MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906"

Transkript

1 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Årsredovisning 2014

2 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund. är ett familjeägt företag som har funnits i drygt 100 år. Ett företag som bygger verksamheten på långsiktiga relationer. Familjetraditionerna lever vidare och idag är tredje generationen Dinkelspiel verksam inom koncernen. Hos oss kan du välja att vara kund i Sverige eller i Luxemburg. Vi finns alltid nära till hands för dig som kund.

3 VD har ordet Kapitalförvaltning, private banking och fonder koncernen har fokuserat verksamheten till att omfatta tre tydliga kunderbjudanden kapitalförvaltning, private banking och fonder till institutioner, små och medelstora företag och privatpersoner. Vi har under året fortsatt att attrahera kapital från både nya och befintliga kunder samt samarbetspartners. s totala förvaltade kapital har under 2014 ökat från 26 miljarder kronor till 33 miljarder kronor och våra affärsområden fortsätter i stort att utvecklas enligt plan. Aktiv allokering, kostnadseffektivitet och transparens Vi erbjuder våra kunder diskretionär kapitalförvaltning och finansiell rådgivning. Varje kund får en individuell kapitalförvaltning utifrån sina specifika önskemål, behov och risktolerans. Vi hjälper även våra kunder med rådgivning kring finansiella frågor och vi har stor erfarenhet av att hjälpa till med ägar- och generationsskiften. De tre grundpelarna i s kapitalförvaltningserbjudande är; aktiv allokering, kostnadseffektivitet och transparens. För att erbjuda våra kunder en så behovsanpassad lösning som möjligt bedriver vi verksamhet i Stockholm och i Luxemburg genom Wealth Management respektive Banque. Inom verksamhetsområdet förvaltar vi idag totalt 9 miljarder kronor. Kostnadseffektiva indexfonder och aktiva fonder med hög grad av specialisering Inom fondverksamheten erbjuder två typer av fonder; kostnadseffektiva indexfonder och aktiva fonder med hög grad av specialisering med inriktning på aktier, räntor och företagsobligationer. Flera av våra fonder har levererat en mycket god avkastning och det förvaltade kapitalet i vår fondverksamhet har under 2014 ökat från 19 miljarder kronor till 24 miljarder kronor. Verksamheten investeringsprodukter avvecklas I december 2014 fattades beslutet att avveckla verksamhetsområdet investeringsprodukter under s inriktning mot kapitalförvaltning är orsaken till beslutet. Verksamheten utgör inte längre en del av kärnverksamheten. har via dotterbolaget Capital erbjudit marknaden investeringsprodukter som warranter, turbowarranter, certifikat och minifutures. Produkterna har kunnat handlas via börsen NDX. är en ansvarsfull investerare har förvaltat etiska fonder sedan mitten av 90-talet. Nu tar vi ett stort steg framåt genom att skiva under FN:s initiativ PRI (Principles for Responsible Investments) och därmed utveckla hela vårt utbud mot ansvarsfulla investeringar. Vi har anställt Fredric Nyström som ansvarig för ansvarsfulla investeringar. Bakom förstärkningen ligger ett internt arbete med vår värdegrund samt ett ökat intresse bland kunder för den här typen av bedömningar som en del i in-

4 vesteringsprocessen. Miljö och sociala frågor, likväl som etiska aspekter, är idag en naturlig del av investeringsprocessen för oss och våra kunder. Läs mer om detta på nästa uppslag. Koncernen har flera intressebolag -koncernen har flera intressebolag. Ett av bolagen är Nordnet, som är en av Nordens ledande nätbanker. Ytterligare ett intressebolag är Neqst Partner, som bedriver aktiv investeringsverksamhet inom teknologisektorn. Ny varumärkesprofil och ny hemsida Under året har vi även passat på att förtydliga vårt kunderbjudande genom att samla fond- och kapitalförvaltningstjänster under en gemensam varumärkesprofil, oavsett vilka dotterbolag som juridiskt representerar olika produkter och tjänster. Du märker detta tydligast på vår nya hemsida med adress Välkommen att besöka oss när det passar dig. Nordnet ledande Nordisk nätbank Nordnet, som är koncernens största intressebolag, fortsätter att utvecklas starkt och presenterar intäkter för helåret på 1,1 miljarder kronor och ett resultat efter skatt om knappt 300 miljoner kronor, ett av de högsta i bolagets historia. Nordnets vision är att bli de nordiska spararnas förstahandsval när det gäller sparande och investeringar. Neqst Partner riskkapitalbolag som investerar i teknologiföretag i Norden Neqst Partner har utvecklats väl under det gångna året. Neqst förvaltar innehav i sammanlagt nio företag och huvuddelen av dessa har haft en bra tillväxt i såväl omsättning som resultat under året. Johan Malm, VD

5 Marknadskommentar Valutaeffekten hade stor påverkan och kronan försvagades mot de flesta stora valutorna 2014 blev ett hyggligt år för de flesta aktiemarknader räknat i lokal valuta, och ett mycket bra år om man räknar om utvecklingen till svenska kronor. Valutaeffekten hade således stor påverkan och kronan försvagades mot de flesta stora valutorna. Till exempel tappade kronan 20 procent mot den amerikanska dollarn men även mot andra valutor utvecklades kronan svagt. USA steg med knappt 38 procent mätt i kronor och blev därmed den överlägset starkaste marknaden ur ett regionalt perspektiv. Den svenska aktiemarknaden steg med 15 procent, vilket var mer linje med övriga stora regioner uttryckt i svenska kronor. Svenska statsobligationer steg med 12 procent medan företagsobligationer steg med mellan 3 och 8 procent. Tilltagande volatilitet på världens aktiemarknader De globala aktiemarknaderna utvecklades starkt under det första halvåret men präglades under det andra halvåret av en tilltagande volatilitet. Detta berodde på flera faktorer där en av de viktigaste var att den amerikanska riksbanken Federal Reserve avslutade sina obligationsköp och signalerade att man ville börja höja styrräntan under Den globala ekonomin upplevde en tillväxtsvacka under senare delen av året vilket också bidrog till den ökade osäkerheten. Även det kraftigt fallande oljepriset spädde på turbulensen, speciellt i länder med stor produktion av olja. Även om det lägre oljepriset inverkar positivt på oljekonsumerande länder var fallet så snabbt och djupt att det fick något oväntade konsekvenser. Exempelvis ansåg Bank of Japan att det gjorde det svårare för dem att uppnå deras inflationsmål och valde att stimulera ytterligare under hösten, även om man också ansåg att ekonomin behövde mer hjälp att återhämta sig efter den recession som blev följden av momshöjningen under våren. Rysslands konflikt med Ukraina är även en starkt bidragande orsak till ökad generell osäkerhet och tillsammans med oljeprisfallet huvudskälet till att den ryska aktiemarknaden uppvisade ett svagt år även om hela tillväxtmarknadskomplexet tappade i värde mätt i dollar. Räntor för första gången till nivåer under noll Räntemarknaderna steg i värde under året då räntor föll från redan rekordlåga nivåer, drivna av lägre inflations- och tillväxtförväntningar. Bland annat sjönk vissa räntor för första gången till nivåer under noll, även i Sverige. Detta innebär att man som investerare nu ställs inför utmaningar och förutsättningar som saknar historiska paralleller och därmed också ställer högre krav än någonsin på oss finansiella marknadsaktörer. Pablo Bernengo, Investeringschef

6 Ansvarsfulla investeringar Att vara en ansvarsfull investerare från tanke till handling Sedan ett halvår tillbaka tillhör den skara på 1200-talet investerare som skrivit under det FNstödda initiativet för ansvarsfulla investeringar Principles for Responsible Investments (PRI). När vi som investerare skriver under PRI:s sex principer förpliktigar vi oss att integrera miljö- och sociala kriterier i investeringsprocesserna och ägarstyrningen. Att skriva under ett initiativ är en sak, men vad innebär det för oss i praktiken? Vikten av att bygga en kultur kring frågorna Den första frågan vi ställer oss är hur kan vi som investerare göra skillnad och vad är affärsnyttan? Genom åren har vi lärt oss vikten av att utvecklas och ständigt utforska nya möjligheter när det gäller investeringar. Även om kundernas efterfrågan styr in oss på banan så är arbetet väl förankrat i vår egen värdegrund och ledning och styrelse är med på tåget från början. bedömer vad som är en hållbar investering fastställer hur bolagen ska väljas ut påverkar bolagen att utvecklas i en mer hållbar riktning Det är på det här sättet vi som investerare kan göra skillnad på riktigt. Nära och löpande dialog med kunderna Att säga att vi tar ansvar men inte berätta hur vi gör det skapar inte förtroende i frågan. Därför är det viktigt med en tydlig och begriplig kommunikation samt en nära och löpande återrapportering om vad vi gör inom området. Du kan enkelt följa vårt arbete med ansvarsfulla investeringar på hemsidan med adress Resurser och engagemang är A och O För att orientera sig bland alla nya termer, uttryck och förhållningssätt och samtidigt nå resultat måste det finnas både intresse samt tid och resurser för att leda arbetet. På är Fredric Nyström den person som är 100 procent dedikerad till uppgiften att leda utveckling och implementering av vår policy för ansvarsfulla investeringar. Det innebär att Fredric i nära samarbete med förvaltarna; Fredric Nyström, chef ansvarsfulla investeringar

7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 koncernen i sammandrag... 2 Förvaltningsberättelse... 3 Koncernens resultaträkning... 5 Koncernens rapport över finansiell ställning... 6 Koncernens rapport över förändring i eget kapital... 7 Koncernens rapport över kassaflöde... 8 Koncernens noter... 9 Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets balansräkning Moderbolagets förändring i eget kapital Moderbolagets rapport över kassaflöde Moderbolagets noter Årsredovisningens undertecknande Revisionsberättelse

8 koncernen i sammandrag Sammandrag av koncernens resultat- och balansräkningar Resultaträkning, mkr Provisionsintäkter 225,4 209,8 184,0 239,0 361,2 Provisionskostnader -112,7-98,4-66,8-27,4-64,8 Ränteintäkter 15,4 15,6 20,4 33,1 72,7 Räntekostnader -3,8-3,8-7,2-10,3-8,5 Nettoresultat av finansiella transaktioner 24,3 20,5-7,1 30,0 29,2 Övriga rörelseintäkter 28,5 8,8 12,3 13,1 26,0 Summa rörelseintäkter 177,1 152,5 135,7 277,5 415,8 Summa rörelsekostnader -193,6-176,7-251,2-411,8-420,9 Kreditförluster, netto Resultatandel från intressebolag 101,8 88,8 68,7 106,2 76,3 Rörelseresultat 85,4 64,6-46,8-28,1 71,2 Tillgångar 2 063, , , , ,1 Skulder och eget kapital Skulder 1 139, , ,7 776, ,2 Minoritet 3,4 2,8 2,7 15,3 58,4 Eget kapital 920,6 874,1 838,2 926,9 981,5 Summa skulder och eget kapital 2 063, , , , ,1 Nyckeltal Avkastning på eget kapital % 9,3 7,4-7,5-3 6 Soliditet % Genomsnitt antal anställda Nettoresultat per anställd, tkr Avkastning på tillgångar, %

9 Förvaltningsberättelse koncernen Styrelsen och verkställande direktören för E. J:or AB, org. nr , får härmed avge årsredovisning för moderbolaget samt koncernen för räkenskapsåret är moderbolag i koncernen och har sitt säte i Stockholm. Bolaget ägs av medlemmar av familjen Dinkelspiel. Resultatutveckling samt väsentliga händelser under året Koncernens rörelseintäkter uppgår till 177,1 mkr (152,5 mkr) och rörelseresultatet uppgår till 85,3 mkr (64,6 mkr). Moderbolaget svarar för koncernledning och kontrollfunktioner. Bolagets målsättning är att nå hög avkastning genom utdelning och värdetillväxt i dotterbolagen och intresseföretag. Moderbolaget visade rörelseintäkter uppgående till 22,7 mkr (15,1 mkr) och ett resultat efter finansiella poster på -111,4 mkr (-19,3 mkr). Resultatförsämringen beror i all väsentlighet på koncerninterna transaktioner. Fondförvaltning Fondförvaltningsverksamheten bedrivs av E. J:or Asset Management AB genom det helägda dotterbolaget E. J:or Fonder AB. Bolaget bedriver förvaltning av värdepappersfonder. Förvaltningsverksamheten är i huvudsak inriktad på indexfonder samt kredit- och ränteförvaltning. Förmögenhetsförvaltning Verksamheten bedrivs av Banque S.A. i Luxemburg samt E. J:or Wealth Management AB med säte i Sverige. Förmögenhetsförvaltning visade rörelseintäkter på 83,8 mkr (86,4 mkr) och ett rörelseresultat på 0,5 mkr (1,3 mkr) för räkenskapsåret Investeringsprodukter Affärsområdet Investeringsprodukter bedrivs inom bolaget E. J:or Capital AB. Verksamheten visade rörelseintäkter om 18,1 mkr (17,3 mkr) och ett rörelseresultat på -15,2 mkr (-12,2 mkr). Intressebolag Nordnet, koncernens största intressebolag, erbjuder tjänster som gör det enkelt att spara, placera och låna. Med smarta lösningar och ett modernt synsätt vänder sig Nordnet till aktiva sparare i de nordiska länderna. Nordnets vision är att bli Nordens ledande bank inom sparande, med enkelheten och kunderna i centrum och med spararnas bästa för ögonen. Nordnet AB (publ) är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet har ca aktiva konton ( ) i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Intressebolaget visar ett rörelseresultat på 337,0 mkr (294,0 mkr) för koncernen äger ca 30% (30%) av Nordnet. Neqst, koncernens private equity satsning, är nu inne på sitt åttonde investeringsår. Omsättningen i de bolag som ingår i portföljen uppgår 2014 till ca 1,8 mdr varav Neqst andel är ca 1 mdr. Fondförvaltning visade rörelseintäkter på 59,4 mkr (55,8 mkr) och ett rörelseresultat på 6,6 mkr (4,8 mkr) för räkenskapsåret Rörelseintäkter i mkr Rörelseresultat i mkr Fondförvaltning 59,4 55,8 6,7 4,8 Förmögenhetsförvaltning 83,8 86,4 0,5 1,3 Investeringsprodukter 18,1 17,3-15,2-12,2 Övrigt 15,8-7,0 93,3 70,4 Summa 177,1 152,5 85,3 64,5 3

10 Finansiell ställning Eget kapital uppgick vid årsskiftet till 924 mkr (877 mkr). Personal och löner Medelantalet anställda har under året utgjort 78 (82) personer, varav 14 (13) personer i moderbolaget. Antalet män uppgår till 56 (58), varav 8 (7) st. i moderbolaget. Löner och andra ersättningar inkl. sociala avgifter för koncernen och moderbolaget framgår av not K13 och M5. Styrelsens arbete Styrelsen har sammanträtt vid sex tillfällen under året. Vid mötena har bland annat följande områden behandlats: Resultatuppföljning, risk och likviditet Långsiktig strategi Genomgång och uppföljning av dotter- och intressebolagens utveckling Risker Bolaget och koncernens risker överensstämmer i allt väsentligt med de risker som dotterbolagen och intressebolagen är utsatta för. Detaljerade beskrivningar finns återgivna i respektive bolags årsredovisningar, se not K34. Prognos På grund av stor osäkerhet avseende marknadsutveckling lämnas inte någon resultatprognos för Miljö och klimat gruppen vill bidra till en hållbar utveckling genom att ta ansvar för den effektförbrukning vår verksamhet har på miljön. väger in miljöaspekten i de fall det är tillämpligt och strävar alltid efter att hålla ner konsumtionen generellt för att spara på miljön och kostnaderna. Väsentliga händelser efter 2014 års utgång I slutet av 2014 fattades ett beslut om att Capital skall avvecklas under Avvecklingen bestämdes som en konsekvens av att går mot att renodla gruppens verksamheten för att enbart erbjuda tjänster inom kapitalförvaltning. Parallellt med arbetet kring avvecklingen söker verksamheten en ny ägare och skulle detta materialiseras kommer bolaget istället att säljas. Om avvecklingen fullföljs kommer det att ske under ordnade former vilket innebär att verksamheten drivs vidare tills dess att samtliga produkter löpt ut. Koncernen sjösätter ett delägarprogram under 2015 som riktar sig till nyckelpersoner inom organisationen. Strukturen för delägarprogrammet finns i bolaget E. J:or Asset Management AB som i samband med detta även förvärvar bolaget E. J:or Wealth Management AB från koncernens moderbolag. I början av 2015 tecknades ett avtal med Pareto om delbetalning av tilläggsköpeskillingen som ackumulerats från det datum då Pareto förvärvade aktierna i Fondkommission fram till och med Intäkten redovisas under övriga intäkter och betalning har erhållits under Förslag till vinstdisposition Enligt upprättad koncernbalansräkning uppgår koncernens disponibla vinstmedel till tkr. Ingen avsättning till bundna reserver är erforderlig. Nedan presenteras fritt eget kapital i moderbolaget: Till årsstämmans förfogande står Balanserad vinst Årets resultat Styrelsen och verkställande direktören föreslår följande vinstdisposition: Till aktieägarna utdelas (motsvarande kr per aktie) I ny räkning balanseras Det är styrelsens bedömning, med beaktande av såväl marknadssituationen som bolagets ställning, att den föreslagna utdelningen inte begränsar företagets möjlighet att fullfölja sina åtaganden eller att bedriva verksamheten utifrån gällande affärsplan. Verksamhetens resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalyser. Samtliga belopp anges tusental svenska kronor om inget annat anges. 4

11 Koncernens resultaträkning Belopp i tkr Not Provisionsintäkter K Provisionskostnader K Ränteintäkter K Räntekostnader K Erhållna utdelningar K Nettoresultat av finansiella transaktioner K Övriga rörelseintäkter K Summa rörelseintäkter Rörelsekostnader Allmänna administrationskostnader K Avskrivning och nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar K Övriga rörelsekostnader K Summa rörelsekostnader Resultat före kreditförluster Resultatandel från intressebolag K Rörelseresultat Aktuell skatt K Uppskjuten skatt K Årets resultat Kvarvarande verksamhet Varav hänförligt till Moderbolagets aktieägare Minoritetsintresse Årets resultat Koncernens rapport över totalresultat Årets resultat från kvarvarande verksamhet Årets resultat från avyttrad verksamhet - - Omräkning av utländsk verksamhet Totalresultat Varav hänförligt till Moderbolagets aktieägare Kvarvarande verksamhet Minoritetsintresse Kvarvarande verksamhet Totalresultat

12 Koncernens rapport över finansiell ställning Belopp i tkr Not Koncernens tillgångar Likvida medel / Utlåning till kreditinstitut K Utlåning till allmänheten K Obligationer och andra räntebärande värdepapper K Aktier och andelar, övriga K Kapitalandelar i intressebolag K Immateriella tillgångar K Materiella tillgångar K22,K Övriga tillgångar K Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter K Summa tillgångar Koncernens skulder och eget kapital Skulder Skulder till kreditinstitut K In- och upplåning från allmänheten K Övriga skulder K Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter K Summa skulder Eget kapital Eget kapital Aktiekapital ( aktier) Bundna reserver Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Minoritetsintresse Totalt eget kapital Summa skulder och eget kapital STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER Ställda säkerheter för egna skulder K Eventualförpliktelser K

13 Koncernens rapport över förändring i eget kapital EGET KAPITAL 2013 Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Aktiekapital Balanserad vinst Årets resultat Summa Bundna reserver och kapitalandelsfond Minoritetsintresse Totalt eget kapital Balans vid årets ingång Vinstdisposition Förändring av minoritetsintressen Omföring mellan fritt och bundet kapital Årets resultat Övrigt totalresultat Totalresultat Transaktioner med ägarna Utdelningar Balans vid årets utgång EGET KAPITAL 2014 Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Aktiekapital Balanserad vinst Årets resultat Summa Bundna reserver och kapitalandelsfond Minoritetsintresse Totalt eget kapital Balans vid årets ingång Vinstdisposition Förändring av minoritetsintressen Omföring mellan fritt och bundet kapital Årets resultat Övrigt totalresultat Totalresultat Transaktioner med ägarna Utdelningar Balans vid årets utgång

14 Koncernens rapport över kassaflöde Belopp i tkr Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet mm Avskrivningar Resultatandel intressebolag Skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Rörelsekapital Förändring av aktier och andelar Förändring av övriga omsättningstillgångar Förändring av övriga rörelseskulder Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar av immateriella anläggningstillgångar Investering av materiella anläggningstillgångar Investering av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets början Omräkningsdifferenser Likvida medel vid årets slut Erhållen utdelning och ränta samt erlagd ränta Erhållen utdelning Erhållen ränta Erlagd ränta Följande komponenter ingår i likvida medel Utlåning till kreditinstitut 1) ) I beloppet ingår utlåning till kreditinstitut med en löptid kortare än 30 dagar

15 Koncernens noter K1. Företagsinformation Årsredovisningen samt koncernredovisningen för, organisationsnummer , för det räkenskapsår som slutar den 31 december 2014 har godkänts av styrelsen och verkställande direktören den 24 april 2015 och kommer att föreläggas årsstämman den 6 maj 2015 för fastställande. Moderbolaget är ett holdingbolag vars huvudsakliga verksamhet består i att äga och förvalta aktier och andelar i företag verksamma inom den finansiella sektorn. K2. Grunder för upprättande av redovisningen Allmänt Samtliga poster i balansräkningen är omsättningstillgångar, om inte annat särskilt anges. Samtliga belopp anges i bolagets funktionella valuta, vilket är svenska kronor, om inget annat särskilt anges. Överensstämmelse med normgivning och lag Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) godkända av EU. Därutöver tillämpas lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut (ÅRKL) och Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25). Vidare har Rådet för finansiell rapportering RFR 1 tillämpats. Dotterbolag redovisas enligt förvärvsmetoden i enlighet med IAS 27 om Koncernredovisning. Metoden innebär att förvärv av dotterbolag betraktas som en transaktion varigenom koncernen indirekt förvärvar dotterbolagets tillgångar och övertar dess skulder och eventualförpliktelser. Skillnaden mellan anskaffningsvärdet för dotterbolagets aktier och det verkliga värdet av förvärvade tillgångar utgör goodwill. Innehav i intresseföretag, där röstetalet inklusive aktier som via avtal är möjliga att teckna, uppgår till minst 20 procent och högst 50 procent, redovisas enligt kapitalandelsmetoden. I koncernens resultaträkning utgörs Resultat från andelar i intresseföretag av koncernens andel av intresseföretagens redovisade resultat efter finansiella poster justerat för minoritetsintresse. Intressebolagens skatter är redovisade under koncernens totala skatt. Kapitalandelar i intresseföretag upptas till koncernens andel i bolagens egna kapital efter justering för orealiserade internvinster och oavskrivna övervärden. I koncernens balansräkning förändras det redovisade värdet på aktieinnehaven med koncernens andel av respektive företags resultat efter skatt minskat med erhållna utdelningar. Utländsk valuta Transaktioner i utländsk valuta omräknas till funktionell valuta utifrån den valutakurs som föreligger på transaktionsdagen. Monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta räknas om till funktionell valuta till den valutakurs som föreligger på balansdagen. Valutakursdifferenser som uppstår vid omräkningarna redovisas i resultaträkningen. Icke monetära poster i utländsk valuta vilka är värderade till historiskt anskaffningsvärde värderas till funktionell valuta med valutakursen vid den ursprungliga transaktionstidpunkten. Omräkning av utländska dotterföretag Koncernredovisningen presenteras i svenska kronor vilket också är moderbolagets funktionella valuta och rapporteringsvaluta. Bolag ingående i koncernen värderas med den funktionella valutan. Omräkningen innebär att samtliga tillgångar, avsättningar och skulder omräknas till balansdagens kurs och att samtliga poster i resultaträkningen omräknas till genomsnittskurs under rapporteringsperioden varvid valutakursdifferens förs via övrigt totalresultat till eget kapital. K3. Ändrade redovisningsprinciper Nya och ändrade standarder och tolkningar 2014 Nedan redogörs för nya och ändrade standarder och tolkningar som har trätt ikraft och kan påverka bolagets finansiella rapporter. Nya och ändrade standarder och tolkningar under året bedöms inte haft någon inverkan på bolagets finansiella rapporter för Nya och ändrade standarder och tolkningar som ännu inte trätt ikraft International Accounting Standards Board (IASB) har givit ut följande nya och ändrade standarder vilka ännu inte trätt ikraft men som framgent kan få påverkan på bolagets finansiella rapporter. IFRS 9 Finansiella Instrument Ovanstående nya och ändrade standarder och tolkningar har ännu inte tillämpats av bolaget. För de standarder som godkänts gör bolaget bedömningen att ändringarna inte kommer att medföra någon väsentlig påverkan på de finansiella rapporterna. För ännu ej 9

16 godkända standarder har bolaget inte genomfört en detaljerad analys av effekterna och kan därför inte kvantifiera effekterna. K4. Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver att koncernens ledning gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Finansiella instrument som innehas för handel värderas till verkligt värde i balansräkningen med värdeförändringar redovisade i resultaträkningen. Fastställande av verkligt värde av finansiella instrument innefattar kritiska bedömningsfaktorer som kan påverka redovisningsprinciper och de finansiella rapporterna. Vid bestämmande av verkligt värde har bedömningar gjorts vid avgörande om marknaden för finansiella instrument är aktiv eller inaktiv, val av värderingsteknik samt klassificering av finansiella instrument i den hierarki för verkligt värde som redogörs för i IFRS 13. Koncernen redovisar en uppskjuten skattefordran som hänför sig till skattemässiga underskott. Koncernens bedömning är att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. K5. Tillämpade redovisningsprinciper Intäktsredovisning Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Tidpunkten för redovisning av intäkter infaller när det ekonomiska utfallet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, de väsentliga riskerna är överförda på köparen och det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen kommer att tillfalla bolaget. Nedan redogörs för bolagets mest väsentliga intäkter. Provisionsintäkter Provisionsintäkter samt rådgivningsarvoden intäktsredovisas löpande i takt med att de intjänas. Detta medför att projekt resultatavräknas i förhållande till färdigställandegrad. Intäkter redovisas inte om det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna inte kommer att tillfalla bolaget. Räntenetto Ränteintäkter avseende utlåning till kreditinstitut och utlåning till allmänheten redovisas som intäkt när de intjänas, vilket innebär att ränteintäkter periodiseras till den period de avser. Nettoresultat av finansiella transaktioner Posten nettoresultat av finansiella transaktioner innehåller de realiserade och orealiserade värdeförändringar som uppstått med anledning av finansiella transaktioner samt valutavinster och förluster på finansiella tillgångar värderade till verkligt värde. Övriga rörelseintäkter Övriga rörelseintäkter avser intäkter från bland annat koncerninterna tjänster. Intäkterna redovisas som intäkt den period tjänsten utförs och tillhandahålls till kund. Kostnadsredovisning Rörelse- och administrationskostnader, ersättningar till anställda, övriga personalkostnader samt lånekostnader kostnadsförs löpande för den period de avser. Pensioner Samtliga pensionsplaner är avgiftsbestämda. Bolagets resultat belastas med kostnader i takt med att pensionerna intjänas. Några pensionsavsättningar föreligger ej då bolaget i samband med premiebetalning fullgjort sina förpliktelser. Leasing Samtliga leasingavtal är redovisade som operationella. Leasingavgifterna redovisas som övrig rörelsekostnad. Skatter Koncernens totala skatt utgörs av aktuell och uppskjuten skatt. Aktuell skatt utgörs av skatt som skall erhållas eller betalas för innevarande år. Hit hör även justeringar av tidigare taxeringsår. Uppskjuten skatt beräknas utifrån temporära skillnader, dvs. skillnader mellan skattemässig och redovisningsmässig värdering av tillgångar och skulder. Uppskjutna skatteskulder reserveras fullt ut medan uppskjutna skattefordringar endast redovisas i den mån de sannolikt beräknas kunna utnyttjas. Finansiella instrument Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar på tillgångssidan bland annat likvida medel, kundfordringar, aktier, lånefordringar och obligationsfordringar samt derivat. Bland skulder och eget kapital återfinns bland annat leverantörsskulder, låneskulder, korta aktiepositioner samt derivat. Finansiella tillgångar En finansiell tillgång tas upp i balansräkningen när bolaget blir part enligt instrumentets avtalsmässiga 10

17 villkor. Kundfordringar tas upp i balansräkningen när faktura har skickats. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller bolaget förlorar kontrollen över dem. Detsamma gäller för del av en finansiell tillgång. Förvärv och avyttring av finansiella tillgångar redovisas därmed på affärsdagen, som utgör den dag då bolaget förbinder sig att förvärva eller avyttra tillgången. IAS 39 klassificerar finansiella instrument i kategorier. Klassificeringen beror på avsikten med förvärvet av det finansiella instrumentet. Följande kategorier tillämpas av bolaget: Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen Denna kategori består av två undergrupper; dels finansiella tillgångar som innehas för handel och dels andra finansiella tillgångar som företaget initialt valt att placera i denna kategori. En finansiell tillgång klassificeras som innehav för handel om den förvärvas i syfte att säljas på kort sikt. Exempel på tillgångar som klassificeras i denna kategori är aktier, andelar samt derivat. Tillgångar i denna kategori värderas löpande till verkligt värde med värdeförändringar redovisade i resultaträkningen. Enligt IFRS 13 skall värderingar till verkligt värde klassificeras genom användning av en klassificeringshierarki för verkligt värde som återspeglar betydelsen av de indata som använts vid värderingarna. Klassificeringen omfattar tre nivåer. Nivå 1 Samtliga tillgångar i denna kategori värderas till ojusterade noterade priser för identiska tillgångar på aktiva marknader. Indata på Nivå 1 hämtas från tillgångens huvudmarknad och i avsaknad av detta används indata från den mest fördelaktiga marknaden. Finansiella instrument i denna nivå omfattar likvida noterade aktier, börshandlade fonder (ETF:er) samt en mindre andel derivat. Nivå 2 Tillgångar eller skulder som klassificeras i nivå 2 skall värderas utifrån indata som är observerbara för tillgången eller skulden antingen direkt, dvs. som priser, eller indirekt, härledda från priser. Observerbar indata innefattar noterade priser på liknande tillgångar, räntor och avkastningskurvor som är observerbara, implicita volatiliteter och kreditspreadar. Finansiella instrument i nivå 2 innefattar derivat och obligationer. För koncernens innehav i finansiella tillgångar som klassificeras i nivå 2 saknas en aktiv marknad. En icke aktiv marknad kan föreligga när: nivån på volym och transaktioner för tillgången eller skulden är låg. endast ett fåtal nyligen genomförda avslut finns att tillgå. noterade priser inte baseras på aktuell information. det föreligger en stor spread mellan köp och säljkurs. Koncernen anser att en aktiv marknad föreligger om spreaden mellan köp- samt säljkurs vid stängning understiger 10 % och senaste avslut under dagen ligger inom spreaden. Definitionen av aktiv marknad har tagits fram för att begränsa risken för en felaktig prissättning som kan uppstå till följd av mindre avslut vilka inte representerar faktiska och regelbundet förekommande marknadstransaktioner. Om marknaden för ett finansiellt instrument inte är aktiv, tar koncernen fram det verkliga värdet genom att använda en värderingsteknik. Värderingstekniker innefattar optionsvärderingsmodeller. Dotterbolaget Capital erbjuder börshandlade investeringsprodukter i form av minifutures, warranter, turbowarranter och certifikat. Produkterna är noterade på Nordic Derivatives Exchange och priser ställs dagligen för samtliga instrument. Bolagets bedömning är att marknaden för dessa produkter inte är att anse som aktiv. Bedömningen grundar sig i att det, trots förekomst av noterade priser, inte sker ett tillräckligt antal avslut per instrument enligt ovanstående definition av aktiv marknad. Vid värdering av ovannämnda produkter använder bolaget en från handlarna oberoende värderingsmodell baserad på Black & Scholes samt även andra för ändamålet framtagna oberoende värderingsmodeller. Derivatets värde baseras på ett antal värderingsvariabler där volatilitet vanligtvis utgör en betydande faktor. Med volatilitet avses hur rörligt en underliggande akties pris är. Volatiliteten som används vid bestämmande av det verkliga värdet har sin grund i den volatilitetsuppskattning som återspeglar det pris som bolaget åtar sig att köpa samt sälja emitterade produkter på NDX. Dagliga stickprovskontroller genomförs för att fastställa att volatiliteten inte 11

18 understiger Bloombergnoterad implicerad 30 och 60 dagars volatilitet samt skattad historisk volatilitet. Om något av ovanstående indikerar behov av fördjupad analys kontrolleras marknadsimplicerad volatilitet från marknaden för handlade optioner på Nasdaq OMX. Capital handlar även med börshandlade optioner. Utgångspunkten är att bolagets innehav av optioner ska värderas utifrån noterade priser från en aktiv marknad enligt ovan definition. Vid avsaknad av aktiv marknad ska bolaget använda sig av en modellvärdering med i första hand volatilitetsantaganden baserade på marknadsobservationer. För optionalitet är den främsta värderingsparametern inte priset i sig, utan den volatilitet till vilken en options pris kan översättas. En enskild option kan ha en sämre likviditet, men för alla optioner med samma underliggande kan det ändå finnas tillräckligt med likvida marknadspriser för att kunna härleda en volatilitetsyta till vilken varje enskild option kan värderas till verkligt värde. Optionerna värderas främst systemmässigt av de modeller som finns i det oberoende risksystemet. Risksystemet skattar dagligen, strax före stängning, en volatilitetsyta för respektive underliggande som sedan utgör grund för värderingen av bolagets innehav i optioner. Nivå 3 Finansiella instrument klassificerade i nivå 3 värderas utifrån indata som anses vara icke observerbar för tillgången eller skulden. Instrument i denna kategori har värderats i enlighet med en värderingsteknik där minst en variabel, som kan ha väsentlig påverkan på värderingen, inte utgör observerbar marknadsdata. För aktier och andelar görs en analys av bolagets finansiella ställning. Lånefordringar och kundfordringar Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar, som inte utgör derivat, med fasta betalningar eller med betalningar som går att fastställa, och som inte är noterade på en aktiv marknad. Exempel på tillgångar som klassificeras i denna kategori är likvida medel/utlåning till kreditinstitut, utlåning till allmänheten, kundfordringar, långfristiga fordringar och övriga tillgångar (exklusive derivat). Likvida medel består av kassamedel samt omedelbart tillgängliga tillgodohavanden hos banker och motsvarande institut samt kortfristiga likvida placeringar med en löptid från anskaffningstidpunkten understigande tre månader vilka är utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer. Utlåningen till allmänheten säkerställs genom i huvudsak värdepapper i depå och redovisas i balansräkningen efter avdrag för konstaterade och sannolika kreditförluster. Konstaterade förluster är sådana som bedömts vara beloppsmässigt slutgiltigt fastställda. Med sannolika kreditförluster avses skillnaden mellan kreditbeloppet och vad som beräknas inflyta med hänsyn till kredittagarens återbetalningsförmåga samt säkerhetens värde. Kundfordringar och övriga fordringar redovisas till det belopp som förväntas inflyta och bedöms individuellt. Kundfordringar och övriga fordringar har kort förväntad löptid och värderas utan diskontering till nominellt värde. Nedskrivningar av kundfordringar och övriga fordringar redovisas bland rörelsens kostnader. Finansiella skulder Finansiella skulder kan klassificeras som finansiella skulder till verkligt värde med värdeförändring via resultaträkningen eller som övriga finansiella skulder. Finansiella skulder tas upp när motparten har presterat och avtalsenlig skyldighet föreligger att betala, även om faktura ännu inte mottagits. Leverantörsskulder tas enbart upp när faktura mottagits. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för del av en finansiell skuld. Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen Denna kategori består av finansiella skulder som innehas för handel samt derivat. Skulder i kategorin värderas löpande till verkligt värde med värdeförändringar redovisade i resultaträkningen. Fastställande av verkligt värde framgår under Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen ovan. Övriga finansiella skulder Övriga finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. Exempel på skulder som värderas i denna kategori är leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder (exklusive derivat). Dessa skulder har en kort förväntad löptid och värderas utan diskontering till nominellt belopp. In- och upplåning från allmänheten består i huvudsak av kortfristig upplåning från allmänheten. Dessa skulder kategoriseras som övriga finansiella skulder och värderas till upplupet anskaffningsvärde. Värdepapperslån Utlånade aktier ligger kvar i eget lager. Inlånade värdepapper upptas ej som tillgång. Värdepapperslån kan förekomma i koncernens dotterbolag 12

19 Capital där de hanteras via verksamhetens Prime Broker vilket innebär att de värdepapper som ryms inom ett så kallat pooled account kan fritt lånas ut av Prime Brokern. Per årsskiftet uppgick värdet av utlånade värdepapper till 2,5 msek. Nettoredovisning Nettoredovisning av tillgångar och skulder har skett i enlighet med IAS 32. Detta innebär att tillgångar och skulder redovisas med ett nettobelopp när koncernen har en legal rätt att kvitta de redovisade beloppen och har för avsikt att reglera posterna med ett nettobelopp eller att samtidigt realisera tillgången eller skulden. Finansiella tillgångar och skulder som lyder under rättsligt bindande ramavtal om nettning eller liknande avtal som inte presenteras netto i balansräkningen är arrangemang som vanligtvis träder i laga kraft i händelse av insolvens eller vid betalningsinställelse men inte under normala affärsförhållanden eller arrangemang där koncernen inte har intentionen att avveckla instrumenten samtidigt. Dotterbolaget Capital har ramavtal om nettning med verksamhetens Prime Broker, se not K25. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod, vilken bedöms vara mellan tre och fem år. Bedömning av en tillgångs restvärde och nyttjandeperiod görs årligen. Immateriella anläggningstillgångar Goodwill som uppstår vid förvärv av dotterföretag eller intresseföretag är en tillgång med obestämbar nyttjandeperiod vilken innebär att tillgången inte skall skrivas av. I enlighet med IAS 36 prövar koncernen om det föreligger ett nedskrivningsbehov för en immateriell tillgång med obestämbar nyttjandeperiod genom att jämföra dess återvinningsvärde med dess redovisade värde. Detta sker, av koncernen, årligen och närhelst det finns tecken på en värdenedgång för den immateriella tillgången. Andra immateriella tillgångar består i huvudsak av förvärvade IT-system. Dessa redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod, vilken bedöms vara mellan tre och fem år. Bedömning av en tillgångs restvärde och nyttjandeperiod görs årligen. Ställda säkerheter och eventualförpliktelser Består i huvudsak av ställda säkerheter i form av värdepapper och likvida medel. 13

20 K6. Klassificering av koncernens balansräkning Fin.instr värderade till verkligt värde Låne- och kundfordringar Övriga finansiella skulder Icke fin. tillgångar /skulder Totalt TIllgångar Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Obligationer och andra räntebärande värdepapper Aktier och andelar Kapitalandelar i intressebolag Immateriella tillgångar Materiella tillgångar Övriga tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa Skulder och eget kapital Skulder till kreditinstitut In- och upplåning från allmänheten Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Eget kapital inkl. minoritet Summa Fin.instr värderade till verkligt värde Låne- och kundfordringar Övriga finansiella skulder Icke fin. tillgångar /skulder Totalt TIllgångar Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Obligationer och andra räntebärande värdepapper Aktier och andelar Kapitalandelar i intressebolag Immateriella tillgångar Materiella tillgångar Övriga tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa Skulder och eget kapital Skulder till kreditinstitut In- och upplåning från allmänheten Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Eget kapital inkl. minoritet Summa

21 Utländsk valuta i koncernen Netto exponering EUR USD GBP AUD CHF NOK CAD DKK Övriga valutor Summa i tkr SEK I summa tillgångar EUR USD GBP AUD CHF NOK CAD DKK Övriga valutor Summa i tkr SEK I summa skulder EUR USD GBP AUD - - CHF NOK CAD DKK Övriga valutor Summa i tkr SEK K7. Provisionsintäkter Betalningsförmedlingsprovisioner Värdepappersprovisioner Förvaltningsarvoden, fonder Arvoden

22 K8. Provisionskostnader Värdepappersprovisioner Övriga provisioner K9. Räntenetto Ränteintäkter Ränteintäkter på utlåning till kreditinstitut Ränteintäkter på utlåning till allmänheten Ränteintäkter på räntebärande värdepapper Övriga ränteintäkter Summa ränteintäkter Räntekostnader Räntekostnader för skulder till kreditinstitut Räntekostnader för in- och upplåning från allmänheten Övriga räntekostnader Summa räntekostnader Räntenetto K10. Erhållna utdelningar Utdelningar från aktier/andelar redovisade under tillgångar Summa erhållna utdelningar

23 K11. Nettoresultat av finansiella transaktioner Realisationsresultat Aktier/andelar Räntebärande värdepapper Övriga Summa realisationsresultat Orealiserade värdeförändringar Aktier/andelar Räntebärande värdepapper Övriga Summa orealiserade värdeförändringar Valutaresultat Summa nettoresultat av finansiella transaktioner K12. Övriga rörelseintäkter Övriga intäkter Summa övriga rörelseintäkter

24 K13. Allmänna administrationskostnader Personalkostnader Lokalkostnader Revisionsarvode Arvoden Handel/Marknadsinformationskostnader IT/Datakostnader Telekostnader Resekostnader Representationskostnader Övriga administrationskostnader Summa allmänna administrationskostnader Moderbolaget redovisar en reserv om 14 mkr under övriga administrationskostnader för avvecklingen av dotterbolaget Capital. Koncernen har leasingavtal avseende bilar och kopiatorer. Resultatet har belastats med leasingavgifter om (2 343) tkr. Koncernen hyr lokaler i Sverige på 5 år och det nuvarande avtalet löper ut den Ett nytt avtal har tecknats som gäller från till och med I Luxemburg hyr banken lokaler på sex år och det nuvarande avtalet löper ut Löner 2014 Fast Lön Rörlig lön Pension exkl. löneskatt Ersättningar och förmåner Total ersättning under året Verkställande direktörer Styrelseordföranden Övriga styrelseledamöter Övriga ledande befattningshavare Övriga anställda Summa I ovanstående tabell anges koncernens löner och ersättningar till olika grupper av befattningshavare och anställda. Nedan följer förtydligande av gjord indelning: Övriga styrelseledamöter Styrelseledamöter förutom verkställande direktörer, styrelse ordföranden och ledande befattningshavare. Övriga ledande befattningshavare Bolagens ledningsgrupper förutom verkställande direktörer 18

25 Löner 2013 Fast Lön Rörlig lön Pension exkl. löneskatt Ersättningar och förmåner Total ersättning under året Verkställande direktörer Styrelseordföranden Övriga styrelseledamöter Övriga ledande befattningshavare Övriga anställda Summa I ovanstående tabell anges koncernens löner och ersättningar till olika grupper av befattningshavare och anställda. Nedan följer förtydligande av gjord indelning: Övriga styrelseledamöter Styrelseledamöter förutom Verkställande direktörer, Styrelseordföranden och ledande befattningshavare. Övriga ledande befattningshavare Bolagens ledningsgrupper förutom Verkställande direktörer Sociala avgifter och löneskatt Sociala avgifter Löneskatt Verkställande direktörer Styrelseordföranden Övriga styrelseledamöter Övriga ledande befattningshavare Övriga anställda Summa Pensionsåtaganden är avgiftsbestämda och täcks av bolagets löpande pensionsinbetalningar. Utfästelsen täcks av tidigare gjorda inbetalningar. Pensionsvillkoren för ledande befattningshavare följer respektive företags allmänna pensionsplan dvs. ITP planen. VD för har, vid uppsägning från bolagets sida avtal om tolv månader. 19

FOREX Bank AB Årsredovisning 2011

FOREX Bank AB Årsredovisning 2011 FOREX Bank AB Årsredovisning 2011 FOREX Bank Årsredovisning 2011 1 2 FOREX Bank Årsredovisning 2011 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Förvaltningsberättelse 4 Koncernens resultaträkning 9 Koncernens

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

Innehållsförteckning. VD - kommentar

Innehållsförteckning. VD - kommentar Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning VD - kommentar Förvaltningsberättelse 1 Fem år i sammandrag 3 Förslag till vinstdisposition 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning 2012 för FOREX BANK AB

Årsredovisning och koncernredovisning 2012 för FOREX BANK AB Årsredovisning och koncernredovisning 2012 för FOREX BANK AB Org.nr 516406-0104 FOREX Bank Årsredovisning 2012 1 2 FOREX Bank Årsredovisning 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007

FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007 FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 4 s resultaträkning 9 s balansräkning 10 Sammandrag avseende förändringar i koncernens eget kapital 11 s kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning 2014 Hälsinglands Sparbank. Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848.

Årsredovisning 2014 Hälsinglands Sparbank. Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Årsredovisning 2014 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Fem år i sammandrag - nyckeltal 3 Resultat- och balansräkning 2014-2010

Läs mer

heltidsanställda, varav 40 kvinnor och 25 män. Under året lämnade 3 medarbetare banken med avtalspension.

heltidsanställda, varav 40 kvinnor och 25 män. Under året lämnade 3 medarbetare banken med avtalspension. Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2014, bankens 15:e verksamhetsår. Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan

Läs mer

Innehållsförteckning. VD - kommentar

Innehållsförteckning. VD - kommentar Årsredovisning 2012 Innehållsförteckning VD - kommentar Förvaltningsberättelse 1 Fem år i sammandrag 3 Förslag till vinstdisposition 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

Årsredovisning. Sparbanken - Nära dig

Årsredovisning. Sparbanken - Nära dig Årsredovisning 2011 Sparbanken - Nära dig o Innehåll VD har ordet 2 Årsredovisning för Verksamhetsåret 2011 4 Fem år i sammandrag 6 Resultat- och balansräkning 8 Kassaflödesanalys 13 Noter 14 Revisionsberättelse

Läs mer

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Sparbanken Göinge AB (organisationsnummer 516406-0716) får härmed avge årsredovisningen för verksamhetsåret 2012. Försämrad

Läs mer

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår.

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2013 2 Innehållsförteckning Sid VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Fem år i sammandrag, nyckeltal 9 Resultat- och balansräkningar 2013-2009 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Rapport

Läs mer

Årsredovisning. en bank för dina idéer

Årsredovisning. en bank för dina idéer Årsredovisning 2014 en bank för dina idéer INNEHÅLL Kommentarer från vd 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

Årsredovisning. Bluestep Finans AB (556717-5129) 2010-01-01 2010-12-31. Förvaltningsberättelse...3. Resultaträkning, koncernen...5

Årsredovisning. Bluestep Finans AB (556717-5129) 2010-01-01 2010-12-31. Förvaltningsberättelse...3. Resultaträkning, koncernen...5 ÅRSREDOVISNING 2010 Årsredovisning Bluestep Finans AB (556717-5129) 2010-01-01 2010-12-31 Förvaltningsberättelse...3 Resultaträkning, koncernen...5 Balansräkning, koncernen...6 Kassaflödesanalys, koncernen...7

Läs mer

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Sportparken i Hudiksvall gör skillnad för ungdomar i bygden Innehållsförteckning VD kommentar 1 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 155:e verksamhetsår.

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 155:e verksamhetsår. Årsredovisning 2014 Innehåll VD har ordet... 5-9 Förvaltningsberättelse... 14-15 Fem år i sammandrag...17-18 Resultaträkning...19 Totalresultat...19 Balansräkning...20 Sammandrag avseende förändring av

Läs mer

Årsredovisning 2008. GE imagination at work

Årsredovisning 2008. GE imagination at work Årsredovisning 2008 GE imagination at work INNEHÅLL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN HAR ORDET 3 DET HÄR ÄR GE MONEY BANK 4 ÅRET SOM HAR GÅTT 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 8 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 10 RESULTATRÄKNING

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2012

GE Money Bank Årsredovisning 2012 GE Money Bank Årsredovisning 2012 Innehåll VD-ord 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Rapport över förändring i Eget Kapital 11 Kassaflödesanalys

Läs mer

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår.

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Innehåll VD har ordet... 5-9 Förvaltningsberättelse... 14-15 Fem år i sammandrag...17-18 Resultaträkning...19 Totalresultat...19 Balansräkning...20 Sammandrag avseende förändring av

Läs mer

GE Money Bank. Årsredovisning 2011. GE Money Bank

GE Money Bank. Årsredovisning 2011. GE Money Bank GE Money Bank Årsredovisning 2011 GE Money Bank Innehåll VD-ord 3 Förvaltningsberättelse 6 Förslag till vinstdisposition 8 Resultaträkning 9 Balansräkning 10 Rapport över förändring i Eget Kapital 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 3. Koncernen. Resultaträkning 6. Rapport över totalresultat 6. Balansräkning 7

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 3. Koncernen. Resultaträkning 6. Rapport över totalresultat 6. Balansräkning 7 ÅRSREDOVISNING 2011 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 6 Rapport över totalresultat 6 Balansräkning 7 Rapport över förändring av eget kapital 7 Kassaflödesanalys 8 Resultaträkning 9 Rapport

Läs mer

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 153:e verksamhetsår.

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 153:e verksamhetsår. Årsredovisning 2012 Innehåll VD har ordet... 4-9 Förvaltningsberättelse... 10 Fem år i sammandrag...11-12 Resultaträkning... 17 Totalresultat...18 Balansräkning...19 Sammandrag avseende förändring av

Läs mer

Arvika huvudkontor Charlottenberg Edane Koppom Töcksfors Åmotfors Årjäng Kundcenter / Telefonbanken

Arvika huvudkontor Charlottenberg Edane Koppom Töcksfors Åmotfors Årjäng Kundcenter / Telefonbanken Årsredovisning 2014 Innehåll VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 FINANSIELLA RAPPORTER Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Rapport över förändringar i eget kapital 10 Kassaflödesanalys (indirekt metod)

Läs mer

Årsredovisning. Sparbanken Alingsås AB

Årsredovisning. Sparbanken Alingsås AB Årsredovisning Sparbanken Alingsås AB 2013 VD har ordet Världsekonomin har under 2013 visat på en långsam återhämtning, men mycket pekar på att den är bräcklig. I Sverige är det ekonomiska läget fortsatt

Läs mer

FOREX BANK AB FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1

FOREX BANK AB FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1 FOREX BANK AB Årsredovisning 2009 FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Koncernens resultaträkning... 8 Koncernens balansräkning... 9 Sammandrag avseende förändringar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 Verkställande direktörens kommentar Då traditionella banker säger Nej! BlueStep är en engagerad och lösningsorienterad utmanare som erbjuder bostadslån i Sverige

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn

Sparbanken i Karlshamn Årsredovisning 2012 Sparbanken i Karlshamn är inte som andra banker Att välja bank handlar om villkor, service, produkter, närhet till kontor etc. I alla dessa avseenden ska Sparbanken i Karlshamn vara

Läs mer

Årsredovisning. Sparbanken Alingsås AB

Årsredovisning. Sparbanken Alingsås AB Årsredovisning Sparbanken Alingsås AB 2012 VD har ordet Vi kan nu lägga 2012 bakom oss och konstatera att året har präglats av stor ekonomisk oro i vår värld, främst eurokrisen och budgetunderkott i USA.

Läs mer

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Årsredovisning 2014 Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Sparbanken Eken fortsatte att växa under sitt sjunde verksamhetsår. Banken redovisar ett resultat på knappt 32 miljoner kronor, varav 1,7 miljoner

Läs mer