Nya möjligheter för Dalarna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nya möjligheter för Dalarna"

Transkript

1 Nya möjligheter för Dalarna - Här kan du läsa om Socialdemokraternas länsprogram för Dalarna Ett Dalarna för företag och jobb Dalarna utvecklas med kommunikation Fler bostäder i Dalarna Ett Dalarna för kompetens och lärande Hälsosamma Dalarna Ett hållbart Dalarna Attraktivare arbetsgivare i Dalarna socialdemokraterna.se/dalarna

2 2 (18) Ett Dalarna för företag och jobb "Ingen som kan jobba eller plugga ska gå arbetslös. Vi sätter jobben först. Jobben ska vara trygga." Ur Socialdemokraternas framtidskontrakt för Dalarna Dalarna är ett län med ett brett näringsliv. En mängd små- och medelstora företag i många branscher bidrar till att stärka dess mångfald och minska länets sårbarhet. Traditionella basnäringar inom papper och stål samsas i vårt län med IT-, tele-, tjänste- och konsultföretag av olika slag. En expanderande turism- och besöksnäring skapar många nya arbetstillfällen. Stora investeringar inom handelssektorn bidrar till att öka utbudet i länet. Den unika kombinationen av fjällbygder, jordbruksbygder, industri- och bruksorter och orter präglade av en bred småföretagsamhet gör Dalarnas näringslivsutveckling särskilt spännande. För att framtidens näringsliv ska utvecklas på ett slagkraftigt sätt krävs hela tiden investeringar i utbildning. En stark utbildningssektor är en garant för näringslivets möjligheter till expansion och utveckling. Såväl gymnasie- som högskolan är mycket viktig. Genom vuxenutbildningen ska förutsättningar skapas för att göra det livslånga lärandet till en realitet. Samverkan mellan näringsliv och utbildningsanordnare är därför av största vikt. Detta är avgörande för alla delar av länet med dess skilda förutsättningar för arbete och utkomst. I Dalarna ska vi sluta rekryteringsgapet genom riktade yrkesutbildningar. Uppbyggnad av företagskluster där företag inom likartade branscher samverkar är en viktig politisk ambition. Det förutsätter en lokal näringslivsstrategi som stimulerar till etablering och underlättande av samverkan mellan olika små och medelstora företag. Tillgången till mark för etablering av företag och planering av nya expansionsområden för företagande och handel är viktiga kommunstrategiska frågor. Kommunerna måste ha en offensiv strategi på denna punkt. Näringslivets förutsättningar är intimt sammankopplade med infrastrukturens kvalitet och framtida utveckling. Därför måste huvudstråken för person- som godstrafik på väg- och järnväg och ett väl utbyggt IT-nät ständigt vara politiska huvudprioriteringar. Det handlar om att bidra till regionförstoring och underlätta för pendling mellan boende, arbete och studier på olika orter och förutsättningar för besöksnäringen att utvecklas. För Dalarna är också den digitala kommunikationen avgörande för vår framgång. I vår region måste möjligheterna till en god bredbandskommunikation förbättras. Detta ska ske både genom utbyggnad av moderna fibernät och nya generationer för mobil telefoni och datatrafik. Därför ska det finnas trådlöst bredband på Dalatrafiks alla bussar.

3 3 (18) För Dalarnas del är det av stor vikt att det upprättas väl förankrade branschprogram för basnäringar inom skog och stål. De förutsätter ett intimt samarbete mellan företag och samhälle i form av kommuner, regioner och stat. Genom att kraftsamla i samverkan så skapas förutsättningar för att investera i nya kvaliteter och produkter. Ytterst är syftet att Sverige ska konkurrera med kvalitet och inte med låga löner. Samarbeten av detta slag kan också innebära mycket för turism och besöksnäringens utvecklingskraft i vårt län. Tillgången till prisvärd el i långsiktiga leveransavtal är en nödvändig förutsättning för industrins och hela näringslivets utvecklingsmöjligheter. Dalarna ska alltid sträva efter att vara ett bra län för arbete, boende och företagande. Särskilda insatser måste kontinuerligt göras för att marknadsföra Dalarna. Det ska vara en aktiv ambition att länet ska öka i befolkning och nya företag etableras. Endast genom en ekonomisk tillväxt finns resurser för att skapa en stark välfärdssektor som i sin tur skapar trygghet, kvalitet och lägger grunden för ett fungerande näringsliv. Vi vill stärka mångfalden i Dalarnas näringsliv. Att småföretagande ska understödjas och stimuleras. Att det "livslånga lärandet" ska vara en resurs när framtidens jobb skapas. Att länets kommuner ska arbeta aktivt med de lokala näringslivsfrågorna och underlätta för nyetablering, expansion och att lyfta fram det närproducerade. Vi måste stödja infrastrukturprojekt som skapar förutsättningar för arbete och tillväxt. Vi vet idag att de flesta jobb skapas inom de små och medelstora företagen. Vi vet även att Dalarna står inför en omfattande generationsväxling med ett omfattande antal pensionsavgångar. Många mindre företag riskerar att gå förlorade om en aktiv generationsväxling inte äger rum. För att råda bot på den höga arbetslösheten ska företag stimuleras att etableras, fortsatt verka, växa och anställa fler. I Dalarna måste turismen, de kreativa näringarna och kulturen ges förutsättningar att skapa nya jobb. Kultur har ett egenvärde men kan också skapa nya arbetstillfällen i Dalarna. Innovationer har byggt Dalarna starkt. För att klara av jobben och välfärden krävs nu kraftsamling för fler innovationer. Det måste tillföras både kompetens och ekonomiska resurser för att klara den utvecklingen. Vi vill att ett regionalt innovationsråd kan föra företag, forskare och kommuner/landsting närmare för fler jobb. Vissa av våra löften är beroende av en Socialdemokratisk ledd majoritet i riksdag, landsting och kommuner. I vårt Dalarna

4 4 (18) - ska det genomföras nya satsningar på Dalabanan, Bergslagsbanan och Bergslagspendeln. Vidare ska E16, riksväg 50, 68 och 70, förbättras för bättre framkomlighet och säkerhet. Genomförs senast ska möjligheten att resa stärkas genom Dala Airport Borlänge och Mora-Siljan flygplats och vi stödjer besöksnäringen genom satsningen på flygplats i Rörbäcksnäs. Genomförs senast ska det genom kommuner, privata fastighetsägare och byggföretag byggas 800 bostäder per år (totalt 3200 bostäder). Detta kräver bl.a. ett investeringsstöd för att underlätta bostadsbyggande. - ska det genom riktade satsningar på sommarjobb kunna erbjudas ungdomar mellan 15 och 17 år 2 veckors arbete på sommaren i kommun, landsting och/eller i samverkan med privata aktörer. Det ska finnas en särskild sommarjobbsförmedling i varje kommun. Förmedlingen ska ske i samverkan med arbetsförmedling eller med privata aktörer. Sommarjobben ska omfattas av kollektivavtal och avtalsenliga löner. Genomförs senast ska det skapas 2000 nya jobb- och utbildningsplatser. Genomförs senast ska andelen personer med försörjningsstöd minska med minst 10 procent från 2014 års nivå till ska ingen ungdom vara utan utbildning eller arbete längre än 90 dagar. Genomförs senast införs yrkesintroduktionsjobb för fler jobb. Arbetsgivare får riktat stöd från samhället för att anställa den som står långt från arbetsmarknaden. Genomförs senast ska ett regionalt innovationsråd bildas med syfte att skapa samordningsvinster inom forskning och utveckling och på så sätt också öka möjligheterna för nya investeringar. Genomförs senast 2015.

5 5 (18) Dalarna utvecklas med kommunikation "Bygg Dalarna starkt för framtiden. Det krävs ett fortsatt bostadsbyggande när Dalarna växer. Vi behöver en modern och fungerande infrastruktur för arbete och industri. Därför krävs investeringar på vägar, järnvägar och bredband." Ur Socialdemokraternas framtidskontrakt för Dalarna Socialdemokraterna i Dalarna vill förbättra villkoren för turist- och besöksnäringen, handeln, basindustrin, Högskolan Dalarna, de små och medelstora företagens utveckling och öka tillgängligheten till vårt län. Socialdemokraterna vill att Dalarnas basindustri garanteras en tillgänglighet till den nationella och internationella marknaden genom transportsystem som genom hög bärighet och tillgänglighet undanröjer hinder av långa avstånd. Dalarnas infrastruktur behöver därför förbättras. Det gäller både väg och järnväg. Dalarna är ett av Sveriges största export- och besökslän. Viktiga projekt är därför förbättringar på vägar som projekt E 16 (Gävle-Malung- Oslo), riksväg 70 (Enköping Idre) samt riksväg 50, Bergslagsdiagonalen som passerar (Ludvika Borlänge och Falun). Vasaloppsvägen (Mora Älvdalen Sälen) är ett viktigt förbättringsprojekt för att stärka arbetsmarknadsförstoring vid den utbyggnad som sker av turism och besöksnäringen i norra och västra Dalarna. Dalabanan (Mora Stockholm) och Bergslagsbanan (Storvik Falun Ludvika) är huvudprioriteringar vad gäller järnvägar. Det är projekt som ska klara både den tunga basindustrins behov och persontransporterna. På Dalabanan är målet en satsning på 3 miljarder som ger en restid mellan Borlänge och Stockholm på 1 timme och 40 minuter och Mora Stockholm på 3 timmar. Vikten av att få till stånd en förbättrad kapacitet för att klara tunga transformatortransporter på sträckan Ludvika Norrköping är mycket viktig för utvecklingen i Ludvika. Det krävs en upprustning av sträckan Grängesberg - Oxelösund. Hela Västerdalsbanan behövs för godstrafik. Idag finns en efterfrågan från näringslivet. i Västerdalarna. Därför behöver Västerdalsbanan öppnas för godstrafik. Vi ser positivt på det kommunala engagemanget för Inlandsbanans utveckling. En upprustning av Bergslagspendeln är nödvändig. Flygplatserna i Borlänge och Mora är av strategisk betydelse för länet. De är av avgörande transportpolitisk betydelse för besöksnäringen, sjukvården och länets världsledande industri- och tjänsteföretag vad gäller tillgänglighet, regional utveckling och sysselsättning både på kort och på lång sikt. För Dalarna är därför tillgängligheten och åtkomligheten med flygtrafik, inte minst ur EU-perspektiv, av stor betydelse. En utveckling av charterflygplats i Sälen som garanteras kostnadsmässigt av näringslivet är ett annat mått på flygets betydelse för en utvecklad turism i Sälenfjällen.

6 6 (18) Persontrafiken med buss och tåg måste även fortsättningsvis samordnas för att kunna erbjuda ett bra utbud till rimligt pris i hela länet. I kommunernas centrala delar ska den kunna ersätta bilen och även i länets mest perifera delar ska möjligheten att dagligen ta sig fram och tillbaka till länets centrum finnas. Kollektivtrafik en ska vara tillgänglig för fler resenärer. Kollektivtrafiken skapar också tillgänglighet till fler platser både inom och utom vårt län. Vi vill stödja en satsning på huvudstråken på väg syftande till att dels underlätta regionförstoring, dels förbättra kommunikationerna inom länet. Det innebär bl.a. även punktinsatser i kompletterande trafiksystem. Prioritera en långsiktig satsning på Dalabanan och de banor som garanterar industrins behov av godstransporter. Fortsätta att stödja flygtrafiken med bas i Borlänge och Mora. För Dalarna är också den digitala kommunikationen avgörande för vår framgång. I vår region måste möjligheterna till en god bredbandskommunikation förbättras. Detta ska ske både genom utbyggnad av moderna fibernät och nya generationer för mobil telefoni och datatrafik. Därför har vi bl.a. redan infört trådlöst bredband på Dalatrafiks alla bussar. Vissa av våra löften är beroende av en Socialdemokratisk ledd majoritet i riksdag, landsting och kommuner. I vårt Dalarna - ska det genomföras nya satsningar på Dalabanan, Bergslagsbanan och Bergslagspendeln. Vidare ska E16, riksväg 50, 68 och 70, förbättras för bättre framkomlighet och säkerhet. Genomförs senast Västerdalsbanan behöver så snart som möjligt öppnas för godstrafik för fler jobb och levande företag - ska möjligheten att resa stärkas genom Dala Airport Borlänge och Mora Siljan flygplats och vi stödjer besöksnäringen i deras satsning på flygplats i Rörbäcksnäs. - ska alla unga upp till 20 år kunna resa avgiftsfritt med buss i hela länet. Genomförs senast 2017.

7 7 (18) Fler bostäder i Dalarna "Bygg Dalarna starkt för framtiden. Det krävs ett fortsatt bostadsbyggande när Dalarna växer. Vi behöver en modern och fungerande infrastruktur för arbete och industri. Därför krävs investeringar på vägar, järnvägar och bredband." Ur Socialdemokraternas framtidskontrakt för Dalarna Dalarna ska vara ett rättvist län tillgängligt för alla oavsett bakgrund och storlek på plånbok. I Dalarna ska vi alla kunna bo till en rimlig kostnad, studenter, unga, vuxna, familjer och pensionärer. Den utveckling som nu leder till ökad segregation, ökande boendekostnader och otrygga boendeformer måste motverkas. I Dalarna ser vi inte på bostaden som vilken handelsvara som helst. Bostaden är för oss socialdemokrater en social rättighet för var och en och samhället måste därför ta ett ansvar för att trygga bostadsförsörjningen. I Dalarna ska bostäder ha en god standard, rimlig hyra och vara tillgängliga. Med ett bostadsbyggande som nått bottennivåer kommer tillgången av bostäder att bli ett hinder för valfriheten. Därför måste ett investeringsstöd för fler hyresrätter införas, inte minst för att öka möjligheten för ungdomar och studerande att få tag på en bostad till en rimlig kostnad. För att det framtida behovet av ny- och ombyggnad av äldrebostäder ska klaras så behövs någon form av finansiellt stöd införas. Vi vill hitta en mångfald av bra boendeformer. Det behöver finnas många olika sätt att bo på. I bostadsområden ska hyresrätter blandas med eget ägande i form av bostadsrätter eller egna hem. I samma bostadsområden kan seniorboenden varvas med bostäder för unga och barnfamiljer. Olika former av trygghetsboenden bör prövas. I Dalarna ska vi föra en bostadspolitik som bidrar till en hållbar utveckling ekonomiskt, socialt och ekologiskt. I Dalarna finns både råvaran, förädlingsmöjligheterna och kunskaperna om trä för att trä i större utsträckning ska kunna användas i kommande nyproduktion av bostäder. Vissa av våra löften är beroende av en Socialdemokratisk ledd majoritet i riksdag, landsting och kommuner. I vårt Dalarna - ska det genom kommuner, privata fastighetsägare och byggföretag byggas 800 bostäder per år (totalt 3200 bostäder). Detta kräver bl.a. ett investeringsstöd för att underlätta bostadsbyggande.

8 8 (18)

9 9 (18) Ett Dalarna för kompetens och lärande "Mindre klasser går före fler skattesänkningar. Det behövs fler lärare och fler specialpedagoger." Ur Socialdemokraternas framtidskontrakt för Dalarna Vi socialdemokrater vill att alla barn, oavsett barnets förutsättningar, föräldrarnas utbildning eller inkomst, ska ha rätt att utvecklas och nå kunskapsmålen. Skolans sätt att fungera har avgörande betydelse och om inte skolan lyckas i sitt uppdrag slår den sociala bakgrunden igenom. Därför måste alla skolor vara bra skolor. För oss socialdemokrater kommer kvaliteten i skolan och barnomsorgen i första rummet. Vi socialdemokrater ser utbildningssystemet som en helhet. De barn som börjar förskolan idag är samtidigt framtidens forskare. De ska färdas längre inom utbildningssystemet och vår uppgift politiskt är att göra den resan väl värd. En förskola för alla barn med omsorg och lärande på lekens grund är starten på det livslånga lärandet. Vi vill förstärka kvaliteten i förskolan och garantera att alla förskolor har utbildad personal och följer den nationella läroplanen. Vi satsar på barnen i de lägre åldrarna och skapar fler lärartjänster i förskoleklass och lågstadium. Samhället måste kunna erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid när arbetsmarknaden förändras. Fritidshemsverksamheten ska ha en hög kvalitet. Verksamheten ska vara en del av skolans verksamhet och öppna sig mot bland annat föreningsliv. Fritids ska användas för att kunna erbjuda ännu fler barn läxhjälp. Socialdemokraterna vill se ett land där vi samlas för att stärka skolan. Vi vill investera i skolan så att stora klasser blir mindre de första åren i skolan. Från förskoleklass till och med årskurs tre ska antalet barn i stora klasser minska med upp till fem barn per klass. Det ger lärarna mer tid med varje elev både de elever som behöver mer stöd för att nå målen i skolan och de som behöver få mer stimulans. Det är hög tid för Sverige att ta en ny riktning. Mindre klasser går före fler skattesänkningar. Socialdemokraterna vill investera två miljarder kronor för mindre klasser i förskoleklassen för sexåringar och årskurs 1-3 och så att lärarna får tid att ge varje elev stöd i sin utveckling. Det betyder fler än 100 lärare i Dalarna. Utöver detta vill vi Socialdemokrater också anställa speciallärare och specialpedagoger i Sveriges skolor. Kultur och kreativitet är en central del i skolans utveckling. Att jobba med färg, form och musik kan ha en positiv inverkan på elevers lärande.

10 10 (18) Skolorna i Dalarna måste tidigt kunna hjälpa elever med dyslexi och/eller dyskalkyli. Om de eleverna tidigt får rätt stöd har de bättre möjligheter att klara sin utbildning. Vi socialdemokrater i Dalarna vill säkerställa en god gymnasieutbildning för alla våra elever. Såväl högskoleförberedande som yrkesförberedande utbildningar ska ha en likvärdig status. Vi vill säkerställa att alla nationella program finns i regionen. Vi vill också att alla program ska ge behörighet till högre studier. Det innebär en kraftfull satsning i Dalakommunerna i ett läge då denna möjlighet begränsas av den borgerliga regeringen med den nya gymnasiereformen. Det är viktigt för ett exportlän som Dalarna att satsa på elevernas tidiga kontakt med industrin. Dalarna kommer behöva fler kompetenta medarbetare i exportindustrin. Livslångt lärande handlar om att kunna anpassa sig till ny teknik, ny arbetsmarknad och nya önskemål i livet. Collegebildningar, YH-utbildning och annan eftergymnasial utbildning bidrar till att skapa en infrastruktur för utbildning. Centralt är regionens samverkan för vuxenutbildning i yrkesvux eller andra arbetsmarknadsutbildningar. Vuxenutbildningen ska prioritera utbildning inom bristyrken. Högskolan Dalarna är ett av landets ledande lärosäten när det gäller distansutbildning. Högskolan Dalarnas arbete med distansstudier ger fler och bredare grupper möjlighet till högre utbildning. Detta vill vi utveckla vidare. Viktigt för högskolans utveckling är också de campus som finns. Där kan forskning, studier, arbete och samhälle mötas. Högskolan Dalarna har stor betydelse för regionens ekonomiska tillväxt och kulturella utveckling. En viktig del i att stärka Högskolan Dalarna är att det skapas fler fasta forskningstjänster. Kopplingen mellan studenter, forskning, näringsliv och arbete stärker vår region. Allt för många blir utslagna ur arbetslivet. För att sjuka ska kunna komma tillbaka i arbete krävs rehabilitering och trygghet. Därför avvisar vi regeringens otrygga utförsäkringar och vill istället investera i aktiv rehabilitering som ser hela människan. Samhällets resurser ska erbjuda individuella flexibla vägar in i eller tillbaka till arbetslivet. Människor med behov av stöd ska inte skickas fram och tillbaka mellan olika myndigheter. Vi vet att finansiell samverkan mellan organisationer (Finsam) ger bra resultat. Alla kan inte arbeta i den mån som det moderna arbetslivet kräver. Därför vill vi att en utvidgad arbetsmarknad ska utvecklas för personer som har mycket svårt att få jobb. Ett lyckat historiskt exempel är PLUS-jobben. Vi vill bjuda in alla marknadens parter i arbetet med att utforma framtidens system för omställning. Varje människas förmåga ska tas tillvara. Varje arbetad timme

11 11 (18) behövs. Så tror vi att Sverige kan bli ett möjligheternas land och Dalarna ett möjligheternas län. Vi vill införa en kompetensförsäkring som ger fler möjlighet att hitta rätt i arbetslivet Vi vill satsa på en aktiv rehabilitering som ger ett konstruktivt och utvecklande stöd och inte passiv utförsäkring. Underlätta inträdet på arbetsmarknaden för människor som kommer från andra länder genom att bl. a. utveckla valideringen. Vi vill skapa introduktionsjobb på arbetsmarknaden. Inom kommun och landsting finns alltid kollektivavtal och avtalsenliga löner. Vid upphandling ställs alltid krav som är kollektivavtalsenliga. För en fungerande arbetsmarknad krävs också barnomsorg på obekväm arbetstid. Vissa av våra löften är beroende av en Socialdemokratisk ledd majoritet i riksdag, landsting och kommuner. I vårt Dalarna - ska 150 nya lärare och specialpedagoger bidra till ökad kvalitet och bättre skola för alla barn. Genomförs senast ska lärarnas utveckling stärkas genom en ny nationell kompetensförsäkring.

12 12 (18) Hälsosamma Dalarna "Ordning och reda i vård och omsorg går före privatiseringar. I Dalarna ska alla, oberoende av plånbok få en bra vård efter sina behov." Ur Socialdemokraternas framtidskontrakt för Dalarna Hälso- och sjukvården utvecklas ständigt och förbättringarna kommer på löpande band. Vi socialdemokrater vill följa med i utvecklingen för att tillhandahålla en hälso- och sjukvård i Dalarna som har hög kvalitet och är jämställd. Hälso- och sjukvården är en kedja som inte är starkare än sin svagaste länk. Vi ska därför ha en sammanhållen hälso- och sjukvård med ett brett uppdrag så att du som patient inte ska ramla mellan stolarna. För att säkerställa vårdkedjan och underlätta för den enskilde patienten måste vi som huvudman för vården ha full kontroll över hur vården utformas. Vi anser därför att det är självklart att landsting och kommuner ska äga beslutet om var, när och hur privata alternativ ska släppas in i välfärden. Vinsten ska begränsas i skattefinansierade privata alternativ. Vi satsar på ett brett utbud av hälso- och sjukvård och utvecklar såväl primärvård som specialistvård, ambulanssjukvård likväl som sjukresor. Detta för att alla ska göra det man är bäst på. I takt med den medicinska och tekniska utvecklingen så blir den specialiserade vården allt mer högspecialiserad och finns på färre ställen. Primärvården måste därför ha ett brett uppdrag och finnas nära Dalarnas befolkning för att hjälpa dem med vanligt förekommande åkommor. Svensk cancersjukvård är världsledande, men många fårvänta länge på behandling. Ovissheten och bristen på besked skapar en stor otrygghet för de människor som drabbas. Vi måste se till att behandlingen kan påbörjas så snart som möjligt efter fastställd diagnos. Målet för oss är att Dalarna ska ha en befolkning som är mår bra och är så frisk som möjligt. Då får varje person ett rikare liv och det gör också att vi alla tjänar på det. För att nå dit krävs att vi prioriterar och arbetar med förebyggande hälso- och sjukvård, och har bra rehabilitering när människor drabbats av sjukdom. Ohälsan är ett samhällsproblem och därför är det viktigt att vården kan erbjuda hjälp med till exempel övervikt, att sluta röka och annat riskbruk. Ett rikt kultur- och föreningsliv tillgängligt för befolkning bidrar även det till att förbättra hälsan. Kulturen möjliggör att vi utvecklas som människor, breddar vår kunskap och får oss att tänka i nya och vidare banor. Det stärker livskvaliteten och vi blir friskare och mår bättre. Dalarna har en rik och bred kulturtradition, likaså ett sprudlande föreningsliv. För att sprida kulturen, ge föreningslivet förutsättningar till fortsatt utveckling och ge dalfolket möjligheten

13 13 (18) att ta del av allt detta så har landstinget och kommunerna en mycket viktig roll. Vi vill prioritera barn och ungas tillgång och möte med kultur. Tillgång till kultur och bra fritidsaktiviteter är centralt för oss Socialdemokrater. Dalarna är ett geografiskt stort län där vi är beroende av att ha en väl utvecklad ambulanssjukvård. Ambulansen är en viktig del i vårdkedjan och inte längre bara en transportorganisation. Våra ambulanser är i det närmsta rullande akutmottagningar som inleder vården redan i hemmet. Det är viktigt att stärka stödet till psykiskt sjuka och deras anhöriga. Att vara frisk handlar inte bara om att ha en hel kropp utan om att vara en hel människa. Alla som är i behov av psykiatriskt stöd och hjälp har rätt att få det. Vi vill stärka och utveckla tillgängligheten inom barn- som ungdoms- och vuxenpsykiatrin. Att tandhälsan påverkar hälsan i övrigt är inget nytt, men det behöver ständigt tydliggöras. Därför är det mycket viktigt att alla ska kunna besöka tandläkare oavsett storleken på plånboken. Kostnaden för den enskildes tandvård måste sänkas. Det kan inte landstinget självt göra utan det kräver en ny nationell tandvårdsreform. En god tandhälsa som vuxen grundläggs i tidig ålder. Barn och ungas tandhälsa har därför högsta prioritet. Frisktandvården möjliggör och förenklar att behålla en god tandhälsa även i vuxen ålder. Alla ska kunna hålla sig så friska som möjligt genom hela livet och ha ett sunt sätt att se på både sin kropp och sin person. Därför är det viktigt att vi ger länets unga förutsättningar att vara trygga i sig själva. Våra ungdomsmottagningar är en viktig del i detta arbete. De ska fungera som ett stöd för unga och bistå med råd om livet och sex och samlevnad. Vi vill utveckla ungdomsmottagningarna genom att höja kompetensnivån och förbättra tillgängligheten. Sjukresor finns till för att göra det enkelt att ta sig till och från våra vårdinrättningar när människor är i behov av vård och av någon anledning inte kan ta sig till vården. Det regelverk som finns nu är alltför krångligt. Vi vill därför att de patienter som har stort vårdbehov ska kunna få sin sjukresa godkänd i förväg. I Dalarna ska du kunna njuta av en hälsosam och aktiv ålderdom. För att göra detta möjligt ska kommuner och landsting utveckla äldreomsorgen i länet. När hälsan sviktar och man inte klarar sig på egen hand, då ska hemtjänsten, vården och omsorgen finnas där, av hög kvalitet och utan krångel. Många äldre behöver besöka sjukvården ofta. Samtidigt är det många äldre som har en låg pension. För att stärka deras ekonomi och att ingen ska tveka att söka vård kommer vi införa avgiftsfri sjukvård för alla som är 85 år och äldre. Idag hamnar många äldre som åkt ambulans på akutmottagningen. Där kan väntan bli lång och oftast kan äldre personers vård tillgodoses bättre i andra delar av vården.

14 14 (18) Vi lovar därför att införa direktmottagning av äldre patienter till vårdavdelning på samtliga sjukhus. Allt för att underlätta för våra äldre. De äldre medborgarna i länet ska inte särbehandlas. Var man vill bo och hur man vill leva ska vara en självklarhet oavsett ålder. För att uppnå detta är det viktigt att vi fortsätter utveckla hälso- och sjukvården så att de äldre får behålla hälsan och vara pigga så länge det går. Landstinget och kommunerna måste bli bättre på att samverka och koppla ihop sina vårdkedjor. Ingen ska falla mellan stolarna, alla ska få den bästa tänkbara vården och omsorgen. En grundläggande förutsättning för att klara de åtaganden som krävs för att nå målet med Hälsosamma Dalarna är att den gemensamma sektorn har ordning och reda i finanserna. Avgifter ska ligga på en rimlig nivå så att ingen ska behöva avstå vård på grund av alltför höga kostnader. Vi vet att många unga upplever en ökad psykisk ohälsa i form av bland annat negativ stress och nedstämdhet. Ungdomsmottagningarna är viktiga i stödet till unga. Där kan unga få råd, stöd, och tips på ett enkelt sätt i alla frågor de kan ha. Därför måste tillgängligheten öka. Det ska vara det medicinska hälsotillståndet som avgör var, när och hur vård ska ges. I vårt Dalarna ska man inte behöva vara frisk för att orka vara sjuk. Vissa av våra löften är beroende av en Socialdemokratisk ledd majoritet i riksdag, landsting och kommuner. I vårt Dalarna: - ska en ny ambulanshelikopter komplettera ambulanssjukvården. Helikoptern ska stationeras i Mora och den ska bemannas med läkare. Genomförs senast ska multisjuka äldre kunna skrivas in direkt på avdelning utan att behöva passera akuten. Genomförs senast ska rätten till sjukresa vara klar innan behandlingsperioden påbörjas. Genomförs senast ska alla ungdomsmottagningar öka sin tillgänglighet. Genomförandet av en ökad tillgänglighet ska ske i dialog med våra unga. Genomförs senast ska sjukvården vara avgiftsfri för alla över 85 år. Genomförs senast ska behandling påbörjas inom fyra veckor efter fastställd cancerdiagnos. Genomförs senast 2016.

15 15 (18) Ett hållbart Dalarna "Ansvar för miljön. Dalarna ska göra sin del för klimatet och miljön. Dalarna ska satsa på nya drivmedel och smart kollektivtrafik." Ur Socialdemokraternas framtidskontrakt för Dalarna Vi alla är beroende av hur vårt Dalarna mår, att länet är tryggt och att det utvecklas och växer. Vad som händer runt omkring oss spelar roll. En klok hushållning med våra lokala och globala resurser är en förutsättning för en bra framtid i Dalarna. Rätten till en bostad och känsla av trygghet är tillsammans med hälsofrämjande och förebyggande arbete grunden för ett framgångsrikt folkhälsoarbete. Hållbarhet handlar också om att stödja miljö och drägliga arbetsförhållanden i andra länder, framförallt i utvecklingsländerna. Genom exempelvis Fair Trade kan länets individer och organisationer bidra till en hållbar utveckling globalt. Vi vill att nästa generation människor i Dalarna ska leva i ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Vår lokala miljöutmaning är inte en isolerad fråga. Miljöns koppling till arbete och näringspolitik, kommunikationer, bostäder och konsumtion är lika självklar som skolans påverkan på övriga samhället eller det sociala skyddsnätets betydelse för människors vilja, förmåga och hälsa. Basen för miljöarbetet är Dalarnas regionala och lokala miljömål. I Dalarna finns frågor som gör miljöutmaningen extra betydelsefull. Dalarnas näringsliv är modernt, men är också extremt beroende av transporter och energiförsörjning. Våra tillverkningsindustrier behöver en trygg och långsiktig energiförsörjning med inriktning mot inhemska bränslen, samtidigt som den behöver anpassas ytterligare till framtida miljökrav. Den långsiktiga konkurrensen kommer inte bara att handla om pris och kvalitet, utan även om miljö. Godset och människorna behöver ett transportsystem som ökar konkurrenskraften, kortar restiderna och minskar miljöpåverkan. Dalarna är ett transportlän, både i form av den omfattande trafiken på vägar och järnväg. Godstransporter på järnväg nyttjas mycket idag, men kan utvecklas ytterligare. Idag åker dalfolket och våra besökare bil. Tåg, buss och cykel används lite. Målet måste vara att våra besökare kan resa till våra större besöksmål utan bil. Vi måste ställa om till ett miljövänligt resande, och använda den kunskap som finns i regionen för att skynda på den förändringen. Därför inför vi fritt bredband på alla Dalatrafiks bussar och fler bussar ska drivas av förnyelsebart bränsle. Vi behöver hitta fler bränsletyper i Dalarna och vi tror på biogasens framtid. Därför måste vi skapa förutsättningar för ett första tankställe för fordonsgas. Då kan kommuner och landsting ställa nya miljövänliga krav vid upphandling av transporter. Det kommer kunna ge företag och privatpersoner möjligheten att billigare och bättre

16 16 (18) kunna tanka sina fordon. Kommun och landsting ska gå före och för sin verksamhet upphandla fordon som drivs med förnyelsebara bränslen. Våra nyare näringar, i form av besöks- och turistnäringarna, bygger mycket av sin verksamhet på bibehållna kulturmiljöer, vacker och tillgänglig natur och årstider som ger möjlighet till såväl sommar- som vinteraktiviteter. Allt det här skulle ställas på ända om klimatförändringarna gick så långt att årstiderna suddas ut, växtlighet och skogar tappar sin attraktivitet eller om byggnader och mark hotas av översvämningar eller skred. Klimatförändringarna handlar också om vilken mat vi äter och hur vi lever våra liv. Med ökad kunskap kan fler göra klimatsmarta val. Därför behöver kommunerna kunna erbjuda rådgivning för att människor ska kunna göra enkla och klimatsmarta val. Men vi är tydliga med att en omställning av klimatet inte enbart kan göras av enskilda människor. Det krävs också gemensamma politiska beslut på nationell och global nivå. Vissa av våra löften är beroende av en Socialdemokratisk ledd majoritet i riksdag, landsting och kommuner. I vårt Dalarna - ska det etableras minst ett tankställe för fordonsgas i Dalarna. Genomförs senast ska alla invånare erbjudas klimatrådgivning i samband med den energirådgivning som redan erbjuds idag. Genomförs senast ska alla kommuner och landstinget i Dalarna i första hand pröva trä som byggnadsmaterial vid upphandlingar av byggnationer. Genomförs senast ska alla kommuner och landstinget i Dalarna ställa höga miljökrav och sociala krav vid offentlig upphandling av livsmedel, kemikalier och tjänster. Andelen ekologisk mat i välfärden ska vara minst 50 procent och allt kaffe, choklad, kakao och alla bananer ska vara Fairtrade. Genomförs senast ska alla kommuner och landstinget i Dalarna i anslutning till nya bilvägar alltid projektera för gång och cykelvägar. Genomförs senast ska fler bussar hos Dalatrafik drivas av förnyelsebart bränsle. Senast 2017 ska 50 procent av det drivmedel som används till bussarna vara förnyelsebart. Genomförs senast ska alla unga upp till 20 år kunna resa avgiftsfritt med buss i hela länet. Genomförs senast ska fler förskolor ska vara giftfria miljöer.

17 17 (18) Attraktivare arbetsgivare i Dalarna "Ingen som kan jobba eller plugga ska gå arbetslös. Vi sätter jobben först. Jobben ska vara trygga." Ur Socialdemokraternas framtidskontrakt för Dalarna Välfärden står inför den största generationsväxlingen någonsin. Detta gör det extra viktigt att det är attraktivt att söka jobb i kommuner och landsting. Vi måste klara av att besätta de tjänster som behövs för att leverera den välfärd som medborgarna behöver annars kommer kvaliteten och tillgängligheten att försämras. Att arbeta i en kommun eller i landstinget ska ge dig möjlighet att leva på din lön. Detta kräver en bra arbetsmiljö. Du ska kunna orka arbeta hela ditt yrkesliv. Ledarskapet måste stärkas på många arbetsplatser och skyddsombudens roll måste prioriteras. För att få en lön som går att leva på så ska heltidstjänster vara en självklarhet och deltid en möjlighet. Ett gott arbetsliv handlar om en bra arbetsmiljö. I kommuner och landsting måste vi sträva efter att skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt. I det arbetet spelar skyddsombuden en viktig roll. Skyddsombuden ska ges möjligheter att utvecklas och bidra till en god arbetsmiljö. Inom kommuner och landsting är målet alltid att de anställda ska kunna ha en sammanhållen arbetstid. Som anställd i någon av länets kommuner eller i landstinget ska du också kunna känna dig trygg i vetskapen om att du får den utbildning och kompetensutveckling som krävs för att hänga med i den snabba utvecklingen. Inom kommun och landsting finns alltid kollektivavtal och avtalsenliga löner. Vid offentliga upphandlingar ska det ställas krav på sammanhållen arbetstid, heltidstjänster, kollektivavtal och avtalsenliga löner. Kommun och landsting ska ta ett stort ansvar för människor som står långt från arbetsmarknaden. Vissa av våra löften är beroende av en Socialdemokratisk ledd majoritet i riksdag, landsting och kommuner. I vårt Dalarna - ska heltid med sammanhållen arbetstid vara en rättighet och deltid en möjlighet för alla som är tillsvidareanställda inom kommun och landsting. Alla tjänster som annonseras ut inom kommun och landsting ska vara heltidstjänster. Genomförs senast 2015.

18 - ska det vid offentlig upphandling av ny entreprenör för befintlig verksamhet finnas krav på personalövertagande och att det sker med oförändrade eller förbättrade löne- och anställningsvillkor. Genomförs senast (18)

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det.

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det. Idag handlar mycket om val. Den 15 maj är det omval till Regionfullmäktige. Alla vi som bor i Västra Götaland ska återigen gå till vallokalen och lägga vår röst. Idag med alla val är det lätt att bli trött,

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR.

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. Matilda Ernkrans, riksdagsledamot och förstanamn på riksdagslistan, och Marie-Louise Forsberg-Fransson, landstingsstyrelsens

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken,

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, fibernätet och ett förbättrat vägnät. Järnvägen behöver bli

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer Version: Beslutad version Ekonomin växer när människor växer Vi socialdemokrater vill ha ett samhälle som ger välfärd och möjligheter åt alla.

Läs mer

Centerpartiet ett hållbart val

Centerpartiet ett hållbart val Centerpartiet ett hållbart val Hela människan hela livet! Närhet är ett centralt ord när man talar om Centerpartiets politik. Decentralisering har vi pratat om i decennier, det vill säga att målet är att

Läs mer

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Region Kronoberg ska bidra till ett livskraftigt län där människor vill leva och arbeta. Vi ska

Läs mer

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län.

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län. Uppsala län växer Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län Enköping Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län Gåvastbo i Tierps kommun Hej. Vi vill berätta

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

26 punkter för ett bättre Västra Götaland

26 punkter för ett bättre Västra Götaland 26 punkter för ett bättre Västra Götaland Västra Götalandsregionen Kristdemokraterna vill arbeta för ett Västra Götaland med stark tillväxt där alla känner trygghet. Vår vision för hälso- och sjukvården

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 I möjligheternas Arboga ska det finnas inspiration till nya idéer och ett klimat som får vårt näringsliv att trivas och växa. Vi socialdemokrater ska

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Ökad livskvalitet för äldre

Ökad livskvalitet för äldre Stockholm 29 augusti 2010 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/9 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den rödgröna regeringsplattformen

Läs mer

Valplattform Socialdemokraterna

Valplattform Socialdemokraterna Valplattform Socialdemokraterna 1. Inledning Vi Socialdemokrater vill se ett samhälle där vi gemensamt tar ansvar för att göra Sundsvall bättre. Där vi ställer krav på varandra och hjälps åt. Vi vill lösa

Läs mer

ETT BÄTTRE UPPVIDINGE FÖR ALLA!

ETT BÄTTRE UPPVIDINGE FÖR ALLA! VALMANIFEST 2014 ETT BÄTTRE UPPVIDINGE FÖR ALLA! Vi Socialdemokrater vet att ensam inte är stark, framtidens Uppvidinge måste vi bygga tillsammans. Det finns inget vi och dom - det finns bara vi! Det som

Läs mer

Ökad livskvalitet för äldre

Ökad livskvalitet för äldre Stockholm 29 augusti 2010 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/9 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den rödgröna regeringsplattformen

Läs mer

Vår dröm om ett grönt Småland

Vår dröm om ett grönt Småland Vår dröm om ett grönt Småland Miljöpartiet de gröna Kronobergs län Regionalpolitiskt program för 2015 2018 kronoberg Vår dröm om ett grönt Småland Miljöpartiet de gröna Kronobergs län Regionalpolitiskt

Läs mer

Framtiden börjar med barnen trygga och jämlika uppväxtvillkor i Västra Götalandsregionen

Framtiden börjar med barnen trygga och jämlika uppväxtvillkor i Västra Götalandsregionen Framtiden börjar med barnen trygga och jämlika uppväxtvillkor i Västra Götalandsregionen Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (8) Innehållsförteckning Framtiden börjar med barnen... 3 Hälsa

Läs mer

VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA

VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA Socialdemokraternas kommunalpolitiska handlingsprogram 2014-2018 BARN OCH UNGA ÄR FRAMTIDEN FRAMTIDSPLAN FÖR VALLENTUNA Socialdemokraterna bygger framtidens Vallentuna.

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten.

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten. I Örebro län saknade 11 455 människor ett jobb att gå till i juli 2014. Samtidigt uppgav 56 procent av arbetsgivarna i länet att det är svårt att rekrytera Arbete åt alla och full sysselsättning är en

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Datum Diarienummer 2011 06 27 1 (6) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. Antagna i fullmäktige 2011-06-27

Läs mer

Ett bättre Gotland. För alla.

Ett bättre Gotland. För alla. Ett bättre Gotland. För alla. Socialdemokraterna F R A M T I D S PA R T I E T Valprogram 2014.indd 1 2014-07-19 11:35:15 För oss socialdemokrater har ordet rättvisa alltid haft en speciell betydelse. Det

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

Vården i framtiden. Socialdemokraterna i Kronobergs valprogram 2006 2010

Vården i framtiden. Socialdemokraterna i Kronobergs valprogram 2006 2010 s valprogram 2006 2010 Trygghet och tillit är viktiga delar för ett väl fungerande samhälle. För att man ska må bra måste man ha tillgång till samhällets resurser och till sjukvårdens kompetens. Låt oss

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN

KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN Rödgrönt samarbete för framtiden 2 Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Trygg vård och korta köer

Läs mer

socialdemokraterna.se/dalarna

socialdemokraterna.se/dalarna ETT KOMPETENSLYFT FÖR DALARNA DALARNA SKA KONKURRERA MED KUNSKAP OCH INNOVATIONER RÖSTA DEN 14 SEPTEMBER.. ETT BÄTTRE DALARNA.. FÖR ALLA.. socialdemokraterna.se/dalarna 2 (6) Kompetensbrister i dagens

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner före 2018. Vårt mål är att halvera andelen obehöriga till

Läs mer

En god hälsa på lika villkor

En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor Sjöbo kommuns invånare ska ha en god hälsa oavsett kön, ålder, etnicitet och religion ska alla må bra. Folkhälsorådet i Sjöbo arbetar för att skapa

Läs mer

ETT JÄMSTÄLLT SKÅNE ÄR MÖJLIGT

ETT JÄMSTÄLLT SKÅNE ÄR MÖJLIGT ETT JÄMSTÄLLT SKÅNE ÄR MÖJLIGT S-KVINNOR I SKÅNE 2014 1 Tillsammans kan vi skapa en bättre framtid. Den viktigaste lärdomen av socialdemokratins historia är just denna: samhället går att förändra Med dessa

Läs mer

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG EN AMBITIÖS JOBBPOLITIK. FÖR ALLA. VÅRT MÅL ÄR ATT ANTALET PERSONER SOM ARBETAR

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

MoRA VaLmaNifESt MORA

MoRA VaLmaNifESt MORA MoRA VaLmaNifESt MORA framtidens MoRA RöStA GrÖNt Miljöpartiet de grönas vision för Mora är tydlig. I en värld där klimathot, ekonomiska kriser och främlingsfientlighet avlöser varandra vill vi vara en

Läs mer

5. Befolkning, bostäder och näringsliv

5. Befolkning, bostäder och näringsliv 5. Nationella mål Det här kapitlet berör det andra folkhälsomålet Ekonomiska och sociala förutsättningar. Ekonomisk och social trygghet är en av de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan.

Läs mer

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 .. ett klimatsmart val Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 Centern är kommunens gröna parti. Vi vill att HELA kommunen ska leva och utvecklas i samklang med Bjäres unika natur och kulturlandskap.

Läs mer

Närodlad politik i Nybro kommun

Närodlad politik i Nybro kommun Närodlad politik i Nybro kommun Bodil Johansson, Lars-Gunnar Hellström och Christina Davidson. Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma valet för Dig! 1 Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma

Läs mer

mötesplats mitt i Dalarna!

mötesplats mitt i Dalarna! Folkhälsoprogram för Gagnefs kommun mötesplats mitt i Dalarna! Gagnef är mötet som skapar hemkänsla. Här möts inte bara älvar och vägar, här möter du även Dalarna, dina barns lärare, dina grannar och byalaget.

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet!

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! lättläst Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! Om Miljöpartiet får vara med och bestämma i majoriteten i kommun fullmäktige kan vi skapa ett bättre Stockholm. Miljöpartiet vill ha fler bostäder och renare

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla en förstklassig och effektiv service. Övergripande strategi Medborgarperspektivet: Timråborna

Läs mer

VAL TILL ÅLANDS LAGTING OKTOBER 2015

VAL TILL ÅLANDS LAGTING OKTOBER 2015 VAL TILL ÅLANDS LAGTING OKTOBER 2015 Framtid och förändring. Solidaritet, samarbete och rättvisa. Det är vår vision. Att jobba politiskt är att ha ett mål för hur det goda samhället ska formas. På socialdemokraternas

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Regional strategi för arbetsgivarpolitik

Regional strategi för arbetsgivarpolitik Regional strategi för arbetsgivarpolitik Vår vision Socialdemokratisk arbetsgivarpolitik ska stärka personalens arbetsvillkor och arbetsmiljö. Det är viktigt både för den enskilde men också för kvaliteten

Läs mer

Kjell Friman. Näringslivskontoret Borlänge kommun

Kjell Friman. Näringslivskontoret Borlänge kommun Kjell Friman Näringslivskontoret Borlänge kommun Näringslivskontoret Näringslivskontoret ansvarar för etableringar och utveckling av kommunens fyra profilområden Transport och kommunikationer Handel Materialteknik

Läs mer

Vem ska bestämma över ditt liv Du eller kommunen?

Vem ska bestämma över ditt liv Du eller kommunen? VALINFORMATION FRÅN ALLIANSEN I MJÖLBY KOMMUN Vem ska bestämma över ditt liv Du eller kommunen? Inom Alliansen tror vi på varje människas drivkraft att vilja fatta egna beslut och ta ansvar för sina val

Läs mer

Näringslivsstrategi för Mora

Näringslivsstrategi för Mora Näringslivsstrategi för Mora I n n e h å l l Övergripande målsättning... 3 Specifika målsättningar till 2022... 3 Mått för uppföljning... 3 Målgrupper... 3 Strategi... 4 Fokusområden... 4 Förutsättningar...

Läs mer

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bo bra på äldre dar 1 Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bakgrund 2 Nästan 20% av Sveriges befolkning har fyllt 65 år och antal och andel

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

näringslivsprogram. Så skapas förutsättningar för utveckling och tillväxt i Uppsalas näringsliv.

näringslivsprogram. Så skapas förutsättningar för utveckling och tillväxt i Uppsalas näringsliv. näringslivsprogram. Så skapas förutsättningar för utveckling och tillväxt i Uppsalas näringsliv. Inriktningsmål Uppsala har ett bra företagsklimat Uppsala kommun skapar rätta förutsättningar för att företag

Läs mer

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de Gröna kommer att ta majoritetsansvar för landstingets samtliga verksamheter under mandatperioden

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

BOKSLUT. -Vår resa mot Sveriges friskaste län 2025-

BOKSLUT. -Vår resa mot Sveriges friskaste län 2025- BOKSLUT -Vår resa mot Sveriges friskaste län 2025- Majoriteten i Landstinget Sörmland 2010-2014 Inledning Vår resa mot Sveriges friskaste län 2025 6 479 anställda som årligen utför 535 000 läkarbesök,

Läs mer

En modern sjukvård för alla inte bara några

En modern sjukvård för alla inte bara några En modern sjukvård för alla inte bara några Sjukvårdspolitisk plattform för Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2(7) Sjukvårdspolitisk plattform VI SOCIALDEMOKRATER GÅR i bräschen för förnyelse och

Läs mer

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se politik 0ör 0ler och tr3gga jobb. Att alla som kan och vill arbeta ska få ett jobb. Att anslagen till forskning

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik!

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! För mer information gå in på: www.lo.se/stockholmsmodellen Facket ska jobba för att individen får mer inflytande. Man 38 år, Byggnads Sluta jaga sjuka.

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012 A Attraktiv kommun 1 Balans mellan antalet bostäder med olika upplåtelseformer Tillse att hyresrätter börjar byggas i kommunen Påbörja planeringen av nästa trygghetsboende Påbörja planläggning av studentlägenheter

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Politisk plattform majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Förutsättningar Plattformen innebär åtaganden på ett antal politiska områden och en viljeinriktning om att styra Finspång tillsammans

Läs mer

Högskoleutbildning för nya jobb

Högskoleutbildning för nya jobb 2014-08-11 PM Högskoleutbildning för nya jobb Kravet på utbildning ökar på arbetsmarknaden. Men samtidigt som efterfrågan på högskoleutbildade ökar, minskar utbildningsplatserna på högskolan. I dag misslyckas

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång?

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång? Ingenjören i kommun och landsting kostnad eller tillgång? Behovet av ingenjörer ökar i kommuner och landsting För ingenjörer är lönerna i kommuner och landsting mycket lägre än i den privata sektorn. Det

Läs mer

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Stockholms

Läs mer

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna!

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna! Utvecklingsområde 1 Kunskap och kompetens Välkomna! Workshop Kunskap och kompetens Introduktion av Peter Morfeldt Vart ska vi och vad gör vi för att nå målen, inom kunskapslyft barn och unga (5 min) Presentation

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Norrbotten - Vi vill mer!

Norrbotten - Vi vill mer! Norrbotten - Vi vill mer! - Folkpartiet liberalerna i Norrbottens valmanifest 2014-2018 1 Vi vill mer! Det är ett viktigt val Sverige och Norrbotten står inför. På vissa håll i Norrbotten måste vi få fler

Läs mer

www.stockholmsvanstern.se

www.stockholmsvanstern.se www.stockholmsvanstern.se Det går att bygga ett Stockholm för alla. Ett Stockholm där det inte är tjockleken på plånboken som bestämmer vilken del av staden du kan bo i. Där innerstaden inte domineras

Läs mer

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2 NÄMNDEN FÖR ARBETSMARKNADSFRÅGOR OCH VUXENUTBILDNING Nämndens uppdrag Nämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd har ansvaret för att nationella lokala mål förverkligas inom kommunens vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD

ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD Socialdemokraterna i Kristianstad Socialdemokraternas mål är att vinna valet 2010. Vi vill vinna valet därför att vi är övertygade om att det är vår politik som både klarar

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Intressepolitiskt program

Intressepolitiskt program Intressepolitiskt program HSO Stockholms stad Inledning Om HSO Stockholms stad HSO Stockholms stad är ett samarbetsorgan för anslutna funktionshinderorganisationers lokalföreningar eller länsföreningar

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne. Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör

Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne. Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör Var och en har rätt till arbete, fritt val av sysselsättning, rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Framtidsplan för hälso- och sjukvården mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Catarina Andersson Forsman, Hälso- och sjukvårdsdirektör, NKS-konferensen 25 april 2014 Sidan 2 Stockholms län växer vårdbehovet

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer