CONCORDIA MARITIME ÅRSREDOVISNING 2002

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CONCORDIA MARITIME ÅRSREDOVISNING 2002"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2002

2 CONCORDIA MARITIME ÅRSREDOVISNING 2002 AFFÄRSIDÉ Att tillgodose våra kunders behov av säkra och kostnadseffektiva tanktransporter, baserat på innovation och förstklassigt utförande. VISION Att vara våra kunders första val när det gäller säkra, innovativa och väl utförda tanktransporter vilket leder till vinstgivande tillväxt och finansiell styrka för vårt bolag. FARTYGSFLOTTAN Ägda fartyg År DWT CAP-gradering Klassgrader V-MAX Stena Vision DNV Nauticus/ABS SafeHull Stena Victory DNV Nauticus/ABS SafeHull VLCC Stena Constellation CAP 1 First Class Stena Concept CAP 1 First Class Stena Congress CAP 1 First Class Stena Convoy CAP 1 First Class TOTALT Vi skall uppfylla våra intressenters krav genom att ständigt förbättra våra KRITISKA FRAM- GÅNGSFAKTORER > Metodisk omvärldsanalys timing! > Identifiera och välja rätt affärer och projekt prioritera! > Utveckla och bibehålla förtroendefulla kund- och omvärldsrelationer Förstklassig fartygsoperation > Entusiastisk, kompetent och mångsidig personal med teamkänsla CAP-KLASSIFICERING Concordias fartyg undergår regelbundet en mycket omfattande frivillig kvalitetsklassning som utförs av våra klassningssällskap, American Bureau of Shipping (ABS) och Det Norske Veritas (DNV). Det innebär att ett team från klassningssällskapet utför en mycket grundlig kontroll av alla viktiga delar i fartyget. Korrosion och utmattning i stålskrovet är särskilt viktiga faktorer som endast kan upptäckas vid en noggrann inspektion. CAP-GRADER CAP 1 Förstklassigt skick CAP 2 Gott skick, över genomsnittet CAP 3 Tillfredsställande. Skick som ej kräver reparationer (motsvarar kraven för klassen) CAP 4 Ej tillfredsställande. Skick under genomsnittet Reparationer nödvändiga > Utveckla kundanpassade innovativa transportlösningar > Fokuserat genomförande av affärer > Tillgång till konkurrenskraftig finansiering

3 INNOVATION & PERFORMANCE Concordias verksamhet under år 2002 har i likhet med tidigare år präglats av ambitionen att på säkrast möjliga sätt, transportera olja över världshaven Oil should always travel First Class. Våra nya v-max fartyg håller högsta klass såväl vad gäller tekniknivå som bemanning Innovation & Performance. Den devisen får därför stå som tema för föreliggande årsredovisning. Innehåll VD kommentar... 3 MARKNADER OCH Stortankmarknaden FARTYG Möjligheter och risker KVALITET, SÄKERHET Concordias arbete inom kvalitet, säkerhet och miljö.. 15 OCH MILJÖ Tankfartyg knäcks varför? Världens känsliga havsområden kräver nytt tänkande StraTa vårt system för fokuserad verksamhetsledning VÅRT FOLK Ett globalt tankerteam Människorna vår viktigaste tillgång Universe Tankships driftsorganistation och kunskapsföretag...30 Styrelse och revisorer CONCORDIAAKTIEN Concordiaaktien Sex år i sammandrag Nyckeltal EKONOMISK Förvaltningsberättelse REDOVISNING Resultaträkningar Balansräkningar Kassaflödesanalyser Bokslutskommentarer Revisionsberättelse En ordlista för facktermer finns på: Dubbla kölvatten är det synliga spåret av säkerhet.

4 Lars Carlsson VD, Concordia Maritime Concordia är utomordentligt väl rustat för att kunna använda det stora behovet av högklassigt tonnage med god bemanning. Det kommer att ge oss också långsiktig lönsamhet.

5 VD-KOMMENTAR VD kommentar även om stortankmarknaderna fick en stark avslutning var fraktraterna under 2002 mycket låga vilket ledde till ett svagt resultat för Concordia. Året gav oss också ännu en tankerolycka som kommer att prägla tanksjöfartens framtid på samma sätt som Exxon Valdez 1989 och Erika Politiker och lagstiftare försöker finna en väg att förhindra dessa typer av tankerolyckor och vi inom industrin har allt att vinna på att samarbeta för att uppnå goda förutsättningar för effektiva oljetransporter med hög säkerhet. Sök de bästa fartygen myndigheterna är fullt upptagna med att spåra de sämsta fartygen och de olycksbenägna fartygskonstruktionerna medan litet görs för att säkerställa en framtida tillgång på säkert tonnage och goda besättningar. Man tycks vara nöjda med att påskynda en snabbare övergång från enkelskrov till dubbelskrov utan att inse att ett dubbelskrov inte förhindrar olyckor. Det endast mildrar effekterna för vissa typer av olyckor på samma sätt som en krockkudde i en bil. Bra att ha men bättre att inte krocka. Och som vi alla vet: bristfälliga fartygskonstruktioner kanske leder till 10% av olyckorna medan 90% kan hänföras till mänskliga fel och brister. Givetvis skall vi arbeta för att förbättra fartygen men kunniga besättningar som bemannar säkra fartyg är nyckeln till oljetransporter med ett minimum av olyckshändelser. Concordia och Stena är världsledande i att utveckla nya, moderna tankfartyg med alla viktiga funktioner dubblerade och med besättningar som är väl utbildade och tränade för uppgiften. Konkreta illustrationer av detta är v-max fartygen Stena Vision och Stena Victory två av världens absolut säkraste tankfartyg. Utöver de lagstadgade kraven på dubbelskrov och modern utrustning har fartygen designats med skyddade bunkertankar och extra stort avstånd mellan dubbelskroven i de mest utsatta områdena. Förstklassig passiv säkerhet. Bra att ha om något skulle inträffa. Men dessutom har vi gjort allt tänkbart för att säkerställa att inget otrevligt skall inträffa. Konsten är inte att minska följderna av en grundstötning utan att undvika den! Dubbel säkerhet alla viktiga funktioner för v-maxarnas framdrift, elförsörjning och styrning har dubblerats. Dubbla, helt separerade maskinrum, dubbla styrmaskinerier, dubbla roder och propellrar gör att ett haveri eller avbrott kompenseras av ett system till. Fartygen uppfyller de stränga kraven uppställda av DNVs klasskrav Redundant Propulsion Separate. Skrovstyrkan har optimerats och uppfyller ABS krav för SafeHull. Fartygen har seglat under sina kontrakt med oljebolaget Sunoco i snart två år och uppfyller alla de höga förväntningar vi och befraktaren ställde när fartygen beställdes. Stena har utvecklat ett liknande koncept för korta transporter av oljeprodukter för sin samarbetspartner ChevronTexaco med fartygen Stena Caribbean och Stena Calypso. De används för raffinerade oljor och gastransporter mellan öarna i Västindien ett miljömässigt känsligt område där allra högsta krav på transportsäkerhet borde ställas. Fartygen drivs och bemannas av Concordias dotterbolag Universe Tankships. concordia maritime 3

6 VD-KOMMENTAR Vår erfarenhet en källa till kunskap för kunder och lagstiftare concordia och stenahar visat att det går att bygga säkra fartyg för ekonomisk transport av olja. Transporter med våra säkra fartyg kostar inte mer än transporter med standardtonnage. Snarare tvärtom om man tar med den lägre risken med våra transporter. Men det är viktigt att kunder och lagstiftare inser att kvalitetsfartyg byggs för lång livslängd och att man skadar kvalitetsrederierna om man inför generella åldersgränser. Våra fartyg byggs med hög strukturell styrka, gott korrosionsskydd och med korrosionsbeständiga material i utsatta delar. Med löpande gott underhåll kan dessa fartyg bli både 25 och 30 år medan standardfartyg med minimalt underhåll kanske endast kan användas i 15 år. Det är viktigt att inte anpassa åldersgränser efter de sämsta fartygen. Men självklart skall de bättre fartygen inspekteras och noga få bevisa sin styrka och kvalitet innan fortsatt drift tillåts. Det är rimligt att höja kraven på äldre fartyg och inte tillåta fortsatt avgång av stål genom korrosion. Det finns redan ett system för detta: Condition Assessment Program där CAP klass 1 enkelt beskrivet har 20% mer skrovstyrka än minimikravet. Det är en god marginal att ha i orkan och andra påfrestningar ett fartyg kan utsättas för. Framtida tanktransporter i känsliga områden en fråga om god planering vi kommer att få se transport av olja genom miljömässigt känsliga områden öka allt eftersom jordens resurser tas tillvara. Alaska, Bosporen och Östersjön är exempel på sådana områden. Alaska blev miljömässigt satt på kartan genom Exxon Valdez grundstötning Där använder nu BP och dess dotterbolag Conoco numera åtta nybyggda tonnare byggda på ett sätt som liknar våra v-max. Dubbel säkerhet. Exporten av olja från Ryssland via Östersjön kommer att fyrdubblas inom några år. Man kan fråga sig om vi måste se ett antal stora haverier också i samband med transport av denna olja innan oljebolag och myndigheter tar till sig den teknik som vi har i Concordias v-max koncept. Vi på Concordia är redo att bygga och driva säkra fartyg som kan skräddarsys för uppgiften att transportera olja i känsliga områden med maximal säkerhet och kostnadseffektivitet. Concordias framtidsinriktning idag har concordia 75% av sin balansräkning investerad i nya säkra fartyg medan 25% finns i äldre kvalitetsfartyg som ägts och drivits av vår organisation sedan de byggdes. De äldre fartygen transporterar fortfarande olja med hög säkerhet men de kommer successivt att överföras från att transportera olja till att verka som plattformar för lagring och behandling av olja på offshore-fälten. Ett rederi behöver både äldre och yngre fartyg för att ha en balanserad flotta med god insegling i dåliga och bra marknader. Vi kunde inte investera under de senaste 10 åren eftersom vi dels inte tyckte att de fartyg som kunde byggas eller köpas var tillräckligt bra och dels har fartygspriserna varit sjunkande under denna period. Med andra ord: Vi har varit lyckosamma som inte kom att köpa sämre tonnage till högt pris. Drastiskt uttryckt påminner det om bilmarknaden i forna Östtyskland efter murens fall: Nationalbilen Trabant som man köat för i åratal var inte längre attraktiv. På samma sätt känner vi för de andrahandsfartyg som kan köpas: Förgången teknik utom för ett fåtal basrutter där ingen sofistikering krävs och kraven på säkerhet är låg. Concordia är dedikerat till nya, moderna, säkra och effektiva fartyg. 4 concordia maritime

7 Oil should always travel First Class concordia maritime 5

8 Matroser på Stena Victory förbereder fartyget för bunkring. 6 CONCORDIA MARITIME

9 VD-KOMMENTAR För att uppnå ekonomisk balans och förmåga att klara dåliga tider behöver vi teckna kontrakt på charter för de fartyg vi anskaffar. För att oljebolagen skall lockas att låsa sin charterflotta för många år kan ofta endast innovativa fartyg komma ifråga som erbjuder oljebolaget en förmånligt god fraktkostnad och en kraftig förbättring av säkerheten. Det är precis vad Concordia kan erbjuda. Nybyggda fartyg med allra högsta säkerhet och en design som ger bättre lastförmåga och därmed lägre transportkostnad vid transporter till och från hamnar med begränsat djupgående. Fartyg har byggts och byggs till stor del fortfarande baserat på en lägsta acceptabel standard istället för till en standard som motsvarar högt ställda krav på säkerhet och kvalitet. Detsamma gäller utbildning av sjöfolk. Man har utbildat befäl och manskap för att kunna driva de fartyg som finns på ett godtagbart sätt istället för att lära dem att kunna utnyttja senaste teknik inom automation, navigation och datateknologi samordnat med traditionellt sjömanskap. Detta håller vi inom Concordia på att ändra. Vårt sjöfolk utbildas för att kunna driva framtidens fartyg optimalt. Slutsats concordia maritime har arbetat på projektet med breda, lastdryga fartyg med begränsat djupgående och dubbla funktioner för framdrift och styrning i omkring åtta år. Det har tagit tid att utveckla och genomföra en ganska revolutionerande förändring av tanktransporterna. Samtidigt bekräftas värdet av Concordias fartygsutveckling av regelbundet återkommande olyckor med bristfälliga tankfartyg som väcker kustbefolkningens och miljömedvetna människors stora vrede. Tiden är snart förbi då rederier kan beställa och driva fartyg baserade på lägsta tillåtna standard som snabbt urholkas genom bristande underhåll och slitage. En irriterad kår av politiker och medborgare som kräver säkra tanktransporter kommer att kräva bättring och genomföra den om inte industrin kan självutvecklas. Oljebolagen är oerhört känsliga för trender och krav och kommer genom egna policys att undvika sämre tonnage och väljer istället högklassigt tonnage som bidrar till oljebolagets positiva image. Vi inom Concordia kan erbjuda sådant tonnage till konkurrenskraftiga fraktkostnader. Concordia är utomordentligt väl rustat för att kunna använda det stora behovet av högklassigt tonnage med god bemanning. Det kommer att ge oss också långsiktig lönsamhet. Som ett slutord vill jag tacka alla våra medarbetare i Concordia och Stena, våra trogna kunder och våra lika trogna aktieägare som tror på och stöttar vårt arbete med kvalitetsutveckling. Inget bolag kan utveckla något som ser ut att bli en ny branschstandard utan fullt stöd från de som står oss nära. Tack! Göteborg i februari, 2003 Lars Carlsson, VD concordia maritime 7

10 MARKNADER OCH FARTYG Stortankmarknaden 2002 Marknaden under 2002 fortsatte världsekonomin att utvecklas svagt och OPEC fortsatte med produktionsneddragningar som en anpassning till den minskade efterfrågan på olja runt om i världen. Balansen mellan utbud och efterfrågan försämrades kontinuerligt och i mitten av 2002 var intjäningen för rederierna under kostnadstäckning för fartygens dagliga drift. Detta gällde speciellt för äldre tonnage som kunde bli tvungna att acceptera upp till två månaders väntan på att få last, vilket ytterligare försämrade en redan låg intjäning. Många redare med äldre tonnage började att ge upp och skickade sina 70- byggda fartyg till upphuggning. Många bedömare förutspådde dock att ekonomin i världen skulle förbättras starkt under andra halvåret. Besvikelsen var dock stor när även intjäningen för tredje kvartalet var på mycket låga nivåer motsvarande den mycket dåliga marknaden under 1970-talet. Under november månad inleddes ett antal strejker i Venezuela och oljeproduktionen i landet avbröts gradvis vilket innebar att oljeexporten till USA till slut upphörde helt. Venezuelas export av olja till USA motsvarar 15% av importbehovet. Samtidigt fortsatte USA att bygga upp oljelagren inför en vinter samt ett eventuellt krig mot Irak. Detta medförde att de amerikanska oljebolagen ökade sina inköp av olja från Mellanöstern. Stortankmarknaden steg kraftigt och marknaden gick från usd per dag till över per dag i december månad för vissa rutter. Stortankflottan under året beställdes 13 (27) vlcc hos nybyggnadsvarven vilket avspeglar de generellt dåliga marknadsförhållandena. För vlcc motsvarar orderboken 15% av existerande fartyg vilket är den lägsta nivån på de senaste fem åren. Den låga orderingången hos varven har även fått effekt på nybyggnadspriserna där en vlcc kunde under slutet av året beställas för musd 63 (69) vilket är den lägsta nivå någonsin för en dubbelskrovad vlcc. Även andrahandsmarknaden för stortankers har försämrats och ett femårigt vlcc fartyg har sjunkit i värde från musd 59 till 54 vid årets slut. Under året skrotades 35 u/vlcc och fem såldes till konvertering dvs 40 fartyg försvann från flottan vilket skall ställas mot årets leveranser från nybyggnadsvarven om 40 fartyg. Vid slutet av 2002 bestod flottan av 435 (435) vlcc fartyg. 8 concordia maritime

11 MARKNADER OCH FARTYG Lastningsområden för Concordias/Stenas flotta Lossningsområden för Concordias/Stenas flotta Kunder fördelat per ton (Spot) Mellanöstern 22% Västafrika 66% Indien 10% Kina 2% ECC 4% Röda Havet 3% Sydafrika 4% Vitol 36% Alpine 4% Bayoil 4% Engen 7% IOC 18% Western 4% Mednafta 4% Östra Medelhavet 12% USA 77% Vela 6% Ursa 4% Shell 9% Tien Bao 4% Bruttoinsegling T/C och Spot Orderbok, VLCC VLCC MT T/C net Januari 1997 december 2002 MDWT USD/dag Sunoco 41% Alpine 2% Engen 5% Bayoil 2% IOC 9% Mednafta 2% Shell 3% Tien Bao 2% Ursa 3% Vela 5% 40 Western 3% Vitol 23% VLCC skrotning (dwt) VLCC flottan december 2002 Existerande & orderbok VLCC nybyggnads- och andrahandspriser DWT 12 Orderbok Existerande MUSD 120 Nybygge 5-årigt fartyg år år år år år antal fartyg concordia maritime 9

12 STENA CALYPSO förtöjer vid terminalen Point Lisas på Trinidad, medan ytterligare en bogserbåtsbesättning bara tittar på. Tack vare den fantastiska manöverförmågan behövs inga bogserbåtar i någon av alla de små hamnar i Västindien som fartyget anlöper. Medan kapten Frlan med varsam hand manövrerar fartyget till kaj och övriga i besättningen är upptagna med att förtöja, gör pumpman Gurley klart for att kunna koppla slangarna så snart landpersonalen ger klartecken. När Stena Calypso är väl förtöjd gör besättningen en säkerhetskontroll på däck innan lossning påbörjas. Ingenting lämnas åt slumpen! Stena Calypso Byggår 2002 Längd, över allt Bredd, mallad Djupgående, normal Dödvikt, vid konstruktionsdjupgående Maskineri, dieselelektriskt (690 V) Propellrar, fast stigning Servicefart Lasttankar LPG Tankar (gas) 120 m 23,8 m 6,1 m dwt 2 x kw 2 x 650 kw 2 svängbara trustrar vardera kw 13 knop 16 målade tankar, 1 sloptank 2 cylindriska tankar på däck, totalvolym m 3 10 concordia maritime

13 MARKNADER OCH FARTYG Kunder liksom under tidigare år lastade Concordias fartyg i Mellanöstern och Västafrika för transport till USA, Indien och till viss del Asien. Totalt gjorde fartygen 45 resor med 17 miljoner ton olja. Största kund var Sun Company som har v-max fartygen på charter följt av Vitol, IOC samt Vela. v-max fartygen transporterade 5,1 miljoner ton olja från Västafrika till Philadelphia som är Sun s hemmahamn. Vela har mestadels servats av Concordias ulcc Stena King och Stena Queen som har sysselsatts mellan Saudiarabien och USA, tills fartygen såldes i juni respektive september. Den största delen av världsflottan sysselsätts på den öppna spotmarknaden som beräknas omsätta cirka affärer under Under året har spotmarknaden delat på sig allt mer mellan moderna och äldre fartyg. Äldre fartyg har fått ge stora rabatter för att få last jämfört med modernt tonnage. Concordia har dock genom sina goda relationer med nyckelkunder haft en hög uttnyttjandegrad och relativt sett en god intjäning på det äldre tonnaget. För tidsbefraktning under längre perioder har marknaden allt mer strävat efter att använda dubbelskrovat tonnage istället för enkelskrovat oavsett ålder. Konkurrenter störst operatör på vlcc marknaden, trots avhoppet av Frontline, är fortsatt Tankers International, som opererar 43 vlcc. Tankers International är ett samarbete mellan rederier bestående av OSG, AP Møller, Euronav och Reederei (Nord) Klaus E. Oldendorff. I tillägg har många oljebolag egna flottor med fartyg som går i egna program. Oljebolaget Vela har den största flottan med 17 vlcc. Marknaden för konvertering av fartyg till offshoreindustrin har fortsatt att utvecklas, dock långsammare än förväntat med endast fem fartyg sålda till konvertering under Concordias fartyg är väl positionerade på marknaden med 50% av flottan såld till konvertering samt med stöd av högsta betyg på stålmarginaler och kvalitet från klassningsbolag. Under året har flottan marknadsförts mot och inspekterats av många av de ledande olje- och konverteringsbolagen. Förutsättningarna är därför goda att ytterligare fartyg kan säljas till konvertering under det kommande året. concordia maritime 11

14 MARKNADER OCH FARTYG Möjligheter och risker concordia opererar fartyg i en marknad som befinner sig i ständig förändring och ställer höga krav på aktörerna. Nedan försöker vi beskriva vilka faktorer som främst kan påverka Concordias framtida utveckling. Världsekonomins effekt för stortankflottan innebär en uppgång i konjunkturen att utnyttjandegraden för stortanktonnage återhämtar sig med motsvarande effekt på intjäningen. När konjunkturen vänder uppåt förväntas motsvarande ökning av efterfrågan på tanktonnage ske och intjäningen kan stiga drastiskt. Oförutsedda händelser, som oljearbetarstrejken i Venezuela, har dock alltid spelat en stor roll i marknaden och påverkat intjäningen både positivt och negativt. Tillgång och efterfrågan fraktmarknaden är en marknad där tillgång och efterfrågan på tonnage dagligen bestämmer prissättningen av transporter. Under hela perioden sedan mitten av 70-talet har marknaden konstant lidit av överkapacitet på tonnage. Ett trendbrott skedde 1997 med en balanserad marknad som med undantag för 1999, i stort har fortsatt fram till Under ett antal år med relativt god balans och höga fraktrater har många redare lagt beställningar hos nybyggnadsvarven. Idag motsvarar orderboken cirka 15 % av den existerande vlccflottan på 435 fartyg och under år 2003 kommer 34 vlcc att levereras från nybyggnadsvarven. Med kundernas motstånd mot äldre tonnage finns det stora möjligheter att det kommer att skrotas fartyg. Om skrotningen håller högre takt än leveranserna från varven kommer balansen mellan tillgång och efterfrågan att förbättras. Befraktning av äldre tonnage ett antal oljebolag har valt att inte använda äldre tonnage för transport av olja. Den generella hållningen är en 25-årsgräns som slår ut fartyg oavsett teknisk och operationell kvalitetsnivå. Det finns dock flera oljebolag som har valt att utvärdera fartyg baserat på kvalitet istället för en generell åldersgräns. Idag utgör cirka 45 50% av den existerande marknaden oljebolag som accepterar fartyg över 25 år. Trenden är dock tydlig att allt färre bolag accepterar äldre tonnage. I syfte att förbättra förutsättningarna har Concordia konsekvent förordat kvalitetskrav och arbetat emot en generell åldersgräns på fartyg hos oljebolagen och i de lagstiftande organen runt om i världen. Under 2001 antog EU och IMO ett förslag som innebär att fartyg byggda 1973 börjar att skrotas år 2003 som sedan åtföljs av 2004 då fartyg byggda 1974 och 1975 skall skrotas. 12 concordia maritime

15 Testning av utrustning ombord är en viktig del av besättningarnas vardagliga arbete. concordia maritime 13

16 VÅR ÅRSREDOVISNING Informationen till våra intressenter, inte minst våra aktieägare, prioriterar vi högt och vi är mycket stolta över de utmärkelser vi fått i samband med Aktiespararnas årsredovisningstävling! Årsredovisning för: 2001 Förstaplats med maxpoäng 2000 Förstaplats (delad) 1999 Tredjeplats 1998 Förstaplats (delad) 1997 Förstaplats 1996 Förstaplats (delad) 14 concordia maritime

17 KVALITET, SÄKERHET OCH MILJÖ Concordias arbete inom kvalitet, säkerhet och miljö Riskmedvetenhet nyckeln till den mänskliga faktorn Vad tänker jag göra? Vad kan gå galet? Hur kan risken kontrolleras? den mänskliga faktorn spelar en avgörande roll för säkerheten i vår verksamhet. Under sommaren och hösten togs en rad initiativ för att stärka riskmedvetenheten både iland och ombord. Driftbolaget Northern Marine har i samarbete med kunden Chevron Texaco infört ett utbildningsprogram för säkert beteende ombord på fartygen. Concordia deltar aktivt i ett program som har påbörjats genom Stenasfärens forum för kvalitet, säkerhet och miljö (QSE) för att stärka riskmedvetenheten på alla nivåer inom organisationen och för att ge stöd att systematiskt identifiera och hantera verksamhetens riskelement. De grundläggande stegen inom riskanalys är ganska allmängiltiga och metodiken kan tillämpas i en mängd olika sammanhang inför viktiga beslut eller igångsättning av aktiviteter. Genom att ställa ett antal frågor tvingas man tänka igenom händelseförloppet och får därigenom hjälp att upptäcka och avvärja problem som kan uppstå. Luftföroreningar hot eller möjlighet? Principen för handel med utsläppsreduktioner Ursprunglig utsläppsnivå Reglerad utsläppsgräns Företag A Reduktionskostnad 10 Företag B Reduktionskostnad 30 Företag A Reduktionskostn. 20 Företag B Utsläppskvantitet 0 Inköpt reduktion Ingen reduktion Alternativ 1: Fasta tilldelade utsläppsgränser Total reduktionskostnad: 40 Euro Alternativ 2: Flexibelt utsläppstak med möjlighet till reduktionshandel Total reduktionskostnad: 20 Euro Ett exempel på kostnadseffektiv utsläppsminskning är de s k slideventiler som installerats på V-MAX huvudmaskiner och bidrar till att minska utsläppen av NOx med ca 20%. STORA OLJESPILL FRÅN tankfartyg är en sällsynt företeelse men väcker starka känslor och har allmänt kommit att betraktas som det viktigaste miljöhotet från tanksjöfarten. Sammantaget är dock denna miljöpåverkan liten i jämförelse med transportsektorns totala utsläpp till atmosfären. Olika myndigheter, bl a EU, utreder därför lämpliga regelverk för att minska de olika transportslagens utsläpp till luft. I början av 2002 startade Sveriges Redareförening ett projekt för handel med utsläppsminskningar. Concordia deltar och medverkar även i en internationell sammanslutning mellan oljeindustrin och rederinäring för att befrämja ett handelssystem för utsläppsreduktioner. Även om flera frågor återstår att besvara sker detta i övertygelsen att marknadskrafterna i ett sådant system kan åstadkomma mycket positiva effekter: Utsläppsminskningar genomförs där de kan åstadkommas till lägsta kostnad Innovativa och framåtsyftande rederier gynnas Bevisbördan för utsläppsreduktioner läggs på rederierna och därigenom undviks en sk compliance -kultur där mindre seriösa aktörer kan slinka förbi regelverket Där sådana handelssystem införts har resultatet ofta överstigit förväntningarna. Mätetal inom kvalitet, säkerhet och miljö Totalt 2002 (2001) Det totala transportarbetet under 2002 uppgick till tonkm Teknisk utnyttjandegrad uttryckt i % tillgängliga dagar per fartyg och år 96,5 (91,9) Kommersiell utnyttjandegrad uttryckt i % lastade dagar per totalt antal dagar 44,0 (38,8) Oljeutsläpp incidenter med konstaterat oljespill 1 *) (0) CO 2 utsläpp uttryckt i gram CO 2 per tonkilometer transporterad olja 4,4 (5,0) Kundacceptans % oljebolags godkännanden utav uppsatt kundmålgrupp 74 (88) Lossningseffektivitet (VLCC) antal kvarvarande fat olja per lossning, s k ROB 157 (142) Säkerhet sjöpersonal antal olyckor med förlorade arbetspass per miljon timmar ombord 1,4 (2,5) *) ca 10 liter vid lastningsoperation concordia maritime 15

18 KVALITET, SÄKERHET OCH MILJÖ Tankfartyg knäcks varför? den 19 november bröts tankfartyget Prestige mitt itu och förliste utanför Spaniens atlantkust. Ca ton av lasten på totalt ton tjockolja flöt snart därefter iland och förorenade stora kustområden. Den kvarvarande lasten sipprar successivt ut ur vrakresterna på m djup och utgör ett fortsatt hot mot miljön. Det är bara tre år sedan en liknande olycka drabbade Frankrikes kust med förlisningen av tankfartyget Erika. En starkt bidragande orsak till Prestiges totalförlisning var att fartyget nekades nödhamn av spanska myndigheter. Samtidigt måste vi fråga oss: Hur kan dessa olyckor inträffa inte bara en utan upprepade gånger? Även om vi inte känner till de exakta orsakerna går det att utpeka några viktiga riskfaktorer, och brister i det nuvarande kontrollsystemet: höga påfrestningar: I stora vågor av en viss längd utsätts skrovet för extrema påkänningar som ligger i närheten av de maximala styrkekrav som fartyget en gång byggdes för att tåla. Biscayaområdet är känt för sin våldsamma sjö. framskriden korrosion: Om strukturen inte skyddas utan tillåts korrodera i kritiska områden minskar styrkemarginalen successivt. otydliga minimikrav: I vissa fall har klassningssällskapet inte kontrollberäknat och tydligt angivit de minsta tillåtna ståldimensionerna utan lämnar detta i hög grad upp till den enskilde klassinspektörens omdöme. Det är därför inte alltid lätt att fastställa var och när korrosionen passerar gränsen för minsta erforderliga skrovstyrka. osäkra mätvärden: Ett stort antal mätningar av stålets tjocklek ligger till grund för klassningssällskapets bedömning av fartygsskrovet. Dessa kan utföras och återges på olika sätt, ibland med resultat att plåttjockleken överskattas. lokala svagheter: Ojämn korrosion kan leda till lokala spänningskoncentrationer med risk för kollaps trots att genomsnittstjockleken bedömts som tillräcklig. Även om korroderat stål byts ut uppstår lätt känsliga områden vid övergången mellan gammalt och nytt material som inte klarar lika höga påfrestningar. Det är mycket ovanligt att dessa faktorer uppträder samtidigt, men om och när det inträffar kan följderna bli katastrofala. 16 concordia maritime

19 KVALITET, SÄKERHET OCH MILJÖ Hur kan då liknande händelser undvikas i framtiden? mycket har gjorts för att förbättra kontrollen av fartygens struktur, bl a genom den frivilliga kvalitetsklassningen cap (Condition Assessment Program) och IMOs införande av cas (Condition Assessment Scheme), men en del återstår att göra t ex: tydliga krav på minimitjocklekar: Samtliga klassningssällskap bör åläggas att kontrollberäkna sina existerande fartyg och upprätta tydliga minimikrav, s k minimum thickness lists. Detta bör gälla såväl enkel- som dubbelskrovsfartyg där risken för korrosionsskador och bristande marginaler är väl så stor. enhetliga krav för mätprocedurer: De företag som utför tjockleksmätningar bör åläggas att följa en enhetlig standard, t ex med krav på automatisk avläsning av mätvärden (d v s inte acceptera manuella listor som lättare kan bli föremål för felavläsningar och manipulation). krav på tydlig presentation av inspektions- och mätresultat: Utifrån mätvärden och minimilistor bör den återstående korrosionsmarginalen tydligt presenteras så att alla intressenter, inklusive befraktare och hamnmyndigheter, lätt kan göra en bedömning av fartygets allmänna skick och eventuella kritiska områden. Detta skulle göra det möjligt för seriösa befraktare att välja ut de bästa fartygen med störst marginaler och minst risk och därmed tränga ut undermåliga fartyg från marknaden. Branschen behöver snabbt komma tillrätta med dessa frågor, annars riskerar vi att en dag vakna upp med en ny olycka av samma slag som Erika och Prestige denna gång kanske istället med ett relativt ungt dubbelskrovsfartyg med otillräckliga stålmarginaler och bristande underhåll. Vi bör nu samarbeta för att skapa ett förbättrat kontrollsystem, ett Super-CAP, som kan underlätta för befraktarna inte bara att undvika de sämsta fartygen utan kunna välja bland de bästa. Super-CAP principer för korrekt och tydlig presentation av stålmarginaler Elektronisk registrering och överföring [25] Tjockleksmätning ombord [25] Structural element t as built t min t as gauged Remaining corrosion margin (mm) Deck plating ,5-0,5 Presentation i tredimensionell modell t orig CAP 1 CAP 2 t subst t min x mm 2 mm 1 mm 0 mm Corrosion margin concordia maritime 17

20 KVALITET, SÄKERHET OCH MILJÖ Världens känsliga havsområden kräver nytt tänkande Känsliga områden - definition Trånga farvatten Hög trafikintensitet Sårbar ekologi Diverse 9% Skrov/utrustningsskada 5% Brand/ explosion 9% Dubbla och oberoende propulsions- och rodersystem Integrerade navigationssystem Samträning av navigationsteam (BRM) Förbättrad manövreringsförmåga Sannolikhet x Konsekvens = Risk Tankerolyckor 2002, 149 st Sorterade efter utlösande händelse Maskineri/ systemskada 23% Kollision/ grundstötning 54% Hur de kan undvikas eller lindras Dubblering och separering av kritiska system Snabba och effektiva släcksystem Högklassigt korrosionsskydd Förebyggande underhåll för ett tankfartyg ute på öppet hav är riskerna relativt små för att ett missöde skall leda till ett oljespill med allvarliga konsekvenser. Är bara skrovet tillräckligt starkt för att klara vågornas krafter kan man - t ex efter ett maskinhaveri - ganska obekymrat driva omkring och utföra reparationer. Kommer man däremot in i trånga och känsliga farvatten ökar genast sannolikheten för att en olycka skall inträffa såväl som konsekvenserna av ett eventuellt oljespill. Under senare år finns flera exempel på tankfartyg som havererat i känsliga områden med allvarliga miljökonsekvenser som följd. Olyckor som i de flesta fall kunnat undvikas om man hade tagit sig tid att utvärdera riskerna och vidta förebyggande åtgärder. Statistiken visar att ca hälften av alla tankerolyckor faller inom kategorierna grundstötning/ kontakt/kollision. Huvuddelen av dessa inträffar i trånga, trafikerade farvatten och ofta i ekologiskt känsliga omgivningar. Detta trots att det finns avancerade hjälpmedel och metoder för att underlätta säker navigation och manövrering. Skrov- och maskinskador står för ca en fjärdedel av olyckorna. Även här finns det sätt att minska olycksrisken, bl a genom att dubblera kritiska funktioner såsom propulsions- och styrmaskinerier. Riskkontrollen blir mer effektiv om den är proaktiv, d v s det är bättre ju tidigare i händelseförloppet åtgärder sätts in. Concordias och Stenas maxkoncept innebär att man på ett tidigt stadium kartlägger behov och förutsättningar inom det aktuella området och anpassar fartyg och driftupplägg för att maximera transporteffektivitet och minimera risker. Med Stena v-max och c-max har konceptet nu framgångsrikt tillämpats på stora råoljetransporter såväl som småskalig distribution av raffinerade oljeprodukter. Den senaste händelseutvecklingen inom shippingbranschen bekräftar att satsningen på säkra oljetransporter ligger rätt i tiden och att behovet av dessa i framtiden kommer att öka. Dialog förs nu med flera etablerade oljebolag som har visat intresse för att utnyttja maxkonceptet i olika utföranden. Allt fler ställer sig frågan: Varför lägga kraft på att undvika de sämsta fartygen och operatörerna på marknaden när man ganska enkelt kan urskilja de säkraste och istället ägna sig åt att välja bland de bästa? Oljespill i känsliga områden kan få allvarliga konsekvenser för hotade arter. Bilden är från Galapagos efter haveriet med tankfartyget Jessica concordia maritime

21 Foto: John Curdy Framgången för MAXkonceptet bygger på ett antal faktorer: > SKALEKONOMI högre lastintag på lägre djupgående möjlighet till hamnanlöp med större fartyg tack vare god manöverförmåga > ÖKAD SÄKERHET OCH TILLFÖRLITLIGHET dubblering av kritiska funktioner förbättrad manöverförmåga satsning på integrerade navigationssystem och samträning av bryggteam > LÅNG LIVSLÄNGD dimensionering mot utmattning avancerat korrosionsskydd Innovativa välbyggda fartyg Säkra, tillförlitliga och effektiva transporter i känsliga farvatten Motiverad, välutbildad besättning Komplett, fokuserad landorganisation concordia maritime 19

22 CONCORDIAS AFFÄRSSTRATEGI Att tillgodose våra kunders behov av säkra och kostnadseffektiva tanktransporter, baserat på innovation och förstklassigt utförande. VISION Att vara våra kunders första val när det gäller säkra, innovativa och väl utförda tanktransporter vilket leder till vinstgivande tillväxt och finansiell styrka för vårt bolag. STRATEGI Vi skall uppfylla våra intressenters krav genom att ständigt förbättra oss inom våra kritiska framgångsfaktorer: > Metodisk omvärldsanalys timing! > Identifiera och välja rätt affärer och projekt prioritera! > Utveckla och bibehålla förtroendefulla kund- & omvärldsrelationer > Förstklassig fartygsoperation > Entusiastisk, kompetent och mångsidig personal med teamkänsla > Utveckla kundanpassade innovativa transportlösningar > Fokuserat genomförande av affärer > Tillgång till konkurrenskraftig finansiering 20 concordia maritime

23 KVALITET, SÄKERHET OCH MILJÖ StraTa vårt system för fokuserad verksamhetsledning Modell för verksamhetsledning Prioriterade framgångsmål Program Affärsidé & Vision Kritiska Framgångsfaktorer Årliga mål Process 1 Process 2 Process n Strategi Vad System Hur vår tankerverksamhet kännetecknas av ett högt tempo, snabba förändringar och korta beslutsvägar. Ofta beslut med stora penningbelopp och långtgående konsekvenser. I en sådan affärsmiljö är det avgörande att ha en pålitlig beslutskompass och att ha tillgång till rätt information, vid rätt tid. Concordias nya verksamhetsledningssystem StraTa är framtaget med fokus på de arbetsflöden och beslutsprocesser som är kritiska för vår långsiktiga framgång. Med utgångspunkt i vår affärsidé och övergripande vision har vi identifierat tankerverksamhetens kritiska framgångsfaktorer, d v s nödvändiga och tillräckliga villkor för att lyckas med våra föresatser. Till dessa har sedan kopplats huvudprocesser, arbetsflöden, långsiktiga mål och aktivitetsplaner, allt i syfte att få organisationen att dra åt samma håll. Systemet som har tagits fram i samarbete med Stena Bulk skall certifieras enligt den nya kvalitetsstandarden ISO i början av I slutet av september påbörjades fas två i projektet, kallad StraIT, med syfte att definiera behovet av IT-stöd för verksamheten och sedan skapa en sammanhängande struktur där data bara behöver matas in vid ett tillfälle. Våra huvudprocesser Business Management Operation World around/market information Result follow-up Owner requirements Business Management Market predictions Business plan Objectives/Resource Management Budget Core values Chartering Projects Market Prediction Business Strategy Objectives Budget / Prediction Customer Business relations Business Development Market info Collect long-term market info. Analyse Update and file market prediction President CMAB Discuss prediction Adapt prediction Communicate prediction to Board & CMAB/SBAB Administration Finance & Accounting Quality Development Fleet & Technical management Vice President System/ Workflow Market info. Collect short-term market info. Analyse BM01 Agenda BM11 Market prediction model concordia maritime 21

24 Ett globalt tankerteam CONCORDIA OCH STENA BULK har under många år varit ett radarpar inom internationell stortankverksamhet. Ett team som alltid dragit åt samma håll målinriktat och hängivet. Och samarbetet är fortsatt lika intensivt. Från Stena Bulks skickliga medarbetare får vi befraktning och marknadsföring tillsammans med kommersiell operation. Befraktningsavdelningen undersöker alla möjligheter och ger aldrig upp. Strävan att alltid få bästa möjliga pris och nydanande transportlösningar har gett Concordia en merintjäning som många andra inte fått. Samtidigt opereras fartygen på ett effektivt och tillförlitligt sätt en nödvändighet för att erhålla och för att kunna behålla marknadens förtroende. Medan världen försöker bestämma vilka fartyg som man inte ska använda efter Prestige har vi redan utvecklat och byggt fullt redundanta, säkra fartyg. Framtidens fartyg! Lars Carlsson VD, Concordia Maritime tel Säkra transporter bygger på nära samarbete mellan Operation, Befraktning & driftbolag! Mats Karlsson Sjökapten, Kommersiell drift Stena Bulk tel Välj fartyg som du väljer vänner! Anders Broberg Teknik Stena Bulk tel Världen förtjänar första klassens fartyg och dessa fartyg förtjänar första klassens besättning! Claes Davidson VD, Universe Tankships, New York Avancerad teknik kräver kunniga tekniker & operatörer! Per Läbom Teknik Concordia Maritime tel MAX-båtar är säkra båtar. Säkra båtar är säkra pengar! Thomas Gottberg Befraktning Stena Bulk tel C för Concordia V för Värde C- & V-MAX för säkra fartyg! Lise-Lotte Kolmberger Administration Concordia Maritime tel concordia maritime

25 VÅRT FOLK Den som jämför med näst bästa kommer aldrig att lyckas! Jonas Kamstedt Sjökapten, Affärsutveckling Concordia Maritime tel Bättre transportekonomi och högre säkerhet ett oslagbart framgångsrecept! Hans Norén Vice VD Concordia Maritime tel Framtiden inom Shipping ligger i händerna på ägare som är framstående operatörer och innovatörer, och vi är väl framme! Vi har redan idag utvecklat framtidens tankfartyg den bästa kombinationen av säkerhet och ekonomi! Ulf Ryder VD, Stena Bulk tel Klas Eskilsson Vice VD Stena Bulk tel Det krävs mod att förändra vi har förändrat designen av tankfartyg! Annika Grell Administration Stena Bulk tel Dessa fartyg kommer ytterligare att stärka vårt rykte som en kunnig, seriös och kvalitetsmedveten oljetransportör! Jan Sonesson Sjökapten, Kommersiell drift och kontrakt Stena Bulk tel Dubbla skrov skyddar miljön OM något skulle hända. Dubbla motorer hindrar OM:et att hända! Kim Ullman VD, StenTex, Houston Varför uppfinna hjulet igen för att få säkra transporter, vårt Wide Body Concept finns redan! Birgitta Johnsson Redovisning Stena Bulk tel Vi vänder backspegeln och ser framåt! Nils-Erik Olsson, Ekonomi Stena Bulk tel Bästa sättet att förutse framtiden är att skapa den! Åke Rohlén Ansvarig Stena Bulks Moskvakontor Den medvetne konsumenten är vår slutliga kund! Björn Södahl Kvalitet, säkerhet och miljö Concordia Maritime tel concordia maritime 23

26 VÅRT FOLK Människorna vår viktigaste tillgång förmågan att bibehålla och vidareutveckla den stora sjöfartskunskap som under många år byggts upp av människorna ombord i våra fartyg och landorganisationer är ett kännetecken för Concordia och är en av de allra högst prioriterade uppgifterna inom organisationen. Trots allt bättre teknik och övervakningssystem i dagens moderna fartyg och trots allt striktare regelverk och lagstiftning, är det fortfarande gott sjömannaskap tillämpat av en kunnig, motiverad och ansvarskännande besättning som är nyckelfaktorn för en säker och olycksfri sjöfart. Ett fartyg skött och opererat av kunnig sjö- och landpersonal borgar inte endast för säkerhet, utan skapar också förutsättningar för lönsamma oljetransporter och en sund ekonomi, genom god driftsekonomi och bibehållna ekonomiska värden på anläggningstillgångarna. Bemanning den mycket viktiga bemanningsfunktionen hanteras genom dotterbolaget Universe Tankships i USAoch genom Stenaägda Northern Marine Management i Skottland. Tack vare dessa bolags mångåriga verksamhet på området runt om i världen har en förnämlig sjöfolkskår och rekryteringsbas skapats. Utbildning och träning den kontinuerliga utbildningen och träningen inom Concordiaorganisationen följer interna krav och mål, det mesta reglerat av och strukturerat kring våra kvalitets- och säkerhetssystem. Nya lagar, regler och förordningar driver också branschen som helhet i en önskvärd riktning mot högre utbildnings- och kompetenskrav. Concordia investerade under 2002 MSEK 6 (3) i personalens externa fortbildning, vilket motsvarar cirka TSEK 13 (6) per anställd. Arbetsmiljö arbetsförhållandena ombord på ett fartyg kan ibland vara besvärliga, till och med farliga. Det är naturligt, till sjöss. Därför pågår ständigt det oerhört viktiga arbetet med att förbättra arbetsmiljön och söka minska arbetsskaderiskerna. Återrapporteringen och uppföljningen av säkerheten ur denna aspekt mäts och bevakas kontinuerligt på ett strukturerat och mycket konkret sätt, se tabell på sidan 15. Ny data- och kommunikationsteknik har möjliggjort en dramatisk effektivisering inom vissa arbetsområden såsom fartyg-land-fartyg kommunikation, drifts- och underhållsplanering och utbildning/träning. Tack vare att fartygen också har ett antal persondatorer underlättas den viktiga kontakten med familj och släktingar för de ombordanställda. E-postanvändandet är flitigt. Organisationen och framtidens MAXfartyg under 2001 levererades bolagets två V-MAX fartyg på dwt vardera. De är utrustade med senaste teknik på samtliga områden. Infasningen av dessa fartyg i verksamheten har gått mycket bra tack vare ett gott förberedelsearbete. Driftsorganisationen började arbetas fram redan när fartygen var på ritborden och de första stålplåtarna skars till på varvet i Korea. 24 concordia maritime

27 concordia maritime 25

28 26 concordia maritime

29 VÅRT FOLK Utbildning var en av hörnstenarna i denna förberedelse. Utvalda däcks- och maskinbefäl genomgick utbildning och träning, innefattande bland annat avancerad simulatorträning, för att hantera dessa nydanande fartyg på ett optimalt sätt. Concordias dotterbolag Universe Tankships ansvarar också för driften av de två Stenaägda produkttankers på dwt vardera, C-MAX, som levererades under Teknikmässigt står inte dessa fartyg V-MAX fartygen efter och samma procedurer följdes när dessa fartyg togs i drift; etablerande av driftsorganisation tidigt, utbildning och simulatorträning. En kompetensuppbyggnad pågår alltså ständigt för operation av denna nya generation fartyg. Denna kunskap och erfarenhet som byggs upp kommer Concordia till del, inte bara genom en säker och effektiv daglig drift, utan även som en viktig investering för framtiden en investering i vår viktigaste tillgång humankapitalet. Sjö- och landpersonal i siffror i genomsnitt finns 36 personer ombord på vart och ett av Concordias fartyg. Med ett genomsnitt av 8 fartyg i drift under året har 288 befattningar fortlöpande bemannats. De ombordanställda tjänstgör cirka åtta månader per år, varför antal årsanställda uppgår till 432 personer. Concordias pool av sjöpersonal omfattar cirka 600 personer. Landpersonalen uppgick vid årsskiftet till 24 (35) personer. De fördelar sig på; Teknik/underhåll 6, operation/säkerhet 5, ekonomi 4, administrativ support/data 4, övriga inklusive VD och affärsutveckling 5. Bland landpersonalen återfinns 4 sjökaptener, 3 skeppsbyggnadsingenjörer, 4 sjöingenjörer och 8 personer med civilekonomexamen eller annan högskoleutbildning. Besättningarna ombord utgörs i sin helhet av män, vilket är vanligt i stortanksektorn. 25% av landpersonalen är kvinnor. Genomsnittsåldern ombord är 43 år medan motsvarande hos landpersonalen är 45 år. Den genomsnittliga anställningstiden för sjö- och landpersonal är 12 år. Personalomsättningen är för branschen låg. Omsättningen för sjöpersonal är under 5%. Förädlingsvärdet *) i förhållande till antal årsanställda uppgick till tsek 141 (718) per person. * ) Beräknat som rörelseresultat plus lönekostnad Concordia Maritime AG Christina Aasa Carlsson VD, Concordia Maritime AG, Zug samtliga concordias fartygsbolag har säte på Bermuda och de ägs i sin tur av Concordia Maritime AG i Schweiz. Kontoret i Schweiz är den sammanhållande punkten för fartygens drift, övervakning av nybyggen, intern administration och rapportering. I styrelsen ingår, förutom Lars Carlsson som är ordförande och övergripande chef i Concordia-koncernen, Dr. Karl Siegrist med finansiering och ekonomi som specialistområde samt advokat Stephan Huber (juridik och administration). Under året har fem styrelsemöten hållits. Till styrelsens förfogande står en Advisory Board bestående av erfarna personer inom sjöfarten som bidrar med ytterligare specialistkunskaper när så påkallas. concordia maritime 27

30 VÅRT FOLK Stena huvudägare och kollega concordia har en relativt begränsad och effektiv egen administration. Man drar på många områden nytta av den kapacitet och expertis (t ex inom offshore-industrin och finans) som under drygt 60 år byggts upp inom Stena, Concordias huvudägare sedan börsintroduktionen Stena är till stora delar verksamt inom olika sjöfartsnäringar och samordningsfördelarna är många. Med en sammanlagd flotta på cirka 100 fartyg har man en stark förhandlingsposition och stordriftsbesparingar kan uppnås t ex inom områden som inköp och försäkringar, besparingar som Concordia inte kunnat göra på egen hand. Dan Sten Olsson CEO, Stena AB Svante Carlsson Finansdirektör, vvd, Stena AB Peter Olofsson Controller, Stena AB Mats Berglund VD, Stena Rederi AB Harry Robertsson Teknisk Direktör, Stena Rederi AB Ken MacLeod, VD, Northern Marine Management, Glasgow Stenasfären är verksam inom områdena Färjetrafik, Rederi, Offshore, Metall, Fastigheter och Finans. Sfären ägs av familjen Sten A Olsson genom de tre helägda moderbolagen Stena AB, Stena Metall AB samt Stena Sessan AB. Concordia Maritime AG Concordia Maritime AB Fartygsägande bolag Universe Tankships Concordia Finance AG Concordia Maritime Chartering AB Chartersamarbete Stena Bulk Northern Marine Shipmanagementtjänster Befraktningstjänster och övrig kommersiell operation Stena Metall AB metallhandel & återvinning Familjen Sten A Olsson Stena AB rederi, drilling, färjetrafik fastigheter & finans Northern Marine Management bemanning & teknisk drift Stena Bulk operatör Stena Sessan AB rederi, fastigheter & finans 52%* ) Concordia Maritime AB rederi * ) 73% av röster 28 concordia maritime

31 VÅRT FOLK Antal anställda till sjöss och land Företagsledning Concordia Nyckelpersoner Sjöanställda 94% Landanställda 6% Lars Carlsson, Dipl. företagsekonom. Verkställande direktör. Jonas Kamstedt, MSc Finance, Sjökapten. Affärsutveckling. Född Anställd Född Anställd Innehav: B-aktier Aktieinnehav: 0 Kontorspersonal fördelad på kvinnor och män Män 75% Kvinnor 25% Ombordanställda per kategori Manskap 68% Befälhavare 3% Seniorbefäl 6% Övrigt befäl 23% Åldersstruktur ombordanställda Claes Davidson, Sjökapten. Verkställande direktör, Universe Tankships, New York. Född Anställd i Universe 1998 (i Stenakoncernen 1984). Aktieinnehav: 0 Christina Aasa Carlsson, Fil kand. Verkställande direktör, Concordia Maritime AG, Zug. Född Anställd Aktieinnehav: 100 B-aktier Per Läbom, Sjöingenjör. Teknisk direktör. Född Anställd 1999 (i Stenakoncernen 1984). Aktieinnehav: 0 Hans Norén, Civilekonom. Ekonomichef. Vice verkst. direktör (fr o m 18/2 2003). Född Anställd Aktieinnehav: 0 Björn Södahl, Civilingenjör. Kvalitets- och säkerhetschef. Född Anställd 1996 (i Stenakoncernen 1985). Aktieinnehav: B-aktier (vid årsskiftet B-aktier) David Jones, Civilingenjör. Chef projektavdelningen, Universe Tankships. Född Anställd Aktieinnehav: 0 Hwan Kim, Civilingenjör. Vice verkställande direktör/teknisk direktör, Universe Tankships. Född Anställd Aktieinnehav: 0 Michael Blomqvist, Civilekonom. Ekonomidirektör, Universe Tankships. Född Anställd Aktieinnehav: 0 David Stanley, Sjökapten. Kvalitets- och säkerhetschef, Universe Tankships. Född Anställd Aktieinnehav: 0 Vladimir Janes, Sjökapten Chef fartygsoperation, Universe Tankships. Född Anställd Aktieinnehav: Befälhavare Seniorbefäl Övrigt befäl Manskap concordia maritime 29

DELÅRSRAPPORT CONCORDIA MARITIME AB (publ) 1 januari - 30 september 2005

DELÅRSRAPPORT CONCORDIA MARITIME AB (publ) 1 januari - 30 september 2005 DELÅRSRAPPORT CONCORDIA MARITIME AB (publ) 1 januari - 30 september 2005 Resultat efter skatt MSEK 35,5 (114,0) varav resultat vid fartygsförsäljningar MSEK 53,3 (44,8) och valutakursdifferenser MSEK -48,5

Läs mer

några anledningar till

några anledningar till ÅRSREDOVISNING 2009 BOLAGSÖVERSIKT Detta är Concordia Maritime 2 Affärsmodellen 4 Året i korthet 6 VD har ordet 7 VERKSAMHETEN MAX-konceptet 10 En flotta på långa kontrakt 13 Kunder 14 Säkerhet & miljö

Läs mer

TransAtlantic. Årsstämma 28 april 2010

TransAtlantic. Årsstämma 28 april 2010 TransAtlantic Årsstämma 28 april 2010 Detta är TransAtlantic idag Vi bedriver verksamheten genom två affärsområden; Offshore/Icebreaking Industrial Shipping Vi är ca 1 100 anställda varav 950 är ombordanställda

Läs mer

Sveriges Redareförening. Sjösäkerhetspolicy

Sveriges Redareförening. Sjösäkerhetspolicy Sveriges Redareförening Sjösäkerhetspolicy Sjösäkerhetspolicy Sveriges Redareförenings styrelse har vid sitt styrelsemöte den 19 december 2002 antagit följande sjösäkerhetspolicy. Den viktigaste länken

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Oil should always travel First Class

Oil should always travel First Class Å R S R E D O V I S N I N G 1 9 9 9 Fraktmarknaden starkt negativ under året. Hög skrotningstakt. 35 (16) VLCC skrotade. Resultat efter finansnetto MSEK -72,0 (114,0). Omfinansiering genomförd. Byggnationen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

2007 i korthet. Omslagsbilden. Innehåll

2007 i korthet. Omslagsbilden. Innehåll Årsredovisning 2007 Omslagsbilden Teckningarna i årsredovisningen är målade av barn från barnhemmet Maestral i Kroatien. Teckningarna auktionerades ut vid en välgörenhets tillställning i Split som hölls

Läs mer

Vad omfattar begreppet skyddad plats och MAS? Helsingborg 2015-09-02 Tomas Åström, Transportstyrelsen

Vad omfattar begreppet skyddad plats och MAS? Helsingborg 2015-09-02 Tomas Åström, Transportstyrelsen Vad omfattar begreppet skyddad plats och MAS? Helsingborg 2015-09-02 Tomas Åström, Transportstyrelsen Skyddade platser : definition "En skyddad plats är" en plats där ett fartyg i behov av assistans kan

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

ÅRSREDOVISNING N CO R D IA MAR ITIME ÅRSR EDOVISN ING

ÅRSREDOVISNING N CO R D IA MAR ITIME ÅRSR EDOVISN ING ÅRSREDOVISNING 2013 BOLAGSÖVERSIKT Concordia Maritime på två minuter 1 Det enda konstanta är förändring 2 Ordförandeord 4 VD har ordet 5 Affärsmodellen 8 VERKSAMHETEN 9 Våra fartyg 10 En liten organisation

Läs mer

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Lucent Oil AB (publ) KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Perioden i sammandrag Koncernen Nettoomsättningen uppgick till 8 835 (7 267) tkr Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

CO N CO R D IA MAR ITIME ÅRSR EDOVISN ING

CO N CO R D IA MAR ITIME ÅRSR EDOVISN ING 2014 ÅRSREDOVISNING BOLAGSÖVERSIKT Året i korthet 1 VD har ordet 2 Vision och mål 4 Strategi 6 VERKSAMHETEN Vår flotta 8 Marknadens utveckling och flottans intjäning 10 Världsledande kompetens 14 SÄKERHET

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2007

Delårsrapport januari - mars 2007 ICM Logistik AB (publ) utvecklar, marknadsför och utför logistiktjänster som kräver varsamhet, punktlighet och hög kapacitet. Flyttning av möbler och utrustning åt företag, organisationer samt myndigheter

Läs mer

ELÅRSRAPPORT InfiniCom AB (publ.) januari - september 1997

ELÅRSRAPPORT InfiniCom AB (publ.) januari - september 1997 16 18 2 22 24 26 28 3 32 34 36 38 4 42 44 46 ELÅRSRAPPORT InfiniCom AB (publ.) januari - september 1997 24STORE expanderar kraftigt (f.n. på en årsvolym av 6 M) InfiniCom Electronic Commerce tecknar avtal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 Delårsrapport januari september 2014 FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748 Nio månader Nettoomsättningen uppgick till 7,9 Mkr Resultat före skatt uppgick till - 17,6 Mkr. Resultatet per aktie för årets

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 3,0 miljoner passagerare (2,8 milj.) reste med Eckerökoncernens tre passagerarfartyg vilket är fler än någonsin tidigare Ro-ro-verksamheten lider av en svag marknad

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB Organisationsnummer 556528-3248 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Energi och Miljö AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen att - bedriva

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

Hoist. Energy Tillväxt. Plan

Hoist. Energy Tillväxt. Plan Hoist Energy Tillväxt Plan 2 3-åriga tillväxtplaner vägen till framgång 3 Go11 resultat Hoist Group har haft en fantastisk utveckling de senaste åren och det är ett resultat av vår övergripande strategi

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Dagens Business Controller vill vara Partner

Dagens Business Controller vill vara Partner En undersökning genomförd av HandelsConsulting på uppdrag av Ekan. 2011 Dagens Business Controller vill vara Partner 2 Det är dags att gå ifrån ord till handling. Det visar vår undersökning. Trots att

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

LOTSSTRATEGI den 22 februari 2012. Lotsstrategi

LOTSSTRATEGI den 22 februari 2012. Lotsstrategi Lotsstrategi Inledning Svensk näring och allmänhet är beroende av att infrastrukturen fungerar året runt. För Sjöfartsverket innebär det att ansvara för infrastrukturen till sjöss och tjänster relaterade

Läs mer

KVARTALSRAPPORT 1. MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1-1 JULI 2015-30 SEPTEMBER 2015

KVARTALSRAPPORT 1. MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1-1 JULI 2015-30 SEPTEMBER 2015 KVARTALSRAPPORT 1 2015/2016 MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 1 JULI 2015 30 SEPTEMBER 2015 Modern Ekonomi är en av Sveriges snabbast växande redovisningsbyråer. JULI 2015 SEPTEMBER

Läs mer

Vi inleder med en bra start på året

Vi inleder med en bra start på året Delårsrapport Q1, januari-mars 2015 Vi inleder med en bra start på året Framtidens maskinoperatörer Nettoomsättning för perioden uppgick till 68,8 (59,6) MSEK Rörelseresultat för perioden uppgick till

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2015. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2015. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2015 Kvartalsredogörelse, Q3 2015 22 OKTOBER 2015 Januari - september 2015 unity Entertainment NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 785 (1 224). RÖRELSERESULTAT före avskrivningar (EBITDA)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

Alvesta Elnät AB är ett helägt dotterbolag till Alvesta Energi AB som tillsammans bildar koncernen Alvesta Energi.

Alvesta Elnät AB är ett helägt dotterbolag till Alvesta Energi AB som tillsammans bildar koncernen Alvesta Energi. Rapport ANGÅENDE FRÅN Å r l i g r a p p o r t o m å t g ä r d e r e n l i g t ö v e r v a k n i n g s p l a n e n Mats Karlsson DATUM 2015-02-11 GILTIGHET Denna rapport avser rapportering om åtgärder enligt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Störst sortiment och bäst kompetens i lager

Störst sortiment och bäst kompetens i lager Störst sortiment och bäst kompetens i lager 1 Värdeskapande kundanpassning Lundgrens representerar några av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik och industrigummi. Tack vare detta

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 Kort om TiksPac AB (publ) Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer för hundpåsar och uppsamling av hundpåsar på ett

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass NOLATO MEDITECH Vi skapar en verksamhet i världsklass Kunden i fokus Medical Excellence utgår från Nolatos vision: Hållbar utveckling Design av processer Minska slöserier Miljöhänsyn Kundvärde Kompetens

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Sjöfartens påverkan på havsoch kustmiljön

Sjöfartens påverkan på havsoch kustmiljön Sjöfartens påverkan på havsoch kustmiljön Kjell Larsson Sjöfartshögskolan, Linnéuniversitetet kjell.larsson@lnu.se Upplägg Vilka är de viktigaste miljöeffekterna av sjöfart? Vilka effekter kan vi förvänta

Läs mer

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr)

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan 39b SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9

Läs mer

1. SRAB Shippings verksamhet. 2. Organisation. 3. Konkurrenssituationen. 4. Marknadsöversikt. 1.1. Affärsmodell. SRAB Shipping AB (publ)

1. SRAB Shippings verksamhet. 2. Organisation. 3. Konkurrenssituationen. 4. Marknadsöversikt. 1.1. Affärsmodell. SRAB Shipping AB (publ) 1. SRAB Shippings verksamhet SRAB Shipping AB (publ) bedriver rederiverksamhet. Rederiet opererar sju fartyg (två kemikalie- och produkttankers samt fem delägda torrlastfartyg) och sysselsätter ombord

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Boliden: Köp Riktkurs: 116 kr/aktie

Boliden: Köp Riktkurs: 116 kr/aktie Boliden: Köp Riktkurs: 116 kr/aktie Exekutiv sammanfattning: Boliden är ett välskött bolag med bra operationell effektivtet. Bolaget verkar på en måttligt attraktiv marknad men har dock en stabil position

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

UTBILDNING: Företagsstrategi i praktiken

UTBILDNING: Företagsstrategi i praktiken UTBILDNING: Företagsstrategi i praktiken Introduktion Ett effektivt lednings- och strategiarbete med en strukturerad affärsplanering är en förutsättning för att skapa långsiktigt lönsamma och konkurrenskraftiga

Läs mer

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE Din kompletta börsarena TILLSAMMANS SKAPAR DE VÄLMÅENDE BOLAG RUSTADE FÖR FRAMTIDEN FOKUS PÅ TILLVÄXT välkommen till din börsarena Alla är överens om att

Läs mer

JANUARI-MARS DELÅRSRAPPORT

JANUARI-MARS DELÅRSRAPPORT Q1 JANUARI-MARS DELÅRSRAPPORT J A N U A R I - MARS JANUARI - MARS I SAMMANFATTNING Faktureringen för första kvartalet uppgick till 10 576, (22 491 ). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

KAM-utbildning Key Account Management

KAM-utbildning Key Account Management KAM-utbildning Key Account Management Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter

Läs mer

Havs- och Vattenmyndighetens Oljejour på SWECO

Havs- och Vattenmyndighetens Oljejour på SWECO 1 Havs- och Vattenmyndighetens Oljejour på SWECO Finansierat av Havs- och Vattenmyndigheten Uppdraget omfattar 2 år (+ 2 år) Tjänsten har funnits sedan 1980 (tidigare på Naturvårdsverket) 2 HaV:s Oljejour

Läs mer

LNG-driftsföreskrifter inklusive LNG-bunkring

LNG-driftsföreskrifter inklusive LNG-bunkring THE PORT OF SCANDINAVIA LNG-driftsföreskrifter inklusive LNG-bunkring ENERGIHAMNEN I GÖTEBORG 2015-07-01 57 42 N 11 56 E INNEHÅLL INLEDNING...3 1. ALLMÄNT...3 2. LNG-BUNKERDRIFTFÖRESKRIFTER...4 2.1 Allmänt...4

Läs mer

Syfte och organisation. Hör gärna av dig till oss om du har fler frågor. 08-587 940 00. När trader avtalet om samgåendet i kraft?

Syfte och organisation. Hör gärna av dig till oss om du har fler frågor. 08-587 940 00. När trader avtalet om samgåendet i kraft? Business Assurance DNV GL Merger - Frågor och Svar Här finner du svar på generella frågor om sammanslagningen av DNV och GL, samt frågor som gäller dig som kund till DNV Business Assurance. Hör gärna av

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

RATING KEYNOTE STREAMQ ÅRSREDOVISNING

RATING KEYNOTE STREAMQ ÅRSREDOVISNING A+ RATING KEYNOTE STREAMQ Q B R I C K - T H E E U R O P E A N C H O I C E F O R G L O B A L S T R E A M I N G ÅRSREDOVISNING 20 0 8 Årsredovisning 2008 Bolaget skall utveckla teknologier för, samt produktion

Läs mer

SenseAir AB (publ) Delårsrapport januari mars 2008. Rörelseresultatet uppgick till 723 ksek ( 3 309 ksek)

SenseAir AB (publ) Delårsrapport januari mars 2008. Rörelseresultatet uppgick till 723 ksek ( 3 309 ksek) SenseAir delårsrapport jan-mars 2008 1 (7) Delårsrapport januari mars 2008 Tre månader i korthet Nettoomsättningen för SenseAir minskade med 36 % och uppgick till 17 421 ksek (23 663 ksek) Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

SCA Logistics AB Sveriges

SCA Logistics AB Sveriges Luleå Bogserbåts AB SCA Logistics AB Sveriges rederinäring Rederi Eckerö Sverige AB Viking Rederi AB Frederiet AB Destination Gotland AB Rederi AB Gotland Wisby Tankers Hamburg Süd Norden AB Nynas AB Preem

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Inledande bestämmelser

Inledande bestämmelser 2 (6) INLEDANDE BESTÄMMELSER... 2 TRAFIKBESTÄMMELSER... 3 FÖRTÖJNING, FÖRHALNING, FÖRFLYTTNING MM.... 3 ANMÄLNINGSSKYLDIGHET M M... 4 LASTNING, LOSSNING, UPPLÄGGNING AV GODS M M... 5 SÄRSKILDA ORDNINGSFÖRESKRIFTER...

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Jays - Företagets bästa kvartal

Jays - Företagets bästa kvartal Jays - Företagets bästa kvartal I oktober i fjol lanserade Jays sin nya hörlur - a-jays Five - individuellt anpassad för Android, ios samt Windows Phone. Oktober var sista månaden i kvartal två 2013, vilket

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALLANDS HAMNAR HALMSTAD AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALLANDS HAMNAR HALMSTAD AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALLANDS HAMNAR HALMSTAD AB Org nr 556008-5374 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Hallands Hamnar Halmstad AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen, att tillhandahålla hamnanläggningar

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet 2015

GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet 2015 Stockholm, 20 augusti Gripen Oil & Gas AB (publ) Engelbrektsgatan 7 114 32 Stockholm GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet Gripen Oil & Gas AB (publ) (GOG), verksamt inom prospektering

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Nu är det bevisat, att vi kan vara. lönsamma året om. Delårsrapport Q1, januari-mars 2014. VD-kommentar. Framtidens maskinoperatörer

Nu är det bevisat, att vi kan vara. lönsamma året om. Delårsrapport Q1, januari-mars 2014. VD-kommentar. Framtidens maskinoperatörer Delårsrapport Q1, januari-mars 2014 Nu är det bevisat, att vi kan vara lönsamma året om Framtidens maskinoperatörer Nettoomsättning för perioden uppgick till 59,6 (31,8) MSEK Rörelseresultat för perioden

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget med dotterbolag Bokslutskommuniké för 2014 Omsättningen för januari-december 2014 uppgick till 11 082 KSEK Rörelseresultatet före engångshändelser och omvärderingar

Läs mer