Minskad mängd stoft gör närmiljön hälsosammare.

8 14 15 Fjärrkyla. Kombinationen av mer värmealstrande teknisk utrustning (till exempel persondatorer och kopiatorer) och ökande behov av behagligt inomhusklimat på sommaren har ökat efterfrågan på fjärrkyla. Fjärrkyla fungerar som fjärrvärme med skillnaden att det är kylt vatten som distribueras till de anslutna fastigheterna. Det finns flera produktionsmetoder, och lokala förutsättningar kan tas tillvara. Den mest spännande lösningen finns i Malmö. Där tar vi på E.ON tillvara på den kyla som är en biprodukt under vinterns värme produktion med värmepump. Kylan säsongslagras i akviferer (naturliga vattenmagasin på m djup i det sprickiga kalkstensberget). Det kalla vattnet pumpas sedan upp och används varma sommardagar. I andra nät används mer konventionell teknik i form av kylmaskiner. Fjärrkyla minskar användningen av lokala freonbaserade kylanläggningar. Läckage av freon till luften skadar ozonskiktet och ökar UV-strålningen, vilket ökar risken för hudcancer, ögonsjukdomar och genetiska skador. Strålningen kan också skada immunförsvaret hos människor och djur. Även växternas fotosyntes kan påverkas negativt. Är kylan en biprodukt av värme produktion med värmepump, minskar elanvändningen för kylproduktion. Fjärrkyla minskar eller till och med eliminerar behovet av lokala kylanläggningar som ofta är bullriga och utrymmeskrävande. Global miljöpåverkan. Fjärrkyla istället för freonbaserade kylanläggningar minskar freonutsläppen som ökar den skadliga UV-instrålningen. Lägre koldioxidutsläpp minskar risken för att växthuseffekten förstärks. Regional miljöpåverkan. Lägre utsläpp av svaveldioxid och kväveoxider minskar risken för övergödning och försurning. Lokal miljöpåverkan. Med fjärrkyla minskar behovet av bullriga lokala kylanläggningar.

9 16 17 Naturgas. Naturgas består till cirka 90 procent av metan. I övrigt ingår mindre mängder av andra kolväten, till exempel etan och propan. E.ONs naturgas kommer från fyndigheter i Nordsjön och leds i rörledningar direkt till förbrukarna i Syd- och Mellansverige. Distributionen i rörledningar ger fördelar jämfört med till exempel kol och olja som transporteras med båt, tåg och lastbil. De gasdrivna kompressorerna som behövs ute till havs förbrukar endast cirka 2 procent av den transporterade energimängden. Dessutom elimineras riskerna för utsläpp till havs särskilt viktigt i regioner där kust områden har stor betydelse för fiske, fågelliv och rekreation. Naturgasledningarna utgör ett mindre ingrepp i naturen. Marken kan i stort sett användas som normalt, förutom att man inte får bygga eller låta träd växa över en naturgasledning. Naturgas svarar för cirka 2 procent av Sveriges och 20 procent av världens totala energianvändning. På sikt förväntas den överta oljans dominerande roll på världsmarknaden. Naturgas är liksom kol och olja ett fossilt bränsle, men dess miljöeffekter är mindre. Tack vare att naturgas innehåller många väteatomer i förhållande till kolatomer, bildas betydligt mera vatten och mindre koldioxid än vid förbränning av kol och olja. Utsläppen av växthusgasen koldioxid minskar med procent och utsläppen av kväveoxider är ofta halverade. Utsläpp av svaveldioxid, tungmetaller och stoft är nära nog obefintliga. Eftersom naturgas är i gasform redan från början, kan luft blandas in med större precision vid förbränningen än med fasta och flytande bränslen. Den höga verkningsgraden vid förbränning av naturgas ger låg bränsleåtgång. Global miljöpåverkan. Koldioxidutsläppen blir procent lägre än med olja och kol, vilket minskar påverkan på växthuseffekten i motsvarande grad. Regional miljöpåverkan. Jämfört med olja halveras ofta utsläppen av kväveoxider, vilket minskar risken för övergödning och försurning. Lokal miljöpåverkan. Rökgaserna som bildas vid förbränning är mycket rena, vilket ger hälsosammare närmiljö.

10 18 19 Biogas. Biogas bildas när organiskt material som gödsel, hushållsavfall, växtrester, avloppsvatten och avloppsslam bryts ned av metanproducerande bakterier i syrefri miljö. Biogas är en blandning av olika gaser, där huvudkomponenten är metan. Metaninnehållet är dock lägre i biogas (55 70 procent) än i naturgas (cirka 90 procent). Den exakta sammansättningen varierar, beroende på vilket utgångsmaterial som använts samt typen av biogasproducerande anläggning. Biogas som producerats av avloppsslam kallas ofta rötgas, medan biogas som producerats vid avfallsdeponier kallas deponigas. Biogas kan utan svårigheter pumpas in i naturgasnätet. Först måste dock koldioxid, svavelväte, vatten och partiklar avlägsnas, så att gasen huvudsakligen består av metan. Biogas har stora likheter med naturgas, men är ett förnybart bränsle. Den ger därför inget nettotillskott av koldioxid vid förbränning kolet i biogasen finns redan med i naturens kretslopp. Liksom naturgas, ger biogas upphov till mycket låga utsläpp eftersom förbränningen är mycket effektiv. Vid biogasframställningen skapas en biprodukt, biogödsel, som ofta kan användas som växtnäring och jordförbättring i växtodlingen. Global miljöpåverkan. Eftersom biogas är en förnybar energikälla kan dess påverkan på växthuseffekten bortses ifrån. Regional miljöpåverkan. Jämfört med olja halveras ofta utsläppen av kväveoxider, vilket minskar risken för övergödning och försurning. Lokal miljöpåverkan. Rökgaserna som bildas vid förbränning är mycket rena, vilket ger hälsosammare närmiljö.

11 20 21 Fordonsgas. Fordonsgas är ett gasformigt drivmedel för både lätta och tunga fordon. E.ONs fordonsgas består av en blandning av biogas (mer än 50 procent) och naturgas. Den energirika huvudbeståndsdelen är metan. Idag finns det ett 50-tal tankställen för fordonsgas i Sverige. På E.ON planerar vi att bygga lika många till de kommande åren. Personbilar konstruerade för gasdrift kan i regel köras på både bensin och gas, så kallad bi-fuel. Gasdrivna bilar har funnits i Sverige sedan 1980-talet och erfarenheterna är goda. Fordonen går betydligt tystare än sina dieseldrivna motsvarigheter och vibrationerna minskar kraftigt, särskilt vid tomgång. Jämfört med bensin eller diesel ger fordonsgas väsentligt lägre utsläpp av växthusgaser. Koldioxiden från ett biogasdrivet fordon går ut i kretsloppet, utan att störa balansen i naturen. Global miljöpåverkan. Jämfört med bensin och diesel ger fordonsgas baserad på naturgas väsentligt lägre utsläpp av koldioxid och bidrar därför mindre till växthuseffekten. Fordonsgas i form av biogas bidrar inte alls till växthuseffekten eftersom den är ett förnybart bränsle. Regional miljöpåverkan. Jämfört med bensin och diesel ger fordonsgas baserad på naturgas och biogas väsentligt lägre utsläpp av kväveoxider och bidrar därför mindre till övergödning och försurning. Lokal miljöpåverkan. Jämfört med bensin och diesel ger avgaserna från fordonsgas baserad på naturgas eller biogas väsentligt färre partiklar. Det blir också lägre utsläpp av kolväten, vilket minskar bildandet av marknära ozon som skadar växtligheten och påverkar hälsan menligt. Gasdrivna fordon går dessutom tystare än dieseldrivna.

12 22 23 Energieffektivisering. Det kan vara svårt att överblicka och genomföra energieffektivisering på egen hand. Här kan vi på E.ON hjälpa till. Nedanstående tjänster bidrar till att minska kostnader, bekymmer och miljöpåverkan. Det finns ingen mall för lösningarna, förutsättningarna är olika från gång till gång. Det vet vi av erfarenhet, våra kunder är såväl stora som små företag i de flesta branscher. Energiloopen. Energiloopen är E.ONs unika arbetsmetod för att effektivisera energianvändningen hos företag. Metoden innehåller i regel en omfattande analys av företagets totala energiflöden och är därför ett verktyg för miljöförbättrande åtgärder samt vid införandet av energiledningssystem. Miljöpåverkan. I grunden handlar Energiloopen om att minska energianvändningen, vilket i sin tur sänker utsläppen av till exempel koldioxid, kväveoxider, och svaveldioxid. Energiloopen ger också ofta ökad driftsäkerhet, vilket i sin tur kan minska onödig energiförbrukning och reducera de utsläpp som ofta förknippas med start av en produktionsanläggning. Följden av de åtgärder som Energiloopen ger upphov till är positiv för miljön globalt, regionalt och lokalt. EneregiDirigent. EnergiDirigent är ett helautomatiskt system som framför allt utnyttjas för att kapa toppar i effektuttag och därmed sänka företags maxeffektuttag och effekt abonnemang. Ett obegränsat antal kännare/givare för mätning och övervakning av olika miljöparametrar kan kopplas på, vilket gör det möjligt att mäta åtgången av samtliga energislag vid ett stort antal punkter. EnergiDirigent kan också styra och övervaka en mängd andra funktioner. Exempelvis: tidsstyra energikrävande objekt för att undvika onödigt hög energi användning, fungera som larm samt kontrollera temperaturen i kylrum och dylikt. Miljöpåverkan. Med EnergiDirigent kan verksamhetens totala energianvändning minskas, vilket minskar miljöpåverkan. Systemet skapar också bättre förståelse för hur mycket energi som går åt för att till exempel tillverka en viss produkt. Genom att övervaka olika miljöparametrar, ökar kontrollen över skadliga ämnen i rökgaser och avloppsvatten, vilket i sin tur kan förhindra miljöskadliga utsläpp. Energidialog. Energidialog är en internetbaserad tjänst för uppföljning och analys av företags energianvändning. Tack vare flera verktyg får du god överblick av verksamhetens totala energianvändning en förutsättning för att bäst kunna utnyttja eller gå över till teknik och energislag som är miljöanpassad. Energidialog redovisar i detalj energianvändningen för varje produktionsort eller fastighet och för varje energislag. Företagets totala energianvändning presenteras också på ett överskådligt sätt, vilket kan öka de anställdas intresse för och kunskap om energirelaterade miljöfrågor. Miljöpåverkan. Energidialog kan leda till energibesparande åtgärder som minskar miljöpåverkan globalt, regionalt och lokalt.

13 24 E.ON Försäljning Sverige AB Carl Gustafs väg Malmö T F Hilanders ABC 00/0000

Den svenska elens miljöpåverkan

Den svenska elens miljöpåverkan Den svenska elens miljöpåverkan I framtiden ser vi ett samhälle där elen har en ännu större betydelse än idag. Inte minst på miljöområdet. Innehåll Förord...3 Samhällets ryggrad...4 ELENS ROLL I SAMHÄLLET...5

Läs mer

Texthäftet innehåller

Texthäftet innehåller ENERGIKÄLLOR Från solen hämtar vi det mesta av den energi vi använder för att omvandla till ljus, kraft och värme. För att skapa ett framtida uthålligt energisystem krävs både utveckling av dagens energisystem

Läs mer

Livscykelanalys. Vattenfalls elproduktion i Norden

Livscykelanalys. Vattenfalls elproduktion i Norden Livscykelanalys Vattenfalls elproduktion i Norden 2 Livscykelanalys Vattenfalls elproduktion i Norden Innehåll Det nordiska elsystemet 5 Olika kraftslag har olika egenskaper 6 Distribution och elmix 7

Läs mer

Innehåll. Välkommen till Nyfiken på energi 3

Innehåll. Välkommen till Nyfiken på energi 3 Nyfiken på energi? 2 Innehåll Välkommen till Nyfiken på energi 3 Två stora utmaningar i vår tid 4 En jord som blir allt varmare 5 och en värld som behöver allt mer energi 6 Energi och energikällor 8 Energi

Läs mer

Energiplan för Växjö kommun

Energiplan för Växjö kommun Energiplan för Växjö kommun Innehållsförteckning Sammanfattande åtgärdslista...4 Om energiplanen...8 Omfattning, avgränsningar och uppföljning...8 Struktur...9 Övergripande mål...9 Borgmästaravtalet...

Läs mer

Samrådshandling. Energiplan Uddevalla kommun

Samrådshandling. Energiplan Uddevalla kommun Samrådshandling Energiplan Uddevalla kommun 2005 04 28 INFORMATIONS DEL... 4 1 BAKGRUND... 4 1.1 VAD ÄR ENERGI?... 4 1.2 ENERGIKÄLLOR... 5 1.3 FÖRNYBAR ENERGI... 5 1.3.1 Solenergi... 6 1.3.2 Vindkraft...

Läs mer

För ett klimatsmart Enköping. Energiplan - Faktaunderlag. Enköpings kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-03-16

För ett klimatsmart Enköping. Energiplan - Faktaunderlag. Enköpings kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-03-16 För ett klimatsmart Enköping Energiplan - Faktaunderlag Enköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-03-16 Innehåll SAMMANFATTNING 5 INLEDNING 7 MÅL, STYRMEDEL OCH POLITIK, NATIONELLT OCH REGIONALT

Läs mer

Energiplan. Enköpings kommun

Energiplan. Enköpings kommun Energiplan Enköpings kommun Innehåll SAMMANFATTNING 5 INLEDNING 7 MÅL, STYRMEDEL OCH POLITIK, NATIONELLT OCH REGIONALT 9 Nationella mål och styrmedel 9 Sveriges energi och klimatpolitik Nya institutioner

Läs mer

Långsiktiga energilösningar för en god miljö

Långsiktiga energilösningar för en god miljö Långsiktiga energilösningar för en god miljö Sverigedemokratisk Ungdoms miljö- och energipolitik Som ett socialkonservativt och nationalistiskt förbund ser Sverigedemokratisk ungdom värnandet om miljön,

Läs mer

Klimatvisionen. Guide, verktyg & uppslagsbok i klimatarbete

Klimatvisionen. Guide, verktyg & uppslagsbok i klimatarbete Klimatvisionen Guide, verktyg & uppslagsbok i klimatarbete Förord Visionen för framtidens klimat börjar nu Klimatet runt om i världen förändras, det är de flesta medvetna om och överens om. Vi är alla

Läs mer

Energiplan för Gnosjö kommun

Energiplan för Gnosjö kommun Energiplan för Gnosjö kommun Upprättad i mars 2010 av tekniska avdelningen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-29. INNEHÅLL 1 Inledning 3 2 Syfte och mål 3 3 Om växthuseffekt 3 4 Allmänt om kommunen

Läs mer

LIVSCYKELANALYS VATTENFALLS EL I SVERIGE

LIVSCYKELANALYS VATTENFALLS EL I SVERIGE LIVSCYKELANALYS VATTENFALLS EL I SVERIGE INNEHÅLL Förord 1 Elproduktionssystem 2 Livscykelanalys 4 Vattenfalls LCA-arbete 6 Vattenkraft 9 Kärnkraft 11 Övriga kraftslag 13 Andra kraftslag utanför Vattenfalls

Läs mer

Denna miljöredovisning har sammanställts för att på ett öppet sätt redogöra för den miljöpåverkan och den nytta vår verksamhet för med sig.

Denna miljöredovisning har sammanställts för att på ett öppet sätt redogöra för den miljöpåverkan och den nytta vår verksamhet för med sig. Öresundskraft är ett energibolag med stort lokalt engagemang. Visionen Energi för en bättre värld. Kraft för regionen speglar vårt huvudfokus på den skånska myllan, på Öresundsregionen och på vårt engagemang

Läs mer

Mat, klimat och biogas

Mat, klimat och biogas Mat, klimat och biogas Ett studiematerial inom BIOGASSYS-projektet, Trelleborgs kommun 2013. Text: Robert Winton. Bearbetning: Emma Bengtsson och Anitha Ljung. Foto: Robert Winton 2 (18) Mat, klimat och

Läs mer

Kallelse till sammanträde med humanistiska nämnden

Kallelse till sammanträde med humanistiska nämnden Kallelse till sammanträde med humanistiska nämnden 2013-05-08 Tid: Tisdagen den 14 maj 2013 kl. 17.00 Plats: Folkets hus, Trosa Kaffe och smörgås serveras vid sammanträdet Gruppmöte: Oppositionen har gruppmöte

Läs mer

Energiplan för Eda kommun

Energiplan för Eda kommun Energiplan för Eda kommun 2005-2010 INLEDNING...3 A. NULÄGE...4 A.1. ENERGI SOM BEGREPP...4 A.2. DE OLIKA ENERGISLAGEN...4 A.2.1. Fossil energi... 4 A.2.2. Elernergi... 5 A.2.3. Bioenergi... 7 A.2.4 Fjärrvärme...

Läs mer

Daniel Wigren & Mikael Walther

Daniel Wigren & Mikael Walther Daniel Wigren & Mikael Walther Innehåll Förord 1. Inledning 1.1. Vad är biobränsle? 1.2. Varför biobränsle? 1.3. Biobränsle i världen 1.4. Biobränsle i Sverige 1.4.1. Politiska styrmedel 2. Olika sorters

Läs mer

2014-11-14 BESLUTSUNDERLAG. Reinvestering i ett nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk - för nästa generations boråsare i en stad i utveckling

2014-11-14 BESLUTSUNDERLAG. Reinvestering i ett nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk - för nästa generations boråsare i en stad i utveckling 2014-11-14 BESLUTSUNDERLAG Reinvestering i ett nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk - för nästa generations boråsare i en stad i utveckling Sammanfattning och beslutsförslag Beslutsunderlaget redovisar

Läs mer

Inte bara miljön tjänar på naturgas.

Inte bara miljön tjänar på naturgas. Naturgas. Inte bara miljön tjänar på naturgas. 2 Ny energi. Inom E.ON tar vi hand om 35 miljoner kunder, vilket gör oss till Europas största privatägda energiföretag. I Sverige levererar vi el, gas och

Läs mer

Hur produceras elekricitet i Sverige och till vilken kostnad? Energikunskap 10 p. Fall 2

Hur produceras elekricitet i Sverige och till vilken kostnad? Energikunskap 10 p. Fall 2 Hur produceras elekricitet i Sverige och till vilken kostnad? Energikunskap 10 p. Fall 2 Stefan A. Johansson Uppsala universitet Helsingborg 2004-04-08 stefanajohansson@yahoo.se Sammanfattning Lägst produktionskostnad

Läs mer

Energistrategi 2011-2020

Energistrategi 2011-2020 www.gislaved.se Samrådsupplaga Energistrategi 2011-2020 Sammanfattning En energistrategi har tagits fram för Gislaveds kommun. Strategin avser åren 2011-2020 och redovisar nuvarande energiflöden i kommunen

Läs mer

Kommunfullmäktige (2006-11-15 98) Senast reviderad 2005-06-15

Kommunfullmäktige (2006-11-15 98) Senast reviderad 2005-06-15 Dokumenttyp Policy Beslutad av (datum och ) Kommunfullmäktige (2006-11-15 98) Giltig fr.o.m. 2006-11-15 Dokumentansvarig Miljö- och byggchef, miljö- och byggförvaltningen Gäller för Alla kommunens verksamheter

Läs mer

Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser. En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet

Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser. En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet Innehåll 1. Inledning 3 2. Sammanfattning 4 3. Direktiv och arbetssätt

Läs mer

STORA OCH SMÅ FRÅGOR OM ENERGI.

STORA OCH SMÅ FRÅGOR OM ENERGI. STORA OCH SMÅ FRÅGOR OM ENERGI. Vi på Vattenfall får många frågor från kunder som undrar hur det här med energi fungerar. Hur sätts elpriset? Varför är fakturorna så svåra att förstå? Varför köper vi kolkraftverk

Läs mer

ENERGI- OCH KLIMATPLAN

ENERGI- OCH KLIMATPLAN ENERGI- OCH KLIMATPLAN för Alvesta kommun Antagen av kommunfullmäktige 2007-12-13 2 Innehållsförteckning Sida Sammanfattning 3 Energibalans för Alvesta kommun 4 Korta fakta som beskriver några konsekvenser

Läs mer

Vägledning för miljötillsyn vid fjärrvärmeanläggningar

Vägledning för miljötillsyn vid fjärrvärmeanläggningar Vägledning för miljötillsyn vid fjärrvärmeanläggningar november 2007 Vägledning för miljötillsyn vid fjärrvärmeanläggningar Miljösamverkan Västra Götaland nov 2007 Denna handledning har tagits fram av

Läs mer

ENERGI- OCH KLIMATSTRATEGI

ENERGI- OCH KLIMATSTRATEGI ENERGI- OCH KLIMATSTRATEGI Antagen av kommunfullmäktige 2010-12-16, 30 1(20) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 4 SYFTE... 4 METOD OCH MATERIAL... 4 Vidare arbete fas 1... 5 Vidare arbete fas 2... 5 Beslutsprocess...

Läs mer

Klimat och Energistrategi Simrishamns kommun 2011. Antagen 2011-12-19 i KF

Klimat och Energistrategi Simrishamns kommun 2011. Antagen 2011-12-19 i KF Klimat och Energistrategi Simrishamns kommun 2011 Antagen 2011-12-19 i KF 1 Förord: Produktion, distribution och användning av energi har troligen den enskilt största passiva influensen på vårat moderna

Läs mer

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan Reviderad utgåva 2009 Värme i villan 2 Andreas Bylund/Folio Innehåll Värme i villan 4 Att köpa hus 6 Att bygga nytt 8 Husets klimatskal 10 Ventilation 12 Värmespridningen i huset 14 Anpassad värme med

Läs mer

TREDJE REVIDERADE UPPLAGAN

TREDJE REVIDERADE UPPLAGAN TREDJE REVIDERADE UPPLAGAN ENERGI ENERGI MÖJLIGHETER OCH DILEMMAN KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets

Läs mer