Produkter/tjänster. E.ONs produkter och tjänster ur klimat- och miljöperspektiv.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Produkter/tjänster. E.ONs produkter och tjänster ur klimat- och miljöperspektiv."

Transkript

1 Produkter/tjänster E.ONs produkter och tjänster ur klimat- och miljöperspektiv.

2 2 3 Innehåll: Att vara ett energiföretag är ett stort ansvar. Inte minst för att produktionen alltid i någon grad belastar miljön. På E.ON har vi satt klimatfrågan i fokus. Vi vill aktivt sänka utsläppen av bland annat koldioxid, så att växthuseffekten minskar. Därför arbetar vi ständigt med dels hur energin framställs, dels hur den sedan används av våra nästan 1 miljon kunder. Vi satsar stort på rådgivning för att hjälpa både företag och privatpersoner att spara energi. Även små förändringar kan leda till stora förbättringar! I klimatbokslutet, som vi tar fram varje år, kan du läsa mer om resultatet av vårt eget miljöarbete. Och på de följande sidorna kan du direkt se vilken klimatoch miljönytta våra produkter och tjänster kan göra hos dig. Vill du sedan ha goda råd eller mer information? Välkommen till oss på El Fjärrvärme... 8 Totalvärme Fjärrkyla Naturgas Biogas Fordonsgas Energiloopen EnergiDirigent Energidialog... 23

3 4 5 El. All produktion av el påverkar miljön, hur mycket beror emellertid på hur elen produceras. E.ONs elproduktion sker till största delen genom vattenkraft och kärnkraft, men stora satsningar görs på vindkraft. Med Ditt Energival påverkar du som kund hur elen du köper produceras. Du kan välja mellan vattenkraft, vindkraft och Bra Miljöval. Auktoriserade, externa revisorer bekräftar varje år att den sålda mängden el stämmer med hur mycket som producerats med varje vald metod. Vattenkraft. I Sverige är vatten en viktig, förnybar energikälla. Kraftverksdammarna innehåller väldiga mängder lagrad energi som frigörs när vattnet får kraftverkens turbiner att snurra. Vattenkraft är både driftsäker och lätt att reglera. Produktionen av vattenkraft ger inte upphov till några utsläpp, vilket innebär att bidraget till miljöproblem såsom försurning, övergödning och växthuseffekten är obefintligt. Själva byggandet av kraftverket på verkar dock miljön. Som följd av vattenregleringen förändras omgivningen, vilket påverkar växt- och djurliv. Negativa konsekvenser kan mildras genom till exempel byggande av vandringsvägar för fisk, anpassad vattenreglering samt utsättning av odlad fisk där förutsättning för naturlig reproduktion inte längre finns kvar. Till följd av politiska beslut är Vindelälven samt Kalix, Pite och Torne älvar skyddade för utbyggnad. Detta gäller i praktiken också fallsträckor i de flesta andra vattendrag. Global miljöpåverkan. Ur ett livscykelperspektiv är det främst under byggfasen som vattenkraften bidrar med utsläpp av bland annat koldioxid. Sedda över kraftverkens livstid är dock utsläppen försumbara. Genom att tränga undan miljömässigt sämre produktionskällor minskar vattenkraften växthuseffekten. Regional miljöpåverkan. Av samma skäl som ovan är utsläppen av svaveldioxid och kväveoxider försumbara, vilket minskar risken för övergödning och försurning. Lokal miljöpåverkan. Kraftverk, dammar och vattenreglering påverkar hydrologin i ett vattendrag och därmed ekosystemen uppströms och nedströms från dammen. De kan också vara vandringshinder för framför allt olika fiskarter. För att minska negativ påverkan av den biologiska mångfalden anpassas många gånger flöden och vattennivåer i vattendragen. På flera håll finns olika typer av fiskvägar som gör det möjligt för fisk att nå lek- och uppväxtområden som annars skulle vara otillgängliga.

4 6 7 Vindkraft. Människan har i alla tider utnyttjat vinden som en förnybar energikälla. På många platser i Sverige, främst längs kusterna och ute på havet, på vissa slätter och i en del fjällområden finns extra goda möjligheter att utnyttja vindkraften. Produktionen av vindkraft ger inte upphov till några utsläpp, och bidrar därmed inte till försurning, övergödning och växthuseffekten. Däremot är anläggnings fasen förknippad med en del utsläpp. När vingarna roterar uppstår ett svischande ljud, vilket gör att vindkraftverk inte får sättas upp alltför nära bostäder. Vindkraftverk syns ofta på långt håll och påverkar landskapsbilden. Vissa tycker att det är störande, andra positivt. Global miljöpåverkan. Byggandet av vindkraftverk kräver ofta tunga biltransporter och stora mängder byggnadsmaterial. Sedda över kraftverkets livstid är dock utsläppen av koldioxid försumbara, vilket minskar risken för att växthuseffekten förstärks. Regional miljöpåverkan. Av samma skäl som ovan är utsläppen av svaveldioxid och kväveoxider försumbara, vilket minskar risken för övergödning och försurning. Lokal miljöpåverkan. Vindkraftverk förändrar landskapsbilden och ger upphov till buller. Kärnkraft. Kärnkraft för energiproduktion ger upphov till försumbara utsläpp av koldioxid, svaveldioxid och kväveoxider. Bidraget till försurning, övergödning och växthuseffekten är därför liten. Kärnkraftens miljöpåverkan sammankopplas främst med utvinning av uran, byggandet och rivning av själva anläggningen samt riskerna för reaktorhaveri och radioaktiv strålning från lager av radioaktivt avfall. Det radioaktiva avfallet måste hanteras och förvaras på ett betryggande sätt så att strålning inte når ut till omgivningen. Idag mellanlagras använt svenskt kärnbränsleavfall i ett underjordiskt speciallager. Undersökningar pågår om var den långsiktiga djuplagringen av avfallet ska ske. Global miljöpåverkan. Byggandet av kärnkraftverk kräver tunga biltransporter och stora mängder byggnadsmaterial. Sedda över kraftverkets livstid är dock utsläppen av koldioxid försumbara, vilket minskar risken för att växthuseffekten förstärks. Regional miljöpåverkan. Av samma skäl som ovan är utsläppen av svaveldioxid och kväveoxider försumbara, vilket minskar risken för övergödning och försurning. Lokal miljöpåverkan. Kylvattnet höjer tempe ra turen i mottagande vattendrag, vilket kan påverka fisk och den marina floran i kraftverkets omedelbara närhet.

5 8 9 Fjärrvärme. Med fjärrvärme kommer värmen direkt, klar för användning. Vatten värms i en central anläggning och leds i en isolerad ledning i gatan till din fastighet. Via en värmeväxlare överförs värmen till fastighetens värme- och varmvattensystem. Fjärrvärmen produceras huvudsakligen i två typer av anläggningar: Hetvattencentraler enbart varmvatten. Kraftvärmeverk el och värme samtidigt. Fjärrvärmeproduktion är flexibel och kan nyttja många olika slags bränslen. I E.ONs fjärrvärmeverk tas ofta energi tillvara som annars skulle ha gått förlorad, exempelvis återvunnen energi från avloppsvatten och spillvärme från avfallsförbränning och industrier. I övrigt används idag till stor del förnybara bränslen, framförallt biobränslen. Kol och olja har fasats ut och svarar numera endast för cirka 10 procent av fjärrvärmeproduktionen. Fjärrvärme är resurssnålare och bättre ur miljösynpunkt än småskalig värmeproduktion. Förbränning och rökgasrening kan göras effektivare i stora anläggningar än i små. I större anläggningar kan också mycket höga verkningsgrader erhållas. Likaså kan fjärrvärme anläggningarnas skorstenar göras högre, vilket minskar lokal påverkan av stoft och rökgaser. Global miljöpåverkan. Effektivare för bränning i fjärrvärmeverken minskar koldioxidutsläppen jämfört med små anläggningar. Genom olika val av bränsle kan utsläppen minskas ytterligare. Regional miljöpåverkan. Minskade utsläpp av svaveldioxid och kväveoxider minskar risken för övergödning och försurning. Genom olika val av bränsle kan dessa utsläpp minskas ytterligare. Lokal miljöpåverkan. Närmiljön i tätorter blir hälsosammare eftersom det bildas mindre mängd stoft i stora anläggningar med effektiv förbränning och rening av rökgaser.

6 10 11 Biobränslen. Förnybart biobränsle kommer huvudsakligen från skogsrester efter röjning, gallring och slutavverkning. Även flis, spån och bark från sågverk och annan träindustri samt utsorterat träavfall från hushåll, husrivningar och byggarbetsplatser används. Eftersom skogstillväxten tar upp de utsläpp av koldioxid som förbränningen av bio bränslen skapar, räknas bidraget till växthus effekten som lika med noll. Detta förutsätter emellertid att återväxten av träd tryggas. Biobränsle ger endast små utsläpp av för surande svavel. Eldning med biobränslen under mindre kontrollerade former, till exempel i äldre anläggningar och villa kaminer, kan däremot skapa betydande olägenheter lokalt i form av kolväten och partiklar. När biomassa avlägsnas vid en skogsavverkning minskas skogsmarkens innehåll av växtnäringsämnen. Återföring av askan kan därför bidra till att näringsbalansen i skogsmarken återställs. Torv. Torv bildas kontinuerligt, om än långsamt, ur biomassa. Därför kan torv varken betraktas som ett fossilt eller förnybart bränsle. Ur växthusgassynpunkt motsvarar torv fossila bränslen i ett tidsperspektiv upp till några hundra år. På längre sikt närmar den sig dock biobränslen. Effekten från utvinning av torv beror på hur och var den bryts. Torv utvinns ur mossar vilket påverkar biotoperna och hydrologin i området. Miljöpåverkan kan minskas påtagligt genom att de utbrutna torvtäkterna beskogas igen eller omvandlas till våtmarker. Vår torvtäkt i västra Närke har omvandlats till våtmark och utnyttjas som fågelreservat idag ett bra exempel på hur torvbrytning kan skapa nya naturvärden. Naturgas. Se sida 16. Gasol. Gasol är ett handelsnamn för gaserna butan och propan, var för sig eller blandade med varandra. Gasol utvinns i naturgasfält eller vid raffinering av olja. I praktisk användning kan gasol liknas vid naturgas i flytande form och dess miljöeffekter liknar naturgasens. Gasol istället för kol och olja reducerar koldioxidutsläppen och därmed bidraget till växthuseffekten (dock inte riktigt i samma höga grad som med naturgas). Gasol ger låga utsläpp av svaveldioxid, tungmetaller och stoft och bildar mycket lite kväveoxider tack vare den effektiva förbränningen. Kol. Kol är ett fossilt bränsle som bildades för ungefär 300 miljoner år sedan när resterna efter stora ormbunksskogar pressades samman under tyngden av bottensediment i sjöar och hav. Vid förbränning av kol frigörs kolväten, metaller, tungmetaller, koldioxid och kväveoxider. Bland miljöeffekterna kan nämnas växthuseffekten och försurningen av mark och vatten. Idag finns effektiv rökgasrening som kraftigt minskar de miljöpåverkande utsläppen. Olja. Olja är ett fossilt bränsle som bildades något senare än kol när döda havsorganismer under bottensedimenten i grunda hav pressades samman under värme och högt tryck. Förbränning av olja verkar försurande på miljön genom rökgasernas innehåll av svaveldioxid och kväveoxider. Koldioxidutsläppen bidrar till växthuseffekten.

7 12 13 TotalVärme. TotalVärme innebär att E.ON levererar värme till fastigheter och/eller industrier från en lokalt placerad produktionsanläggning. Du som kund slipper bekymret med värmeproduktionen eftersom vi tar ansvar för allt: investeringar, bränsle anskaffning, drift, övervakning, underhåll och kontroller samt myndighetskontakter. Vi på E.ON försöker alltid optimera anläggningen både ekonomiskt och miljömässigt. I regel byts existerande anläggning ut eller renoveras. Miljöpåverkan av värme produktion beror delvis på vilket energislag som används. Därför strävar vi efter att använda det miljömässigt mest fördelaktiga bränslet ofta biobränsle, gasol, naturgas och i mindre utsträckning även olja. Miljöpåverkan är också relaterad till anläggningens verkningsgrad. Genom att förbättra denna reduceras utsläppen av till exempel koldioxid, kvävedioxid och svaveldioxid. Global miljöpåverkan. TotalVärme ger i regel minskade koldioxidutsläpp, vilket minskar risken för att växthuseffekten förstärks. Genom att använda miljöanpassade bränslen reduceras också utsläppen. Regional miljöpåverkan. Minskade utsläpp av svaveldioxid och kväveoxider minskar risken för övergödning och försurning. Det är främst teknik och valet av bränsle som påverkar dessa utsläpp. Lokal miljöpåverkan. Minskad mängd stoft gör närmiljön hälsosammare.

8 14 15 Fjärrkyla. Kombinationen av mer värmealstrande teknisk utrustning (till exempel persondatorer och kopiatorer) och ökande behov av behagligt inomhusklimat på sommaren har ökat efterfrågan på fjärrkyla. Fjärrkyla fungerar som fjärrvärme med skillnaden att det är kylt vatten som distribueras till de anslutna fastigheterna. Det finns flera produktionsmetoder, och lokala förutsättningar kan tas tillvara. Den mest spännande lösningen finns i Malmö. Där tar vi på E.ON tillvara på den kyla som är en biprodukt under vinterns värme produktion med värmepump. Kylan säsongslagras i akviferer (naturliga vattenmagasin på m djup i det sprickiga kalkstensberget). Det kalla vattnet pumpas sedan upp och används varma sommardagar. I andra nät används mer konventionell teknik i form av kylmaskiner. Fjärrkyla minskar användningen av lokala freonbaserade kylanläggningar. Läckage av freon till luften skadar ozonskiktet och ökar UV-strålningen, vilket ökar risken för hudcancer, ögonsjukdomar och genetiska skador. Strålningen kan också skada immunförsvaret hos människor och djur. Även växternas fotosyntes kan påverkas negativt. Är kylan en biprodukt av värme produktion med värmepump, minskar elanvändningen för kylproduktion. Fjärrkyla minskar eller till och med eliminerar behovet av lokala kylanläggningar som ofta är bullriga och utrymmeskrävande. Global miljöpåverkan. Fjärrkyla istället för freonbaserade kylanläggningar minskar freonutsläppen som ökar den skadliga UV-instrålningen. Lägre koldioxidutsläpp minskar risken för att växthuseffekten förstärks. Regional miljöpåverkan. Lägre utsläpp av svaveldioxid och kväveoxider minskar risken för övergödning och försurning. Lokal miljöpåverkan. Med fjärrkyla minskar behovet av bullriga lokala kylanläggningar.

9 16 17 Naturgas. Naturgas består till cirka 90 procent av metan. I övrigt ingår mindre mängder av andra kolväten, till exempel etan och propan. E.ONs naturgas kommer från fyndigheter i Nordsjön och leds i rörledningar direkt till förbrukarna i Syd- och Mellansverige. Distributionen i rörledningar ger fördelar jämfört med till exempel kol och olja som transporteras med båt, tåg och lastbil. De gasdrivna kompressorerna som behövs ute till havs förbrukar endast cirka 2 procent av den transporterade energimängden. Dessutom elimineras riskerna för utsläpp till havs särskilt viktigt i regioner där kust områden har stor betydelse för fiske, fågelliv och rekreation. Naturgasledningarna utgör ett mindre ingrepp i naturen. Marken kan i stort sett användas som normalt, förutom att man inte får bygga eller låta träd växa över en naturgasledning. Naturgas svarar för cirka 2 procent av Sveriges och 20 procent av världens totala energianvändning. På sikt förväntas den överta oljans dominerande roll på världsmarknaden. Naturgas är liksom kol och olja ett fossilt bränsle, men dess miljöeffekter är mindre. Tack vare att naturgas innehåller många väteatomer i förhållande till kolatomer, bildas betydligt mera vatten och mindre koldioxid än vid förbränning av kol och olja. Utsläppen av växthusgasen koldioxid minskar med procent och utsläppen av kväveoxider är ofta halverade. Utsläpp av svaveldioxid, tungmetaller och stoft är nära nog obefintliga. Eftersom naturgas är i gasform redan från början, kan luft blandas in med större precision vid förbränningen än med fasta och flytande bränslen. Den höga verkningsgraden vid förbränning av naturgas ger låg bränsleåtgång. Global miljöpåverkan. Koldioxidutsläppen blir procent lägre än med olja och kol, vilket minskar påverkan på växthuseffekten i motsvarande grad. Regional miljöpåverkan. Jämfört med olja halveras ofta utsläppen av kväveoxider, vilket minskar risken för övergödning och försurning. Lokal miljöpåverkan. Rökgaserna som bildas vid förbränning är mycket rena, vilket ger hälsosammare närmiljö.

10 18 19 Biogas. Biogas bildas när organiskt material som gödsel, hushållsavfall, växtrester, avloppsvatten och avloppsslam bryts ned av metanproducerande bakterier i syrefri miljö. Biogas är en blandning av olika gaser, där huvudkomponenten är metan. Metaninnehållet är dock lägre i biogas (55 70 procent) än i naturgas (cirka 90 procent). Den exakta sammansättningen varierar, beroende på vilket utgångsmaterial som använts samt typen av biogasproducerande anläggning. Biogas som producerats av avloppsslam kallas ofta rötgas, medan biogas som producerats vid avfallsdeponier kallas deponigas. Biogas kan utan svårigheter pumpas in i naturgasnätet. Först måste dock koldioxid, svavelväte, vatten och partiklar avlägsnas, så att gasen huvudsakligen består av metan. Biogas har stora likheter med naturgas, men är ett förnybart bränsle. Den ger därför inget nettotillskott av koldioxid vid förbränning kolet i biogasen finns redan med i naturens kretslopp. Liksom naturgas, ger biogas upphov till mycket låga utsläpp eftersom förbränningen är mycket effektiv. Vid biogasframställningen skapas en biprodukt, biogödsel, som ofta kan användas som växtnäring och jordförbättring i växtodlingen. Global miljöpåverkan. Eftersom biogas är en förnybar energikälla kan dess påverkan på växthuseffekten bortses ifrån. Regional miljöpåverkan. Jämfört med olja halveras ofta utsläppen av kväveoxider, vilket minskar risken för övergödning och försurning. Lokal miljöpåverkan. Rökgaserna som bildas vid förbränning är mycket rena, vilket ger hälsosammare närmiljö.

11 20 21 Fordonsgas. Fordonsgas är ett gasformigt drivmedel för både lätta och tunga fordon. E.ONs fordonsgas består av en blandning av biogas (mer än 50 procent) och naturgas. Den energirika huvudbeståndsdelen är metan. Idag finns det ett 50-tal tankställen för fordonsgas i Sverige. På E.ON planerar vi att bygga lika många till de kommande åren. Personbilar konstruerade för gasdrift kan i regel köras på både bensin och gas, så kallad bi-fuel. Gasdrivna bilar har funnits i Sverige sedan 1980-talet och erfarenheterna är goda. Fordonen går betydligt tystare än sina dieseldrivna motsvarigheter och vibrationerna minskar kraftigt, särskilt vid tomgång. Jämfört med bensin eller diesel ger fordonsgas väsentligt lägre utsläpp av växthusgaser. Koldioxiden från ett biogasdrivet fordon går ut i kretsloppet, utan att störa balansen i naturen. Global miljöpåverkan. Jämfört med bensin och diesel ger fordonsgas baserad på naturgas väsentligt lägre utsläpp av koldioxid och bidrar därför mindre till växthuseffekten. Fordonsgas i form av biogas bidrar inte alls till växthuseffekten eftersom den är ett förnybart bränsle. Regional miljöpåverkan. Jämfört med bensin och diesel ger fordonsgas baserad på naturgas och biogas väsentligt lägre utsläpp av kväveoxider och bidrar därför mindre till övergödning och försurning. Lokal miljöpåverkan. Jämfört med bensin och diesel ger avgaserna från fordonsgas baserad på naturgas eller biogas väsentligt färre partiklar. Det blir också lägre utsläpp av kolväten, vilket minskar bildandet av marknära ozon som skadar växtligheten och påverkar hälsan menligt. Gasdrivna fordon går dessutom tystare än dieseldrivna.

12 22 23 Energieffektivisering. Det kan vara svårt att överblicka och genomföra energieffektivisering på egen hand. Här kan vi på E.ON hjälpa till. Nedanstående tjänster bidrar till att minska kostnader, bekymmer och miljöpåverkan. Det finns ingen mall för lösningarna, förutsättningarna är olika från gång till gång. Det vet vi av erfarenhet, våra kunder är såväl stora som små företag i de flesta branscher. Energiloopen. Energiloopen är E.ONs unika arbetsmetod för att effektivisera energianvändningen hos företag. Metoden innehåller i regel en omfattande analys av företagets totala energiflöden och är därför ett verktyg för miljöförbättrande åtgärder samt vid införandet av energiledningssystem. Miljöpåverkan. I grunden handlar Energiloopen om att minska energianvändningen, vilket i sin tur sänker utsläppen av till exempel koldioxid, kväveoxider, och svaveldioxid. Energiloopen ger också ofta ökad driftsäkerhet, vilket i sin tur kan minska onödig energiförbrukning och reducera de utsläpp som ofta förknippas med start av en produktionsanläggning. Följden av de åtgärder som Energiloopen ger upphov till är positiv för miljön globalt, regionalt och lokalt. EneregiDirigent. EnergiDirigent är ett helautomatiskt system som framför allt utnyttjas för att kapa toppar i effektuttag och därmed sänka företags maxeffektuttag och effekt abonnemang. Ett obegränsat antal kännare/givare för mätning och övervakning av olika miljöparametrar kan kopplas på, vilket gör det möjligt att mäta åtgången av samtliga energislag vid ett stort antal punkter. EnergiDirigent kan också styra och övervaka en mängd andra funktioner. Exempelvis: tidsstyra energikrävande objekt för att undvika onödigt hög energi användning, fungera som larm samt kontrollera temperaturen i kylrum och dylikt. Miljöpåverkan. Med EnergiDirigent kan verksamhetens totala energianvändning minskas, vilket minskar miljöpåverkan. Systemet skapar också bättre förståelse för hur mycket energi som går åt för att till exempel tillverka en viss produkt. Genom att övervaka olika miljöparametrar, ökar kontrollen över skadliga ämnen i rökgaser och avloppsvatten, vilket i sin tur kan förhindra miljöskadliga utsläpp. Energidialog. Energidialog är en internetbaserad tjänst för uppföljning och analys av företags energianvändning. Tack vare flera verktyg får du god överblick av verksamhetens totala energianvändning en förutsättning för att bäst kunna utnyttja eller gå över till teknik och energislag som är miljöanpassad. Energidialog redovisar i detalj energianvändningen för varje produktionsort eller fastighet och för varje energislag. Företagets totala energianvändning presenteras också på ett överskådligt sätt, vilket kan öka de anställdas intresse för och kunskap om energirelaterade miljöfrågor. Miljöpåverkan. Energidialog kan leda till energibesparande åtgärder som minskar miljöpåverkan globalt, regionalt och lokalt.

13 24 E.ON Försäljning Sverige AB Carl Gustafs väg Malmö T F Hilanders ABC 00/0000

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning 2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning Energi och energiproduktion är av mycket stor betydelse för välfärden i ett högteknologiskt land som Sverige. Utan tillgång på energi får vi problem

Läs mer

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010.

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. Fjärrvärmeåret 2010 Information och statistik från Mölndal Energi Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. ~ 1 ~ Mölndal Energi erbjuder el och fjärrvärme Mölndal

Läs mer

Energigas en klimatsmart story

Energigas en klimatsmart story Energigas en klimatsmart story Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 569 TWh TWh Vattenkraft 66 Gas 17 Biobränsle 127 Värmepumpar 6 Vindkraft 3 Olja 183 Kärnkraft

Läs mer

UPPDRAG: ENERGI OCH TRANSPORTER

UPPDRAG: ENERGI OCH TRANSPORTER UPPDRAG: ENERGI OCH TRANSPORTER Människan har i alla tider behövt energi för att värma sig och laga mat, för att få ljus och för att få draghjälp. Under de senaste femtio åren har energianvändningen ökat

Läs mer

Allt du behöver veta om värme. Värme kan produceras på flera olika sätt. Vi visar dig hur.

Allt du behöver veta om värme. Värme kan produceras på flera olika sätt. Vi visar dig hur. Allt du behöver veta om värme Värme kan produceras på flera olika sätt. Vi visar dig hur. 2 Varmvatten i kranen och en behaglig temperatur inomhus. Vi tar det ofta för givet utan att tänka på var värmen

Läs mer

fjärrvärmen och miljön

fjärrvärmen och miljön fjärrvärmen och miljön 1 Fjärrvärme, fjärrkyla och kombinerad produktion av el- och värme i kraftvärmeverk är nyckelteknik med omedelbar potential att producera grön energi, minska miljö- och klimatpåverkan

Läs mer

När kunderna ställer. miljökrav

När kunderna ställer. miljökrav När kunderna ställer miljökrav Det miljöcertifierade företaget kan ta ett steg till Det är vanligt att kunder ställer krav på sina leverantörer och vill veta hur miljöarbetet i verksamheten bedrivs för

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

Vattenkraft. En oändlig energi.

Vattenkraft. En oändlig energi. Vattenkraft. En oändlig energi. Med hundra års erfarenhet har vi fokus på framtiden Skellefteå Krafts historia började med ett vattenkraftverk i Finnforsfallet utanför Skellefteå. Det blev Skellefteälvens

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Uppvärmningspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-30, 177

Uppvärmningspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-30, 177 Uppvärmningspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-30, 177 Miljö- och stadsbyggnadskontoret Värnamo kommun Oktober 2006 Policyn ska vara vägledande vid all planering, handläggning och rådgivning som

Läs mer

Energihushållning. s 83-92 i handboken

Energihushållning. s 83-92 i handboken Energihushållning s 83-92 i handboken 13 mars 2013 Innehåll Vad är energi? Energikällor Miljöpåverkan Grön el Energieffektivisering Energitips Hur ser det ut i er verksamhet? Vad behövs energi till? bostäder

Läs mer

Lokal drivmedelsproduktion - Skånsk biogas ersätter importerade fossila bränslen

Lokal drivmedelsproduktion - Skånsk biogas ersätter importerade fossila bränslen Lokal drivmedelsproduktion - Skånsk biogas ersätter importerade fossila bränslen Mårten Ahlm, Skånes Energiting 2012-06-12 - Biogas Syd är en regional samverkansorganisation för biogasintressenter i södra

Läs mer

Solceller Fusion Energin från solen kommer från då 2 väteatomer slås ihop till 1 heliumatom, fusion Väte har en proton, helium har 2 protoner Vid ekvatorn ger solen 3400 kwh/m 2 och år I Sverige ger solen

Läs mer

Välkommen till REKO information Fjärrvärme

Välkommen till REKO information Fjärrvärme Välkommen till REKO information Fjärrvärme REKO Information 2012-12-01 Vad vill vi säga? 1. Vad är REKO 2. Vad har hänt de senaste året 3. Ekonomi 4. Hur ser prisutvecklingen ut 5. Fjärrvärmens miljöpåverkan

Läs mer

EL det effektivaste sättet att ta vara på energi

EL det effektivaste sättet att ta vara på energi Information till Sveriges elkunder SVENSK ENERGI är de svenska elföretagens samlade röst. En uppgift är att bidra i elföretagens dialog med elkunderna. EL det effektivaste sättet att ta vara på energi

Läs mer

Hållbar utveckling Vad betyder detta?

Hållbar utveckling Vad betyder detta? Hållbar utveckling Vad betyder detta? FN definition en ytveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generations möjlighet att tillfredsställa sina behov Mål Kunna olika typer

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

Produktion med sikte på framtiden

Produktion med sikte på framtiden Produktion med sikte på framtiden Årligen producerar Öresundskraft 1 000 GWh fjärrvärme (i samarbete med våra spillvärmeleverantörer), 300 GWh el och 15 GWh fjärrkyla till kunder i och utanför Öresundsregionen.

Läs mer

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning Visste du att värme och varmvatten står för ungefär 80% av all den energi som vi förbrukar i våra hem? Därför är en effektiv och miljövänlig värmeproduktion en av våra viktigaste utmaningar i jakten på

Läs mer

C apensis Förlag AB. 4. Energi. Naturkunskap 1b. Energi. 1. Ett hållbart samhälle 2. Planeten Jorden 3. Ekosystem

C apensis Förlag AB. 4. Energi. Naturkunskap 1b. Energi. 1. Ett hållbart samhälle 2. Planeten Jorden 3. Ekosystem Senast uppdaterad 2012-12-09 41 Naturkunskap 1b Lärarhandledning gällande sidorna 6-27 Inledning: (länk) Energi C apensis Förlag AB Läromedlet har sju kapitel: 1. Ett hållbart samhälle 2. Planeten Jorden

Läs mer

Korroterm AB. Översiktlig studie av miljöpåverkan vid jämförelse mellan att byta ut eller renovera en belysningsstolpe. Envima AB.

Korroterm AB. Översiktlig studie av miljöpåverkan vid jämförelse mellan att byta ut eller renovera en belysningsstolpe. Envima AB. Uppdrag Uppdragsgivare Korroterm AB Bernt Karlsson Projektledare Datum Ersätter Ladan Sharifian 2009-06-08 2009-06-05 Antal sidor 12 1 Antal bilagor Projektnummer Rapportnummer Granskad av 2009006 09054ÖLS

Läs mer

Va!enkra" Av: Mireia och Ida

Va!enkra Av: Mireia och Ida Va!enkra" Av: Mireia och Ida Hur fångar man in energi från vattenkraft?vad är ursprungskällan till vattenkraft? Hur bildas energin? Vattenkraft är energi som man utvinner ur strömmande vatten. Här utnyttjar

Läs mer

The Sustainable City. 100 procent lokalt förnybar energi i Västra Hamnen

The Sustainable City. 100 procent lokalt förnybar energi i Västra Hamnen The Sustainable City 100 procent lokalt förnybar energi i Västra Hamnen E.ON möter de växande städernas miljöproblem med klimatsmarta och långsiktiga infrastrukturlösningar. Vi bygger morgondagens energisystem

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning

Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning Utbildningsmaterialet Vill du bli ett energigeni är tänkt som ett kompletterande material i samhällskunskaps- och fysikundervisning i årskurserna 4 9, för inspiration,

Läs mer

Fortum Värme och miljön 2014

Fortum Värme och miljön 2014 Fortum Värme och miljön 014 En positiv hållbar utveckling steg i rätt riktning Energiåret 014 var händelserikt. Det var varmare än normalt och behovet av upp värmning minskade jämfört med året innan. För

Läs mer

Åtgärd 4. Effektivare energiproduktion genom rökgaskondensering

Åtgärd 4. Effektivare energiproduktion genom rökgaskondensering Åtgärd 4. Effektivare energiproduktion genom rökgaskondensering Effektivare energiproduktion genom rökgaskondensering i Kristineheds kraftvärmeverk Sammanfattning Åtgärden syftar till att effektivisera

Läs mer

Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7

Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7 Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7 Övergripande mål och riktlinjer, del 1 2 i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11) Del 1 Skolans värdegrund och

Läs mer

Fjärrvärme och Fjärrkyla

Fjärrvärme och Fjärrkyla Fjärrvärme och Fjärrkyla hej jag heter Linus Nilsson och jag går första året på el och energiprogrammet på Kaplanskolan. I den har boken kommer jag förklara hur fjärrvärme och fjärrkyla fungerar. Innehålsförteckning:

Läs mer

BIOENERGIGRUPPEN I VÄXJÖ AB

BIOENERGIGRUPPEN I VÄXJÖ AB BIOENERGIGRUPPEN I VÄXJÖ AB Bioenergiutveckling internationellt, nationellt och regionalt samt några aktuella regionala satsningar på bioenergi för värme och elproduktion. Hans Gulliksson Energi som en

Läs mer

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan Utkast 2 Bilaga till prospekt Ekoenhets klimatpåverkan Denna skrift syftar till att förklara hur en ekoenhets etablering bidrar till minskning av klimatpåverkan som helhet. Eftersom varje enhet etableras

Läs mer

Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken. Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion

Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken. Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion E.ON Sveriges el- och värmeproduktion 2005 Övrigt fossilt 6 % Förnybart (vatten, vind,

Läs mer

Närområdets egna energibolag

Närområdets egna energibolag Närområdets egna energibolag Innehåll Om oss 3 Principen med fjärrvärme 4 Om kyla 8 Support för alla typer av frågor 10 Serviceavtal 12 Kampen om miljön 14 Socialt ansvar 15 Framtidens energikällor 16

Läs mer

Grönt är bara en färg

Grönt är bara en färg El är aldrig grön Grönt är bara en färg Välj el märkt Bra Miljöval Varför du ska välja el märkt Bra Miljöval Du som väljer el märkt Bra Miljöval... All elproduktion har en miljöpåverkan, det är oundvikligt.

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Från energianvändning till miljöpåverkan. Seminarium IEI LiU 2015-04-09

Från energianvändning till miljöpåverkan. Seminarium IEI LiU 2015-04-09 Från energianvändning till miljöpåverkan Seminarium IEI LiU 2015-04-09 2 Agenda 1 Terminologi en snabbkurs 2 Primärenergi en problematisering 3 Tidsperspektiv vad kan vi lära från LCA? 4 Term Energi Energiform

Läs mer

Rent vatten idag och i framtiden

Rent vatten idag och i framtiden Biogas i Sundsvall Rent vatten idag och i framtiden Micael Löfqvist Vd Övergripande gå igenom: MittSverige Vatten AB Ska VA-huvudmännen syssla med Biogas / Fordonsgas? Mål och resursplan 2011 (MRP) Sundsvalls

Läs mer

GoBiGas. Gothenburg Biomass Gasification Project. Elforsk 28 okt 2010 Malin Hedenskog

GoBiGas. Gothenburg Biomass Gasification Project. Elforsk 28 okt 2010 Malin Hedenskog GoBiGas Gothenburg Biomass Gasification Project Elforsk 28 okt 2010 Malin Hedenskog 1 Klimatmål år 2020 EU Koldioxidutsläppen ska ha minskat med 20 procent (jämfört med 1990 års nivå) Energianvändningen

Läs mer

Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning

Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning Harry Frank Energiutskottet KVA Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning Seminarium 2 dec 2010 Harry Fr rank KVA - 1 12/3/2010 0 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien rank KVA - 2 Förenklad energikedja

Läs mer

Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 102 med tillägg den 26 oktober 2009, 145.

Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 102 med tillägg den 26 oktober 2009, 145. Taxa för parkering Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 102 med tillägg den 26 oktober 2009, 145. För parkering på allmän plats inom de områden som markerats på den karta som ingår som bilaga

Läs mer

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås.

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås. Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till kollektivtrafik, person- och godstransporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet,

Läs mer

Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna.

Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna. Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna. Kunskapstest: Energikällorna. Rätt svar står skrivet i orange. 1. Alla använder ordet energi, men inom naturvetenskapen används en definition, dvs. en tydlig förklaring.

Läs mer

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivning Lerum 2013-04-10 Innehåll Energiplan 2008 uppföljning 4 Sammanfattning 6 Uppföljning Mål 7 Minskade fossila koldioxidutsläpp... 7 Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat

Läs mer

Vilken framtid har gasbilarna? Magnus Bertilsson PR & Kommunikation, Volkswagen Sverige

Vilken framtid har gasbilarna? Magnus Bertilsson PR & Kommunikation, Volkswagen Sverige Vilken framtid har gasbilarna? Magnus Bertilsson PR & Kommunikation, Volkswagen Sverige Volkswagens strategi för drivlinor och bränslen Förnybara Elektricitet blue-e-motion e-tron twindrive SunFuel, biogas

Läs mer

Vägval för energi och klimat

Vägval för energi och klimat Vägval för energi och klimat Underlag för vägledande debatt i KF 2014-01-07 U N D E RL A G F Ö R V Ä G L E D A N D E D E B A T T I K F Vägval för energi och klimat Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon

Läs mer

Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd

Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd Var kommer de lokala utsläppen ifrån? Dikväveoxid 16% HFC 0,4% Metan 17% Koldioxid 67% Utsläpp av växthusgaser per invånare: år 1990 9,7 ton år 2006 6,5 ton Lokala

Läs mer

Från kol och olja till sol och vind? om hur en omställning till ett hållbart energisystem kan se ut

Från kol och olja till sol och vind? om hur en omställning till ett hållbart energisystem kan se ut Från kol och olja till sol och vind? om hur en omställning till ett hållbart energisystem kan se ut 7 oktober 2013 Dr. Jon-Erik Dahlin Bildkällor: t.v.: Alan Zomerfeld WC, ö.t.h.: U.S. Air Force PD, n.t.h.:

Läs mer

En studie om efterfrågan på gasfordon i Uppsala län. Julia Borgudd. i samarbete med Jonas Forsberg

En studie om efterfrågan på gasfordon i Uppsala län. Julia Borgudd. i samarbete med Jonas Forsberg En studie om efterfrågan på gasfordon i Uppsala län Julia Borgudd i samarbete med Jonas Forsberg Innehåll Bakgrund... 2 Syfte & metod... 2 Resultat... 3 Diskussion... 7 Referenser... 8 Bakgrund Den till

Läs mer

6 olika energikällor

6 olika energikällor Projektarbete PA1201 28/2 2011 6 olika energikällor För och nackdelar Oscar Bengtsson, NV3A Göran Paulson Sammanfattning Det här arbetet har gått ut på att skapa en övergripande bild av 6 olika energikällor

Läs mer

Energiplan för Gnosjö kommun

Energiplan för Gnosjö kommun Energiplan för Gnosjö kommun Upprättad i mars 2010 av tekniska avdelningen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-29. INNEHÅLL 1 Inledning 3 2 Syfte och mål 3 3 Om växthuseffekt 3 4 Allmänt om kommunen

Läs mer

Energisituation idag. Produktion och användning

Energisituation idag. Produktion och användning Energisituation idag Produktion och användning Svensk energiproduktion 1942 Energislag Procent Allmänna kraftföretag, vattenkraft 57,6 % Elverk 6,9 % Industriella kraftanläggningar (ved mm) 35,5 % Kärnkraft

Läs mer

Vindenergi. Holger & Samuel

Vindenergi. Holger & Samuel Vindenergi Holger & Samuel Hur utvinns elenergi ur vinden? Ett vindkraftverk består av ett torn med rotorblad samt en generator. Vinden får rotorbladen att snurra, varpå rotationen omvandlas till el i

Läs mer

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 FÖRETAGET verksamheten Hr Björkmans Entrémattor AB är ett privatägt företag som är till största del inriktat på uthyrning samt bytesservice

Läs mer

Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel

Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel Pålitlighet, effektivitet och uthållighet, tre för oss viktiga kärnvärden som visar vad vi står för. Vår viktigaste uppgift är att driva utvecklingen

Läs mer

1. Förklara på vilket sätt energin från solen är nödvändig för alla levande djur och växter.

1. Förklara på vilket sätt energin från solen är nödvändig för alla levande djur och växter. FACIT Instuderingsfrågor 1 Energi sid. 144-149 1. Förklara på vilket sätt energin från solen är nödvändig för alla levande djur och växter. Utan solen skulle det bli flera hundra minusgrader kallt på jorden

Läs mer

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik EKOLOGI Luft, vatten, mark, flora, fauna Miljömål etc EKONOMI Mervärden för.. - Individ - Samhälle - Företaget/motsv Hållbar utveckling SOCIALT Bostad Arbetsmiljö

Läs mer

Hörneborgsverket i Örnsköldsvik. Från biobränsle till el, ånga och värme

Hörneborgsverket i Örnsköldsvik. Från biobränsle till el, ånga och värme Hörneborgsverket i Örnsköldsvik Från biobränsle till el, ånga och värme HÖRNEBORGSVERKET: Ett nytt landmärke i Örnsköldsvik Det kraftvärmeverk som Övik Energi just nu bygger i Hörneborg är något som alla

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

Miljöföreläsning 8: Energi och miljö

Miljöföreläsning 8: Energi och miljö k8energi.doc, 04-11-23, Miljöföreläsning 8: Energi och miljö Denna föreläsning syftar till att belysa hur miljön påverkas av vår användning av energi. Inledningsvis behandlas den nuvarande energisituationen

Läs mer

LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL

LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL Varför är det viktigt att upprätta en LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI? Bioenergi är den dominerande formen av förnybar energi inom EU och står för ungefär

Läs mer

Koldioxidavskiljning. en klimatsmart lösning

Koldioxidavskiljning. en klimatsmart lösning 1 Koldioxidavskiljning en klimatsmart lösning 2 Innehåll En av de största utmaningarna i vår tid 3 Det här gör E.ON internationellt 4 och i Sverige 4 Koldioxidavskiljning en viktig del av lösningen 5 Karlshamnsverket

Läs mer

Vecka 49. Förklara vad energi är. Några olika energiformer. Hur energi kan omvandlas. Veta vad energiprincipen innebär

Vecka 49. Förklara vad energi är. Några olika energiformer. Hur energi kan omvandlas. Veta vad energiprincipen innebär Vecka 49 Denna veckan ska vi arbeta med olika begrepp inom avsnittet energi. Var med på genomgång och läs s. 253-272 i fysikboken. Se till att du kan följande till nästa vecka. Du kan göra Minns du? och

Läs mer

Version 1 av artikeln : Feldeklarerad miljöpåverkan av el från nya biopannan i kraftvärmeverket

Version 1 av artikeln : Feldeklarerad miljöpåverkan av el från nya biopannan i kraftvärmeverket Att: John Kraft VLT Härmed översändes en artikel om den nya biopannan i Västerås kraftvärmeverk! Den blev något fyllig, men det finns mycket som jag vill säga. Om du tycker att den är alltför fyllig så

Läs mer

Vad är energi? Förmåga att utföra arbete.

Vad är energi? Förmåga att utföra arbete. Vad är energi? Förmåga att utföra arbete. Vad är arbete i fysikens mening? Arbete är att en kraft flyttar något en viss vägsträcka. Vägen är i kraftens riktning. Arbete = kraft väg Vilken är enheten för

Läs mer

*) P.g.a. den låga tillväxttakten kan torven inte betraktas som förnybar trots att den brukar räknas till gruppen biobränslen.

*) P.g.a. den låga tillväxttakten kan torven inte betraktas som förnybar trots att den brukar räknas till gruppen biobränslen. Så tillverkas el Elproduktionen i Sverige består främst av vattenkraft och kärnkraft. Dessa svarar tillsammans för över 90 procent av elproduktionen. Resten produceras främst med fossila bränslen genom

Läs mer

Energisamhällets framväxt

Energisamhällets framväxt Energisamhällets framväxt Energisamhället ett historiskt perspektiv Muskelkraft från djur och människor den största kraftkällan tom 1800-talets mitt Vindkraft, vattenkraft och ångkraft dominerar Skogen

Läs mer

(Framsida Adlibris, redigerad i paint)

(Framsida Adlibris, redigerad i paint) (Framsida Adlibris, redigerad i paint) Innehållsförteckning Bokens innehåll Sida 1 Historik Sida 2-3 Idén med fjärrvärme Sida 4-5 Idén med Fjärrkyla Sida 6-7 Utvinning av fjärrvärme/kyla Sida 8-9 Energiomvandlingar

Läs mer

Vindens kraft. 15 frågor och svar om vindkraft

Vindens kraft. 15 frågor och svar om vindkraft Vindens kraft 15 frågor och svar om vindkraft Vinden är oändlig, den kostar inget och den skapar inga föroreningar. Det finns vind överallt. Människan har använt vinden i tusentals år. Vinden har fungerat

Läs mer

Miljöstrategi för Arvika kommun

Miljöstrategi för Arvika kommun 2015-05-06 Miljöstrategi för Arvika kommun Vi arbetar för ett hållbart samhälle med klimatfrågorna i fokus Inledning Miljöfrågan är både en global och en lokal fråga. För att uppnå en hållbar samhällsutveckling

Läs mer

miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden

miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden 1 Inledning Det här är en vägledning för hur fjärrvärmebranschen ska beräkna lokala miljövärden för resursanvändning, klimatpåverkan

Läs mer

Innovate.on. Bioenergi. störst betydelse för att EUs klimatmål ska uppnås

Innovate.on. Bioenergi. störst betydelse för att EUs klimatmål ska uppnås Innovate.on Bioenergi störst betydelse för att EUs klimatmål ska uppnås Förnybar energi som minskar utsläppen Bioenergi är en förnybar energiresurs som använder som bränsle. Utvecklingen av förnybar energi

Läs mer

En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar

En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar Vad är Biosling? Biogas bildas vid syrefri nedbrytning av organiskt material och framställs bland annat i rötanläggningar. Biogasen består av

Läs mer

ENERGI MÖJLIGHETER OCH DILEMMAN

ENERGI MÖJLIGHETER OCH DILEMMAN Prins Daniel Fellowship ENERGI MÖJLIGHETER OCH DILEMMAN Energianvändning historik, nuläge, och framtidsscenarier Prins Daniel Fellowship Prins Daniel Fellowship MÄNSKLIGHETENS TIO STÖRSTA UTMANINGAR 1996

Läs mer

Energisystem som utgår från miljö- och hälsovärderingar. Gunnar Hovsenius

Energisystem som utgår från miljö- och hälsovärderingar. Gunnar Hovsenius Energisystem som utgår från miljö- och hälsovärderingar. Gunnar Hovsenius Inga enkla systemavgränsningar Äldre tiders produktionssystem och utsläpp begränsar dagens möjligheter Till vad och hur mycket

Läs mer

Inte bara miljön tjänar på naturgas.

Inte bara miljön tjänar på naturgas. Naturgas. Inte bara miljön tjänar på naturgas. 2 Ny energi. Inom E.ON tar vi hand om 35 miljoner kunder, vilket gör oss till Europas största privatägda energiföretag. I Sverige levererar vi el, gas och

Läs mer

Programförklaring för Miljöfordon Syd

Programförklaring för Miljöfordon Syd Programförklaring för Miljöfordon Syd 1. Miljöfordon Syd och dess syfte (enligt stadgarna - 2 ÄNDAMÅL) Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom: 1. att marknadsföra

Läs mer

Tingvoll Sol- og bioenergisenter 12 november 2010

Tingvoll Sol- og bioenergisenter 12 november 2010 Tingvoll Sol- og bioenergisenter 12 november 2010 Look to Sweden Urban Kärrmarck Expert urban.karrmarck@energimyndigheten.se Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi (ER 2010:23)* Gemensam förslag

Läs mer

Reko fjärrvärme 2009 Fortum Värme

Reko fjärrvärme 2009 Fortum Värme Reko fjärrvärme 2009 Fortum Värme Vår energi gör livet bättre idag och för kommande generationer. Fortum Värme med dotterbolag producerar miljöanpassad fjärrvärme, fjärrkyla och el. Företaget har totalt

Läs mer

Energiskaffning och -förbrukning 2012

Energiskaffning och -förbrukning 2012 Energi 2013 Energiskaffning och -förbrukning 2012 Träbränslen var den största energikällan år 2012 Enligt Statistikcentralen var totalförbrukningen av energi i Finland 1,37 miljoner terajoule (TJ) år 2012,

Läs mer

Udviklingen av gas til transport i Sverige nu och i fremtiden. Gastekniske Dage 2014 05 15 Anders Mathiasson Energigas Sverige

Udviklingen av gas til transport i Sverige nu och i fremtiden. Gastekniske Dage 2014 05 15 Anders Mathiasson Energigas Sverige Udviklingen av gas til transport i Sverige nu och i fremtiden Gastekniske Dage 2014 05 15 Anders Mathiasson Energigas Sverige Energigas Sverige samlar branschen 180 medlemmar Naturgas/LNG, biogas/lbg,

Läs mer

Viktigt att minska utsläppen

Viktigt att minska utsläppen Elda rätt! Att elda med ved och pellets är ett klimatsmart alternativ för uppvärmning om det sker på rätt sätt och med effektiv utrustning. Vid dålig förbränning av ved och pellets bildas många föroreningar

Läs mer

Säkerhet, hälsa och miljö

Säkerhet, hälsa och miljö Säkerhet, hälsa och miljö Vattenfall Värme Kalix fjärrvärme Redovisning av verksamheten 2010 Värme för miljömedvetna Vilka är de främsta fördelarna med fjärr värme tycker du? Det är bekvämt och förhållandevis

Läs mer

VÅR ENERGIFÖRSÖRJNING EN VÄRLDSBILD

VÅR ENERGIFÖRSÖRJNING EN VÄRLDSBILD Borgviks bruk 1890 Asmundska handelshuset Göteborg 1680 VÅR ENERGIFÖRSÖRJNING EN VÄRLDSBILD Presentation vid STORA MARINDAGEN 2011 Göteborg Om Människans energibehov i en värld med minskande koldioxidutsläpp.

Läs mer

myter om energi och flyttbara lokaler

myter om energi och flyttbara lokaler 5 myter om energi och flyttbara lokaler myt nr: 1 Fakta: Värmebehovet är detsamma oavsett vilket uppvärmningssätt man väljer. Det går åt lika mycket energi att värma upp en lokal vare sig det sker med

Läs mer

Kärnenergi. Kärnkraft

Kärnenergi. Kärnkraft Kärnenergi Kärnkraft Isotoper Alla grundämnen finns i olika varianter som kallas för isotoper. Ofta finns en variant som är absolut vanligast. Isotoper av ett ämne har samma antal protoner och elektroner,

Läs mer

ENERGIPLAN FÖR MORA KOMMUN 2007 2010. med klimatstrategi Del B Fakta- och underlagsdel

ENERGIPLAN FÖR MORA KOMMUN 2007 2010. med klimatstrategi Del B Fakta- och underlagsdel ENERGIPLAN FÖR MORA KOMMUN 2007 2010 med klimatstrategi Del B Fakta- och underlagsdel Innehåll! "! " #$ %& %& ' " # (&' (&&% ) *%$$ ' + * $,- (& )! $, " #$ (& $ +. (& ' / 0 $ %& "',.(&% //1//,,.(&% "",,

Läs mer

Vinden. En framtidskraft.

Vinden. En framtidskraft. Vinden. En framtidskraft. Skellefteå Kraft tar tillvara en oändlig naturresurs Skellefteå Kraft ser vindkraft som ett betydelsefullt energislag i företagets elproduktion. Vinden är en oändlig naturresurs

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

Världens primärenergiförbrukning & uppskattade energireserver

Världens primärenergiförbrukning & uppskattade energireserver Världens primärenergiförbrukning & uppskattade energireserver Processindustriell Energiteknik 2012 Anni Kultanen Kim Westerlund Mathias Östergård http://en.wikipedia.org/wiki/world_energy_consumption Världens

Läs mer

Ökar koldioxidmängden i luften Ökar koldioxidmängden i luften Ökar koldioxidmängden i luften Ökar koldioxidmängden i luften Ökar koldioxidmängden i

Ökar koldioxidmängden i luften Ökar koldioxidmängden i luften Ökar koldioxidmängden i luften Ökar koldioxidmängden i luften Ökar koldioxidmängden i Kärnkraft: Ej växthusgaser men problemavfall Kärnkraft: Ej växthusgaser men problemavfall Kärnkraft: Ej växthusgaser men problemavfall Kärnkraft: Ej växthusgaser men problemavfall Kärnkraft: Ej växthusgaser

Läs mer

På väg mot en hållbar framtid

På väg mot en hållbar framtid På väg mot en hållbar framtid Foto: Christiaan Dirksen % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Region Skåne blir fritt från fossila bränslen

Läs mer

Energiskaffning och -förbrukning 2011

Energiskaffning och -förbrukning 2011 Energi 2012 Energiskaffning och -förbrukning 2011 Totalförbrukningen av energi minskade med 5 procent år 2011 Enligt Statistikcentralen var totalförbrukningen av energi i Finland 1,39 miljoner terajoule

Läs mer

ENERGISEMINARIUM I GLAVA

ENERGISEMINARIUM I GLAVA www.svenskvattenkraft.se ENERGISEMINARIUM I GLAVA 2011-09-12 Svensk Vattenkraftförening Ideell, politiskt oberoende förening. Intresseförening för småskalig vattenkraft. Grundades 1980. 800 medlemmar.

Läs mer

BILAGA 9.3 MILJÖVÄRDERING OCH MILJÖRIKTIGA SYSTEM

BILAGA 9.3 MILJÖVÄRDERING OCH MILJÖRIKTIGA SYSTEM BILAGA 9.3 MILJÖVÄRDERING OCH MILJÖRIKTIGA SYSTEM Allmänt om miljöpåverkan vid användning av energi För att värdera miljöpåverkan vid användning av energi kan man generellt se till mängden förbrukade bränslen

Läs mer

SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet

SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet Uppföljning av energianvändning och miljöpåverkan SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet Per Holm Fakta Skåneinitiativet - anslutna företag per 2012-01-01 Antal anslutna företag 106 Totalt antal lägenheter

Läs mer

Motala kör på biogas. Om Motalas satsning på miljövänligt bränsle

Motala kör på biogas. Om Motalas satsning på miljövänligt bränsle Motala kör på biogas Om Motalas satsning på miljövänligt bränsle Så lyckades Motala - Oavsett vilken aktör en kommun samarbetar med är det viktigt att kommunen stöttar och bidrar till att investeringar

Läs mer

Rapport - Energideklaration

Rapport - Energideklaration Rapport - Energideklaration Fastighetsbeteckning: Blåhaken 2 Datum: 2014-10-23 Adress: Domherregränd 3, 313 30 Oskarström Rapportnummer: 943 SEE U Halmstad AB Linjegatan 3B Energiexpert: Hanna Norrman

Läs mer