KOMMUNSTYRELSEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNSTYRELSEN 2008-04-23"

Transkript

1 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(38) Dnr Ärenden KOMMUNSTYRELSEN Ks 97 Sjöbodspolicy för Tanums kommun Ks 98 Årsredovisning och revisionsberättelse för Fyrbodals kommunalförbund Ks 99 Exploateringsavtal Lilla Anrås 3:22 östra området, AB Fjällbacka Golfbana Ks 100 Exploateringsavtal Fjällbacka 171:3, 187:16 m fl (fd Olofssons järnaffär) Ks 101 Exploateringsavtal Kärraby 5: Ks 102 Försäljning av fastigheterna Fjällbacka 187:44 och 187:48, f d Brisen Ks 103 Utställning Detaljplan för del av Grebbestad 2:297 m fl (Härlidsberget) Ks 104 Samråd om fördjupad översiktsplan för Koster, Strömstads kommun Ks 105 Sotningsindex Ks 106 Utvärdering av samhällsbyggnadsförvaltningen Ks 107 Vänortsbesök i Hole kommune, Norge Ks 108 Inbjudan till möte angående bildande av Vattenråd för Bohuskusten, VRBK Ks 109 Kampanj störa langningen i Västra Götalands län Ks 110 Motion från Bengt Widengård (s) och Håkan Elg (mvt) om förändring av innehåll i omsorgsnämndens budget Ks 111 Ansökan från Gablins Gastronomi AB om tillstånd för servering av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten året runt på Restaurang Hjalmars med tillhörande uteservering Ks 112 Ansökan från Martin Olofsson Restaurang AB om tillstånd för servering av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten året runt på Skafferiet med tillhörande uteservering Ks 113 Vindkraft på Töftedalsfjället, Dals-Eds kommun

2 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 2(38) Ks 114 Anhållan om planprövningstillstånd för fastigheterna Tanums Rörvik 1:54 och 1: Ks 115 Överenskommelse om anställnings upphörande Ks 116 Omsorgschef Ks 117 Information från möte med länsstyrelsen om nytt avloppsreningsverk 118 Anmälan av delegationsbeslut 119 Meddelanden

3 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 3(38) Plats och tid Kommunhuset, Tanumshede klockan ande Enligt bifogad närvaroförteckning Övriga deltagande Martin Kvarnbäck, plan- och bygglovschef 97, 102, 103 Arne Berg, byggnadsinspektör 97 Rolf Lundholm, exploateringsingenjör 99, 100, 101 Peter Eriksson, byggnadsinspektör 102 Ulf Björkman, kanslichef 102 Sven Laundal, räddningschef 105 Olle Tillquist, personalchef 106, 117, 118 Dan Andersson, folkhälsosamordnare 109 Kenneth Ericsson, samhällsbyggnadschef 119 Sofia Reimbert, sekreterare 97, 102, 103, , Peter Berborn, sekreterare , , Utses att justera Per Fyrvik Underskrifter Sekreterare Sofia Reimbert Peter Berborn Ordförande... Clas-Åke Sörkvist Justeringsman... Per Fyrvik BEVIS OM ANSLAG Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på kommunkansliet, Tanumshede Underskrift.../Kerstin Berius/...

4 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 4(38) Ks Ks Sjöbodspolicy för Tanums kommun För Tanums kommun finns en gällande sjöbodspolicy antagen av kommunfullmäktige den 27 november 1996, 10. Nils Olsson (fp) och Bengt Mattsson (fp) har därefter inkommit med en motion i ärendet. Kommunstyrelsen beslutade den 24 juni 2002, 227, att överlämna motionen till kultur- och fritidsnämnden att i samråd med övriga berörda nämnder göra en översyn av gällande sjöbodspolicy samt ange förslag till förändring av policyn utifrån gällande förutsättningar och att uppmana kultur- och fritidsnämnden att definiera begreppen sjöbod, sjöbodsförråd, sjöbodsliknande byggnad med flera. En arbetsgrupp tillsattes bestående av representanter från kultur- och fritidsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt tekniska nämnden. Arbetsgruppens ursprungsförslag Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 16 juni 2005, 44, att godkänna av arbetsgruppen upprättat förslag till sjöbodspolicy och överlämna förslaget till kommunfullmäktige för beslut. Miljö- och byggnadsnämnden behandlade arbetsgruppens förslag till sjöbodspolicy och beslutade den 9 augusti 2005, 253, att texten under stycket bygglov i tillägget inte heller tillåts sjöbodar utföras med isolering i väggar, tak och golvbjälklag skall utgå och att med angiven ändring tillstyrka förslaget till ny sjöbodspolicy för Tanums kommun. Tekniska nämnden behandlade arbetsgruppens förslag till sjöbodspolicy och beslutade den 8 september 2005, 120, att yttra sig till kultur- och fritidsnämnden avseende va och arrende. Det omarbetade slutförslaget Arbetsgruppens förslag till sjöbodspolicy omarbetades. forts.

5 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 5(38) Ks Ks Det omarbetade förslaget behandlades av tekniska nämnden som den 23 februari 2006, 32, beslutade och lämnade synpunkter på det omarbetade förslaget. Miljö- och byggnadsnämnden behandlade det omarbetade förslaget och beslutade den 28 februari 2006, 69, att lämna synpunkter på förslaget. Kultur- och fritidsnämnden behandlade det omarbetade förslaget och beslutade den 23 mars 2006, 25, att arbetsgruppens slutförslag till sjöbodspolicy skall utgöra svar till kommunstyrelsen på den inlämnade motionen. Kommunfullmäktige beslutade den 19 juni 2006, 39, bland annat att som svar på motionen meddela att kultur- och fritidsnämnden har ett uppdrag att göra en översyn av gällande sjöbodspolicy. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 13 september 2006, 32, att avvakta ställningstagande till ny sjöbodspolicy då det finns oklarheter i gällande lagstiftning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 9 maj 2007, 9, att uppdra åt plan- och bygglovschefen att utarbeta ett slutligt förslag till sjöbodspolicy som presenteras på kommunstyrelsen den 20 juni Kommunstyrelsen beslutade den 22 augusti 2007, 238, att föreslå Kommunfullmäktige besluta att upphäva kommunfullmäktiges beslut från den 27 november 1996, 10, och att anta förslag till sjöbodspolicy. Kommunfullmäktiges beslutade den 10 september 2007, 87 att återremittera ärendet till miljö-och byggnadsnämnden för ytterligare beredning. Miljö- och byggnadsnämndens behandling av ärendet En arbetsgrupp bestående av politiker och tjänstemän från Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommuners miljö- och byggnämnder har därefter utarbetat ett gemensamt förslag till sjöbodspolicy. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 18 mars 2008, 73, att godkänna förslag till sjöbodspolicy och att översända den till kommunfullmäktige för antagande. Förslaget, bilaga. forts.

6 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 6(38) Ks Ks Kommunstyrelsen behandling av ärendet Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Rolf Hermansson (c), Lennart Larson (m), Siv Bergström (mvt) bifall till beredningsförslaget. Per Fyrvik (s) yrkar på följande ändringar 1. På sidan 2, andra stycket under Konsekvenser av annan användning skall strykas: Det kan vara fråga om trädgårdsmöbler, parasoller och markiser, blomlådor, TV-antenner och paraboler, avskärmande plank och staket längs bryggorna, gardiner och vintertid adventsljus i fönstren m m detaljer som sammantagna totalt förändrar den karaktäristiska bebyggelsemiljön med sjöbodar och bryggor. 2. På sidan 3, tredje strecksatser under 1. Sjöbodar, skall meningen ändras till - En sjöbod kan innehålla installationer för vatten och avlopp. 3. På sidan 3, första stycket under 1. Sjöbodar stryks hela stycket: Sjöboden får inte inredas för bostadsändamål, isoleras eller utrustas med vatten eller avloppsanläggning. Det är heller inte tillåtet att vidta åtgärder eller utföra andra ändringar som syftar till att boden skall kunna nyttjas för boende eller samvaro. 4. På sidan 3, tredje stycket under 1. Sjöbodar, stryks hela stycket: Exempel på saker som inte skall finnas i en sjöbod kan vara heltäckande träpanel på väggarna, lackat trägolv, gardiner, byråer ej avsedda för arbetsverktyg, matbord och stolar, fåtöljer, sängar samt golvmattor. 5. På sidan 4, under 3. Förutsättningar för bygglov, 3.1, Ny sjöbod, utanför detaljplan, strandskydd. Under strecksatsen skall strykas: - Kräver bygglov. Maximal byggnadasarea 15 m 2. Byggnadens nockhöjd ca 3,5 m. 6. På sidan 4, under 4. Fastighetsbildning, stryks andra stycket: Fastighetsbildning för en separat sjöbod innebär att denna kan säljas på fastighetsmarknaden, även till en köpare utan bostad eller annan anknytning till orten. Det blir i sådana fall uppenbart att köparen kommer att använda boden åtminstone för tillfälligt boende. Nya sådana fastighetsbildningar skall därför inte medges. Efter avslutad överläggning ställer ordförande fråga på Per Fyrviks (s) yrkanden 1-6, var för sig, mot beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt beredningsförslaget. forts.

7 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 7(38) Ks Ks Beredande organs förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till sjöbodspolicy Jäv Bengt Mattsson (fp) deltar inte i överläggningen eller beslut på grund av jäv.

8 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 8(38) Ks Ks Årsredovisning och revisionsberättelse för Fyrbodals kommunalförbund 2007 Fyrbodals kommunalförbund har den 9 april 2007 inkommit mer årsredovisning och revisionsberättelse för Fyrbodals kommunalförbund Kommunalförbundets direktion har den 7 februari 2008 beslutat godkänna bokslut och verksamhetsberättelsen Kommunalförbundets revisorer meddelar i revisionsberättelse per den 18 april 2008 att kommunalförbundets verksamhet har granskats för räkenskapsåret Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Beredande organs förslag Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad årsredovisning för Fyrbodals kommunalförbund 2007, och att bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

9 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 9(38) Ks Ks Exploateringsavtal Lilla Anrås 3:22 östra området, AB Fjällbacka Golfbana På fastigheten finns två bebyggelseområden, östra och västra området, som vart och ett genom nya detaljplaner ges möjlighet till komplettering och förtätning. Bifogat exploateringsavtal reglerar ansvarföredelning och exploatörens åtagande vid plangenomförandet av den östra delen, bl a när det gäller utbyggnad av vaanläggningar och vägar. Området har egen färskvattenförsörjning men skall ansluta spillvattnet till det kommunala nätet. VA-, väg- och bullerutredning är genomförd för området. Tekniska nämnden beslutade den 28 februari 2008, 31 föreslå kommunstyrelsen att godkänna bilagda exploateringsavtal, och att tilläggsavtal kan tecknas om VA-policyn leder till en eventuell förändring. att godkänna bilagda exploateringsavtal, och att tilläggsavtal kan tecknas om VA-policyn leder till en eventuell förändring.

10 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 10(38) Ks Ks Exploateringsavtal Fjällbacka 171:3, 187:16 m fl (fd Olofssons järnaffär) Avtalet reglerar ansvarsfördelning vid plangenomförande i samband med exploatering av kvarteret vid Allégatan och Falkevägen där ny bebyggelse planeras. Planen medger lokalyta om ca 900 m 2, 13 lägenheter och källarvåning för parkering. Planen har varit utställd. Avtalet reglerar exploatörens ansvar när det gäller åtgärder för högre trafiksäkerhet, parkeringsbehov, skötsel- och VA-frågor. De fastigheter söder om Allégatan som ingår i planområdet berörs ej av exploateringsavtalet. Parkeringsbehovet för dessa fastigheter utreds av mark- och exploateringsavdelningen och eventuella parkeringsköp vid ändrad avsändning handläggs i samband med bygglovsansökan. Tekniska nämnden beslutade den 28 februari 2008, 33, föreslå kommunstyrelsen att godkänna bilagda exploateringsavtal, och att tilläggsavtal kan tecknas om va-policyn leder till en eventuell förändring. Kommunstyrelsen behandling av ärendet Lennart Larson (m) yrkar att anslutning till kommunalt VA skall ske utan krav på urinseparering. Rolf Hermansson (c) yrkar bifall till beredningsförslaget. Ordförande ställer fråga på framlagda yrkanden och förklarar att han finner att kommunstyrelsen bifaller Lennart Larsons yrkande. att godkänna bilagda exploateringsavtal, att anslutning till kommunalt VA skall ske utan krav på urinseparering, och att ordförande ges fullmakt att underteckna exploateringsavtalet. forts.

11 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 11(38) Ks Ks Reservationer Siv Bergström (mvt) anmäler skriftlig reservation, bilaga. Rolf Hermansson (c), Rune Hermansson (c) och Ann-Marie Olofsson (c) anmäler muntlig reservation.

12 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 12(38) Ks Ks Exploateringsavtal Kärraby 5:80 Avtalet reglerar plangenomförandefrågor i samband med exploatering av del av Kärraby 5:80, som inte omfattas av planbestämmelser. Fastigheten där planområdet ligger ägs av Magnus Dillcorna som också är initiativtagare till planen. Planen har varit utställd. Planen möjliggör uppförande av 18 friliggande bostadshus och 1 flerbostadshus. Tekniska nämnden beslutade den 28 februari 2008, 32, föreslå kommunstyrelsen att godkänna bilagda exploateringsavtal, och att tilläggsavtal kan tecknas om VA-policyn leder till en eventuell förändring. att godkänna bilagda exploateringsavtal, och att tilläggsavtal kan tecknas om VA-policyn leder till en eventuell förändring

13 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 13(38) Ks Ks Försäljning av fastigheterna Fjällbacka 187:44 och 187:48, f d Brisen Fastigheten Fjällbacka 187:44 har en areal på m². På fastigheten finns en byggnad som är på 444 m². Byggnaden är uppförd under tidigt 1940-tal. Viss renovering av byggnaden har skett. Fastigheten Fjällbacka 187:48 har en areal på 970 m² och är obebyggd. Fastigheterna Fjällbacka 187:44 och 187:48 omfattas av en avstyckningsplan från Denna plan reglerar inte byggnation och verksamheter på fastigheterna. Det som styr byggnationen på Fjällbacka 187:44 och 187:48 idag är reglerna i PBL. Ärendet om försäljning av fastigheterna behandlades senast av kommunstyrelsen i juni Kommunstyrelsen beslutade den 20 juni 2007, 219 bland annat att försälja fastigheterna genom en markanvisningstävling och att ett planprogram arbetas fram och presenteras under hösten Diskussion har förts om vilket underlag som skall ligga till grund för en försäljning. Samhällsbyggnadsförvaltningen har uppdraget att i första hand ta fram en planskiss över fastigheterna. Avsikten med planskissen är att köparen av fastigheterna skall genomföra detaljplanering enligt den framtagna skissen. Innan försäljning sker bör ett område av fastigheterna mot Allégatan avstyckas till trottoar. Fastigheterna föreslås försäljas genom fastighetsmäklare. att genomföra en försäljning av fastigheterna Fjällbacka 187:44 och 187:48, forts

14 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 14(38) Ks Ks att uppdra åt plan- och bygg avdelningen att göra ett planprogram för området, att bifogad planskiss utgör underlag för framtagande av planprogram, och att inleda arbetet med att avstycka fastigheten för att tillskapa en trottoar

15 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 15(38) Ks Ks Utställning Detaljplan för del av Grebbestad 2:297 m fl (Härlidsberget) Miljö- och byggnadsnämnden meddelar i skrivelse inkommen den 7 april 2008 att man avser upprätta en detaljplan för Grebbestad 2:297 m fl. Syftet med planen är att möjliggöra nya helårsbostäder i ett attraktivt läge centralt i Grebbestad. I planen föreslås att ca 25 bostadshus uppförs, 3 styckebyggda hus och resterande som grupphus. Tanums Bostäder AB är initiativtagare till planen. Ett planförslag har utarbetats av WSP Samhällsbyggnad i Göteborg. Tidigare beslut Kommunstyrelsen beslutade den 24 november 2004, 295, att ej erinra mot planförslaget. Kommunstyrelsen beslutade den 18 oktober 2006, 240, att ej erinra mot planförslaget. Kommunstyrelsen behandling av ärendet Bengt Mattsson (fp) och Per Fyrvik (s) yrkar på att området skall ingå i kommunalt verksamhetsområde för VA utan krav på urinsortering och Fårabyavtal. Ann-Marie Olofsson (c) yrkar på att gällande VA-policy ska gälla. Siv Bergström (mvt) yrkar bifall till beredningsförslaget. Ordförande frågar först på Ann-Marie Olofssons yrkande mot Bengt Mattssons och Per Fyrviks yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller Bengt Mattssons och Per Fyrviks yrkande. Därefter frågar ordförande på beredningsförslaget mot Bengt Mattssons och Per Fyrviks yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller Bengt Mattssons och Per Fyrviks yrkande. Forts.

16 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 16(38) Ks Ks att området skall ingå i kommunalt verksamhetsområde för VA utan krav på urinsortering och Fårabyavtal, och att i övrigt ej erinra mot planförslaget.

17 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 17(38) Ks Ks Samråd om fördjupad översiktsplan för Koster, Strömstads kommun Strömstads kommun inkom den 25 april 2007 med skrivelse angående samråd om fördjupad översiktsplan för Koster. Syftet med den fördjupade översiktsplanen är att kunna hantera avvägningar av olika anspråk på mark- och vattenanvändningen och för att få ett samlat grepp på de olika processerna som pågår i samband med nationalparksbildandet (Kosterhavets nationalpark). Tanums kommun bereds tillfälle att yttra sig om förslag till fördjupad översiktsplan för Koster. Tidigare beslut Kommunstyrelsen beslutade den 30 maj 2007, 183, att ej erinra mot programförslaget att ej erinra mot planförslaget

18 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 18(38) Ks Ks Sotningsindex 2008 Sveriges kommuner och Landsting (SKL) har inkommit med revision av sotningstaxan för avtalsåret 2008 för ökade lönekostnader och övriga kostnadsökningar. För kommun som tillämpar sotningsindex höjs sotningstaxan med 2,49 % från 1 april Kommunstyrelsen beslutade den 28 juni 2004, 51, bland annat att Kommunstyrelsen har fullmäktiges bemyndigande att justera sotningstaxan med de förändringar som föranleds av ändringar i sotningsindex. att från den 1 april 2008 justera sotningstaxan med 2,49 procent.

19 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 19(38) Ks Ks Utvärdering av samhällsbyggnadsförvaltningen Arbetsutskottet beslutade den 9 maj 2007, 12, att överlämna ärendet till staben för att hitta lämpliga former för utvärdering. Staben redovisar sitt resultat på kommunstyrelsens sammanträde den 20 juni Kommunstyrelsen beslutade den 20 juni 2007, 223, att uppdra åt staben att utföra en utvärdering av samhällsbyggnadsförvaltningen enligt SLOT- metoden, att ansvarig för utvärderingen är personalchef Olle Tillquist, och att avstämning sker vid kommunstyrelsens möte den 3 oktober Kommunstyrelsen beslutade den 3 oktober 2007, 310 att fortsätta med tidigare beslutat uppdrag. En utvärdering har nu skett och ett utvecklingsarbete har påbörjats. Personalchef Olle Tillquist redovisar tillgängliga resultat vid kommunstyrelsens möte den 23 april att mottaga rapporten, att fortsätta den process som påbörjats, och att ny utvärdering genomförs om ett år. Jäv Ann-Marie Olofsson (c) deltar inte i överläggningen eller beslut på grund av jäv.

20 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 20(38) Ks Ks Vänortsbesök i Hole kommune, Norge Kommunstyrelsen har genom Barn- och utbildningsnämnden mottagit en inbjudan att delta på en nordisk vennskapstreff med Hole kommune i Norge. Träffen är planerad till den augusti Temat för träffen är: Näringslivsutveckling, Mattraditioner och Kultur. Barn- och utbildningsnämnden deltar med tre till fyra personer. Kommunstyrelsen har att utse fyra personer att delta på besöket i Hole kommune. att utse följande personer att delta i vänortsbesöket med Hole kommune: Lennart Larson (m), Gerd Melin (s), Kerstin Danielsson, näringslivsutvecklare och Olle Tillquist, personalchef.

21 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 21(38) Ks Ks Inbjudan till möte angående bildande av Vattenråd för Bohuskusten, VRBK Arbetsgruppen för Bohuskustens vattenråd inkom den 28 mars 2008 med inbjudan till möte angående bilande av Vattenråd för Bohuskusten, VRBK. Kommunstyrelsen har tidigare beslutat den 12 december 2007, 380, att utse Rolf Hermansson (c) som ordinarie och Lennart Larson (m) som ersättare att bevaka frågor rörande Västerhavets vattendistrikt, samt att utse Ingvar Olofsson att som tjänsteman bevaka vattenrådsfrågor Då mötet angående bildande av Vattenråd för Bohuskusten, VRBK infaller på en onsdag kan inte Rolf Hermansson eller Lennart Larson deltaga. att utse kommunbiolog Ingvar Olofsson att delta vid bildandet av Vattenråd för Bohuskusten.

22 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 22(38) Ks Ks Kampanj störa langningen i Västra Götalands län 2008 Länsstyrelsen i Västra Götalands län inkom den 31 mars 2008 med skrivelse om kampanj störa langningen i Västra Götalands län Kampanjens övergripande mål är: - att motverka alkoholbruket hos underåriga, - att motverka att skolavslutning och valborgsfirande har en tradition med alkohol hos ungdomar i stort och som för vissa medför en alltför tidig alkoholdebut och de risker som kan uppkomma, - att motverka illegal alkoholdistribution Kommunen svarar för samordnarnas arbetstid, kronor för kampanjen samt för kostnader för uppsättning och nedtagning av affischerna. Folkhälsorådets beredning av frågan Folkhälsorådet beslutade den 3 april 2008, 4 att ställa sig bakom kampanjen, och att föreslå kommunstyrelsen att göra detsamma att ställa sig bakom kampanjen, att kampanjen i sin helhet finansieras genom anslag från Folkhälsorådets budget, och att Folkhälsorådet samordnar kampanjen.

23 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 23(38) Ks Ks Motion från Bengt Widengård (s) och Håkan Elg (mvt) om förändring av innehåll i omsorgsnämndens budget Bengt Widengård (s) och Håkan Elg (mvt) har den 14 mars 2008 inkommit med motion om förändring av innehåll i omsorgsnämndens budget. Motionen, bilaga. Kommunfullmäktige beslutade den 17 mars 2008, 38, att överlämna motionen till kommunstyrelsen för yttrande. att överlämna motionen till omsorgsnämnden för beredning, att överlämna motionen till ekonomikontoret för yttrande, och att svar ska vara kommunkansliet tillhanda senast den 5 augusti 2008

24 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 24(38) Ks Ks Ansökan från Gablins Gastronomi AB om tillstånd för servering av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten året runt på Restaurang Hjalmars med tillhörande uteservering Gablins Gastronomi AB ansöker om tillstånd för servering av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten året runt på Restaurang Hjalmars med tillhörande uteservering. Sökt serveringstid är kl Handläggningen Gablins Gastronomi AB ägs av Linda Kallin och Gabriel Vornanen vilka alltså är de som har betydande inflytande i serveringsrörelsen. Ägarna har tidigare bedrivit serveringsrörelse i Handelsbolaget Skäret & Kobbarna HB på Skäret i Hamburgsund. Skäret & Kobbarna HB erhöll under 2007 en varning jml 7 kap 20 Alkohollagen p.g.a. driften av restaurang Skäret. Då inget framkommit av skattemyndighetens och polismyndighetens yttranden, vilket skulle motsäga att sökandebolaget fullgör sina skyldigheter mot det allmänna samt att ägarna är laglydiga personer samt att en varning i sig erhållen vid drift av annan restaurang i annat bolag än sökandebolaget inte är ett tillräckligt skäl för att avslå en ansökan och slutligen de båda ägarna innehar kunskaper i svensk alkohollagstiftning torde sökanden uppfylla lämplighetskraven i 7 kap 7 alkohollagen (AL). Sökanden har inkommit med begärda handlingar. Ansökan har varit på remiss hos polismyndigheten, miljöförvaltningen, omsorgsförvaltningen och räddningstjänsten. Samtliga remissinstanser har tillstyrkt ansökan dock att miljöförvaltningen föreslagit att två villkor skall infogas i serveringstillståndet för att motverka risken för ljudstörningar och vilka villkor finns medtagna i nedan följande förslag till beslut. Sökanden har accepterat föreslagna villkor. Sökanden ansöker om serveringstid till kl då tidigare tillståndshavare innehade serveringstillstånd med serveringstiden kl Kommunfullmäktiges riktlinjer medger att en nyansökan kan avse serveringstid till kl under ett prövoår om tidigare tillståndshavare haft detta. Polismyndigheten och miljöavdelningen har tillstyrkt ansökan i denna del. Sökanden har erhållit tillfälligt serveringstillstånd t.o.m. den Forts.

25 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 25(38) Ks Ks Alkoholhandläggaren föreslår med hänvisning till ovanstående kommunstyrelsen besluta: att jml 7 kap 5 Alkohollagen (AL) bevilja Gablins Gastronomi AB tillstånd för servering av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten året runt på Restaurang Hjalmars med tillhörande uteservering. Serveringstiden bestäms jml 6 kap 4 AL till kl , och att jml 6 kap 4 Alkohollagen (AL) bevilja Gablins Gastronomi AB tillfälligt utökad serveringstid till kl på Restaurang Hjalmars med tillhörande uteservering under perioden t.o.m (s.k. prövoår), och att jml 7 kap 5 3 st AL infoga villkoret att musik ej får spelas på uteserveringen efter kl , och att jml 7 kap 5 3 st AL infoga villkoret att fönster och dörrar, både på bottenvåning och övervåning, på serveringstället skall hållas stängda då musik spelas inomhus efter kl , och att jml 7 kap 5 3 st AL infoga villkoret att högsta antalet besökare i serveringslokalen ej får vara högre än de högsta antal besökare som räddningstjänsten angett i sitt senaste brand- och tillsynsprotokoll, och att jml 7 kap 5 3 st AL infoga villkoret högsta antalet besökare på uteserveringen ej får vara högre än antalet sittplatser på densamma. att jml 7 kap 5 Alkohollagen (AL) bevilja Gablins Gastronomi AB org. nr tillstånd för servering av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten året runt på Restaurang Hjalmars rest. nr med tillhörande uteservering. Serveringstiden bestäms jml 6 kap 4 AL till kl , och att jml 6 kap 4 Alkohollagen (AL) bevilja Gablins Gastronomi AB org. nr tillfälligt utökad serveringstid till kl på Restaurang Hjalmars rest. nr med tillhörande uteservering under perioden t.o.m (s.k. prövoår), och forts.

26 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 26(38) Ks Ks att jml 7 kap 5 3 st AL infoga villkoret att musik ej får spelas på uteserveringen efter kl , och att jml 7 kap 5 3 st AL infoga villkoret att fönster och dörrar, både på bottenvåning och övervåning, på serveringstället skall hållas stängda då musik spelas inomhus efter kl , och att jml 7 kap 5 3 st AL infoga villkoret att högsta antalet besökare i serveringslokalen ej får vara högre än de högsta antal besökare som räddningstjänsten angett i sitt senaste brand- och tillsynsprotokoll, och att jml 7 kap 5 3 st AL infoga villkoret högsta antalet besökare på uteserveringen ej får vara högre än antalet sittplatser på densamma.

27 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 27(38) Ks Ks Ansökan från Martin Olofsson Restaurang AB om tillstånd för servering av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten året runt på Skafferiet med tillhörande uteservering. Martin Olofsson Restaurang AB ansöker om tillstånd för servering av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten året runt på Skafferiet med tillhörande uteservering. Sökt serveringstid är kl Handläggningen Martin Olofsson Restaurang AB ägs av Martin Olofsson vilken tidigare bedrivit serveringsrörelse på aktuell restaurang i enskild firma med serveringstillstånd utan formell anmärkning. Sålunda torde sökanden uppfylla kunskapskravet i 7 kap 7 Alkohollagen (AL). Vidare har inget framkommit av skattemyndighetens yttrande och polismyndighetens yttrande, vilket skulle motsäga att sökanden fullgör sina skyldigheter mot det allmänna samt att ägaren är en laglydig person. Således uppfyller sökanden lämplighetskraven i 7 kap 7 alkohollagen (AL) även i denna del. Sökanden har inkommit med begärda handlingar. Ansökan har varit på remiss hos polismyndigheten, miljöförvaltningen, omsorgsförvaltningen och räddningstjänsten. Samtliga remissinstanser har tillstyrkt ansökan dock att miljöförvaltningen föreslagit att två villkor skall infogas i serveringstillståndet för att motverka risken för ljudstörningar och vilka villkor finns medtagna i nedan följande förslag till beslut. Sökanden har accepterat föreslagna villkor. Sökanden har erhållit tillfälligt serveringstillstånd t.o.m. den Alkoholhandläggaren föreslår med hänvisning till ovanstående kommunstyrelsen besluta: att jml 7 kap 5 Alkohollagen (AL) bevilja Martin Olofsson Restaurang AB org. nr tillstånd för servering av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten året runt på Skafferiet rest. nr med tillhörande uteservering rest. Serveringstiden bestäms jml 6 kap 4 AL till kl , forts.

28 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 28(38) Ks Ks att jml 7 kap 5 3 st AL infoga villkoret att musik inte får spelas på uteserveringen efter kl , att jml 7 kap 5 3 st AL infoga villkoret att fönster och dörrar på serveringsstället skall hållas stängda då musik spelas efter kl Dock att in- och utsläpp på serveringsstället får ske, att jml 7 kap 5 3 st AL infoga villkoret att högsta antalet besökare på inneserveringen skall motsvaras av de högsta antal besökare som räddningstjänsten anger i sitt senaste brand- och tillsynsprotokoll, och att jml 7 kap 5 3 st AL infoga villkoret högsta antalet besökare på uteserveringen ej får vara högre än antalet sittplatser på densamma. att jml 7 kap 5 Alkohollagen (AL) bevilja Martin Olofsson Restaurang AB org. nr tillstånd för servering av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten året runt på Skafferiet rest. nr med tillhörande uteservering rest. Serveringstiden bestäms jml 6 kap 4 AL till kl , att jml 7 kap 5 3 st AL infoga villkoret att musik inte får spelas på uteserveringen efter kl , att jml 7 kap 5 3 st AL infoga villkoret att fönster och dörrar på serveringsstället skall hållas stängda då musik spelas efter kl Dock att in- och utsläpp på serveringsstället får ske, att jml 7 kap 5 3 st AL infoga villkoret att högsta antalet besökare på inneserveringen skall motsvaras av de högsta antal besökare som räddningstjänsten anger i sitt senaste brand- och tillsynsprotokoll, och att jml 7 kap 5 3 st AL infoga villkoret högsta antalet besökare på uteserveringen ej får vara högre än antalet sittplatser på densamma. Jäv Ann-Marie Olofsson (c) deltar inte i överläggningen eller beslut på grund av jäv.

29 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 29(38) Ks Ks Vindkraft på Töftedalsfjället, Dals-Eds kommun Dals-Eds kommun har med anledning av att exploatörer visat intresse av att bygga vindkraftverk på Töftedalsfjället och Buråsen låtit upprätta en fördjupning och tillägg till översiktsplanen avseende vindkraft. Planen har nu kommit till utställningsskedet och hålls utställd från 10 mars till 11 maj Plan- och byggkontoret i Dals-Eds kommun har översänt en tjänsteskrivelse med bifogade planhandlingar för att bereda Tanums kommun möjlighet att yttra sig på de nu föreliggande utställningshandlingarna. Tidigare, , har Plan- och bygg avdelningen i Dals-Eds kommun i en inbjudan/kallelse till samråd efterfrågat Tanums kommuns synpunkter på förslag till fördjupning och tillägg till översiktsplanen med det övergripande syftet att hitta lämpliga utbyggnadsområden för vindkraft på Töftedalsfjället och Buråsen. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade att godkänna ett yttrande på planförslaget framtaget av plan- och byggavdelningen. I yttranden framhölls att Tanums kommun generellt är positiva till vindkraft och välkomnar att planeringsinitiativ tas även i grannkommunerna. Dock påtalades också att man saknade en punkt för mellankommunala frågor samt en redogörelse för eventuell påverkan på riksintressena vid Kynnefjäll, som ligger på ett avstånd av cirka 10 km från den planerade etableringen på Töftedalsfjället. Till utställningen har planhandlingarna kompletterats med en punkt för mellankommunala frågor. Avståndet från de västligaste etableringarna inom Projektet Töftedal till Tanum kommun anges som minst vara 4,8 km. För uppfattning av betraktningsavstånd till sker hänvisas till här bifogade utdrag ur planhandlingen med avståndskarta samt fotomontage(4a och 5). Fullständiga planhandlingar, miljökonsikvensbeskrivning samt fotomontage och rörliga animationer finns tillgängliga på Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 14 april 2008, 104, att inte ha några synpunkter på lokaliseringen, samt att översända beslutet till kommunstyrelsen. att inte ha några synpunkter på lokaliseringen.

30 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 30(38) Ks Ks Anhållan om planprövningstillstånd för del av fastigheterna Tanums- Rörvik 1:54 och 1:56 Inger Sandström och Reinert Sörensson har den 17 april 2008 inkommit med ansökan om planprövningstillstånd för del av fastigheterna Tanums-Rörvik 1:54 och 1:56. Planens syfte är att tillskapa en handelsanläggning för Swedmount AB samt ny bostadsbebyggelse. Det finns en planstudie för Rörvik i Grebbestad som berör det aktuella området. att bemyndiga kommunstyrelsens arbetsutskott att fatta beslut i frågan om planprövningstillstånd för del av fastigheterna Tanums-Rörvik 1:54 och 1:56.

31 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 31(38) Ks Ks Överenskommelse om anställnings upphörande Sedan december 2007 har en förhandling förts med Sveriges Ingenjörer angående en överenskommelse om att samhällsbyggnadschef Ann-Carin Anderssons anställning i Tanums kommun upphör. Personalutskottet har löpande diskuterat frågan och en muntlig redogörelse har lämnats på kommunstyrelsens möte den 26 mars En överenskommelse har träffats som innebär att Ann-Carin Anderssons anställning upphör 31 mars att godkänna överenskommelse mellan Tanums kommun och Sveriges Ingenjörer.

32 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 32(38) Ks Ks Omsorgschef Omsorgschef Hans Svensson har sagt upp sig från sin tjänst som omsorgschef. att godkänna omsorgschef Hans Svenssons begäran om uppsägning av tjänst, att återbesätta tjänsten som omsorgschef, och att uppdra åt personalchefen att påbörja arbetet med rekrytering av ny omsorgschef.

33 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 33(38) Ks Ks Information från möte med Länsstyrelsen om nytt avloppsreningsverk Samhällsbyggnadschef Kenneth Ericsson informerar från möte med Länsstyrelsen om nytt avloppsreningsverk, bilaga. att lägga informationen till handlingarna.

34 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 34(38) Ks 118 Anmälan av delegationsbeslut Förköp nr Ks Pensioner nr Ks Tillfälligt serveringstillstånd för Rest. Hjalmars , kl Tillfälligt utökat serveringstillstånd till kl för Konserven ,080620, , Tillfälligt serveringstillstånd för Lurs Sockens Bygdeförening, , kl Ks Ks Ks Tilldelningsbeslut för upphandling av yrkeskläder Tbab och skor för Tanums Bostäder AB Tilldelningsbeslut för upphandling av yrkeskläder och skor för Tanums kommun Tilldelningsbeslut för upphandling av park och lekmaterial 2007 Lånebeslut Ränteswapar för Tanums kommun och Tanums Bostäder AB Ränteswapar för Tanums kommun och Tanums Bostäder AB Ränteskillnadsersättning för lån på 10 MKR med Kommuninvest Ränteskillnadsersättning för lån på 10 MKR med Kommuninvest Ränteskillnadsersättning för lån på 10 MKR med Kommuninvest Ränteskillnadsersättning för lån på 10 MKR med Kommuninvest Ks Ks Ks Ks Ks Ks Ks Ks forts.

35 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 35(38) Ks 118 Ränteskillnadsersättning för lån på 30 MKR med Kommuninvest Ränteskillnadsersättning för lån på 20 MKR med Kommuninvest Ks Ks Omsättning av befintligt lån på 20 mkr med Nordea Omsättning av befintligt lån på 15 mkr med Nordea Omsättning av befintligt lån på 10 mkr med Nordea Förtida inlösen av lån på 10 mkr med Kommun- Invest för Tanums bostäder AB Tbab Omsättning av befintliga lån på 10 mkr med Handelsbanken för Tanums Bostäder AB Omsättning av befintliga lån på 30 mkr med Nordea för Tanums Bostäder AB Omsättning av befintliga lån på 15 mkr med Nordea för Tanums Bostäder AB Omsättning av befintliga lån på 20 mkr med Nordea för Tanums Bostäder AB Omsättning av befintliga lån på 30 mkr med Nordea för Tanums Bostäder AB att förklara delegationsbesluten anmälda

36 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 36(38) Ks 119 Meddelanden Ks från Miljö- och byggnadsnämnden om avbrutet detaljplanearbete för Kalvskinn 1:17, Kville golfbana Ks Länsstyrelsens avslag om ansökan att bli borgerlig vigselförrättare Ks Länsstyrelsens avvisande och avslag på överklagande av antagande av detaljplan för Kuseröd 1:21 m fl Ks Skrivelse till Lokala hälso- och sjukvårdsnämnden från ordförande i Kommunstyrelsen och Omsorgsnämnden om tillgängligheten i primärvården Ks Begäran om anstånd med att redovisa utredningsuppdrag inom tekniska förvaltningen. Anstånd beviljat att redovisa uppdraget på Ks Protokoll från styrelsesammanträde med RAMBO AB Protokoll från styrelsesammanträde med Tanums Hamn & Turism AB Protokoll från styrelsesammanträde med Samordningsförbundet Norra Bohuslän Protokoll från Bolagsstämma med Tanums Hamn & Turism AB att förklara meddelandena anmälda

37 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 37(38) KOMMUNSTYRELSENs sammanträde den 23 april 2008 Namn Närvaro Omröstningar Ordinarie Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs Clas-Åke Sörkvist (c) Rolf Hermansson (c) Karl-Erik Hansson (c) - Marcus Toreld (c) - Lennart Larson (m) Hans Schub (m) Eva-Lena Sundås (m) Gerd Melin (s) Per Fyrvik (s) Bengt Mattsson (fp) N* Siv Bergström (mvt) N N N N N N N N Ersättare Tjg Ej tjg Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs Arne Mörk (c) Rune Hermansson (c) N Ann-Marie Olofsson (c) N N** Berndt Hansson (kd) Ulf Andersson (m) Magnus Salén (m) Inger Larsson-Bohlin (fp) N*** N Helene Arvidsson (fp) Ronny Larsson (s) Bengt Widengård (s) Håkan Elgh (mvt) N Summa

38 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 38(38) * Tjänstgjorde inte 97 på grund av jäv ** Tjänstgjorde inte 106 och 112 på grund av jäv *** Tjänstgjorde 97, 106, 112

KOMMUNSTYRELSEN 2009-10-07

KOMMUNSTYRELSEN 2009-10-07 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(32) Dnr Ärenden KOMMUNSTYRELSEN 2009-10-07 2009.016-923 Ks 190 Delårsrapport för perioden den 1 januari till den 31 augusti 2009 2009.015-923 Ks 191 Finansrapport för perioden

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2007-04-25

KOMMUNSTYRELSEN 2007-04-25 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(48) Dnr Ärenden KOMMUNSTYRELSEN 2007-04-25 2006.620-332 Ks 127 Svar på motion från Erland Svensson (mvt) om stopp för nya sjöbodar 2007.215-543 Ks 128 Förslag till justering av

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2011-05-04

KOMMUNSTYRELSEN 2011-05-04 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Dnr Ärende KOMMUNSTYRELSEN 2011-05-04 2011.0197-976 Ks 133 Årsredovisning och revisionsberättelse för Fyrbodals kommunalförbund 2010 2011.0208-976 Ks 134 Årsredovisning och

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(30) Kommunstyrelsen 2012-12-19. 2012/0808-903 Ks 273 Slutredovisning - VA-ledningar Allégatan, Fjällbacka

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(30) Kommunstyrelsen 2012-12-19. 2012/0808-903 Ks 273 Slutredovisning - VA-ledningar Allégatan, Fjällbacka TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(30) Dnr Ärende 2012/0808-903 Ks 273 Slutredovisning - VA-ledningar Allégatan, Fjällbacka 2012/0574-976 Ks 274 Samordningsförbundet Norra Bohuslän - Årsredovisning med revisionsberättelse

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2013-08-28

KOMMUNSTYRELSEN 2013-08-28 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(40) KOMMUNSTYRELSEN 2013-08-28 Dnr Ärende 2013/0014-953 Ks 197. Budgetuppföljning för Tanums kommun per den 30 juni 2013 2013/0015-923 Ks 198. Budgetuppföljning för kommunstyrelsens

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2013-09-05 1 [36] Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl. 15.00-16.50 Beslutande Martin Johansen (FP), ordförande Filip Malm (FP) Bo Bertelsen

Läs mer

Tekniska nämnden 2010-06-24 1(18)

Tekniska nämnden 2010-06-24 1(18) Tekniska nämnden 2010-06-24 1(18) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Information 88. Folkhälsorådet 89. Handikappfrågor 2010.008-200 Tn 90. Information från samhällsbyggnadsförvaltningen Administration

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Plats och tid Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 Beslutande Maria Kristoffersson, ordf. ej 84, 90, 92 Rickard Norberg ej 102 Göran Hahlin ej

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-11-30

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-11-30 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(26) KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-11-30 96 Laga ordning 97 Fråga från Michael Halvarsson (MVT) till kommunfullmäktiges ordförande angående svar på motion om bostadspolitisk debatt 98

Läs mer

Håkan Hansson (fp) 148-156, 158-176 Kerstin Lorentzon (fp)

Håkan Hansson (fp) 148-156, 158-176 Kerstin Lorentzon (fp) 148-176 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 8.00 14.10 Beslutande Närvarande ersättare Stig Holmberg (m) ordförande Gerd Emanuelsson (s) Per-Sten Kristiansson (s) Vivianne Gustafsson (s) Ingela

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-02-10 1 [38] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, kl. 15.00 17.50 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Bo Bertelsen (M) 1:e vice ordförande Lars Thorsson (M) Yvonne Andersson

Läs mer

Kommunhuset, 2009-12-04, kl. 11.00. Ida Hammar

Kommunhuset, 2009-12-04, kl. 11.00. Ida Hammar 191-217 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl. 08.30 16.00 Mötet öppet för allmänheten 191-199 Beslutande Mats Abrahamsson (m), ordförande, ej 217 Kristina Frigert (m), tom 210 Mikael Sternemar

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-09-12

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-09-12 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(26) KOMMUFULLMÄKTIGE 2011-09-12 59. Laga ordning 60. Förvärv av fastigheten Tanum Tanumshede 2:68 av Curt Bohlins Fastighetsförvaltning AB 61. Kommuninvest ekonomisk förening Förtydligat

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47 Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 18.30-22.35 Beslutande Annsofi Aurell (M) Gösta Bergenheim (M) Per Fåhraeus (M) Lennart Andrén (M) Sven Andersson (M)

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29 Dnr Ärende KS 2013/0024-903 1. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun KS 2014/0072-923 2. Konteringsbudget för kommunstyrelsens verksamhetsområde

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2013-12-12 1 [26] Plats och tid Stora Tjörnsalen kommunhuset kl 18.30-22.10 Ajournering 20.15-20.30. Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

2(42) Kommunstyrelsen. Datum 2008-10-15

2(42) Kommunstyrelsen. Datum 2008-10-15 2(42) Ersättare Martina Bach (fp) 250-259 Hans Raita (m) Kjell Schöld (mp) 250-277 Vaino Roth (s) 250-259, 261-283 Camilla Andersson Hult (v) Zvonko Borcic (sd) 260 jäv Övriga Stefan Johansson, kanslichef

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. för Inbrottslarm. vindbruk för Osby kommun. översiktsplanen. riksfärdtjänst

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. för Inbrottslarm. vindbruk för Osby kommun. översiktsplanen. riksfärdtjänst Ledningsutskottet 2011-02-16 Protokoll - Ledningsutskottet Sid 1/35 Ärendeförteckning 19-46 19 Förslag till inplacering av verksamheter i prioritetsklasser enligt Styrel 20 Förslag till styrande dokument

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Catarina Mellberg Claes Nordevik Kristina Svensson Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 010 (084) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 010 (084) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 010 (084) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 19.15 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer