Följ med oss idag. Nyckelkompetenser för den europeiska arbetskraften

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Följ med oss idag. www.cerf.gr. Nyckelkompetenser för den europeiska arbetskraften"

Transkript

1 Certification Standard for European Reference Framework Key Competences 5 Nyckelkompetenser för den europeiska arbetskraften En viktig faktor i EU:s innovation, produktivitet och konkurrenskraft Följ med oss idag

2 Det europeiska referensramverket (ERF) Vi lever i en tid med stor teknologisk evolution. Sätten vi kommunicerar på, arbetar, skapar, tänker, lär samt förstår samhället och arbetsmarknaden på förändras blixtsnabbt. Den här nya globaliserade kontexten kräver att Europas medborgare inte bara bibehåller och uppdaterar sina yrkesmässiga färdigheter men även utvecklar livslång kompetens som kommer att hjälpa dem att kontinuerligt anpassa sig till dessa förändringar. I slutet av 2006 antog Europarådet och Europaparlamentet ett europeiskt referensramverk för nyckelkompetenser 1 (ERF) för livslångt lärande. ERF identifierar och definierar åtta nyckelkompetenser som medborgarna behöver för personlig utveckling, social sammanhållning, aktivt medborgarskap och anställningsbarhet i vårt kunskapsbaserade samhälle. De åtta nyckelkompetenserna är: 1. Kommunikation på modersmålet 2. Kommunikation på främmande språk 3. Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens 4. Digital kompetens 5. Lära att lära 6. Social och medborgerlig kompetens 7. Initiativförmåga och företagaranda 8. Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer Dessa nyckelkompetenser är alla lika viktiga eftersom varje kompetens på olika sätt bidrar till en lyckad anpassning till förändringar på arbetsmarknaden, samt till att medborgarna blir produktiva i den nya globala ekonomin och i samhället i allmänhet. 1. Vad är CERF-projektet? CERF är ett tvåårigt Leonardo da Vinci- (Transfer of Innovation)-projekt vars mål är att utveckla innovativa utbildningsmetoder och läroplaner för fem av nyckelkompetenserna enligt det europeiska referensramverket (ERF). CERF-projektets nyordning innebär att anpassningen till utbildningsmetoder och certifieringsstandarder går snabbare. Det gäller inte bara för potentiella praktikanter utan även för affärsvärlden så att ERF:s koncept kan användas integrerat av intressenter som är involverade i visionen av en sammanhållen och konkurrenskraftig europeisk ekonomi som är baserad på ett kunskapssamhälle. En multimedial certifikatmodell kommer också att utvecklas för förvärvad kunskap, färdigheter och attityder till nyckelkompetensen Initiativförmåga och företagaranda. CERF-projektet samordnas av DIMITRA ITD och omfattar sju organisationer från fem europeiska länder: Grekland, Storbritannien, Spanien, Sverige och Cypern. Projektet fokuserar på att utveckla följande 5 nyckelkompetenser: 2

3 Kommunikation på främmande språk (engelska) Kommunikation på främmande språk kombineras vanligen med kompetensen i kommunikation på modersmålet eftersom den grundar sig på förmågan att i både tal och skrift förstå, uttrycka och tolka begrepp, tankar, känslor, fakta och åsikter. Det gäller att kunna lyssna, tala, läsa och skriva i olika sociala och kulturella sammanhang, t.ex. utbildning, arbete, hem och fritid. De utmärkande dragen hos kommunikation på främmande språk är att de öppnar ett interkulturellt fönster ut mot världen och ger människor möjligheten att tolka kulturella skillnader och likheter. I den moderna världen - där mycket sker genom digitala nätverk som huvudsakligen använder sig av det engelska språket kan kommunikation på främmande språk mångfaldiga den information och kunskap som alla kan förvärva. Känner de till engelskans grundvokabulär och funktionella grammatik? Har de adekvat kännedom om de viktigaste verbala interaktionstyperna i det engelska språket? Förstår de vikten av sociala konventioner, kulturella aspekter och språkens ombytlighet? Kan de förstå talade och skrivna meddelanden på engelska? Kan de inleda, upprätthålla och avsluta samtal på engelska? Kan de producera text som är relaterade till individens och företagets behov? Kan de använda självstyrt lärande effektivt och därmed förbättra sina kunskaper i det engelska språket? Har de möjlighet att lära sig ytterligare språk informellt som en del av livslångt lärande? Beträffande attityd Har de en positiv attityd till att lära sig främmande språk? Uppskattar de kulturell mångfald? Är de nyfikna på och intresserade av att lära sig olika språk och av att utveckla sin interkulturella kommunikation? 3

4 Digital kompetens Digital kompetens innebär självständig användning av informations- och kommunikationsteknik (IKT) i arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål. Grundläggande kunskaper i IKT är: datoranvändning för produktion, hantering, återställning, presentation och utbyte av data, information och kunskap för syftena personlig inlärning, fritid och information. Digital kompetens är också relaterad till kommunikation och deltagande i kollaborativa nätverk via internet och genom användning av nya teknologiska program så som mobiltelefoner, bankomater och digitala navigeringssystem. Digital kompetens omfattar kritisk användning av IKT för att på ett säkert sätt kunna använda data, information och kunskaper i den digitala världen, att ha fallenhet för att förstå hur globala digitala nätverk fungerar samt att vara nyfiken på att utforska de många sätt som digitala nätverk kan användas på. Känner de till IKT:s natur och roll och de möjligheter det kan ge i vardagen? Vet de hur de ska använda viktiga datorprogram så som ordbehandling, kalkylprogram, databaser, lagring och hantering av information? Är de medvetna om de möjligheter och potentiella risker som internet och kommunikation via elektronisk media kan innebära? Vet de hur IKT kan stödja kreativitet och innovation? Är de medvetna om de juridiska och etiska principer som interaktiv användning av IKT innefattar? Kan de söka fram, samla in och bearbeta information? Kan de skilja mellan den fysiska och virtuella verkligheten? Har de de färdigheter som behövs för att producera, redovisa och förstå komplex information? Kan de skaffa sig tillgång till, söka fram och använda internetbaserade tjänster? Kan de använda IKT för att stödja kritiskt tänkande, kreativitet och innovation? Beträffande attityd Har de en kritisk och reflekterande attityd gentemot information och användning av interaktiva medier? Är de intresserade av att engagera sig i digitala grupper och nätverk för kulturella, sociala och yrkesrelaterade ändamål? 4

5 Social och medborgerlig kompetens För att kunna delta i det sociala livet och arbetslivet på ett effektivt och konstruktivt sätt behöver människor personlig, interpersonlig och interkulturell kompetens som täcker alla former av beteende. I våra mångfaldiga samhällen är dessa kompetenser av särskilt stor vikt för att kunna lösa konflikter. Social kompetens grundas på kunskapen om sociala och politiska begrepp och strukturer. Det ger individer hjälp att fullt ut delta i det sociala livet, både aktivt och demokratiskt. Känner de till de allmänna uppförandenormerna i olika samhällen och miljöer? Har de kunskap om grundläggande begrepp inom jämställdhet mellan könen och icke-diskriminering i samhället och kulturen? Förstår de de multikulturella och socioekonomiska dimensionerna i europeiska samhällen samt hur nationella kulturer och europeiska identiteter interagerar? Förstår de begreppen demokrati, rättvisa, medborgarskap och medborgerliga rättigheter? Känner de till aktuell dynamik samt viktiga händelser och utvecklingstendenser i det egna landets historia, i Europas historia och i världshistorien? Känner de till de sociala och politiska rörelsernas syften, värderingar och politik? Kan de kommunicera på ett konstruktivt sätt i olika miljöer? Visar de tolerans, förståelse och empati för olika åsikter? Kan de effektivt hantera stress och frustration? Kan de respektera gränserna mellan det personliga livet och yrkeslivet? Är de socialt aktiva i att hantera utmaningar som påverkar det lokala planet och samhället i stort? Deltar de i beslutsfattande på alla nivåer, från lokal till nationell och europeisk nivå? Beträffande attityder Vad är deras attityd gentemot samverkan? Är de intresserade av socioekonomisk utveckling och interkulturell kommunikation? Vad är deras attityd gentemot mångfald? Är de väl förberedda på att övervinna fördomar och kompromissa? Visar de positiva attityder gentemot mänskliga rättigheter och en förståelse för olikheterna mellan värdesystemen bland olika religiösa och etniska grupper? Respekterar de demokratiska principer och integritet? 5

6 Initiativförmåga och företagaranda Mycket viktiga kompetenser är kreativitet, innovation, risktagande och förmågan att uppnå mål genom planering och ledning, eller att omvandla idéer till handling. Detta ingår inte nödvändigtvis bara i individernas vardagsliv utan även på arbetsplatsen. Eftersom företag är komplexa system med olika strukturer, strategier, kulturer, etiska värden och ledande mål ska individerna kunna utnyttja möjligheter, kunna förstå en organisations interna struktur och dess affärsmiljö samt kunna bidra till social och kommersiell aktivitet. Har de den kunskap som behövs för att kunna identifiera tillgängliga möjligheter för privat, yrkesmässig och/eller affärsmässig verksamhet? Har de övergripande kunskaper (att i stora drag kunna förstå hur samhället och/eller ekonomin fungerar, och de möjligheter och utmaningar som en arbetsgivare och/eller en organisation kan stå inför)? Känner de till begreppen om företagens sociala ansvar och social ekonomi? Kan de leda projekt (planera, organisera, hantera ledarskap, delegering, analyser, kommunikation, rapportering, utvärdering och dokumentation)? Kan de arbeta både självständigt och i grupp? Kan de som individer effektivt representera samt förhandla för organisationen där de arbetar? Kan de fastställa och identifiera sina egna starka och svaga sidor? Kan de bedöma och ta risker om lämpligt? Beträffande attityd Kan de ta initiativ? Kan de agera självständigt och innovativt i sitt privatliv, sociala liv och yrkesmässiga liv? Är de motiverade? Kan de nå specifika mål både genom att arbeta självständigt och i grupp? Nyckelkompetenser är kompetenser som alla individer behöver för personlig välfärd och utveckling, aktivt medborgarskap, social integration och sysselsättning. Det finns ett behov att utveckla dessa färdigheter och kompetenser under hela vår livstid för att vi ska kunna lyckas i en ständigt föränderlig arbetsvärld. Den här broschyren har skapats av CERF:s partners och målet är att väcka medvetenhet om vikten av att använda sig av nyckelkompetenserna enligt det europeiska referensramverket (ERF) i arbetsvärlden. Broschyren presenterar de fem nyckelkompetenser som CERF:s Europaprojekt har utvecklat och ger arbetsgivare, arbetstagare och arbetssökande en första glimt om vad var och en av dessa nyckelkompetenser omfattar. 6

7 Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer Kreativa uttrycksidéer, begrepp, tankar, erfarenheter och känslor i många former av media - inklusive musik, scenkonst, litteratur och visuell konst - berikar varje europeisk medborgares liv. Förmågan att uppskatta, uttrycka eller delta i kultur genom konst höjer självkänslan, känslan av initiativ och innovation samt förmågan att kunna representera abstrakta begrepp och samtidigt skapa en kulturell identitet som respekterar mångfalden. Känner de till det lokala, nationella och europeiska arvet? Känner de till centrala verk i kulturhistorien, inklusive modern kultur? Känner de till den kulturella och språkliga mångfalden i Europa och andra regioner i världen? Förstår de behovet av att bevara denna mångfald? Förstår de estetiska aspekters betydelse i vardagslivet? Kan de uppskatta och njuta av konstnärliga verk och föreställningar? Kan de uttrycka sig själva genom en rad olika medier allt efter den inneboende förmågan? Har de förmågan att relatera de egna åsikterna i fråga om kreativitet och kreativa uttryck till andras åsikter och identifiera och utnyttja sociala och ekonomiska möjligheter inom kulturell verksamhet? Har de kreativa färdigheter som kan komma till bruk i en rad sammanhang i arbetslivet? Beträffande attityd Respekterar de mångfald av kulturella uttrycksformer? Ser de sig själva som förespråkare/representanter för kulturell identitet? Har de en kreativ attityd och är villiga att odla sin estetiska förmåga genom konstnärliga uttryck och deltagande i kulturlivet? Vi tror att detta kan vara av intresse för opinionsbildare, beslutstagare, yrkesutbildningsorganisationer, personalavdelningar, kvalificerings- och certifieringsorgan, arbetsgivare, företag, yrkesorganisationer, arbetsförmedlingar, handelskammare samt ägare och chefer på företag. Som partners skulle vi vilja uppmuntra alla som stöttar livslångt lärande och utveckling på arbetsplatsen att fundera över vilket det bästa sättet att främja förvärvande och förbättring av dessa kompetenser är samt kvaliteten på det arbete de gör. Kompetenser bidrar till motivation hos individen och arbetstillfredsställelse och därför påverkar de kvaliteten på arbetet. Då styrs affärsvärlden av en mycket konkurrenskraftig miljö. Det viktigaste kapitalet i vårt kunskapssamhälle är det mänskliga kapitalet människor. De som investerar i människors kvalifikationer ERF:s kunskap, färdigheter och attityder kommer att kunna skörda frukter i form av framgångsrika företag! 7

8 innovate, create & regenerate Här finns vi: Portalgatan 2a Uppsala, Sweden Tel.: Följ med oss idag Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen. Den här publikationen reflekterar endast författarens personliga åsikt. Europeiska kommissionen ansvarar inte för någon form av användning av informationen som finns i publikationen. Transfer of Innovation Project / Agreement No GR1-LEO

En Europeisk Referensram

En Europeisk Referensram NYCKELKOMPETENSER FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE En Europeisk Referensram Nyckelkompetenser för livslångt lärande en europeisk referensram är en bilaga till Europaparlamentets och rådets rekommendation av den 18

Läs mer

KATALOG FÖR GOD PRAXIS FÖR INFORMELLT OCH ICKE-FORMELLT INLÄRANDE AV NYCKELKOMPETENSER

KATALOG FÖR GOD PRAXIS FÖR INFORMELLT OCH ICKE-FORMELLT INLÄRANDE AV NYCKELKOMPETENSER KATALOG FÖR GOD PRAXIS FÖR INFORMELLT OCH ICKE-FORMELLT INLÄRANDE AV NYCKELKOMPETENSER EDUKEY Prj. Nr. 504752-LLP-1-2009-1-ES-GRUNDTVIG-GMP Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen.

Läs mer

SKOLA 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter

SKOLA 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter SKOLA 20 KURSPLANER Motiv- och syftestexter Innehåll BILD... 3 ENGELSKA... 3 HEM- och KONSUMENTKUNSKAP... 4 IDROTT och HÄLSA... 5 MATEMATIK... 6 MODERNA SPRÅK... 7 MODERSMÅL... 8 MUSIK... 9 Naturorienterande

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94

Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94 Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94 Gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, den kommunala vuxenutbildningen, statens skolor för vuxna och vuxenutbildningen för utvecklingsstörda P 94 Lpf 94 Beställningsadress:

Läs mer

Human Resources och Volontärsamordning basnivå

Human Resources och Volontärsamordning basnivå Human Resources och Volontärsamordning basnivå Modul 1: Introduktion till ideellt engagemang DU 1.1 Det ideella engagemangets betydelse: bidrar till ett samhälle med sammanhållning Vad är ideellt engagemang

Läs mer

Utbildningsstyrelsen. Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen

Utbildningsstyrelsen. Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen Utbildningsstyrelsen Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen Utkast 25.3.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BETYDELSEN AV OCH ANVISNINGAR OM DEN LOKALA LÄROPLANEN 1.1 Grunderna för läroplanen

Läs mer

Utbildning riktlinjer för yrkesutbildning leverantörer, arbetsgivare och arbetstagare inom hållbara ITfunktioner

Utbildning riktlinjer för yrkesutbildning leverantörer, arbetsgivare och arbetstagare inom hållbara ITfunktioner Utbildning riktlinjer för yrkesutbildning leverantörer, arbetsgivare och arbetstagare inom hållbara ITfunktioner Detta projekt har finansierats med stöd från Europeiska kommissionen. Denna publikation

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Att undervisa om konsumentkompetens. konsumentutbildning. Förslag på konsumentutbildningens mål och innehåll. TemaNord 2010:569

Att undervisa om konsumentkompetens. konsumentutbildning. Förslag på konsumentutbildningens mål och innehåll. TemaNord 2010:569 Att undervisa om konsumentkompetens en strategi för konsumentutbildning Förslag på konsumentutbildningens mål och innehåll TemaNord 2010:569 Att undervisa om konsumentkompetens en strategi för konsumentutbildning

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun

Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun 1 (7) Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun Inledning Riksdagen har antagit nationella kulturpolitiska mål som vilar på grundläggande demokratiska värderingar med yttrandefriheten som

Läs mer

Ett digitalt lärverktyg per elev på grundskolan

Ett digitalt lärverktyg per elev på grundskolan Tjänsteskrivelse 2012-10-29 BUN 2012.0599 Handläggare: Janne Karlsson Barn- och utbildningsnämnden Ett digitalt lärverktyg per elev på grundskolan Sammanfattning Kommunstyrelsens ledningskontor gav den

Läs mer

Grunderna för läroplanen i gymnasieutbildning för ungdomar

Grunderna för läroplanen i gymnasieutbildning för ungdomar Grunderna för läroplanen i gymnasieutbildning för ungdomar Utbildningsstyrelsen ISBN 952-13-1834-1 (häft.) ISBN 952-13-1835-X (pdf) LAYOUT Studio Viiva Oy TRYCKNING Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2004

Läs mer

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan?

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? En kvalitativ studie av hur förskolechefer i Östergötlands län uppfattar betydelsen av formell kompetens i förskolan Författare: Carolina

Läs mer

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Jag och Du Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Författare Översättningav ett material från WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) Our Rights Our Responsibilities Översättning

Läs mer

Internationalisering i skolans styrdokument 2011

Internationalisering i skolans styrdokument 2011 Internationella programkontorets rapportserie nr 36 Internationalisering i skolans styrdokument 2011 Skolans uppdrag om internationalisering och Internationella programkontorets verksamhet Förord Kunskap

Läs mer

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk

Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-598 191 90 Fax: 08-598 191 91 E-post:

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN. Digital agenda 2014-2016. för Barn och utbildning

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN. Digital agenda 2014-2016. för Barn och utbildning BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Digital agenda 2014-2016 för Barn och utbildning 1 Digital agenda 2014-2016 för Barn och utbildning Vision Under ledorden Tillsammans i en lärmiljö som utmärks av engagemang,

Läs mer

Handbok till InterAct. Del 1 InterAct som modell. Del 2 The projektet. Del 3 Utprovade script. Del 4 - Artiklar och presentationer

Handbok till InterAct. Del 1 InterAct som modell. Del 2 The projektet. Del 3 Utprovade script. Del 4 - Artiklar och presentationer Handbok till InterAct startsida Del 1 InterAct som modell Bakgrund Ett instrument för motivation Hur fungerar det? InterAct i ett nötskal Beskrivning av delstegen Hur Interact kan användas i den egna verksamheten

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation Ett diskussionsunderlag 3 Foto: Sid 7: Susanne Walström / Johnér. Sid: 8 Cultura Creative. Sid 11: Amanda Sveed

Läs mer

Riktlinjer för metoden MATHFactor

Riktlinjer för metoden MATHFactor Riktlinjer för metoden MATHFactor [1] Riktlinjer för metoden MATHFactor Le-MATH Lärande i matematik genom nya kommunikationskanaler 2012-2014 www.le-math.eu 526315-LLP-2012-CY-COMENIUS-CMP Riktlinjer för

Läs mer

EXAMENSARBETE. Surfplatta i förskolan - pedagogiskt verktyg eller tidsfördriv? Josefine Engman Annika Johansson 2014

EXAMENSARBETE. Surfplatta i förskolan - pedagogiskt verktyg eller tidsfördriv? Josefine Engman Annika Johansson 2014 EXAMENSARBETE Surfplatta i förskolan - pedagogiskt verktyg eller tidsfördriv? Josefine Engman Annika Johansson 2014 Lärarexamen, grundnivå Lärarexamen, 210 hp Luleå tekniska universitet Institutionen för

Läs mer

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet 1[13] Referens Ahmad Azizi Mottagare Demokratiberedningen Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet Strategi för demokrati och delaktighet i Botkyrka Alla vi som arbetar i Botkyrka

Läs mer

Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad. Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola

Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad. Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola 1 Innehåll Framtiden börjar i förskolan 3 Inledning 4 Lärande och utveckling i fokus

Läs mer

EI WISH. Att åldras med Värdighet. Äldre invandrares välbefinnande och integration i sitt andra hem

EI WISH. Att åldras med Värdighet. Äldre invandrares välbefinnande och integration i sitt andra hem 1(120) EI WISH Elder Immigrant Well-being and Integration in a Second Home Äldre invandrares välbefinnande och integration i sitt andra hem Att åldras med Värdighet 2(120) Innehållsförteckning 1. EI WISH

Läs mer