Sammanträdestid: kl Ajournering för lunch kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdestid: 2014-09-18 kl. 9.15 15.45 Ajournering för lunch kl. 12.15 13.15"

Transkript

1 Individ- och myndighetsnämnden /14 Sammanträdestid: kl Ajournering för lunch kl Lokal: Tjänstgörande ledamöter och ersättare: Maria Forsberg (S) ordförande Anette Björmander (S), ersätter Bill Wallberg (S) Elisabeth Åkerman (M), ersätter Ulrika Häller Lundbäck (M) Filip Nordavist (FP) Jessica Södergren (V), ersätter Emma Nohrén (MP) Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Icke tjänstgörande ersättare: Tjänstemän: Lars-Göran Berg, förvaltningschef Anne-Marie Mattsson, nämndsekreterare Paragrafer: Sekreterare: Ordförande:... Anne-Marie Mattsson... Maria Forsberg (S)... Filip Nordqvist (FP) ANSLAGSBEVIS: Nämnd: Individ- och myndighetsnämnden Sammanträdesdatum: Anslagsdatum: Förvaringsplats: Kommunledningskontoret Justeringsdatum: Anslagets nedtagande: Bevis om tillkännagivande av justering: Lysekils kommun, Lysekil Tel: Fax:

2 Individ- och myndighetsnämnden /14 Övriga medverkande tjänstemän: Agneta Stenqvist, kvalitets- och utvecklingschef, Bengt Mattsson, avdelningschef individ- och familjeomsorg, , , 277 Klaus Schmidt, alkoholhandläggare, Linda Wising, handläggare, 270 Line Legén, enhetschef individ- och familjeomsorgen, 268, 273 Annette Calner, vik. enhetschef individ- och familjeomsorgen, 268, 273 Jan Larsson, fastighetschef, 273

3 Individ- och myndighetsnämnden / REDOVISNING AV VERKSAMHETSSTATISTIK OCH VOLYMUPPGIFTER Dnr SON Verksamhetsstatistik och volymuppgifter avseende augusti månad 2014 redovisas. Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 15 september Förvaltningen får i uppdrag att inför kommande redovisningar av verksamhetsstatistik och volymuppgifter kvalitetssäkra samtliga siffror. Nämnden tar i övrigt del av redovisningen. Avdelningschef individ- och myndighetsavdelning Avdelningschef individ- och familjeomsorg Ekonomiassistent SOF

4 Individ- och myndighetsnämnden / EKONOMISK UPPFÖLJNING Dnr SON Nämnden har tidigare beslutat att ekonomisk uppföljning ska ske månadsvis under Uppföljning till och med augusti månad 2014 avseende individ- och familjeomsorgsavdelningens verksamheter redovisas. Ekonomisk uppföljning saknas avseende individ- och myndighetsavdelningens verksamheter. Beslutsunderlag Förvaltningens underlag. Nämnden tar del av redovisningen avseende individ- och familjeomsorgens verksamhetsområden. Chef individ- och myndighetsavdelningen Avdelningschef individ- och familjeomsorg

5 Individ- och myndighetsnämnden / ÄLDRES BEHOV I CENTRUM, ÄBIC Dnr SON Regeringen har gett Socialstyrelsen flera uppdrag inom ramen för satsningen på att samordna vård och omsorg om de mest sjuka äldre flera uppdrag de senaste åren. År 2013 introducerades arbetssättet ÄBIC (äldres behov i centrum) som innebär en strukturerad dokumentation av äldre personers behov med användning av Internationell klassificering av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF). Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att under 2014 fördela 70 miljoner till kommuner som har utbildat processledare och före den 1 oktober fattat beslut om att införa det behovsinriktade och systematiska arbetssättet Äldres behov i centrum (ÄBIC) i kommunen. Av ansökan om statsbidrag ska det framgå att beslutet att införa ÄBIC i kommunen har behandlats av ansvarig nämnd. Syftet med det prestationsbaserade statsbidraget är att stödja kommuner som introducerar införandet av ÄBIC inom äldreomsorgen. MAS och kvalitets- och utvecklingschef har deltagit i Socialstyrelsens processledarutbildning under våren Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 20 maj Vård- och omsorgsnämndens beslut Nämnden beslutar att införa det behovsinriktade och systematiska arbetssättet Äldres behov i centrum (ÄBIC) inom äldreomsorgen. Kvalitets- och utvecklingschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska Avdelningschef vård och omsorg Avdelningschef individ- och myndighet

6 Individ- och myndighetsnämnden / MUNTLIG INFORMATION Nämnden får muntlig information i följande ärenden: Linda Wising Projekt ehälsa/digitala trygghetslarm. Dnr SON Lars-Göran Berg Regler för mobilitetsstöd Nämnden tar del av informationen.

7 Individ- och myndighetsnämnden / TILLSTÅND ATT SERVERA ALKOHOLDRYCKER, RESTAURANG MARELD, GRUNDSUND Dnr SON Fix & Färdig Restaurang och Catering AB har hos individ- och myndighetsnämnden ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen (2010:1622) att servera alla slags alkoholdrycker vid Restaurang Mareld, Lönndalsvägen 47, Grundsund. Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt mellan kl och kl till allmänhet, slutet sällskap samt cateringverksamhet. Beslutsunderlag Förvaltningens utredning daterad den 31 juli Med stöd av 8 kap 2 alkohollagen (2010:1622) beviljas Fix & Färdig Restaurang och Catering AB, tillstånd att till allmänheten servera alla slags alkoholdrycker i serveringslokal vid Restaurang Mareld, Lönndalsvägen 47, Grundsund året runt mellan kl och kl samt på uteservering mellan kl och kl Eventuell musik ska ha avslutats senast kl samtidigt som ljudnivåerna måste hållas på en måttlig nivå så att Socialstyrelsens riktvärden för buller inomhus i närliggande bostäder inte överskrids. Om störningar uppstår för närboende kan öppethållandet komma att begränsas. Fix & Färdig Restaurang och Catering AB, c/o Rodin, Östanvindsvägen 2, Uddevalla Alkoholhandläggaren SOF

8 Individ- och myndighetsnämnden / ÅTGÄRD AVSEENDE TILLSTÅND ATT SERVERA ALKOHOLDRYCKER, CAFÉ LYSMAR, LYSEKIL Dnr SON Västkustens Glass & Våffla HB, organisationsnummer , har meddelats tillstånd att servera starköl, vin och spritdrycker samt andra jästa drycker vid Café Lysmar, Norra Hamnen, Lysekil. Förvaltningens alkoholhandläggare har fått anledning att utreda om serveringsverksamheten bedrivs enligt reglerna i alkohollagen (2010:1622) samt om åtgärd i form av erinran, varning eller återkallelse av tillstånd är aktuell. Beslutsunderlag Förvaltningens utredning daterad den 18 augusti Med stöd av 9 kap 17 alkohollagen meddelas erinran till Västkustens Glass & Våffla HB, organisationsnummer , avseende servering av alkoholdrycker vid Restaurang Lysmar, Norra Hamnen, Lysekil. Beslutet skickas som rekommenderat brev med mottagningsbevis till Västkustens Glass & Våffla HB, Senapsgatan 11, läg. 1301, Angered Alkoholhandläggaren SOF

9 Individ- och myndighetsnämnden / MODULBOENDET I SIVIK Dnr SON Nämnden får information från förvaltningen avseende modulboendet i Sivik samt boende för personer som är utan bostad i Lysekils kommun. Nämnden får även information från fastighetschefen om nuläget avseende de diskussioner som förts med samhällsbyggnadsförvaltningen angående en eventuell ansökan om nytt bygglov för bostadsmodulerna i Sivik. Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 8 september Synpunkter från Bro Samhällsförening, daterade den 14 september Nämnden översänder förvaltningens tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen med begäran om kommunstyrelsens ställningstagande i ärendet då frågan ingår i kommunstyrelsens övergripande ansvarsområde samt då nämnden ser att det skulle kunna vara möjligt att lösa boendefrågan inom Lysekils Bostäders fastigheter alternativt inom kommunens egna fastigheter. Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadsförvaltningen Fastighetschef Avdelningschef individ- och familjeomsorg

10 Individ- och myndighetsnämnden / EGENKONTROLL Dnr SON , Inga uppgifter redovisas. Avdelningschef individ- och familjeomsorg Avdelningschef individ- och myndighetsavdelning

11 Individ- och myndighetsnämnden / AVVIKELSERAPPORTERING Dnr SON Inget att rapportera vid dagens sammanträde.

12 Individ- och myndighetsnämnden / FÖRVALTNINGSCHEFEN INFORMERAR Dnr SON Förvaltningschefen informerar om följande: Skaftöhemmet Gullvivan planering för att möjliggöra fler lägenheter Upphävande av intagningsstopp på Lysekilshemmet Diskussioner förs om Arbetsmarknadsenheten (AME), som idag är organiserad under kommunstyrelsen men operativt hanteras av utbildningsnämnden, ska förändras så att det operativa ansvaret istället läggs på socialnämnden. Kommunfullmäktiges beslut om en socialnämnd i stället för en individ- och myndighetsnämnd samt en vård- och omsorgsnämnd planering för en avdelning för vård och omsorg samt en avdelning för funktionshindrade. Incident vid Kronbergsskolan. Personlarm för tjänsteman vid individ- och familjeomsorgsavdelningen. Klagomålsärende. Dnr SON

13 Individ- och myndighetsnämnden / ANMÄLNINGSÄRENDEN Nämnden tar del av följande anmälningsärenden: 1. Strömstads, Tanums, Munkedals, Sotenäs och Lysekils kommuner: Samarbetsavtal om mottagande av ensamkommande barn. Dnr SON Kommunstyrelsen, Lysekil: Protokollsutdrag, 87, Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare. Dnr SON Migrationsverket: Aktuell information om anvisning av ensamkommande barn utvidgade möjligheter. Dnr SON Länsstyrelsen Västra Götalands län: Information om ensamkommande barn och utvecklingsmedel. Dnr SON Riksrevisionen: Nyanländ i Sverige effektiva insatser för ett snabbt mottagande? Dnr SON Länsstyrelsen Västra Götaland: Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare. Dnr SON Länsstyrelserna / Migrationsverket / Arbetsförmedlingen; Informationsoch prognosbrev. Dnr SON Nämnden godkänner redovisningen av de anmälningsärenden som förtecknas i protokoll, 277, den 18 september 2014.

14 Individ- och myndighetsnämnden / REDOVISNING AV DELEGATIONSBESLUT Med stöd av individ- och myndighetsnämndens beslut om delegationsordning redovisas följande delegationsbeslut: Avgiftsbeslut, enligt socialtjänstlagen, perioden 1 juli 31 augusti 2014 Bistånd enligt socialtjänstlagen (hemtjänst, trygghetslarm, förstärkt hem team, matdistribution, särskilt boende, färdtjänst, riksfärdtjänst, dagverksamhet, korttidsplats), perioden 1 augusti 31 augusti 2014 Serveringstillstånd, sommarperioden 2014 Nämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknas i protokoll, 278, den 18 september Chef individ- och myndighetsavdelning Avdelningschef vård och omsorg

Sammanträdesprotokoll 1/13 Pensionärsrådet Rådet för funktionshinderfrågor. Sammanträdestid: 2015-03-11 kl. 8.30 11.30

Sammanträdesprotokoll 1/13 Pensionärsrådet Rådet för funktionshinderfrågor. Sammanträdestid: 2015-03-11 kl. 8.30 11.30 1/13 Rådet för funktionshinderfrågor Sammanträdestid: 2015-03-11 kl. 8.30 11.30 Lokal: Ledamöter, Maria Forsberg, ordförande Ulrika Häller Lundbäck, vice ordförande Jan-Olof Johansson, kommunstyrelsen

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott Socialnämndens arbetsutskott kallas till sammanträde måndagen den 4 maj 2015, kl. 9.00 i sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil, för behandling av följande ärenden: ÄRENDE BILAGA Upprop samt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 1 (14) Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel Sammanträdesdatum 2015-04-14 Plats och tid Socialförvaltningen, lokal: Sundborn kl. 10:00-11:15 ande S Kenneth

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 5 februari kl 16.00-18.30 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson Wiik, S ordf Jessica Danielsson, Fp Kerstin Andersson, Kd Maj-Britt Hedefur, Kd Margareta

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder Vård- och omsorgsnämndens handling nr 27/2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Vår handläggare Johanna Wennerth, utvecklingsledare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Socialnämnden 20 maj 2015

Socialnämnden 20 maj 2015 Socialnämnden Socialnämnden 20 maj 2015 Sid 85 Socialnämndens förmiddag... 3 86 Upprop/Dagordning/Justering... 4 87 Socialnämndens ordförande informerar... 5 88 Information från förvaltningen... 6 89 Delårsrapport

Läs mer

Svensk alkoholpolitik

Svensk alkoholpolitik Svensk alkoholpolitik Innehållsförteckning Sidan BAKGRUND 3 Den svenska alkoholpolitiken 3 Alkohollagen - en skyddslag 3 SERVERINGSTILLSTÅND 3 När tillstånd krävs 3 Allmänheten eller slutet sällskap 3

Läs mer

Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden

Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden Antagen av Vård och omsorgsnämnden 2015 01 02, 3. Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden Allmänt om delegation Vad innebär delegation? Delegation enligt kommunallagen (6 kap 33 38 ), innebär att

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning Föreliggande dokument är antaget av vård- och omsorgsnämnden 2015-05-06, 63 (VON/2015:23) Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod

Läs mer

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2014-10-01 ON 2014/0083 53515 Omsorgsnämnden Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-13 Socialnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen kl 15:00 18.40 Utses att justera Thomas Collberg Justeringens plats och tid Kommunkontoret 2015-05-13 17.00 Paragrafer

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-15 Socialnämnden Plats och tid Samlingssalen Valåsen kl 15:00 18:15 Utses att justera Robert Bull (S) Justeringens plats och tid Sociala Huset, Kållekärr 2015-04-16

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Stöd till utsatta grupper - barn och kvinnor

Stöd till utsatta grupper - barn och kvinnor Revisionsrapport Stöd till utsatta grupper - barn och kvinnor Stadsrevisionen Örebro kommun Januari 2010 Lena Brönnert Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning...3 2 Bakgrund...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BILDNINGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) BILDNINGSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2008-06-03 kl 15.00-17.10 Lokal: Bildningskontoret Beslutande Ledamöter: Mats Karlsson (m), ordf Ulrika Häller (m) Tom Govik (fp) Carin Friberg

Läs mer

Socialnämnden 2013.01.30 1

Socialnämnden 2013.01.30 1 Socialnämnden 2013.01.30 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.35 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BILDNINGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) BILDNINGSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2008-09-02 kl 16.00 18.25 Lokal: Beslutande Ledamöter: Mats Karlsson (m), ordf Marita Fermell-Lagrell (m), paragraf 75-78 Carina Granat (c)

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, torsdagen den 16:e april 2015 kl. 13:30 18:15 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Alf

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Överenskommelse om mottagande av vissa nyanlända 2015

Överenskommelse om mottagande av vissa nyanlända 2015 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2015-03-25 Diarienummer KSN-2015-0359 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande av vissa nyanlända 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer