Plats och tid Kubbe, Nygatan 16/plan 4, kl. 15:00 16:00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Kubbe, Nygatan 16/plan 4, kl. 15:00 16:00"

Transkript

1 Humanistiska nämnden (20) Plats och tid Kubbe, Nygatan 16/plan 4, kl. 15:00 16:00 Beslutande Ledamöter Ordf. Jan-Olov Häggström (s) Anna-Belle Strömberg (s) Roger Sandström (s) Carola Öberg (s) ersättare för Agneta Lindgren (s) Vanja Vestin (s) ersättare för Olof Ögren (s) Zenitha Nordfjell (s) Pertti Hautala (s) Annelie Lindström (v) ersättare för Alexander Laine (v) Anna-Lena Lindberg (c) Camilla Svensson (m) Helen Östmar Rosdahl (m) Ulrika Nordin (kd) ersättare för Kay Lundgren (kd) Hans Delén (fp) Övriga närvarande Se sidan 2. Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Humanistiska nämnden godkänner att angivna personer är närvarande vid sammanträdet samt ger dem rätt att yttra sig. Förvaltningsstaben, Rådhusgatan 4 Måndagen den 28 april 2008, kl. 13:00 Sekreterare Paragrafer = Anette Lingesund Ordförande = Jan-Olov Häggström (s) Justerare = Hans Delén (fp) ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Instans Humanistiska nämnden Anslaget sätts upp Anslaget tas ned Förvaringsplats för Humanistiska förvaltningen protokollet. Underskrift Namnförtydligande. Anette Lingesund

2 Humanistiska nämnden (20) Övriga närvarande ersättare: Monica Näsman (s) Tommy Edlund (s) Tony Sundkvist (s) Peder Johansson (s) Liljana Widén (s) Anna-Britta Åkerlind (c) Håkan Jonsson (fp) Övriga närvarande tjänstemän: Förvaltningschef, Lena Finne Jansson Förvaltningsekonom, Marita Ödling Verksamhetschef/Integration, Arb.markn & Vuxenstöd, Anne-Britt Hägglund 40 Verksamhetschef, rektor/komvux, Curt Ahrell 40, 46, 48 Enhetschef/Integrationsenheten, Kerstin Richter 40 Enhetschef/Startpunkten, Lilian Norberg 40 Personalföreträdare SSR, Agneta Berglund 40

3 Humanistiska nämnden (20) Innehållsförteckning: 40 Informationsärenden Redovisning av kurser/konferenser Konkurrensprövningsprogram 2008 för Humanistiska nämnden Remissvar, Tjänstebilar och intern kontroll, revisionsrapport Delegation till arbetsutskottet avseende tertialuppföljning maj Internkontrollplan Kvalitetsredovisning Vuxenutbildningen i Örnsköldsvik Ändring i Humanistiska nämndens delegationsordning Samarbete mellan Vuxenutbildningarna i Västernorrland Redovisning av återkoppling av åtgärder avseende synpunkter Undersökning av temporärt anställningsstopp Förfarande vid inkomna föreningsbidragsansökningar till Humanistiska förvaltningen/nämnden Sammanställning av beviljade projektmedel Meddelanden/delgivningar Redovisning av fattade delegationsbeslut...20

4 Humanistiska nämnden (20) Hum/2008:15 40 Informationsärenden Allmänna informationsärenden Verksamhetsberättelser för Vuxnas lärande, integration, arbetsmarknad och vuxenstöd. Föredragande: Curt Ahrell och Anne-Britt Hägglund Information om att takten på det ökande underskottet i förvaltningen minskade under mars månad. Föredragande: Marita Ödling Information från förvaltningschefen Redogörelse från träff med kommunstyrelsen där ekonomiska åtgärdsförslag redovisades. Införandet av Procapita och BBIC löper enligt tidsplan. Arbetet med social beredskap fortsätter. Arbetet med uppföljningen av organisationsförändringen har påbörjats vid Sociala utredningsenheten och Resursenheten. Kort information om hur Försäkringskassans ekonomiska situation påverkar Humanistiska nämndens verksamhet. Information om FOU-kostnad. Information från möte med Stratsam. Deltagande vid medieutbildning i Bjästa. Information om två kommande studiebesök. Förestående Vuxenpresidiemöte april Humanistiska nämnden anser sig tagit del av informationen.

5 Humanistiska nämnden (20) Hum/2008:14 41 Redovisning av kurser/konferenser Anna-Britta Åkerlind (c) och Roger Sandström (s) lämnar rapport från genomförd studieresa till Turkiet och Syrien HUM 2008: Zenitha Nordfjell (s) informerar om "Tolkkampanjen", en konferens den 19 april 2008 som företogs vid Härnösands Folkhögskola. Humanistiska nämnden anser sig ha tagit del av respektive redovisning.

6 Humanistiska nämnden (20) Hum/2008:17 42 Konkurrensprövningsprogram 2008 för Humanistiska nämnden Föreligger skrivelse från Humanistiska förvaltningen daterad 13 mars Av skrivelsen framgår att ett program för konkurrensprövning/konkurrensutsättning årligen ska utarbetas av samtliga nämnder (KF 107/2004). Humanistiska förvaltningen har reviderat sitt program i enlighet med bilagt dokument. Humanistiska förvaltningens skrivelse daterad 13 mars Arbetsutskottets 23/2008. Humanistiska nämndens behandling av ärendet Vid nämndens behandling föredrar Lena Finne Jansson ärendet. Humanistiska nämnden antar föreliggande förslag till konkurrensutsättningsprogram 2008 för Humanistiska nämnden samt översänder det till kommunfullmäktige för vidare beredning.

7 Humanistiska nämnden (20) Hum/2008:68 43 Remissvar, Tjänstebilar och intern kontroll, revisionsrapport Föreligger skrivelse från Humanistiska förvaltningen daterad 14 mars Av skrivelsen framgår att Öhrlings PriceWaterhouse Coopers har genomfört internkontroll av tjänstebilar i Örnsköldsviks kommun på revisionskontorets uppdrag. Revisionsrapporten har behandlats och godkänts av revisorerna vid sammanträde den 26 februari Rapporten har sedan översänts till samtliga nämnder och kommunstyrelsen för yttrande. I rapporten konstaterar granskarna att kontrollmiljön med avseende på fordonsanvändningen har förbättrats i och med samordningen av fordonshanteringen, att ökade möjligheter har getts till kostnadsuppföljning, avtalstrohet och prioritering av miljöbilar, att vissa riktlinjer behöver kompletteras och att rollfördelningen mellan förvaltningarna och Tekniska kontoret avseende vissa delar behöver gås igenom. Genomförd uppföljning 2007 bör följas upp om ytterligare något år. Personal vid Humanistiska förvaltningen och nämndspolitikerna har behov av en fungerande bilpool för att kunna genomföra sitt arbete/sina uppdrag. En kommunövergripande riktlinje, som är kopplad till säker hantering av kommunens bilar och minimering av olycksrisk, har utarbetats. Vissa delar av riktlinjen gäller även användande av privat bil i tjänsten. Humanistiska förvaltningens skrivelse daterad 14 mars Arbetsutskottets 24/2008. Humanistiska nämndens behandling av ärendet Vid nämndens behandling föredrar Lena Finne Jansson ärendet. Humanistiska nämnden förklarar sig ha tagit del av granskningen av tjänstebilar och antar förvaltningens yttrande till revisionskontoret som sitt eget. Nämnden anser att det är viktigt att arbetet med bra rutiner och riktlinjer fortsätter.

8 Humanistiska nämnden (20) Hum/2008:48 44 Delegation till arbetsutskottet avseende tertialuppföljning maj Föreligger skrivelse från Humanistiska förvaltningen daterad 25 mars Av skrivelsen framgår att enligt tidplan för den ekonomiska processen 2008 ska Humanistiska nämnden ha behandlat och beslutat i ärendet - Tertialuppföljning, maj till den 12 maj Då nämnden har sammanträde först den 20 maj föreslås arbetsutskottet ges delegation att besluta i ärendet. Humanistiska förvaltningens skrivelse daterad 25 mars Humanistiska nämndens behandling av ärendet Under nämndens behandling sker överläggningar i ärendet och nämnden beslutar att ge arbetsutskottet delegation att besluta i ärendet, "Tertialuppföljning, maj 2008", vid extra sammanträde med utskottet den 12 maj Humanistiska nämnden beslutar om ett extra sammanträde för arbetsutskottet den 12 maj 2008, kl. 15:00. Humanistiska nämnden beslutar att ge arbetsutskottet delegation att besluta i ärendet, "Tertialuppföljning, maj 2008" vid sammanträde den 12 maj 2008.

9 Humanistiska nämnden (20) Hum/2008:42 45 Internkontrollplan 2008 Föreligger skrivelse från Humanistiska förvaltningen daterad 20 mars Av skrivelsen framgår att Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll. Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i KL 6:7. Nämnden har det yttersta ansvaret för att det utformas en god intern kontroll inom respektive verksamhetsområde. Nämnden ska löpande eller senast 31 december rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till Kommunstyrelsen. Vid sammanträde den 22 mars 2008 lämnar förvaltningen ett förslag till Internkontrollplan 2008 för Humanistiska nämnden med förslaget att Humanistiska nämnden antar densamma. Humanistiska förvaltningens skrivelse daterad 20 mars Humanistiska nämndens behandling av ärendet Vid nämndens behandling föredrar Marita Ödling ärendet. Humanistiska nämnden antar upprättat förslag till Internkontrollplan 2008 för Humanistiska nämnden.

10 Humanistiska nämnden (20) Hum/2008:79 46 Kvalitetsredovisning Vuxenutbildningen i Örnsköldsvik 2007 Föreligger skrivelse från Humanistiska förvaltningen daterad 7 april Av skrivelsen framgår att skolverket kräver av kommunerna att avger kvalitetsredovisning för all skolverksamhet. Vuxenutbildningen i Örnsköldsvik lämnar en redovisning för all vuxenutbildning. Till grund för redovisningen, som är en egenutvärdering, ligger de statliga styrdokumenten och kommunens beslutade mål för vuxenutbildningen. Redovisningen baserar sig på statistikuppgifter, av vuxenutbildningen genomförda enkäter till kursdeltagare, ledningens besök i verksamheter, uppföljningar samt enkäter och självutvärderingar gjorda av utbildningsanordnare. Av redovisningen framgår att vuxenutbildningen har en mycket flexibel verksamhet med individuella starter och slut, individuell studietakt, men också mera bunden undervisning för dem som hellre önskar det. Vi erbjuder också ett anpassat studiematerial, anpassade studiemiljöer, god tillgång till datorer, bra lärarhjälp och ett brett kursutbud. Information och studievägledning erbjuds till alla vuxna i Örnsköldsviks kommun oavsett utbildningsnivå. Individuella studieplaner har fått ett stort genomslag i hela verksamheten. Individen har vanligen ett stort inflytande över planen. Elevens delaktighet kan resultera i att vissa elever inte följer den planering som överenskommits. Personer med särskilda behov kan studera ämnesintegrerat på hel- eller deltid i Lärpunkten, men också hos våra distansutbildningsföretag. Humanistiska förvaltningens skrivelse daterad 7 april Humanistiska nämndens behandling av ärendet Vid nämndens behandling föredrar Curt Ahrell ärendet. Humanistiska nämnden godkänner föreliggande kvalitetsredovisning för Vuxenutbildningen i Örnsköldsvik Humanistiska nämnden översänder godkänd kvalitetsredovisning till Skolverket.

11 Humanistiska nämnden (20) Hum/2008:80 47 Ändring i Humanistiska nämndens delegationsordning Föreligger skrivelse från Humanistiska förvaltningen daterad den 7 april Av skrivelsen framgår att den 1 januari 2008 genomfördes sammanslagning av Komvux och Vuxenutbildningen, med anledning av detta revideras den gällande delegationsordningen för att överensstämma med nuvarande organisation. Humanistiska förvaltningen föreslår att nämnden godkänner förvaltningens föreliggande förslag till ändringar i delegationsordningen. Humanistiska förvaltningens skrivelse daterad den 7 april Humanistiska nämnden godkänner föreliggande förslag till ändringar i delegationsordningen.

12 Humanistiska nämnden (20) Hum/2008:78 48 Samarbete mellan Vuxenutbildningarna i Västernorrland Föreligger skrivelse från Humanistiska förvaltningen daterad 7 april Av skrivelsen framgår att under Kunskapslyftstiden , byggdes ett nätverk upp mellan ansvariga för vuxenutbildningen i kommunerna för informations- och erfarenhetsutbyte samt gemensamma planeringar mm. För att utveckla samarbetet pedagoger emellan och för att skapa ett gemensamt underlag för distanskurser tillskapades sedan ÅSKHÖST. Här fick vi projektmedel från CFL. Projektledare tillsattes och nätverk bildades. Under kompletterades ÅSKHÖST med ett EU-projekt för att ytterligare utveckla distanskurser. När projekten tog slut hade förutsättningarna förändrats; det fanns inte avsatt tid, andra aktörer hade alternativ att erbjuda, strukturen i distanskurser behövde förändras. Sedan 2005 har också samarbete kring yrkeskurser diskuteras för att kunna utveckla kurser utifrån ett regionalt behov. Även här har projektformen (kallad YVUX) med medel från CFL använts. Fortsatt utveckling Vi ser att ett fortsatt samarbete ska kunna omfatta alla områden inom vuxenutbildningen. Mötesplatser för lärare där kurser går samtidigt på flera orter och med gemensam ledning, gemensam behovsinventering, helt eller delvis gemensamt kursutbud, gemensam upphandling vid behov, gemensam marknadsföring och kvalitetssystem samt samarbete kring vägledningen. Beslut om eventuellt skapande av YVUX enligt nedan, tas vid Vuxenpresidiemötet i Örnsköldsvik april Humanistiska förvaltningens skrivelse daterad 7 april Humanistiska nämndens behandling av ärendet Under nämndens behandling av ärendet sker överläggningar och nämnden beslutar att komplettera föreliggande förslag, andra satsen med lydelsen: "- att från Vuxnas lärandes budget avsätta medel till andel i en samordnarresurs, förutsatt att samordnarresursen blir tillsatt". Verksamhetschef Komvux, Curt Ahrell föredrar ärendet.

13 Humanistiska nämnden (20) Humanistiska nämnden beslutar att: ge ledningen för Vuxnas lärande uppdrag att fortsätta att medverka i länssamarbete kring vuxenutbildning. att från Vuxnas lärandes budget avsätta medel till andel i en samordnarresurs, förutsatt att samordnarresursen blir tillsatt. Ledningen får i uppdrag att förhandla fram kommunens andel i kostnaden för denna resurs. att förorda att länssamarbetet benämns YVUX.

14 Humanistiska nämnden (20) Hum/2008:63 49 Redovisning av återkoppling av åtgärder avseende synpunkter 2007 Föreligger skrivelse från Humanistiska förvaltningen daterad 14 april Av skrivelsen framgår att nämnden vid sammanträde den 18 mars 2008, 33, tog del av återkoppling av synpunkter för kalenderåret Förvaltningschefen uppdrogs vid sammanträdet att återkoppla till nämnden hur synpunkterna har hanterats. Inkomna synpunkter har registrerats utifrån lämplig kategori. Om avsändaren varit känd har återkoppling om hanteringen gjorts till avsändaren. Synpunkten har, beroende på kategori, återkopplats till berörd chef/berörda chefer, berörd handläggare/berörda handläggare eller kopplats samman med pågående arbete, exempelvis riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Humanistiska förvaltningens skrivelse daterad den 14 april Humanistiska nämndens behandling av ärendet Under behandlingen av ärendet sker överläggningar och nämnden önskar muntligt förtydligande, av förvaltningschefen, avseende hanteringen av inkomna synpunkter. Förvaltningschef Lena Finne Jansson föredrar ärendet och svarar på nämndens frågor. Humanistiska nämnden förklarar sig ha tagit del av förvaltningschefens återkoppling med muntligt förtydligande vid nämndens sammanträde.

15 Humanistiska nämnden (20) Hum/2008:44 50 Undersökning av temporärt anställningsstopp Föreligger skrivelse från Humanistiska förvaltningen daterad 14 april Av skrivelsen framgår att i samband med månadsuppföljning mars 2008, 32/2008, fick förvaltningschefen uppdraget att utreda möjligheterna till temporärt anställningsstopp. Redan i nuläget analyseras behovet av varje vakant tjänst, vikariat, projektanställning samt alternativa möjligheter innan förvaltningen söker ny personal. Cheferna kontrollerar med förvaltningschef och personalkontoret innan man går ut med annons. Nämnden kan skärpa nuvarande förfarande genom att besluta att tjänsterna skall gå via nämnd innan annons. Nämnden kan även besluta att endast nämnden har rätt att inrätta tjänster, d.v.s. ändra i delegationsordningen där det i nuläget är förvaltningschefen som kan inrätta tjänster. Eftersom förvaltningen har i uppdrag att jobba för ekonomi i balans så är den ekonomiska medvetenheten hög bland cheferna vid tjänstetillsättningar. Förvaltningen föreslår därför att i stället för temporärt anställningsstopp så får arbetsutskott och nämnd redovisning gällande tjänsteläget i förvaltningen. Humanistiska förvaltningens skrivelse daterad 14 april Humanistiska nämndens behandling av ärendet Vid nämndens behandling föredrar Lena Finne Jansson ärendet. Humanistiska nämnden beslutar att i stället för temporärt anställningsstopp så får arbetsutskott/ekonomigrupp och/eller nämnd redovisning gällande tjänsteläget i förvaltningen vid sina respektive sammanträden.

16 Humanistiska nämnden (20) Hum/2008:81 51 Förfarande vid inkomna föreningsbidragsansökningar till Humanistiska förvaltningen/nämnden Föreligger skrivelse från Humanistiska förvaltningen daterad 14 april Av skrivelsen framgår det att Humanistiska nämnden årligen tar emot flera ansökningar om bidrag för verksamhet som såväl förvaltning som nämnd gärna skulle vilja stödja. I nuläget är den ekonomiska situationen sådan att det inte finns pengar att stödja bidragssökare med. Eftersom varje ansökan skall beredas så går även tid av personalen till beredningsarbetet. Förvaltningens förslag är att inga nya bidragsansökningar behandlas under Bidragssökaren blir informerad om detta och om förvaltningen känner till någon annan finansieringsmöjlighet så informeras bidragssökaren om detta. Humanistiska förvaltningens skrivelse daterad 14 april Humanistiska nämndens behandling av ärendet Vid nämndens behandling föredrar Lena Finne Jansson ärendet. Humanistiska nämnden beslutar att inga nya bidragsansökningar behandlas under Humanistiska nämnden uppdrar åt förvaltningen att informera den som ansöker om bidrag samt att även informera om alternativa sätt att få finansiering om förvaltningen känner till dessa.

17 Humanistiska nämnden (20) Hum/2008:82 52 Sammanställning av beviljade projektmedel Föreligger skrivelse från Humanistiska förvaltningen daterad 15 april Av skrivelsen framgår att Humanistiska nämnden vid sammanträde den 18 mars 2008 har uttryckt önskemål om sammanställning över beviljade projektmedel för Humanistiska nämnden. Humanistiska förvaltningens skrivelse daterad 15 april Humanistiska nämndens beredning av ärendet Under behandlingen av ärendet sker överläggningar och nämnden beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för sammanställning utifrån fattade beslut. Förvaltningsekonom Marita Ödling föredrar ärendet. Humanistiska nämnden beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för sammanställning utifrån fattade beslut.

18 Humanistiska nämnden (20) Hum/2008:39 53 Meddelanden/delgivningar Delgivningar (skickas ut) 1. Humanistiska nämnden 27/2008 samt bilaga för förtydligande kring samarbetspartners i projekt för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Dnr HUM 2008: Avtal om uppdragsersättning rörande Tolvan 2008, Samordningsförbundet i Örnsköldsvik och Örnsköldsviks kommun, Humanistiska förvaltningen. Dnr HUM 2008: Kommunfullmäktiges 42/2008, "Svar på medborgarförslag, afrikanskt kulturforum - ett forum för mångfald". (Ks/2006:374) Dnr HUM 2007: Kommunfullmäktiges 45/2008, "Motionssvar, förebyggande av spelmissbruk" (Ks/2006:383) Dnr HUM 2007: Ramjustering för Komvux flytt från BoU till Humanistiska förvaltningen 2008, reviderad upplaga Dnr HUM 2008: Länsstyrelsens sammanställning av beviljade insatser i Västernorrlands län avseende utvecklingsmedel för alkohol- och narkotikaförebyggande insatser Dnr HUM 2007: Meddelanden 1. Arbetsutskottets 22/2008, Informationsärenden Dnr HUM 2008: Länsstyrelsens information avseende "Fortsatt högt flyktingmottagande trots sänkt prognos". (Dnr ) Dnr HUM 2008: Sveriges Kommuner och Landsting, Cirkulär 08:25 "Begränsad rätt till ersättning enligt arbetslöshetsförsäkringen och nya arbetsmarknadspolitiska insatser för deltidsarbetslösa". 4. Sveriges Kommuner och Landsting, Cirkulär 08:21 "Ny lag om detaljhandel med nikotinläkemedel". 5. Migrationsverkets beslut avseende ersättning för mottagande av ensamkommande barn enligt 1 b Förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. Dnr HUM 2008:66 040

19 Humanistiska nämnden (20) 6. Brottsförebyggande rådets besked och beslut om avslutat ärende. Dnr HUM 2007: Humanistiska nämnden anser sig tagit del av ovanstående meddelanden/delgivningar.

20 Humanistiska nämnden (20) Hum/2008:13 54 Redovisning av fattade delegationsbeslut För humanistiska nämndens kännedom delges följande delegationsbeslut (pärmredovisning). 1. Delegationsbeslut, tillfälligt serveringstillstånd: Nr: 08/15-08/22 2. Delegationsbeslut, anställningsärenden - ärendegrupp 1/Personalfrågor Nr: 08/58-08/81 Vikarieförordnande; Tf förvaltningschef, mars Delegationsbeslut - ärendegrupp 12/beslut om vuxenutbildning Ärendegrupp 12:3/Skollagen, Komvux, beslut enligt 11:14, 22 om intagning, upphörande av utbildning m.m. för elev. Ärendegrupp 12:4/Skollagen, Särvux, beslut enligt 12:13 om intagning, upphörande av utbildning m.m. för elev. Ärendegrupp 12:5/Skollagen, Sfi, beslut enligt 13:12 om intagning, upphörande av utbildning m.m. för elev. 4. Delegationsbeslut arbetsutskottet: Arbetsutskottets 25/2008, Månadsuppföljning mars 2008, ekonomiska åtgärdsförslag. Dnr HUM 2008: Delegationsbeslut/Pärmredovisning: (sekretessinfo) Försörjningsstöd och annat ekonomiskt bistånd, mars Utredning och behandling, mars Familjerätt, mars Socialutskottets protokoll , samt Humanistiska nämnden anser sig tagit del av föreliggande redovisning av fattade beslut.

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 15:50

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 15:50 Humanistiska nämnden 2012-09-18 1 (11) Plats och tid Beslutande ledamöter Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 15:50 Jan-Olov Häggström (S) Ordf. Anna-Britta Åkerlind (C) Roger Sandström

Läs mer

Humanistisk nämnd 2011-08-23 2 (13)

Humanistisk nämnd 2011-08-23 2 (13) Humanistisk nämnd 2011-08-23 1 (13) Plats och tid Beslutande ledamöter Beslutande ersättare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:00 Jan-Olov Häggström (S) Ordf. Anna-Britta Åkerlind

Läs mer

Plats och tid Kubbe, Nygatan 16/plan 4, kl. 15:00-15:50

Plats och tid Kubbe, Nygatan 16/plan 4, kl. 15:00-15:50 Humanistiska nämnden 2009-02-17 1 (23) Plats och tid Kubbe, Nygatan 16/plan 4, kl. 15:00-15:50 Beslutande Ledamöter Ordf. Jan-Olov Häggström (S) Carola Öberg (S) tj ers Roger Sandström (S) Agneta Lindgren

Läs mer

Sammanträdesrum Korallen i Arkens lokal 15:00 16:40

Sammanträdesrum Korallen i Arkens lokal 15:00 16:40 Humanistiska nämnden 2010-12-14 1 (23) Plats och tid Sammanträdesrum Korallen i Arkens lokal 15:00 16:40 Beslutande Jan-Olov Häggström (S) Ordf. Anna-Lena Lindberg (C) ledamöter Anna-Belle Strömberg (S)

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 15:55. Jan- Olov Häggström (S) Ordf. Anna-Britta Åkerlind (C)

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 15:55. Jan- Olov Häggström (S) Ordf. Anna-Britta Åkerlind (C) Humanistisk nämnd 2012-01-24 1 (12) Plats och tid Beslutande ledamöter Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 15:55 Jan- Olov Häggström (S) Ordf. Anna-Britta Åkerlind (C) Eva Bergström (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 14:30 16:35

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 14:30 16:35 Humanistisk nämnd 2011-06-14 1 (21) Plats och tid Beslutande ledamöter Beslutande ersättare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 14:30 16:35 Jan-Olov Häggström (S) Ordf. Camilla Svensson (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf.

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2011-08-10 1 (15) Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, kl. 13.00-16.00 Beslutande Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Övriga deltagare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2014-02-26 17(29) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, onsdagen den 26 februari, klockan 16.00 18.30 Beslutande Övriga deltagande Anneli Bengtsson (S), ordf Bo Sävhammar (KD) Tomas Ring (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid KF-salen kl 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgör ers Övriga deltagande Tjänstemän Åselotte Andersson (KD) ordf Håkan Hjelm (C) Hans Toll (S) Lisa Arvidsson (S)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa onsdag 14 maj 2008, kl 09.30-11.45 Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Torbjörn Mellgren (s) Lars Carlsson (fp) Kerstin

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136 136 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 18.00 19.00 Beslutande Karlsson, Gunilla (s) ordförande Iona, Cimpoeru (s) Lucy, Glinka (s) Axelsson, Bodil (fp) Berglund, Tony (s) Andersson, Annika (s) Hassel,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid Östanå Wärdshus kl. 13.00-15.00 Beslutande Klas Håkanson (M) Lennart Lööw (S) Börje Wilsborn (C) Marie Johansson (KD) Lola Frödeberg (VF) Ersättare Nils-Erik Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Naeimy Blücher Johansson (fp), ordförande Ingegärd Karlsson (c) Kerstin Andersson (s)

Naeimy Blücher Johansson (fp), ordförande Ingegärd Karlsson (c) Kerstin Andersson (s) 1(13) Plats och tid Individ- och familjeomsorgsförvaltningen,, kl 13.30-17.00 ande Ledamöter Naeimy Blücher Johansson (fp), ordförande Ingegärd Karlsson (c) Kerstin Andersson (s) Ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1 Plats och tid Förbundsdirektionen Beslutande Ulrica Persson Shiro Biranvand Bengt Lindgren Jan Johansson Seija Ojala Stig Henriksson Marjatta Nurmi Lars Andersson Ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15 Socialnämnden 2015-09-17 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-09-17, kl. 9.30-11.30 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Plats och tid: Stjäneboskolan, Kisa, onsdag 30 januari 2008, kl 08.30-15.00. Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Kerstin Almqvist (m) Birgitta Olaison

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 augusti 2013 kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Per-Magnus Pettersson (m)

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2010-09-15

Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2010-09-15 Ärendeförteckning Sid. 98 Föregående protokoll... 2 99 Ekonomisk rapport, Dnr BUN/2010:23... 3 100 Delårsrapport, Dnr BUN/2010:23... 4 101 Omställningsplan 2009-2012, Dnr BUN/2010:128... 5 102 Sommarskola,

Läs mer

Lesley Holmberg (FP)

Lesley Holmberg (FP) Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, kl. 16.00-18.45 ande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot Lena Wöhlecke (M) förste vice ordförande Hans Johansson (M)

Läs mer

Arken, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Korallen 13:30-16:00

Arken, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Korallen 13:30-16:00 Barn- och utbildningsnämnden 2008-04-15 1 (9) Plats och tid Beslutande Arken, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Korallen 13:30-16:00 Birgith Olsson Johansson, ordf. (s), Gösta Svensson (s), Yvonne Ölund (s),

Läs mer

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Samlingssalen, Hultsfreds gymnasium, Hultsfred kl. 13.30 17.20 Beslutande Pär Edgren, M Gunilla Abrahamsson, S Gunvor Nilsson, M Ove Karlsson, S Monica Bergh,

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 13:00 15:15. Jan Håkansson (S) Beslutande ersättare Gerd Persson (S) Hans Borglund (M)

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 13:00 15:15. Jan Håkansson (S) Beslutande ersättare Gerd Persson (S) Hans Borglund (M) Nämnden för teknik och service 2009-10-20 1 (13) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 13:00 15:15 Beslutande ledamöter Roger Burland (S) ordf Malin Westman (S) Maria Olofsson

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 (6) Plats och tid Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00-10.30 Beslutande Övriga deltagare Hans-Inge Svensson (S), ordf. Torsten Vigre (M) Hans Lennartsson (S) Sven-Ove Dahlsson (C), tjänstgörande ers

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 2007-02-15 Äldreboendet Jägarens sammanträdesrum 2007-02-15 kl. 09.00 16.00 Leif Andersson (s) Anna-Lena Carlsson (c) Lisbeth

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1 2006-12-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.35 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14 14 Plats och tid Kommunhuset, Björnkullasalen kl 19:00-20.30 ande Persson, Reino (s) ordf. 32-43 Friberg, Gun (s), vice ordf. 32-43 Hellman, Gertrud (m), 2:e vice ordf. 32-43 Eriksson, Lennart (s) 32-43

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 111-122 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 111-122 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 29 september kl 14.00-16.00 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson-Wiik, S, ordförande Kerstin Andersson, KD Maj-Britt Hedefur, KD Margareta Nilsson, M Agneta

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala Onsdagen den 16 maj 2007, kl 10.00-12.00 Partigruppsmöten kl. 08.00 10.00.

Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala Onsdagen den 16 maj 2007, kl 10.00-12.00 Partigruppsmöten kl. 08.00 10.00. Socialnämnden 2007-05-16 1 Plats och tid Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala Onsdagen den 16 maj 2007, kl 10.00-12.00 Partigruppsmöten kl. 08.00 10.00. Beslutande Maths Andersson (fp)

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1 Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2010-01-20 kl 08.00-12.00 Beslutande Ewa Arvidsson (S) ordförande Anelia Dotcheva (C) Gunnar Dahlstrand (C) Terttu Martinsson

Läs mer

Socialnämnden 2010-03-09 1(8 )

Socialnämnden 2010-03-09 1(8 ) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2010-03-09 1(8 ) Plats och tid Socialförvaltningen, Eklunden våning 4, 2010-03-09, kl. 13.00-14.00 Beslutande Tjänstgörande ersättare Sune Frisk, ordförande Anita Johansson

Läs mer

2009-01-26. Ånge kommunkontor onsdag 28 januari 2009. Ann-Catrin Nyberg. Stiven Wiklund. Björn Magnusson

2009-01-26. Ånge kommunkontor onsdag 28 januari 2009. Ann-Catrin Nyberg. Stiven Wiklund. Björn Magnusson 1 (10) Plats och tid för sammanträdet ande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, måndag den 26 januari 2009, kl 09.00-14.00 Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-12-19 1(9) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 16.55 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Martin Normark (FP) Gunvor Hanson

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 14.20-16.40 Beslutande: Jonas Ahlström (M), ordförande Elisabet Stålarm (M) Patrik Ragnar (M) Suzanne Johansson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 30 juni 2014, kl 8.00 8.40. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Leif Rönnqvist (S), ledamot

Läs mer

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48 Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-04-22 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Stefan

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 20-30 Anette Sandström Sekretess 21

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 20-30 Anette Sandström Sekretess 21 1(15) Plats och tid IFO/Omvårdnadsförvaltningen,, kl. 08.00 12.15 ande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Sonja Höglund (siv), ordförande Gunnar Eriksson (s) Larsgöran Larsson (m) Birgith Schelin (c),

Läs mer

Astrid Karlsson-Björkman

Astrid Karlsson-Björkman 2012-05-15 1 (17) Plats Stora Konferensrummet Idrottsgatan 7, Vänersborg Tid Tisdagen den 15 maj 2012, kl 13.00-15.45 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott 2005-05-12 1(23) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus 2005-05-12 Kl. 14-16,35 Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Ohlsson (fp) Kurt Enell (kd) Sören Ståhlgren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-04-10 21 (27) Plats och tid Säfstaholms slott Vingåker, måndagen den 10 april 2012, kl. 14.00-15.00 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Kent Jönsson (C) Övriga deltagande Lars Furborg, förvaltningschef

Läs mer

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00 Beslutande Olle Berg Aimo Konttinen Peter Bökman Hans Molin Birgitta Ringshagen Solveig Mäkinen Charlotte

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (15)

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (15) Protokoll 1 (15) Mötesdatum Innehåll 60 Val av justerare samt datum, tid och plats för justering 61 Informationsärenden 62 Delegationsärenden 63 Anmälningsärenden 64 Övrigt 65 Verksamhetsplan och budget

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner 2014-02-24 1 Plats och tid Beslutande Familjerättsbyrån, Industrivägen 22 B, Upplands Väsby Måndagen den

Läs mer

Sammanträdestid: 2014-01-16 kl. 9.15 14.20 Ajournering för lunch 11.45-13.00

Sammanträdestid: 2014-01-16 kl. 9.15 14.20 Ajournering för lunch 11.45-13.00 1/22 Individ- och myndighetsnämnden Allmänna ärenden Sammanträdestid: 2014-01-16 kl. 9.15 14.20 Ajournering för lunch 11.45-13.00 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Medborgarnämnden 2011-06-29 1(12) Plats och tid: Konferensrummet IFO, Polishuset kl. 13.00-14.20 ande: Maria Johansson (C), ordförande Joe Aronsson (C) Karl-Mats Bodestad (M) Eva Bengtsson (FP) Jan-Olof

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. sida 1 av 13 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 25 februari 2015 kl 14.00-18.00 ande Lars Altgård, ordf. (s) Kristina Brundin (s) Emil Wetterling (s) 18-25 Jim Lindberg (s) Lars Turunen (s)

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2010-05-27 69 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren,

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2008-05-15 kl 08.00-12.10 Beslutande Anne Sörqvist (c) ordf Anelia Dotcheva (c) Gunnar Dahlstrand (c) Terttu Martinsson (c)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo måndagen den 26 maj 2014 kl 14.00 16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Gull-Britt Sandefors, v ordf (c) Charlotta Book (s) Jim Lindberg (s) Annette Åstrand

Läs mer

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare 1 KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 20:30 100-111 Plats och tid Paragrafer Anna Strand (C) Marie Raask (S) Lars Lewander (M) Adam Algotsson (M) Agne Eklund (FP) Hamza Demir (V) Marina Borneblad (MP) Karin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-06-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.35 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-12-13 i Skånes Fagerhultsrummet, kl 09.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

Förvaltningskansliet, Kullbergska huset, Bievägen 1B, Katrineholm

Förvaltningskansliet, Kullbergska huset, Bievägen 1B, Katrineholm VIADIDAKTNÄMNDEN 2010-12-14 1 Plats och tid KTS-salen, Drottninggatan 18, Katrineholm tisdag den 14 december 2010 kl. 16.00 17 00 Beslutande Berit Örtell (s), ordförande; Egil Boräng (s), 1:e v.ordf.;

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-04-12 1(21) Plats och tid Sessionssalen Skillingehus Kl 14.00-16.00 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s) Övriga deltagare Laila Bradling,

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2007-03-06 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2007-03-06 kl. 14.00-15.20. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 22 Ekonomisk redovisning 1:a kvartalet 2008 23 Kvalitetsredovisning 2007 24 Handlingsplan

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2008-05-15 1 (18)

Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2008-05-15 1 (18) Socialnämnden 2008-05-15 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2008-05-15, kl. 10.00-12.25 Gruppsammanträden: 8.00-10.00 Beslutande: Ingegärd Brogren (c) Anne Törnqvist (m) Siw Nordin (m)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 1(10) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 Ulf Eriksson (s), Ordförande Annsofi Ramevik (s) Sandra Sjöberg (s) Siv Friedmann Björk (c) Therese Leufvén (c), tjänstgörande

Läs mer

Individnämndens protokoll 2013-02-26

Individnämndens protokoll 2013-02-26 Datum: Tisdagen den 26 februari 2013 Tid: 16.00 18.00 Plats: Västra Roten, Kommunhuset, Lilla Edet. Justeringsdag: Fredagen den 8 mars 2013, klockan 12.00 Paragrafer: 10-14 Utses att justera: Paulina Svenungsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer