Stig Olsson (C) för Birgit Olofsson (M) Matthijs Klomp (KD) Edith Elbing (S) Marie Lundström (V) Ole Borch (MP) Patrik Petré, Lars-Göran Johansson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stig Olsson (C) för Birgit Olofsson (M) Matthijs Klomp (KD) Edith Elbing (S) Marie Lundström (V) Ole Borch (MP) Patrik Petré, Lars-Göran Johansson"

Transkript

1 SAMMANTRÄDE Tekniska nämnden PLATS OCH TID Bäve kl. 14:00 LEDAMÖTER TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE ERSÄTTARE ÖVRIGA Henrik Sundström (M) Ordförande Tage Nolstedt (C) 1:e vice ordförande Anna-Lena Heydar (S) 2:e vice ordförande Rolf Jonsson (FP) Jonny Jansson (KD) Per-Arne Andersson (S) Susanne Börjesson (S) Tobias Andreasson (S) Anders Nygren (S) Jarmo Uusitalo (MP) Stig Olsson (C) för Birgit Olofsson (M) Matthijs Klomp (KD) Edith Elbing (S) Marie Lundström (V) Ole Borch (MP) Patrik Petré, Lars-Göran Johansson UTSES ATT JUSTERA Tobias Andreasson JUSTERINGENS PLATS OCH TID Stadshuset torsdagen den 16 februari Paragrafer 24 UNDERSKRIFT SEKRETERARE UNDERSKRIFT ORDFÖRANDE UNDERSKRIFT JUSTERANDE Eva Thol-Nordfeldt Henrik Sundström Tobias Andreasson BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande SAMMANTRÄDE Tekniska nämnden Direktjusterat FÖRVARAS HOS Tekniska kontoret adm. avd. vån 2 ANSLAGET SÄTTS UPP ANSLAGET TAS NER UNDERSKRIFT Eva Thol-Nordfeldt

2 SAMMANTRÄDE Tekniska nämnden PLATS OCH TID Bäve kl. 13:00-17:00 LEDAMÖTER Henrik Sundström (M) Ordförande Tage Nolstedt (C) 1:e vice ordförande Anna-Lena Heydar (S) 2:e vice ordförande Rolf Jonsson (FP) Jonny Jansson (KD) Per-Arne Andersson (S) Susanne Börjesson (S) Tobias Andreasson (S) Anders Nygren (S) Jarmo Uusitalo (MP) TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE Stig Olsson (C) för Birgit Olofsson (M) Stig Olsson (C ) för Tage Nolstedt (C) Matthijs Klomp (KD) för Birgit Olofsson (M) 45 Matthijs Klomp (KD) för Jonny Jansson (KD) Ole Borch (MP) för Birgit Olofsson (M) ERSÄTTARE Edith Elbing (S) Marie Lundström (V) Edith Elbing (S) Marie Lundström (V) ÖVRIGA Patrik Petré, Martin Hollertz, Royne Hansson, Sten-Anders Olsson, Johnny Karlsson, Gunilla Hedlund, Bo Kvartsberg, Lars-Göran Johansson, Seppo Räikkönen UTSES ATT JUSTERA Tobias Andreasson JUSTERINGENS PLATS OCH TID Stadshuset måndagen den 20 februari kl Paragrafer 20-23, UNDERSKRIFT SEKRETERARE UNDERSKRIFT ORDFÖRANDE UNDERSKRIFT JUSTERANDE Eva Thol-Nordfeldt Henrik Sundström Tobias Andreasson BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande SAMMANTRÄDE Tekniska nämnden FÖRVARAS HOS Tekniska kontoret adm. avd. vån 2 ANSLAGET SÄTTS UPP ANSLAGET TAS NER UNDERSKRIFT Eva Thol-Nordfeldt

3 20 Information Projekt Näringsrik -Avlopp i Kretslopp Ärendet utgår, kommer upp på nästa Tekniska nämnden den 15 mars.

4 21 Information angående Biogasanläggning Royne Hansson informerade om biogasanläggning på Skansverket. Det finns ett kommunfullmäktigebeslut att göra en sådan. Investeringen ligger på ca 2 Mkr för att investera en gasmotor. VA-avdelningen vill fortsätta att ta fram rötgas. Tekniska nämnden godkände informationen

5 22 Information om IKEA Bo Kvartsberg informerade om IKEA projektet. Entreprenörer har nu kommit i kapp tidsmässigt så det är enligt tidplan. Provpålning har gjorts och visat ett gott resultat. Patrik Petré informerade om att tilläggsavtalen äntligen har blivit påskrivna. Tekniska nämnden godkände informationen.

6 23 Tilläggsavtal till köpe- och exploateringsavtal mellan kommunen och IKEA och Ikano avseende etablering inom handelsområde Östra Torp (TN/2009:346) Den upprättades två i princip likalydande köpeavtal samt exploateringsavtal mellan kommunen IKEA och Ikano, ett med vardera bolag. På grund av att de arbeten kommunen, enligt det mellan parterna träffade exploateringsavtalet, skall genomföra av skilda skäl blivit fördröjda, bl a försenad miljödom, har parterna enats om att upprätta tilläggsavtal till köpe- och exploateringsavtalen. I Tillägg till köpeavtal har datum och villkor för äganderättstillträdet förändrats. Ny dag för tillträde med äganderätt är den 1 juli 2012, dock tidigast en vecka från det att förutsatt fastighetsbildning är färdigställd. Tillägg till exploateringsavtal innehåller bl a reviderad tidplan, förändrade vitesbelopp samt rätt för kommunen att även efter tillträdesdagen disponera vissa delar av det av IKEA och Ikano förvärvade området, för färdigställande av markarbeten. sunderlag Detaljplan för Östra Torp KS/2010: Avtal mellan kommunen och IKEA/Ikano KS/2011:76 Tekniska kontorets tjänsteskrivelse Bedömningsmall för beslut TK att godkänna följande avtal, Tillägg till köpeavtal mellan kommunen och IKEA, Tillägg till köpeavtal mellan kommunen och Ikano, Tillägg till exploateringsavtal mellan kommunen och IKEA, Tillägg till exploateringsavtal mellan kommunen och Ikano

7 24 Anvisa medel för ny- och ombyggnad av Sommarhemsskolan (TN/2009:730) Sommarhems- och Äsperödsskolans elevunderlag minskar i årskurserna 7-9 vilket innebär att respektive skolas elevunderlag blir för litet för att erbjuda eleverna en bra utbildning. Även ekonomiskt blir skolorna var för sig för små. Barn och utbildning har därför i sitt inriktningsbeslut beslutat att satsa på Sommarhemsskolan som den stora skolan på söder för elever i årskurs F-9. Detta innebär att Äsperödsskolans elever i årskurs 7-9 kommer att flyttas och att Söderskolan för årskurserna F-6 avvecklas och att verksamheten integreras med Sommarhemsskolan. Barn och utbildning har redovisat ett lokalprogram för ca 700 elever med tillhörande idéskisser som bygger på att skolan planeras efter en organisation med arbetslag och enheter om ca elever, den lilla skolan i den stora skolan. Projektet omfattar en total om- och tillbyggnad av stora Sommarhemsskolan om totalt m². Lilla Sommarhemsskolan med en yta av m² rivs och ersätts med en ny byggnad på m². Dessutom ingår markarbeten för förbättrad angöring och nya parkeringsplatser, ny skolgård, iordningställande av idrottsplats samt nya VAledningar. Tekniska kontoret har i samråd med barn och utbildning upprättat förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad och infordrat anbud. Totalkostnaden för projektet blir tkr.

8 Forts. 24 sunderlag Tekniska kontorets tjänsteskrivelse Anbudsförteckning Ritningar Tidplan Hyreskontrakt Bedömningsmall för beslut TK att anvisa kr för projektets genomförande Denna paragraf förklaras omedelbar justerad.

9 25 VA-sanering Sunnerödsvägen (TN/2011:88) Ärendet utgår.

10 26 VA-sanering Södertullsgatan (TN/2010:585) Ärendet utgår.

11 27 Justering av investeringsbudget för Gatu- Parkavdelningen 2012 (TN/2011:53) Tekniska kontorets gatu- och parkavdelning står inför stora utmaningar och har fått flera ambitiösa uppdrag från kommunfullmäktige och tekniska nämnden. Investeringsnivån måste upp betydligt för att kunna leverera de uppdrag som avdelningen givits, samt för att klara av de lagkrav som ställs på verksamheten. Nuvarande investeringsnivå inom given budget ligger idag på ca 10 mkr. ad budget för 2012 ligger på 18,3 mkr och det förslag som ligger i denna tjänsteskrivelse ligger på 21,1 mkr. Anslaget för kapitalkostnad måste alltså justeras upp från 2013, vilket avdelningen avser återkomma till i Planeringsdialogen sunderlag Tjänsteskrivelse Tekniska kontoret att godkänna föreslagna justeringar av investeringsbudgeten avseende gatu- och parkavdelningen för 2012

12 28 Förslag om höjda belopp för felparkeringsavgift och kontrollavgift vid olovlig parkering (TN/2011:556) Beloppen på felparkeringsavgifter (på allmän plats) och kontrollavgifter (på tomtmark) har varit oförändrade sedan Sedan dess har flera kommuner i vårt område höjt sina avgifter. Uddevalla kommuns belopp ligger därför lägre än de flesta kommuner i närområdet. Idag är felparkeringsavgiften 250, 350, 700 och 1000 kronor beroende på överträdelse. Den högsta nivån används idag endast vid otillåten parkering på p-plats reserverad för rörelsehindrade och beslutades För att förbättra efterlevnaden av gällande trafikföreskrifter och för att öka tillgängligheten till befintliga parkeringsplatser anser Tekniska kontoret att gällande felparkeringsavgifter och kontrollavgifter bör höjas till 500, 700 och 1000 kronor. sunderlag Tekniska kontorets tjänsteskrivelse Yrkande Henrik Sundström och Anna-Lena Heydar yrkar på att bordlägga ärendet. Propositionsordning Ordförande ställde proposition på om ärendet skall bordläggas eller om det skall avgöras idag. Nämnden beslutade att bordlägga ärendet. att bordlägga ärendet.

13 29 Exploateringsavtal för Stadskänrnan 1:172 m.fl - Lancaster. (TN/2011:368) En detaljplan har upprättats för Stadskärnan 1:172 m.fl, Lancaster. Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet att etablera en biograf, användningen behöver därför ändras från parkering till parkering och biograf. För att genomföra detaljplanen krävs att ca 270 kvadratmeter, genom fastighetsreglering, tillförs exploatörens fastighet. Det aktuella markområdet, som idag utgör park, kommer bebyggas och utgöra biografens entré. Inom området är kommunens VA-ledningar lokaliserade vilket innebär att dessa måste flyttas västerut för att detaljplanen skall kunna genomföras. Exploatören utför och bekostar flytt av ledningarna. Exploatören skall dessutom tillsammans med parkavdelningen ta fram förslag på utformning av parken framför biografens blivande entré samt utföra och bekosta det överenskomna förslaget. sunderlag Tjänsteskrivelse daterad Exploateringsavtal daterade Yrkande S och V-gruppen yrkar på avslag till förslaget i handlingar och ordförande yrkar på bifall till förslaget i handlingarna. Propositionsordning Ordförande ställde proposition på att avslå förslaget i handlingar mot att bifalla förslaget. Nämnden beslutade att bifalla förslaget i handlingarna. att godkänna upprättade exploateringsavtal för Stadskärnan 1:172 m.fl, Lancaster med CityPark Lancaster AB.

14 forts. 29 Protokollsanteckning Protokollsanteckning från S och V-gruppen avseende ärende TN/2011:368 När parkeringshusen Lancaster och Hernhut såldes lade vi en protokollsanteckning från S och V gruppen i TN. Vi pekade på att kommunen avhändat sig möjligheten att påverka trafikföringen i centrum. I dag kan vi konstatera att parkeringshuset Lancaster skall byggas om och att södra Uddevalla kommer att förlora ett stort antal parkeringsplatser. Detta var väl inte meningen med den tidigare försäljningen? Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Tekniska Nämnden motsätter sig därför att godkänna det föreslagna exploateringsavtalet av Stadskärnan 1:172.

15 30 Medborgarförslag från Susanna Magnusson angående att förbättra vägen fram till Strandpromenaden (TN/2011:494) I sitt medborgarförslag påtalar Susanna Magnusson stolthet över strandpromenaden men framför allt sitt missnöje med skicket på vägen dit. Det gäller sträckan mellan Göteborgsvägen och fram till parkeringsplatsen på Svenskholmen som hon anser vara en horisontell puckelpist. Vägen är, som påtalas, i dåligt skick och är planerad att rustas upp. Tidpunkt för detta är osäker och hänger samman med flera åtgärder i området som väntar på att förslaget till ny detaljplan för området vunnit laga kraft. sunderlag Tekniska kontorets tjänsteskrivelse att åtgärda föreslagen vägsträcka att avvakta åtgärd tills detaljplanen för området vunnit laga kraft

16 31 Medborgarförslag från Pär Allvin angående En grönare stad. (TN/2011:539) Pär Allvin har återkommit med ett medborgarförslag som besvarades under 2009, som handlar om att göra Uddevalla till en grönare stad och önskan om att få till stånd fler träd och växande tak. Detta för att öka trivseln och klimatet i staden. Pär Allvin förespråkar också att kommunen bör plantera fruktträd i staden som en resurs för de som vill plocka. På Tekniska kontorets Gatu- och Parkavdelningen arbetar man kontinuerligt med stadsträd gällande planteringar och skötsel. Gatu- och parkavdelningen är positivt inställd till att plantera fler träd i staden och ser det som en del i den redan pågående verksamheten samt ser fler möjligheter med kommande investeringar i centrum. Vad gäller fruktträd måste Gatu- och parkavdelningen samtidigt påpeka att de är olämpliga att plantera på allmän platsmark av flera skäl bl.a. då fallfrukt kan bli en trafikolägenhet och innebära halkrisk, större underhållskostnader med beskärning och skötselrutiner samt utrymmeskonflikter i stadsmiljön. Undantag kan göras för kommunala fastigheter då en verksamhet önskar fruktträd och där boende, personal kan ha god tillsyn och tillvarata frukt. Ätliga bärbuskar kan med fördel planteras vid kommunala lekplatser. Förslag om växande tak kan vara ett sätt att förbättra stadsmiljön. Fastighetsavdelningen vill dock påpeka att det kan innebära högre kostnader och beslut får tas från fall till fall ihop med betalande nämnd. sunderlag Tekniska kontorets tjänsteskrivelse Tidigare tjänsteskrivelse i ärendet, Dnr TN/2009:82 att avslå medborgarförslaget med avseende att specifikt plantera fler fruktträd på allmän platsmark med undantag för kommunala fastigheter där brukaren/hyresgästen så önskar att beakta förslaget om att allmänt plantera fler stadsträd som en del i den pågående parkverksamheten och kommande satsningar i centrum

17 32 Medborgarförslag ang höjning av skyltar vid lekplats vid Teaterplantaget (TN/2011:534) Förslagsställaren Göran Fransson har vid ett besök vid lekplatsen vid Teaterplantaget skadat huvudet då han slagit i en skylt. Förslagsställaren menar att skylten suttit för lågt och bör höjas. Den aktuella skylten har redan höjts något sedan tillbudet men förvaltningen vill passa på att påpeka att det inte är någon gångväg på den aktuella placeringen utan en grönyta där man bör vistas med viss försiktighet. sunderlag Tjänsteskrivelse Tekniska kontoret att anta förslaget och höja den aktuella skylten.

18 33 Medborgarförslag från Marianne Andersson angående upprustning av Ramneröds fotbollsplan (TN/2011:536) I ett medborgarförslag föreslås en upprustning av fotbollsplanen på Ramnerödsskolan. Förslagsställaren tänker sig att dela upp planen och få in flera olika idrotter anpassade efter både behov och årstid. Om barn- och utbildningsnämnden beslutar att gå på förslagsställarens linje, är vi beredda att utföra uppdraget mot beställning på sedvanligt vis. sunderlag Tekniska kontorets tjänsteskrivelse från att som svar på medborgarförslaget översända tekniska kontorets yttrande i ärendet till barn- och utbildningsnämnden

19 34 Utredning ny förbindelse Västerled - Centrumtunnel (TN/2011:486) Tekniska kontoret har Tekniska nämndens uppdrag att utreda förutsättningarna till en ny trafiklänk över Bäveån i syfte att minska eller ta bort dagens och framtida trafikbelastning på befintlig genomfart i centrum. Som komplettering till detta uppdrog Tekniska nämnden kontoret att göra en översiktlig studie över möjligheten att anlägga en tunnel under Västerlånggatan för att därigenom undvika de nackdelar en ny förbindelse längre västerut medför för bl.a. båttrafik och marinor. Förstudien visar en möjlighet att anlägga en tunnel från Göteborgsvägen i söder till Västerlånggatan/Bastiongatan i norr och samtidigt behålla befintlig Västerbro. Utförandet innebär en ren genomfartsled utan anslutningar däremellan till en bedömd kostnad om 705 Mkr. På grund av platsbrist är det mycket tveksamt om anslutningar i form av ramper till framför allt Asplundsgatan kan göras för att fånga upp anslutande trafiksystem i centrum och få en fullt effektiv trafikled. Fördjupad teknisk utredning fordras därvidlag, men om sådana anslutningar är möjliga bedöms kostnaden öka till totalt cirka 1,2 mdkr. sunderlag Tekniska kontorets tjänsteskrivelse Bilaga: [1] Sektion tunnelkonstruktion [2] Planritning centrumtunnel [3] Kostnadsbedömning centrumtunnel att slutligt godkänna utredning om Västerled, alternativa förbindelser över Bäveån, och att uppdraget är slutfört

20 35 Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (TN/2012:19) Arbetsmiljöverket har vid inspektioner och meddelat kommunen att det finns brister inom vissa områden av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Dessa brister och krav finns inom följande tre områden; 1. Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 2. Tydliggöra roller 3. Årlig uppföljning Punkten 1handlar för tekniska kontorets del om uppdatering av befintliga delegationshandlingar och implementering av upprättade rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Punkterna 2 och 3 handlar om rollfördelningen mellan olika tjänsteinnehavare i arbetsmiljöarbetet samt kopplingen till nämnd i dessa frågor. Ett arbete pågår med delområdena 1 och 2 där rutinbeskrivningar avstämts och godkänts av de fackliga organisationerna se bilaga 1. Den nu upprättade tjänsteskrivelse utgör svaret för punkten 3 där ett tydliggörande görs av hur uppföljningen av arbetsmiljöarbetet kopplas till tekniska nämnden. sunderlag Tjänsteskrivelse Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande ISG 2011/7662 Kommunledningskontorets skrivelse Bilaga 1 Rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet på tekniska kontoret. Fördelningsnyckel arbetsmiljöansvariga inom tekniska kontoret att en redovisning av kontorets systematiska arbetsmiljöarbete årligen skall delges nämnden på dess juni och december sammanträden.

21 36 Avslutande av ärende hos Beredning för integration och demokrati (TN/2010:469) Enligt tekniska nämndens protokoll (TN/2010:469) finns beslut om att medborgarnas synpunkter på en modell för fastighetsnära insamling (FNI) skall inhämtas. Utredning med rekommenderad modell är översänd till kommunstyrelsen med önskan om stöd i medborgarundersökningen genom beredning för integration och demokrati. Tanken var att undersökningen skulle inrymmas i projekt MSM men då projektet redan var långt framskridet fanns inte möjlighet att ta med fler aktiviteter och därför är undersökningen ännu inte påbörjad. Renhållningsordning 2015 med föreskrifter om avfallshantering och avfallsplan är antagen av KF i april 2011 och därför bör medborgarnas synpunkter på FNI istället inhämtas först då det är aktuellt för revidering av Renhållningsordningen. sunderlag Tjänsteskrivelse att avsluta ärendet för egen del och att avrapportera detsamma till kommunstyrelsen och till beredningen för integration och demokrati som avslutat.

22 37 Förslag att anmäla det svenska marina skyddsområdet Havstensfjorden till OSPARs nätverk av marina skyddsområde (TN/2012:16) Havs-och vattenmyndigheten föreslår här med, i samråd med Länsstyrelsen i Västra Götalands län att det marina skyddsområdet Havstensfjorden skall anmälas till OSPARs- kommissionen för att ingå i det aktuella nätverket. sunderlag Tekniska kontorets Tjänsteskrivelse Förslag att anmäla det svenska marina skyddsområdet Havstensfjorden till OSPARs nätverk av marina skyddsområde. att Tillstyrka förslaget att anmäla Havstensfjorden till OSPARs nätverk av marina skyddsområde.

23 38 Revidering av tomtköreglerna (TN/2010:686) Tekniska avdelningen har sett behov av att uppdatera 1:3 i gällande tomtköregler då denna behöver förtydligas ytterligare angående hur köplatsen skall fördelas vid äktenskapsskillnad/upplösning av registrerat partnerskap eller då sammanboende upphör. 1:3 har även kompletterats med text om partnerskap vilket blivit möjligt sen den senaste översynen gjordes. För 4:5 sista stycket har texten förtydligats med att ränta utgår enligt 6 räntelagen. sunderlag Tjänsteskrivelse daterad Reviderade tomtköregler Att godkänna, av tekniska kontoret, föreslagen revidering av 1:3 av tomtköreglerna samt förtydligande av 4:5, andra stycket enligt bilagt förslag på reviderade tomtköregler.

24 39 Försäljning av mark med industrilokaler - Skalbanksvägen 6D och Skalbanksvägen 6E (TN/2011:590) Ett köpeavtal har upprättats där kommunen överlåter mark samt två industrilokaler belägna på Kuröds industriområde med adresser Skalbanksvägen 6D och Skalbanksvägen 6E, till Exernova AB för en köpeskilling om kr. Köparen är en av hyresgästerna i industrilokalen med adress Skalbanksvägen 6E. Fastigheten Kuröd 4:91 berörs. En oberoende värdering ligger till grund för den överenskomna köpeskillingen. sunderlag Köpeavtal Tjänsteskrivelse Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna köpeavtal där kommunen säljer område av fastigheten Kuröd 4:91 samt industrilokaler, till Exernova AB för en köpeskilling om kr.

25 40 Yttrande på samråd för detaljplan för del av Västerby 1:8 (TN/2011:583) Ett nytt planområde planeras i Västerby ca 3 km väster om Lerbomotet. Planområdet som uppgår till närmare 5 hektar är i privat ägo och syftet med detaljplanen är att skapa ca 30 villatomter. Detaljplanen föreslås ha enskilt huvudmannaskap och en genomförandetid på tio år. Den nya bebyggelsen inom planområdet skall anslutas till kommunalt VA. Då marken till stor del utgörs av berg i dagen är möjligheterna till infiltration begränsade varför dagvattnet måste fördröjas med fördröjningsmagasin. En ny väganslutning föreslås med en lutning på 10 % men upp mot 11 % för en kortare sträckning. sunderlag Samrådshandlingar daterade Tjänsteskrivelse daterad att tillstyrka att samrådshandlingen kan ligga till grund för fortsatt arbete med detaljplan för Västerby 1:8 under förutsättning att tekniska kontorets synpunkter beaktas.

26 41 Yttrande på sarmrådsremiss, detaljplan för del av Norra Drottninggatan, Stadskärnan 1:173. (TN/2011:388) En planändring föreslås för den kommunala fastigheten Stadskärnan 1:172 för att möjliggöra för fastigheten Bilde 8 att ha kvar sin utbyggnad då tillfälligt bygglov inte längre kan medges. Planområdet uppgår till 11 kvadratmeter och är beläget på Norra Drottninggatan. Planen föreslås få en genomförandetid på fem år och genomföras med kommunalt huvudmannaskap. Nämnden föreslås avslå fortsatt arbete med detaljplanen främst på grund av att kommunens vatten och avloppsledningar är belägna under utbyggnaden. sunderlag Samrådshandlingar daterade Tjänsteskrivelse daterad att avslå fortsatt arbete med detaljplan för Bilde 8 med hänsyn till Tekniska kontorets synpunkter.

27 42 Utvecklingsplan för Bassholmen (TN/2011:451) Styrelsen för Skärgårdsbåtarna i Uddevalla AB vill att kommunfullmäktige fastställer vision och mål för Bassholmen och samtidigt beslutar om ansvarsförhållanden och behövliga investeringar. En långsiktig vision med tydliga näraliggande mål underlättar i hög grad kontorets förvaltning av ön. Kontoret ser positivt på de föreslagna investeringarna förutsatt att de harmonierar med kommunfullmäktiges beslut om vision och mål och att de finansieras av verksamheten. sunderlag Tjänsteskrivelse att som svar på remissen översända tekniska kontorets yttrande i ärendet till kommunstyrelsen

28 43 Delegationsbeslut Anmälan om delegeringsbeslut gällande nedanstående delegationer har redovisats till tekniska nämnden. Del Delegat Datum 30 Gatu- parkchef Gatu- parkchef (3 st) 1 Ordf. teknisk nämnd Teknisk chef Mark o explochef (2 st) 1 Ordf. Teknisk nämnd att lägga ärendena ovan till handlingarna.

29 44 Information från Handikappråd/ Pensionärsråd Inget att informera om.

30 45 Information från Ordförande / Förvaltningschef Seppo Räikkönen informerade om VA-samverkan Färgelanda, Munkedal och Uddevalla. Bildande av ett gemensamt VA driftbolag. Samverkan sker även i KUSTO ( Kungsbacka, Uddevalla, Stenungsund, Tjörn och Orust). tas i Tekniska nämnden 15 mars, KS 25 april och KF 9 maj, Färgelanda kommun tar beslut i KF 18 april och Munkedals kommun tar beslut i KF 26 april Tekniska nämnden godkände informationen.

31 46 Kommentarer och redovisning på åtgärder utifrån granskning av upphandling, inköp och investering inom Tekniska nämnden. (TN/2012:42) KPMG har på uppdrag av revisorerna i Uddevalla anlitats som sakkunnigt biträde i en granskning av huruvida tekniska nämnden hanterar upphandling, inköp och investeringar i enlighet med lagstiftning och antagna riktlinjer. Tekniska kontoret är positiv till den genomlysning som har skett. Tekniska kontoret tar till sig de rekommendationer som ges och kommer tillsammans med Upphandlingsavdelningen att genomföra dessa under kvartal 1 och I EffekTprogrammet (interna effektiviserings- och förändringsprojekt) arbetar tekniska kontoret idag med fler av de förbättringar som föreslås av KPMG. Även i internkontrollplanen för 2012 finns Uppföljning av avtalstroheten med som kontrollpunkt. sunderlag Tekniska kontorets tjänsteskrivelse att tillstyrka förslag på åtgärder

32 47 Mariebergs vattenverk (TN/2008:355) Mariebergs vattenverk med den ny beredningsprocessen levererar idag ut dricksvatten på ledningsnätet. Processen ger vatten med hög kvalitet. VA-avdelningen beställde av entreprenören Nordic Water Products AB en kapacitet på beredningen av 800 m3/tim. Denna produktionsvolym klarar inte processen vintertid utan där ligger produktionen på max 500 m3/tim. Orsaken är att man bl.a. inte tagit hänsyn till att beredningsprocessen tar längre tid vid låg temperatur på råvattnet. Ska anläggningen klara 800 m3/timma måste det till fler filter. NWP hävdar å sin sida att de uppfyllt sitt åtagande och att det i förfrågningsunderlaget finns ett för lågt värde på en parameter. Omfattande brevväxling har förkommit mellan vår expertis och Nordic Water Products AB. I avtalet med Nordic Water Products AB står att om oenighet uppstår och man inte klarar att lösa detta så kan parterna föra frågan till skiljenämnd. Tekniska kontoret vill ha mandat från Tekniska Nämnden att påbörja en juridisk process mot Nordic Water Products AB om så blir nödvändigt. sunderlag Tekniska kontorets tjänsteskrivelse att ge tekniska kontoret mandat att påbörja en process mot Nordic Water Products AB om så är nödvändigt.

Tekniska nämnden. Edith Elbing (S) för Per-Arne Andersson (S) Ole Borch (MP) för Jarmo Uusitalo (MP)

Tekniska nämnden. Edith Elbing (S) för Per-Arne Andersson (S) Ole Borch (MP) för Jarmo Uusitalo (MP) l PROTOKOLL SAMMANTRÄDE Tekniska nämnden PLATS OCH TID Bäve kl. 13:00-16:30 LEDAMÖTER TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE ERSÄTTARE ÖVRIGA UTSES ATT JUSTERA JUSTERINGENS PLATS OCH TID UNDERSKRIFT SEKRETERARE Henrik

Läs mer

PROTOKOLL. övrrot. BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännag vande

PROTOKOLL. övrrot. BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännag vande 2013-03-2r TEKNISKA NÀMNDEN SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID Tekniska nämnden Kasen kl. 13:00-16:30 TEDAMöTER TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE ERSÄTTARE övrrot Zeidi Ström (M) Ordlorande Tage Nolstedt (C) 1:e vice ordftirande

Läs mer

Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279

Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279 284 Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279 Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-20.45 Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP)

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP) Kommunstyrelsen 2012-02-14 1 (92) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 09.00-17.30, ajournering kl. 11.35-11.45. Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anders Bengtsson (KD) Anki Enevoldsen

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson s Lars Schultz m Gunilla Nordgren sd Lena Thörnquist s Gull-Britt Jönsson m Göran

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-01-12

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-01-12 1(58) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:55 Beslutande Hans Ekström (S), ordförande Jimmy Jansson (S) 1-14 Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) Aino Blomgren (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008:16:2 Sida 1 (45) Plats och tid Bohusrummet, 13.00-18.00 Beslutande Anders Holmensköld (m) Ordförande Ordförande 353-367, 370-380 Miguel Odhner (s) Vice ordförande Ordförande 368-369 Maria Abrahamson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (28) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00 16.40 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Elisabet Berg (M) Lars-Olof Pettersson (S) Majvor Sjölund (C) Lena Vikberg (S) Helén Lindbäck (KD), 73 Mats Johansson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s)

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-17 1. Plats och tid Maritimt Centrum, 08.30-16.45 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

Utses att justera Helena Westerling Justeringsdatum 30 juni 2015 Paragrafer 114-149

Utses att justera Helena Westerling Justeringsdatum 30 juni 2015 Paragrafer 114-149 1 (79) Plats och tid Nacka stadshus kl. 15.00-18.20 BESLUTANDE Jan-Eric Jansson (KD) Helena Westerling (S) Johan Hiller (M) Magnus Sjöqvist (M) Filip Wiljander (M) Martin Sääf (FP) Johan Krogh (C) Majvie

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Tekniska nämnden Sammanträdeshandlingar

Tekniska nämnden Sammanträdeshandlingar Tekniska nämnden Sammanträdeshandlingar 2009-11-17 Tjänsteutlåtande Nämndsekreterare / Stöd & Process 2009-10-19 Tuula Tapper 08-590 973 89 Dnr: Fax 08-590 733 39 TN/2008:94 tuula.tapper@upplandsvasby.se

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-03-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-03-10 1(46) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2009 10 19 ANSLAG/BEVIS

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2009 10 19 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Stadshuset sal B, kl. 13.30-15.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Urban Granström (s) v ordf Tina Palme (m) Annika Karlsson (c) Göran Silfverling (fp) Curt Eriksson (kd) Leif Larsson (mp)

Läs mer

2008-11-17. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-16.00

2008-11-17. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-16.00 Sammanträdesprotokoll 1(44) 2008-11-17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-16.00 Beslutande JanAnders Palmqvist (s) Margareta Yngveson (s) Roger Fredriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2009-04-08

Sammanträdesprotokoll 2009-04-08 Sammanträdesprotokoll 2009-04-08 Kommunstyrelsen Plats och tid Kumlarummet, 2009-04-08, klockan 16:00-18:20 Beslutande Lennart Eriksson (S) Elisabeth Berglund (V) Annica Eriksson (S) Torbjörn Ahlin (C)

Läs mer