Nya möjligheter för Dalarna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nya möjligheter för Dalarna"

Transkript

1 Nya möjligheter för Dalarna - Här kan du läsa om Socialdemokraternas länsprogram för Dalarna Ett Dalarna för företag och jobb Dalarna utvecklas med kommunikation Fler bostäder i Dalarna Ett Dalarna för kompetens och lärande Hälsosamma Dalarna Ett hållbart Dalarna Attraktivare arbetsgivare i Dalarna socialdemokraterna.se/dalarna

2 2 (18) Ett Dalarna för företag och jobb "Ingen som kan jobba eller plugga ska gå arbetslös. Vi sätter jobben först. Jobben ska vara trygga." Ur Socialdemokraternas framtidskontrakt för Dalarna Dalarna är ett län med ett brett näringsliv. En mängd små- och medelstora företag i många branscher bidrar till att stärka dess mångfald och minska länets sårbarhet. Traditionella basnäringar inom papper och stål samsas i vårt län med IT-, tele-, tjänste- och konsultföretag av olika slag. En expanderande turism- och besöksnäring skapar många nya arbetstillfällen. Stora investeringar inom handelssektorn bidrar till att öka utbudet i länet. Den unika kombinationen av fjällbygder, jordbruksbygder, industri- och bruksorter och orter präglade av en bred småföretagsamhet gör Dalarnas näringslivsutveckling särskilt spännande. För att framtidens näringsliv ska utvecklas på ett slagkraftigt sätt krävs hela tiden investeringar i utbildning. En stark utbildningssektor är en garant för näringslivets möjligheter till expansion och utveckling. Såväl gymnasie- som högskolan är mycket viktig. Genom vuxenutbildningen ska förutsättningar skapas för att göra det livslånga lärandet till en realitet. Samverkan mellan näringsliv och utbildningsanordnare är därför av största vikt. Detta är avgörande för alla delar av länet med dess skilda förutsättningar för arbete och utkomst. I Dalarna ska vi sluta rekryteringsgapet genom riktade yrkesutbildningar. Uppbyggnad av företagskluster där företag inom likartade branscher samverkar är en viktig politisk ambition. Det förutsätter en lokal näringslivsstrategi som stimulerar till etablering och underlättande av samverkan mellan olika små och medelstora företag. Tillgången till mark för etablering av företag och planering av nya expansionsområden för företagande och handel är viktiga kommunstrategiska frågor. Kommunerna måste ha en offensiv strategi på denna punkt. Näringslivets förutsättningar är intimt sammankopplade med infrastrukturens kvalitet och framtida utveckling. Därför måste huvudstråken för person- som godstrafik på väg- och järnväg och ett väl utbyggt IT-nät ständigt vara politiska huvudprioriteringar. Det handlar om att bidra till regionförstoring och underlätta för pendling mellan boende, arbete och studier på olika orter och förutsättningar för besöksnäringen att utvecklas. För Dalarna är också den digitala kommunikationen avgörande för vår framgång. I vår region måste möjligheterna till en god bredbandskommunikation förbättras. Detta ska ske både genom utbyggnad av moderna fibernät och nya generationer för mobil telefoni och datatrafik. Därför ska det finnas trådlöst bredband på Dalatrafiks alla bussar.

3 3 (18) För Dalarnas del är det av stor vikt att det upprättas väl förankrade branschprogram för basnäringar inom skog och stål. De förutsätter ett intimt samarbete mellan företag och samhälle i form av kommuner, regioner och stat. Genom att kraftsamla i samverkan så skapas förutsättningar för att investera i nya kvaliteter och produkter. Ytterst är syftet att Sverige ska konkurrera med kvalitet och inte med låga löner. Samarbeten av detta slag kan också innebära mycket för turism och besöksnäringens utvecklingskraft i vårt län. Tillgången till prisvärd el i långsiktiga leveransavtal är en nödvändig förutsättning för industrins och hela näringslivets utvecklingsmöjligheter. Dalarna ska alltid sträva efter att vara ett bra län för arbete, boende och företagande. Särskilda insatser måste kontinuerligt göras för att marknadsföra Dalarna. Det ska vara en aktiv ambition att länet ska öka i befolkning och nya företag etableras. Endast genom en ekonomisk tillväxt finns resurser för att skapa en stark välfärdssektor som i sin tur skapar trygghet, kvalitet och lägger grunden för ett fungerande näringsliv. Vi vill stärka mångfalden i Dalarnas näringsliv. Att småföretagande ska understödjas och stimuleras. Att det "livslånga lärandet" ska vara en resurs när framtidens jobb skapas. Att länets kommuner ska arbeta aktivt med de lokala näringslivsfrågorna och underlätta för nyetablering, expansion och att lyfta fram det närproducerade. Vi måste stödja infrastrukturprojekt som skapar förutsättningar för arbete och tillväxt. Vi vet idag att de flesta jobb skapas inom de små och medelstora företagen. Vi vet även att Dalarna står inför en omfattande generationsväxling med ett omfattande antal pensionsavgångar. Många mindre företag riskerar att gå förlorade om en aktiv generationsväxling inte äger rum. För att råda bot på den höga arbetslösheten ska företag stimuleras att etableras, fortsatt verka, växa och anställa fler. I Dalarna måste turismen, de kreativa näringarna och kulturen ges förutsättningar att skapa nya jobb. Kultur har ett egenvärde men kan också skapa nya arbetstillfällen i Dalarna. Innovationer har byggt Dalarna starkt. För att klara av jobben och välfärden krävs nu kraftsamling för fler innovationer. Det måste tillföras både kompetens och ekonomiska resurser för att klara den utvecklingen. Vi vill att ett regionalt innovationsråd kan föra företag, forskare och kommuner/landsting närmare för fler jobb. Vissa av våra löften är beroende av en Socialdemokratisk ledd majoritet i riksdag, landsting och kommuner. I vårt Dalarna

4 4 (18) - ska det genomföras nya satsningar på Dalabanan, Bergslagsbanan och Bergslagspendeln. Vidare ska E16, riksväg 50, 68 och 70, förbättras för bättre framkomlighet och säkerhet. Genomförs senast ska möjligheten att resa stärkas genom Dala Airport Borlänge och Mora-Siljan flygplats och vi stödjer besöksnäringen genom satsningen på flygplats i Rörbäcksnäs. Genomförs senast ska det genom kommuner, privata fastighetsägare och byggföretag byggas 800 bostäder per år (totalt 3200 bostäder). Detta kräver bl.a. ett investeringsstöd för att underlätta bostadsbyggande. - ska det genom riktade satsningar på sommarjobb kunna erbjudas ungdomar mellan 15 och 17 år 2 veckors arbete på sommaren i kommun, landsting och/eller i samverkan med privata aktörer. Det ska finnas en särskild sommarjobbsförmedling i varje kommun. Förmedlingen ska ske i samverkan med arbetsförmedling eller med privata aktörer. Sommarjobben ska omfattas av kollektivavtal och avtalsenliga löner. Genomförs senast ska det skapas 2000 nya jobb- och utbildningsplatser. Genomförs senast ska andelen personer med försörjningsstöd minska med minst 10 procent från 2014 års nivå till ska ingen ungdom vara utan utbildning eller arbete längre än 90 dagar. Genomförs senast införs yrkesintroduktionsjobb för fler jobb. Arbetsgivare får riktat stöd från samhället för att anställa den som står långt från arbetsmarknaden. Genomförs senast ska ett regionalt innovationsråd bildas med syfte att skapa samordningsvinster inom forskning och utveckling och på så sätt också öka möjligheterna för nya investeringar. Genomförs senast 2015.

5 5 (18) Dalarna utvecklas med kommunikation "Bygg Dalarna starkt för framtiden. Det krävs ett fortsatt bostadsbyggande när Dalarna växer. Vi behöver en modern och fungerande infrastruktur för arbete och industri. Därför krävs investeringar på vägar, järnvägar och bredband." Ur Socialdemokraternas framtidskontrakt för Dalarna Socialdemokraterna i Dalarna vill förbättra villkoren för turist- och besöksnäringen, handeln, basindustrin, Högskolan Dalarna, de små och medelstora företagens utveckling och öka tillgängligheten till vårt län. Socialdemokraterna vill att Dalarnas basindustri garanteras en tillgänglighet till den nationella och internationella marknaden genom transportsystem som genom hög bärighet och tillgänglighet undanröjer hinder av långa avstånd. Dalarnas infrastruktur behöver därför förbättras. Det gäller både väg och järnväg. Dalarna är ett av Sveriges största export- och besökslän. Viktiga projekt är därför förbättringar på vägar som projekt E 16 (Gävle-Malung- Oslo), riksväg 70 (Enköping Idre) samt riksväg 50, Bergslagsdiagonalen som passerar (Ludvika Borlänge och Falun). Vasaloppsvägen (Mora Älvdalen Sälen) är ett viktigt förbättringsprojekt för att stärka arbetsmarknadsförstoring vid den utbyggnad som sker av turism och besöksnäringen i norra och västra Dalarna. Dalabanan (Mora Stockholm) och Bergslagsbanan (Storvik Falun Ludvika) är huvudprioriteringar vad gäller järnvägar. Det är projekt som ska klara både den tunga basindustrins behov och persontransporterna. På Dalabanan är målet en satsning på 3 miljarder som ger en restid mellan Borlänge och Stockholm på 1 timme och 40 minuter och Mora Stockholm på 3 timmar. Vikten av att få till stånd en förbättrad kapacitet för att klara tunga transformatortransporter på sträckan Ludvika Norrköping är mycket viktig för utvecklingen i Ludvika. Det krävs en upprustning av sträckan Grängesberg - Oxelösund. Hela Västerdalsbanan behövs för godstrafik. Idag finns en efterfrågan från näringslivet. i Västerdalarna. Därför behöver Västerdalsbanan öppnas för godstrafik. Vi ser positivt på det kommunala engagemanget för Inlandsbanans utveckling. En upprustning av Bergslagspendeln är nödvändig. Flygplatserna i Borlänge och Mora är av strategisk betydelse för länet. De är av avgörande transportpolitisk betydelse för besöksnäringen, sjukvården och länets världsledande industri- och tjänsteföretag vad gäller tillgänglighet, regional utveckling och sysselsättning både på kort och på lång sikt. För Dalarna är därför tillgängligheten och åtkomligheten med flygtrafik, inte minst ur EU-perspektiv, av stor betydelse. En utveckling av charterflygplats i Sälen som garanteras kostnadsmässigt av näringslivet är ett annat mått på flygets betydelse för en utvecklad turism i Sälenfjällen.

6 6 (18) Persontrafiken med buss och tåg måste även fortsättningsvis samordnas för att kunna erbjuda ett bra utbud till rimligt pris i hela länet. I kommunernas centrala delar ska den kunna ersätta bilen och även i länets mest perifera delar ska möjligheten att dagligen ta sig fram och tillbaka till länets centrum finnas. Kollektivtrafik en ska vara tillgänglig för fler resenärer. Kollektivtrafiken skapar också tillgänglighet till fler platser både inom och utom vårt län. Vi vill stödja en satsning på huvudstråken på väg syftande till att dels underlätta regionförstoring, dels förbättra kommunikationerna inom länet. Det innebär bl.a. även punktinsatser i kompletterande trafiksystem. Prioritera en långsiktig satsning på Dalabanan och de banor som garanterar industrins behov av godstransporter. Fortsätta att stödja flygtrafiken med bas i Borlänge och Mora. För Dalarna är också den digitala kommunikationen avgörande för vår framgång. I vår region måste möjligheterna till en god bredbandskommunikation förbättras. Detta ska ske både genom utbyggnad av moderna fibernät och nya generationer för mobil telefoni och datatrafik. Därför har vi bl.a. redan infört trådlöst bredband på Dalatrafiks alla bussar. Vissa av våra löften är beroende av en Socialdemokratisk ledd majoritet i riksdag, landsting och kommuner. I vårt Dalarna - ska det genomföras nya satsningar på Dalabanan, Bergslagsbanan och Bergslagspendeln. Vidare ska E16, riksväg 50, 68 och 70, förbättras för bättre framkomlighet och säkerhet. Genomförs senast Västerdalsbanan behöver så snart som möjligt öppnas för godstrafik för fler jobb och levande företag - ska möjligheten att resa stärkas genom Dala Airport Borlänge och Mora Siljan flygplats och vi stödjer besöksnäringen i deras satsning på flygplats i Rörbäcksnäs. - ska alla unga upp till 20 år kunna resa avgiftsfritt med buss i hela länet. Genomförs senast 2017.

7 7 (18) Fler bostäder i Dalarna "Bygg Dalarna starkt för framtiden. Det krävs ett fortsatt bostadsbyggande när Dalarna växer. Vi behöver en modern och fungerande infrastruktur för arbete och industri. Därför krävs investeringar på vägar, järnvägar och bredband." Ur Socialdemokraternas framtidskontrakt för Dalarna Dalarna ska vara ett rättvist län tillgängligt för alla oavsett bakgrund och storlek på plånbok. I Dalarna ska vi alla kunna bo till en rimlig kostnad, studenter, unga, vuxna, familjer och pensionärer. Den utveckling som nu leder till ökad segregation, ökande boendekostnader och otrygga boendeformer måste motverkas. I Dalarna ser vi inte på bostaden som vilken handelsvara som helst. Bostaden är för oss socialdemokrater en social rättighet för var och en och samhället måste därför ta ett ansvar för att trygga bostadsförsörjningen. I Dalarna ska bostäder ha en god standard, rimlig hyra och vara tillgängliga. Med ett bostadsbyggande som nått bottennivåer kommer tillgången av bostäder att bli ett hinder för valfriheten. Därför måste ett investeringsstöd för fler hyresrätter införas, inte minst för att öka möjligheten för ungdomar och studerande att få tag på en bostad till en rimlig kostnad. För att det framtida behovet av ny- och ombyggnad av äldrebostäder ska klaras så behövs någon form av finansiellt stöd införas. Vi vill hitta en mångfald av bra boendeformer. Det behöver finnas många olika sätt att bo på. I bostadsområden ska hyresrätter blandas med eget ägande i form av bostadsrätter eller egna hem. I samma bostadsområden kan seniorboenden varvas med bostäder för unga och barnfamiljer. Olika former av trygghetsboenden bör prövas. I Dalarna ska vi föra en bostadspolitik som bidrar till en hållbar utveckling ekonomiskt, socialt och ekologiskt. I Dalarna finns både råvaran, förädlingsmöjligheterna och kunskaperna om trä för att trä i större utsträckning ska kunna användas i kommande nyproduktion av bostäder. Vissa av våra löften är beroende av en Socialdemokratisk ledd majoritet i riksdag, landsting och kommuner. I vårt Dalarna - ska det genom kommuner, privata fastighetsägare och byggföretag byggas 800 bostäder per år (totalt 3200 bostäder). Detta kräver bl.a. ett investeringsstöd för att underlätta bostadsbyggande.

8 8 (18)

9 9 (18) Ett Dalarna för kompetens och lärande "Mindre klasser går före fler skattesänkningar. Det behövs fler lärare och fler specialpedagoger." Ur Socialdemokraternas framtidskontrakt för Dalarna Vi socialdemokrater vill att alla barn, oavsett barnets förutsättningar, föräldrarnas utbildning eller inkomst, ska ha rätt att utvecklas och nå kunskapsmålen. Skolans sätt att fungera har avgörande betydelse och om inte skolan lyckas i sitt uppdrag slår den sociala bakgrunden igenom. Därför måste alla skolor vara bra skolor. För oss socialdemokrater kommer kvaliteten i skolan och barnomsorgen i första rummet. Vi socialdemokrater ser utbildningssystemet som en helhet. De barn som börjar förskolan idag är samtidigt framtidens forskare. De ska färdas längre inom utbildningssystemet och vår uppgift politiskt är att göra den resan väl värd. En förskola för alla barn med omsorg och lärande på lekens grund är starten på det livslånga lärandet. Vi vill förstärka kvaliteten i förskolan och garantera att alla förskolor har utbildad personal och följer den nationella läroplanen. Vi satsar på barnen i de lägre åldrarna och skapar fler lärartjänster i förskoleklass och lågstadium. Samhället måste kunna erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid när arbetsmarknaden förändras. Fritidshemsverksamheten ska ha en hög kvalitet. Verksamheten ska vara en del av skolans verksamhet och öppna sig mot bland annat föreningsliv. Fritids ska användas för att kunna erbjuda ännu fler barn läxhjälp. Socialdemokraterna vill se ett land där vi samlas för att stärka skolan. Vi vill investera i skolan så att stora klasser blir mindre de första åren i skolan. Från förskoleklass till och med årskurs tre ska antalet barn i stora klasser minska med upp till fem barn per klass. Det ger lärarna mer tid med varje elev både de elever som behöver mer stöd för att nå målen i skolan och de som behöver få mer stimulans. Det är hög tid för Sverige att ta en ny riktning. Mindre klasser går före fler skattesänkningar. Socialdemokraterna vill investera två miljarder kronor för mindre klasser i förskoleklassen för sexåringar och årskurs 1-3 och så att lärarna får tid att ge varje elev stöd i sin utveckling. Det betyder fler än 100 lärare i Dalarna. Utöver detta vill vi Socialdemokrater också anställa speciallärare och specialpedagoger i Sveriges skolor. Kultur och kreativitet är en central del i skolans utveckling. Att jobba med färg, form och musik kan ha en positiv inverkan på elevers lärande.

10 10 (18) Skolorna i Dalarna måste tidigt kunna hjälpa elever med dyslexi och/eller dyskalkyli. Om de eleverna tidigt får rätt stöd har de bättre möjligheter att klara sin utbildning. Vi socialdemokrater i Dalarna vill säkerställa en god gymnasieutbildning för alla våra elever. Såväl högskoleförberedande som yrkesförberedande utbildningar ska ha en likvärdig status. Vi vill säkerställa att alla nationella program finns i regionen. Vi vill också att alla program ska ge behörighet till högre studier. Det innebär en kraftfull satsning i Dalakommunerna i ett läge då denna möjlighet begränsas av den borgerliga regeringen med den nya gymnasiereformen. Det är viktigt för ett exportlän som Dalarna att satsa på elevernas tidiga kontakt med industrin. Dalarna kommer behöva fler kompetenta medarbetare i exportindustrin. Livslångt lärande handlar om att kunna anpassa sig till ny teknik, ny arbetsmarknad och nya önskemål i livet. Collegebildningar, YH-utbildning och annan eftergymnasial utbildning bidrar till att skapa en infrastruktur för utbildning. Centralt är regionens samverkan för vuxenutbildning i yrkesvux eller andra arbetsmarknadsutbildningar. Vuxenutbildningen ska prioritera utbildning inom bristyrken. Högskolan Dalarna är ett av landets ledande lärosäten när det gäller distansutbildning. Högskolan Dalarnas arbete med distansstudier ger fler och bredare grupper möjlighet till högre utbildning. Detta vill vi utveckla vidare. Viktigt för högskolans utveckling är också de campus som finns. Där kan forskning, studier, arbete och samhälle mötas. Högskolan Dalarna har stor betydelse för regionens ekonomiska tillväxt och kulturella utveckling. En viktig del i att stärka Högskolan Dalarna är att det skapas fler fasta forskningstjänster. Kopplingen mellan studenter, forskning, näringsliv och arbete stärker vår region. Allt för många blir utslagna ur arbetslivet. För att sjuka ska kunna komma tillbaka i arbete krävs rehabilitering och trygghet. Därför avvisar vi regeringens otrygga utförsäkringar och vill istället investera i aktiv rehabilitering som ser hela människan. Samhällets resurser ska erbjuda individuella flexibla vägar in i eller tillbaka till arbetslivet. Människor med behov av stöd ska inte skickas fram och tillbaka mellan olika myndigheter. Vi vet att finansiell samverkan mellan organisationer (Finsam) ger bra resultat. Alla kan inte arbeta i den mån som det moderna arbetslivet kräver. Därför vill vi att en utvidgad arbetsmarknad ska utvecklas för personer som har mycket svårt att få jobb. Ett lyckat historiskt exempel är PLUS-jobben. Vi vill bjuda in alla marknadens parter i arbetet med att utforma framtidens system för omställning. Varje människas förmåga ska tas tillvara. Varje arbetad timme

11 11 (18) behövs. Så tror vi att Sverige kan bli ett möjligheternas land och Dalarna ett möjligheternas län. Vi vill införa en kompetensförsäkring som ger fler möjlighet att hitta rätt i arbetslivet Vi vill satsa på en aktiv rehabilitering som ger ett konstruktivt och utvecklande stöd och inte passiv utförsäkring. Underlätta inträdet på arbetsmarknaden för människor som kommer från andra länder genom att bl. a. utveckla valideringen. Vi vill skapa introduktionsjobb på arbetsmarknaden. Inom kommun och landsting finns alltid kollektivavtal och avtalsenliga löner. Vid upphandling ställs alltid krav som är kollektivavtalsenliga. För en fungerande arbetsmarknad krävs också barnomsorg på obekväm arbetstid. Vissa av våra löften är beroende av en Socialdemokratisk ledd majoritet i riksdag, landsting och kommuner. I vårt Dalarna - ska 150 nya lärare och specialpedagoger bidra till ökad kvalitet och bättre skola för alla barn. Genomförs senast ska lärarnas utveckling stärkas genom en ny nationell kompetensförsäkring.

12 12 (18) Hälsosamma Dalarna "Ordning och reda i vård och omsorg går före privatiseringar. I Dalarna ska alla, oberoende av plånbok få en bra vård efter sina behov." Ur Socialdemokraternas framtidskontrakt för Dalarna Hälso- och sjukvården utvecklas ständigt och förbättringarna kommer på löpande band. Vi socialdemokrater vill följa med i utvecklingen för att tillhandahålla en hälso- och sjukvård i Dalarna som har hög kvalitet och är jämställd. Hälso- och sjukvården är en kedja som inte är starkare än sin svagaste länk. Vi ska därför ha en sammanhållen hälso- och sjukvård med ett brett uppdrag så att du som patient inte ska ramla mellan stolarna. För att säkerställa vårdkedjan och underlätta för den enskilde patienten måste vi som huvudman för vården ha full kontroll över hur vården utformas. Vi anser därför att det är självklart att landsting och kommuner ska äga beslutet om var, när och hur privata alternativ ska släppas in i välfärden. Vinsten ska begränsas i skattefinansierade privata alternativ. Vi satsar på ett brett utbud av hälso- och sjukvård och utvecklar såväl primärvård som specialistvård, ambulanssjukvård likväl som sjukresor. Detta för att alla ska göra det man är bäst på. I takt med den medicinska och tekniska utvecklingen så blir den specialiserade vården allt mer högspecialiserad och finns på färre ställen. Primärvården måste därför ha ett brett uppdrag och finnas nära Dalarnas befolkning för att hjälpa dem med vanligt förekommande åkommor. Svensk cancersjukvård är världsledande, men många fårvänta länge på behandling. Ovissheten och bristen på besked skapar en stor otrygghet för de människor som drabbas. Vi måste se till att behandlingen kan påbörjas så snart som möjligt efter fastställd diagnos. Målet för oss är att Dalarna ska ha en befolkning som är mår bra och är så frisk som möjligt. Då får varje person ett rikare liv och det gör också att vi alla tjänar på det. För att nå dit krävs att vi prioriterar och arbetar med förebyggande hälso- och sjukvård, och har bra rehabilitering när människor drabbats av sjukdom. Ohälsan är ett samhällsproblem och därför är det viktigt att vården kan erbjuda hjälp med till exempel övervikt, att sluta röka och annat riskbruk. Ett rikt kultur- och föreningsliv tillgängligt för befolkning bidrar även det till att förbättra hälsan. Kulturen möjliggör att vi utvecklas som människor, breddar vår kunskap och får oss att tänka i nya och vidare banor. Det stärker livskvaliteten och vi blir friskare och mår bättre. Dalarna har en rik och bred kulturtradition, likaså ett sprudlande föreningsliv. För att sprida kulturen, ge föreningslivet förutsättningar till fortsatt utveckling och ge dalfolket möjligheten

13 13 (18) att ta del av allt detta så har landstinget och kommunerna en mycket viktig roll. Vi vill prioritera barn och ungas tillgång och möte med kultur. Tillgång till kultur och bra fritidsaktiviteter är centralt för oss Socialdemokrater. Dalarna är ett geografiskt stort län där vi är beroende av att ha en väl utvecklad ambulanssjukvård. Ambulansen är en viktig del i vårdkedjan och inte längre bara en transportorganisation. Våra ambulanser är i det närmsta rullande akutmottagningar som inleder vården redan i hemmet. Det är viktigt att stärka stödet till psykiskt sjuka och deras anhöriga. Att vara frisk handlar inte bara om att ha en hel kropp utan om att vara en hel människa. Alla som är i behov av psykiatriskt stöd och hjälp har rätt att få det. Vi vill stärka och utveckla tillgängligheten inom barn- som ungdoms- och vuxenpsykiatrin. Att tandhälsan påverkar hälsan i övrigt är inget nytt, men det behöver ständigt tydliggöras. Därför är det mycket viktigt att alla ska kunna besöka tandläkare oavsett storleken på plånboken. Kostnaden för den enskildes tandvård måste sänkas. Det kan inte landstinget självt göra utan det kräver en ny nationell tandvårdsreform. En god tandhälsa som vuxen grundläggs i tidig ålder. Barn och ungas tandhälsa har därför högsta prioritet. Frisktandvården möjliggör och förenklar att behålla en god tandhälsa även i vuxen ålder. Alla ska kunna hålla sig så friska som möjligt genom hela livet och ha ett sunt sätt att se på både sin kropp och sin person. Därför är det viktigt att vi ger länets unga förutsättningar att vara trygga i sig själva. Våra ungdomsmottagningar är en viktig del i detta arbete. De ska fungera som ett stöd för unga och bistå med råd om livet och sex och samlevnad. Vi vill utveckla ungdomsmottagningarna genom att höja kompetensnivån och förbättra tillgängligheten. Sjukresor finns till för att göra det enkelt att ta sig till och från våra vårdinrättningar när människor är i behov av vård och av någon anledning inte kan ta sig till vården. Det regelverk som finns nu är alltför krångligt. Vi vill därför att de patienter som har stort vårdbehov ska kunna få sin sjukresa godkänd i förväg. I Dalarna ska du kunna njuta av en hälsosam och aktiv ålderdom. För att göra detta möjligt ska kommuner och landsting utveckla äldreomsorgen i länet. När hälsan sviktar och man inte klarar sig på egen hand, då ska hemtjänsten, vården och omsorgen finnas där, av hög kvalitet och utan krångel. Många äldre behöver besöka sjukvården ofta. Samtidigt är det många äldre som har en låg pension. För att stärka deras ekonomi och att ingen ska tveka att söka vård kommer vi införa avgiftsfri sjukvård för alla som är 85 år och äldre. Idag hamnar många äldre som åkt ambulans på akutmottagningen. Där kan väntan bli lång och oftast kan äldre personers vård tillgodoses bättre i andra delar av vården.

14 14 (18) Vi lovar därför att införa direktmottagning av äldre patienter till vårdavdelning på samtliga sjukhus. Allt för att underlätta för våra äldre. De äldre medborgarna i länet ska inte särbehandlas. Var man vill bo och hur man vill leva ska vara en självklarhet oavsett ålder. För att uppnå detta är det viktigt att vi fortsätter utveckla hälso- och sjukvården så att de äldre får behålla hälsan och vara pigga så länge det går. Landstinget och kommunerna måste bli bättre på att samverka och koppla ihop sina vårdkedjor. Ingen ska falla mellan stolarna, alla ska få den bästa tänkbara vården och omsorgen. En grundläggande förutsättning för att klara de åtaganden som krävs för att nå målet med Hälsosamma Dalarna är att den gemensamma sektorn har ordning och reda i finanserna. Avgifter ska ligga på en rimlig nivå så att ingen ska behöva avstå vård på grund av alltför höga kostnader. Vi vet att många unga upplever en ökad psykisk ohälsa i form av bland annat negativ stress och nedstämdhet. Ungdomsmottagningarna är viktiga i stödet till unga. Där kan unga få råd, stöd, och tips på ett enkelt sätt i alla frågor de kan ha. Därför måste tillgängligheten öka. Det ska vara det medicinska hälsotillståndet som avgör var, när och hur vård ska ges. I vårt Dalarna ska man inte behöva vara frisk för att orka vara sjuk. Vissa av våra löften är beroende av en Socialdemokratisk ledd majoritet i riksdag, landsting och kommuner. I vårt Dalarna: - ska en ny ambulanshelikopter komplettera ambulanssjukvården. Helikoptern ska stationeras i Mora och den ska bemannas med läkare. Genomförs senast ska multisjuka äldre kunna skrivas in direkt på avdelning utan att behöva passera akuten. Genomförs senast ska rätten till sjukresa vara klar innan behandlingsperioden påbörjas. Genomförs senast ska alla ungdomsmottagningar öka sin tillgänglighet. Genomförandet av en ökad tillgänglighet ska ske i dialog med våra unga. Genomförs senast ska sjukvården vara avgiftsfri för alla över 85 år. Genomförs senast ska behandling påbörjas inom fyra veckor efter fastställd cancerdiagnos. Genomförs senast 2016.

15 15 (18) Ett hållbart Dalarna "Ansvar för miljön. Dalarna ska göra sin del för klimatet och miljön. Dalarna ska satsa på nya drivmedel och smart kollektivtrafik." Ur Socialdemokraternas framtidskontrakt för Dalarna Vi alla är beroende av hur vårt Dalarna mår, att länet är tryggt och att det utvecklas och växer. Vad som händer runt omkring oss spelar roll. En klok hushållning med våra lokala och globala resurser är en förutsättning för en bra framtid i Dalarna. Rätten till en bostad och känsla av trygghet är tillsammans med hälsofrämjande och förebyggande arbete grunden för ett framgångsrikt folkhälsoarbete. Hållbarhet handlar också om att stödja miljö och drägliga arbetsförhållanden i andra länder, framförallt i utvecklingsländerna. Genom exempelvis Fair Trade kan länets individer och organisationer bidra till en hållbar utveckling globalt. Vi vill att nästa generation människor i Dalarna ska leva i ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Vår lokala miljöutmaning är inte en isolerad fråga. Miljöns koppling till arbete och näringspolitik, kommunikationer, bostäder och konsumtion är lika självklar som skolans påverkan på övriga samhället eller det sociala skyddsnätets betydelse för människors vilja, förmåga och hälsa. Basen för miljöarbetet är Dalarnas regionala och lokala miljömål. I Dalarna finns frågor som gör miljöutmaningen extra betydelsefull. Dalarnas näringsliv är modernt, men är också extremt beroende av transporter och energiförsörjning. Våra tillverkningsindustrier behöver en trygg och långsiktig energiförsörjning med inriktning mot inhemska bränslen, samtidigt som den behöver anpassas ytterligare till framtida miljökrav. Den långsiktiga konkurrensen kommer inte bara att handla om pris och kvalitet, utan även om miljö. Godset och människorna behöver ett transportsystem som ökar konkurrenskraften, kortar restiderna och minskar miljöpåverkan. Dalarna är ett transportlän, både i form av den omfattande trafiken på vägar och järnväg. Godstransporter på järnväg nyttjas mycket idag, men kan utvecklas ytterligare. Idag åker dalfolket och våra besökare bil. Tåg, buss och cykel används lite. Målet måste vara att våra besökare kan resa till våra större besöksmål utan bil. Vi måste ställa om till ett miljövänligt resande, och använda den kunskap som finns i regionen för att skynda på den förändringen. Därför inför vi fritt bredband på alla Dalatrafiks bussar och fler bussar ska drivas av förnyelsebart bränsle. Vi behöver hitta fler bränsletyper i Dalarna och vi tror på biogasens framtid. Därför måste vi skapa förutsättningar för ett första tankställe för fordonsgas. Då kan kommuner och landsting ställa nya miljövänliga krav vid upphandling av transporter. Det kommer kunna ge företag och privatpersoner möjligheten att billigare och bättre

16 16 (18) kunna tanka sina fordon. Kommun och landsting ska gå före och för sin verksamhet upphandla fordon som drivs med förnyelsebara bränslen. Våra nyare näringar, i form av besöks- och turistnäringarna, bygger mycket av sin verksamhet på bibehållna kulturmiljöer, vacker och tillgänglig natur och årstider som ger möjlighet till såväl sommar- som vinteraktiviteter. Allt det här skulle ställas på ända om klimatförändringarna gick så långt att årstiderna suddas ut, växtlighet och skogar tappar sin attraktivitet eller om byggnader och mark hotas av översvämningar eller skred. Klimatförändringarna handlar också om vilken mat vi äter och hur vi lever våra liv. Med ökad kunskap kan fler göra klimatsmarta val. Därför behöver kommunerna kunna erbjuda rådgivning för att människor ska kunna göra enkla och klimatsmarta val. Men vi är tydliga med att en omställning av klimatet inte enbart kan göras av enskilda människor. Det krävs också gemensamma politiska beslut på nationell och global nivå. Vissa av våra löften är beroende av en Socialdemokratisk ledd majoritet i riksdag, landsting och kommuner. I vårt Dalarna - ska det etableras minst ett tankställe för fordonsgas i Dalarna. Genomförs senast ska alla invånare erbjudas klimatrådgivning i samband med den energirådgivning som redan erbjuds idag. Genomförs senast ska alla kommuner och landstinget i Dalarna i första hand pröva trä som byggnadsmaterial vid upphandlingar av byggnationer. Genomförs senast ska alla kommuner och landstinget i Dalarna ställa höga miljökrav och sociala krav vid offentlig upphandling av livsmedel, kemikalier och tjänster. Andelen ekologisk mat i välfärden ska vara minst 50 procent och allt kaffe, choklad, kakao och alla bananer ska vara Fairtrade. Genomförs senast ska alla kommuner och landstinget i Dalarna i anslutning till nya bilvägar alltid projektera för gång och cykelvägar. Genomförs senast ska fler bussar hos Dalatrafik drivas av förnyelsebart bränsle. Senast 2017 ska 50 procent av det drivmedel som används till bussarna vara förnyelsebart. Genomförs senast ska alla unga upp till 20 år kunna resa avgiftsfritt med buss i hela länet. Genomförs senast ska fler förskolor ska vara giftfria miljöer.

17 17 (18) Attraktivare arbetsgivare i Dalarna "Ingen som kan jobba eller plugga ska gå arbetslös. Vi sätter jobben först. Jobben ska vara trygga." Ur Socialdemokraternas framtidskontrakt för Dalarna Välfärden står inför den största generationsväxlingen någonsin. Detta gör det extra viktigt att det är attraktivt att söka jobb i kommuner och landsting. Vi måste klara av att besätta de tjänster som behövs för att leverera den välfärd som medborgarna behöver annars kommer kvaliteten och tillgängligheten att försämras. Att arbeta i en kommun eller i landstinget ska ge dig möjlighet att leva på din lön. Detta kräver en bra arbetsmiljö. Du ska kunna orka arbeta hela ditt yrkesliv. Ledarskapet måste stärkas på många arbetsplatser och skyddsombudens roll måste prioriteras. För att få en lön som går att leva på så ska heltidstjänster vara en självklarhet och deltid en möjlighet. Ett gott arbetsliv handlar om en bra arbetsmiljö. I kommuner och landsting måste vi sträva efter att skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt. I det arbetet spelar skyddsombuden en viktig roll. Skyddsombuden ska ges möjligheter att utvecklas och bidra till en god arbetsmiljö. Inom kommuner och landsting är målet alltid att de anställda ska kunna ha en sammanhållen arbetstid. Som anställd i någon av länets kommuner eller i landstinget ska du också kunna känna dig trygg i vetskapen om att du får den utbildning och kompetensutveckling som krävs för att hänga med i den snabba utvecklingen. Inom kommun och landsting finns alltid kollektivavtal och avtalsenliga löner. Vid offentliga upphandlingar ska det ställas krav på sammanhållen arbetstid, heltidstjänster, kollektivavtal och avtalsenliga löner. Kommun och landsting ska ta ett stort ansvar för människor som står långt från arbetsmarknaden. Vissa av våra löften är beroende av en Socialdemokratisk ledd majoritet i riksdag, landsting och kommuner. I vårt Dalarna - ska heltid med sammanhållen arbetstid vara en rättighet och deltid en möjlighet för alla som är tillsvidareanställda inom kommun och landsting. Alla tjänster som annonseras ut inom kommun och landsting ska vara heltidstjänster. Genomförs senast 2015.

18 - ska det vid offentlig upphandling av ny entreprenör för befintlig verksamhet finnas krav på personalövertagande och att det sker med oförändrade eller förbättrade löne- och anställningsvillkor. Genomförs senast (18)

Våra vägval för Dalarnas väg in i framtiden

Våra vägval för Dalarnas väg in i framtiden Våra vägval för Dalarnas väg in i framtiden Det är dags att välja för de närmaste åren. Våra prioriteringar är tydliga: Jobben är viktigast. Sedan skolan och välfärden. Mindre klasser och fungerande vård

Läs mer

Kunskapslyft för fler jobb i Dalarna

Kunskapslyft för fler jobb i Dalarna Dalarna 20140423 Kunskapslyft för fler jobb i Dalarna - ett län för kompetens och lärande socialdemokraterna.se/dalarna 2 (6) Dalarna behöver mer kunskap och kompetens - inte mindre. Socialdemokraterna

Läs mer

Ett bättre LEKSAND. Valprogram 2015-2018 för Socialdemokraterna i Leksand. Liv Lunde Andersson, Krister Ellström och Maria Qvarnström

Ett bättre LEKSAND. Valprogram 2015-2018 för Socialdemokraterna i Leksand. Liv Lunde Andersson, Krister Ellström och Maria Qvarnström Ett bättre LEKSAND. För alla. Valprogram 2015-2018 för Socialdemokraterna i Leksand Liv Lunde Andersson, Krister Ellström och Maria Qvarnström En attraktiv kommun för fler Leksand ska vara en bra kommun

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (7) Innehållsförteckning Fler jobb och jämlik

Läs mer

MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET.

MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET. VI ÄLSKAR VÄLFÄRD MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET. Välfärden ska erbjuda mer än bara grundtrygghet. Den ska omfatta alla oavsett inkomst och finansieras solidariskt. Välfärden ska hålla en hög kvalitet och styras

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Sätta dagordningen Fokus

Sätta dagordningen Fokus Sätta dagordningen Fokus DAGS FÖR FLER JOBB I DALARNA INVESTERA FÖR FRAMTIDSTRO OCH ARBETE RÖSTA DEN 14 SEPTEMBER ETT BÄTTRE DALARNA. FÖR ALLA. socialdemokraterna.se/dalarna 2 (6) Arbetslösheten biter

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS FALUN BYGGER VI TILLSAMMANS. Så här vill vi göra vår kommun ännu bättre. Jonny Gahnshag Roza Güclü Hedin Ingalill Persson

MÖJLIGHETERNAS FALUN BYGGER VI TILLSAMMANS. Så här vill vi göra vår kommun ännu bättre. Jonny Gahnshag Roza Güclü Hedin Ingalill Persson MÖJLIGHETERNAS FALUN BYGGER VI TILLSAMMANS Så här vill vi göra vår kommun ännu bättre. Jonny Gahnshag Roza Güclü Hedin Ingalill Persson FRAMTIDSPARTIET I FALUN KLIMAT FÖR UTVECKLING Jonas Lennerthson Anna

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling

Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling 2011 2014 Socialdemokraterna i Katrineholm Göran Dahlström, kommunstyrelsens ordförande Katrineholm i jobb

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det.

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det. Idag handlar mycket om val. Den 15 maj är det omval till Regionfullmäktige. Alla vi som bor i Västra Götaland ska återigen gå till vallokalen och lägga vår röst. Idag med alla val är det lätt att bli trött,

Läs mer

Sätta dagordningen och fokus

Sätta dagordningen och fokus Sätta dagordningen och fokus VÅRDLYFT FÖR DALARNA BRA VÅRD FÖRE FLER SKATTESÄNKNINGAR RÖSTA DEN 14 SEPTEMBER ETT BÄTTRE DALARNA. FÖR ALLA. socialdemokraterna.se/dalarna 2 (5) En vård av hög kvalitet Vården

Läs mer

Länsgemensam folkhälsopolicy

Länsgemensam folkhälsopolicy Länsgemensam folkhälsopolicy 2012-2015 Kronobergs län Kortversion Länsgemensam vision En god hälsa för alla! För hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län Förord En god hälsa för alla För hållbar

Läs mer

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR.

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. Matilda Ernkrans, riksdagsledamot och förstanamn på riksdagslistan, och Marie-Louise Forsberg-Fransson, landstingsstyrelsens

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken,

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, fibernätet och ett förbättrat vägnät. Järnvägen behöver bli

Läs mer

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden.

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi drömmer om kulturella upplevelser, sköna stunder i skog och mark, och fascinerande möten med människor med olika bakgrund och

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

Jobben först i möjligheternas Skåne

Jobben först i möjligheternas Skåne J O B B P R O G R A M F Ö R S K Å N E Jobben först i möjligheternas Skåne Socialdemokraterna i Region Skåne www.socialdemokratena.se/skane Vi socialdemokrater sätter jobben först. Jobb skapas genom att

Läs mer

MÅ BÄST I JÄMTLANDS LÄN

MÅ BÄST I JÄMTLANDS LÄN MÅ BÄST I JÄMTLANDS LÄN SJUKVÅRDSPROGRAM 2014-2018 ETT BÄTTRE JÄMTLANDS LÄN. FÖR ALLA. 1 2 Vision Tillväxt och utveckling i regionen ger ökade skatteintäkter och möjliggör fortsatt utveckling av vården

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland!

10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland! Östergötland 2009-11-16 10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland! Socialdemokraterna i Östergötland har presenterat ett program som ska genomföras efter

Läs mer

En starkare arbetslinje

En starkare arbetslinje RÅDSLAG JOBB A R B E T E Ä R BÅ D E E N R Ä T T I G H E T OC H E N S K Y L D I G H E T. Den som arbetar behöver trygghet. Den arbetslöses möjligheter att komma åter. Sverige har inte råd att ställa människor

Läs mer

ETT ÄNNU BÄTTRE MUNKEDAL FÖR ALLA.

ETT ÄNNU BÄTTRE MUNKEDAL FÖR ALLA. ETT ÄNNU BÄTTRE MUNKEDAL FÖR ALLA. Vår politik-valprogram för Socialdemokraterna i Munkedal FRAMTIDSPARTIET I MUNKEDAL VÅR POLITIK. Socialdemokratisk politik bygger på gemensamt ansvar och solidaritet.

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Följ med oss på resan till framtidens kommun

Följ med oss på resan till framtidens kommun Följ med oss på resan till framtidens kommun Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun vill ha ditt förtroende att fortsätta ta ansvar för utveckling

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

tillgång till offentlig och kommersiell service och investeringar i kommunikationer och infrastruktur.

tillgång till offentlig och kommersiell service och investeringar i kommunikationer och infrastruktur. Antagen av distriktskongressen 30 november 2013 2 (10) 3 (10) Om vi ska klara framtidens välfärd måste fler jobba. Därför har vi socialdemokrater satt upp ett mål om att Sverige senast år 2020 ska ha EU:s

Läs mer

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Region Kronoberg ska bidra till ett livskraftigt län där människor vill leva och arbeta. Vi ska

Läs mer

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort.

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination

Läs mer

Det är det här vi vill

Det är det här vi vill Det är det här vi vill 9 Tankar om hur vi vill göra Vaggeryds kommun ännu bättre Socialdemokratiska kandidater till valet 2010 Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun s-info.se/vaggeryd Politik är att vilja.

Läs mer

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE.

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDEN Vi som lever i Sverige och Blekinge blir friskare och lever allt längre. Det är en positiv utveckling och ett resultat av vårt välstånd

Läs mer

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA framtidspartiet i landskrona LANDSKRONA KAN BÄTTRE! VI VILL MER. Foto: Jens Ohlsson Mitt i Öresundsregionen, lika nära landsbygden som storstäderna och

Läs mer

Nya Moderaterna i Norrköping. Hela Norrköping ska fungera

Nya Moderaterna i Norrköping. Hela Norrköping ska fungera Nya Moderaterna i Norrköping Hela Norrköping ska fungera 2017-2020 Tillsammans kan vi göra mer Moderaterna i Norrköping vill se till hela kommunen och skapa framtidstro för att vi ska vara en fortsatt

Läs mer

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll!

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll! Ett gott liv i Malmö Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014 Allas rätt till välfärd, delaktighet och engagemang i samhällsbygget är grunden för den socialdemokratiska politiken. Det handlar

Läs mer

Ett bä Ett ttr O SA. SA. För A För ll A A ll. Valpr ogr alpr am 2015-2018 för Socialdemokr ogr am 2015-2018 för Socialdemokr terna i Orsa

Ett bä Ett ttr O SA. SA. För A För ll A A ll. Valpr ogr alpr am 2015-2018 för Socialdemokr ogr am 2015-2018 för Socialdemokr terna i Orsa Ett bättre ORSA. För alla. Valprogram 2015-2018 för Socialdemokraterna i Orsa Marie Olsson, Anders Rosell och Mara Maric Nya jobb och välfärd i Orsa Orsa är en bra kommun att bo och leva i. Vi är en kommun

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län

Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Jessica Rydell (MP), Anders Henriksson (S), Linda Fleetwood (V), Lena Segerberg (S) Trygg

Läs mer

Centerpartiet ett hållbart val

Centerpartiet ett hållbart val Centerpartiet ett hållbart val Hela människan hela livet! Närhet är ett centralt ord när man talar om Centerpartiets politik. Decentralisering har vi pratat om i decennier, det vill säga att målet är att

Läs mer

VALPLATTFORM 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I HÄRNÖSAND

VALPLATTFORM 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I HÄRNÖSAND VALPLATTFORM 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I HÄRNÖSAND En solidarisk, hållbar och livaktig kommun Socialdemokraterna vill att Härnösand ska vara unikt. Vi vill att Härnösand ska ha lägsta arbetslösheten i regionen

Läs mer

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten.

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten. I Örebro län saknade 11 455 människor ett jobb att gå till i juli 2014. Samtidigt uppgav 56 procent av arbetsgivarna i länet att det är svårt att rekrytera Arbete åt alla och full sysselsättning är en

Läs mer

Västerviks kommun är fantastiskt, men kan med din hjälp bli mycket bättre. Rösta på Socialdemokraterna den 14 september.

Västerviks kommun är fantastiskt, men kan med din hjälp bli mycket bättre. Rösta på Socialdemokraterna den 14 september. Västerviks kommun är fantastiskt, men kan med din hjälp bli mycket bättre. Rösta på Socialdemokraterna den 14 september. FRAMTIDSPARTIET I VÄSTERVIKS KOMMUN FRAMTIDSP A R TIET I VÄSTERVIKS KOMMUN EN BÄTTRE

Läs mer

Ökad livskvalitet för äldre

Ökad livskvalitet för äldre Stockholm 29 augusti 2010 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/9 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den rödgröna regeringsplattformen

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

socialdemokraterna.se/dalarna

socialdemokraterna.se/dalarna ETT KOMPETENSLYFT FÖR DALARNA DALARNA SKA KONKURRERA MED KUNSKAP OCH INNOVATIONER RÖSTA DEN 14 SEPTEMBER.. ETT BÄTTRE DALARNA.. FÖR ALLA.. socialdemokraterna.se/dalarna 2 (6) Kompetensbrister i dagens

Läs mer

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS TORSÅS KAN BÄTTRE. Det spelar roll vem som styr och leder kommunen. Här kan du läsa om några av de politiska prioriteringar

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer Version: Beslutad version Ekonomin växer när människor växer Vi socialdemokrater vill ha ett samhälle som ger välfärd och möjligheter åt alla.

Läs mer

15 punkter JOBB TILL ALLA UNGA

15 punkter JOBB TILL ALLA UNGA 15 punkter JOBB TILL ALLA UNGA - Alla under 25 år ska erbjudas vägledning, jobb, utbildning eller traineeplats från första dagen av arbetslöshet Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Örebro 2 (8) Jobb

Läs mer

Gnesta Arbetarekommun Slutlig version

Gnesta Arbetarekommun Slutlig version Gnesta Arbetarekommun Slutlig version 2010-04-20 Vi socialdemokrater har en idé om vår kommun. Vi har kallat det för Möjligheternas Gnesta. Det är en kommun som bygger på insikten att vi är starkare tillsammans.

Läs mer

ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Läs om våra idéer för Sverige, ditt landsting och din kommun.

ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Läs om våra idéer för Sverige, ditt landsting och din kommun. ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Läs om våra idéer för Sverige, ditt landsting och din kommun. Till dig som väljer väg för Sverige. Sverige är ett land att vara stolt över. Jag vet det. Min uppväxt, min trygghet

Läs mer

Ökad livskvalitet för äldre

Ökad livskvalitet för äldre Stockholm 29 augusti 2010 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/9 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den rödgröna regeringsplattformen

Läs mer

26 punkter för ett bättre Västra Götaland

26 punkter för ett bättre Västra Götaland 26 punkter för ett bättre Västra Götaland Västra Götalandsregionen Kristdemokraterna vill arbeta för ett Västra Götaland med stark tillväxt där alla känner trygghet. Vår vision för hälso- och sjukvården

Läs mer

Länsprogram 2010. Möjligheternas Dalarna

Länsprogram 2010. Möjligheternas Dalarna 1 Länsprogram 2010 Möjligheternas Dalarna Dalarna ska vara ett möjligheternas län. Dalarna ska erbjuda många alternativ för arbete, studier, fritid och rekreation. Med den kraftkälla som ett rikt näringsliv,

Läs mer

Programförklaring 2010-2014 Rödgröna Oppositionen i Sotenäs Kommun

Programförklaring 2010-2014 Rödgröna Oppositionen i Sotenäs Kommun Programförklaring 2010-2014 Rödgröna Oppositionen i Sotenäs Kommun Inledning I följande dokument beskrivs inriktningen på den politik som den Rödgröna Oppositionen har enats om att arbeta för under mandatperioden.

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

Viktiga debattutmaningar som handlar om skillnad i politiken och skillnad för Norrbotten.

Viktiga debattutmaningar som handlar om skillnad i politiken och skillnad för Norrbotten. 2 (11) Socialdemokraternas riksdagsledamöter avslutar en intensiv vår med en debattrunda med regeringen om utbildning och jobb. Under våren har riksdagsledamöterna gjort ett tjugotal besök i Norrbotten

Läs mer

Framtidskontraktet. Sverige skall ha lägst arbetslöshet i EU 2020

Framtidskontraktet. Sverige skall ha lägst arbetslöshet i EU 2020 Framtidskontraktet Sverige skall ha lägst arbetslöshet i EU 2020 Sverige är ett bra land och Lysekil är en bra kommun. Det är aldrig fel att ha höga ambitioner. Felet ligger i förankringen i den verklighet

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Ett bättre Gotland. För alla.

Ett bättre Gotland. För alla. Ett bättre Gotland. För alla. Socialdemokraterna F R A M T I D S PA R T I E T Valprogram 2014.indd 1 2014-07-19 11:35:15 För oss socialdemokrater har ordet rättvisa alltid haft en speciell betydelse. Det

Läs mer

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land där var och en oavsett bakgrund kan växa och ta sin del

Läs mer

ETT BÄTTRE TROSA. FÖR ALLA. Valprogram i kortversion 2014-2018. Fotograf: Erik Jacobsson FRAMTIDSPARTIET I TROSA

ETT BÄTTRE TROSA. FÖR ALLA. Valprogram i kortversion 2014-2018. Fotograf: Erik Jacobsson FRAMTIDSPARTIET I TROSA ETT BÄTTRE TROSA. FÖR ALLA. Valprogram i kortversion 2014-2018 Fotograf: Erik Jacobsson FRAMTIDSPARTIET I TROSA I Trosa kommun är det lätt att trivas. Fantastisk natur och läget i Mälardalen ger resurser

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

ETT BÄTTRE UPPVIDINGE FÖR ALLA!

ETT BÄTTRE UPPVIDINGE FÖR ALLA! VALMANIFEST 2014 ETT BÄTTRE UPPVIDINGE FÖR ALLA! Vi Socialdemokrater vet att ensam inte är stark, framtidens Uppvidinge måste vi bygga tillsammans. Det finns inget vi och dom - det finns bara vi! Det som

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning

Läs mer

Kvartetten. Bra för Norrköping

Kvartetten. Bra för Norrköping Kvartetten Bra för Norrköping Överenskommelse för mandatperioden 2015-2018 Överenskommelse för mandatperioden 2015-2018 För mandatperioden 2015-2018 har ocialdemokraterna, Folkpartiet, Centerpartiet och

Läs mer

Skåne Livskvalitet i världsklass

Skåne Livskvalitet i världsklass Skåne Livskvalitet i världsklass 1 Region Skåne är ansvarig för kollektivtrafiken i Skåne. Pågatågen och busstrafiken knyter samman Skåne tillsammans med Öresundstågen, som även sträcker sig över övriga

Läs mer

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län.

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län. Uppsala län växer Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län Enköping Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län Gåvastbo i Tierps kommun Hej. Vi vill berätta

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 Vi tar ansvar En ekonomi i balans är förutsättningen för att driva en politik för Eslöv. Vi tar ansvar för att den kommunala organisationen ständigt utvecklas,

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Kristdemokraterna Behandlad av stämman 2013-03- 16, fastställd av ds 2013-06- 15

Kristdemokraterna Behandlad av stämman 2013-03- 16, fastställd av ds 2013-06- 15 Kristdemokraterna Behandlad av stämman 2013-03- 16, fastställd av ds 2013-06- 15 I ett kristdemokratiskt Dalarna är utgångspunkten alla människors absoluta, lika, unika och okränkbara värde - Ett tryggt

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

En närodlad politik för ett hållbart Karlskrona

En närodlad politik för ett hållbart Karlskrona En närodlad politik för ett hållbart Karlskrona Valprogram Karlskrona 2014 Jobbskapande Fyra av fem nya jobb skapas i småföretagen. Jobb och företagande är grunden för att vi ska få resurser till en grön

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

Med sikte på framtiden

Med sikte på framtiden Med sikte på framtiden inspirationstexter extrakongress 17 18 mars 2007 i Stockholm Med sikte på framtiden Socialdemokratin är en folkrörelse på demokratins grund. Partiets politiska vision för samhället

Läs mer

Valprogram utbildning, kultur och fritid

Valprogram utbildning, kultur och fritid Valprogram 2014 - utbildning, kultur och fritid FÖRSKOLAN Viktigast för kvaliteten i förskolan är personalen. Det krävs därför fortsatta investeringar i kompetensutveckling för förskolans personal. Förskolans

Läs mer

14 punkter för ett mer rättvist och jämlikt Västra Götaland Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen

14 punkter för ett mer rättvist och jämlikt Västra Götaland Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen Vänersborg 2011 04 29 Tack till alla på avd. 14 för den fina hjälpen. Skickar en särskild tanke till dig Ulrika, för att du stillade min oro. Varma kramar Majsan 14 punkter för ett mer rättvist och jämlikt

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Åtgärder för en enklare byggprocess

Åtgärder för en enklare byggprocess Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2413 av Markus Wiechel (SD) Åtgärder för en enklare byggprocess Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer

2 (6) Måste det vara så?

2 (6) Måste det vara så? 2 (6) Vi vill att Karlskrona ska vara den kommun där vi kan förverkliga våra drömmar, en kommun där man känner att man har möjligheter. Vi vill att barnen och ungdomarna ska få en bra start i livet och

Läs mer

Politiskt program 2007-2010

Politiskt program 2007-2010 Politiskt program 2007-2010 Socialdemokraterna i Skövde Politiskt program för Socialdemokraterna i Skövde 2007 2010 Vi socialdemokrater i Skövde förbinder oss med detta program att arbeta för ett bättre

Läs mer

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 I möjligheternas Arboga ska det finnas inspiration till nya idéer och ett klimat som får vårt näringsliv att trivas och växa. Vi socialdemokrater ska

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner före 2018. Vårt mål är att halvera andelen obehöriga till

Läs mer

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016 Bostadspolitik för tillväxt och rättvisa Tillväxt kräver rättvisa! Utvecklingen i en kommun är beroende av en aktiv bostadspolitik så även i Sundsvall Fem förslag för utveckling och rättvisa! 1 2 3 4 5

Läs mer

Fler jobb för Linköpings unga. Ett jobbpaket för halverad ungdomsarbetslöshet i Linköping

Fler jobb för Linköpings unga. Ett jobbpaket för halverad ungdomsarbetslöshet i Linköping Fler jobb för Linköpings unga Ett jobbpaket för halverad ungdomsarbetslöshet i Linköping Ungdomsarbetslösheten i Linköping I Linköping är 5 744 människor utan arbete. Av dessa är 1 264 mellan 18 och 24

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

Forshaga en framtidskommun! Valprogram Tillsammans bygger vi framtiden!

Forshaga en framtidskommun! Valprogram Tillsammans bygger vi framtiden! Forshaga en framtidskommun! Valprogram 2010-2014 Tillsammans bygger vi framtiden! Låt barnen ta plats! De flesta barn växer upp i familjer där det finns resurser och sociala nätverk. Familjer är olika

Läs mer

ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA.

ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA. ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA. VALPROGRAM FÖR JOBB, SKOLA OCH VÄLFÄRD GNESTA 2015-2018. Socialdemokraterna FRAMTIDSPARTIET I GNESTA Stefan Löfven Johan Rocklind ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA. Sverige är ett

Läs mer

32 Dnr Beslut Nämnden har tagit del av och ställer sig bakom verksamhetsplanen 2016.

32 Dnr Beslut Nämnden har tagit del av och ställer sig bakom verksamhetsplanen 2016. 14(14) 32 Dnr 2015-000021 Verksamhetsplan 2016 Beslut Nämnden har tagit del av och ställer sig bakom verksamhetsplanen 2016. Ärendebeskrivning 1 FINANSIELLT God ekonomisk hushållning är en sammanvägd bedömning

Läs mer

ETT BÄTTRE DEGERFORS. FÖR ALLA. SOCIALDEMOKRATERNA I DEGERFORS VALPROGRAM 2015-2018.

ETT BÄTTRE DEGERFORS. FÖR ALLA. SOCIALDEMOKRATERNA I DEGERFORS VALPROGRAM 2015-2018. ETT BÄTTRE DEGERFORS. FÖR ALLA. SOCIALDEMOKRATERNA I DEGERFORS VALPROGRAM 2015-2018. Annika Engelbrektsson, kandidat till kommunstyrelsens ordförande och förstanamn på Socialdemokraterna i Degerfors lista

Läs mer

Programförklaring Majoritet Mölndal. Förord

Programförklaring Majoritet Mölndal. Förord Programförklaring Majoritet Mölndal Mölndal 2014-12-08 Förord Mölndal ska styras med tydliga mål. Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna är tillsammans den styrande majoriteten

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer