Produkter/tjänster. E.ONs produkter och tjänster ur klimat- och miljöperspektiv.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Produkter/tjänster. E.ONs produkter och tjänster ur klimat- och miljöperspektiv."

Transkript

1 Produkter/tjänster E.ONs produkter och tjänster ur klimat- och miljöperspektiv.

2 2 3 Innehåll: Att vara ett energiföretag är ett stort ansvar. Inte minst för att produktionen alltid i någon grad belastar miljön. På E.ON har vi satt klimatfrågan i fokus. Vi vill aktivt sänka utsläppen av bland annat koldioxid, så att växthuseffekten minskar. Därför arbetar vi ständigt med dels hur energin framställs, dels hur den sedan används av våra nästan 1 miljon kunder. Vi satsar stort på rådgivning för att hjälpa både företag och privatpersoner att spara energi. Även små förändringar kan leda till stora förbättringar! I klimatbokslutet, som vi tar fram varje år, kan du läsa mer om resultatet av vårt eget miljöarbete. Och på de följande sidorna kan du direkt se vilken klimatoch miljönytta våra produkter och tjänster kan göra hos dig. Vill du sedan ha goda råd eller mer information? Välkommen till oss på El Fjärrvärme... 8 Totalvärme Fjärrkyla Naturgas Biogas Fordonsgas Energiloopen EnergiDirigent Energidialog... 23

3 4 5 El. All produktion av el påverkar miljön, hur mycket beror emellertid på hur elen produceras. E.ONs elproduktion sker till största delen genom vattenkraft och kärnkraft, men stora satsningar görs på vindkraft. Med Ditt Energival påverkar du som kund hur elen du köper produceras. Du kan välja mellan vattenkraft, vindkraft och Bra Miljöval. Auktoriserade, externa revisorer bekräftar varje år att den sålda mängden el stämmer med hur mycket som producerats med varje vald metod. Vattenkraft. I Sverige är vatten en viktig, förnybar energikälla. Kraftverksdammarna innehåller väldiga mängder lagrad energi som frigörs när vattnet får kraftverkens turbiner att snurra. Vattenkraft är både driftsäker och lätt att reglera. Produktionen av vattenkraft ger inte upphov till några utsläpp, vilket innebär att bidraget till miljöproblem såsom försurning, övergödning och växthuseffekten är obefintligt. Själva byggandet av kraftverket på verkar dock miljön. Som följd av vattenregleringen förändras omgivningen, vilket påverkar växt- och djurliv. Negativa konsekvenser kan mildras genom till exempel byggande av vandringsvägar för fisk, anpassad vattenreglering samt utsättning av odlad fisk där förutsättning för naturlig reproduktion inte längre finns kvar. Till följd av politiska beslut är Vindelälven samt Kalix, Pite och Torne älvar skyddade för utbyggnad. Detta gäller i praktiken också fallsträckor i de flesta andra vattendrag. Global miljöpåverkan. Ur ett livscykelperspektiv är det främst under byggfasen som vattenkraften bidrar med utsläpp av bland annat koldioxid. Sedda över kraftverkens livstid är dock utsläppen försumbara. Genom att tränga undan miljömässigt sämre produktionskällor minskar vattenkraften växthuseffekten. Regional miljöpåverkan. Av samma skäl som ovan är utsläppen av svaveldioxid och kväveoxider försumbara, vilket minskar risken för övergödning och försurning. Lokal miljöpåverkan. Kraftverk, dammar och vattenreglering påverkar hydrologin i ett vattendrag och därmed ekosystemen uppströms och nedströms från dammen. De kan också vara vandringshinder för framför allt olika fiskarter. För att minska negativ påverkan av den biologiska mångfalden anpassas många gånger flöden och vattennivåer i vattendragen. På flera håll finns olika typer av fiskvägar som gör det möjligt för fisk att nå lek- och uppväxtområden som annars skulle vara otillgängliga.

4 6 7 Vindkraft. Människan har i alla tider utnyttjat vinden som en förnybar energikälla. På många platser i Sverige, främst längs kusterna och ute på havet, på vissa slätter och i en del fjällområden finns extra goda möjligheter att utnyttja vindkraften. Produktionen av vindkraft ger inte upphov till några utsläpp, och bidrar därmed inte till försurning, övergödning och växthuseffekten. Däremot är anläggnings fasen förknippad med en del utsläpp. När vingarna roterar uppstår ett svischande ljud, vilket gör att vindkraftverk inte får sättas upp alltför nära bostäder. Vindkraftverk syns ofta på långt håll och påverkar landskapsbilden. Vissa tycker att det är störande, andra positivt. Global miljöpåverkan. Byggandet av vindkraftverk kräver ofta tunga biltransporter och stora mängder byggnadsmaterial. Sedda över kraftverkets livstid är dock utsläppen av koldioxid försumbara, vilket minskar risken för att växthuseffekten förstärks. Regional miljöpåverkan. Av samma skäl som ovan är utsläppen av svaveldioxid och kväveoxider försumbara, vilket minskar risken för övergödning och försurning. Lokal miljöpåverkan. Vindkraftverk förändrar landskapsbilden och ger upphov till buller. Kärnkraft. Kärnkraft för energiproduktion ger upphov till försumbara utsläpp av koldioxid, svaveldioxid och kväveoxider. Bidraget till försurning, övergödning och växthuseffekten är därför liten. Kärnkraftens miljöpåverkan sammankopplas främst med utvinning av uran, byggandet och rivning av själva anläggningen samt riskerna för reaktorhaveri och radioaktiv strålning från lager av radioaktivt avfall. Det radioaktiva avfallet måste hanteras och förvaras på ett betryggande sätt så att strålning inte når ut till omgivningen. Idag mellanlagras använt svenskt kärnbränsleavfall i ett underjordiskt speciallager. Undersökningar pågår om var den långsiktiga djuplagringen av avfallet ska ske. Global miljöpåverkan. Byggandet av kärnkraftverk kräver tunga biltransporter och stora mängder byggnadsmaterial. Sedda över kraftverkets livstid är dock utsläppen av koldioxid försumbara, vilket minskar risken för att växthuseffekten förstärks. Regional miljöpåverkan. Av samma skäl som ovan är utsläppen av svaveldioxid och kväveoxider försumbara, vilket minskar risken för övergödning och försurning. Lokal miljöpåverkan. Kylvattnet höjer tempe ra turen i mottagande vattendrag, vilket kan påverka fisk och den marina floran i kraftverkets omedelbara närhet.

5 8 9 Fjärrvärme. Med fjärrvärme kommer värmen direkt, klar för användning. Vatten värms i en central anläggning och leds i en isolerad ledning i gatan till din fastighet. Via en värmeväxlare överförs värmen till fastighetens värme- och varmvattensystem. Fjärrvärmen produceras huvudsakligen i två typer av anläggningar: Hetvattencentraler enbart varmvatten. Kraftvärmeverk el och värme samtidigt. Fjärrvärmeproduktion är flexibel och kan nyttja många olika slags bränslen. I E.ONs fjärrvärmeverk tas ofta energi tillvara som annars skulle ha gått förlorad, exempelvis återvunnen energi från avloppsvatten och spillvärme från avfallsförbränning och industrier. I övrigt används idag till stor del förnybara bränslen, framförallt biobränslen. Kol och olja har fasats ut och svarar numera endast för cirka 10 procent av fjärrvärmeproduktionen. Fjärrvärme är resurssnålare och bättre ur miljösynpunkt än småskalig värmeproduktion. Förbränning och rökgasrening kan göras effektivare i stora anläggningar än i små. I större anläggningar kan också mycket höga verkningsgrader erhållas. Likaså kan fjärrvärme anläggningarnas skorstenar göras högre, vilket minskar lokal påverkan av stoft och rökgaser. Global miljöpåverkan. Effektivare för bränning i fjärrvärmeverken minskar koldioxidutsläppen jämfört med små anläggningar. Genom olika val av bränsle kan utsläppen minskas ytterligare. Regional miljöpåverkan. Minskade utsläpp av svaveldioxid och kväveoxider minskar risken för övergödning och försurning. Genom olika val av bränsle kan dessa utsläpp minskas ytterligare. Lokal miljöpåverkan. Närmiljön i tätorter blir hälsosammare eftersom det bildas mindre mängd stoft i stora anläggningar med effektiv förbränning och rening av rökgaser.

6 10 11 Biobränslen. Förnybart biobränsle kommer huvudsakligen från skogsrester efter röjning, gallring och slutavverkning. Även flis, spån och bark från sågverk och annan träindustri samt utsorterat träavfall från hushåll, husrivningar och byggarbetsplatser används. Eftersom skogstillväxten tar upp de utsläpp av koldioxid som förbränningen av bio bränslen skapar, räknas bidraget till växthus effekten som lika med noll. Detta förutsätter emellertid att återväxten av träd tryggas. Biobränsle ger endast små utsläpp av för surande svavel. Eldning med biobränslen under mindre kontrollerade former, till exempel i äldre anläggningar och villa kaminer, kan däremot skapa betydande olägenheter lokalt i form av kolväten och partiklar. När biomassa avlägsnas vid en skogsavverkning minskas skogsmarkens innehåll av växtnäringsämnen. Återföring av askan kan därför bidra till att näringsbalansen i skogsmarken återställs. Torv. Torv bildas kontinuerligt, om än långsamt, ur biomassa. Därför kan torv varken betraktas som ett fossilt eller förnybart bränsle. Ur växthusgassynpunkt motsvarar torv fossila bränslen i ett tidsperspektiv upp till några hundra år. På längre sikt närmar den sig dock biobränslen. Effekten från utvinning av torv beror på hur och var den bryts. Torv utvinns ur mossar vilket påverkar biotoperna och hydrologin i området. Miljöpåverkan kan minskas påtagligt genom att de utbrutna torvtäkterna beskogas igen eller omvandlas till våtmarker. Vår torvtäkt i västra Närke har omvandlats till våtmark och utnyttjas som fågelreservat idag ett bra exempel på hur torvbrytning kan skapa nya naturvärden. Naturgas. Se sida 16. Gasol. Gasol är ett handelsnamn för gaserna butan och propan, var för sig eller blandade med varandra. Gasol utvinns i naturgasfält eller vid raffinering av olja. I praktisk användning kan gasol liknas vid naturgas i flytande form och dess miljöeffekter liknar naturgasens. Gasol istället för kol och olja reducerar koldioxidutsläppen och därmed bidraget till växthuseffekten (dock inte riktigt i samma höga grad som med naturgas). Gasol ger låga utsläpp av svaveldioxid, tungmetaller och stoft och bildar mycket lite kväveoxider tack vare den effektiva förbränningen. Kol. Kol är ett fossilt bränsle som bildades för ungefär 300 miljoner år sedan när resterna efter stora ormbunksskogar pressades samman under tyngden av bottensediment i sjöar och hav. Vid förbränning av kol frigörs kolväten, metaller, tungmetaller, koldioxid och kväveoxider. Bland miljöeffekterna kan nämnas växthuseffekten och försurningen av mark och vatten. Idag finns effektiv rökgasrening som kraftigt minskar de miljöpåverkande utsläppen. Olja. Olja är ett fossilt bränsle som bildades något senare än kol när döda havsorganismer under bottensedimenten i grunda hav pressades samman under värme och högt tryck. Förbränning av olja verkar försurande på miljön genom rökgasernas innehåll av svaveldioxid och kväveoxider. Koldioxidutsläppen bidrar till växthuseffekten.

7 12 13 TotalVärme. TotalVärme innebär att E.ON levererar värme till fastigheter och/eller industrier från en lokalt placerad produktionsanläggning. Du som kund slipper bekymret med värmeproduktionen eftersom vi tar ansvar för allt: investeringar, bränsle anskaffning, drift, övervakning, underhåll och kontroller samt myndighetskontakter. Vi på E.ON försöker alltid optimera anläggningen både ekonomiskt och miljömässigt. I regel byts existerande anläggning ut eller renoveras. Miljöpåverkan av värme produktion beror delvis på vilket energislag som används. Därför strävar vi efter att använda det miljömässigt mest fördelaktiga bränslet ofta biobränsle, gasol, naturgas och i mindre utsträckning även olja. Miljöpåverkan är också relaterad till anläggningens verkningsgrad. Genom att förbättra denna reduceras utsläppen av till exempel koldioxid, kvävedioxid och svaveldioxid. Global miljöpåverkan. TotalVärme ger i regel minskade koldioxidutsläpp, vilket minskar risken för att växthuseffekten förstärks. Genom att använda miljöanpassade bränslen reduceras också utsläppen. Regional miljöpåverkan. Minskade utsläpp av svaveldioxid och kväveoxider minskar risken för övergödning och försurning. Det är främst teknik och valet av bränsle som påverkar dessa utsläpp. Lokal miljöpåverkan. Minskad mängd stoft gör närmiljön hälsosammare.

8 14 15 Fjärrkyla. Kombinationen av mer värmealstrande teknisk utrustning (till exempel persondatorer och kopiatorer) och ökande behov av behagligt inomhusklimat på sommaren har ökat efterfrågan på fjärrkyla. Fjärrkyla fungerar som fjärrvärme med skillnaden att det är kylt vatten som distribueras till de anslutna fastigheterna. Det finns flera produktionsmetoder, och lokala förutsättningar kan tas tillvara. Den mest spännande lösningen finns i Malmö. Där tar vi på E.ON tillvara på den kyla som är en biprodukt under vinterns värme produktion med värmepump. Kylan säsongslagras i akviferer (naturliga vattenmagasin på m djup i det sprickiga kalkstensberget). Det kalla vattnet pumpas sedan upp och används varma sommardagar. I andra nät används mer konventionell teknik i form av kylmaskiner. Fjärrkyla minskar användningen av lokala freonbaserade kylanläggningar. Läckage av freon till luften skadar ozonskiktet och ökar UV-strålningen, vilket ökar risken för hudcancer, ögonsjukdomar och genetiska skador. Strålningen kan också skada immunförsvaret hos människor och djur. Även växternas fotosyntes kan påverkas negativt. Är kylan en biprodukt av värme produktion med värmepump, minskar elanvändningen för kylproduktion. Fjärrkyla minskar eller till och med eliminerar behovet av lokala kylanläggningar som ofta är bullriga och utrymmeskrävande. Global miljöpåverkan. Fjärrkyla istället för freonbaserade kylanläggningar minskar freonutsläppen som ökar den skadliga UV-instrålningen. Lägre koldioxidutsläpp minskar risken för att växthuseffekten förstärks. Regional miljöpåverkan. Lägre utsläpp av svaveldioxid och kväveoxider minskar risken för övergödning och försurning. Lokal miljöpåverkan. Med fjärrkyla minskar behovet av bullriga lokala kylanläggningar.

9 16 17 Naturgas. Naturgas består till cirka 90 procent av metan. I övrigt ingår mindre mängder av andra kolväten, till exempel etan och propan. E.ONs naturgas kommer från fyndigheter i Nordsjön och leds i rörledningar direkt till förbrukarna i Syd- och Mellansverige. Distributionen i rörledningar ger fördelar jämfört med till exempel kol och olja som transporteras med båt, tåg och lastbil. De gasdrivna kompressorerna som behövs ute till havs förbrukar endast cirka 2 procent av den transporterade energimängden. Dessutom elimineras riskerna för utsläpp till havs särskilt viktigt i regioner där kust områden har stor betydelse för fiske, fågelliv och rekreation. Naturgasledningarna utgör ett mindre ingrepp i naturen. Marken kan i stort sett användas som normalt, förutom att man inte får bygga eller låta träd växa över en naturgasledning. Naturgas svarar för cirka 2 procent av Sveriges och 20 procent av världens totala energianvändning. På sikt förväntas den överta oljans dominerande roll på världsmarknaden. Naturgas är liksom kol och olja ett fossilt bränsle, men dess miljöeffekter är mindre. Tack vare att naturgas innehåller många väteatomer i förhållande till kolatomer, bildas betydligt mera vatten och mindre koldioxid än vid förbränning av kol och olja. Utsläppen av växthusgasen koldioxid minskar med procent och utsläppen av kväveoxider är ofta halverade. Utsläpp av svaveldioxid, tungmetaller och stoft är nära nog obefintliga. Eftersom naturgas är i gasform redan från början, kan luft blandas in med större precision vid förbränningen än med fasta och flytande bränslen. Den höga verkningsgraden vid förbränning av naturgas ger låg bränsleåtgång. Global miljöpåverkan. Koldioxidutsläppen blir procent lägre än med olja och kol, vilket minskar påverkan på växthuseffekten i motsvarande grad. Regional miljöpåverkan. Jämfört med olja halveras ofta utsläppen av kväveoxider, vilket minskar risken för övergödning och försurning. Lokal miljöpåverkan. Rökgaserna som bildas vid förbränning är mycket rena, vilket ger hälsosammare närmiljö.

10 18 19 Biogas. Biogas bildas när organiskt material som gödsel, hushållsavfall, växtrester, avloppsvatten och avloppsslam bryts ned av metanproducerande bakterier i syrefri miljö. Biogas är en blandning av olika gaser, där huvudkomponenten är metan. Metaninnehållet är dock lägre i biogas (55 70 procent) än i naturgas (cirka 90 procent). Den exakta sammansättningen varierar, beroende på vilket utgångsmaterial som använts samt typen av biogasproducerande anläggning. Biogas som producerats av avloppsslam kallas ofta rötgas, medan biogas som producerats vid avfallsdeponier kallas deponigas. Biogas kan utan svårigheter pumpas in i naturgasnätet. Först måste dock koldioxid, svavelväte, vatten och partiklar avlägsnas, så att gasen huvudsakligen består av metan. Biogas har stora likheter med naturgas, men är ett förnybart bränsle. Den ger därför inget nettotillskott av koldioxid vid förbränning kolet i biogasen finns redan med i naturens kretslopp. Liksom naturgas, ger biogas upphov till mycket låga utsläpp eftersom förbränningen är mycket effektiv. Vid biogasframställningen skapas en biprodukt, biogödsel, som ofta kan användas som växtnäring och jordförbättring i växtodlingen. Global miljöpåverkan. Eftersom biogas är en förnybar energikälla kan dess påverkan på växthuseffekten bortses ifrån. Regional miljöpåverkan. Jämfört med olja halveras ofta utsläppen av kväveoxider, vilket minskar risken för övergödning och försurning. Lokal miljöpåverkan. Rökgaserna som bildas vid förbränning är mycket rena, vilket ger hälsosammare närmiljö.

11 20 21 Fordonsgas. Fordonsgas är ett gasformigt drivmedel för både lätta och tunga fordon. E.ONs fordonsgas består av en blandning av biogas (mer än 50 procent) och naturgas. Den energirika huvudbeståndsdelen är metan. Idag finns det ett 50-tal tankställen för fordonsgas i Sverige. På E.ON planerar vi att bygga lika många till de kommande åren. Personbilar konstruerade för gasdrift kan i regel köras på både bensin och gas, så kallad bi-fuel. Gasdrivna bilar har funnits i Sverige sedan 1980-talet och erfarenheterna är goda. Fordonen går betydligt tystare än sina dieseldrivna motsvarigheter och vibrationerna minskar kraftigt, särskilt vid tomgång. Jämfört med bensin eller diesel ger fordonsgas väsentligt lägre utsläpp av växthusgaser. Koldioxiden från ett biogasdrivet fordon går ut i kretsloppet, utan att störa balansen i naturen. Global miljöpåverkan. Jämfört med bensin och diesel ger fordonsgas baserad på naturgas väsentligt lägre utsläpp av koldioxid och bidrar därför mindre till växthuseffekten. Fordonsgas i form av biogas bidrar inte alls till växthuseffekten eftersom den är ett förnybart bränsle. Regional miljöpåverkan. Jämfört med bensin och diesel ger fordonsgas baserad på naturgas och biogas väsentligt lägre utsläpp av kväveoxider och bidrar därför mindre till övergödning och försurning. Lokal miljöpåverkan. Jämfört med bensin och diesel ger avgaserna från fordonsgas baserad på naturgas eller biogas väsentligt färre partiklar. Det blir också lägre utsläpp av kolväten, vilket minskar bildandet av marknära ozon som skadar växtligheten och påverkar hälsan menligt. Gasdrivna fordon går dessutom tystare än dieseldrivna.

12 22 23 Energieffektivisering. Det kan vara svårt att överblicka och genomföra energieffektivisering på egen hand. Här kan vi på E.ON hjälpa till. Nedanstående tjänster bidrar till att minska kostnader, bekymmer och miljöpåverkan. Det finns ingen mall för lösningarna, förutsättningarna är olika från gång till gång. Det vet vi av erfarenhet, våra kunder är såväl stora som små företag i de flesta branscher. Energiloopen. Energiloopen är E.ONs unika arbetsmetod för att effektivisera energianvändningen hos företag. Metoden innehåller i regel en omfattande analys av företagets totala energiflöden och är därför ett verktyg för miljöförbättrande åtgärder samt vid införandet av energiledningssystem. Miljöpåverkan. I grunden handlar Energiloopen om att minska energianvändningen, vilket i sin tur sänker utsläppen av till exempel koldioxid, kväveoxider, och svaveldioxid. Energiloopen ger också ofta ökad driftsäkerhet, vilket i sin tur kan minska onödig energiförbrukning och reducera de utsläpp som ofta förknippas med start av en produktionsanläggning. Följden av de åtgärder som Energiloopen ger upphov till är positiv för miljön globalt, regionalt och lokalt. EneregiDirigent. EnergiDirigent är ett helautomatiskt system som framför allt utnyttjas för att kapa toppar i effektuttag och därmed sänka företags maxeffektuttag och effekt abonnemang. Ett obegränsat antal kännare/givare för mätning och övervakning av olika miljöparametrar kan kopplas på, vilket gör det möjligt att mäta åtgången av samtliga energislag vid ett stort antal punkter. EnergiDirigent kan också styra och övervaka en mängd andra funktioner. Exempelvis: tidsstyra energikrävande objekt för att undvika onödigt hög energi användning, fungera som larm samt kontrollera temperaturen i kylrum och dylikt. Miljöpåverkan. Med EnergiDirigent kan verksamhetens totala energianvändning minskas, vilket minskar miljöpåverkan. Systemet skapar också bättre förståelse för hur mycket energi som går åt för att till exempel tillverka en viss produkt. Genom att övervaka olika miljöparametrar, ökar kontrollen över skadliga ämnen i rökgaser och avloppsvatten, vilket i sin tur kan förhindra miljöskadliga utsläpp. Energidialog. Energidialog är en internetbaserad tjänst för uppföljning och analys av företags energianvändning. Tack vare flera verktyg får du god överblick av verksamhetens totala energianvändning en förutsättning för att bäst kunna utnyttja eller gå över till teknik och energislag som är miljöanpassad. Energidialog redovisar i detalj energianvändningen för varje produktionsort eller fastighet och för varje energislag. Företagets totala energianvändning presenteras också på ett överskådligt sätt, vilket kan öka de anställdas intresse för och kunskap om energirelaterade miljöfrågor. Miljöpåverkan. Energidialog kan leda till energibesparande åtgärder som minskar miljöpåverkan globalt, regionalt och lokalt.

13 24 E.ON Försäljning Sverige AB Carl Gustafs väg Malmö T F Hilanders ABC 00/0000

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Effekt Beskriver

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C)

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C) Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning 2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning Energi och energiproduktion är av mycket stor betydelse för välfärden i ett högteknologiskt land som Sverige. Utan tillgång på energi får vi problem

Läs mer

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010.

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. Fjärrvärmeåret 2010 Information och statistik från Mölndal Energi Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. ~ 1 ~ Mölndal Energi erbjuder el och fjärrvärme Mölndal

Läs mer

Energigas en klimatsmart story

Energigas en klimatsmart story Energigas en klimatsmart story Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 569 TWh TWh Vattenkraft 66 Gas 17 Biobränsle 127 Värmepumpar 6 Vindkraft 3 Olja 183 Kärnkraft

Läs mer

UPPDRAG: ENERGI OCH TRANSPORTER

UPPDRAG: ENERGI OCH TRANSPORTER UPPDRAG: ENERGI OCH TRANSPORTER Människan har i alla tider behövt energi för att värma sig och laga mat, för att få ljus och för att få draghjälp. Under de senaste femtio åren har energianvändningen ökat

Läs mer

Allt du behöver veta om värme. Värme kan produceras på flera olika sätt. Vi visar dig hur.

Allt du behöver veta om värme. Värme kan produceras på flera olika sätt. Vi visar dig hur. Allt du behöver veta om värme Värme kan produceras på flera olika sätt. Vi visar dig hur. 2 Varmvatten i kranen och en behaglig temperatur inomhus. Vi tar det ofta för givet utan att tänka på var värmen

Läs mer

Varifrån kommer elen?

Varifrån kommer elen? Varifrån kommer elen? Information om ursprungsmärkning och miljöpåverkan. Dina val påverkar vår produktion och miljön. Från och med 1 juli 2013 är det ett lagkrav att alla elhandelsbolag ska informera

Läs mer

fjärrvärmen och miljön

fjärrvärmen och miljön fjärrvärmen och miljön 1 Fjärrvärme, fjärrkyla och kombinerad produktion av el- och värme i kraftvärmeverk är nyckelteknik med omedelbar potential att producera grön energi, minska miljö- och klimatpåverkan

Läs mer

Fjärrvärme och fjärrkyla

Fjärrvärme och fjärrkyla Fjärrvärme och fjärrkyla Hej jag heter Simon Fjellström och jag går i årskurs 1 på el och energi i klassen EE1b på kaplanskolan i Skellefteå. I den här boken så kommer ni att hitta fakta om fjärrvärme

Läs mer

En utveckling av samhället som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina.

En utveckling av samhället som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. Hållbar utveckling En utveckling av samhället som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. Hållbar utveckling-bakgrund Varför pratar vi idag mer

Läs mer

När kunderna ställer. miljökrav

När kunderna ställer. miljökrav När kunderna ställer miljökrav Det miljöcertifierade företaget kan ta ett steg till Det är vanligt att kunder ställer krav på sina leverantörer och vill veta hur miljöarbetet i verksamheten bedrivs för

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Vattenkraft. En oändlig energi.

Vattenkraft. En oändlig energi. Vattenkraft. En oändlig energi. Med hundra års erfarenhet har vi fokus på framtiden Skellefteå Krafts historia började med ett vattenkraftverk i Finnforsfallet utanför Skellefteå. Det blev Skellefteälvens

Läs mer

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9.

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9. Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. E.ON Värme Sverige AB April 2007 1 Administrativa uppgifter Sökandes namn: E.ON Värme Sverige AB Anläggning:

Läs mer

Välkommen till information om byggande av anläggning för biogasproduktion. Onsdagen den 22 juni kl. 18.30 Plats: Kullingshofstugan i Vårgårda

Välkommen till information om byggande av anläggning för biogasproduktion. Onsdagen den 22 juni kl. 18.30 Plats: Kullingshofstugan i Vårgårda Välkommen till information om byggande av anläggning för biogasproduktion Onsdagen den 22 juni kl. 18.30 Plats: Kullingshofstugan i Vårgårda Nedan finns en sammanställning om projektet Vid mötet ger vi

Läs mer

Energihushållning. s 83-92 i handboken

Energihushållning. s 83-92 i handboken Energihushållning s 83-92 i handboken 13 mars 2013 Innehåll Vad är energi? Energikällor Miljöpåverkan Grön el Energieffektivisering Energitips Hur ser det ut i er verksamhet? Vad behövs energi till? bostäder

Läs mer

Uppvärmningspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-30, 177

Uppvärmningspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-30, 177 Uppvärmningspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-30, 177 Miljö- och stadsbyggnadskontoret Värnamo kommun Oktober 2006 Policyn ska vara vägledande vid all planering, handläggning och rådgivning som

Läs mer

Biogas och miljön fokus på transporter

Biogas och miljön fokus på transporter och miljön fokus på transporter Maria Berglund Regionförbundet Örebro län, Energikontoret ÖNET Tel: +46 19 602 63 29 E-post: Maria.Berglund@regionorebro.se Variationsrikedom Varierande substrat Avfall,

Läs mer

Lokal drivmedelsproduktion - Skånsk biogas ersätter importerade fossila bränslen

Lokal drivmedelsproduktion - Skånsk biogas ersätter importerade fossila bränslen Lokal drivmedelsproduktion - Skånsk biogas ersätter importerade fossila bränslen Mårten Ahlm, Skånes Energiting 2012-06-12 - Biogas Syd är en regional samverkansorganisation för biogasintressenter i södra

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling av: Emilia Nordstrand från Jäderforsskola Energianvändning När jag såg filmen så tänkte jag på hur mycket energi vi egentligen använder. Energi är det som gör att te.x. lamporna

Läs mer

Solceller Fusion Energin från solen kommer från då 2 väteatomer slås ihop till 1 heliumatom, fusion Väte har en proton, helium har 2 protoner Vid ekvatorn ger solen 3400 kwh/m 2 och år I Sverige ger solen

Läs mer

NATURGAS. Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas

NATURGAS. Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas NATURGAS Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas Frågor och svar om naturgas Naturgasen är den största energigasen i Sverige. Hälften av naturgasen används inom industrin. Den är också viktig vid produktion

Läs mer

Ett kraftvärmeverk. i ständig utveckling. www.malarenergi.se

Ett kraftvärmeverk. i ständig utveckling. www.malarenergi.se Ett kraftvärmeverk i ständig utveckling. www.malarenergi.se El och värme i samma process bekvämt och effektivt. VÄSTERÅS KRAFTVÄRMEVERK ÄR SVERIGES STÖRSTA OCH ETT AV EUROPAS RENASTE. Det började byggas

Läs mer

Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen

Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen Verksamhetsorganisation Gasföreningen enar gasbranschen Medlemsfinansierad branschförening med över 100 medlemmar Biogas Fordonsgas

Läs mer

EL det effektivaste sättet att ta vara på energi

EL det effektivaste sättet att ta vara på energi Information till Sveriges elkunder SVENSK ENERGI är de svenska elföretagens samlade röst. En uppgift är att bidra i elföretagens dialog med elkunderna. EL det effektivaste sättet att ta vara på energi

Läs mer

Naturskyddsföreningen 2014-04-24

Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Agenda Profu - Överblick avfall och energi Bristaverket - Teknik och miljö Ragnsells - Restprodukter Vår idé om ett energisystem baserat på återvinning och förnybart Diskussion

Läs mer

Hållbar utveckling Vad betyder detta?

Hållbar utveckling Vad betyder detta? Hållbar utveckling Vad betyder detta? FN definition en ytveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generations möjlighet att tillfredsställa sina behov Mål Kunna olika typer

Läs mer

Välkommen till REKO information Fjärrvärme

Välkommen till REKO information Fjärrvärme Välkommen till REKO information Fjärrvärme REKO Information 2012-12-01 Vad vill vi säga? 1. Vad är REKO 2. Vad har hänt de senaste året 3. Ekonomi 4. Hur ser prisutvecklingen ut 5. Fjärrvärmens miljöpåverkan

Läs mer

Tryck på gasen för matavfall!

Tryck på gasen för matavfall! Tryck på gasen för matavfall! Sortera matavfall - helt naturligt! Det är idag självklart att vi ska hushålla med våra resurser. Och till våra mest självklara och naturliga resurser hör matavfallet. Om

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Miljöåret 2013. Vår dröm - en fossilbränslefri stad

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Miljöåret 2013. Vår dröm - en fossilbränslefri stad BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB Miljöåret 2013 Vår dröm - en fossilbränslefri stad MILJÖ 2013 Borås Energi och Miljö strävar efter att ta tillvara på material- och energiflöden i Borås. Genom återvinning och

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning Visste du att värme och varmvatten står för ungefär 80% av all den energi som vi förbrukar i våra hem? Därför är en effektiv och miljövänlig värmeproduktion en av våra viktigaste utmaningar i jakten på

Läs mer

Produktion med sikte på framtiden

Produktion med sikte på framtiden Produktion med sikte på framtiden Årligen producerar Öresundskraft 1 000 GWh fjärrvärme (i samarbete med våra spillvärmeleverantörer), 300 GWh el och 15 GWh fjärrkyla till kunder i och utanför Öresundsregionen.

Läs mer

C apensis Förlag AB. 4. Energi. Naturkunskap 1b. Energi. 1. Ett hållbart samhälle 2. Planeten Jorden 3. Ekosystem

C apensis Förlag AB. 4. Energi. Naturkunskap 1b. Energi. 1. Ett hållbart samhälle 2. Planeten Jorden 3. Ekosystem Senast uppdaterad 2012-12-09 41 Naturkunskap 1b Lärarhandledning gällande sidorna 6-27 Inledning: (länk) Energi C apensis Förlag AB Läromedlet har sju kapitel: 1. Ett hållbart samhälle 2. Planeten Jorden

Läs mer

Korroterm AB. Översiktlig studie av miljöpåverkan vid jämförelse mellan att byta ut eller renovera en belysningsstolpe. Envima AB.

Korroterm AB. Översiktlig studie av miljöpåverkan vid jämförelse mellan att byta ut eller renovera en belysningsstolpe. Envima AB. Uppdrag Uppdragsgivare Korroterm AB Bernt Karlsson Projektledare Datum Ersätter Ladan Sharifian 2009-06-08 2009-06-05 Antal sidor 12 1 Antal bilagor Projektnummer Rapportnummer Granskad av 2009006 09054ÖLS

Läs mer

Va!enkra" Av: Mireia och Ida

Va!enkra Av: Mireia och Ida Va!enkra" Av: Mireia och Ida Hur fångar man in energi från vattenkraft?vad är ursprungskällan till vattenkraft? Hur bildas energin? Vattenkraft är energi som man utvinner ur strömmande vatten. Här utnyttjar

Läs mer

The Sustainable City. 100 procent lokalt förnybar energi i Västra Hamnen

The Sustainable City. 100 procent lokalt förnybar energi i Västra Hamnen The Sustainable City 100 procent lokalt förnybar energi i Västra Hamnen E.ON möter de växande städernas miljöproblem med klimatsmarta och långsiktiga infrastrukturlösningar. Vi bygger morgondagens energisystem

Läs mer

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010 1 Stockholms läns landsting Regionplanekontoret Martin Valleskog Box 4414 8-692 18 42 martin.valleskog@gasforeningen.se 12 69 STOCKHOLM Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 21 Svenska Gasföreningen

Läs mer

Innovate.on. Koldioxid. Koldioxidavskiljning och lagring av koldioxid de fossila bränslenas framtid

Innovate.on. Koldioxid. Koldioxidavskiljning och lagring av koldioxid de fossila bränslenas framtid Innovate.on Koldioxid Koldioxidavskiljning och lagring av koldioxid de fossila bränslenas framtid Koldioxidfotspår, E.ON Sverige 2007 Totalt 1 295 000 ton. Värmeproduktion 43 % 0,3 % Hantering och distribution

Läs mer

Fjärrvärme och Fjärrkyla

Fjärrvärme och Fjärrkyla Fjärrvärme och Fjärrkyla hej jag heter Linus Nilsson och jag går första året på el och energiprogrammet på Kaplanskolan. I den har boken kommer jag förklara hur fjärrvärme och fjärrkyla fungerar. Innehålsförteckning:

Läs mer

Sol, ved, vind, muskelkraft och strömmande vatten var de enda större energikällor människan hade tillgång till, ända fram till 1700-talet.

Sol, ved, vind, muskelkraft och strömmande vatten var de enda större energikällor människan hade tillgång till, ända fram till 1700-talet. 3 Utgåva KÄRN KRAFT Sol, ved, vind, muskelkraft och strömmande vatten var de enda större energikällor människan hade tillgång till, ända fram till 1700-talet. Med ångmaskinens hjälp utvecklades industrisamhället

Läs mer

Biogas. Ren naturkraft.

Biogas. Ren naturkraft. Biogas. Ren naturkraft. 02 Biogas - ren naturkraft Biogasstationer. AGA Gas AB distribuerar, bygger och sköter biogas och biogasstationer. Tankställen sätts upp i samarbete med Statoil, OKQ8, Shell, Preem,

Läs mer

Gasol en energigas med hög grad av renhet

Gasol en energigas med hög grad av renhet E.ON Gas Gasol en energigas med hög grad av renhet Det vi i dagligt tal kallar gasol är ett svenskt handelsnamn för gasblandningar som i huvudsak består av de mättade kolvätena propan och butan. Den korrekta

Läs mer

Fortum Värme och miljön 2014

Fortum Värme och miljön 2014 Fortum Värme och miljön 014 En positiv hållbar utveckling steg i rätt riktning Energiåret 014 var händelserikt. Det var varmare än normalt och behovet av upp värmning minskade jämfört med året innan. För

Läs mer

Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009

Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009 Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009 Genom hållbara inköp läggs grunden för hållbara transporter. När du och din organisation köper in eller leasar bilar och drivmedel kan organisationen

Läs mer

Pellets i kraftvärmeverk

Pellets i kraftvärmeverk Pellets i kraftvärmeverk Av Johan Burman Bild: HGL Bränsletjänst AB Innehållsförteckning 1: Historia s.2-3 2: Energiutvinning s.4-5 3: Energiomvandlingar s.6-7 4: Miljö s.8-9 5: Användning s.10-11 6:

Läs mer

Där klimatsmarta idéer blir verklighet

Där klimatsmarta idéer blir verklighet Där klimatsmarta idéer blir verklighet Klimp 2008 2012 Naturvårdsverket och Linköpingskommun arbetar tillsammans för att minska utsläppen av växthusgaser. Tillsammans för klimatet Vi är mycket stolta över

Läs mer

Grönt är bara en färg

Grönt är bara en färg El är aldrig grön Grönt är bara en färg Välj el märkt Bra Miljöval Varför du ska välja el märkt Bra Miljöval Du som väljer el märkt Bra Miljöval... All elproduktion har en miljöpåverkan, det är oundvikligt.

Läs mer

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk Vindkraftverk Vad är ursprungskällan? Hur fångar man in energi från vindkraftverk? Ett vindkraftverk består utav ett högt torn, högst upp på tornet sitter en vindturbin. På den vindturbinen sitter det

Läs mer

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Anders Mathiasson Svenska Gasföreningen 17 september 2008 Verksamhetsstrukturen Vad är gas och gasbranschen i Sverige? Biogas från vattenslam, gödsel, avfall

Läs mer

BIOENERGIGRUPPEN I VÄXJÖ AB

BIOENERGIGRUPPEN I VÄXJÖ AB BIOENERGIGRUPPEN I VÄXJÖ AB Bioenergiutveckling internationellt, nationellt och regionalt samt några aktuella regionala satsningar på bioenergi för värme och elproduktion. Hans Gulliksson Energi som en

Läs mer

Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning

Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning Utbildningsmaterialet Vill du bli ett energigeni är tänkt som ett kompletterande material i samhällskunskaps- och fysikundervisning i årskurserna 4 9, för inspiration,

Läs mer

Kraftfulla Öresundsverket

Kraftfulla Öresundsverket Kraftfulla Öresundsverket Ny kraft som lyser upp tillvaron och minskar utsläppen Öresundsregionen expanderar. En expansiv och attraktiv region som växer med fler bostäder och ett ökande företagande, behöver

Läs mer

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan Utkast 2 Bilaga till prospekt Ekoenhets klimatpåverkan Denna skrift syftar till att förklara hur en ekoenhets etablering bidrar till minskning av klimatpåverkan som helhet. Eftersom varje enhet etableras

Läs mer

Koldioxid Vattenånga Metan Dikväveoxid (lustgas) Ozon Freoner. Växthusgaser

Koldioxid Vattenånga Metan Dikväveoxid (lustgas) Ozon Freoner. Växthusgaser Växthuseffekten Atmosfären runt jorden fungerar som rutorna i ett växthus. Inne i växthuset har vi jorden. Gaserna i atmosfären släpper igenom solstrålning av olika våglängder. Värmestrålningen som studsar

Läs mer

Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall

Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall HAPARANDA STAD DECEMBER 2010 2 Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall Sofia Larsson Klimatstrateg Kommunledningsförvaltningen december

Läs mer

Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7

Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7 Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7 Övergripande mål och riktlinjer, del 1 2 i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11) Del 1 Skolans värdegrund och

Läs mer

Åtgärd 4. Effektivare energiproduktion genom rökgaskondensering

Åtgärd 4. Effektivare energiproduktion genom rökgaskondensering Åtgärd 4. Effektivare energiproduktion genom rökgaskondensering Effektivare energiproduktion genom rökgaskondensering i Kristineheds kraftvärmeverk Sammanfattning Åtgärden syftar till att effektivisera

Läs mer

Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning

Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning Harry Frank Energiutskottet KVA Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning Seminarium 2 dec 2010 Harry Fr rank KVA - 1 12/3/2010 0 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien rank KVA - 2 Förenklad energikedja

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken. Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion

Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken. Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion E.ON Sveriges el- och värmeproduktion 2005 Övrigt fossilt 6 % Förnybart (vatten, vind,

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Visste du att Biogas är ett miljöanpassat fordonsbränsle och ger inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären vid förbränning. släpper ut betydligt

Läs mer

Från energianvändning till miljöpåverkan. Seminarium IEI LiU 2015-04-09

Från energianvändning till miljöpåverkan. Seminarium IEI LiU 2015-04-09 Från energianvändning till miljöpåverkan Seminarium IEI LiU 2015-04-09 2 Agenda 1 Terminologi en snabbkurs 2 Primärenergi en problematisering 3 Tidsperspektiv vad kan vi lära från LCA? 4 Term Energi Energiform

Läs mer

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivning Lerum 2013-04-10 Innehåll Energiplan 2008 uppföljning 4 Sammanfattning 6 Uppföljning Mål 7 Minskade fossila koldioxidutsläpp... 7 Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat

Läs mer

GoBiGas. Gothenburg Biomass Gasification Project. Elforsk 28 okt 2010 Malin Hedenskog

GoBiGas. Gothenburg Biomass Gasification Project. Elforsk 28 okt 2010 Malin Hedenskog GoBiGas Gothenburg Biomass Gasification Project Elforsk 28 okt 2010 Malin Hedenskog 1 Klimatmål år 2020 EU Koldioxidutsläppen ska ha minskat med 20 procent (jämfört med 1990 års nivå) Energianvändningen

Läs mer

Rent vatten idag och i framtiden

Rent vatten idag och i framtiden Biogas i Sundsvall Rent vatten idag och i framtiden Micael Löfqvist Vd Övergripande gå igenom: MittSverige Vatten AB Ska VA-huvudmännen syssla med Biogas / Fordonsgas? Mål och resursplan 2011 (MRP) Sundsvalls

Läs mer

6 olika energikällor

6 olika energikällor Projektarbete PA1201 28/2 2011 6 olika energikällor För och nackdelar Oscar Bengtsson, NV3A Göran Paulson Sammanfattning Det här arbetet har gått ut på att skapa en övergripande bild av 6 olika energikällor

Läs mer

Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel

Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel Pålitlighet, effektivitet och uthållighet, tre för oss viktiga kärnvärden som visar vad vi står för. Vår viktigaste uppgift är att driva utvecklingen

Läs mer

Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 102 med tillägg den 26 oktober 2009, 145.

Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 102 med tillägg den 26 oktober 2009, 145. Taxa för parkering Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 102 med tillägg den 26 oktober 2009, 145. För parkering på allmän plats inom de områden som markerats på den karta som ingår som bilaga

Läs mer

Yttrande över förslag till svensk tillämpning av nära-nollenergibyggnader M2015/2507/Ee

Yttrande över förslag till svensk tillämpning av nära-nollenergibyggnader M2015/2507/Ee 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY VERKETS YTTRANDE 2015-08-22 Ärendem: NV-04294-15 Miljö-och energidepartementet 103 33 Stockhohn m.registrator@regeringskansliet.se Yttrande över förslag till

Läs mer

Mer än bara värme. Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg

Mer än bara värme. Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg 1 Mer än bara värme Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg 2 Tillsammans kan vi bidra till en hållbar stad. Och sänka dina energikostnader. I 150 år har vi jobbat nära dig. För du vet väl

Läs mer

Ditt matavfall i ett kretslopp

Ditt matavfall i ett kretslopp Ditt matavfall i ett kretslopp APRIL 2007 Matrester blir till näring och energi! Visste du att dina gamla matrester kan omvandlas till växtnäring och gas? Varje människa ger upphov till en ansenlig mängd

Läs mer

Biobränslen från skogen

Biobränslen från skogen Biobränslen från skogen Biobränsle gör din skog ännu mer värdefull Efterfrågan på biobränsle från skogen, skogsbränsle, ökar kraftigt tack vare det intensiva, globala klimatarbetet. För dig som skogsägare

Läs mer

Nationellt mål 20 twh biogas senast år 2020

Nationellt mål 20 twh biogas senast år 2020 starka tillväxtregioner gör skillnad! regional samverkan för grön tillväxt och ökad användning av biogas som fordonsbränsle Nationellt mål 20 twh biogas senast år 2020 ökad nationell sysselsättning minskade

Läs mer

Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG

Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG Skärpta regler kräver nya lösningar Sjöfarten står inför stora utmaningar när de internationella miljökraven skärps. Som en av de första hamnarna i världen

Läs mer

E.ON Värme Sverige AB i Örebroregionen

E.ON Värme Sverige AB i Örebroregionen E.ON Värme Sverige AB i Örebroregionen Presentation 2012 Fjärrvärme i Västra Svealand I regionområde Västra Svealand bedriver E.ON Värme verksamhet i sex fjärrvärmenät Verksamheten i Örebro/Kumla/Hallsberg

Läs mer

Välkommen till REKO information Fjärrvärme

Välkommen till REKO information Fjärrvärme Välkommen till REKO information Fjärrvärme REKO Information Vad vill vi säga? 1. Vad är REKO 2. Vad har hänt de senaste året 3. Ekonomi 4. Hur ser framtiden ut 5. Hur ser prisutvecklingen ut 6. Vad är

Läs mer

Vilken framtid har gasbilarna? Magnus Bertilsson PR & Kommunikation, Volkswagen Sverige

Vilken framtid har gasbilarna? Magnus Bertilsson PR & Kommunikation, Volkswagen Sverige Vilken framtid har gasbilarna? Magnus Bertilsson PR & Kommunikation, Volkswagen Sverige Volkswagens strategi för drivlinor och bränslen Förnybara Elektricitet blue-e-motion e-tron twindrive SunFuel, biogas

Läs mer

Från kol och olja till sol och vind? om hur en omställning till ett hållbart energisystem kan se ut

Från kol och olja till sol och vind? om hur en omställning till ett hållbart energisystem kan se ut Från kol och olja till sol och vind? om hur en omställning till ett hållbart energisystem kan se ut 7 oktober 2013 Dr. Jon-Erik Dahlin Bildkällor: t.v.: Alan Zomerfeld WC, ö.t.h.: U.S. Air Force PD, n.t.h.:

Läs mer

Närområdets egna energibolag

Närområdets egna energibolag Närområdets egna energibolag Innehåll Om oss 3 Principen med fjärrvärme 4 Om kyla 8 Support för alla typer av frågor 10 Serviceavtal 12 Kampen om miljön 14 Socialt ansvar 15 Framtidens energikällor 16

Läs mer

Vägval för energi och klimat

Vägval för energi och klimat Vägval för energi och klimat Underlag för vägledande debatt i KF 2014-01-07 U N D E RL A G F Ö R V Ä G L E D A N D E D E B A T T I K F Vägval för energi och klimat Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd

Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd Var kommer de lokala utsläppen ifrån? Dikväveoxid 16% HFC 0,4% Metan 17% Koldioxid 67% Utsläpp av växthusgaser per invånare: år 1990 9,7 ton år 2006 6,5 ton Lokala

Läs mer

Miljöbokslut 2006. Höörs kommuns gröna nyckeltal

Miljöbokslut 2006. Höörs kommuns gröna nyckeltal Miljöbokslut 26 Miljöbokslutet är en redovisning av miljötillståndet i kommunen. Det är också ett sätt att följa upp kommunens eget miljöarbete. Miljöbokslutet med de gröna nyckeltalen ska fungera som

Läs mer

En studie om efterfrågan på gasfordon i Uppsala län. Julia Borgudd. i samarbete med Jonas Forsberg

En studie om efterfrågan på gasfordon i Uppsala län. Julia Borgudd. i samarbete med Jonas Forsberg En studie om efterfrågan på gasfordon i Uppsala län Julia Borgudd i samarbete med Jonas Forsberg Innehåll Bakgrund... 2 Syfte & metod... 2 Resultat... 3 Diskussion... 7 Referenser... 8 Bakgrund Den till

Läs mer

Klimatpolicy Laxå kommun

Klimatpolicy Laxå kommun Laxå kommun 1 (5) Klimatstrategi Policy Klimatpolicy Laxå kommun Genom utsläpp av växthusgaser bidrar Laxå kommun till den globala klimatpåverkan. Det största tillskottet av växthusgaser sker genom koldioxidutsläpp

Läs mer

Vindenergi. Holger & Samuel

Vindenergi. Holger & Samuel Vindenergi Holger & Samuel Hur utvinns elenergi ur vinden? Ett vindkraftverk består av ett torn med rotorblad samt en generator. Vinden får rotorbladen att snurra, varpå rotationen omvandlas till el i

Läs mer

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14 Hållbar utveckling Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos Datum: 2010-01-14 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Uppdraget... 4 1.2 Organisation... 4 1.3 Arbetsformer...

Läs mer

Energisituation idag. Produktion och användning

Energisituation idag. Produktion och användning Energisituation idag Produktion och användning Svensk energiproduktion 1942 Energislag Procent Allmänna kraftföretag, vattenkraft 57,6 % Elverk 6,9 % Industriella kraftanläggningar (ved mm) 35,5 % Kärnkraft

Läs mer

Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? Harry Frank. IVA och KVA. Harry Frank KVA - 1. 7 maj 2014 5/10/2014

Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? Harry Frank. IVA och KVA. Harry Frank KVA - 1. 7 maj 2014 5/10/2014 Harry Frank KVA - 1 5/10/2014 Harry Frank IVA och KVA Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? 7 maj 2014 - Harry Frank KVA - 2 Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? För att besvara

Läs mer

Vad är energi? Förmåga att utföra arbete.

Vad är energi? Förmåga att utföra arbete. Vad är energi? Förmåga att utföra arbete. Vad är arbete i fysikens mening? Arbete är att en kraft flyttar något en viss vägsträcka. Vägen är i kraftens riktning. Arbete = kraft väg Vilken är enheten för

Läs mer

Fram till år 2050 måste fossilbränsleanvändningen minskas radikalt.

Fram till år 2050 måste fossilbränsleanvändningen minskas radikalt. De industrialiserade ländernas välstånd har kunnat utvecklas tack vare den nästan obegränsade tillgången på fossila bränslen, speciellt olja. Nu råder emellertid stor enighet om att utsläppen från användning

Läs mer

Biogas Sydost. Henrik Svensson E.ON Gas Sverige AB

Biogas Sydost. Henrik Svensson E.ON Gas Sverige AB Biogas Sydost Henrik Svensson E.ON Gas Sverige AB Biogas på Wrams Gunnarstorps Gods grymt bra! Ny anläggning producerar biogas Gödsel från gårdens grisar och restprodukter från Findus i Bjuv omvandlas

Läs mer