Enkätsvar från toppkandidaterna till EU-valet den 25 maj

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Enkätsvar från toppkandidaterna till EU-valet den 25 maj"

Transkript

1 Enkätsvar från toppkandidaterna till EU-valet den 25 maj DHR ställde 3 frågor till kandidaterna från de partierna som idag har mandat i Europaparlamentet. Frågorna rörde tillgänglighet, den fria rörligheten och etiken. För att göra det hanterbart skickades enkäten till kandidaterna som bedömdes stå på valbar plats. Valbar plats definierades som dubbelt antal platser mot vad partiet har idag, förutom för Moderaterna och Socialdemokraterna där 50% fler mandat ansågs rimligt. Svaren redovisas efter partiernas storlek i Europaparlamentet idag och kandidaternas svar efter turordning på partilistan. I de fall partiet avgett ett gruppsvar redovias de först. Svaren redovisas oredigerade i dokumentet och kan därför variera kraftigt i längd. Frågorna: 1. Anser du att EU behöver ett tillgänglighetsdirektiv? Om ja, finns det några områden som inte bör omfattas av direktivet? Ska kraven i förslaget till direktiv vara bindande eller bygga på frivillighet? 2. Är du beredd att arbeta för större rörlighet inom EU för personer med nedsatt rörelseförmåga som skulle innebära rätt att ta med sin personlig assistans eller annan ersättning från socialförsäkringssystemet vid erbjudande om arbete eller studier i annat EU-land? 3. Under de senaste åren har det varit ett par uppmärksammade fall kring dödshjälp. Anser du att frågan om dödshjälp ska regleras på EU-nivå eller vara en nationell fråga? Hur är din syn när det gäller dödshjälp? Frågor om enkäten kan ställas till Fredrik Canerstam på eller

2 Innehållsförteckning Socialdemokraterna 3 Moderaterna 5 Folkpartiet 6 Piratpartiet 7 Miljöpartiet 8 Vänsterpartiet 9 Centerpartiet 11 Kristdemokraterna 11 2

3 Socialdemokraterna Gruppsvar för Marita Ulvskog plats 1, Olle Ludvigsson plats 2, Jytte Guteland plats 3, Jens Nilsson plats 4, Anna Hedh plats 5: 1. Tillgänglighet är en rättighet och vi socialdemokrater kommer att välkomna ett övergripande tillgänglighetsdirektiv. Ett lagstiftningsförslag om tillgänglighet förväntades redan 2012 men presentationen sköts upp. Ansvarig kommissionär har sagt att man planerar att presentera förslaget, som bland annat innehåller standarder för en tillgänglig offentlig miljö och kollektivtrafik, under Även om EU redan har ett fördragsfäst skydd mot diskriminering av funktionsnedsatta och tydliga målsättningar i handikappstrategin så finns det både möjlighet och behov att komplettera denna strategi med bindande lagstiftning. Vi ser ett tillgänglighetsdirektiv som ett första steg i detta arbete. En annan viktig del hade varit att anta direktivet om genomförande av principen om likabehandling av personer oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning men förslaget ligger blockerat i rådet. Vi har därför lagt ändringsförslag till parlamentets betänkande om handikappstrategin om att uppmana medlemsstaterna att anta likabehandlingsdirektivet. Vi har också lagt förslag i samma betänkande om att införa krav på tillgänglighet i upphandlingsregler. 2. Ja. 3. Nej, vi vill inte att Sverige ska införa dödshjälp. Vi anser heller inte att detta är något som ska införas och regleras på EUnivå. Frågan om läkarassisterad suicid och eutanasi handlar om mycket svåra frågor men läkarassisterat självmord är olagligt i de flesta länder och vi anser inte att det finns anledning att ändra detta synsätt i Sverige. Läkarförbundets nuvarande etiska regler är också tydliga på denna punkt. Vanliga argument för denna avvisande hållning är att det finns risk för missbruk och att allmänheten kan komma att misstro vården och läkarkåren. Vidare kan åberopas åtgärdens oåterkalleliga natur, svårigheten att i vissa fall bedöma en sjukdoms framtida förlopp samt risken för att palliativ vård kommer att nedprioriteras. I många fall uppstår en diskussion om dödshjälp som en följd av att folk tror att den palliativa vården inte kommer att fungera. Därför är en utveckling och kvalitetssäkring av den palliativa vården en oerhört viktig åtgärd inte bara för den berörda gruppen patienter utan för hela samhället. I detta sammanhang bör det erinras om att patienten har en rätt att avstå från behandling. Det gäller även i situationer där behandling ur medicinsk synpunkt skulle kunna gagna patienten. Uppskattningsvis 80 procent av döende patienter behöver palliativ (lindrande) vård i livets slutskede när behandlingen inte längre har någon effekt. Det finns idag bris- 3

4 ter och skillnader i tillgången på palliativ vård som behöver åtgärdas. Socialstyrelsen har därför under 2012 tagit fram ett nationellt kunskapsstöd med tydliga rekommendationer för vad landstingen och kommunerna borde satsa på för att göra vården i livets slutskede bra och mer likvärdig. Det får inte vara så att döende personer åker in och ut på sjukhus, tvingas leva med smärta och saknar någon att prata med. Döende personer har ofta flera svåra symtom samtidigt och det är viktigt att analysera dem för att kunna ge rätt lindring vid rätt tidpunkt. Vården och omsorgen behöver prioritera både medicinska och existentiella aspekter för att patienternas sista tid i livet ska bli bra. Det är viktigt att individen och de närstående får stöd. Möjligheten att få vistas hemma den sista tiden genom stöd från hemsjukvården är för vissa grupper en mycket viktig trygghetsfråga och måste finnas som ett alternativ. Mattias Olsson, plats 8: 1. Ja, det behövs ett direktiv som omfattar alla tillämpliga områden. Direktivet ska bygga på en kombination av tvingande och frivilliga bestämmelser (för de senare är det viktigt med öppna jämförelser mellan länderna). 2. Absolut. Större rörlighet borde vara ett område som omfattas av ett tillgänglighetsdirektiv. 3. Frågan om dödshjälp är väldigt komplicerad. Jag har stor respekt för att människor själva vill kunna välja hur och ner de ska dö. Samtidigt ser jag väldigt många svåra avvägningar och effekter av att ett sådant system införts. Exempelvis skulle möjligheten till dödshjälp kunna innebära att människor upplevde en förväntan eller en press om att göra ett sådant val. Jag har därför svårt att ställa mig bakom rätten till dödshjälp. Frågan ska regleras nationellt, inte på EU-nivå. Evin Incir, plats 9: 1. Ett tillgänglighetsdirektiv är nödvändigt för att vara en union som ser till alla dess invånares behov. En funktionsnedsättning ska inte begränsa ens rörelsefrihet. Unionsmedlemmarna måste erbjuda möjligheter för alla invånare att få röra sig på lika villkor. Detta innebär att alla relevanta politiska områden måste beakta ett tillgänglighetsperspektiv. 2. Om det gäller ett kortare tillfälligt jobb eller tillfälliga studie bör möjligheten finnas. Det är annars generellet av mycket stor vikt att arbeta för en union där alla unionsmedlemmar tar ett gemensamt ansvar och erbjuder alla med funktionsnedsättning möjligheten att få förverkliga sina drömmar och vara aktiva på lika villkor som alla andra genom exempelvis god socialförsäkringssystem och rätten till personlig assistent. 3. Jag tycker detta är en fråga som bör regleras på nationell nivå. Det är en fråga som 4

5 jag har funderat på ganska länge och förstår båda perspektiven, men har själv inte landat i vad jag tycker. Moderaterna Gunnar Hökmark, plats 1: 1. EU ska värna rörlighet också i den bokstavliga bemärkelsen. Det kan göras på bästa sätt olika i olika länder. Det bör dock finnas ett krav på medlemsstaterna att bidra till att öka rörligheten för alla och av det skälet bör det finnas ett rörlighetsdirektiv. 2. Den och andra frågor som har med våra socialförsäkringssystem att göra är varje medlemsstats sak att besluta om och så vill jag att det förblir. Det finns ganska olika syn i olika medlemsstaterna på hur socialförsäkringarna rent generellt ska utformas och därför bör frågan inte regleras på EU-nivå. 3. Liksom i det föregående fallet anser jag att denna fråga ska hanteras nationellt. Arba Koklari, plats 6: 1. Vi har redan idag vissa gemensamma lagar och regleringar på EU-nivå, men jag är skeptisk till ett allomfattande tillgänglighetsdirektiv som ska gälla i alla EU-länder. Alla länder har så olika förutsättningar och risken med ett övergripande EU-direktiv är att Sverige måste kompromissa med vår lagstiftning. Jag tycker att varje EU-land bör själv besluta om hur vi förbättrar tillgängligheten. Däremot tror jag att EU är en nödvändig pådrivare för att länderna ska upprätta och förbättra sina nationella lagar när det gäller tillgänglighet. Här hemma i Sverige är det mycket vi kan göra för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning genom svensk lagstiftning. Regeringen lägger nu fram ett förslag där bristande tillgänglighet för funktionshindrade ska införas som ny form av diskriminering i diskrimineringslagen. Det tycker jag är bra för att ytterligare befästa hur viktigt det är att alla människor behandlas på lika villkor. 2. Fri rörlighet för alla människor är en grundpelare inom EU. Alla ska ha möjligheten att studera och jobba i andra EUländer och det är en fråga jag värnar mycket starkt. Möjligheten för personer med funktionsnedsättning att studera utomlands finns redan idag. En person som har rätt till personlig assistans i Sverige får också ersättningen även vid studier i annat land inom EU/EES. Vid vistelse utomlands kan den assistansberättigade antingen ta med sig assistenter från Sverige eller anställa assistenter i vistelselandet eller både och. 3. Jag tycker att beslut ska fattas så nära de berörda människorna som möjligt. Därför bör frågan om dödshjälp fortsätta att vara en nationell fråga. Här i Sverige är dödshjälp sedan lång tid tillbaka förbjudet. Jag är kluven om man ska legalisera dödshjälp. Min syn är att det i så fall behövs en grundlig och omfattande utredning innan 5

6 man ändrar i lagstiftningen. Folkpartiet Marit Paulsen, plats 1: 1. Ja, det behövs ett tillgänglighetsdirektiv och ett sådant ska vara bindande. 2. Detta är först och främst en nationell fråga, jag vill inte att vi för upp för många detaljfrågor på EU-nivå. Det som bestäms på EU-nivå ska främst vara principer, som t.ex. ett direktiv om tillgänglighet. 3. Dödshjälp tillhör kategorin nationella frågor. Jag har länge kämpat för att djuren ska få en så anständig död som möjligt och detsamma har människan rätt till. Cecilia Wikström, plats 2: 1. Ja, jag anser att EU bör ha ett tillgänglighetsdirektiv. Artikel 21 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna slår fast att all diskriminering på grund av funktionshinder ska vara förbjuden. Tillgänglighet till varor och tjänster är nyckeln till livskvalitet för många människor. Människor med funktionshinder ska kunna dra nytta av den fria rörligheten i samma utsträckning som all andra. Ett tillgänglighetsdirektiv måste precis som all annan lagstiftning respektera subsidiaritetsprincipen och lämna upp till medlemsländerna att besluta om sådant som bäst beslutas på nationell nivå, tex personlig assistans. Kraven i direktivet bör vara bindande. 2. Rätten till personlig assistans samt ersättning från socialförsäkringssystemet är nationella frågor. Om Sverige fortsatt ska erbjuda personlig assistans och ersättning till sina medborgare som arbetar eller studerar i andra EU-länder är upp till Sverige att besluta om, inte EU. Det man kan göra på EU-nivå är att alla länder ska erkänna stödbeslutet vilket skulle kunna berättiga en svensk medborgare som studerar i Frankrike, assistans och ersättning enligt franska regler. 3. Jag är emot aktiv dödshjälp och tycker inte att frågan ska regleras på EU-nivå. Jasenko Selimovic, plats 3: 1. Ja. Det ska vara bindande. 2. Det som bestäms på EU-nivå bör främst vara principer, så som ett direktiv om tillgänglighet. Frågan ovan bör först och främst vara en nationell fråga. 3. Dödshjälp bör vara en nationell fråga. Tina Acketoft, plats 4: (svarade inte direkt på frågorna men angav följande svar, DHRs anmärkning) Frågor om funktionshinder har jag inte arbetat mycket med. Mina områden är minoriteter, jämställdhet, migration, asyl och frihandel/fria rörligheten. Dock ska jag försöka svara generellt utifrån detta. Först och självklart, 6

7 EU måste verka för att rättigheterna för personer med funktionsnedsättningar respekteras i alla medlemsländer, men det är in nödvändigtvis en fråga som lämpar sig för överstatliga beslut på en detaljnivå. Trots detta skulle jag kunna tänka mig att driva olika slags minimikrav på medlemsländerna. I övrigt kan frågan kan mycket väl drivas bland annat via EU-parlamentet t ex i form av initativrapporter eller att punktbevaka sådana rättigheter i lagstiftningsärenden allmänt, eftersom vi alla vet att det är känsligt med klassisk socialpolitik i EU och att de länder som är mer progressiva lätt kan förlora på frågan. EU behöver reformeras och moderniseras för att kunna möta en ny global verklighet. Samarbetet måste bli tätare på en rad områden, men då behöver EU syssla mindre med annat. Demokrati och mänskliga rättigheter, ekonomi, handel, migration, brottsbekämpning och hållbar utveckling är några av de frågor som Europa behöver hantera gemensamt. Direktstöden i jordbrukspolitiken ska avskaffas och EU:s kultur-, turism- och mediepolitik ska till största delen återföras till nationell nivå. Erik Scheller, plats 5: 1. Ja, och jag hoppas kommissionen snart kommer med ett förslag snarast, det har ju varit utlovat ett under lång tid nu. Jag vill i dagsläget inte binda mig vid några områden som bör uteslutas ur ett sådant direktiv men tycker det är rimligt att ett tillgänglighetskrav i huvudsak utformas som miniminormer, där de enskilda medlemsländerna har möjlighet att ha en högre men inte en lägre ambitionsnivå. 2. Principen inom EU/EES är att EUmedborgare får ta del av de sociala förmåner som gäller i det land där man arbetar eller studerar. Jag tycker att den principen i grunden är bra, men jag inser att det innebär svårigheter för till exempel personer med behov av personlig assistans då få länder har motsvarande insatser. Både EU:s handikappstrategi : Nya åtgärder för ett hinderfritt samhälle i EU och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, fram för allt artikel 19, som både EU och de flesta medlemsstater ratificerat är tydliga med att personlig assistans bör finnas. Vi bör använda EU aktivt för att driva på så att alla medlemsländer lever upp till sina åtaganden. 3. Det bör vara en nationell fråga. Min personliga syn är att aktiv dödshjälp bör vara reglerat men tillåtet. Piratpartiet Christian Engström, plats 1: 1. Ja, jag var själv ansvarig för vår partigrupp i utskottet på det här direktivet. Piratpartiet och den Gröna gruppen var med och drev på för att utvidga områdena be- 7

8 tydligt mer än kommissionen föreslagit, och för att det skulle vara bindande för all viktig samhällsinformation som bekostas med offentliga medel. Så blev det också i lagförslag som parlamentet antog i plenum nu i februari. (svaret är om tillgängliga webbplatser, DHRs anmärkning) 2. Den fria rörligheten är en av de allra bästa sakerna med EU, och den ska självklart gälla även personer med nedsatt rörelseförmåga. Den principen står EU redan bakom, men sedan är det de enskilda länderna som sätter upp reglerna för socialförsäkringssystemen. Det avgör ju till stor del om den fria rörligheten bli möjlig att utnyttja i praktiken, så det är viktigt att riksdagen ser till att det blir så. 3. Piratpartiet har inte tagit ställning till frågan om dödshjälp, men under alla omständigheter bör det inte vara en EU-fråga. Det är bättre att den frågan avgörs på nationell nivå av varje land för sig. Amelia Andersdotter, plats 2: 1. Det är av hög prioritet för mig att EU snarast implementerar Marrakech-avtalet om tillgänglighet till kunskap för syn- och hörselskadade på ett sätt som är bindande för alla medlemsländer. Helst bör EU gå utanför avtalets ramar och inkludera även audiovisuellt material. Jag tror också att man skulle kunna slå flera spikar i en stöt genom att satsa på samtidigt privatlivsskydd och tillgänglighet för många webbplattformar. 2. Jag är inte tillräckligt bekant med hur bristen på sån rörlighet i dagsläget är ett problem. 3. Jag är för dödshjälp men tror inte att EU är rätt nivå att reglera frågan. Det är snarare en fråga man i Sverige bör utreda och kanske följa Belgien och Nederländerna. Miljöpartiet Isabella Lövin, plats 1: 1. Det vore bra med ett direktiv som slår fast tillgänglighet på miniminivå för EU:s länder. Det handlar om att säkerställa att den fria rörligheten i EU gäller för alla människor. Här i Bryssel finns inte ljudsignaler vid övergångsställen för synskadade och det är bara ett av många exempel på tillgänglighet som måste förbättras över hela Europa. 2. Ja, åtminstone när det gäller vistelse under kortare tid. Om man bosätter sig permanent i ett nytt land är det detta EUlandets regler som gäller och därav är det angeläget med ett direktiv som tar upp en generell miniminivå för tillgänglighet som ska gälla oavsett var man bor. Att underlätta för människors rörlighet i EU måste gälla alla, även personer med funktionsnedsättning. 3. Detta bör vara en nationell fråga. Miljöpartiet har hittills inte tagit ställning till denna fråga, varken ja eller nej. 8

9 Bodil Ceballos, plats 3: 1. För mig är tillgänglighet del av de mänskliga rättigheterna. Alla medlemsstater har Europakonventionen i sin lagstiftning. Det är ett krav för medlemskap att MR respekteras. Dock finns inga mekanismer för att se till att medlemsstaterna sen respekterar MR när de väl är medlemmar. Jag anser att ett tillgänglighetsdirektiv därför kan vara bra. Dock bör det vara utformat som minimiregler. 2. Ja. Den fria rörligheten för personer är inte förbehållen en utvald grupp. Den är för alla. Dessutom uppmanas medborgare att söka jobb utomlands då jobb inte finns i hemlandet. Det måste självklart gälla även funktionshindrade som då kan behöva samma service som i hemlandet för att kunna utföra arbetet. 3. Jag anser att det är en fråga som sköts bäst på nationell nivå. Miljöpartiet har inte tagit ställning till dödshjälp. Jag har dock personligen stor förståelse för att svårt sjuka eller olycksdrabbade personer kan vilja få dödshjälp. Max Andersson, plats 4: 1. Det är bra om till exempel gemensamma regler för hjälpmedel gör att de blir billigare. Jag gillar tanken på ett tillgänglighetsdirektiv med bindande minimiregler där länder har rätt till en mer ambitiös politik. Men risken med gemensamma regler är att de länder som har minst resurser och lägst ambitioner ser till att lägga nivån så lågt att reformviljan i länder som Sverige avtar. Om ett tillgänglighetsdirektiv är bra eller inte beror på innehållet. 2. Varje land ska självt kunna utforma sina socialförsäkringar, och grundprincipen bör vara att det är reglerna i det land man bor som gäller. Därför vore det bra med ett direktiv som tar upp en generell miniminivå för tillgänglighet som ska gälla oavsett var man bor. Det vore också ytterst rimligt med bra och obyråkratiska övergångsregler om man flyttar från ett land till ett annat för att arbeta eller studera. 3. Frågan om dödshjälp är en etisk fråga och den ska definitivt bestämmas nationellt, inte på EU-nivå. Jag tycker att frågan är svår, och mijöpartiet har ingen partilinje. Det finns starka argument på båda sidor, men jag tror att om jag själv var obotligt sjuk och i ett tillstånd av lidande så skulle jag vilja ha valfrihet. Vänsterpartiet Malin Björk plats 1, Mikael Gustafsson plats 2: 1. Vänsterpartiet har under lång tid drivit frågan om att bristande tillgänglighet skall vara diskrimineringsgrund i Sverige. Vi är glada åt att regeringen nu äntligen lagt ett förslag i frågan - ett förslag som vi dock vill förbättra eftersom det finns brister i det. Frågan om tillgänglighet är en mänsklig rättighetsfråga och vi vill se en progressiv och MR baserad tillgänglighetslagstiftning i 9

10 Sverige. Med den som utgångspunkt, med höga krav - kan vi få till stånd både bra internationell och europeisk politik på detta område. Därför arbetar vi i Sverige för en stark lagstiftning - och det gör vi i denna fråga även med ett EU-perspektiv. Eftersom det rör sig om att försvara mänskliga rättigheter kan vi tänka oss att stödja EU regler på det här området. Men vi vill samtidigt flagga för att minimilagstiftning på EU nivå ofta visat sig innebära en risk - nämligen att 'minimiregler' blir både golv och tak. Därför måste vi veta hur långtgående dessa regler är och att de täcker ett brett område innan vi tar definitiv ställning. 2. Personlig assistans är en av de viktigaste rättigheterna för människor med mer omfattande funktionsnedsättning för att hen skall kunna leva som andra. För närvarande kan man vistas i ett annat land inom EU/ EES och behålla assistansersättningen under ett år. För den som arbetar i ett annat land inom EU/EES är det dock detta landets socialförsäkringsförmåner m.m. som gäller. 7 säger att en i Sverige bosatt person som lämnar landet för att studera i ett annat land fortfarande ska anses vara bosatt här så länge han eller hon genomgår en studiestödsberättigande utbildning eller har utbildningsbidrag för doktorander och som bosatt har man rätt till assistans. Vi är medvetna om att detta begränsar möjligheterna till rörlighet för de som behöver ha personlig assistans jämfört med andra. Vi måste stå upp för principen om människors lika rättigheter att röra sig, och tycker att det rör sig om diskriminering om inte den fria rörligheten kan gälla funktionsnedsatta på samma villkor som för alla andra medborgare. Detta innebär att vi måste se över reglerna och se hur vi kan möjliggöra för att personlig assistans kan tas med också i de fall där det idag inte ännu är möjligt. I detta läget har vi inte lagt några förslag om att ytterligare ta med personlig assistans eller finansierat något sådan i V:s skuggbudget, men jag kommer väcka frågan med våra riksdagsledamöter eftersom detta är ngt som måste drivas på hemmaplan då det ska finansieras av Sverige. Utöver detta koncentrerar vi också våra ansträngningar i Sverige på att få bort de allt mer restriktiva bedömningarna av rätten till personlig assistans. Om frågan gäller huruvida vi skulle kunna få till stånd en EU lagstiftning om rätten till att ta med sig personlig assistans så ser jag risker med att ny EU-lagstiftning innebära en urholkning av den unika lagstiftning vi har i Sverige. Återigen, miniminivåer i EU tenderar till att bli standard och därför är det viktigt för oss att ha så mycket information om förslaget som omöjligt innan vi tar ställning. Däremot är det självklart att ifall Kommissionen lägger fram ett förslag kommer vi att arbeta för att det blir så bra som möjligt. 10

11 3. Dödshjälp eller inte är självklart frågor som det är upp till varje enskilt land att lagstifta om. Inte minst utifrån att det är en fråga som kräver breda diskussioner och ett brett folkligt stöd. När det handlar om människor som vill ha hjälp med att avsluta sitt liv därför att man har en fortskridande sjukdom eller en så stor funktionsnedsättning att de inte anser livet värt att leva längre har vi inte tagit ställning för dödshjälp. Istället bör insatser och stöd vara bästa möjliga för att hen skall kunna leva ett så bra liv som möjligt. En svårt sjuk människa i livets slutskede måste få bästa möjliga vård inklusive största möjliga lindring mot smärta och ångest. Sjukvård och omsorg måste se hela människan och hennes närstående. Självklart skall personens önskemål om att inte förlänga livet i onödan i slutet respekteras. Ingen skall heller behöva dö ensam. Centerpartiet Kent Johansson plats 1: 1. Ja, den fria rörligheten ska gälla alla. Jag kan tänka mig att det behövs ny lagstiftning för att garantera den rättigheten. Exakt vilka områden som ska täckas får man titta närmare på som en del av en konsultationsrunda. Det är mycket möjligt att det måste handla om bindande krav. 2. Vi måste hitta sätt så att olika länders social- och försäkringssystem kan umgås med varandra över gränserna. I vissa fall bör man kunna ta med sig ersättning eller annan hjälp från sitt hemland det kan man ju redan idag med till exempel a-kassa. I andra fall ska man snabbt kunna få rätten till sådan hjälp från det nya landet. 3. Jag tycker inte att det är något vi ska bestämma om på EU-nivå. Jag är personligen emot idén om aktiv dödshjälp. Kristdemokraterna Lars Adaktusson, plats 1: 1. Ja, EU behöver ett tillgänglighetsdirektiv. Givetvis är det så att respektive medlemsland har ett huvudansvar för tillgänglighetsfrågorna, men tillgängligheten i Europa skulle vara betjänt av ett gemensamt regelverk. Arbetet har nu pågått i många år på att få till ett gemensamt tillgänglighetsdirektiv så det är hög tid att vi kommer framåt i frågan. Den fria rörligheten för medborgare i EU:s medlemsländer är en hörnsten i EU samarbetet och den friheten ska givetvis gälla även för personer med funktionsnedsättning. Direktiv är per definition bindande lagstiftning för medlemsländerna Sverige har nu på hemmaplan (äntligen) kommit fram med ett förslag Bristande tillgänglighet som diskriminering, vilket underlättar för oss att driva frågan om ett tillgänglighetsdirektiv i EU 11

12 2. Den svenska reformen med personlig assistans är mycket unik, vilket betyder att när det gäller svenska medborgares möjligheter att ta med personlig assistans resa till annat land, så är det svensk reglering som gäller för överskådlig tid 3. Jag anser att frågan om dödshjälp ska regleras på nationell nivå. Jag oroas av det stöd vi kan se för aktiv dödshjälp, nu senast i Belgien som sagt ja till att även barn, efter eget beslut, ska kunna ges aktiv dödshjälp. ent och dennes anhöriga, får ge upp i meningen att aktiva åtgärder inte sätts in för exempelvis återupplivning. Att ta hänsyn till den enskildes vilja ska vi vara besjälade av, men om träffande smärtlindrande behandling ges, kan den enskildes vilja bli en helt annan. Min syn på dödshjälp är att det är helt avgörande för människors förtroende för Hälsooch sjukvården att den konsekvent står för det den alltid stått för, att bota, lindra och trösta, och att grunden för sjukvårdens insatser ska vara vetenskap och beprövad erfarenhet. Blotta misstanken att sjukvården inte kommer att göra allt för mig som patient, utan för in andra delar som aktiv dödshjälp, kan få förödande konsekvenser för vårdens förtroendekapital. Liksom misstanken att andra aspekter blandas in i sjukvården om aktiv dödshjälp införs, som hänsyn till kostnadsbelastning av långvarig vård kontra kortare vårdtid genom dödshjälp eller att utvecklingen av palliativ vård får stå tillbaka genom införandet av dödshjälp. Jag står för den svenska hållningen att allt ska göras för den enskilde, exempelvis smärtlindring, för en värdig död, plus den möjlighet som finns hos oss att ansvarig behandlande läkare tillsammans med pati- 12

De svenska partiernas valplattformar till EU-valet 2014 samt en genomgång av relevanta SRHRdokument

De svenska partiernas valplattformar till EU-valet 2014 samt en genomgång av relevanta SRHRdokument De svenska partiernas valplattformar till EU-valet 2014 samt en genomgång av relevanta SRHRdokument inom EU Den 25 maj 2014 är det EU-val i Sverige. Då väljer Sverige 20 ledamöter som ska representera

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Sida 1/9 Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Arbetet med att öka tillgängligheten har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla

Läs mer

Ska vi ha rätt att få hjälp att dö?

Ska vi ha rätt att få hjälp att dö? Ska vi ha rätt att få hjälp att dö? Publicerat 2009-03-03 04:00 Infgoff.com I den spanska filmen "Gråta med ett leende" vill den förlamande mannen, spelad av Javier Bardem, att hans advokat, spelad av

Läs mer

Vanliga frågor om valet till Europaparlamentet, dess ledamöter och lagstiftning

Vanliga frågor om valet till Europaparlamentet, dess ledamöter och lagstiftning Vanliga frågor om valet till Europaparlamentet, dess ledamöter och lagstiftning När hålls valet till Europaparlamentet? I Sverige hålls valet den 25 maj 2014. De övriga 27 medlemsländerna röstar alla inom

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Kommittédirektiv Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Dir. 2013:59 Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till

Läs mer

Viviane Reding. bjuder in till dialog. fokus. EU:s vice ordförande. en tidning från eu-kommissionen #7 2012

Viviane Reding. bjuder in till dialog. fokus. EU:s vice ordförande. en tidning från eu-kommissionen #7 2012 europa fokus #7 2012 i detta nummer en dag på eu:s call center möt olle & olle allt om medborgaråret så kan du påverka eu en tidning från eu-kommissionen EU:s vice ordförande Viviane Reding bjuder in till

Läs mer

EUROPEAN DISABILITY FORUM 1997-2007: TIO ÅRS KAMP FÖR LIKA RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

EUROPEAN DISABILITY FORUM 1997-2007: TIO ÅRS KAMP FÖR LIKA RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING EUROPEAN DISABILITY FORUM 1997-2007: TIO ÅRS KAMP FÖR LIKA RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Diskriminera diskrimineringen, inte personer med funktionsnedsättning! Att bekämpa denna diskriminering

Läs mer

Mänskliga rättigheter i Sverige

Mänskliga rättigheter i Sverige Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning av regeringens skrivelse 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna Inledning För nio år sedan var det ett stort möte

Läs mer

Hemtentamen: Politisk Teori 2

Hemtentamen: Politisk Teori 2 733G36: Politisk Teori 2 2014-03-10 Hemtentamen: Politisk Teori 2 Caroline Liljegren (920513-4266) Del 1 Legalisering av aktiv dödshjälp Dödshjälp än mera känt som barmhärtighetsdöden eller eutanasi vilket

Läs mer

Frågor och svar om eutanasi/dödshjälp

Frågor och svar om eutanasi/dödshjälp Frågor och svar om eutanasi/dödshjälp Hur definieras eutanasi? Vad är skillnaden mellan eutanasi och assisterat självmord? Vad skulle konsekvenserna kunna bli om man legaliserade eutanasi i Sverige? Och

Läs mer

Mål C-236/09 Association belge des Consommateurs Test-Achats ASBL och andra mot Conseil des Ministres (Belgien)

Mål C-236/09 Association belge des Consommateurs Test-Achats ASBL och andra mot Conseil des Ministres (Belgien) Mål C-236/09 Association belge des Consommateurs Test-Achats ASBL och andra mot Conseil des Ministres (Belgien) Vladimir Bastidas Venegas Doktorand, SU Fakta Direktiv 2004/113 om likabehandling av män

Läs mer

Vem står upp för kvinnors rättigheter?

Vem står upp för kvinnors rättigheter? Vem står upp för kvinnors rättigheter? Sveriges Kvinnolobby granskar EU-kandidaterna M Marita Ulvskog (S) Gunnar Hökmark (M) Isabella Lövin (MP) Malin Björk (V) Marit Paulsen (FP) Kent Johansson (C) Lars

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi 12 februari 2004 PRELIMINÄR VERSION 2003/0265(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor,

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2008/0142(COD) 18.12.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 Förslag till yttrande Harald Ettl (PE416.293v01-00) Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP))

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) P7_TA-PROV(2014)0043 EU:s strategi mot hemlöshet Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande

Läs mer

Rättigheter och barnperspektiv. NKA den 10 mars 2014 Cecilia Wiestål Brukarkooperativet JAG

Rättigheter och barnperspektiv. NKA den 10 mars 2014 Cecilia Wiestål Brukarkooperativet JAG Rättigheter och barnperspektiv NKA den 10 mars 2014 Cecilia Wiestål Brukarkooperativet JAG Mänskliga rättigheter De mänskliga rättigheterna är universella, odelbara och ömsesidigt beroende. De mänskliga

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Rutin vid hjärtstopp.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Rutin vid hjärtstopp. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 19 Rutin vid hjärtstopp. 2 Innehållsförteckning 19. Hjärtstopp...3 19.2 Bakgrund...3 19.3 Etiska riktlinjer för hjärtstopp i kommunal hälso- och sjukvård...3

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/2061(INI) 5.9.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om handlingsplanen för e-hälsa 2012 2020 Innovativ hälsovård för det 21:a

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av Marrakechfördraget om att underlätta tillgången

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

Värdegrundsforum 14 september

Värdegrundsforum 14 september Värdegrundsforum 14 september Mänskliga rättigheter en del i det statliga uppdraget Medverkande: Patrik Åkesson verksamhetsutvecklare, Uppsala universitet Iain Cameron professor i folkrätt, Uppsala universitet

Läs mer

Etiska riktlinjer för. Utarbetade av Etikrådet och fastställda av Förbundsstyrelsen i Sveriges Farmaceuter

Etiska riktlinjer för. Utarbetade av Etikrådet och fastställda av Förbundsstyrelsen i Sveriges Farmaceuter Etiska riktlinjer för farmaceuter Utarbetade av Etikrådet och fastställda av Förbundsstyrelsen i Sveriges Farmaceuter Sveriges Farmaceuter 2013 Grafisk form: Erika Jonés Foto: Ola Hedin Tryck: Vitt Grafiska

Läs mer

Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor. 2007:4swe lättläst

Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor. 2007:4swe lättläst 2007:4swe lättläst Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor Hälsa och trygghet för alla. Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2007:4swe lättläst Förenta Nationernas

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

HUR KAN DU PÅVERKA I EU?

HUR KAN DU PÅVERKA I EU? HUR KAN DU PÅVERKA I EU? Det här är en broschyr som förklarar arbetet i EU. Den handlar om vem som fattar beslut inom EU, och hur det går till. Du får en kort beskrivning av EU-kommissionen, Europaparlamentet

Läs mer

Viktigt inför kommunalvalet 2014 - så här tycker partierna i Täby - om Villkoren för Personer med Kognitiv Funktionsnedsättning

Viktigt inför kommunalvalet 2014 - så här tycker partierna i Täby - om Villkoren för Personer med Kognitiv Funktionsnedsättning Viktigt inför kommunalvalet 2014 - så här tycker partierna i Täby - om Villkoren för Personer med Kognitiv Funktionsnedsättning Enkätsvar från partierna inför kommunalvalet i Täby om de framtida villkoren

Läs mer

Mer men bättre EU Akavas mål inför EU-valet och den nya kommissionen

Mer men bättre EU Akavas mål inför EU-valet och den nya kommissionen Mer men bättre EU Akavas mål inför EU-valet och den nya kommissionen Rautatieläisenkatu 6 puh. 020 7489 400 00520 Helsinki www.akava.fi 1 (3) Mer men bättre EU 1. Akavas mål inför EU-valet och den nya

Läs mer

Landstingets program om integration LÄTT LÄST

Landstingets program om integration LÄTT LÄST Landstingets program om integration LÄTT LÄST Alla har rätt till ett gott liv De flesta av oss uppskattar en god hälsa. Oftast tycker vi att den goda hälsan är självklar ända tills något händer. Hälsa

Läs mer

Etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning (HLR)

Etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning (HLR) Etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning (HLR) 2015-03-20 M. Karlsson Marit Karlsson Med dr överläkare LAH Linköping SLS Delegation för medicinsk etik Vår tids utmaning 1. Vi kan idag (alltmer) förlänga

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Det är skarpt läge! Ut med rasisterna in med feministerna!

Det är skarpt läge! Ut med rasisterna in med feministerna! Europaportalens särtryck av Feministiskt initiativs EU-valplattform 2014 i sin helhet. Det är skarpt läge! Ut med rasisterna in med feministerna! Det är dags att skapa ett öppet EU där mänskliga rättigheter,

Läs mer

TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning. (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/)

TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning. (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/) Lektion 33 SCIC 13/06/2014 TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning A. Olika skatter (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/) Före: Uttala de markerade

Läs mer

17 Europa Direkt informationskontor, totalt inom EU finns det närmare 500.

17 Europa Direkt informationskontor, totalt inom EU finns det närmare 500. December 2011 Europe Direkt är ett informationsnätverk som drivs av EUkommissionen tillsammans med lokala och regionala partners. Inom Sverige finns 17 Europa Direkt informationskontor, totalt inom EU

Läs mer

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen Kort, aktuellt och lätt om EU Medfinansieras av EU-kommissionen Europa Direkt Smedjebacken Dalarna / norra Västmanland mars, 2015 Europa Direkt I Sverige finns 19 Europa Direktkontor spridda över hela

Läs mer

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt GENERALDIREKTORATET FÖR EU-INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt NOT PE 462.498

Läs mer

Mer än bara trösklar

Mer än bara trösklar Lättläst Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program för att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva som andra www.sll.se 1 2 Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Så fungerar EU. EU-upplysningen. Snabb, begriplig och opartisk information om EU

Så fungerar EU. EU-upplysningen. Snabb, begriplig och opartisk information om EU ! eu-upplysningen EU-upplysningen Snabb, begriplig och opartisk information om EU Vad gör ministerrådet? Får EU bestämma om allt? Hur kommer ett direktiv till? Så fungerar EU FAKTABLAD FRÅN EU-UPPLYSNINGEN

Läs mer

25 maj val till Europaparlamentet

25 maj val till Europaparlamentet 25 maj val till Europaparlamentet "Den övergripande agenda som kommer att råda i Europaparlamentet efter valet i maj 2014 kommer att avgöra Europas krispolitik och vår framtida utveckling till ledande

Läs mer

Valdebatt om migranterna inom EU

Valdebatt om migranterna inom EU Foto från The Telegraph Valdebatt om migranterna inom EU med kandidaterna till EU-parlamentet2014 (V, S, MP, FP, KD, M) Arr. Immigrant-institutet EU-parlamentsvalet närmar sig! Den 25 maj 2014 hålls det

Läs mer

Kommer konventionen innebära att mitt barn har vänner när det växer upp? Citat från mamma till barn med funktionsnedsättning

Kommer konventionen innebära att mitt barn har vänner när det växer upp? Citat från mamma till barn med funktionsnedsättning Kommer konventionen innebära att mitt barn har vänner när det växer upp? Citat från mamma till barn med funktionsnedsättning Det handlar om mänskliga rättigheter Fakta i korthet De nationella målen för

Läs mer

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. Näringsdepartementets promemoria Inom Näringsdepartementet har upprättats

Läs mer

Känner du till barnens mänskliga rättigheter?

Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Alla omfattas av de mänskliga rättigheterna, även alla barn. SVENSKA RUOTSI Som barn betraktas människor under 18 år. Vad innebär FN:s konvention om barnets

Läs mer

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 1 (9) Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning LF 2011-09-21 79 Lena Karlström 2011-10-01 Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet

Läs mer

SEKO:s undersökning bland riksdagsledamöter gällande förbättring av arbetsmiljön vid vägarbeten. En undersökning genomförd juni 2011

SEKO:s undersökning bland riksdagsledamöter gällande förbättring av arbetsmiljön vid vägarbeten. En undersökning genomförd juni 2011 SEKO:s undersökning bland riksdagsledamöter gällande förbättring av arbetsmiljön vid vägarbeten En undersökning genomförd juni 2011 Om Exquiro bildades 1998. Vi erbjuder ett brett spektrum av statistiska

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 15.2.2012 2011/0455(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för rättsliga frågor över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

Föreningen STILs principprogram Antaget av årsstämman 2015-05-23. 1. Inledning. 2. Utgångspunkter

Föreningen STILs principprogram Antaget av årsstämman 2015-05-23. 1. Inledning. 2. Utgångspunkter Föreningen STILs principprogram Antaget av årsstämman 2015-05-23 1. Inledning STIL Stiftarna av Independent Living i Sverige är en ideell förening av personer diskriminerade på grund av sin funktionalitet.

Läs mer

Riktlinjer för tillgänglig information och kommunikation

Riktlinjer för tillgänglig information och kommunikation Riktlinjer för tillgänglig information och kommunikation Antagna av regionstyrelsen 2013-02-26, 38 Diarienummer RS 678-2011 Innehåll Förord... 3 Inledning... 4 Riktlinjer för tillgänglig information och

Läs mer

Fastställt på förbundsmötet oktober 2013

Fastställt på förbundsmötet oktober 2013 Målprogram Fastställt på förbundsmötet oktober 2013 Målsättning och Huvudmål Förbundet Unga Rörelsehindrade har som huvudmålsättning att ungdomar med nedsatt rörelseförmåga ska vara en del av samhället.

Läs mer

Översikt av regelverk rörande personer med funktionshinder och deras resande med olika transportslag.

Översikt av regelverk rörande personer med funktionshinder och deras resande med olika transportslag. Översikt av regelverk rörande personer med funktionshinder och deras resande med olika transportslag. Europeiska dokument Själva resandet är den första och oftast viktigaste frågan för att kunna delta

Läs mer

FOKUS: Ett systematiskt arbete för mänskliga rättigheter i Sverige

FOKUS: Ett systematiskt arbete för mänskliga rättigheter i Sverige FOKUS: Ett systematiskt arbete för mänskliga rättigheter i Sverige Höj kunskapen! Mänskliga rättigheter! Alla människor har lika värde! Design Blomquist Illustrationer Tove Siri Artikelnummer A14.010 Ett

Läs mer

Kvalitetssäkring, rapporter och avvikelser 2011

Kvalitetssäkring, rapporter och avvikelser 2011 Kvalitetssäkring, rapporter och avvikelser 2011 Egenkontroll kvalitetssäkring Palliativa registret Senior Alert Avvikelser fall, läkemedel, Lex Maria Lex Sarah Patientsäkerhetsberättelse Patientnämnden

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJER RUTIN ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen RIKTLINJER Fastställda av: Generalsekreteraren

Läs mer

Kvalitetskriterier för Socionomer/Kuratorer inom Palliativ vård

Kvalitetskriterier för Socionomer/Kuratorer inom Palliativ vård Kvalitetskriterier för Socionomer/Kuratorer inom Palliativ vård Bakgrund: WHO har gjort en beskrivning av palliativ vård vilken är översatt till svenska år 2002: Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED Kontakter med allmänheten Vitboken om administrativ reform antogs av kommissionen den 1 mars 2000. Där anges grundprinciperna för EU-förvaltningen:

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan mot diskriminering Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan mot diskriminering Plan mot kränkande behandling Läsåret 2014/2015 TRANÅS KOMMUN Hösten 2014 Författare: Soili Nilsson, Marianne Persson, Julia Valaszkai Lärcentrum Västra Vux Innehållsförteckning

Läs mer

2009-01-08. /LMG Ledning POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON (vx) FAX BANKGIRO. 451 81 UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen 1

2009-01-08. /LMG Ledning POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON (vx) FAX BANKGIRO. 451 81 UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen 1 1 (6) HANDLÄGGARE Avdelningschef Lena Mossberg Socialdepartementet 103 33 Stockholm TELEFON 0522-69 70 51 lena.mossberg@uddevalla.se Remissyttrande Dnr S2008/7126/ST Betänkandet SOU 2008:77, Möjlighet

Läs mer

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati Därför demokrati Studiematerial från riksdagen Bild 1. Faktamaterial till bilderna om demokrati Till dig som lärare: Nedan finns korta texter som kan fungera som stöd till presentationsbilderna som hör

Läs mer

A. Offentlig upphandling är byråkrati till ingen nytta. (http://www.dn.se/debatt/offentlig-upphandling-ar-byrakrati-till-ingennytta/)

A. Offentlig upphandling är byråkrati till ingen nytta. (http://www.dn.se/debatt/offentlig-upphandling-ar-byrakrati-till-ingennytta/) Lektion 15 SCIC 10/01/2014 TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling A. Offentlig upphandling är byråkrati till ingen nytta (http://www.dn.se/debatt/offentlig-upphandling-ar-byrakrati-till-ingennytta/)

Läs mer

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt Politiskt instrument för att finansiera långsiktiga prioriteringar

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut. Protokollsutdrag dokument till Landstingsdirektören Akten

Landstingsstyrelsens beslut. Protokollsutdrag dokument till Landstingsdirektören Akten Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2009-11-10 LS-LED09-687 156 Funktionsnedsättning Policy inom Landstinget Sörmland 2010-2014. LF Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen återremitterar

Läs mer

Yttrande över betänkandet Förändrad assistansersättning en översyn av ersättningssystemet, SOU 2014:9

Yttrande över betänkandet Förändrad assistansersättning en översyn av ersättningssystemet, SOU 2014:9 1 Sundbyberg 25 juni 2014 Dnr: S2014/1703/FST Vår referens: Mikael Klein Mottagare: Socialdepartementet Yttrande över betänkandet Förändrad assistansersättning en översyn av ersättningssystemet, SOU 2014:9

Läs mer

Gränsöverskridande vård inom EU - vad innebär det nya patientdirektivet? Vem vårdar vem, 10.10.2013

Gränsöverskridande vård inom EU - vad innebär det nya patientdirektivet? Vem vårdar vem, 10.10.2013 Gränsöverskridande vård inom EU - vad innebär det nya patientdirektivet? Vem vårdar vem, 10.10.2013 Hannele Häkkinen, sakkunnig EU:s direktiv om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande

Läs mer

Policy för barnkonventionen i Tierps kommun

Policy för barnkonventionen i Tierps kommun Policy Policy för barnkonventionen i Tierps kommun Antagen av kommunfullmäktige 15/2011 att gälla från 1 mars 2011 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-21 80 00 i www.tierp.se Policy för barnkonventionen

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

Mänskliga rättigheter och konventioner

Mänskliga rättigheter och konventioner 18 Mänskliga rättigheter och konventioner 3. Träff Mål för den tredje träffen är att få förståelse för hur mänskliga rättigheter och icke-diskriminering hänger ihop med svenska lagar få en allmän bild

Läs mer

HUR VI GÖR. Västerås 2014-02-17. Olov Andersson

HUR VI GÖR. Västerås 2014-02-17. Olov Andersson HUR VI GÖR Som riktlinjer och i vissa stycken krav i vår verksamhet har vi formulerat en samling policys. Som intressent till vårt bolag ser vi gärna att ni bekantar er med vår hållning i dessa frågor.

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 11-45

ÄNDRINGSFÖRSLAG 11-45 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kultur och utbildning 2012/0340(COD) 6.9.2013 ÄNDRINGSFÖRSLAG 11-45 Förslag till yttrande Zoltán Bagó (PE513.263v01-00) Tillgängligheten till offentliga myndigheters

Läs mer

Bra luft och hållbar utveckling. Lokala avvägningar och beslut nödvändiga för att klara luftkvalitetsnormerna

Bra luft och hållbar utveckling. Lokala avvägningar och beslut nödvändiga för att klara luftkvalitetsnormerna Bra luft och hållbar utveckling Lokala avvägningar och beslut nödvändiga för att klara luftkvalitetsnormerna Sveriges Kommuner och Landsting 2007 118 82 Stockholm Tfn 08-452 70 00 E-post: kerstin.blom.bokliden@skl.se

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Spira Assistans AB Org.nr 556815 4305 info@spiraassistans.se 040-15 66 85 2 Innehåll Presentation 5 Dina kontaktpersoner 10 Arbetsmiljö

Läs mer

Arbetstidsförkortning - en dålig reglering

Arbetstidsförkortning - en dålig reglering Arbetstidsförkortning - en dålig reglering Sammanfattning: Många tror att arbetstidsförkortning är den rätta metoden att minska arbetslösheten. Men problemet är snarare för mycket regleringar, inte för

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Andra delen; tema Demokrati och legitimitet av Per Rosén Landstinget i Östergötland 2005-12-02 Vem ska bestämma? Hälso- och sjukvården står inför stora

Läs mer

Sammanfattning. Direktivets syfte. Stockholm den 13 mars 2008 R-2008/0035. Till Justitiedepartementet. Ju2007/9590/BIRS

Sammanfattning. Direktivets syfte. Stockholm den 13 mars 2008 R-2008/0035. Till Justitiedepartementet. Ju2007/9590/BIRS R-2008/0035 Stockholm den 13 mars 2008 Till Justitiedepartementet Ju2007/9590/BIRS Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 10 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Lagring

Läs mer

EU-Valet 2009. Hur går valet till?

EU-Valet 2009. Hur går valet till? EU-Valet 2009 Hur mycket vet du egentligen om Europaparlamentet och om röstningen som sker den 7 juni? Vad är en talesman, och vad gör ledamöterna för någonting? Vad innebär att Sverige skall bli ordförande

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker Februari 2013 SVARSGUIDE EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker EU-kommissionen har öppnat en en konsultation om företagshemligheter. Konsultationen

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av avtalet

Läs mer

Syftet med dagen. Den palliativa vårdens värdegrund

Syftet med dagen. Den palliativa vårdens värdegrund 2012-12-06 Syftet med dagen att presentera det nationella kunskapsstödet för palliativ vård med innehåll, krav och konsekvenser för kommunernas och regionens ledning i Västra Götaland En värdegrund uttrycker

Läs mer

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/ 1 EU startade som ett samarbete mellan 6 länder (Västtyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien). Numera består unionen av 28 medlemsländer. Den största utvidgningen skedde under

Läs mer

Sverige i EU. Svenska representanter i EU

Sverige i EU. Svenska representanter i EU ! EU-upplysningen Snabb, begriplig och opartisk information om EU Vad innebär det att Sverige är med i EU? Hur arbetar regeringen och riksdagen med EUfrågor? Varför har inte Sverige euro? Sverige i EU

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Gränsöverskridande livssituationer i EU

Gränsöverskridande livssituationer i EU GENERALDIREKTORATET FÖR EU-INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Gränsöverskridande livssituationer i EU En jämförande studie om civilståndshandlingar

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

ETT TILLGÄNGLIGT SAMHÄLLE

ETT TILLGÄNGLIGT SAMHÄLLE ETT TILLGÄNGLIGT SAMHÄLLE Miljöpartiet de gröna Sidan 2 av 5 MILJÖPARTIETS FOKUSFRÅGOR FÖR MARSCHEN FÖR TILLGÄNGLIGHET 2012 Tillgänglighet, delaktighet och skydd mot diskriminering är mänskliga rättigheter.

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 15.7.2013 2013/0024(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och

Läs mer

Bilaga 30. Antagen 2013-12-10. Tillgänglighetsplan

Bilaga 30. Antagen 2013-12-10. Tillgänglighetsplan Antagen 2013-12-10 Tillgänglighetsplan Murberget Länsmuseet Västernorrland 2014-2016 INLEDNING Murberget Länsmuseet Västernorrlands tillgänglighetsplan tar sin utgångspunkt i kulturrådets delmål i funktionshinderspolitiken,

Läs mer

DITT FÖRSTA EURESJOBB

DITT FÖRSTA EURESJOBB DITT FÖRSTA EURESJOBB Vanliga frågor Allmänt Var hittar jag information om Ditt första Euresjobb (Your first Eures job, YfEj)? Du kan hämta information från EURES-portalen: http://eures.europa.eu eller

Läs mer

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag Demokrati Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Gustav Vasa kallade till två riksmöten 1527 och 1544 där präster, adel, borgare och bönder samlades

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Vår EU-valkampanj våren 2009

Vår EU-valkampanj våren 2009 Vår EU-valkampanj våren 2009 Bilaga till verksamhetsberättelse 2007-2009 I GLÖD-KONGRESSEN 2009 RÅDHUSET, MALMÖ BOX 704 03, 107 25 STOCKHOLM Besök, Sveavägen 68 Telefon: 08 545 55 330 Broderskapsrörelsen

Läs mer

Medför lagstadgad personlig assistans verklig delaktighet och ett självständigt liv?

Medför lagstadgad personlig assistans verklig delaktighet och ett självständigt liv? Medför lagstadgad personlig assistans verklig delaktighet och ett självständigt liv? 10 september 2015, Hanaholmen The Capital of Scandinavia Riitta-Leena Karlsson Funktionshinderombudman i Stockholms

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Budgetutskottet 16.2.2015 2015/2017(BUD) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 Förslag till betänkande Liadh Ní Riada (PE546.865v02-00) Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

Ökad livskvalitet för äldre

Ökad livskvalitet för äldre Stockholm 29 augusti 2010 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/9 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den rödgröna regeringsplattformen

Läs mer