Skoljuridik för lärare exempelsamling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skoljuridik för lärare exempelsamling"

Transkript

1 Utvecklingspaket Skoljuridik för lärare exempelsamling 1. Prövning En f.d. elev kommer till en gymnasieskola i början på höstterminen. Eleven söker upp skolans expedition och ber att få träffa någon lärare som undervisar i kursen matematik 2b. Skolans expedition ringer till lärarrummet och får kontakt med en lärare, som kommer till skolexpeditionen. Läraren får veta att eleven blev färdig med sin gymnasieutbildning under vårterminen samma år men blev då inte godkänd i kursen matematik 2b. Nu vill eleven pröva för att få ett högre betyg. a. Vad svarar läraren? b. Är skolan skyldig att genomföra prövningen? c. Har skolan rätt att ta betalt? d. Kan läraren bestämma allt om prövningen själv?

2 2. Misstänkt fusk I en klass har eleverna fått uppgiften att skriva en kortare uppsats om ett ämne som de fritt får välja inom vissa ramar. Uppsatsen ska vara på högst 400 ord och ska skrivas utanför schemalagd undervisningstid. Eleverna har blivit informerade om att det inte är tillåtet att kopiera texter och bilder från internet och lägga in detta i sina arbeten utan att mycket tydligt ange källan. När eleverna lämnat in sina uppsatser visar det sig att en elevs uppsats till över 80 % utgörs av ett innehåll som är direkt kopierat från internet. a. Vad gör läraren? b. Vad kan skolan göra om eleven fuskat på ett liknande sätt tidigare? c. Har det någon betydelse för skolans agerande om eleven fyllt 18 år eller inte?

3 3. Särskilt stöd Några veckor in på vårterminen i första årskursen blev en elev sjuk. Eleven var frånvarande från skolan under en vecka och kunde då inte göra något skolarbete. Därefter var eleven i skolan en vecka, varefter eleven på nytt var frånvarande en vecka. Denna gång gällde det en tidigare beviljad ledighet av rektor. Under ledigheten var eleven med sin familj på en semesterresa till Kanarieöarna. Några dagar efter återkomsten till skolan kontaktades läraren i ett yrkesämne av elevens ena förälder. Föräldern ville att eleven skulle få särskilt stöd i yrkesämnet p.g.a. att viktiga utbildningsmoment hade övats under de båda veckor som eleven varit borta. Läraren bekräftade för föräldern att eleven hamnat efter övriga elever i klassen i detta yrkesämne p.g.a. frånvaron. Fråga: a. Vad gör läraren? b. Om eleven vill gå om kursen har eleven då rätt att göra det? c. Kan skolan erbjuda eleven att gå om kursen men i övrigt inte erbjuda särskilt stöd?

4 4. att utvecklas så långt som möjligt En heltidsarbetande lärare har innevarande läsår stora klasser. I en av dessa klasser är spridningen i elevernas ambitionsgrad stor. Läraren har lagt ner proportionellt mycket tid på ca 5 6 elever i klassen, för att dessa ska ha möjlighet att nå kunskapskravet E för kursen. När ca två tredjedelar av den schemalagda tiden för kursen gått, uppvaktar fyra andra elever i klassen läraren. Dessa har hittills utvecklat sina kunskaper väl, presterat goda studieresultat och befinner sig på B eller möjligen C-nivå ifråga om kunskapskrav. Eleverna vet att de enligt 3 kapitlet skollagen har rätt att utvecklas så långt som möjligt. De vill nu ha hjälp och stimulans för att nå A-nivå för kursens kunskapskrav. Fråga: a. Vad gör läraren? b. Vad innebär uttryckssättet så långt som möjligt i skollagen? c. Kan läraren säga nej till eleverna när de vill ha hjälp och stimulans för att nå A-nivån?

5 5. Omhändertagande av föremål 1 En elev skickar sms under en lektion där läraren leder ett samtal om den politiska utvecklingen i södra Europa. Läraren: Stäng omedelbart av din mobil. Eleven: Ok. Fem minuter senare får eleven ett sms och börjar svara på det. Läraren: Ge mig din mobil. Lägg den här på bordet. Eleven gör det. När lektionen är slut tar läraren med sig mobilen och lämnar in den på skolans expedition. a. Har läraren handlat i enlighet med skollagen? b. När kan eleven få tillbaka sin mobil? c. Anta att eleven i exemplet istället för att lägga mobilen på bordet lägger den i sin väska. Läraren tar därefter mobilen ur väskan och lägger den på bordet. När lektionen är slut tar läraren med sig mobilen och lämnar in den på skolans expedition. Har läraren stöd i lagstiftningen för sitt agerande?

6 6. Omhändertagande av föremål 2 Det sägs att en 17-årig elev har en kniv med sig till skolan och en lärare har genom andra elever fått reda på detta. Läraren söker upp eleven och de har ett enskilt samtal. Läraren: Jag vet att du har en kniv på dig. Jag vill att du tar upp den och räcker den till mig med skaftet först. Nu! Eleven (upprörd): Jag har ingen kniv. Läraren: Då får du följa med till rektorsexpeditionen. Där ringer vi dina föräldrar, så får de komma och prata med dig. Eleven: Ok. Senare på rektorsexpeditionen visar det sig att eleven har en kniv i fickan. a. Kunde läraren ha agerat på något lämpligare sätt? b. Vad bör skolan vidta för åtgärder? c. Vad bör skolan vidta för åtgärder om eleven fyllt 18 år? d. När får eleven tillbaka sin kniv?

7 7. Elevföreträdare På en skola finns det två ambitiösa elever. Båda är mycket engagerade i att nå goda studieresultat och presterar bra. De är även valda elevskyddsombud. En tisdag i oktober är de på en utbildning för elevskyddsombud. Det är en utbildning som kommunen organiserat för alla elevskyddsombud på sina nio skolor. Dagen efter utbildningen söker de båda eleverna upp en av sina lärare. Till läraren framför de önskemålet att de ska få extra undervisning då de båda dagen innan var borta från undervisningen p.g.a. utbildningen för elevskyddsombud. De båda eleverna avser att uppsöka ytterligare två lärare i samma ärende. a. Har de båda eleverna rätt att få extra undervisning i något ämne p.g.a. att de var borta på utbildning för elevskyddsombud i perspektiv av att de redan är framgångsrika i sina studier och borde kunna tillgodogöra sig det de missat utan extra undervisning? b. Anta att eleverna får nej av sina lärare att få extra undervisning och de i stället vänder sig till skolans rektor. Kan då hon eller han beordra de berörda lärarna att ge de båda eleverna extra undervisning?

8 8. Kostnad för elev Två lärare planerar att ta med sina elever på en studieresa till en vänskola i A-stad. Resan kommer att vara i fyra dagar och inkluderar ett ambitiöst program där eleverna får tillfälle att ta del av ortens kultur- och samhällsliv. Den är upplagd på ett sådant vis att eleverna i hög grad får tillfälle att träna informationssökning och kommunikation. Det sker genom att eleverna individuellt ska utföra olika uppdrag i staden. Vidare ska de bevista en teaterföreställning och därefter i smågrupper samtala med skådespelarna om innehållet. En natt ska de övernatta parvis hos vänskolans värdfamiljer, vilket ger tillfälle till vardaglig konversation. Resan omfattar även ett par besök på museer. Det är skolan som via en fond finansierar hela resan inkluderande resa och uppehälle. I god tid innan avresan har de båda lärarna informerat eleverna att skolan inte har möjlighet att finansiera teaterbesöket och de båda besöken på museer. För dessa aktiviteter förväntar sig lärarna att eleverna betalar vardera 250 kr. Tre elever protesterar mot detta och anser sig inte ha råd med detta. En av de tre elevernas föräldrar kontaktar dessutom en av lärarna och meddelar att sonen kommer att vara hemma från resan, då familjen anser att det är skolans sak att bekosta hela resan. a. Vad svarar läraren när denne blir kontaktad av de tre eleverna som inte anser sig ha råd att betala? b. Vad svarar läraren när denne blir kontaktad av de tre elevernas föräldrar? c. Gör skolan rätt i att ta betalt av eleverna för vissa aktiviteter?

9 9. Elev i svårigheter Lärarna märker ganska snart att en elev har svårigheter att klara av skolarbetet. Eleven är snäll och trevlig, men kommer ofta för sent, har inte med sig det som behövs för lektionerna och hänger inte med. Lärarna är bekymrade men det tar ett tag innan de börjar prata med varandra om detta. Därför går det ganska lång tid innan en av lärarna talar om för rektor att eleven har svårigheter att klara av skolarbetet. Det finns inget dokumenterat om att eleven har någon diagnos och från grundskolan har man inte sagt något särskilt. Rektorn ber läraren att skriva ett underlag till ett åtgärdsprogram för sitt ämne. Läraren gör detta. Åtgärdsprogrammet beskriver särskilt stöd i form av att eleven ska gå till skolans så kallade mattestuga en gång i veckan. Elevens föräldrar kommer på utvecklingssamtal under våren i årskurs ett. De undrar varför skolan inte har hjälpt deras barn mer och vill att denne ska få mer hjälp. Skolan säger att de inte kan göra mer och att det är elevens ansvar att följa åtgärdsprogrammet. a. Hur ska personal vid en skola agera så snart man befarar att en elev inte når kunskapskraven för betyget E för en kurs? b. Vad ska stå i ett åtgärdsprogram? c. Kan man överklaga ett åtgärdsprogram? d. Har elever som inte har en konstaterad diagnos rätt att få särskilt stöd?

10 10. Sekretess och tystnadsplikt Studiesituationen gällande en elev på en skola är komplex och problematisk. Eleven är helt ointresserad av studier, är mycket frånvarande och har tämligen stora humörsvängningar. Eleven är ibland inbunden och tyst för att vid andra tillfällen vara utagerande och nästan aggressiv. Rektor beslutar att kalla till ett möte med eleven, dennes föräldrar, mentor, ytterligare en lärare som har eleven mycket i undervisningen samt skolkurator. Mötet äger rum, och det blir ett bra möte, som ger goda förklaringar till elevens beteende. Vid mötet ges information om elevens uppväxtförhållanden och hemsituation. Någon vecka efter mötet har en av mötesdeltagarna berättat för en utomstående om elevens uppväxtförhållanden och hemsituation. Denne har i sin tur fört informationen vidare, så att den kom till kännedom för elevens klasskamrater. a. Om det var rektor som berättat för en utomstående om mötets innehåll, har denne i så fall brutit mot sekretess och tystnadsplikt? b. Om det var mentor som berättat för en utomstående om mötets innehåll, har denne i så fall brutit mot sekretess och tystnadsplikt? c. Om det var den andra närvarande läraren som berättat för en utomstående om mötets innehåll, har denne i så fall brutit mot sekretess och tystnadsplikt? d. Om det var skolkuratorn som berättat för en utomstående om mötets innehåll, har denne i så fall brutit mot sekretess och tystnadsplikt? e. Om det var någon av föräldrarna som berättat för en utomstående om mötets innehåll, har denne i så fall brutit mot sekretess och tystnadsplikt? f. Om det var eleven själv som berättat för en utomstående om mötets innehåll, har denne i så fall brutit mot sekretess och tystnadsplikt?

11 11. Rektors delegering till lärare En rektor vid en skola har sedan flera år uppdragit till en lärare att lägga schema. Denna uppgift har läraren utfört till stor belåtenhet för rektor och övriga lärare och har därför nu fått rektors delegation på schemaläggningen. I början på höstterminen 2012 är dock en deltidsarbetande lärare missnöjd med schemat avseende den egna undervisningen. Den ligger i ett par fall på dagar och tider som läraren inte tycker passar den egna privatsituationen och som läraren under flera år haft undervisningsfria. Läraren vänder sig till schemaläggaren och beskriver för denne sin situation och sina önskemål. Schemaläggaren vill inte ändra schemat. Läraren går då till rektor och framför till denne sitt önskemål. a. Vad svarar rektorn läraren? b. Anta att lärarens önskemål inte tillgodoses. Kan då läraren neka att undervisa på de dagar och tider som läraren haft undervisningsfria under flera år?

12 12. Yrkesintroduktion En elev har blivit antagen till yrkesintroduktion vid en gymnasieskolas introduktionsprogram. I början på höstterminen upprättas för eleven en individuell studieplan. Detta görs vid ett möte med eleven, dennes vårdnadshavare och en lärare vid skolan. En viktig utgångspunkt var vid detta möte elevens bakgrund och förutsättningar. En tid efter det att studieplanen var upprättad kontaktar elevens föräldrar skolan. De meddelar läraren att de ordnat med ett avlönat arbete på halvtid åt sitt barn. Beträffande studieplanen vill de att den upphävs och att eleven på den andra halvtiden praktiserar någonstans på ett ställe som ordnas av skolan. a. Hur agerar läraren? b. Är det möjligt för elever som går yrkesintroduktion att arbeta med lön på halvtid med hänsyn till att ett arbete ökar elevens möjlighet att få ett tillsvidarearbete? c. Kan skolan avstå från att upprätta en studieplan om det är elevens och dess vårdnadshavares önskan?

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag.

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag. Handbok elev 2015-2016 SJUKANMÄLAN Sjukanmälan gör du så här: Ring 0526 170 892 ( automatisk telefonsvarare) eller anmäl via Dexter. OBS! Vårdnadshavare ska ringa för omyndiga elever Du blir uppmanad att

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen Kvalitetsgranskning Rapport 2014:09 Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD Skolinspektionens rapport 2014:09 Diarienummer 400-2012:524 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henrikson Innehåll

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra?

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Anmälan Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Att anmäla en misstanke om t ex barnmisshandel, föräldrars missbruk

Läs mer

Borås Stad Dalsjöskolan

Borås Stad Dalsjöskolan Borås Stad Dalsjöskolan Skolan skall klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter som elever och deras vårdnadshavare har

Läs mer

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den?

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den? Särskolan hur fungerar den? 1 SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Förskola I förskoleåldern deltar barnen i ordinarie förskoleverksamhet. Förskoleklass För barn i förskoleklass

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2013:5. Studie- och yrkesvägledning i grundskolan

Kvalitetsgranskning Rapport 2013:5. Studie- och yrkesvägledning i grundskolan Kvalitetsgranskning Rapport 2013:5 Studie- och yrkesvägledning i grundskolan Skolinspektionens rapport 2013:5 Diarienummer 400-2011:3033 Stockholm 2013 Foto: Monica Ryttmarker Innehåll Sammanfattning 6

Läs mer

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen 2014-02-06 Denna rapport är ett

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium.

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Elevhandbok Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Du hittar här olika uppgifter gällande praktiska frågor och rutiner på Solna Gymnasium. Vår förhoppning

Läs mer

2. Tecken, signaler och situationer

2. Tecken, signaler och situationer 2. Tecken, signaler och situationer Skolan är en miljö där olika tecken på att elever lever inom en hederskontext kan upptäckas tidigt. Fast det är inte givet att lärare och skolpersonal uppmärksammar

Läs mer

Genomförd kvalitetsgranskning av undervisningen i moderna språk

Genomförd kvalitetsgranskning av undervisningen i moderna språk Beslut Kunskapsskolan Bagaregatan 6 611 31 Nyköping 2010-05-12 1 (14) Dnr: 40-2009:1853 Kunskapsskolan i Sverige AB Box 19246 120 08 Stockholm Genomförd kvalitetsgranskning av undervisningen i moderna

Läs mer

Platengymnasiet läsåret 2015/2016

Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Denna ABC är ett stöd för att lätt finna praktisk information, telefonnummer, skolans rutiner och regler. För övrig och uppdaterad information hänvisas till www.fronter.com/motala.

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

Från Mattesopa till Godkänd på MatteB kursen

Från Mattesopa till Godkänd på MatteB kursen SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN Från Mattesopa till Godkänd på MatteB kursen Attityder och metoder att få elever att vilja lära sig matematik Författare: Eva Friberg Artikel

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Denna broschyr tillhör: Till dig som söker asyl utan förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare SÅ HÄR FUNGERAR DET AT T SÖKA ASYL 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad

Läs mer

STÖDMATERIAL Introduktionsprogram

STÖDMATERIAL Introduktionsprogram STÖDMATERIAL Introduktionsprogram Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se Beställningsnummer: 11:1236

Läs mer

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts.

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts. PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016 Karro där kultur och vetenskap möts. Estetiska programmet Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Välkommen till Karolinska gymnasiet!

Läs mer

Stöd och stimulans i klassrummet

Stöd och stimulans i klassrummet Rapport 2014:2 Stöd och stimulans i klassrummet Rätten att utvecklas så långt som möjligt Skolinspektionens rapport 2014:2 Diarienummer 2011:6494 Stockholm 2014 Foto: Monica Ryttmarker Förord Skolinspektionen

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11. Inte enligt mallen. Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11. Inte enligt mallen. Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11 Inte enligt mallen Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd Skolinspektionens rapport 2012:11 Diarienummer 40-2011:1445 Stockholm

Läs mer

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige 5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige Innehåll Olika sätt att leva ihop Vårdnad av barn Föräldrarollen Ekonomiskt stöd till familjer Socialtjänstlagen Barnomsorg Grundskola Gymnasium Skolan och

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Elevhandbok Information till elever och föräldrar läsåret 2015/2016

Elevhandbok Information till elever och föräldrar läsåret 2015/2016 Elevhandbok Information till elever och föräldrar läsåret 2015/2016 Elevhandboken finns också på www.vasbygymnasium.se Innehåll Välkommen till Väsby nya gymnasium Vision Organisation Information A Ö Elevomsorg

Läs mer

2015-01-14. Välkommen. till ett nytt läsår på. Elevinformation inför läsåret 2014-2015

2015-01-14. Välkommen. till ett nytt läsår på. Elevinformation inför läsåret 2014-2015 1 2015-01-14 Välkommen till ett nytt läsår på Elevinformation inför läsåret 2014-2015 2 Välkomna till Önnestadsgymnasiet! Vill med några enkla ord hälsa alla hjärtligt välkomna till Önnestadsgymnasiet.

Läs mer

ELEVHANDBOK. Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15.

ELEVHANDBOK. Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15. ELEVHANDBOK Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15 Hösttermin 2014: tisdag 19 augusti fredag 19 december Höstlov: v. 44, måndag 27okt fredag

Läs mer

Utvecklingssamtalet Hur går det för ditt barn i skolan?

Utvecklingssamtalet Hur går det för ditt barn i skolan? Utvecklingssamtalet Hur går det för ditt barn i skolan? Utvecklingssamtalet En gång varje termin ska du och ditt barn träffa läraren eller klassföre ståndaren för att ha ett utvecklingssamtal. Samtalet

Läs mer

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige 5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige Innehåll Olika sätt att leva ihop Att ta hand om barn och unga Barnomsorg Grundskola Gymnasieskola Skolan och demokrati Ekonomiskt stöd till familjer Foto:

Läs mer