Plats och tid Kubbe, Nygatan 16/plan 4, kl. 15:00 16:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Kubbe, Nygatan 16/plan 4, kl. 15:00 16:00"

Transkript

1 Humanistiska nämnden (20) Plats och tid Kubbe, Nygatan 16/plan 4, kl. 15:00 16:00 Beslutande Ledamöter Ordf. Jan-Olov Häggström (s) Anna-Belle Strömberg (s) Roger Sandström (s) Carola Öberg (s) ersättare för Agneta Lindgren (s) Vanja Vestin (s) ersättare för Olof Ögren (s) Zenitha Nordfjell (s) Pertti Hautala (s) Annelie Lindström (v) ersättare för Alexander Laine (v) Anna-Lena Lindberg (c) Camilla Svensson (m) Helen Östmar Rosdahl (m) Ulrika Nordin (kd) ersättare för Kay Lundgren (kd) Hans Delén (fp) Övriga närvarande Se sidan 2. Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Humanistiska nämnden godkänner att angivna personer är närvarande vid sammanträdet samt ger dem rätt att yttra sig. Förvaltningsstaben, Rådhusgatan 4 Måndagen den 28 april 2008, kl. 13:00 Sekreterare Paragrafer = Anette Lingesund Ordförande = Jan-Olov Häggström (s) Justerare = Hans Delén (fp) ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Instans Humanistiska nämnden Anslaget sätts upp Anslaget tas ned Förvaringsplats för Humanistiska förvaltningen protokollet. Underskrift Namnförtydligande. Anette Lingesund

2 Humanistiska nämnden (20) Övriga närvarande ersättare: Monica Näsman (s) Tommy Edlund (s) Tony Sundkvist (s) Peder Johansson (s) Liljana Widén (s) Anna-Britta Åkerlind (c) Håkan Jonsson (fp) Övriga närvarande tjänstemän: Förvaltningschef, Lena Finne Jansson Förvaltningsekonom, Marita Ödling Verksamhetschef/Integration, Arb.markn & Vuxenstöd, Anne-Britt Hägglund 40 Verksamhetschef, rektor/komvux, Curt Ahrell 40, 46, 48 Enhetschef/Integrationsenheten, Kerstin Richter 40 Enhetschef/Startpunkten, Lilian Norberg 40 Personalföreträdare SSR, Agneta Berglund 40

3 Humanistiska nämnden (20) Innehållsförteckning: 40 Informationsärenden Redovisning av kurser/konferenser Konkurrensprövningsprogram 2008 för Humanistiska nämnden Remissvar, Tjänstebilar och intern kontroll, revisionsrapport Delegation till arbetsutskottet avseende tertialuppföljning maj Internkontrollplan Kvalitetsredovisning Vuxenutbildningen i Örnsköldsvik Ändring i Humanistiska nämndens delegationsordning Samarbete mellan Vuxenutbildningarna i Västernorrland Redovisning av återkoppling av åtgärder avseende synpunkter Undersökning av temporärt anställningsstopp Förfarande vid inkomna föreningsbidragsansökningar till Humanistiska förvaltningen/nämnden Sammanställning av beviljade projektmedel Meddelanden/delgivningar Redovisning av fattade delegationsbeslut...20

4 Humanistiska nämnden (20) Hum/2008:15 40 Informationsärenden Allmänna informationsärenden Verksamhetsberättelser för Vuxnas lärande, integration, arbetsmarknad och vuxenstöd. Föredragande: Curt Ahrell och Anne-Britt Hägglund Information om att takten på det ökande underskottet i förvaltningen minskade under mars månad. Föredragande: Marita Ödling Information från förvaltningschefen Redogörelse från träff med kommunstyrelsen där ekonomiska åtgärdsförslag redovisades. Införandet av Procapita och BBIC löper enligt tidsplan. Arbetet med social beredskap fortsätter. Arbetet med uppföljningen av organisationsförändringen har påbörjats vid Sociala utredningsenheten och Resursenheten. Kort information om hur Försäkringskassans ekonomiska situation påverkar Humanistiska nämndens verksamhet. Information om FOU-kostnad. Information från möte med Stratsam. Deltagande vid medieutbildning i Bjästa. Information om två kommande studiebesök. Förestående Vuxenpresidiemöte april Humanistiska nämnden anser sig tagit del av informationen.

5 Humanistiska nämnden (20) Hum/2008:14 41 Redovisning av kurser/konferenser Anna-Britta Åkerlind (c) och Roger Sandström (s) lämnar rapport från genomförd studieresa till Turkiet och Syrien HUM 2008: Zenitha Nordfjell (s) informerar om "Tolkkampanjen", en konferens den 19 april 2008 som företogs vid Härnösands Folkhögskola. Humanistiska nämnden anser sig ha tagit del av respektive redovisning.

6 Humanistiska nämnden (20) Hum/2008:17 42 Konkurrensprövningsprogram 2008 för Humanistiska nämnden Föreligger skrivelse från Humanistiska förvaltningen daterad 13 mars Av skrivelsen framgår att ett program för konkurrensprövning/konkurrensutsättning årligen ska utarbetas av samtliga nämnder (KF 107/2004). Humanistiska förvaltningen har reviderat sitt program i enlighet med bilagt dokument. Humanistiska förvaltningens skrivelse daterad 13 mars Arbetsutskottets 23/2008. Humanistiska nämndens behandling av ärendet Vid nämndens behandling föredrar Lena Finne Jansson ärendet. Humanistiska nämnden antar föreliggande förslag till konkurrensutsättningsprogram 2008 för Humanistiska nämnden samt översänder det till kommunfullmäktige för vidare beredning.

7 Humanistiska nämnden (20) Hum/2008:68 43 Remissvar, Tjänstebilar och intern kontroll, revisionsrapport Föreligger skrivelse från Humanistiska förvaltningen daterad 14 mars Av skrivelsen framgår att Öhrlings PriceWaterhouse Coopers har genomfört internkontroll av tjänstebilar i Örnsköldsviks kommun på revisionskontorets uppdrag. Revisionsrapporten har behandlats och godkänts av revisorerna vid sammanträde den 26 februari Rapporten har sedan översänts till samtliga nämnder och kommunstyrelsen för yttrande. I rapporten konstaterar granskarna att kontrollmiljön med avseende på fordonsanvändningen har förbättrats i och med samordningen av fordonshanteringen, att ökade möjligheter har getts till kostnadsuppföljning, avtalstrohet och prioritering av miljöbilar, att vissa riktlinjer behöver kompletteras och att rollfördelningen mellan förvaltningarna och Tekniska kontoret avseende vissa delar behöver gås igenom. Genomförd uppföljning 2007 bör följas upp om ytterligare något år. Personal vid Humanistiska förvaltningen och nämndspolitikerna har behov av en fungerande bilpool för att kunna genomföra sitt arbete/sina uppdrag. En kommunövergripande riktlinje, som är kopplad till säker hantering av kommunens bilar och minimering av olycksrisk, har utarbetats. Vissa delar av riktlinjen gäller även användande av privat bil i tjänsten. Humanistiska förvaltningens skrivelse daterad 14 mars Arbetsutskottets 24/2008. Humanistiska nämndens behandling av ärendet Vid nämndens behandling föredrar Lena Finne Jansson ärendet. Humanistiska nämnden förklarar sig ha tagit del av granskningen av tjänstebilar och antar förvaltningens yttrande till revisionskontoret som sitt eget. Nämnden anser att det är viktigt att arbetet med bra rutiner och riktlinjer fortsätter.

8 Humanistiska nämnden (20) Hum/2008:48 44 Delegation till arbetsutskottet avseende tertialuppföljning maj Föreligger skrivelse från Humanistiska förvaltningen daterad 25 mars Av skrivelsen framgår att enligt tidplan för den ekonomiska processen 2008 ska Humanistiska nämnden ha behandlat och beslutat i ärendet - Tertialuppföljning, maj till den 12 maj Då nämnden har sammanträde först den 20 maj föreslås arbetsutskottet ges delegation att besluta i ärendet. Humanistiska förvaltningens skrivelse daterad 25 mars Humanistiska nämndens behandling av ärendet Under nämndens behandling sker överläggningar i ärendet och nämnden beslutar att ge arbetsutskottet delegation att besluta i ärendet, "Tertialuppföljning, maj 2008", vid extra sammanträde med utskottet den 12 maj Humanistiska nämnden beslutar om ett extra sammanträde för arbetsutskottet den 12 maj 2008, kl. 15:00. Humanistiska nämnden beslutar att ge arbetsutskottet delegation att besluta i ärendet, "Tertialuppföljning, maj 2008" vid sammanträde den 12 maj 2008.

9 Humanistiska nämnden (20) Hum/2008:42 45 Internkontrollplan 2008 Föreligger skrivelse från Humanistiska förvaltningen daterad 20 mars Av skrivelsen framgår att Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll. Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i KL 6:7. Nämnden har det yttersta ansvaret för att det utformas en god intern kontroll inom respektive verksamhetsområde. Nämnden ska löpande eller senast 31 december rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till Kommunstyrelsen. Vid sammanträde den 22 mars 2008 lämnar förvaltningen ett förslag till Internkontrollplan 2008 för Humanistiska nämnden med förslaget att Humanistiska nämnden antar densamma. Humanistiska förvaltningens skrivelse daterad 20 mars Humanistiska nämndens behandling av ärendet Vid nämndens behandling föredrar Marita Ödling ärendet. Humanistiska nämnden antar upprättat förslag till Internkontrollplan 2008 för Humanistiska nämnden.

10 Humanistiska nämnden (20) Hum/2008:79 46 Kvalitetsredovisning Vuxenutbildningen i Örnsköldsvik 2007 Föreligger skrivelse från Humanistiska förvaltningen daterad 7 april Av skrivelsen framgår att skolverket kräver av kommunerna att avger kvalitetsredovisning för all skolverksamhet. Vuxenutbildningen i Örnsköldsvik lämnar en redovisning för all vuxenutbildning. Till grund för redovisningen, som är en egenutvärdering, ligger de statliga styrdokumenten och kommunens beslutade mål för vuxenutbildningen. Redovisningen baserar sig på statistikuppgifter, av vuxenutbildningen genomförda enkäter till kursdeltagare, ledningens besök i verksamheter, uppföljningar samt enkäter och självutvärderingar gjorda av utbildningsanordnare. Av redovisningen framgår att vuxenutbildningen har en mycket flexibel verksamhet med individuella starter och slut, individuell studietakt, men också mera bunden undervisning för dem som hellre önskar det. Vi erbjuder också ett anpassat studiematerial, anpassade studiemiljöer, god tillgång till datorer, bra lärarhjälp och ett brett kursutbud. Information och studievägledning erbjuds till alla vuxna i Örnsköldsviks kommun oavsett utbildningsnivå. Individuella studieplaner har fått ett stort genomslag i hela verksamheten. Individen har vanligen ett stort inflytande över planen. Elevens delaktighet kan resultera i att vissa elever inte följer den planering som överenskommits. Personer med särskilda behov kan studera ämnesintegrerat på hel- eller deltid i Lärpunkten, men också hos våra distansutbildningsföretag. Humanistiska förvaltningens skrivelse daterad 7 april Humanistiska nämndens behandling av ärendet Vid nämndens behandling föredrar Curt Ahrell ärendet. Humanistiska nämnden godkänner föreliggande kvalitetsredovisning för Vuxenutbildningen i Örnsköldsvik Humanistiska nämnden översänder godkänd kvalitetsredovisning till Skolverket.

11 Humanistiska nämnden (20) Hum/2008:80 47 Ändring i Humanistiska nämndens delegationsordning Föreligger skrivelse från Humanistiska förvaltningen daterad den 7 april Av skrivelsen framgår att den 1 januari 2008 genomfördes sammanslagning av Komvux och Vuxenutbildningen, med anledning av detta revideras den gällande delegationsordningen för att överensstämma med nuvarande organisation. Humanistiska förvaltningen föreslår att nämnden godkänner förvaltningens föreliggande förslag till ändringar i delegationsordningen. Humanistiska förvaltningens skrivelse daterad den 7 april Humanistiska nämnden godkänner föreliggande förslag till ändringar i delegationsordningen.

12 Humanistiska nämnden (20) Hum/2008:78 48 Samarbete mellan Vuxenutbildningarna i Västernorrland Föreligger skrivelse från Humanistiska förvaltningen daterad 7 april Av skrivelsen framgår att under Kunskapslyftstiden , byggdes ett nätverk upp mellan ansvariga för vuxenutbildningen i kommunerna för informations- och erfarenhetsutbyte samt gemensamma planeringar mm. För att utveckla samarbetet pedagoger emellan och för att skapa ett gemensamt underlag för distanskurser tillskapades sedan ÅSKHÖST. Här fick vi projektmedel från CFL. Projektledare tillsattes och nätverk bildades. Under kompletterades ÅSKHÖST med ett EU-projekt för att ytterligare utveckla distanskurser. När projekten tog slut hade förutsättningarna förändrats; det fanns inte avsatt tid, andra aktörer hade alternativ att erbjuda, strukturen i distanskurser behövde förändras. Sedan 2005 har också samarbete kring yrkeskurser diskuteras för att kunna utveckla kurser utifrån ett regionalt behov. Även här har projektformen (kallad YVUX) med medel från CFL använts. Fortsatt utveckling Vi ser att ett fortsatt samarbete ska kunna omfatta alla områden inom vuxenutbildningen. Mötesplatser för lärare där kurser går samtidigt på flera orter och med gemensam ledning, gemensam behovsinventering, helt eller delvis gemensamt kursutbud, gemensam upphandling vid behov, gemensam marknadsföring och kvalitetssystem samt samarbete kring vägledningen. Beslut om eventuellt skapande av YVUX enligt nedan, tas vid Vuxenpresidiemötet i Örnsköldsvik april Humanistiska förvaltningens skrivelse daterad 7 april Humanistiska nämndens behandling av ärendet Under nämndens behandling av ärendet sker överläggningar och nämnden beslutar att komplettera föreliggande förslag, andra satsen med lydelsen: "- att från Vuxnas lärandes budget avsätta medel till andel i en samordnarresurs, förutsatt att samordnarresursen blir tillsatt". Verksamhetschef Komvux, Curt Ahrell föredrar ärendet.

13 Humanistiska nämnden (20) Humanistiska nämnden beslutar att: ge ledningen för Vuxnas lärande uppdrag att fortsätta att medverka i länssamarbete kring vuxenutbildning. att från Vuxnas lärandes budget avsätta medel till andel i en samordnarresurs, förutsatt att samordnarresursen blir tillsatt. Ledningen får i uppdrag att förhandla fram kommunens andel i kostnaden för denna resurs. att förorda att länssamarbetet benämns YVUX.

14 Humanistiska nämnden (20) Hum/2008:63 49 Redovisning av återkoppling av åtgärder avseende synpunkter 2007 Föreligger skrivelse från Humanistiska förvaltningen daterad 14 april Av skrivelsen framgår att nämnden vid sammanträde den 18 mars 2008, 33, tog del av återkoppling av synpunkter för kalenderåret Förvaltningschefen uppdrogs vid sammanträdet att återkoppla till nämnden hur synpunkterna har hanterats. Inkomna synpunkter har registrerats utifrån lämplig kategori. Om avsändaren varit känd har återkoppling om hanteringen gjorts till avsändaren. Synpunkten har, beroende på kategori, återkopplats till berörd chef/berörda chefer, berörd handläggare/berörda handläggare eller kopplats samman med pågående arbete, exempelvis riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Humanistiska förvaltningens skrivelse daterad den 14 april Humanistiska nämndens behandling av ärendet Under behandlingen av ärendet sker överläggningar och nämnden önskar muntligt förtydligande, av förvaltningschefen, avseende hanteringen av inkomna synpunkter. Förvaltningschef Lena Finne Jansson föredrar ärendet och svarar på nämndens frågor. Humanistiska nämnden förklarar sig ha tagit del av förvaltningschefens återkoppling med muntligt förtydligande vid nämndens sammanträde.

15 Humanistiska nämnden (20) Hum/2008:44 50 Undersökning av temporärt anställningsstopp Föreligger skrivelse från Humanistiska förvaltningen daterad 14 april Av skrivelsen framgår att i samband med månadsuppföljning mars 2008, 32/2008, fick förvaltningschefen uppdraget att utreda möjligheterna till temporärt anställningsstopp. Redan i nuläget analyseras behovet av varje vakant tjänst, vikariat, projektanställning samt alternativa möjligheter innan förvaltningen söker ny personal. Cheferna kontrollerar med förvaltningschef och personalkontoret innan man går ut med annons. Nämnden kan skärpa nuvarande förfarande genom att besluta att tjänsterna skall gå via nämnd innan annons. Nämnden kan även besluta att endast nämnden har rätt att inrätta tjänster, d.v.s. ändra i delegationsordningen där det i nuläget är förvaltningschefen som kan inrätta tjänster. Eftersom förvaltningen har i uppdrag att jobba för ekonomi i balans så är den ekonomiska medvetenheten hög bland cheferna vid tjänstetillsättningar. Förvaltningen föreslår därför att i stället för temporärt anställningsstopp så får arbetsutskott och nämnd redovisning gällande tjänsteläget i förvaltningen. Humanistiska förvaltningens skrivelse daterad 14 april Humanistiska nämndens behandling av ärendet Vid nämndens behandling föredrar Lena Finne Jansson ärendet. Humanistiska nämnden beslutar att i stället för temporärt anställningsstopp så får arbetsutskott/ekonomigrupp och/eller nämnd redovisning gällande tjänsteläget i förvaltningen vid sina respektive sammanträden.

16 Humanistiska nämnden (20) Hum/2008:81 51 Förfarande vid inkomna föreningsbidragsansökningar till Humanistiska förvaltningen/nämnden Föreligger skrivelse från Humanistiska förvaltningen daterad 14 april Av skrivelsen framgår det att Humanistiska nämnden årligen tar emot flera ansökningar om bidrag för verksamhet som såväl förvaltning som nämnd gärna skulle vilja stödja. I nuläget är den ekonomiska situationen sådan att det inte finns pengar att stödja bidragssökare med. Eftersom varje ansökan skall beredas så går även tid av personalen till beredningsarbetet. Förvaltningens förslag är att inga nya bidragsansökningar behandlas under Bidragssökaren blir informerad om detta och om förvaltningen känner till någon annan finansieringsmöjlighet så informeras bidragssökaren om detta. Humanistiska förvaltningens skrivelse daterad 14 april Humanistiska nämndens behandling av ärendet Vid nämndens behandling föredrar Lena Finne Jansson ärendet. Humanistiska nämnden beslutar att inga nya bidragsansökningar behandlas under Humanistiska nämnden uppdrar åt förvaltningen att informera den som ansöker om bidrag samt att även informera om alternativa sätt att få finansiering om förvaltningen känner till dessa.

17 Humanistiska nämnden (20) Hum/2008:82 52 Sammanställning av beviljade projektmedel Föreligger skrivelse från Humanistiska förvaltningen daterad 15 april Av skrivelsen framgår att Humanistiska nämnden vid sammanträde den 18 mars 2008 har uttryckt önskemål om sammanställning över beviljade projektmedel för Humanistiska nämnden. Humanistiska förvaltningens skrivelse daterad 15 april Humanistiska nämndens beredning av ärendet Under behandlingen av ärendet sker överläggningar och nämnden beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för sammanställning utifrån fattade beslut. Förvaltningsekonom Marita Ödling föredrar ärendet. Humanistiska nämnden beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för sammanställning utifrån fattade beslut.

18 Humanistiska nämnden (20) Hum/2008:39 53 Meddelanden/delgivningar Delgivningar (skickas ut) 1. Humanistiska nämnden 27/2008 samt bilaga för förtydligande kring samarbetspartners i projekt för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Dnr HUM 2008: Avtal om uppdragsersättning rörande Tolvan 2008, Samordningsförbundet i Örnsköldsvik och Örnsköldsviks kommun, Humanistiska förvaltningen. Dnr HUM 2008: Kommunfullmäktiges 42/2008, "Svar på medborgarförslag, afrikanskt kulturforum - ett forum för mångfald". (Ks/2006:374) Dnr HUM 2007: Kommunfullmäktiges 45/2008, "Motionssvar, förebyggande av spelmissbruk" (Ks/2006:383) Dnr HUM 2007: Ramjustering för Komvux flytt från BoU till Humanistiska förvaltningen 2008, reviderad upplaga Dnr HUM 2008: Länsstyrelsens sammanställning av beviljade insatser i Västernorrlands län avseende utvecklingsmedel för alkohol- och narkotikaförebyggande insatser Dnr HUM 2007: Meddelanden 1. Arbetsutskottets 22/2008, Informationsärenden Dnr HUM 2008: Länsstyrelsens information avseende "Fortsatt högt flyktingmottagande trots sänkt prognos". (Dnr ) Dnr HUM 2008: Sveriges Kommuner och Landsting, Cirkulär 08:25 "Begränsad rätt till ersättning enligt arbetslöshetsförsäkringen och nya arbetsmarknadspolitiska insatser för deltidsarbetslösa". 4. Sveriges Kommuner och Landsting, Cirkulär 08:21 "Ny lag om detaljhandel med nikotinläkemedel". 5. Migrationsverkets beslut avseende ersättning för mottagande av ensamkommande barn enligt 1 b Förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. Dnr HUM 2008:66 040

19 Humanistiska nämnden (20) 6. Brottsförebyggande rådets besked och beslut om avslutat ärende. Dnr HUM 2007: Humanistiska nämnden anser sig tagit del av ovanstående meddelanden/delgivningar.

20 Humanistiska nämnden (20) Hum/2008:13 54 Redovisning av fattade delegationsbeslut För humanistiska nämndens kännedom delges följande delegationsbeslut (pärmredovisning). 1. Delegationsbeslut, tillfälligt serveringstillstånd: Nr: 08/15-08/22 2. Delegationsbeslut, anställningsärenden - ärendegrupp 1/Personalfrågor Nr: 08/58-08/81 Vikarieförordnande; Tf förvaltningschef, mars Delegationsbeslut - ärendegrupp 12/beslut om vuxenutbildning Ärendegrupp 12:3/Skollagen, Komvux, beslut enligt 11:14, 22 om intagning, upphörande av utbildning m.m. för elev. Ärendegrupp 12:4/Skollagen, Särvux, beslut enligt 12:13 om intagning, upphörande av utbildning m.m. för elev. Ärendegrupp 12:5/Skollagen, Sfi, beslut enligt 13:12 om intagning, upphörande av utbildning m.m. för elev. 4. Delegationsbeslut arbetsutskottet: Arbetsutskottets 25/2008, Månadsuppföljning mars 2008, ekonomiska åtgärdsförslag. Dnr HUM 2008: Delegationsbeslut/Pärmredovisning: (sekretessinfo) Försörjningsstöd och annat ekonomiskt bistånd, mars Utredning och behandling, mars Familjerätt, mars Socialutskottets protokoll , samt Humanistiska nämnden anser sig tagit del av föreliggande redovisning av fattade beslut.

Plats och tid Kubbe, Nygatan 16/plan 4, kl. 15:00 16:00

Plats och tid Kubbe, Nygatan 16/plan 4, kl. 15:00 16:00 Humanistiska nämnden 2008-03-18 1 (19) Plats och tid Kubbe, Nygatan 16/plan 4, kl. 15:00 16:00 Beslutande Ledamöter Ordf. Jan-Olov Häggström (s) Anna-Belle Strömberg (s) Carola Öberg (s) ersättare för

Läs mer

Sammanträdesrum Korallen i Arkens lokal 15:00 16:20

Sammanträdesrum Korallen i Arkens lokal 15:00 16:20 Humanistiska nämnden 2010-04-20 1 () Plats och tid Sammanträdesrum Korallen i Arkens lokal 15:00 16:20 Beslutande Ordf. Jan-Olov Häggström (S) Anna-Lena Lindberg (C) ledamöter Anna-Belle Strömberg (S)

Läs mer

Plats och tid Kubbe, Nygatan 16/plan 4, kl. 15:00-15:40

Plats och tid Kubbe, Nygatan 16/plan 4, kl. 15:00-15:40 Humanistiska nämnden 2009-03-17 1 (21) Plats och tid Kubbe, Nygatan 16/plan 4, kl. 15:00-15:40 Beslutande Ledamöter Ordf. Anna-Belle Strömberg (S) Carola Öberg (S) tj ers Roger Sandström (S) Agneta Lindgren

Läs mer

Humanistiska nämnden 2008-12-16 1 (29) Plats och tid Arken Korallen, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:50

Humanistiska nämnden 2008-12-16 1 (29) Plats och tid Arken Korallen, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:50 Humanistiska nämnden 2008-12-16 1 (29) Plats och tid Arken Korallen, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:50 Beslutande Ledamöter Ordf. Jan-Olov Häggström (s) Anna-Belle Strömberg (s) Roger Sandström (s) Agneta

Läs mer

Plats och tid Korallen/Arken, kl. 15:00-16:50

Plats och tid Korallen/Arken, kl. 15:00-16:50 Humanistiska nämnden 2009-04-21 1 (21) Plats och tid Korallen/Arken, kl. 15:00-16:50 Beslutande Ledamöter Ordf. Jan-Olov Häggström (S) Anna-Belle Strömberg (S) Roger Sandström (S) Agneta Lindgren (S) Carola

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, Kl. 15:00-16:30

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, Kl. 15:00-16:30 Humanistiska nämnden 2009-05-19 1 (18) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, Kl. 15:00-16:30 Beslutande Ordf. Jan-Olov Häggström (S) Anna-Lena Lindberg (C) ledamöter Anna-Belle

Läs mer

Socialförvaltningen, Rådhusgatan 104/Östersund 14:30 16:30. Peder Johansson (S)

Socialförvaltningen, Rådhusgatan 104/Östersund 14:30 16:30. Peder Johansson (S) Humanistiska nämnden 2010-08-17 1 (13) Plats och tid Socialförvaltningen, Rådhusgatan 104/Östersund 14:30 16:30 Beslutande Ordf. Jan-Olov Häggström (S) Anna-Lena Lindberg (C) Anna-Belle Strömberg (S) Camilla

Läs mer

Plats och tid Stadshuset/Kubbe, Nygatan 16, plan 4 08:30-11:00. Beslutande Jan-Olov Häggström (S) Ordf. Anna-Britta Åkerlind (C) Peder Johansson (S)

Plats och tid Stadshuset/Kubbe, Nygatan 16, plan 4 08:30-11:00. Beslutande Jan-Olov Häggström (S) Ordf. Anna-Britta Åkerlind (C) Peder Johansson (S) Humanistiska nämnden 2011-01-04 1 (7) Plats och tid Stadshuset/Kubbe, Nygatan 16, plan 4 08:30-11:00 Beslutande Jan-Olov Häggström (S) Ordf. Anna-Britta Åkerlind (C) Eva Bergström (S) Camilla Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Humanistiska nämnden 2010-05-11 1 (19)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Humanistiska nämnden 2010-05-11 1 (19) Humanistiska nämnden 2010-05-11 1 (19) Plats och tid Sammanträdesrum Kubbe, Nygatan 16/plan 4 Kl. 15:00-16:45 Beslutande ledamöter Ordf. Jan-Olov Häggström (S) Anna-Lena Lindberg (C) Anna-Belle Strömberg

Läs mer

Anette Lingesund. Paragrafer Jan-Olov Häggström (s) , Anna-Belle Strömberg (s) 113

Anette Lingesund. Paragrafer Jan-Olov Häggström (s) , Anna-Belle Strömberg (s) 113 Humanistiska nämnden 2008-09-16 1 (25) Plats och tid Korallen, Arken, kl. 15:00 16:30 Beslutande Ordf. Jan-Olov Häggström (s) 102-112, 114-116, anmäler Ledamöter jäv under 113 Ordf. Anna-Belle Strömberg

Läs mer

Plats och tid Stadshuset/Kubbe, Nygatan 16, plan 4. 15:00-16:50. Beslutande ledamöter Jan-Olov Häggström (S) Ordf. Anna-Britta Åkerlind (C)

Plats och tid Stadshuset/Kubbe, Nygatan 16, plan 4. 15:00-16:50. Beslutande ledamöter Jan-Olov Häggström (S) Ordf. Anna-Britta Åkerlind (C) Humanistisk nämnd 2011-03-22 1 (10) Plats och tid Stadshuset/Kubbe, Nygatan 16, plan 4. 15:00-16:50 Beslutande ledamöter Jan-Olov Häggström (S) Ordf. Anna-Britta Åkerlind (C) Eva Bergström (S) Camilla

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 15:50

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 15:50 Humanistiska nämnden 2012-09-18 1 (11) Plats och tid Beslutande ledamöter Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 15:50 Jan-Olov Häggström (S) Ordf. Anna-Britta Åkerlind (C) Roger Sandström

Läs mer

Humanistisk nämnd 2011-08-23 2 (13)

Humanistisk nämnd 2011-08-23 2 (13) Humanistisk nämnd 2011-08-23 1 (13) Plats och tid Beslutande ledamöter Beslutande ersättare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:00 Jan-Olov Häggström (S) Ordf. Anna-Britta Åkerlind

Läs mer

Plats och tid Kubbe, Nygatan 16/plan 4, kl. 15:00-15:50

Plats och tid Kubbe, Nygatan 16/plan 4, kl. 15:00-15:50 Humanistiska nämnden 2009-02-17 1 (23) Plats och tid Kubbe, Nygatan 16/plan 4, kl. 15:00-15:50 Beslutande Ledamöter Ordf. Jan-Olov Häggström (S) Carola Öberg (S) tj ers Roger Sandström (S) Agneta Lindgren

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, Kl. 15:00-16:30. Zenitha Nordfjell (S) Annelie Lindström (V) Håkan Jonsson (FP) Mats Hedell (V)

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, Kl. 15:00-16:30. Zenitha Nordfjell (S) Annelie Lindström (V) Håkan Jonsson (FP) Mats Hedell (V) Humanistiska nämnden 2009-09-15 1 (29) Plats och tid Beslutande ledamöter Beslutande ersättare Övriga ersättare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, Kl. 15:00-16:30 Ordf. Jan-Olov Häggström

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 14:30 16:00. Sammanträdet ajourneras kl. 15.25-15.30

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 14:30 16:00. Sammanträdet ajourneras kl. 15.25-15.30 Humanistisk nämnd 2011-05-13 1 (12) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 14:30 16:00 Sammanträdet ajourneras kl. 15.25-15.30 Beslutande ledamöter Jan-Olov Häggström (S) Ordf. Anna-Britta

Läs mer

Kommunkontoret kl. 14.00 17.30

Kommunkontoret kl. 14.00 17.30 1 Plats och tid Kommunkontoret kl. 14.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Kent Holmer, (S) ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Boel Rosdahl, (S) ledamot Catharina Tann, (S) ledamot Leif Andersson, (V)

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Humanistiska förvaltningen

Humanistiska förvaltningen Humanistiska nämnden 2008-02-19 1 (33) Plats och tid Kubbe, Nygatan 16/plan 4, kl. 15:00 16:30 Beslutande Ordf. Jan-Olov Häggström (s) 1-7 samt 9-24, anmäler jäv Ledamöter under 8 Ordf. Anna-Belle Strömberg

Läs mer

Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M) Sören Forslund (M) Catharina Erdtman (S) Ulla Bratt (S)

Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M) Sören Forslund (M) Catharina Erdtman (S) Ulla Bratt (S) 1(12) Plats och tid Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.00 ande Ledamöter Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M) Sören Forslund (M) Catharina

Läs mer

Sammanträdesrum Korallen i Arkens lokal 15:00 16:40

Sammanträdesrum Korallen i Arkens lokal 15:00 16:40 Humanistiska nämnden 2010-12-14 1 (23) Plats och tid Sammanträdesrum Korallen i Arkens lokal 15:00 16:40 Beslutande Jan-Olov Häggström (S) Ordf. Anna-Lena Lindberg (C) ledamöter Anna-Belle Strömberg (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid KF-salen kl 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgör ers Övriga deltagande Tjänstemän Åselotte Andersson (KD) ordf Håkan Hjelm (C) Hans Toll (S) Lisa Arvidsson (S)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136 136 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 18.00 19.00 Beslutande Karlsson, Gunilla (s) ordförande Iona, Cimpoeru (s) Lucy, Glinka (s) Axelsson, Bodil (fp) Berglund, Tony (s) Andersson, Annika (s) Hassel,

Läs mer

Humanistiska nämnden (21) Plats och tid Kubbe, Stadshuset Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:45

Humanistiska nämnden (21) Plats och tid Kubbe, Stadshuset Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:45 Humanistiska nämnden 2008-11-18 1 (21) Plats och tid Kubbe, Stadshuset Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:45 Beslutande Ledamöter Ordf. Jan-Olov Häggström (s) Anna-Belle Strömberg (s) Roger Sandström (s) Agneta

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2007-04-19 1 (11) Stiven Wiklund ordförande (s) Jan-Eric Berglund Björn Magnusson

Personal- och organisationsutskottet 2007-04-19 1 (11) Stiven Wiklund ordförande (s) Jan-Eric Berglund Björn Magnusson Personal- och organisationsutskottet 2007-04-19 1 (11) Plats och tid Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, måndag den 19 april 2007, kl 08.30-12.15 ande Stiven Wiklund ordförande (s) Jan-Eric

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrum 3, kl 13.00-17.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgör ers Övriga deltagande Ersättare Åselotte Andersson (KD) ordf Anders Bengtsson (M) Håkan Hjelm (C)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Dnr. 432/05 Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, Kristinehamn, Kl. 13.30 15.40 Beslutande Ledamöter Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 14 1 Socialnämnden PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 14 1 Socialnämnden PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 14 1 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen, Rådhuset, Karlshamn kl 14:50 16:00. Deltagande (markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande

Läs mer

Eva Edberg (s) - 13 Frits Söderlind (s) 14 Ersättare Frits Söderlind (s) Barbro Olsson (c) Lars-Åke Norman (s) Christina Göransson (kd)

Eva Edberg (s) - 13 Frits Söderlind (s) 14 Ersättare Frits Söderlind (s) Barbro Olsson (c) Lars-Åke Norman (s) Christina Göransson (kd) Omsorgsnämnden 2007-01-10 1 (16) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 13:00-14:50. Beslutande Christina Karlsson (s) Anna-Lena Holmström (c) Gunnar Holmberg (s) Sofia Olsson

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Plats och tid Kommunhuset, Björnkullasalen kl 19.00 20:15 ande Persson, Reino (s) ordf. 30-39 Friberg, Gun (s) 1:e vice ordf. 30-39 Hellman, Gertrud (m), 2:e vice ordf. 30-39 Eriksson, Lennart (s) 30-39

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:15

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:15 Humanistisk nämnd 2012-06-19 1 (15) Plats och tid Beslutande ledamöter Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:15 Jan- Olov Häggström (S) Ordf. Anna-Britta Åkerlind (C) Roger Sandström

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 21

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 21 21 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 19.00 20.15 Beslutande Karlsson, Gunilla (s) ordförande Wilhelmsson, Anders (s) Glans, Monika (fp) Åkerman, Lizette (s) Gavrilids, Georgies (s) Andersson, Annika

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008-04-16 24 (39) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker 2008-04-16 kl. 16.00-19.45 Beslutande Camilla Anglemark (s) ordförande Margareta Lotterberg (vtl) Benny Krig Knapasjö (s) Jim Lindström (m) 24-34

Läs mer

159 Motionssvar, Låt barn och ungdomar göra sig hörda

159 Motionssvar, Låt barn och ungdomar göra sig hörda Kommunfullmäktige 2016-09-26 1 (6) 159 Motionssvar, Låt barn och ungdomar göra sig hörda Kst/2016:82 Bakgrund/Ärendet Föreligger motion daterad den 8 februari 2016 från Bror Wallström (L) och Lena Jonsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 15 december 2008 kl. 08:15-13:40 samt kl. 15:10-16:10. Sven-Erik Sjölund (s) Ersättare för Stig Jonsson (s)

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 15 december 2008 kl. 08:15-13:40 samt kl. 15:10-16:10. Sven-Erik Sjölund (s) Ersättare för Stig Jonsson (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 15 december 2008 kl. 08:15-13:40 samt kl. 15:10-16:10. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) 1(10) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.15 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) Övriga närvarande

Läs mer

Kommunkontoret

Kommunkontoret SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 14.20 15.50 Beslutande Övriga deltagande Gert Stark (S), Ljusnarsbergs kommun, ordförande Siv Sander (S), Hällefors kommun, vice

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämnden. Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 13:00-15:10, ajournering 14:30-14:55

PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämnden. Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 13:00-15:10, ajournering 14:30-14:55 PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 13:00-15:10, ajournering 14:30-14:55 Beslutande Magnus Larsson (C), ordförande Thina Andersson (S) 1:e vice ordförande Gudrun Gustafsson (M) 2:e

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 13:00 15:50

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 13:00 15:50 Nämnden för teknik och service 2008-08-19 1 (9) Plats och tid Beslutande Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 13:00 15:50 Ordförande Roger Burland (s) Ledamot Malin Ögren (s) Erik Nordlander

Läs mer

Sammanträdesdag Sida

Sammanträdesdag Sida 2014-01-29 Innehåll SN AU 1 Tillkommande ärenden... 2 SN AU 2 Revisionsrapport gällande granskning av samverkan mellan kommun och landsting avseende psykisk ohälsa bland barn och unga... 3 SN AU 3 Föregående

Läs mer

Hans Forsberg (M) Kommunstyrelsens förvaltning

Hans Forsberg (M) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet, Stadshuset Klockan 10-12:00 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe Kl 15.00-16.50. Marianne Vestin (S) Örjan Forsberg (S)

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe Kl 15.00-16.50. Marianne Vestin (S) Örjan Forsberg (S) Omsorgsnämnd 2012-03-21 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe Kl 15.00-16.50 Beslutande Anna-Belle Strömberg (S) ordf Göran Algotsson (C) ledamöter Kristoffer Park (S) Anita

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Inger Söderberg (ersättare John Omoomian) Ordförande... Margareta Ahlm. Justerare... Inger Söderberg

Inger Söderberg (ersättare John Omoomian) Ordförande... Margareta Ahlm. Justerare... Inger Söderberg Arbetsmarknadsnämnden 2013-10-16 1 Plats och tid Masugnspipan, Masugnen, Lindesberg, kl. 14.00 16.38 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Margareta Ahlm (S) John Omoomian (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa onsdag 14 maj 2008, kl 09.30-11.45 Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Torbjörn Mellgren (s) Lars Carlsson (fp) Kerstin

Läs mer

Sekreterare Paragrafer 1-9 ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sekreterare Paragrafer 1-9 ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Maipato

Läs mer

(5) Åke Forsberg, Glenn Nordlund, Ewa Söderberg, Bertil Johansson

(5) Åke Forsberg, Glenn Nordlund, Ewa Söderberg, Bertil Johansson 2005-03-18 1 (5) Plats och tid Stadshuset nygatan 16, sammanträdesrum Gene 09:30-11:30 Beslutande Övriga deltagande Åke Forsberg, Glenn Nordlund, Ewa Söderberg, Bertil Johansson Hans Delen, Gun Enquist-Öhman,

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 1 Godkännande av ärendelista... 3 2 Anmälan av delegationsbeslut... 4 3 Anmälan av utskottsprotokoll... 5 4 Delgivningar... 6 5 Statusrapport över pågående ärenden i socialnämnden... 8 6 Sammanträdesdagar

Läs mer

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf.

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2011-08-10 1 (15) Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, kl. 13.00-16.00 Beslutande Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Övriga deltagare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-10-02 1 Innehållsförteckning Ärende 102 Presentation av ny enhetschef... 3 103 Information om tillsynsärende - Socialstyrelsen... 4 104 Delegation handläggning av SFI-bonus... 5 105 Äldreomsorgsplan...

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid Östanå Wärdshus kl. 13.00-15.00 Beslutande Klas Håkanson (M) Lennart Lööw (S) Börje Wilsborn (C) Marie Johansson (KD) Lola Frödeberg (VF) Ersättare Nils-Erik Johansson

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 10:15

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 10:15 Kommunstyrelsen 2010-05-31 1 (5) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 10:15 Beslutande Övriga deltagare Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamöter:, Glenn Nordlund (S), Jim Sundelin (S), Lena

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 62 Plats och tid Hjernet, tisdagen den 7 december 2010, kl 08.30-10.00. Beslutande Solveig Oscarsson (S), ordförande Kerstin Grek (S) tj ers för Kjell Söderlund (S) Eva Overgaard (S) Ulf Carlsson (S) tj

Läs mer

Arken, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Korallen, kl 13:00 15:15. Tjänstgörande Gerd Persson (S) Göran Algotsson (C) 79- Ersättare

Arken, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Korallen, kl 13:00 15:15. Tjänstgörande Gerd Persson (S) Göran Algotsson (C) 79- Ersättare Nämnden för teknik och service 2010-10-26 1 (10) Plats och tid Arken, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Korallen, kl 13:00 15:15 Beslutande Roger Burland (S), ordf ledamöter Malin Westman (S) Erik Nordlander

Läs mer

54 Moa Blom, nämndsekreterare Lena Cederlund, ekonom Marie-Louise Magnusson, ekonom 39 41

54 Moa Blom, nämndsekreterare Lena Cederlund, ekonom Marie-Louise Magnusson, ekonom 39 41 2013-10-22 1(18) Plats och tid Justerade paragrafer Förvaltningen för individ- och familjeomsorg, Parkg. 6, lokal Oden 22 oktober 2013 kl. 13.15 16.30 Ajournering mellan 41 och 42 kl. 14.40 14.55 39-54

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot Sammanträdesdatum s. 1 (25) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.55 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande 143- del av 158, 159-164 Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 19

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 19 19 Plats och tid Kommunhuset, Björnkullasalen kl 19.00 20:10 ande Persson, Reino (s) ordf. 17-29 Friberg, Gun (s) 1:e vice ordf. 17-29 Hellman, Gertrud (m), 2:e vice ordf. 17-29 Eriksson, Lennart (s) 17-29

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2014-02-26 17(29) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, onsdagen den 26 februari, klockan 16.00 18.30 Beslutande Övriga deltagande Anneli Bengtsson (S), ordf Bo Sävhammar (KD) Tomas Ring (S)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 augusti 2013 kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Per-Magnus Pettersson (m)

Läs mer

SN dnr 11:4/ :229. Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD) Lars Johansson (S)

SN dnr 11:4/ :229. Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD) Lars Johansson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) SN dnr 11:4/700 2011:229 Plats och tid IFO/Omvårdnadsförvaltningen Nya Kyrkogatan 21, klockan 15.00 17.00 Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Lars Nilsson (S) ordförande

Läs mer

Tid Måndagen 2006 kl 13.00 15.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2. Ersättare Enligt närvarolista, sid 2

Tid Måndagen 2006 kl 13.00 15.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2. Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 2006-11.27 1(17) Plats Vänersborgs Bibliotek Tid Måndagen 2006 kl 13.00 15.00 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Ärendelista

Läs mer

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM Utbildningsnämnden sammanträde 66. Ekonomisk uppföljning efter oktober år 2010 67. Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola kalenderåret

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15 Socialnämnden 2015-09-17 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-09-17, kl. 9.30-11.30 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:00. Jan-Olov Häggström (S) Ordf. Camilla Svensson (M)

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:00. Jan-Olov Häggström (S) Ordf. Camilla Svensson (M) Humanistisk nämnd 2011-12-13 1 (17) Plats och tid Beslutande ledamöter Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:00 Jan-Olov Häggström (S) Ordf. Camilla Svensson (M) Eva Bergström (S) Babak

Läs mer

Maria Berdén Evertsson Irmingard Lidman, ersättare för Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Marianne Phersson

Maria Berdén Evertsson Irmingard Lidman, ersättare för Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Marianne Phersson Vuxenutbildningsnämnden 2008-10-29 1 Plats och tid Masugnen i Lindesberg, kl. 15:00 16:45 ande Sven Öberg (kd) ordf. Jan Hansson (m) Irmingard Lidman ((kd), ersättare för Ulf Lager Göran Sjönneby (fp)

Läs mer

Sammanträdesrum Korallen, Arken Kl 08:30-09:30, 13:00-15:30. Eva Edberg (S) Gunnar Eklöf (V) - 47

Sammanträdesrum Korallen, Arken Kl 08:30-09:30, 13:00-15:30. Eva Edberg (S) Gunnar Eklöf (V) - 47 Omsorgsnämnden 2010-05-11 1 (11) Plats och tid Beslutande ledamöter Sammanträdesrum Korallen, Arken Kl 08:30-09:30, 13:00-15:30. Christina Karlsson (S) ordförande Gunnar Holmberg (S) Anna-Lena Holmström

Läs mer

Janne Jansson. Helena Andersson. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1. Beslutande organ

Janne Jansson. Helena Andersson. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1. Beslutande organ Sida 1 ande organ Plats och tid Hovden, Stadshuset tisdag den 13 september 2016 kl 08:30-10:05 ande Övriga deltagare Justerare Jan Hallström (L), ordförande Janne Jansson (S), vice ordförande Leif Johansson

Läs mer

Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samordningsförbundet i Örnsköldsvik. Samordningsförbundets kansli Nygatan 16 Örnsköldsvik

Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samordningsförbundet i Örnsköldsvik. Samordningsförbundets kansli Nygatan 16 Örnsköldsvik 1(5) Plats och tid Restaurang Höjdpunkten sammaträdesrum Tärnan 09:00-12:00 Beslutande Övriga deltagare Förhinder Justerare Glenn Nordlund ÖK, Lars-Olov Olsson LVN, Bertil Johansson LAN, Anita Lindgren

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:30. Jan-Olov Häggström (S) Ordf. Camilla Svensson (M)

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:30. Jan-Olov Häggström (S) Ordf. Camilla Svensson (M) Humanistisk nämnd 2011-11-15 1 (14) Plats och tid Beslutande ledamöter Beslutande ersättare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:30 Jan-Olov Häggström (S) Ordf. Camilla Svensson (M)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 18 februari 2008 kl. 08:30-11:30. Eva Engström Sekreterare

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 18 februari 2008 kl. 08:30-11:30. Eva Engström Sekreterare NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 18 februari 2008 kl. 08:30-11:30. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Sven-Åke Eriksson

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 14:30 16:35

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 14:30 16:35 Humanistisk nämnd 2011-06-14 1 (21) Plats och tid Beslutande ledamöter Beslutande ersättare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 14:30 16:35 Jan-Olov Häggström (S) Ordf. Camilla Svensson (M)

Läs mer

Protokoll Sida 1 av 23

Protokoll Sida 1 av 23 Protokoll Sida 1 av 23 Plats och tid Polstjernan 9:00-11.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstemän Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Alf Söderlund (S) Elisabeth

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S) 1(16) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 8.30 10.35 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD)

Läs mer

Urban Åström, förvaltningschef Kenth Åström, verksamhetsplanerare Orvar Ottesen, kulturchef, 85 Eva Stecksén, sekreterare.

Urban Åström, förvaltningschef Kenth Åström, verksamhetsplanerare Orvar Ottesen, kulturchef, 85 Eva Stecksén, sekreterare. 1 (12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum 372 Getberget, 28 september, 2011, kl. 13-15 Catharina Karlsson, s, ordförande Mikael Johansson, s, vice ordförande Tord Sundquist,

Läs mer

Améle Jaiem (KD) Cecilia Axelsson (C) Roger Magnusson (S) Peter Söderlund (FP) Orvar Andersson (KD)

Améle Jaiem (KD) Cecilia Axelsson (C) Roger Magnusson (S) Peter Söderlund (FP) Orvar Andersson (KD) Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.20 ande Bengt Andersson (C), ordförande Siw Malmsten (FP), vice ordförande Susanne Johansson (S) Jan Hanna (S) Tomas Danielsson (M) Eva Hallberg (V) Bengt Ferm

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott 2005-05-12 1(23) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus 2005-05-12 Kl. 14-16,35 Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Ohlsson (fp) Kurt Enell (kd) Sören Ståhlgren

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen,

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Stora sessionsalen Tid Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.30-19.45 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Kristina Pettersson (S) Jan Plantin (M) Elisabeth Wollein (S), ersättare för Inga-Lill Hellgren (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Kristina Pettersson (S) Jan Plantin (M) Elisabeth Wollein (S), ersättare för Inga-Lill Hellgren (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) - SOCIALA NÄMNDEN - Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-10.45 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Kristina Pettersson (S) Jan Plantin (M) Elisabeth

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07 Datum: Onsdagen den 7 november Tid: 08.00 11.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 108-116 Utses att justera: Peder Engdahl (M) Underskrifter: Sekreterare Maria Olegård Ordförande

Läs mer

6 Redovisning av verksamhet med personligt ombud i Östra Göinge kommun för år 2013

6 Redovisning av verksamhet med personligt ombud i Östra Göinge kommun för år 2013 Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet 2014-02-18 Sida 1 av 7 Ärendeförteckning 6-9 6 Redovisning av verksamhet med personligt ombud i Östra Göinge kommun för år 2013 7 Bldandet av en regional utvecklingsenhet

Läs mer

Gymnasienämnden (9)

Gymnasienämnden (9) Sammanträdesdatum 1 (9) Plats och tid Birger Sjöberggymnasiet, Idrottsgatan 7, 2002-02-18, kl 15.00-20.00 Beslutande Orvar Carlsson (kd), ordförande Kjell Nilsson (s), 1:e vice ordförande Peter Göthblad

Läs mer

Malin Höglund (M) ordförande Bert Persson (C) 1:e vice ordförande

Malin Höglund (M) ordförande Bert Persson (C) 1:e vice ordförande 1(8) Socialnämnden Plats och tid: MK KS-salen, 2017-02-15 kl. 08:30-11.25 Beslutande: Malin Höglund (M) ordförande Bert Persson (C) 1:e vice ordförande Eva Johansson (S) Anders Berg (KD) Lisbeth Magnusson

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 15:55. Jan- Olov Häggström (S) Ordf. Anna-Britta Åkerlind (C)

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 15:55. Jan- Olov Häggström (S) Ordf. Anna-Britta Åkerlind (C) Humanistisk nämnd 2012-01-24 1 (12) Plats och tid Beslutande ledamöter Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 15:55 Jan- Olov Häggström (S) Ordf. Anna-Britta Åkerlind (C) Eva Bergström (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer