Stig Olsson (C) för Birgit Olofsson (M) Matthijs Klomp (KD) Edith Elbing (S) Marie Lundström (V) Ole Borch (MP) Patrik Petré, Lars-Göran Johansson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stig Olsson (C) för Birgit Olofsson (M) Matthijs Klomp (KD) Edith Elbing (S) Marie Lundström (V) Ole Borch (MP) Patrik Petré, Lars-Göran Johansson"

Transkript

1 SAMMANTRÄDE Tekniska nämnden PLATS OCH TID Bäve kl. 14:00 LEDAMÖTER TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE ERSÄTTARE ÖVRIGA Henrik Sundström (M) Ordförande Tage Nolstedt (C) 1:e vice ordförande Anna-Lena Heydar (S) 2:e vice ordförande Rolf Jonsson (FP) Jonny Jansson (KD) Per-Arne Andersson (S) Susanne Börjesson (S) Tobias Andreasson (S) Anders Nygren (S) Jarmo Uusitalo (MP) Stig Olsson (C) för Birgit Olofsson (M) Matthijs Klomp (KD) Edith Elbing (S) Marie Lundström (V) Ole Borch (MP) Patrik Petré, Lars-Göran Johansson UTSES ATT JUSTERA Tobias Andreasson JUSTERINGENS PLATS OCH TID Stadshuset torsdagen den 16 februari Paragrafer 24 UNDERSKRIFT SEKRETERARE UNDERSKRIFT ORDFÖRANDE UNDERSKRIFT JUSTERANDE Eva Thol-Nordfeldt Henrik Sundström Tobias Andreasson BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande SAMMANTRÄDE Tekniska nämnden Direktjusterat FÖRVARAS HOS Tekniska kontoret adm. avd. vån 2 ANSLAGET SÄTTS UPP ANSLAGET TAS NER UNDERSKRIFT Eva Thol-Nordfeldt

2 SAMMANTRÄDE Tekniska nämnden PLATS OCH TID Bäve kl. 13:00-17:00 LEDAMÖTER Henrik Sundström (M) Ordförande Tage Nolstedt (C) 1:e vice ordförande Anna-Lena Heydar (S) 2:e vice ordförande Rolf Jonsson (FP) Jonny Jansson (KD) Per-Arne Andersson (S) Susanne Börjesson (S) Tobias Andreasson (S) Anders Nygren (S) Jarmo Uusitalo (MP) TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE Stig Olsson (C) för Birgit Olofsson (M) Stig Olsson (C ) för Tage Nolstedt (C) Matthijs Klomp (KD) för Birgit Olofsson (M) 45 Matthijs Klomp (KD) för Jonny Jansson (KD) Ole Borch (MP) för Birgit Olofsson (M) ERSÄTTARE Edith Elbing (S) Marie Lundström (V) Edith Elbing (S) Marie Lundström (V) ÖVRIGA Patrik Petré, Martin Hollertz, Royne Hansson, Sten-Anders Olsson, Johnny Karlsson, Gunilla Hedlund, Bo Kvartsberg, Lars-Göran Johansson, Seppo Räikkönen UTSES ATT JUSTERA Tobias Andreasson JUSTERINGENS PLATS OCH TID Stadshuset måndagen den 20 februari kl Paragrafer 20-23, UNDERSKRIFT SEKRETERARE UNDERSKRIFT ORDFÖRANDE UNDERSKRIFT JUSTERANDE Eva Thol-Nordfeldt Henrik Sundström Tobias Andreasson BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande SAMMANTRÄDE Tekniska nämnden FÖRVARAS HOS Tekniska kontoret adm. avd. vån 2 ANSLAGET SÄTTS UPP ANSLAGET TAS NER UNDERSKRIFT Eva Thol-Nordfeldt

3 20 Information Projekt Näringsrik -Avlopp i Kretslopp Ärendet utgår, kommer upp på nästa Tekniska nämnden den 15 mars.

4 21 Information angående Biogasanläggning Royne Hansson informerade om biogasanläggning på Skansverket. Det finns ett kommunfullmäktigebeslut att göra en sådan. Investeringen ligger på ca 2 Mkr för att investera en gasmotor. VA-avdelningen vill fortsätta att ta fram rötgas. Tekniska nämnden godkände informationen

5 22 Information om IKEA Bo Kvartsberg informerade om IKEA projektet. Entreprenörer har nu kommit i kapp tidsmässigt så det är enligt tidplan. Provpålning har gjorts och visat ett gott resultat. Patrik Petré informerade om att tilläggsavtalen äntligen har blivit påskrivna. Tekniska nämnden godkände informationen.

6 23 Tilläggsavtal till köpe- och exploateringsavtal mellan kommunen och IKEA och Ikano avseende etablering inom handelsområde Östra Torp (TN/2009:346) Den upprättades två i princip likalydande köpeavtal samt exploateringsavtal mellan kommunen IKEA och Ikano, ett med vardera bolag. På grund av att de arbeten kommunen, enligt det mellan parterna träffade exploateringsavtalet, skall genomföra av skilda skäl blivit fördröjda, bl a försenad miljödom, har parterna enats om att upprätta tilläggsavtal till köpe- och exploateringsavtalen. I Tillägg till köpeavtal har datum och villkor för äganderättstillträdet förändrats. Ny dag för tillträde med äganderätt är den 1 juli 2012, dock tidigast en vecka från det att förutsatt fastighetsbildning är färdigställd. Tillägg till exploateringsavtal innehåller bl a reviderad tidplan, förändrade vitesbelopp samt rätt för kommunen att även efter tillträdesdagen disponera vissa delar av det av IKEA och Ikano förvärvade området, för färdigställande av markarbeten. sunderlag Detaljplan för Östra Torp KS/2010: Avtal mellan kommunen och IKEA/Ikano KS/2011:76 Tekniska kontorets tjänsteskrivelse Bedömningsmall för beslut TK att godkänna följande avtal, Tillägg till köpeavtal mellan kommunen och IKEA, Tillägg till köpeavtal mellan kommunen och Ikano, Tillägg till exploateringsavtal mellan kommunen och IKEA, Tillägg till exploateringsavtal mellan kommunen och Ikano

7 24 Anvisa medel för ny- och ombyggnad av Sommarhemsskolan (TN/2009:730) Sommarhems- och Äsperödsskolans elevunderlag minskar i årskurserna 7-9 vilket innebär att respektive skolas elevunderlag blir för litet för att erbjuda eleverna en bra utbildning. Även ekonomiskt blir skolorna var för sig för små. Barn och utbildning har därför i sitt inriktningsbeslut beslutat att satsa på Sommarhemsskolan som den stora skolan på söder för elever i årskurs F-9. Detta innebär att Äsperödsskolans elever i årskurs 7-9 kommer att flyttas och att Söderskolan för årskurserna F-6 avvecklas och att verksamheten integreras med Sommarhemsskolan. Barn och utbildning har redovisat ett lokalprogram för ca 700 elever med tillhörande idéskisser som bygger på att skolan planeras efter en organisation med arbetslag och enheter om ca elever, den lilla skolan i den stora skolan. Projektet omfattar en total om- och tillbyggnad av stora Sommarhemsskolan om totalt m². Lilla Sommarhemsskolan med en yta av m² rivs och ersätts med en ny byggnad på m². Dessutom ingår markarbeten för förbättrad angöring och nya parkeringsplatser, ny skolgård, iordningställande av idrottsplats samt nya VAledningar. Tekniska kontoret har i samråd med barn och utbildning upprättat förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad och infordrat anbud. Totalkostnaden för projektet blir tkr.

8 Forts. 24 sunderlag Tekniska kontorets tjänsteskrivelse Anbudsförteckning Ritningar Tidplan Hyreskontrakt Bedömningsmall för beslut TK att anvisa kr för projektets genomförande Denna paragraf förklaras omedelbar justerad.

9 25 VA-sanering Sunnerödsvägen (TN/2011:88) Ärendet utgår.

10 26 VA-sanering Södertullsgatan (TN/2010:585) Ärendet utgår.

11 27 Justering av investeringsbudget för Gatu- Parkavdelningen 2012 (TN/2011:53) Tekniska kontorets gatu- och parkavdelning står inför stora utmaningar och har fått flera ambitiösa uppdrag från kommunfullmäktige och tekniska nämnden. Investeringsnivån måste upp betydligt för att kunna leverera de uppdrag som avdelningen givits, samt för att klara av de lagkrav som ställs på verksamheten. Nuvarande investeringsnivå inom given budget ligger idag på ca 10 mkr. ad budget för 2012 ligger på 18,3 mkr och det förslag som ligger i denna tjänsteskrivelse ligger på 21,1 mkr. Anslaget för kapitalkostnad måste alltså justeras upp från 2013, vilket avdelningen avser återkomma till i Planeringsdialogen sunderlag Tjänsteskrivelse Tekniska kontoret att godkänna föreslagna justeringar av investeringsbudgeten avseende gatu- och parkavdelningen för 2012

12 28 Förslag om höjda belopp för felparkeringsavgift och kontrollavgift vid olovlig parkering (TN/2011:556) Beloppen på felparkeringsavgifter (på allmän plats) och kontrollavgifter (på tomtmark) har varit oförändrade sedan Sedan dess har flera kommuner i vårt område höjt sina avgifter. Uddevalla kommuns belopp ligger därför lägre än de flesta kommuner i närområdet. Idag är felparkeringsavgiften 250, 350, 700 och 1000 kronor beroende på överträdelse. Den högsta nivån används idag endast vid otillåten parkering på p-plats reserverad för rörelsehindrade och beslutades För att förbättra efterlevnaden av gällande trafikföreskrifter och för att öka tillgängligheten till befintliga parkeringsplatser anser Tekniska kontoret att gällande felparkeringsavgifter och kontrollavgifter bör höjas till 500, 700 och 1000 kronor. sunderlag Tekniska kontorets tjänsteskrivelse Yrkande Henrik Sundström och Anna-Lena Heydar yrkar på att bordlägga ärendet. Propositionsordning Ordförande ställde proposition på om ärendet skall bordläggas eller om det skall avgöras idag. Nämnden beslutade att bordlägga ärendet. att bordlägga ärendet.

13 29 Exploateringsavtal för Stadskänrnan 1:172 m.fl - Lancaster. (TN/2011:368) En detaljplan har upprättats för Stadskärnan 1:172 m.fl, Lancaster. Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet att etablera en biograf, användningen behöver därför ändras från parkering till parkering och biograf. För att genomföra detaljplanen krävs att ca 270 kvadratmeter, genom fastighetsreglering, tillförs exploatörens fastighet. Det aktuella markområdet, som idag utgör park, kommer bebyggas och utgöra biografens entré. Inom området är kommunens VA-ledningar lokaliserade vilket innebär att dessa måste flyttas västerut för att detaljplanen skall kunna genomföras. Exploatören utför och bekostar flytt av ledningarna. Exploatören skall dessutom tillsammans med parkavdelningen ta fram förslag på utformning av parken framför biografens blivande entré samt utföra och bekosta det överenskomna förslaget. sunderlag Tjänsteskrivelse daterad Exploateringsavtal daterade Yrkande S och V-gruppen yrkar på avslag till förslaget i handlingar och ordförande yrkar på bifall till förslaget i handlingarna. Propositionsordning Ordförande ställde proposition på att avslå förslaget i handlingar mot att bifalla förslaget. Nämnden beslutade att bifalla förslaget i handlingarna. att godkänna upprättade exploateringsavtal för Stadskärnan 1:172 m.fl, Lancaster med CityPark Lancaster AB.

14 forts. 29 Protokollsanteckning Protokollsanteckning från S och V-gruppen avseende ärende TN/2011:368 När parkeringshusen Lancaster och Hernhut såldes lade vi en protokollsanteckning från S och V gruppen i TN. Vi pekade på att kommunen avhändat sig möjligheten att påverka trafikföringen i centrum. I dag kan vi konstatera att parkeringshuset Lancaster skall byggas om och att södra Uddevalla kommer att förlora ett stort antal parkeringsplatser. Detta var väl inte meningen med den tidigare försäljningen? Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Tekniska Nämnden motsätter sig därför att godkänna det föreslagna exploateringsavtalet av Stadskärnan 1:172.

15 30 Medborgarförslag från Susanna Magnusson angående att förbättra vägen fram till Strandpromenaden (TN/2011:494) I sitt medborgarförslag påtalar Susanna Magnusson stolthet över strandpromenaden men framför allt sitt missnöje med skicket på vägen dit. Det gäller sträckan mellan Göteborgsvägen och fram till parkeringsplatsen på Svenskholmen som hon anser vara en horisontell puckelpist. Vägen är, som påtalas, i dåligt skick och är planerad att rustas upp. Tidpunkt för detta är osäker och hänger samman med flera åtgärder i området som väntar på att förslaget till ny detaljplan för området vunnit laga kraft. sunderlag Tekniska kontorets tjänsteskrivelse att åtgärda föreslagen vägsträcka att avvakta åtgärd tills detaljplanen för området vunnit laga kraft

16 31 Medborgarförslag från Pär Allvin angående En grönare stad. (TN/2011:539) Pär Allvin har återkommit med ett medborgarförslag som besvarades under 2009, som handlar om att göra Uddevalla till en grönare stad och önskan om att få till stånd fler träd och växande tak. Detta för att öka trivseln och klimatet i staden. Pär Allvin förespråkar också att kommunen bör plantera fruktträd i staden som en resurs för de som vill plocka. På Tekniska kontorets Gatu- och Parkavdelningen arbetar man kontinuerligt med stadsträd gällande planteringar och skötsel. Gatu- och parkavdelningen är positivt inställd till att plantera fler träd i staden och ser det som en del i den redan pågående verksamheten samt ser fler möjligheter med kommande investeringar i centrum. Vad gäller fruktträd måste Gatu- och parkavdelningen samtidigt påpeka att de är olämpliga att plantera på allmän platsmark av flera skäl bl.a. då fallfrukt kan bli en trafikolägenhet och innebära halkrisk, större underhållskostnader med beskärning och skötselrutiner samt utrymmeskonflikter i stadsmiljön. Undantag kan göras för kommunala fastigheter då en verksamhet önskar fruktträd och där boende, personal kan ha god tillsyn och tillvarata frukt. Ätliga bärbuskar kan med fördel planteras vid kommunala lekplatser. Förslag om växande tak kan vara ett sätt att förbättra stadsmiljön. Fastighetsavdelningen vill dock påpeka att det kan innebära högre kostnader och beslut får tas från fall till fall ihop med betalande nämnd. sunderlag Tekniska kontorets tjänsteskrivelse Tidigare tjänsteskrivelse i ärendet, Dnr TN/2009:82 att avslå medborgarförslaget med avseende att specifikt plantera fler fruktträd på allmän platsmark med undantag för kommunala fastigheter där brukaren/hyresgästen så önskar att beakta förslaget om att allmänt plantera fler stadsträd som en del i den pågående parkverksamheten och kommande satsningar i centrum

17 32 Medborgarförslag ang höjning av skyltar vid lekplats vid Teaterplantaget (TN/2011:534) Förslagsställaren Göran Fransson har vid ett besök vid lekplatsen vid Teaterplantaget skadat huvudet då han slagit i en skylt. Förslagsställaren menar att skylten suttit för lågt och bör höjas. Den aktuella skylten har redan höjts något sedan tillbudet men förvaltningen vill passa på att påpeka att det inte är någon gångväg på den aktuella placeringen utan en grönyta där man bör vistas med viss försiktighet. sunderlag Tjänsteskrivelse Tekniska kontoret att anta förslaget och höja den aktuella skylten.

18 33 Medborgarförslag från Marianne Andersson angående upprustning av Ramneröds fotbollsplan (TN/2011:536) I ett medborgarförslag föreslås en upprustning av fotbollsplanen på Ramnerödsskolan. Förslagsställaren tänker sig att dela upp planen och få in flera olika idrotter anpassade efter både behov och årstid. Om barn- och utbildningsnämnden beslutar att gå på förslagsställarens linje, är vi beredda att utföra uppdraget mot beställning på sedvanligt vis. sunderlag Tekniska kontorets tjänsteskrivelse från att som svar på medborgarförslaget översända tekniska kontorets yttrande i ärendet till barn- och utbildningsnämnden

19 34 Utredning ny förbindelse Västerled - Centrumtunnel (TN/2011:486) Tekniska kontoret har Tekniska nämndens uppdrag att utreda förutsättningarna till en ny trafiklänk över Bäveån i syfte att minska eller ta bort dagens och framtida trafikbelastning på befintlig genomfart i centrum. Som komplettering till detta uppdrog Tekniska nämnden kontoret att göra en översiktlig studie över möjligheten att anlägga en tunnel under Västerlånggatan för att därigenom undvika de nackdelar en ny förbindelse längre västerut medför för bl.a. båttrafik och marinor. Förstudien visar en möjlighet att anlägga en tunnel från Göteborgsvägen i söder till Västerlånggatan/Bastiongatan i norr och samtidigt behålla befintlig Västerbro. Utförandet innebär en ren genomfartsled utan anslutningar däremellan till en bedömd kostnad om 705 Mkr. På grund av platsbrist är det mycket tveksamt om anslutningar i form av ramper till framför allt Asplundsgatan kan göras för att fånga upp anslutande trafiksystem i centrum och få en fullt effektiv trafikled. Fördjupad teknisk utredning fordras därvidlag, men om sådana anslutningar är möjliga bedöms kostnaden öka till totalt cirka 1,2 mdkr. sunderlag Tekniska kontorets tjänsteskrivelse Bilaga: [1] Sektion tunnelkonstruktion [2] Planritning centrumtunnel [3] Kostnadsbedömning centrumtunnel att slutligt godkänna utredning om Västerled, alternativa förbindelser över Bäveån, och att uppdraget är slutfört

20 35 Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (TN/2012:19) Arbetsmiljöverket har vid inspektioner och meddelat kommunen att det finns brister inom vissa områden av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Dessa brister och krav finns inom följande tre områden; 1. Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 2. Tydliggöra roller 3. Årlig uppföljning Punkten 1handlar för tekniska kontorets del om uppdatering av befintliga delegationshandlingar och implementering av upprättade rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Punkterna 2 och 3 handlar om rollfördelningen mellan olika tjänsteinnehavare i arbetsmiljöarbetet samt kopplingen till nämnd i dessa frågor. Ett arbete pågår med delområdena 1 och 2 där rutinbeskrivningar avstämts och godkänts av de fackliga organisationerna se bilaga 1. Den nu upprättade tjänsteskrivelse utgör svaret för punkten 3 där ett tydliggörande görs av hur uppföljningen av arbetsmiljöarbetet kopplas till tekniska nämnden. sunderlag Tjänsteskrivelse Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande ISG 2011/7662 Kommunledningskontorets skrivelse Bilaga 1 Rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet på tekniska kontoret. Fördelningsnyckel arbetsmiljöansvariga inom tekniska kontoret att en redovisning av kontorets systematiska arbetsmiljöarbete årligen skall delges nämnden på dess juni och december sammanträden.

21 36 Avslutande av ärende hos Beredning för integration och demokrati (TN/2010:469) Enligt tekniska nämndens protokoll (TN/2010:469) finns beslut om att medborgarnas synpunkter på en modell för fastighetsnära insamling (FNI) skall inhämtas. Utredning med rekommenderad modell är översänd till kommunstyrelsen med önskan om stöd i medborgarundersökningen genom beredning för integration och demokrati. Tanken var att undersökningen skulle inrymmas i projekt MSM men då projektet redan var långt framskridet fanns inte möjlighet att ta med fler aktiviteter och därför är undersökningen ännu inte påbörjad. Renhållningsordning 2015 med föreskrifter om avfallshantering och avfallsplan är antagen av KF i april 2011 och därför bör medborgarnas synpunkter på FNI istället inhämtas först då det är aktuellt för revidering av Renhållningsordningen. sunderlag Tjänsteskrivelse att avsluta ärendet för egen del och att avrapportera detsamma till kommunstyrelsen och till beredningen för integration och demokrati som avslutat.

22 37 Förslag att anmäla det svenska marina skyddsområdet Havstensfjorden till OSPARs nätverk av marina skyddsområde (TN/2012:16) Havs-och vattenmyndigheten föreslår här med, i samråd med Länsstyrelsen i Västra Götalands län att det marina skyddsområdet Havstensfjorden skall anmälas till OSPARs- kommissionen för att ingå i det aktuella nätverket. sunderlag Tekniska kontorets Tjänsteskrivelse Förslag att anmäla det svenska marina skyddsområdet Havstensfjorden till OSPARs nätverk av marina skyddsområde. att Tillstyrka förslaget att anmäla Havstensfjorden till OSPARs nätverk av marina skyddsområde.

23 38 Revidering av tomtköreglerna (TN/2010:686) Tekniska avdelningen har sett behov av att uppdatera 1:3 i gällande tomtköregler då denna behöver förtydligas ytterligare angående hur köplatsen skall fördelas vid äktenskapsskillnad/upplösning av registrerat partnerskap eller då sammanboende upphör. 1:3 har även kompletterats med text om partnerskap vilket blivit möjligt sen den senaste översynen gjordes. För 4:5 sista stycket har texten förtydligats med att ränta utgår enligt 6 räntelagen. sunderlag Tjänsteskrivelse daterad Reviderade tomtköregler Att godkänna, av tekniska kontoret, föreslagen revidering av 1:3 av tomtköreglerna samt förtydligande av 4:5, andra stycket enligt bilagt förslag på reviderade tomtköregler.

24 39 Försäljning av mark med industrilokaler - Skalbanksvägen 6D och Skalbanksvägen 6E (TN/2011:590) Ett köpeavtal har upprättats där kommunen överlåter mark samt två industrilokaler belägna på Kuröds industriområde med adresser Skalbanksvägen 6D och Skalbanksvägen 6E, till Exernova AB för en köpeskilling om kr. Köparen är en av hyresgästerna i industrilokalen med adress Skalbanksvägen 6E. Fastigheten Kuröd 4:91 berörs. En oberoende värdering ligger till grund för den överenskomna köpeskillingen. sunderlag Köpeavtal Tjänsteskrivelse Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna köpeavtal där kommunen säljer område av fastigheten Kuröd 4:91 samt industrilokaler, till Exernova AB för en köpeskilling om kr.

25 40 Yttrande på samråd för detaljplan för del av Västerby 1:8 (TN/2011:583) Ett nytt planområde planeras i Västerby ca 3 km väster om Lerbomotet. Planområdet som uppgår till närmare 5 hektar är i privat ägo och syftet med detaljplanen är att skapa ca 30 villatomter. Detaljplanen föreslås ha enskilt huvudmannaskap och en genomförandetid på tio år. Den nya bebyggelsen inom planområdet skall anslutas till kommunalt VA. Då marken till stor del utgörs av berg i dagen är möjligheterna till infiltration begränsade varför dagvattnet måste fördröjas med fördröjningsmagasin. En ny väganslutning föreslås med en lutning på 10 % men upp mot 11 % för en kortare sträckning. sunderlag Samrådshandlingar daterade Tjänsteskrivelse daterad att tillstyrka att samrådshandlingen kan ligga till grund för fortsatt arbete med detaljplan för Västerby 1:8 under förutsättning att tekniska kontorets synpunkter beaktas.

26 41 Yttrande på sarmrådsremiss, detaljplan för del av Norra Drottninggatan, Stadskärnan 1:173. (TN/2011:388) En planändring föreslås för den kommunala fastigheten Stadskärnan 1:172 för att möjliggöra för fastigheten Bilde 8 att ha kvar sin utbyggnad då tillfälligt bygglov inte längre kan medges. Planområdet uppgår till 11 kvadratmeter och är beläget på Norra Drottninggatan. Planen föreslås få en genomförandetid på fem år och genomföras med kommunalt huvudmannaskap. Nämnden föreslås avslå fortsatt arbete med detaljplanen främst på grund av att kommunens vatten och avloppsledningar är belägna under utbyggnaden. sunderlag Samrådshandlingar daterade Tjänsteskrivelse daterad att avslå fortsatt arbete med detaljplan för Bilde 8 med hänsyn till Tekniska kontorets synpunkter.

27 42 Utvecklingsplan för Bassholmen (TN/2011:451) Styrelsen för Skärgårdsbåtarna i Uddevalla AB vill att kommunfullmäktige fastställer vision och mål för Bassholmen och samtidigt beslutar om ansvarsförhållanden och behövliga investeringar. En långsiktig vision med tydliga näraliggande mål underlättar i hög grad kontorets förvaltning av ön. Kontoret ser positivt på de föreslagna investeringarna förutsatt att de harmonierar med kommunfullmäktiges beslut om vision och mål och att de finansieras av verksamheten. sunderlag Tjänsteskrivelse att som svar på remissen översända tekniska kontorets yttrande i ärendet till kommunstyrelsen

28 43 Delegationsbeslut Anmälan om delegeringsbeslut gällande nedanstående delegationer har redovisats till tekniska nämnden. Del Delegat Datum 30 Gatu- parkchef Gatu- parkchef (3 st) 1 Ordf. teknisk nämnd Teknisk chef Mark o explochef (2 st) 1 Ordf. Teknisk nämnd att lägga ärendena ovan till handlingarna.

29 44 Information från Handikappråd/ Pensionärsråd Inget att informera om.

30 45 Information från Ordförande / Förvaltningschef Seppo Räikkönen informerade om VA-samverkan Färgelanda, Munkedal och Uddevalla. Bildande av ett gemensamt VA driftbolag. Samverkan sker även i KUSTO ( Kungsbacka, Uddevalla, Stenungsund, Tjörn och Orust). tas i Tekniska nämnden 15 mars, KS 25 april och KF 9 maj, Färgelanda kommun tar beslut i KF 18 april och Munkedals kommun tar beslut i KF 26 april Tekniska nämnden godkände informationen.

31 46 Kommentarer och redovisning på åtgärder utifrån granskning av upphandling, inköp och investering inom Tekniska nämnden. (TN/2012:42) KPMG har på uppdrag av revisorerna i Uddevalla anlitats som sakkunnigt biträde i en granskning av huruvida tekniska nämnden hanterar upphandling, inköp och investeringar i enlighet med lagstiftning och antagna riktlinjer. Tekniska kontoret är positiv till den genomlysning som har skett. Tekniska kontoret tar till sig de rekommendationer som ges och kommer tillsammans med Upphandlingsavdelningen att genomföra dessa under kvartal 1 och I EffekTprogrammet (interna effektiviserings- och förändringsprojekt) arbetar tekniska kontoret idag med fler av de förbättringar som föreslås av KPMG. Även i internkontrollplanen för 2012 finns Uppföljning av avtalstroheten med som kontrollpunkt. sunderlag Tekniska kontorets tjänsteskrivelse att tillstyrka förslag på åtgärder

32 47 Mariebergs vattenverk (TN/2008:355) Mariebergs vattenverk med den ny beredningsprocessen levererar idag ut dricksvatten på ledningsnätet. Processen ger vatten med hög kvalitet. VA-avdelningen beställde av entreprenören Nordic Water Products AB en kapacitet på beredningen av 800 m3/tim. Denna produktionsvolym klarar inte processen vintertid utan där ligger produktionen på max 500 m3/tim. Orsaken är att man bl.a. inte tagit hänsyn till att beredningsprocessen tar längre tid vid låg temperatur på råvattnet. Ska anläggningen klara 800 m3/timma måste det till fler filter. NWP hävdar å sin sida att de uppfyllt sitt åtagande och att det i förfrågningsunderlaget finns ett för lågt värde på en parameter. Omfattande brevväxling har förkommit mellan vår expertis och Nordic Water Products AB. I avtalet med Nordic Water Products AB står att om oenighet uppstår och man inte klarar att lösa detta så kan parterna föra frågan till skiljenämnd. Tekniska kontoret vill ha mandat från Tekniska Nämnden att påbörja en juridisk process mot Nordic Water Products AB om så blir nödvändigt. sunderlag Tekniska kontorets tjänsteskrivelse att ge tekniska kontoret mandat att påbörja en process mot Nordic Water Products AB om så är nödvändigt.

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

BEVIS om justeringens tillkännagivande

BEVIS om justeringens tillkännagivande Plats och tid Stadshuset, Bävesalen kl 14.30 16.30 ande Ingemar Samuelsson ordf. (s), Torgny Svensson (s) Edith Elbing (s) Hasse Antonsson (s) Peter Selling (v) ersätts av Anders Johansson (v) Ulrika Ericsson

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET Bollebygds kommun, Västra Götalands län Samrådshandling 2009-01-20 Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Kallelse: Kallelse har skett i behörig ordning Plats och tid: Kommunförvaltningen, sammanträdesrum 4073, den 25 april 2012, kl. 16:00-17:50 Beslutande:

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Plats och tid Stadshuset, kl 14.30-16.50 Beslutande Lennart Rehn (s) ordförande Helena Qvick (s) Christer Cunow (s) Kent Persson (s) Bengt Lundgren (s) Kristina Spetz-Larsson

Läs mer

Mats Falk Lomma kommunhus, Paragrafer Adam Edvinsson. Alf Michelsen

Mats Falk Lomma kommunhus, Paragrafer Adam Edvinsson. Alf Michelsen Sammanträdesdatum s. 1 (8) Plats Örestads golfklubb, Stora konferensrummet Tid Måndagen den 12 december 2016, kl. 18.40-19:50 Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) Lennart Månsson (M) Rune Netterlid

Läs mer

Protokoll. Översiktsplaneringsutskottet. Kompassen, kl. 8:30-10:50, med ajournering kl. 9:40-9:50

Protokoll. Översiktsplaneringsutskottet. Kompassen, kl. 8:30-10:50, med ajournering kl. 9:40-9:50 Sammanträde Plats och lid Ledamöter Övriga Kompassen, kl. 8:30-10:50, med ajournering kl. 9:40-9:50 Henrik Sundström (M) Ordforande Tage Nolstedt (C) Ralph Steen (FP) Magnus Jacobsson (KO) Cecilia Sandberg

Läs mer

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-02-03 47 Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tekniska nämndens arbetsutskott 2011-12-06 1 Beslutande organ Plats och tid Hemön, Stadshuset, Mariestad, kl. 14.00 16.15 Beslutande Ulf Andersson (s) ordförande Staffan Starringer (s) 1:e vice ordförande Evert Eklind (map) 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2009-11-16 1(10) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 13.30, Smedjan, Nämndhuset Robert Mörk (S), ordförande Birgitta Höijer (C) Annika Engelbrektsson (S) Roland Halvarsson (V) Tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef Sammanträde Plats och tid Sammanträdesrum Kasen, mötet börjar kl. 9:00 Ajournering kl. 9:20 9:26 samt 11:05-11:19 Ledamöter Johan Wiktorsson (M) Ordförande Monica Bang Lindberg (FP) 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-01-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-01-14 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten TENNISTOMTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-03-29 ENKELT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-12 1 (5) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.45 ande Kjell Jansson (M), ordförande (ej 1 på grund av jäv) Berit Jansson (C) ordförande ( 1) Elisabeth

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-04-17, kl 13:15-14:20 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Tony Asp (S) tjänstgörande

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 1(12) Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, onsdagen den 8 februari 2017 kl 18:30 ande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll sid 1/10 Datum: Torsdag den 14 juni Tid: 18:00 20:45 Plats: Elfkungen, Lilla Edets kommunhus Justeringsdag: Måndag den 18 juni Paragrafer: 34-41 Utses att justera: Jörgen Andersson (c) Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

Naim Murseli (KD) för Jonny Jansson (KD) Edip Poljo (S) för Per-Arne Andersson (S) c.;f.4.. ~~~(~~~- Zeidi Ström e~~ --

Naim Murseli (KD) för Jonny Jansson (KD) Edip Poljo (S) för Per-Arne Andersson (S) c.;f.4.. ~~~(~~~- Zeidi Ström e~~ -- Sammanträde Plats och tid Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Bäve kl. 13:00-16:00 Zeidi Ström (M) Ordförande Tage Nolstedt (C) l :e vice ordförande Anna-Lena Heydar (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

2015-02-26. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Göran Sandström, ekonomichef 69 Henrik Jakobsson, ekonom 69

2015-02-26. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Göran Sandström, ekonomichef 69 Henrik Jakobsson, ekonom 69 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 158 (168) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Torsdag 26 februari 2015, kl. 10.00-12.05 Beslutande Jeanette Wäppling (v), ordförande Lars Alriksson (m) vice

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-16:10 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2003-06-03 1(13) Plats och tid: Tekniska kontorets sammanträdesrum kl 15.30-18.00 Studiebesök kl 13.30-15.30 ande: Eva Eriksson (c), ordförande Åke Carlsson (c) Lennart Slättengren (c)

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

Tekniska nämnden. Karin Collén (S) 69-77, 79-80 Tommy Jönsson (S) Utses att justera: Bertil Påhlsson, Christer Hansson Paragrafer: 69-80.

Tekniska nämnden. Karin Collén (S) 69-77, 79-80 Tommy Jönsson (S) Utses att justera: Bertil Påhlsson, Christer Hansson Paragrafer: 69-80. Plats och tid: ande: Ersättare: Stadshuset Ängelholms kommun, rum Grå, 2014-10-16, kl. 17:00-18:10 Ajournering kl 17:45-17:50 Christer Örning (M), ordf Jan Magnusson (FP), 1:e vice ordf Christer Hansson

Läs mer

Lars Thelén (M), vice ordförande utom 69 på grund av jäv Pär Olsson (C) Renée Sylvan (S)

Lars Thelén (M), vice ordförande utom 69 på grund av jäv Pär Olsson (C) Renée Sylvan (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Idalarummet Klockan 08:00 09.20 ande Ledamöter Lars Thelén (M), vice ordförande utom 69 på grund av jäv Pär Olsson (C) Renée Sylvan (S)

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Medborgarförslag angående nedläggning av Västbygdens skola och finansiering av skolans driftkostnader, 108...2-3 * Medborgarförslag angående nedläggning av

Läs mer

Christer Örning (M), ordförande Jan Magnusson (FP), 1:e vice ordförande Christer Hansson (S), 2:e vice ordförande Arne Jönsson (S)

Christer Örning (M), ordförande Jan Magnusson (FP), 1:e vice ordförande Christer Hansson (S), 2:e vice ordförande Arne Jönsson (S) 1 Plats och tid: ande: Övriga närvarande: Stadshuset, Ängelholms kommun, Rum: Grön 2013-09-30, kl 16:15-18:05 Christer Örning (M), ordförande Jan Magnusson (FP), 1:e vice ordförande Christer Hansson (S),

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-06-17 PLATS OCH TID KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2009-09-21 NORMALT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik Tjörns Kommun, Västra Götaland 2/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING Upprättad

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

, kl 17:00-17:40. Johan Israelsson. Per Olof Lindgren. Sverker Nordgren

, kl 17:00-17:40. Johan Israelsson. Per Olof Lindgren. Sverker Nordgren Plats och tid Naverlönnsalen 2016-06-22, kl 17:00-17:40 Paragraf 70-71 Beslutande e sidan 2 Övriga deltagande e sidan 2 Underskrift sekreterare Johan Israelsson Underskrift ordförande Per Olof Lindgren

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Beredningen för Samhällsbyggnad och tillväxt 2014-04-08

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Beredningen för Samhällsbyggnad och tillväxt 2014-04-08 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Närvarolista Ledamöter Sverker Nordgren, M Bengt Ohlsson, M Bertil Holmgren, M Göran Jepsson, M Björn Jönsson, S, vice ordf Anders Gsaxner, S Lars-Owe Edberg, S Tom

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJMNJNT= = =NJP

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJMNJNT= = =NJP = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJMNJNT= = =NJP Utbildningsnämnden sammanträde 1. Val av ledamöter och ersättare till utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-2014 2. Val av representanter till skolkonferens,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden Tekniska nämnden 1 (17) Plats och tid Hellqvistsalen, torsdagen den 17 juni 2010, klockan 16.00 18.30 ande Görel Nilsson (S) Lennart Pettersson (S) Börje Andersson (C), ordförande Lars Andersson (C) Hans

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av KÄMPERSVIK KÄMPERÖD 1:3 m.fl. Tanums Kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR TIDPLAN Förslag till tidplan för detaljplanens

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

Erik Mårtensson, ordförande (KD) Christina Pehrson (M) Johan Lavesson, väg-och trafikingenjör Lars Sparrhult, va-chef Margareta Sparrhult, sekreterare

Erik Mårtensson, ordförande (KD) Christina Pehrson (M) Johan Lavesson, väg-och trafikingenjör Lars Sparrhult, va-chef Margareta Sparrhult, sekreterare 2009-06-08 46 Plats och tid Kommunhuset kl 18.00-21.00 Beslutande Ersättare Erik Mårtensson, ordförande (KD) Christina Pehrson (M) Marie Ferrari (S) Åke Johansson (C) Fredrik Ståhlhandske (M) Roland Wheeldon

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Paragrafer 87-90 BESLUTANDE Ledamöter Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S) Christer Cunow

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-09-18 Sida 1 (12) nämnden

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-09-18 Sida 1 (12) nämnden Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-09-18 Sida 1 (12) nämnden Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00 20:15 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Läs mer

Kalmar kommun. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-02-20 GATU- OCH PARKNÄMNDEN

Kalmar kommun. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-02-20 GATU- OCH PARKNÄMNDEN Sidan 1 av 8 Plats och tid Sammanträdesrummet Magistern kl.08.15 - kl.10.15 Beslutande Ingvar Nilsson (s) ordförande Per-Olof Jonsson (m) vice ordförande Inger Kornelius (s) Peter Olofsson (s) Anders Gustafsson

Läs mer

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 2015-03-09 1 (14) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 Hanna Ershytt (C), ordförande Marianne Ragntoft (S), 1:e vice ordf Ingemar Kristensson

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09. Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.35 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) ej 10 Patrik Boström (S) Yvonne Gmeiner (Fp) Erkki

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) TEKNISKA NÄMNDEN

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) TEKNISKA NÄMNDEN RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Hoby-salen, Stadshuset kl 13 30 14 30. Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Tommy Arvidsson S Bengt Backe S Lars Peter Karlsson S Judith Skörsemo

Läs mer

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 20 augusti 2015, 15.00 17.00

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 20 augusti 2015, 15.00 17.00 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 20 augusti 2015, 15.00 17.00 Berndt Björkman (C), ordförande Jan Fallström (M), vice ordförande Maj-Britt Tibo (S) Dragan

Läs mer

Lars Eliasson, teknisk direktör Marie Stahl, stabs chef Johan Ejbe, fastighetschef Christina Eriksson, nämndsekreterare

Lars Eliasson, teknisk direktör Marie Stahl, stabs chef Johan Ejbe, fastighetschef Christina Eriksson, nämndsekreterare 1(9) Plats och tid Restaurang Kevinge, Stockholms Golfklubb, Danderyd kl. 18.00 18.37 Paragrafer 64-71 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Maria Mandahl (C), 1:a vice ordförande Sivert Svärling

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Tekniska nämnden 2007-04-26 1(17) 62. Kommunala Handikapprådet

Tekniska nämnden 2007-04-26 1(17) 62. Kommunala Handikapprådet Tekniska nämnden 2007-04-26 1(17) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Information 61. Folkhälsorådet 62. Kommunala Handikapprådet 2007.006-200 Tn 63. Samhällsbyggnadsförvaltningen Administration 2007.007-200

Läs mer

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun Lekebergs kommun Kommunstyrelsen Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun 1814-P23 18-FJU-93 18-FJU-123 Planområde 18-FJU-231 P 35 m Samråd:

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl. 09.00 09.15 BESLUTANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande Hans Eriksson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl Kommunstyrelsen 2012-02-20 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 18.00-18.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Lilian Olsson (S) Johnny Skottheim (S) Sofia

Läs mer

Ändring och tillägg till exploateringsavtal med Kärnhem rörande Skrea 9:26 och Skrea 14:8 Dnr

Ändring och tillägg till exploateringsavtal med Kärnhem rörande Skrea 9:26 och Skrea 14:8 Dnr Beslutsförslag 2014-05-12 Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnadskontoret Marie-Louise Svensson Ändring och tillägg till exploateringsavtal med Kärnhem rörande Skrea 9:26 och Skrea 14:8 Dnr 2011-287

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Protokoll. Naim Murseli (KD) för Martin Hellström (KD) Per-Arne Andersson Stadshuset torsdagen den 20 februari kl. 13.00. 7.-n7.(~.9.;u:if.J.J.~..

Protokoll. Naim Murseli (KD) för Martin Hellström (KD) Per-Arne Andersson Stadshuset torsdagen den 20 februari kl. 13.00. 7.-n7.(~.9.;u:if.J.J.~.. Sammanträde Plats och tid Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Bäve kl. 13.00 Zeidi Ström (M) Ordförande Tage Nolstedt (C) Vice ordförande l Anna-Lena Heydar (S) Vice ordförande 2 Birgit

Läs mer

Karl-Heinz Dahlin (m) Jörgen Hellberg (fp) Gunnar Sehlberg (kd) Adnan Adawi (s)

Karl-Heinz Dahlin (m) Jörgen Hellberg (fp) Gunnar Sehlberg (kd) Adnan Adawi (s) Tekniska nämnden Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet Tunahuset, Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Förslag till riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Antagande

Förslag till riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Antagande Kommunfullmäktige Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sid 54 Dnr KS 2015-306 Dpl 23 Förslag till riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Antagande Enligt ny lagstiftning

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset i Ängelholm, Rum Grön, , kl. 16:00. Jan Magnusson (FP) Christer Hansson (S) Bertil Påhlsson (M) Arne Jönsson (S)

Plats och tid: Stadshuset i Ängelholm, Rum Grön, , kl. 16:00. Jan Magnusson (FP) Christer Hansson (S) Bertil Påhlsson (M) Arne Jönsson (S) Plats och tid: Stadshuset i Ängelholm, Rum Grön, 2014-03-03, kl. 16:00 ande: Christer Örning (M) Jan Magnusson (FP) Christer Hansson (S) Bertil Påhlsson (M) Arne Jönsson (S) Ersättare: Hans-Åke Jönsson

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Beslutsärenden

KOMMUNSTYRELSEN Beslutsärenden KOMMUNSTYRELSEN 2004-01-21 Beslutsärenden KS 1 Internbudget 2004 2 Optionsavtal, Trivselhus AB 3 Markanvändning, Grindvaktaren 8 och 9 4 Riktlinjer för anställda i Vårgårda kommun vid hantering av IT-system

Läs mer

Bengt-Christer Nilsson. Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson (c) Christer Svantesson (s) Lindis Ohlsson (s) Lars Peter Karlsson (s) Mats Paulsson (c)

Bengt-Christer Nilsson. Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson (c) Christer Svantesson (s) Lindis Ohlsson (s) Lars Peter Karlsson (s) Mats Paulsson (c) Sammanträdesprotokoll 1(14) 2009-06-16 Tekniska nämnden Plats och tid: Tjärö konferensanläggning, 13 00-15 30. ande Bengt-Christer Nilsson (s) Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson (c) Christer Svantesson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2002-08-21 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2002-08-21 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) 2002-08-21 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.15 Beslutande Övriga deltagande Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Ekonomichef Bengt-Arne

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Tisdagen den 30 augusti 2016 kl 13:00

Tisdagen den 30 augusti 2016 kl 13:00 2016-08-30 1 (19) Plats och tid Hörby sportcenter, Byggmästareg 6 Tisdagen den 30 augusti 2016 kl 13:00 ande Camilla Källström (M), ordförande Anders Larsson (C), vice ordförande, 182-190 Göran Dahlgren

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63 1(8) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej 60-63 Rolf Mårtensson (M) Rickard

Läs mer

Protokoll 1 (17) Se nästa sida. Maria Christensen, Bibliotekschef Louise Persson, Bibliotekarie. Martin Kalén. Göran Pettersson (MP)

Protokoll 1 (17) Se nästa sida. Maria Christensen, Bibliotekschef Louise Persson, Bibliotekarie. Martin Kalén. Göran Pettersson (MP) Protokoll 1 (17) Plats och tid Biblioteket i Rydsgård, 2015-02-10, kl. 17.30 19.20 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Maria Christensen, Bibliotekschef Louise Persson, Bibliotekarie Justerade

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2015-11-19 Innehåll 159 Godkännande av ärendelista... 178 160 Anmälan av delegationsbeslut... 179 161 Delgivningar... 180 162 Lägesbeskrivning per programområde...

Läs mer

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-05 1/8 Sammanträdestid: 2014-05-05, kl. 13.00 16.10 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Ann-Charlotte

Läs mer

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 1755/2014. Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 1755/2014. Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2 Protokoll Tn 1755/2014 Tekniska nämnden Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2 Närvarande ledamöter Charlotte Edberger Jangdin (C) Leif Landén (S) Margaretha Gunhamre (S) Gösta

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11. Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11.20 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfelt Ulf Söhrman Peter Johansson Marina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

Christina Lorentzon (fp), ordförande Anders Forsberg (m) Stig Beckman (m) Leif Ståhl (c) Ulrika Stockhaus (s) Lennart Bång (s) Marie Kolbengtsson (s)

Christina Lorentzon (fp), ordförande Anders Forsberg (m) Stig Beckman (m) Leif Ståhl (c) Ulrika Stockhaus (s) Lennart Bång (s) Marie Kolbengtsson (s) 08:31SALEMS KOMMUN Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2006-08-17 1 Plats och tid Kommunalhuset Bergaholm. Torsdag 17 augusti 2006, kl 19.00-20.30 Beslutande Christina Lorentzon

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Fastighetskontoret E 520 kl 13:15-14:40 Beslutande Övriga deltagande Stefan Bergman Karl-Erik Gustavsson Margareta Lundgren Lars Carlsson Jan-Erik Ershag

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-11-23 1 (11) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 23 november 2005 klockan 15.00-17.00 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina Nordquist (c),

Läs mer

KF 8 Föreningsbidrag för kultur- och fritidsnämnden 9 Kvalitetsredovisning 2003, utbildningsnämnden

KF 8 Föreningsbidrag för kultur- och fritidsnämnden 9 Kvalitetsredovisning 2003, utbildningsnämnden KOMMUNSTYRELSEN 2004-04-21 Godkännande av dagordningen Beslutsärenden KS 1 Projekt Utväg Södra Älvsborg 2 Kommunens arbete med övergripande risk- och sårbarhetsanalys 3 Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-09-24 2 Allmänhetens frågestund Ingen fråga ställs under allmänhetens frågestund. Information om Kalmar kommuns Kina-satsning Näringslivschef Thomas Davidsson, Kalmar kommun, informerar

Läs mer