Remiss till Arbetsmiljöverket angående föreskrift om Organisatorisk och social arbetsmiljö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Remiss till Arbetsmiljöverket angående föreskrift om Organisatorisk och social arbetsmiljö"

Transkript

1 Remiss till Arbetsmiljöverket angående föreskrift om Organisatorisk och social arbetsmiljö Bakgrund Palorials anledning till att ge remissvar till Arbetsmiljöverkets pågående föreskriftsarbete vad gäller organisatorisk och social arbetsmiljö utgår från Palorials modell för hur optimal digital samverkan kan uppnås. Palorial kallar modellen Sharing and Caring. Utgångspunkten är enkel, poängen med organisering, fler kan åstadkomma mer => 1+1=3, stärks med digital samverkan => 1+1+Digital samverkan=4. Digital samverkan är den samverkan som sker digitalt inom en organisation, se bild nedan. Hit räknas visserligen e-post men Palorial syftar snarare på digital samverkan som sker med hjälp av kollaborativa verktyg där de sociala inslagen är betydande. Via sociala inslag i form av medarbetargenerat innehåll, poster, gillande, delanden, wikis, bloggande etc hanteras diverse verksamhetsprocesser och medarbetargenerarat verksamhetsvärde. Palorial, c/o Angmyr, Gråhallsvägen 27, Varberg, , Sida 1

2 Palorials modell Sharing and Caring, se bild nedan, visar hur optimal digital samverkan kan uppnås. Det måste råda balans mellan kvantitativt digitalt utbyte och kvalitativt digitalt arbetsklimat. Om det finns ett stort digitalt utbyte som inte motsvaras av ett gott digitalt arbetsklimat är det stor sannolikhet för digital stress. Digitalt utbyte, transparent kommunikation, öppna mötesformer och nätverkande, börjar så smått etablera sig i svenska organisationer. Däremot är det digitala arbetsklimatet i regel en ouppmärksammad fråga. Palorial föredrar att använda begreppet digitalt arbetsklimat eftersom det bättre inbegriper de olika aspekter som kommer av arbetslivets omfattande digitalisering. Då åsyftas till exempel tillgänglighet överallt (360 grader) Palorial, c/o Angmyr, Gråhallsvägen 27, Varberg, , Sida 2

3 och när som helst (24/7), att information konsumerar individer, de digitala verktygens oumbärlighet och digitala verktygs interferensegenskaper. Palorials modell för digitalt arbetsklimat innefattar digitalt management, digital arbetsmiljö samt digital medvetenhet. Digitalt management syftar på hur ledning, verksamhetsprocesser och styrning får digitala manifesteringar, t ex chefer som utöver ledarskap via digital kommunikation eller digitaliserade dokumentationskrav. Digital arbetsmiljö berör samspelet mellan människans kognitiva förmåga och ITsystemens utformning. Digital medvetenhet handlar om att medvetandegöra arbetslivets digitalisering och därmed skaffa sig kompetens att hantera det. Genom att använda modellen kan problemområden identifieras och det digitala arbetsklimatet förbättras. Palorials erfarenheter av digital samverkan är att det råder obalans mellan digitalt utbyte och digitalt arbetsklimat. Utvecklingen av de kvalitativa aspekterna håller inte samma takt som de kvantitativa. Konsekvensen är digital stress som i hög grad får negativa följder för individer och organisationer. Palorial är övertygad om att bakom psykosocial ohälsa finns i många sammanhang digital stress. Det är dags att erkänna existensen av digital stress. Palorial, c/o Angmyr, Gråhallsvägen 27, Varberg, , Sida 3

4 Det finns en intressant historisk parallell. 1 Hans Selye ( ), forskaren som myntade stressbegreppet såg ett samband mellan stress och samhällsutveckling. Samhället förändrades snabbt efter den första och andra industriella revolutionen. Traditionella regler och normer förlorade betydelse. Många individer hamnade i ett existentiellt vakuum. Neurasteni var en vanlig diagnos. Symptomen var trötthet, kraftlöshet, obestämda smärtor, huvudvärk, sömnstörningar, nedstämdhet och depression. Idag är den tredje industriella revolutionen förbi och vi är mitt uppe i den fjärde, internet. Vilka diagnoser ser vi idag? Utmattningsdepression och utbrändhet. Palorial tycker det är mer korrekt att faktiskt tala om digital stress då samhället är inne i en stor omvandling, digitalisering. Palorial tycker det anmärkningsvärt att Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan inte kopplat ihop konsekvenser av samhällets digitalisering med psykosocial ohälsa. Om Arbetsmiljöverkets remissförslag Palorials uppfattning, mycket kort, är att orden digital och digitalisering bör användas i föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö. Som följaktligen borde heta Organisatorisk, social och digital arbetsmiljö. Palorial hävdar detta av tre skäl. Skäl ett är att digitalisering måste synliggöras. Digitaliseringen pågår och påverkar samhälle, arbetsliv och individer. Men dess omvälvande kraft och omfång tycks fortfarande gå obemärkt under radarn. Digitaliseringens konsekvenser smyger sig på och vad som anses normalt förflyttar sig (shifting baseline är den engelska termen för detta). För tjugofem år sedan var det inte vanligt att äga en mobiltelefon. Idag är det normalt att läsa e- post och statusuppdateringar på bussen. Det är på gränsen till onormalt att 1 Källa: Palorial, c/o Angmyr, Gråhallsvägen 27, Varberg, , Sida 4

5 inte äga en smartphone. Anledningen till att det digitala arbetsklimatet är eftersatt är att digitaliseringen är en anonym smygande process, den är inte medvetandegjord. En konsekvens är digital stress. Digitalisering måste uppmärksammas och problematiseras. Skäl två är tillämpning. Det står i konsekvensutredningen s 3 att målet med regelpaketet är att tydliggöra, konkretisera och underlätta tillämpning. Palorials uppfattning är att när orden digital och digitalisering inte omnämns blir målet inte lika väl uppfyllt. Bedömningen av arbetsmiljön kommer att halta. Digitala verktyg, kommunikationsvägar, enheter etc är en del av arbetsmiljön. Men varför göra det så mycket svårare för tillämpare av föreskrifterna genom att utelämna detta? Varför göra tillämpare tveksamma huruvida det digitala ska inbegripas eller inte? Om det är nämnt finns det och arbetsmiljöarbetet kommer att utgå från att det digitala ska innefattas. Arbetsmiljöarbetet kommer inte att bli lättare men inte heller svårare. En tydlighet skapas, tillämpare behöva inte tveka huruvida digitalisering av arbetslivet är en aspekt som ska vägas in eller inte. Eller på vilket sätt. Orden organisatorisk, social och digital kommer att användas var för sig i tillämpningsarbetet men också i kombination med varandra. Det utökar infallsvinklarna. Istället för tre kombinationer ( organisatorisk, social och organisatorisk/social ) fås sju kombinationer ( organisatorisk, social, digital, organisatorisk/social, organisatorisk/digital, digital/social och organisatorisk/social/digital ). De utökade infallsvinklarna kommer att göra arbetsmiljöarbetet plastiskt och därmed enklare och mer framgångsrikt eftersom toleransen ökar (ordet använt utifrån dess betydelse i kvalitetsarbete). Fler begrepp möjliggör för tillämpare att betrakta sin unika verksamhet med större variation. Med färre begrepp minskar toleransen. Palorial, c/o Angmyr, Gråhallsvägen 27, Varberg, , Sida 5

6 Skäl tre är begreppsmässigt. Begreppen organisatorisk och social är redan vida med stort tolkningsutrymme. Därför gör det knappast någon större skillnad att addera ännu ett brett begrepp med stort tolkningsutrymme. Snarare blir arbetsmiljön mer korrekt beskriven om också verktygen tas med i bilden för i vilken arbetsmiljö existerar inte verktygen? I detta sammanhang kan man fråga sig om ordet teknik är bättre än digital/digitalisering. Teknik innefattar självklart arbetsmiljöproblematik men de specifika egenskaperna i det digitala med så stor relevans för arbetslivet fångas inte. Förbättringsförslag i Arbetsmiljöverkets remissförslag 1 Syftet med föreskrifterna är att skapa en god organisatorisk, social och digital arbetsmiljö. 4 Kompletteras med definition av digital arbetsmiljö 6 Tillägg - 3. Hur man skapar en god digital arbetsmiljö 7 Tillägg 1 att digitala gränsvärden ska sättas. Tillägg 2 genom att alla har god digital kompetens 9 Justering av texten den teknik som används är utformad och anpassad till användaren (och användare) på ett sådant sätt att denna eller dessa kan använda det egna yrkesmässiga omdömet att lösa arbetsuppgiften på bästa möjliga sätt för samtliga intressenter. 12 Tillägg Arbetsgivaren bör utöver den formella arbetstiden också beakta arbetstagarens totala möjlighet och förmåga till balans mellan arbetsrelaterad aktivitet och vila. Särskild akt skall läggas på att bedöma krav på tillgänglighet, kommunikation och interferens i arbetsrelaterade sammanhang som beror av digitala verktyg. Palorial, c/o Angmyr, Gråhallsvägen 27, Varberg, , Sida 6

7 Genomgående bör det diskuteras huruvida Palorials begrepp digitalt arbetsklimat kan ersätta digital arbetsmiljö. Sannolikt är det dock mest praktiskt att renodla begreppsapparaten till just bara digital arbetsmiljö. Sammanfattning På s 3 i konsekvensutredningen skriver Arbetsmiljöverket om att det flexibla och gränslösa arbetet inte är reglerat och vilket är en svaghet. Med befintligt föreskriftsförslag anser Palorial att det inte blir någon förbättring. Genom att beakta Palorials angivna skäl anser Palorial att föreskriften kommer att bli bättre och närma sig arbetsmiljöproblematiken med arbetslivets digitalisering i avsevärd grad. Göteborg För Palorial Niklas Angmyr Remissen finns också som bloggpost på Supplement På Palorials webbplats samt blogg finns material som kompletterar och förstärker Palorials argumentation. Exempel på bloggposter: Palorial, c/o Angmyr, Gråhallsvägen 27, Varberg, , Sida 7

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö Psykisk ohälsa mer än en arbetsmiljöfråga Författare: Anna Bergsten, Carin Hedström, Robert Thorburn Detta är en del i serien Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö.

Läs mer

Min portfolio om Projektledning

Min portfolio om Projektledning Örebro Universitet Pedagogik B Projektledarutbildning II 7,5 hp Min portfolio om Projektledning Av: Cathie Andersson Innehållsförteckning Moment 1 Avsnitt 1. Förändringsarbete och projekt i organisationer......2

Läs mer

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan en studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet 3 Innehåll Det moderna arbetslivet............................................

Läs mer

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan?

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? En kvalitativ studie av hur förskolechefer i Östergötlands län uppfattar betydelsen av formell kompetens i förskolan Författare: Carolina

Läs mer

Rapport från arbetsgruppen om digital arbetsmiljö

Rapport från arbetsgruppen om digital arbetsmiljö Rapport från arbetsgruppen om digital arbetsmiljö Bakgrund DIK-medlemmarna förenas av att de har hög kompetens inom digitala medier och att de arbetar i en digital arbetsmiljö. DIK-medlemmarnas kompetens

Läs mer

Min syn på. Förändringsarbetet. och dess innehåll. Produkt- och processutveckling, kpp306 2008-04-21 Mikael Mattsson

Min syn på. Förändringsarbetet. och dess innehåll. Produkt- och processutveckling, kpp306 2008-04-21 Mikael Mattsson Min syn på t och dess innehåll Produkt- och processutveckling, kpp306 2008-04-21 Mikael Mattsson Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VAD ÄR EN FÖRÄNDRING?... 3 VARFÖR FÖRÄNDRING?... 4 FÖRÄNDRINGSPROCESSEN...

Läs mer

Framtidens arbetsmarknad

Framtidens arbetsmarknad Framtidens arbetsmarknad Ledarskap - Arbetsorganisation - Individ Sven-Bertil Lindblom Margareta Oudhuis 1 2 , är idag verksam inom 7H Företagspartner i Borås. Har arbetat med arbetsmarknadskartläggningar,

Läs mer

Personalvetaryrket. Hur förhåller sig studenterna på PA-programmet till arbetsgivarnas krav?

Personalvetaryrket. Hur förhåller sig studenterna på PA-programmet till arbetsgivarnas krav? Institutionen för Samhällsvetenskap Programmet för Samhällsanalys och Välfärdsutveckling Sociologi D, 61-80 poäng Handledare: Eva Fasth Examinator: Svante Lundberg Januari 2004 Personalvetaryrket Hur förhåller

Läs mer

E-handel. Jämförelse av användning & utveckling av e-handel mellan Iran och Sverige

E-handel. Jämförelse av användning & utveckling av e-handel mellan Iran och Sverige E-handel Jämförelse av användning & utveckling av e-handel mellan Iran och Sverige Kandidatuppsats i informationssystem Författare: Ariga Amirian Handledare: Torsten Palm HT 2011 1 Förord Det här är en

Läs mer

Förändrad organisation förändrat arbetssätt

Förändrad organisation förändrat arbetssätt Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Institutet för Kvalitets- och Utvecklingsarbete Lisbeth Bekkengen Förändrad organisation förändrat arbetssätt Processutvärdering av ett förändringsarbete inom

Läs mer

Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer

Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer ç Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer Hur motsvarar dagens ekonomiutbildningar revisionsbyråernas efterfrågan? Författare: Viktor Fredriksson, Emil Hargestam och

Läs mer

Vad händer med personalens hälsa när kundens välbefinnande står i fokus?

Vad händer med personalens hälsa när kundens välbefinnande står i fokus? Institutionen för Service Management Vad händer med personalens hälsa när kundens välbefinnande står i fokus? En studie om hälsofrämjande arbete inom spabranschen Emelie Nyman & Diana Tran Handledare:

Läs mer

Så gör du som chef. handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen

Så gör du som chef. handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen Så gör du som chef handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen 57 2 Förord Enligt Världshälsoorganisationen är psykisk ohälsa ett av de största och snabbast växande hoten mot folkhälsan i världen.

Läs mer

Ledarskapet och balanserad styrning

Ledarskapet och balanserad styrning Ledarskapet och balanserad styrning Av Kjell Ekbladh I artikeln berättar författaren om sitt synsätt och sina erfarenheter beträffande ledarskapets utmaningar vid införande och utveckling av balanserad

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap

Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap Skrift fem i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna i Partsrådets program Förändring

Läs mer

Förstudierapport: Införande av verksamhetsstödjande IT-system

Förstudierapport: Införande av verksamhetsstödjande IT-system UFV 2011/xxx Förstudierapport: Införande av verksamhetsstödjande IT-system Problem, effekter och nytta 2011-11-01 Thomas Lind Fredrik Brattlöf Åsa Cajander Bengt Sandblad Bengt Göransson Anders Jansson

Läs mer

Insikter. Netigates. Medarbetarrapport2014. Svenska medarbetare efterfrågar utvecklande ledarskap

Insikter. Netigates. Medarbetarrapport2014. Svenska medarbetare efterfrågar utvecklande ledarskap Insikter? Netigates?? Medarbetarrapport2014? Svenska medarbetare efterfrågar utvecklande ledarskap Inledning Min chef ger mig sällan positiv feedback för mina arbetsinsatser och Besticken i våra gemensamma

Läs mer

Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation

Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03-16 Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555

Läs mer

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Namn: Sebastian Alm Kurs: Produkt och processutveckling, KPP306, D-nivå Program: INPRE 4 Lärare: Rolf Lövgren Sammanfattning I denna essä ska jag,

Läs mer

Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21)

Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) 1 (44) Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm LM Ericsons väg 30 08-786 90 00 E-post Internetadress Telefax

Läs mer

TJÄNSTEMÄNNENS IT-MILJÖ 2014 Lyssna på oss som ska använda det

TJÄNSTEMÄNNENS IT-MILJÖ 2014 Lyssna på oss som ska använda det TJÄNSTEMÄNNENS IT-MILJÖ 2014 Lyssna på oss som ska använda det 1 2 Förord I den här rapporten presenteras resultaten från Unionens årliga undersökning om IT-användning och IT-miljö. Det är allmänt känt

Läs mer

Nu plingar det igen, härligt väl? - En studie om hur smartphonen påverkar arbetsbalansen.

Nu plingar det igen, härligt väl? - En studie om hur smartphonen påverkar arbetsbalansen. - En studie om hur smartphonen påverkar arbetsbalansen. Kandidatuppsats 15 högskolepoäng, SYSK02 i informatik Framlagt juni 2014 Författare: Handledare: Examinatorer: Sörensen, Joakim Wannö Söderberg,

Läs mer

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Marina Ericsson Fredrik Wallin Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Vad måste man ta hänsyn till och tänka på? Företagsekonomi D-uppsats

Läs mer

Använd världens största professionella kontaktnät för att gynna din karriär, öka din försäljning och underhålla dina kontakter.

Använd världens största professionella kontaktnät för att gynna din karriär, öka din försäljning och underhålla dina kontakter. Använd världens största professionella kontaktnät för att gynna din karriär, öka din försäljning och underhålla dina kontakter Henrik Björklund ISBN 978-91-87093-30-2 Nå framgång på LinkedIn TM Soderpalm

Läs mer

Riktlinjer för kompetensutveckling

Riktlinjer för kompetensutveckling Riktlinjer för kompetensutveckling Haparanda Stad Antagen av kommunstyrelse 2000-06-13 RIKTLINJER FÖR KOMPETENSUTVECKLING I HAPARANDA STAD Inledning Kompetens och kompetensutveckling är ord som vi kan

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Konsten att motivera sin projektgrupp på distans - En kvalitativ studie ur ett projektledarperspektiv

Konsten att motivera sin projektgrupp på distans - En kvalitativ studie ur ett projektledarperspektiv Konsten att motivera sin projektgrupp på distans - En kvalitativ studie ur ett projektledarperspektiv Författare: Fannie Mikaelsson Emma Sjölund Handledare: Thommie Burström Student Vårterminen 2012 Examensarbete,

Läs mer

Varför syns vi inte i statisken?

Varför syns vi inte i statisken? Varför syns vi inte i statisken? personer med funktionsnedsättningar blir osynliga i många undersökningar Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03- 16 Funka

Läs mer