Prolokoll Teknisko nömnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Prolokoll Teknisko nömnden"

Transkript

1 Sommonlröde Plots och tid ledomöter Tekniska nämnden Bäve , kl Zeidi Ström (M) Ordfürande Arura-Lena Heydar (S) 2:e vice ordfiirande Birgit Olofsson (M) Carl-Johan Sernestrand (FP) Martin Hellström (KD) $ 52-62,64-75 Per-Ame Andersson (S) Susanne Börjesson (S) utgick kl t.o.m. $ 68 Tobias Andreasson (S) Anders Nygren (S) Jarmo Uusitalo (MP) Tjönslgöronde ersötlore Ersötlore övrigo Ole Borch ftir Tage Nolstedt (C) 1:e vice ordforande Edith Elbing (S) fttr Martin Hellström (KD) $ 63 Edith Elbing (S) for Susanne Börjesson (S) från g 69 Seppo Räikkönen, Stf Teknisk chef, Tekniska kontoret, S 55,74 Eva Thol-Nordfeldt, Sekreterare Tekniska kontoret Eva Vendsalu-Kilman, medborgare $ 53 Lilibeth Gustafsson, Adm.chef, Telcriska kontoret, $ 55 Paula Nyman, Stabschef, Tekniska kontoret, $ 54-55, 59,75 Martin Hollerlz, Gatu- parkchef, Tekniska kontoret, 53, 55, Gunilla Hedlund, Mark- och exploateringschef, Tekniska kontoret, $ 55,64-5,68 Lars-Göran Johansson, Fastighetschef, Telcniska kontoret, $ 55, David Alfredsson, Skogsftirvaltare, Tekniska kontoret S Stefan Björling, Miljö och Stadsbyggnad, $ 62 Johnny Karlsson, Markstrateg, Tekniska kontoret $ Sten-Anders Olsson, Projektledare, Tekniska kontoret, $ 69 Utses ott juslero Justeringens plots och tid Jarmo Uusitalo S s, kl Paragrafer $$ U nderskritt sekreterore Eva Tho Underskrift ordföronde Ström Underskrift justeronde Jarmo Uusitalo Sommontröde Förvoros hos Ansloget sötts upp Ansloget tos ner BEVIS och ANSLAG om jusleringens fillkönnog vonde Tekniska nämnden 20I Tekniska kontoret adm. avd. våtn2 20r4-03-2s l6 Underskritl Justerandes signatur Eva Thol-Nordfeldt

2 20r s51 TN Dnr 2667 /8O Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering Sommonfotlning Upprop ftirrättas och justerande utses samt bestämmande av tid fiir justering. I tur att justera är Martin Hellström alt. Jarmo Uusitalo Tid for justering ärmåndag kl. 15:00. Beslut Tekniska nämnden beslutar att justering skermåndagen den24mars2014 kl och att utse Jarmo Uusitalo till justerande Justãrande, i'l-'il i

3 o a. ffi: 20r s52 TN Dnr 2013/00496 Medborgarförslag från Carola Hedlund angående upprustning av gångstig vid Södra vägen Sommqnfotlning Carola önskar en upprustning av den gamla gangstigen vid södra vägen. Gångstigen är en upptrampad naturstig genom ett naturmarksområde och ingen befintlig gångbana. Det bildas ofta denna typ av stigar igenom grönområden och är inga vä,gar som vi gör något med. Beslufsunderlog Tekni ska kontorets tj änsteskrivelse 2 0 I Beslut Tekniska nämnden beslutar att avslå Carola Hedlunds önskan då ingen gangväg finnes och med denna tjåinsteskrivelse anse medborgarfi)rslaget besvarat. Justerandes s.tgqgfur '><'f!

4 çç 1.,Y4 ry"{ i#j ôo f M'ù 20r s53 TN Dnr 2O13/OO497 Medborgarförslag från Eva Vendsalu-Kilman angående belysning på stigen mellan Lindåsvägen och Tureborg Sommonfotlning Ena Vendsalu-Kilman vill tillägga till sitt tidigare medbogarft)rslag i samma ämne att man kan använda sig av s k "motionsspårbelysning" vilket enligt Eva är ett betydligt billigare alternativ. I tidigare medborgafìirslag har meddelats att kommunen inte är väghållare fiir denna del utan detta är enskild väg som ligger utanfür detaljplanelagt område. Vägen har idag en gammal belysningsanläggning som kommunen troligtvis har satt upp. Denna är nu i behov av att b as alternativt tas ner. Kommunen har inte fiir avsikt att sätta upp en ny anläggning då vi inte är väghållare ftir den aktuella vägen. Beslutsunderlog 1-änsteskrivelseTekniskakontoret Beslul Tekniska kontoret floreslår Tekniska nämnden besluta att avslå medborgarforslaget och med denna tjänsteskrivelse anse medborgarfürslaget besvarat. J

5 o a 20r s54 TN Dnr 2013/00499 Medborgarförslag från UIf Larsson angående klädinsamling vid återvinningscentral Sommonfqttning Ulf Larsson har lämnat ett fürslag som innebär att det sätts upp en behållare ftir insamling av kläder på Kurveröds återvinningsstation. I Uddevalla finns några hjälporganisationer (Emmaus Björkå och Pingstkyrkans second hand) som har behållare uppställda fiir insamling av kläder. Det finns exempelvis behållare på återvinningsstationen vid Göteborgsvägen och vid återvinningscentralerna Havskuren och Aröd. Kommuner som Malmö, Skövde och Trollhättan samarbetar idagmed etablerade organisationer ftir en omfattande insamling av kläder, och många har också gjort överenskommelser med Förpacknings-och Tidningsinsamlingen (FTI) om att behållare fär ställas på återvinningsstationema fiir att öka tillgängligheten. Liknande samarbete kan åstadkoírmas i Uddevalla eftersom FTI i våra kontakter med dem inte motsäger sig detta. Det ligger också i linje med gällande miljömål och avfallsmål om att skapa ftjrutsättningar für återbruk och minska hushållsavfall. Beslulsunderlog Tekni ska kontorets tj änsteskriv else 20 L Beslut Tekniska nåimnden beslutar attläta tekniska kontoret fortsätta verka ftir lämpliga lösningar och samarbeten enligt gällande miljömål och avfallsmål ftir att främja återbruk i Uddevalla kommun samt att hänvisa till befintliga insamlingsbehållare flor kläder och därigenom anse medborgarftirslaget besvarat.

6 a0 ffi: s55 TN Dnr 2014/00096 Planeri n gsd ia log Íör Sommonfotlning Information om planeringsdialogen ftir 20 I Beslut kommer att tas i tekniska nämnden Beslul Tekniska nåimnden godkände informationen /t,^f1. Justerandes sig gtur (VV

7 o a ïeknisko nömnden S 56 TN Dnr 2014/00086 Remiss till tekniska nämnden angående förslag till föreskrifter om bärighetsklasser i Västra Götaland Sommonfottning Trafikverket har skickat en remiss om fiirslag till nya fiireskrifter samt upphävande av ftireskrifter om båirighetsklasser i Västra Götalands Län. Inga foråindringar berör vägar i Uddevalla kommun Beslutsunderlog Tekniska kontoret tjänsteskriv else Beslut Tekniska nåimnden beslutar att inte lämnar nägra synpunkter på Trafikverkets florslag till nya fiireskrifter J

8 aç s57 TN Dnr 2014/OOO87 Ansökan om anordnande av marknad på torget i Ljungskile Sommonfotlning En ansökan har inkommit från Uddevalla Näringslivs Ljungskilegrupp om att fä bedriva torghandel med liknande fi)rutsättningar som Uddevalla Centrumutveckling har ftir Kungtorget. Målsättningen är att anangera marknadsdagar vid 4-5 tillfüllen per år. Beslulsunderlog Tj änsteskrivelse 20 I Beslut Tekniska nämnden beslutar att uppdra åt gatu- parkavdelningen att teckna ett samarbetsavtal om torghandel i Ljungskile med Uddevalla Näringsliv. Justerandes

9 QO Protokoll S 58 lnformation om centrumåtgärder TN Dnr 2O14/OOO14 Sommqnfottning Martin Hollertz informerade om hur arbetet har gått med omprogrammering av parkeringsautomaterna. Det har varit en hel del strul, bland att har tekniska kontoret inte fått någon information från ftiretaget om att automaterna kräver mer el, så nu måste detta åtgärdas. Det är även en del administrativt strul med banken. Stefan Björling o Martin Hollertz har varit på möte om utsmyckningen på torget. 22 st konstnárer har varit intresserade, utav dessa ska man välja 4 st som man då går vidare med där de får presentera sina ftirslag. Och i slutändan blir det en konstnár som ñr uppdraget. Arbetsgruppen består av 13 personer från olika ftirvaltningar. En jury består av två konstnärskonsulter, Carl Casimir, Katarina Hansson kultur o fritidschefen samt Tina Wigfors på tekniska kontoret. Tekniska nämnden godkände informationen

10 o a' 20r sse TN Dnr 2014/OOO85 Utvärdering av servicedeklaration för bostadsanpassning Sqmmonfotlning Utvärdering av servicedeklaration für bostadsanp assning är genom for d 2007, och nu senast hösten Rapporten innehåller resultat från enkätundersökningen och jämfiirelser mot tidigare undersökning. Andel nöjda med bemötande är 92 o och uppffller målet (90 \ Resultatet für brukares nöjdhet som helhet med bostadsanpassningen är 86 o/o och ligger något under målnivån (90 ). Det har också minskat sedan undersökningen I rapporten finns redovisat vilka fiirbättringar som verksamheten jobbar vidare med. Beslulsunderlog Tekniska kontorets tjänsteskriv else, Rapport : Utvärdering av servicedeklaration ftir bostadsanpassning 2013 Beslul Tekniska nämnden beslutar att godkänna utvärderingen av s ervi cedeklaration ftir bo stadsanpas sning.

11 o a' ffi: Protokoll s60 TN Dnr 2014/00071 Lokalförsörjningsplan för Uddevalla kommun Sqmmonfotlning Det fortsatta arbetet med lokalftirsörjningsplanen utifrån riktlinjerna lor lokalftirsörjning (UaFS23/2006 Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006 $ 175) har ftir dom kommande 10 åren sammanställts enligt bifogad plan. Beslulsunderlog Tekniska kontorets tj änsteskriv else 20I Lokalfiirsörjningsplan 20 I Yrkonde S-gruppen yrkar på att ändra i lokalfiirsörjningsplanen på sid 4 punkten om Arödsdalshemmet att ta bort andra meningen. PropositionsordnÍng Ordflorande ställde proposition på ftirslaget i handlingarna mot S-gruppens yrkande. Nåimnden beslutade enligt S-gruppens yrkande. Beslut Tekniska nämnden beslutar att godkänna Lokalftirsörjningsplanen2}I4-2}23 i de delar den berör Tekniska nämnden med den ändringen i lokalforsörjningsplanen på sidan 4 punkten som handlar om Arödsdalshemmet att andrameningen tas bort. J signatur

12 o a' 20r S ól TN Dnr 2010/00551 Rimnersvallen, ombyggnad och renovering Sommonfotlning Arbetet påbörjades i november 2012 och avslutades i juli Garantibesiktning kommer att utfijras i juli Kostnaden für ombyggnaden och renoveringen blev kronor vilket med kronor understiger beräknad kostnad och tekniska nämndens anslag for projektet. För rubricerade projekt har tekniska nämnden anvisat medel enligt füljande: TN $ 179,2012 Summa: Beslulsunderlog kr kr Tekniska kontoret tj änsteskrivelse Beslut Tekniska nämnden beslutar att godkåinna fiireliggande slutredovisning for ombyggnad och renovering av Rimnersvallen att återftira ej fìirbrukade medel till investeringsbudgeten J signatur

13 S 62 TN Dnr 2014/00072 Bestämmelser för Uddevalla kommuns skogsinnehav Sqmmonfotlning Tekniska kontorets mark- och exploateringsavdelning har tagit fram ett ftirslag till nya beståimmelser fiir Uddevalla kommuns skogsinnehav. Sedan tidigare finns ett kortfattat dokument framtaget av Tekniska nämndens dåvarande kanslis "skogsgrupp" (antaget ) som reglerar kommunens skogsinnehav i fyra olika skötselgrupper. De nya bestämmel serna ftireslås ersätta detta dokument. Syftet med bestämmelserna är att tydliggöra syftet med kommunens skogsinnehav på ett principiellt plan. Dokumentet pekar ut fem principiella ställningstaganden; skogsägandets bidrag till friluftsliv, rekreation och upplevelser; skogsinnehavet som bidrag till den biologiska mångfalden; skogsinnehavet som garant ftir en god markreserv; skogsinnehavets ekonomiska principer samt naturreservatens fiorvaltning. Genom bestämmelserna tydliggör Uddevalla kommun sina ambitioner med skogen. Bestämmelserna redovisar också fakta gällande nuvarande skogsinnehav för att tydliggöra fijr nämnden vilket innehav kommunen fi)rfogar över. Bestämmelserna ftir Uddevalla kommuns skogsinnehav blir skogsfi)rvaltarens övergripande arbetsredskap i fiirvaltningen, skötseln och hanteringen av skogen. I detalj styrs detta arbete av skogsbruksplanen. Samtidigt utgör dokumentet ett viktigt styrinstrument fiir mark- och exploateringsavdelningens markftirvåirvsstrategier. Bestämmelserna är framarbetade i nära samarbete med kultur- och fritidsftirvaltningen och miljö- och stadsbyggnadsftirvaltningen som berörs i friluftsfrågor respektive ftirvaltningen av kommunens naturreservat. Beslulsunderlog Tekni ska kontorets tj änsteskriv else 20 I I 3 Bestämmelser för Uddevalla kommuns skogsinnehav Tekniska nämndens kansli: rapport från "skogsgruppen" med fürslag till riktlinjer ftir skogspolitiskt program ftir Uddevalla kommun; Yrkonde Martin Hellström (I(D) yrkar pà attbordlägga ärendet och ta upp det på mötet den 17 apnl20l4. srgnatur

14 a9 20t Forts. $ ó2 Proposilion Ordforande ställde proposition på om vi ska avgöra ärendet idag mot att bordlägga ärendet. Nämnden beslutade enligt Martin Hellströms (KD) yrkande. Beslut Tekniska nämnden beslutar att bordlägga ärendet och ta upp det på tekniska nämnden den 17 apnl2014 J signatur

15 f *ffi: Ieknisko nömnden 20t só3 TN Dnr 2O14/OOO89 Förslag till beslut om förklarande av naturminne, Kurveröd 1:2 Sqmmonfotlning Inom ramen fiir projektet Värna Skyddsvärdaträd skall Uddevalla kommun utse ett symbolträd. Symbolträdet skall skyddas mot framtida awerkning. En ek, belägen bredvid rondellen, vid infarten till stadshuset füreslås bli symbolträd och skyddas genom att man lorklarar eken som naturminne. Eken uppfyller kriterierna flor skyddsvärt träd och är säreget eftersom det samtidigt väljs ut som ett symbolträd für Uddevalla kommun. Beslutsunderlog Tj åinsteskrivelse, daterad Förslag till tj?insteskrivelse, MSB, daterad , Dnr 2013:3558 "Förslag till beslut om ftirklarande av naturminne" Beslul Tekniska nämnden beslutar att upplåta ett markområde på ca 8m * 15m runt eken, avseende del av fastigheten Kurveröd 1:2, samt att âûa sig skötseln av det fiireslagna naturminnet signatur

16 a0 Þ ffi: Protokoll s64 TN Dnr 2014/00068 Markanvisningsavtal för Tjöstelsröd 2:21 Sommonfotlning Detaljplanen möjliggör byggnation upp till ca 30st lägenheter. Tanken med lägenhetema är seniorbostäder. Inom fastigheten finns idag en tennisanläggning, som nyttjas av Ljungskile tennisftirening. Ett markanvisningsavtalhar tagits fram mellan Uddevalla kommun och Uddevallahem. I markanvisningsavtalet regleras bland annat vilka rättigheter och skyldigheter parterna har samt vem som ska stå ftir vilka kostnader. Bland annat ska Uddevalla kommun bekosta marksanering, om exploatören kan påvisa att det finns mer markfüroreningar än vad som framkommit i den undersökning som gjorts. Overenskommen köpeskilling är kr. Beslulsunderlog Markanvisningsavtal 1jänsteskrivelse daterad Detaljplan, aktuellt område markerat med röd linje. Beslut Tekniska nåimnden beslutar att med egen tillstyrkan fiireslå kommunfullmfütige att godkåinna upprättat markanvisningsavtal mellan Uddevalla kommun och Bostadsstiftelsen Uddevallahem avseende exploatering av fl erbostadshus inom fastigheten 1j östelsröd 2:21. srgnatur

17 20r S ó5 TN Dnr Exploatering av bostäder på Utsiktsvägen, Uddevalla kommun Sommonfottning Detaljplanen "Utsiktsvägen" Fastigheten Ljungs-Kärr 1:8, 1:60 m fl., Ljungskile Uddevalla kommun vann laga kraft och syftar till att uppflora bostäder på del av fastigheterna Ljungs-Kärr 1:8, 1:60, se bilaga 1 Under november månad 2013 gickmark och exploateringsavdelningen ut med en intresseftirfrågan där man ville att intressenter skulle lämna in lorslag på byggnation på fastigheten Ljungs-Kärr l:131 i enlighet med gällande detaljplan. Under ftirfrågningstiden fick kommunen inte in någon intresseanmälan. Efter tiden ftir intresseanmälan gått ut inkom Dalaträhus med ett ftirslag på byggnation. Förslaget innebär att man uppfiir flerbostadshus für ägarlägenheter samt friköpta radhus, se bilaga 2. Tekniska kontoret finner fürslaget med ägarlägenheter och radhus intressant och füreslår därflor att markanvisningsavtal ska framfiirhandlas med Dalaträhus. Eftersom intresseanmälan och fiirslag på byggnation inkom efter att tiden ftir intresseanmälan gått ut, fâr detta ske genom en direktanvisning enligt kommunens markanvisningspolicy. Beslulsunderlog Tj åinsteskrivelse Markerad detaljplan, bilaga 1 Förslag till byggnation, bilaga 2 Beslut Tekniska nämnden beslutar att godkänna att Mark och Exploatering upprättar markanvisningsavtal med Dalaträhus avseende exploatering av flerbostadshus samt radhus på fastigheten Ljungs-Kärr l:137, bilaga 1 och i enlighet med ftirslag till byggnation, bilaga2

18 a9 Ieknisko nömnden 20t S ó6 TN Dnr 2014/00059 Remiss angående utvidgning av strandskyddsområden i Uddevalla kommun Sommonfotlning Sedan nya strandskyddsbestämmelser trätt i kraft gäller att utvidgat strandskydd endast omfattar områden som beslutats enligt den nya lagstiftningen. Länsstyrelsen har därftir gjort en översyn av områden som skall omfattas av utökat strandskydd. Länsstyrelsen avser att ftirordna om utvidgat strandskydd i Uddevalla kommun till 300 m utmed kuststräckan 200 mutmed ett antal i remisshandlingen namngivna sjöar. Tekniska kontoret har inget att invända mot motiven till och tillämpningen av utvidgningen av strandskyddet. Förslaget påverkar inte i någon väsentlig omfattning pågående användning av mark som kommunen äger. Enda undantagetär på fastigheten Forshälla-Sund 1:8, innanft)r Bållevik. Där pågår planarbete ftir småbåtshamn med parkeringsplatser m.m. Av praktiska skäl finns anledning att redan nu undanta del av området fran utvidgat strandskydd genom anpassning av den nya strandskyddsgränsen. Beslulsunderlog Remisshandling angående utvidgning av strandskyddsområden i Uddevalla kommun. Tekni ska kontorets tj änsteskriv else 20 I Beslul Tekniska nåimnden beslutar att med det undantag som redovisas som fürslag till anpassad g ins enligt denna tjänsteskrivelse tillstyrka länsstyrelsens ftirslag till utvidgning av strandskyddsområden i Uddevalla kommun. signatur

19 çç 20r só7 TN Dnr 2014/00092 Samråd angående etablering av vindkraftpark Högen i Lilla Edets kommun. Sommonfotlning På Backamo flygrlats bedrivs en omfattande verksamhet av privaþersoner och flygklubbar men också av ett loretag som bedriver flygskola, uppdragsflygningar m.m. Uddevalla kommun räknas som verksamhetsutövare men verksamheten som sådan bedrivs av dem som arrenderar hangarplatser på f?iltet. Dessa har ett organiserat samarbete i en flygfültsfrirening. Samrådshandlingen ftir vindkraftsetableringar i Högen i Lilla Edets kommun avser etablering av en vindkraftpark ca2l<rn sydost om flygfültet. Representant ftir flygverksamheten önskar att kommunen som verksamhetsutövare ger sin syn på etableringen. Enligt uppgrft fran de samrådsyttranden som tidigare inlåimnats (bilägges) och uppgifter från ordftiranden i flygfiiltsftireningen innebär en etablering av vindkraftspark Högen en betydande begränsning lor flygverksamheten. Sannolikt behöver flygvägar vid start och landning läggas om på ett sätt som kan medlora ökade störningar für boende i området. Det påpekas också att Backamo flygplats fätt en alltmer ökad betydelse som flygplats fiir mindre flygplan då möjligheterna att använda bl.a. Säve flygfiilt minskar p.g.a. ökande andel trafikfl yg. Tekniska kontoret ftirutsätter att verksamheten vid Backamo flygplats är så viktig ftir kommunen att verksamheten bör kunna bibehållas och utvecklas. Sammantaget bedömer tekniska kontoret därftir att en etablering av vindkraftpark Högen riskerar att medflora så stora begränsningar av möjligheten att utöva och utveckla flygverksamheten på Backamo flygfiilt att etableringen inte bör komma till stand. Beslutsunderlog Samrådshandlingar för Vindkraftpark Högen, Lilla Edets kommun, 20II Samrådsyttranden från Flyguppdraget AB resp Tekniska kontorets tj änsteskriv else Beslul Tekniska nämnden beslutar att återremittera ärendet. signatur

20 20r só8 TN Dnr 2013/00088 Kommunal spolplatta på Junokajen Sommonfotlning Den kommunala Junokajen används sedan flera år tillbaka ftir isättning och upptagning avbåttar. Skärpta miljökrav innebär nu att krav ställs på den som tar upp sin båt. För att sfüerställa att upptagning och avspolning av bäiar kan ske på ett miljösäkert sätt beslutade Tekniska nämnden att ge tekniska kontoret i uppdrag att upprätta arrendeavtal på Junokajen für ändamålet spolplattor och annat nödvändigt ftir ändamålet. Junokajen genomgick ftir en tid sedan en besiktning vilken redovisade vissa brister och slitage på kajen. Denna behöver därflor inom loppet av cirka 5 år genomgå en reparation och kostnaderna für denna, ca 5 miljoner, måste anvisas ur kommande investeringsbudget. För att möjliggöra reparation behöver beslut om utarrenderingtaget , TN/2013:88 $ 131, ersättas. Områdena lor spolplattorna behöver flyttas in minst fyra meter från kajkant ftir att inte färsvåra, alternativt omöjliggöra framtida reparationer. Beslutsunderlog 1-änsteskrivelse daterad 20 I Beslul Tekniska nåimnden beslutar att ersättabeslut taget , TN/2013:88 $ 131, gällande loreslagna arendeområden ftir spolplattor och i stället besluta at dra in arrendeområdenas gränser med minst fyra meter från kajkant att ur kommande investeringsbudget für anvisa medel om 5 miljoner kronor ftir reparation av kajen. signatur

21 ç9 Protokoll 20t sóe TN Dnr 2014/00016 lnformation om Hamnen Sommonfottning Sten-Anders Olsson informerade om att det gjorts en Riskinventering av magasinen. ÖeU 1Översiktsplaneringsutskottet) - har godkänt 2 uppdragnu går det vidare till låinsstyrelsen och trafikverket ftir beslut. Badö norr där finns avstängda ytor som måste åtgärdas. Hasselbacken, upphandlingen är klar. Anbud följer budget. Belysningen kommer att projekteras separat. En informationstavla är uppsatt i Hasselbacken som talar om attbyggnation pågår Tekniska nämnden godkände informationen signatur

22 a9 Protokoll 20t S 70 Aterkoppling av nämndsbeslut TN Dnr 2O14/OOO2O Tekniska nämnden godkände informationen signatur

23 f ;,o,ffi: s7t Anmälni ngsären den TN Dnr 2O14/OOO15 Sommonfotlning a) Protokollsutdrag fran KF om riktlinjer fiir mutor och annan komrption i Uddevalla kommun Beslulsunderlog Beslul Tekniska nämnden beslutar att ärendena ovan läggs till handlingarna. t signatur

24 f Ieknisko nömnden s72 TN Dnr 2O14/OOO2? Delegations bes I ut - besl utsattest, fu I I makte r, sekretessbeläggande av allmän handling Sommonfotlning a) Delegationnr 7c, daterad sekretessbelägga allmän handling rörande upphandling TN 20 I 3/490 ftjrstärkning Hasselbacken b) Delegationnr I2a, daterad Villkor für parkering i Uddevalla Centrum c) Delegationnr l2a, daterad Villkor für parkering i Uddevalla Centrum d) Delegation l2a, daterad Villkor für parkering i Uddevalla Centrum e) Delegationl2a, daterad Tättbebyggt område i Utby Beslut Tekniska nämnden beslutar att ärendena ovan kan läggas till handlingarrra srgnatur

25 ç9,ffi: Ieknisko nömnden S 73 TN Dnr 2014/00017 Information Handikappråd / Pensionärsråd Sommonfotlning Edith Elbing har informerat Handikapprådet om svaret hon ffitt från Paula Nyman gällande cykelvägen mellan Fasseröd och Dalaberg som var i dåligt skick. De var nöjda med svaret. Paula Nyman skall vara med på Handikapprådet i maj månad. Tekniska nåimnden godkände informationen. signatur

26 o a ffi: S 74 TN Dnr 2014/OOO18 I nformation Ordförande / Förvaltn ingschef Sommonfotlning Ordftirande informerade om en inbjudan till invigning av Trygghetsboende vid Ryttaren som är den 9 apnl20l4, kl Det har även kommit en kurs "Demokrati fiir alla" som är den l l april på Hotell Bohusgården mellan kl Seppo Räikkönen informerade om att Patrik Petrés uppdrag åt Uddevalla Utvecklings AB har forlängts till maj månad. Tekniska nämnden godkåinde informationen signatur

27 o a. io ffi: 20r s75 övrigt TN Dnr 2014/OOO19 Sommonfottning Edith Elbing tycker det åir bra om de som är ordinarie i pensionärsråd och handikappråd att de hör av sig till ersättarna om de inte kan närvara vid möten. Paula Nyman informerade om att Bomsystemet vid Havskurentippen nu är på gång. Boende i andra kommuner som kommer till tippen ska fä betala 100 kr. En fråga kom upp om boende utanftir kommunen kommer med tryckimpregnerat virke vad det skulle kosta. Paula tar med sig denna fråga. Anna-Lena Heydar tycker att nämnden borde fr en rapport om arbetsmiljöfrågor vid varje nämndsmöte. Nämnden beslutade att ha detta som en stående punkt i kallelsen. Tekniska nämnden godkåinde informationen signatur

,ffi: ô,o 7?/ Protokoll Teknisko nömnden. Paragrafer $$ 192-210. Birgit Olofsson. 2014-10-t6

,ffi: ô,o 7?/ Protokoll Teknisko nömnden. Paragrafer $$ 192-210. Birgit Olofsson. 2014-10-t6 o a. ô,o,ffi: Protokoll 2014-10-t6 Sommontröde Plots och tid [edomöter Tjönstgöronde ersöflore Ersöttore Ovrigo Tekniska nämnden Bäve kl. 13.00-16.30 Zeidi Ström (M) Ordforande Tage Nolstedt (C) Vice ordftirandel

Läs mer

Naim Murseli (KD) för Jonny Jansson (KD) Edip Poljo (S) för Per-Arne Andersson (S) c.;f.4.. ~~~(~~~- Zeidi Ström e~~ --

Naim Murseli (KD) för Jonny Jansson (KD) Edip Poljo (S) för Per-Arne Andersson (S) c.;f.4.. ~~~(~~~- Zeidi Ström e~~ -- Sammanträde Plats och tid Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Bäve kl. 13:00-16:00 Zeidi Ström (M) Ordförande Tage Nolstedt (C) l :e vice ordförande Anna-Lena Heydar (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

PROTOKOLL. övrrot. BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännag vande

PROTOKOLL. övrrot. BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännag vande 2013-03-2r TEKNISKA NÀMNDEN SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID Tekniska nämnden Kasen kl. 13:00-16:30 TEDAMöTER TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE ERSÄTTARE övrrot Zeidi Ström (M) Ordlorande Tage Nolstedt (C) 1:e vice ordftirande

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2012-04-12 1 (10)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2012-04-12 1 (10) Sidnr 1 (10) Plats och sammanträdestid Tekniska förvaltningens sammanträdesrum kl 08.00-09.40 Beslutare Ulf Gustafsson (s), 29-30, 32-36 Peter Sövig (stp) Pierre Gillerstedt (m) Rune Sandin (c) Hans-Robert

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

p^,,tlu^a Prolokoll Born och utbildningsnömnden 20r5-05-2r övdgo Bam och utbildningsnämnden Sammanträdesrum Bäve 08:30-16:20, Ajournering 13:35 -

p^,,tlu^a Prolokoll Born och utbildningsnömnden 20r5-05-2r övdgo Bam och utbildningsnämnden Sammanträdesrum Bäve 08:30-16:20, Ajournering 13:35 - ç0 Þ Prolokoll 20r5-05-2r Sommonlröde Plots och tid Ledomöler Tjönstgöronde ersötlore Ersötlore övdgo Ulses ott justero Justeringens plols och tid UnderskritT sekrelerore Bam och utbildningsnämnden Sammanträdesrum

Läs mer

Stig Olsson (C) för Birgit Olofsson (M) Matthijs Klomp (KD) Edith Elbing (S) Marie Lundström (V) Ole Borch (MP) Patrik Petré, Lars-Göran Johansson

Stig Olsson (C) för Birgit Olofsson (M) Matthijs Klomp (KD) Edith Elbing (S) Marie Lundström (V) Ole Borch (MP) Patrik Petré, Lars-Göran Johansson SAMMANTRÄDE Tekniska nämnden PLATS OCH TID Bäve kl. 14:00 LEDAMÖTER TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE ERSÄTTARE ÖVRIGA Henrik Sundström (M) Ordförande Tage Nolstedt (C) 1:e vice ordförande Anna-Lena Heydar (S) 2:e

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-04-26 1 (16) Stadshuset, sessionssalen, kl 13.30-16.05

Tekniska nämnden 2012-04-26 1 (16) Stadshuset, sessionssalen, kl 13.30-16.05 Tekniska nämnden 2012-04-26 1 (16) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl 13.30-16.05 Paragrafer 34-46 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S)

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-05-16 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.00 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2003-06-03 1(13) Plats och tid: Tekniska kontorets sammanträdesrum kl 15.30-18.00 Studiebesök kl 13.30-15.30 ande: Eva Eriksson (c), ordförande Åke Carlsson (c) Lennart Slättengren (c)

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 11 mars 2009 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-14.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 11 mars 2009 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-14. Kommunstyrelsens teknikutskott 11 mars 2009 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-14.50 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Sune Carlsson Annika Johansson Harry

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Samhällsbyggnadsnämnden 2007-04-12 1 (25)

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Samhällsbyggnadsnämnden 2007-04-12 1 (25) Samhällsbyggnadsnämnden 2007-04-12 1 (25) Plats och tid Rum 367, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg torsdag 12 april 2007, kl 08.30-14.40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden Tekniska nämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, onsdagen den 28 januari 2010, klockan 16.00 18.15 Beslutande Görel Nilsson (S), 1-2 Lennart Pettersson (S) Elisabeth Persson (S) Börje Andersson (C),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Plats och tid Stadshuset, kl 14.30-16.50 Beslutande Lennart Rehn (s) ordförande Helena Qvick (s) Christer Cunow (s) Kent Persson (s) Bengt Lundgren (s) Kristina Spetz-Larsson

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Paragrafer 87-90 BESLUTANDE Ledamöter Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S) Christer Cunow

Läs mer

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2008-06-05 1

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2008-06-05 1 Tekniska nämnden arbetsutskottet 2008-06-05 1 Plats och tid kl 08.30 10.15 Beslutande Pär Palmgren, m, ordförande Arne Dahlström, kd, 1:e vice ordförande Benny Petersson, s, 2:e vice ordförande Övriga

Läs mer

MARKANVISNINGSPOLICY

MARKANVISNINGSPOLICY MARKANVISNINGSPOLICY UDDEVALLA VÄXER! Uddevalla är en expansiv kommun. Precis som i övriga delar av landet är trenden att människor söker sig mot det urbana samhället. Goda kommunikationer, tillgång till

Läs mer

Tekniska nämnden. Karin Collén (S) 69-77, 79-80 Tommy Jönsson (S) Utses att justera: Bertil Påhlsson, Christer Hansson Paragrafer: 69-80.

Tekniska nämnden. Karin Collén (S) 69-77, 79-80 Tommy Jönsson (S) Utses att justera: Bertil Påhlsson, Christer Hansson Paragrafer: 69-80. Plats och tid: ande: Ersättare: Stadshuset Ängelholms kommun, rum Grå, 2014-10-16, kl. 17:00-18:10 Ajournering kl 17:45-17:50 Christer Örning (M), ordf Jan Magnusson (FP), 1:e vice ordf Christer Hansson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1)

PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) SOLNA STAD Kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) 2015-02-16 27 Svar på motion av Thomas Magnusson (V), Mia Fällström (V), Stephanie Gilot (V) och Gunnar Ljuslin (V) om naturreservat runt Råstasjön

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

Christina Lundqvist (C), tjg ers Inga Emtell (FP) Tommy Lindgren (FP) Olov Johansson (S) Annika Casteberg (KD), tjg ers

Christina Lundqvist (C), tjg ers Inga Emtell (FP) Tommy Lindgren (FP) Olov Johansson (S) Annika Casteberg (KD), tjg ers Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Tekniska kontoret, kl. 19.02 20.11 Paragrafer 97 106 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Jörgen Elfving (C) Carl Bonde (M) Pelle Brandt (M), tjg

Läs mer

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken, kl 08.00 11.06 1 (13) Beslutande Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10)

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Plats och tid Tingshuset, onsdagen den 27 augusti 2008, kl. 16.30 18.40 Ajournering kl. 17.40-18.05 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp)

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-30 KOMMUNSTYRELSENS SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-30 KOMMUNSTYRELSENS SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 09:00 09:20 KOMMUNSTYRELSENS SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTT Plats: Rodret Ledamöter: Arne Olsson (c) ordförande Olof Lundberg (s) vice ordförande Christina Engström (m) Roger Andersson

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare

Eva Marklund, sekreterare Plats och tid Församlingshemmet, Bygdeå 2014-09-10, kl 18.00-20.20 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Ingrid Sundbom (c), ersättare Lars Pettersson Åsa Svanström (c), ersättare Maine Bergstedt

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2009-10-13

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2009-10-13 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - NÄRVAROLISTA TEKNISKT UTSKOTT Beslutande Parti Namn S Lars-Ove Edberg S Alexandros Kiotseridis S Jan-Göran Petersson, från 18.00 Alf Persson S M Bengt Ohlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 15.35 Beslutande Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Övriga deltagare Plan- och bygglovsarkitekt

Läs mer

Marianne Högberg (S), ordförande Lenny Karlsson (M) Mauri Sukuvaara (V)

Marianne Högberg (S), ordförande Lenny Karlsson (M) Mauri Sukuvaara (V) Servicenämndens 2009-01-30 1. ( 12 ) Plats och tid: Centralförrådet Industrigatan kl 13.00-14.00 Beslutande: Marianne Högberg (S), ordförande Lenny Karlsson (M) Mauri Sukuvaara (V) Övriga deltagande: Jörgen

Läs mer

Teknik- och fritidsutskottet 2015-05-22. Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Calle Morgården (MP)

Teknik- och fritidsutskottet 2015-05-22. Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Calle Morgården (MP) Teknik- och fritidsutskottet 2015-05-22 Plats och tid Kommunhuset, klockan 08.30-10.30 Beslutande Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Calle Morgården (MP) Övriga deltagare Sören Nord,

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 2015-03-09 1 (14) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 Hanna Ershytt (C), ordförande Marianne Ragntoft (S), 1:e vice ordf Ingemar Kristensson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden 2014-10-22 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Harriesalen, 22 oktober 2014, klockan 19.00 19.55 ande Övriga deltagande Johan Ericsson (M), ordförande Sofia Lindblom (M) Larserik Johansson (S) Tommy Almström

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef Sammanträde Plats och tid Sammanträdesrum Kasen, mötet börjar kl. 9:00 Ajournering kl. 9:20 9:26 samt 11:05-11:19 Ledamöter Johan Wiktorsson (M) Ordförande Monica Bang Lindberg (FP) 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justerare Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kl 09.00- Örjan Lid (M), ordförande Elisabeth Rydström

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05 Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05 ande: Ersättare: Tomas Fjellner, ordf. (M) Charlotte Engblom-Carlsson (FP) Eva-Lena Lindell (S) Paul Hanstål (M)

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-16 Sida 1 (7)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-16 Sida 1 (7) 1 (7) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 16 mars 2015 klockan 18.00 18.40 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Tobias Nordlander (S) Chatarina Ståhl (S) Johanna Skottman

Läs mer

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, 2015-09-03, kl. 09:00-12.30

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, 2015-09-03, kl. 09:00-12.30 Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, 2015-09-03, kl. 09:00-12.30 ande: BrittMarie Hansson (S), ordförande Sven-Ingvar Borgquist (M) Lars Carlsson (S) Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Eva

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning 2015-06-15 1(15) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-06-15 kl. 13.00-15.00 Justerade paragrafer 18-24 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Monica Phil (C) 19-24 jäv 18 Anita Thörn

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8)

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8) Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8) Plats och tid Räddningstjänsten i Hyltebruk, kl. 15.40-16.20 Beslutande Övriga deltagare Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo

Läs mer

Christer Olofsson, förvaltningschef Charlotta Blom Rudolv, kulturchef Saranda Vejseli, ekonom Lena Persson, förvaltningssekreterare.

Christer Olofsson, förvaltningschef Charlotta Blom Rudolv, kulturchef Saranda Vejseli, ekonom Lena Persson, förvaltningssekreterare. Datum Plats och tid Kultur o Utbildning, Piparegränd 3, Ystad 08:30 16:30 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Christer Olofsson, förvaltningschef Charlotta Blom Rudolv, kulturchef Saranda Vejseli,

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9.00 10.20 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M)

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2003-11-17 1 (16 ) Plats och tid Studiebesök Olshammar, 2003-11-17 kl. 15.00 16.00. Sammanträde Olshammarsgården, Olshammar, 2003-11-17 kl.16.00 16.45. Beslutande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Plats och tid kommunhuset rum 292 kl 15.00-17.20 Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21 Sida Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 1 Anmälan av delegationsbeslut... 2 Omvårdnadsnämndens protokoll... 3 Ansökan om kommunal hjälp till UFA- ungdom, fritid, arbete... 4 Yttrande över motion

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (5) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande 37-39 Lennart Månsson (M) vice ordförande 37-39 Bengt Håkansson

Läs mer

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, 14.00-14.45 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) Henrik Wöhlecke (M) Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15 Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15 ande: Tomas Fjellner (M) Charlotte Engblom-Carlsson (FP) Eva-Lena Lindell (S) Paul Hanstål (M) Viviann Nilsson (M)

Läs mer

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP)

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (15) Plats och tid Haga Kvarn 19.00 20.15 ande Karin Reinisch (M) Khalid El-Haj (S) Stig-Åke Grönvall (S) Karl-Erik Malmgren (S) Rebecka Barjosef (S) Jeanette Petersen (M)

Läs mer

KS14.924. Gult = kommunens markinnehav. Markpolicy. för Lerums kommun. 2015-01-09 Mark- och projektenheten

KS14.924. Gult = kommunens markinnehav. Markpolicy. för Lerums kommun. 2015-01-09 Mark- och projektenheten KS14.924 Gult = kommunens markinnehav Markpolicy för Lerums kommun 2015-01-09 Mark- och projektenheten Innehåll 1 Bakgrund 4 2 Markreserv 4 3 Strategiska markförvärv 5 4 Exploatering 5 5 Markanvisning

Läs mer

Tekniska nämnden. Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun. Rum: Grå, 2014-03-20, kl. 17:00-18:20

Tekniska nämnden. Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun. Rum: Grå, 2014-03-20, kl. 17:00-18:20 Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun. Rum: Grå, 2014-03-20, kl. 17:00-18:20 ande: Ersättare: Christer Örning (M) Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M) Mona Sturesson (M) Hans-Åke

Läs mer

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 (6) Plats och tid Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00-10.30 Beslutande Övriga deltagare Hans-Inge Svensson (S), ordf. Torsten Vigre (M) Hans Lennartsson (S) Sven-Ove Dahlsson (C), tjänstgörande ers

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2014-09-30 1 (13)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2014-09-30 1 (13) Sidnr 1 (13) Plats och sammanträdestid Beslutare Tekniska förvaltningens sammanträdesrum, kl 08.00-11.05 Ulf Gustafsson (S) Peter Sövig (STP) Bengt Simonsson-Fröjd (S), tjänstgörande ersättare Rune Sandin

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

Johan Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Marie-Louise Lindström (S) Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, mötessekreterare

Johan Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Marie-Louise Lindström (S) Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, mötessekreterare Kommunstyrelsen 2014-12-18 1 (7) Plats och tid Forum, Hyltebruk. Kl. 16:00-16:30 Beslutande Henrik Erlingson (C) ordförande Gunnel Johansson (S) Karin Åkesson (C) Micael Arnström (S) Carl Larsson (M) Maria

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 11.40 Beslutande Kent Ingvarsson (M) Hans Sabelström (C) Malin Hedberg (S) Anette Håkansson (FP) Sven-Åke

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Stina-Kajsa Melin Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 Elisabeth Mörner Hälso- och sjukvårdsnämnd 4

Stina-Kajsa Melin Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 Elisabeth Mörner Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 1(8) Plats och tid: Alerummet, Kommunkontoret, Alafors kl. 15.00 16.30 Beslutande Jarl Karlsson Kommunstyrelsen Eva Eriksson Vård- och omsorgsnämnden Bengt Englund SPF Skepplanda Rolf Johannesson PRO Surte/Bohus

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127 Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Plats och tid Bollegården, tisdagen den 11 december 2007, kl. 16.00-18.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunledningsutskottet 2013-09-02 223 Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-11.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson (S), ordförande Aina Wåhlund (S) Sten

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-28

Socialnämnden 2014-11-28 Socialnämnden 2014-11-28 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.30-11.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2013-12-09 1 () Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.15 15.15 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr (S) ordförande Birgitta Hagström

Läs mer

Markpolicy och markanvisningspolicy - för Stenungsunds kommun

Markpolicy och markanvisningspolicy - för Stenungsunds kommun Markpolicy och markanvisningspolicy - för Stenungsunds kommun 12-03-06 1 Markpolicy och markanvisningspolicy.... 3 1.1 Övergripande syfte... 3 1.1.1 Allmänt om kommunal markreserv... 3 2 Politiska inriktningsmål...

Läs mer

Tekniska förvaltningens sammanträdesrum kl 08.00-10.30. Ulf Gustafsson (s) Peter Sövig (stp) Kent Båtta (stp) Rune Sandin (c) Allan Josefsson (m)

Tekniska förvaltningens sammanträdesrum kl 08.00-10.30. Ulf Gustafsson (s) Peter Sövig (stp) Kent Båtta (stp) Rune Sandin (c) Allan Josefsson (m) Sidnr 1 (11) Plats och sammanträdestid Beslutare Tekniska förvaltningens sammanträdesrum kl 08.00-10.30. Ulf Gustafsson (s) Peter Sövig (stp) Kent Båtta (stp) Rune Sandin (c) Allan Josefsson (m) Övriga

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-09-02 1 (11)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-09-02 1 (11) 1 (11) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 2 september klockan 18.00-18.30 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Olle Thorell (S) Britt-Inger Fröberg (S) Tobias Nordlander

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(6) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen, kl. 17.30-17.40 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande ----- (C), 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande -----

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD)

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD) Barn- och utbildningsnämnden 1 (11) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 17 april 2013, klockan 16.00-17.30 Beslutande Taito Arkkukangas (S), Maija-Liisa Åsenbrygg (S), Tauno Arbelius

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK KF 2015-01-29 6 Blad 1(6) RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK Med markanvisning avses en överenskommelse mellan kommunen och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) TEKNISKA NÄMNDEN 2002-10-18

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) TEKNISKA NÄMNDEN 2002-10-18 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Hoby-salen, Stadshuset kl 13 30 16 00 Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Tommy Arvidsson S Lars Peter Karlsson S Bengt Backe S Kjell Hedlund

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-03-11 20 (28) Plats och tid Gyllene salen, Apotekshuset Vingåker, måndagen den 11 mars 2013, kl. 08.30-09.30 Beslutande Raul Sevefjord (M) ordf Thommy Gustafsson (S) Övriga deltagande Helena Viklund,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-03-27. Val av justerare samt dag och tid för justering. 3 Information från tekniska förvaltningen

Sammanträdesdatum 2013-03-27. Val av justerare samt dag och tid för justering. 3 Information från tekniska förvaltningen TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, ONSDAG 27 mars 2013, kl. 15.00 Obs!! Datum FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Samhällsbyggnadsnämnden 2011-05-12 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 36 Värmepumpinstallation Lofsdalens skola 37 Förskolelokaler Funäsdalen 38 Funäsdalens skola, omdisponering

Läs mer