KOMMUNSTYRELSEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNSTYRELSEN 2008-04-23"

Transkript

1 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(38) Dnr Ärenden KOMMUNSTYRELSEN Ks 97 Sjöbodspolicy för Tanums kommun Ks 98 Årsredovisning och revisionsberättelse för Fyrbodals kommunalförbund Ks 99 Exploateringsavtal Lilla Anrås 3:22 östra området, AB Fjällbacka Golfbana Ks 100 Exploateringsavtal Fjällbacka 171:3, 187:16 m fl (fd Olofssons järnaffär) Ks 101 Exploateringsavtal Kärraby 5: Ks 102 Försäljning av fastigheterna Fjällbacka 187:44 och 187:48, f d Brisen Ks 103 Utställning Detaljplan för del av Grebbestad 2:297 m fl (Härlidsberget) Ks 104 Samråd om fördjupad översiktsplan för Koster, Strömstads kommun Ks 105 Sotningsindex Ks 106 Utvärdering av samhällsbyggnadsförvaltningen Ks 107 Vänortsbesök i Hole kommune, Norge Ks 108 Inbjudan till möte angående bildande av Vattenråd för Bohuskusten, VRBK Ks 109 Kampanj störa langningen i Västra Götalands län Ks 110 Motion från Bengt Widengård (s) och Håkan Elg (mvt) om förändring av innehåll i omsorgsnämndens budget Ks 111 Ansökan från Gablins Gastronomi AB om tillstånd för servering av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten året runt på Restaurang Hjalmars med tillhörande uteservering Ks 112 Ansökan från Martin Olofsson Restaurang AB om tillstånd för servering av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten året runt på Skafferiet med tillhörande uteservering Ks 113 Vindkraft på Töftedalsfjället, Dals-Eds kommun

2 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 2(38) Ks 114 Anhållan om planprövningstillstånd för fastigheterna Tanums Rörvik 1:54 och 1: Ks 115 Överenskommelse om anställnings upphörande Ks 116 Omsorgschef Ks 117 Information från möte med länsstyrelsen om nytt avloppsreningsverk 118 Anmälan av delegationsbeslut 119 Meddelanden

3 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 3(38) Plats och tid Kommunhuset, Tanumshede klockan ande Enligt bifogad närvaroförteckning Övriga deltagande Martin Kvarnbäck, plan- och bygglovschef 97, 102, 103 Arne Berg, byggnadsinspektör 97 Rolf Lundholm, exploateringsingenjör 99, 100, 101 Peter Eriksson, byggnadsinspektör 102 Ulf Björkman, kanslichef 102 Sven Laundal, räddningschef 105 Olle Tillquist, personalchef 106, 117, 118 Dan Andersson, folkhälsosamordnare 109 Kenneth Ericsson, samhällsbyggnadschef 119 Sofia Reimbert, sekreterare 97, 102, 103, , Peter Berborn, sekreterare , , Utses att justera Per Fyrvik Underskrifter Sekreterare Sofia Reimbert Peter Berborn Ordförande... Clas-Åke Sörkvist Justeringsman... Per Fyrvik BEVIS OM ANSLAG Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på kommunkansliet, Tanumshede Underskrift.../Kerstin Berius/...

4 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 4(38) Ks Ks Sjöbodspolicy för Tanums kommun För Tanums kommun finns en gällande sjöbodspolicy antagen av kommunfullmäktige den 27 november 1996, 10. Nils Olsson (fp) och Bengt Mattsson (fp) har därefter inkommit med en motion i ärendet. Kommunstyrelsen beslutade den 24 juni 2002, 227, att överlämna motionen till kultur- och fritidsnämnden att i samråd med övriga berörda nämnder göra en översyn av gällande sjöbodspolicy samt ange förslag till förändring av policyn utifrån gällande förutsättningar och att uppmana kultur- och fritidsnämnden att definiera begreppen sjöbod, sjöbodsförråd, sjöbodsliknande byggnad med flera. En arbetsgrupp tillsattes bestående av representanter från kultur- och fritidsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt tekniska nämnden. Arbetsgruppens ursprungsförslag Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 16 juni 2005, 44, att godkänna av arbetsgruppen upprättat förslag till sjöbodspolicy och överlämna förslaget till kommunfullmäktige för beslut. Miljö- och byggnadsnämnden behandlade arbetsgruppens förslag till sjöbodspolicy och beslutade den 9 augusti 2005, 253, att texten under stycket bygglov i tillägget inte heller tillåts sjöbodar utföras med isolering i väggar, tak och golvbjälklag skall utgå och att med angiven ändring tillstyrka förslaget till ny sjöbodspolicy för Tanums kommun. Tekniska nämnden behandlade arbetsgruppens förslag till sjöbodspolicy och beslutade den 8 september 2005, 120, att yttra sig till kultur- och fritidsnämnden avseende va och arrende. Det omarbetade slutförslaget Arbetsgruppens förslag till sjöbodspolicy omarbetades. forts.

5 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 5(38) Ks Ks Det omarbetade förslaget behandlades av tekniska nämnden som den 23 februari 2006, 32, beslutade och lämnade synpunkter på det omarbetade förslaget. Miljö- och byggnadsnämnden behandlade det omarbetade förslaget och beslutade den 28 februari 2006, 69, att lämna synpunkter på förslaget. Kultur- och fritidsnämnden behandlade det omarbetade förslaget och beslutade den 23 mars 2006, 25, att arbetsgruppens slutförslag till sjöbodspolicy skall utgöra svar till kommunstyrelsen på den inlämnade motionen. Kommunfullmäktige beslutade den 19 juni 2006, 39, bland annat att som svar på motionen meddela att kultur- och fritidsnämnden har ett uppdrag att göra en översyn av gällande sjöbodspolicy. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 13 september 2006, 32, att avvakta ställningstagande till ny sjöbodspolicy då det finns oklarheter i gällande lagstiftning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 9 maj 2007, 9, att uppdra åt plan- och bygglovschefen att utarbeta ett slutligt förslag till sjöbodspolicy som presenteras på kommunstyrelsen den 20 juni Kommunstyrelsen beslutade den 22 augusti 2007, 238, att föreslå Kommunfullmäktige besluta att upphäva kommunfullmäktiges beslut från den 27 november 1996, 10, och att anta förslag till sjöbodspolicy. Kommunfullmäktiges beslutade den 10 september 2007, 87 att återremittera ärendet till miljö-och byggnadsnämnden för ytterligare beredning. Miljö- och byggnadsnämndens behandling av ärendet En arbetsgrupp bestående av politiker och tjänstemän från Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommuners miljö- och byggnämnder har därefter utarbetat ett gemensamt förslag till sjöbodspolicy. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 18 mars 2008, 73, att godkänna förslag till sjöbodspolicy och att översända den till kommunfullmäktige för antagande. Förslaget, bilaga. forts.

6 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 6(38) Ks Ks Kommunstyrelsen behandling av ärendet Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Rolf Hermansson (c), Lennart Larson (m), Siv Bergström (mvt) bifall till beredningsförslaget. Per Fyrvik (s) yrkar på följande ändringar 1. På sidan 2, andra stycket under Konsekvenser av annan användning skall strykas: Det kan vara fråga om trädgårdsmöbler, parasoller och markiser, blomlådor, TV-antenner och paraboler, avskärmande plank och staket längs bryggorna, gardiner och vintertid adventsljus i fönstren m m detaljer som sammantagna totalt förändrar den karaktäristiska bebyggelsemiljön med sjöbodar och bryggor. 2. På sidan 3, tredje strecksatser under 1. Sjöbodar, skall meningen ändras till - En sjöbod kan innehålla installationer för vatten och avlopp. 3. På sidan 3, första stycket under 1. Sjöbodar stryks hela stycket: Sjöboden får inte inredas för bostadsändamål, isoleras eller utrustas med vatten eller avloppsanläggning. Det är heller inte tillåtet att vidta åtgärder eller utföra andra ändringar som syftar till att boden skall kunna nyttjas för boende eller samvaro. 4. På sidan 3, tredje stycket under 1. Sjöbodar, stryks hela stycket: Exempel på saker som inte skall finnas i en sjöbod kan vara heltäckande träpanel på väggarna, lackat trägolv, gardiner, byråer ej avsedda för arbetsverktyg, matbord och stolar, fåtöljer, sängar samt golvmattor. 5. På sidan 4, under 3. Förutsättningar för bygglov, 3.1, Ny sjöbod, utanför detaljplan, strandskydd. Under strecksatsen skall strykas: - Kräver bygglov. Maximal byggnadasarea 15 m 2. Byggnadens nockhöjd ca 3,5 m. 6. På sidan 4, under 4. Fastighetsbildning, stryks andra stycket: Fastighetsbildning för en separat sjöbod innebär att denna kan säljas på fastighetsmarknaden, även till en köpare utan bostad eller annan anknytning till orten. Det blir i sådana fall uppenbart att köparen kommer att använda boden åtminstone för tillfälligt boende. Nya sådana fastighetsbildningar skall därför inte medges. Efter avslutad överläggning ställer ordförande fråga på Per Fyrviks (s) yrkanden 1-6, var för sig, mot beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt beredningsförslaget. forts.

7 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 7(38) Ks Ks Beredande organs förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till sjöbodspolicy Jäv Bengt Mattsson (fp) deltar inte i överläggningen eller beslut på grund av jäv.

8 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 8(38) Ks Ks Årsredovisning och revisionsberättelse för Fyrbodals kommunalförbund 2007 Fyrbodals kommunalförbund har den 9 april 2007 inkommit mer årsredovisning och revisionsberättelse för Fyrbodals kommunalförbund Kommunalförbundets direktion har den 7 februari 2008 beslutat godkänna bokslut och verksamhetsberättelsen Kommunalförbundets revisorer meddelar i revisionsberättelse per den 18 april 2008 att kommunalförbundets verksamhet har granskats för räkenskapsåret Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Beredande organs förslag Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad årsredovisning för Fyrbodals kommunalförbund 2007, och att bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

9 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 9(38) Ks Ks Exploateringsavtal Lilla Anrås 3:22 östra området, AB Fjällbacka Golfbana På fastigheten finns två bebyggelseområden, östra och västra området, som vart och ett genom nya detaljplaner ges möjlighet till komplettering och förtätning. Bifogat exploateringsavtal reglerar ansvarföredelning och exploatörens åtagande vid plangenomförandet av den östra delen, bl a när det gäller utbyggnad av vaanläggningar och vägar. Området har egen färskvattenförsörjning men skall ansluta spillvattnet till det kommunala nätet. VA-, väg- och bullerutredning är genomförd för området. Tekniska nämnden beslutade den 28 februari 2008, 31 föreslå kommunstyrelsen att godkänna bilagda exploateringsavtal, och att tilläggsavtal kan tecknas om VA-policyn leder till en eventuell förändring. att godkänna bilagda exploateringsavtal, och att tilläggsavtal kan tecknas om VA-policyn leder till en eventuell förändring.

10 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 10(38) Ks Ks Exploateringsavtal Fjällbacka 171:3, 187:16 m fl (fd Olofssons järnaffär) Avtalet reglerar ansvarsfördelning vid plangenomförande i samband med exploatering av kvarteret vid Allégatan och Falkevägen där ny bebyggelse planeras. Planen medger lokalyta om ca 900 m 2, 13 lägenheter och källarvåning för parkering. Planen har varit utställd. Avtalet reglerar exploatörens ansvar när det gäller åtgärder för högre trafiksäkerhet, parkeringsbehov, skötsel- och VA-frågor. De fastigheter söder om Allégatan som ingår i planområdet berörs ej av exploateringsavtalet. Parkeringsbehovet för dessa fastigheter utreds av mark- och exploateringsavdelningen och eventuella parkeringsköp vid ändrad avsändning handläggs i samband med bygglovsansökan. Tekniska nämnden beslutade den 28 februari 2008, 33, föreslå kommunstyrelsen att godkänna bilagda exploateringsavtal, och att tilläggsavtal kan tecknas om va-policyn leder till en eventuell förändring. Kommunstyrelsen behandling av ärendet Lennart Larson (m) yrkar att anslutning till kommunalt VA skall ske utan krav på urinseparering. Rolf Hermansson (c) yrkar bifall till beredningsförslaget. Ordförande ställer fråga på framlagda yrkanden och förklarar att han finner att kommunstyrelsen bifaller Lennart Larsons yrkande. att godkänna bilagda exploateringsavtal, att anslutning till kommunalt VA skall ske utan krav på urinseparering, och att ordförande ges fullmakt att underteckna exploateringsavtalet. forts.

11 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 11(38) Ks Ks Reservationer Siv Bergström (mvt) anmäler skriftlig reservation, bilaga. Rolf Hermansson (c), Rune Hermansson (c) och Ann-Marie Olofsson (c) anmäler muntlig reservation.

12 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 12(38) Ks Ks Exploateringsavtal Kärraby 5:80 Avtalet reglerar plangenomförandefrågor i samband med exploatering av del av Kärraby 5:80, som inte omfattas av planbestämmelser. Fastigheten där planområdet ligger ägs av Magnus Dillcorna som också är initiativtagare till planen. Planen har varit utställd. Planen möjliggör uppförande av 18 friliggande bostadshus och 1 flerbostadshus. Tekniska nämnden beslutade den 28 februari 2008, 32, föreslå kommunstyrelsen att godkänna bilagda exploateringsavtal, och att tilläggsavtal kan tecknas om VA-policyn leder till en eventuell förändring. att godkänna bilagda exploateringsavtal, och att tilläggsavtal kan tecknas om VA-policyn leder till en eventuell förändring

13 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 13(38) Ks Ks Försäljning av fastigheterna Fjällbacka 187:44 och 187:48, f d Brisen Fastigheten Fjällbacka 187:44 har en areal på m². På fastigheten finns en byggnad som är på 444 m². Byggnaden är uppförd under tidigt 1940-tal. Viss renovering av byggnaden har skett. Fastigheten Fjällbacka 187:48 har en areal på 970 m² och är obebyggd. Fastigheterna Fjällbacka 187:44 och 187:48 omfattas av en avstyckningsplan från Denna plan reglerar inte byggnation och verksamheter på fastigheterna. Det som styr byggnationen på Fjällbacka 187:44 och 187:48 idag är reglerna i PBL. Ärendet om försäljning av fastigheterna behandlades senast av kommunstyrelsen i juni Kommunstyrelsen beslutade den 20 juni 2007, 219 bland annat att försälja fastigheterna genom en markanvisningstävling och att ett planprogram arbetas fram och presenteras under hösten Diskussion har förts om vilket underlag som skall ligga till grund för en försäljning. Samhällsbyggnadsförvaltningen har uppdraget att i första hand ta fram en planskiss över fastigheterna. Avsikten med planskissen är att köparen av fastigheterna skall genomföra detaljplanering enligt den framtagna skissen. Innan försäljning sker bör ett område av fastigheterna mot Allégatan avstyckas till trottoar. Fastigheterna föreslås försäljas genom fastighetsmäklare. att genomföra en försäljning av fastigheterna Fjällbacka 187:44 och 187:48, forts

14 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 14(38) Ks Ks att uppdra åt plan- och bygg avdelningen att göra ett planprogram för området, att bifogad planskiss utgör underlag för framtagande av planprogram, och att inleda arbetet med att avstycka fastigheten för att tillskapa en trottoar

15 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 15(38) Ks Ks Utställning Detaljplan för del av Grebbestad 2:297 m fl (Härlidsberget) Miljö- och byggnadsnämnden meddelar i skrivelse inkommen den 7 april 2008 att man avser upprätta en detaljplan för Grebbestad 2:297 m fl. Syftet med planen är att möjliggöra nya helårsbostäder i ett attraktivt läge centralt i Grebbestad. I planen föreslås att ca 25 bostadshus uppförs, 3 styckebyggda hus och resterande som grupphus. Tanums Bostäder AB är initiativtagare till planen. Ett planförslag har utarbetats av WSP Samhällsbyggnad i Göteborg. Tidigare beslut Kommunstyrelsen beslutade den 24 november 2004, 295, att ej erinra mot planförslaget. Kommunstyrelsen beslutade den 18 oktober 2006, 240, att ej erinra mot planförslaget. Kommunstyrelsen behandling av ärendet Bengt Mattsson (fp) och Per Fyrvik (s) yrkar på att området skall ingå i kommunalt verksamhetsområde för VA utan krav på urinsortering och Fårabyavtal. Ann-Marie Olofsson (c) yrkar på att gällande VA-policy ska gälla. Siv Bergström (mvt) yrkar bifall till beredningsförslaget. Ordförande frågar först på Ann-Marie Olofssons yrkande mot Bengt Mattssons och Per Fyrviks yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller Bengt Mattssons och Per Fyrviks yrkande. Därefter frågar ordförande på beredningsförslaget mot Bengt Mattssons och Per Fyrviks yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller Bengt Mattssons och Per Fyrviks yrkande. Forts.

16 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 16(38) Ks Ks att området skall ingå i kommunalt verksamhetsområde för VA utan krav på urinsortering och Fårabyavtal, och att i övrigt ej erinra mot planförslaget.

17 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 17(38) Ks Ks Samråd om fördjupad översiktsplan för Koster, Strömstads kommun Strömstads kommun inkom den 25 april 2007 med skrivelse angående samråd om fördjupad översiktsplan för Koster. Syftet med den fördjupade översiktsplanen är att kunna hantera avvägningar av olika anspråk på mark- och vattenanvändningen och för att få ett samlat grepp på de olika processerna som pågår i samband med nationalparksbildandet (Kosterhavets nationalpark). Tanums kommun bereds tillfälle att yttra sig om förslag till fördjupad översiktsplan för Koster. Tidigare beslut Kommunstyrelsen beslutade den 30 maj 2007, 183, att ej erinra mot programförslaget att ej erinra mot planförslaget

18 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 18(38) Ks Ks Sotningsindex 2008 Sveriges kommuner och Landsting (SKL) har inkommit med revision av sotningstaxan för avtalsåret 2008 för ökade lönekostnader och övriga kostnadsökningar. För kommun som tillämpar sotningsindex höjs sotningstaxan med 2,49 % från 1 april Kommunstyrelsen beslutade den 28 juni 2004, 51, bland annat att Kommunstyrelsen har fullmäktiges bemyndigande att justera sotningstaxan med de förändringar som föranleds av ändringar i sotningsindex. att från den 1 april 2008 justera sotningstaxan med 2,49 procent.

19 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 19(38) Ks Ks Utvärdering av samhällsbyggnadsförvaltningen Arbetsutskottet beslutade den 9 maj 2007, 12, att överlämna ärendet till staben för att hitta lämpliga former för utvärdering. Staben redovisar sitt resultat på kommunstyrelsens sammanträde den 20 juni Kommunstyrelsen beslutade den 20 juni 2007, 223, att uppdra åt staben att utföra en utvärdering av samhällsbyggnadsförvaltningen enligt SLOT- metoden, att ansvarig för utvärderingen är personalchef Olle Tillquist, och att avstämning sker vid kommunstyrelsens möte den 3 oktober Kommunstyrelsen beslutade den 3 oktober 2007, 310 att fortsätta med tidigare beslutat uppdrag. En utvärdering har nu skett och ett utvecklingsarbete har påbörjats. Personalchef Olle Tillquist redovisar tillgängliga resultat vid kommunstyrelsens möte den 23 april att mottaga rapporten, att fortsätta den process som påbörjats, och att ny utvärdering genomförs om ett år. Jäv Ann-Marie Olofsson (c) deltar inte i överläggningen eller beslut på grund av jäv.

20 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 20(38) Ks Ks Vänortsbesök i Hole kommune, Norge Kommunstyrelsen har genom Barn- och utbildningsnämnden mottagit en inbjudan att delta på en nordisk vennskapstreff med Hole kommune i Norge. Träffen är planerad till den augusti Temat för träffen är: Näringslivsutveckling, Mattraditioner och Kultur. Barn- och utbildningsnämnden deltar med tre till fyra personer. Kommunstyrelsen har att utse fyra personer att delta på besöket i Hole kommune. att utse följande personer att delta i vänortsbesöket med Hole kommune: Lennart Larson (m), Gerd Melin (s), Kerstin Danielsson, näringslivsutvecklare och Olle Tillquist, personalchef.

21 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 21(38) Ks Ks Inbjudan till möte angående bildande av Vattenråd för Bohuskusten, VRBK Arbetsgruppen för Bohuskustens vattenråd inkom den 28 mars 2008 med inbjudan till möte angående bilande av Vattenråd för Bohuskusten, VRBK. Kommunstyrelsen har tidigare beslutat den 12 december 2007, 380, att utse Rolf Hermansson (c) som ordinarie och Lennart Larson (m) som ersättare att bevaka frågor rörande Västerhavets vattendistrikt, samt att utse Ingvar Olofsson att som tjänsteman bevaka vattenrådsfrågor Då mötet angående bildande av Vattenråd för Bohuskusten, VRBK infaller på en onsdag kan inte Rolf Hermansson eller Lennart Larson deltaga. att utse kommunbiolog Ingvar Olofsson att delta vid bildandet av Vattenråd för Bohuskusten.

22 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 22(38) Ks Ks Kampanj störa langningen i Västra Götalands län 2008 Länsstyrelsen i Västra Götalands län inkom den 31 mars 2008 med skrivelse om kampanj störa langningen i Västra Götalands län Kampanjens övergripande mål är: - att motverka alkoholbruket hos underåriga, - att motverka att skolavslutning och valborgsfirande har en tradition med alkohol hos ungdomar i stort och som för vissa medför en alltför tidig alkoholdebut och de risker som kan uppkomma, - att motverka illegal alkoholdistribution Kommunen svarar för samordnarnas arbetstid, kronor för kampanjen samt för kostnader för uppsättning och nedtagning av affischerna. Folkhälsorådets beredning av frågan Folkhälsorådet beslutade den 3 april 2008, 4 att ställa sig bakom kampanjen, och att föreslå kommunstyrelsen att göra detsamma att ställa sig bakom kampanjen, att kampanjen i sin helhet finansieras genom anslag från Folkhälsorådets budget, och att Folkhälsorådet samordnar kampanjen.

23 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 23(38) Ks Ks Motion från Bengt Widengård (s) och Håkan Elg (mvt) om förändring av innehåll i omsorgsnämndens budget Bengt Widengård (s) och Håkan Elg (mvt) har den 14 mars 2008 inkommit med motion om förändring av innehåll i omsorgsnämndens budget. Motionen, bilaga. Kommunfullmäktige beslutade den 17 mars 2008, 38, att överlämna motionen till kommunstyrelsen för yttrande. att överlämna motionen till omsorgsnämnden för beredning, att överlämna motionen till ekonomikontoret för yttrande, och att svar ska vara kommunkansliet tillhanda senast den 5 augusti 2008

24 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 24(38) Ks Ks Ansökan från Gablins Gastronomi AB om tillstånd för servering av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten året runt på Restaurang Hjalmars med tillhörande uteservering Gablins Gastronomi AB ansöker om tillstånd för servering av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten året runt på Restaurang Hjalmars med tillhörande uteservering. Sökt serveringstid är kl Handläggningen Gablins Gastronomi AB ägs av Linda Kallin och Gabriel Vornanen vilka alltså är de som har betydande inflytande i serveringsrörelsen. Ägarna har tidigare bedrivit serveringsrörelse i Handelsbolaget Skäret & Kobbarna HB på Skäret i Hamburgsund. Skäret & Kobbarna HB erhöll under 2007 en varning jml 7 kap 20 Alkohollagen p.g.a. driften av restaurang Skäret. Då inget framkommit av skattemyndighetens och polismyndighetens yttranden, vilket skulle motsäga att sökandebolaget fullgör sina skyldigheter mot det allmänna samt att ägarna är laglydiga personer samt att en varning i sig erhållen vid drift av annan restaurang i annat bolag än sökandebolaget inte är ett tillräckligt skäl för att avslå en ansökan och slutligen de båda ägarna innehar kunskaper i svensk alkohollagstiftning torde sökanden uppfylla lämplighetskraven i 7 kap 7 alkohollagen (AL). Sökanden har inkommit med begärda handlingar. Ansökan har varit på remiss hos polismyndigheten, miljöförvaltningen, omsorgsförvaltningen och räddningstjänsten. Samtliga remissinstanser har tillstyrkt ansökan dock att miljöförvaltningen föreslagit att två villkor skall infogas i serveringstillståndet för att motverka risken för ljudstörningar och vilka villkor finns medtagna i nedan följande förslag till beslut. Sökanden har accepterat föreslagna villkor. Sökanden ansöker om serveringstid till kl då tidigare tillståndshavare innehade serveringstillstånd med serveringstiden kl Kommunfullmäktiges riktlinjer medger att en nyansökan kan avse serveringstid till kl under ett prövoår om tidigare tillståndshavare haft detta. Polismyndigheten och miljöavdelningen har tillstyrkt ansökan i denna del. Sökanden har erhållit tillfälligt serveringstillstånd t.o.m. den Forts.

25 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 25(38) Ks Ks Alkoholhandläggaren föreslår med hänvisning till ovanstående kommunstyrelsen besluta: att jml 7 kap 5 Alkohollagen (AL) bevilja Gablins Gastronomi AB tillstånd för servering av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten året runt på Restaurang Hjalmars med tillhörande uteservering. Serveringstiden bestäms jml 6 kap 4 AL till kl , och att jml 6 kap 4 Alkohollagen (AL) bevilja Gablins Gastronomi AB tillfälligt utökad serveringstid till kl på Restaurang Hjalmars med tillhörande uteservering under perioden t.o.m (s.k. prövoår), och att jml 7 kap 5 3 st AL infoga villkoret att musik ej får spelas på uteserveringen efter kl , och att jml 7 kap 5 3 st AL infoga villkoret att fönster och dörrar, både på bottenvåning och övervåning, på serveringstället skall hållas stängda då musik spelas inomhus efter kl , och att jml 7 kap 5 3 st AL infoga villkoret att högsta antalet besökare i serveringslokalen ej får vara högre än de högsta antal besökare som räddningstjänsten angett i sitt senaste brand- och tillsynsprotokoll, och att jml 7 kap 5 3 st AL infoga villkoret högsta antalet besökare på uteserveringen ej får vara högre än antalet sittplatser på densamma. att jml 7 kap 5 Alkohollagen (AL) bevilja Gablins Gastronomi AB org. nr tillstånd för servering av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten året runt på Restaurang Hjalmars rest. nr med tillhörande uteservering. Serveringstiden bestäms jml 6 kap 4 AL till kl , och att jml 6 kap 4 Alkohollagen (AL) bevilja Gablins Gastronomi AB org. nr tillfälligt utökad serveringstid till kl på Restaurang Hjalmars rest. nr med tillhörande uteservering under perioden t.o.m (s.k. prövoår), och forts.

26 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 26(38) Ks Ks att jml 7 kap 5 3 st AL infoga villkoret att musik ej får spelas på uteserveringen efter kl , och att jml 7 kap 5 3 st AL infoga villkoret att fönster och dörrar, både på bottenvåning och övervåning, på serveringstället skall hållas stängda då musik spelas inomhus efter kl , och att jml 7 kap 5 3 st AL infoga villkoret att högsta antalet besökare i serveringslokalen ej får vara högre än de högsta antal besökare som räddningstjänsten angett i sitt senaste brand- och tillsynsprotokoll, och att jml 7 kap 5 3 st AL infoga villkoret högsta antalet besökare på uteserveringen ej får vara högre än antalet sittplatser på densamma.

27 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 27(38) Ks Ks Ansökan från Martin Olofsson Restaurang AB om tillstånd för servering av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten året runt på Skafferiet med tillhörande uteservering. Martin Olofsson Restaurang AB ansöker om tillstånd för servering av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten året runt på Skafferiet med tillhörande uteservering. Sökt serveringstid är kl Handläggningen Martin Olofsson Restaurang AB ägs av Martin Olofsson vilken tidigare bedrivit serveringsrörelse på aktuell restaurang i enskild firma med serveringstillstånd utan formell anmärkning. Sålunda torde sökanden uppfylla kunskapskravet i 7 kap 7 Alkohollagen (AL). Vidare har inget framkommit av skattemyndighetens yttrande och polismyndighetens yttrande, vilket skulle motsäga att sökanden fullgör sina skyldigheter mot det allmänna samt att ägaren är en laglydig person. Således uppfyller sökanden lämplighetskraven i 7 kap 7 alkohollagen (AL) även i denna del. Sökanden har inkommit med begärda handlingar. Ansökan har varit på remiss hos polismyndigheten, miljöförvaltningen, omsorgsförvaltningen och räddningstjänsten. Samtliga remissinstanser har tillstyrkt ansökan dock att miljöförvaltningen föreslagit att två villkor skall infogas i serveringstillståndet för att motverka risken för ljudstörningar och vilka villkor finns medtagna i nedan följande förslag till beslut. Sökanden har accepterat föreslagna villkor. Sökanden har erhållit tillfälligt serveringstillstånd t.o.m. den Alkoholhandläggaren föreslår med hänvisning till ovanstående kommunstyrelsen besluta: att jml 7 kap 5 Alkohollagen (AL) bevilja Martin Olofsson Restaurang AB org. nr tillstånd för servering av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten året runt på Skafferiet rest. nr med tillhörande uteservering rest. Serveringstiden bestäms jml 6 kap 4 AL till kl , forts.

28 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 28(38) Ks Ks att jml 7 kap 5 3 st AL infoga villkoret att musik inte får spelas på uteserveringen efter kl , att jml 7 kap 5 3 st AL infoga villkoret att fönster och dörrar på serveringsstället skall hållas stängda då musik spelas efter kl Dock att in- och utsläpp på serveringsstället får ske, att jml 7 kap 5 3 st AL infoga villkoret att högsta antalet besökare på inneserveringen skall motsvaras av de högsta antal besökare som räddningstjänsten anger i sitt senaste brand- och tillsynsprotokoll, och att jml 7 kap 5 3 st AL infoga villkoret högsta antalet besökare på uteserveringen ej får vara högre än antalet sittplatser på densamma. att jml 7 kap 5 Alkohollagen (AL) bevilja Martin Olofsson Restaurang AB org. nr tillstånd för servering av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten året runt på Skafferiet rest. nr med tillhörande uteservering rest. Serveringstiden bestäms jml 6 kap 4 AL till kl , att jml 7 kap 5 3 st AL infoga villkoret att musik inte får spelas på uteserveringen efter kl , att jml 7 kap 5 3 st AL infoga villkoret att fönster och dörrar på serveringsstället skall hållas stängda då musik spelas efter kl Dock att in- och utsläpp på serveringsstället får ske, att jml 7 kap 5 3 st AL infoga villkoret att högsta antalet besökare på inneserveringen skall motsvaras av de högsta antal besökare som räddningstjänsten anger i sitt senaste brand- och tillsynsprotokoll, och att jml 7 kap 5 3 st AL infoga villkoret högsta antalet besökare på uteserveringen ej får vara högre än antalet sittplatser på densamma. Jäv Ann-Marie Olofsson (c) deltar inte i överläggningen eller beslut på grund av jäv.

29 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 29(38) Ks Ks Vindkraft på Töftedalsfjället, Dals-Eds kommun Dals-Eds kommun har med anledning av att exploatörer visat intresse av att bygga vindkraftverk på Töftedalsfjället och Buråsen låtit upprätta en fördjupning och tillägg till översiktsplanen avseende vindkraft. Planen har nu kommit till utställningsskedet och hålls utställd från 10 mars till 11 maj Plan- och byggkontoret i Dals-Eds kommun har översänt en tjänsteskrivelse med bifogade planhandlingar för att bereda Tanums kommun möjlighet att yttra sig på de nu föreliggande utställningshandlingarna. Tidigare, , har Plan- och bygg avdelningen i Dals-Eds kommun i en inbjudan/kallelse till samråd efterfrågat Tanums kommuns synpunkter på förslag till fördjupning och tillägg till översiktsplanen med det övergripande syftet att hitta lämpliga utbyggnadsområden för vindkraft på Töftedalsfjället och Buråsen. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade att godkänna ett yttrande på planförslaget framtaget av plan- och byggavdelningen. I yttranden framhölls att Tanums kommun generellt är positiva till vindkraft och välkomnar att planeringsinitiativ tas även i grannkommunerna. Dock påtalades också att man saknade en punkt för mellankommunala frågor samt en redogörelse för eventuell påverkan på riksintressena vid Kynnefjäll, som ligger på ett avstånd av cirka 10 km från den planerade etableringen på Töftedalsfjället. Till utställningen har planhandlingarna kompletterats med en punkt för mellankommunala frågor. Avståndet från de västligaste etableringarna inom Projektet Töftedal till Tanum kommun anges som minst vara 4,8 km. För uppfattning av betraktningsavstånd till sker hänvisas till här bifogade utdrag ur planhandlingen med avståndskarta samt fotomontage(4a och 5). Fullständiga planhandlingar, miljökonsikvensbeskrivning samt fotomontage och rörliga animationer finns tillgängliga på Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 14 april 2008, 104, att inte ha några synpunkter på lokaliseringen, samt att översända beslutet till kommunstyrelsen. att inte ha några synpunkter på lokaliseringen.

30 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 30(38) Ks Ks Anhållan om planprövningstillstånd för del av fastigheterna Tanums- Rörvik 1:54 och 1:56 Inger Sandström och Reinert Sörensson har den 17 april 2008 inkommit med ansökan om planprövningstillstånd för del av fastigheterna Tanums-Rörvik 1:54 och 1:56. Planens syfte är att tillskapa en handelsanläggning för Swedmount AB samt ny bostadsbebyggelse. Det finns en planstudie för Rörvik i Grebbestad som berör det aktuella området. att bemyndiga kommunstyrelsens arbetsutskott att fatta beslut i frågan om planprövningstillstånd för del av fastigheterna Tanums-Rörvik 1:54 och 1:56.

31 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 31(38) Ks Ks Överenskommelse om anställnings upphörande Sedan december 2007 har en förhandling förts med Sveriges Ingenjörer angående en överenskommelse om att samhällsbyggnadschef Ann-Carin Anderssons anställning i Tanums kommun upphör. Personalutskottet har löpande diskuterat frågan och en muntlig redogörelse har lämnats på kommunstyrelsens möte den 26 mars En överenskommelse har träffats som innebär att Ann-Carin Anderssons anställning upphör 31 mars att godkänna överenskommelse mellan Tanums kommun och Sveriges Ingenjörer.

32 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 32(38) Ks Ks Omsorgschef Omsorgschef Hans Svensson har sagt upp sig från sin tjänst som omsorgschef. att godkänna omsorgschef Hans Svenssons begäran om uppsägning av tjänst, att återbesätta tjänsten som omsorgschef, och att uppdra åt personalchefen att påbörja arbetet med rekrytering av ny omsorgschef.

33 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 33(38) Ks Ks Information från möte med Länsstyrelsen om nytt avloppsreningsverk Samhällsbyggnadschef Kenneth Ericsson informerar från möte med Länsstyrelsen om nytt avloppsreningsverk, bilaga. att lägga informationen till handlingarna.

34 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 34(38) Ks 118 Anmälan av delegationsbeslut Förköp nr Ks Pensioner nr Ks Tillfälligt serveringstillstånd för Rest. Hjalmars , kl Tillfälligt utökat serveringstillstånd till kl för Konserven ,080620, , Tillfälligt serveringstillstånd för Lurs Sockens Bygdeförening, , kl Ks Ks Ks Tilldelningsbeslut för upphandling av yrkeskläder Tbab och skor för Tanums Bostäder AB Tilldelningsbeslut för upphandling av yrkeskläder och skor för Tanums kommun Tilldelningsbeslut för upphandling av park och lekmaterial 2007 Lånebeslut Ränteswapar för Tanums kommun och Tanums Bostäder AB Ränteswapar för Tanums kommun och Tanums Bostäder AB Ränteskillnadsersättning för lån på 10 MKR med Kommuninvest Ränteskillnadsersättning för lån på 10 MKR med Kommuninvest Ränteskillnadsersättning för lån på 10 MKR med Kommuninvest Ränteskillnadsersättning för lån på 10 MKR med Kommuninvest Ks Ks Ks Ks Ks Ks Ks Ks forts.

35 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 35(38) Ks 118 Ränteskillnadsersättning för lån på 30 MKR med Kommuninvest Ränteskillnadsersättning för lån på 20 MKR med Kommuninvest Ks Ks Omsättning av befintligt lån på 20 mkr med Nordea Omsättning av befintligt lån på 15 mkr med Nordea Omsättning av befintligt lån på 10 mkr med Nordea Förtida inlösen av lån på 10 mkr med Kommun- Invest för Tanums bostäder AB Tbab Omsättning av befintliga lån på 10 mkr med Handelsbanken för Tanums Bostäder AB Omsättning av befintliga lån på 30 mkr med Nordea för Tanums Bostäder AB Omsättning av befintliga lån på 15 mkr med Nordea för Tanums Bostäder AB Omsättning av befintliga lån på 20 mkr med Nordea för Tanums Bostäder AB Omsättning av befintliga lån på 30 mkr med Nordea för Tanums Bostäder AB att förklara delegationsbesluten anmälda

36 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 36(38) Ks 119 Meddelanden Ks från Miljö- och byggnadsnämnden om avbrutet detaljplanearbete för Kalvskinn 1:17, Kville golfbana Ks Länsstyrelsens avslag om ansökan att bli borgerlig vigselförrättare Ks Länsstyrelsens avvisande och avslag på överklagande av antagande av detaljplan för Kuseröd 1:21 m fl Ks Skrivelse till Lokala hälso- och sjukvårdsnämnden från ordförande i Kommunstyrelsen och Omsorgsnämnden om tillgängligheten i primärvården Ks Begäran om anstånd med att redovisa utredningsuppdrag inom tekniska förvaltningen. Anstånd beviljat att redovisa uppdraget på Ks Protokoll från styrelsesammanträde med RAMBO AB Protokoll från styrelsesammanträde med Tanums Hamn & Turism AB Protokoll från styrelsesammanträde med Samordningsförbundet Norra Bohuslän Protokoll från Bolagsstämma med Tanums Hamn & Turism AB att förklara meddelandena anmälda

37 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 37(38) KOMMUNSTYRELSENs sammanträde den 23 april 2008 Namn Närvaro Omröstningar Ordinarie Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs Clas-Åke Sörkvist (c) Rolf Hermansson (c) Karl-Erik Hansson (c) - Marcus Toreld (c) - Lennart Larson (m) Hans Schub (m) Eva-Lena Sundås (m) Gerd Melin (s) Per Fyrvik (s) Bengt Mattsson (fp) N* Siv Bergström (mvt) N N N N N N N N Ersättare Tjg Ej tjg Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs Arne Mörk (c) Rune Hermansson (c) N Ann-Marie Olofsson (c) N N** Berndt Hansson (kd) Ulf Andersson (m) Magnus Salén (m) Inger Larsson-Bohlin (fp) N*** N Helene Arvidsson (fp) Ronny Larsson (s) Bengt Widengård (s) Håkan Elgh (mvt) N Summa

38 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 38(38) * Tjänstgjorde inte 97 på grund av jäv ** Tjänstgjorde inte 106 och 112 på grund av jäv *** Tjänstgjorde 97, 106, 112

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-14.30 Beslutande Bengt Petersson ordf (C) Lis Melin (M) PG Risberg (M) Jolanta Andersson (M) Linda Strömblad (C) Börje Malmborg (KD) Jacquline Lynd-Johansson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2011-05-04

KOMMUNSTYRELSEN 2011-05-04 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Dnr Ärende KOMMUNSTYRELSEN 2011-05-04 2011.0197-976 Ks 133 Årsredovisning och revisionsberättelse för Fyrbodals kommunalförbund 2010 2011.0208-976 Ks 134 Årsredovisning och

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-11-30

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-11-30 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(26) KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-11-30 96 Laga ordning 97 Fråga från Michael Halvarsson (MVT) till kommunfullmäktiges ordförande angående svar på motion om bostadspolitisk debatt 98

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2009-10-07

KOMMUNSTYRELSEN 2009-10-07 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(32) Dnr Ärenden KOMMUNSTYRELSEN 2009-10-07 2009.016-923 Ks 190 Delårsrapport för perioden den 1 januari till den 31 augusti 2009 2009.015-923 Ks 191 Finansrapport för perioden

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (6) Miljö- och byggnadsnämnden 2009-10-20

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (6) Miljö- och byggnadsnämnden 2009-10-20 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (6) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 251 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan 2009.0234-339 252 Folkhälsorådet Birgit Ekholm

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-05-13

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-05-13 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(21) KOMMUFULLMÄKTIGE 2013-05-13 45 Laga ordning 46 Revisionsberättelse för kommunens räkenskaper och verksamhet för år 2012 47 Bokslut 2012 för Tanums kommun 48 Årsredovisning 2012

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2007-03-28

KOMMUNSTYRELSEN 2007-03-28 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(37) Dnr Ärenden 2007.012-923 Ks 100 Bokslut 2006 KOMMUNSTYRELSEN 2007-03-28 2006.742-194 Ks 101 Introduktionsplatser för personer som fått uppehållstillstånd 2007-2008 2007.021-949

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNOJMRJMU= = =QRJRS= = =

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNOJMRJMU= = =QRJRS= = = pçåá~äå ãåçéå OMNOJMRJMU QRJRS Socialnämndens sammanträde Ny hyressättningsmodell i Alingsås kommun - remissvar 3 Ansökan om serveringstillstånd vid restaurang China 4 Ansökan om tillfälligt utökat serveringstillstånd

Läs mer

Sammanställning av inkomna meddelanden Kurser Sammanställning av delegationsredovisning Förslag till riktlinjer för enskilda avlopp Arbetsuppgifter

Sammanställning av inkomna meddelanden Kurser Sammanställning av delegationsredovisning Förslag till riktlinjer för enskilda avlopp Arbetsuppgifter Sammanställning av inkomna meddelanden Kurser Sammanställning av delegationsredovisning Förslag till riktlinjer för enskilda avlopp Arbetsuppgifter utanför TT-nämndens reglemente Redovisning tid och åtgärder

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62 Socialnämnden 51-62 2 51 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Maxi ICA...5 52 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Sallys Café i Alingsås AB...6 53 Tillfälligt tillstånd för alkoholservering

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(30) Kommunstyrelsen 2012-12-19. 2012/0808-903 Ks 273 Slutredovisning - VA-ledningar Allégatan, Fjällbacka

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(30) Kommunstyrelsen 2012-12-19. 2012/0808-903 Ks 273 Slutredovisning - VA-ledningar Allégatan, Fjällbacka TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(30) Dnr Ärende 2012/0808-903 Ks 273 Slutredovisning - VA-ledningar Allégatan, Fjällbacka 2012/0574-976 Ks 274 Samordningsförbundet Norra Bohuslän - Årsredovisning med revisionsberättelse

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND KOMMUNALA RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN AVSEENDE SERVERINGSTILLSTÅND Enligt 8 kap 9 alkohollagen (2010:1622) ska kommunen tillhandahålla riktlinjer för tillämpningen

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 12 januari 2005, klockan

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 12 januari 2005, klockan 1(9) 2005-01-12 Plats och tid: 13.00 14.00 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 12 januari 2005, klockan Beslutande: Zaid Långström (s) ordf Ann Marie Jakobsson (c) Eva Olsson(fp) ers för Kenneth Carlsson

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

PROTOKOLL 2011-10-24. Samhällsbyggnadsförvaltningen. Till jämte ordföranden justera protokollet utsågs Ingela Andersson. Dagordningen godkändes.

PROTOKOLL 2011-10-24. Samhällsbyggnadsförvaltningen. Till jämte ordföranden justera protokollet utsågs Ingela Andersson. Dagordningen godkändes. 1 Närvarande: Gerd Melin ordf. Liselotte Broberg Olle Tillquist Roger Wallentin Eva Lott Andersson Maj Lätto-Karlsson 18-20 Siv Bergström Andreas Roos Kajsa Mattsson Ingela Andersson Karin Gabrielsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2007-05-09 47 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 14.00 18.00 Beslutande Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Birgitta Olsson-Johansson

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Redovisning ekonomi förvaltningschefer. Kommunstyrelsen + 90 000 kr Barn- och utbildningsnämnden - 400 000 kr Socialnämnden + 900 000 kr

Redovisning ekonomi förvaltningschefer. Kommunstyrelsen + 90 000 kr Barn- och utbildningsnämnden - 400 000 kr Socialnämnden + 900 000 kr Ks 141 Dnr Redovisning ekonomi förvaltningschefer Kommunstyrelsen beslutade 2009-05-26, 65, att förvaltningschefer framöver ska närvara vid kommunstyrelsens sammanträden och göra en kort avrapportering

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMRJNT= = =SVJTV=

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMRJNT= = =SVJTV= = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMRJNT= = =SVJTV= Socialnämndens sammanträde Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd Great Taste 3 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd Mangiamo 4 Ansökan om tillfälligt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-10-22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-06-23. Lars-Åke Gustavsson. Omedelbar justering. Sekreterare.. Paragraf 129-131 Michael Severin BEVIS

Kommunstyrelsen 2010-06-23. Lars-Åke Gustavsson. Omedelbar justering. Sekreterare.. Paragraf 129-131 Michael Severin BEVIS 1 Kommunstyrelsen 2010-06-23 Plats och tid Stala Församlinghem 2010-06-23 18:00-18:20 Beslutande Gunilla Josefsson Bengt Torstensson Anders Fröjdö Lars-Åke Gustavsson Birgit Strömberg Bengt Johansson Ingrid

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunhuset Eken 2007-08-30 kl 13.30-17.00 Beslutande Bertil Johnsson (s), ordförande Åke Liljegren (s), ersättare för Lena Jonsson (s) Anna Gustafsson (s), ersättare

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2009-08-25 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 Beslutande Yvonne Simonsson (s) ordf Görsev Kaymaz (c) vice ordf Kerstin Sandqvist

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 15.35 Beslutande Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Övriga deltagare Plan- och bygglovsarkitekt

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt 8 kap. alkohollagen (2010:1622) För servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod för allmänheten

Ansökan om tillstånd enligt 8 kap. alkohollagen (2010:1622) För servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod för allmänheten Ansökan om tillstånd enligt 8 kap. alkohollagen (2010:1622) För servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod för allmänheten Försättsblad/Innehållsförteckning som bifogas ansökan Ange bilaga

Läs mer

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S)

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunledningsutskottet 2013-09-02 223 Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-11.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson (S), ordförande Aina Wåhlund (S) Sten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2007-03-06 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2007-03-06 kl. 14.00-15.20. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden 5 november 2002

PROTOKOLL Socialnämnden 5 november 2002 Socialnämnden 5 november 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län SÄRSKILT UTLÅTANDE 2013-06-13 Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län Detaljplanen upprättad 2013-02-28 har varit ute på samråd under tiden 2013-03-27-2013-04-17. Följande har erhållit

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMPJNR= = =ORJPS= =

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMPJNR= = =ORJPS= = = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMPJNR= = =ORJPS= = Socialnämndens sammanträde Information om förslaget till ny styrmodell för Alingsås kommun 3 Information om alkohollagen 4 Återkallelse av serveringstillstånd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 1 Styrelsen 2002-03-21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 1 Styrelsen 2002-03-21 Sammanträdesdatum Blad 1 Plats och tid Gryning Vård AB, Fabriksgatan 13, Göteborg. Kl 12.00-15.30 Beslutande Jan-Erik Wallin, ordf. Göran Johansson, v ordf. Rune Forsdahl Ulf Sjösten Jan Gunnarsson Thomas

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2007-04-25

KOMMUNSTYRELSEN 2007-04-25 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(48) Dnr Ärenden KOMMUNSTYRELSEN 2007-04-25 2006.620-332 Ks 127 Svar på motion från Erland Svensson (mvt) om stopp för nya sjöbodar 2007.215-543 Ks 128 Förslag till justering av

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-09-24 2 Allmänhetens frågestund Ingen fråga ställs under allmänhetens frågestund. Information om Kalmar kommuns Kina-satsning Näringslivschef Thomas Davidsson, Kalmar kommun, informerar

Läs mer

118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun

118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun 119 Jämkning av boendekostnad inom LSS Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-09-18 83-88

Protokoll. Socialnämnden 2012-09-18 83-88 Socialnämnden 83-88 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om riktlinjer för planerad invånardialog 5 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd MX Rockbar 6 Ansökan om tillfälligt

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 17:00 - KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, Skeppet Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef Erica Bjärsved ekonomichef Hans Gillenius

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14)

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Sida Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 15.00--1710 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Närvarande ej tjänstgörande ersättare Håkan Gusteus, (fp) ordf Matti Hansson (c) 79-93 Inga-Lill Thoren (s)

Närvarande ej tjänstgörande ersättare Håkan Gusteus, (fp) ordf Matti Hansson (c) 79-93 Inga-Lill Thoren (s) 1(1) Protokollet är rensat enligt sekretesslagen och personuppgiftslagen Plats och tid: Kommunkontoret, sessionssalen torsdag 2 september 2004, Klockan 13.00 16.50 Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10)

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Plats och tid Tingshuset, onsdagen den 27 augusti 2008, kl. 16.30 18.40 Ajournering kl. 17.40-18.05 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp)

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, kl. 17.00 18.00 Beslutande Jan-Evert Halldin (s), ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Benny Andersson (s), Eva Lind (s)

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

Ansökan samt följande handlingar ska skickas in innan prövningen kan påbörjas. Läs noga igenom, numrera bilagorna och ange dessa bredvid.

Ansökan samt följande handlingar ska skickas in innan prövningen kan påbörjas. Läs noga igenom, numrera bilagorna och ange dessa bredvid. Anvisningar för ansökan om stadigvarande serveringstillstånd För att du ska få din ansökan om serveringstillstånd behandlad måste den vara fullständig det vill säga alla de dokument som efterfrågas har

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2002-11-05

Socialnämndens arbetsutskott 2002-11-05 197 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00-16.15 Beslutande ordförande Närvarande ersättare Anders Johansson (s) Yvonne Skärheden (m) Ingrid Karlsson (s) Kristina Valtersson (c) Ally

Läs mer

Mats Ove Svensson, kommunchef Ann Larsson, Omsorgsförvaltningen. Maria Hassing Karlander, folkhälsosamordnare. Maria Hassing Karlander

Mats Ove Svensson, kommunchef Ann Larsson, Omsorgsförvaltningen. Maria Hassing Karlander, folkhälsosamordnare. Maria Hassing Karlander 24-34 Plats och tid Kommunhuset, Långö, Kungshamn, kl 09:00 11:30 Beslutande Britt Wall (s), KS, ordförande Susanne Aronsson (nsp), UN Eva Abrahamsson (m), M&BN Petra Sundblad (s), HSN Adjungerade Mats

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Omsorgsnämnden 2010-05-20

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Omsorgsnämnden 2010-05-20 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(18) Plats och tid: Sammanträdesrummet Bullaren, kommunhuset, Tanumshede, torsdagen den 20 maj 2010, klockan 13:00-17:00. Ordinarie ledamot ansvarar för att ersättare inkallas vid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15. 2008-10-27 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.25 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S)

Läs mer

Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala Onsdagen den 16 maj 2007, kl 10.00-12.00 Partigruppsmöten kl. 08.00 10.00.

Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala Onsdagen den 16 maj 2007, kl 10.00-12.00 Partigruppsmöten kl. 08.00 10.00. Socialnämnden 2007-05-16 1 Plats och tid Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala Onsdagen den 16 maj 2007, kl 10.00-12.00 Partigruppsmöten kl. 08.00 10.00. Beslutande Maths Andersson (fp)

Läs mer

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 1(6) UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 2012-02-01 DETALJPLAN för Kroksdal 1:170 Tjörns kommun - normalt planförfarande UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutade vid sammanträde 2011-02-16

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30

Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30 Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30 Paragrafer 107-114 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-02-03 47 Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2007-04-11

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2007-04-11 Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 11 april 2007, klockan 17.00 17.25 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Gunnel Kask (s), tjg ers 44, 58-61 Annica Eriksson (s) Åsa Häggström (v) Lennart Eriksson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06 Plats och tid Förvaltningshuset, torsdagen den 6 maj 2004,. kl. 13.00-17.00. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Pettersson Eva Hed Anita Johansson

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20-30 ande Ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Gillis Weingarth

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-08-25 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 09.00 11.10 Beslutande Acko Ankarberg Johansson (KD), ordf. Peter Jutterström (M) Sotiris

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer