Stig Olsson (C) för Birgit Olofsson (M) Matthijs Klomp (KD) Edith Elbing (S) Marie Lundström (V) Ole Borch (MP) Patrik Petré, Lars-Göran Johansson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stig Olsson (C) för Birgit Olofsson (M) Matthijs Klomp (KD) Edith Elbing (S) Marie Lundström (V) Ole Borch (MP) Patrik Petré, Lars-Göran Johansson"

Transkript

1 SAMMANTRÄDE Tekniska nämnden PLATS OCH TID Bäve kl. 14:00 LEDAMÖTER TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE ERSÄTTARE ÖVRIGA Henrik Sundström (M) Ordförande Tage Nolstedt (C) 1:e vice ordförande Anna-Lena Heydar (S) 2:e vice ordförande Rolf Jonsson (FP) Jonny Jansson (KD) Per-Arne Andersson (S) Susanne Börjesson (S) Tobias Andreasson (S) Anders Nygren (S) Jarmo Uusitalo (MP) Stig Olsson (C) för Birgit Olofsson (M) Matthijs Klomp (KD) Edith Elbing (S) Marie Lundström (V) Ole Borch (MP) Patrik Petré, Lars-Göran Johansson UTSES ATT JUSTERA Tobias Andreasson JUSTERINGENS PLATS OCH TID Stadshuset torsdagen den 16 februari Paragrafer 24 UNDERSKRIFT SEKRETERARE UNDERSKRIFT ORDFÖRANDE UNDERSKRIFT JUSTERANDE Eva Thol-Nordfeldt Henrik Sundström Tobias Andreasson BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande SAMMANTRÄDE Tekniska nämnden Direktjusterat FÖRVARAS HOS Tekniska kontoret adm. avd. vån 2 ANSLAGET SÄTTS UPP ANSLAGET TAS NER UNDERSKRIFT Eva Thol-Nordfeldt

2 SAMMANTRÄDE Tekniska nämnden PLATS OCH TID Bäve kl. 13:00-17:00 LEDAMÖTER Henrik Sundström (M) Ordförande Tage Nolstedt (C) 1:e vice ordförande Anna-Lena Heydar (S) 2:e vice ordförande Rolf Jonsson (FP) Jonny Jansson (KD) Per-Arne Andersson (S) Susanne Börjesson (S) Tobias Andreasson (S) Anders Nygren (S) Jarmo Uusitalo (MP) TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE Stig Olsson (C) för Birgit Olofsson (M) Stig Olsson (C ) för Tage Nolstedt (C) Matthijs Klomp (KD) för Birgit Olofsson (M) 45 Matthijs Klomp (KD) för Jonny Jansson (KD) Ole Borch (MP) för Birgit Olofsson (M) ERSÄTTARE Edith Elbing (S) Marie Lundström (V) Edith Elbing (S) Marie Lundström (V) ÖVRIGA Patrik Petré, Martin Hollertz, Royne Hansson, Sten-Anders Olsson, Johnny Karlsson, Gunilla Hedlund, Bo Kvartsberg, Lars-Göran Johansson, Seppo Räikkönen UTSES ATT JUSTERA Tobias Andreasson JUSTERINGENS PLATS OCH TID Stadshuset måndagen den 20 februari kl Paragrafer 20-23, UNDERSKRIFT SEKRETERARE UNDERSKRIFT ORDFÖRANDE UNDERSKRIFT JUSTERANDE Eva Thol-Nordfeldt Henrik Sundström Tobias Andreasson BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande SAMMANTRÄDE Tekniska nämnden FÖRVARAS HOS Tekniska kontoret adm. avd. vån 2 ANSLAGET SÄTTS UPP ANSLAGET TAS NER UNDERSKRIFT Eva Thol-Nordfeldt

3 20 Information Projekt Näringsrik -Avlopp i Kretslopp Ärendet utgår, kommer upp på nästa Tekniska nämnden den 15 mars.

4 21 Information angående Biogasanläggning Royne Hansson informerade om biogasanläggning på Skansverket. Det finns ett kommunfullmäktigebeslut att göra en sådan. Investeringen ligger på ca 2 Mkr för att investera en gasmotor. VA-avdelningen vill fortsätta att ta fram rötgas. Tekniska nämnden godkände informationen

5 22 Information om IKEA Bo Kvartsberg informerade om IKEA projektet. Entreprenörer har nu kommit i kapp tidsmässigt så det är enligt tidplan. Provpålning har gjorts och visat ett gott resultat. Patrik Petré informerade om att tilläggsavtalen äntligen har blivit påskrivna. Tekniska nämnden godkände informationen.

6 23 Tilläggsavtal till köpe- och exploateringsavtal mellan kommunen och IKEA och Ikano avseende etablering inom handelsområde Östra Torp (TN/2009:346) Den upprättades två i princip likalydande köpeavtal samt exploateringsavtal mellan kommunen IKEA och Ikano, ett med vardera bolag. På grund av att de arbeten kommunen, enligt det mellan parterna träffade exploateringsavtalet, skall genomföra av skilda skäl blivit fördröjda, bl a försenad miljödom, har parterna enats om att upprätta tilläggsavtal till köpe- och exploateringsavtalen. I Tillägg till köpeavtal har datum och villkor för äganderättstillträdet förändrats. Ny dag för tillträde med äganderätt är den 1 juli 2012, dock tidigast en vecka från det att förutsatt fastighetsbildning är färdigställd. Tillägg till exploateringsavtal innehåller bl a reviderad tidplan, förändrade vitesbelopp samt rätt för kommunen att även efter tillträdesdagen disponera vissa delar av det av IKEA och Ikano förvärvade området, för färdigställande av markarbeten. sunderlag Detaljplan för Östra Torp KS/2010: Avtal mellan kommunen och IKEA/Ikano KS/2011:76 Tekniska kontorets tjänsteskrivelse Bedömningsmall för beslut TK att godkänna följande avtal, Tillägg till köpeavtal mellan kommunen och IKEA, Tillägg till köpeavtal mellan kommunen och Ikano, Tillägg till exploateringsavtal mellan kommunen och IKEA, Tillägg till exploateringsavtal mellan kommunen och Ikano

7 24 Anvisa medel för ny- och ombyggnad av Sommarhemsskolan (TN/2009:730) Sommarhems- och Äsperödsskolans elevunderlag minskar i årskurserna 7-9 vilket innebär att respektive skolas elevunderlag blir för litet för att erbjuda eleverna en bra utbildning. Även ekonomiskt blir skolorna var för sig för små. Barn och utbildning har därför i sitt inriktningsbeslut beslutat att satsa på Sommarhemsskolan som den stora skolan på söder för elever i årskurs F-9. Detta innebär att Äsperödsskolans elever i årskurs 7-9 kommer att flyttas och att Söderskolan för årskurserna F-6 avvecklas och att verksamheten integreras med Sommarhemsskolan. Barn och utbildning har redovisat ett lokalprogram för ca 700 elever med tillhörande idéskisser som bygger på att skolan planeras efter en organisation med arbetslag och enheter om ca elever, den lilla skolan i den stora skolan. Projektet omfattar en total om- och tillbyggnad av stora Sommarhemsskolan om totalt m². Lilla Sommarhemsskolan med en yta av m² rivs och ersätts med en ny byggnad på m². Dessutom ingår markarbeten för förbättrad angöring och nya parkeringsplatser, ny skolgård, iordningställande av idrottsplats samt nya VAledningar. Tekniska kontoret har i samråd med barn och utbildning upprättat förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad och infordrat anbud. Totalkostnaden för projektet blir tkr.

8 Forts. 24 sunderlag Tekniska kontorets tjänsteskrivelse Anbudsförteckning Ritningar Tidplan Hyreskontrakt Bedömningsmall för beslut TK att anvisa kr för projektets genomförande Denna paragraf förklaras omedelbar justerad.

9 25 VA-sanering Sunnerödsvägen (TN/2011:88) Ärendet utgår.

10 26 VA-sanering Södertullsgatan (TN/2010:585) Ärendet utgår.

11 27 Justering av investeringsbudget för Gatu- Parkavdelningen 2012 (TN/2011:53) Tekniska kontorets gatu- och parkavdelning står inför stora utmaningar och har fått flera ambitiösa uppdrag från kommunfullmäktige och tekniska nämnden. Investeringsnivån måste upp betydligt för att kunna leverera de uppdrag som avdelningen givits, samt för att klara av de lagkrav som ställs på verksamheten. Nuvarande investeringsnivå inom given budget ligger idag på ca 10 mkr. ad budget för 2012 ligger på 18,3 mkr och det förslag som ligger i denna tjänsteskrivelse ligger på 21,1 mkr. Anslaget för kapitalkostnad måste alltså justeras upp från 2013, vilket avdelningen avser återkomma till i Planeringsdialogen sunderlag Tjänsteskrivelse Tekniska kontoret att godkänna föreslagna justeringar av investeringsbudgeten avseende gatu- och parkavdelningen för 2012

12 28 Förslag om höjda belopp för felparkeringsavgift och kontrollavgift vid olovlig parkering (TN/2011:556) Beloppen på felparkeringsavgifter (på allmän plats) och kontrollavgifter (på tomtmark) har varit oförändrade sedan Sedan dess har flera kommuner i vårt område höjt sina avgifter. Uddevalla kommuns belopp ligger därför lägre än de flesta kommuner i närområdet. Idag är felparkeringsavgiften 250, 350, 700 och 1000 kronor beroende på överträdelse. Den högsta nivån används idag endast vid otillåten parkering på p-plats reserverad för rörelsehindrade och beslutades För att förbättra efterlevnaden av gällande trafikföreskrifter och för att öka tillgängligheten till befintliga parkeringsplatser anser Tekniska kontoret att gällande felparkeringsavgifter och kontrollavgifter bör höjas till 500, 700 och 1000 kronor. sunderlag Tekniska kontorets tjänsteskrivelse Yrkande Henrik Sundström och Anna-Lena Heydar yrkar på att bordlägga ärendet. Propositionsordning Ordförande ställde proposition på om ärendet skall bordläggas eller om det skall avgöras idag. Nämnden beslutade att bordlägga ärendet. att bordlägga ärendet.

13 29 Exploateringsavtal för Stadskänrnan 1:172 m.fl - Lancaster. (TN/2011:368) En detaljplan har upprättats för Stadskärnan 1:172 m.fl, Lancaster. Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet att etablera en biograf, användningen behöver därför ändras från parkering till parkering och biograf. För att genomföra detaljplanen krävs att ca 270 kvadratmeter, genom fastighetsreglering, tillförs exploatörens fastighet. Det aktuella markområdet, som idag utgör park, kommer bebyggas och utgöra biografens entré. Inom området är kommunens VA-ledningar lokaliserade vilket innebär att dessa måste flyttas västerut för att detaljplanen skall kunna genomföras. Exploatören utför och bekostar flytt av ledningarna. Exploatören skall dessutom tillsammans med parkavdelningen ta fram förslag på utformning av parken framför biografens blivande entré samt utföra och bekosta det överenskomna förslaget. sunderlag Tjänsteskrivelse daterad Exploateringsavtal daterade Yrkande S och V-gruppen yrkar på avslag till förslaget i handlingar och ordförande yrkar på bifall till förslaget i handlingarna. Propositionsordning Ordförande ställde proposition på att avslå förslaget i handlingar mot att bifalla förslaget. Nämnden beslutade att bifalla förslaget i handlingarna. att godkänna upprättade exploateringsavtal för Stadskärnan 1:172 m.fl, Lancaster med CityPark Lancaster AB.

14 forts. 29 Protokollsanteckning Protokollsanteckning från S och V-gruppen avseende ärende TN/2011:368 När parkeringshusen Lancaster och Hernhut såldes lade vi en protokollsanteckning från S och V gruppen i TN. Vi pekade på att kommunen avhändat sig möjligheten att påverka trafikföringen i centrum. I dag kan vi konstatera att parkeringshuset Lancaster skall byggas om och att södra Uddevalla kommer att förlora ett stort antal parkeringsplatser. Detta var väl inte meningen med den tidigare försäljningen? Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Tekniska Nämnden motsätter sig därför att godkänna det föreslagna exploateringsavtalet av Stadskärnan 1:172.

15 30 Medborgarförslag från Susanna Magnusson angående att förbättra vägen fram till Strandpromenaden (TN/2011:494) I sitt medborgarförslag påtalar Susanna Magnusson stolthet över strandpromenaden men framför allt sitt missnöje med skicket på vägen dit. Det gäller sträckan mellan Göteborgsvägen och fram till parkeringsplatsen på Svenskholmen som hon anser vara en horisontell puckelpist. Vägen är, som påtalas, i dåligt skick och är planerad att rustas upp. Tidpunkt för detta är osäker och hänger samman med flera åtgärder i området som väntar på att förslaget till ny detaljplan för området vunnit laga kraft. sunderlag Tekniska kontorets tjänsteskrivelse att åtgärda föreslagen vägsträcka att avvakta åtgärd tills detaljplanen för området vunnit laga kraft

16 31 Medborgarförslag från Pär Allvin angående En grönare stad. (TN/2011:539) Pär Allvin har återkommit med ett medborgarförslag som besvarades under 2009, som handlar om att göra Uddevalla till en grönare stad och önskan om att få till stånd fler träd och växande tak. Detta för att öka trivseln och klimatet i staden. Pär Allvin förespråkar också att kommunen bör plantera fruktträd i staden som en resurs för de som vill plocka. På Tekniska kontorets Gatu- och Parkavdelningen arbetar man kontinuerligt med stadsträd gällande planteringar och skötsel. Gatu- och parkavdelningen är positivt inställd till att plantera fler träd i staden och ser det som en del i den redan pågående verksamheten samt ser fler möjligheter med kommande investeringar i centrum. Vad gäller fruktträd måste Gatu- och parkavdelningen samtidigt påpeka att de är olämpliga att plantera på allmän platsmark av flera skäl bl.a. då fallfrukt kan bli en trafikolägenhet och innebära halkrisk, större underhållskostnader med beskärning och skötselrutiner samt utrymmeskonflikter i stadsmiljön. Undantag kan göras för kommunala fastigheter då en verksamhet önskar fruktträd och där boende, personal kan ha god tillsyn och tillvarata frukt. Ätliga bärbuskar kan med fördel planteras vid kommunala lekplatser. Förslag om växande tak kan vara ett sätt att förbättra stadsmiljön. Fastighetsavdelningen vill dock påpeka att det kan innebära högre kostnader och beslut får tas från fall till fall ihop med betalande nämnd. sunderlag Tekniska kontorets tjänsteskrivelse Tidigare tjänsteskrivelse i ärendet, Dnr TN/2009:82 att avslå medborgarförslaget med avseende att specifikt plantera fler fruktträd på allmän platsmark med undantag för kommunala fastigheter där brukaren/hyresgästen så önskar att beakta förslaget om att allmänt plantera fler stadsträd som en del i den pågående parkverksamheten och kommande satsningar i centrum

17 32 Medborgarförslag ang höjning av skyltar vid lekplats vid Teaterplantaget (TN/2011:534) Förslagsställaren Göran Fransson har vid ett besök vid lekplatsen vid Teaterplantaget skadat huvudet då han slagit i en skylt. Förslagsställaren menar att skylten suttit för lågt och bör höjas. Den aktuella skylten har redan höjts något sedan tillbudet men förvaltningen vill passa på att påpeka att det inte är någon gångväg på den aktuella placeringen utan en grönyta där man bör vistas med viss försiktighet. sunderlag Tjänsteskrivelse Tekniska kontoret att anta förslaget och höja den aktuella skylten.

18 33 Medborgarförslag från Marianne Andersson angående upprustning av Ramneröds fotbollsplan (TN/2011:536) I ett medborgarförslag föreslås en upprustning av fotbollsplanen på Ramnerödsskolan. Förslagsställaren tänker sig att dela upp planen och få in flera olika idrotter anpassade efter både behov och årstid. Om barn- och utbildningsnämnden beslutar att gå på förslagsställarens linje, är vi beredda att utföra uppdraget mot beställning på sedvanligt vis. sunderlag Tekniska kontorets tjänsteskrivelse från att som svar på medborgarförslaget översända tekniska kontorets yttrande i ärendet till barn- och utbildningsnämnden

19 34 Utredning ny förbindelse Västerled - Centrumtunnel (TN/2011:486) Tekniska kontoret har Tekniska nämndens uppdrag att utreda förutsättningarna till en ny trafiklänk över Bäveån i syfte att minska eller ta bort dagens och framtida trafikbelastning på befintlig genomfart i centrum. Som komplettering till detta uppdrog Tekniska nämnden kontoret att göra en översiktlig studie över möjligheten att anlägga en tunnel under Västerlånggatan för att därigenom undvika de nackdelar en ny förbindelse längre västerut medför för bl.a. båttrafik och marinor. Förstudien visar en möjlighet att anlägga en tunnel från Göteborgsvägen i söder till Västerlånggatan/Bastiongatan i norr och samtidigt behålla befintlig Västerbro. Utförandet innebär en ren genomfartsled utan anslutningar däremellan till en bedömd kostnad om 705 Mkr. På grund av platsbrist är det mycket tveksamt om anslutningar i form av ramper till framför allt Asplundsgatan kan göras för att fånga upp anslutande trafiksystem i centrum och få en fullt effektiv trafikled. Fördjupad teknisk utredning fordras därvidlag, men om sådana anslutningar är möjliga bedöms kostnaden öka till totalt cirka 1,2 mdkr. sunderlag Tekniska kontorets tjänsteskrivelse Bilaga: [1] Sektion tunnelkonstruktion [2] Planritning centrumtunnel [3] Kostnadsbedömning centrumtunnel att slutligt godkänna utredning om Västerled, alternativa förbindelser över Bäveån, och att uppdraget är slutfört

20 35 Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (TN/2012:19) Arbetsmiljöverket har vid inspektioner och meddelat kommunen att det finns brister inom vissa områden av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Dessa brister och krav finns inom följande tre områden; 1. Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 2. Tydliggöra roller 3. Årlig uppföljning Punkten 1handlar för tekniska kontorets del om uppdatering av befintliga delegationshandlingar och implementering av upprättade rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Punkterna 2 och 3 handlar om rollfördelningen mellan olika tjänsteinnehavare i arbetsmiljöarbetet samt kopplingen till nämnd i dessa frågor. Ett arbete pågår med delområdena 1 och 2 där rutinbeskrivningar avstämts och godkänts av de fackliga organisationerna se bilaga 1. Den nu upprättade tjänsteskrivelse utgör svaret för punkten 3 där ett tydliggörande görs av hur uppföljningen av arbetsmiljöarbetet kopplas till tekniska nämnden. sunderlag Tjänsteskrivelse Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande ISG 2011/7662 Kommunledningskontorets skrivelse Bilaga 1 Rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet på tekniska kontoret. Fördelningsnyckel arbetsmiljöansvariga inom tekniska kontoret att en redovisning av kontorets systematiska arbetsmiljöarbete årligen skall delges nämnden på dess juni och december sammanträden.

21 36 Avslutande av ärende hos Beredning för integration och demokrati (TN/2010:469) Enligt tekniska nämndens protokoll (TN/2010:469) finns beslut om att medborgarnas synpunkter på en modell för fastighetsnära insamling (FNI) skall inhämtas. Utredning med rekommenderad modell är översänd till kommunstyrelsen med önskan om stöd i medborgarundersökningen genom beredning för integration och demokrati. Tanken var att undersökningen skulle inrymmas i projekt MSM men då projektet redan var långt framskridet fanns inte möjlighet att ta med fler aktiviteter och därför är undersökningen ännu inte påbörjad. Renhållningsordning 2015 med föreskrifter om avfallshantering och avfallsplan är antagen av KF i april 2011 och därför bör medborgarnas synpunkter på FNI istället inhämtas först då det är aktuellt för revidering av Renhållningsordningen. sunderlag Tjänsteskrivelse att avsluta ärendet för egen del och att avrapportera detsamma till kommunstyrelsen och till beredningen för integration och demokrati som avslutat.

22 37 Förslag att anmäla det svenska marina skyddsområdet Havstensfjorden till OSPARs nätverk av marina skyddsområde (TN/2012:16) Havs-och vattenmyndigheten föreslår här med, i samråd med Länsstyrelsen i Västra Götalands län att det marina skyddsområdet Havstensfjorden skall anmälas till OSPARs- kommissionen för att ingå i det aktuella nätverket. sunderlag Tekniska kontorets Tjänsteskrivelse Förslag att anmäla det svenska marina skyddsområdet Havstensfjorden till OSPARs nätverk av marina skyddsområde. att Tillstyrka förslaget att anmäla Havstensfjorden till OSPARs nätverk av marina skyddsområde.

23 38 Revidering av tomtköreglerna (TN/2010:686) Tekniska avdelningen har sett behov av att uppdatera 1:3 i gällande tomtköregler då denna behöver förtydligas ytterligare angående hur köplatsen skall fördelas vid äktenskapsskillnad/upplösning av registrerat partnerskap eller då sammanboende upphör. 1:3 har även kompletterats med text om partnerskap vilket blivit möjligt sen den senaste översynen gjordes. För 4:5 sista stycket har texten förtydligats med att ränta utgår enligt 6 räntelagen. sunderlag Tjänsteskrivelse daterad Reviderade tomtköregler Att godkänna, av tekniska kontoret, föreslagen revidering av 1:3 av tomtköreglerna samt förtydligande av 4:5, andra stycket enligt bilagt förslag på reviderade tomtköregler.

24 39 Försäljning av mark med industrilokaler - Skalbanksvägen 6D och Skalbanksvägen 6E (TN/2011:590) Ett köpeavtal har upprättats där kommunen överlåter mark samt två industrilokaler belägna på Kuröds industriområde med adresser Skalbanksvägen 6D och Skalbanksvägen 6E, till Exernova AB för en köpeskilling om kr. Köparen är en av hyresgästerna i industrilokalen med adress Skalbanksvägen 6E. Fastigheten Kuröd 4:91 berörs. En oberoende värdering ligger till grund för den överenskomna köpeskillingen. sunderlag Köpeavtal Tjänsteskrivelse Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna köpeavtal där kommunen säljer område av fastigheten Kuröd 4:91 samt industrilokaler, till Exernova AB för en köpeskilling om kr.

25 40 Yttrande på samråd för detaljplan för del av Västerby 1:8 (TN/2011:583) Ett nytt planområde planeras i Västerby ca 3 km väster om Lerbomotet. Planområdet som uppgår till närmare 5 hektar är i privat ägo och syftet med detaljplanen är att skapa ca 30 villatomter. Detaljplanen föreslås ha enskilt huvudmannaskap och en genomförandetid på tio år. Den nya bebyggelsen inom planområdet skall anslutas till kommunalt VA. Då marken till stor del utgörs av berg i dagen är möjligheterna till infiltration begränsade varför dagvattnet måste fördröjas med fördröjningsmagasin. En ny väganslutning föreslås med en lutning på 10 % men upp mot 11 % för en kortare sträckning. sunderlag Samrådshandlingar daterade Tjänsteskrivelse daterad att tillstyrka att samrådshandlingen kan ligga till grund för fortsatt arbete med detaljplan för Västerby 1:8 under förutsättning att tekniska kontorets synpunkter beaktas.

26 41 Yttrande på sarmrådsremiss, detaljplan för del av Norra Drottninggatan, Stadskärnan 1:173. (TN/2011:388) En planändring föreslås för den kommunala fastigheten Stadskärnan 1:172 för att möjliggöra för fastigheten Bilde 8 att ha kvar sin utbyggnad då tillfälligt bygglov inte längre kan medges. Planområdet uppgår till 11 kvadratmeter och är beläget på Norra Drottninggatan. Planen föreslås få en genomförandetid på fem år och genomföras med kommunalt huvudmannaskap. Nämnden föreslås avslå fortsatt arbete med detaljplanen främst på grund av att kommunens vatten och avloppsledningar är belägna under utbyggnaden. sunderlag Samrådshandlingar daterade Tjänsteskrivelse daterad att avslå fortsatt arbete med detaljplan för Bilde 8 med hänsyn till Tekniska kontorets synpunkter.

27 42 Utvecklingsplan för Bassholmen (TN/2011:451) Styrelsen för Skärgårdsbåtarna i Uddevalla AB vill att kommunfullmäktige fastställer vision och mål för Bassholmen och samtidigt beslutar om ansvarsförhållanden och behövliga investeringar. En långsiktig vision med tydliga näraliggande mål underlättar i hög grad kontorets förvaltning av ön. Kontoret ser positivt på de föreslagna investeringarna förutsatt att de harmonierar med kommunfullmäktiges beslut om vision och mål och att de finansieras av verksamheten. sunderlag Tjänsteskrivelse att som svar på remissen översända tekniska kontorets yttrande i ärendet till kommunstyrelsen

28 43 Delegationsbeslut Anmälan om delegeringsbeslut gällande nedanstående delegationer har redovisats till tekniska nämnden. Del Delegat Datum 30 Gatu- parkchef Gatu- parkchef (3 st) 1 Ordf. teknisk nämnd Teknisk chef Mark o explochef (2 st) 1 Ordf. Teknisk nämnd att lägga ärendena ovan till handlingarna.

29 44 Information från Handikappråd/ Pensionärsråd Inget att informera om.

30 45 Information från Ordförande / Förvaltningschef Seppo Räikkönen informerade om VA-samverkan Färgelanda, Munkedal och Uddevalla. Bildande av ett gemensamt VA driftbolag. Samverkan sker även i KUSTO ( Kungsbacka, Uddevalla, Stenungsund, Tjörn och Orust). tas i Tekniska nämnden 15 mars, KS 25 april och KF 9 maj, Färgelanda kommun tar beslut i KF 18 april och Munkedals kommun tar beslut i KF 26 april Tekniska nämnden godkände informationen.

31 46 Kommentarer och redovisning på åtgärder utifrån granskning av upphandling, inköp och investering inom Tekniska nämnden. (TN/2012:42) KPMG har på uppdrag av revisorerna i Uddevalla anlitats som sakkunnigt biträde i en granskning av huruvida tekniska nämnden hanterar upphandling, inköp och investeringar i enlighet med lagstiftning och antagna riktlinjer. Tekniska kontoret är positiv till den genomlysning som har skett. Tekniska kontoret tar till sig de rekommendationer som ges och kommer tillsammans med Upphandlingsavdelningen att genomföra dessa under kvartal 1 och I EffekTprogrammet (interna effektiviserings- och förändringsprojekt) arbetar tekniska kontoret idag med fler av de förbättringar som föreslås av KPMG. Även i internkontrollplanen för 2012 finns Uppföljning av avtalstroheten med som kontrollpunkt. sunderlag Tekniska kontorets tjänsteskrivelse att tillstyrka förslag på åtgärder

32 47 Mariebergs vattenverk (TN/2008:355) Mariebergs vattenverk med den ny beredningsprocessen levererar idag ut dricksvatten på ledningsnätet. Processen ger vatten med hög kvalitet. VA-avdelningen beställde av entreprenören Nordic Water Products AB en kapacitet på beredningen av 800 m3/tim. Denna produktionsvolym klarar inte processen vintertid utan där ligger produktionen på max 500 m3/tim. Orsaken är att man bl.a. inte tagit hänsyn till att beredningsprocessen tar längre tid vid låg temperatur på råvattnet. Ska anläggningen klara 800 m3/timma måste det till fler filter. NWP hävdar å sin sida att de uppfyllt sitt åtagande och att det i förfrågningsunderlaget finns ett för lågt värde på en parameter. Omfattande brevväxling har förkommit mellan vår expertis och Nordic Water Products AB. I avtalet med Nordic Water Products AB står att om oenighet uppstår och man inte klarar att lösa detta så kan parterna föra frågan till skiljenämnd. Tekniska kontoret vill ha mandat från Tekniska Nämnden att påbörja en juridisk process mot Nordic Water Products AB om så blir nödvändigt. sunderlag Tekniska kontorets tjänsteskrivelse att ge tekniska kontoret mandat att påbörja en process mot Nordic Water Products AB om så är nödvändigt.

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Naim Murseli (KD) för Jonny Jansson (KD) Edip Poljo (S) för Per-Arne Andersson (S) c.;f.4.. ~~~(~~~- Zeidi Ström e~~ --

Naim Murseli (KD) för Jonny Jansson (KD) Edip Poljo (S) för Per-Arne Andersson (S) c.;f.4.. ~~~(~~~- Zeidi Ström e~~ -- Sammanträde Plats och tid Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Bäve kl. 13:00-16:00 Zeidi Ström (M) Ordförande Tage Nolstedt (C) l :e vice ordförande Anna-Lena Heydar (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-02-03 47 Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Plats och tid Stadshuset, kl 14.30-16.50 Beslutande Lennart Rehn (s) ordförande Helena Qvick (s) Christer Cunow (s) Kent Persson (s) Bengt Lundgren (s) Kristina Spetz-Larsson

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef Sammanträde Plats och tid Sammanträdesrum Kasen, mötet börjar kl. 9:00 Ajournering kl. 9:20 9:26 samt 11:05-11:19 Ledamöter Johan Wiktorsson (M) Ordförande Monica Bang Lindberg (FP) 1:e vice ordförande

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Tekniska nämnden. Karin Collén (S) 69-77, 79-80 Tommy Jönsson (S) Utses att justera: Bertil Påhlsson, Christer Hansson Paragrafer: 69-80.

Tekniska nämnden. Karin Collén (S) 69-77, 79-80 Tommy Jönsson (S) Utses att justera: Bertil Påhlsson, Christer Hansson Paragrafer: 69-80. Plats och tid: ande: Ersättare: Stadshuset Ängelholms kommun, rum Grå, 2014-10-16, kl. 17:00-18:10 Ajournering kl 17:45-17:50 Christer Örning (M), ordf Jan Magnusson (FP), 1:e vice ordf Christer Hansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 1755/2014. Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 1755/2014. Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2 Protokoll Tn 1755/2014 Tekniska nämnden Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2 Närvarande ledamöter Charlotte Edberger Jangdin (C) Leif Landén (S) Margaretha Gunhamre (S) Gösta

Läs mer

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 2015-03-09 1 (14) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 Hanna Ershytt (C), ordförande Marianne Ragntoft (S), 1:e vice ordf Ingemar Kristensson

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-11-23 1 (11) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 23 november 2005 klockan 15.00-17.00 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina Nordquist (c),

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Miljönämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2014-10-09

Miljönämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2014-10-09 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Kristallen, Brotorget 1, Meteoriten, kl 18:00-20:20 Ordförande: Lars V Andersson (C) Vice ordförande: Carl von Friesendorff (M) Ledamöter: Olle Krantz (FP) Mohsen

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Paragrafer 87-90 BESLUTANDE Ledamöter Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S) Christer Cunow

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Fastighetskontoret E 520 kl 13:15-14:40 Beslutande Övriga deltagande Stefan Bergman Karl-Erik Gustavsson Margareta Lundgren Lars Carlsson Jan-Erik Ershag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2003-06-03 1(13) Plats och tid: Tekniska kontorets sammanträdesrum kl 15.30-18.00 Studiebesök kl 13.30-15.30 ande: Eva Eriksson (c), ordförande Åke Carlsson (c) Lennart Slättengren (c)

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Tekniska nämnden. Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun. Rum: Grå, 2014-03-20, kl. 17:00-18:20

Tekniska nämnden. Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun. Rum: Grå, 2014-03-20, kl. 17:00-18:20 Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun. Rum: Grå, 2014-03-20, kl. 17:00-18:20 ande: Ersättare: Christer Örning (M) Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M) Mona Sturesson (M) Hans-Åke

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

ordförande,4mlt... ~...

ordförande,4mlt... ~... ~ HASSLEHOLMS KOMMUN 1_,. ARBETSUTSKOTI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (8) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.35-09.30 ande Urban Widmark (M) ordförande 260-263 Ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-06-17 PLATS OCH TID KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, 14.00-15.15 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-09-24 2 Allmänhetens frågestund Ingen fråga ställs under allmänhetens frågestund. Information om Kalmar kommuns Kina-satsning Näringslivschef Thomas Davidsson, Kalmar kommun, informerar

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum, kl 13.30-15.35 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Carlsson Bo Olsson Peter Johansson Anita Widman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland Antagandehandling Detaljplan för HALLERNA ETAPP II Stenungsunds kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB, Mark och exploatering Uppdragsnummer: 215 550 2 1 INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 17 april 2012 kl. 8:30 09:30 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 45-49 ande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anna Thore (MP) Anders Andersson (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden Tekniska nämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, onsdagen den 28 januari 2010, klockan 16.00 18.15 Beslutande Görel Nilsson (S), 1-2 Lennart Pettersson (S) Elisabeth Persson (S) Börje Andersson (C),

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Motion om skolans roll för stärkt självförtroende, Sten Fransson (s) Motion om kommunal information som stöd för demokratin, Gösta Frödin (fp)

Motion om skolans roll för stärkt självförtroende, Sten Fransson (s) Motion om kommunal information som stöd för demokratin, Gösta Frödin (fp) Protokoll Kommunfullmäktige 27 september 1999 Kf 93 Dnr KS99/195 619 Motion om skolans roll för stärkt självförtroende, Sten Fransson (s) Sten Fransson föreslår att flickor i högstadiet och gymnasiet får

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10) Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Lomma kommunhus, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 15.00-16.00 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) vice ordförande Ola Ahlqvist (M) tjg. ersättare

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Redovisning ekonomi förvaltningschefer. Kommunstyrelsen + 90 000 kr Barn- och utbildningsnämnden - 400 000 kr Socialnämnden + 900 000 kr

Redovisning ekonomi förvaltningschefer. Kommunstyrelsen + 90 000 kr Barn- och utbildningsnämnden - 400 000 kr Socialnämnden + 900 000 kr Ks 141 Dnr Redovisning ekonomi förvaltningschefer Kommunstyrelsen beslutade 2009-05-26, 65, att förvaltningschefer framöver ska närvara vid kommunstyrelsens sammanträden och göra en kort avrapportering

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) 2007-05-16 1 Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-14.00 Beslutande Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) Övriga deltagande Kommunchef Johan Eriksson Kommunsekreterare

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 2007-09-17 89 Plats och tid Beslutande Stadshuset kl.18-20 Sture Tidqvist (s) Bengt Karlsson (s) Mona Nilsson (s) Gösta Fransson (s) Ulla Brissman (s) Håkan Joelsson (s) Gunilla

Läs mer

Kjell Persson. Håkan Rönström. Kjell Persson

Kjell Persson. Håkan Rönström. Kjell Persson Protokoll 1 (12) Plats och tid: Sal A, Guldsmeden, Hudiksvall, kl 09.00-09.45 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Håkan Rönström (M), ordf Stefan Segerbrand (M) Lena Frankenberg Glantz (M) Lars-Olof

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 20 maj 2009 klockan 08.30-11.00 Beslutande: Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1998-08-11 1(6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Tid och plats Stadshuset Sjuntorpsrummet torsdag den 17 januari kl.15.00-18.00. Justerande...

Tid och plats Stadshuset Sjuntorpsrummet torsdag den 17 januari kl.15.00-18.00. Justerande... Tid och plats Stadshuset Sjuntorpsrummet torsdag den 17 januari kl.15.00-18.00 Beslutande Lars-Gunnar Andersson ordf (S) Erika Parkås 1 v ordf (S) Marie-Louise Coon 2 v ordf (M) Martin Lundstedt (S) tj.g.ers

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11. Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11.20 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfelt Ulf Söhrman Peter Johansson Marina

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-09 178 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-04-26 1 (16) Stadshuset, sessionssalen, kl 13.30-16.05

Tekniska nämnden 2012-04-26 1 (16) Stadshuset, sessionssalen, kl 13.30-16.05 Tekniska nämnden 2012-04-26 1 (16) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl 13.30-16.05 Paragrafer 34-46 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-16 Sida 1 (7)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-16 Sida 1 (7) 1 (7) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 16 mars 2015 klockan 18.00 18.40 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Tobias Nordlander (S) Chatarina Ståhl (S) Johanna Skottman

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25 Kultur- fritidsnämnden 20-25 Kulturfritidsnämnden 2 20 Information överläggningar...5 21 Delegering av arbetsmiljöuppgifter...6 22 Meddelande 2015...7 23 Delegation 2015...8 24 Informationsuppdrag till

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-09 1 (8) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15-14.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Henrik Tvarnö, ordf. (S),

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, kl. 17.00 18.00 Beslutande Jan-Evert Halldin (s), ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Benny Andersson (s), Eva Lind (s)

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30.

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. 11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Öresundskastellet Fastighets AB, org.nr 556978-8788, nedan kallad Fastighetsägaren, har träffats följande EXPLOATERINGSAVTAL

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 [9] Mark- och exploateringsenheten 2009-01-20 rev 2009-09-17 Plannummer: 45-33 Referens Agneta Engver Lindquist DETALJPLAN FÖR Tullinge Trädgårdsstad, etapp 3 Tullinge Villastad, Botkyrka

Läs mer

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, 2015-09-03, kl. 09:00-12.30

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, 2015-09-03, kl. 09:00-12.30 Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, 2015-09-03, kl. 09:00-12.30 ande: BrittMarie Hansson (S), ordförande Sven-Ingvar Borgquist (M) Lars Carlsson (S) Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Eva

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388

Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 268 Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 140 Ny kommunledningsorganisation 141 Projektering och ansökan om vattendom för nytt vattenverk i Funäsdalen 142

Läs mer

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, 14.00-14.45 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) Henrik Wöhlecke (M) Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Läs mer

Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409

Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 20 Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 17.25

Kommunkontoret kl 14.00 17.25 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 17.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (C) ledamot Marianne Zackrisson,

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer