= = ÅRSREDOVISNING PARETO ÖHMAN AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "= = ÅRSREDOVISNING PARETO ÖHMAN AB"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2012 PARETO ÖHMAN AB

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FEMÅRSÖVERSIKT...3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...4 RESULTATRÄKNING...6 BALANSRÄKNING...7 RAPPORT ÖVER EGET KAPITAL...8 RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN...9 NOTER ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE REVISIONSBERÄTTELSE Pareto Öhman AB 2

3 FEMÅRSÖVERSIKT SAMMANDRAG AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING (MKR) RESULTATRÄKNING Provisionsintäkter 161,2 116,4 192,1 158,7 212,6 Provisionskostnader -8,8-28,5-20,6-13,2-12,8 Ränteintäkter 26,7 19,4 65,9 33,0 57,4 Räntekostnader -7,1-12,9-12,7-10,6-35,4 Nettoresultat av finansiella transaktioner * 20,0 53,5 6,5 83,7-22,0 Övriga rörelseintäkter 17,7 57,1 28,7 20,1 31,1 Summa rörelseintäkter 209,7 205,0 260,0 271,7 230,9 Summa rörelsekostnader -178,2-279,3-261,4-240,8-228,4 Rörelseresultat 31,5-74,3-1,3 30,9 2,4 BALANSRÄKNING Tillgångar Omsättningstillgångar 903, , , , ,4 Anläggningstillgångar 10,4 16,6 12,6 11,5 17,1 Summa tillgångar 913, , , , ,5 Skulder och eget kapital Kortfristiga skulder 741, ,8 957, , ,1 Långfristiga skulder 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 Eget kapital 138,5 146,9 205,6 222,6 206,4 Summa skulder och eget kapital 913, , , , ,5 NYCKELTAL** Avkastning på eget kapital % 22, ,2 Soliditet % 15,2 11, Genomsnitt antal anställda Nettoresultat per anställd, tkr Kapitaltäckningskvot 2,20 2,54 2,99 2,08 2,89 * inklusive utdelningar ** not 36 Pareto Öhman AB 3

4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Pareto Öhman AB, org. nr , nedan kallat bolaget eller Pareto Öhman, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Bolaget har sitt säte i Stockholm och registrerad adress är: Pareto Öhman AB Box STOCKHOLM Pareto Öhman AB är ett värdepappersbolag och står under tillsyn av Finansinspektionen. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Pareto Securities AS (org. nr ). Pareto Securities AS, med säte i Oslo, är ett ledande norskt värdepappersbolag som erbjuder tjänster inom mäkleri av både aktier och räntor, kapitalanskaffningar samt rådgivning vid förvärv. Pareto Securities AS ingår i Pareto gruppen med moderbolaget Pareto AS (org. nr ). VERKSAMHET Pareto Öhman AB var under verksamhetsåret organiserat i: Corporate Finance erbjuder finansiell rådgivning inom följande områden: Equity Capital Markets - finansiell rådgivning i samband med marknadsnotering, kapitalanskaffning och ägarspridning. Debt Capital Markets - finansiering genom obligationsmarknaden. Mergers & Acquisitions - finansiell rådgivning vid försäljning och förvärv av företag. Equities mäklar aktier för institutioner och privatpersoner. Kontoret i Malmö betjänar i huvudsak kunder i södra Sverige. Analys tillhandahåller kvalificerade analyser till institutioner och privatpersoner. RESULTAT Resultat före bonus och skatt uppgår under 2012 till 55,1 (-74,3) Mkr. Aktiviteten med handel i aktier har varit svag för såväl institutioner som privatpersoner och den nedgående trenden i courtageintäkter har fortsatt under Samtidigt har bolaget haft en ökad efterfrågan på kapitalanskaffningar inom både aktieoch obligationsmarknaden, vilket bidrar till högre provisionsintäkter för år 2012, 161,2 (116,4) Mkr. Pareto Öhman har under 2012 fortsatt integrationsarbetet med bolagets nya ägare och därigenom väsentligt lyckats sänka verksamhetens rörelsekostnader till -178,2 (-279,3) Mkr. Sammantaget visade bolaget ett rörelseresultat på 31,5 (-74,3) Mkr. Corporate Finance har under 2012 medverkat vid ett antal transaktioner och kapitalanskaffningar inom både aktie- och obligationsmarknaden och uppvisar ett starkt år. Equities, courtageintäkterna från sekundärmarknaden har fortsatt uppvisa en svag utveckling både för marknaden som helhet och för Pareto Öhman. Under 2012 har verksamheten haft en ökad aktivitet inom primärmarknaden och genomfört ett antal kapitalanskaffningar och uppvisar sammantaget ett positivt resultat. Fixed Income, verksamheten visar ett positivt resultat för 2012 med en stabil aktivitet från sekundärmarknaden för företagsobligationer. Resultatet har även påverkats positivt av kapitalanskaffningar via obligationsmarknaden. FINANSIELL STÄLLNING Bolagets likvida medel per uppgick till 289 (359) Mkr. Det beskattade egna kapitalet uppgick per den sista december 2012 till 138,5 (146,9) Mkr. Utöver eget kapital har bolaget en förlagslåneskuld om 33,0 (33,0) Mkr. Fixed Income erbjuder institutioner och privatpersoner tjänster inom penning- och obligationsmarknaderna. Verksamheten koncentreras till primär- och sekundärmarknaden i företagsobligationer samt viss handel på sekundärmarknaden i stats- och bostadsobligationer. Handeln bedrivs huvudsakligen i form av mäkleriverksamhet. För banker och värdepappersbolag finns gemensamma kapitaltäckningsregler. Per den sista december 2012 var kapitaltäckningskvoten 2,20 (2,54). En detaljerad genomgång av kapitaltäckningen finns i not 34. FÖRVÄNTAD UTVECKLING INFÖR 2013 Bolagets framtida resultat påverkas i stor utsträckning av den löpande utvecklingen på de finansiella marknaderna, varför inga prognosuppgifter för 2013 lämnas i årsredovisningen. Pareto Öhman AB 4

5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PERSONAL Antalet anställda vid årets slut var 82 (107). Övriga upplysningar om personal, löner och ersättningar framgår av not 13. RISK OCH OSÄKERHETSFAKTORER Grundläggande för bolagets verksamhet är förmågan att identifiera och hantera risker. Den oberoende riskenheten ansvarar för identifiering, mätning, analys, kontroll och rapportering av risker i verksamheten. Bolagets ledningsgrupp och styrelse arbetar aktivt med de strategiska riskfrågorna som berör affärsrisker kopplade till förändrade marknadsförhållanden. De identifierade riskerna inom bolagets verksamhet omfattar marknadsrisker, motpartsrisker, emittentrisker, likviditetsrisker, operationella risker samt legala regulatoriska risker.för detaljerad information kring bolagets risker samt riskhantering, se not 33. VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER VERKSAMHETSÅRETS UTGÅNG Cross Asset Sales-verksamheten har under kvartal överlåtits till E. Öhman J:or Capital AB. Verksamheten redovisades som avvecklad i årsredovisningen för år Tillgångar och skulder hänförliga till den avvecklade verksamheten utgjordes av aktier och andelar, derivat samt en mindre andel immateriella och materiella anläggningstillgångar. Aktier och andelar samt derivat har övergått till marknadsvärde och immateriella och materiella anläggningstillgångar har övergått till bokfört värde. Resultatet från denna verksamhet som hänför sig till år 2012 redovisas även i denna rapport som avvecklad, för ytterligare information se not 16. Pareto Öhman har ett fortsatt åtagande som emissionsinstitut vilket innebär att utestående warranter och certifikat inte omfattades av överlåtelsen. Bolaget kommer därmed att framgent fortsätta att redovisa dessa tillgångar och skulder i de finansiella rapporterna tills dess att de löpt ut under andra kvartalet Pareto Öhman har dock inte rätt till det ekonomiska resultatet för dessa tillgångar och skulder och redovisar således inte heller detta i resultaträkningen. FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Till årsstämmans förfogande står Balanserad vinst Årets resultat Totalt Styrelsen och verkställande direktören föreslår följande vinstdisposition: Till aktieägare utdelas I ny räkning balanseras YTTRANDE ENLIGT 18 KAP 4 AKTIEBOLAGSLAGEN Styrelsen har vid fastställande av förslag till vinstdelning beaktat de krav som ställs på kapitalbasens storlek enligt lag om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag 2006:1371. Bolagets kapitaltäckningskvot efter utdelning uppgår till 2,20 vilket bedöms tillräckligt för bolagets fortsatta verksamhet. Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat och balansräkning med tillhörande kassaflödesanalys och noter. Under november 2012 återbetalades aktieägartillskott om 20 Mkr och en efterutdelning om 20 Mkr genomfördes. Pareto Öhman AB 5

6 RESULTATRÄKNING RESULTATRÄKNING tkr Not RÖRELSEINTÄKTER Provisionsintäkter Provisionskostnader Ränteintäkter 9, Räntekostnader 9, Räntenetto Erhållna utdelningar Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga rörelseintäkter 11, Summa rörelseintäkter RÖRELSEKOSTNADER Allmänna administrationskostnader 12,13, Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 23, Övriga rörelsekostnader 14, Summa rörelsekostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto RÖRELSERESULTAT Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT ÅRETS RESULTAT Förändringar hänförliga till övrigt totalresultat - - TOTALRESULTAT Pareto Öhman AB 6

7 BALANSRÄKNING BALANSRÄKNING tkr Not TILLGÅNGAR Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker 7 7 Belåningsbara statsskuldsförbindelser m m 18, Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Obligationer och andra räntebärande värdepapper 21, Aktier och andelar 22, Derivatinstrument Immateriella tillgångar Materiella tillgångar Övriga tillgångar 25, Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar SKULDER OCH EGET KAPITAL Skulder till kreditinstitut In- och upplåning från allmänheten Korta positioner, aktier och andelar Derivatinstrument Övriga skulder 30, Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder Efterställda skulder Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier, kvotvärde 100 ) Andra fonder Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Summa skulder och eget kapital Poster inom linjen Ställda säkerheter för egna skulder Ansvarsförbindelser och åtaganden Pareto Öhman AB 7

8 RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL EGET KAPITAL 2011, tkr Aktiekapital Reservfond Balanserad vinst Årets resultat Totalt eget kapital Balans vid årets ingång Årets resultat tillika totalresultat Summa årets resultat Transaktioner med ägarna Villkorat aktieägartillskott Vinstdisposition Balans vid årets utgång EGET KAPITAL 2012, tkr Aktiekapital Reservfond Balanserad vinst Årets resultat Totalt eget kapital Balans vid årets ingång Årets resultat tillika totalresultat Summa årets resultat Transaktioner med ägarna Återbetalning villkorat aktieägartillskott Vinstdisposition Utdelningar Balans vid årets utgång Pareto Öhman AB 8

9 RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN tkr Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet m m Avskrivningar Varav avvecklad verksamhet Realisationsresultat från försäljning av anläggningstillgång Orealiserade vinster/förluster värdepapper Varav avvecklad verksamhet Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning/minskning av fordringar Varav avvecklad verksamhet Minskning/ökning av skulder Varav avvecklad verksamhet Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar av materiella anläggningstillgångar Investeringar av immateriella anläggningstillgångar Varav avvecklad verksamhet Försäljning av anläggningstillgångar Varav avvecklad verksamhet Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Utbetalt koncernbidrag - - Utbetald utdelning Aktieägartillskott Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Erhållen utdelning och ränta samt erlagd ränta Erhållen utdelning Erhållen ränta Erlagd ränta Följande komponenter ingår i likvida medel Kassa och bank 7 7 Utlåning till kreditinstitut Summa likvida medel Pareto Öhman AB 9

10 NOTER Not 1 Not 2 FÖRETAGSINFORMATION Årsredovisningen för Pareto Öhman AB för det räkenskapsår som slutar den 31 december 2012 har godkänts av styrelsen och verkställande direktören den 18 mars Bolaget är ett helägt dotterbolag till Pareto Securities AS (org. nr ). Pareto Securities AS ingår i Pareto gruppen med moderbolaget Pareto AS (Org. nr ) som upprättar den övergripande koncernredovisningen. Den finansiella koncernrapporten återfinns på bolagets hemsida, GRUNDER FÖR UPPRÄTTANDE AV REDOVISNINGEN Allmänt Samtliga tillgångsposter i balansräkningen är omsättningstillgångar, om inte annat särskilt anges. Samtliga belopp anges i bolagets funktionella valuta, vilket är svenska kronor, om inget annat särskilt anges. Bolagets rapporteringsvaluta är också i svenska kronor. Överensstämmelse med normgivning och lag Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL) samt med tillämpning av Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25 med ändringsförfattningarna 2009:11 samt 2011:54) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. Detta medför att bolaget tillämpar de regler om lagbegränsad IFRS som FFFS 2008:25 anger. Vidare har Rådet för finansiell rapportering RFR 2 om redovisning för juridiska personer tillämpats. Utländsk valuta Transaktioner i utländsk valuta omräknas till funktionell valuta utifrån den valutakurs som föreligger på transaktionsdagen. Monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta räknas om till funktionell valuta till den valutakurs som föreligger på balansdagen. Valutakursdifferenser som uppstår vid omräkningarna redovisas i resultaträkningen. Not 3 ÄNDRADE REDOVISNINGSPRINCIPER OCH FÖRESKRIFTER Nya och ändrade standarder och tolkningar 2012 Nedan redogörs för nya och ändrade standarder och tolkningar som har trätt ikraft och kan påverka bolagets finansiella rapporter: Ändringar i IFRS 7 finansiella instrument: Upplysningar (Upplysningar vid överföring av finansiella tillgångar) Tillämpningarna har inte haft någon väsentlig påverkan på bolagets redovisning eller upplysningar i de finansiella rapporterna. Övriga nya och ändrade standarder och tolkningar bedöms inte haft någon inverkan på bolagets finansiella rapporter för Pareto Öhman AB 10

11 NOTER Not 3, forts Nya och ändrade standarder och tolkningar som ännu inte trätt ikraft International Accounting Standards Board (IASB) har givit ut följande nya och ändrade standarder vilka ännu inte trätt ikraft men som framgent kan få påverkan på bolagets finansiella rapporter. IFRS 9 Finansiella Instrument IFRS 13 Fair Value Measurement Ändringar i IAS 1 Utformning av finansiella rapporter (Presentation av posterna i övrigt totalresultat) Ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Ovanstående nya och ändrade standarder och tolkningar har ännu inte tillämpats av bolaget. För de standarder som godkänts gör bolaget bedömningen att ändringarna inte kommer att medföra någon väsentlig påverkan på de finansiella rapporterna. För ännu ej godkända standarder har bolaget inte genomfört en detaljerad analys av effekterna och kan därför inte kvantifiera effekterna. Not 4 BEDÖMNINGAR OCH UPPSKATTNINGAR I DE FINANSIELLA RAPPORTERNA Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med lagbegränsad IFRS kräver att företagets ledning gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Finansiella instrument som innehas för handel värderas till verkligt värde i balansräkningen med värdeförändringar redovisade i resultaträkningen. Fastställande av verkligt värde av finansiella instrument innefattar kritiska bedömningsfaktorer som kan påverka redovisningsprinciper och de finansiella rapporterna. Vid bestämmande av verkligt värde har bedömningar gjorts vid avgörande om marknaden för finansiella instrument är aktiv eller inaktiv, val av värderingsteknik samt klassificering av finansiella instrument i den hierarki för verkligt värde som redogörs för i IFRS 7. Bolagets metod för att bestämma verkligt värde redogörs för i kommande avsnitt Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen. Skatteeffekten på bolagets outnyttjade skattemässiga underskott uppgår till tkr. Enligt IAS 12 kan en uppskjuten skattefordran redovisas om det finns övertygande faktorer som anger att tillräckliga framtida skattepliktiga överskott kommer att finnas och att underskotten uppstått på grund av identifierbara orsaker som sannolikt inte kommer att upprepas. Bolaget har valt att inte redovisa någon uppskjuten skattefordran. Bolaget har omprövat nyttjandeperioden för det backofficesystem som förvärvades 2011 från 5 år till 4 år. Backofficeystemet är därmed fullt avskrivet H Verksamhetsområdet Cross Asset Sales har under kvartal överlåtits till E. Öhman J:or Capital AB som ingår i Öhman-koncernen med E. Öhman J:or AB som moderbolag. Resultatet från denna verksamhet samt hänförliga tillgångar och skulder redovisas i noterna till den finansiella rapporten som avvecklad verksamhet i enlighet med IFRS 5 och de begränsningar som anges i RFR 2. Bolagets bedömning är att de krav som ställs i denna standard, med avseende på överlåtelsens sannolikhet och standardens tillämpningsområde, är uppfyllda. De väsentliga tillgångar och skulder som omfattas utgör aktier och andelar samt derivat för vilka IFRS 5 således tillämpas med avseende på redovisning och klassificering. Värderingskraven enligt denna standard är undantagna för denna typ av tillgångar och skulder varför IAS 39 samt IFRS 7 fortsatt tillämpas. Pareto Öhman AB 11

12 NOTER Not 5 TILLÄMPADE REDOVISNINGSPRINCIPER Intäktsredovisning Intäkter redovisas i resultaträkningen när det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att erhållas och dessa fördelar kan beräknas tillförlitligt. I normalfallet redovisas intäkten under den period då tjänsten utförts. Nedan redogörs för bolagets mest väsentliga intäkter. Provisionsintäkter Bland provisionsintäkter ingår courtage samt rådgivningsarvoden hänförliga till Corporate Finance-verksamheten. Samtliga transaktioner på aktiemarknadsområdet (courtage) redovisas på affärsdagen. Rådgivningsarvoden intäktsredovisas löpande i takt med att de intjänas. Intäkter redovisas inte om det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna inte kommer att tillfalla bolaget. Ränteintäkter Ränteintäkter avseende utlåning till kreditinstitut och utlåning till allmänheten redovisas som intäkt när de intjänas, vilket innebär att ränteintäkter periodiseras till den period de avser. Posten innehåller även ränteintäkter på räntebärande värdepapper som redovisas enligt samma princip som gäller för övriga ränteintäkter. Effektivräntemetoden tillämpas. Nettoresultat av finansiella transaktioner Posten nettoresultat av finansiella transaktioner innehåller realiserat resultat och orealiserade värdeförändringar som uppstått med anledning av finansiella transaktioner samt valutavinster och - förluster på finansiella tillgångar värderade till verkligt värde för aktier, andelar, obligationer, derivat och övriga värdepapper. Utdelningsintäkter redovisas när rätten att erhålla betalningen fastställts. Övriga rörelseintäkter Intäkterna redovisas som intäkt den period tjänsten utförs och tillhandahålls till kund. Nettoresultat av avvecklad verksamhet Nettoresultat av avvecklad verksamhet redovisas i noterna till den finansiella rapporten i enlighet med IFRS 5 och de begränsningar som anges i RFR 2. Resultatet härrör från verksamheten Cross Asset Sales som överlåtits under kvartal Nettoresultatet från denna verksamhet har inte belastat bolaget under Kostnadsredovisning Rörelse- och administrationskostnader, ersättningar till anställda, övriga personalkostnader samt lånekostnader kostnadsförs löpande för den period de avser. Ersättning till anställda Löner, betald semester och övriga ersättningar redovisas i takt med intjänande. Rörliga ersättningar redovisas som kostnad och skuldförs som upplupen kostnad enligt samma princip. Avgångsvederlag kostnadsförs i samband med att arbetsplikt upphör. Pareto Öhman AB 12

13 NOTER Not 5, forts Pensioner Samtliga pensionsplaner är avgiftsbestämda. Bolagets resultat belastas med kostnader i takt med att pensionerna intjänas. Några pensionsavsättningar föreligger ej då bolaget i samband med premiebetalning fullgjort sina förpliktelser. Leasing Samtliga leasingavtal är operationella. Leasingavgifterna redovisas som övrig rörelsekostnad och redovisas linjärt över leasingperioden. Aktuell och uppskjuten inkomstskatt Bolagets totala skatt utgörs av aktuell och uppskjuten skatt. Aktuell skatt utgörs av skatt som ska erhållas eller betalas för innevarande år. Hit hör även justeringar av tidigare taxeringsår. Uppskjuten skatt beräknas utifrån temporära skillnader, dvs. skillnader mellan skattemässig och redovisningsmässig värdering av tillgångar och skulder. Uppskjutna skatteskulder reserveras fullt ut medan uppskjutna skattefordringar endast redovisas i den mån de sannolikt beräknas kunna utnyttjas. Finansiella tillgångar och skulder Finansiella tillgångar som redovisas i balansräkningen inkluderar på tillgångssidan bland annat likvida medel, kundfordringar, aktier, lånefordringar och obligationsfordringar samt derivat. Bland skulder och eget kapital återfinns bland annat leverantörsskulder, låneskulder, korta aktiepositioner samt derivat. Finansiella tillgångar En finansiell tillgång tas upp i balansräkningen när bolaget blir part enligt instrumentets avtalsmässiga villkor. Kundfordringar tas upp i balansräkningen när faktura har skickats. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller bolaget förlorar kontrollen över dem. Detsamma gäller för del av en finansiell tillgång. Förvärv och avyttring av finansiella tillgångar redovisas därmed på affärsdagen, som utgör den dag då bolaget förbinder sig att förvärva eller avyttra tillgången. IAS 39 klassificerar finansiella instrument i kategorier. Klassificeringen beror på avsikten med förvärvet av det finansiella instrumentet. Bolaget tillämpar Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen samt Lånefordringar och kundfordringar. Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen Denna kategori består av två undergrupper; dels finansiella tillgångar som innehas för handel, dels andra finansiella tillgångar som företaget initialt valt att placera i denna kategori. En finansiell tillgång klassificeras som innehav för handel om den förvärvas i syfte att säljas på kort sikt. Exempel på tillgångar som klassificeras i denna kategori är obligationer och andra räntebärande värdepapper, aktier, andelar samt derivat. Tillgångar i denna kategori värderas löpande till verkligt värde med värdeförändringar redovisade i resultaträkningen. Enligt IFRS 7 ska värderingar till verkligt värde klassificeras genom användning av en klassificeringshierarki för verkligt värde som återspeglar betydelsen av de indata som använts vid värderingarna. Klassificeringen omfattar tre nivåer. Pareto Öhman AB 13

14 NOTER Not 5, forts Nivå 1 Bolagets innehav i finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen klassificeras i nivå 1 om det finns noterade priser på en aktiv marknad. Priserna ska med lätthet och regelbundenhet finnas tillgängliga på en börs, hos en handlare, mäklare, branschorganisation, företag som tillhandahåller aktuell prisinformation eller tillsynsmyndighet och dessa ska priser representera faktiska och regelbundet förekommande marknadstransaktioner på affärsmässiga villkor. Finansiella instrument i denna nivå omfattar likvida noterade aktier, börshandlade fonder (ETF:er) samt en mindre andel derivat. Långa och korta positioner värderas till aktuell köp- respektive säljkurs. Nivå 2 Tillgångar eller skulder som klassificeras i nivå 2 ska värderas utifrån indata som är observerbara för tillgången eller skulden antingen direkt, dvs. som priser, eller indirekt, härledda från priser. Observerbar indata är indata som är baserad på tillgänglig marknadsdata och motsvarar antaganden som marknadsaktörer använder för att värdera tillgången eller skulden. Finansiella instrument i nivå 2 innefattar mindre likvida aktier, andelar, derivat, samt obligationer. För innehav i finansiella tillgångar som klassificeras i nivå 2 saknas en aktiv marknad. En icke aktiv marknad kan föreligga när: nivån på volym och transaktioner för tillgången eller skulden är låg. endast ett fåtal nyligen genomförda avslut finns att tillgå. noterade priser inte baseras på aktuell information. det föreligger en stor spread mellan köp och säljkurs. Bolaget anser att en aktiv marknad föreligger om spreaden mellan köp- samt säljkurs vid stängning understiger 10 % och senaste avslut under dagen ligger inom spreaden. Definitionen av aktiv marknad har tagits fram för att begränsa risken för en felaktig prissättning som kan uppstå till följd av mindre avslut vilka inte representerar faktiska och regelbundet förekommande marknadstransaktioner. Om marknaden för ett finansiellt instrument inte är aktiv, tar bolaget fram det verkliga värdet genom att använda en värderingsteknik. Värderingstekniker innefattar att använda nyligen genomförda transaktioner mellan kunniga parter som är oberoende av varandra och har ett intresse av att transaktionen genomförs, hänvisning till aktuellt verkligt värde för ett annat instrument som i allt väsentligt är likadant och optionsvärderingsmodeller. I förekommande fall kan även noterade priser på icke aktiva marknader utgöra grund för värdering. Ett fåtal av bolagets innehav värderas baserat på prisuppgift från extern motpart. För bolagets innehav i aktier och räntebärande värdepapper används antingen kursen vid senaste kända avslut, noterat pris eller prisuppgift från extern motpart för att bestämma värdet på en position. Vid bedömning av om senaste avslut är representativt görs en närmare granskning av bolagets senaste offentliggjorda finansiella information eller annan tillgänglig finansiell information om bolaget. Pareto Öhman erbjuder börshandlade investeringsprodukter i form av warranter, turbowarranter och certifikat. Produkterna är noterade på Nordic Derivatives Exchange och priser ställs dagligen för samtliga instrument. Bolagets bedömning är att marknaden för dessa produkter inte är att anse som aktiv. Bedömningen grundar sig i att det, trots förekomst av noterade priser, inte sker ett tillräckligt antal avslut per instrument enligt ovanstående definition av aktiv marknad. Vid värdering av ovannämnda produkter använder bolaget en från handlarna oberoende värderingsmodell baserad på Black & Scholes samt även andra för ändamålet framtagna oberoende värderingsmodeller. Derivatets värde baseras på ett antal värderingsvariabler där volatilitet vanligtvis utgör en betydande faktor. Med volatilitet avses hur rörligt en underliggande akties pris är. Volatiliteten som används vid bestämmande av det verkliga värdet har sin Pareto Öhman AB 14

15 NOTER Not 5, forts grund i den volatilitetsuppskattning som återspeglar det pris som bolaget åtar sig att köpa samt sälja emitterade produkter på NDX. Dagliga stickprovskontroller genomförs för att fastställa att volatiliteten inte understiger Bloombergnoterad implicerad 30 och 60 dagars volatilitet samt skattad historisk volatilitet. Om något av ovanstående indikerar behov av fördjupad analys kontrolleras marknadsimplicerad volatilitet från marknaden för handlade optioner på Nasdaq OMX. Med start 2011 handlar Pareto Öhman med börshandlade optioner. Utgångspunkten är att bolagets innehav av optioner ska värderas utifrån noterade priser från en aktiv marknad enligt ovan definition. Vid avsaknad av aktiv marknad ska bolaget använda sig av en modellvärdering med i första hand volatilitetsantaganden baserade på marknadsobservationer. För optionalitet är den främsta värderingsparametern inte priset i sig, utan den volatilitet till vilken en options pris kan översättas. En enskild option kan ha en sämre likviditet, men för alla optioner med samma underliggande kan det ändå finnas tillräckligt med likvida marknadspriser för att kunna härleda en volatilitetsyta till vilken varje enskild option kan värderas till verkligt värde. Optionerna värderas främst systemmässigt av de modeller som finns i det oberoende risksystemet. Risksystemet skattar dagligen, strax före stängning, en volatilitetsyta för respektive underliggande som sedan utgör grund för värderingen av bolagets innehav i optioner. Nivå 3 Finansiella instrument klassificerade i nivå 3 värderas utifrån indata som anses vara icke observerbar för tillgången eller skulden. Instrument i denna kategori har värderats i enlighet med en värderingsteknik där minst en variabel, som kan ha väsentlig påverkan på värderingen, inte utgör observerbar marknadsdata. Finansiella instrument i denna kategori innefattar derivat samt onoterade aktier. Icke observerbar indata vid värdering av bolagets derivat utgörs av en historisk analys av främst volatilitet av underliggande värdepapper. Bolagets onoterade aktier i denna kategori värderas utifrån en bedömning av substansvärdet alternativt senast kända transaktion. Lånefordringar och kundfordringar Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som inte utgör derivat med fasta betalningar eller med betalningar som går att fastställa, och som inte är noterade på en aktiv marknad. Exempel på tillgångar som klassificeras i denna kategori är utlåning till kreditinstitut, utlåning till allmänheten, kundfordringar, långfristiga fordringar och övriga tillgångar (exklusive derivat). Lånefordringar och kundfordringar värderas till upplupet anskaffningsvärde. Utlåning till kreditinstitut består av kassamedel samt omedelbart tillgängliga tillgodohavanden hos banker och motsvarande institut samt kortfristiga likvida placeringar med en löptid från anskaffningstidpunkten understigande tre månader. Utlåningen till allmänheten säkerställs genom i huvudsak värdepapper i depå och redovisas i balansräkningen efter avdrag för konstaterade och sannolika kreditförluster. Konstaterade förluster är sådana som bedömts vara beloppsmässigt slutgiltigt fastställda. Med sannolika kreditförluster avses skillnaden mellan kreditbeloppet och vad som beräknas inflyta med hänsyn till kredittagarens återbetalningsförmåga samt säkerhetens värde. Kundfordringar och övriga fordringar redovisas till det belopp som förväntas inflyta och bedöms individuellt. Nedskrivningar av kundfordringar och övriga fordringar redovisas bland rörelsens kostnader. Värdepapperslån Om en finansiell tillgång lånas ut enligt avtal att återlämnas tas den inte bort från rapporten över finansiell ställning. Inlånade finansiella tillgångar upptas ej som tillgång. Pareto Öhman AB 15

16 NOTER Not 5, forts Återköpstransaktioner Med en återköpstransaktion avses ett avtal genom vilket parter kommit överens om dels försäljning av tillgångar, dels ett efterföljande återköp av motsvarande tillgångar till ett bestämt pris. Försäljning av värdepapper med ingånget avtal om återköp och köp av värdepapper med avtal om återförsäljning påverkar ej bolagets position. Mottagen och erlagd köpeskilling redovisas som skuld respektive fordran på motparten. Finansiella skulder Finansiella skulder kan klassificeras som finansiella skulder till verkligt värde med värdeförändring via resultaträkningen eller som övriga finansiella skulder. Finansiella skulder tas upp när motparten har presterat och avtalsenlig skyldighet föreligger att betala, även om faktura ännu inte mottagits. Leverantörsskulder tas enbart upp när faktura mottagits. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för del av en finansiell skuld. Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen Denna kategori består av finansiella skulder som innehas för handel samt derivat. Skulder i kategorin värderas löpande till verkligt värde med värdeförändringar redovisade i resultaträkningen. Fastställande av verkligt värde framgår under Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen ovan. Övriga finansiella skulder Övriga finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. Exempel på skulder som värderas i denna kategori är leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder (exklusive derivat). Dessa skulder har en kort förväntad löptid och värderas utan diskontering till nominellt belopp. In- och upplåning från allmänheten består i huvudsak av kortfristig upplåning från allmänheten. Dessa skulder kategoriseras som övriga finansiella skulder och värderas till upplupet anskaffningsvärde. Nettoredovisning Nettoredovisning av tillgångar och skulder har skett i enlighet med IAS 32. Detta innebär att tillgångar och skulder redovisas med ett nettobelopp när bolaget har en legal rätt att kvitta de redovisade beloppen och har för avsikt att reglera posterna med ett nettobelopp eller att samtidigt realisera tillgången eller skulden. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar utgörs framförallt av inventarier samt datorer och redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod, vilken bedöms vara mellan tre och fem år. Bedömning av en tillgångs restvärde och nyttjandeperiod görs årligen. Immateriella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar består av förvärvade IT-system. Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod, vilken bedöms vara tre till fem år. Bedömning av en tillgångs avskrivningsmetod och nyttjandeperiod görs årligen. Poster inom linjen Poster inom linjen består i huvudsak av ställda säkerheter i form av värdepapper och tas upp till belåningsvärdet. Pareto Öhman AB 16

17 NOTER Not 6 KLASSIFICERING AV BALANSRÄKNINGEN ENLIGT IFRS 7, Fin.instr värderade till verkligt värde Låne- och kundfordringar Övriga finansiella skulder Icke fin. tillgångar /skulder Totalt TILLGÅNGAR Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker Belåningsbara statsskuldsförbindelser m m Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Obligationer och andra räntebärande värdepapper Aktier och andelar Derivatinstrument Immateriella tillgångar Materiella tillgångar Övriga tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Skulder till kreditinstitut In- och upplåning från allmänheten Derivatinstrument Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Efterställda skulder Eget kapital SUMMA Det samlade värdet av tillgångar i utländsk valuta uppgår till ( ) tkr Det samlade värdet av skulder i utländsk valuta uppgår till ( ) tkr Bolaget har inte genomfört några omklassificeringar av finansiella tillgångar under Det föreligger inga skillnader mellan redovisat värde och verkligt värde. Pareto Öhman AB 17

18 NOTER Not 6, forts KLASSIFICERING AV BALANSRÄKNINGEN ENLIGT IFRS 7, Fin.instr värderade till verkligt värde Låne- och kundfordringar Övriga finansiella skulder Icke fin. tillgångar /skulder Totalt TILLGÅNGAR Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker Belåningsbara statsskuldsförbindelser m m Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Obligationer och andra räntebärande värdepapper Aktier och andelar Derivatinstrument Immateriella tillgångar Materiella tillgångar Övriga tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL In- och upplåning från allmänheten Korta positioner, Aktier Derivatinstrument Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Efterställda skulder Eget kapital SUMMA Not 7 PROVISIONSINTÄKTER tkr Värdepappersprovisioner Arvoden SUMMA Provisionsintäkter som härrör från finansiella tillgångar som inte värderas till verkligt värde uppgår till ( ) tkr. Not 8 PROVISIONSKOSTNADER tkr Värdepappersprovisioner SUMMA Provisionskostnader som härrör från finansiella skulder som inte värderas till verkligt värde uppgår till ( ) tkr. Pareto Öhman AB 18

19 NOTER Not 9 RÄNTEINTÄKTER tkr Ränteintäkter på utlåning till kreditinstitut Ränteintäkter på utlåning till allmänheten Ränteintäkter på räntebärande värdepapper Övriga ränteintäkter SUMMA Ränteintäkter som härrör från finansiella tillgångar som inte värderas till verkligt värde uppgår till (15 209) tkr. RÄNTEKOSTNADER tkr Räntekostnader för skulder till kreditinstitut Räntekostnader för in- och upplåning från allmänheten Räntekostnader efterställda skulder Övriga räntekostnader SUMMA Räntekostnader som härrör från finansiella skulder som inte värderas till verkligt värde uppgår till ( ) tkr. RÄNTENETTO De genomsnittliga in- och utlåningsräntorna för ordinarie depåkunder har under året varit följande: Inlåning (%) Utlåning (%) Depåkunder 0,72 1,04 5,73 5,97 Not 10 ERHÅLLNA UTDELNINGAR tkr Erhållna utdelningar på aktier och andelar SUMMA Not 11 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER tkr Garantiprovisioner Övriga intäkter SUMMA Pareto Öhman AB 19

20 NOTER Not 12 ALLMÄNNA ADMINISTRATIONSKOSTNADER tkr Personalkostnader Revisionsarvode Varav revisionsuppdraget (Deloitte AB) Varav revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget (Deloitte AB) - - Varav övriga tjänster (Deloitte AB) - - Lokalkostnader Arvoden Varav skatterådgivning Ernst & Young Handel/Marknadsinformationskostnader IT/Data kostnader Telekostnader Resekostnader Representationskostnader Övriga administrationskostnader Not 13 SUMMA Bolaget har leasingavtal avseende bilar. Resultatet har belastats med leasingavgifter om (4 213) tkr. Utestående leasingbelopp för finansiella leasingavtal är totalt 0 (0) tkr. Bolaget hyr lokal på 5 år, nuvarande avtal löper ut PERSONALKOSTNADER Pareto Öhmans syn på ersättning är att den i möjligaste man ska vara individuellt utformad och därmed uppmuntra medarbetarna att prestera i linje med styrelsen och verkställande ledningens uppsatta mål. Den totala ersättningen ska utformas så att Pareto Öhman attraherar medarbetare med den kompetens som behövs inom de kostnadsramar som finns. Flertalet medarbetare har en fast och en rörlig ersättningsdel som tillsammans med pension och övriga förmåner bildar medarbetarens totala ersättning. Den totala ersättningen ska vara marknadsmässig och vara baserad på en sund balans mellan den fasta och den rörliga ersättningsdelen. LÖNER 2012 tkr Fast Lön Rörlig lön Pension exkl. löneskatt Ersättningar och förmåner Total ersättning under året Nuvarande verkställande direktör Nuvarande styrelseordförande Nuvarande styrelseledamöter Nuvarande ledande befattningshavare Avgående ledande befattningshavare Övriga anställda SUMMA Pareto Öhman AB 20

21 NOTER Not 13, forts LÖNER 2011 tkr Fast Lön Rörlig lön Pension exkl. löneskatt Ersättningar och förmåner Total ersättning under året Nuvarande verkställande direktör Avgående verkställande direktör Nuvarande styrelseordförande Avgående styrelseordförande Nuvarande styrelseledamöter Avgående styrelseledamöter Nuvarande ledande befattningshavare Avgående ledande befattningshavare Övriga anställda SUMMA I ovanstående tabeller anges bolagets löner och ersättningar till olika befattningshavare och anställda. Nedan följer förtydligande av gjord indelning: Nuvarande styrelseledamöter 2 st (4 st) styrelseledamöter förutom verkställande direktör, styrelsens ordförande och ledande befattningshavare. Avgående styrelseledamöter 0 st (4 st) styrelseledamöter förutom verkställande direktör, styrelsens ordförande och ledande befattningshavare. Avgående ledande befattningshavare 1 st (1 st) bolagets ledningsgrupp förutom verkställande direktör. Nuvarande ledande befattningshavare 4 st (4 st) bolagets ledningsgrupp förutom verkställande direktör. Samtliga ovan belopp avser den period respektive person innehaft tjänsten. Styrelsen ska besluta om ersättningen till den verkställande ledningen och till anställda som har det övergripande ansvaret för någon av bolagets kontrollfunktioner. I enlighet med FFFS 2007:5 och de krav på upplysningar som anges där, lämnas en redogörelse för företagets ersättningar samt berednings- och beslutsprocesser som tillämpas separat på bolagets webbplats. Uppgifterna offentliggörs i samband med att årsredovisningen publiceras. SOCIALA AVGIFTER OCH LÖNESKATT tkr Sociala avgifter Löneskatt Nuvarande verkställande direktör Avgående verkställande direktör Nuvarande styrelseordförande Avgående styrelseordförande Nuvarande styrelseledamöter Avgående styrelseledamöter Avgående ledande befattningshavare Nuvarande ledande befattningshavare Övriga anställda SUMMA Pensionsåtaganden är avgiftsbestämda och täcks av bolagets löpande pensionsinbetalningar. Pensionsutfästelse uppgår till (6 729) tkr. Utfästelsen täcks av tidigare gjorda inbetalningar. Anställningsvillkoren för övriga ledande befattningshavare, inkluderande verkställande direktör, avviker inte från vad som gäller för företagets övriga anställda. Pareto Öhman AB 21

22 NOTER Not 13, forts MEDELTAL ANSTÄLLDA Totalt varav kvinnor KÖNSFÖRDELNING Styrelse (varav kvinnor) 5 (0%) 6 (0%) Ledande befattningshavare* (varav kvinnor) 4 (50%) 4 (25%) *varav 1 person som även ingår i styrelsen Not 14 ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER tkr Marknadsföringskostnader Försäkringskostnader Övriga rörelsekostnader SUMMA Not 15 KREDITFÖRLUSTER NETTO tkr Nedskrivning avseende fordran på allmänheten - - Återföring avseende fordran på allmänheten - - Not 16 SUMMA - - NETTORESULTAT AV AVVECKLAD VERKSAMHET tkr Cross Asset Sales bedriver finansiell rådgivning, emitterar warranter och certifikat, arrangerar och säljer strukturerade produkter samt bedriver market making i derivatinstrument. I samband med försäljningen av Pareto Öhman beslutades att Cross Asset Sales inte skulle drivas vidare inom bolaget utan övergå till E. Öhman J:or Capital AB, ett bolag inom Öhman-koncernen. I väntan på att erforderliga tillstånd erhållits i E. Öhman J:or Capital AB har verksamheten dock fortsatt att ingå i Pareto Öhman. Under kvartal har tillstånden godkänts av Finansinspektionen och verksamheten har övergått. Resultatet från denna verksamhet presenteras i denna not som nettoresultat av avvecklad verksamhet i enlighet med IFRS 5. Kvarvarande tillgångar och skulder hänförliga till den avvecklade verksamheten utgörs av aktier och andelar och derivat. Då Pareto Öhman har ett fortsatt åtagande som emissionsinstitut fortsätter bolaget att redovisa dessa tillgångar och skulder i de finansiella rapporterna tills dess att de löpt ut. Per bokslutet uppgår kvarvarande tillgångar och skulder till tkr. Det ekonomiska resultatet från kvarvarande tillgångar och skulder belastar eller tillgodoräknas inte bolaget utan tillfaller Öhman Capital. Cross Asset Sales Provisionsnetto Räntenetto Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga intäkter Kostnader Rörelseresultat - - Skatt - - NETTORESULTAT AV AVVECKLAD VERKSAMHET - - Pareto Öhman AB 22

23 NOTER Not 16, forts TILLGÅNGAR/SKULDER AVVECKLAD VERKSAMHET tkr Cross Asset Sales Immateriella tillgångar Materiella tillgångar Aktier och andelar Derivatinstrument Övriga tillgångar SUMMA TILLGÅNGAR AVVECKLAD VERKSAMHET Korta positioner, aktier och andelar Derivatinstrument Övriga skulder SUMMA SKULDER AVVECKLAD VERKSAMHET Not 17 SKATTEKOSTNAD tkr Aktuell skatt - - Skatt tidigare taxeringsår - -6 Uppskjuten skatt SUMMA Upplysning om sambandet mellan periodens skattekostnad och redovisat resultat före skatt. Belopp i tkr % 2012 % 2011 Redovisat resultat före skatt Skatt enligt gällande skattesats, 26,3 % 26, , Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter -3, ,0 743 Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader 1, , Ej aktiverat underskottsavdrag , Utnyttjande av ej aktiverat underskottsavdrag -24, Skatt hänförlig till tidigare år Not 18 SUMMA , BELÅNINGSBARA STATSSKULDSFÖRBINDELSER m.m. tkr Anskaffningsvärde Verkligt värde Bokfört värde Finansiella tillg. värderade till verkligt värde Andra belåningsbara värdepapper Fördelning på återstående löptid Högst 1 år år 5 år SUMMA Varav onoterat Pareto Öhman AB 23

24 NOTER Not 19 UTLÅNING TILL KREDITINSTITUT tkr Fördelning på återstående löptid Betalbara vid anfordran Högst 3 månader mån högst 1 år år-högst 5 år år - - SUMMA Not 20 UTLÅNING TILL ALLMÄNHETEN tkr Fördelning på återstående löptid Högst 3 månader Not 21 SUMMA OBLIGATIONER OCH ANDRA RÄNTEBÄRANDE TILLGÅNGAR tkr Anskaffningsvärde Verkligt värde Bokfört värde Finansiella tillg. värderade till verkligt värde Obligationer Varav emitterade av offentligt organ varav emitterade av andra låntagare Fördelning på återstående löptid Högst 1 år år 5 år SUMMA Varav onoterat Not 22 AKTIER OCH ANDELAR tkr Anskaffningsvärde Verkligt värde/ Bokfört värde Finansiella tillg. värderade till verkligt värde Aktier och andelar SUMMA Varav onoterat Pareto Öhman AB 24

25 NOTER Not 23 MATERIELLA TILLGÅNGAR tkr Anskaffningsvärde vid årets början Förvärv under året Försäljningar under året Utrangeringar Anskaffningsvärde vid årets slut Ackumulerade avskrivningar vid årets början Försäljningar Utrangeringar Årets avskrivning Ackumulerade avskrivningar vid årets slut Redovisat värde SUMMA Not 24 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR tkr Anskaffningsvärde vid årets början Förvärv under året Försäljningar Utrangeringar Anskaffningsvärde vid årets slut Ackumulerade avskrivningar vid årets början Försäljningar Utrangeringar Årets avskrivning Ackumulerade avskrivningar vid årets slut Redovisat värde SUMMA Not 25 ÖVRIGA TILLGÅNGAR tkr Fondlikvidfordringar 1) Kundfordringar Skattefordran Uppskjuten skattefordran - - Övriga fordringar SUMMA ) varav fordringar brutto SUMMA Pareto Öhman AB 25

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Årsredovisning 2014 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund. är ett familjeägt

Läs mer

Årsredovisning. Bluestep Finans AB (556717-5129) 2010-01-01 2010-12-31. Förvaltningsberättelse...3. Resultaträkning, koncernen...5

Årsredovisning. Bluestep Finans AB (556717-5129) 2010-01-01 2010-12-31. Förvaltningsberättelse...3. Resultaträkning, koncernen...5 ÅRSREDOVISNING 2010 Årsredovisning Bluestep Finans AB (556717-5129) 2010-01-01 2010-12-31 Förvaltningsberättelse...3 Resultaträkning, koncernen...5 Balansräkning, koncernen...6 Kassaflödesanalys, koncernen...7

Läs mer

Årsredovisning 2014 Hälsinglands Sparbank. Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848.

Årsredovisning 2014 Hälsinglands Sparbank. Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Årsredovisning 2014 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Fem år i sammandrag - nyckeltal 3 Resultat- och balansräkning 2014-2010

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 3. Koncernen. Resultaträkning 6. Rapport över totalresultat 6. Balansräkning 7

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 3. Koncernen. Resultaträkning 6. Rapport över totalresultat 6. Balansräkning 7 ÅRSREDOVISNING 2011 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 6 Rapport över totalresultat 6 Balansräkning 7 Rapport över förändring av eget kapital 7 Kassaflödesanalys 8 Resultaträkning 9 Rapport

Läs mer

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår.

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan

Läs mer

Årsredovisning. Bluestep Finans AB (556717-5129) 2009-01-01 2009-12-31. Förvaltningsberättelse...3. Resultaträkning...5. Balansräkning...

Årsredovisning. Bluestep Finans AB (556717-5129) 2009-01-01 2009-12-31. Förvaltningsberättelse...3. Resultaträkning...5. Balansräkning... ÅRSREDOVISNING 2009 Årsredovisning Bluestep Finans AB (556717-5129) 2009-01-01 2009-12-31 Förvaltningsberättelse...3 Resultaträkning...5 Balansräkning...6 Kassaflödesanalys...7 Tilläggsupplysningar...8

Läs mer

heltidsanställda, varav 40 kvinnor och 25 män. Under året lämnade 3 medarbetare banken med avtalspension.

heltidsanställda, varav 40 kvinnor och 25 män. Under året lämnade 3 medarbetare banken med avtalspension. Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2014, bankens 15:e verksamhetsår. Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan

Läs mer

Innehåll. Innehållsförteckning. Förvaltningsberättelse... 3. Koncernen. Resultaträkning... 6. Rapport över totalresultat... 6. Balansräkning...

Innehåll. Innehållsförteckning. Förvaltningsberättelse... 3. Koncernen. Resultaträkning... 6. Rapport över totalresultat... 6. Balansräkning... ÅRSREDOVISNING 2012 Innehållsförteckning Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Resultaträkning... 6 Rapport över totalresultat... 6 Balansräkning... 7 Rapport över förändring av eget kapital... 7 Kassaflödesanalys...

Läs mer

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941 Årsredovisning 2013 www.bjursassparbank.se REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 Styrelsen för Bjursås Sparbank, 583201-2495, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Innehållsförteckning. VD - kommentar

Innehållsförteckning. VD - kommentar Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning VD - kommentar Förvaltningsberättelse 1 Fem år i sammandrag 3 Förslag till vinstdisposition 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

Sparbanksstämman äger rum onsdagen den 24 april.

Sparbanksstämman äger rum onsdagen den 24 april. Årsredovisning 2012 Innehåll: VD:s kommentar... 1 Förvaltningsberättelse... 2 Fem år i sammandrag... 4 Förslag till disposition av bankens vinst.... 6 Resultaträkning... 7 Balansräkning. 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

FOREX Bank AB Årsredovisning 2011

FOREX Bank AB Årsredovisning 2011 FOREX Bank AB Årsredovisning 2011 FOREX Bank Årsredovisning 2011 1 2 FOREX Bank Årsredovisning 2011 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Förvaltningsberättelse 4 Koncernens resultaträkning 9 Koncernens

Läs mer

Innehållsförteckning. VD - kommentar

Innehållsförteckning. VD - kommentar Årsredovisning 2012 Innehållsförteckning VD - kommentar Förvaltningsberättelse 1 Fem år i sammandrag 3 Förslag till vinstdisposition 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

Årsredovisning 2013 NÄRA BRA NYTTIG

Årsredovisning 2013 NÄRA BRA NYTTIG Årsredovisning 2013 NÄRA BRA NYTTIG Denna Årsredovisning innehåller information om Sparbanken i Karlshamns räkenskaper och ekonomiska förvaltning. En välskött kundanpassad och konkurrenskraftig bankverksamhet

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn

Sparbanken i Karlshamn Årsredovisning 2012 Sparbanken i Karlshamn är inte som andra banker Att välja bank handlar om villkor, service, produkter, närhet till kontor etc. I alla dessa avseenden ska Sparbanken i Karlshamn vara

Läs mer

FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007

FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007 FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 4 s resultaträkning 9 s balansräkning 10 Sammandrag avseende förändringar i koncernens eget kapital 11 s kassaflödesanalys

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2012

GE Money Bank Årsredovisning 2012 GE Money Bank Årsredovisning 2012 Innehåll VD-ord 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Rapport över förändring i Eget Kapital 11 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning. en bank för dina idéer

Årsredovisning. en bank för dina idéer Årsredovisning 2014 en bank för dina idéer INNEHÅLL Kommentarer från vd 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 Verkställande direktörens kommentar Då traditionella banker säger Nej! BlueStep är en engagerad och lösningsorienterad utmanare som erbjuder bostadslån i Sverige

Läs mer

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank.

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. Årsredovisning 2012 Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. VD:s kommentar Verksamheten 2012 Vimmerby Sparbank AB fortsätter på den inslagna

Läs mer

Årsredovisning. Larsson & Partners Asset Management AB

Årsredovisning. Larsson & Partners Asset Management AB Årsredovisning för Larsson & Partners Asset Management AB 556453-4401 Räkenskapsåret 2013 1 (18) Styrelsen och verkställande direktören för Larsson & Partners Asset Management AB org.nr. 556453-4401, med

Läs mer

Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges nedan under avsnittet Moderbolagets redovisningsprinciper.

Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges nedan under avsnittet Moderbolagets redovisningsprinciper. Redovisningsprinciper Lag och föreskriftsenlighet Koncernen Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards

Läs mer

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Sparbanken Göinge AB (organisationsnummer 516406-0716) får härmed avge årsredovisningen för verksamhetsåret 2012. Försämrad

Läs mer

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Sportparken i Hudiksvall gör skillnad för ungdomar i bygden Innehållsförteckning VD kommentar 1 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Sparbanken - Nära dig

Årsredovisning. Sparbanken - Nära dig Årsredovisning 2011 Sparbanken - Nära dig o Innehåll VD har ordet 2 Årsredovisning för Verksamhetsåret 2011 4 Fem år i sammandrag 6 Resultat- och balansräkning 8 Kassaflödesanalys 13 Noter 14 Revisionsberättelse

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2013 2 Innehållsförteckning Sid VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Fem år i sammandrag, nyckeltal 9 Resultat- och balansräkningar 2013-2009 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Rapport

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning 2012 för FOREX BANK AB

Årsredovisning och koncernredovisning 2012 för FOREX BANK AB Årsredovisning och koncernredovisning 2012 för FOREX BANK AB Org.nr 516406-0104 FOREX Bank Årsredovisning 2012 1 2 FOREX Bank Årsredovisning 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2014

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2014 Financial Services ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2014 BMW FINANCIAL SERVICES SCANDINAVIA AB Årsredovisningen omfattar - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Rapport över förändringar

Läs mer

Omslagsbild: Lillan Berg-Hagenfeldt Vy över stortorget i Laholm

Omslagsbild: Lillan Berg-Hagenfeldt Vy över stortorget i Laholm ÅRSREDOVISNING 2012 Omslagsbild: Lillan Berg-Hagenfeldt Vy över stortorget i Laholm 2 ÅRSREDOVISNING 2012 Styrelsen för Laholms Sparbank avger härmed Årsredovisning för sparbankens verksamhet 2012, sparbankens

Läs mer

FOREX BANK AB FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1

FOREX BANK AB FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1 FOREX BANK AB Årsredovisning 2009 FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Koncernens resultaträkning... 8 Koncernens balansräkning... 9 Sammandrag avseende förändringar

Läs mer