SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden"

Transkript

1 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdes protokoll Sidan 1 av 20 Plats och tid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Övriga Utsedda att justera Turebergsrummet 18:00-20:10 Ajournering klockan Björn Karlsson (M) Birgitta Sturesson (M) Mona Jacobs (M) Anna-Lena Johansson (FP) Gun-Lis Roos (FP) Eva Ireblad (KD) Harriet Goliath (SP) Richard Meyer (S) Ingrid Måhl (MP) Siv Gustavsson (S) Anne-Marie Leijon (S) för Siv Gustavsson (S) Jan Kvistrum (M) Tobias Nehm (M) Henrik Ulfvarson (M) Carin Lindeli (KD) Tahir Qureshi (V) Tf. förvaltningschef Lars Davidsson, avdelningschef för socialkontoret Elisabeth Bengtsson 28, avdelningschef för funktionshinder Anette Ceder, avdelningschef för administrativa avdelningen Katarina Salomonsson, utredare Sofia Clarin 34, kvalitetsansvarig Anette Bolinder 34, kommunikatör Viggo Ström och nämndsekreterare Leila Koivumäki Richard Meyer (S) Turebergshuset Paragrafer Sekreterare Leila Koivumäki Ordförande Justerare 1

2 Sidan 2 av 20 Bevis/Anslag Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 34 Omedelbar justering Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Vård- och omsorgskontoret, plan 10, Turebergshuset Underskrift Leila Koivumäki Bevis/Anslag Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla , Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Vård- och omsorgskontoret, plan 10, Turebergshuset Underskrift Leila Koivumäki

3 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Sidan 3 av 20 Innehållsförteckning Upprop 25 Godkännande av dagordning 26 Justering 27 Information om ensamkommande flyktingbarnen som 28 flyttar till Edsbergs äldreboende, Elisabeth Bengtsson, avdelningschef, socialkontoret Vård- och omsorgsnämndens arvodesberättigade tillfällen komplettering Vård- och omsorgsnämndenes risk och sårbarhetsanalys Beslut om budgetuppdrag 2013 benchmarking 31 Stimulansmedel e-hälsa Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsberättelser Förfrågningsunderlag för upphandling av drift av Ribbings 34 backes äldreboende Remiss av förfrågan om underlag till 35 ägarprövningsutredning 2014/0123 KS.604 Komplettering av kontaktpolitiker förteckning 36 Delegationsbeslut 37 Meddelande 38 Övriga frågor 39 Förvaltningschefens information till vård- och 40 omsorgsnämnden

4 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden 25/2014 Upprop Upprop genomfördes. Dnr 2014/0010 VON-1 Diariekod: 030 Sidan 4 av 20 26/2014 Dnr 2014/0011 VON-1 Diariekod: 030 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes under övriga frågor: Delade turer och brev gällande LSS-boenden. Sign. A, (&L >å:/il JM Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

5 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden 27/2014 Dnr 2014/0012 VON-1 Diariekod: 030 Sidan 5 av 20 Justering Till justerare valdes Richard Meyer (S). Protokollet justeras den 17 mars Sign. Ordf. P ML Justerare Exp. datum Sign.

6 &71 SOLLENTUNA KOMMUN Sidan 6 av 20 28/2014 Dnr VON 2014/0515 Information om ensamkommande flyktingbarnen som flyttar till Edsbergs äldreboende, Elisabeth Bengtsson, avdelningschef, socialkontoret Sammanfattning Avdelningschef för socialkontoret Elisabeth Bengtsson informerar kort om hur kommunen arbetar med flyktingbarnen och asylfrågor. I år ha Sollentuna kommun tar emot 6 stycken flyktingbarn/asylbarn som ska placeras i kommunen. Socialkontoret driver boendet men lägger ut driften på entreprenad. Socialkontoret placerar de ensamkommande flyktingbarnen i Edsbergs äldreboende på den våningsplanen som är tomt. Överläggning i vård- och omsorgsnämnden I ärendet yttrar sig Björn Karlsson (M), Mona Jacobs (M), Carin Lindell (KD), Eva Ireblad (KD) och Anna-Lena Johansson (FP). Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen.

7 J ~ SOLLENTUNA KOMMUN Sidan 7 av 20 29/2014 Dnr 2014/0007 VON-3 Diariekod: 145 Vård- och omsorgsnämndens arvodesberättigade tillfällen komplettering I ärendet föreligger tjänsteutlåtande från vård- och omsorgskontoret. Sammanfattning Utöver vård- och omsorgsnämndens sammanträden våren 2014 finns det planerade tillfällen där nämnden ska delta och som har anordnats av kommunstyrelsen: 1. Omvärldsanalys temakväll Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår att vård- och omsorgsnämnden beslutar följande: 1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att temakvällen Omvärldsanalys ger vård- och omsorgsnämndens deltagare rätt till arvode. 1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att temakvällen Omvärldsanalys ger vård- och omsorgsnämndens deltagare rätt till arvode. Tf. förvaltningschef Lars Davidsson Nämndsekreterare Leila Koivumäki Sign.

8 1^1 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Sidan 8 av 20 30/2014 Dnr 2013/0208 VON-2 Diariekod: 052 Vård- och omsorgsnämndenes risk och sårbarhetsanalys 2014 I ärendet föreligger tjänsteutlåtande från vård- och omsorgskontoret. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår att vård- och omsorgsnämnden beslutar följande: 1. Vård- och omsorgsnämnden antar vård- och omsorgsnärnndens riskoch sårbarhetsanalys 2014 samt kris- och säkerhetsplan. 2. Vård- och omsorgsnämnden överlämnar vård- och omsorgsnämndens risk- och sårbarhetsanalys 2014 till kommunfullmäktige. Sammanfattning Vård- och omsorgsnämnden har fått i uppdrag att ta fram en risk- och sårbarhetsanalys samt lokal krisledningsplan för vård- och omsorgsnämnden. Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap reglerar att kommuner ska ta fram en riskanalys och en krisledningsplan. Sollentuna kommuns krisberedskap bygger på tre principer: ansvarsprincipen, närhetsprincipen och likhetsprincipen. Vård- och omsorgsnämndens verksamheter är känsliga för störningar inom energi, transporter och kommunikation. De största riskerna som finns inom vård- och omsorgsnämndens ansvarsområden är våld mot personal och andra boende samt smitta. 1. Vård- och omsorgsnämnden antar vård- och omsorgsnämndens riskoch sårbarhetsanalys 2014 samt kris- och säkerhetsplan. 2. Vård- och omsorgsnämnden överlämnar vård- och omsorgsnämndens risk- och sårbarhetsanalys 2014 till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige Säkerhetschef Richard Buske Tf. förvaltningschef Lars Davidsson Avdelningschef för äldreomsorg Mona Zakeri Avdelningschef för funktionshinder Anette Ceder Avdelningschef för administrativa avdelningen Katarina Salomonsson Lokalsamordnare Christer Lobéus Sign. Exp. datum Sign.

9 in SOLLENTUNA KOMMUN Sidan 9 av 20 31/2014 Dnr 2012/0278 VON-23 Diariekod: 104 Beslut om budgetuppdrag 2013 benchmarking I ärendet föreligger tjänsteutlåtande från vård- och omsorgskontoret. Sammanfattning Vård- och omsorgsnämnden har av Kommunstyrelsen fått i budgetuppdrag 2013 att använda benchmarking som ett verktyg för att med hjälp av någon eller några framgångsrika kommuner utveckla nämndens verksamheter och effektiviteten. Kontoret informerade på nämnden den 5 november 2013 om utförd och planerad benchmarking gällande Särskilt boende för äldre. Den planerade benchlearningen är framskjuten till våren Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår att vård- och omsorgsnämnden beslutar följande: 1. Vård- och omsorgsnämnden noterar framtagen information om genomförd benchmarking gällande Särskilt boende för äldre 2. Vård- och omsorgsnämnden överlämnar framtagen information om genomförd benchmarking gällande Särskilt boende för äldre till Kommunfullmäktige 1. Vård- och omsorgsnämnden noterar framtagen information om genomförd benchmarking gällande Särskilt boende för äldre 2. Vård- och omsorgsnämnden överlämnar framtagen information om genomförd benchmarking gällande Särskilt boende för äldre till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige Tf. förvaltningschef Lars Davidsson Avdelningschef för äldreomsorg Mona Zakeri Avdelningschef för funktionshinder Anette Ceder Avdelningschef för administrativa avdelningen Katarina Salomonsson Förvaltningscontroller Monica Wall Kvalitetsansvarig särskilt boende för äldre Anette Bolinder Kvalitetsansvarig LSS Patrik Rosin Sign.

10 Sam manträdesdatu m Sidan 10 av 20 32/2014 Dnr 2014/0047 VON-2 Diariekod: 121 Stimulansmedel e-hälsa 2014 I ärendet föreligger tjänsteutlåtande från vård- och omsorgskontoret. Sammanfattning Som ett led i att förbättra kvaliteten i socialtjänsten har regeringen och SKL, Sveriges kommuner och landsting, gjort årliga överenskommelser. Kopplat till varje överenskommelse har regeringen via SKL utbetalt stimulansmedel för definierade användningsområden och mål. En betydande del av överenskommelsen rör kommunernas arbete med e-hälsa, som också syftar till att uppnå målen i den Digitala agendan. Även för 2014 finns möjlighet för länen/regionerna att via SKL söka stimulansmedel. Stimulansmedlen som kan sökas utgör för Stockholms län tillsammans 9,3 miljoner för verksamhetsutveckling med grundkravet att varje kommun i länet visar på beslut om att påbörja processen om "trygghet, service och delaktighet i hemmet" samt att övergå till digital teknik för trygghetslarmen och därmed kunna utnyttja nuvarande och kommande möjligheter för ökad trygghet, service och delaktighet i hemmet. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår att vård- och omsorgsnämnden beslutar följande: 1. Påbörja processen med att övergå till digital teknik för samtliga trygghetslarm och därmed skapa möjligheter för ökad trygghet, delaktighet och service i hemmet. 2. Ge vård- och omsorgskontoret i uppdrag att ta fram en långsiktig plan för finansiering, organisation och samverkan inom området e- Hälsa. 3. Överlämna vård- och omsorgsnämndens beslut gällande Stimulansmedel e-hälsa 2014 till KSL. Överläggning i vård- och omsorgsnämnden I ärendet yttrar sig Björn Karlsson (M) och Henrik Ulfvarson (M). 1. Påbörja processen med att övergå till digital teknik för samtliga trygghetslarm och därmed skapa möjligheter för ökad trygghet, delaktighet och service i hemmet.

11 SOLLENTUNA KOMMUN i / i i_ " i % Vård - och omsorgsnämnden Sidan 11 av Ge vård- och omsorgskontoret i uppdrag att ta fram en långsiktig plan för finansiering, organisation och samverkan inom området e-hälsa. 3. Överlämna vård- och omsorgsnämndens beslut gällande Stimulansmedel e-hälsa 2014 till KSL. Kommunförbundet KSL Tf. förvaltningschef Lars Davidsson Avdelningschef för äldreomsorg Mona Zakeri Avdelningschef för administrativa avdelningen Katarina Salomonsson Kvalitetsansvarig Monika Linderstål Utredare Micael Svanström Sign.

12 SOLLENTUNA KOMMUN Sidan 12 av 20 33/2014 Dnr 2014/0033 VON-3 Diariekod: 104 Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsberättelser 2013 I ärendet föreligger tjänsteutlåtande från vård- och omsorgskontoret. Sammanfattning Vård- och omsorgsnämnden sammanfattar det gångna kvalitetsåret i en kvalitetsberättelse i enlighet med Socialstyrelsens föreskrift om Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår att vård- och omsorgsnämnden beslutar följande: 1. Vård- och omsorgsnämnden noterar framtagen Kvalitetsberättelse år Överläggning i vård- och omsorgsnämnden I ärendet yttrar sig Björn Karlsson (M), Eva Irebiad (KD) och Ingrid Måhl (MP). 1. Vård- och omsorgsnämnden noterar framtagen Kvalitetsberättelse år 2013 med tillägg att i missivet till kommunens svar också skriva in att nämnden har beslutat om värdighetsgarantier för hemtjänsten. Kommunfullmäktige Tf. förvaltningschef Lars Davidsson Avdelningschef för äldreomsorg Mona Zakeri Avdelningschef för funktionshinder Anette Ceder Avdelningschef för administrativa avdelningen Katarina Salomonsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Ann-Mari Godeberg Förvaltningscontroller Monica Wall Kvalitetsansvarig särskilt boende för äldre Anette Bolinder Kvalitetsansvarig hemtjänst Monika Linderstål Kvalitetsansvarig LSS Patrik Rosin

13 SOLLENTUNA KOMMUN N$fe\ Vård- och omsorgsnämnden Sidan 13 av 20 34/2014 Dnr 2013/0236 VON-2 Diariekod: 884 Förfrågningsunderlag för upphandling av drift av Ribbings backes äldreboende I ärendet föreligger tjänsteutlåtande från vård- och omsorgskontoret. Sammanfattning Vård- och omsorgskontoret har arbetat fram förslag till förfrågningsunderlag för upphandling av driften på Ribbings backes äldreboende. Vård- och omsorgskontoret har genomfört ett utvecklingsarbete för att förbättra förfrågningsunderlagen för driftsentreprenader inom särskilt boende. Målet har varit att skapa bättre förutsättningar för ökad kvalitet på vården och omsorgen inom särskilt boende. Det genomförda utvecklingsarbetet har, i föreslaget förfrågningsunderlag, bland annat utmynnat i att förankra de nyckelområden som finns beslutade i Äldreplanen, ett reviderat avsnitt om måltider samt en ny skrivning kring hemtjänstinsatser för parboende. Vård- och omsorgskontoret har också reducerat antal ska-krav i förfrågningsunderlaget med syfte att ge utförare större frihet att själva formulera och ge förslag på arbetssätt i anbudet. Överläggning i vård- och omsorgsnämnden I ärendet yttrar sig Björn Karlsson (M), Richard Meyer (S), Ingrid Måhl (MP), Harrieth Goliath (SP) och Anna-Lena Johansson (FP). Proposition Ordföranden ställer proposition om bifall till arbetsutskottets förslag och finner att nämnden beslutar enligt förslaget. Ordföranden ställer proposition om bifall till Richard Meyers (S), Anne- Marie Leijon (S), Harriet Goliaths (SP) och Ingrid Måhls (MP) yrkande om ändrad text i avsnitt 8.9 arbetsgivaransvar och finner att vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt kontorets förslag. Ordföranden ställer proposition om bifall till Anna-Lena Johansson (FP) yrkande om att nämnden noterar att texten om arbetsgivaransvar ser olika ut i olika förfrågningsunderlag och finner att vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt förslaget.

14 IT! SOLLENTUNA KOMMUN Ä>JVård- och Sidan 14 av Vård- och omsorgsnämnden godkänner förslag till förfrågningsunderlag enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtande Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningschefen för vård- och omsorgskontoret i uppdrag att tillsammans med upphandlingsenheten inleda upphandlingen av Ribbings backes äldreboende enligt tjänsteutlåtandets och förfrågningsunderlagets inriktning och principer. 3. Vård- och omsorgsnämnden ger vård- och omsorgskontoret i uppdrag att se över formerna för rehabiliteringsinsatser i särskilt boende inklusive Äldrerehabs uppdrag och organisation. 4. Vård- och omsorgsnämnden noterar att texten om arbetsgivaransvar ser olika ut i olika förfrågningsunderlag. 5. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Bilagor: 2. Yrkande från Richard Meyer (S), Anne-Marie Leijon (S), Harriet Goliath (SP) och Ingrid Måhl (MP). Upphandlingsenheten Tf. förvaltningschef Lars Davidsson Avdelningschef för äldreomsorg Mona Zakeri Avdelningschef för funktionshinder Anette Ceder Avdelningschef för administrativa avdelningen Katarina Salomonsson Utredare Sofia Clarin Sign.

15 Koivumäki, Leila Från: Skickat: Till: Amne: den 10 mars :25 Koivumäki, Leila; textändring till upphandlingen 3^ Hej S kommer yrka på ändring av texten i avsnitt 8.9 arbetsgivaransvar till följande text: "8.9 Arbetsgivaransvar Utföraren svarar för alla kostnader för t.ex. löner, sociala avgifter och andra avtalsenliga eller lagstadgade löneomkostnader. Utföraren är ensam arbetsgivare för den egna personalen och är ensam bärare av arbetsgivaransvaret i förhållande till dennes personal. Utföraren är skyldig att vidta åtgärder så att inte lag eller gällande svenska kollektivavtal för arbetet åsidosätts. Om utföraren inte tecknat svenskt kollektivavtal skall ändå motsvarande villkor gälla för utförarens anställda. Detsamma ska gälla för eventuella underleverantörer som utföraren anlitat för att fullgöra avtalet. Utföraren ska redovisa sina eventuella kollektivavtalsförhållanden inklusive kollektivavtalade försäkringar eller andra träffade överenskommelser." Hälsningar Richard

16 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Sidan 15 av 20 35/2014 Dnr 2014/0068 VON-2 Diariekod: 013 Förfrågan om underlag till ägarprövningsutredning - remissvar I ärendet föreligger tjänsteutlåtande från vård- och omsorgskontoret. Sammanfattning Ägarprövningsutredningen tillsattes i december Utredningen ska utreda vilka krav som kan och bör ställas på dem som äger och driver företag inom välfärdssektorn (Dir. 2012:131). Syftet är att säkra samhällets krav på att aktörer inom vård, skola och omsorg har ett långsiktigt och seriöst engagemang och bedriver en god och högkvahtativ verksamhet. Den 16 februari 2014 fick utredningen tilläggsdirektiv (Dir. 2014:4). Av tilläggsdirektivet framgår bl.a. att ett slutbetänkande ska lämnas senast den 1 november Överläggning i vård- och omsorgsnämnden Ajournering klockan I ärendet yttrar sig Björn Karlsson (M). 1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar dra ur ärendet och delgerar till arbetsutskottet för att besluta i ärendet. jjk i f e UL

17 ST] SOLLENTUNA KOMMUN ÄsJVård- och omsorgsnämnden Sidan 16 av 20 36/2014 Dnr 2014/0023 VON-3 Diariekod: 710 Komplettering av kontaktpolitiker förteckning Sammanfattning Komplettering av kontaktpolitiker förteckningen eftersom det finns några luckor som behöver fyllas ut. Genomgång av vilka ledamöter som kan ta flera uppdrag. Överläggning i vård- och omsorgsnämnden I ärendet yttrar sig Björn Karlsson (M), Eva Irebiad (KD), Henrik Ulfvarson (M), Harriet Goliath (SP), Jan Kvistrum (M), Gun-Lis Roos (FP), Carin Lindeli (KD), Ingrid Måhl (MP) och Anna-Lena Johansson (FP). 1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förteckningen med kompletteringarna. Vård- och omsorgsnämnden

18 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden 37/2014 Sidan 17 av 20 Delegationsbeslut Synpunkter på planprogram for fastigheterna Esset 1, 2, 3,4 och 5. Ribbings väg, Edsberg. Dnr 2014/0057 VON Godkännande av Vemano Hemtjänst KB Dnr 2013/0092 VON Godkännande av Delux Living - vård och omsorg Ab Dnr 2013/0092 VON Godkännande av Ansvarsfull Omsorg AB Dnr 2013/0092 VON Meddelandena läggs till handlingarna Sign. Ordf. /fri %JiL U Justerare Exp. datum Sign.

19 än SOLLENTUNA KOMMUN Sidan 18 av 20 38/2014 Meddelande Samverkansprotokoll Dnr 2014/0044 VON Revidering av budget 2014 KF-beslut 21/2014 Dnr 2013/0090 VON Beslut från fullmäktige 22/ Redovisning av kommunstyrelsens uppdrag Dnr 2014/0016 VON KS-beslut intern kontroll - KS 32/2014 Dnr 2013/0220 VON KS-beslut om informationssäkerhet, KS 26/2014 Dnr 2014/0016 VON KS-beslut internationaliseringsbidrag - KS 27/2014 Dnr 2014/0016 VON KS-beslut medborgardialog - KS 33/2014 Dnr 2014/0016 VON Meddelandena läggs till handlingarna

20 ST] SOLLENTUNA KOMMUN Sidan 19 av 20 39/2014 Dnr 2014/0013 VON-1 Diariekod: 029 Övriga frågor Delade turer Anna-Lena Johansson (FP) ställer frågan om det finns utförare som har delade turer? Vård-och omsorgsnämndens beslut: 1. Vård- och omsorgsnämnden ger kontoret i uppdrag att reda på detta och återkomma med svar till nästa sammanträde. Brev gällande LSS-boende Brev har skickats till vård- och omsorgsnämnden som avser placeringar till LSS-boenden. Arbete pågår mellan vård- och omsorgskontoret och trafikoch fastighetskontoret hur problematiken kan lösas både på kort- och långsiktigt. : 2. Arbetsutskottet har tagit del av informationen.

21 ST1 SOLLENTUNA KOMMUN Sidan 20 av 20 40/2014 Dnr 2014/0014 VON-1 Diariekod: 021 Förvaltningschefens information till vård- och omsorgsnämnden Månadsrapport Tf. förvaltningschef Lars Davidsson informerar hur ekonomiska läget ser ut både för vård- och omsorgsnämnden och produktionsuppdraget. Kvalitetsutmärkelser Tf. förvaltningschef Lars Davidsson informerar att kontoret arbetar med att se över kvalitetsutmärkelserna. Kontoret återkommer med redovisning och förslag till fortsatt uppdrag. Kvalitetsuppföljningar Tf. förvaltningschef Lars Davidsson informerar att till nästa nämndsammanträde presenteras planering av kvalitetsuppföljningar från marknadsavdelningen. Tors Backe - uppdrag Tf. förvaltningschef Lars Davidsson informerar om pågående arbete rörande Tors Backe och återkommer med förslag vid utökat uppdrag gällande Tors Backe. : 1. Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen.

SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämnden

SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämnden Sidan 1 av 17 Plats och tid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Övriga Rotebrorummet 18:00-19:25 Björn Karlsson (M) Birgitta Sturesson

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämnden

SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämnden Sidan 1 av 16 Plats och tid Närvarande ledamöter Tureberg 18:00-20:40 Anna-Lena Johansson (FP) Birgitta Sturesson (M) Jan Kvistrum (M) Mona Jacobs (M) Jan Elshult (M) Britt-Inger Kajnäs (FP) Eva Ireblad

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämnden

SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämnden Sidan 1 av 31 Plats och tid Närvarande ledamöter Rotebrorummet 16:00-17:40 Björn Karlsson (M) Brigitta Sturesson (M) Mona Jacobs (M) Anna-Lena Johansson (FP) Gun-Lis Roos (FP) Eva Ireblad (KD) Harriet

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Eva Carlsson Tjänsteutlåtande 2013-05-24 Sidan 1 av 3 Dnr 2013/0261 KS-3 Diariekod: 711 Kommunstyrelsen Införande av LOV-bostad med särskild service och korttidstillsyn

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-05-21 Sidan 1 av 18

Sammanträdesdatum 2015-05-21 Sidan 1 av 18 Sidan 1 av 18 Plats och tid Närvarande ledamöter Nytorpsrummet 18:05-21:10 Anna-Lena Johansson (FP) Mona Jacobs (M) Jan Elshult (M) Britt-Inger Kajnäs (FP) Gunilla Hultman (S) Gunnar Ljungberg (S) Ingrid

Läs mer

Extra utskick Sammanträdeshandlingar

Extra utskick Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Extra utskick Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-27 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Kallelse Sidan 1 av 2 Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Lennart Gabrielsson (FP) Sonia Lunnergård (KD) Swapna Sharma (S) Marie Hård (M) Agneta Fraser (M) Anders Hultkvist (M) Gunnar Ljungberg (S)

Lennart Gabrielsson (FP) Sonia Lunnergård (KD) Swapna Sharma (S) Marie Hård (M) Agneta Fraser (M) Anders Hultkvist (M) Gunnar Ljungberg (S) Sidan 1 av 11 Plats och tid Rotebrorummet, plan 13, kl. 18:15-18:45 Närvarande ledamöter Lennart Gabrielsson (FP) Sonia Lunnergård (KD) Swapna Sharma (S) Marie Hård (M) Agneta Fraser (M) Anders Hultkvist

Läs mer

Sonia Lunnergård (KD) Marie Hård (M) Richard Meyer (S) Anders Hultkvist (M) Moa Rasmusson (L) Johan Edlund (L) Karin Lundqvist (S)

Sonia Lunnergård (KD) Marie Hård (M) Richard Meyer (S) Anders Hultkvist (M) Moa Rasmusson (L) Johan Edlund (L) Karin Lundqvist (S) Sidan 1 av 12 Plats och tid Bergendal konferensanläggning kl. 08:30-08:40 Närvarande ledamöter Sonia Lunnergård (KD) Marie Hård (M) Richard Meyer (S) Anders Hultkvist (M) Moa Rasmusson (L) Johan Edlund

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämnden 2011-12-13 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Kallelse Sidan 1 av 4 Vård- och omsorgsnämnden kallas till

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-08-25 Sidan 1 av 18

Sammanträdesdatum 2015-08-25 Sidan 1 av 18 Sidan 1 av 18 Plats och tid Rotebrorummet, plan 13 18:15-19:05 Närvarande ledamöter Sonia Lunnergård (KD) Marie Hård (M) Richard Meyer (S) Agneta Fraser (M) Anders Hultkvist(M) Moa Rasmusson (FP) Johan

Läs mer

é 3b. i SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sidan 1 av 19

é 3b. i SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sidan 1 av 19 Sammanträdesprotokoll Sidan 1 av 19 Plats och tid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Övriga Utsedd att justera Turebergsrummet, plan

Läs mer

Kommunstyrelsens miljöutskott

Kommunstyrelsens miljöutskott Sidan 1 av 13 Plats och tid Rotebrorummet 9:00-11:00 Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Övriga Utsedda att justera Ordförande Carina

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämnden 2012-03-20 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Kallelse Sidan 1 av 3 Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (12)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (12) 2014-03-12 1 (12) Plats och tid Älmhults kommunhus 12 mars 2014 kl. 13.00 14.45 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C), t.o.m. 30 Viktor Emilsson

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum Sidan 1 av 18

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum Sidan 1 av 18 Sidan 1 av 18 Plats och tid Rotebrorummet plan 13 18:15-20:15 Närvarande ledamöter Rotebrorummet plan 13 18:15-20:15 Sonia Lunnergård (KD) Marie Hård (M) Richard Meyer (S) Anders Hultkvist(M) jäv 98 Moa

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-03-16 1(10) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.10 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Per Thorsell (M) Lise Lidbeck (FP) Gunvor Hanson

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Handikapprådet

SOLLENTUNA KOMMUN Handikapprådet Sam m anträdesdatum Sidan 1 av 9 Plats och tid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Turebergshuset, Turebergsrummet Kl. 18:35-19:50 Birgitta Sturesson (M) Karin Rudling (FP) Monica Sveningsson (HSO,

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-28

Socialnämnden 2014-11-28 Socialnämnden 2014-11-28 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.30-11.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Läs mer

Kenneth Tinglöf (KD)

Kenneth Tinglöf (KD) Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-09-30 Plats och tid: Folkets hus i Trosa, 12.30 16.00 ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Martina Johansson (C), ordf. Ricken

Läs mer

Rose-Marie Henriksson. Ann-Charlott Svensson. Rose-Marie Henriksson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ:

Rose-Marie Henriksson. Ann-Charlott Svensson. Rose-Marie Henriksson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Hemvårdsnämnden 2010-08-11 1(7) Plats och tid: Södra vägen 5, Stora sammanträdesrummet, kl 16:00 17:45 Beslutande: Ann-Charlott Svensson (M), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Hanne Jönsson (M) Tord

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Per Almberg. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Per Almberg. Hans Bengtson Protokoll 1 (5) Plats och tid: Stadshotellet, Hudiksvall, kl. 08.30-08.45 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Per Almberg (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M)

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämnden 2015-06-16 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Kallelse Sidan 1 av 2 Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde Tid: 2015-06-16

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Socialnämnden

SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Socialnämnden Sidan 1 av 18 Plats och tid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Övriga Utsedda att justera Rotebrorummet, plan 13 18:15-19:00 Lennart

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-12-19 1(9) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 16.55 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Martin Normark (FP) Gunvor Hanson

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

Fullmäktigesalen, Stadshuset Kungsbacka. Marianne Kierkemann (M)

Fullmäktigesalen, Stadshuset Kungsbacka. Marianne Kierkemann (M) Nämnden för Äldreomsorg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Fullmäktigesalen, Stadshuset Kungsbacka Ledamöter Marianne Kierkemann (M), ordförande Ann Molander (FP), vice ordförande

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Valnämnden

SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Valnämnden Sidan 1 av 13 Plats och tid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Nytorpsrummet 18:30-20:00 Benkt Kullgard (M) Ordförande Roger Sjöberg

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/16 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30-16.30 Ajournering 14.45-15.00 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Eva Olofsson (C), vice ordförande Ingrid

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11)

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Plats och tid Beslutande Hörsalen 13:15-15:30 Gunnel Johansson (S) ordförande Dorothea Nilsson (M) Ingemar Steneteg (C) Alexander Engman (FP) Karl-Gustav Lindbäck (KV)

Läs mer

Plats och tid Ragnvald, Messingen, Love Almqvists torg 1 Måndagen den 24 mars 2014, klockan 18:

Plats och tid Ragnvald, Messingen, Love Almqvists torg 1 Måndagen den 24 mars 2014, klockan 18: Social- och äldrenämnden 2014-03-24 1 Plats och tid Ragnvald, Messingen, Love Almqvists torg 1 Måndagen den 24 mars 2014, klockan 18:00-18.40 Beslutande Ledamöter: Maria Fälth (KD) ordf. Lena Kanström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2002-03-20 1 (10) Björntorps konferensrum, kl 09.00-12.30

Vård- och Omsorgsnämnden 2002-03-20 1 (10) Björntorps konferensrum, kl 09.00-12.30 Vård- och Omsorgsnämnden 2002-03-20 1 (10) Plats och tid Björntorps konferensrum, kl 09.00-12.30 Beslutande Kerstin Eriksson Ann Svensson Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Hans Nilsson Britt-Marie Kärngren

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6 ) Socialutskottet 2014-04-03

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6 ) Socialutskottet 2014-04-03 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6 ) Plats och tid IFO:s sammanträdeslokal, torsdagen den 3 april 2014 kl 08.30-13.30 Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

PROTOKOLL från 1(6) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2012-03-22

PROTOKOLL från 1(6) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2012-03-22 PROTOKOLL från 1(6) Plats och tid: Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare: Personalföreträdare: Övriga: Utses att justera Ale Kommun kl 08:00 17:00 Boel Holgersson (C), ordf. Daniel Madsen (M) Ingela

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (18) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (18) Omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (18) Plats och sammanträdestid Beslutare Omsorgskontorets sammanträdesrum 2012-04-12 kl. 13:00 17:00 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) Anna-Lena Carlsson (c) Elisabeth Johansson

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-09-24 1(9) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-17.50 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Socialkontoret, Norrtälje, kl , Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, tisdagen den 15 september 2009

Socialkontoret, Norrtälje, kl , Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, tisdagen den 15 september 2009 NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Socialnämnden 2009-09-10 Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.10, 11.10-11.30 Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson,

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2011-11-22 203

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2011-11-22 203 2011-11-22 203 Plats och tid Häggenäs Sjukhem, kl 18.00 21.00 Beslutande Övriga deltagare Utses justera Henrik Kvennberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Jessica Ashworth, (m) ledamot Knut

Läs mer

Kommunhuset, Dalen Tisdagen den 21 april 2015 kl 18:00 21:35

Kommunhuset, Dalen Tisdagen den 21 april 2015 kl 18:00 21:35 2015-04-21 1 (19) Plats och tid ande Kommunhuset, Dalen Tisdagen den 21 april 2015 kl 18:00 21:35 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Linda Andersson (S) Adele Olander

Läs mer

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2014-03-24 20-26

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2014-03-24 20-26 Vård- och 20-26 2 Information och överläggningar 20. Anmälan av delegationsbeslut från februari 21. Kvalitetskrav för hemtjänst, särskilt boende och hemsjukvård 22. Införande av kvalitetsledningssystem

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 1(6) Tid och plats 2014-06-17 - i Kommunhuset klockan 13.00. Beslutande Madeleine Roos, (M) - ordförande Björn Zorec, (FP) - förste vice ordförande Patric Carlsson, (S) - andre vice ordförande Lennart

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S S S Pelle Pellby, kl 13.30-16.45,

Läs mer

Améle Jaiem (KD) Cecilia Axelsson (C) Roger Magnusson (S) Peter Söderlund (FP) Orvar Andersson (KD)

Améle Jaiem (KD) Cecilia Axelsson (C) Roger Magnusson (S) Peter Söderlund (FP) Orvar Andersson (KD) Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.20 ande Bengt Andersson (C), ordförande Siw Malmsten (FP), vice ordförande Susanne Johansson (S) Jan Hanna (S) Tomas Danielsson (M) Eva Hallberg (V) Bengt Ferm

Läs mer

Kommunstyrelsens miljöutskott

Kommunstyrelsens miljöutskott Sidan 1 av 7 Plats och tid Rotebrorummet 9:00-10:45 Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Övriga Utsedda att justera Ordförande Carina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-08-27 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 9.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Ingvor Regnemer

Läs mer

Bengt Svensson (s) Annika Kuparinen Larsson (s) Martin Johansson (s) Hagart Valtersson (c) 20d-26 Monica Knutsson (c)

Bengt Svensson (s) Annika Kuparinen Larsson (s) Martin Johansson (s) Hagart Valtersson (c) 20d-26 Monica Knutsson (c) NÄMNDEN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-11 1(12) Plats och tid: Kontoret för arbete och lärande, Parkg. 6, lokal K1, kl. 13.15 16.40 Ajournering 14.25-14.45 Beslutande Siv

Läs mer

Maude Schlegel (M) Lennart Johansson (C) Eva-Britt Hansson (S)

Maude Schlegel (M) Lennart Johansson (C) Eva-Britt Hansson (S) Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00-17.00. Öppet sammanträde 10-13 Beslutande Leif T Johansson (FP), ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S), 2:e vice

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Valnämnden

SOLLENTUNA KOMMUN Valnämnden Sidan 1 av 19 Plats och tid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Övriga Utsedda att justera Nytorpsrummet, kl 18:30-20:20 Benkt Kullgard

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum. Övriga deltagande: Lars Öfverström (m) Monika Bondesson, förvaltningschef Gerhard Bernhardsson (s), 166 Susanne Lundell, ekonom

Sammanträdesdatum. Övriga deltagande: Lars Öfverström (m) Monika Bondesson, förvaltningschef Gerhard Bernhardsson (s), 166 Susanne Lundell, ekonom TJÖRNS KOMMUN Plats och tid: Tjörnshuvudet kl. 17.00 18.40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande: Reidun Lorentzon (kd) ordf. Lars-Erik Lennartsson (ka) Ingela Jönsson (ka) Maria Hult (c) Mats Kristensson (c)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50

Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50 1 (11) Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50 Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers. Britt-Louise Åberg (M) Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Plats och tid Mogårdens äldreboende 11-12, Kommunhuset kl.13-16, torsdagen den 9 april 2015 Beslutande Marcus Schön (M), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2015-12-10. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2015-12-10. Miljönämnden 2015-12-10 56 Verksamhetsplan 2016 för miljönämndens verksamhet... 91 57 Uppföljning av det systematiska arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet 2015... 92 58 Handlingsplan för det systematiska arbetsmiljö-

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-05-21

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-05-21 1 Socialnämnden 2014-05-21 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 15.05 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Daniel Backenius (C) Inga Jonsson (C) Håkan Sjöborg (C) Britt-Marie Domeij (M) Rune Carlsson

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

LINDESBERGS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Vuxenutbildningsnämnden

LINDESBERGS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Vuxenutbildningsnämnden Vuxenutbildningsnämnden 2011-01-12 1 Plats och tid Masugnen i Lindesberg, kl. 15:00 16:00 ande Margareta Ahlm (s) ordf. Peder Christensen (s) John Omoomian (s) Carina Östrand (s) Inger Söderberg (v) Jan

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Hans Öijerstedt (C), tjänstgörande ersättare Bo Blideman (MP) Sören Forslund (M) Nils Matsson (M)

Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Hans Öijerstedt (C), tjänstgörande ersättare Bo Blideman (MP) Sören Forslund (M) Nils Matsson (M) 1(11) Plats och tid ande Sammanträdesrum Roslags-Länna, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.20 Ledamöter Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Hans Öijerstedt (C), tjänstgörande ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag PROTOKOLL 2012-09-19 1(16) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.30 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Göran Malmestedt

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll Tid och plats Tisdagen den 21 februari 2012, kl 18.00 19.45 i Dialogen Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Lena Gerby (M), ordförande Mats Ahlbom (M) Gunnel Bergström (FP) Ove Wallin (C) Hanna

Läs mer

Kommunhuset vån 3, Sunnangränd 4, Tyresö

Kommunhuset vån 3, Sunnangränd 4, Tyresö TYRESÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrummet Myggdalen, plan 1 Onsdagen den 29 augusti 2007 kl 19.00-20.50 Beslutande Se närvarolista Övriga deltagare

Läs mer

NORDMALINGS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl

NORDMALINGS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 1 (5) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 17-17.50 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Madelaine Jakobsson (c), ersättare

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-03-05 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.30-17.40 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-05 1/8 Sammanträdestid: 2014-05-05, kl. 13.00 16.10 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Ann-Charlotte

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 20-30 Anette Sandström Sekretess 21

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 20-30 Anette Sandström Sekretess 21 1(15) Plats och tid IFO/Omvårdnadsförvaltningen,, kl. 08.00 12.15 ande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Sonja Höglund (siv), ordförande Gunnar Eriksson (s) Larsgöran Larsson (m) Birgith Schelin (c),

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (7)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (7) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2015-09-22 1(7) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 8.30 12.30 Beslutande Ledamöter Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Claes Magnusson (M) Tommy Andersson

Läs mer

(S), Bernt Andersson (C), Monica Wastelius (C), Margareta Karlsson (M), Yvonne Ericsson (M) och Olof Lindberg (FP)

(S), Bernt Andersson (C), Monica Wastelius (C), Margareta Karlsson (M), Yvonne Ericsson (M) och Olof Lindberg (FP) Socialnämnden 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen tisdagen den 24 mars 2009, klockan 13.15-15.30 Ajournering 14.30-14.45 ande Görel Nilsson (S) ordförande, Carina Granberg (S), Barbro Johansson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 augusti 2013 kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Per-Magnus Pettersson (m)

Läs mer

Trosa kommunhus, sammanträdesrummet. Kl. 17:00-17:35. Katja Watts (M) Miriam Tinglöf (KD) Britt Larsson Gårdebäck (S) Stig Karlsson (V)

Trosa kommunhus, sammanträdesrummet. Kl. 17:00-17:35. Katja Watts (M) Miriam Tinglöf (KD) Britt Larsson Gårdebäck (S) Stig Karlsson (V) Humanistiska nämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-11-10 Plats och tid: ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Trosa kommunhus, sammanträdesrummet. Kl. 17:00-17:35

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20.00 Beslutande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Paragrafer Björn Furugren Beselin (C), ordförande,

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2014-02-12

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2014-02-12 Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och Protokoll omsorgs utskottet sammanträdesdatum 1 (15) Plats och tid Beslutande Vintergatan, sammanträdesrum Venus, kl. 09.00 Ledamöter Owe Ahlinder (C), tjänstgörande

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2015-06-17 1(5) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 8.30 11.30 Beslutande Ledamöter Kent Lagrell, ordförande Jim Adolfsson (M), Claes Magnusson (M) Lena Hermansson

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden (13) Sören Carlsson (s) Ingrid Karlsson Hans Nilsson Klas-Gunnar Appel Lars-Åke Lindman

Vård- och Omsorgsnämnden (13) Sören Carlsson (s) Ingrid Karlsson Hans Nilsson Klas-Gunnar Appel Lars-Åke Lindman Vård- och Omsorgsnämnden 2004-06-24 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 08.15 10.15 Beslutande Sören Carlsson (s) Ingrid Karlsson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lars-Åke Lindman (s)

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 14.55 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Eva Olofsson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP)

Läs mer

Nämnden för Funktionsstöd. Klockan Kungsbacka. Gunilla Hasewinkel (M) Kristina Karlsson (C) Gunilla Hasewinkel (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Funktionsstöd. Klockan Kungsbacka. Gunilla Hasewinkel (M) Kristina Karlsson (C) Gunilla Hasewinkel (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnden för Funktionsstöd SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stora Borg, Borgmästaregatan 5A, Kungsbacka Klockan 15-16.45 ande Övriga närvarande Ledamöter Kristina Karlsson (C), ordförande Kent Stenhammar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (8) Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Fjelie Tid kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (8) Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Fjelie Tid kl Sammanträdesdatum s. 1 (8) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Fjelie Tid kl. 08.30 12.05 Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M), ordförande Britt Hjertqvist (L), vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden. (V), Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren

Socialnämnden. (V), Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren Socialnämnden 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 19 juni 2012, klockan 13.30 16.10 ajournering klockan 14.45-15.00 ande Görel Nilsson (S) ordförande, Kristin Fernerud

Läs mer

Socialnämnden. Linda Söder Jonsson (S), Birgit Ohlsson (FP), Rune Broström (SD)

Socialnämnden. Linda Söder Jonsson (S), Birgit Ohlsson (FP), Rune Broström (SD) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, onsdagen den 14 oktober 2015, klockan 14:00-18:20 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Anna-Karin Tornemo

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Kommuhuset, rum Dalen Onsdagen den 7 januari 2015 kl 18:00

Kommuhuset, rum Dalen Onsdagen den 7 januari 2015 kl 18:00 2015-01-07 1 (12) Plats och tid ande Kommuhuset, rum Dalen Onsdagen den 7 januari 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP), 2:e vice ordf

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 1(6) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30-14.30 Beslutande: Övriga deltagande: Ingalill Jonsson, (m) ordförande Tage Björk (s) Ingrid Holmgren (c) Torsten Palbom (c) Eva-Lena Wrethén

Läs mer

Arne Svärm, räddningstjänstchef Yvonne Thelin Karlsson, sekreterare Eva Gardelin-Larsson, kommunsekreterare Johan Nilsson, stf räddningschef

Arne Svärm, räddningstjänstchef Yvonne Thelin Karlsson, sekreterare Eva Gardelin-Larsson, kommunsekreterare Johan Nilsson, stf räddningschef Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö 1 (5) Plats och tid Räddningsstationen i Gislaved, kl 14.00 15.30 Beslutande Bertil Valfridsson (M), ordförande Bength-Göran Johansson (C) Åke Ljunggren (S) Stefan

Läs mer

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24 1(11) Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl 09.00-12.00 Beslutande Isabell Korn, ordf (M) Rikard Paulin (S) och tjänstgörande ersättare Monica Samuelsson (S) Natalya Raad

Läs mer

Sammanträdesdag Sida

Sammanträdesdag Sida 2014-01-29 Innehåll SN AU 1 Tillkommande ärenden... 2 SN AU 2 Revisionsrapport gällande granskning av samverkan mellan kommun och landsting avseende psykisk ohälsa bland barn och unga... 3 SN AU 3 Föregående

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S) Marie Oskarsson (S) för Irene Smedberg (S) Hans Andersson (S) Lena Jonsson (S)

Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S) Marie Oskarsson (S) för Irene Smedberg (S) Hans Andersson (S) Lena Jonsson (S) Plats och tid SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Kilsbergen konferens, Örebro (i samband med nämndens utvärderingsdagar), kl 15.30 16.30 ande Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-03-26 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-03-26 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-03-26 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer