Prolokoll Teknisko nömnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Prolokoll Teknisko nömnden"

Transkript

1 Sommonlröde Plots och tid ledomöter Tekniska nämnden Bäve , kl Zeidi Ström (M) Ordfürande Arura-Lena Heydar (S) 2:e vice ordfiirande Birgit Olofsson (M) Carl-Johan Sernestrand (FP) Martin Hellström (KD) $ 52-62,64-75 Per-Ame Andersson (S) Susanne Börjesson (S) utgick kl t.o.m. $ 68 Tobias Andreasson (S) Anders Nygren (S) Jarmo Uusitalo (MP) Tjönslgöronde ersötlore Ersötlore övrigo Ole Borch ftir Tage Nolstedt (C) 1:e vice ordforande Edith Elbing (S) fttr Martin Hellström (KD) $ 63 Edith Elbing (S) for Susanne Börjesson (S) från g 69 Seppo Räikkönen, Stf Teknisk chef, Tekniska kontoret, S 55,74 Eva Thol-Nordfeldt, Sekreterare Tekniska kontoret Eva Vendsalu-Kilman, medborgare $ 53 Lilibeth Gustafsson, Adm.chef, Telcriska kontoret, $ 55 Paula Nyman, Stabschef, Tekniska kontoret, $ 54-55, 59,75 Martin Hollerlz, Gatu- parkchef, Tekniska kontoret, 53, 55, Gunilla Hedlund, Mark- och exploateringschef, Tekniska kontoret, $ 55,64-5,68 Lars-Göran Johansson, Fastighetschef, Telcniska kontoret, $ 55, David Alfredsson, Skogsftirvaltare, Tekniska kontoret S Stefan Björling, Miljö och Stadsbyggnad, $ 62 Johnny Karlsson, Markstrateg, Tekniska kontoret $ Sten-Anders Olsson, Projektledare, Tekniska kontoret, $ 69 Utses ott juslero Justeringens plots och tid Jarmo Uusitalo S s, kl Paragrafer $$ U nderskritt sekreterore Eva Tho Underskrift ordföronde Ström Underskrift justeronde Jarmo Uusitalo Sommontröde Förvoros hos Ansloget sötts upp Ansloget tos ner BEVIS och ANSLAG om jusleringens fillkönnog vonde Tekniska nämnden 20I Tekniska kontoret adm. avd. våtn2 20r4-03-2s l6 Underskritl Justerandes signatur Eva Thol-Nordfeldt

2 20r s51 TN Dnr 2667 /8O Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering Sommonfotlning Upprop ftirrättas och justerande utses samt bestämmande av tid fiir justering. I tur att justera är Martin Hellström alt. Jarmo Uusitalo Tid for justering ärmåndag kl. 15:00. Beslut Tekniska nämnden beslutar att justering skermåndagen den24mars2014 kl och att utse Jarmo Uusitalo till justerande Justãrande, i'l-'il i

3 o a. ffi: 20r s52 TN Dnr 2013/00496 Medborgarförslag från Carola Hedlund angående upprustning av gångstig vid Södra vägen Sommqnfotlning Carola önskar en upprustning av den gamla gangstigen vid södra vägen. Gångstigen är en upptrampad naturstig genom ett naturmarksområde och ingen befintlig gångbana. Det bildas ofta denna typ av stigar igenom grönområden och är inga vä,gar som vi gör något med. Beslufsunderlog Tekni ska kontorets tj änsteskrivelse 2 0 I Beslut Tekniska nämnden beslutar att avslå Carola Hedlunds önskan då ingen gangväg finnes och med denna tjåinsteskrivelse anse medborgarfi)rslaget besvarat. Justerandes s.tgqgfur '><'f!

4 çç 1.,Y4 ry"{ i#j ôo f M'ù 20r s53 TN Dnr 2O13/OO497 Medborgarförslag från Eva Vendsalu-Kilman angående belysning på stigen mellan Lindåsvägen och Tureborg Sommonfotlning Ena Vendsalu-Kilman vill tillägga till sitt tidigare medbogarft)rslag i samma ämne att man kan använda sig av s k "motionsspårbelysning" vilket enligt Eva är ett betydligt billigare alternativ. I tidigare medborgafìirslag har meddelats att kommunen inte är väghållare fiir denna del utan detta är enskild väg som ligger utanfür detaljplanelagt område. Vägen har idag en gammal belysningsanläggning som kommunen troligtvis har satt upp. Denna är nu i behov av att b as alternativt tas ner. Kommunen har inte fiir avsikt att sätta upp en ny anläggning då vi inte är väghållare ftir den aktuella vägen. Beslutsunderlog 1-änsteskrivelseTekniskakontoret Beslul Tekniska kontoret floreslår Tekniska nämnden besluta att avslå medborgarforslaget och med denna tjänsteskrivelse anse medborgarfürslaget besvarat. J

5 o a 20r s54 TN Dnr 2013/00499 Medborgarförslag från UIf Larsson angående klädinsamling vid återvinningscentral Sommonfqttning Ulf Larsson har lämnat ett fürslag som innebär att det sätts upp en behållare ftir insamling av kläder på Kurveröds återvinningsstation. I Uddevalla finns några hjälporganisationer (Emmaus Björkå och Pingstkyrkans second hand) som har behållare uppställda fiir insamling av kläder. Det finns exempelvis behållare på återvinningsstationen vid Göteborgsvägen och vid återvinningscentralerna Havskuren och Aröd. Kommuner som Malmö, Skövde och Trollhättan samarbetar idagmed etablerade organisationer ftir en omfattande insamling av kläder, och många har också gjort överenskommelser med Förpacknings-och Tidningsinsamlingen (FTI) om att behållare fär ställas på återvinningsstationema fiir att öka tillgängligheten. Liknande samarbete kan åstadkoírmas i Uddevalla eftersom FTI i våra kontakter med dem inte motsäger sig detta. Det ligger också i linje med gällande miljömål och avfallsmål om att skapa ftjrutsättningar für återbruk och minska hushållsavfall. Beslulsunderlog Tekni ska kontorets tj änsteskriv else 20 L Beslut Tekniska nåimnden beslutar attläta tekniska kontoret fortsätta verka ftir lämpliga lösningar och samarbeten enligt gällande miljömål och avfallsmål ftir att främja återbruk i Uddevalla kommun samt att hänvisa till befintliga insamlingsbehållare flor kläder och därigenom anse medborgarftirslaget besvarat.

6 a0 ffi: s55 TN Dnr 2014/00096 Planeri n gsd ia log Íör Sommonfotlning Information om planeringsdialogen ftir 20 I Beslut kommer att tas i tekniska nämnden Beslul Tekniska nåimnden godkände informationen /t,^f1. Justerandes sig gtur (VV

7 o a ïeknisko nömnden S 56 TN Dnr 2014/00086 Remiss till tekniska nämnden angående förslag till föreskrifter om bärighetsklasser i Västra Götaland Sommonfottning Trafikverket har skickat en remiss om fiirslag till nya fiireskrifter samt upphävande av ftireskrifter om båirighetsklasser i Västra Götalands Län. Inga foråindringar berör vägar i Uddevalla kommun Beslutsunderlog Tekniska kontoret tjänsteskriv else Beslut Tekniska nåimnden beslutar att inte lämnar nägra synpunkter på Trafikverkets florslag till nya fiireskrifter J

8 aç s57 TN Dnr 2014/OOO87 Ansökan om anordnande av marknad på torget i Ljungskile Sommonfotlning En ansökan har inkommit från Uddevalla Näringslivs Ljungskilegrupp om att fä bedriva torghandel med liknande fi)rutsättningar som Uddevalla Centrumutveckling har ftir Kungtorget. Målsättningen är att anangera marknadsdagar vid 4-5 tillfüllen per år. Beslulsunderlog Tj änsteskrivelse 20 I Beslut Tekniska nämnden beslutar att uppdra åt gatu- parkavdelningen att teckna ett samarbetsavtal om torghandel i Ljungskile med Uddevalla Näringsliv. Justerandes

9 QO Protokoll S 58 lnformation om centrumåtgärder TN Dnr 2O14/OOO14 Sommqnfottning Martin Hollertz informerade om hur arbetet har gått med omprogrammering av parkeringsautomaterna. Det har varit en hel del strul, bland att har tekniska kontoret inte fått någon information från ftiretaget om att automaterna kräver mer el, så nu måste detta åtgärdas. Det är även en del administrativt strul med banken. Stefan Björling o Martin Hollertz har varit på möte om utsmyckningen på torget. 22 st konstnárer har varit intresserade, utav dessa ska man välja 4 st som man då går vidare med där de får presentera sina ftirslag. Och i slutändan blir det en konstnár som ñr uppdraget. Arbetsgruppen består av 13 personer från olika ftirvaltningar. En jury består av två konstnärskonsulter, Carl Casimir, Katarina Hansson kultur o fritidschefen samt Tina Wigfors på tekniska kontoret. Tekniska nämnden godkände informationen

10 o a' 20r sse TN Dnr 2014/OOO85 Utvärdering av servicedeklaration för bostadsanpassning Sqmmonfotlning Utvärdering av servicedeklaration für bostadsanp assning är genom for d 2007, och nu senast hösten Rapporten innehåller resultat från enkätundersökningen och jämfiirelser mot tidigare undersökning. Andel nöjda med bemötande är 92 o och uppffller målet (90 \ Resultatet für brukares nöjdhet som helhet med bostadsanpassningen är 86 o/o och ligger något under målnivån (90 ). Det har också minskat sedan undersökningen I rapporten finns redovisat vilka fiirbättringar som verksamheten jobbar vidare med. Beslulsunderlog Tekniska kontorets tjänsteskriv else, Rapport : Utvärdering av servicedeklaration ftir bostadsanpassning 2013 Beslul Tekniska nämnden beslutar att godkänna utvärderingen av s ervi cedeklaration ftir bo stadsanpas sning.

11 o a' ffi: Protokoll s60 TN Dnr 2014/00071 Lokalförsörjningsplan för Uddevalla kommun Sqmmonfotlning Det fortsatta arbetet med lokalftirsörjningsplanen utifrån riktlinjerna lor lokalftirsörjning (UaFS23/2006 Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006 $ 175) har ftir dom kommande 10 åren sammanställts enligt bifogad plan. Beslulsunderlog Tekniska kontorets tj änsteskriv else 20I Lokalfiirsörjningsplan 20 I Yrkonde S-gruppen yrkar på att ändra i lokalfiirsörjningsplanen på sid 4 punkten om Arödsdalshemmet att ta bort andra meningen. PropositionsordnÍng Ordflorande ställde proposition på ftirslaget i handlingarna mot S-gruppens yrkande. Nåimnden beslutade enligt S-gruppens yrkande. Beslut Tekniska nämnden beslutar att godkänna Lokalftirsörjningsplanen2}I4-2}23 i de delar den berör Tekniska nämnden med den ändringen i lokalforsörjningsplanen på sidan 4 punkten som handlar om Arödsdalshemmet att andrameningen tas bort. J signatur

12 o a' 20r S ól TN Dnr 2010/00551 Rimnersvallen, ombyggnad och renovering Sommonfotlning Arbetet påbörjades i november 2012 och avslutades i juli Garantibesiktning kommer att utfijras i juli Kostnaden für ombyggnaden och renoveringen blev kronor vilket med kronor understiger beräknad kostnad och tekniska nämndens anslag for projektet. För rubricerade projekt har tekniska nämnden anvisat medel enligt füljande: TN $ 179,2012 Summa: Beslulsunderlog kr kr Tekniska kontoret tj änsteskrivelse Beslut Tekniska nämnden beslutar att godkåinna fiireliggande slutredovisning for ombyggnad och renovering av Rimnersvallen att återftira ej fìirbrukade medel till investeringsbudgeten J signatur

13 S 62 TN Dnr 2014/00072 Bestämmelser för Uddevalla kommuns skogsinnehav Sqmmonfotlning Tekniska kontorets mark- och exploateringsavdelning har tagit fram ett ftirslag till nya beståimmelser fiir Uddevalla kommuns skogsinnehav. Sedan tidigare finns ett kortfattat dokument framtaget av Tekniska nämndens dåvarande kanslis "skogsgrupp" (antaget ) som reglerar kommunens skogsinnehav i fyra olika skötselgrupper. De nya bestämmel serna ftireslås ersätta detta dokument. Syftet med bestämmelserna är att tydliggöra syftet med kommunens skogsinnehav på ett principiellt plan. Dokumentet pekar ut fem principiella ställningstaganden; skogsägandets bidrag till friluftsliv, rekreation och upplevelser; skogsinnehavet som bidrag till den biologiska mångfalden; skogsinnehavet som garant ftir en god markreserv; skogsinnehavets ekonomiska principer samt naturreservatens fiorvaltning. Genom bestämmelserna tydliggör Uddevalla kommun sina ambitioner med skogen. Bestämmelserna redovisar också fakta gällande nuvarande skogsinnehav för att tydliggöra fijr nämnden vilket innehav kommunen fi)rfogar över. Bestämmelserna ftir Uddevalla kommuns skogsinnehav blir skogsfi)rvaltarens övergripande arbetsredskap i fiirvaltningen, skötseln och hanteringen av skogen. I detalj styrs detta arbete av skogsbruksplanen. Samtidigt utgör dokumentet ett viktigt styrinstrument fiir mark- och exploateringsavdelningens markftirvåirvsstrategier. Bestämmelserna är framarbetade i nära samarbete med kultur- och fritidsftirvaltningen och miljö- och stadsbyggnadsftirvaltningen som berörs i friluftsfrågor respektive ftirvaltningen av kommunens naturreservat. Beslulsunderlog Tekni ska kontorets tj änsteskriv else 20 I I 3 Bestämmelser för Uddevalla kommuns skogsinnehav Tekniska nämndens kansli: rapport från "skogsgruppen" med fürslag till riktlinjer ftir skogspolitiskt program ftir Uddevalla kommun; Yrkonde Martin Hellström (I(D) yrkar pà attbordlägga ärendet och ta upp det på mötet den 17 apnl20l4. srgnatur

14 a9 20t Forts. $ ó2 Proposilion Ordforande ställde proposition på om vi ska avgöra ärendet idag mot att bordlägga ärendet. Nämnden beslutade enligt Martin Hellströms (KD) yrkande. Beslut Tekniska nämnden beslutar att bordlägga ärendet och ta upp det på tekniska nämnden den 17 apnl2014 J signatur

15 f *ffi: Ieknisko nömnden 20t só3 TN Dnr 2O14/OOO89 Förslag till beslut om förklarande av naturminne, Kurveröd 1:2 Sqmmonfotlning Inom ramen fiir projektet Värna Skyddsvärdaträd skall Uddevalla kommun utse ett symbolträd. Symbolträdet skall skyddas mot framtida awerkning. En ek, belägen bredvid rondellen, vid infarten till stadshuset füreslås bli symbolträd och skyddas genom att man lorklarar eken som naturminne. Eken uppfyller kriterierna flor skyddsvärt träd och är säreget eftersom det samtidigt väljs ut som ett symbolträd für Uddevalla kommun. Beslutsunderlog Tj åinsteskrivelse, daterad Förslag till tj?insteskrivelse, MSB, daterad , Dnr 2013:3558 "Förslag till beslut om ftirklarande av naturminne" Beslul Tekniska nämnden beslutar att upplåta ett markområde på ca 8m * 15m runt eken, avseende del av fastigheten Kurveröd 1:2, samt att âûa sig skötseln av det fiireslagna naturminnet signatur

16 a0 Þ ffi: Protokoll s64 TN Dnr 2014/00068 Markanvisningsavtal för Tjöstelsröd 2:21 Sommonfotlning Detaljplanen möjliggör byggnation upp till ca 30st lägenheter. Tanken med lägenhetema är seniorbostäder. Inom fastigheten finns idag en tennisanläggning, som nyttjas av Ljungskile tennisftirening. Ett markanvisningsavtalhar tagits fram mellan Uddevalla kommun och Uddevallahem. I markanvisningsavtalet regleras bland annat vilka rättigheter och skyldigheter parterna har samt vem som ska stå ftir vilka kostnader. Bland annat ska Uddevalla kommun bekosta marksanering, om exploatören kan påvisa att det finns mer markfüroreningar än vad som framkommit i den undersökning som gjorts. Overenskommen köpeskilling är kr. Beslulsunderlog Markanvisningsavtal 1jänsteskrivelse daterad Detaljplan, aktuellt område markerat med röd linje. Beslut Tekniska nåimnden beslutar att med egen tillstyrkan fiireslå kommunfullmfütige att godkåinna upprättat markanvisningsavtal mellan Uddevalla kommun och Bostadsstiftelsen Uddevallahem avseende exploatering av fl erbostadshus inom fastigheten 1j östelsröd 2:21. srgnatur

17 20r S ó5 TN Dnr Exploatering av bostäder på Utsiktsvägen, Uddevalla kommun Sommonfottning Detaljplanen "Utsiktsvägen" Fastigheten Ljungs-Kärr 1:8, 1:60 m fl., Ljungskile Uddevalla kommun vann laga kraft och syftar till att uppflora bostäder på del av fastigheterna Ljungs-Kärr 1:8, 1:60, se bilaga 1 Under november månad 2013 gickmark och exploateringsavdelningen ut med en intresseftirfrågan där man ville att intressenter skulle lämna in lorslag på byggnation på fastigheten Ljungs-Kärr l:131 i enlighet med gällande detaljplan. Under ftirfrågningstiden fick kommunen inte in någon intresseanmälan. Efter tiden ftir intresseanmälan gått ut inkom Dalaträhus med ett ftirslag på byggnation. Förslaget innebär att man uppfiir flerbostadshus für ägarlägenheter samt friköpta radhus, se bilaga 2. Tekniska kontoret finner fürslaget med ägarlägenheter och radhus intressant och füreslår därflor att markanvisningsavtal ska framfiirhandlas med Dalaträhus. Eftersom intresseanmälan och fiirslag på byggnation inkom efter att tiden ftir intresseanmälan gått ut, fâr detta ske genom en direktanvisning enligt kommunens markanvisningspolicy. Beslulsunderlog Tj åinsteskrivelse Markerad detaljplan, bilaga 1 Förslag till byggnation, bilaga 2 Beslut Tekniska nämnden beslutar att godkänna att Mark och Exploatering upprättar markanvisningsavtal med Dalaträhus avseende exploatering av flerbostadshus samt radhus på fastigheten Ljungs-Kärr l:137, bilaga 1 och i enlighet med ftirslag till byggnation, bilaga2

18 a9 Ieknisko nömnden 20t S ó6 TN Dnr 2014/00059 Remiss angående utvidgning av strandskyddsområden i Uddevalla kommun Sommonfotlning Sedan nya strandskyddsbestämmelser trätt i kraft gäller att utvidgat strandskydd endast omfattar områden som beslutats enligt den nya lagstiftningen. Länsstyrelsen har därftir gjort en översyn av områden som skall omfattas av utökat strandskydd. Länsstyrelsen avser att ftirordna om utvidgat strandskydd i Uddevalla kommun till 300 m utmed kuststräckan 200 mutmed ett antal i remisshandlingen namngivna sjöar. Tekniska kontoret har inget att invända mot motiven till och tillämpningen av utvidgningen av strandskyddet. Förslaget påverkar inte i någon väsentlig omfattning pågående användning av mark som kommunen äger. Enda undantagetär på fastigheten Forshälla-Sund 1:8, innanft)r Bållevik. Där pågår planarbete ftir småbåtshamn med parkeringsplatser m.m. Av praktiska skäl finns anledning att redan nu undanta del av området fran utvidgat strandskydd genom anpassning av den nya strandskyddsgränsen. Beslulsunderlog Remisshandling angående utvidgning av strandskyddsområden i Uddevalla kommun. Tekni ska kontorets tj änsteskriv else 20 I Beslul Tekniska nåimnden beslutar att med det undantag som redovisas som fürslag till anpassad g ins enligt denna tjänsteskrivelse tillstyrka länsstyrelsens ftirslag till utvidgning av strandskyddsområden i Uddevalla kommun. signatur

19 çç 20r só7 TN Dnr 2014/00092 Samråd angående etablering av vindkraftpark Högen i Lilla Edets kommun. Sommonfotlning På Backamo flygrlats bedrivs en omfattande verksamhet av privaþersoner och flygklubbar men också av ett loretag som bedriver flygskola, uppdragsflygningar m.m. Uddevalla kommun räknas som verksamhetsutövare men verksamheten som sådan bedrivs av dem som arrenderar hangarplatser på f?iltet. Dessa har ett organiserat samarbete i en flygfültsfrirening. Samrådshandlingen ftir vindkraftsetableringar i Högen i Lilla Edets kommun avser etablering av en vindkraftpark ca2l<rn sydost om flygfültet. Representant ftir flygverksamheten önskar att kommunen som verksamhetsutövare ger sin syn på etableringen. Enligt uppgrft fran de samrådsyttranden som tidigare inlåimnats (bilägges) och uppgifter från ordftiranden i flygfiiltsftireningen innebär en etablering av vindkraftspark Högen en betydande begränsning lor flygverksamheten. Sannolikt behöver flygvägar vid start och landning läggas om på ett sätt som kan medlora ökade störningar für boende i området. Det påpekas också att Backamo flygplats fätt en alltmer ökad betydelse som flygplats fiir mindre flygplan då möjligheterna att använda bl.a. Säve flygfiilt minskar p.g.a. ökande andel trafikfl yg. Tekniska kontoret ftirutsätter att verksamheten vid Backamo flygplats är så viktig ftir kommunen att verksamheten bör kunna bibehållas och utvecklas. Sammantaget bedömer tekniska kontoret därftir att en etablering av vindkraftpark Högen riskerar att medflora så stora begränsningar av möjligheten att utöva och utveckla flygverksamheten på Backamo flygfiilt att etableringen inte bör komma till stand. Beslutsunderlog Samrådshandlingar för Vindkraftpark Högen, Lilla Edets kommun, 20II Samrådsyttranden från Flyguppdraget AB resp Tekniska kontorets tj änsteskriv else Beslul Tekniska nämnden beslutar att återremittera ärendet. signatur

20 20r só8 TN Dnr 2013/00088 Kommunal spolplatta på Junokajen Sommonfotlning Den kommunala Junokajen används sedan flera år tillbaka ftir isättning och upptagning avbåttar. Skärpta miljökrav innebär nu att krav ställs på den som tar upp sin båt. För att sfüerställa att upptagning och avspolning av bäiar kan ske på ett miljösäkert sätt beslutade Tekniska nämnden att ge tekniska kontoret i uppdrag att upprätta arrendeavtal på Junokajen für ändamålet spolplattor och annat nödvändigt ftir ändamålet. Junokajen genomgick ftir en tid sedan en besiktning vilken redovisade vissa brister och slitage på kajen. Denna behöver därflor inom loppet av cirka 5 år genomgå en reparation och kostnaderna für denna, ca 5 miljoner, måste anvisas ur kommande investeringsbudget. För att möjliggöra reparation behöver beslut om utarrenderingtaget , TN/2013:88 $ 131, ersättas. Områdena lor spolplattorna behöver flyttas in minst fyra meter från kajkant ftir att inte färsvåra, alternativt omöjliggöra framtida reparationer. Beslutsunderlog 1-änsteskrivelse daterad 20 I Beslul Tekniska nåimnden beslutar att ersättabeslut taget , TN/2013:88 $ 131, gällande loreslagna arendeområden ftir spolplattor och i stället besluta at dra in arrendeområdenas gränser med minst fyra meter från kajkant att ur kommande investeringsbudget für anvisa medel om 5 miljoner kronor ftir reparation av kajen. signatur

21 ç9 Protokoll 20t sóe TN Dnr 2014/00016 lnformation om Hamnen Sommonfottning Sten-Anders Olsson informerade om att det gjorts en Riskinventering av magasinen. ÖeU 1Översiktsplaneringsutskottet) - har godkänt 2 uppdragnu går det vidare till låinsstyrelsen och trafikverket ftir beslut. Badö norr där finns avstängda ytor som måste åtgärdas. Hasselbacken, upphandlingen är klar. Anbud följer budget. Belysningen kommer att projekteras separat. En informationstavla är uppsatt i Hasselbacken som talar om attbyggnation pågår Tekniska nämnden godkände informationen signatur

22 a9 Protokoll 20t S 70 Aterkoppling av nämndsbeslut TN Dnr 2O14/OOO2O Tekniska nämnden godkände informationen signatur

23 f ;,o,ffi: s7t Anmälni ngsären den TN Dnr 2O14/OOO15 Sommonfotlning a) Protokollsutdrag fran KF om riktlinjer fiir mutor och annan komrption i Uddevalla kommun Beslulsunderlog Beslul Tekniska nämnden beslutar att ärendena ovan läggs till handlingarna. t signatur

24 f Ieknisko nömnden s72 TN Dnr 2O14/OOO2? Delegations bes I ut - besl utsattest, fu I I makte r, sekretessbeläggande av allmän handling Sommonfotlning a) Delegationnr 7c, daterad sekretessbelägga allmän handling rörande upphandling TN 20 I 3/490 ftjrstärkning Hasselbacken b) Delegationnr I2a, daterad Villkor für parkering i Uddevalla Centrum c) Delegationnr l2a, daterad Villkor für parkering i Uddevalla Centrum d) Delegation l2a, daterad Villkor für parkering i Uddevalla Centrum e) Delegationl2a, daterad Tättbebyggt område i Utby Beslut Tekniska nämnden beslutar att ärendena ovan kan läggas till handlingarrra srgnatur

25 ç9,ffi: Ieknisko nömnden S 73 TN Dnr 2014/00017 Information Handikappråd / Pensionärsråd Sommonfotlning Edith Elbing har informerat Handikapprådet om svaret hon ffitt från Paula Nyman gällande cykelvägen mellan Fasseröd och Dalaberg som var i dåligt skick. De var nöjda med svaret. Paula Nyman skall vara med på Handikapprådet i maj månad. Tekniska nåimnden godkände informationen. signatur

26 o a ffi: S 74 TN Dnr 2014/OOO18 I nformation Ordförande / Förvaltn ingschef Sommonfotlning Ordftirande informerade om en inbjudan till invigning av Trygghetsboende vid Ryttaren som är den 9 apnl20l4, kl Det har även kommit en kurs "Demokrati fiir alla" som är den l l april på Hotell Bohusgården mellan kl Seppo Räikkönen informerade om att Patrik Petrés uppdrag åt Uddevalla Utvecklings AB har forlängts till maj månad. Tekniska nämnden godkåinde informationen signatur

27 o a. io ffi: 20r s75 övrigt TN Dnr 2014/OOO19 Sommonfottning Edith Elbing tycker det åir bra om de som är ordinarie i pensionärsråd och handikappråd att de hör av sig till ersättarna om de inte kan närvara vid möten. Paula Nyman informerade om att Bomsystemet vid Havskurentippen nu är på gång. Boende i andra kommuner som kommer till tippen ska fä betala 100 kr. En fråga kom upp om boende utanftir kommunen kommer med tryckimpregnerat virke vad det skulle kosta. Paula tar med sig denna fråga. Anna-Lena Heydar tycker att nämnden borde fr en rapport om arbetsmiljöfrågor vid varje nämndsmöte. Nämnden beslutade att ha detta som en stående punkt i kallelsen. Tekniska nämnden godkåinde informationen signatur

Protokoll. Naim Murseli (KD) för Martin Hellström (KD) Per-Arne Andersson Stadshuset torsdagen den 20 februari kl. 13.00. 7.-n7.(~.9.;u:if.J.J.~..

Protokoll. Naim Murseli (KD) för Martin Hellström (KD) Per-Arne Andersson Stadshuset torsdagen den 20 februari kl. 13.00. 7.-n7.(~.9.;u:if.J.J.~.. Sammanträde Plats och tid Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Bäve kl. 13.00 Zeidi Ström (M) Ordförande Tage Nolstedt (C) Vice ordförande l Anna-Lena Heydar (S) Vice ordförande 2 Birgit

Läs mer

BEVIS om justeringens tillkännagivande

BEVIS om justeringens tillkännagivande Plats och tid Stadshuset, Bävesalen kl 14.30 16.30 ande Ingemar Samuelsson ordf. (s), Torgny Svensson (s) Edith Elbing (s) Hasse Antonsson (s) Peter Selling (v) ersätts av Anders Johansson (v) Ulrika Ericsson

Läs mer

,ffi: ô,o 7?/ Protokoll Teknisko nömnden. Paragrafer $$ 192-210. Birgit Olofsson. 2014-10-t6

,ffi: ô,o 7?/ Protokoll Teknisko nömnden. Paragrafer $$ 192-210. Birgit Olofsson. 2014-10-t6 o a. ô,o,ffi: Protokoll 2014-10-t6 Sommontröde Plots och tid [edomöter Tjönstgöronde ersöflore Ersöttore Ovrigo Tekniska nämnden Bäve kl. 13.00-16.30 Zeidi Ström (M) Ordforande Tage Nolstedt (C) Vice ordftirandel

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Protokoll. Översiktsplaneringsutskottet. Kompassen, kl. 8:30-10:50, med ajournering kl. 9:40-9:50

Protokoll. Översiktsplaneringsutskottet. Kompassen, kl. 8:30-10:50, med ajournering kl. 9:40-9:50 Sammanträde Plats och lid Ledamöter Övriga Kompassen, kl. 8:30-10:50, med ajournering kl. 9:40-9:50 Henrik Sundström (M) Ordforande Tage Nolstedt (C) Ralph Steen (FP) Magnus Jacobsson (KO) Cecilia Sandberg

Läs mer

Naim Murseli (KD) för Jonny Jansson (KD) Edip Poljo (S) för Per-Arne Andersson (S) c.;f.4.. ~~~(~~~- Zeidi Ström e~~ --

Naim Murseli (KD) för Jonny Jansson (KD) Edip Poljo (S) för Per-Arne Andersson (S) c.;f.4.. ~~~(~~~- Zeidi Ström e~~ -- Sammanträde Plats och tid Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Bäve kl. 13:00-16:00 Zeidi Ström (M) Ordförande Tage Nolstedt (C) l :e vice ordförande Anna-Lena Heydar (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2011-05-17 1 (11)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2011-05-17 1 (11) Sidnr 2011-05-17 1 (11) Plats och sammanträdestid Beslutare Tekniska förvaltningens sammanträdesrum kl 08.00-09.40 Ulf Gustafsson (s) Peter Sövig (stp) Pierre Gillerstedt (m) Rune Sandin (c) Hans-Robert

Läs mer

PROTOKOLL. övrrot. BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännag vande

PROTOKOLL. övrrot. BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännag vande 2013-03-2r TEKNISKA NÀMNDEN SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID Tekniska nämnden Kasen kl. 13:00-16:30 TEDAMöTER TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE ERSÄTTARE övrrot Zeidi Ström (M) Ordlorande Tage Nolstedt (C) 1:e vice ordftirande

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2015-11-19 Innehåll 159 Godkännande av ärendelista... 178 160 Anmälan av delegationsbeslut... 179 161 Delgivningar... 180 162 Lägesbeskrivning per programområde...

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tekniska nämndens arbetsutskott 2011-12-06 1 Beslutande organ Plats och tid Hemön, Stadshuset, Mariestad, kl. 14.00 16.15 Beslutande Ulf Andersson (s) ordförande Staffan Starringer (s) 1:e vice ordförande Evert Eklind (map) 2:e vice

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Eva Engström Sekreterare Tommy Staaf Kommunchef Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Eva Engström Sekreterare Tommy Staaf Kommunchef Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S) Håkan

Läs mer

Leif Horn, teknisk direktör Susanne Dingle, stabschef David Johannesson, VA- & avfallschef. Sofie Enander, anläggningschef Linn Tjus, nämndsekreterare

Leif Horn, teknisk direktör Susanne Dingle, stabschef David Johannesson, VA- & avfallschef. Sofie Enander, anläggningschef Linn Tjus, nämndsekreterare 1(13) Plats och tid Tekniska kontoret, kl. 19.00 21.40. Ajournering pågår mellan 20.50 21.03. Paragrafer 80 88 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Jörgen Elfving (C) Pelle Brandt (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2012-04-12 1 (10)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2012-04-12 1 (10) Sidnr 1 (10) Plats och sammanträdestid Tekniska förvaltningens sammanträdesrum kl 08.00-09.40 Beslutare Ulf Gustafsson (s), 29-30, 32-36 Peter Sövig (stp) Pierre Gillerstedt (m) Rune Sandin (c) Hans-Robert

Läs mer

Tekniska nämnden. Mona Sturesson. Utses att justera: Mona Sturesson Christer Hansson Paragrafer: 153-169. Sekreterare. Ordförande.

Tekniska nämnden. Mona Sturesson. Utses att justera: Mona Sturesson Christer Hansson Paragrafer: 153-169. Sekreterare. Ordförande. 1, Plats och tid: Stadshuset Grå, 2011-11-17, kl 17:00-19:45 Beslutande: Christer Örning (M), ordförande Jan Magnusson (FP), 1:e vice ordförande Christer Hansson (S), 2:e vice ordförande Lars Lindström

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-01-14 1-3

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-01-14 1-3 Miljöskyddsnämnden 1-3 2 Val av ledamöter och ersättare till miljöskyddsnämndens arbetsutskott 2015-2018... 7 Delegation av arbetsmiljöansvar... 8 Uppförande av vindkraftspark på fastigheterna Vekaryd

Läs mer

Karl-Johan Nybell (C), vice Eva Hiort (M) Maarit Nordmark (FP) Per-Olof Håkansson (FP) Iwona Sjölie (KD) Mikael Adersteg (MP), andre vice

Karl-Johan Nybell (C), vice Eva Hiort (M) Maarit Nordmark (FP) Per-Olof Håkansson (FP) Iwona Sjölie (KD) Mikael Adersteg (MP), andre vice Sammanträdesdatum 1(6) Plats och tid Enebybergs gård, kl. 18.45 19.46 Paragrafer 55 59 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Ersättare Karl-Johan Nybell (C), vice Eva Hiort (M) ordförande Artimis

Läs mer

Ordförande... Benny Augustsson (S) Peter Göthblad (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Ordförande... Benny Augustsson (S) Peter Göthblad (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2015-02-12 1 (9) Plats Rum 522, 4:e våning, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 12 februari Kl: 09:20 11:05 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Utsedd

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT. Ledamöter: Ove Andersson (m) Ordförande Lena Hedlund (kd) Vice.

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT. Ledamöter: Ove Andersson (m) Ordförande Lena Hedlund (kd) Vice. STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 08:30 09:20 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT Plats: Sammanträdesrum Rodret Ledamöter: Ove Andersson (m) Ordförande Lena Hedlund (kd) Vice. ordförande Bo Pettersson (c) Ersättare:

Läs mer

Protokoll. Tekniska nämnden 2009-04-27

Protokoll. Tekniska nämnden 2009-04-27 Tekniska nämnden 37 42 Tekniska nämnden sammanträde Informationer och rapporter 37. Uppföljning och prognos per den 31 mars 2009 38. Detaljplan för Fritidsvägen (Lövekulle) 39. Vindbruk, tematiskt tillägg

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-06-28 1 (17) Maria Björklund, ekonom Jan Andersson, gatuingenjör Kjell Jonsson, teknisk chef Siw Strandh, sekreterare

Tekniska nämnden 2012-06-28 1 (17) Maria Björklund, ekonom Jan Andersson, gatuingenjör Kjell Jonsson, teknisk chef Siw Strandh, sekreterare Tekniska nämnden 2012-06-28 1 (17) Plats och tid Stadshuset, kl 13.00-15.00 Paragrafer 61-75 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick

Läs mer

Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl Se bifogad deltagarförteckning

Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl Se bifogad deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen 2006-06-20 Plats och tid Beslutande Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl 14.00-14.35 Se bifogad deltagarförteckning Utses att justera Bosse Pettersson Gunnar

Läs mer

Tekniska nämnden 2010-11-25 1 (15) Jan Andersson, gatuingenjör Maria Björklund, ekonom Kjell Jonsson, teknisk chef Siw Strandh, sekreterare

Tekniska nämnden 2010-11-25 1 (15) Jan Andersson, gatuingenjör Maria Björklund, ekonom Kjell Jonsson, teknisk chef Siw Strandh, sekreterare Tekniska nämnden 2010-11-25 1 (15) Plats och tid Stadshuset, kl 13.30-16.00 Paragrafer 101-112 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S) Christer Cunow

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Samhällsbyggnadsnämnden. Sammanträdesdatum 2013-09-10. Lars Wingerup (S) Berth Karlsson (S) Hans Glawing (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Samhällsbyggnadsnämnden. Sammanträdesdatum 2013-09-10. Lars Wingerup (S) Berth Karlsson (S) Hans Glawing (M) Plats och tid Oskarshamnssalen, kl. 9:00-12:15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Mathias R Karlsson (S) Ordförande Gunilla C Johansson (M) 1:e vice ordförande Matti Wahlström (V) 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Kallelse: Kallelse har skett i behörig ordning Plats och tid: Kommunförvaltningen, sammanträdesrum 4073, den 25 april 2012, kl. 16:00-17:50 Beslutande:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2003-06-03 1(13) Plats och tid: Tekniska kontorets sammanträdesrum kl 15.30-18.00 Studiebesök kl 13.30-15.30 ande: Eva Eriksson (c), ordförande Åke Carlsson (c) Lennart Slättengren (c)

Läs mer

Tekniska nämnden. Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, Rum Grå, 2011-12-15 kl 17:00

Tekniska nämnden. Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, Rum Grå, 2011-12-15 kl 17:00 1 Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, Rum Grå, 2011-12-15 kl 17:00 Beslutande: Christer Örning (M), ordförande Jan Magnusson (FP), 1:e vice ordförande Christer Hansson (S), 2:e vice ordförande Lars Lindström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2009-09-22 1 (9) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2009-09-22 kl.15.00 17.10. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson (s) Leif-Åke

Läs mer

Jan-Inge Johansson Strömstad 2008-04-09. Jan-Inge Johansson

Jan-Inge Johansson Strömstad 2008-04-09. Jan-Inge Johansson Sidnr 2008-04-01 1 (17) Plats och sammanträdestid Beslutare Tekniska förvaltningens sammanträdesrum kl 08.00-11.00. Ulf Gustafsson (s) Peter Sövig (stp) 31-37, 42-44 Jan-Inge Johansson (stp) tjg ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-05-16 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.00 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Samhällsbyggnadsnämnden 2012-03-29 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Samhällsbyggnadsnämnden 2012-03-29 1 Samhällsbyggnadsnämnden 2012-03-29 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 15 Sotningsavtal med Härjedalssotarn AB 16 Handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor 17 Namnsättning

Läs mer

Christer Örning (M), ordförande Jan Magnusson (FP), 1:e vice ordförande Christer Hansson (S), 2:e vice ordförande Arne Jönsson (S)

Christer Örning (M), ordförande Jan Magnusson (FP), 1:e vice ordförande Christer Hansson (S), 2:e vice ordförande Arne Jönsson (S) 1 Plats och tid: ande: Övriga närvarande: Stadshuset, Ängelholms kommun, Rum: Grön 2013-09-30, kl 16:15-18:05 Christer Örning (M), ordförande Jan Magnusson (FP), 1:e vice ordförande Christer Hansson (S),

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll 2015-05-28. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll 2015-05-28. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2015-05-28 Innehåll 70 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 81 71 Anmälan av delegationsbeslut... 82 72 Delgivningar...

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Plats och tid Stadshuset, kl 14.30-16.50 Beslutande Lennart Rehn (s) ordförande Helena Qvick (s) Christer Cunow (s) Kent Persson (s) Bengt Lundgren (s) Kristina Spetz-Larsson

Läs mer

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2008-06-05 1

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2008-06-05 1 Tekniska nämnden arbetsutskottet 2008-06-05 1 Plats och tid kl 08.30 10.15 Beslutande Pär Palmgren, m, ordförande Arne Dahlström, kd, 1:e vice ordförande Benny Petersson, s, 2:e vice ordförande Övriga

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Riktlinjer för kommunala markanvisningar i Österåkers Kommun

Riktlinjer för kommunala markanvisningar i Österåkers Kommun Tjänsteutlåtande 0 Österå Samhällsbyggnadsförvaltningen Linnéa Faming Datum 2015-05-20 Dnr KS 2015/0223-253 Till Kommunstyrelsen Riktlinjer för kommunala markanvisningar i Österåkers Kommun Beslutsförslag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-09-21 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-09-21 1(9) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-09-21 1(9) Innehållsförteckning Delårsrapport kommunstyrelsen, 2011... 3 Tillförordnad kommundirektör... 4 Tematisk fördjupning av översiktsplan 2003 Tibro kommun -

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunstyrelsen 2005-03-09 1(16)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunstyrelsen 2005-03-09 1(16) Nr 3 Kommunstyrelsen 2005-03-09 1(16) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 9 mars 2005, klockan 08.30-12.05 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken (s) Gunnar Karlsson (c) Stig Larsson

Läs mer

Carl-Erik Almskoug (OPA) ordförande Mikael von Melsted (MP) 1:e vice ordförande Andreas Silversten (S) 2:e vice ordförande

Carl-Erik Almskoug (OPA) ordförande Mikael von Melsted (MP) 1:e vice ordförande Andreas Silversten (S) 2:e vice ordförande Tekniska nämndens arbetsutskott 2016-11-23 Plats och tid Ahllöfsrummet rådhuset 08.00 08.20 Beslutande Övriga deltagare Carl-Erik Almskoug (OPA) ordförande Mikael von Melsted (MP) 1:e vice ordförande Andreas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2005-10-24 1 (14) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund, 2005-10-24 kl. 16.00 18.45. Beslutande Kent Larsson (s), ordförande Ylva Averin (s) Kurt Andersson

Läs mer

TRANAS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TRANAS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL o TRANAS KOMMUN TEKNIK- OCH GRIFTEGÅRDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-09-19 Sida 1 (18) Plats och tid Tranan 1, Stadshuset, 2011-09-19 kl. 13:30-15:30 Beslutat Jennie Johansson, (M) Ordförande Björn

Läs mer

PROTOKOLL. Valnämnden Sammanträdesdatum: Plats och tid C-salen, Medborgarhuset, Alafors, kl 14:00 15:00

PROTOKOLL. Valnämnden Sammanträdesdatum: Plats och tid C-salen, Medborgarhuset, Alafors, kl 14:00 15:00 1(7) Plats och tid C-salen, Medborgarhuset, Alafors, kl 14:00 15:00 Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Sune Rydén (KD), ordförande Ulf-Göran Solving (AD) tjg. för Kajsa

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr Kommunstyrelsens samordningsutskott 2010-04-20 Ärendelista Sid nr Justering...2 597 Information om arbetet med E4 Sundsvall...3 598 Information om utställning av förslag till kustplan för Sundsvalls kommun...4

Läs mer

Stig Olsson (C) för Birgit Olofsson (M) Matthijs Klomp (KD) Edith Elbing (S) Marie Lundström (V) Ole Borch (MP) Patrik Petré, Lars-Göran Johansson

Stig Olsson (C) för Birgit Olofsson (M) Matthijs Klomp (KD) Edith Elbing (S) Marie Lundström (V) Ole Borch (MP) Patrik Petré, Lars-Göran Johansson SAMMANTRÄDE Tekniska nämnden PLATS OCH TID Bäve kl. 14:00 LEDAMÖTER TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE ERSÄTTARE ÖVRIGA Henrik Sundström (M) Ordförande Tage Nolstedt (C) 1:e vice ordförande Anna-Lena Heydar (S) 2:e

Läs mer

Birgitta Karlsson, revisor Karl Ove Kruus, revisor Mona Larsson, revisor Tore Johansson, revisor

Birgitta Karlsson, revisor Karl Ove Kruus, revisor Mona Larsson, revisor Tore Johansson, revisor Tekninska nämnden 2008-04-24 30 Plats och tid Stadshuset, kl 13.30-17.40 Beslutande Lennart Rehn (s) ordförande Helena Qvick (s) Björn Eriksson (s) ersättare för Christer Cunow (s) Kent Persson (s) Bengt

Läs mer

Jan Alexandersson (v) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Protokollet kommer att justeras senast den 14 juni.

Jan Alexandersson (v) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Protokollet kommer att justeras senast den 14 juni. PROTOKOLL 2005-05-31 Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämnden i norra Bohuslän den 30 maj 2005 kl 09.00-17.00 och den 31 maj 2005 kl 08.30-12.00 på Konferensanläggningen Skottarn, Gullholmen 58-70 NÄRVARANDE

Läs mer

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 1 Plats och tid Stadshuset rum 429, klockan 17.00 19.20 Beslutande Övriga närvarande Rune Johansson (m), ordförande Jan Magnusson (Fp) Christer Hansson (S) Christer Sandberg (M) tjg ersättare f ör Bertil

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Sammanträdesdatum s. 1 (8) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 15.00-17.30 Beslutande Lennart Månsson (M) ordförande Patric Bystedt (M) tjg. ersättare för Alf Michelsen (M) Ola Ahlqvist

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden

JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden SA~NTRÄDESPROTOKOLL l Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping, kl. 13.30-16.20 Bert-Åke Näshmd (M), l:e vice ordfårande Jan Birgersson (M), ersätter Göte Eek

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) 2008-05-07 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-9.25 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens tid och plats Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s)

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Åkeshov 1:1 i Åkeslund till AB Stockholmshem.

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Åkeshov 1:1 i Åkeslund till AB Stockholmshem. Dnr Sida 1 (7) 2016-05-10 Handläggare Sofia Iderheim 08-508 264 90 Till Exploateringsnämnden 2016-06-09 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Åkeshov 1:1 i Åkeslund till AB Stockholmshem. Förslag

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 11 mars 2009 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-14.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 11 mars 2009 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-14. Kommunstyrelsens teknikutskott 11 mars 2009 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-14.50 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Sune Carlsson Annika Johansson Harry

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 165(184) Tekniska nämnden 2011-08-31 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 165(184) Tekniska nämnden 2011-08-31 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 165(184) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN Plats och tid: Mörrumssalen, Rådhuset kl 13:00-15:15. Á journering kl 14:20-14:45. Deltagande: Närvarande ledamot och

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2009-10-13

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2009-10-13 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - NÄRVAROLISTA TEKNISKT UTSKOTT Beslutande Parti Namn S Lars-Ove Edberg S Alexandros Kiotseridis S Jan-Göran Petersson, från 18.00 Alf Persson S M Bengt Ohlsson

Läs mer

Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 29 mars 2012, kl. 15.00-17.00

Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 29 mars 2012, kl. 15.00-17.00 1(20) Plats och tid ande Ledamöter Tjg ersättare Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 29 mars 2012, kl. 15.00-17.00 Berndt Björkman (C), ordförande Agneta Käld (KD), vice ordförande Anneli Örtlund (S)

Läs mer

p^,,tlu^a Prolokoll Born och utbildningsnömnden 20r5-05-2r övdgo Bam och utbildningsnämnden Sammanträdesrum Bäve 08:30-16:20, Ajournering 13:35 -

p^,,tlu^a Prolokoll Born och utbildningsnömnden 20r5-05-2r övdgo Bam och utbildningsnämnden Sammanträdesrum Bäve 08:30-16:20, Ajournering 13:35 - ç0 Þ Prolokoll 20r5-05-2r Sommonlröde Plots och tid Ledomöler Tjönstgöronde ersötlore Ersötlore övdgo Ulses ott justero Justeringens plols och tid UnderskritT sekrelerore Bam och utbildningsnämnden Sammanträdesrum

Läs mer

Tekniska nämnden (9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Administration Tn 101. Budgetuppföljning per den 30 juni 2010

Tekniska nämnden (9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Administration Tn 101. Budgetuppföljning per den 30 juni 2010 Tekniska nämnden 2010-08-23 1(9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Administration 2009.001-206 Tn 101. Budgetuppföljning per den 30 juni 2010 2010.001-206 Tn 102. Budget 2011 2010.008-200 Tn 103. Meddelande

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Paragrafer 87-90 BESLUTANDE Ledamöter Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S) Christer Cunow

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-02-19

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-02-19 1 Plats och tid Kommunhuset, Sävsjö, Vallsjösalen, måndagen den 19 februari 2007 klockan 19.00-20.30 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Harald Petersson (m), Anna Eriksson (kd), Anette

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Leif Hägg (M), ordförande Fredrik Jönsson (C), 2:e vice ordförande Karl-Erik Kruse (S)

Läs mer

Klockan 10-15.30, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad.

Klockan 10-15.30, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. Samhällsbyggnadsnämnden 2010-04-15 1 (5) Tid och plats: ande: Övriga närvarande: Klockan 10-15.30, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. Kerstin Gustafsson (M), ordförande James Johnson (BP) Ingemar Jönsson

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Anna-Lena Fjellström (S) Marie Lodin (S) Gunnar Grönberg (S) Stig Svedin (V) Göran Ljungblom

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 09.00-10.50 Beslutande Susanne Stenlund, s Katarina Hansson, s Per Holm, kd Christina Johansson, s Calill Ohlson, m Solveig Samuelsson, s Björn Eriksson, s Ulf

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-04-26 1 (16) Stadshuset, sessionssalen, kl 13.30-16.05

Tekniska nämnden 2012-04-26 1 (16) Stadshuset, sessionssalen, kl 13.30-16.05 Tekniska nämnden 2012-04-26 1 (16) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl 13.30-16.05 Paragrafer 34-46 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S)

Läs mer

Marianne Högberg (S), ordförande Lenny Karlsson (M) Mauri Sukuvaara (V)

Marianne Högberg (S), ordförande Lenny Karlsson (M) Mauri Sukuvaara (V) Servicenämndens 2009-01-30 1. ( 12 ) Plats och tid: Centralförrådet Industrigatan kl 13.00-14.00 Beslutande: Marianne Högberg (S), ordförande Lenny Karlsson (M) Mauri Sukuvaara (V) Övriga deltagande: Jörgen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

Anders Wiklund (MP) Ordförande... Benny Augustsson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anders Wiklund (MP) Ordförande... Benny Augustsson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2015-04-02 1 (10) Plats Rum 522, 4:e våning, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 2 april Kl: 08:30 10:00 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Utsedd

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 16 TEKNISKA NÄMNDEN 2005-03-16

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 16 TEKNISKA NÄMNDEN 2005-03-16 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 16 Plats och tid Hoby-salen, Stadshuset kl 13 30 17 00. Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordf. Karl-Erik Karlsson S 1: e vice ordf. Tommy Arvidsson S Bengt

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2005-05-23 1 (18 ) Plats och tid Studiebesök industriområdet Gustavslund, 2005-05-23 kl.14.00 14.55. Magistraten, Rådhuset, Askersund, 2005-05-23 kl. 14.55 17.45.

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset i Ängelholm, Rum Grön, , kl. 16:00. Jan Magnusson (FP) Christer Hansson (S) Bertil Påhlsson (M) Arne Jönsson (S)

Plats och tid: Stadshuset i Ängelholm, Rum Grön, , kl. 16:00. Jan Magnusson (FP) Christer Hansson (S) Bertil Påhlsson (M) Arne Jönsson (S) Plats och tid: Stadshuset i Ängelholm, Rum Grön, 2014-03-03, kl. 16:00 ande: Christer Örning (M) Jan Magnusson (FP) Christer Hansson (S) Bertil Påhlsson (M) Arne Jönsson (S) Ersättare: Hans-Åke Jönsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) klockan Bertil Persson (M) Pia Jönsson (S) Berit Lagergren (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) klockan Bertil Persson (M) Pia Jönsson (S) Berit Lagergren (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) 2011-04-04 Tekniska nämndens arbetsutskott Plats och tid Rådhuset, Särslöv, måndagen den 4 april 2011, klockan 08.30-11.20 Beslutande Bertil Persson (M) Pia Jönsson (S) Berit

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-05-07 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-13.30 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S) Pauline Stenwall (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Utskottet Samhällsbyggnad, miljö och service 2010-04-20 28 Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger kl. 14.00-16.45 Beslutande Ledamöter Inger Hjerpe, ordförande (S) Nils-Gunnar Andersson (S) Torgny Danielsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (23) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-09-24 1 (10) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-09-24 kl. 15.15 17.15. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll sid 1/10 Datum: Torsdag den 14 juni Tid: 18:00 20:45 Plats: Elfkungen, Lilla Edets kommunhus Justeringsdag: Måndag den 18 juni Paragrafer: 34-41 Utses att justera: Jörgen Andersson (c) Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

Handikapprådet (9)

Handikapprådet (9) Handikapprådet 2008-02-18 1 (9) Plats och tid Bollegården, måndagen den 18 februari 2008, kl. 17.30 19.00 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Roland Andersson (c) ordförande Wolmar Tjärnlund

Läs mer

Protokoll Kommunstyrelsen 2011-03-28. Innehållsförteckning. 53 Beslut om byggnation i kv. Mejeriet m fl.

Protokoll Kommunstyrelsen 2011-03-28. Innehållsförteckning. 53 Beslut om byggnation i kv. Mejeriet m fl. Protokoll Kommunstyrelsen 2011-03-28 Innehållsförteckning 53 Beslut om byggnation i kv. Mejeriet m fl. 54 Natur- och kulturvårdsinsatser längs Nossan i Nossebro. 55 Finansiering konstgräsplan i Nossebro.

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63 1(8) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej 60-63 Rolf Mårtensson (M) Rickard

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Samhällsbyggnadsnämnden 2007-04-12 1 (25)

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Samhällsbyggnadsnämnden 2007-04-12 1 (25) Samhällsbyggnadsnämnden 2007-04-12 1 (25) Plats och tid Rum 367, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg torsdag 12 april 2007, kl 08.30-14.40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista,

Läs mer

Hans Furn (C) Lars-Erik Liss (S), ersättare för Markus Gavatin (M) Kjell Wikström (S) Britt-Marie Essell (S) Susanne Säbb-Danielsson (L)

Hans Furn (C) Lars-Erik Liss (S), ersättare för Markus Gavatin (M) Kjell Wikström (S) Britt-Marie Essell (S) Susanne Säbb-Danielsson (L) 1(2) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad 08:30-10:15 Beslutande Hans Furn (C) Lars-Erik Liss (S), ersättare för Markus Gavatin (M) Kjell Wikström (S) Britt-Marie Essell (S) Susanne Säbb-Danielsson

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2013-09-23 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats,

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2013-09-23 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats, Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl 17.30 17.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats, ersättare Övriga deltagare Bengt Jönsson (S), tjg ers för Karl-Erik Kruse (S)

Läs mer

;:. (_ J' /l. .,,i/_,:;;, ',. /' /. ./'.::::..:rr.-:,.;;:::... Sven Bassler. /.P:~> ::~d~! ' '.:? ;r.~ Protokoll

;:. (_ J' /l. .,,i/_,:;;, ',. /' /. ./'.::::..:rr.-:,.;;:::... Sven Bassler. /.P:~> ::~d~! ' '.:? ;r.~ Protokoll Sammanträde Plats och!id Ledamöter Kompassen, kl. 13:30-16:30 Sven Bassler (MP) ordförande, kommunstyrelsen Stefan Skoglund (S) kommunstyrelsen Kerstin Wallsby (V) kommunstyrelsen lngela Ruthner (M) kommunstyrelsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 18 juni 2008, klockan 17.00 17.50. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 18 juni 2008, klockan 17.00 17.50. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2008-06-18 Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 18 juni 2008, klockan 17.00 17.50 Beslutande Martin Carling (c) ordf Elisabeth Forsdahl (c) Gösta Schagerholm (c) Michael

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2011-08-23 kl 13:15 16:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2011-08-23 kl 13:15 16:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2011-08-23 kl 13:15 16:00 Beslutande: Liselott Perlhagen (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD), 397-411 Gun-Inger Sjögren (S) Gunnel

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c)

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (20) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Marit Strand Pettersen (V) Peter Arnhjort, Åsa Forslund, Gunilla Melkersson, Jörgen Skagerdahl, John Staberg, Elisabeth Persson

Marit Strand Pettersen (V) Peter Arnhjort, Åsa Forslund, Gunilla Melkersson, Jörgen Skagerdahl, John Staberg, Elisabeth Persson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[11] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, kl 19:00-21:05 ande Dan Gahnström, (MP), ordförande Arzu BeGigo Alan (S) Stefan Dayne (KD) Lars-Göran Liljedahl (S) Birgitta Majby (S) Robert

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Protokoll 1. Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13: Ajournering kl mellan 76 och ANSLAG / BEVIS

Protokoll 1. Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13: Ajournering kl mellan 76 och ANSLAG / BEVIS Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15.15 Ajournering kl 13.50-14.20 mellan 76 och 77 ande Övriga närvarande Anna-Lena Fjellström (S) ordf. tjg för Jan-Christer Jonsson (S) Tomas Sellin

Läs mer