Riksmöte Uppsala 8-11 mars 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riksmöte Uppsala 8-11 mars 2012"

Transkript

1 Personalvetars t ud erand es Riks fö rb und P -R iks Riksmöte Uppsala 8-11 mars 2012 P-Riks huvudsamarbetspartner 0

2 Innehållsförteckning Styrelsen hälsar välkommen..sid 2-3 Dynamicus hälsar välkommen samt information sid 4-5 Schema för helgen sid 6 Riksmötets dagordning sid 7 Bilaga 1;Verksamhetsplan 2012 Bilaga 2; Budget 2012 Bilaga 3; Proposition Ekonomipolicy Bilaga 4; Proposition Långsiktig plan 1 av 18

3 Välkomstbrev och information från styrelsen Välkomna alla medlemsföreningar till vårt gemensamma Riksmöte, denna gång i den fina kullerstensstaden Uppsala! Styrelsen hoppas att ni haft det bra sedan vi sågs senast i höstas på utbildningsdagarna i Stockholm. Styrelsens arbete under de första två månaderna av verksamhetsåret har präglats av överlämning, skapande av styrdokument (verksamhetsplan, budget samt långsiktig plan) samt fortsatt planering av projektbidraget. Styrelsens fokus ligger just nu främst på att förbereda riksförbundets ansökan samt godkännande av organisationsbidraget från Ungdomsstyrelsen till hösten Den ekonomiska verksamheten är för tillfället stabil och planering av ett utökat antal samarbetspartners är på gång. Riksförbundet växer stadigt, styrelsen arbetar hårt med att expandera verksamheten under året utifrån medlemsföreningarnas behov. Hösten 2012 har varit mycket framgångsrik och styrelsen är väldigt glada över så god uppslutning till Riksmötet. I handlingarna nedan finner ni styrelsens förslag till verksamhetsplan 2012, budget 2012 samt långsiktig plan för Vi uppmuntrar er till att läsa alla handlingar noga innan riksmötet för att underlätta mötet i Uppsala så att fokus kan ligga på diskussioner samt att ni tar tillfället i akt att diskutera med era styrelser/föreningar innan Riksmötet i Uppsala. Riksmötet kommer att inledas med en föreläsning om mötesteknik för mötet, hur det går till, hur arbetssättet för mötet är utformat samt hur ni på bästa sätt kan påverka Riksmötets beslut och vara delaktiga i diskussionerna. Vi önskar er lycka till med läsningen och ser fram emot att träffa er i Uppsala den 8:e mars. Vänliga hälsningar Styrelsen Lotta Wiklund Hedin, Ordförande Hanna Bladh, Vice ordförande av 18

4 Hanna Thörnblad, Ekonomiansvarig Sofia Johansson, Sekreterare Fanny Cygneus, Webb- och kommunikationsansvarig Joel Kangas Persson, Informationsansvarig av 18

5 Hej alla Personalvetarstudenter ute i landet! Nu närmar sig årets Riksmöte med stormsteg. Vi blir ca 40 personer som deltar under helgen från majoriteten av medlemsföreningarna i landet. Dessutom får ni träffa alla trevliga Uppsalastudenter under PVD-dagen den 10:e mars. Plats: Uppsala Universitet, Blåsenhus och Engelska Parken Arrangör: Föreningen Dynamicus Datum: 8-11 mars 2012 Start: Deltagarna anländer till station/boendet som är på Kvarngärdesskolan i Uppsala omkring kl Om någon vill komma lite tidigare eller inte kan komma förrän senare så meddela detta, vi behöver gå ifrån skolan senast för att komma till Kalmars Nation i tid till middagen. Vi kommer mötas upp vid Uppsala station för sällskap till Kvarngärdesskolan (se tider nedan). Alternativt att ni kommer direkt till Kalmars Nation för middagen kl Kontaktpersoner Projektledare: Fanny Bäärnhielm, Projektledare: Emma Ryve, Projektledare: Matilda Stigell, Boende Samtliga deltagare kommer att bo på Kvarngärdesskolan i gemensamma lokaler. Adress Kvarngärdesskolan Thunmansgatan Uppsala Kalmar Nation Svartmangatan Uppsala Tåg För er som kommer med tåg eller buss till Uppsala station kommer uppsamling att ske vid entrén till tågstationen, leta efter en person med skylten Dynamicus. Samtliga representanter kommer vid olika tidpunkter, därför kommer projektledarna att ha tre olika uppsamlingstider vid station; 1. Kl Kl av 18

6 3. Kl (Går direkt med packningen till Kalmar nation för middag) Kommer ni efter sista uppsamlingstid; se till att meddelat detta till någon av projektledarna. Lokal buss Stadsbuss nummer 3 går till Kvarntorget (ca 10 min promenad från Kvarngärdesskolan) Stadsbuss nummer 10 går till Österängsgatan norra (ca 10 min promenad från Kvarngärdesskolan) Promenad från stationen tar ca 20 minuter. Bil De finns bra parkeringsmöjligheter vid skolområdet. Att ha med För att spara pengar och kunna göra en mer händelserik konferens har vi valt att ordna boendet under enklare former. Därför behöver deltagare på konferensen ta med sovsäck och liggunderlag/luftmadrass och handduk. Som framgått i tidigare mail är det under fredagens GASQUE klädkod kavaj, så kom ihåg att packa ner din allra finaste skrud. Vi sover i en gymnastiksal så tillgång till dusch och toalett finns. Varmt välkomna önskar vi i Dynamicus! 5 av 18

7 Schema P-Riks Riksmöte 8-11 mars 2012 Torsdag Deltagarna anländer till Uppsala (senast 17.30) Middag Kalmar Nation Hemgång Fredag Frukost Daniel Jarblad SSR Fika Mingel på PVD-arbetsmarknadsdag Lunch Arvid Vikman SSR Mötet öppnas Slut för idag Fixa inför GASQUE GASQUE V-dala Lördag Öppnande av möte Fika Möte del Lunch Möte del Fika Möte del Middag på Nation Pubrunda på Uppsala Studentnationer Söndag Frukost och utvärdering Hemfärd 6 av 18

8 Dagordning den 10 mars ) Mötets öppnande 2) Fastställande av röstlängd 3) Yttrande och närvarorätt 4) Val av mötesordförande 5) Val av mötessekreterare 6) Val av två (2) justerare tillika rösträknare 7) Fastställande av dagordning 8) Rapporter från styrelsen (Medlemsregistrering; Tillsättning av webb- och kommunikationsansvarig; Grafisk profil; Verksamhetsberättelse 2011) 9) Verksamhetsplan för innevarande år* 10) Budget för innevarande år* 11) Propositioner (Ekonomipolicy*; Långsiktig plan*; Stadgeändring(utskick v.9-10)) 12) Motioner (Inga motioner har inkommit) 13) Revisionsberättelse och Bokslut 2011(Utskick v.9-10) 14) Övriga frågor 15) Mötets avslutande *= Se bilagor nedan. 7 av 18

9 Bilaga 1; Proposition Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsåret 2012 kommer att präglas av tre fokusområden; att stärka riksförbundet; att bygga upp en kompetensbas samt att söka och genomföra statsbidragsansökan. Stärka riksorganisationen Värva fler medlemsföreningar kopplade till personalvetarutbildningar i Sverige. Ha en fungerande hemsida och använda sig av forum för kommunikation. Arbeta för nya samarbetspartners. Skapa ett givande medlemskap för förening och aktiv föreningsmedlem. Genomföra minst ett event utöver Års- och Riksmöte under Sammanställa arbetsbeskrivningar där det tydligt framgår vad varje post i styrelsen ska göra under ett år och hur man gör det. Sammanställa projektdokument som beskriver vad som ska göras vid arrangerandet av ett årsmöte, riksmöte eller en utbildningsdag. Öka medlemsnyttan för medlemsföreningarna genom att utforma Årsoch Riksmöten samt utbildningsdagarna utifrån medlemsföreningarnas behov. Öka användandet av projektgrupper för planering och genomförande av nationella sammankomster såsom årsmöten, riksmöten och utbildningsdagar. Att stärka P-Riks varumärke internt och externt. Bygga upp en kompetensbas Etablera en stadig kontakt mellan förbundsstyrelse och medlemsförening. P-Riks representanter ska ta en mer aktiv roll i förbundets verksamhet. 8 av 18

10 Jobba för bättre överlämning på lokal- och nationell nivå, för att inte börja om varje år. Söka statsbidraget Undersöka vilka möjligheter som finns för att öka incitamenten hos medlemsföreningarna att skaffa bättre medlemsregister samt värva fler lokal medlemmar. Arbeta för att underlaget för att ansöka om organisationsbidraget blir genomfört korrekt. 9 av 18

11 Bilaga 2; Proposition Budget 2012 Förväntade intäkter Samarbetspartnerts Terminsavgift Summa intäkter Förväntande kostnader Årsmöte 0 Riksmöte 0 Resor valberedning & revisorer Styrelsearbete Styrelseresor Möteskostnader (mat och lokaler) 4000 Administration Domän/webhotell 2000 Bokföring 1100 Förbrukningsmaterial 900 Summa kostnader Förväntat resultat av 18

12 Bilaga 3; Proposition Ekonomipolicy Sveriges Personalvetarstuderandes Riksförbund, P-Riks, ekonomipolicy styr planeringen, förvaltningen, uppföljningen, utvärderingen och kontrollen av P-Riks ekonomiska processer samt Styrelsens vardagliga utlägg för kostnader för riksförbundet. Denna ekonomipolicy är en viktig del i det dagliga arbetet kring ekonomi och uppföljning av ekonomi inom P-Riks. A. OM DENNA POLICY 1. Det åligger varje förtroendevald i P-Riks att informera sig om detta policyns innehåll. 2. Avgående Ekonomiansvarige skall före verksamhetsårets utgång presentera denna policy för tillträdande Styrelseledamöter. 3. Styrelsen skall presentera denna policy för Riksmötet i början av verksamhetsåret och när så annars kan anses vara motiverat. 4. Följande poster och grupper fyller en funktion inom P-Riks ekonomistyrning: Årsmöte, Riksmöte, Styrelsen, Ekonomiansvarige, Ordförande och revisorerna. B. PLANERING OCH BUDGETERING 1. Riksmötet beslutar om en budget för det innevarande räkenskapsåret. Styrelsen bereder beslutet om budget på årets första styrelsemöte och med stöd av avgående styrelse. 2. Till Årsmötet ska Styrelsen uppdatera medlemmarna om budget och utfall för året så långt och eventuellt lägga fram förslag om ändringar i budgeten. C. LÖPANDE EKONOMISK FÖRVALTNING 1. Styrelsen kan på eget ansvar i förväg godkänna kostnader som överskrider en budgetpost med upp till en tredjedels (1/3) basbelopp netto. Styrelsen får på detta sätt godkänna budgetöverskridande kostnader om sammanlagt ett basbelopp per resultatenhet, dock högst tre (3) basbelopp för P-Riks totalt. 11 av 18

13 I fall där Styrelsen gör detta ska detta dokumenteras tydligt i protokoll enligt mallen: Budgetpost, ändring från summa till summa, varför ändringen sker och hur detta påverkar årets resultat. 2. Ekonomiansvarig ska upprätta och dokumentera rutiner för den löpande ekonomiska verksamheten. 3. Ekonomiansvarig ska inom tio arbetsdagar bokföra inlämnade verifikationer. Verifikationerna ska vara upprättade enligt Bokföringslagen. D. EKONOMISK UPPFÖLJNING 1. Ekonomiansvariga ska månatligen sammanställa utfall och jämförelser med budget och tidigare utfall, och distribuera till övriga ledamöter i Styrelsen. 2. Ekonomiansvariga ska presentera en övergripande resultatrapport för hela P-Riks för Styrelsen varannan månad, utom efter juni. Rapporten ska åtföljas av en skriftlig analys och kommentarer. 3. Ekonomiansvarig ska meddela Styrelsen om det finns skäl att på helhetsnivå befara väsentliga avvikelser i förhållande till helårsbudget. 4. Ekonomiansvarig ska sammanställa ett årsbokslut och presentera det för Styrelsen. 5. Styrelsen ska på Riksmötet presentera årsbokslutet för medlemmarna. Årsbokslutet ska åtföljas av noter till lämpliga poster, en verksamhetsberättelse och en analys av det ekonomiska utfallet. E. UTVÄRDERING 1. Revisorn ska analysera årsbokslutet och avge ett yttrande till Riksmötet dels om utfallet och dels om ekonomistyrningsprocessen under året. 2. Riksmötet ska utvärdera utfallet efter avslutat räkenskapsår. Utvärderingen ska baseras på årsbokslutet och yttrandet från revisorerna och sakrevisorerna. 3. Riksmötet ska besluta om 12 av 18 ansvarsfrihet för Styrelsen.

14 F. GRANSKNING 1. En godkänd/auktoriserad revisor ska utföra en fullständig revision enligt gällande bestämmelser och praxis. 2. En godkänd/auktoriserad revisor i samband med årsbokslutet till Riksmötet avlämna revisorernas revisionsberättelse. 3. Sakrevisorerna ska i samband med årsbokslutet till Riksmötet avlämna en rapport om ekonomin kopplad till verksamheten utifrån medlemmarnas perspektiv. De ska även granska de protokoll som Styrelsen under året har upprättat samt Årsmötes och Riksmötets protokoll för att få en god förståelse för helheten. G. EKONOMISKA UTLÄGG 1. Styrelsen är under verksamhetsåret ansvariga för riksförbundets löpande ekonomi. Det är viktigt att Styrelsen i detta har stöd av schabloner för typiska utlägg för att varje situation för att slippa besluta om detta löpande. Schablonerna listas nedan: 1. Styrelsen har rätt till lunch på styrelsemöten som är heldag (över 7 timmar). Lunch får uppgå till 85 kronor per person, 100 kr på helg. Detsamma gäller valberedningen. 2. Styrelsen och valberedningen har rätt till ersättning för resor till och från möten. (Möten kan vara: Styrelsemöten, valberedningsmöten, säljmöte med en samarbetspartner, möte med revisorn eller andra externa konsulter) I detta ingår även resa till och från tågstation/flygplats. Resor ska bokas vid den tidpunkt som är bäst för färdsättet i förhållande till kostnad. 3. Styrelsen, sakrevisorer och valberedning har rätt till resor till och från Årsoch Riksmöte. I detta ingår även resa till och från tågstation/flygplats. Resor ska bokas vid den tidpunkt som är bäst för färdsättet i förhållande till kostnad. 4. Kandidater till Styrelsen har rätt till resor till och från det möte de kandiderar på. I detta ingår även resa 13 av 18 till och från

15 tågstation/flygplats. Resor ska bokas vid den tidpunkt som är bäst för färdsättet i förhållande till kostnad. 14 av 18

16 Bilaga 4; Proposition Långsiktig plan Sveriges Personalvetarstuderandes Riksförbund (P-Riks) bildades 1992 och är en intresseorganisation för de studerandeföreningar som har anknytning till personalvetarutbildningarna vid Sveriges universitet och högskolor. P-Riks är verksamma bland personalvetarutbildningar från Lund i söder till Umeå i norr. P-Riks är den gemensamma rösten för Sveriges personalvetarstudenter och arbetar för att stärka kännedomen om arbetsmarknaden för personalvetare samt personalvetarstudentens vardag. P-Riks verkar för att öka gemenskapen, samarbetet och nätverksbyggandet mellan medlemsföreningarna. Arbetet inom förbundet sker ideellt och i demokratisk anda med representanter från respektive medlemsförening. Syfte Personalvetarstuderandes Riksförbund syftar till att öka gemenskapen, samarbetet och nätverksbyggandet mellan medlemsföreningarna samt att skapa starka och hållbara medlemsföreningar. P-Riks ska företräda medlemsföreningarnas intressen internt och externt samt verka för hög utbildningskvalité inom personalvetarutbildningarna nationellt. Mål Riksförbundet samlar de mest engagerade personalvetarstuderande inom området som ska utgöra en stark röst med målsättningen att skapa en gemensam organisation för personalvetarstuderande. Genom att öka gemenskapen, samarbetet och nätverksbyggandet mellan P-Riks medlemsföreningar samt genom att öka kännedomen om HR-yrket och personalvetarstudenternas vardag kan riksförbundet uppnå sitt mål och ska mervärde för sina medlemmar. P-Riks uppdrag är därför att; Öka medvetenheten om personalvetaren som yrke gentemot arbetsgivare, potentiella studenter och allmänheten. Verka för högre utbildningskvalitet inom personalvetarutbildningar gentemot myndigheter och lärosäten. Verka för gemenskap, samverkan och nätverksbyggande mellan medlemsföreningarna. För att kunna uppnå dessa mål och kunna bedriva sitt uppdrag på ett framgångsrikt sätt krävs det att P-Riks som riksförbund har fungerande, 15 av 18 flexibla och stabila strukturer som uppmuntrar till engagemang och

17 delaktighet. P-Riks långsiktiga fokus bör därför ligga på att; Skapa ett stabil och välfungerande riksförbund. Bygga upp ett ordentligt medlemssystem och ökar incitamenten för medlemsföreningarna att ha ett ordentligt medlemssystem samt till att rekrytera fler medlemmar. Fokusera på att öka antalet medlemsföreningar och att skapa intresse för att aktivt engagera sig i P-Riks, genom att till exempel uppmuntra och bjuda in dessa till årsmöten, utbildningsdagar och andra evenemang. Värdet i medlemskapet P-Riks är ett riksförbund med fokus på sina medlemsföreningar. P-Riks ska vara ett riksförbund med fokus på kunskapsutbyte mellan medlemsföreningarna samt vara en plattform för erfarenhetsutbyte och idéutveckling. P-Riks har som ambition för att vara ett visionärt förbund som uppmuntrar till delaktighet från medlemsföreningarna. Medlemskapet i P-Riks ska genomsyras av medlemsstöd, utbildningspolitik och kompetensutvecklande. P-Riks arbete ska genomsyras av ett mångfalds perspektiv som ser till sina medlemmars bästa. 16 av 18

18 P-Riks samarbetspartners utöver Akademikerförbundet SSR: 17 av 18

Årsmöte Växjö. 2013 14-17 november

Årsmöte Växjö. 2013 14-17 november Årsmöte Växjö 2013 14-17 november Innehållsförteckning Schema för helgen... sid 3 Årsmötets ärendelista... sid 5 Bilaga 1;Verksamhetsplan 2014 Bilaga 2; Proposition gällande medlemsregister Bilaga 3; Proposition

Läs mer

Årsmötet i Gävle 2014. Handlingar

Årsmötet i Gävle 2014. Handlingar Årsmötet i Gävle 2014 Handlingar Styrelsen vill passa på att hälsa er varmt välkomna till Gävle och Årsmötet 2014 Tänk att det redan har gått ett år sedan ni gav oss uppdraget att vara er styrelse Inte

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Riksförbundsstyrelse: Maja Flykt, Ordförande; Therese Jung, Vice ordförande; Andreas Hallström, Ekonomiansvarig; Frida Björkman (fr.o.m1/1 13 31/8 13) och Josefine Saraste, Kommunikationsansvarig;

Läs mer

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015!

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Senast uppdaterad: 1 september år 2014 Är du P-riks nya styrelsemedlem? Vi i valberedningen är stolta att över att officiellt utlysa styrelseposterna

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P-riks styrelse 2016!

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P-riks styrelse 2016! Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P-riks styrelse 2016! Senast uppdaterad: 2015-08-19 Är du P-riks nya styrelsemedlem? Vi i valberedningen är stolta över att officiellt utlysa styrelseposterna

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Styrelseguiden! Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Bilda styrelse Första steget mot en fungerande förening är bildandet av en styrelse. Den bör bestå av minst tre personer; ordförande,

Läs mer

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR Distriktskongress Stockholm 2013 Lördagen den 25:e Maj 2013 kl 15:00 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Formalia 2.1. Fastställande

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

ÅRSMÖTE FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 13-14 APRIL 2013 UMEÅ

ÅRSMÖTE FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 13-14 APRIL 2013 UMEÅ ÅRSMÖTE FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 13-14 APRIL 2013 UMEÅ Handlingar till FNUF:s årsmöte 12-13 april i Umeå 1. Innehållsförteckning Sid. 2 2. Välkommen och praktisk information, inkl schema Sid.

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Datum: 2014-03-04. Tid: 17.00. Studenter inom sektionens utbildningsområde

FÖREDRAGNINGSLISTA. Datum: 2014-03-04. Tid: 17.00. Studenter inom sektionens utbildningsområde Vinterstämma FÖREDRAGNINGSLISTA Datum: 2014-03-04 Plats: A117 Tid: 17.00 Mötestyp: Vinterstämma Kallade: Studenter inom sektionens utbildningsområde Dagordning Bilaga Föredragare Formalia 1. Mötets öppnande

Läs mer

Förbundsstyrelse 41 Förbundsstyrelsen ansvarar för förbundets centrala verksamhet.

Förbundsstyrelse 41 Förbundsstyrelsen ansvarar för förbundets centrala verksamhet. Konstitutionella stadgar 1 Förbundets namn är Sveriges Personalvetarstuderandes Riksförbund, förkortat P-Riks. 2 Förbundets syfte är att 2.1 medvetandegöra att personalvetaren är någon som under sin grundutbildning

Läs mer

PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18. Arbetsbeskrivningar

PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18. Arbetsbeskrivningar PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18 Arbetsbeskrivningar Innehållsförteckning 1. Översikt... 5 1.1 Styrelsen... 6 1.2 Utskott... 6 2. Styrelsen... 7 2.1 Ordförande... 7 2.1.1 Ansvarsområde...

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-03-26 Föregående möte: 2006-03-12 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson Petra

Läs mer

Styrelsemöte med beslutsrätt, 24 oktober 2014, kl. 17.36-20.27. Plats: Göteborgs Universitet, Sprängkullsgatan 19, 411 23 Göteborg.

Styrelsemöte med beslutsrätt, 24 oktober 2014, kl. 17.36-20.27. Plats: Göteborgs Universitet, Sprängkullsgatan 19, 411 23 Göteborg. 24 Oktober 2014 Protokoll Förbundsstyrelsemöte 141024 Styrelsemöte med beslutsrätt, 24 oktober 2014, kl. 17.36-20.27. Plats: Göteborgs Universitet, Sprängkullsgatan 19, 411 23 Göteborg. Närvarande: Bidragsansvarig

Läs mer

Program, handlingar och möteslokal... 3. Praktisk information... 5. Deltagarförteckning... 6. Dagordning FNUF:s Årsmöte 17 18 maj 2014...

Program, handlingar och möteslokal... 3. Praktisk information... 5. Deltagarförteckning... 6. Dagordning FNUF:s Årsmöte 17 18 maj 2014... 1 2 Program, handlingar och möteslokal... 3 Praktisk information... 5 Deltagarförteckning... 6 Dagordning FNUF:s Årsmöte 17 18 maj 2014... 7 Verksamhetsberättelse 2013-2014... 8 Projekt som verksamheten

Läs mer

Mötesprotokoll. Närvarande: Per inledning Genomgång av mötesformalia. Formalia. Vinterstämma. Datum och tid: 2015-03-04

Mötesprotokoll. Närvarande: Per inledning Genomgång av mötesformalia. Formalia. Vinterstämma. Datum och tid: 2015-03-04 Mötesprotokoll Vinterstämma 2015 Datum och tid: 2015-03-04 Plats: Mötestyp: Kallade: A117 Vinterstämma Studenter inom sektionens utbildningsområde Närvarande: Gustav Normelli Betél Isak Robin Karlsson

Läs mer

Lokalavdelningar och intresseföreningar

Lokalavdelningar och intresseföreningar Lokalavdelningar och intresseföreningar Unga Hörselskadade är en riksorganisation och själva stommen i Unga Hörselskadade är organisationens föreningar. Det finns tre typer av föreningar inom Unga Hörselskadade;

Läs mer

Handlingar. Riksårsmötet 2014 Röda Korsets Ungdomsförbund

Handlingar. Riksårsmötet 2014 Röda Korsets Ungdomsförbund Handlingar Riksårsmötet 2014 Röda Korsets Ungdomsförbund Innehåll Information Välkommen 4 Praktisk information 5-7 Schema (övergripande) 8 Förslag på föredragningslista 9-10 Förslag på arbetsordning 11-15

Läs mer

Möteshandlingar. Ung Pirats förbundskongress 2012. 23-25 mars i Uppsala

Möteshandlingar. Ung Pirats förbundskongress 2012. 23-25 mars i Uppsala Möteshandlingar Ung Pirats förbundskongress 2012 23-25 mars i Uppsala Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Förslag på dagordning till förbundskongressen...3 Praktisk information... 5 Hitta till

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 Häfte 6: Ekonomi Innehåll Möteshandlingarna som berör Medicine Studerandes Förbunds (MSF:s) ekonomi består av den ekonomiska redovisningen för kalenderåret 2012 och

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Propositioner är förbundsstyrelsens förslag till kongressen. Till årets kongress presenterar förbundsstyrelsen 11 propositioner.

Propositioner är förbundsstyrelsens förslag till kongressen. Till årets kongress presenterar förbundsstyrelsen 11 propositioner. Innehåll Inledning... 2! Proposition: Verksamhetsplan 2014... 3! Proposition: Likabehandlingsplan 2014... 11! Proposition: Budget 2014... 26! Proposition: Vision för Ung Media Sverige... 31! Proposition:

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(73) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2008-09-05--07 Föregående möte: 2008-08-01--03 Vid protokollet, Justeras, Christer Pettersson Mötessekreterare

Läs mer