PROTOKOLL. övrrot. BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännag vande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL. övrrot. BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännag vande"

Transkript

1 r TEKNISKA NÀMNDEN SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID Tekniska nämnden Kasen kl. 13:00-16:30 TEDAMöTER TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE ERSÄTTARE övrrot Zeidi Ström (M) Ordlorande Tage Nolstedt (C) 1:e vice ordftirande Anna-Lena Heydar (S) 2:e vice ordfiirande Birgit Olofsson (M) Rolf Jonsson (FP) Jonny Jansson (KD) Per-Arne Andersson (S) Susanne Börjesson (S) Tobias Andreasson (S) Anders Nygren (S) Jarmo Uusitalo (MP) Stig Olsson (C) Edib Poljo (S) Edith Elbing (S) Marie Lundström (V) Ole Borch (MP) Patrik Petré $ 71,73 llldana Kihlberg, David Alfredsson g 54, Lars-Göran Johansson $ 55, 71, Martin Hollertz $ 56-58, 7l-72, Seppo Räikkönen $ 59-60, 71, Gunilla Hedlund ç 67-66,71 UTSES ATT JUSTERA JUSTERINGENS PTATS OCH TID Jonny Jansson Tekni-ska kontoret måndagen den25 mars kl. 15 Paragrafer UNDERSKRIFT SEKRETERARE UNDERSKRIFT ORDFöRANDE Zeidi Ström UNDERSKRIFT JUSTERANDE J SAMMANTRÄDE FöRVARAS Hos ANSTAGET SÄTTS UPP ANSIAGET TAS NER BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännag vande Tekniska nämnden I Tekniska kontoret adm.avd. vân UNDERSKRIFT Eva Thol-Nordfeldt Justerandes signatur

2 s54 I nformation om fasti g heter och reservatsbestäm melser Maria Kihlberg och David Alfredsson informerade om fastighets och reservatsbestämmelser ftir bl.a. Södra Fj ället Föreskriftemaär uppdelade i A, B, C och D beroende på vad det är fìir fastighet. A; ftirbjudet att (mkt svårt att ändrapå 1-5) A; forbjudet utan Länsstyrelsens tillstånd B; reservatets vård och ftirvaltning (florvaltarens ansvar) C; allmänhetens ansvar i reservatet D; bestämmelser enl. 9$ naturvårdsfijrordningen om vård och fürvaltning Fastigheten uthyres idag som fritidsboende och de sköter själva underhållet. Frågan till nëimnden var att kanske göra ett nytt ftrsök att avstycka fastigheten och sälja. Eller behålla byggnaderna i kommunal ägo och fortsättningsvis hyra ut. Fastigheten kommer att lyda under reservatsbestämmelsernas alla punkter. Tekniska nämnden godkände informationen../ signatur

3 s55 Lokalresursplan för Uddevalla kommun (TN/2013:90) Kommunen har saknat en gemensam planering och samordning i lokalftirsörjningsfrågor men genom beslutade Riktlinjer fiir lokalftirsörj ning (U a F 523 I 2006, Antagna av kommunfu llmäkti ge den 14 juni 2006, $ 175) så fastslogs intentionerna for lokalforsörjning. Denna lokalresursplan är ett resultat av det fortsatta arbetet i dessa frågor. Syftet med lokalresursplaneringär att Uddevalla kommun skall få en helhetssyn på sina lokaler och sin lokalforsörjning samt en gemensam pl anering o ch s amordning i lokal fiirsörj nings frågor. En lokalforsörjningsgrupp har bildats vars syfte skall vara att: - samordna lokalfrågor över ftirvaltningsgränserna - vafa stöd till lokalbehövande ft)rvaltning - initiera intema lokalbyten - öka nltjandet av kommunala byggnader - fiireslå ändringar i lokalprogrammet Gruppens arbete under det gångna ärethar resulterat i lokalresurs plan sunderlag Tekniska kontorets tj änsteskrivelse Uddevalla kommuns antagna "Riktlinjer för lokalförsörjning" genom beslut i Kommunfullmäktige den 14 juni 2006, $ 175,(UaFS23l2006). Samt: "Riktlinjer för intemhyra" genom beslut i Kommunfullmäktige den 14 juni 2006, $ 174, (UaFS22l2006). Lokalre surs plan 20 I att godkänna att materialet utgör underlag ftir den fortsatta budgetdialogen. (lv Juster es signatur

4 20t s56 Medborgarförslag från Roland Hultenmo angående farthinder på Blekevägen, Uddevalla (TN/201 2:4091 Roland Hultenmo skriver i sitt medborgarfiirslag att hastigheten är hög på Blekevägen och han ftireslår att ett farthinder anläggs. Tekniska kontoret har genomfort en trafikmätning på Blekevägen. Medelhastigheten är 42kmltim och 85 %o av alla fordon kör 53 km/tim eller långsammare. Detta innebär att hastigheten är högre än vad som är önskvärt på en gata som Blekevägen. Antal fordon per årsmedeldygn är Med det nya hastighetssystemet3},40 och 60 km/tim kommer det på en del gator att krävas fysiska åtgärder ftir att framtida hastighetsgräns ska överensstämma med gatans utformning. I arbetet med nya hastighetgränser kommer en åtgärdsplan att tas fram som innefattar tidplan och prioritering av åtgärder. Det är inte aktuellt att göra nägra fysiska åtgärder på Blekevägen innan åtgärdsplanen är framtagen. sunderlag Tekniska kontorets tj änsteskriv else att synpunkterna i medborgarfi)rslaget ska beaktas i det pågående arbetet med nya hastighetsgränser och därmed anses medborgarforslaget besvarat och avslutat. signatur

5 t s57 Finansiering av kommunal gata inom detaljplan för Folkets Park. (TN/2009:718) Planområdet är beläget i de södra delarna av centrum, utmed Göteborgsvägen, och omfattar Folkets Park samt den så kallade Cirkusplatsen. Förslaget till detaljplan syftar till att möjliggöra ca 160 nya bostäder och färskola i området i anslutning till Folkets park. För genomftirande av detaljplanen kommer kommunen ffi ökade kostnader genom nyanläggning av bland awratväg, parkering samt drift och underhåll. Gata/Park begär därfiir att i samband med godkännande av detaljplan även kompenseras fiir ökade driftkostnader med / år. sunderlag åinste skrivel s e dater ad Tekniska nämnden foreslår kommunfullmäktige att besluta att godkänna att tekniska kontoret genomfi)r investeringen utöver beslutad budget samt hemställa hos kommunfullmäktige att tekniska kontoret ska kompenseras ftir ökade driftskostnader efter genomftird investering med kronor/ år. ü1i

6 i; PROTOKOLL s58 Förslag på ändringar i avgifter för markupplåtelser på allmän plats inom Uddevalla kommun (TN/2013:58) Ärendet handlar om revidering av avgifter ftir markupplåtelser på allmän plats inom Uddevalla kommun, inklusive Kungstorget och torg i Ljungskile. Förslaget har initierat av gatu-och parkavdelningen, tekniska kontoret. Ett behov av ändringar av avgifter har uppkommit i samband med årets indexjustering av avgifter for platsupplåtelse på allmän plats inom Uddevalla kommun, godkända av kommunfullmäktige den 8 maj1990, $ 102 samt taxa frir torgverksamheten, antagen av kommunfullmäktige den 12 november2008, $ 333. Avgifter lor markupplåtelse på allmän plats har endast indexjusterats sedan 1990, utan att någon särskild granskning eller revidering har gjorts. Under de senaste åren har det uppstått behov i nya posterlavgifter medan nàgra poster/avgifter har blivit helt inaktuella. Taxa fiir torgverksamheten har inte indexreglerats sedan den blev antagen i november Avgifter lor markupplåtelse pä gâgatan och övrig mark har slagits ihop med taxa for torgverksamheten i syftet att den prislistan skulle bli mer begriplig ft)r oss som tillåimpar taxan och for våra kunder. Uddevalla Centrumutvecklingen, som koordinator och samordnare ñr torghandel samt evenemang pâ gägatan i enlighet med det nya samarb etsavtal et avseende torghandel, TN I 20 I 2 : 5 32, har varit del akti g i granskning och revidering av Laxan. Enligt avtalethar Uddevalla Centrumutveckling även rätt till att ta ut avgift for upplåtelse av fasta och tillfrilliga saluplatser på Kungstorget samt vid evenemang pä gägatan. sunderlag Tj änsteskrivels e Tekniska kontor et Bilaga till tjänsteskrivelsen TN/2013:58. Förslag till nya avgifter i form av tabellsammanfattning över indexreglerade avgifter med lorslag till vissa nya avgifter fìir markupplåtelse på allmän plats inom Uddevalla kommun. "Grunder for uttagande av avgift fiir platsupplåtelser på allmän plats inom Uddevalla kommun", godkända av kommunfullmäktige den 8 maj 1990, $ lo2.

7 Forts. $ 58 "Lokala ordningsfloreskrifter fiir torghandel i Uddevalla kommtrn", arrtagna av kommunfullmäktige den 12 november 2008, $ 333. Tekniska nämndens beslut, daterat den24januari 2013 om "Utökat samarbete kring torghandel i Uddevalla centrum", TNl20l2:532. att godkänna frirslaget till ändring av avgifter flor markupplåtelse på allmän plats inom Uddevalla kommun. att foreslå Kommunfullmäktige att bifalla ftirslaget till ändring av avgifter fi)r markupplåtelse på allmän plats inom Uddevalla kommun. att de reviderade avgifterna om markupplåtelse ska börja gälla från och med l juni att avgifter for markupplåtelse av gägatan och övrig plats ska fortsätta justeras efter ändringar i konsumentprisindex, med utgangspunkt från indextal 191,8 für oktober 1989 medan avgifter für markupplåtelse av torget ska fortsätta justeras efter ändringar i konsumentprisindex med utgångspunkt från indextal293,85 ftir oktober J

8 s5e Avslutande av uppdrag i Tekniska nämndens styrkort avseende förslag på möjlig placering och utformning av företa gshotel I (TN/2012:3121 Vid upprättande av Tekniska nämndens styrkort hösten 2011 beslutades att Tekniska kontoret får i uppdrag attta fram forslag på möjlig placering och utformning av ftiretagshotell. Detta uppdrag hör till KF uppdrag nr 8 i strategisk plan; Näringslivsklimatet i kommunen ska forbättras med särskild satsning på småforetag. En utredning avseende lämplig placering och huruvida det finns efterfrågan av ett nytt ftiretagshotell har genomftirts. De markområden som finns tillgängliga idag är lokaliserade till industriområde på Kuröd och Björbäck. Två avstämningar har gjorts med Näringslivsavdelningen, under hösten 2012 och i början av Vid båda tillfìillena bedömer Nåiringslivsavdelningen att det i dagsläget inte finns någon efterfrågan från floretag på ett nytt fi)retagshotell i kommunen. Det finns också flertalet externa aktörer som verkar inom branschen ftir ftiretagshotell vilket gör att marknaden löser behovet av lokaler for småforetagare på egen hand. Mot bakgrund från avstämningen med Näringslivsavdelningen och det faktum att Tekniska kontoret har i uppdrag att sälja befintliga foretagshotell anses uppdraget om att ta fram en möjlig placering och utformning av ett nytt loretagshotell inte vara aktuellt och bör därfor avslutas. KF uppdrag ff 8 i strategisk plan avslutas däremot inte eftersom Tekniska kontorets verksamhet på flertal andra sätt bidrar till ftirbättringar ftir näringslivsklimatet och småforetag. Information med fi)rslag till att avsluta detta uppdrag i styrkortet gavs till Tekniska nämnden vid nämnds ammanträ det 20 I L sunderlag 1- änsteskrivelse I att avsluta uppdraget i nämndens styrkort avseende ftirslag till placering och utformning av fiiretagshotell.,i/ signatur

9 20t3-03-2r s60 Reviderad sl utra pport utredning kommu nalt h uvudma n naskap för gator och vägar (TN/2012:4841 Den utredning som presenterades på tekniska nämndens sammanträde och som därefter remitterades till miljö- och stadsbyggnadsnämnden samt kommunstyrelsen ft)r yttrande har nu hanterats och reviderats till delar. Förvaltningen återkommer nu med ett lorslag till beslut i ärendet med hänsyn tagen till remissinstansernas synpunkter. Förslaget till beslut bygger på huvudregeln i plan- och bygglagen om att kommunen ska vara huvudman ftir gator och allmänna platser inom detaljplaneområden vilket innebär att det i slutrapporten angivna alternativ 2 fìireslås galla i framtida ställningstaganden i huvudmannaskapsfrågor liksom övertagandet av de områden som idag har enskilt huvudmannaskap Det senare fär dock ske i en takt som kommunens ekonomi tillåter. Alternativ 2 gêtr i korta drag ut på att en områdesavgränsning sker enligt kartbilagorna2 och 3 samt att ett antal områden där det idag råder enskilt huvudmannaskap borde överforas till kommunalt dito utifrån rättviseskäi. sunderlag Tekniska kontorets tjänsteskrivelse , dokumentet handläggning av remissyttranden samt reviderad slutrapport utredning om kommunalt huvudmannaskap I 8 att plan- och bygglagens huvudregel ska utgöra grunden vid fastställandet av huvudmannaskap fiir gator och allmänna platser att områdesavgränsning inför framtiden genomfürs enligt altemativ 2 i slutrapporten samt aft övertagandet av områden som idag har enskilt huvudmannaskap sker i den takt som kommunens ekonomi tillåter samt att ärendet översänds till kommunstyrelsen for fastställelse \l'{ r(

10 20t s6r Svar på granskning av upphandling, inköp och investeringar inom projektet Torp växer (TN/2013:70) Ernst and Young har på uppdrag av kommunalrevisorerna i Uddevalla anlitats som sakkunnigt biträde i en granskning av upphandling, inköp och investeringar inom ramen for IKEA-projektet. Vidare har granskningen omfattat ansvarsftirdelning, rapportering, finansiering och riskhantering. Tekniska kontoret är positiv till den genomlysning som har skett. Tekniska kontoret tar till sig de synpunkter och rekommendationer som ges. sunderlag Tekni ska kontorets tj änsteskrivels e samt revi sionsrapport att tillstyrka fürslag pâ ätgärder J

11 s62 Rivning av byggnader på fastigheterna Grytingenl:16 Aldersro, Grytingen 1:19 "Vita Villan", Hedkärr 1:11, Hedkärr 1:15, Grytingen I :10 samt Grytingenl:14 (TN12009:807) På fastigheten Grytingenl:16 Åldersro fìnns en fastighet som tidigare varit ålderdomshem. Fastigheten är i dåligt skick samt ligger i direkt väg ftlr den planerade utbyggnaden av Nordlänken Torp Tekniska kontoret floreslår därfor att byggnaden rivs. På fastigheten Grytingen 1:19 (Vita Villan) ligger tre byggnader i dåligt skick. Då den inte är lämpligt atthyraut ftireslår tekniska kontoret att den rivs. På fastigheterna, Hedkärr 1:11, Hedkärr 1:15, samt Grytingenl:14 fìnns byggnader som lösts in ftir att ge plats åt Nordlänken. Då fastighetema ligger inom planerat vägområde fijreslår tekniska kontoret att byggnaderna rivs så snart trafikplan Nordlänken vunnit laga kraft. På fastigheten Grytingen 1:10 finns en byggnad där avsikten är att den löses in lor att ge plats åt Nordlänken. Då fastigheten ligger inom planerat vägområde foreslår tekniska kontoret att byggnaden rivs så snart inköp är avslutat och trafikplan Nordlänken vunnit laga kraft. sunderlag Tekniska kontorets tjänsteskrivelse från att ovan beskrivna byggnader inom fastigheten Grytingenl :16 Åldersro, Grytingen 1:19 "VitaVillan", Hedkärr 1:11, Hedkärr 1:15, Grytingen 1:10 samt Grytingenl : I 4 rivs. J

12 r s63 Arrendeavtal, del av Hogstorp 1:9 (TN/2013:86) Planavdelningen arbetar med att planera ett nytt verksamhetsområde i Hogstorp. Ett planprogramhar tagits fram vilket dels ska ses som ett underlag fiir beslut angående inkommen bygglovsansökan for den biodieselanläggning som BioFuel Express S AB vill uppft)ra och dels ligga till grund lor kommande beslut om att upprätta en detaljplan i området. Biofuel Express S AB har sökt bygglov på del av det aktuella planområdet och fått bygglovet beviljat av Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, Med anledning av detta har ett arrendeavtal tecknats med syfte att BioFuel Express S AB ska kunna anlägga och Bedriva sin planerade verksamhet innan detaljplanen kommit till stånd. sunderlag Arrendeavtal, I än ste skrivel s e, 20 I Planprogram till detaljplan for verksamheter i Hogstorp Protokoll från MSB, ç465 Bygglovskarta, MSB Dnr 2012:2004 Hnr 17 Ajournering Tage Nolstedt (C ) begärde ajournering. Mötet ajournerades Yrkande Majoriteten yrkar på ändring av att-sats, "att teckna arrendeavtal mellan Biofuel Express S AB och Uddevalla kommun till dess att forutsättnin gama lor planområdet fastställts närmre i detaljplanen". S-gruppen yrkar på forslaget i handlingarna. Propositionsordning Ordfiirande ställde proposition på Majoritetens ftirslag mot forslaget i handlingarna. Nämnden beslutade i enlighet med majoritetens ftirslag. J signatur v

13 r Forts. $ 63 att teckna arrendeavtal mellan Biofuel Express S AB och Uddevalla kommun till dess att fiirutsättningarna für planområdet fastställts närmre i detaljplanen. Reservation S-gruppen reserverade sig till formån for florslaget i handlingarna. \IV Justerande gnatur

14 s64 Försäljning av fastigheten Ran 17 (TN/2013:85) Ett köpekontrakt har upprättats där kommunen säljer fastigheten Ran 17 med adress Odengatan 16 for en köpeskilling om L kr. Fastigheten är centralt belägen och är i dagsläget bebyggd med en mindre villa där visst renoveringsbehov füreligger. Tomtarealen uppgår till 506 kvm. Försäljningen har skett via kommunens upphandlade mäklare och en budgivning har lett fram till den aktuella köpeskillingen. sunderlag Tj änsteskrivelse, Köpekontrakt Stadsplanekarta, "Kv. El seberg, Tegelbruket m. fl. " att forsälja fastigheten Ran 17 till Fredrik Johansson fiir en köpeskilling om kr enligt bifogat köpekontrakt. signatur. "1_. ) \.,y' L

15 s65 Exploateringsavtal för del av Herrnhut 2, parkeringshus och centru m lokaler (TN/201 2=4231 Tekniska kontoret har upprättat forslag till exploateringsavtal mellan Uddevalla kommun och Fastighets AB Herrnhut, ägare av fastigheten Herrnhut 2. Avtalet syftar till att genomfüra detaljplanen fiir del av fastigheten Herrnhut 2 inomkv. Herrnhut som har till syfte att möjliggöra ombyggnationer inom fastigheten. Samtliga kostnader landar på exploatören. Planen är lor närvarande utställd ft)r granskning och avsikten är att beslut om antagande ska fattas av Miljö- och byggnämnden då exploateringsavtalet har undertecknats. sunderlag Exploateringsavtal undertecknat av explo atör Tj änsteskrivelse dater ad I 4. att godkänna exploateringsavtal upprättat mellan kommunen och Fastighets AB Hermhut beträffande detaljplanen fi)r del av fastigheten Herrnhut 2 inom kv. Herrnhut J

16 r TEKNISKA NRtr NOrN s66 Förvärv av fastigheterna Herrestads-Torp 1:23, 1=10,1:1 1 och 1:12 (TN12009:346) Köpekontrakt har upprättats mellan kommunen och fastighetsägaren till Herrestads-Torp I :23, l:10, I :1 I och 1 : 12. Fastigheten Herrestads-Torp I:23 är belägen direkt öster om handelsområde Östra Torp. De övriga fastigheterna är belägna mellan Tavlegatankrysset och Torp södra trafikplats med markområden söder och norr om RV 44. Fastigheterna består bl a av bebyggd lantbruksenhet, skogsmark, impediment och åkermark och den totala arealen uppgår till ca 19 ha. En oberoende värdering ligger till grund for köpeskillingen. Tekniska kontoret foreslår Tekniska nämnden att godkänna upprättat köpekontrakt med en köpeskilling motsvarande kr samt hyresavtal avseende kvarboende under begränsad tid. Finansiering avseende ftirvärvet finns med i avsättningen ftir projekt Torp. sunderlag Köpekontrakt Tj änsteskrivelse, daterad j änsteskrivelse, daterad 20 I I -0I -28 Karta att godkänna köpekontrakt upprättat mellan kommunen och ägare till fastigheterna Herrestads-Torp l:23, I:10, I :1 1 och 1 : 12 samt rivningskontrakt samt att foresl å kommunfu llmäkti ge godkänna ovanstående köpekontrakt Justerandes

17 s67 Delegationsärenden (TN12013:22, TN/201 3:12, TN/2013:1) Anmälan om delegeringsbeslut gällande nedanstående delegationer har redovisats till tekniska nämnden. Del Delegat Mark o explochef Gatu- parkchef Gatu- parkchef Teknisk nämnds ordf. Datum (2 st) attlägga ärendena ovan till handlingarna. J signatur

18 r s68 Anmälningsärenden (TN/201 3: I 0) a) Protokoll från KF, Riktlinjer for hantering av Uddevalla kommuns sociala investeringsfond b) Protokoll från Handikapprådet c) Protokoll från Pensionärsrådet att ärendena ovan läggs till handlingarna. \\

19 t s6e lnformation från Handikappråd / Pensionärsråd Ingen information att delge. Justerandes

20 IEKNISKA NÄMNDEN s70 övrigt Inga övriga frågor togs upp. Justerandes F

21 s71 lnformation om Budgetdialog Patrik Petré och avdelningscheferna informerade om budgetdialog for sina respektive avdelningar. kommer att tas på tekniska nämnden den 18 april. att godkänna att materialet utgör underlag fiir den fortsatta budgetdialogen Justerandes

22 ÏEKNISKA NAMNDEN s72 Medborgareförslag från Ann Simonsson angående cykelpumpar i staden (TN/20 12:4061 Ann Simonsson fijreslâr attmankan ha pumpar på olika ställen i staden. Exempelvis på Kampenhof, Kungstorget, Uddevalla sjukhus och på söder -Visst är det alla tiders att cykla tills man behöver fylla på luft i däcken! Sportson, cykelaffären som tidigare fanns på Kungsgatan, hade en cykelpump vid sin affür och som var ett samarbete med kommunen. Tyvärr så utsattes cykelpumpen för skadegörelse vid ett flertal tillfüllen. En utvärdering av detta hann aldrig göras innan Sportson upphörde med sin verksamhet. Kommunstyrelsen har gett Uddevalla kommuns fürvaltningar uppdraget att arbeta fram en handlingsplan for att öka cyklandet i kommunen. För att åstadkomma detta behöver en rad åtgärder ftir att prioritera cyklister genomfäras. I den handlingsplan som nu håller pä a t tas fram återfinns bland annat drift och underhållsfrågor, lorbättrat och utbyggt cykelnät, belysning, parkeringar men även fortsatt arbete med lorbättringar som underlättar for cyklisten vilket kan vara digitala cykelkartor, cykelplanerare och pumpstationer. Under våren när handlingsplanen fiir samordnad satsning på ökat cyklande är klar och beslutad, kommer det att redovisas vad som behöver prioriteras i ftirsta hand men också hur man kan arbeta vidare med ftirbättringar ft)r cyklisten som exempelvis kan vara pumpstationer i U-a centrum. sunderlag Medborgarflorslag Tekniska kontorets tj änsteskriv else att fiirslaget om cykelpumpar i staden inarbetas i den handlingsplan fiir samordnad satsning på ökat cyklande som kommunen kommer att fürdigställa under våren.,/.t/ >

23 UDDEVATLA KOMMUN fekniska NAMNDEN s73 lnformation från Ordförande / Förvaltningschef Ordftirande informerade om den kurs som är den 18 och 19 september om arbetsmiljöansvar. Patrik Petré informerade om att det nu tagits beslut om att han skall påbörja sina uppdrag i Uddevalla Utvecklings AB. Seppo Räikkönen går då in som tf Teknisk chef och Paula Nyman som tf Stabschef. Tekniska nämnden godkände informationen. Justerandes -ç >/

Naim Murseli (KD) för Jonny Jansson (KD) Edip Poljo (S) för Per-Arne Andersson (S) c.;f.4.. ~~~(~~~- Zeidi Ström e~~ --

Naim Murseli (KD) för Jonny Jansson (KD) Edip Poljo (S) för Per-Arne Andersson (S) c.;f.4.. ~~~(~~~- Zeidi Ström e~~ -- Sammanträde Plats och tid Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Bäve kl. 13:00-16:00 Zeidi Ström (M) Ordförande Tage Nolstedt (C) l :e vice ordförande Anna-Lena Heydar (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2012-04-12 1 (10)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2012-04-12 1 (10) Sidnr 1 (10) Plats och sammanträdestid Tekniska förvaltningens sammanträdesrum kl 08.00-09.40 Beslutare Ulf Gustafsson (s), 29-30, 32-36 Peter Sövig (stp) Pierre Gillerstedt (m) Rune Sandin (c) Hans-Robert

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

Stig Olsson (C) för Birgit Olofsson (M) Matthijs Klomp (KD) Edith Elbing (S) Marie Lundström (V) Ole Borch (MP) Patrik Petré, Lars-Göran Johansson

Stig Olsson (C) för Birgit Olofsson (M) Matthijs Klomp (KD) Edith Elbing (S) Marie Lundström (V) Ole Borch (MP) Patrik Petré, Lars-Göran Johansson SAMMANTRÄDE Tekniska nämnden PLATS OCH TID Bäve kl. 14:00 LEDAMÖTER TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE ERSÄTTARE ÖVRIGA Henrik Sundström (M) Ordförande Tage Nolstedt (C) 1:e vice ordförande Anna-Lena Heydar (S) 2:e

Läs mer

Tekniska nämnden. Karin Collén (S) 69-77, 79-80 Tommy Jönsson (S) Utses att justera: Bertil Påhlsson, Christer Hansson Paragrafer: 69-80.

Tekniska nämnden. Karin Collén (S) 69-77, 79-80 Tommy Jönsson (S) Utses att justera: Bertil Påhlsson, Christer Hansson Paragrafer: 69-80. Plats och tid: ande: Ersättare: Stadshuset Ängelholms kommun, rum Grå, 2014-10-16, kl. 17:00-18:10 Ajournering kl 17:45-17:50 Christer Örning (M), ordf Jan Magnusson (FP), 1:e vice ordf Christer Hansson

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

ordförande,4mlt... ~...

ordförande,4mlt... ~... ~ HASSLEHOLMS KOMMUN 1_,. ARBETSUTSKOTI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (8) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.35-09.30 ande Urban Widmark (M) ordförande 260-263 Ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Prolokoll Teknisko nömnden

Prolokoll Teknisko nömnden 2014-03-20 Sommonlröde Plots och tid ledomöter Tekniska nämnden Bäve2014-03-20, kl. 13-00 - 17.00 Zeidi Ström (M) Ordfürande Arura-Lena Heydar (S) 2:e vice ordfiirande Birgit Olofsson (M) Carl-Johan Sernestrand

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 2015-03-09 1 (14) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 Hanna Ershytt (C), ordförande Marianne Ragntoft (S), 1:e vice ordf Ingemar Kristensson

Läs mer

Tekniska förvaltningens sammanträdesrum kl 08.00-10.30. Ulf Gustafsson (s) Peter Sövig (stp) Kent Båtta (stp) Rune Sandin (c) Allan Josefsson (m)

Tekniska förvaltningens sammanträdesrum kl 08.00-10.30. Ulf Gustafsson (s) Peter Sövig (stp) Kent Båtta (stp) Rune Sandin (c) Allan Josefsson (m) Sidnr 1 (11) Plats och sammanträdestid Beslutare Tekniska förvaltningens sammanträdesrum kl 08.00-10.30. Ulf Gustafsson (s) Peter Sövig (stp) Kent Båtta (stp) Rune Sandin (c) Allan Josefsson (m) Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 15.35 Beslutande Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Övriga deltagare Plan- och bygglovsarkitekt

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-09 178 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62 Socialnämnden 51-62 2 51 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Maxi ICA...5 52 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Sallys Café i Alingsås AB...6 53 Tillfälligt tillstånd för alkoholservering

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s)

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 1755/2014. Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 1755/2014. Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2 Protokoll Tn 1755/2014 Tekniska nämnden Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2 Närvarande ledamöter Charlotte Edberger Jangdin (C) Leif Landén (S) Margaretha Gunhamre (S) Gösta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef Sammanträde Plats och tid Sammanträdesrum Kasen, mötet börjar kl. 9:00 Ajournering kl. 9:20 9:26 samt 11:05-11:19 Ledamöter Johan Wiktorsson (M) Ordförande Monica Bang Lindberg (FP) 1:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag och tid för

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m), 219-227, 229-233. Kommunsekreterare Maj-Inger Carlsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m), 219-227, 229-233. Kommunsekreterare Maj-Inger Carlsson 2006-08-09 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, 15.05 15.20 Beslutande Övriga deltagande Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m), 219-227, 229-233 Kommunsekreterare Maj-Inger

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 8.30-12, paus 9.25-10 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande

Läs mer

,ffi: ô,o 7?/ Protokoll Teknisko nömnden. Paragrafer $$ 192-210. Birgit Olofsson. 2014-10-t6

,ffi: ô,o 7?/ Protokoll Teknisko nömnden. Paragrafer $$ 192-210. Birgit Olofsson. 2014-10-t6 o a. ô,o,ffi: Protokoll 2014-10-t6 Sommontröde Plots och tid [edomöter Tjönstgöronde ersöflore Ersöttore Ovrigo Tekniska nämnden Bäve kl. 13.00-16.30 Zeidi Ström (M) Ordforande Tage Nolstedt (C) Vice ordftirandel

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, kl. 17.00 18.00 Beslutande Jan-Evert Halldin (s), ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Benny Andersson (s), Eva Lind (s)

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1998-08-11 1(6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP)

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (15) Plats och tid Haga Kvarn 19.00 20.15 ande Karin Reinisch (M) Khalid El-Haj (S) Stig-Åke Grönvall (S) Karl-Erik Malmgren (S) Rebecka Barjosef (S) Jeanette Petersen (M)

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-11-23 1 (11) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 23 november 2005 klockan 15.00-17.00 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina Nordquist (c),

Läs mer

Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49 och Tröinge 6:75. KS 2014-396

Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49 och Tröinge 6:75. KS 2014-396 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-11 328 Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 17.30 18.00 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), 2:e v ordf Leif Hägg (M), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson (S) Agnetha Persson (C) Sven-Inge Dahlman

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Carl-Erik Almskoug (OPA) Kicki Hedström (V) Mikael von Melsted (MP)

Carl-Erik Almskoug (OPA) Kicki Hedström (V) Mikael von Melsted (MP) Tekniska nämndens arbetsutskott 2011-04-06 Plats och tid Ahllöfsrummet kl. 07.30-08.40 Beslutande Övriga deltagare Carl-Erik Almskoug (OPA) Kicki Hedström (V) Mikael von Melsted (MP) Bo Antonsson teknisk

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Vetab, Vetlanda måndagen den 21 oktober kl 13.15-16.30 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Truedsson (s) Eva Kabanda Gustavsson

Läs mer

Protokoll 1 (7) Sammanträdesdatum 2015-03-23

Protokoll 1 (7) Sammanträdesdatum 2015-03-23 Protokoll 1 (7) ammanträdesdatum Plats och tid Folkets Hus, kl. 17.30-17.55 Beslutande V C M KD D D ara Rudolfsson, ordf Kjell-Åke Karlsson Kaj Joelsson Patrik jöstedt ersätter Anita karphagen Karmen Björkman

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, 14.00-15.15 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Plats och tid Folkets Hus-baren, Charlottenberg kl 13 00 16 00 Beslutande Övriga deltagare Ola Dahlström (FP) ordförande Kari Andersson (M) ledamot

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-02-20. Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00

Sammanträdesdatum 2014-02-20. Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-02-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Godkännande av dagordning 2 Föregående

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-11-21. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 21 november 2013, kl. 13.00 OBS! Tiden!

Sammanträdesdatum 2013-11-21. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 21 november 2013, kl. 13.00 OBS! Tiden! TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-11-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 21 november 2013, kl. 13.00 OBS! Tiden! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Revisorernas övergripande

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1 1 Plats och tid Björkegrenska gården, Simrishamn 2 maj 2006, kl 17.30-22.30 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Agne Johnsson (m) Kjell Dahl (s) Nils-Inge

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1(13 ) Servicenämnden 2009-03-18

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1(13 ) Servicenämnden 2009-03-18 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1(13 ) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Sahlin, kl 18.00 Beslutande Lars Månsson (s) Ordförande Else-Maj Nilsson (s) Claes Jönsson (s) Irene Somers (s) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.30 Ajournering kl 14.30-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Olof Röstin (M), ordförande Leif Johansson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

Enligt förteckning. Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare. Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, ANSLAG/BEVIS

Enligt förteckning. Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare. Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, ANSLAG/BEVIS NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-05-25 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-11.00, 11.45-12.15 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef

Läs mer

L-- m-l. Underskrifter Sekreterare BEVIS. ss 101 - Lr2. kommun. Vallentuna. Örjan Lid. elie Hallin. Justeringens tid. och plats

L-- m-l. Underskrifter Sekreterare BEVIS. ss 101 - Lr2. kommun. Vallentuna. Örjan Lid. elie Hallin. Justeringens tid. och plats Utses att justera Jaana Tilles (S) Justeringens tid och plats Kommunstyrelsens kansli, JO t j o4 - t cl Underskrifter Sekreterare elie Hallin Ordftirande Örjan Lid L-- Justerande Jaana Tilles BEVIS Justeringen

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14 1

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14 1 Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14 1 Plats och tid kl 08.30 10.30 Beslutande Pär Palmgren, m, ordförande Arne Dahlström, kd, 1:e vice ordförande, 46-49 Benny Petersson, s, 2:e vice ordförande

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

2012-09-27 1(10) Ordförande... Sofia Paulsson (M) Ragnar Bergsten (S)

2012-09-27 1(10) Ordförande... Sofia Paulsson (M) Ragnar Bergsten (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2012-09-27 1(10) TioHundranämnden Plats och tid Beslutande Norrtälje ko mmunhus, Norrtäljesalen, enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Utses justera

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 (6) Plats och tid Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00-10.30 Beslutande Övriga deltagare Hans-Inge Svensson (S), ordf. Torsten Vigre (M) Hans Lennartsson (S) Sven-Ove Dahlsson (C), tjänstgörande ers

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, 14.00-14.45 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) Henrik Wöhlecke (M) Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2008-08-12 2 KS 109 Dnr 2007-310 - 13 PUT-boende alternativt förslag till boende för ungdomar med uppehållstillstånd Lessebo kommun har ett avtal med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2007 1 ( 10)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2007 1 ( 10) Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2007 1 ( 10) Plats och tid: Sammanträdesrum Allégatan kl 13.30-15.45 Beslutande: Ersättare: Hans Nahlbom, ordf Bo Olsson Peter Johansson Urban Granfeldt Anita Widman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP S Per-Elof Isaksson Barbro Petersson S Tommy

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 Konsumentnämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.30 ande Valter Stenberg (S) ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt ((S) Carina Lillbacka (S) Pia Risán

Läs mer

Reglemente. Tekniska nämnden. Mariestad Töreboda Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28

Reglemente. Tekniska nämnden. Mariestad Töreboda Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28 Reglemente Tekniska nämnden Mariestad Töreboda Gullspång Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28 Datum: 2012-01-13 Dnr: TN2007/0261 Sida: 2 (9) Reglemente

Läs mer

Tid Kl 15.00 16.50. Leif Holmgren (S) John Karlsson (M) Lars Myllenberg (M) Emmanouel Martyris (SD)

Tid Kl 15.00 16.50. Leif Holmgren (S) John Karlsson (M) Lars Myllenberg (M) Emmanouel Martyris (SD) Malmö stad Miljönämnden 1 (6) Tid Kl 15.00 16.50 Protokoll 2/2011 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Miljönämnden i Malmö 2011-02-21 Plats Miljönämndens samlingssal, Bergsgatan 17, 1 vån Närvarande: Ledamöter

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 11 mars 2009 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-14.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 11 mars 2009 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-14. Kommunstyrelsens teknikutskott 11 mars 2009 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-14.50 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Sune Carlsson Annika Johansson Harry

Läs mer

Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 09.00-10.55, ajournering 10.20-10-30

Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 09.00-10.55, ajournering 10.20-10-30 1(18) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 09.00-10.55, ajournering 10.20-10-30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Anders Månsson (S) Christer

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-08-25 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 09.00 11.10 Beslutande Acko Ankarberg Johansson (KD), ordf. Peter Jutterström (M) Sotiris

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

ijo/1 ~.. fa~-1::4!u-#411... W/Jtt l-il-j va Th 1-Nordfeldt .. ~... ((!~Cf. P... PROTOKOLL 2012-04-19 Tekniska nämnden

ijo/1 ~.. fa~-1::4!u-#411... W/Jtt l-il-j va Th 1-Nordfeldt .. ~... ((!~Cf. P... PROTOKOLL 2012-04-19 Tekniska nämnden SAMMANTRÄDE Tekniska nämnden PLATS OCH TID Bäve kl. 13:00-17:00 LEDAMÖTER Henrik Sundström (M) Ordförande Tage Nolstedt (C) l :e vice ordförande Anna-Lena Heydar (S) 2:e vice ordförande RolfJonsson (FP

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-01-26 1 (12) Stadshuset, sessionssalen, kl 14.00-16.45

Tekniska nämnden 2012-01-26 1 (12) Stadshuset, sessionssalen, kl 14.00-16.45 Tekniska nämnden 2012-01-26 1 (12) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl 14.00-16.45 Paragrafer 1-9 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S)

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 [9] Mark- och exploateringsenheten 2009-01-20 rev 2009-09-17 Plannummer: 45-33 Referens Agneta Engver Lindquist DETALJPLAN FÖR Tullinge Trädgårdsstad, etapp 3 Tullinge Villastad, Botkyrka

Läs mer