= = ÅRSREDOVISNING PARETO ÖHMAN AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "= = ÅRSREDOVISNING PARETO ÖHMAN AB"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2012 PARETO ÖHMAN AB

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FEMÅRSÖVERSIKT...3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...4 RESULTATRÄKNING...6 BALANSRÄKNING...7 RAPPORT ÖVER EGET KAPITAL...8 RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN...9 NOTER ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE REVISIONSBERÄTTELSE Pareto Öhman AB 2

3 FEMÅRSÖVERSIKT SAMMANDRAG AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING (MKR) RESULTATRÄKNING Provisionsintäkter 161,2 116,4 192,1 158,7 212,6 Provisionskostnader -8,8-28,5-20,6-13,2-12,8 Ränteintäkter 26,7 19,4 65,9 33,0 57,4 Räntekostnader -7,1-12,9-12,7-10,6-35,4 Nettoresultat av finansiella transaktioner * 20,0 53,5 6,5 83,7-22,0 Övriga rörelseintäkter 17,7 57,1 28,7 20,1 31,1 Summa rörelseintäkter 209,7 205,0 260,0 271,7 230,9 Summa rörelsekostnader -178,2-279,3-261,4-240,8-228,4 Rörelseresultat 31,5-74,3-1,3 30,9 2,4 BALANSRÄKNING Tillgångar Omsättningstillgångar 903, , , , ,4 Anläggningstillgångar 10,4 16,6 12,6 11,5 17,1 Summa tillgångar 913, , , , ,5 Skulder och eget kapital Kortfristiga skulder 741, ,8 957, , ,1 Långfristiga skulder 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 Eget kapital 138,5 146,9 205,6 222,6 206,4 Summa skulder och eget kapital 913, , , , ,5 NYCKELTAL** Avkastning på eget kapital % 22, ,2 Soliditet % 15,2 11, Genomsnitt antal anställda Nettoresultat per anställd, tkr Kapitaltäckningskvot 2,20 2,54 2,99 2,08 2,89 * inklusive utdelningar ** not 36 Pareto Öhman AB 3

4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Pareto Öhman AB, org. nr , nedan kallat bolaget eller Pareto Öhman, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Bolaget har sitt säte i Stockholm och registrerad adress är: Pareto Öhman AB Box STOCKHOLM Pareto Öhman AB är ett värdepappersbolag och står under tillsyn av Finansinspektionen. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Pareto Securities AS (org. nr ). Pareto Securities AS, med säte i Oslo, är ett ledande norskt värdepappersbolag som erbjuder tjänster inom mäkleri av både aktier och räntor, kapitalanskaffningar samt rådgivning vid förvärv. Pareto Securities AS ingår i Pareto gruppen med moderbolaget Pareto AS (org. nr ). VERKSAMHET Pareto Öhman AB var under verksamhetsåret organiserat i: Corporate Finance erbjuder finansiell rådgivning inom följande områden: Equity Capital Markets - finansiell rådgivning i samband med marknadsnotering, kapitalanskaffning och ägarspridning. Debt Capital Markets - finansiering genom obligationsmarknaden. Mergers & Acquisitions - finansiell rådgivning vid försäljning och förvärv av företag. Equities mäklar aktier för institutioner och privatpersoner. Kontoret i Malmö betjänar i huvudsak kunder i södra Sverige. Analys tillhandahåller kvalificerade analyser till institutioner och privatpersoner. RESULTAT Resultat före bonus och skatt uppgår under 2012 till 55,1 (-74,3) Mkr. Aktiviteten med handel i aktier har varit svag för såväl institutioner som privatpersoner och den nedgående trenden i courtageintäkter har fortsatt under Samtidigt har bolaget haft en ökad efterfrågan på kapitalanskaffningar inom både aktieoch obligationsmarknaden, vilket bidrar till högre provisionsintäkter för år 2012, 161,2 (116,4) Mkr. Pareto Öhman har under 2012 fortsatt integrationsarbetet med bolagets nya ägare och därigenom väsentligt lyckats sänka verksamhetens rörelsekostnader till -178,2 (-279,3) Mkr. Sammantaget visade bolaget ett rörelseresultat på 31,5 (-74,3) Mkr. Corporate Finance har under 2012 medverkat vid ett antal transaktioner och kapitalanskaffningar inom både aktie- och obligationsmarknaden och uppvisar ett starkt år. Equities, courtageintäkterna från sekundärmarknaden har fortsatt uppvisa en svag utveckling både för marknaden som helhet och för Pareto Öhman. Under 2012 har verksamheten haft en ökad aktivitet inom primärmarknaden och genomfört ett antal kapitalanskaffningar och uppvisar sammantaget ett positivt resultat. Fixed Income, verksamheten visar ett positivt resultat för 2012 med en stabil aktivitet från sekundärmarknaden för företagsobligationer. Resultatet har även påverkats positivt av kapitalanskaffningar via obligationsmarknaden. FINANSIELL STÄLLNING Bolagets likvida medel per uppgick till 289 (359) Mkr. Det beskattade egna kapitalet uppgick per den sista december 2012 till 138,5 (146,9) Mkr. Utöver eget kapital har bolaget en förlagslåneskuld om 33,0 (33,0) Mkr. Fixed Income erbjuder institutioner och privatpersoner tjänster inom penning- och obligationsmarknaderna. Verksamheten koncentreras till primär- och sekundärmarknaden i företagsobligationer samt viss handel på sekundärmarknaden i stats- och bostadsobligationer. Handeln bedrivs huvudsakligen i form av mäkleriverksamhet. För banker och värdepappersbolag finns gemensamma kapitaltäckningsregler. Per den sista december 2012 var kapitaltäckningskvoten 2,20 (2,54). En detaljerad genomgång av kapitaltäckningen finns i not 34. FÖRVÄNTAD UTVECKLING INFÖR 2013 Bolagets framtida resultat påverkas i stor utsträckning av den löpande utvecklingen på de finansiella marknaderna, varför inga prognosuppgifter för 2013 lämnas i årsredovisningen. Pareto Öhman AB 4

5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PERSONAL Antalet anställda vid årets slut var 82 (107). Övriga upplysningar om personal, löner och ersättningar framgår av not 13. RISK OCH OSÄKERHETSFAKTORER Grundläggande för bolagets verksamhet är förmågan att identifiera och hantera risker. Den oberoende riskenheten ansvarar för identifiering, mätning, analys, kontroll och rapportering av risker i verksamheten. Bolagets ledningsgrupp och styrelse arbetar aktivt med de strategiska riskfrågorna som berör affärsrisker kopplade till förändrade marknadsförhållanden. De identifierade riskerna inom bolagets verksamhet omfattar marknadsrisker, motpartsrisker, emittentrisker, likviditetsrisker, operationella risker samt legala regulatoriska risker.för detaljerad information kring bolagets risker samt riskhantering, se not 33. VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER VERKSAMHETSÅRETS UTGÅNG Cross Asset Sales-verksamheten har under kvartal överlåtits till E. Öhman J:or Capital AB. Verksamheten redovisades som avvecklad i årsredovisningen för år Tillgångar och skulder hänförliga till den avvecklade verksamheten utgjordes av aktier och andelar, derivat samt en mindre andel immateriella och materiella anläggningstillgångar. Aktier och andelar samt derivat har övergått till marknadsvärde och immateriella och materiella anläggningstillgångar har övergått till bokfört värde. Resultatet från denna verksamhet som hänför sig till år 2012 redovisas även i denna rapport som avvecklad, för ytterligare information se not 16. Pareto Öhman har ett fortsatt åtagande som emissionsinstitut vilket innebär att utestående warranter och certifikat inte omfattades av överlåtelsen. Bolaget kommer därmed att framgent fortsätta att redovisa dessa tillgångar och skulder i de finansiella rapporterna tills dess att de löpt ut under andra kvartalet Pareto Öhman har dock inte rätt till det ekonomiska resultatet för dessa tillgångar och skulder och redovisar således inte heller detta i resultaträkningen. FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Till årsstämmans förfogande står Balanserad vinst Årets resultat Totalt Styrelsen och verkställande direktören föreslår följande vinstdisposition: Till aktieägare utdelas I ny räkning balanseras YTTRANDE ENLIGT 18 KAP 4 AKTIEBOLAGSLAGEN Styrelsen har vid fastställande av förslag till vinstdelning beaktat de krav som ställs på kapitalbasens storlek enligt lag om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag 2006:1371. Bolagets kapitaltäckningskvot efter utdelning uppgår till 2,20 vilket bedöms tillräckligt för bolagets fortsatta verksamhet. Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat och balansräkning med tillhörande kassaflödesanalys och noter. Under november 2012 återbetalades aktieägartillskott om 20 Mkr och en efterutdelning om 20 Mkr genomfördes. Pareto Öhman AB 5

6 RESULTATRÄKNING RESULTATRÄKNING tkr Not RÖRELSEINTÄKTER Provisionsintäkter Provisionskostnader Ränteintäkter 9, Räntekostnader 9, Räntenetto Erhållna utdelningar Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga rörelseintäkter 11, Summa rörelseintäkter RÖRELSEKOSTNADER Allmänna administrationskostnader 12,13, Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 23, Övriga rörelsekostnader 14, Summa rörelsekostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto RÖRELSERESULTAT Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT ÅRETS RESULTAT Förändringar hänförliga till övrigt totalresultat - - TOTALRESULTAT Pareto Öhman AB 6

7 BALANSRÄKNING BALANSRÄKNING tkr Not TILLGÅNGAR Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker 7 7 Belåningsbara statsskuldsförbindelser m m 18, Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Obligationer och andra räntebärande värdepapper 21, Aktier och andelar 22, Derivatinstrument Immateriella tillgångar Materiella tillgångar Övriga tillgångar 25, Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar SKULDER OCH EGET KAPITAL Skulder till kreditinstitut In- och upplåning från allmänheten Korta positioner, aktier och andelar Derivatinstrument Övriga skulder 30, Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder Efterställda skulder Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier, kvotvärde 100 ) Andra fonder Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Summa skulder och eget kapital Poster inom linjen Ställda säkerheter för egna skulder Ansvarsförbindelser och åtaganden Pareto Öhman AB 7

8 RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL EGET KAPITAL 2011, tkr Aktiekapital Reservfond Balanserad vinst Årets resultat Totalt eget kapital Balans vid årets ingång Årets resultat tillika totalresultat Summa årets resultat Transaktioner med ägarna Villkorat aktieägartillskott Vinstdisposition Balans vid årets utgång EGET KAPITAL 2012, tkr Aktiekapital Reservfond Balanserad vinst Årets resultat Totalt eget kapital Balans vid årets ingång Årets resultat tillika totalresultat Summa årets resultat Transaktioner med ägarna Återbetalning villkorat aktieägartillskott Vinstdisposition Utdelningar Balans vid årets utgång Pareto Öhman AB 8

9 RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN tkr Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet m m Avskrivningar Varav avvecklad verksamhet Realisationsresultat från försäljning av anläggningstillgång Orealiserade vinster/förluster värdepapper Varav avvecklad verksamhet Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning/minskning av fordringar Varav avvecklad verksamhet Minskning/ökning av skulder Varav avvecklad verksamhet Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar av materiella anläggningstillgångar Investeringar av immateriella anläggningstillgångar Varav avvecklad verksamhet Försäljning av anläggningstillgångar Varav avvecklad verksamhet Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Utbetalt koncernbidrag - - Utbetald utdelning Aktieägartillskott Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Erhållen utdelning och ränta samt erlagd ränta Erhållen utdelning Erhållen ränta Erlagd ränta Följande komponenter ingår i likvida medel Kassa och bank 7 7 Utlåning till kreditinstitut Summa likvida medel Pareto Öhman AB 9

10 NOTER Not 1 Not 2 FÖRETAGSINFORMATION Årsredovisningen för Pareto Öhman AB för det räkenskapsår som slutar den 31 december 2012 har godkänts av styrelsen och verkställande direktören den 18 mars Bolaget är ett helägt dotterbolag till Pareto Securities AS (org. nr ). Pareto Securities AS ingår i Pareto gruppen med moderbolaget Pareto AS (Org. nr ) som upprättar den övergripande koncernredovisningen. Den finansiella koncernrapporten återfinns på bolagets hemsida, GRUNDER FÖR UPPRÄTTANDE AV REDOVISNINGEN Allmänt Samtliga tillgångsposter i balansräkningen är omsättningstillgångar, om inte annat särskilt anges. Samtliga belopp anges i bolagets funktionella valuta, vilket är svenska kronor, om inget annat särskilt anges. Bolagets rapporteringsvaluta är också i svenska kronor. Överensstämmelse med normgivning och lag Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL) samt med tillämpning av Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25 med ändringsförfattningarna 2009:11 samt 2011:54) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. Detta medför att bolaget tillämpar de regler om lagbegränsad IFRS som FFFS 2008:25 anger. Vidare har Rådet för finansiell rapportering RFR 2 om redovisning för juridiska personer tillämpats. Utländsk valuta Transaktioner i utländsk valuta omräknas till funktionell valuta utifrån den valutakurs som föreligger på transaktionsdagen. Monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta räknas om till funktionell valuta till den valutakurs som föreligger på balansdagen. Valutakursdifferenser som uppstår vid omräkningarna redovisas i resultaträkningen. Not 3 ÄNDRADE REDOVISNINGSPRINCIPER OCH FÖRESKRIFTER Nya och ändrade standarder och tolkningar 2012 Nedan redogörs för nya och ändrade standarder och tolkningar som har trätt ikraft och kan påverka bolagets finansiella rapporter: Ändringar i IFRS 7 finansiella instrument: Upplysningar (Upplysningar vid överföring av finansiella tillgångar) Tillämpningarna har inte haft någon väsentlig påverkan på bolagets redovisning eller upplysningar i de finansiella rapporterna. Övriga nya och ändrade standarder och tolkningar bedöms inte haft någon inverkan på bolagets finansiella rapporter för Pareto Öhman AB 10

11 NOTER Not 3, forts Nya och ändrade standarder och tolkningar som ännu inte trätt ikraft International Accounting Standards Board (IASB) har givit ut följande nya och ändrade standarder vilka ännu inte trätt ikraft men som framgent kan få påverkan på bolagets finansiella rapporter. IFRS 9 Finansiella Instrument IFRS 13 Fair Value Measurement Ändringar i IAS 1 Utformning av finansiella rapporter (Presentation av posterna i övrigt totalresultat) Ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Ovanstående nya och ändrade standarder och tolkningar har ännu inte tillämpats av bolaget. För de standarder som godkänts gör bolaget bedömningen att ändringarna inte kommer att medföra någon väsentlig påverkan på de finansiella rapporterna. För ännu ej godkända standarder har bolaget inte genomfört en detaljerad analys av effekterna och kan därför inte kvantifiera effekterna. Not 4 BEDÖMNINGAR OCH UPPSKATTNINGAR I DE FINANSIELLA RAPPORTERNA Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med lagbegränsad IFRS kräver att företagets ledning gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Finansiella instrument som innehas för handel värderas till verkligt värde i balansräkningen med värdeförändringar redovisade i resultaträkningen. Fastställande av verkligt värde av finansiella instrument innefattar kritiska bedömningsfaktorer som kan påverka redovisningsprinciper och de finansiella rapporterna. Vid bestämmande av verkligt värde har bedömningar gjorts vid avgörande om marknaden för finansiella instrument är aktiv eller inaktiv, val av värderingsteknik samt klassificering av finansiella instrument i den hierarki för verkligt värde som redogörs för i IFRS 7. Bolagets metod för att bestämma verkligt värde redogörs för i kommande avsnitt Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen. Skatteeffekten på bolagets outnyttjade skattemässiga underskott uppgår till tkr. Enligt IAS 12 kan en uppskjuten skattefordran redovisas om det finns övertygande faktorer som anger att tillräckliga framtida skattepliktiga överskott kommer att finnas och att underskotten uppstått på grund av identifierbara orsaker som sannolikt inte kommer att upprepas. Bolaget har valt att inte redovisa någon uppskjuten skattefordran. Bolaget har omprövat nyttjandeperioden för det backofficesystem som förvärvades 2011 från 5 år till 4 år. Backofficeystemet är därmed fullt avskrivet H Verksamhetsområdet Cross Asset Sales har under kvartal överlåtits till E. Öhman J:or Capital AB som ingår i Öhman-koncernen med E. Öhman J:or AB som moderbolag. Resultatet från denna verksamhet samt hänförliga tillgångar och skulder redovisas i noterna till den finansiella rapporten som avvecklad verksamhet i enlighet med IFRS 5 och de begränsningar som anges i RFR 2. Bolagets bedömning är att de krav som ställs i denna standard, med avseende på överlåtelsens sannolikhet och standardens tillämpningsområde, är uppfyllda. De väsentliga tillgångar och skulder som omfattas utgör aktier och andelar samt derivat för vilka IFRS 5 således tillämpas med avseende på redovisning och klassificering. Värderingskraven enligt denna standard är undantagna för denna typ av tillgångar och skulder varför IAS 39 samt IFRS 7 fortsatt tillämpas. Pareto Öhman AB 11

12 NOTER Not 5 TILLÄMPADE REDOVISNINGSPRINCIPER Intäktsredovisning Intäkter redovisas i resultaträkningen när det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att erhållas och dessa fördelar kan beräknas tillförlitligt. I normalfallet redovisas intäkten under den period då tjänsten utförts. Nedan redogörs för bolagets mest väsentliga intäkter. Provisionsintäkter Bland provisionsintäkter ingår courtage samt rådgivningsarvoden hänförliga till Corporate Finance-verksamheten. Samtliga transaktioner på aktiemarknadsområdet (courtage) redovisas på affärsdagen. Rådgivningsarvoden intäktsredovisas löpande i takt med att de intjänas. Intäkter redovisas inte om det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna inte kommer att tillfalla bolaget. Ränteintäkter Ränteintäkter avseende utlåning till kreditinstitut och utlåning till allmänheten redovisas som intäkt när de intjänas, vilket innebär att ränteintäkter periodiseras till den period de avser. Posten innehåller även ränteintäkter på räntebärande värdepapper som redovisas enligt samma princip som gäller för övriga ränteintäkter. Effektivräntemetoden tillämpas. Nettoresultat av finansiella transaktioner Posten nettoresultat av finansiella transaktioner innehåller realiserat resultat och orealiserade värdeförändringar som uppstått med anledning av finansiella transaktioner samt valutavinster och - förluster på finansiella tillgångar värderade till verkligt värde för aktier, andelar, obligationer, derivat och övriga värdepapper. Utdelningsintäkter redovisas när rätten att erhålla betalningen fastställts. Övriga rörelseintäkter Intäkterna redovisas som intäkt den period tjänsten utförs och tillhandahålls till kund. Nettoresultat av avvecklad verksamhet Nettoresultat av avvecklad verksamhet redovisas i noterna till den finansiella rapporten i enlighet med IFRS 5 och de begränsningar som anges i RFR 2. Resultatet härrör från verksamheten Cross Asset Sales som överlåtits under kvartal Nettoresultatet från denna verksamhet har inte belastat bolaget under Kostnadsredovisning Rörelse- och administrationskostnader, ersättningar till anställda, övriga personalkostnader samt lånekostnader kostnadsförs löpande för den period de avser. Ersättning till anställda Löner, betald semester och övriga ersättningar redovisas i takt med intjänande. Rörliga ersättningar redovisas som kostnad och skuldförs som upplupen kostnad enligt samma princip. Avgångsvederlag kostnadsförs i samband med att arbetsplikt upphör. Pareto Öhman AB 12

13 NOTER Not 5, forts Pensioner Samtliga pensionsplaner är avgiftsbestämda. Bolagets resultat belastas med kostnader i takt med att pensionerna intjänas. Några pensionsavsättningar föreligger ej då bolaget i samband med premiebetalning fullgjort sina förpliktelser. Leasing Samtliga leasingavtal är operationella. Leasingavgifterna redovisas som övrig rörelsekostnad och redovisas linjärt över leasingperioden. Aktuell och uppskjuten inkomstskatt Bolagets totala skatt utgörs av aktuell och uppskjuten skatt. Aktuell skatt utgörs av skatt som ska erhållas eller betalas för innevarande år. Hit hör även justeringar av tidigare taxeringsår. Uppskjuten skatt beräknas utifrån temporära skillnader, dvs. skillnader mellan skattemässig och redovisningsmässig värdering av tillgångar och skulder. Uppskjutna skatteskulder reserveras fullt ut medan uppskjutna skattefordringar endast redovisas i den mån de sannolikt beräknas kunna utnyttjas. Finansiella tillgångar och skulder Finansiella tillgångar som redovisas i balansräkningen inkluderar på tillgångssidan bland annat likvida medel, kundfordringar, aktier, lånefordringar och obligationsfordringar samt derivat. Bland skulder och eget kapital återfinns bland annat leverantörsskulder, låneskulder, korta aktiepositioner samt derivat. Finansiella tillgångar En finansiell tillgång tas upp i balansräkningen när bolaget blir part enligt instrumentets avtalsmässiga villkor. Kundfordringar tas upp i balansräkningen när faktura har skickats. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller bolaget förlorar kontrollen över dem. Detsamma gäller för del av en finansiell tillgång. Förvärv och avyttring av finansiella tillgångar redovisas därmed på affärsdagen, som utgör den dag då bolaget förbinder sig att förvärva eller avyttra tillgången. IAS 39 klassificerar finansiella instrument i kategorier. Klassificeringen beror på avsikten med förvärvet av det finansiella instrumentet. Bolaget tillämpar Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen samt Lånefordringar och kundfordringar. Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen Denna kategori består av två undergrupper; dels finansiella tillgångar som innehas för handel, dels andra finansiella tillgångar som företaget initialt valt att placera i denna kategori. En finansiell tillgång klassificeras som innehav för handel om den förvärvas i syfte att säljas på kort sikt. Exempel på tillgångar som klassificeras i denna kategori är obligationer och andra räntebärande värdepapper, aktier, andelar samt derivat. Tillgångar i denna kategori värderas löpande till verkligt värde med värdeförändringar redovisade i resultaträkningen. Enligt IFRS 7 ska värderingar till verkligt värde klassificeras genom användning av en klassificeringshierarki för verkligt värde som återspeglar betydelsen av de indata som använts vid värderingarna. Klassificeringen omfattar tre nivåer. Pareto Öhman AB 13

14 NOTER Not 5, forts Nivå 1 Bolagets innehav i finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen klassificeras i nivå 1 om det finns noterade priser på en aktiv marknad. Priserna ska med lätthet och regelbundenhet finnas tillgängliga på en börs, hos en handlare, mäklare, branschorganisation, företag som tillhandahåller aktuell prisinformation eller tillsynsmyndighet och dessa ska priser representera faktiska och regelbundet förekommande marknadstransaktioner på affärsmässiga villkor. Finansiella instrument i denna nivå omfattar likvida noterade aktier, börshandlade fonder (ETF:er) samt en mindre andel derivat. Långa och korta positioner värderas till aktuell köp- respektive säljkurs. Nivå 2 Tillgångar eller skulder som klassificeras i nivå 2 ska värderas utifrån indata som är observerbara för tillgången eller skulden antingen direkt, dvs. som priser, eller indirekt, härledda från priser. Observerbar indata är indata som är baserad på tillgänglig marknadsdata och motsvarar antaganden som marknadsaktörer använder för att värdera tillgången eller skulden. Finansiella instrument i nivå 2 innefattar mindre likvida aktier, andelar, derivat, samt obligationer. För innehav i finansiella tillgångar som klassificeras i nivå 2 saknas en aktiv marknad. En icke aktiv marknad kan föreligga när: nivån på volym och transaktioner för tillgången eller skulden är låg. endast ett fåtal nyligen genomförda avslut finns att tillgå. noterade priser inte baseras på aktuell information. det föreligger en stor spread mellan köp och säljkurs. Bolaget anser att en aktiv marknad föreligger om spreaden mellan köp- samt säljkurs vid stängning understiger 10 % och senaste avslut under dagen ligger inom spreaden. Definitionen av aktiv marknad har tagits fram för att begränsa risken för en felaktig prissättning som kan uppstå till följd av mindre avslut vilka inte representerar faktiska och regelbundet förekommande marknadstransaktioner. Om marknaden för ett finansiellt instrument inte är aktiv, tar bolaget fram det verkliga värdet genom att använda en värderingsteknik. Värderingstekniker innefattar att använda nyligen genomförda transaktioner mellan kunniga parter som är oberoende av varandra och har ett intresse av att transaktionen genomförs, hänvisning till aktuellt verkligt värde för ett annat instrument som i allt väsentligt är likadant och optionsvärderingsmodeller. I förekommande fall kan även noterade priser på icke aktiva marknader utgöra grund för värdering. Ett fåtal av bolagets innehav värderas baserat på prisuppgift från extern motpart. För bolagets innehav i aktier och räntebärande värdepapper används antingen kursen vid senaste kända avslut, noterat pris eller prisuppgift från extern motpart för att bestämma värdet på en position. Vid bedömning av om senaste avslut är representativt görs en närmare granskning av bolagets senaste offentliggjorda finansiella information eller annan tillgänglig finansiell information om bolaget. Pareto Öhman erbjuder börshandlade investeringsprodukter i form av warranter, turbowarranter och certifikat. Produkterna är noterade på Nordic Derivatives Exchange och priser ställs dagligen för samtliga instrument. Bolagets bedömning är att marknaden för dessa produkter inte är att anse som aktiv. Bedömningen grundar sig i att det, trots förekomst av noterade priser, inte sker ett tillräckligt antal avslut per instrument enligt ovanstående definition av aktiv marknad. Vid värdering av ovannämnda produkter använder bolaget en från handlarna oberoende värderingsmodell baserad på Black & Scholes samt även andra för ändamålet framtagna oberoende värderingsmodeller. Derivatets värde baseras på ett antal värderingsvariabler där volatilitet vanligtvis utgör en betydande faktor. Med volatilitet avses hur rörligt en underliggande akties pris är. Volatiliteten som används vid bestämmande av det verkliga värdet har sin Pareto Öhman AB 14

15 NOTER Not 5, forts grund i den volatilitetsuppskattning som återspeglar det pris som bolaget åtar sig att köpa samt sälja emitterade produkter på NDX. Dagliga stickprovskontroller genomförs för att fastställa att volatiliteten inte understiger Bloombergnoterad implicerad 30 och 60 dagars volatilitet samt skattad historisk volatilitet. Om något av ovanstående indikerar behov av fördjupad analys kontrolleras marknadsimplicerad volatilitet från marknaden för handlade optioner på Nasdaq OMX. Med start 2011 handlar Pareto Öhman med börshandlade optioner. Utgångspunkten är att bolagets innehav av optioner ska värderas utifrån noterade priser från en aktiv marknad enligt ovan definition. Vid avsaknad av aktiv marknad ska bolaget använda sig av en modellvärdering med i första hand volatilitetsantaganden baserade på marknadsobservationer. För optionalitet är den främsta värderingsparametern inte priset i sig, utan den volatilitet till vilken en options pris kan översättas. En enskild option kan ha en sämre likviditet, men för alla optioner med samma underliggande kan det ändå finnas tillräckligt med likvida marknadspriser för att kunna härleda en volatilitetsyta till vilken varje enskild option kan värderas till verkligt värde. Optionerna värderas främst systemmässigt av de modeller som finns i det oberoende risksystemet. Risksystemet skattar dagligen, strax före stängning, en volatilitetsyta för respektive underliggande som sedan utgör grund för värderingen av bolagets innehav i optioner. Nivå 3 Finansiella instrument klassificerade i nivå 3 värderas utifrån indata som anses vara icke observerbar för tillgången eller skulden. Instrument i denna kategori har värderats i enlighet med en värderingsteknik där minst en variabel, som kan ha väsentlig påverkan på värderingen, inte utgör observerbar marknadsdata. Finansiella instrument i denna kategori innefattar derivat samt onoterade aktier. Icke observerbar indata vid värdering av bolagets derivat utgörs av en historisk analys av främst volatilitet av underliggande värdepapper. Bolagets onoterade aktier i denna kategori värderas utifrån en bedömning av substansvärdet alternativt senast kända transaktion. Lånefordringar och kundfordringar Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som inte utgör derivat med fasta betalningar eller med betalningar som går att fastställa, och som inte är noterade på en aktiv marknad. Exempel på tillgångar som klassificeras i denna kategori är utlåning till kreditinstitut, utlåning till allmänheten, kundfordringar, långfristiga fordringar och övriga tillgångar (exklusive derivat). Lånefordringar och kundfordringar värderas till upplupet anskaffningsvärde. Utlåning till kreditinstitut består av kassamedel samt omedelbart tillgängliga tillgodohavanden hos banker och motsvarande institut samt kortfristiga likvida placeringar med en löptid från anskaffningstidpunkten understigande tre månader. Utlåningen till allmänheten säkerställs genom i huvudsak värdepapper i depå och redovisas i balansräkningen efter avdrag för konstaterade och sannolika kreditförluster. Konstaterade förluster är sådana som bedömts vara beloppsmässigt slutgiltigt fastställda. Med sannolika kreditförluster avses skillnaden mellan kreditbeloppet och vad som beräknas inflyta med hänsyn till kredittagarens återbetalningsförmåga samt säkerhetens värde. Kundfordringar och övriga fordringar redovisas till det belopp som förväntas inflyta och bedöms individuellt. Nedskrivningar av kundfordringar och övriga fordringar redovisas bland rörelsens kostnader. Värdepapperslån Om en finansiell tillgång lånas ut enligt avtal att återlämnas tas den inte bort från rapporten över finansiell ställning. Inlånade finansiella tillgångar upptas ej som tillgång. Pareto Öhman AB 15

16 NOTER Not 5, forts Återköpstransaktioner Med en återköpstransaktion avses ett avtal genom vilket parter kommit överens om dels försäljning av tillgångar, dels ett efterföljande återköp av motsvarande tillgångar till ett bestämt pris. Försäljning av värdepapper med ingånget avtal om återköp och köp av värdepapper med avtal om återförsäljning påverkar ej bolagets position. Mottagen och erlagd köpeskilling redovisas som skuld respektive fordran på motparten. Finansiella skulder Finansiella skulder kan klassificeras som finansiella skulder till verkligt värde med värdeförändring via resultaträkningen eller som övriga finansiella skulder. Finansiella skulder tas upp när motparten har presterat och avtalsenlig skyldighet föreligger att betala, även om faktura ännu inte mottagits. Leverantörsskulder tas enbart upp när faktura mottagits. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för del av en finansiell skuld. Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen Denna kategori består av finansiella skulder som innehas för handel samt derivat. Skulder i kategorin värderas löpande till verkligt värde med värdeförändringar redovisade i resultaträkningen. Fastställande av verkligt värde framgår under Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen ovan. Övriga finansiella skulder Övriga finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. Exempel på skulder som värderas i denna kategori är leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder (exklusive derivat). Dessa skulder har en kort förväntad löptid och värderas utan diskontering till nominellt belopp. In- och upplåning från allmänheten består i huvudsak av kortfristig upplåning från allmänheten. Dessa skulder kategoriseras som övriga finansiella skulder och värderas till upplupet anskaffningsvärde. Nettoredovisning Nettoredovisning av tillgångar och skulder har skett i enlighet med IAS 32. Detta innebär att tillgångar och skulder redovisas med ett nettobelopp när bolaget har en legal rätt att kvitta de redovisade beloppen och har för avsikt att reglera posterna med ett nettobelopp eller att samtidigt realisera tillgången eller skulden. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar utgörs framförallt av inventarier samt datorer och redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod, vilken bedöms vara mellan tre och fem år. Bedömning av en tillgångs restvärde och nyttjandeperiod görs årligen. Immateriella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar består av förvärvade IT-system. Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod, vilken bedöms vara tre till fem år. Bedömning av en tillgångs avskrivningsmetod och nyttjandeperiod görs årligen. Poster inom linjen Poster inom linjen består i huvudsak av ställda säkerheter i form av värdepapper och tas upp till belåningsvärdet. Pareto Öhman AB 16

17 NOTER Not 6 KLASSIFICERING AV BALANSRÄKNINGEN ENLIGT IFRS 7, Fin.instr värderade till verkligt värde Låne- och kundfordringar Övriga finansiella skulder Icke fin. tillgångar /skulder Totalt TILLGÅNGAR Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker Belåningsbara statsskuldsförbindelser m m Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Obligationer och andra räntebärande värdepapper Aktier och andelar Derivatinstrument Immateriella tillgångar Materiella tillgångar Övriga tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Skulder till kreditinstitut In- och upplåning från allmänheten Derivatinstrument Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Efterställda skulder Eget kapital SUMMA Det samlade värdet av tillgångar i utländsk valuta uppgår till ( ) tkr Det samlade värdet av skulder i utländsk valuta uppgår till ( ) tkr Bolaget har inte genomfört några omklassificeringar av finansiella tillgångar under Det föreligger inga skillnader mellan redovisat värde och verkligt värde. Pareto Öhman AB 17

18 NOTER Not 6, forts KLASSIFICERING AV BALANSRÄKNINGEN ENLIGT IFRS 7, Fin.instr värderade till verkligt värde Låne- och kundfordringar Övriga finansiella skulder Icke fin. tillgångar /skulder Totalt TILLGÅNGAR Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker Belåningsbara statsskuldsförbindelser m m Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Obligationer och andra räntebärande värdepapper Aktier och andelar Derivatinstrument Immateriella tillgångar Materiella tillgångar Övriga tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL In- och upplåning från allmänheten Korta positioner, Aktier Derivatinstrument Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Efterställda skulder Eget kapital SUMMA Not 7 PROVISIONSINTÄKTER tkr Värdepappersprovisioner Arvoden SUMMA Provisionsintäkter som härrör från finansiella tillgångar som inte värderas till verkligt värde uppgår till ( ) tkr. Not 8 PROVISIONSKOSTNADER tkr Värdepappersprovisioner SUMMA Provisionskostnader som härrör från finansiella skulder som inte värderas till verkligt värde uppgår till ( ) tkr. Pareto Öhman AB 18

19 NOTER Not 9 RÄNTEINTÄKTER tkr Ränteintäkter på utlåning till kreditinstitut Ränteintäkter på utlåning till allmänheten Ränteintäkter på räntebärande värdepapper Övriga ränteintäkter SUMMA Ränteintäkter som härrör från finansiella tillgångar som inte värderas till verkligt värde uppgår till (15 209) tkr. RÄNTEKOSTNADER tkr Räntekostnader för skulder till kreditinstitut Räntekostnader för in- och upplåning från allmänheten Räntekostnader efterställda skulder Övriga räntekostnader SUMMA Räntekostnader som härrör från finansiella skulder som inte värderas till verkligt värde uppgår till ( ) tkr. RÄNTENETTO De genomsnittliga in- och utlåningsräntorna för ordinarie depåkunder har under året varit följande: Inlåning (%) Utlåning (%) Depåkunder 0,72 1,04 5,73 5,97 Not 10 ERHÅLLNA UTDELNINGAR tkr Erhållna utdelningar på aktier och andelar SUMMA Not 11 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER tkr Garantiprovisioner Övriga intäkter SUMMA Pareto Öhman AB 19

20 NOTER Not 12 ALLMÄNNA ADMINISTRATIONSKOSTNADER tkr Personalkostnader Revisionsarvode Varav revisionsuppdraget (Deloitte AB) Varav revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget (Deloitte AB) - - Varav övriga tjänster (Deloitte AB) - - Lokalkostnader Arvoden Varav skatterådgivning Ernst & Young Handel/Marknadsinformationskostnader IT/Data kostnader Telekostnader Resekostnader Representationskostnader Övriga administrationskostnader Not 13 SUMMA Bolaget har leasingavtal avseende bilar. Resultatet har belastats med leasingavgifter om (4 213) tkr. Utestående leasingbelopp för finansiella leasingavtal är totalt 0 (0) tkr. Bolaget hyr lokal på 5 år, nuvarande avtal löper ut PERSONALKOSTNADER Pareto Öhmans syn på ersättning är att den i möjligaste man ska vara individuellt utformad och därmed uppmuntra medarbetarna att prestera i linje med styrelsen och verkställande ledningens uppsatta mål. Den totala ersättningen ska utformas så att Pareto Öhman attraherar medarbetare med den kompetens som behövs inom de kostnadsramar som finns. Flertalet medarbetare har en fast och en rörlig ersättningsdel som tillsammans med pension och övriga förmåner bildar medarbetarens totala ersättning. Den totala ersättningen ska vara marknadsmässig och vara baserad på en sund balans mellan den fasta och den rörliga ersättningsdelen. LÖNER 2012 tkr Fast Lön Rörlig lön Pension exkl. löneskatt Ersättningar och förmåner Total ersättning under året Nuvarande verkställande direktör Nuvarande styrelseordförande Nuvarande styrelseledamöter Nuvarande ledande befattningshavare Avgående ledande befattningshavare Övriga anställda SUMMA Pareto Öhman AB 20

21 NOTER Not 13, forts LÖNER 2011 tkr Fast Lön Rörlig lön Pension exkl. löneskatt Ersättningar och förmåner Total ersättning under året Nuvarande verkställande direktör Avgående verkställande direktör Nuvarande styrelseordförande Avgående styrelseordförande Nuvarande styrelseledamöter Avgående styrelseledamöter Nuvarande ledande befattningshavare Avgående ledande befattningshavare Övriga anställda SUMMA I ovanstående tabeller anges bolagets löner och ersättningar till olika befattningshavare och anställda. Nedan följer förtydligande av gjord indelning: Nuvarande styrelseledamöter 2 st (4 st) styrelseledamöter förutom verkställande direktör, styrelsens ordförande och ledande befattningshavare. Avgående styrelseledamöter 0 st (4 st) styrelseledamöter förutom verkställande direktör, styrelsens ordförande och ledande befattningshavare. Avgående ledande befattningshavare 1 st (1 st) bolagets ledningsgrupp förutom verkställande direktör. Nuvarande ledande befattningshavare 4 st (4 st) bolagets ledningsgrupp förutom verkställande direktör. Samtliga ovan belopp avser den period respektive person innehaft tjänsten. Styrelsen ska besluta om ersättningen till den verkställande ledningen och till anställda som har det övergripande ansvaret för någon av bolagets kontrollfunktioner. I enlighet med FFFS 2007:5 och de krav på upplysningar som anges där, lämnas en redogörelse för företagets ersättningar samt berednings- och beslutsprocesser som tillämpas separat på bolagets webbplats. Uppgifterna offentliggörs i samband med att årsredovisningen publiceras. SOCIALA AVGIFTER OCH LÖNESKATT tkr Sociala avgifter Löneskatt Nuvarande verkställande direktör Avgående verkställande direktör Nuvarande styrelseordförande Avgående styrelseordförande Nuvarande styrelseledamöter Avgående styrelseledamöter Avgående ledande befattningshavare Nuvarande ledande befattningshavare Övriga anställda SUMMA Pensionsåtaganden är avgiftsbestämda och täcks av bolagets löpande pensionsinbetalningar. Pensionsutfästelse uppgår till (6 729) tkr. Utfästelsen täcks av tidigare gjorda inbetalningar. Anställningsvillkoren för övriga ledande befattningshavare, inkluderande verkställande direktör, avviker inte från vad som gäller för företagets övriga anställda. Pareto Öhman AB 21

22 NOTER Not 13, forts MEDELTAL ANSTÄLLDA Totalt varav kvinnor KÖNSFÖRDELNING Styrelse (varav kvinnor) 5 (0%) 6 (0%) Ledande befattningshavare* (varav kvinnor) 4 (50%) 4 (25%) *varav 1 person som även ingår i styrelsen Not 14 ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER tkr Marknadsföringskostnader Försäkringskostnader Övriga rörelsekostnader SUMMA Not 15 KREDITFÖRLUSTER NETTO tkr Nedskrivning avseende fordran på allmänheten - - Återföring avseende fordran på allmänheten - - Not 16 SUMMA - - NETTORESULTAT AV AVVECKLAD VERKSAMHET tkr Cross Asset Sales bedriver finansiell rådgivning, emitterar warranter och certifikat, arrangerar och säljer strukturerade produkter samt bedriver market making i derivatinstrument. I samband med försäljningen av Pareto Öhman beslutades att Cross Asset Sales inte skulle drivas vidare inom bolaget utan övergå till E. Öhman J:or Capital AB, ett bolag inom Öhman-koncernen. I väntan på att erforderliga tillstånd erhållits i E. Öhman J:or Capital AB har verksamheten dock fortsatt att ingå i Pareto Öhman. Under kvartal har tillstånden godkänts av Finansinspektionen och verksamheten har övergått. Resultatet från denna verksamhet presenteras i denna not som nettoresultat av avvecklad verksamhet i enlighet med IFRS 5. Kvarvarande tillgångar och skulder hänförliga till den avvecklade verksamheten utgörs av aktier och andelar och derivat. Då Pareto Öhman har ett fortsatt åtagande som emissionsinstitut fortsätter bolaget att redovisa dessa tillgångar och skulder i de finansiella rapporterna tills dess att de löpt ut. Per bokslutet uppgår kvarvarande tillgångar och skulder till tkr. Det ekonomiska resultatet från kvarvarande tillgångar och skulder belastar eller tillgodoräknas inte bolaget utan tillfaller Öhman Capital. Cross Asset Sales Provisionsnetto Räntenetto Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga intäkter Kostnader Rörelseresultat - - Skatt - - NETTORESULTAT AV AVVECKLAD VERKSAMHET - - Pareto Öhman AB 22

23 NOTER Not 16, forts TILLGÅNGAR/SKULDER AVVECKLAD VERKSAMHET tkr Cross Asset Sales Immateriella tillgångar Materiella tillgångar Aktier och andelar Derivatinstrument Övriga tillgångar SUMMA TILLGÅNGAR AVVECKLAD VERKSAMHET Korta positioner, aktier och andelar Derivatinstrument Övriga skulder SUMMA SKULDER AVVECKLAD VERKSAMHET Not 17 SKATTEKOSTNAD tkr Aktuell skatt - - Skatt tidigare taxeringsår - -6 Uppskjuten skatt SUMMA Upplysning om sambandet mellan periodens skattekostnad och redovisat resultat före skatt. Belopp i tkr % 2012 % 2011 Redovisat resultat före skatt Skatt enligt gällande skattesats, 26,3 % 26, , Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter -3, ,0 743 Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader 1, , Ej aktiverat underskottsavdrag , Utnyttjande av ej aktiverat underskottsavdrag -24, Skatt hänförlig till tidigare år Not 18 SUMMA , BELÅNINGSBARA STATSSKULDSFÖRBINDELSER m.m. tkr Anskaffningsvärde Verkligt värde Bokfört värde Finansiella tillg. värderade till verkligt värde Andra belåningsbara värdepapper Fördelning på återstående löptid Högst 1 år år 5 år SUMMA Varav onoterat Pareto Öhman AB 23

24 NOTER Not 19 UTLÅNING TILL KREDITINSTITUT tkr Fördelning på återstående löptid Betalbara vid anfordran Högst 3 månader mån högst 1 år år-högst 5 år år - - SUMMA Not 20 UTLÅNING TILL ALLMÄNHETEN tkr Fördelning på återstående löptid Högst 3 månader Not 21 SUMMA OBLIGATIONER OCH ANDRA RÄNTEBÄRANDE TILLGÅNGAR tkr Anskaffningsvärde Verkligt värde Bokfört värde Finansiella tillg. värderade till verkligt värde Obligationer Varav emitterade av offentligt organ varav emitterade av andra låntagare Fördelning på återstående löptid Högst 1 år år 5 år SUMMA Varav onoterat Not 22 AKTIER OCH ANDELAR tkr Anskaffningsvärde Verkligt värde/ Bokfört värde Finansiella tillg. värderade till verkligt värde Aktier och andelar SUMMA Varav onoterat Pareto Öhman AB 24

25 NOTER Not 23 MATERIELLA TILLGÅNGAR tkr Anskaffningsvärde vid årets början Förvärv under året Försäljningar under året Utrangeringar Anskaffningsvärde vid årets slut Ackumulerade avskrivningar vid årets början Försäljningar Utrangeringar Årets avskrivning Ackumulerade avskrivningar vid årets slut Redovisat värde SUMMA Not 24 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR tkr Anskaffningsvärde vid årets början Förvärv under året Försäljningar Utrangeringar Anskaffningsvärde vid årets slut Ackumulerade avskrivningar vid årets början Försäljningar Utrangeringar Årets avskrivning Ackumulerade avskrivningar vid årets slut Redovisat värde SUMMA Not 25 ÖVRIGA TILLGÅNGAR tkr Fondlikvidfordringar 1) Kundfordringar Skattefordran Uppskjuten skattefordran - - Övriga fordringar SUMMA ) varav fordringar brutto SUMMA Pareto Öhman AB 25

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015

KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015 KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015 för Apikal Fastighetspartner AB (publ) Org.nr. 556921-1708 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget skall som verksamhet tillhandahålla lånekapital

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2013 starkt rörelseresultat GENOM ökad affärsaktivitet och sänkta kostnader Januari-juni» Rörelseintäkterna ökade med 28 procent till 108 (84) mkr.»

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat en riktigt bra tjänst som heter Fondguide Premiepension. Tjänsten vänder sig till alla som vill bli

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i %

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Sid 3 RESULTATRÄKNING tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Ränteintäkter 99 476 121 484 Räntekostnader - 30 787-49 722 Räntenetto 68 689 71 762-4,3% Erhållna utdelningar 10 197 6 702 Provisionsintäkter

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning TvÅTUsenToLv

Årsredovisning TvÅTUsenToLv Årsredovisning TVÅTUSENTOLV 2 förvaltningsberättelse 4 resultaträkning 5 balansräkning 6 ställda säkerheter & ansvarsförbindelser 7 kassaflödesanalys 8 tilläggsupplysningar 14 underskrifter VD HAR ordet

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Nordax Finans AB (publ)

Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ) Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2007-01-01 -- 2007-12-31 Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Planerat datum för årsstämma är den 16 april 2008.

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ 2014

BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ 2014 BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ 2014 för Apikal Fastighetspartner AB (publ) Org.nr. 556921-1708 Året i sammandrag Viktiga händelser under fjärde kvartalet Under fjärde kvartalet genomfördes en utökning av Apex 3.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Registrerad hos Finansinspektionen 2011-08-31 STANDARDRAPPORT. Telefonnummer 08-4126500 FFFS 2008:14

Registrerad hos Finansinspektionen 2011-08-31 STANDARDRAPPORT. Telefonnummer 08-4126500 FFFS 2008:14 Registrerad hos Finansinspektionen 2011-08-31 STANDARDRAPPORT Institut CIT Group (Nordic) AB Handläggare Linnea Holmqvist Period 201103 Telefonnummer 08-4126500 FFFS 2008:14 Institutnummer 41515 Org.nummer

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2014

Delårsrapport. Januari juni 2014 Delårsrapport Januari juni 2014 sid 1 (5) Delårsrapport för januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

STANDARDRAPPORT INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

STANDARDRAPPORT INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER Bilaga 1 FFFS 2014:xx STANDARDRAPPORT E-POSTADRESS Remissexemplar 2014 03 26 RÄKENSKAPSÅR RÄKENSKAPSÅR SOM UPPGIFTERNA AVSER Fr.o.m. (ÅÅÅÅMMDD) T.o.m. (ÅÅÅÅMMDD) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rapporten ska lämnas

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 12 % lägre jämfört med 30 juni 2012, provisionsintäkterna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2011. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2015 Resultatet efter skatt för perioden uppgår till 0,0 MSEK (-2,0 MSEK) en ökning med 2,0 MSEK. Jämförelsesiffrorna för föregående år har

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Årsredovisning 2014 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund. är ett familjeägt

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Årsredovisning. Larsson & Partners Asset Management AB

Årsredovisning. Larsson & Partners Asset Management AB Årsredovisning för Larsson & Partners Asset Management AB 556453-4401 Räkenskapsåret 2013 1 (18) Styrelsen och verkställande direktören för Larsson & Partners Asset Management AB org.nr. 556453-4401, med

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Kvartalsrapport 1 jan - 31 mars 2008 Omsättningen 13 804 Tkr Resultat efter finansiella poster -157 Tkr Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnummer 556681-9149 Godsvägen

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

1 januari 30 juni 2015

1 januari 30 juni 2015 www.sevenday.se Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2015 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2015. Innehåll Verksamheten 3 Affärsidé

Läs mer

BRF S:t Michael 25 i Visby

BRF S:t Michael 25 i Visby Årsredovisning för BRF S:t Michael 25 i Visby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i BRF S:t Michael 25 i Visby intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Resurs Banks Förvaltningsberättelse

Resurs Banks Förvaltningsberättelse Delårsrapport januari augusti 2013 Delårsrapport 2013-08-31 Resurs Banks Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören i Resurs Bank AB (publ.), organisationsnummer 516401-0208, får härmed

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Aptahem AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-05-05-2014-12-31 Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

CWS Comfort Window System AB

CWS Comfort Window System AB 556574-9826 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Styrelsen för får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Bolagets sjätte räkenskapsår Redovisningen omfattar

Läs mer

Delårsrapport per 2009-06-30

Delårsrapport per 2009-06-30 Delårsrapport per 2009-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2009 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 090101-090630. ALLMÄNT

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system.

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013-01-01-2013-06-30 Allmänt om verksamheten Om man ur ett

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2008

Delårsrapport Januari juni 2008 Januari juni 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008. Styrelsen för Sparbanken Eken AB, 516406-0674, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2005 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2005-01-01--2005-12-31

Läs mer

P ftp^ DELARSRAPPORT. ,u-h. för perioden I januari t ll 30 juni 2015. Org nr 556985-7229. Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (publ)

P ftp^ DELARSRAPPORT. ,u-h. för perioden I januari t ll 30 juni 2015. Org nr 556985-7229. Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) Nya Svensk FastighetsFinansiering AB Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) Org nr 556985-7229 DELARSRAPPORT för perioden I januari t ll 30 juni 2015,u-h 0 P ftp^ FöRVALTN INGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer