PROTOKOLL. övrrot. BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännag vande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL. övrrot. BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännag vande"

Transkript

1 r TEKNISKA NÀMNDEN SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID Tekniska nämnden Kasen kl. 13:00-16:30 TEDAMöTER TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE ERSÄTTARE övrrot Zeidi Ström (M) Ordlorande Tage Nolstedt (C) 1:e vice ordftirande Anna-Lena Heydar (S) 2:e vice ordfiirande Birgit Olofsson (M) Rolf Jonsson (FP) Jonny Jansson (KD) Per-Arne Andersson (S) Susanne Börjesson (S) Tobias Andreasson (S) Anders Nygren (S) Jarmo Uusitalo (MP) Stig Olsson (C) Edib Poljo (S) Edith Elbing (S) Marie Lundström (V) Ole Borch (MP) Patrik Petré $ 71,73 llldana Kihlberg, David Alfredsson g 54, Lars-Göran Johansson $ 55, 71, Martin Hollertz $ 56-58, 7l-72, Seppo Räikkönen $ 59-60, 71, Gunilla Hedlund ç 67-66,71 UTSES ATT JUSTERA JUSTERINGENS PTATS OCH TID Jonny Jansson Tekni-ska kontoret måndagen den25 mars kl. 15 Paragrafer UNDERSKRIFT SEKRETERARE UNDERSKRIFT ORDFöRANDE Zeidi Ström UNDERSKRIFT JUSTERANDE J SAMMANTRÄDE FöRVARAS Hos ANSTAGET SÄTTS UPP ANSIAGET TAS NER BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännag vande Tekniska nämnden I Tekniska kontoret adm.avd. vân UNDERSKRIFT Eva Thol-Nordfeldt Justerandes signatur

2 s54 I nformation om fasti g heter och reservatsbestäm melser Maria Kihlberg och David Alfredsson informerade om fastighets och reservatsbestämmelser ftir bl.a. Södra Fj ället Föreskriftemaär uppdelade i A, B, C och D beroende på vad det är fìir fastighet. A; ftirbjudet att (mkt svårt att ändrapå 1-5) A; forbjudet utan Länsstyrelsens tillstånd B; reservatets vård och ftirvaltning (florvaltarens ansvar) C; allmänhetens ansvar i reservatet D; bestämmelser enl. 9$ naturvårdsfijrordningen om vård och fürvaltning Fastigheten uthyres idag som fritidsboende och de sköter själva underhållet. Frågan till nëimnden var att kanske göra ett nytt ftrsök att avstycka fastigheten och sälja. Eller behålla byggnaderna i kommunal ägo och fortsättningsvis hyra ut. Fastigheten kommer att lyda under reservatsbestämmelsernas alla punkter. Tekniska nämnden godkände informationen../ signatur

3 s55 Lokalresursplan för Uddevalla kommun (TN/2013:90) Kommunen har saknat en gemensam planering och samordning i lokalftirsörjningsfrågor men genom beslutade Riktlinjer fiir lokalftirsörj ning (U a F 523 I 2006, Antagna av kommunfu llmäkti ge den 14 juni 2006, $ 175) så fastslogs intentionerna for lokalforsörjning. Denna lokalresursplan är ett resultat av det fortsatta arbetet i dessa frågor. Syftet med lokalresursplaneringär att Uddevalla kommun skall få en helhetssyn på sina lokaler och sin lokalforsörjning samt en gemensam pl anering o ch s amordning i lokal fiirsörj nings frågor. En lokalforsörjningsgrupp har bildats vars syfte skall vara att: - samordna lokalfrågor över ftirvaltningsgränserna - vafa stöd till lokalbehövande ft)rvaltning - initiera intema lokalbyten - öka nltjandet av kommunala byggnader - fiireslå ändringar i lokalprogrammet Gruppens arbete under det gångna ärethar resulterat i lokalresurs plan sunderlag Tekniska kontorets tj änsteskrivelse Uddevalla kommuns antagna "Riktlinjer för lokalförsörjning" genom beslut i Kommunfullmäktige den 14 juni 2006, $ 175,(UaFS23l2006). Samt: "Riktlinjer för intemhyra" genom beslut i Kommunfullmäktige den 14 juni 2006, $ 174, (UaFS22l2006). Lokalre surs plan 20 I att godkänna att materialet utgör underlag ftir den fortsatta budgetdialogen. (lv Juster es signatur

4 20t s56 Medborgarförslag från Roland Hultenmo angående farthinder på Blekevägen, Uddevalla (TN/201 2:4091 Roland Hultenmo skriver i sitt medborgarfiirslag att hastigheten är hög på Blekevägen och han ftireslår att ett farthinder anläggs. Tekniska kontoret har genomfort en trafikmätning på Blekevägen. Medelhastigheten är 42kmltim och 85 %o av alla fordon kör 53 km/tim eller långsammare. Detta innebär att hastigheten är högre än vad som är önskvärt på en gata som Blekevägen. Antal fordon per årsmedeldygn är Med det nya hastighetssystemet3},40 och 60 km/tim kommer det på en del gator att krävas fysiska åtgärder ftir att framtida hastighetsgräns ska överensstämma med gatans utformning. I arbetet med nya hastighetgränser kommer en åtgärdsplan att tas fram som innefattar tidplan och prioritering av åtgärder. Det är inte aktuellt att göra nägra fysiska åtgärder på Blekevägen innan åtgärdsplanen är framtagen. sunderlag Tekniska kontorets tj änsteskriv else att synpunkterna i medborgarfi)rslaget ska beaktas i det pågående arbetet med nya hastighetsgränser och därmed anses medborgarforslaget besvarat och avslutat. signatur

5 t s57 Finansiering av kommunal gata inom detaljplan för Folkets Park. (TN/2009:718) Planområdet är beläget i de södra delarna av centrum, utmed Göteborgsvägen, och omfattar Folkets Park samt den så kallade Cirkusplatsen. Förslaget till detaljplan syftar till att möjliggöra ca 160 nya bostäder och färskola i området i anslutning till Folkets park. För genomftirande av detaljplanen kommer kommunen ffi ökade kostnader genom nyanläggning av bland awratväg, parkering samt drift och underhåll. Gata/Park begär därfiir att i samband med godkännande av detaljplan även kompenseras fiir ökade driftkostnader med / år. sunderlag åinste skrivel s e dater ad Tekniska nämnden foreslår kommunfullmäktige att besluta att godkänna att tekniska kontoret genomfi)r investeringen utöver beslutad budget samt hemställa hos kommunfullmäktige att tekniska kontoret ska kompenseras ftir ökade driftskostnader efter genomftird investering med kronor/ år. ü1i

6 i; PROTOKOLL s58 Förslag på ändringar i avgifter för markupplåtelser på allmän plats inom Uddevalla kommun (TN/2013:58) Ärendet handlar om revidering av avgifter ftir markupplåtelser på allmän plats inom Uddevalla kommun, inklusive Kungstorget och torg i Ljungskile. Förslaget har initierat av gatu-och parkavdelningen, tekniska kontoret. Ett behov av ändringar av avgifter har uppkommit i samband med årets indexjustering av avgifter for platsupplåtelse på allmän plats inom Uddevalla kommun, godkända av kommunfullmäktige den 8 maj1990, $ 102 samt taxa frir torgverksamheten, antagen av kommunfullmäktige den 12 november2008, $ 333. Avgifter lor markupplåtelse på allmän plats har endast indexjusterats sedan 1990, utan att någon särskild granskning eller revidering har gjorts. Under de senaste åren har det uppstått behov i nya posterlavgifter medan nàgra poster/avgifter har blivit helt inaktuella. Taxa fiir torgverksamheten har inte indexreglerats sedan den blev antagen i november Avgifter lor markupplåtelse pä gâgatan och övrig mark har slagits ihop med taxa for torgverksamheten i syftet att den prislistan skulle bli mer begriplig ft)r oss som tillåimpar taxan och for våra kunder. Uddevalla Centrumutvecklingen, som koordinator och samordnare ñr torghandel samt evenemang pâ gägatan i enlighet med det nya samarb etsavtal et avseende torghandel, TN I 20 I 2 : 5 32, har varit del akti g i granskning och revidering av Laxan. Enligt avtalethar Uddevalla Centrumutveckling även rätt till att ta ut avgift for upplåtelse av fasta och tillfrilliga saluplatser på Kungstorget samt vid evenemang pä gägatan. sunderlag Tj änsteskrivels e Tekniska kontor et Bilaga till tjänsteskrivelsen TN/2013:58. Förslag till nya avgifter i form av tabellsammanfattning över indexreglerade avgifter med lorslag till vissa nya avgifter fìir markupplåtelse på allmän plats inom Uddevalla kommun. "Grunder for uttagande av avgift fiir platsupplåtelser på allmän plats inom Uddevalla kommun", godkända av kommunfullmäktige den 8 maj 1990, $ lo2.

7 Forts. $ 58 "Lokala ordningsfloreskrifter fiir torghandel i Uddevalla kommtrn", arrtagna av kommunfullmäktige den 12 november 2008, $ 333. Tekniska nämndens beslut, daterat den24januari 2013 om "Utökat samarbete kring torghandel i Uddevalla centrum", TNl20l2:532. att godkänna frirslaget till ändring av avgifter flor markupplåtelse på allmän plats inom Uddevalla kommun. att foreslå Kommunfullmäktige att bifalla ftirslaget till ändring av avgifter fi)r markupplåtelse på allmän plats inom Uddevalla kommun. att de reviderade avgifterna om markupplåtelse ska börja gälla från och med l juni att avgifter for markupplåtelse av gägatan och övrig plats ska fortsätta justeras efter ändringar i konsumentprisindex, med utgangspunkt från indextal 191,8 für oktober 1989 medan avgifter für markupplåtelse av torget ska fortsätta justeras efter ändringar i konsumentprisindex med utgångspunkt från indextal293,85 ftir oktober J

8 s5e Avslutande av uppdrag i Tekniska nämndens styrkort avseende förslag på möjlig placering och utformning av företa gshotel I (TN/2012:3121 Vid upprättande av Tekniska nämndens styrkort hösten 2011 beslutades att Tekniska kontoret får i uppdrag attta fram forslag på möjlig placering och utformning av ftiretagshotell. Detta uppdrag hör till KF uppdrag nr 8 i strategisk plan; Näringslivsklimatet i kommunen ska forbättras med särskild satsning på småforetag. En utredning avseende lämplig placering och huruvida det finns efterfrågan av ett nytt ftiretagshotell har genomftirts. De markområden som finns tillgängliga idag är lokaliserade till industriområde på Kuröd och Björbäck. Två avstämningar har gjorts med Näringslivsavdelningen, under hösten 2012 och i början av Vid båda tillfìillena bedömer Nåiringslivsavdelningen att det i dagsläget inte finns någon efterfrågan från floretag på ett nytt fi)retagshotell i kommunen. Det finns också flertalet externa aktörer som verkar inom branschen ftir ftiretagshotell vilket gör att marknaden löser behovet av lokaler for småforetagare på egen hand. Mot bakgrund från avstämningen med Näringslivsavdelningen och det faktum att Tekniska kontoret har i uppdrag att sälja befintliga foretagshotell anses uppdraget om att ta fram en möjlig placering och utformning av ett nytt loretagshotell inte vara aktuellt och bör därfor avslutas. KF uppdrag ff 8 i strategisk plan avslutas däremot inte eftersom Tekniska kontorets verksamhet på flertal andra sätt bidrar till ftirbättringar ftir näringslivsklimatet och småforetag. Information med fi)rslag till att avsluta detta uppdrag i styrkortet gavs till Tekniska nämnden vid nämnds ammanträ det 20 I L sunderlag 1- änsteskrivelse I att avsluta uppdraget i nämndens styrkort avseende ftirslag till placering och utformning av fiiretagshotell.,i/ signatur

9 20t3-03-2r s60 Reviderad sl utra pport utredning kommu nalt h uvudma n naskap för gator och vägar (TN/2012:4841 Den utredning som presenterades på tekniska nämndens sammanträde och som därefter remitterades till miljö- och stadsbyggnadsnämnden samt kommunstyrelsen ft)r yttrande har nu hanterats och reviderats till delar. Förvaltningen återkommer nu med ett lorslag till beslut i ärendet med hänsyn tagen till remissinstansernas synpunkter. Förslaget till beslut bygger på huvudregeln i plan- och bygglagen om att kommunen ska vara huvudman ftir gator och allmänna platser inom detaljplaneområden vilket innebär att det i slutrapporten angivna alternativ 2 fìireslås galla i framtida ställningstaganden i huvudmannaskapsfrågor liksom övertagandet av de områden som idag har enskilt huvudmannaskap Det senare fär dock ske i en takt som kommunens ekonomi tillåter. Alternativ 2 gêtr i korta drag ut på att en områdesavgränsning sker enligt kartbilagorna2 och 3 samt att ett antal områden där det idag råder enskilt huvudmannaskap borde överforas till kommunalt dito utifrån rättviseskäi. sunderlag Tekniska kontorets tjänsteskrivelse , dokumentet handläggning av remissyttranden samt reviderad slutrapport utredning om kommunalt huvudmannaskap I 8 att plan- och bygglagens huvudregel ska utgöra grunden vid fastställandet av huvudmannaskap fiir gator och allmänna platser att områdesavgränsning inför framtiden genomfürs enligt altemativ 2 i slutrapporten samt aft övertagandet av områden som idag har enskilt huvudmannaskap sker i den takt som kommunens ekonomi tillåter samt att ärendet översänds till kommunstyrelsen for fastställelse \l'{ r(

10 20t s6r Svar på granskning av upphandling, inköp och investeringar inom projektet Torp växer (TN/2013:70) Ernst and Young har på uppdrag av kommunalrevisorerna i Uddevalla anlitats som sakkunnigt biträde i en granskning av upphandling, inköp och investeringar inom ramen for IKEA-projektet. Vidare har granskningen omfattat ansvarsftirdelning, rapportering, finansiering och riskhantering. Tekniska kontoret är positiv till den genomlysning som har skett. Tekniska kontoret tar till sig de synpunkter och rekommendationer som ges. sunderlag Tekni ska kontorets tj änsteskrivels e samt revi sionsrapport att tillstyrka fürslag pâ ätgärder J

11 s62 Rivning av byggnader på fastigheterna Grytingenl:16 Aldersro, Grytingen 1:19 "Vita Villan", Hedkärr 1:11, Hedkärr 1:15, Grytingen I :10 samt Grytingenl:14 (TN12009:807) På fastigheten Grytingenl:16 Åldersro fìnns en fastighet som tidigare varit ålderdomshem. Fastigheten är i dåligt skick samt ligger i direkt väg ftlr den planerade utbyggnaden av Nordlänken Torp Tekniska kontoret floreslår därfor att byggnaden rivs. På fastigheten Grytingen 1:19 (Vita Villan) ligger tre byggnader i dåligt skick. Då den inte är lämpligt atthyraut ftireslår tekniska kontoret att den rivs. På fastigheterna, Hedkärr 1:11, Hedkärr 1:15, samt Grytingenl:14 fìnns byggnader som lösts in ftir att ge plats åt Nordlänken. Då fastighetema ligger inom planerat vägområde fijreslår tekniska kontoret att byggnaderna rivs så snart trafikplan Nordlänken vunnit laga kraft. På fastigheten Grytingen 1:10 finns en byggnad där avsikten är att den löses in lor att ge plats åt Nordlänken. Då fastigheten ligger inom planerat vägområde foreslår tekniska kontoret att byggnaden rivs så snart inköp är avslutat och trafikplan Nordlänken vunnit laga kraft. sunderlag Tekniska kontorets tjänsteskrivelse från att ovan beskrivna byggnader inom fastigheten Grytingenl :16 Åldersro, Grytingen 1:19 "VitaVillan", Hedkärr 1:11, Hedkärr 1:15, Grytingen 1:10 samt Grytingenl : I 4 rivs. J

12 r s63 Arrendeavtal, del av Hogstorp 1:9 (TN/2013:86) Planavdelningen arbetar med att planera ett nytt verksamhetsområde i Hogstorp. Ett planprogramhar tagits fram vilket dels ska ses som ett underlag fiir beslut angående inkommen bygglovsansökan for den biodieselanläggning som BioFuel Express S AB vill uppft)ra och dels ligga till grund lor kommande beslut om att upprätta en detaljplan i området. Biofuel Express S AB har sökt bygglov på del av det aktuella planområdet och fått bygglovet beviljat av Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, Med anledning av detta har ett arrendeavtal tecknats med syfte att BioFuel Express S AB ska kunna anlägga och Bedriva sin planerade verksamhet innan detaljplanen kommit till stånd. sunderlag Arrendeavtal, I än ste skrivel s e, 20 I Planprogram till detaljplan for verksamheter i Hogstorp Protokoll från MSB, ç465 Bygglovskarta, MSB Dnr 2012:2004 Hnr 17 Ajournering Tage Nolstedt (C ) begärde ajournering. Mötet ajournerades Yrkande Majoriteten yrkar på ändring av att-sats, "att teckna arrendeavtal mellan Biofuel Express S AB och Uddevalla kommun till dess att forutsättnin gama lor planområdet fastställts närmre i detaljplanen". S-gruppen yrkar på forslaget i handlingarna. Propositionsordning Ordfiirande ställde proposition på Majoritetens ftirslag mot forslaget i handlingarna. Nämnden beslutade i enlighet med majoritetens ftirslag. J signatur v

13 r Forts. $ 63 att teckna arrendeavtal mellan Biofuel Express S AB och Uddevalla kommun till dess att fiirutsättningarna für planområdet fastställts närmre i detaljplanen. Reservation S-gruppen reserverade sig till formån for florslaget i handlingarna. \IV Justerande gnatur

14 s64 Försäljning av fastigheten Ran 17 (TN/2013:85) Ett köpekontrakt har upprättats där kommunen säljer fastigheten Ran 17 med adress Odengatan 16 for en köpeskilling om L kr. Fastigheten är centralt belägen och är i dagsläget bebyggd med en mindre villa där visst renoveringsbehov füreligger. Tomtarealen uppgår till 506 kvm. Försäljningen har skett via kommunens upphandlade mäklare och en budgivning har lett fram till den aktuella köpeskillingen. sunderlag Tj änsteskrivelse, Köpekontrakt Stadsplanekarta, "Kv. El seberg, Tegelbruket m. fl. " att forsälja fastigheten Ran 17 till Fredrik Johansson fiir en köpeskilling om kr enligt bifogat köpekontrakt. signatur. "1_. ) \.,y' L

15 s65 Exploateringsavtal för del av Herrnhut 2, parkeringshus och centru m lokaler (TN/201 2=4231 Tekniska kontoret har upprättat forslag till exploateringsavtal mellan Uddevalla kommun och Fastighets AB Herrnhut, ägare av fastigheten Herrnhut 2. Avtalet syftar till att genomfüra detaljplanen fiir del av fastigheten Herrnhut 2 inomkv. Herrnhut som har till syfte att möjliggöra ombyggnationer inom fastigheten. Samtliga kostnader landar på exploatören. Planen är lor närvarande utställd ft)r granskning och avsikten är att beslut om antagande ska fattas av Miljö- och byggnämnden då exploateringsavtalet har undertecknats. sunderlag Exploateringsavtal undertecknat av explo atör Tj änsteskrivelse dater ad I 4. att godkänna exploateringsavtal upprättat mellan kommunen och Fastighets AB Hermhut beträffande detaljplanen fi)r del av fastigheten Herrnhut 2 inom kv. Herrnhut J

16 r TEKNISKA NRtr NOrN s66 Förvärv av fastigheterna Herrestads-Torp 1:23, 1=10,1:1 1 och 1:12 (TN12009:346) Köpekontrakt har upprättats mellan kommunen och fastighetsägaren till Herrestads-Torp I :23, l:10, I :1 I och 1 : 12. Fastigheten Herrestads-Torp I:23 är belägen direkt öster om handelsområde Östra Torp. De övriga fastigheterna är belägna mellan Tavlegatankrysset och Torp södra trafikplats med markområden söder och norr om RV 44. Fastigheterna består bl a av bebyggd lantbruksenhet, skogsmark, impediment och åkermark och den totala arealen uppgår till ca 19 ha. En oberoende värdering ligger till grund for köpeskillingen. Tekniska kontoret foreslår Tekniska nämnden att godkänna upprättat köpekontrakt med en köpeskilling motsvarande kr samt hyresavtal avseende kvarboende under begränsad tid. Finansiering avseende ftirvärvet finns med i avsättningen ftir projekt Torp. sunderlag Köpekontrakt Tj änsteskrivelse, daterad j änsteskrivelse, daterad 20 I I -0I -28 Karta att godkänna köpekontrakt upprättat mellan kommunen och ägare till fastigheterna Herrestads-Torp l:23, I:10, I :1 1 och 1 : 12 samt rivningskontrakt samt att foresl å kommunfu llmäkti ge godkänna ovanstående köpekontrakt Justerandes

17 s67 Delegationsärenden (TN12013:22, TN/201 3:12, TN/2013:1) Anmälan om delegeringsbeslut gällande nedanstående delegationer har redovisats till tekniska nämnden. Del Delegat Mark o explochef Gatu- parkchef Gatu- parkchef Teknisk nämnds ordf. Datum (2 st) attlägga ärendena ovan till handlingarna. J signatur

18 r s68 Anmälningsärenden (TN/201 3: I 0) a) Protokoll från KF, Riktlinjer for hantering av Uddevalla kommuns sociala investeringsfond b) Protokoll från Handikapprådet c) Protokoll från Pensionärsrådet att ärendena ovan läggs till handlingarna. \\

19 t s6e lnformation från Handikappråd / Pensionärsråd Ingen information att delge. Justerandes

20 IEKNISKA NÄMNDEN s70 övrigt Inga övriga frågor togs upp. Justerandes F

21 s71 lnformation om Budgetdialog Patrik Petré och avdelningscheferna informerade om budgetdialog for sina respektive avdelningar. kommer att tas på tekniska nämnden den 18 april. att godkänna att materialet utgör underlag fiir den fortsatta budgetdialogen Justerandes

22 ÏEKNISKA NAMNDEN s72 Medborgareförslag från Ann Simonsson angående cykelpumpar i staden (TN/20 12:4061 Ann Simonsson fijreslâr attmankan ha pumpar på olika ställen i staden. Exempelvis på Kampenhof, Kungstorget, Uddevalla sjukhus och på söder -Visst är det alla tiders att cykla tills man behöver fylla på luft i däcken! Sportson, cykelaffären som tidigare fanns på Kungsgatan, hade en cykelpump vid sin affür och som var ett samarbete med kommunen. Tyvärr så utsattes cykelpumpen för skadegörelse vid ett flertal tillfüllen. En utvärdering av detta hann aldrig göras innan Sportson upphörde med sin verksamhet. Kommunstyrelsen har gett Uddevalla kommuns fürvaltningar uppdraget att arbeta fram en handlingsplan for att öka cyklandet i kommunen. För att åstadkomma detta behöver en rad åtgärder ftir att prioritera cyklister genomfäras. I den handlingsplan som nu håller pä a t tas fram återfinns bland annat drift och underhållsfrågor, lorbättrat och utbyggt cykelnät, belysning, parkeringar men även fortsatt arbete med lorbättringar som underlättar for cyklisten vilket kan vara digitala cykelkartor, cykelplanerare och pumpstationer. Under våren när handlingsplanen fiir samordnad satsning på ökat cyklande är klar och beslutad, kommer det att redovisas vad som behöver prioriteras i ftirsta hand men också hur man kan arbeta vidare med ftirbättringar ft)r cyklisten som exempelvis kan vara pumpstationer i U-a centrum. sunderlag Medborgarflorslag Tekniska kontorets tj änsteskriv else att fiirslaget om cykelpumpar i staden inarbetas i den handlingsplan fiir samordnad satsning på ökat cyklande som kommunen kommer att fürdigställa under våren.,/.t/ >

23 UDDEVATLA KOMMUN fekniska NAMNDEN s73 lnformation från Ordförande / Förvaltningschef Ordftirande informerade om den kurs som är den 18 och 19 september om arbetsmiljöansvar. Patrik Petré informerade om att det nu tagits beslut om att han skall påbörja sina uppdrag i Uddevalla Utvecklings AB. Seppo Räikkönen går då in som tf Teknisk chef och Paula Nyman som tf Stabschef. Tekniska nämnden godkände informationen. Justerandes -ç >/

Ordförande... Benny Augustsson (S) Peter Göthblad (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Ordförande... Benny Augustsson (S) Peter Göthblad (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2015-02-12 1 (9) Plats Rum 522, 4:e våning, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 12 februari Kl: 09:20 11:05 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Utsedd

Läs mer

Plats och tid Komunkontoret sammanträdesrum A, onsdag 18 juni 2014, klockan 09:00 11:30

Plats och tid Komunkontoret sammanträdesrum A, onsdag 18 juni 2014, klockan 09:00 11:30 2014-06-18 1 (20) Plats och tid Komunkontoret sammanträdesrum A, onsdag 18 juni 2014, klockan 09:00 11:30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Börje Ohlsson (S) Mikael Jonsson, (M) Ingemar Ehn,

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Protokoll. Naim Murseli (KD) för Martin Hellström (KD) Per-Arne Andersson Stadshuset torsdagen den 20 februari kl. 13.00. 7.-n7.(~.9.;u:if.J.J.~..

Protokoll. Naim Murseli (KD) för Martin Hellström (KD) Per-Arne Andersson Stadshuset torsdagen den 20 februari kl. 13.00. 7.-n7.(~.9.;u:if.J.J.~.. Sammanträde Plats och tid Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Bäve kl. 13.00 Zeidi Ström (M) Ordförande Tage Nolstedt (C) Vice ordförande l Anna-Lena Heydar (S) Vice ordförande 2 Birgit

Läs mer

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 20 augusti 2015, 15.00 17.00

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 20 augusti 2015, 15.00 17.00 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 20 augusti 2015, 15.00 17.00 Berndt Björkman (C), ordförande Jan Fallström (M), vice ordförande Maj-Britt Tibo (S) Dragan

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

BEVIS om justeringens tillkännagivande

BEVIS om justeringens tillkännagivande Plats och tid Stadshuset, Bävesalen kl 14.30 16.30 ande Ingemar Samuelsson ordf. (s), Torgny Svensson (s) Edith Elbing (s) Hasse Antonsson (s) Peter Selling (v) ersätts av Anders Johansson (v) Ulrika Ericsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 11 februari 2013 1 (14) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 08.30-10.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 11 februari 2013 1 (14) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 08.30-10. 11 februari 2013 1 (14) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 08.30-10.25 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Ulf Söhrman Peter Johansson Urban Granfeldt Ersättare: Övriga deltagande: Utses att

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 15.35 Beslutande Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Övriga deltagare Plan- och bygglovsarkitekt

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-27 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.05 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Naim Murseli (KD) för Jonny Jansson (KD) Edip Poljo (S) för Per-Arne Andersson (S) c.;f.4.. ~~~(~~~- Zeidi Ström e~~ --

Naim Murseli (KD) för Jonny Jansson (KD) Edip Poljo (S) för Per-Arne Andersson (S) c.;f.4.. ~~~(~~~- Zeidi Ström e~~ -- Sammanträde Plats och tid Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Bäve kl. 13:00-16:00 Zeidi Ström (M) Ordförande Tage Nolstedt (C) l :e vice ordförande Anna-Lena Heydar (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2002-08-21 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2002-08-21 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) 2002-08-21 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.15 Beslutande Övriga deltagande Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Ekonomichef Bengt-Arne

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 ANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström (S)

Läs mer

Tommy Karlsson. Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson Tomas Sohlgren. Björn Wintler. Ferry Hagi Lena Karlsson Aronsson Evert Melander

Tommy Karlsson. Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson Tomas Sohlgren. Björn Wintler. Ferry Hagi Lena Karlsson Aronsson Evert Melander 1(10) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid Kommunhuset rum Hävringe kl 13.15-14.25 Beslutande Inge Ståhlgren Tommy Karlsson Sten Nordlander (M) Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2015-11-19 Innehåll 159 Godkännande av ärendelista... 178 160 Anmälan av delegationsbeslut... 179 161 Delgivningar... 180 162 Lägesbeskrivning per programområde...

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-09-24, kl 13:15-14:45 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s)

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister

Läs mer

Ändring och tillägg till exploateringsavtal med Kärnhem rörande Skrea 9:26 och Skrea 14:8 Dnr

Ändring och tillägg till exploateringsavtal med Kärnhem rörande Skrea 9:26 och Skrea 14:8 Dnr Beslutsförslag 2014-05-12 Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnadskontoret Marie-Louise Svensson Ändring och tillägg till exploateringsavtal med Kärnhem rörande Skrea 9:26 och Skrea 14:8 Dnr 2011-287

Läs mer

Förslag till riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Antagande

Förslag till riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Antagande Kommunfullmäktige Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sid 54 Dnr KS 2015-306 Dpl 23 Förslag till riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Antagande Enligt ny lagstiftning

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Tekniska nämnden. Mona Sturesson. Utses att justera: Mona Sturesson Christer Hansson Paragrafer: 153-169. Sekreterare. Ordförande.

Tekniska nämnden. Mona Sturesson. Utses att justera: Mona Sturesson Christer Hansson Paragrafer: 153-169. Sekreterare. Ordförande. 1, Plats och tid: Stadshuset Grå, 2011-11-17, kl 17:00-19:45 Beslutande: Christer Örning (M), ordförande Jan Magnusson (FP), 1:e vice ordförande Christer Hansson (S), 2:e vice ordförande Lars Lindström

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl 16:00 Beslutande Övriga deltagare (S) Magnus Nyström, ordförande (S) Leif Danielsson (S) Anna-Karin Lundström (S) Kjell Lidman (S) Tomas Eklund (S) Isabella

Läs mer

Ulf Gustafsson (s) Peter Sövig (stp Kent Båtta (stp) Rune Sandin (c) Hans-Robert Hansson (fp) tjg ersättare

Ulf Gustafsson (s) Peter Sövig (stp Kent Båtta (stp) Rune Sandin (c) Hans-Robert Hansson (fp) tjg ersättare Sidnr 1 (9) Plats och sammanträdestid Beslutare Tekniska förvaltningens sammanträdesrum kl 08.00-10.30. Ulf Gustafsson (s) Peter Sövig (stp Kent Båtta (stp) Rune Sandin (c) Hans-Robert Hansson (fp) tjg

Läs mer

Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Kallelse: Kallelse har skett i behörig ordning Plats och tid: Kommunförvaltningen, sammanträdesrum 4073, den 25 april 2012, kl. 16:00-17:50 Beslutande:

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl Barn- och utbildningsnämnden 12 maj 2015 1(8) Plats och tid: Ferlinrummet kl 9.00 11.10, mötet ajourneras kl 10.30-10.40. Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden Tekniska nämnden 1 (17) Plats och tid Hellqvistsalen, torsdagen den 17 juni 2010, klockan 16.00 18.30 ande Görel Nilsson (S) Lennart Pettersson (S) Börje Andersson (C), ordförande Lars Andersson (C) Hans

Läs mer

Protokoll. Översiktsplaneringsutskottet. Kompassen, kl. 8:30-10:50, med ajournering kl. 9:40-9:50

Protokoll. Översiktsplaneringsutskottet. Kompassen, kl. 8:30-10:50, med ajournering kl. 9:40-9:50 Sammanträde Plats och lid Ledamöter Övriga Kompassen, kl. 8:30-10:50, med ajournering kl. 9:40-9:50 Henrik Sundström (M) Ordforande Tage Nolstedt (C) Ralph Steen (FP) Magnus Jacobsson (KO) Cecilia Sandberg

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2012-04-12 1 (10)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2012-04-12 1 (10) Sidnr 1 (10) Plats och sammanträdestid Tekniska förvaltningens sammanträdesrum kl 08.00-09.40 Beslutare Ulf Gustafsson (s), 29-30, 32-36 Peter Sövig (stp) Pierre Gillerstedt (m) Rune Sandin (c) Hans-Robert

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Plats och tid Styrelserummet Vallhamn kl. 09:00 13.35 Ajournering: 10.43 11.02 Ajournering: 12.46 13.20 Utses att justera Jan Berndtsson (S) Justeringens plats och datum Kommunhuset den 21 oktober

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-05-23 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.15 15.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen. Beslutande

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G

A N T A G A N D E H A N D L I N G 1(5) A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för Kv. Hjulet m.fl. Falkenbergs kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2012-12-21 Reviderad 2013-05-21 1. INLEDNING Detaljplanens syfte är att möjliggöra

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-09 178 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl Kommunstyrelsen 3 november 2003 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl 17.00 17.15 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Ove Hahn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 14.00 15.15 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande

Läs mer

Tekniska förvaltningens sammanträdesrum kl 08.00-10.30. Ulf Gustafsson (s) Peter Sövig (stp) Kent Båtta (stp) Rune Sandin (c) Allan Josefsson (m)

Tekniska förvaltningens sammanträdesrum kl 08.00-10.30. Ulf Gustafsson (s) Peter Sövig (stp) Kent Båtta (stp) Rune Sandin (c) Allan Josefsson (m) Sidnr 1 (11) Plats och sammanträdestid Beslutare Tekniska förvaltningens sammanträdesrum kl 08.00-10.30. Ulf Gustafsson (s) Peter Sövig (stp) Kent Båtta (stp) Rune Sandin (c) Allan Josefsson (m) Övriga

Läs mer

Exploateringsavtal. Riktlinjer i Leksands kommun. Fastställd av kommunfullmäktige

Exploateringsavtal. Riktlinjer i Leksands kommun. Fastställd av kommunfullmäktige Exploateringsavtal Riktlinjer i Leksands kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2015-09-21 113 0 Mål Riktlinjerna ska bidra till transparens och ökad tydlighet som medverkar till att en mångfald av aktörer/exploatörer

Läs mer

Mats Falk Lomma kommunhus, Paragrafer Adam Edvinsson. Alf Michelsen

Mats Falk Lomma kommunhus, Paragrafer Adam Edvinsson. Alf Michelsen Sammanträdesdatum s. 1 (8) Plats Örestads golfklubb, Stora konferensrummet Tid Måndagen den 12 december 2016, kl. 18.40-19:50 Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) Lennart Månsson (M) Rune Netterlid

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl Kommunstyrelsen 2012-02-20 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 18.00-18.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Lilian Olsson (S) Johnny Skottheim (S) Sofia

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-02-20. Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00

Sammanträdesdatum 2014-02-20. Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-02-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Godkännande av dagordning 2 Föregående

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2011-04-26 2 KF 25 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund har närvarande åhörare möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Björkhemsvägen 13, 3:e våningen 10:00-12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzón (S) Pierre Månsson (FP) Anders Svensson (S) Sven Nilsson (C) Niclas

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag och tid för

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Anna-Lena Fjellström (S) Marie Lodin (S) Gunnar Grönberg (S) Stig Svedin (V) Göran Ljungblom

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-06-20 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.00 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Stadshuset Ängelholms kommun, rum Grön, , kl. 16: Mötet ajournerades till , kl 16:30-18:00

Stadshuset Ängelholms kommun, rum Grön, , kl. 16: Mötet ajournerades till , kl 16:30-18:00 Plats och tid: Stadshuset Ängelholms kommun, rum Grön, 2014-09-29, kl. 16:30-17-45 Mötet ajournerades till 2014-10-06 2014-10-06, kl 16:30-18:00 ande: Christer Örning (M) ordf Christer Hansson (S)2:e vice

Läs mer

A/^A-/ C\/ [1//\A/ C EvaRydén. S Anna Palmér, $$ 326-331 V Kerstin Sandberg, tj ers $ 325 S Thomas Gustafsson, tj ers S Siw Hallbert

A/^A-/ C\/ [1//\A/ C EvaRydén. S Anna Palmér, $$ 326-331 V Kerstin Sandberg, tj ers $ 325 S Thomas Gustafsson, tj ers S Siw Hallbert HÄRRYDA KOMMUN SAM MANTRADES PROTOKOLL 2015-1 l-09 I (8) Plats och tid Paragrafer Beslutande Kommunhuset i Mölnlycke, måndagen den 9 november 2015, kl. 16.00-20.00 32s-33r M Per Vorberg, ordf. S Mats Werner

Läs mer

Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49 och Tröinge 6:75. KS 2014-396

Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49 och Tröinge 6:75. KS 2014-396 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-11 328 Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Ändring och tillägg till exploateringsavtal med Kärnhem rörande Skrea 9:26 och Skrea 14:8. KS

Ändring och tillägg till exploateringsavtal med Kärnhem rörande Skrea 9:26 och Skrea 14:8. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-08-12 167 Ändring och tillägg till exploateringsavtal med Kärnhem rörande Skrea 9:26 och Skrea 14:8. KS 2011-287 KF Beslut

Läs mer

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S)

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-11-04 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15 Beslutande Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Övriga deltagare Annica Andersson

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 8.30-12, paus 9.25-10 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande

Läs mer

Tekniska nämnden. Karin Collén (S) 69-77, 79-80 Tommy Jönsson (S) Utses att justera: Bertil Påhlsson, Christer Hansson Paragrafer: 69-80.

Tekniska nämnden. Karin Collén (S) 69-77, 79-80 Tommy Jönsson (S) Utses att justera: Bertil Påhlsson, Christer Hansson Paragrafer: 69-80. Plats och tid: ande: Ersättare: Stadshuset Ängelholms kommun, rum Grå, 2014-10-16, kl. 17:00-18:10 Ajournering kl 17:45-17:50 Christer Örning (M), ordf Jan Magnusson (FP), 1:e vice ordf Christer Hansson

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Kommunstyrelsen 2011-12-19 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamöter: Glenn Nordlund (S),

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 1 (9) Paragrafer 90-96 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 15.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 2003-11-26 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.55 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson

Läs mer

Lars Thelén (M), vice ordförande utom 69 på grund av jäv Pär Olsson (C) Renée Sylvan (S)

Lars Thelén (M), vice ordförande utom 69 på grund av jäv Pär Olsson (C) Renée Sylvan (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Idalarummet Klockan 08:00 09.20 ande Ledamöter Lars Thelén (M), vice ordförande utom 69 på grund av jäv Pär Olsson (C) Renée Sylvan (S)

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl Kultur- och fritidsnämnden 2012-05-31 1(9) Plats och tid Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl 13.30-15.45 Beslutande Stefan Ferm (M), ordförande Anders Mårtensson

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset i Ängelholm, Rum Grön, , kl. 16:00. Jan Magnusson (FP) Christer Hansson (S) Bertil Påhlsson (M) Arne Jönsson (S)

Plats och tid: Stadshuset i Ängelholm, Rum Grön, , kl. 16:00. Jan Magnusson (FP) Christer Hansson (S) Bertil Påhlsson (M) Arne Jönsson (S) Plats och tid: Stadshuset i Ängelholm, Rum Grön, 2014-03-03, kl. 16:00 ande: Christer Örning (M) Jan Magnusson (FP) Christer Hansson (S) Bertil Påhlsson (M) Arne Jönsson (S) Ersättare: Hans-Åke Jönsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30-15.10 Beslutande Övriga deltagare Malin Olsson (C) tjg ers för Håkan Andersson (C) Leif Hägg (M), ordförande Emil Fennstam (SD)

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Kommunkontoret, Heby 28 juni 2016 kl 10:00. Helena Henriksson ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby 28 juni 2016 kl 10:00. Helena Henriksson ANSLAG/BEVIS - Plats och tid C-salen, Heby Folkets Hus kl 14:00-15:10 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Sixten Larsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt Löfling (V) Bernt-Ove Stenmark (KD) Anne-Charlotte

Läs mer

Erik Mårtensson, ordförande (KD) Christina Pehrson (M) Johan Lavesson, väg-och trafikingenjör Lars Sparrhult, va-chef Margareta Sparrhult, sekreterare

Erik Mårtensson, ordförande (KD) Christina Pehrson (M) Johan Lavesson, väg-och trafikingenjör Lars Sparrhult, va-chef Margareta Sparrhult, sekreterare 2009-06-08 46 Plats och tid Kommunhuset kl 18.00-21.00 Beslutande Ersättare Erik Mårtensson, ordförande (KD) Christina Pehrson (M) Marie Ferrari (S) Åke Johansson (C) Fredrik Ståhlhandske (M) Roland Wheeldon

Läs mer

Benny Augustsson. Ordförande... Christer Thobiasson (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Benny Augustsson. Ordförande... Christer Thobiasson (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2013-11-07 1 (9) Plats Rum 501, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdag den 7 november, 2013 kl: 08:30 09:35 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (L) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (L) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, Stadshuset Klockan 08.30 10.20 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2012-08-14 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 10.30 Beslutande Leif Nilsson (S) ordf. Ingemar Hellström (S) Fredrik Rönning (S) Mi Abrahamsson (S) Kjell Midér (S) Hans Jansson

Läs mer

Icke tjänstgörande ersättare Lars Wingerup (S), Yusuf Sheekh (S), Roland Johansson (FP) och Belinda Luong (KD)

Icke tjänstgörande ersättare Lars Wingerup (S), Yusuf Sheekh (S), Roland Johansson (FP) och Belinda Luong (KD) PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl. 10:00-11:30 Beslutande Mathias R Karlsson (S), ordförande Joakim Rylin (S) Matti Wahlström (V) Elisabeth Wanneby (MP), 2:e vice ordförande Johannes

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Beslutsärenden

KOMMUNSTYRELSEN Beslutsärenden KOMMUNSTYRELSEN 2004-01-21 Beslutsärenden KS 1 Internbudget 2004 2 Optionsavtal, Trivselhus AB 3 Markanvändning, Grindvaktaren 8 och 9 4 Riktlinjer för anställda i Vårgårda kommun vid hantering av IT-system

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-30 1 (21) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.30-10.45 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Ulrika Falk (S) Olle Jansson (S)

Läs mer

Kalmar kommun. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-02-20 GATU- OCH PARKNÄMNDEN

Kalmar kommun. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-02-20 GATU- OCH PARKNÄMNDEN Sidan 1 av 8 Plats och tid Sammanträdesrummet Magistern kl.08.15 - kl.10.15 Beslutande Ingvar Nilsson (s) ordförande Per-Olof Jonsson (m) vice ordförande Inger Kornelius (s) Peter Olofsson (s) Anders Gustafsson

Läs mer

Sessionssalen, Byggmästaregatan 4, 4:e vån, Lund, kl 17:00-18:25

Sessionssalen, Byggmästaregatan 4, 4:e vån, Lund, kl 17:00-18:25 LUND Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Ordförande: Vice ordförande: 2:e vice or-dförande: Ledamöter: Ersättare: Sessionssalen, Byggmästaregatan 4, 4:e vån, Lund, kl 17:00-18:25 Christer Wallin (M)

Läs mer

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef Sammanträde Plats och tid Sammanträdesrum Kasen, mötet börjar kl. 9:00 Ajournering kl. 9:20 9:26 samt 11:05-11:19 Ledamöter Johan Wiktorsson (M) Ordförande Monica Bang Lindberg (FP) 1:e vice ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Vetab, Vetlanda måndagen den 21 oktober kl 13.15-16.30 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Truedsson (s) Eva Kabanda Gustavsson

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14:30 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Anna-Lena Fjellström (S) Marie Lodin (S) Gunnar Grönberg (S) Stig Svedin (V) Göran Ljungblom

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Barnomsorgsförvaltningen, Vallentuna. Elisabeth Fagerlund (c) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barnomsorgsnämnden

Barnomsorgsförvaltningen, Vallentuna. Elisabeth Fagerlund (c) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barnomsorgsnämnden AB VALLENTUNA KOMMUN Barnomsorgsnämnden 1998-01-20 1 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera senast 1998-02-03 Justeringens plats Bällstarummet, Kommunalhuset, Tuna

Läs mer

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson Fritids- och kulturnämnden 2014-11-18 Plats och tid Robothistoriska muséet 13.15 15.30 mötet ajournerades 14.39 14.45 Beslutande Övriga deltagare Lena Träff (S) Stefan Carlsson (S) Jan-Erik Jansson (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne rum 109, kl. 13:00 17.15 ande Sven Nilsson (C) Agneta Wandefors-Hörström (S) Bengt Lindner (L) Elek Oksenfeld (S) Kamilla Danielsson (L) Catarina

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Utställningshandling Kommunstyrelseförvaltningen Mark och exploatering Detaljplan Vendelsö Östra Strandvägen Upprättad 2005-05-09 Ulla Christiansson exploateringsingenjör GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Denna

Läs mer