Nya möjligheter för Dalarna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nya möjligheter för Dalarna"

Transkript

1 Nya möjligheter för Dalarna - Här kan du läsa om Socialdemokraternas länsprogram för Dalarna Ett Dalarna för företag och jobb Dalarna utvecklas med kommunikation Fler bostäder i Dalarna Ett Dalarna för kompetens och lärande Hälsosamma Dalarna Ett hållbart Dalarna Attraktivare arbetsgivare i Dalarna socialdemokraterna.se/dalarna

2 2 (18) Ett Dalarna för företag och jobb "Ingen som kan jobba eller plugga ska gå arbetslös. Vi sätter jobben först. Jobben ska vara trygga." Ur Socialdemokraternas framtidskontrakt för Dalarna Dalarna är ett län med ett brett näringsliv. En mängd små- och medelstora företag i många branscher bidrar till att stärka dess mångfald och minska länets sårbarhet. Traditionella basnäringar inom papper och stål samsas i vårt län med IT-, tele-, tjänste- och konsultföretag av olika slag. En expanderande turism- och besöksnäring skapar många nya arbetstillfällen. Stora investeringar inom handelssektorn bidrar till att öka utbudet i länet. Den unika kombinationen av fjällbygder, jordbruksbygder, industri- och bruksorter och orter präglade av en bred småföretagsamhet gör Dalarnas näringslivsutveckling särskilt spännande. För att framtidens näringsliv ska utvecklas på ett slagkraftigt sätt krävs hela tiden investeringar i utbildning. En stark utbildningssektor är en garant för näringslivets möjligheter till expansion och utveckling. Såväl gymnasie- som högskolan är mycket viktig. Genom vuxenutbildningen ska förutsättningar skapas för att göra det livslånga lärandet till en realitet. Samverkan mellan näringsliv och utbildningsanordnare är därför av största vikt. Detta är avgörande för alla delar av länet med dess skilda förutsättningar för arbete och utkomst. I Dalarna ska vi sluta rekryteringsgapet genom riktade yrkesutbildningar. Uppbyggnad av företagskluster där företag inom likartade branscher samverkar är en viktig politisk ambition. Det förutsätter en lokal näringslivsstrategi som stimulerar till etablering och underlättande av samverkan mellan olika små och medelstora företag. Tillgången till mark för etablering av företag och planering av nya expansionsområden för företagande och handel är viktiga kommunstrategiska frågor. Kommunerna måste ha en offensiv strategi på denna punkt. Näringslivets förutsättningar är intimt sammankopplade med infrastrukturens kvalitet och framtida utveckling. Därför måste huvudstråken för person- som godstrafik på väg- och järnväg och ett väl utbyggt IT-nät ständigt vara politiska huvudprioriteringar. Det handlar om att bidra till regionförstoring och underlätta för pendling mellan boende, arbete och studier på olika orter och förutsättningar för besöksnäringen att utvecklas. För Dalarna är också den digitala kommunikationen avgörande för vår framgång. I vår region måste möjligheterna till en god bredbandskommunikation förbättras. Detta ska ske både genom utbyggnad av moderna fibernät och nya generationer för mobil telefoni och datatrafik. Därför ska det finnas trådlöst bredband på Dalatrafiks alla bussar.

3 3 (18) För Dalarnas del är det av stor vikt att det upprättas väl förankrade branschprogram för basnäringar inom skog och stål. De förutsätter ett intimt samarbete mellan företag och samhälle i form av kommuner, regioner och stat. Genom att kraftsamla i samverkan så skapas förutsättningar för att investera i nya kvaliteter och produkter. Ytterst är syftet att Sverige ska konkurrera med kvalitet och inte med låga löner. Samarbeten av detta slag kan också innebära mycket för turism och besöksnäringens utvecklingskraft i vårt län. Tillgången till prisvärd el i långsiktiga leveransavtal är en nödvändig förutsättning för industrins och hela näringslivets utvecklingsmöjligheter. Dalarna ska alltid sträva efter att vara ett bra län för arbete, boende och företagande. Särskilda insatser måste kontinuerligt göras för att marknadsföra Dalarna. Det ska vara en aktiv ambition att länet ska öka i befolkning och nya företag etableras. Endast genom en ekonomisk tillväxt finns resurser för att skapa en stark välfärdssektor som i sin tur skapar trygghet, kvalitet och lägger grunden för ett fungerande näringsliv. Vi vill stärka mångfalden i Dalarnas näringsliv. Att småföretagande ska understödjas och stimuleras. Att det "livslånga lärandet" ska vara en resurs när framtidens jobb skapas. Att länets kommuner ska arbeta aktivt med de lokala näringslivsfrågorna och underlätta för nyetablering, expansion och att lyfta fram det närproducerade. Vi måste stödja infrastrukturprojekt som skapar förutsättningar för arbete och tillväxt. Vi vet idag att de flesta jobb skapas inom de små och medelstora företagen. Vi vet även att Dalarna står inför en omfattande generationsväxling med ett omfattande antal pensionsavgångar. Många mindre företag riskerar att gå förlorade om en aktiv generationsväxling inte äger rum. För att råda bot på den höga arbetslösheten ska företag stimuleras att etableras, fortsatt verka, växa och anställa fler. I Dalarna måste turismen, de kreativa näringarna och kulturen ges förutsättningar att skapa nya jobb. Kultur har ett egenvärde men kan också skapa nya arbetstillfällen i Dalarna. Innovationer har byggt Dalarna starkt. För att klara av jobben och välfärden krävs nu kraftsamling för fler innovationer. Det måste tillföras både kompetens och ekonomiska resurser för att klara den utvecklingen. Vi vill att ett regionalt innovationsråd kan föra företag, forskare och kommuner/landsting närmare för fler jobb. Vissa av våra löften är beroende av en Socialdemokratisk ledd majoritet i riksdag, landsting och kommuner. I vårt Dalarna

4 4 (18) - ska det genomföras nya satsningar på Dalabanan, Bergslagsbanan och Bergslagspendeln. Vidare ska E16, riksväg 50, 68 och 70, förbättras för bättre framkomlighet och säkerhet. Genomförs senast ska möjligheten att resa stärkas genom Dala Airport Borlänge och Mora-Siljan flygplats och vi stödjer besöksnäringen genom satsningen på flygplats i Rörbäcksnäs. Genomförs senast ska det genom kommuner, privata fastighetsägare och byggföretag byggas 800 bostäder per år (totalt 3200 bostäder). Detta kräver bl.a. ett investeringsstöd för att underlätta bostadsbyggande. - ska det genom riktade satsningar på sommarjobb kunna erbjudas ungdomar mellan 15 och 17 år 2 veckors arbete på sommaren i kommun, landsting och/eller i samverkan med privata aktörer. Det ska finnas en särskild sommarjobbsförmedling i varje kommun. Förmedlingen ska ske i samverkan med arbetsförmedling eller med privata aktörer. Sommarjobben ska omfattas av kollektivavtal och avtalsenliga löner. Genomförs senast ska det skapas 2000 nya jobb- och utbildningsplatser. Genomförs senast ska andelen personer med försörjningsstöd minska med minst 10 procent från 2014 års nivå till ska ingen ungdom vara utan utbildning eller arbete längre än 90 dagar. Genomförs senast införs yrkesintroduktionsjobb för fler jobb. Arbetsgivare får riktat stöd från samhället för att anställa den som står långt från arbetsmarknaden. Genomförs senast ska ett regionalt innovationsråd bildas med syfte att skapa samordningsvinster inom forskning och utveckling och på så sätt också öka möjligheterna för nya investeringar. Genomförs senast 2015.

5 5 (18) Dalarna utvecklas med kommunikation "Bygg Dalarna starkt för framtiden. Det krävs ett fortsatt bostadsbyggande när Dalarna växer. Vi behöver en modern och fungerande infrastruktur för arbete och industri. Därför krävs investeringar på vägar, järnvägar och bredband." Ur Socialdemokraternas framtidskontrakt för Dalarna Socialdemokraterna i Dalarna vill förbättra villkoren för turist- och besöksnäringen, handeln, basindustrin, Högskolan Dalarna, de små och medelstora företagens utveckling och öka tillgängligheten till vårt län. Socialdemokraterna vill att Dalarnas basindustri garanteras en tillgänglighet till den nationella och internationella marknaden genom transportsystem som genom hög bärighet och tillgänglighet undanröjer hinder av långa avstånd. Dalarnas infrastruktur behöver därför förbättras. Det gäller både väg och järnväg. Dalarna är ett av Sveriges största export- och besökslän. Viktiga projekt är därför förbättringar på vägar som projekt E 16 (Gävle-Malung- Oslo), riksväg 70 (Enköping Idre) samt riksväg 50, Bergslagsdiagonalen som passerar (Ludvika Borlänge och Falun). Vasaloppsvägen (Mora Älvdalen Sälen) är ett viktigt förbättringsprojekt för att stärka arbetsmarknadsförstoring vid den utbyggnad som sker av turism och besöksnäringen i norra och västra Dalarna. Dalabanan (Mora Stockholm) och Bergslagsbanan (Storvik Falun Ludvika) är huvudprioriteringar vad gäller järnvägar. Det är projekt som ska klara både den tunga basindustrins behov och persontransporterna. På Dalabanan är målet en satsning på 3 miljarder som ger en restid mellan Borlänge och Stockholm på 1 timme och 40 minuter och Mora Stockholm på 3 timmar. Vikten av att få till stånd en förbättrad kapacitet för att klara tunga transformatortransporter på sträckan Ludvika Norrköping är mycket viktig för utvecklingen i Ludvika. Det krävs en upprustning av sträckan Grängesberg - Oxelösund. Hela Västerdalsbanan behövs för godstrafik. Idag finns en efterfrågan från näringslivet. i Västerdalarna. Därför behöver Västerdalsbanan öppnas för godstrafik. Vi ser positivt på det kommunala engagemanget för Inlandsbanans utveckling. En upprustning av Bergslagspendeln är nödvändig. Flygplatserna i Borlänge och Mora är av strategisk betydelse för länet. De är av avgörande transportpolitisk betydelse för besöksnäringen, sjukvården och länets världsledande industri- och tjänsteföretag vad gäller tillgänglighet, regional utveckling och sysselsättning både på kort och på lång sikt. För Dalarna är därför tillgängligheten och åtkomligheten med flygtrafik, inte minst ur EU-perspektiv, av stor betydelse. En utveckling av charterflygplats i Sälen som garanteras kostnadsmässigt av näringslivet är ett annat mått på flygets betydelse för en utvecklad turism i Sälenfjällen.

6 6 (18) Persontrafiken med buss och tåg måste även fortsättningsvis samordnas för att kunna erbjuda ett bra utbud till rimligt pris i hela länet. I kommunernas centrala delar ska den kunna ersätta bilen och även i länets mest perifera delar ska möjligheten att dagligen ta sig fram och tillbaka till länets centrum finnas. Kollektivtrafik en ska vara tillgänglig för fler resenärer. Kollektivtrafiken skapar också tillgänglighet till fler platser både inom och utom vårt län. Vi vill stödja en satsning på huvudstråken på väg syftande till att dels underlätta regionförstoring, dels förbättra kommunikationerna inom länet. Det innebär bl.a. även punktinsatser i kompletterande trafiksystem. Prioritera en långsiktig satsning på Dalabanan och de banor som garanterar industrins behov av godstransporter. Fortsätta att stödja flygtrafiken med bas i Borlänge och Mora. För Dalarna är också den digitala kommunikationen avgörande för vår framgång. I vår region måste möjligheterna till en god bredbandskommunikation förbättras. Detta ska ske både genom utbyggnad av moderna fibernät och nya generationer för mobil telefoni och datatrafik. Därför har vi bl.a. redan infört trådlöst bredband på Dalatrafiks alla bussar. Vissa av våra löften är beroende av en Socialdemokratisk ledd majoritet i riksdag, landsting och kommuner. I vårt Dalarna - ska det genomföras nya satsningar på Dalabanan, Bergslagsbanan och Bergslagspendeln. Vidare ska E16, riksväg 50, 68 och 70, förbättras för bättre framkomlighet och säkerhet. Genomförs senast Västerdalsbanan behöver så snart som möjligt öppnas för godstrafik för fler jobb och levande företag - ska möjligheten att resa stärkas genom Dala Airport Borlänge och Mora Siljan flygplats och vi stödjer besöksnäringen i deras satsning på flygplats i Rörbäcksnäs. - ska alla unga upp till 20 år kunna resa avgiftsfritt med buss i hela länet. Genomförs senast 2017.

7 7 (18) Fler bostäder i Dalarna "Bygg Dalarna starkt för framtiden. Det krävs ett fortsatt bostadsbyggande när Dalarna växer. Vi behöver en modern och fungerande infrastruktur för arbete och industri. Därför krävs investeringar på vägar, järnvägar och bredband." Ur Socialdemokraternas framtidskontrakt för Dalarna Dalarna ska vara ett rättvist län tillgängligt för alla oavsett bakgrund och storlek på plånbok. I Dalarna ska vi alla kunna bo till en rimlig kostnad, studenter, unga, vuxna, familjer och pensionärer. Den utveckling som nu leder till ökad segregation, ökande boendekostnader och otrygga boendeformer måste motverkas. I Dalarna ser vi inte på bostaden som vilken handelsvara som helst. Bostaden är för oss socialdemokrater en social rättighet för var och en och samhället måste därför ta ett ansvar för att trygga bostadsförsörjningen. I Dalarna ska bostäder ha en god standard, rimlig hyra och vara tillgängliga. Med ett bostadsbyggande som nått bottennivåer kommer tillgången av bostäder att bli ett hinder för valfriheten. Därför måste ett investeringsstöd för fler hyresrätter införas, inte minst för att öka möjligheten för ungdomar och studerande att få tag på en bostad till en rimlig kostnad. För att det framtida behovet av ny- och ombyggnad av äldrebostäder ska klaras så behövs någon form av finansiellt stöd införas. Vi vill hitta en mångfald av bra boendeformer. Det behöver finnas många olika sätt att bo på. I bostadsområden ska hyresrätter blandas med eget ägande i form av bostadsrätter eller egna hem. I samma bostadsområden kan seniorboenden varvas med bostäder för unga och barnfamiljer. Olika former av trygghetsboenden bör prövas. I Dalarna ska vi föra en bostadspolitik som bidrar till en hållbar utveckling ekonomiskt, socialt och ekologiskt. I Dalarna finns både råvaran, förädlingsmöjligheterna och kunskaperna om trä för att trä i större utsträckning ska kunna användas i kommande nyproduktion av bostäder. Vissa av våra löften är beroende av en Socialdemokratisk ledd majoritet i riksdag, landsting och kommuner. I vårt Dalarna - ska det genom kommuner, privata fastighetsägare och byggföretag byggas 800 bostäder per år (totalt 3200 bostäder). Detta kräver bl.a. ett investeringsstöd för att underlätta bostadsbyggande.

8 8 (18)

9 9 (18) Ett Dalarna för kompetens och lärande "Mindre klasser går före fler skattesänkningar. Det behövs fler lärare och fler specialpedagoger." Ur Socialdemokraternas framtidskontrakt för Dalarna Vi socialdemokrater vill att alla barn, oavsett barnets förutsättningar, föräldrarnas utbildning eller inkomst, ska ha rätt att utvecklas och nå kunskapsmålen. Skolans sätt att fungera har avgörande betydelse och om inte skolan lyckas i sitt uppdrag slår den sociala bakgrunden igenom. Därför måste alla skolor vara bra skolor. För oss socialdemokrater kommer kvaliteten i skolan och barnomsorgen i första rummet. Vi socialdemokrater ser utbildningssystemet som en helhet. De barn som börjar förskolan idag är samtidigt framtidens forskare. De ska färdas längre inom utbildningssystemet och vår uppgift politiskt är att göra den resan väl värd. En förskola för alla barn med omsorg och lärande på lekens grund är starten på det livslånga lärandet. Vi vill förstärka kvaliteten i förskolan och garantera att alla förskolor har utbildad personal och följer den nationella läroplanen. Vi satsar på barnen i de lägre åldrarna och skapar fler lärartjänster i förskoleklass och lågstadium. Samhället måste kunna erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid när arbetsmarknaden förändras. Fritidshemsverksamheten ska ha en hög kvalitet. Verksamheten ska vara en del av skolans verksamhet och öppna sig mot bland annat föreningsliv. Fritids ska användas för att kunna erbjuda ännu fler barn läxhjälp. Socialdemokraterna vill se ett land där vi samlas för att stärka skolan. Vi vill investera i skolan så att stora klasser blir mindre de första åren i skolan. Från förskoleklass till och med årskurs tre ska antalet barn i stora klasser minska med upp till fem barn per klass. Det ger lärarna mer tid med varje elev både de elever som behöver mer stöd för att nå målen i skolan och de som behöver få mer stimulans. Det är hög tid för Sverige att ta en ny riktning. Mindre klasser går före fler skattesänkningar. Socialdemokraterna vill investera två miljarder kronor för mindre klasser i förskoleklassen för sexåringar och årskurs 1-3 och så att lärarna får tid att ge varje elev stöd i sin utveckling. Det betyder fler än 100 lärare i Dalarna. Utöver detta vill vi Socialdemokrater också anställa speciallärare och specialpedagoger i Sveriges skolor. Kultur och kreativitet är en central del i skolans utveckling. Att jobba med färg, form och musik kan ha en positiv inverkan på elevers lärande.

10 10 (18) Skolorna i Dalarna måste tidigt kunna hjälpa elever med dyslexi och/eller dyskalkyli. Om de eleverna tidigt får rätt stöd har de bättre möjligheter att klara sin utbildning. Vi socialdemokrater i Dalarna vill säkerställa en god gymnasieutbildning för alla våra elever. Såväl högskoleförberedande som yrkesförberedande utbildningar ska ha en likvärdig status. Vi vill säkerställa att alla nationella program finns i regionen. Vi vill också att alla program ska ge behörighet till högre studier. Det innebär en kraftfull satsning i Dalakommunerna i ett läge då denna möjlighet begränsas av den borgerliga regeringen med den nya gymnasiereformen. Det är viktigt för ett exportlän som Dalarna att satsa på elevernas tidiga kontakt med industrin. Dalarna kommer behöva fler kompetenta medarbetare i exportindustrin. Livslångt lärande handlar om att kunna anpassa sig till ny teknik, ny arbetsmarknad och nya önskemål i livet. Collegebildningar, YH-utbildning och annan eftergymnasial utbildning bidrar till att skapa en infrastruktur för utbildning. Centralt är regionens samverkan för vuxenutbildning i yrkesvux eller andra arbetsmarknadsutbildningar. Vuxenutbildningen ska prioritera utbildning inom bristyrken. Högskolan Dalarna är ett av landets ledande lärosäten när det gäller distansutbildning. Högskolan Dalarnas arbete med distansstudier ger fler och bredare grupper möjlighet till högre utbildning. Detta vill vi utveckla vidare. Viktigt för högskolans utveckling är också de campus som finns. Där kan forskning, studier, arbete och samhälle mötas. Högskolan Dalarna har stor betydelse för regionens ekonomiska tillväxt och kulturella utveckling. En viktig del i att stärka Högskolan Dalarna är att det skapas fler fasta forskningstjänster. Kopplingen mellan studenter, forskning, näringsliv och arbete stärker vår region. Allt för många blir utslagna ur arbetslivet. För att sjuka ska kunna komma tillbaka i arbete krävs rehabilitering och trygghet. Därför avvisar vi regeringens otrygga utförsäkringar och vill istället investera i aktiv rehabilitering som ser hela människan. Samhällets resurser ska erbjuda individuella flexibla vägar in i eller tillbaka till arbetslivet. Människor med behov av stöd ska inte skickas fram och tillbaka mellan olika myndigheter. Vi vet att finansiell samverkan mellan organisationer (Finsam) ger bra resultat. Alla kan inte arbeta i den mån som det moderna arbetslivet kräver. Därför vill vi att en utvidgad arbetsmarknad ska utvecklas för personer som har mycket svårt att få jobb. Ett lyckat historiskt exempel är PLUS-jobben. Vi vill bjuda in alla marknadens parter i arbetet med att utforma framtidens system för omställning. Varje människas förmåga ska tas tillvara. Varje arbetad timme

11 11 (18) behövs. Så tror vi att Sverige kan bli ett möjligheternas land och Dalarna ett möjligheternas län. Vi vill införa en kompetensförsäkring som ger fler möjlighet att hitta rätt i arbetslivet Vi vill satsa på en aktiv rehabilitering som ger ett konstruktivt och utvecklande stöd och inte passiv utförsäkring. Underlätta inträdet på arbetsmarknaden för människor som kommer från andra länder genom att bl. a. utveckla valideringen. Vi vill skapa introduktionsjobb på arbetsmarknaden. Inom kommun och landsting finns alltid kollektivavtal och avtalsenliga löner. Vid upphandling ställs alltid krav som är kollektivavtalsenliga. För en fungerande arbetsmarknad krävs också barnomsorg på obekväm arbetstid. Vissa av våra löften är beroende av en Socialdemokratisk ledd majoritet i riksdag, landsting och kommuner. I vårt Dalarna - ska 150 nya lärare och specialpedagoger bidra till ökad kvalitet och bättre skola för alla barn. Genomförs senast ska lärarnas utveckling stärkas genom en ny nationell kompetensförsäkring.

12 12 (18) Hälsosamma Dalarna "Ordning och reda i vård och omsorg går före privatiseringar. I Dalarna ska alla, oberoende av plånbok få en bra vård efter sina behov." Ur Socialdemokraternas framtidskontrakt för Dalarna Hälso- och sjukvården utvecklas ständigt och förbättringarna kommer på löpande band. Vi socialdemokrater vill följa med i utvecklingen för att tillhandahålla en hälso- och sjukvård i Dalarna som har hög kvalitet och är jämställd. Hälso- och sjukvården är en kedja som inte är starkare än sin svagaste länk. Vi ska därför ha en sammanhållen hälso- och sjukvård med ett brett uppdrag så att du som patient inte ska ramla mellan stolarna. För att säkerställa vårdkedjan och underlätta för den enskilde patienten måste vi som huvudman för vården ha full kontroll över hur vården utformas. Vi anser därför att det är självklart att landsting och kommuner ska äga beslutet om var, när och hur privata alternativ ska släppas in i välfärden. Vinsten ska begränsas i skattefinansierade privata alternativ. Vi satsar på ett brett utbud av hälso- och sjukvård och utvecklar såväl primärvård som specialistvård, ambulanssjukvård likväl som sjukresor. Detta för att alla ska göra det man är bäst på. I takt med den medicinska och tekniska utvecklingen så blir den specialiserade vården allt mer högspecialiserad och finns på färre ställen. Primärvården måste därför ha ett brett uppdrag och finnas nära Dalarnas befolkning för att hjälpa dem med vanligt förekommande åkommor. Svensk cancersjukvård är världsledande, men många fårvänta länge på behandling. Ovissheten och bristen på besked skapar en stor otrygghet för de människor som drabbas. Vi måste se till att behandlingen kan påbörjas så snart som möjligt efter fastställd diagnos. Målet för oss är att Dalarna ska ha en befolkning som är mår bra och är så frisk som möjligt. Då får varje person ett rikare liv och det gör också att vi alla tjänar på det. För att nå dit krävs att vi prioriterar och arbetar med förebyggande hälso- och sjukvård, och har bra rehabilitering när människor drabbats av sjukdom. Ohälsan är ett samhällsproblem och därför är det viktigt att vården kan erbjuda hjälp med till exempel övervikt, att sluta röka och annat riskbruk. Ett rikt kultur- och föreningsliv tillgängligt för befolkning bidrar även det till att förbättra hälsan. Kulturen möjliggör att vi utvecklas som människor, breddar vår kunskap och får oss att tänka i nya och vidare banor. Det stärker livskvaliteten och vi blir friskare och mår bättre. Dalarna har en rik och bred kulturtradition, likaså ett sprudlande föreningsliv. För att sprida kulturen, ge föreningslivet förutsättningar till fortsatt utveckling och ge dalfolket möjligheten

13 13 (18) att ta del av allt detta så har landstinget och kommunerna en mycket viktig roll. Vi vill prioritera barn och ungas tillgång och möte med kultur. Tillgång till kultur och bra fritidsaktiviteter är centralt för oss Socialdemokrater. Dalarna är ett geografiskt stort län där vi är beroende av att ha en väl utvecklad ambulanssjukvård. Ambulansen är en viktig del i vårdkedjan och inte längre bara en transportorganisation. Våra ambulanser är i det närmsta rullande akutmottagningar som inleder vården redan i hemmet. Det är viktigt att stärka stödet till psykiskt sjuka och deras anhöriga. Att vara frisk handlar inte bara om att ha en hel kropp utan om att vara en hel människa. Alla som är i behov av psykiatriskt stöd och hjälp har rätt att få det. Vi vill stärka och utveckla tillgängligheten inom barn- som ungdoms- och vuxenpsykiatrin. Att tandhälsan påverkar hälsan i övrigt är inget nytt, men det behöver ständigt tydliggöras. Därför är det mycket viktigt att alla ska kunna besöka tandläkare oavsett storleken på plånboken. Kostnaden för den enskildes tandvård måste sänkas. Det kan inte landstinget självt göra utan det kräver en ny nationell tandvårdsreform. En god tandhälsa som vuxen grundläggs i tidig ålder. Barn och ungas tandhälsa har därför högsta prioritet. Frisktandvården möjliggör och förenklar att behålla en god tandhälsa även i vuxen ålder. Alla ska kunna hålla sig så friska som möjligt genom hela livet och ha ett sunt sätt att se på både sin kropp och sin person. Därför är det viktigt att vi ger länets unga förutsättningar att vara trygga i sig själva. Våra ungdomsmottagningar är en viktig del i detta arbete. De ska fungera som ett stöd för unga och bistå med råd om livet och sex och samlevnad. Vi vill utveckla ungdomsmottagningarna genom att höja kompetensnivån och förbättra tillgängligheten. Sjukresor finns till för att göra det enkelt att ta sig till och från våra vårdinrättningar när människor är i behov av vård och av någon anledning inte kan ta sig till vården. Det regelverk som finns nu är alltför krångligt. Vi vill därför att de patienter som har stort vårdbehov ska kunna få sin sjukresa godkänd i förväg. I Dalarna ska du kunna njuta av en hälsosam och aktiv ålderdom. För att göra detta möjligt ska kommuner och landsting utveckla äldreomsorgen i länet. När hälsan sviktar och man inte klarar sig på egen hand, då ska hemtjänsten, vården och omsorgen finnas där, av hög kvalitet och utan krångel. Många äldre behöver besöka sjukvården ofta. Samtidigt är det många äldre som har en låg pension. För att stärka deras ekonomi och att ingen ska tveka att söka vård kommer vi införa avgiftsfri sjukvård för alla som är 85 år och äldre. Idag hamnar många äldre som åkt ambulans på akutmottagningen. Där kan väntan bli lång och oftast kan äldre personers vård tillgodoses bättre i andra delar av vården.

14 14 (18) Vi lovar därför att införa direktmottagning av äldre patienter till vårdavdelning på samtliga sjukhus. Allt för att underlätta för våra äldre. De äldre medborgarna i länet ska inte särbehandlas. Var man vill bo och hur man vill leva ska vara en självklarhet oavsett ålder. För att uppnå detta är det viktigt att vi fortsätter utveckla hälso- och sjukvården så att de äldre får behålla hälsan och vara pigga så länge det går. Landstinget och kommunerna måste bli bättre på att samverka och koppla ihop sina vårdkedjor. Ingen ska falla mellan stolarna, alla ska få den bästa tänkbara vården och omsorgen. En grundläggande förutsättning för att klara de åtaganden som krävs för att nå målet med Hälsosamma Dalarna är att den gemensamma sektorn har ordning och reda i finanserna. Avgifter ska ligga på en rimlig nivå så att ingen ska behöva avstå vård på grund av alltför höga kostnader. Vi vet att många unga upplever en ökad psykisk ohälsa i form av bland annat negativ stress och nedstämdhet. Ungdomsmottagningarna är viktiga i stödet till unga. Där kan unga få råd, stöd, och tips på ett enkelt sätt i alla frågor de kan ha. Därför måste tillgängligheten öka. Det ska vara det medicinska hälsotillståndet som avgör var, när och hur vård ska ges. I vårt Dalarna ska man inte behöva vara frisk för att orka vara sjuk. Vissa av våra löften är beroende av en Socialdemokratisk ledd majoritet i riksdag, landsting och kommuner. I vårt Dalarna: - ska en ny ambulanshelikopter komplettera ambulanssjukvården. Helikoptern ska stationeras i Mora och den ska bemannas med läkare. Genomförs senast ska multisjuka äldre kunna skrivas in direkt på avdelning utan att behöva passera akuten. Genomförs senast ska rätten till sjukresa vara klar innan behandlingsperioden påbörjas. Genomförs senast ska alla ungdomsmottagningar öka sin tillgänglighet. Genomförandet av en ökad tillgänglighet ska ske i dialog med våra unga. Genomförs senast ska sjukvården vara avgiftsfri för alla över 85 år. Genomförs senast ska behandling påbörjas inom fyra veckor efter fastställd cancerdiagnos. Genomförs senast 2016.

15 15 (18) Ett hållbart Dalarna "Ansvar för miljön. Dalarna ska göra sin del för klimatet och miljön. Dalarna ska satsa på nya drivmedel och smart kollektivtrafik." Ur Socialdemokraternas framtidskontrakt för Dalarna Vi alla är beroende av hur vårt Dalarna mår, att länet är tryggt och att det utvecklas och växer. Vad som händer runt omkring oss spelar roll. En klok hushållning med våra lokala och globala resurser är en förutsättning för en bra framtid i Dalarna. Rätten till en bostad och känsla av trygghet är tillsammans med hälsofrämjande och förebyggande arbete grunden för ett framgångsrikt folkhälsoarbete. Hållbarhet handlar också om att stödja miljö och drägliga arbetsförhållanden i andra länder, framförallt i utvecklingsländerna. Genom exempelvis Fair Trade kan länets individer och organisationer bidra till en hållbar utveckling globalt. Vi vill att nästa generation människor i Dalarna ska leva i ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Vår lokala miljöutmaning är inte en isolerad fråga. Miljöns koppling till arbete och näringspolitik, kommunikationer, bostäder och konsumtion är lika självklar som skolans påverkan på övriga samhället eller det sociala skyddsnätets betydelse för människors vilja, förmåga och hälsa. Basen för miljöarbetet är Dalarnas regionala och lokala miljömål. I Dalarna finns frågor som gör miljöutmaningen extra betydelsefull. Dalarnas näringsliv är modernt, men är också extremt beroende av transporter och energiförsörjning. Våra tillverkningsindustrier behöver en trygg och långsiktig energiförsörjning med inriktning mot inhemska bränslen, samtidigt som den behöver anpassas ytterligare till framtida miljökrav. Den långsiktiga konkurrensen kommer inte bara att handla om pris och kvalitet, utan även om miljö. Godset och människorna behöver ett transportsystem som ökar konkurrenskraften, kortar restiderna och minskar miljöpåverkan. Dalarna är ett transportlän, både i form av den omfattande trafiken på vägar och järnväg. Godstransporter på järnväg nyttjas mycket idag, men kan utvecklas ytterligare. Idag åker dalfolket och våra besökare bil. Tåg, buss och cykel används lite. Målet måste vara att våra besökare kan resa till våra större besöksmål utan bil. Vi måste ställa om till ett miljövänligt resande, och använda den kunskap som finns i regionen för att skynda på den förändringen. Därför inför vi fritt bredband på alla Dalatrafiks bussar och fler bussar ska drivas av förnyelsebart bränsle. Vi behöver hitta fler bränsletyper i Dalarna och vi tror på biogasens framtid. Därför måste vi skapa förutsättningar för ett första tankställe för fordonsgas. Då kan kommuner och landsting ställa nya miljövänliga krav vid upphandling av transporter. Det kommer kunna ge företag och privatpersoner möjligheten att billigare och bättre

16 16 (18) kunna tanka sina fordon. Kommun och landsting ska gå före och för sin verksamhet upphandla fordon som drivs med förnyelsebara bränslen. Våra nyare näringar, i form av besöks- och turistnäringarna, bygger mycket av sin verksamhet på bibehållna kulturmiljöer, vacker och tillgänglig natur och årstider som ger möjlighet till såväl sommar- som vinteraktiviteter. Allt det här skulle ställas på ända om klimatförändringarna gick så långt att årstiderna suddas ut, växtlighet och skogar tappar sin attraktivitet eller om byggnader och mark hotas av översvämningar eller skred. Klimatförändringarna handlar också om vilken mat vi äter och hur vi lever våra liv. Med ökad kunskap kan fler göra klimatsmarta val. Därför behöver kommunerna kunna erbjuda rådgivning för att människor ska kunna göra enkla och klimatsmarta val. Men vi är tydliga med att en omställning av klimatet inte enbart kan göras av enskilda människor. Det krävs också gemensamma politiska beslut på nationell och global nivå. Vissa av våra löften är beroende av en Socialdemokratisk ledd majoritet i riksdag, landsting och kommuner. I vårt Dalarna - ska det etableras minst ett tankställe för fordonsgas i Dalarna. Genomförs senast ska alla invånare erbjudas klimatrådgivning i samband med den energirådgivning som redan erbjuds idag. Genomförs senast ska alla kommuner och landstinget i Dalarna i första hand pröva trä som byggnadsmaterial vid upphandlingar av byggnationer. Genomförs senast ska alla kommuner och landstinget i Dalarna ställa höga miljökrav och sociala krav vid offentlig upphandling av livsmedel, kemikalier och tjänster. Andelen ekologisk mat i välfärden ska vara minst 50 procent och allt kaffe, choklad, kakao och alla bananer ska vara Fairtrade. Genomförs senast ska alla kommuner och landstinget i Dalarna i anslutning till nya bilvägar alltid projektera för gång och cykelvägar. Genomförs senast ska fler bussar hos Dalatrafik drivas av förnyelsebart bränsle. Senast 2017 ska 50 procent av det drivmedel som används till bussarna vara förnyelsebart. Genomförs senast ska alla unga upp till 20 år kunna resa avgiftsfritt med buss i hela länet. Genomförs senast ska fler förskolor ska vara giftfria miljöer.

17 17 (18) Attraktivare arbetsgivare i Dalarna "Ingen som kan jobba eller plugga ska gå arbetslös. Vi sätter jobben först. Jobben ska vara trygga." Ur Socialdemokraternas framtidskontrakt för Dalarna Välfärden står inför den största generationsväxlingen någonsin. Detta gör det extra viktigt att det är attraktivt att söka jobb i kommuner och landsting. Vi måste klara av att besätta de tjänster som behövs för att leverera den välfärd som medborgarna behöver annars kommer kvaliteten och tillgängligheten att försämras. Att arbeta i en kommun eller i landstinget ska ge dig möjlighet att leva på din lön. Detta kräver en bra arbetsmiljö. Du ska kunna orka arbeta hela ditt yrkesliv. Ledarskapet måste stärkas på många arbetsplatser och skyddsombudens roll måste prioriteras. För att få en lön som går att leva på så ska heltidstjänster vara en självklarhet och deltid en möjlighet. Ett gott arbetsliv handlar om en bra arbetsmiljö. I kommuner och landsting måste vi sträva efter att skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt. I det arbetet spelar skyddsombuden en viktig roll. Skyddsombuden ska ges möjligheter att utvecklas och bidra till en god arbetsmiljö. Inom kommuner och landsting är målet alltid att de anställda ska kunna ha en sammanhållen arbetstid. Som anställd i någon av länets kommuner eller i landstinget ska du också kunna känna dig trygg i vetskapen om att du får den utbildning och kompetensutveckling som krävs för att hänga med i den snabba utvecklingen. Inom kommun och landsting finns alltid kollektivavtal och avtalsenliga löner. Vid offentliga upphandlingar ska det ställas krav på sammanhållen arbetstid, heltidstjänster, kollektivavtal och avtalsenliga löner. Kommun och landsting ska ta ett stort ansvar för människor som står långt från arbetsmarknaden. Vissa av våra löften är beroende av en Socialdemokratisk ledd majoritet i riksdag, landsting och kommuner. I vårt Dalarna - ska heltid med sammanhållen arbetstid vara en rättighet och deltid en möjlighet för alla som är tillsvidareanställda inom kommun och landsting. Alla tjänster som annonseras ut inom kommun och landsting ska vara heltidstjänster. Genomförs senast 2015.

18 - ska det vid offentlig upphandling av ny entreprenör för befintlig verksamhet finnas krav på personalövertagande och att det sker med oförändrade eller förbättrade löne- och anställningsvillkor. Genomförs senast (18)

Valplattform Socialdemokraterna

Valplattform Socialdemokraterna Valplattform Socialdemokraterna 1. Inledning Vi Socialdemokrater vill se ett samhälle där vi gemensamt tar ansvar för att göra Sundsvall bättre. Där vi ställer krav på varandra och hjälps åt. Vi vill lösa

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Närodlad politik för Västmanland

Närodlad politik för Västmanland Närodlad politik för Västmanland Centerpartiet Västmanlands länsprogram 2014-2018 Innehåll Vår framtidsbild av Västmanland... 4 Jobb i hela landet... 5 Resultat för miljön... 5 Landsbygdssäkra Västmanland...

Läs mer

Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland

Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland Moderaternas handlingsprogram 2015-2018 Sida 1 av 42 och våra 69 ställningstaganden för ett bättre Östergötland. Sida 2 av 42 Varje dag anländer tusentals

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

Politisk plattform 2015-2018

Politisk plattform 2015-2018 Politisk plattform -18 Samarbete för Haninge SLUTVERSION 14-11-23 2 (24) Politisk plattform -18 Samarbete fo r Haninge Syftet med den politiska plattformen är att fastställa en gemensam politisk inriktning

Läs mer

Möjligheternas Luleå - online

Möjligheternas Luleå - online Arbetsordning av vårt handlingsprogram Möjligheternas Luleå Följande arbetsordning gäller: Förslag till förändring skall sändas skriftligt till expeditionen Förslag som kommer under mötet måste lämnas

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram 2015-2018

Kommunalt handlingsprogram 2015-2018 Socialdemokraterna i Nacka Kommunalt handlingsprogram 2015-2018 Gruppens har tolkat sitt uppdrag enligt; - Förslaget till handlingsprogram ska ange inriktning på den socialdemokratiska kommunalpolitiken

Läs mer

Vårt Kristianstad 2014-03-23

Vårt Kristianstad 2014-03-23 Vårt Kristianstad Kristianstads kommun ligger vackert på den skånska slätten med öppna fält, skog och sandstrand längs Hanöbukten. Vi har en stad med gamla anor och en levnadskultur präglad av utbildning,

Läs mer

Valmanifest 2006 Arbete åt alla Rättvisa och trygghet 1) Ett konkurrenskraftigt Sverige 2) Sverige - en förebild i den gröna omställningen.

Valmanifest 2006 Arbete åt alla Rättvisa och trygghet 1) Ett konkurrenskraftigt Sverige 2) Sverige - en förebild i den gröna omställningen. Valmanifest 2006 Arbete åt alla är socialdemokratins viktigaste mål. Den höga tillväxten skapar många nya jobb varje arbetsdag. Stabila priser och låga räntor lägger grunden för framtida höga reallöneökningar.

Läs mer

Framtidstro, jobb och välfärd. Mål och resursplan 2015-16, med plan för 2017-18

Framtidstro, jobb och välfärd. Mål och resursplan 2015-16, med plan för 2017-18 Framtidstro, jobb och välfärd Mål och resursplan 2015-16, med plan för 2017-18 INNEHÅLL 1. Framtidstro, jobb och välfärd... 3 1.1 Avsiktsförklaring... 3 1.2 Sammanfattning av våra prioriteringar och investeringar...

Läs mer

Ett tryggt Skåne Socialdemokratiska riktlinjer för att utveckla Skåne 2006-2010

Ett tryggt Skåne Socialdemokratiska riktlinjer för att utveckla Skåne 2006-2010 Ett tryggt Skåne Socialdemokratiska riktlinjer för att utveckla Skåne 2006-2010 1. Inledning...3 2. Ett tryggt Skåne att leva i...4 Trygg och tillgänglig vård... 4 Helhetssyn på hälso- och sjukvården i

Läs mer

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017 HALMSTADS KOMMUN eringsdirektiv med budget 2015-2017 Jobb, utbildning och välfärd Socialdemokraterna och Vänsterpartiet FÖR ETT MÖJLIGHETERNAS HALMSTAD Vi står för en politik som skapar jobb, värnar välfärden,

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

Politisk plattform. för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet

Politisk plattform. för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet Politisk plattform för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018 Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet Inledning Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet är överens om att tillsammans

Läs mer

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona Växa och utvecklas Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010 Mer info: http://www.karlskrona.socialdemokraterna.se Växa och utvecklas i Karlskrona Varje gång fontänen på Klaipedaplatsen skickar sina

Läs mer

ABCDEEGGHHFFJJKKLLMMNNOOPPQQRRSSTTUUVXY. abcdefghijklmnopqrst REGIONALPOLITISKT PROGRAM 2014-2018. Miljöpartiet de gröna Västmanland

ABCDEEGGHHFFJJKKLLMMNNOOPPQQRRSSTTUUVXY. abcdefghijklmnopqrst REGIONALPOLITISKT PROGRAM 2014-2018. Miljöpartiet de gröna Västmanland ABCDEEGGHHFFJJKKLLMMNNOOPPQQRRSSTTUUVXY abcdefghijklmnopqrst REGIONALPOLITISKT PROGRAM 2014-2018 Miljöpartiet de gröna Västmanland Om Programmet Det här programmet lyfter fram våra politiska idéer och

Läs mer

Kristdemokraterna. Västmanland ett län där kvinnor hålls tillbaka och pojkar lämnas efter.

Kristdemokraterna. Västmanland ett län där kvinnor hålls tillbaka och pojkar lämnas efter. Kristdemokraterna Västmanland ett län där kvinnor hålls tillbaka och pojkar lämnas efter. Sverige ska bli världens bästa land för barn att växa upp i. Låt oss börja i Västmanland. Kristdemokraterna i Västmanland

Läs mer

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA.

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. VALMANIFEST 2014 Till alla. ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. VALMANIFEST 2014 Sid. 10 En ambitiös jobbpolitik. För

Läs mer

Socialdemokraternas Kommunala handlingsprogram för Helsingborg 2014-2018. Vår ideologiska värdegrund

Socialdemokraternas Kommunala handlingsprogram för Helsingborg 2014-2018. Vår ideologiska värdegrund Socialdemokraternas Kommunala handlingsprogram för Helsingborg 2014-2018 Vår ideologiska värdegrund Socialdemokratins målsättning är att förändra samhället, med demokratiska medel och med alla människors

Läs mer

Framåt Västerås. Politiska riktlinjer 2014-2018 Socialdemokraterna i Västerås. Antagen på Västerås arbetarekommuns årsmöte 2014-03-08

Framåt Västerås. Politiska riktlinjer 2014-2018 Socialdemokraterna i Västerås. Antagen på Västerås arbetarekommuns årsmöte 2014-03-08 Framåt Västerås Politiska riktlinjer 2014-2018 Socialdemokraterna i Västerås Antagen på Västerås arbetarekommuns årsmöte 2014-03-08 Innehåll Framåt Västerås!... 3 Ett växande Västerås vår utmaning....

Läs mer

Satsa på. Stockholm. Supporter och medlem. Ja, jag vill bli. i socialdemokraterna. Socialdemokraterna. Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm.

Satsa på. Stockholm. Supporter och medlem. Ja, jag vill bli. i socialdemokraterna. Socialdemokraterna. Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm. Socialdemokraterna Svarspost Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm För att vi skall kunna ta hand om dig på bästa sätt kommer vi att lägga in dina uppgifter i vårt register. Satsa på Stockholm Ja, jag vill

Läs mer

www.stockholm.socialdemokraterna.se

www.stockholm.socialdemokraterna.se VI SOCIALDEMOKRATER TROR på framtiden för Stockholmsregionen. Här finns storstadens mångfald, puls och spänning men också skärgård och storslagen natur. Här finns många av Sveriges mest innovativa och

Läs mer

Ett Stockholm som investerar för framtiden. Antaget vid distriktskongressen i april 2009

Ett Stockholm som investerar för framtiden. Antaget vid distriktskongressen i april 2009 Ett Stockholm som investerar för framtiden Antaget vid distriktskongressen i april 2009 2 (38) Ett Stockholm som investerar för framtiden Det regionala programmet är det dokument där vi samlat uttrycker

Läs mer

Möjligheternas Helsingborg

Möjligheternas Helsingborg Kommunalpolitiskt program 2010 2014 för Socialdemokraterna Möjligheternas Helsingborg Fler händer i vård och omsorg fler vuxna i skolan öka tryggheten satsa mera på välfärden förbättra stödet till folkbildning

Läs mer

Trygghet, rättvisa och utveckling

Trygghet, rättvisa och utveckling Socialdemokraterna Trygghet, rättvisa och utveckling - högre ambitioner för landstinget Landstinget i Uppsala län, s-gruppen Box 602 751 25 Uppsala Besök: Slottsgränd T: 018-611 60 13 www.socialdemokraterna.se/uppsalalan

Läs mer

Inriktningsunderlag till Skellefteå 2030.

Inriktningsunderlag till Skellefteå 2030. Inriktningsunderlag till Skellefteå 2030. Oktober 2014 Innehållsförteckning Introduktion 3 Förslag till mål och insatsområden 6 Framsynt 10 Ekonomi byggd på kunskap och innovation 10 Berikande utbyten

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Fler jobb är grunden för allt. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Fler jobb är grunden för allt. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Fler jobb är grunden för allt Version: Beslutad version Fler jobb är grunden för allt Vårt mål är arbete åt alla. Kampen mot arbetslösheten är socialdemokratins viktigaste uppgift.

Läs mer

En bra skola är grunden för framtidens jobb. handlingsprogram för Socialdemokraterna i Södertälje

En bra skola är grunden för framtidens jobb. handlingsprogram för Socialdemokraterna i Södertälje En bra skola är grunden för framtidens jobb handlingsprogram för Socialdemokraterna i Södertälje Inledning Socialdemokraterna i Södertälje söker väljarnas mandat för att styra Södertälje in i framtiden

Läs mer

Gemenskap - inte utanförskap Kristdemokraternas vårmotion 2015 www.kristdemokraterna.se

Gemenskap - inte utanförskap Kristdemokraternas vårmotion 2015 www.kristdemokraterna.se Gemenskap - inte utanförskap Kristdemokraternas vårmotion 2015 1 www.kristdemokraterna.se Innehåll FÖRSLAG TILL RIKSDAGSBESLUT... 3 1. KRISTDEMOKRATERNAS UTGÅNGSPUNKTER... 3 2. PRIORITERINGAR I DEN EKONOMISKA

Läs mer