PROTOKOLL. övrrot. BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännag vande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL. övrrot. BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännag vande"

Transkript

1 r TEKNISKA NÀMNDEN SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID Tekniska nämnden Kasen kl. 13:00-16:30 TEDAMöTER TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE ERSÄTTARE övrrot Zeidi Ström (M) Ordlorande Tage Nolstedt (C) 1:e vice ordftirande Anna-Lena Heydar (S) 2:e vice ordfiirande Birgit Olofsson (M) Rolf Jonsson (FP) Jonny Jansson (KD) Per-Arne Andersson (S) Susanne Börjesson (S) Tobias Andreasson (S) Anders Nygren (S) Jarmo Uusitalo (MP) Stig Olsson (C) Edib Poljo (S) Edith Elbing (S) Marie Lundström (V) Ole Borch (MP) Patrik Petré $ 71,73 llldana Kihlberg, David Alfredsson g 54, Lars-Göran Johansson $ 55, 71, Martin Hollertz $ 56-58, 7l-72, Seppo Räikkönen $ 59-60, 71, Gunilla Hedlund ç 67-66,71 UTSES ATT JUSTERA JUSTERINGENS PTATS OCH TID Jonny Jansson Tekni-ska kontoret måndagen den25 mars kl. 15 Paragrafer UNDERSKRIFT SEKRETERARE UNDERSKRIFT ORDFöRANDE Zeidi Ström UNDERSKRIFT JUSTERANDE J SAMMANTRÄDE FöRVARAS Hos ANSTAGET SÄTTS UPP ANSIAGET TAS NER BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännag vande Tekniska nämnden I Tekniska kontoret adm.avd. vân UNDERSKRIFT Eva Thol-Nordfeldt Justerandes signatur

2 s54 I nformation om fasti g heter och reservatsbestäm melser Maria Kihlberg och David Alfredsson informerade om fastighets och reservatsbestämmelser ftir bl.a. Södra Fj ället Föreskriftemaär uppdelade i A, B, C och D beroende på vad det är fìir fastighet. A; ftirbjudet att (mkt svårt att ändrapå 1-5) A; forbjudet utan Länsstyrelsens tillstånd B; reservatets vård och ftirvaltning (florvaltarens ansvar) C; allmänhetens ansvar i reservatet D; bestämmelser enl. 9$ naturvårdsfijrordningen om vård och fürvaltning Fastigheten uthyres idag som fritidsboende och de sköter själva underhållet. Frågan till nëimnden var att kanske göra ett nytt ftrsök att avstycka fastigheten och sälja. Eller behålla byggnaderna i kommunal ägo och fortsättningsvis hyra ut. Fastigheten kommer att lyda under reservatsbestämmelsernas alla punkter. Tekniska nämnden godkände informationen../ signatur

3 s55 Lokalresursplan för Uddevalla kommun (TN/2013:90) Kommunen har saknat en gemensam planering och samordning i lokalftirsörjningsfrågor men genom beslutade Riktlinjer fiir lokalftirsörj ning (U a F 523 I 2006, Antagna av kommunfu llmäkti ge den 14 juni 2006, $ 175) så fastslogs intentionerna for lokalforsörjning. Denna lokalresursplan är ett resultat av det fortsatta arbetet i dessa frågor. Syftet med lokalresursplaneringär att Uddevalla kommun skall få en helhetssyn på sina lokaler och sin lokalforsörjning samt en gemensam pl anering o ch s amordning i lokal fiirsörj nings frågor. En lokalforsörjningsgrupp har bildats vars syfte skall vara att: - samordna lokalfrågor över ftirvaltningsgränserna - vafa stöd till lokalbehövande ft)rvaltning - initiera intema lokalbyten - öka nltjandet av kommunala byggnader - fiireslå ändringar i lokalprogrammet Gruppens arbete under det gångna ärethar resulterat i lokalresurs plan sunderlag Tekniska kontorets tj änsteskrivelse Uddevalla kommuns antagna "Riktlinjer för lokalförsörjning" genom beslut i Kommunfullmäktige den 14 juni 2006, $ 175,(UaFS23l2006). Samt: "Riktlinjer för intemhyra" genom beslut i Kommunfullmäktige den 14 juni 2006, $ 174, (UaFS22l2006). Lokalre surs plan 20 I att godkänna att materialet utgör underlag ftir den fortsatta budgetdialogen. (lv Juster es signatur

4 20t s56 Medborgarförslag från Roland Hultenmo angående farthinder på Blekevägen, Uddevalla (TN/201 2:4091 Roland Hultenmo skriver i sitt medborgarfiirslag att hastigheten är hög på Blekevägen och han ftireslår att ett farthinder anläggs. Tekniska kontoret har genomfort en trafikmätning på Blekevägen. Medelhastigheten är 42kmltim och 85 %o av alla fordon kör 53 km/tim eller långsammare. Detta innebär att hastigheten är högre än vad som är önskvärt på en gata som Blekevägen. Antal fordon per årsmedeldygn är Med det nya hastighetssystemet3},40 och 60 km/tim kommer det på en del gator att krävas fysiska åtgärder ftir att framtida hastighetsgräns ska överensstämma med gatans utformning. I arbetet med nya hastighetgränser kommer en åtgärdsplan att tas fram som innefattar tidplan och prioritering av åtgärder. Det är inte aktuellt att göra nägra fysiska åtgärder på Blekevägen innan åtgärdsplanen är framtagen. sunderlag Tekniska kontorets tj änsteskriv else att synpunkterna i medborgarfi)rslaget ska beaktas i det pågående arbetet med nya hastighetsgränser och därmed anses medborgarforslaget besvarat och avslutat. signatur

5 t s57 Finansiering av kommunal gata inom detaljplan för Folkets Park. (TN/2009:718) Planområdet är beläget i de södra delarna av centrum, utmed Göteborgsvägen, och omfattar Folkets Park samt den så kallade Cirkusplatsen. Förslaget till detaljplan syftar till att möjliggöra ca 160 nya bostäder och färskola i området i anslutning till Folkets park. För genomftirande av detaljplanen kommer kommunen ffi ökade kostnader genom nyanläggning av bland awratväg, parkering samt drift och underhåll. Gata/Park begär därfiir att i samband med godkännande av detaljplan även kompenseras fiir ökade driftkostnader med / år. sunderlag åinste skrivel s e dater ad Tekniska nämnden foreslår kommunfullmäktige att besluta att godkänna att tekniska kontoret genomfi)r investeringen utöver beslutad budget samt hemställa hos kommunfullmäktige att tekniska kontoret ska kompenseras ftir ökade driftskostnader efter genomftird investering med kronor/ år. ü1i

6 i; PROTOKOLL s58 Förslag på ändringar i avgifter för markupplåtelser på allmän plats inom Uddevalla kommun (TN/2013:58) Ärendet handlar om revidering av avgifter ftir markupplåtelser på allmän plats inom Uddevalla kommun, inklusive Kungstorget och torg i Ljungskile. Förslaget har initierat av gatu-och parkavdelningen, tekniska kontoret. Ett behov av ändringar av avgifter har uppkommit i samband med årets indexjustering av avgifter for platsupplåtelse på allmän plats inom Uddevalla kommun, godkända av kommunfullmäktige den 8 maj1990, $ 102 samt taxa frir torgverksamheten, antagen av kommunfullmäktige den 12 november2008, $ 333. Avgifter lor markupplåtelse på allmän plats har endast indexjusterats sedan 1990, utan att någon särskild granskning eller revidering har gjorts. Under de senaste åren har det uppstått behov i nya posterlavgifter medan nàgra poster/avgifter har blivit helt inaktuella. Taxa fiir torgverksamheten har inte indexreglerats sedan den blev antagen i november Avgifter lor markupplåtelse pä gâgatan och övrig mark har slagits ihop med taxa for torgverksamheten i syftet att den prislistan skulle bli mer begriplig ft)r oss som tillåimpar taxan och for våra kunder. Uddevalla Centrumutvecklingen, som koordinator och samordnare ñr torghandel samt evenemang pâ gägatan i enlighet med det nya samarb etsavtal et avseende torghandel, TN I 20 I 2 : 5 32, har varit del akti g i granskning och revidering av Laxan. Enligt avtalethar Uddevalla Centrumutveckling även rätt till att ta ut avgift for upplåtelse av fasta och tillfrilliga saluplatser på Kungstorget samt vid evenemang pä gägatan. sunderlag Tj änsteskrivels e Tekniska kontor et Bilaga till tjänsteskrivelsen TN/2013:58. Förslag till nya avgifter i form av tabellsammanfattning över indexreglerade avgifter med lorslag till vissa nya avgifter fìir markupplåtelse på allmän plats inom Uddevalla kommun. "Grunder for uttagande av avgift fiir platsupplåtelser på allmän plats inom Uddevalla kommun", godkända av kommunfullmäktige den 8 maj 1990, $ lo2.

7 Forts. $ 58 "Lokala ordningsfloreskrifter fiir torghandel i Uddevalla kommtrn", arrtagna av kommunfullmäktige den 12 november 2008, $ 333. Tekniska nämndens beslut, daterat den24januari 2013 om "Utökat samarbete kring torghandel i Uddevalla centrum", TNl20l2:532. att godkänna frirslaget till ändring av avgifter flor markupplåtelse på allmän plats inom Uddevalla kommun. att foreslå Kommunfullmäktige att bifalla ftirslaget till ändring av avgifter fi)r markupplåtelse på allmän plats inom Uddevalla kommun. att de reviderade avgifterna om markupplåtelse ska börja gälla från och med l juni att avgifter for markupplåtelse av gägatan och övrig plats ska fortsätta justeras efter ändringar i konsumentprisindex, med utgangspunkt från indextal 191,8 für oktober 1989 medan avgifter für markupplåtelse av torget ska fortsätta justeras efter ändringar i konsumentprisindex med utgångspunkt från indextal293,85 ftir oktober J

8 s5e Avslutande av uppdrag i Tekniska nämndens styrkort avseende förslag på möjlig placering och utformning av företa gshotel I (TN/2012:3121 Vid upprättande av Tekniska nämndens styrkort hösten 2011 beslutades att Tekniska kontoret får i uppdrag attta fram forslag på möjlig placering och utformning av ftiretagshotell. Detta uppdrag hör till KF uppdrag nr 8 i strategisk plan; Näringslivsklimatet i kommunen ska forbättras med särskild satsning på småforetag. En utredning avseende lämplig placering och huruvida det finns efterfrågan av ett nytt ftiretagshotell har genomftirts. De markområden som finns tillgängliga idag är lokaliserade till industriområde på Kuröd och Björbäck. Två avstämningar har gjorts med Näringslivsavdelningen, under hösten 2012 och i början av Vid båda tillfìillena bedömer Nåiringslivsavdelningen att det i dagsläget inte finns någon efterfrågan från floretag på ett nytt fi)retagshotell i kommunen. Det finns också flertalet externa aktörer som verkar inom branschen ftir ftiretagshotell vilket gör att marknaden löser behovet av lokaler for småforetagare på egen hand. Mot bakgrund från avstämningen med Näringslivsavdelningen och det faktum att Tekniska kontoret har i uppdrag att sälja befintliga foretagshotell anses uppdraget om att ta fram en möjlig placering och utformning av ett nytt loretagshotell inte vara aktuellt och bör därfor avslutas. KF uppdrag ff 8 i strategisk plan avslutas däremot inte eftersom Tekniska kontorets verksamhet på flertal andra sätt bidrar till ftirbättringar ftir näringslivsklimatet och småforetag. Information med fi)rslag till att avsluta detta uppdrag i styrkortet gavs till Tekniska nämnden vid nämnds ammanträ det 20 I L sunderlag 1- änsteskrivelse I att avsluta uppdraget i nämndens styrkort avseende ftirslag till placering och utformning av fiiretagshotell.,i/ signatur

9 20t3-03-2r s60 Reviderad sl utra pport utredning kommu nalt h uvudma n naskap för gator och vägar (TN/2012:4841 Den utredning som presenterades på tekniska nämndens sammanträde och som därefter remitterades till miljö- och stadsbyggnadsnämnden samt kommunstyrelsen ft)r yttrande har nu hanterats och reviderats till delar. Förvaltningen återkommer nu med ett lorslag till beslut i ärendet med hänsyn tagen till remissinstansernas synpunkter. Förslaget till beslut bygger på huvudregeln i plan- och bygglagen om att kommunen ska vara huvudman ftir gator och allmänna platser inom detaljplaneområden vilket innebär att det i slutrapporten angivna alternativ 2 fìireslås galla i framtida ställningstaganden i huvudmannaskapsfrågor liksom övertagandet av de områden som idag har enskilt huvudmannaskap Det senare fär dock ske i en takt som kommunens ekonomi tillåter. Alternativ 2 gêtr i korta drag ut på att en områdesavgränsning sker enligt kartbilagorna2 och 3 samt att ett antal områden där det idag råder enskilt huvudmannaskap borde överforas till kommunalt dito utifrån rättviseskäi. sunderlag Tekniska kontorets tjänsteskrivelse , dokumentet handläggning av remissyttranden samt reviderad slutrapport utredning om kommunalt huvudmannaskap I 8 att plan- och bygglagens huvudregel ska utgöra grunden vid fastställandet av huvudmannaskap fiir gator och allmänna platser att områdesavgränsning inför framtiden genomfürs enligt altemativ 2 i slutrapporten samt aft övertagandet av områden som idag har enskilt huvudmannaskap sker i den takt som kommunens ekonomi tillåter samt att ärendet översänds till kommunstyrelsen for fastställelse \l'{ r(

10 20t s6r Svar på granskning av upphandling, inköp och investeringar inom projektet Torp växer (TN/2013:70) Ernst and Young har på uppdrag av kommunalrevisorerna i Uddevalla anlitats som sakkunnigt biträde i en granskning av upphandling, inköp och investeringar inom ramen for IKEA-projektet. Vidare har granskningen omfattat ansvarsftirdelning, rapportering, finansiering och riskhantering. Tekniska kontoret är positiv till den genomlysning som har skett. Tekniska kontoret tar till sig de synpunkter och rekommendationer som ges. sunderlag Tekni ska kontorets tj änsteskrivels e samt revi sionsrapport att tillstyrka fürslag pâ ätgärder J

11 s62 Rivning av byggnader på fastigheterna Grytingenl:16 Aldersro, Grytingen 1:19 "Vita Villan", Hedkärr 1:11, Hedkärr 1:15, Grytingen I :10 samt Grytingenl:14 (TN12009:807) På fastigheten Grytingenl:16 Åldersro fìnns en fastighet som tidigare varit ålderdomshem. Fastigheten är i dåligt skick samt ligger i direkt väg ftlr den planerade utbyggnaden av Nordlänken Torp Tekniska kontoret floreslår därfor att byggnaden rivs. På fastigheten Grytingen 1:19 (Vita Villan) ligger tre byggnader i dåligt skick. Då den inte är lämpligt atthyraut ftireslår tekniska kontoret att den rivs. På fastigheterna, Hedkärr 1:11, Hedkärr 1:15, samt Grytingenl:14 fìnns byggnader som lösts in ftir att ge plats åt Nordlänken. Då fastighetema ligger inom planerat vägområde fijreslår tekniska kontoret att byggnaderna rivs så snart trafikplan Nordlänken vunnit laga kraft. På fastigheten Grytingen 1:10 finns en byggnad där avsikten är att den löses in lor att ge plats åt Nordlänken. Då fastigheten ligger inom planerat vägområde foreslår tekniska kontoret att byggnaden rivs så snart inköp är avslutat och trafikplan Nordlänken vunnit laga kraft. sunderlag Tekniska kontorets tjänsteskrivelse från att ovan beskrivna byggnader inom fastigheten Grytingenl :16 Åldersro, Grytingen 1:19 "VitaVillan", Hedkärr 1:11, Hedkärr 1:15, Grytingen 1:10 samt Grytingenl : I 4 rivs. J

12 r s63 Arrendeavtal, del av Hogstorp 1:9 (TN/2013:86) Planavdelningen arbetar med att planera ett nytt verksamhetsområde i Hogstorp. Ett planprogramhar tagits fram vilket dels ska ses som ett underlag fiir beslut angående inkommen bygglovsansökan for den biodieselanläggning som BioFuel Express S AB vill uppft)ra och dels ligga till grund lor kommande beslut om att upprätta en detaljplan i området. Biofuel Express S AB har sökt bygglov på del av det aktuella planområdet och fått bygglovet beviljat av Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, Med anledning av detta har ett arrendeavtal tecknats med syfte att BioFuel Express S AB ska kunna anlägga och Bedriva sin planerade verksamhet innan detaljplanen kommit till stånd. sunderlag Arrendeavtal, I än ste skrivel s e, 20 I Planprogram till detaljplan for verksamheter i Hogstorp Protokoll från MSB, ç465 Bygglovskarta, MSB Dnr 2012:2004 Hnr 17 Ajournering Tage Nolstedt (C ) begärde ajournering. Mötet ajournerades Yrkande Majoriteten yrkar på ändring av att-sats, "att teckna arrendeavtal mellan Biofuel Express S AB och Uddevalla kommun till dess att forutsättnin gama lor planområdet fastställts närmre i detaljplanen". S-gruppen yrkar på forslaget i handlingarna. Propositionsordning Ordfiirande ställde proposition på Majoritetens ftirslag mot forslaget i handlingarna. Nämnden beslutade i enlighet med majoritetens ftirslag. J signatur v

13 r Forts. $ 63 att teckna arrendeavtal mellan Biofuel Express S AB och Uddevalla kommun till dess att fiirutsättningarna für planområdet fastställts närmre i detaljplanen. Reservation S-gruppen reserverade sig till formån for florslaget i handlingarna. \IV Justerande gnatur

14 s64 Försäljning av fastigheten Ran 17 (TN/2013:85) Ett köpekontrakt har upprättats där kommunen säljer fastigheten Ran 17 med adress Odengatan 16 for en köpeskilling om L kr. Fastigheten är centralt belägen och är i dagsläget bebyggd med en mindre villa där visst renoveringsbehov füreligger. Tomtarealen uppgår till 506 kvm. Försäljningen har skett via kommunens upphandlade mäklare och en budgivning har lett fram till den aktuella köpeskillingen. sunderlag Tj änsteskrivelse, Köpekontrakt Stadsplanekarta, "Kv. El seberg, Tegelbruket m. fl. " att forsälja fastigheten Ran 17 till Fredrik Johansson fiir en köpeskilling om kr enligt bifogat köpekontrakt. signatur. "1_. ) \.,y' L

15 s65 Exploateringsavtal för del av Herrnhut 2, parkeringshus och centru m lokaler (TN/201 2=4231 Tekniska kontoret har upprättat forslag till exploateringsavtal mellan Uddevalla kommun och Fastighets AB Herrnhut, ägare av fastigheten Herrnhut 2. Avtalet syftar till att genomfüra detaljplanen fiir del av fastigheten Herrnhut 2 inomkv. Herrnhut som har till syfte att möjliggöra ombyggnationer inom fastigheten. Samtliga kostnader landar på exploatören. Planen är lor närvarande utställd ft)r granskning och avsikten är att beslut om antagande ska fattas av Miljö- och byggnämnden då exploateringsavtalet har undertecknats. sunderlag Exploateringsavtal undertecknat av explo atör Tj änsteskrivelse dater ad I 4. att godkänna exploateringsavtal upprättat mellan kommunen och Fastighets AB Hermhut beträffande detaljplanen fi)r del av fastigheten Herrnhut 2 inom kv. Herrnhut J

16 r TEKNISKA NRtr NOrN s66 Förvärv av fastigheterna Herrestads-Torp 1:23, 1=10,1:1 1 och 1:12 (TN12009:346) Köpekontrakt har upprättats mellan kommunen och fastighetsägaren till Herrestads-Torp I :23, l:10, I :1 I och 1 : 12. Fastigheten Herrestads-Torp I:23 är belägen direkt öster om handelsområde Östra Torp. De övriga fastigheterna är belägna mellan Tavlegatankrysset och Torp södra trafikplats med markområden söder och norr om RV 44. Fastigheterna består bl a av bebyggd lantbruksenhet, skogsmark, impediment och åkermark och den totala arealen uppgår till ca 19 ha. En oberoende värdering ligger till grund for köpeskillingen. Tekniska kontoret foreslår Tekniska nämnden att godkänna upprättat köpekontrakt med en köpeskilling motsvarande kr samt hyresavtal avseende kvarboende under begränsad tid. Finansiering avseende ftirvärvet finns med i avsättningen ftir projekt Torp. sunderlag Köpekontrakt Tj änsteskrivelse, daterad j änsteskrivelse, daterad 20 I I -0I -28 Karta att godkänna köpekontrakt upprättat mellan kommunen och ägare till fastigheterna Herrestads-Torp l:23, I:10, I :1 1 och 1 : 12 samt rivningskontrakt samt att foresl å kommunfu llmäkti ge godkänna ovanstående köpekontrakt Justerandes

17 s67 Delegationsärenden (TN12013:22, TN/201 3:12, TN/2013:1) Anmälan om delegeringsbeslut gällande nedanstående delegationer har redovisats till tekniska nämnden. Del Delegat Mark o explochef Gatu- parkchef Gatu- parkchef Teknisk nämnds ordf. Datum (2 st) attlägga ärendena ovan till handlingarna. J signatur

18 r s68 Anmälningsärenden (TN/201 3: I 0) a) Protokoll från KF, Riktlinjer for hantering av Uddevalla kommuns sociala investeringsfond b) Protokoll från Handikapprådet c) Protokoll från Pensionärsrådet att ärendena ovan läggs till handlingarna. \\

19 t s6e lnformation från Handikappråd / Pensionärsråd Ingen information att delge. Justerandes

20 IEKNISKA NÄMNDEN s70 övrigt Inga övriga frågor togs upp. Justerandes F

21 s71 lnformation om Budgetdialog Patrik Petré och avdelningscheferna informerade om budgetdialog for sina respektive avdelningar. kommer att tas på tekniska nämnden den 18 april. att godkänna att materialet utgör underlag fiir den fortsatta budgetdialogen Justerandes

22 ÏEKNISKA NAMNDEN s72 Medborgareförslag från Ann Simonsson angående cykelpumpar i staden (TN/20 12:4061 Ann Simonsson fijreslâr attmankan ha pumpar på olika ställen i staden. Exempelvis på Kampenhof, Kungstorget, Uddevalla sjukhus och på söder -Visst är det alla tiders att cykla tills man behöver fylla på luft i däcken! Sportson, cykelaffären som tidigare fanns på Kungsgatan, hade en cykelpump vid sin affür och som var ett samarbete med kommunen. Tyvärr så utsattes cykelpumpen för skadegörelse vid ett flertal tillfüllen. En utvärdering av detta hann aldrig göras innan Sportson upphörde med sin verksamhet. Kommunstyrelsen har gett Uddevalla kommuns fürvaltningar uppdraget att arbeta fram en handlingsplan for att öka cyklandet i kommunen. För att åstadkomma detta behöver en rad åtgärder ftir att prioritera cyklister genomfäras. I den handlingsplan som nu håller pä a t tas fram återfinns bland annat drift och underhållsfrågor, lorbättrat och utbyggt cykelnät, belysning, parkeringar men även fortsatt arbete med lorbättringar som underlättar for cyklisten vilket kan vara digitala cykelkartor, cykelplanerare och pumpstationer. Under våren när handlingsplanen fiir samordnad satsning på ökat cyklande är klar och beslutad, kommer det att redovisas vad som behöver prioriteras i ftirsta hand men också hur man kan arbeta vidare med ftirbättringar ft)r cyklisten som exempelvis kan vara pumpstationer i U-a centrum. sunderlag Medborgarflorslag Tekniska kontorets tj änsteskriv else att fiirslaget om cykelpumpar i staden inarbetas i den handlingsplan fiir samordnad satsning på ökat cyklande som kommunen kommer att fürdigställa under våren.,/.t/ >

23 UDDEVATLA KOMMUN fekniska NAMNDEN s73 lnformation från Ordförande / Förvaltningschef Ordftirande informerade om den kurs som är den 18 och 19 september om arbetsmiljöansvar. Patrik Petré informerade om att det nu tagits beslut om att han skall påbörja sina uppdrag i Uddevalla Utvecklings AB. Seppo Räikkönen går då in som tf Teknisk chef och Paula Nyman som tf Stabschef. Tekniska nämnden godkände informationen. Justerandes -ç >/

Tekniska nämnden. Edith Elbing (S) för Per-Arne Andersson (S) Ole Borch (MP) för Jarmo Uusitalo (MP)

Tekniska nämnden. Edith Elbing (S) för Per-Arne Andersson (S) Ole Borch (MP) för Jarmo Uusitalo (MP) l PROTOKOLL SAMMANTRÄDE Tekniska nämnden PLATS OCH TID Bäve kl. 13:00-16:30 LEDAMÖTER TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE ERSÄTTARE ÖVRIGA UTSES ATT JUSTERA JUSTERINGENS PLATS OCH TID UNDERSKRIFT SEKRETERARE Henrik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 ande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) BrittMarie Hansson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (28) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00 16.40 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Elisabet Berg (M) Lars-Olof Pettersson (S) Majvor Sjölund (C) Lena Vikberg (S) Helén Lindbäck (KD), 73 Mats Johansson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17 Kommunstyrelsen 2000-01-17 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 17 januari kl 18.00

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2013-12-12 1 [26] Plats och tid Stora Tjörnsalen kommunhuset kl 18.30-22.10 Ajournering 20.15-20.30. Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s)

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-17 1. Plats och tid Maritimt Centrum, 08.30-16.45 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

Tekniska nämnden 2009-10-07

Tekniska nämnden 2009-10-07 Tekniska nämnden 2009-10-07 Plats och tid Kommunstyrelsesalen, Rådhuset 13.15-17.00 Ajournering 16.15-16.25 Beslutande Övriga deltagare Catrin Strömvall (s) Mikael Olsson (s) Annette Eriksson (s) Börje

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN. 28 november 2012 UDDEVALLA KOMMUN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN. 28 november 2012 UDDEVALLA KOMMUN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 28 november 2012 KALLELSE Föredragningslista l (3) 2012-11-20 KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDE Kommunstyrelsen PLATS OCH TID Bäve, 2012-11-28 kl. Il :00 ORDFÖRANDE SEKRETERARE Henrik

Läs mer

2009-01-28 1. Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 28 januari 2009. 2. Internbudget 2009

2009-01-28 1. Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 28 januari 2009. 2. Internbudget 2009 2009-01-28 1 Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 28 januari 2009 1. Information 2. Internbudget 2009 3. Detaljplan för Verstorp 2:68 m fl, Nättraby 4. Detaljplan för del av

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S)

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-12-11 kl 08:30-11:45 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) 331-349, 351-353 Eva Kullenberg (FP)

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne 10:00-11:15 Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Ersättare Ulf Persson (C) tjänstgörande Agneta

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-05-22 kl. 08:30 11:30 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M), ersättare

Läs mer

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde -3, KF 2014-02-13 18:00 Kallelse till Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-02-13 kl 18.00 i PB-hallen, Folkets Hus / OSD Gruppmöten på Folkets hus / OSD från kl 17.00. Lokal meddelas på plats. -2, KF 2014-02-13

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson s Lars Schultz m Gunilla Nordgren sd Lena Thörnquist s Gull-Britt Jönsson m Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Kommunledningskontoret/

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Kommunledningskontoret/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 07.30-08.05 ande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att justera

Läs mer

Protokoll Nr 6 Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sammanträdestid 08.30 11.30

Protokoll Nr 6 Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sammanträdestid 08.30 11.30 Protokoll Nr 6 Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sammanträdestid 08.30 11.30 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (c), ordförande Gerry Norberg (s), 2:e vice ordförande

Läs mer

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16. 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.00 ande Anna Palm, ordförande 160-162, 164-165, 167, 169-179 Hans-Göran Larsson, ordförande (FP) 163, 166, 168 Maria Boström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer