ÅRSREDOVISNING. E. Öhman J:or AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING. E. Öhman J:or AB"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2013

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 koncernen i sammandrag... 2 VD-ord... 3 Marknadssammanfattning... 4 Förvaltningsberättelse... 5 Koncernens resultaträkningar... 7 Koncernens rapport över finansiell ställning... 8 Koncernens rapport över förändring i eget kapital... 9 Koncernens rapport över kassaflöde Koncernens noter Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets balansräkning Moderbolagets förändring i eget kapital Moderbolagets noter Årsredovisningens undertecknande Revisionsberättelse

3 koncernen i sammandrag Sammandrag av koncernens resultat- och balansräkningar Resultaträkning, mkr Provisionsintäkter 121,9 131,3 239,0 320,7 311,6 Provisionskostnader -10,5-14,1-27,4-24,3-18,9 Ränteintäkter 15,6 20,4 33,1 72,7 39,5 Räntekostnader -3,8-7,2-10,3-8,5-10,2 Nettoresultat av finansiella transaktioner 20,5-7,1 30,0 29,2 100,2 Övriga rörelseintäkter 8,8 12,3 13,1 26,0 15,3 Summa rörelseintäkter 152,5 135,7 277,5 415,8 437,5 Summa rörelsekostnader -176,7-251,2-411,8-420,9-420,2 Kreditförluster, netto ,8 Resultatandel från intressebolag 88,8 68,7 106,2 76,3 34,8 Rörelseresultat 64,6-46,8-28,1 71,2 54,9 Tillgångar 2 047, , , , ,5 Skulder och eget kapital Skulder 1 170, ,7 776, , ,5 Minoritet 2,8 2,7 15,3 58,4 75,3 Eget kapital 874,1 838,2 926,9 981,5 980,7 Summa skulder och eget kapital 2 047, , , , ,5 Nyckeltal Avkastning på eget kapital % 7,4-7, Soliditet % Genomsnitt antal anställda Nettoresultat per anställd, tkr

4 VD-ord 2013 har varit ett år där -koncernen fortsatt på den inslagna vägen med ökat fokus på kärnverksamheten. Det har skett genom att vi utvecklat koncernen enligt den fastlagda strategin, som grovt innebär en större tonvikt på förvaltning av kapital, fondverksamhet och förmögenhetsförvaltning. Vi ser tydliga bevis på att vår strategi är rätt, trots att finansbranschen fortsätter att präglas av en strukturomvandling med stor konkurrens och pressade marginaler. Vi ser varje månad tydliga bevis på att vårt målinriktade arbete bär frukt. Kundtillströmningen har varit god under året. Vi är mycket glada över detta och tackar för visat förtroende från både nya och gamla kunder och samarbetspartners. Gruppens totala förvaltade kapital överstiger i skrivande stund 26 miljarder. Vi har under året intensifierat arbetet med att öka kännedomen om våra starka erbjudanden då det är förhållandevis få som känner till s skickliga kapitalförvaltning. Genom att det blir alltmer känt om vad vår kapitalförvaltning står för är vi övertygade om att allt fler kommer att bli kunder hos. Grunderna för detta varumärkesarbete är lagt och under 2014 är vår övertygelse att allt fler kommer att inse vilken kundnytta vi erbjuder. är ett familjeägt företag som funnits i över 100 år. Vi är ett företag som bygger verksamheten på kunskap och långsiktiga relationer och kunden är vårt primära fokus. idag består av följande verksamheter: Fondförvaltning Här erbjuder vi i huvudsak två typer av fonder: Fonder med hög grad av specialisering framför allt inom ränte- och kreditförvaltning, samt aktie- och ränteindexfonder med låga avgifter. Kunden ska inte betala extra. Att denna inriktning är uppskattad av våra kunder märks även när det gäller det totala kapitalet som vi förvaltar i fondform. Vid utgången av 2013 uppgick det till 18,8 miljarder kronor, vilket är en ökning med drygt 11 procent. Förmögenhetsförvaltning Här erbjuder vi kunder diskretionär kapitalförvaltning och finansiell rådgivning. Varje kund får en individuell förvaltning från sitt specifika önskemål och behov. Vi hjälper även våra kunder med rådgivning kring finansiella frågor och vi har stor erfarenhet att hjälpa till med ägar- och generationsskiften. För att kunna erbjuda våra kunder en så behovsanpassad lösning som möjligt bedriver vi verksamhet i Stockholm och Luxemburg genom Wealth Management och Banque. Här har vi under året lagt ned stor kraft på att samordna dessa verksamheter med en ökad kraft på marknadsbearbetning. s förmögenhetsförvaltning har historiskt levt en ganska undanskymd tillvaro med en trogen kundkrets. Vi märker att våra utåtriktade aktiviteter bär frukt och vi får förtroenden från nya kunder, även om detta är en förhållandevis trögrörlig kundgrupp. Vi har idag 7 miljarder kronor under förvaltning. Grundpelaren i s förmögenhetsförvaltning är kostnadseffektivitet och transparens. Investeringsprodukter Börshandlade investeringsprodukter är ett samlingsnamn för ett flertal olika investeringsformer som handlas direkt på en börs. Verksamheten bedrivs i bolaget Capital som tillhandahåller handel med bland annat warranter och certifikat. Nordnet Nordens största nätbank fortsätter att utveckla sin affär mot sin vision att bli de nordiska spararnas förstahandsval när det gäller sparande och investeringar. Resultatet för 2013 är tillfredsställande och bolaget utvecklas starkt även under innevarade år. Neqst Neqst är koncernens private equity satsning. Fokus ligger på teknologibolag, både privata och publika, huvudsakligen inom Norden. Verksamheten utvecklas enligt plan. Stockholm i april 2014 Johan Malm Koncernchef 3

5 Marknadssammanfattning Räknat i svenska kronor kan 2013 sammanfattas som ett mycket bra börsår för de allra flesta utvecklade aktiemarknader medan utvecklingen för Emerging Markets-aktier blev avsevärt sämre. Statsobligationer steg marginellt i värde och företagsobligationer med låg kreditvärdighet hade ett bra år medan de med högre dito avkastade i linje med statsobligationer. Bakom förra årets uppgångar låg framför allt kombinationen av extremt expansiva centralbanker och en ekonomisk återhämtning från låga nivåer. Marknaden präglades dock under det första halvåret av en del oroshärdar som exempelvis Cypern, Italien och amerikanska Fiscal Cliff. Även svaga företagsrapporter bidrog till oron men de tre stora centralbankernas (Federal Reserve, Bank of Japan och ECB) utfästelser om i det närmaste oändliga stimulanser höll stressnivån i schack. Därför blev Federal Reserves signaler om minskade obligationsköp under maj månad mottagna med kraftig turbulens under försommaren. Marknaden ansåg att det var för tidigt då ekonomin ännu inte var tillräckligt stark att på egen hand fortsätta att expandera. Aktier föll, räntor steg och råvaror sjönk; det enda som stärktes var den amerikanska dollarn. Så småningom tonade Fed ned sin retorik något samtidigt som marknaden stegvis anpassade sig till budskapet att stimulanserna så småningom skulle börja reduceras. Den finansiella stressnivån föll så småningom tillbaka och starkare globala konjunktursignaler bidrog till att den positiva trenden för aktier och företagsobligationer återupprättades. Emerging Markets hade en mer dämpad eller till och med negativ utveckling i vissa fall. Det fanns flera skäl till detta men framför allt att flera länder var präglade av stagflationstendenser, det vill säga avtagande tillväxt och stigande inflation, vilket är en negativ miljö för aktier. På räntemarknaderna nåddes sannolikt en historisk vändpunkt. Under våren avslutades en relativt lång bottningsfas av statsobligationsräntor och sannolikt markerade denna slutet av en 30-årig räntenedgång. Hösten medförde generellt stigande räntor och företagsobligationsmarknaderna uppvisade blandade resultat som nämndes i inledningen. Sett ur ett globalt perspektiv så avkastade företagsobligationer med hög kreditvärdighet i princip ingenting i lokal valuta. En negativ prisrörelse på cirka fyra procent balanserades upp av kupongbetalningar på fyra procent. Ränteskillnaderna mellan stat och företag minskade något. Bästa sektor var finans som avkastade nästan två procent. Finanssektorn är även den största sektorn med knappt 40 procent av marknaden. Den globala high yield-marknaden, med lägre duration och högre kuponger, avkastade nästan sju procent i lokal valuta. Ränteskillnaderna på denna marknad minskade även de under året. På valutamarknaderna var volatiliteten hög under året. Av de större valutorna uppvisade den japanska yenen den största rörelsen med en försvagning på 19,1 procent gentemot den svenska kronan. Även den australiensiska dollarn har försvagats kraftigt under året och sjönk med 15,3 procent mot den svenska kronan. Den amerikanska dollarns och eurons valutakursrörelser gentemot kronan har däremot varit mer blygsamma. Dollarn har försvagats med 1,3 procent och euron stärkts med 1,9 procent mot den svenska kronan. 4

6 Förvaltningsberättelse -koncernen Styrelsen och verkställande direktören för E. J:or AB, org. nr , får härmed avge årsredovisning för moderbolaget samt koncernen för räkenskapsåret är moderbolag i koncernen och har sitt säte i Stockholm. Bolaget ägs av medlemmar av familjen Dinkelspiel. Resultatutveckling samt väsentliga händelser under året Koncernens rörelseintäkter uppgår till 152,5 mkr (135,7 mkr) och rörelseresultatet uppgår till 64,6 mkr (-46,8 mkr). Moderbolaget svarar för koncernledning och controllerfunktion. Bolagets målsättning är att nå hög avkastning genom utdelning och värdetillväxt i dotterbolagen och intresseföretag samt att med låg risk förvalta en hög likviditetsreserv. Moderbolaget visade rörelseintäkter uppgående till 15,1 mkr (21,2 mkr) och ett resultat efter finansiella poster på -19,3 mkr (-73,3 mkr). Tidigare VD Tom Dinkelspiel tillträdde som styrelseordförande och ersattes av nuvarande VD Johan Malm. Fondförvaltning Fondförvaltningsverksamheten bedrivs av E. J:or Asset Management AB genom det helägda dotterbolaget E. J:or Fonder AB. Bolaget bedriver förvaltning av värdepappersfonder. Förvaltningsverksamheten är i huvudsak inriktad på indexfonder samt kredit- och ränteförvaltning. Fondförvaltning visade rörelseintäkter på 55,8 mkr (44,4 mkr) och ett rörelseresultat på 5,0 mkr (-1 mkr) för räkenskapsåret Förmögenhetsförvaltning Verksamheten bedrivs av Banque S.A. i Luxemburg samt E. J:or Wealth Management AB med säte i Sverige. Verksamheten i Luxemburg har haft en fortsatt god utveckling även under 2013 med en affär som utvecklas. E. J:or Wealth Management AB med sitt fjärde verksamhetsår visar en positiv trend. Investeringsprodukter Affärsområdet Investeringsprodukter bolagiserades under 2012 och bedrivs inom bolaget E. J:or Capital AB. I slutet av föregående år togs beslut om att stänga avdelningen för strukturerade produkter. Kvarvarande verksamhet emitterar börshandlade investeringsprodukter samt bedriver handel för egen räkning. Verksamheten visade rörelseintäkter om 17,3 mkr (5,5 mkr) och ett rörelseresultat på -12,2 mkr (-55,8 mkr). Intressebolag Nordnet, koncernens största intressebolag, erbjuder tjänster som gör det enkelt att spara, placera och låna. Med smarta lösningar och ett modernt synsätt vänder sig Nordnet till aktiva sparare i de nordiska länderna. Nordnets vision är att bli Nordens ledande bank inom sparande, med enkelheten och kunderna i centrum och med spararnas bästa för ögonen. Nordnet AB (publ) är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet har ca aktiva konton ( ) i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Intressebolaget visar ett rörelseresultat på 294,0 mkr (227,2 mkr) för koncernen äger ca 30% (30%) av Nordnet. Neqst, koncernens private equity satsning, är nu inne på sitt sjunde investeringsår. Hittills har investeringar gjorts i nio bolag och utvecklingen ser lovande ut. Omsättningen i de bolag som ingår i portföljen uppgår 2013 till ca 1,5 mdr varav Neqst andel är ca 900 mkr. Rörelseintäkter i mkr Rörelseresultat i mkr Fondkommissionsverksamhet (såld under 2012) - 19,1-7,2 Fondförvaltning 55,8 44,4 5,0-1 Förmögenhetsförvaltning 86,4 91,0 1,3 2 Investeringsprodukter 17,3 5,5-12,2-55,8 Övrigt -7,0-24,2 70,4 0,8 Summa 152,5 135,7 64,5-46,8 5

7 Finansiell ställning Eget kapital uppgick vid årsskiftet till 877 mkr (841 mkr). Personal och löner Medelantalet anställda har under året utgjort 82 (100) personer, varav 13 (17) personer i moderbolaget. Antalet män uppgår till 58 (76), varav 7 (8) st. i moderbolaget. Löner och andra ersättningar inkl. sociala avgifter för koncernen och moderbolaget framgår av not K13 och M5. Styrelsens arbete Styrelsen har sammanträtt vid tio tillfällen under året. Vid mötena har bland annat följande områden behandlats: Resultatuppföljning, risk och likviditet Långsiktig strategi Genomgång och uppföljning av dotter- och intressebolagens utveckling Risker Bolaget och koncernens risker överensstämmer i allt väsentligt med de risker som dotterbolagen och intressebolagen är utsatta för. Detaljerade beskrivningar finns återgivna i respektive bolags årsredovisningar, se not K35. Prognos På grund av stor osäkerhet avseende marknadsutveckling lämnas inte någon resultatprognos för Förslag till vinstdisposition Enligt upprättad koncernbalansräkning uppgår koncernens disponibla vinstmedel till tkr. Ingen avsättning till bundna reserver är erforderlig. Nedan presenteras fritt eget kapital i moderbolaget: Till årsstämmans förfogande står Balanserad vinst Årets resultat Styrelsen och verkställande direktören föreslår följande vinstdisposition: Till aktieägarna utdelas (motsvarande kr per aktie) I ny räkning balanseras Det är styrelsens bedömning, med beaktande av såväl marknadssituationen som bolagets ställning, att den föreslagna utdelningen inte begränsar företagets möjlighet att fullfölja sina åtaganden eller att bedriva verksamheten utifrån gällande affärsplan. Verksamhetens resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalyser. Samtliga belopp anges tusental svenska kronor om inget annat anges. Miljö och klimat gruppen vill bidra till en hållbar utveckling genom att ta ansvar för den effektförbrukning vår verksamhet har på miljön. väger in miljöaspekten i de fall det är tillämpligt och strävar alltid efter att hålla ner konsumtionen generellt för att spara på miljön och kostnaderna. Väsentliga händelser efter 2013 års utgång Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen. 6

8 Koncernens resultaträkningar Belopp i tkr Not Koncernens resultaträkning Provisionsintäkter K Provisionskostnader K Ränteintäkter K Räntekostnader K Erhållna utdelningar K Nettoresultat av finansiella transaktioner K Övriga rörelseintäkter K Summa rörelseintäkter Rörelsekostnader Allmänna administrationskostnader K Avskrivning och nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar K Övriga rörelsekostnader K Summa rörelsekostnader Resultat före kreditförluster Resultatandel från intressebolag K Rörelseresultat Aktuell skatt K Uppskjuten skatt K Årets resultat Kvarvarande verksamhet Avyttrad verksamhet Varav hänförligt till Moderbolagets aktieägare Minoritetsintresse Årets resultat Koncernens rapport över totalresultat Årets resultat från kvarvarande verksamhet Årets resultat från avyttrad verksamhet K Omräkning av utländsk verksamhet Totalresultat Varav hänförligt till Moderbolagets aktieägare Kvarvarande verksamhet Avyttrad verksamhet Minoritetsintresse Kvarvarande verksamhet Avyttrad verksamhet Totalresultat

9 Koncernens rapport över finansiell ställning Belopp i tkr Not Koncernens tillgångar Kassa - 2 Likvida medel / Utlåning till kreditinstitut K Utlåning till allmänheten K Obligationer och andra räntebärande värdepapper K Aktier och andelar, övriga K Kapitalandelar i intressebolag K Immateriella tillgångar K Materiella tillgångar K22,K Övriga tillgångar K Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter K Summa tillgångar Koncernens skulder och eget kapital Skulder Skulder till kreditinstitut K In- och upplåning från allmänheten K Övriga skulder K Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter K Summa skulder Eget kapital Eget kapital Aktiekapital ( aktier) Bundna reserver Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Minoritetsintresse Totalt eget kapital Summa skulder och eget kapital STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER Ställda säkerheter för egna skulder K Eventualförpliktelser K

10 Koncernens rapport över förändring i eget kapital EGET KAPITAL 2012 Aktiekapital Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Balanserad vinst Årets resultat Summa Bundna reserver och kapitalandelsfond Minoritetsintresse Totalt eget kapital Balans vid årets ingång Vinstdisposition Förändring av minoritetsintressen Omföring mellan fritt och bundet kapital Årets resultat Övrigt totalresultat Totalresultat Transaktioner med ägarna Utdelningar Balans vid årets utgång EGET KAPITAL 2013 Aktiekapital Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Balanserad vinst Årets resultat Summa Bundna reserver och kapitalandelsfond Minoritetsintresse Totalt eget kapital Balans vid årets ingång Vinstdisposition Förändring av minoritetsintressen Omföring mellan fritt och bundet kapital Årets resultat Övrigt totalresultat Totalresultat Transaktioner med ägarna Utdelningar Balans vid årets utgång

11 Koncernens rapport över kassaflöde Belopp i tkr Not Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet mm Avskrivningar Poster hänförliga till investeringsverksamheten Resultatandel intressebolag Minoritetsintressen Skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Rörelsekapital Förändring av aktier och andelar Förändring av övriga omsättningstillgångar Förändring av övriga rörelseskulder Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investeringar av immateriella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investering av materiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Investering av finansiella anläggningstillgångar Försäljning av dotterföretag K Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets början Omräkningsdifferenser Likvida medel vid årets slut Erhållen utdelning och ränta samt erlagd ränta Erhållen utdelning Erhållen ränta Erlagd ränta Följande komponenter ingår i likvida medel Kassa - 2 Utlåning till kreditinstitut 1) ) I beloppet ingår utlåning till kreditinstitut med en löptid kortare än 30 dagar

12 Koncernens noter K1. Företagsinformation K2. Grunder för upprättande av redovisningen K3. Ändrade redovisningsprinciper K4. Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna K5. Tillämpade redovisningsprinciper K6. Klassificering av koncernens balansräkning K7. Provisionsintäkter K8. Provisionskostnader K9. Räntenetto K10. Erhållna utdelningar K11. Nettoresultat av finansiella transaktioner K12. Övriga rörelseintäkter K13. Allmänna administrationskostnader K14. Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar K15. Övriga rörelsekostnader K16. Likvida medel/utlåning till kreditinstitut K17. Utlåning till allmänheten K18. Obligationer och andra räntebärande tillgångar K19. Aktier och andelar K20. Kapitalandelar i intressebolag K21. Immateriella anläggningstillgångar K22. Materiella anläggningstillgångar K23. Byggnader mm anläggningstillgångar K24. Övriga tillgångar K25. Finansiella tillgångar och skulder som lyder under nettningsavtal K26. Verkligt värde finansiella instrument K27. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter K28. Skulder till kreditinstitut K29. In- och upplåning från allmänheten K30. Övriga skulder K31. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter K32. Ställda säkerheter och eventualförpliktelser K33. Skatter uppskjuten skatt K34. Riskhantering K35. Kapitaltäckningsanalys för den finansiella gruppen K36. Dotterbolag och intressebolag K37. Avyttrat dotterbolag K38. Närståendetransaktioner K39. Definitioner

13 K1. Företagsinformation Årsredovisningen samt koncernredovisningen för, organisationsnummer , för det räkenskapsår som slutar den 31 december 2013 har godkänts av styrelsen och verkställande direktören den 24 april 2014 och kommer att föreläggas årsstämman den 7 maj 2014 för fastställande. Moderbolaget är ett holdingbolag vars huvudsakliga verksamhet består i att äga och förvalta aktier och andelar i företag verksamma inom den finansiella sektorn. K2. Grunder för upprättande av redovisningen Allmänt Samtliga poster i balansräkningen är omsättningstillgångar, om inte annat särskilt anges. Samtliga belopp anges i bolagets funktionella valuta, vilket är svenska kronor, om inget annat särskilt anges. Överensstämmelse med normgivning och lag Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) godkända av EU. Därutöver tillämpas lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut (ÅRKL) och Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25). Vidare har Rådet för finansiell rapportering RFR 1 tillämpats. Dotterbolag redovisas enligt förvärvsmetoden i enlighet med IAS 27 om Koncernredovisning. Metoden innebär att förvärv av dotterbolag betraktas som en transaktion varigenom koncernen indirekt förvärvar dotterbolagets tillgångar och övertar dess skulder och eventualförpliktelser. Skillnaden mellan anskaffningsvärdet för dotterbolagets aktier och det verkliga värdet av förvärvade tillgångar utgör goodwill. Innehav i intresseföretag, där röstetalet inklusive aktier som via avtal är möjliga att teckna, uppgår till minst 20 procent och högst 50 procent, redovisas enligt kapitalandelsmetoden. I koncernens resultaträkning utgörs Resultat från andelar i intresseföretag av koncernens andel av intresseföretagens redovisade resultat efter finansiella poster justerat för minoritetsintresse. Intressebolagens skatter är redovisade under koncernens totala skatt. Kapitalandelar i intresseföretag upptas till koncernens andel i bolagens egna kapital efter justering för orealiserade internvinster och oavskrivna övervärden. I koncernens balansräkning förändras det redovisade värdet på aktieinnehaven med koncernens andel av respektive företags resultat efter skatt minskat med erhållna utdelningar. Utländsk valuta Transaktioner i utländsk valuta omräknas till funktionell valuta utifrån den valutakurs som föreligger på transaktionsdagen. Monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta räknas om till funktionell valuta till den valutakurs som föreligger på balansdagen. Valutakursdifferenser som uppstår vid omräkningarna redovisas i resultaträkningen. Icke monetära poster i utländsk valuta vilka är värderade till historiskt anskaffningsvärde värderas till funktionell valuta med valutakursen vid den ursprungliga transaktionstidpunkten. Omräkning av utländska dotterföretag Koncernredovisningen presenteras i svenska kronor vilket också är moderbolagets funktionella valuta och rapporteringsvaluta. Bolag ingående i koncernen värderas med den funktionella valutan. Omräkningen innebär att samtliga tillgångar, avsättningar och skulder omräknas till balansdagens kurs och att samtliga poster i resultaträkningen omräknas till genomsnittskurs under rapporteringsperioden varvid valutakursdifferens förs via övrigt totalresultat till eget kapital. K3. Ändrade redovisningsprinciper Nya och ändrade standarder och tolkningar 2013 Nedan redogörs för nya och ändrade standarder och tolkningar som har trätt ikraft och kan påverka bolagets finansiella rapporter: IFRS 13 Värdering till verkligt värde Samlat regelverk som definierar verkligt värde samt ger vägledning för hur verkligt värde skall fastställas. Införandet av den nya standarden har inte förändrat bolagets metod för att fastställa verkligt värde. IFRS 7 Upplysningar om finansiella instrument Från och med 2013 ska upplysningar presenteras om finansiella tillgångar och skulder vars värde är kvittade i balansräkningen eller är föremål för olika rättsliga bindande ramavtal om nettning eller liknande avtal. Se Not K25. IAS 1 Utformning av finansiella rapporter Poster i övrigt totalresultat ska delas upp i poster som kan komma att omföras till resultaträkningen och poster som inte kan omföras till resultaträkningen. 13

14 Övriga nya och ändrade standarder och tolkningar bedöms inte haft någon inverkan på bolagets finansiella rapporter för Nya och ändrade standarder och tolkningar som ännu inte trätt ikraft International Accounting Standards Board (IASB) har givit ut följande nya och ändrade standarder vilka ännu inte trätt ikraft men som framgent kan få påverkan på bolagets finansiella rapporter. IFRS 9 Finansiella Instrument Ändringar i IAS 32 Finansiella instrument Ovanstående nya och ändrade standarder och tolkningar har ännu inte tillämpats av bolaget. För de standarder som godkänts gör bolaget bedömningen att ändringarna inte kommer att medföra någon väsentlig påverkan på de finansiella rapporterna. För ännu ej godkända standarder har bolaget inte genomfört en detaljerad analys av effekterna och kan därför inte kvantifiera effekterna. K4. Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver att koncernens ledning gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Finansiella instrument som innehas för handel värderas till verkligt värde i balansräkningen med värdeförändringar redovisade i resultaträkningen. Fastställande av verkligt värde av finansiella instrument innefattar kritiska bedömningsfaktorer som kan påverka redovisningsprinciper och de finansiella rapporterna. Vid bestämmande av verkligt värde har bedömningar gjorts vid avgörande om marknaden för finansiella instrument är aktiv eller inaktiv, val av värderingsteknik samt klassificering av finansiella instrument i den hierarki för verkligt värde som redogörs för i IFRS 13. Koncernen redovisar en uppskjuten skattefordran som hänför sig till skattemässiga underskott. Koncernens bedömning är att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. K5. Tillämpade redovisningsprinciper Intäktsredovisning Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Tidpunkten för redovisning av intäkter infaller när det ekonomiska utfallet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, de väsentliga riskerna är överförda på köparen och det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen kommer att tillfalla bolaget. Nedan redogörs för bolagets mest väsentliga intäkter. Provisionsintäkter Provisionsintäkter samt rådgivningsarvoden intäktsredovisas löpande i takt med att de intjänas. Detta medför att projekt resultatavräknas i förhållande till färdigställandegrad. Intäkter redovisas inte om det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna inte kommer att tillfalla bolaget. Räntenetto Ränteintäkter avseende utlåning till kreditinstitut och utlåning till allmänheten redovisas som intäkt när de intjänas, vilket innebär att ränteintäkter periodiseras till den period de avser. Nettoresultat av finansiella transaktioner Posten nettoresultat av finansiella transaktioner innehåller de realiserade och orealiserade värdeförändringar som uppstått med anledning av finansiella transaktioner samt valutavinster och förluster på finansiella tillgångar värderade till verkligt värde. Övriga rörelseintäkter Övriga rörelseintäkter avser intäkter från bland annat koncerninterna tjänster. Intäkterna redovisas som intäkt den period tjänsten utförs och tillhandahålls till kund. Kostnadsredovisning Rörelse- och administrationskostnader, ersättningar till anställda, övriga personalkostnader samt lånekostnader kostnadsförs löpande för den period de avser. Pensioner Samtliga pensionsplaner är avgiftsbestämda. Bolagets resultat belastas med kostnader i takt med att pensionerna intjänas. Några pensionsavsättningar föreligger ej då bolaget i samband med premiebetalning fullgjort sina förpliktelser. Leasing Samtliga leasingavtal är redovisade som operationella. Leasingavgifterna redovisas som övrig rörelsekostnad. Skatter Koncernens totala skatt utgörs av aktuell och uppskjuten skatt. Aktuell skatt utgörs av skatt som skall 14

15 erhållas eller betalas för innevarande år. Hit hör även justeringar av tidigare taxeringsår. Uppskjuten skatt beräknas utifrån temporära skillnader, dvs. skillnader mellan skattemässig och redovisningsmässig värdering av tillgångar och skulder. Uppskjutna skatteskulder reserveras fullt ut medan uppskjutna skattefordringar endast redovisas i den mån de sannolikt beräknas kunna utnyttjas. Finansiella instrument Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar på tillgångssidan bland annat likvida medel, kundfordringar, aktier, lånefordringar och obligationsfordringar samt derivat. Bland skulder och eget kapital återfinns bland annat leverantörsskulder, låneskulder, korta aktiepositioner samt derivat. Finansiella tillgångar En finansiell tillgång tas upp i balansräkningen när bolaget blir part enligt instrumentets avtalsmässiga villkor. Kundfordringar tas upp i balansräkningen när faktura har skickats. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller bolaget förlorar kontrollen över dem. Detsamma gäller för del av en finansiell tillgång. Förvärv och avyttring av finansiella tillgångar redovisas därmed på affärsdagen, som utgör den dag då bolaget förbinder sig att förvärva eller avyttra tillgången. IAS 39 klassificerar finansiella instrument i kategorier. Klassificeringen beror på avsikten med förvärvet av det finansiella instrumentet. Följande kategorier tillämpas av bolaget: Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen Denna kategori består av två undergrupper; dels finansiella tillgångar som innehas för handel och dels andra finansiella tillgångar som företaget initialt valt att placera i denna kategori. En finansiell tillgång klassificeras som innehav för handel om den förvärvas i syfte att säljas på kort sikt. Exempel på tillgångar som klassificeras i denna kategori är aktier, andelar samt derivat. Tillgångar i denna kategori värderas löpande till verkligt värde med värdeförändringar redovisade i resultaträkningen. Enligt IFRS 13 skall värderingar till verkligt värde klassificeras genom användning av en klassificeringshierarki för verkligt värde som återspeglar betydelsen av de indata som använts vid värderingarna. Klassificeringen omfattar tre nivåer. Nivå 1 Samtliga tillgångar i denna kategori värderas till ojusterade noterade priser för identiska tillgångar på aktiva marknader. Indata på Nivå 1 hämtas från tillgångens huvudmarknad och i avsaknad av detta används indata från den mest fördelaktiga marknaden. Finansiella instrument i denna nivå omfattar likvida noterade aktier, börshandlade fonder (ETF:er) samt en mindre andel derivat. Nivå 2 Tillgångar eller skulder som klassificeras i nivå 2 skall värderas utifrån indata som är observerbara för tillgången eller skulden antingen direkt, dvs. som priser, eller indirekt, härledda från priser. Observerbar indata innefattar noterade priser på liknande tillgångar, räntor och avkastningskurvor som är observerbara, implicita volatiliteter och kreditspreadar. Finansiella instrument i nivå 2 innefattar derivat och obligationer. För koncernens innehav i finansiella tillgångar som klassificeras i nivå 2 saknas en aktiv marknad. En icke aktiv marknad kan föreligga när: nivån på volym och transaktioner för tillgången eller skulden är låg. endast ett fåtal nyligen genomförda avslut finns att tillgå. noterade priser inte baseras på aktuell information. det föreligger en stor spread mellan köp och säljkurs. Koncernen anser att en aktiv marknad föreligger om spreaden mellan köp- samt säljkurs vid stängning understiger 10 % och senaste avslut under dagen ligger inom spreaden. Definitionen av aktiv marknad har tagits fram för att begränsa risken för en felaktig prissättning som kan uppstå till följd av mindre avslut vilka inte representerar faktiska och regelbundet förekommande marknadstransaktioner. Om marknaden för ett finansiellt instrument inte är aktiv, tar koncernen fram det verkliga värdet genom att använda en värderingsteknik. Värderingstekniker innefattar optionsvärderingsmodeller. Dotterbolaget Capital erbjuder börshandlade investeringsprodukter i form av minifutures, warranter, turbowarranter och certifikat. Produkterna är noterade på Nordic Derivatives Exchange och priser ställs dagligen 15

16 för samtliga instrument. Bolagets bedömning är att marknaden för dessa produkter inte är att anse som aktiv. Bedömningen grundar sig i att det, trots förekomst av noterade priser, inte sker ett tillräckligt antal avslut per instrument enligt ovanstående definition av aktiv marknad. Vid värdering av ovannämnda produkter använder bolaget en från handlarna oberoende värderingsmodell baserad på Black & Scholes samt även andra för ändamålet framtagna oberoende värderingsmodeller. Derivatets värde baseras på ett antal värderingsvariabler där volatilitet vanligtvis utgör en betydande faktor. Med volatilitet avses hur rörligt en underliggande akties pris är. Volatiliteten som används vid bestämmande av det verkliga värdet har sin grund i den volatilitetsuppskattning som återspeglar det pris som bolaget åtar sig att köpa samt sälja emitterade produkter på NDX. Dagliga stickprovskontroller genomförs för att fastställa att volatiliteten inte understiger Bloombergnoterad implicerad 30 och 60 dagars volatilitet samt skattad historisk volatilitet. Om något av ovanstående indikerar behov av fördjupad analys kontrolleras marknadsimplicerad volatilitet från marknaden för handlade optioner på Nasdaq OMX. Capital handlar även med börshandlade optioner. Utgångspunkten är att bolagets innehav av optioner ska värderas utifrån noterade priser från en aktiv marknad enligt ovan definition. Vid avsaknad av aktiv marknad ska bolaget använda sig av en modellvärdering med i första hand volatilitetsantaganden baserade på marknadsobservationer. För optionalitet är den främsta värderingsparametern inte priset i sig, utan den volatilitet till vilken en options pris kan översättas. En enskild option kan ha en sämre likviditet, men för alla optioner med samma underliggande kan det ändå finnas tillräckligt med likvida marknadspriser för att kunna härleda en volatilitetsyta till vilken varje enskild option kan värderas till verkligt värde. Optionerna värderas främst systemmässigt av de modeller som finns i det oberoende risksystemet. Risksystemet skattar dagligen, strax före stängning, en volatilitetsyta för respektive underliggande som sedan utgör grund för värderingen av bolagets innehav i optioner. Nivå 3 Finansiella instrument klassificerade i nivå 3 värderas utifrån indata som anses vara icke observerbar för tillgången eller skulden. Instrument i denna kategori har värderats i enlighet med en värderingsteknik där minst en variabel, som kan ha väsentlig påverkan på värderingen, inte utgör observerbar marknadsdata. För aktier och andelar görs en analys av bolagets finansiella ställning. Lånefordringar och kundfordringar Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar, som inte utgör derivat, med fasta betalningar eller med betalningar som går att fastställa, och som inte är noterade på en aktiv marknad. Exempel på tillgångar som klassificeras i denna kategori är likvida medel/utlåning till kreditinstitut, utlåning till allmänheten, kundfordringar, långfristiga fordringar och övriga tillgångar (exklusive derivat). Likvida medel består av kassamedel samt omedelbart tillgängliga tillgodohavanden hos banker och motsvarande institut samt kortfristiga likvida placeringar med en löptid från anskaffningstidpunkten understigande tre månader vilka är utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer. Utlåningen till allmänheten säkerställs genom i huvudsak värdepapper i depå och redovisas i balansräkningen efter avdrag för konstaterade och sannolika kreditförluster. Konstaterade förluster är sådana som bedömts vara beloppsmässigt slutgiltigt fastställda. Med sannolika kreditförluster avses skillnaden mellan kreditbeloppet och vad som beräknas inflyta med hänsyn till kredittagarens återbetalningsförmåga samt säkerhetens värde. Kundfordringar och övriga fordringar redovisas till det belopp som förväntas inflyta och bedöms individuellt. Kundfordringar och övriga fordringar har kort förväntad löptid och värderas utan diskontering till nominellt värde. Nedskrivningar av kundfordringar och övriga fordringar redovisas bland rörelsens kostnader. Finansiella skulder Finansiella skulder kan klassificeras som finansiella skulder till verkligt värde med värdeförändring via resultaträkningen eller som övriga finansiella skulder. Finansiella skulder tas upp när motparten har presterat och avtalsenlig skyldighet föreligger att betala, även om faktura ännu inte mottagits. Leverantörsskulder tas enbart upp när faktura mottagits. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för del av en finansiell skuld. Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen Denna kategori består av finansiella skulder som innehas för handel samt derivat. Skulder i kategorin 16

17 värderas löpande till verkligt värde med värdeförändringar redovisade i resultaträkningen. Fastställande av verkligt värde framgår under Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen ovan. Övriga finansiella skulder Övriga finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. Exempel på skulder som värderas i denna kategori är leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder (exklusive derivat). Dessa skulder har en kort förväntad löptid och värderas utan diskontering till nominellt belopp. In- och upplåning från allmänheten består i huvudsak av kortfristig upplåning från allmänheten. Dessa skulder kategoriseras som övriga finansiella skulder och värderas till upplupet anskaffningsvärde. Värdepapperslån Utlånade aktier ligger kvar i eget lager. Inlånade värdepapper upptas ej som tillgång. Värdepapperslån kan förekomma i koncernens dotterbolag Capital där de hanteras via verksamhetens Prime Broker vilket innebär att de värdepapper som ryms inom ett så kallat pooled account kan fritt lånas ut av Prime Brokern. Per årsskiftet uppgick värdet av utlånade värdepapper till 2,5 msek. Nettoredovisning Nettoredovisning av tillgångar och skulder har skett i enlighet med IAS 32. Detta innebär att tillgångar och skulder redovisas med ett nettobelopp när koncernen har en legal rätt att kvitta de redovisade beloppen och har för avsikt att reglera posterna med ett nettobelopp eller att samtidigt realisera tillgången eller skulden. Finansiella tillgångar och skulder som lyder under rättsligt bindande ramavtal om nettning eller liknande avtal som inte presenteras netto i balansräkningen är arrangemang som vanligtvis träder i laga kraft i händelse av insolvens eller vid betalningsinställelse men inte under normala affärsförhållanden eller arrangemang där koncernen inte har intentionen att avveckla instrumenten samtidigt. Dotterbolaget Capital har ramavtal om nettning med verksamhetens Prime Broker, se not K25. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod, vilken bedöms vara mellan tre och fem år. Bedömning av en tillgångs restvärde och nyttjandeperiod görs årligen. Immateriella anläggningstillgångar Goodwill som uppstår vid förvärv av dotterföretag eller intresseföretag är en tillgång med obestämbar nyttjandeperiod vilken innebär att tillgången inte skall skrivas av. I enlighet med IAS 36 prövar koncernen om det föreligger ett nedskrivningsbehov för en immateriell tillgång med obestämbar nyttjandeperiod genom att jämföra dess återviningsvärde med dess redovisade värde. Detta sker, av koncernen, årligen och närhelst det finns tecken på en värdenedgång för den immateriella tillgången. Det redovisade värdet för goodwill i rapporten över periodens ingående finansiella ställning enligt IFRS skall vara goodwillens redovisade värde enligt tidigare redovisningsprinciper vid tidpunkten för övergången till IFRS. Detta innebär att det utgående värdet på goodwill motsvaras av värdet som förelåg vid koncernens öppningsbalans år Andra immateriella tillgångar består i huvudsak av förvärvade IT-system. Dessa redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod, vilken bedöms vara mellan tre och fem år. Bedömning av en tillgångs restvärde och nyttjandeperiod görs årligen. Ställda säkerheter och eventualförpliktelser Består i huvudsak av ställda säkerheter i form av värdepapper och likvida medel. 17

18 K6. Klassificering av koncernens balansräkning Fin.instr värderade till verkligt värde Låne- och kundfordringar Övriga finansiella skulder Icke fin. tillgångar /skulder Totalt TIllgångar Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Obligationer och andra räntebärande värdepapper Aktier och andelar Kapitalandelar i intressebolag Immateriella tillgångar Materiella tillgångar Övriga tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa Skulder och eget kapital Skulder till kreditinstitut In- och upplåning från allmänheten Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Eget kapital inkl. minoritet Summa Fin.instr värderade till verkligt värde Låne- och kundfordringar Övriga finansiella skulder Icke fin. tillgångar /skulder Totalt TIllgångar Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Obligationer och andra räntebärande värdepapper Aktier och andelar Kapitalandelar i intressebolag Immateriella tillgångar Materiella tillgångar Övriga tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa Skulder och eget kapital Skulder till kreditinstitut In- och upplåning från allmänheten Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Eget kapital inkl. minoritet Summa

19 Utländsk valuta i koncernen Netto exponering EUR USD GBP 40 7 AUD CHF NOK CAD DKK Övriga valutor Summa i tkr SEK I summa tillgångar EUR USD GBP AUD CHF NOK CAD DKK Övriga valutor Summa i tkr SEK I summa skulder EUR USD GBP AUD - - CHF NOK CAD DKK Övriga valutor Summa i tkr SEK K7. Provisionsintäkter Betalningsförmedlingsprovisioner Värdepappersprovisioner Arvoden K8. Provisionskostnader Värdepappersprovisioner Övriga provisioner

20 K9. Räntenetto Ränteintäkter Ränteintäkter på utlåning till kreditinstitut Ränteintäkter på utlåning till allmänheten Ränteintäkter på räntebärande värdepapper Övriga ränteintäkter Summa ränteintäkter Räntekostnader Räntekostnader för skulder till kreditinstitut Räntekostnader för in- och upplåning från allmänheten Övriga räntekostnader Summa räntekostnader Räntenetto K10. Erhållna utdelningar Utdelningar från aktier/andelar redovisade under tillgångar Summa erhållna utdelningar K11. Nettoresultat av finansiella transaktioner Realisationsresultat Aktier/andelar Räntebärande värdepapper Övriga Summa realisationsresultat Orealiserade värdeförändringar Aktier/andelar Räntebärande värdepapper Övriga Summa orealiserade värdeförändringar Valutaresultat Summa nettoresultat av finansiella transaktioner

21 K12. Övriga rörelseintäkter Reavinster vid avyttring av anläggningstillgångar Övriga intäkter Summa övriga rörelseintäkter K13. Allmänna administrationskostnader Personalkostnader Lokalkostnader Revisionsarvode Arvoden Handel/Marknadsinformationskostnader IT/Datakostnader Telekostnader Resekostnader Representationskostnader Övriga administrationskostnader Summa allmänna administrationskostnader Koncernen har leasingavtal avseende bilar och kopiatorer. Resultatet har belastats med leasingavgifter om (2 877) tkr. Koncernen hyr lokaler i Sverige på 5 år och det nuvarande avtalet löper ut den I Luxemburg hyr banken lokaler på sex år och det nuvarande avtalet löper ut Löner 2013 Fast Lön Rörlig lön Pension exkl. löneskatt Ersättningar och förmåner Total ersättning under året Verkställande direktörer Styrelseordföranden Övriga styrelseledamöter Övriga ledande befattningshavare Övriga anställda Summa I ovanstående tabell anges koncernens löner och ersättningar till olika grupper av befattningshavare och anställda. Nedan följer förtydligande av gjord indelning: Övriga styrelseledamöter Styrelseledamöter förutom verkställande direktörer, styrelse ordföranden och ledande befattningshavare. Övriga ledande befattningshavare Bolagens ledningsgrupper förutom verkställande direktörer 21

22 Löner 2012 Fast Lön Rörlig lön Pension exkl. löneskatt Ersättningar och förmåner Total ersättning under året Verkställande direktörer Styrelseordföranden Övriga styrelseledamöter Övriga ledande befattningshavare Övriga anställda Summa I ovanstående tabell anges koncernens löner och ersättningar till olika grupper av befattningshavare och anställda. Nedan följer förtydligande av gjord indelning: Övriga styrelseledamöter Styrelseledamöter förutom Verkställande direktörer, Styrelseordföranden och ledande befattningshavare. Övriga ledande befattningshavare Bolagens ledningsgrupper förutom Verkställande direktörer Sociala avgifter och löneskatt Sociala avgifter Löneskatt Verkställande direktörer Styrelseordföranden Övriga styrelseledamöter Övriga ledande befattningshavare Övriga anställda Summa Pensionsåtaganden är avgiftsbestämda och täcks av bolagets löpande pensionsinbetalningar. Utfästelsen täcks av tidigare gjorda inbetalningar. Pensionsvillkoren för ledande befattningshavare följer respektive företags allmänna pensionsplan dvs. ITP planen. VD för har, vid uppsägning från bolagets sida avtal om tolv månaders vederlag. Antal anställda Medelantalet anställda har under året utgjort 82 (100) personer, varav medelantalet anställda män uppgår till 58 (76) st Totalt varav Stockholm Göteborg 1 1 Helsingfors - 7 Luxemburg Könsfördelning Totalt Andel kvinnor Totalt Andel kvinnor Styrelse 6 33% 6 50% Verkställande direktör 1 0% 1 0% 22

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Företagsinformation (Öhman Capital) med organisationsnummer 556774-0906 är ett värdepappersbolag och står under tillsyn av Finansinspektionen. Bolaget bildades 2008 och är ett helägt

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Årsredovisning 2014 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund. är ett familjeägt

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Kommentarer koncernen Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade räntenettot beror på högre ränteintäkter till följd av ökad koncernintern

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2014:1 (Fi Dnr 14-12186) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017 WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT Den 10 november 2017 Detta dokument utgör en översättning av Weifa ASA:s delårsrapport för perioden januari september 2017. Denna översättning är upprättad med

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2010 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2016 Sid 1(14) Verksamheten Moderbolaget Skanska Financial Services AB (SFS) är ett helägt dotterbolag till Skanska AB (556000-4615) med säte i Stockholms kommun.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB Årsredovisning för Pingst Förvaltning AB 556048-6713 Räkenskapsåret 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 6 Underskrifter 8 Årsredovisning för Pingst Förvaltning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år.

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år. Delårsrapport för Sparbanken Syds, (548000-7425), verksamhet per 30 juni 2012, bankens 186:e verksamhetsår. Verksamheten startade i Ystad den 3 maj 1827. SPARBANKENS RESULTAT Sparbankens räntenetto uppgick

Läs mer

Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys

Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Avsnitt IV Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Tillämpning Lagtext 2 kap. 1 ÅRL En årsredovisning ska bestå av 1. en balansräkning. 2. en resultaträkning,

Läs mer

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2016

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2016 Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2016 Verksamheten NCC Treasury AB (publ) är ett helägt dotterföretag till NCC AB (publ), org.nr. 556034-5174, med säte i Solna. Företaget är

Läs mer

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Nobia har till och med den 31 december tillämpat den sk korridormetoden redovisning av koncernens pensionsskuld. Den uppdaterade standarden IAS

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013 Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013 Verksamheten NCC Treasury AB (publ) är ett helägt dotterföretag till NCC AB (publ), org.nr. 556034-5174, med säte i Solna. Företaget är

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 1(17) Handelskammaren Mälardalen för Örebro och Västmanlands län Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

DATUM 12 AUGUSTI 2015

DATUM 12 AUGUSTI 2015 DATUM 12 AUGUSTI Tillägg av den 12 augusti till grundprospekt avseende Skandiabanken Aktiebolags (publ) program för utgivning av säkerställda obligationer. Tillägg till grundprospekt avseende Skandiabanken

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport Januari Mars 2005 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Omsättning och resultat Under årets första tre månader omsatte koncernen 139,6

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2005. SkandiaBanken koncern

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2005. SkandiaBanken koncern DELÅRSRAPPORT Januari Juni 2005 SkandiaBanken koncern Förvaltningsberättelse Koncernen SkandiaBanken Aktiebolag (publ) avger härmed delårsrapport för perioden januari-juni 2005. Resultat SkandiaBankens

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2010

Delårsrapport. Januari juni 2010 Delårsrapport Januari juni 2010 Delårsrapport för januari juni 2010 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari -

Läs mer

Första halvåret 2014 i sammandrag

Första halvåret 2014 i sammandrag Försäkringsbranschens Pensionskassa De/årsrapport januari -juni 2014 Första halvåret 2014 i sammandrag Premieinkomsten för första halvåret uppgick till 311 (331) miljoner kronor. Första halvårets resultat

Läs mer

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport januari juni 2006 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del av den nya institutsstrukturen genom behovsmotiverad

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

EXPANSION OCH RENODLING

EXPANSION OCH RENODLING Årsredovisning 2015 EXPANSION OCH RENODLING Kort om familjen! 78 Förvaltat kapital (miljarder kr) 110 Antal anställda GEOGRAFISK NÄRVARO: Stockholm Göteborg Malmö Luxemburg Kort om VÅRA TJÄNSTER VÅRA KUNDER

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

FOREX BANK AB Delårsrapport

FOREX BANK AB Delårsrapport FOREX BANK AB 516406-0104 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2008 Innehållsförteckning Sida Utveckling av resultat och ställning 3 Väsentliga faktorer för koncernen och moderbolaget 4 Koncernens resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2015

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2015 Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2015 Verksamheten NCC Treasury AB (publ) är ett helägt dotterföretag till NCC AB (publ), org.nr. 556034-5174, med säte i Solna. Företaget är

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 1(15) Senab Services AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360 Pressmeddelande 29 maj 2017 Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 På årsstämman den 15 december 2016 i Hexatronic Group AB (publ) beslutade

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer