SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämnden"

Transkript

1 Sidan 1 av 31 Plats och tid Närvarande ledamöter Rotebrorummet 16:00-17:40 Björn Karlsson (M) Brigitta Sturesson (M) Mona Jacobs (M) Anna-Lena Johansson (FP) Gun-Lis Roos (FP) Eva Ireblad (KD) Harriet Goliath (SP) Richard Meyer (S) Siv Gustavsson (S) Ingrid Måhl (MP) Frånvarande ledamöter Anna-Lena Johansson (FP) Richard Meyer (S) 163 Ingrid Måhl (MP) ,163 Tjänstgörande ersättare Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Övriga Utsedda att justera Jan Kvistrum (M) tjg. för Anna-Lena Johansson (FP) Ann-Marie Leijon (S) tjg. för Richard Meyer (S) 163 Lillian Nowak (MP) tjg. för Ingrid Måhl (MP) ,163 Tobias Nehm (M) Henrik Ulfvarson (M) Britt-Inger Kajnäs (FP) Carin Lindell (KD) Tahir Qureshi (V) Utredare Sofia Clarin , Kvalitetsansvarig SoL Anette Bolinder , Förvaltningschef Karin Proos, Avdelningschef avtal och uppföljning Johanna Bång, Avdelningschef Äldreomsorg Anette Ceder, Avdelningschef administrativa avdelningen Katarina Salomonsson, Avdelningschef funktionshinder Yvonne Bispfors, Kommunikatör Viggo Ström , , Sekreterare Alexandra Algodin Siv Gustavsson (S) Justeringens plats och tid Turebergshuset Paragrafer Sekreterare Alexandra Algodin Ordförande...iwr..K..K7K7... Björn Ka/fssgpKM) Justerare 1 y Siv Gustavsson (S)

2 Sidan 2 av 31 Bevis/Anslag Datum för anslags uppsättande Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, plan 11, Turebergshuset Underskrift Alexandra Algodin Bevis/Anslag Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla , 163 Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, plan 11, Turebergshuset Underskrift Alexandra Algodin Ordf. M.

3 Innehållsförteckning Sidan 3 av 31 Information om socialstyrelsens brukarundersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" Upprop Godkännande av dagordning Justering Upphandling av drift gällande gruppbostaden Basunvägen i Sollentuna kommun Upphandling av drift gällande gruppbostaden Malmvägen i Sollentuna kommun s föreningsbidrag 2015 s sammanträdestider 2015 Granskning av anställdas bissysslor inom vård- och omsorgskontoret 2014 Plan för funktionshinderområdet Förslag på reviderade riktlinjer avseende anhöriganställning Tjänsteutlåtande avseende Äldrerehabs verksamhet och organisation Tillgång till Internet i äldreomsorgsverksamheter s förslag för e-hemtjänst PWC-granskning gällande samverkan mellan kommun och landsting Remissvar av förslag till policy för kommunens markinnehav Redovisning av internkontroll 2014 för vård- och omsorgsnämnden

4 Sidan 4 av 31 Avtalsförlängning av Gabriels gård 163 Delegationsbeslut 164 Meddelande 165 Övriga frågor 166 Förvaltningschefens information till vård- och 167 omsorgsnämnden -:U 4L. Ordf. Justerare Exp. datum

5 146/2014 Dnr 2014/0302 VON-1 Diariekod: 020 Sidan 5 av 31 Information om socialstyrelsens brukarundersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" Anette Bolinder informerar om resultatet för Sollentuna kommun i socialstyrelsens enkätundersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" Ordf. Justerare M Exp. datum ét

6 Sidan 6 av /2014 Dnr 2014/0010 VON-1 Diariekod: 030 Upprop Upprop genomfördes. 148/2014 Dnr 2014/0011 VON-1 Diariekod: 030 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes. J^i m %,,%.:!!....uåt. Ordf. Justerare Exp. datum

7 lät SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 149/2014 Dnr 2014/0012 VON-1 Diariekod: 030 Justering Sam m anträdesdatum Sidan 7 av 31 Till justerare valdes Siv Gustavsson (S). Protokollet justeras Ordf.

8 Sidan 8 av /2014 Dnr 2012/0205 VON-4 Diariekod: 711 Upphandling av drift gällande gruppbostaden Basunvägen i Sollentuna kommun I ärendet föreligger tjänsteutlåtande från vård- och omsorgskontoret. Sammanfattning Vid vård- och omsorgsnämndens möte hemställde nämnden till kommunstyrelsen om att skapa ett nytt gruppboende enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade på Basunvägen. Fastigheten beräknas stå inflyttningsklar i november Enligt nämndens konkurrensutsättningsplan ska driften av alla nybyggda bostäder enligt LSS konkurrensutsättas. Kontoret har därför tagit fram ett förslag på förfrågningsunderlag. Avtalet för driften kommer att gälla från och med med möjlighet till års förlängning. Upphandlingen görs med viktningen 100 % utifrån kvalitetsbeskrivningar med fast ersättning och utvärdering av kvalitet. Förfrågningsunderlaget är utarbetat i samarbete med upphandlingsenheten i kommunens upphandlingsverktyg Tend Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår att vård- och omsorgsnämnden beslutar följande: 1. godkänner förslag till förfrågningsunderlagets inriktning och principer enligt bilaga till kontorets tjänsteutlåtande ger kontoret i uppdrag att tillsammans med upphandlingsenheten annonsera upphandlingen för gruppbostaden på Basunvägen ger kontoret i uppdrag att snarast möjligt räkna upp priserna på Basunvägen enligt OPI-index för 2015 och komplettera förfrågningsunderlaget i TendSign med 2015 års priser. 4. förklarar paragrafen omedelbart justerad. s beslut 1. godkänner förslag till förfrågningsunderlagets inriktning och principer enligt bilaga till kontorets tjänsteutlåtande ger kontoret i uppdrag att tillsammans med upphandlingsenheten annonsera upphandlingen för gruppbostaden på Basunvägen

9 Sidan 8 av ger kontoret i uppdrag att snarast möjligt räkna priserna på Basunvägen enligt OPI-index för 2015 och komplettera förfrågningsunderlaget i TendSign med 2015 års priser. 4. förklarar paragrafen omedelbart justerad. Upphandlingsenheten Förvaltningschef Karin Proos Avdelningschef för Avtal och uppföljning Johanna Bång Avdelningschef för funktionshinder Yvonne Bispfors Kvalitetsansvarig LSS Jeanette Wåhslén Utredare Sofia Clarin

10 Sidan 10 av /2014 Dnr 2014/0249 VON-1 Diariekod: 159 Upphandling av drift gällande gruppbostaden Malmvägen i Sollentuna kommun I ärendet föreligger tjänsteutlåtande från vård- och omsorgskontoret. Sammanfattning Vid vård- och omsorgsnämndens möte , diarienr 2014/0126, fick vård- och omsorgskontoret i uppdrag att ta fram en programhandling till fastigheten Traktören 8 (Malmvägen). Fastigheten kommer att utgöra ett nytt gruppboende enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade på Malmvägen. Fastigheten beräknas stå inflyttningsklar i november Enligt nämndens konkurrensutsättningsplan ska driften av alla nybyggda bostäder enligt LSS konkurrensutsättas. Kontoret har därför tagit fram ett förslag på förfrågningsunderlag. Avtalet för driften kommer att gälla från och med med möjlighet till års förlängning. Upphandlingen görs med viktningen 100 % utifrån kvalitetsbeskrivningar med fast ersättning och utvärdering av kvalitet. Förfrågningsunderlaget är utarbetat i samarbete med upphandlingsenheten i kommunens upphandlingsverktyg Tend Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår att vård- och omsorgsnämnden beslutar följande: 1. godkänner förslag till förfrågningsunderlagets inriktning och principer enligt bilaga 1 till kontorets tjänsteutlåtande ger kontoret i uppdrag att tillsammans med upphandlingsenheten annonsera upphandlingen för gruppbostaden Malmvägen ger kontoret i uppdrag att snarast möjligt räkna upp priserna på Malmvägen enligt OPI-index för 2015 och komplettera förfrågningsunderlaget i TendSign med 2015 års priser. 4. förklarar paragrafen omedelbart justerad. s beslut 1. godkänner förslag till förfrågningsunderlagets inriktning och principer enligt bilaga 1 till kontorets tjänsteutlåtande ger kontoret i uppdrag att tillsammans med upphandlingsenheten annonsera upphandlingen för gruppbostaden Malm vägen wj ä^ U Ordf. Justeräre Exp. datum

11 Sidan 20 av ger kontoret i uppdrag att snarast möjligt räkna upp priserna på Malmvägen enligt OPI-index för 2015 och komplettera förfrågningsunderlaget i TendSign med 2015 års priser. 4. förklarar paragrafen omedelbart justerad. Upphandlingsenheten Förvaltningschef Karin Proos Avdelningschef för Avtal och uppföljning Johanna Bång Avdelningschef för funktionshinder Yvonne Bispfors Kvalitetsansvarig LSS Jeanette Wåhslén Utredare Sofia Clarin

12 152/2014 Dnr 2014/0152 VON-16 Diariekod: 123 s föreningsbidrag 2015 I ärendet föreligger tjänsteutlåtande från vård- och omsorgskontoret. Sammanfattning beslutade att införa vård- och omsorgsnämndens föreningsbidrag. Enligt nämndens beslut kan varje förening söka och bli beviljade maximalt kronor per år. Enligt nämndens antagna riktlinjer för föreningsbidrag kan föreningar med säte i Sollentuna, som bedriver en riktad verksamhet till i huvudsak personer över 65 år boende i Sollentuna, söka bidrag från vård- och omsorgsnämnden. uell ansökningstid och bestämmelser för föreningsbidraget har annonserats i lokaltidningar och på kommunens hemsida. I år har 15 föreningar inkommit med ansökningar. Kontoret föreslår att 13 av dessa beviljas bidrag. Av dessa 13 har 12 beviljats bidrag föregående år. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår att vård- och omsorgsnämnden beslutar följande: 1. beviljar Demensföreningen i Sollentuna kr, Sollentuna Slöjdgille kr, Sollentuna Pensionärsförening PRO kr, SPF Tunasol Sollentuna , SPF Grindslanten kr, Rotebro Bridgesällskap RBS kr, Dragspelsföreningen Notdraget kr, Lions Club Sollentuna kr, Föreningen Sollendakören kr, RPG Sollentuna kr, Föreningen Sollentuna HjärtLung kr, Sollentuna Pensionärers Bowlingklubb kr och Afasiföreningen i Sollentuna - Upplands Väsby kr. 2. avslår ansökan om föreningsbidrag från Äldrekontakt eftersom den verksamheten som ansökan avser ej uppvisar öppenhet och tillgänglighet för alla kommuninvånare som faller inom ramen för föreningens verksamhetsområde. 3. avslår ansökan om föreningsbidrag från SeniorNet Sollentuna eftersom de ej inkommit med fullständig ansökan. s beslut Sidan 12 av beviljar Demensföreningen i Sollentuna kr, Sollentuna Slöjdgille kr, Sollentuna Pensionärsförening PRO kr, SPF Tunasol Sollentuna , SPF Grindslanten kr, Rotebro Bridgesällskap RBS kr,

13 Sidan 13 av 31 Dragspelsföreningen Notdraget kr, Lions Club Sollentuna kr, Föreningen Sollendakören kr, RPG Sollentuna kr, Föreningen Sollentuna HjärtLung kr, Sollentuna Pensionärers Bowlingklubb kr och Afasiföreningen i Sollentuna - Upplands Väsby kr. 2. avslår ansökan om föreningsbidrag från Äldrekontakt eftersom den verksamheten som ansökan avser ej uppvisar öppenhet och tillgänglighet för alla kommuninvånare som faller inom ramen för föreningens verksamhetsområde. 3. avslår ansökan om föreningsbidrag från SeniorNet Sollentuna eftersom de ej inkommit med fullständig ansökan. Föreningar som lämnat ansökan Förvaltningschef Karin Proos Avdelningschef för administrativa avdelningen Katarina Salomonsson Avdelningschef för äldreomsorg Anette Ceder Nämndsekreterare Alexandra Algodin

14 153/2014 Dnr 2014/0151 VON-2 Diariekod: 031 Sidan 14 av 31 s sammanträdestider 2015 I ärendet föreligger tjänsteutlåtande från vård- och omsorgskontoret. Sammanfattning Föreliggande förslag till sammanträdestider för vård- och omsorgsnämnden och dess arbetsutskott har framtagits med hänsyn till de tider som kommunledningskontoret fastslagit för årsredovisning, delårsrapport och verksamhetsplanering. Hänsyn har även tagits till de sammanträdesdagar fastställda för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt kommunstyrelsens arbetsutskott. Kontorets förslag innebär att vård- och omsorgsnämnden samlas 9 gånger under Arbetsutskottet föreslås hålla 9 sammanträden under Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår att vård- och omsorgsnämnden beslutar följande: 1. fastställer sammanträdestider för vårdoch omsorgsnämnden och dess arbetsutskott för verksamhetsåret 2015 enligt bilaga 1 till vård- och omsorgskontorets tjänsteutlåtande s beslut 1. fastställer sammanträdestider för vårdoch omsorgsnämnden och dess arbetsutskott för verksamhetsåret 2015 enligt bilaga 1 till vård- och omsorgskontorets tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret Förvaltningschef, Karin Proos Avdelningschef för äldreomsorg, Anette Ceder Avdelningschef för funktionshinder, Yvonne Bispfors Avdelningschef för avtal och uppföljning, Johanna Bång Avdelningschef för administrativa avdelningen, Katarina Salomonsson Nämndsekreterare, Alexandra Algodin

15 154/2014 Dnr 2014/0153 VON-1 Diariekod: 143 Sidan 15 av 31 Granskning av anställdas bissysslor inom vård- och omsorgskontoret 2014 I ärendet föreligger tjänsteutlåtande från vård- och omsorgskontoret. Sammanfattning Vård- och omsorgskontoret har 75 anställda, i detta är Äldrerehab inkluderat som har 13 anställda. Av samtliga anställda på vård- och omsorgskontoret har 5 personer har anmält någon form av bisyssla för verksamhetsåret I kontorets granskning av de anställdas bisysslor bedöms ingen vara av karaktären förtroendeskadliga, arbetshindrande eller konkurrerande. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår att vård- och omsorgsnämnden beslutar följande: 1. godkänner kontorets redovisning gällande bisysslor och överlämnar den till kommunstyrelsen. s beslut 1. godkänner kontorets redovisning gällande bisysslor och överlämnar den till kommunstyrelsen. Kommunledningskontoret Förvaltningschef, Karin Proos Avdelningschef för äldreomsorg, Anette Ceder Avdelningschef för funktionshinder, Yvonne Bispfors Avdelningschef för avtal och uppföljning, Johanna Bång Avdelningschef för administrativa avdelningen, Katarina Salomonsson

16 155/2014 Dnr 2014/0075 VON-9 Diariekod: 711 Plan för funktionshinderområdet Sidan 16 av 31 I ärendet föreligger tjänsteutlåtande från vård- och omsorgskontoret. Sammanfattning beslutade att ge vård- och omsorgskontoret i uppdrag att ta fram en långsiktig plan med en vision och strategi för framtidens verksamhet för personer med funktionsnedsättning - en plan som beaktar kommande behov och förväntningar. Planen ska, precis som den tidigare framtagna planen för äldreområdet, gälla fram till år Vård- och omsorgskontoret har påbörjat arbetet och levererar nu en ett första utkast av plan för funktionshinderområdet. Den bygger på statistiskt material, lagtext, dialoger med medarbetare och politiker. Dessutom har två fokusgrupper hållits med personer som har fatt insatser. Under vintern planeras ytterligare fokusgruppsträff samt samverkan med kommunens handikappråd och med intresseorganisationer. Utvecklingen av planen kommer att ske i samarbete med vård- och omsorgsnämnden. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår att vård- och omsorgsnämnden beslutar följande: 1. noterar första utkast för Plan för funktionshinderområdet enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtande ger vård- och omsorgskontoret i uppgift att arbeta fram en slutgiltig plan för funktionshinderområdet under år 2015 i samarbete med vård- och omsorgsnämnden. s beslut 1. noterar första utkast för Plan för funktionshinderområdet enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtande ger vård- och omsorgskontoret i uppgift att arbeta fram en slutgiltig plan för funktionshinderområdet under år 2015 i samarbete med vård- och omsorgsnämnden. Förvaltningschef Karin Proos Avdelningschef för funktionshinder Yvonne Bispfors Avdelningschef för äldreomsorg Anette Ceder Ordf. Juste

17 Sidan 17 av 31 Avdelningschef för administrativa avdelningen Katarina Saiomonosson Avdelningschef för avdelningen avtal och uppföljning Johanna Bång Utredare Maria Pettersson it ' :'! AL Ordf. Justerare Exp. datum

18 156/2014 Dnr 2013/0202 VON-5 Diariekod: 710 Sidan 18 av 31 Förslag på reviderade riktlinjer avseende anhöriganställning I ärendet föreligger tjänsteutlåtande från vård- och omsorgskontoret. Sammanfattning har gett vård- och omsorgskontoret i uppdrag att genomföra en översyn av de för- och nackdelar som föreligger vid en anhöriganställning samt att se över de nu gällande riktlinjerna och inkomma med en reviderad version. Den översyn som kontoret har gjort och som presenteras i bilaga 2 visar att nackdelarna med anhöriganställning överväger de fördelar som kan föreligga. Kontorets bedömning är att reglerna för anhöriganställning bör förtydligas och regleras ytterligare med fokus på alla människors rätt till en god och säker omvårdnad, omsorg och service. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår att vård- och omsorgsnämnden beslutar följande: 1. godkänner reviderat förslag till riktlinjer i enlighet med bilaga 1, daterat upphäver de gamla riktlinjerna för anhöriganställning (dnr VON 2007/122). 3. upphäver definitionen av anhöriganställning (dnr VON 2012/64). s beslut 1. godkänner reviderat förslag till riktlinjer i enlighet med bilaga 1, daterat upphäver de gamla riktlinjerna för anhöriganställning (dnr VON 2007/122). 3. upphäver definitionen av anhöriganställning (dnr VON 2012/64). Förvaltningschef Karin Proos Avdelningschef för avtal och uppföljning Johanna Bång Avdelningschef för äldreomsorg Anette Ceder Avdelningschef för administrativa avdelning Katarina Salomonsson Avdelningschef för funktionshinder Yvonne Bispfors Utredare Victoria Westergren A jjz±.~ Jet Ordf. Justerare Exp. datum

19 157/2014 Dnr 2014/0124 VON-4 Diariekod: 710 Sidan 19 av 31 Tjänsteutlåtande avseende Äldrerehabs verksamhet och organisation I ärendet föreligger tjänsteutlåtande från vård- och omsorgskontoret. Sammanfattning Kommunfullmäktige har fattat beslut om att tydligt skilja på "samhällsuppdraget" och "produktionsuppdraget" inom vård och omsorg. För att göra detta har AB SOLOM bildats och vård- och omsorgskontoret ska utvecklas till ett renodlat beställarkontor. Äldrerehab, som ansvarar för rehabilitering inom nio särskilda boenden och ett korttidsboende i Sollentuna, finns dock fortfarande kvar inom ramen för vård- och omsorgskontoret. Kontoret föreslår att Äldrerehabs verksamhet och personal övergår till AB SOLOM under första kvartalet AB SOLOM får ett uppdrag att ansvara för rehabilitering i de särskilda boenden där det inte ingår i utförarnas ansvar. Gränsdragningen mellan beställare och utförare tydliggörs därmed. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår att vård- och omsorgsnämnden beslutar följande: 1. Äldrerehabs verksamhet och personal övergår till AB SOLOM i form av en verksamhetsövergång under första kvartalet Vård- och omsorgskontoret far i uppdrag att teckna avtal med AB SOLOM att bedriva rehabiliteringsverksamhet på de enheter där det inte ingår i utförarnas ansvar. s beslut 1. Äldrerehabs verksamhet och personal övergår till AB SOLOM i form av en verksamhetsövergång under första kvartalet Vård- och omsorgskontoret får i uppdrag att teckna avtal med AB SOLOM att bedriva rehabiliteringsverksamhet på de enheter där det inte ingår i utförarnas ansvar. Förvaltningschef Karin Proos Avdelningschef för äldreomsorg Anette Ceder Avdelningschef för funktionshinder Yvonne Bispfors Avdelningschef för administrativa avdelningen Katarina Saiomonosson Avdelningschef för avdelningen avtal och uppföljning Johanna Bång Utredare Maria Pettersson

20 158/2014 Dnr 2014/0099 VON-4 Diariekod: 710 Sidan 20 av 31 Tillgång till Internet i äldreomsorgsverksamheter I ärendet föreligger tjänsteutlåtande från vård- och omsorgskontoret. Sammanfattning har gett kontoret i uppdrag, att se över intemetanvändningen samt tillgången till internet för de äldre som bor på äldreboenden eller besöker dagverksamheter och seniorträffar. Samtliga verksamhetschefer för särskilt boende, dagverksamheter och seniorträffar har besvarat en enkät. Slutsatsen utifrån enkäten är att inga särskilda åtgärder behöver vidtas beträffande internettillgången eftersom särskilt boende är ett eget boende, på dagverksamheterna pågår en översyn och på seniorträffarna finns det redan idag tillgång till internet. Arbetsutskottets förslag 1. Arbetsutskottet lämnar ärendet utan förslag till beslut. s beslut 1. ger förvaltningschefen i uppdrag att återkomma med förslag på hur ökad tillgång till internet genom WIFI kan åstadkommas på äldreboenden, dagverksamheter och seniorträffar. Förvaltningschef, Karin Proos Avdelningschef för äldreomsorg, Anette Ceder Avdelningschef för Avtal och uppföljning, Johanna Bång Avdelningschef för administrativa avdelningen, Katarina Salomonsson Processledare, Margareta Hellblom Larsson 7 I* Ordf. Justerare Exp. datum

21 159/2014 Dnr 2014/0240 VON-1 Diariekod: 021 Sidan 21 av 31 s förslag för e-hemtjänst I ärendet föreligger tjänsteutlåtande från vård- och omsorgskontoret. Sammanfattning har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att inom ramen för sitt verksamhetsansvar arbeta fram ett förslag för e- hemtjänst som ska underlätta för äldre och personer som har en funktionsnedsättning i behov av hemtjänst. I vård- och omsorgskontorets förslag för e-hemtjänst i bilaga 1 ges ett förslag på hur e-hemtjänst kan införas i Sollentuna kommun. Vård- och omsorgskontoret föreslår att vårdoch omsorgsnämnden överlämnar förslaget till kommunfullmäktige. Vårdoch omsorgskontoret kan starta arbetet enligt förslaget när finansiering för införande av e-hemtjänst finns. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår att vård- och omsorgsnämnden beslutar följande: 1. överlämnar förslag för e-hemtjänst enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtande till kommunfullmäktige. s beslut 1 överlämnar förslag för e-hemtjänst enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtande till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige Förvaltningschef Karin Proos Avdelningschef för äldreomsorg Anette Ceder Avdelningschef för funktionshinder Yvonne Bispfors Avdelningschef för administrativa avdelningen Katarina Salomonsson Avdelningschef för avdelningen avtal och uppföljning Johanna Bång IKT-utvecklare Alexandra Nilsson

22 160/2014 Dnr 2014/0226 VON-2 Diariekod: 020 Sidan 22 av 31 PWC-granskning gällande samverkan mellan kommun och landsting I ärendet föreligger tjänsteutlåtande från vård- och omsorgskontoret. Sammanfattning År 2010 genomförde PWC en granskning gällande samverkan mellan kommun och landsting vid in- och utskrivning inom den slutna hälso- och sjukvården. Då konstaterades att det inte fanns någon aktuell överenskommelse eller samverkansavtal som tydliggjorde vårdkedjans uppbyggnad och respektive parters ansvar presenterade PWC en uppföljning av tidigare granskning. Den visar att det idag finns ett samverkansavtal. PWC anser dock att vissa av de tidigare bristerna kvarstår samt att en del områden behöver utvecklas. anser att några av de nämnda bristerna ligger utanför vård- och omsorgsnämndens ansvarsområden, däribland primärvårdens övertagande vid utskrivning från sjukhus. Inom andra områden där brister uppmärksammats, inte minst rutiner och processer för vårdplanering, sker ett aktivt arbete i kommunen. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår att vård- och omsorgsnämnden beslutar följande: 1. godkänner och överlämnar till Revisorerna bilaga 1: s yttrande avseende revisionsrapport om samverkan mellan kommun och landsting vid in- och utskrivning inom den slutna hälso- och sjukvården - uppföljning av tidigare genomförd granskning. s beslut 1. godkänner och överlämnar till Revisorerna bilaga 1: s yttrande avseende revisionsrapport om samverkan mellan kommun och landsting vid in- och utskrivning inom den slutna hälso- och sjukvården - uppföljning av tidigare genomförd granskning. Revisorerna Kommunstyrelsen Förvaltningschef Karin Proos Avdelningschef för äldreomsorg Anette Ceder Avdelningschef för funktionshinder Yvonne Bispfors kk Exp. datum

23 Sidan 23 av 31 Avdelningschef för administrativa avdelningen Katarina Saiomonosson Avdelningschef för avdelningen avtal och uppföljning Johanna Bång Utredare Maria Pettersson dh M-H Ordf. Justerare Exp. datum

24 161/2014 Dnr 2014/0255 VON-2 Diariekod: 231 Sidan 24 av 31 Remissvar av förslag till policy för kommunens markinnehav I ärendet föreligger tjänsteutlåtande från vård- och omsorgskontoret. Sammanfattning Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat kommunledningskontorets förslag till policy för kommunens markinnehav till nämnderna för yttrande. Policyn är avsedd att bidra till att förverkliga kommunens översiktsplan och komplettera kommunens lokalförsörjningsplan. Vård- och omsorgskontoret föreslår att nämnden ställer sig positiv till att policyn för kommunens markinnehav införs i enlighet med remissförslaget, samt att verksamhetsbehov särskilt ska beaktas vid både förvärv och försäljning av mark. har stora behov av bostäder med särskild service för vuxna (LSS) och äldreboenden (SOL). Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår att vård- och omsorgsnämnden beslutar följande. 1. är positiv till att policy för kommunens markinnehav införs. 2. anser att kommunens verksamhetsbehov särskilt ska beaktas vid både förvärv och försäljning av mark. 3. s stora behov av bostäder med särskild service för vuxna (LSS) och äldreboenden (SoL) måste beaktas vid både förvärv och försäljning av mark. s beslut 1. är positiv till att policy för kommunens markinnehav införs. 2. anser att kommunens verksamhetsbehov särskilt ska beaktas vid både förvärv och försäljning av mark. 3. s stora behov av bostäder med särskild service för vuxna (LSS) och äldreboenden (SoL) måste beaktas vid både förvärv och försäljning av mark. Kommunstyrelsen

25 Förvaltningschef Karin Proos Avdelningschef avtal och uppföljning Johanna Bång Avdelningschef Anette Ceder Avdelningschef Yvonne Bispfors Avdelningschef administration Katarina Salomonsson Lokalsamordnare Christer Lobéus Sidan 25 av 31

26 162/2014 Dnr 2013/0220 VON-7 Diariekod: 025 Sidan 26 av 31 Redovisning av internkontroll 2014 för vård- och omsorgsnämnden Sammanfattning Fullmäktige fattade beslut om riktlinjer om intern kontroll för Sollentuna kommun den 17 november Nämnderna skall enligt reglerna årligen upprätta en intemkontrollplan utifrån en risk- och väsentlighetsanalys och rapportera resultatet till kommunstyrelsen som har det övergripande ansvaret för den interna kontrollen. Även kommunens revisorer ska ta del av rapporten som en del av underlaget till bedömningen om kontrollen inom nämnden är tillräcklig. Vård- och omsorgnämndens uppföljning av intemkontrollplan för år 2014 redovisas i bilaga 1 och 2. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår att vård- och omsorgsnämnden beslutar följande: 1. lämnar redovisning av uppföljning av internkontroll för år 2014 enligt bilagal till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. s beslut 1. lämnar redovisning av uppföljning av internkontroll för år 2014 enligt bilagal till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. Kommunstyrelsen Förvaltningschef Karin Proos Avdelningschef för äldreomsorg Anette Ceder Avdelningschef för funktionshinder Yvonne Bispfors Avdelningschef för administrativa avdelningen Katarina Salomonsson Avdelningschef för avtal och uppföljning Johanna Bång Förvaltningscontroller Monica Wall ' h:i åt Ordf. Justerare Exp. datum

27 gr^n SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sidan 29 av /2014 Dnr 2014/0213 VON-1 Diariekod: 009 Avtalsförlängning av Gabriels gård Richard Meyer (S) anmäler jäv och lämnar sammanträdesrummet. I ärendet föreligger tjänsteutlåtande från vård- och omsorgskontoret. Sammanfattning Avtalet med Vardaga, Gabriels gård, löper ut men innehåller en option att förlänga avtalet i ytterligare två år tom Vård- och omsorgskontoret har genomfört en avtalsuppföljning. Kontoret har inget att anmärka på verksamheten och föreslår därför att avtalet förlängs. Arbetsutskottets förslag 1. Arbetsutskottet lämnar ärendet utan förslag till beslut. s beslut 1. ger förvaltningschefen i uppdrag att förlänga avtalet med Gabriels gård (diarienr 2011/18 INK 884) t.o.m förklarar paragrafen omedelbart justerad. Förvaltningschef Karin Proos Avdelningschef för Avtal och Uppföljning Johanna Bång Kvalitetsansvarig Anette Bolinder Utredare Sofia Clarin

28 164/2014 Delegationsbeslut Sidan 28 av 31 Ärendestatistik - bostadsanpassning oktober 2014 Dnr 2014/0256 VON Anmälan av delegationsbeslut för myndighetsövning A 1-5 LSS Dnr 2014/0031 VON Ärendestatistik för bostadsanpassning - november 2014 Dm 2014/0301 VON s beslut Meddelandena läggs till handlingarna Ordf.

29 165/2014 Sidan 29 av 31 Meddelande Månadsrapport per oktober 2014 Dnr 2014/0024 VON Samverkansprotokoll Dm 2014/0044 VON PWC Granskning av styrning och uppföljning av avtal Dm 2014/0227 VON s beslut Meddelandena läggs till handlingarna åt Ordf. Justerare Exp. datum

30 166/2014 Dnr 2014/0013VON-1 Diariekod: 029 Övriga frågor Sidan 30 av 31 Tillämpningsanvisningar för avgifter och dubbla boendekostnader Björn Karlsson (M) lyfter frågan kring tillämpningsanvisningar för avgifter med särskild fokus på dubbla kostnader i samband med en inflyttning till särskilt boende. s beslut ger vård-och omsorgskontoret i uppdrag att se över och förtydliga tillämpningsanvisningarna för avgifter, inklusive dubbla bostadskostnader i samband med inflyttning till särskilt boende, och återkomma till nämnden med förslag på revideringar. Tillämpning av LOV Björn Karlsson (M) lyfter frågan om möjligheten att tillämpa LOV på enheter som just nu är upphandlade genom direktuppdrag eller LOU. s beslut ger vård- och omsorgskontoret i uppdrag att utreda om och i så fall hur LOV (Lagen om valfrihetssystem) kan tillämpas på enheter som idag är upphandlade enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling) eller genom direktuppdrag. Förvaltningschef, Karin Proos Avdelningschef avtal och uppföljning, Johanna Bång Avdelningschef äldreomsorg, Anette Ceder Avdelningschef funktionshinder, Yvonne Bispfors Avdelningschef administrativa avdelningen, Katarina Salomonsson It tl!b:jl. Jå. Ordf. Justerare Exp. datum

31 167/2014 Dnr 2014/0014 VON-1 Diariekod: 021 Sidan 31 av 31 Förvaltningschefens information till vård- och omsorgsnämnden Månadsrapport november 2014 Förvaltningschef Karin Proos informerar om månadsrapport per november månad för verksamhetsåret Rekrytering av avdelningschefer Förvaltningschef Karin Proos informerar om att rekryteringen av avdelningschefer till kontoret är avslutat.

SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämnden

SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämnden Sidan 1 av 17 Plats och tid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Övriga Rotebrorummet 18:00-19:25 Björn Karlsson (M) Birgitta Sturesson

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämnden

SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämnden Sidan 1 av 16 Plats och tid Närvarande ledamöter Tureberg 18:00-20:40 Anna-Lena Johansson (FP) Birgitta Sturesson (M) Jan Kvistrum (M) Mona Jacobs (M) Jan Elshult (M) Britt-Inger Kajnäs (FP) Eva Ireblad

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-05-21 Sidan 1 av 18

Sammanträdesdatum 2015-05-21 Sidan 1 av 18 Sidan 1 av 18 Plats och tid Närvarande ledamöter Nytorpsrummet 18:05-21:10 Anna-Lena Johansson (FP) Mona Jacobs (M) Jan Elshult (M) Britt-Inger Kajnäs (FP) Gunilla Hultman (S) Gunnar Ljungberg (S) Ingrid

Läs mer

2011/270 VON 710 Vård- och omsorgsnämnden

2011/270 VON 710 Vård- och omsorgsnämnden 18 Fredrik Söderlind Avtalssekreterare 08-579 215 21 2011-11-14 Sidan 1 av 1 2011/270 VON 710 Vård- och omsorgsnämnden Upphandling av drift gällande Norrgårdens äldreboende i Sollentuna kommun Förslag

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Eva Carlsson Tjänsteutlåtande 2013-05-24 Sidan 1 av 3 Dnr 2013/0261 KS-3 Diariekod: 711 Kommunstyrelsen Införande av LOV-bostad med särskild service och korttidstillsyn

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-06-02 SOLLENTUNA KOAAMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Kallelse Sidan 1 av 2 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden

SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdes protokoll Sidan 1 av 20 Plats och tid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Övriga

Läs mer

Extra utskick Sammanträdeshandlingar

Extra utskick Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Extra utskick Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-27 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Kallelse Sidan 1 av 2 Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämnden 2015-06-16 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Kallelse Sidan 1 av 2 Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde Tid: 2015-06-16

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret 2015-01-14 Maria Pettersson Sidan 1 av 4

SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret 2015-01-14 Maria Pettersson Sidan 1 av 4 SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret 2015-01-14 Maria Pettersson Sidan 1 av 4 Dnr 2014/0131 VON-9 Diariekod: 712 Vård- och omsorgsnämnden Redovisning av korrelation mellan upplevd

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 21 Sidan 24 av 32 139/2011 Dnr 2011/271 VON.235 Förslag på namn för äldreboenden I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2011-11-14. Sammanfattning Äldreboendena Strandgården och Ny torp ska ersättas av

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämnden 2011-12-13 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Kallelse Sidan 1 av 4 Vård- och omsorgsnämnden kallas till

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2008-05-15 kl 08.00-12.10 Beslutande Anne Sörqvist (c) ordf Anelia Dotcheva (c) Gunnar Dahlstrand (c) Terttu Martinsson (c)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen,

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Stora sessionsalen Tid Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.30-19.45 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

Gun-Maid Håkansson (S) Susanna Hansson (M), 16-19, Kommunkontoret, Heby, 27 mars 2013, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Gun-Maid Håkansson (S) Susanna Hansson (M), 16-19, Kommunkontoret, Heby, 27 mars 2013, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-11.30 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Maipato

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunala pensionärsrådet

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunala pensionärsrådet SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sidan 1 av 10 Plats och tid Närvarande ledamöter Röda rummet, Turebergshuset plan 10, kl. 13.30-15.50 Björn Karlsson, ordförande (M), Vivian Enochsson (PRO S-tuna)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL OMSORGSNÄMNDEN Datum Sid (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL OMSORGSNÄMNDEN Datum Sid (10) 2007-11-13 1 (10) Plats och tid Högalid, Storstugan, kl 13.00 14.00 Beslutande Ledamöter John Bruun (fp) ordf Cecilia Tornerefelt (m) 1:e vice ordf Rolf Delcomyn (s) 2:e vice ordf Göran Blomberg (m) Kerstin

Läs mer

Kenneth Tinglöf (KD)

Kenneth Tinglöf (KD) Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-09-30 Plats och tid: Folkets hus i Trosa, 12.30 16.00 ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Martina Johansson (C), ordf. Ricken

Läs mer

2012-09-27 1(12) Sandra Raimundo, ekonom, ksk 106 Joakim Myrnäs, avdelningschef, 99-106 Britt Stålhandske, strategisk kvalitetsutvecklare 102

2012-09-27 1(12) Sandra Raimundo, ekonom, ksk 106 Joakim Myrnäs, avdelningschef, 99-106 Britt Stålhandske, strategisk kvalitetsutvecklare 102 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(12) Tiohundranämnden Plats och tid Norrtälje k ommunhus, Norrtäljesalen, kl 10.00-14.55 ande enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Tomas Sjöberg,

Läs mer

Lennart Gabrielsson (FP) Sonia Lunnergård (KD) Swapna Sharma (S) Marie Hård (M) Agneta Fraser (M) Anders Hultkvist (M) Gunnar Ljungberg (S)

Lennart Gabrielsson (FP) Sonia Lunnergård (KD) Swapna Sharma (S) Marie Hård (M) Agneta Fraser (M) Anders Hultkvist (M) Gunnar Ljungberg (S) Sidan 1 av 11 Plats och tid Rotebrorummet, plan 13, kl. 18:15-18:45 Närvarande ledamöter Lennart Gabrielsson (FP) Sonia Lunnergård (KD) Swapna Sharma (S) Marie Hård (M) Agneta Fraser (M) Anders Hultkvist

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Sammanträdesdag Sida

Sammanträdesdag Sida 2014-01-29 Innehåll SN AU 1 Tillkommande ärenden... 2 SN AU 2 Revisionsrapport gällande granskning av samverkan mellan kommun och landsting avseende psykisk ohälsa bland barn och unga... 3 SN AU 3 Föregående

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S) Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) ...

Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S) Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 14.00 15.30 ande Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S) Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-12 1 (5) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.45 ande Kjell Jansson (M), ordförande (ej 1 på grund av jäv) Berit Jansson (C) ordförande ( 1) Elisabeth

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen

Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen 12 Tjänsteutlåtande Madeleine H Nordholm Systemförvaltare 2011-11-10 Sidan 1 av 1 Dnr 2011/6 VON.023 Vård- och omsorgsnämnden Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen

Läs mer

Datum. ... Eva Saaw. ... Roger Eklund. ... Lena Jonsson. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Vård- och omsorgsnämnden

Datum. ... Eva Saaw. ... Roger Eklund. ... Lena Jonsson. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Vård- och omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagande Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S) Irene Smedberg (S) Jonny

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 11.20 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Åsa

Läs mer

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 09.00-11.45 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Karl-Arne Larsson (C) Ulf Mattsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 16 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 16 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Plats och sammanträdestid Närvarande ledamöter Närvarande ersättare Frånvarande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal 09:00 12:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

Läs mer

omsorgskontoret, Skara Thomas Gustafsson (M) Anette Gustafsson (S)

omsorgskontoret, Skara Thomas Gustafsson (M) Anette Gustafsson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid: Tisdagen den 17 juni 2014 kl 13.00--16.00 omsorgskontoret, Skara Beslutande: Ersättare: Övriga närvarande: Michael Karlsson (S), ordförande Margareta Wing Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS VERKSAMHETSUTSK OTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 12.00 Beslutande David Olsson (M), or dförande Bengt Löfling (V) Dick Pettersson (C) A nne Charlotte Mattsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-03-16 1(10) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.10 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Per Thorsell (M) Lise Lidbeck (FP) Gunvor Hanson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-08-25 Sidan 1 av 18

Sammanträdesdatum 2015-08-25 Sidan 1 av 18 Sidan 1 av 18 Plats och tid Rotebrorummet, plan 13 18:15-19:05 Närvarande ledamöter Sonia Lunnergård (KD) Marie Hård (M) Richard Meyer (S) Agneta Fraser (M) Anders Hultkvist(M) Moa Rasmusson (FP) Johan

Läs mer

é 3b. i SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sidan 1 av 19

é 3b. i SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sidan 1 av 19 Sammanträdesprotokoll Sidan 1 av 19 Plats och tid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Övriga Utsedd att justera Turebergsrummet, plan

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M), vice ordförande Ing-Marie Elfström (S)

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M), vice ordförande Ing-Marie Elfström (S) Socialnämndens arbetsutskott 2010-11-08 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 8 november kl. 16.00-17.25

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden 2008-11-13 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2008-11-13 kl 08.00-12.30 Beslutande Anne Sörqvist (c) ordförande Anelia Dotcheva (c) Gunnar Dahlstrand (c) Terttu Martinsson

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 2010-11-04 157 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Lars Nihlén, (c),

Läs mer

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare.

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare. 2010-09-23 Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Sölvesborg, Lageråssalen, torsdagen den 23 september 2010 kl 18.30-19.35 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Roine Olsson, ordförande, S Annelie Rosenqvist,

Läs mer

Datum. ... Harriet Holst-Eklund. ... Börje Eriksson. ... Hans Andersson. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Datum. ... Harriet Holst-Eklund. ... Börje Eriksson. ... Hans Andersson. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kolsva bibliotek, samlingssalen kl 18.00-18.58 ande Övriga deltagare Börje Eriksson (S), ordf Annika Duàn (S), vice ordf Hans Andersson (S) Tina Linder (S) Åsa

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S S S Pelle Pellby, kl 13.30-16.45,

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15. LULEÅ KOMMUN Fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15.30 Beslutande Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11)

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Plats och tid Beslutande Hörsalen 13:15-15:30 Gunnel Johansson (S) ordförande Dorothea Nilsson (M) Ingemar Steneteg (C) Alexander Engman (FP) Karl-Gustav Lindbäck (KV)

Läs mer

Plats och tid: Stadshotellet, Trosa kl. 13:30-15:20 Ajournering: 45 kl. 14.20-14.40

Plats och tid: Stadshotellet, Trosa kl. 13:30-15:20 Ajournering: 45 kl. 14.20-14.40 Plats och tid: Stadshotellet, Trosa kl. 13:30-15:20 Ajournering: 45 kl. 14.20-14.40 Beslutande ledamöter Martina Johansson (C), ordf. Tommy Setzman (S) Dan Larson (M) 39-44 samt 45 exkl. beslut Birgitta

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 17 december 2014 kl 14.00-16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Jim Lindberg (s) Marianne Nilsson (m) Gull-Britt Sandefors (c) Charlotta Book (s)

Läs mer

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 14.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Olof Nilsson (S), ersättare

Läs mer

Lovisa Eriksson (C) Ulf Uebel (FP) Anders Bergstrand (M) tjg ers Kjell Rosén (MP)

Lovisa Eriksson (C) Ulf Uebel (FP) Anders Bergstrand (M) tjg ers Kjell Rosén (MP) 1(9) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen, kl. 19.00-21.05 Paragrafer 15-22, ej 16 Beslutande Siv Sahlström (C) ordförande Mats Nilsson (M) 1:e vice ordförande Elvy Svennerstål (FP) 2:e vice ordförande

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 13:00 16.00 Leif Andersson (S) Roger Persson (S), tjänstgörande ersättare Anna-Lena Carlsson (C)

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Plats och tid Mogårdens äldreboende 11-12, Kommunhuset kl.13-16, torsdagen den 9 april 2015 Beslutande Marcus Schön (M), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Vård- och omsorgsnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare 1(8) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 15.00 15.50. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Anders Svärd (S), ordf. Eva Olofsson (C), vice ordf. Stefan Pettersson (M) Ingrid Ekström

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämnden, egen regi 2011-12-06 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Kallelse Sidan 1 av 2 Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret 14 Sekretessärenden 15 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret Tjänsteutlåtande 2013-07-12 Monika Linderstål Sidan 1 av 1 Dnr 2013/0077 VON-4 Diariekod: 710 Vård- och omsorgsnämnden Rapportering av

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare 1(12) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 14.05 16.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ajournering 14.27-14.36 Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/16 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30-16.30 Ajournering 14.45-15.00 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Eva Olofsson (C), vice ordförande Ingrid

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20.00 Beslutande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Paragrafer Björn Furugren Beselin (C), ordförande,

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2010-05-27 69 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson (S), ordförande Lena Kandergård (S), 1:e vice ordförande Börje Wahlund (M),

Läs mer

Medborgarkontoret, Östervåla, 26 maj 2014, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Medborgarkontoret, Östervåla, 26 maj 2014, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Elisabet Wollein (S) ersättare för Inga-Lill Hellgren (S) Åke

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-12-19 1(9) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 16.55 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Martin Normark (FP) Gunvor Hanson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Sonia Lunnergård (KD) Marie Hård (M) Richard Meyer (S) Anders Hultkvist (M) Moa Rasmusson (L) Johan Edlund (L) Karin Lundqvist (S)

Sonia Lunnergård (KD) Marie Hård (M) Richard Meyer (S) Anders Hultkvist (M) Moa Rasmusson (L) Johan Edlund (L) Karin Lundqvist (S) Sidan 1 av 12 Plats och tid Bergendal konferensanläggning kl. 08:30-08:40 Närvarande ledamöter Sonia Lunnergård (KD) Marie Hård (M) Richard Meyer (S) Anders Hultkvist (M) Moa Rasmusson (L) Johan Edlund

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 21 juni 2011, kl. 15.00-15.10 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Jan-Eric

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 Plats och tid Beslutande Norrtäljesalen, kommunhuset Torsdag 20 januari 2011 kl. 13:00-15:15 enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Tomas Sjöberg, sekreterare Karin Thalén, förvaltningschef 6-14

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Kommunhuset vån 3, Sunnangränd 4, Tyresö

Kommunhuset vån 3, Sunnangränd 4, Tyresö TYRESÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrummet Myggdalen, plan 1 Onsdagen den 29 augusti 2007 kl 19.00-20.50 Beslutande Se närvarolista Övriga deltagare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (10)

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Arvika Näringslivscenter, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander,

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

LINDESBERGS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Vuxenutbildningsnämnden

LINDESBERGS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Vuxenutbildningsnämnden Vuxenutbildningsnämnden 2011-01-12 1 Plats och tid Masugnen i Lindesberg, kl. 15:00 16:00 ande Margareta Ahlm (s) ordf. Peder Christensen (s) John Omoomian (s) Carina Östrand (s) Inger Söderberg (v) Jan

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-04-14 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Kallelse Sidan 1 av 2 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2011-11-22 203

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2011-11-22 203 2011-11-22 203 Plats och tid Häggenäs Sjukhem, kl 18.00 21.00 Beslutande Övriga deltagare Utses justera Henrik Kvennberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Jessica Ashworth, (m) ledamot Knut

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Handikapprådet

SOLLENTUNA KOMMUN Handikapprådet Sam m anträdesdatum Sidan 1 av 9 Plats och tid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Turebergshuset, Turebergsrummet Kl. 18:35-19:50 Birgitta Sturesson (M) Karin Rudling (FP) Monica Sveningsson (HSO,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 2007-02-15 Äldreboendet Jägarens sammanträdesrum 2007-02-15 kl. 09.00 16.00 Leif Andersson (s) Anna-Lena Carlsson (c) Lisbeth

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 09.00 14.10 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 09.00 14.10 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 09.00 14.10 ande Övriga deltagande Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S) Hans Andersson (S) från

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Paepkegården, Strömstad kl. 09.00 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Leif Andersson (S), ordförande Ligia Morales Ahlgren (S) Anna Lena Carlsson (C) Monica Larsen

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Socialnämnden

SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Socialnämnden Sidan 1 av 18 Plats och tid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Övriga Utsedda att justera Rotebrorummet, plan 13 18:15-19:00 Lennart

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden. Plats och tid Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare

Vård- och omsorgsnämnden. Plats och tid Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare 1(9) Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Kommunhuset, Svalöv, kl 13.30 14.35, lokal Strået Anders Svärd (S), ordförande Eva Olofsson (C), vice ordförande Stefan Pettersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2007-12-13 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2007-12-13 1 Vård- och omsorgsnämnden 2007-12-13 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2007-12-13 kl 08.00-12.00 Beslutande Anne Sörqvist (c) ordf Anelia Dotcheva (c) Gunnar Dahlstrand (c) Terttu Martinsson (c)

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl Beslutande

ANSLAGSBEVIS. Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 14.00 16.10 ande Övriga deltagande Roger Eklund (S), ordförande Irene Smedberg (S) Barbro Andersson (S) för Hans Andersson (S)

Läs mer

Bo Weiåker, socialchef Dick Andersson, enhetschef. Bällstarummet, Tuna torg 1, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bo Weiåker, socialchef Dick Andersson, enhetschef. Bällstarummet, Tuna torg 1, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag AB VALLENTUNA KOMMUN Socialnämnden 1998-02-10 1(15) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdag den 10 februari 1998

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S) Irene Smedberg (S) Hans Andersson (S) Lena Jonsson (S) Yvonne Blücher (V)

Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S) Irene Smedberg (S) Hans Andersson (S) Lena Jonsson (S) Yvonne Blücher (V) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 14.00 15.20 ande Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S) Irene Smedberg (S) Hans Andersson (S) Lena

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll 1 (6) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00 11:20 Beslutande Åsa Johansson (S) Dennis Byberg (M) Övriga Ersättare Eva Pettersson, sekreterare Monica Hammar, socialchef Eva Alama,

Läs mer

Roger Eklund (S), ordförande Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) Marie Oskarsson (S) Madeleine Jansson (S) ...

Roger Eklund (S), ordförande Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) Marie Oskarsson (S) Madeleine Jansson (S) ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 14.00 16.30 ande Roger Eklund (S), ordförande Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) Marie Oskarsson (S) Madeleine

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats och tid Officersmässen, Kumla, kl 13.30-16.00 Beslutande Gunnel Kask (s) Sölve Persson (s) Gun-Britt Andersson (s) Anneli Roos (s) Lise-Lott Lidström (s) Hans Sjöqvist

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Bl fe. SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott. Synpunkter på utställningshandling till ny översiktsplan för Sollentuna kommun

Bl fe. SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott. Synpunkter på utställningshandling till ny översiktsplan för Sollentuna kommun SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-09-13 Sidan 5 av 20 94/2011 Dnr 2009/178 VON.202 Synpunkter på utställningshandling till ny översiktsplan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag TYRESÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrum Myggdalen, plan 1 Onsdagen den 28 augusti 2013 kl 19.00-19.55 Se närvarolista Övriga deltagare Se

Läs mer

Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4. Val av ledamot i socialnämndens arbetsutskott 5

Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4. Val av ledamot i socialnämndens arbetsutskott 5 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sid Tillsyn och kontroll av ny lag om detaljhandel med nikotinläkemedel 3 Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4 Val av

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 14.30 16.00 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Eva Olofsson (C) Pernilla Ekelund (FP) Susanne Rosenström,

Läs mer