Prolokoll Teknisko nömnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Prolokoll Teknisko nömnden"

Transkript

1 Sommonlröde Plots och tid ledomöter Tekniska nämnden Bäve , kl Zeidi Ström (M) Ordfürande Arura-Lena Heydar (S) 2:e vice ordfiirande Birgit Olofsson (M) Carl-Johan Sernestrand (FP) Martin Hellström (KD) $ 52-62,64-75 Per-Ame Andersson (S) Susanne Börjesson (S) utgick kl t.o.m. $ 68 Tobias Andreasson (S) Anders Nygren (S) Jarmo Uusitalo (MP) Tjönslgöronde ersötlore Ersötlore övrigo Ole Borch ftir Tage Nolstedt (C) 1:e vice ordforande Edith Elbing (S) fttr Martin Hellström (KD) $ 63 Edith Elbing (S) for Susanne Börjesson (S) från g 69 Seppo Räikkönen, Stf Teknisk chef, Tekniska kontoret, S 55,74 Eva Thol-Nordfeldt, Sekreterare Tekniska kontoret Eva Vendsalu-Kilman, medborgare $ 53 Lilibeth Gustafsson, Adm.chef, Telcriska kontoret, $ 55 Paula Nyman, Stabschef, Tekniska kontoret, $ 54-55, 59,75 Martin Hollerlz, Gatu- parkchef, Tekniska kontoret, 53, 55, Gunilla Hedlund, Mark- och exploateringschef, Tekniska kontoret, $ 55,64-5,68 Lars-Göran Johansson, Fastighetschef, Telcniska kontoret, $ 55, David Alfredsson, Skogsftirvaltare, Tekniska kontoret S Stefan Björling, Miljö och Stadsbyggnad, $ 62 Johnny Karlsson, Markstrateg, Tekniska kontoret $ Sten-Anders Olsson, Projektledare, Tekniska kontoret, $ 69 Utses ott juslero Justeringens plots och tid Jarmo Uusitalo S s, kl Paragrafer $$ U nderskritt sekreterore Eva Tho Underskrift ordföronde Ström Underskrift justeronde Jarmo Uusitalo Sommontröde Förvoros hos Ansloget sötts upp Ansloget tos ner BEVIS och ANSLAG om jusleringens fillkönnog vonde Tekniska nämnden 20I Tekniska kontoret adm. avd. våtn2 20r4-03-2s l6 Underskritl Justerandes signatur Eva Thol-Nordfeldt

2 20r s51 TN Dnr 2667 /8O Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering Sommonfotlning Upprop ftirrättas och justerande utses samt bestämmande av tid fiir justering. I tur att justera är Martin Hellström alt. Jarmo Uusitalo Tid for justering ärmåndag kl. 15:00. Beslut Tekniska nämnden beslutar att justering skermåndagen den24mars2014 kl och att utse Jarmo Uusitalo till justerande Justãrande, i'l-'il i

3 o a. ffi: 20r s52 TN Dnr 2013/00496 Medborgarförslag från Carola Hedlund angående upprustning av gångstig vid Södra vägen Sommqnfotlning Carola önskar en upprustning av den gamla gangstigen vid södra vägen. Gångstigen är en upptrampad naturstig genom ett naturmarksområde och ingen befintlig gångbana. Det bildas ofta denna typ av stigar igenom grönområden och är inga vä,gar som vi gör något med. Beslufsunderlog Tekni ska kontorets tj änsteskrivelse 2 0 I Beslut Tekniska nämnden beslutar att avslå Carola Hedlunds önskan då ingen gangväg finnes och med denna tjåinsteskrivelse anse medborgarfi)rslaget besvarat. Justerandes s.tgqgfur '><'f!

4 çç 1.,Y4 ry"{ i#j ôo f M'ù 20r s53 TN Dnr 2O13/OO497 Medborgarförslag från Eva Vendsalu-Kilman angående belysning på stigen mellan Lindåsvägen och Tureborg Sommonfotlning Ena Vendsalu-Kilman vill tillägga till sitt tidigare medbogarft)rslag i samma ämne att man kan använda sig av s k "motionsspårbelysning" vilket enligt Eva är ett betydligt billigare alternativ. I tidigare medborgafìirslag har meddelats att kommunen inte är väghållare fiir denna del utan detta är enskild väg som ligger utanfür detaljplanelagt område. Vägen har idag en gammal belysningsanläggning som kommunen troligtvis har satt upp. Denna är nu i behov av att b as alternativt tas ner. Kommunen har inte fiir avsikt att sätta upp en ny anläggning då vi inte är väghållare ftir den aktuella vägen. Beslutsunderlog 1-änsteskrivelseTekniskakontoret Beslul Tekniska kontoret floreslår Tekniska nämnden besluta att avslå medborgarforslaget och med denna tjänsteskrivelse anse medborgarfürslaget besvarat. J

5 o a 20r s54 TN Dnr 2013/00499 Medborgarförslag från UIf Larsson angående klädinsamling vid återvinningscentral Sommonfqttning Ulf Larsson har lämnat ett fürslag som innebär att det sätts upp en behållare ftir insamling av kläder på Kurveröds återvinningsstation. I Uddevalla finns några hjälporganisationer (Emmaus Björkå och Pingstkyrkans second hand) som har behållare uppställda fiir insamling av kläder. Det finns exempelvis behållare på återvinningsstationen vid Göteborgsvägen och vid återvinningscentralerna Havskuren och Aröd. Kommuner som Malmö, Skövde och Trollhättan samarbetar idagmed etablerade organisationer ftir en omfattande insamling av kläder, och många har också gjort överenskommelser med Förpacknings-och Tidningsinsamlingen (FTI) om att behållare fär ställas på återvinningsstationema fiir att öka tillgängligheten. Liknande samarbete kan åstadkoírmas i Uddevalla eftersom FTI i våra kontakter med dem inte motsäger sig detta. Det ligger också i linje med gällande miljömål och avfallsmål om att skapa ftjrutsättningar für återbruk och minska hushållsavfall. Beslulsunderlog Tekni ska kontorets tj änsteskriv else 20 L Beslut Tekniska nåimnden beslutar attläta tekniska kontoret fortsätta verka ftir lämpliga lösningar och samarbeten enligt gällande miljömål och avfallsmål ftir att främja återbruk i Uddevalla kommun samt att hänvisa till befintliga insamlingsbehållare flor kläder och därigenom anse medborgarftirslaget besvarat.

6 a0 ffi: s55 TN Dnr 2014/00096 Planeri n gsd ia log Íör Sommonfotlning Information om planeringsdialogen ftir 20 I Beslut kommer att tas i tekniska nämnden Beslul Tekniska nåimnden godkände informationen /t,^f1. Justerandes sig gtur (VV

7 o a ïeknisko nömnden S 56 TN Dnr 2014/00086 Remiss till tekniska nämnden angående förslag till föreskrifter om bärighetsklasser i Västra Götaland Sommonfottning Trafikverket har skickat en remiss om fiirslag till nya fiireskrifter samt upphävande av ftireskrifter om båirighetsklasser i Västra Götalands Län. Inga foråindringar berör vägar i Uddevalla kommun Beslutsunderlog Tekniska kontoret tjänsteskriv else Beslut Tekniska nåimnden beslutar att inte lämnar nägra synpunkter på Trafikverkets florslag till nya fiireskrifter J

8 aç s57 TN Dnr 2014/OOO87 Ansökan om anordnande av marknad på torget i Ljungskile Sommonfotlning En ansökan har inkommit från Uddevalla Näringslivs Ljungskilegrupp om att fä bedriva torghandel med liknande fi)rutsättningar som Uddevalla Centrumutveckling har ftir Kungtorget. Målsättningen är att anangera marknadsdagar vid 4-5 tillfüllen per år. Beslulsunderlog Tj änsteskrivelse 20 I Beslut Tekniska nämnden beslutar att uppdra åt gatu- parkavdelningen att teckna ett samarbetsavtal om torghandel i Ljungskile med Uddevalla Näringsliv. Justerandes

9 QO Protokoll S 58 lnformation om centrumåtgärder TN Dnr 2O14/OOO14 Sommqnfottning Martin Hollertz informerade om hur arbetet har gått med omprogrammering av parkeringsautomaterna. Det har varit en hel del strul, bland att har tekniska kontoret inte fått någon information från ftiretaget om att automaterna kräver mer el, så nu måste detta åtgärdas. Det är även en del administrativt strul med banken. Stefan Björling o Martin Hollertz har varit på möte om utsmyckningen på torget. 22 st konstnárer har varit intresserade, utav dessa ska man välja 4 st som man då går vidare med där de får presentera sina ftirslag. Och i slutändan blir det en konstnár som ñr uppdraget. Arbetsgruppen består av 13 personer från olika ftirvaltningar. En jury består av två konstnärskonsulter, Carl Casimir, Katarina Hansson kultur o fritidschefen samt Tina Wigfors på tekniska kontoret. Tekniska nämnden godkände informationen

10 o a' 20r sse TN Dnr 2014/OOO85 Utvärdering av servicedeklaration för bostadsanpassning Sqmmonfotlning Utvärdering av servicedeklaration für bostadsanp assning är genom for d 2007, och nu senast hösten Rapporten innehåller resultat från enkätundersökningen och jämfiirelser mot tidigare undersökning. Andel nöjda med bemötande är 92 o och uppffller målet (90 \ Resultatet für brukares nöjdhet som helhet med bostadsanpassningen är 86 o/o och ligger något under målnivån (90 ). Det har också minskat sedan undersökningen I rapporten finns redovisat vilka fiirbättringar som verksamheten jobbar vidare med. Beslulsunderlog Tekniska kontorets tjänsteskriv else, Rapport : Utvärdering av servicedeklaration ftir bostadsanpassning 2013 Beslul Tekniska nämnden beslutar att godkänna utvärderingen av s ervi cedeklaration ftir bo stadsanpas sning.

11 o a' ffi: Protokoll s60 TN Dnr 2014/00071 Lokalförsörjningsplan för Uddevalla kommun Sqmmonfotlning Det fortsatta arbetet med lokalftirsörjningsplanen utifrån riktlinjerna lor lokalftirsörjning (UaFS23/2006 Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006 $ 175) har ftir dom kommande 10 åren sammanställts enligt bifogad plan. Beslulsunderlog Tekniska kontorets tj änsteskriv else 20I Lokalfiirsörjningsplan 20 I Yrkonde S-gruppen yrkar på att ändra i lokalfiirsörjningsplanen på sid 4 punkten om Arödsdalshemmet att ta bort andra meningen. PropositionsordnÍng Ordflorande ställde proposition på ftirslaget i handlingarna mot S-gruppens yrkande. Nåimnden beslutade enligt S-gruppens yrkande. Beslut Tekniska nämnden beslutar att godkänna Lokalftirsörjningsplanen2}I4-2}23 i de delar den berör Tekniska nämnden med den ändringen i lokalforsörjningsplanen på sidan 4 punkten som handlar om Arödsdalshemmet att andrameningen tas bort. J signatur

12 o a' 20r S ól TN Dnr 2010/00551 Rimnersvallen, ombyggnad och renovering Sommonfotlning Arbetet påbörjades i november 2012 och avslutades i juli Garantibesiktning kommer att utfijras i juli Kostnaden für ombyggnaden och renoveringen blev kronor vilket med kronor understiger beräknad kostnad och tekniska nämndens anslag for projektet. För rubricerade projekt har tekniska nämnden anvisat medel enligt füljande: TN $ 179,2012 Summa: Beslulsunderlog kr kr Tekniska kontoret tj änsteskrivelse Beslut Tekniska nämnden beslutar att godkåinna fiireliggande slutredovisning for ombyggnad och renovering av Rimnersvallen att återftira ej fìirbrukade medel till investeringsbudgeten J signatur

13 S 62 TN Dnr 2014/00072 Bestämmelser för Uddevalla kommuns skogsinnehav Sqmmonfotlning Tekniska kontorets mark- och exploateringsavdelning har tagit fram ett ftirslag till nya beståimmelser fiir Uddevalla kommuns skogsinnehav. Sedan tidigare finns ett kortfattat dokument framtaget av Tekniska nämndens dåvarande kanslis "skogsgrupp" (antaget ) som reglerar kommunens skogsinnehav i fyra olika skötselgrupper. De nya bestämmel serna ftireslås ersätta detta dokument. Syftet med bestämmelserna är att tydliggöra syftet med kommunens skogsinnehav på ett principiellt plan. Dokumentet pekar ut fem principiella ställningstaganden; skogsägandets bidrag till friluftsliv, rekreation och upplevelser; skogsinnehavet som bidrag till den biologiska mångfalden; skogsinnehavet som garant ftir en god markreserv; skogsinnehavets ekonomiska principer samt naturreservatens fiorvaltning. Genom bestämmelserna tydliggör Uddevalla kommun sina ambitioner med skogen. Bestämmelserna redovisar också fakta gällande nuvarande skogsinnehav för att tydliggöra fijr nämnden vilket innehav kommunen fi)rfogar över. Bestämmelserna ftir Uddevalla kommuns skogsinnehav blir skogsfi)rvaltarens övergripande arbetsredskap i fiirvaltningen, skötseln och hanteringen av skogen. I detalj styrs detta arbete av skogsbruksplanen. Samtidigt utgör dokumentet ett viktigt styrinstrument fiir mark- och exploateringsavdelningens markftirvåirvsstrategier. Bestämmelserna är framarbetade i nära samarbete med kultur- och fritidsftirvaltningen och miljö- och stadsbyggnadsftirvaltningen som berörs i friluftsfrågor respektive ftirvaltningen av kommunens naturreservat. Beslulsunderlog Tekni ska kontorets tj änsteskriv else 20 I I 3 Bestämmelser för Uddevalla kommuns skogsinnehav Tekniska nämndens kansli: rapport från "skogsgruppen" med fürslag till riktlinjer ftir skogspolitiskt program ftir Uddevalla kommun; Yrkonde Martin Hellström (I(D) yrkar pà attbordlägga ärendet och ta upp det på mötet den 17 apnl20l4. srgnatur

14 a9 20t Forts. $ ó2 Proposilion Ordforande ställde proposition på om vi ska avgöra ärendet idag mot att bordlägga ärendet. Nämnden beslutade enligt Martin Hellströms (KD) yrkande. Beslut Tekniska nämnden beslutar att bordlägga ärendet och ta upp det på tekniska nämnden den 17 apnl2014 J signatur

15 f *ffi: Ieknisko nömnden 20t só3 TN Dnr 2O14/OOO89 Förslag till beslut om förklarande av naturminne, Kurveröd 1:2 Sqmmonfotlning Inom ramen fiir projektet Värna Skyddsvärdaträd skall Uddevalla kommun utse ett symbolträd. Symbolträdet skall skyddas mot framtida awerkning. En ek, belägen bredvid rondellen, vid infarten till stadshuset füreslås bli symbolträd och skyddas genom att man lorklarar eken som naturminne. Eken uppfyller kriterierna flor skyddsvärt träd och är säreget eftersom det samtidigt väljs ut som ett symbolträd für Uddevalla kommun. Beslutsunderlog Tj åinsteskrivelse, daterad Förslag till tj?insteskrivelse, MSB, daterad , Dnr 2013:3558 "Förslag till beslut om ftirklarande av naturminne" Beslul Tekniska nämnden beslutar att upplåta ett markområde på ca 8m * 15m runt eken, avseende del av fastigheten Kurveröd 1:2, samt att âûa sig skötseln av det fiireslagna naturminnet signatur

16 a0 Þ ffi: Protokoll s64 TN Dnr 2014/00068 Markanvisningsavtal för Tjöstelsröd 2:21 Sommonfotlning Detaljplanen möjliggör byggnation upp till ca 30st lägenheter. Tanken med lägenhetema är seniorbostäder. Inom fastigheten finns idag en tennisanläggning, som nyttjas av Ljungskile tennisftirening. Ett markanvisningsavtalhar tagits fram mellan Uddevalla kommun och Uddevallahem. I markanvisningsavtalet regleras bland annat vilka rättigheter och skyldigheter parterna har samt vem som ska stå ftir vilka kostnader. Bland annat ska Uddevalla kommun bekosta marksanering, om exploatören kan påvisa att det finns mer markfüroreningar än vad som framkommit i den undersökning som gjorts. Overenskommen köpeskilling är kr. Beslulsunderlog Markanvisningsavtal 1jänsteskrivelse daterad Detaljplan, aktuellt område markerat med röd linje. Beslut Tekniska nåimnden beslutar att med egen tillstyrkan fiireslå kommunfullmfütige att godkåinna upprättat markanvisningsavtal mellan Uddevalla kommun och Bostadsstiftelsen Uddevallahem avseende exploatering av fl erbostadshus inom fastigheten 1j östelsröd 2:21. srgnatur

17 20r S ó5 TN Dnr Exploatering av bostäder på Utsiktsvägen, Uddevalla kommun Sommonfottning Detaljplanen "Utsiktsvägen" Fastigheten Ljungs-Kärr 1:8, 1:60 m fl., Ljungskile Uddevalla kommun vann laga kraft och syftar till att uppflora bostäder på del av fastigheterna Ljungs-Kärr 1:8, 1:60, se bilaga 1 Under november månad 2013 gickmark och exploateringsavdelningen ut med en intresseftirfrågan där man ville att intressenter skulle lämna in lorslag på byggnation på fastigheten Ljungs-Kärr l:131 i enlighet med gällande detaljplan. Under ftirfrågningstiden fick kommunen inte in någon intresseanmälan. Efter tiden ftir intresseanmälan gått ut inkom Dalaträhus med ett ftirslag på byggnation. Förslaget innebär att man uppfiir flerbostadshus für ägarlägenheter samt friköpta radhus, se bilaga 2. Tekniska kontoret finner fürslaget med ägarlägenheter och radhus intressant och füreslår därflor att markanvisningsavtal ska framfiirhandlas med Dalaträhus. Eftersom intresseanmälan och fiirslag på byggnation inkom efter att tiden ftir intresseanmälan gått ut, fâr detta ske genom en direktanvisning enligt kommunens markanvisningspolicy. Beslulsunderlog Tj åinsteskrivelse Markerad detaljplan, bilaga 1 Förslag till byggnation, bilaga 2 Beslut Tekniska nämnden beslutar att godkänna att Mark och Exploatering upprättar markanvisningsavtal med Dalaträhus avseende exploatering av flerbostadshus samt radhus på fastigheten Ljungs-Kärr l:137, bilaga 1 och i enlighet med ftirslag till byggnation, bilaga2

18 a9 Ieknisko nömnden 20t S ó6 TN Dnr 2014/00059 Remiss angående utvidgning av strandskyddsområden i Uddevalla kommun Sommonfotlning Sedan nya strandskyddsbestämmelser trätt i kraft gäller att utvidgat strandskydd endast omfattar områden som beslutats enligt den nya lagstiftningen. Länsstyrelsen har därftir gjort en översyn av områden som skall omfattas av utökat strandskydd. Länsstyrelsen avser att ftirordna om utvidgat strandskydd i Uddevalla kommun till 300 m utmed kuststräckan 200 mutmed ett antal i remisshandlingen namngivna sjöar. Tekniska kontoret har inget att invända mot motiven till och tillämpningen av utvidgningen av strandskyddet. Förslaget påverkar inte i någon väsentlig omfattning pågående användning av mark som kommunen äger. Enda undantagetär på fastigheten Forshälla-Sund 1:8, innanft)r Bållevik. Där pågår planarbete ftir småbåtshamn med parkeringsplatser m.m. Av praktiska skäl finns anledning att redan nu undanta del av området fran utvidgat strandskydd genom anpassning av den nya strandskyddsgränsen. Beslulsunderlog Remisshandling angående utvidgning av strandskyddsområden i Uddevalla kommun. Tekni ska kontorets tj änsteskriv else 20 I Beslul Tekniska nåimnden beslutar att med det undantag som redovisas som fürslag till anpassad g ins enligt denna tjänsteskrivelse tillstyrka länsstyrelsens ftirslag till utvidgning av strandskyddsområden i Uddevalla kommun. signatur

19 çç 20r só7 TN Dnr 2014/00092 Samråd angående etablering av vindkraftpark Högen i Lilla Edets kommun. Sommonfotlning På Backamo flygrlats bedrivs en omfattande verksamhet av privaþersoner och flygklubbar men också av ett loretag som bedriver flygskola, uppdragsflygningar m.m. Uddevalla kommun räknas som verksamhetsutövare men verksamheten som sådan bedrivs av dem som arrenderar hangarplatser på f?iltet. Dessa har ett organiserat samarbete i en flygfültsfrirening. Samrådshandlingen ftir vindkraftsetableringar i Högen i Lilla Edets kommun avser etablering av en vindkraftpark ca2l<rn sydost om flygfültet. Representant ftir flygverksamheten önskar att kommunen som verksamhetsutövare ger sin syn på etableringen. Enligt uppgrft fran de samrådsyttranden som tidigare inlåimnats (bilägges) och uppgifter från ordftiranden i flygfiiltsftireningen innebär en etablering av vindkraftspark Högen en betydande begränsning lor flygverksamheten. Sannolikt behöver flygvägar vid start och landning läggas om på ett sätt som kan medlora ökade störningar für boende i området. Det påpekas också att Backamo flygplats fätt en alltmer ökad betydelse som flygplats fiir mindre flygplan då möjligheterna att använda bl.a. Säve flygfiilt minskar p.g.a. ökande andel trafikfl yg. Tekniska kontoret ftirutsätter att verksamheten vid Backamo flygplats är så viktig ftir kommunen att verksamheten bör kunna bibehållas och utvecklas. Sammantaget bedömer tekniska kontoret därftir att en etablering av vindkraftpark Högen riskerar att medflora så stora begränsningar av möjligheten att utöva och utveckla flygverksamheten på Backamo flygfiilt att etableringen inte bör komma till stand. Beslutsunderlog Samrådshandlingar för Vindkraftpark Högen, Lilla Edets kommun, 20II Samrådsyttranden från Flyguppdraget AB resp Tekniska kontorets tj änsteskriv else Beslul Tekniska nämnden beslutar att återremittera ärendet. signatur

20 20r só8 TN Dnr 2013/00088 Kommunal spolplatta på Junokajen Sommonfotlning Den kommunala Junokajen används sedan flera år tillbaka ftir isättning och upptagning avbåttar. Skärpta miljökrav innebär nu att krav ställs på den som tar upp sin båt. För att sfüerställa att upptagning och avspolning av bäiar kan ske på ett miljösäkert sätt beslutade Tekniska nämnden att ge tekniska kontoret i uppdrag att upprätta arrendeavtal på Junokajen für ändamålet spolplattor och annat nödvändigt ftir ändamålet. Junokajen genomgick ftir en tid sedan en besiktning vilken redovisade vissa brister och slitage på kajen. Denna behöver därflor inom loppet av cirka 5 år genomgå en reparation och kostnaderna für denna, ca 5 miljoner, måste anvisas ur kommande investeringsbudget. För att möjliggöra reparation behöver beslut om utarrenderingtaget , TN/2013:88 $ 131, ersättas. Områdena lor spolplattorna behöver flyttas in minst fyra meter från kajkant ftir att inte färsvåra, alternativt omöjliggöra framtida reparationer. Beslutsunderlog 1-änsteskrivelse daterad 20 I Beslul Tekniska nåimnden beslutar att ersättabeslut taget , TN/2013:88 $ 131, gällande loreslagna arendeområden ftir spolplattor och i stället besluta at dra in arrendeområdenas gränser med minst fyra meter från kajkant att ur kommande investeringsbudget für anvisa medel om 5 miljoner kronor ftir reparation av kajen. signatur

21 ç9 Protokoll 20t sóe TN Dnr 2014/00016 lnformation om Hamnen Sommonfottning Sten-Anders Olsson informerade om att det gjorts en Riskinventering av magasinen. ÖeU 1Översiktsplaneringsutskottet) - har godkänt 2 uppdragnu går det vidare till låinsstyrelsen och trafikverket ftir beslut. Badö norr där finns avstängda ytor som måste åtgärdas. Hasselbacken, upphandlingen är klar. Anbud följer budget. Belysningen kommer att projekteras separat. En informationstavla är uppsatt i Hasselbacken som talar om attbyggnation pågår Tekniska nämnden godkände informationen signatur

22 a9 Protokoll 20t S 70 Aterkoppling av nämndsbeslut TN Dnr 2O14/OOO2O Tekniska nämnden godkände informationen signatur

23 f ;,o,ffi: s7t Anmälni ngsären den TN Dnr 2O14/OOO15 Sommonfotlning a) Protokollsutdrag fran KF om riktlinjer fiir mutor och annan komrption i Uddevalla kommun Beslulsunderlog Beslul Tekniska nämnden beslutar att ärendena ovan läggs till handlingarna. t signatur

24 f Ieknisko nömnden s72 TN Dnr 2O14/OOO2? Delegations bes I ut - besl utsattest, fu I I makte r, sekretessbeläggande av allmän handling Sommonfotlning a) Delegationnr 7c, daterad sekretessbelägga allmän handling rörande upphandling TN 20 I 3/490 ftjrstärkning Hasselbacken b) Delegationnr I2a, daterad Villkor für parkering i Uddevalla Centrum c) Delegationnr l2a, daterad Villkor für parkering i Uddevalla Centrum d) Delegation l2a, daterad Villkor für parkering i Uddevalla Centrum e) Delegationl2a, daterad Tättbebyggt område i Utby Beslut Tekniska nämnden beslutar att ärendena ovan kan läggas till handlingarrra srgnatur

25 ç9,ffi: Ieknisko nömnden S 73 TN Dnr 2014/00017 Information Handikappråd / Pensionärsråd Sommonfotlning Edith Elbing har informerat Handikapprådet om svaret hon ffitt från Paula Nyman gällande cykelvägen mellan Fasseröd och Dalaberg som var i dåligt skick. De var nöjda med svaret. Paula Nyman skall vara med på Handikapprådet i maj månad. Tekniska nåimnden godkände informationen. signatur

26 o a ffi: S 74 TN Dnr 2014/OOO18 I nformation Ordförande / Förvaltn ingschef Sommonfotlning Ordftirande informerade om en inbjudan till invigning av Trygghetsboende vid Ryttaren som är den 9 apnl20l4, kl Det har även kommit en kurs "Demokrati fiir alla" som är den l l april på Hotell Bohusgården mellan kl Seppo Räikkönen informerade om att Patrik Petrés uppdrag åt Uddevalla Utvecklings AB har forlängts till maj månad. Tekniska nämnden godkåinde informationen signatur

27 o a. io ffi: 20r s75 övrigt TN Dnr 2014/OOO19 Sommonfottning Edith Elbing tycker det åir bra om de som är ordinarie i pensionärsråd och handikappråd att de hör av sig till ersättarna om de inte kan närvara vid möten. Paula Nyman informerade om att Bomsystemet vid Havskurentippen nu är på gång. Boende i andra kommuner som kommer till tippen ska fä betala 100 kr. En fråga kom upp om boende utanftir kommunen kommer med tryckimpregnerat virke vad det skulle kosta. Paula tar med sig denna fråga. Anna-Lena Heydar tycker att nämnden borde fr en rapport om arbetsmiljöfrågor vid varje nämndsmöte. Nämnden beslutade att ha detta som en stående punkt i kallelsen. Tekniska nämnden godkåinde informationen signatur

PROTOKOLL. övrrot. BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännag vande

PROTOKOLL. övrrot. BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännag vande 2013-03-2r TEKNISKA NÀMNDEN SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID Tekniska nämnden Kasen kl. 13:00-16:30 TEDAMöTER TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE ERSÄTTARE övrrot Zeidi Ström (M) Ordlorande Tage Nolstedt (C) 1:e vice ordftirande

Läs mer

Stig Olsson (C) för Birgit Olofsson (M) Matthijs Klomp (KD) Edith Elbing (S) Marie Lundström (V) Ole Borch (MP) Patrik Petré, Lars-Göran Johansson

Stig Olsson (C) för Birgit Olofsson (M) Matthijs Klomp (KD) Edith Elbing (S) Marie Lundström (V) Ole Borch (MP) Patrik Petré, Lars-Göran Johansson SAMMANTRÄDE Tekniska nämnden PLATS OCH TID Bäve kl. 14:00 LEDAMÖTER TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE ERSÄTTARE ÖVRIGA Henrik Sundström (M) Ordförande Tage Nolstedt (C) 1:e vice ordförande Anna-Lena Heydar (S) 2:e

Läs mer

ijo/1 ~.. fa~-1::4!u-#411... W/Jtt l-il-j va Th 1-Nordfeldt .. ~... ((!~Cf. P... PROTOKOLL 2012-04-19 Tekniska nämnden

ijo/1 ~.. fa~-1::4!u-#411... W/Jtt l-il-j va Th 1-Nordfeldt .. ~... ((!~Cf. P... PROTOKOLL 2012-04-19 Tekniska nämnden SAMMANTRÄDE Tekniska nämnden PLATS OCH TID Bäve kl. 13:00-17:00 LEDAMÖTER Henrik Sundström (M) Ordförande Tage Nolstedt (C) l :e vice ordförande Anna-Lena Heydar (S) 2:e vice ordförande RolfJonsson (FP

Läs mer

Tekniska nämnden. Edith Elbing (S) för Per-Arne Andersson (S) Ole Borch (MP) för Jarmo Uusitalo (MP)

Tekniska nämnden. Edith Elbing (S) för Per-Arne Andersson (S) Ole Borch (MP) för Jarmo Uusitalo (MP) l PROTOKOLL SAMMANTRÄDE Tekniska nämnden PLATS OCH TID Bäve kl. 13:00-16:30 LEDAMÖTER TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE ERSÄTTARE ÖVRIGA UTSES ATT JUSTERA JUSTERINGENS PLATS OCH TID UNDERSKRIFT SEKRETERARE Henrik

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 12mars 2014 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till Annika Thorström, e-post annika.thorstrom@uddevalla.se

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo Eriksson (C)

Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo Eriksson (C) Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2011-08-11 1 (27) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet i kommunhuset, kl. 09.00-11.30 Beslutande Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2014-08-26 1 Plats och tid: Stadshuset Värnamo, 2014-08-26, kl 13.30 16.40 ande: Övriga närvarande: Gottlieb Granberg (M) Margaretha Fransson (M) Lena Freij (KD) Göran Andersson

Läs mer

LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (50)

LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (50) LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (50) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset. kl 13.15 16.35 Beslutande Enligt bifogad närvarolista Justerare Inger B Larsson (S) och Sana Suljanovic (M) Tid och plats

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-02-10 1 [38] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, kl. 15.00 17.50 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Bo Bertelsen (M) 1:e vice ordförande Lars Thorsson (M) Yvonne Andersson

Läs mer

Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279

Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279 284 Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279 Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Utses att justera Maria Lähetkangas Justeringsdatum 21 maj 2014 Paragrafer 109-144

Utses att justera Maria Lähetkangas Justeringsdatum 21 maj 2014 Paragrafer 109-144 1 (82) Plats och tid Nacka stadshus kl. 15.00 18.55 BESLUTANDE Cathrin Bergenstråhle (M) Leif Holmberg (C) t.o.m. 126 Helena Westerling (S) Johan Hiller (M) Eric Lindahl (M) Pernilla Hsu (M) Bjarne Hanson

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

PROTOKOLL 1 (31) 2015-06-22

PROTOKOLL 1 (31) 2015-06-22 PROTOKOLL 1 (31) 2015-06-22 Tekniska nämnden Plats och tid Samhällsbyggnad, Odenrummet kl. 13:15-17:55 ande Ola Burström(S), ordförande Rune Wästerby(MP), vice ordförande Mikael Bystedt(S) Jonas Segerlund(S)

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Protokoll. Tekniska nämnden 2010-12-20 95-101

Protokoll. Tekniska nämnden 2010-12-20 95-101 Tekniska nämnden = 95-101 Tekniska nämnden sammanträde den 20 december 2010 Informationer och överläggningar 95 Kontroll enligt internkontrollplan 2010 för tekniska kontoret 96 Fördjupad översiktsplan

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s)

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-17 1. Plats och tid Maritimt Centrum, 08.30-16.45 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (53) Plats och tid kl 09:30, Stadshuset Ovalen ande Brith Fäldt (V) ordförande Magnus Nyström (S) vice ordförande Jenny Savela (S) Stig Rönnbäck (S) Carola Sundqvist (S) Esbjörn Häggström (MP) Karl-Erik

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 2015-09-15

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 2015-09-15 1(36) Plats och tid Konferensrum 105, Ale Kulturrum, kl. 09:00 12:20 (ajournering 10:30-10:45 och 11:20-11:30) ande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2008-03-31. ordförande Alf Michelsen (m) vice ordförande Lena Archenholtz (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2008-03-31. ordförande Alf Michelsen (m) vice ordförande Lena Archenholtz (m) Sammanträdesdatum s. 1 (28) Plats Kommunhuset, Lomma Tid Måndagen den 31 mars 2008, kl. 14.00-19.00 Beslutande Anders Berngarn (m) ordförande Alf Michelsen (m) vice ordförande Lena Archenholtz (m) ledamot

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden 2012-09-06 144 Innehållsförteckning Ärende 79 Strandskyddsdispens för uppförande av stall, Munkaskog 1:29... 146 80 Olovligt byggande, X... 148 81 Förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus, Domneberg

Läs mer

Jan Simonsson, sekreterare Mats Ove Svensson, kommunchef. Kommunhuset, 2009-02-20, kl. 09.00. Jan Simonsson. Robert Höij

Jan Simonsson, sekreterare Mats Ove Svensson, kommunchef. Kommunhuset, 2009-02-20, kl. 09.00. Jan Simonsson. Robert Höij Plats och tid Folkets Hus i Kungshamn, kl. 17.30 19.00 Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagare Robert Höij (m), ordförande Jan Ulvemark (s), 1:e vice ordförande Barbro Eriksson (fp), 2:e vice

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen/Bårholmen2014-10-30, kl. 8:15

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen/Bårholmen2014-10-30, kl. 8:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Öppna sammanträdet börjar kl. 8.15 Ärende 1-28, Ärenden 29-33 ej

Läs mer

Gunilla Grudevall-Steen, ordf (FP) Eva Närvä-Eickenrodt (M) 217-231

Gunilla Grudevall-Steen, ordf (FP) Eva Närvä-Eickenrodt (M) 217-231 1 (32) Plats och tid Nacka stadshus Kl 16.00 17.45 BESLUTANDE Gunilla Grudevall-Steen, ordf (FP) Eva Närvä-Eickenrodt (M) 217-231 Per Chrisander (MP) Anders Bruhn (M) Bo Bergkvist (M) Karin Zelmerlööw

Läs mer

1 (65) 2012-02-16. BEVIS om justeringens tillkännagivande PROTOKOLL UDDEVALLA KOMMUN. Plats och tid Miljö och Stadsbyggnad kl. 10:00-16:00.

1 (65) 2012-02-16. BEVIS om justeringens tillkännagivande PROTOKOLL UDDEVALLA KOMMUN. Plats och tid Miljö och Stadsbyggnad kl. 10:00-16:00. PROTOKOLL 1 (65) Plats och tid Miljö och Stadsbyggnad kl. 10:00-16:00 Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagare Utses justera Justeringens plats och tid Gunila Jivén, (M) Mikael Staxäng, (M) Lilian

Läs mer

Justerande... Kaj Nilsson ANSLAG/BEVIS. Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justerande... Kaj Nilsson ANSLAG/BEVIS. Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Plats och tid Stadshuset B-salen, 14.00-15.00 Ledamöter och ersättare Beslutande Carl-Åke Andersson (S) ordförande Oskar Reimer (MP) vice ordförande Sören Viking (S) Emmy Widqvist (S) Håkan Johansson (V)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-25 1-49

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-25 1-49 Kommunstyrelsen 2014-03-25 1-49 Plats och tid Sammanträdesrum A 1, kl. 15.25-17.40 ande Ajournering kl. 17.25-17.30 Jörgen Warborn (M) Ann-Charlotte Stenkil (M) Lena Andersson (M) Micael Åkesson (M) Harald

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer