Plats och tid Kubbe, Nygatan 16/plan 4, kl. 15:00 16:00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Kubbe, Nygatan 16/plan 4, kl. 15:00 16:00"

Transkript

1 Humanistiska nämnden (20) Plats och tid Kubbe, Nygatan 16/plan 4, kl. 15:00 16:00 Beslutande Ledamöter Ordf. Jan-Olov Häggström (s) Anna-Belle Strömberg (s) Roger Sandström (s) Carola Öberg (s) ersättare för Agneta Lindgren (s) Vanja Vestin (s) ersättare för Olof Ögren (s) Zenitha Nordfjell (s) Pertti Hautala (s) Annelie Lindström (v) ersättare för Alexander Laine (v) Anna-Lena Lindberg (c) Camilla Svensson (m) Helen Östmar Rosdahl (m) Ulrika Nordin (kd) ersättare för Kay Lundgren (kd) Hans Delén (fp) Övriga närvarande Se sidan 2. Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Humanistiska nämnden godkänner att angivna personer är närvarande vid sammanträdet samt ger dem rätt att yttra sig. Förvaltningsstaben, Rådhusgatan 4 Måndagen den 28 april 2008, kl. 13:00 Sekreterare Paragrafer = Anette Lingesund Ordförande = Jan-Olov Häggström (s) Justerare = Hans Delén (fp) ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Instans Humanistiska nämnden Anslaget sätts upp Anslaget tas ned Förvaringsplats för Humanistiska förvaltningen protokollet. Underskrift Namnförtydligande. Anette Lingesund

2 Humanistiska nämnden (20) Övriga närvarande ersättare: Monica Näsman (s) Tommy Edlund (s) Tony Sundkvist (s) Peder Johansson (s) Liljana Widén (s) Anna-Britta Åkerlind (c) Håkan Jonsson (fp) Övriga närvarande tjänstemän: Förvaltningschef, Lena Finne Jansson Förvaltningsekonom, Marita Ödling Verksamhetschef/Integration, Arb.markn & Vuxenstöd, Anne-Britt Hägglund 40 Verksamhetschef, rektor/komvux, Curt Ahrell 40, 46, 48 Enhetschef/Integrationsenheten, Kerstin Richter 40 Enhetschef/Startpunkten, Lilian Norberg 40 Personalföreträdare SSR, Agneta Berglund 40

3 Humanistiska nämnden (20) Innehållsförteckning: 40 Informationsärenden Redovisning av kurser/konferenser Konkurrensprövningsprogram 2008 för Humanistiska nämnden Remissvar, Tjänstebilar och intern kontroll, revisionsrapport Delegation till arbetsutskottet avseende tertialuppföljning maj Internkontrollplan Kvalitetsredovisning Vuxenutbildningen i Örnsköldsvik Ändring i Humanistiska nämndens delegationsordning Samarbete mellan Vuxenutbildningarna i Västernorrland Redovisning av återkoppling av åtgärder avseende synpunkter Undersökning av temporärt anställningsstopp Förfarande vid inkomna föreningsbidragsansökningar till Humanistiska förvaltningen/nämnden Sammanställning av beviljade projektmedel Meddelanden/delgivningar Redovisning av fattade delegationsbeslut...20

4 Humanistiska nämnden (20) Hum/2008:15 40 Informationsärenden Allmänna informationsärenden Verksamhetsberättelser för Vuxnas lärande, integration, arbetsmarknad och vuxenstöd. Föredragande: Curt Ahrell och Anne-Britt Hägglund Information om att takten på det ökande underskottet i förvaltningen minskade under mars månad. Föredragande: Marita Ödling Information från förvaltningschefen Redogörelse från träff med kommunstyrelsen där ekonomiska åtgärdsförslag redovisades. Införandet av Procapita och BBIC löper enligt tidsplan. Arbetet med social beredskap fortsätter. Arbetet med uppföljningen av organisationsförändringen har påbörjats vid Sociala utredningsenheten och Resursenheten. Kort information om hur Försäkringskassans ekonomiska situation påverkar Humanistiska nämndens verksamhet. Information om FOU-kostnad. Information från möte med Stratsam. Deltagande vid medieutbildning i Bjästa. Information om två kommande studiebesök. Förestående Vuxenpresidiemöte april Humanistiska nämnden anser sig tagit del av informationen.

5 Humanistiska nämnden (20) Hum/2008:14 41 Redovisning av kurser/konferenser Anna-Britta Åkerlind (c) och Roger Sandström (s) lämnar rapport från genomförd studieresa till Turkiet och Syrien HUM 2008: Zenitha Nordfjell (s) informerar om "Tolkkampanjen", en konferens den 19 april 2008 som företogs vid Härnösands Folkhögskola. Humanistiska nämnden anser sig ha tagit del av respektive redovisning.

6 Humanistiska nämnden (20) Hum/2008:17 42 Konkurrensprövningsprogram 2008 för Humanistiska nämnden Föreligger skrivelse från Humanistiska förvaltningen daterad 13 mars Av skrivelsen framgår att ett program för konkurrensprövning/konkurrensutsättning årligen ska utarbetas av samtliga nämnder (KF 107/2004). Humanistiska förvaltningen har reviderat sitt program i enlighet med bilagt dokument. Humanistiska förvaltningens skrivelse daterad 13 mars Arbetsutskottets 23/2008. Humanistiska nämndens behandling av ärendet Vid nämndens behandling föredrar Lena Finne Jansson ärendet. Humanistiska nämnden antar föreliggande förslag till konkurrensutsättningsprogram 2008 för Humanistiska nämnden samt översänder det till kommunfullmäktige för vidare beredning.

7 Humanistiska nämnden (20) Hum/2008:68 43 Remissvar, Tjänstebilar och intern kontroll, revisionsrapport Föreligger skrivelse från Humanistiska förvaltningen daterad 14 mars Av skrivelsen framgår att Öhrlings PriceWaterhouse Coopers har genomfört internkontroll av tjänstebilar i Örnsköldsviks kommun på revisionskontorets uppdrag. Revisionsrapporten har behandlats och godkänts av revisorerna vid sammanträde den 26 februari Rapporten har sedan översänts till samtliga nämnder och kommunstyrelsen för yttrande. I rapporten konstaterar granskarna att kontrollmiljön med avseende på fordonsanvändningen har förbättrats i och med samordningen av fordonshanteringen, att ökade möjligheter har getts till kostnadsuppföljning, avtalstrohet och prioritering av miljöbilar, att vissa riktlinjer behöver kompletteras och att rollfördelningen mellan förvaltningarna och Tekniska kontoret avseende vissa delar behöver gås igenom. Genomförd uppföljning 2007 bör följas upp om ytterligare något år. Personal vid Humanistiska förvaltningen och nämndspolitikerna har behov av en fungerande bilpool för att kunna genomföra sitt arbete/sina uppdrag. En kommunövergripande riktlinje, som är kopplad till säker hantering av kommunens bilar och minimering av olycksrisk, har utarbetats. Vissa delar av riktlinjen gäller även användande av privat bil i tjänsten. Humanistiska förvaltningens skrivelse daterad 14 mars Arbetsutskottets 24/2008. Humanistiska nämndens behandling av ärendet Vid nämndens behandling föredrar Lena Finne Jansson ärendet. Humanistiska nämnden förklarar sig ha tagit del av granskningen av tjänstebilar och antar förvaltningens yttrande till revisionskontoret som sitt eget. Nämnden anser att det är viktigt att arbetet med bra rutiner och riktlinjer fortsätter.

8 Humanistiska nämnden (20) Hum/2008:48 44 Delegation till arbetsutskottet avseende tertialuppföljning maj Föreligger skrivelse från Humanistiska förvaltningen daterad 25 mars Av skrivelsen framgår att enligt tidplan för den ekonomiska processen 2008 ska Humanistiska nämnden ha behandlat och beslutat i ärendet - Tertialuppföljning, maj till den 12 maj Då nämnden har sammanträde först den 20 maj föreslås arbetsutskottet ges delegation att besluta i ärendet. Humanistiska förvaltningens skrivelse daterad 25 mars Humanistiska nämndens behandling av ärendet Under nämndens behandling sker överläggningar i ärendet och nämnden beslutar att ge arbetsutskottet delegation att besluta i ärendet, "Tertialuppföljning, maj 2008", vid extra sammanträde med utskottet den 12 maj Humanistiska nämnden beslutar om ett extra sammanträde för arbetsutskottet den 12 maj 2008, kl. 15:00. Humanistiska nämnden beslutar att ge arbetsutskottet delegation att besluta i ärendet, "Tertialuppföljning, maj 2008" vid sammanträde den 12 maj 2008.

9 Humanistiska nämnden (20) Hum/2008:42 45 Internkontrollplan 2008 Föreligger skrivelse från Humanistiska förvaltningen daterad 20 mars Av skrivelsen framgår att Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll. Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i KL 6:7. Nämnden har det yttersta ansvaret för att det utformas en god intern kontroll inom respektive verksamhetsområde. Nämnden ska löpande eller senast 31 december rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till Kommunstyrelsen. Vid sammanträde den 22 mars 2008 lämnar förvaltningen ett förslag till Internkontrollplan 2008 för Humanistiska nämnden med förslaget att Humanistiska nämnden antar densamma. Humanistiska förvaltningens skrivelse daterad 20 mars Humanistiska nämndens behandling av ärendet Vid nämndens behandling föredrar Marita Ödling ärendet. Humanistiska nämnden antar upprättat förslag till Internkontrollplan 2008 för Humanistiska nämnden.

10 Humanistiska nämnden (20) Hum/2008:79 46 Kvalitetsredovisning Vuxenutbildningen i Örnsköldsvik 2007 Föreligger skrivelse från Humanistiska förvaltningen daterad 7 april Av skrivelsen framgår att skolverket kräver av kommunerna att avger kvalitetsredovisning för all skolverksamhet. Vuxenutbildningen i Örnsköldsvik lämnar en redovisning för all vuxenutbildning. Till grund för redovisningen, som är en egenutvärdering, ligger de statliga styrdokumenten och kommunens beslutade mål för vuxenutbildningen. Redovisningen baserar sig på statistikuppgifter, av vuxenutbildningen genomförda enkäter till kursdeltagare, ledningens besök i verksamheter, uppföljningar samt enkäter och självutvärderingar gjorda av utbildningsanordnare. Av redovisningen framgår att vuxenutbildningen har en mycket flexibel verksamhet med individuella starter och slut, individuell studietakt, men också mera bunden undervisning för dem som hellre önskar det. Vi erbjuder också ett anpassat studiematerial, anpassade studiemiljöer, god tillgång till datorer, bra lärarhjälp och ett brett kursutbud. Information och studievägledning erbjuds till alla vuxna i Örnsköldsviks kommun oavsett utbildningsnivå. Individuella studieplaner har fått ett stort genomslag i hela verksamheten. Individen har vanligen ett stort inflytande över planen. Elevens delaktighet kan resultera i att vissa elever inte följer den planering som överenskommits. Personer med särskilda behov kan studera ämnesintegrerat på hel- eller deltid i Lärpunkten, men också hos våra distansutbildningsföretag. Humanistiska förvaltningens skrivelse daterad 7 april Humanistiska nämndens behandling av ärendet Vid nämndens behandling föredrar Curt Ahrell ärendet. Humanistiska nämnden godkänner föreliggande kvalitetsredovisning för Vuxenutbildningen i Örnsköldsvik Humanistiska nämnden översänder godkänd kvalitetsredovisning till Skolverket.

11 Humanistiska nämnden (20) Hum/2008:80 47 Ändring i Humanistiska nämndens delegationsordning Föreligger skrivelse från Humanistiska förvaltningen daterad den 7 april Av skrivelsen framgår att den 1 januari 2008 genomfördes sammanslagning av Komvux och Vuxenutbildningen, med anledning av detta revideras den gällande delegationsordningen för att överensstämma med nuvarande organisation. Humanistiska förvaltningen föreslår att nämnden godkänner förvaltningens föreliggande förslag till ändringar i delegationsordningen. Humanistiska förvaltningens skrivelse daterad den 7 april Humanistiska nämnden godkänner föreliggande förslag till ändringar i delegationsordningen.

12 Humanistiska nämnden (20) Hum/2008:78 48 Samarbete mellan Vuxenutbildningarna i Västernorrland Föreligger skrivelse från Humanistiska förvaltningen daterad 7 april Av skrivelsen framgår att under Kunskapslyftstiden , byggdes ett nätverk upp mellan ansvariga för vuxenutbildningen i kommunerna för informations- och erfarenhetsutbyte samt gemensamma planeringar mm. För att utveckla samarbetet pedagoger emellan och för att skapa ett gemensamt underlag för distanskurser tillskapades sedan ÅSKHÖST. Här fick vi projektmedel från CFL. Projektledare tillsattes och nätverk bildades. Under kompletterades ÅSKHÖST med ett EU-projekt för att ytterligare utveckla distanskurser. När projekten tog slut hade förutsättningarna förändrats; det fanns inte avsatt tid, andra aktörer hade alternativ att erbjuda, strukturen i distanskurser behövde förändras. Sedan 2005 har också samarbete kring yrkeskurser diskuteras för att kunna utveckla kurser utifrån ett regionalt behov. Även här har projektformen (kallad YVUX) med medel från CFL använts. Fortsatt utveckling Vi ser att ett fortsatt samarbete ska kunna omfatta alla områden inom vuxenutbildningen. Mötesplatser för lärare där kurser går samtidigt på flera orter och med gemensam ledning, gemensam behovsinventering, helt eller delvis gemensamt kursutbud, gemensam upphandling vid behov, gemensam marknadsföring och kvalitetssystem samt samarbete kring vägledningen. Beslut om eventuellt skapande av YVUX enligt nedan, tas vid Vuxenpresidiemötet i Örnsköldsvik april Humanistiska förvaltningens skrivelse daterad 7 april Humanistiska nämndens behandling av ärendet Under nämndens behandling av ärendet sker överläggningar och nämnden beslutar att komplettera föreliggande förslag, andra satsen med lydelsen: "- att från Vuxnas lärandes budget avsätta medel till andel i en samordnarresurs, förutsatt att samordnarresursen blir tillsatt". Verksamhetschef Komvux, Curt Ahrell föredrar ärendet.

13 Humanistiska nämnden (20) Humanistiska nämnden beslutar att: ge ledningen för Vuxnas lärande uppdrag att fortsätta att medverka i länssamarbete kring vuxenutbildning. att från Vuxnas lärandes budget avsätta medel till andel i en samordnarresurs, förutsatt att samordnarresursen blir tillsatt. Ledningen får i uppdrag att förhandla fram kommunens andel i kostnaden för denna resurs. att förorda att länssamarbetet benämns YVUX.

14 Humanistiska nämnden (20) Hum/2008:63 49 Redovisning av återkoppling av åtgärder avseende synpunkter 2007 Föreligger skrivelse från Humanistiska förvaltningen daterad 14 april Av skrivelsen framgår att nämnden vid sammanträde den 18 mars 2008, 33, tog del av återkoppling av synpunkter för kalenderåret Förvaltningschefen uppdrogs vid sammanträdet att återkoppla till nämnden hur synpunkterna har hanterats. Inkomna synpunkter har registrerats utifrån lämplig kategori. Om avsändaren varit känd har återkoppling om hanteringen gjorts till avsändaren. Synpunkten har, beroende på kategori, återkopplats till berörd chef/berörda chefer, berörd handläggare/berörda handläggare eller kopplats samman med pågående arbete, exempelvis riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Humanistiska förvaltningens skrivelse daterad den 14 april Humanistiska nämndens behandling av ärendet Under behandlingen av ärendet sker överläggningar och nämnden önskar muntligt förtydligande, av förvaltningschefen, avseende hanteringen av inkomna synpunkter. Förvaltningschef Lena Finne Jansson föredrar ärendet och svarar på nämndens frågor. Humanistiska nämnden förklarar sig ha tagit del av förvaltningschefens återkoppling med muntligt förtydligande vid nämndens sammanträde.

15 Humanistiska nämnden (20) Hum/2008:44 50 Undersökning av temporärt anställningsstopp Föreligger skrivelse från Humanistiska förvaltningen daterad 14 april Av skrivelsen framgår att i samband med månadsuppföljning mars 2008, 32/2008, fick förvaltningschefen uppdraget att utreda möjligheterna till temporärt anställningsstopp. Redan i nuläget analyseras behovet av varje vakant tjänst, vikariat, projektanställning samt alternativa möjligheter innan förvaltningen söker ny personal. Cheferna kontrollerar med förvaltningschef och personalkontoret innan man går ut med annons. Nämnden kan skärpa nuvarande förfarande genom att besluta att tjänsterna skall gå via nämnd innan annons. Nämnden kan även besluta att endast nämnden har rätt att inrätta tjänster, d.v.s. ändra i delegationsordningen där det i nuläget är förvaltningschefen som kan inrätta tjänster. Eftersom förvaltningen har i uppdrag att jobba för ekonomi i balans så är den ekonomiska medvetenheten hög bland cheferna vid tjänstetillsättningar. Förvaltningen föreslår därför att i stället för temporärt anställningsstopp så får arbetsutskott och nämnd redovisning gällande tjänsteläget i förvaltningen. Humanistiska förvaltningens skrivelse daterad 14 april Humanistiska nämndens behandling av ärendet Vid nämndens behandling föredrar Lena Finne Jansson ärendet. Humanistiska nämnden beslutar att i stället för temporärt anställningsstopp så får arbetsutskott/ekonomigrupp och/eller nämnd redovisning gällande tjänsteläget i förvaltningen vid sina respektive sammanträden.

16 Humanistiska nämnden (20) Hum/2008:81 51 Förfarande vid inkomna föreningsbidragsansökningar till Humanistiska förvaltningen/nämnden Föreligger skrivelse från Humanistiska förvaltningen daterad 14 april Av skrivelsen framgår det att Humanistiska nämnden årligen tar emot flera ansökningar om bidrag för verksamhet som såväl förvaltning som nämnd gärna skulle vilja stödja. I nuläget är den ekonomiska situationen sådan att det inte finns pengar att stödja bidragssökare med. Eftersom varje ansökan skall beredas så går även tid av personalen till beredningsarbetet. Förvaltningens förslag är att inga nya bidragsansökningar behandlas under Bidragssökaren blir informerad om detta och om förvaltningen känner till någon annan finansieringsmöjlighet så informeras bidragssökaren om detta. Humanistiska förvaltningens skrivelse daterad 14 april Humanistiska nämndens behandling av ärendet Vid nämndens behandling föredrar Lena Finne Jansson ärendet. Humanistiska nämnden beslutar att inga nya bidragsansökningar behandlas under Humanistiska nämnden uppdrar åt förvaltningen att informera den som ansöker om bidrag samt att även informera om alternativa sätt att få finansiering om förvaltningen känner till dessa.

17 Humanistiska nämnden (20) Hum/2008:82 52 Sammanställning av beviljade projektmedel Föreligger skrivelse från Humanistiska förvaltningen daterad 15 april Av skrivelsen framgår att Humanistiska nämnden vid sammanträde den 18 mars 2008 har uttryckt önskemål om sammanställning över beviljade projektmedel för Humanistiska nämnden. Humanistiska förvaltningens skrivelse daterad 15 april Humanistiska nämndens beredning av ärendet Under behandlingen av ärendet sker överläggningar och nämnden beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för sammanställning utifrån fattade beslut. Förvaltningsekonom Marita Ödling föredrar ärendet. Humanistiska nämnden beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för sammanställning utifrån fattade beslut.

18 Humanistiska nämnden (20) Hum/2008:39 53 Meddelanden/delgivningar Delgivningar (skickas ut) 1. Humanistiska nämnden 27/2008 samt bilaga för förtydligande kring samarbetspartners i projekt för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Dnr HUM 2008: Avtal om uppdragsersättning rörande Tolvan 2008, Samordningsförbundet i Örnsköldsvik och Örnsköldsviks kommun, Humanistiska förvaltningen. Dnr HUM 2008: Kommunfullmäktiges 42/2008, "Svar på medborgarförslag, afrikanskt kulturforum - ett forum för mångfald". (Ks/2006:374) Dnr HUM 2007: Kommunfullmäktiges 45/2008, "Motionssvar, förebyggande av spelmissbruk" (Ks/2006:383) Dnr HUM 2007: Ramjustering för Komvux flytt från BoU till Humanistiska förvaltningen 2008, reviderad upplaga Dnr HUM 2008: Länsstyrelsens sammanställning av beviljade insatser i Västernorrlands län avseende utvecklingsmedel för alkohol- och narkotikaförebyggande insatser Dnr HUM 2007: Meddelanden 1. Arbetsutskottets 22/2008, Informationsärenden Dnr HUM 2008: Länsstyrelsens information avseende "Fortsatt högt flyktingmottagande trots sänkt prognos". (Dnr ) Dnr HUM 2008: Sveriges Kommuner och Landsting, Cirkulär 08:25 "Begränsad rätt till ersättning enligt arbetslöshetsförsäkringen och nya arbetsmarknadspolitiska insatser för deltidsarbetslösa". 4. Sveriges Kommuner och Landsting, Cirkulär 08:21 "Ny lag om detaljhandel med nikotinläkemedel". 5. Migrationsverkets beslut avseende ersättning för mottagande av ensamkommande barn enligt 1 b Förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. Dnr HUM 2008:66 040

19 Humanistiska nämnden (20) 6. Brottsförebyggande rådets besked och beslut om avslutat ärende. Dnr HUM 2007: Humanistiska nämnden anser sig tagit del av ovanstående meddelanden/delgivningar.

20 Humanistiska nämnden (20) Hum/2008:13 54 Redovisning av fattade delegationsbeslut För humanistiska nämndens kännedom delges följande delegationsbeslut (pärmredovisning). 1. Delegationsbeslut, tillfälligt serveringstillstånd: Nr: 08/15-08/22 2. Delegationsbeslut, anställningsärenden - ärendegrupp 1/Personalfrågor Nr: 08/58-08/81 Vikarieförordnande; Tf förvaltningschef, mars Delegationsbeslut - ärendegrupp 12/beslut om vuxenutbildning Ärendegrupp 12:3/Skollagen, Komvux, beslut enligt 11:14, 22 om intagning, upphörande av utbildning m.m. för elev. Ärendegrupp 12:4/Skollagen, Särvux, beslut enligt 12:13 om intagning, upphörande av utbildning m.m. för elev. Ärendegrupp 12:5/Skollagen, Sfi, beslut enligt 13:12 om intagning, upphörande av utbildning m.m. för elev. 4. Delegationsbeslut arbetsutskottet: Arbetsutskottets 25/2008, Månadsuppföljning mars 2008, ekonomiska åtgärdsförslag. Dnr HUM 2008: Delegationsbeslut/Pärmredovisning: (sekretessinfo) Försörjningsstöd och annat ekonomiskt bistånd, mars Utredning och behandling, mars Familjerätt, mars Socialutskottets protokoll , samt Humanistiska nämnden anser sig tagit del av föreliggande redovisning av fattade beslut.

Plats och tid Kubbe, Nygatan 16/plan 4, kl. 15:00-15:50

Plats och tid Kubbe, Nygatan 16/plan 4, kl. 15:00-15:50 Humanistiska nämnden 2009-02-17 1 (23) Plats och tid Kubbe, Nygatan 16/plan 4, kl. 15:00-15:50 Beslutande Ledamöter Ordf. Jan-Olov Häggström (S) Carola Öberg (S) tj ers Roger Sandström (S) Agneta Lindgren

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30 Kommunstyrelsen 2008-05-06 1 (61) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s)

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:05

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:05 Kommunstyrelsen 2008-04-08 1 (37) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:05 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s)

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:45. Jan- Olov Häggström (S) Ordf. Camilla Svensson (M)

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:45. Jan- Olov Häggström (S) Ordf. Camilla Svensson (M) Humanistisk nämnd 2012-04-17 1 (21) Plats och tid Beslutande ledamöter Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:45 Jan- Olov Häggström (S) Ordf. Camilla Svensson (M) Eva Bergström (S) Ulla

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 13:00 15:15. Jan Håkansson (S) Beslutande ersättare Gerd Persson (S) Hans Borglund (M)

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 13:00 15:15. Jan Håkansson (S) Beslutande ersättare Gerd Persson (S) Hans Borglund (M) Nämnden för teknik och service 2009-10-20 1 (13) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 13:00 15:15 Beslutande ledamöter Roger Burland (S) ordf Malin Westman (S) Maria Olofsson

Läs mer

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2012-06-20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2012-06-20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30 Beslutande: Malin Ängerå (S, ordförande Anne Hamrén (S) Leif Persson (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23 Sammanträdesdatum Sida 1 (25) Plats och tid Strömsalen, Kinnaström, Kinna, kl 16.00-18.25 Ajournering klockan 17.10-17.25 Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Madeleine Ekman Boldizar

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 08:30-09:30, 13:00-14:30

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 08:30-09:30, 13:00-14:30 Omsorgsnämnden 2008-12-17 1 (23) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 08:30-09:30, 13:00-14:30 Beslutande Christina Karlsson (s) Anna-Lena Holmström (c) Gunnar Holmberg (s)

Läs mer

Aulan i Johannesbergshuset, Underskrifter Sekreterare Paragrafer 116-133 Lise-Lott Mineur

Aulan i Johannesbergshuset, Underskrifter Sekreterare Paragrafer 116-133 Lise-Lott Mineur 1(26) Plats och tid Aulan i Johannesbergshuset, onsdagen den 9 september 2015 kl 08:00 Beslutande Ledamöter Anders Byquist (S), Ordförande Anette Lindström (V) ers för Anders Bergqvist (V), Christina Lindberg

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Arken, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Korallen 13:30-16:00

Arken, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Korallen 13:30-16:00 Barn- och utbildningsnämnden 2008-04-15 1 (9) Plats och tid Beslutande Arken, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Korallen 13:30-16:00 Birgith Olsson Johansson, ordf. (s), Gösta Svensson (s), Yvonne Ölund (s),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00 18.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Ulf Hedin (M), ordförande Johanna Storbjörk (S), vice ordf.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-12-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 17.30 Beslutande Övriga deltagande Närvarorätt Utses att justera Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 11 november 2009, klockan 8.30 12.00. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 11 november 2009, klockan 8.30 12.00. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2009-11-11 Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 11 november 2009, klockan 8.30 12.00 Beslutande Martin Carling (C) ordf Gösta Schagerholm (C) Per-Erik Norlin (S) Jan-Gunnar

Läs mer

Protokoll. = _~êåj=çåü=ìåöççãëå ãåçéå= = OMMVJMNJON= = =N=J=NP

Protokoll. = _~êåj=çåü=ìåöççãëå ãåçéå= = OMMVJMNJON= = =N=J=NP = _~êåj=çåü=ìåöççãëå ãåçéå= = OMMVJMNJON= = =N=J=NP Barn- och ungdomsnämnden sammanträde Ärende Dagordning och justering Information och överläggningar A/ Alingsås kommuns lokalsamordnare Susanna Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-12-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 9 december 2014 kl. 8:30-9:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 100-102 Beslutande Anders Andersson (C) Christina

Läs mer

Inger Grelsson, v, ersätter Jan-Eric Berglund, v

Inger Grelsson, v, ersätter Jan-Eric Berglund, v 1 (22) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 17 februari 2009, kl. 9.00 12.00, 13.00 14.45 Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Åke Nyhlén,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314 Kommunstyrelsen 2014-12-09 1 (47) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Irene Homman (S) ordförande Svante Hanses (KOSA) Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas Fredén

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53 2014-02-26 1(31) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, onsdagen den 26 februari 2014 kl. 09.00 12.00, 13.00 16.30 Beslutande Övriga deltagande Christer Lundgren (c) ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-03-26 1 (1-25) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus onsdagen den 26 mars 2008, kl 08.00-12.00 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot 1(20) Plats och tid Region Värmland, Lagergrens gata 2, Karlstad, kl 09.00 12.00 ande Ledamöter Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S),

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer