Plats och tid Kubbe, Nygatan 16/plan 4, kl. 15:00-15:50

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Kubbe, Nygatan 16/plan 4, kl. 15:00-15:50"

Transkript

1 Humanistiska nämnden (23) Plats och tid Kubbe, Nygatan 16/plan 4, kl. 15:00-15:50 Beslutande Ledamöter Ordf. Jan-Olov Häggström (S) Carola Öberg (S) tj ers Roger Sandström (S) Agneta Lindgren (S) Olof Ögren (S) Tony Sundkvist (S) tj ers Pertti Hautala (S) Annelie Lindström (V) Anna-Lena Lindberg (C) Camilla Svensson (M) Helen Östmar Rosdahl (M) Kay Lundgren (KD) Hans Delén (FP) Övriga närvarande Se sidan 2. Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Humanistiska nämnden godkänner att angivna personer är närvarande vid sammanträdet samt ger dem rätt att yttra sig. Förvaltningsstaben, Nygatan 20/A3 Måndag 23 februari 2009, kl. 12:30 Sekreterare Paragrafer 1-19 Anette Lingesund Ordförande.. Jan-Olov Häggström (S) Justerare Anna-Lena Lindberg (C) ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Instans Humanistiska nämnden Anslaget sätts upp Anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Humanistiska förvaltningen Underskrift Namnförtydligande Anette Lingesund

2 Humanistiska nämnden (23) Övriga närvarande ersättare: Peder Johansson (s) Mats Hedell (V) 1 Håkan Jonsson (fp) Övriga närvarande: Sekreterare, Anette Lingesund Förvaltningschef, Lena Finne Jansson Förvaltningsekonom, Marita Ödling 1-18 Verksamhetschef VIA, Anne-Britt Hägglund 1 Verksamhetschef Sociala utredningsenheten, Birgitta Johansson 1 Verksamhetschef Resursenheten, Sirpa Virtanen 1, 6 Enhetschef Vuxenstöd, Erling Dalgren 1 Enhetschef Integration, Kerstin Richter 1, 18 Alkoholhandläggare; Elisabeth Sellgren, Siv Bard 1 Rådgivningsbyrån; Anna Jonsson, Ingegerd Sjölander, Anna-Lena Holmström 1 DUA-gruppen; Anette Nordström, Örjan Forsberg, Elisabeth Pehrs 1

3 Humanistiska nämnden (23) Innehållsförteckning: U 1 Informationsärenden februari 2009U...4 U 2 Kursinbjudningar februari 2009U...5 U 3 Redovisningar av kurser och konferenser 2009U...6 U 4 Årsbokslut samt verksamhetsberättelse 2008U...7 U 5 Nämndsrepresentation i styrgrupp för INNAN-projektetU...8 U 6 Oanmälda besök på familje- och HVB-hemU...9 U 7 Arbetsmiljö och demokrati för kommunens politikeru...10 U 8 Förslag till riktlinjer för 2009, försörjningsstödu...11 U 9 Tillsynsplan för gällande tillsyn av alkoholservering samt folköls, tobaks - och nikotinläkemedelsförsäljning inom Örnsköldsviks kommunu...12 U 10 Återkoppling: Systematiskt arbetsmiljöarbete 2008U...13 U 11 Återkoppling: Inkomna synpunkter 2008U...14 U 12 Slutrapport avseende utvecklingsmedel för ungdomsmissbruksvårdu...15 U 13 Slutrapport till Länsstyrelsen avseende beviljade utvecklingsmedel i syfte att förstärka kvinnojoursverksamheten och kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våldu...16 U 14 Ansökan avseende utvecklingsmedel till kommunerna i syfte att förstärka kvinnojoursverksamheten och kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld - "Mötesplats för män".u...17 U 15 Delegation av beslutsfattande till arbetsutskottet avseende tertialuppföljning maj 2009U...18 U 16 Delgivningar/meddelanden februari 2009U...19 U 17 Redovisning, februari 2009, av fattade delegationsbeslutu...21 U 18 Flyktingars problem med ID-handlingar och bankkontonu...22u 19 Sekretess...22U3

4 Humanistiska nämnden (23) Hum/2009:20 1 Informationsärenden februari 2009 Informationsärenden från förvaltningen Kampanj drogfria Ungdomsarrangemang med start i februari Föredragande: Drogfria ungdomsarrangemang/dua-gruppen Tillsynsplan 2009 Föredragande: Förvaltningens alkoholhandläggare Information kring Rådgivningsbyråns arbete Föredragande:Personal från resursenhetens rådgivningsbyrå Budgetanvisningar 2009 Föredragande: Förvaltningens ekonom Röttorpska utredningen avseende flyktingmottagande Föredragande: Enhetschef integrationsenheten Information från förvaltningschefen Statistik kopplat till DubbelDiagnos-teamet (DD-teamet) Förändringar vid sjukhuset och dess konsekvenser för förvaltningens verksamhet Hantering av sociala boenden POSOM s insatser Uppdraget kring gemensam arbetsmarknadsenhet Världsklass 2015/SWOT-analys Hotsituationen vid förvaltningen Satsning på yrkesutbildningar Humanistiska nämnden har tagit del av informationen.

5 Humanistiska nämnden (23) Hum/2009:21 2 Kursinbjudningar februari Inbjudan till seminarium avseende "Tillfälliga uppbrott om barn som rymmer och kastas ut hemifrån" Datum: Torsdagen den 26 mars Tid: Kl. 13:00-17:00. Plats: Kungsholmens Konferens, Flemminggatan 18 i Stockholm. 2. Inbjudan till konferens om samverkan mellan kommun och polis Datum: 25 mars Tid: Kl. 10:00 16:00. Plats: CityKonFerensen/Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46 i Stockholm. 3. Inbjudan till seminarium om ungdomars framtidsmöjlighet i Västernorrland Datum: 13 mars Tid: Kl. 09:30 15:30. Plats: Folkets Hus i Söråker. 4. Inbjudan att delta vid arrangemang på Folkets Park Adam Tensta Datum: 3 mars Tid: Kl. 18:30 23:00. Plats: Folkets Park i Örnsköldsvik. Humanistiska nämnden beslutar att utse nedanstående nämndsrepresentanter till respektive inbjudan. 1. Jan-Olov Häggström. 2. Anna-Belle Strömberg. 3. Camilla Svensson. 4. Jan-Olov Häggström, Camilla Svensson, Anna-Lena Lindberg, Kay Lundgren, Olof Ögren, Annelie Lindström, Pertti Hautala samt Carola öberg. Under punkt 4 beslutar nämnden att eventuella reseersättningar utgår men deltagandet är frivilligt och arvoderas inte.

6 Humanistiska nämnden (23) Hum/2009:21 3 Redovisningar av kurser och konferenser 2009 Redovisning av nämndsrepresentation Camilla Svensson (m) rapporterar från sammanträde med Kommunala pensionärsrådet den 5 februari Camilla Svensson (m) informerade från träff med BUS-gruppens politiker den 16 februari Humanistiska nämnden har tagit del av informationen.

7 Humanistiska nämnden (23) Hum/2008:99 4 Årsbokslut samt verksamhetsberättelse 2008 Föreligger skrivelse från Humanistiska förvaltningen 26 januari Av skrivelsen framgår att förvaltningen presenterar årsrapport för 2008, bestående av bokslut och Verksamhetsberättelse, för nämnden. Humanistiska förvaltningens skrivelse daterad 26 januari Arbetsutskottets 2/2009. Humanistiska nämnden beslutar att godkänna årsrapport för 2008 innehållande bokslut och verksamhetsberättelse.

8 Humanistiska nämnden (23) Hum/2009:9 5 Nämndsrepresentation i styrgrupp för INNAN-projektet Föreligger skrivelse från Humanistiska förvaltningen 13 januari Av skrivelsen framgår att Humanistiska nämnden har sökt och erhållit medel från Flyktingfonden för INNAN-projektet som är ett instegsprojekt för Nysvenskar på Arbetsmarknaden Nolaskogs - ett särskilt prioriterat projekt för kvotflyktingar. Humanistiska nämndens ordförande har den 12 januari 2009 initierat ärende avseende nämndsrepresentation i styrgrupp för INNAN-projektet. Detta då nämnden har erhållit inbjudan att delta i styrgruppen. Humanistiska förvaltningens skrivelse 13 januari Arbetsutskottets 3/2009. Humanistiska nämnden beslutar att utse Anna-Britta Åkerlind (c) och Roger Sandström (s) som nämndsrepresentanter i styrgrupp för INNAN-projektet.

9 Humanistiska nämnden (23) Hum/2008:235 6 Oanmälda besök på familje- och HVB-hem Föreligger skrivelse från Humanistiska förvaltningen 21 januari Av skrivelsen framgår att nämnden beslutade 21 oktober 2008, 132, att ge förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att göra oanmälda besök på de familjehem och HVB hem där nämnden har placerat barn och ungdomar. Förvaltningen har utrett möjligheten att utföra oanmälda besök enligt nämndens uppdrag. Utredningen visar att inga möjligheter till utförandet finns i dagsläget. Förvaltningen föreslår att nämnden avvaktar på nationella utredningars resultat innan vidare direktiv i frågan tas. Humanistiska förvaltningens skrivelse 21 januari Arbetsutskottets 4/2009. Arbetsutskottets behandling av ärendet Under utskottets behandling av ärendet sker överläggningar i ärendet. Utskottet beslutar att ändra förvaltningens förslag till beslut: Humanistiska nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag att avvakta på nationella utredningars resultat innan vidare direktiv i frågan tas. till Humanistiska nämnden beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen. Nämnden vill att en plan upprättas över hur oanmälda besök på familje- och HVB-hem ska gå till. I första hand prioriteras oanmälda besök på HVB-hem. Humanistiska nämndens behandling av ärendet Verksamhetschef Sirpa Virtanen svarar på frågor i ärendet. Under nämndens behandling sker överläggningar och nämnden beslutar att ändra beslutsförslaget till att lyda: Humanistiska nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta en plan över oanmälda besök på familje- och HVB-hem. I första hand prioriteras oanmälda besök på HVB-hem i Örnsköldsviks kommun. Humanistiska nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta en plan över oanmälda besök på familje- och HVB-hem. I första hand prioriteras oanmälda besök på HVB-hem i Örnsköldsviks kommun.

10 Humanistiska nämnden (23) Hum/2009:62 7 Arbetsmiljö och demokrati för kommunens politiker Vid arbetsutskottets sammanträde den 10 februari 2009 aktualiserades fråga om arbetsmiljö och demokrati för kommunens politiker. Arbetsutskottets 5/2009. Humanistiska nämnden beslutar att skicka frågeställningen vidare till kommunfullmäktige för att belysa detta utifrån ett helhetsperspektiv för samtliga politiker i kommunen.

11 Humanistiska nämnden (23) Hum/2008:263 8 Förslag till riktlinjer för 2009, försörjningsstöd Föreligger skrivelse från Humanistiska förvaltningen 21 januari Av skrivelsen framgår att riktlinjer och anvisningar för handläggning av försörjningsstöd i Örnsköldsviks kommun 2009 är genomgångna och ändrade i enlighet med den nya delegationsförteckningen och målen för vuxenstödsenheten. Humanistiska förvaltningens skrivelse 21 januari Humanistiska nämnden beslutar att förslaget till riktlinjer och anvisningar för handläggning av försörjningsstöd i Örnsköldsviks kommun 2009 antas i sin helhet.

12 Humanistiska nämnden (23) Hum/2009:5 9 Tillsynsplan för gällande tillsyn av alkoholservering samt folköls, tobaks - och nikotinläkemedelsförsäljning inom Örnsköldsviks kommun Föreligger skrivelse från Humanistiska förvaltningen 27 januari Av skrivelsen framgår att tillsynsmyndigheten har upprättat förslag till tillsynsplan för 2009 som behandlas vid humanistiska nämndens sammanträde den 17 februari Förslag till tillsynsplan omfattar både tillsyn av alkoholservering samt tillsyn av försäljning av folköl, tobak och nikotinläkemedel. Humanistiska förvaltningens skrivelse 27 januari Humanistiska nämnden antar upprättad tillsynsplan för 2009 gällande tillsyn av alkoholservering samt försäljning av folköl, tobak och nikotinläkemedel inom Örnsköldsviks kommun.

13 Humanistiska nämnden (23) Hum/2009:17 10 Återkoppling: Systematiskt arbetsmiljöarbete 2008 Föreligger skrivelse från Humanistiska förvaltningen 16 januari Av skrivelsen framgår att Örnsköldsviks kommun sedan flera år har utvecklat det systematiska arbetsmiljöarbetet. Bl a finns en genomarbetad personalidé, utbud av utbildningar gällande arbetsmiljö på olika nivåer, handbok i systematiskt arbetsmiljöarbete och olika dokument gällande arbetsmiljöarbete är lättillgängliga på intranätet. Nämnden har uttalat att det är viktigt att arbeta med arbetsmiljön. I verksamhetsplanen kan man utläsa att man ska arbeta för förbättrad hälsa hos personalen. Under 2008 har fokus varit på psykosocial skyddsrond. Den psykosociala arbetsmiljön har lyfts i utvecklingssamtal, på arbetsplatsträffar, samverkansgrupp och samverkanskommitté. Ett underlag som varit utgångspunkt i arbetet är den medarbetarenkät som genomfördes I medarbetarenkäten som genomfördes 2008 hade samtliga index förbättrats. Frisktalen har förbättrats. I förvaltningen arbetar vi såväl med friskvård som med rehabilitering. Folkhälsoinspiratörerna har gått en kurs i kroppskännedom, med innehåll som kan användas i den egna arbetsgruppen. Under 2009 kommer den fysiska arbetsmiljön att vara i fokus. Humanistiska förvaltningens skrivelse 16 januari Humanistiska nämnden har tagit del av den sammanfattande redovisningen av 2008 års systematiska arbetsmiljöarbete.

14 Humanistiska nämnden (23) Hum/2009:18 11 Återkoppling: Inkomna synpunkter 2008 Föreligger skrivelse från Humanistiska förvaltningen 16 januari Av skrivelsen framgår att nämnden har tagit beslut om synpunktshantering. Under året har ett system som baserar sig på hantering i LEX tagits fram. Planeringen var att automatiseringen skulle vara genomförd under 2008, men detta har inte lyckats p.g.a. problem med samkörningen av nya versioner av datasystemet. Arbetet med den automatiserade hanteringen av synpunkter har gjorts tillsammans med Omsorgsförvaltningen och Kommunledningskontoret. Blanketter för manuell hantering finns, men de synpunkter som kommit in har varit skrivna i fritt format. I samma brev kan flera synpunkter ha framförts. Sex individer har tillsammans lämnat in 8 synpunkter/förslag/klagomål. Dessa berör tillgänglighet (1), bemötande (1), information (2), handläggning (2) samt annat (1). Återkoppling har gjorts i samtliga fall, skriftligen, muntligen per telefon eller vid möte. Humanistiska förvaltningens skrivelse 16 januari Humanistiska nämnden har tagit del av återkopplingen av synpunkter för kalenderåret 2008.

15 Humanistiska nämnden (23) Hum/2007:98 12 Slutrapport avseende utvecklingsmedel för ungdomsmissbruksvård Föreligger Humanistiska förvaltningens skrivelse 7 januari Av skrivelsen framgår att Humanistiska förvaltningen ska, i enlighet med Länsstyrelsens beslut 30 november 2007, redovisa slutrapport över beviljade utvecklingsmedel avseende ungdomsmissbruksvård så snart projektet är avslutat. Förvaltningen har skickat in önskad slutrapport till Länsstyrelsen och delger nämnden denna. Humanistiska förvaltningens skrivelse 7 januari Humanistiska nämnden har tagit del av inskickad slutrapport avseende utvecklingsmedel för ungdomsmissbruksvård.

16 Humanistiska nämnden (23) Hum/2007:80 13 Slutrapport till Länsstyrelsen avseende beviljade utvecklingsmedel i syfte att förstärka kvinnojoursverksamheten och kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Föreligger skrivelse från Humanistiska förvaltningen 21 januari Av skrivelsen framgår att nämnden vid sammanträde 20 november 2007, 162, har ansökt och beviljats medel från Länsstyrelsen i Västernorrlands län för: Utveckling av kvinnojourens verksamhet samt Mötesplats för män. Vid nämndens sammanträde 17 februari 2009 behandlas slutrapporten för beviljade utvecklingsmedel Utveckling av kvinnojourens verksamhet samt slutredovisning Mötesplats för män. Humanistiska förvaltningens skrivelse 21 januari Humanistiska nämnden har tagit del av slutrapport avseende beviljade utvecklingsmedel för projekt Utveckling av kvinnojourens verksamhet samt slutredovisning Mötesplats för män. Protokollsutdrag skickas till Länsstyrelsen.

17 Humanistiska nämnden (23) Hum/2009:39 14 Ansökan avseende utvecklingsmedel till kommunerna i syfte att förstärka kvinnojoursverksamheten och kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld - "Mötesplats för män". Föreligger skrivelse från Humanistiska förvaltningen 27 januari Av skrivelsen framgår att förvaltningen ansöker hos Länsstyrelsen om att få behålla tidigare beviljade utvecklingsmedel i syfte att utveckla mångkulturella mötesplatser för män i syfte att förebygga våld mot kvinnor och barn Mötesplats för män. Humanistiska förvaltningens skrivelse 27 januari Humanistiska nämnden beslutar att till Länsstyrelsen i Västernorrlands län överlämna ansökan för att få behålla tidigare beviljade utvecklingsmedel avseende projekt Mötesplats för män.

18 Humanistiska nämnden (23) Hum/2009:31 15 Delegation av beslutsfattande till arbetsutskottet avseende tertialuppföljning maj 2009 Föreligger skrivelse från Humanistiska förvaltningen 28 januari Av skrivelsen framgår att enligt tidplan för den ekonomiska processen 2009 ska Humanistiska nämnden ha behandlat och beslutat i ärendet Tertialuppföljning, maj 2009 innan den 12 maj Då nämnden har sammanträde först den 19 maj ges arbetsutskottet delegation att besluta i ärendet. Humanistiska förvaltningens skrivelse 28 januari Humanistiska nämnden beslutar att ge arbetsutskottet delegation att besluta i ärendet Tertialuppföljning, maj 2009.

19 Humanistiska nämnden (23) Hum/2009:22 16 Delgivningar/meddelanden februari 2009 Delgivningar (skickas ut) 1. Beslut från Socialstyrelsen avseende begäran om förlängning av prövo- och implementeringstid för Barns behov i centrum (BBIC). Dnr HUM 2008: Ansöknings- och tillsynsavgifter enligt Alkohollagen och Tobakslagen och Lagen om detaljhandel med nikotinläkemedel. Dnr HUM 2009: Avslutat tillsynsärende , Restaurang O Learys. Dnr HUM 2008: Avslutat tillsynsärende , Liqued. Dnr HUM 2008: Tillsynsärende , Butik MQ Örnsköldsvik. Dnr HUM 2008: Avslutat tillsynsärende , Bredbyns gästgiveri. Dnr HUM 2008: Tillsynsärende , Sannas Restaurang & Pizzeria. Dnr HUM 2008: Avslutat tillsynsärende , Restaurang Matcompaniet. Dnr HUM 2008: Avslutat tillsynsärende , Folkets Park i Örnsköldsvik. Dnr HUM 2008: Avslutat tillsynsärende , Bjästa bar och Motell. Dnr HUM 2009: Avslutat tillsynsärende , Busskiosken Nätra AB. Dnr HUM 2009: Meddelanden 1. Yttrande avseende ansökan om Värdeautomater på Rio/ Berzan Pizzeria, Husum. Dnr HUM 2008: Avslutat tillsynsärende , Brux AB. Dnr HUM 2008: Ändring av person med betydande inflytande (PBI), Brux AB. Dnr HUM 2008: Skrivelse avseende önskan om snabb handläggning av tillståndsansökan. Dnr HUM 2009: Revisionsrapport granskning av mobiltelefoni Uppföljning av den interna kontrollen. Dnr HUM 2009:38 007

20 Humanistiska nämnden (23) 6. Missiv från Länsstyrelsen avseende förstärkt tillsyn av missbruksoch beroendevården under Dnr HUM 2009: Länsstyrelsens information om tillsyn avseende socialnämndernas ansökningar om vård enligt LVU. Dnr HUM 20059: Länsstyrelsens beslut avseende avslutat ärende Tillsyn av kommunens verksamhet enligt alkohollagen i Örnsköldsvik. Dnr HUM 2008: Kommunfullmäktiges 256/2008, Utdelning av SOL-stipendiet Dnr HUM 2009: Kommunfullmäktiges 263/2008, Motionssvar, kompletterad känslighetsanalys. Dnr HUM 2008: Plan- och miljönämndens 3/2009, Plan- och miljönämndens deltagande i Polsam. Dnr HUM 2009: Skrivelse från Ångermanlands tingsrätt avseende omlokalisering. Dnr HUM 2009: Yttrande över detaljplaneprogram för gamla stationsområdet. Dnr HUM 2008: Enkät från Länsstyrelsen avseende Individ och familjeomsorgen, verksamhetsområde missbruk. 15. Enkät för Individ och familjeomsorgen, verksamhetsområde missbruk. Dnr HUM 2008: Informations- och prognosbrev, , från Migrationsverket. Dnr HUM 2008: Beslut avseende ansökan från Kvinnojouren om bidrag till internationella kvinnodagen den 8 mars Dnr HUM 2008: Europeiska socialfondens beslut avseende ansökan Startsträckan. Dnr HUM 2008: Europeiska socialfondens beslut avseende ansökan VIP. Dnr HUM 2008: Statens folkhälsoinstituts beslut avseende urval av sex projektkommuner för lokalt sektoröverskridande hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar. Dnr HUM 2008: Arbetsförmedlingens prognos arbetsmarknad AMO Örnsköldsvik Pärmredovisning Humanistiska nämnden har tagit del av ovanstående meddelanden/delgivningar.

21 Humanistiska nämnden (23) Hum/2009:23 17 Redovisning, februari 2009, av fattade delegationsbeslut För humanistiska nämndens kännedom delges följande delegationsbeslut (pärmredovisning). 1. Delegationsbeslut, tillfälligt serveringstillstånd: Nr: 08/81-08/92 2. Delegationsbeslut, permanenta serveringstillstånd: Bjästa Bar och Motell / Dnr HUM 2008: O Learys i Örnsköldsvik / Dnr HUM 2008: Solberget kök och bar / Dnr HUM 2009: Delegationsbeslut, anställningsärenden - ärendegrupp 1/Personalfrågor Nr: 08/205-08/212, 09/1 09/34 4. Delegationsbeslut/Pärmredovisning: (sekretessinfo) Försörjningsstöd och annat ekonomiskt bistånd, december 2008, januari 2009 Utredning och behandling, december 2008, januari 2009 Familjerätt, december 2008, januari 2009 Socialutskottets protokoll , , samt Humanistiska nämnden har tagit del av redovisning av fattade beslut.

22 Humanistiska nämnden (23) Hum/2009:63 18 Flyktingars problem med ID-handlingar och bankkonton Föreligger skrivelse från Humanistiska förvaltningen 12 februari Av skrivelsen framgår att från den 1 januari 2009 har bankernas rutiner vad gäller utfärdande av ID-handlingar och öppnande av bankkonto för flyktingar/ invandrare förändrats. Skatteverket kommer att ta över denna verksamhet från 1 juni Integrationsenheten antar att verksamheten med att den enskilde flyktingen/ invandraren kan ha ett ID-kort kommer att fungera tidigast i september Konsekvenserna blir följande; den enskilde kan inte öppna ett bankkonto, hämta medicin på apotek samt blir inte inskriven vid Försäkringskassan och kan inte komma i åtnjutande av socialförsäkringssystemet. Alla de tillfällen i samhället där en legitimation krävs är stängd för denna grupp. Detta anser vi vara en diskriminering av en grupp människor. Möjligheten att snabbt komma in i samhället försvinner för dessa personer. Humanistiska förvaltningens skrivelse 12 februari Humanistiska nämndens behandling av ärendet Under nämndens behandling sker överläggningar i ärendet. Nämnden beslutar att ändra beslutsförslaget enligt följande: Humanistiska nämnden uppmärksammar dessa svårigheter och ger förvaltningen i uppdrag att i första hand försöka få tillstånd en lokal överenskommelse med bankerna i Örnsköldsviks kommun om att utfärda ID-handlingar fram till 1 oktober I andra hand försöka få tillstånd tillfälliga ID-handlingar eller konton. Humanistiska nämnden uppmärksammar dessa svårigheter och ger förvaltningen i uppdrag att i första hand försöka få tillstånd en lokal överenskommelse med bankerna i Örnsköldsviks kommun om att utfärda ID-handlingar fram till 1 oktober 2009, i andra hand försöka få tillstånd tillfälliga ID-handlingar eller konton där kommunen styrker individens identitet.

23 Humanistiska nämnden (23) 19 Sekretess

Plats och tid Kubbe, Nygatan 16/plan 4, kl. 15:00 16:00

Plats och tid Kubbe, Nygatan 16/plan 4, kl. 15:00 16:00 Humanistiska nämnden 2008-04-22 1 (20) Plats och tid Kubbe, Nygatan 16/plan 4, kl. 15:00 16:00 Beslutande Ledamöter Ordf. Jan-Olov Häggström (s) Anna-Belle Strömberg (s) Roger Sandström (s) Carola Öberg

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 15:55. Jan- Olov Häggström (S) Ordf. Anna-Britta Åkerlind (C)

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 15:55. Jan- Olov Häggström (S) Ordf. Anna-Britta Åkerlind (C) Humanistisk nämnd 2012-01-24 1 (12) Plats och tid Beslutande ledamöter Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 15:55 Jan- Olov Häggström (S) Ordf. Anna-Britta Åkerlind (C) Eva Bergström (S)

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 15:50

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 15:50 Humanistiska nämnden 2012-09-18 1 (11) Plats och tid Beslutande ledamöter Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 15:50 Jan-Olov Häggström (S) Ordf. Anna-Britta Åkerlind (C) Roger Sandström

Läs mer

Humanistisk nämnd 2011-08-23 2 (13)

Humanistisk nämnd 2011-08-23 2 (13) Humanistisk nämnd 2011-08-23 1 (13) Plats och tid Beslutande ledamöter Beslutande ersättare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:00 Jan-Olov Häggström (S) Ordf. Anna-Britta Åkerlind

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

Sammanträdesrum Korallen i Arkens lokal 15:00 16:40

Sammanträdesrum Korallen i Arkens lokal 15:00 16:40 Humanistiska nämnden 2010-12-14 1 (23) Plats och tid Sammanträdesrum Korallen i Arkens lokal 15:00 16:40 Beslutande Jan-Olov Häggström (S) Ordf. Anna-Lena Lindberg (C) ledamöter Anna-Belle Strömberg (S)

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2008-05-15 kl 08.00-12.10 Beslutande Anne Sörqvist (c) ordf Anelia Dotcheva (c) Gunnar Dahlstrand (c) Terttu Martinsson (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (8) Plats och tid Konferensrummet Uret, kl 13.00-14.25 Beslutande Mats Åstrand (s) ordförande Jörgen Alkberg (s) Elisabeth Henningsson (s) Elsie-Britt Eriksson (s) Peter Agelii (s) Birgitta Åstrand

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid KF-salen kl 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgör ers Övriga deltagande Tjänstemän Åselotte Andersson (KD) ordf Håkan Hjelm (C) Hans Toll (S) Lisa Arvidsson (S)

Läs mer

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 16 januari kl 15.00-17.20

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 16 januari kl 15.00-17.20 Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 16 januari kl 15.00-17.20 Beslutande Lars-Gunnar Andersson ordf (S) Erica Parkås 1 v ordf (S) Marie-Louise Coon 2 v ordf (M) 1-7, 15.00-17.00 Sven-Olov

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare 1 KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 20:30 100-111 Plats och tid Paragrafer Anna Strand (C) Marie Raask (S) Lars Lewander (M) Adam Algotsson (M) Agne Eklund (FP) Hamza Demir (V) Marina Borneblad (MP) Karin

Läs mer

Christina Knutsson 67-69,71-76 Gunilla Franklin 70

Christina Knutsson 67-69,71-76 Gunilla Franklin 70 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Lokal: Sundborn, kl. 10:00 11:15 ande Ledamöter S Christina Knutsson, ordf Falu kommun 67-69, 71-76 S Joakim Lundgren Smedjebackens kommun C Kjell Andersson Gagnefs

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Tjänstgörande ersättare Tjänstgörande ersättare Ersättare, 95-105, 108 Ersättare Ersättare

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Tjänstgörande ersättare Tjänstgörande ersättare Ersättare, 95-105, 108 Ersättare Ersättare 1 KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 19:50 92-108 Plats och tid Paragrafer Anna Strand (C) Marie Raask (S) Lars Lewander (M) Kerstin Ullnert Hansson (S) Hamza Demir (V) Bert Nygren (KD) Margaretha Zettergren

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-04-12 1(21) Plats och tid Sessionssalen Skillingehus Kl 14.00-16.00 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s) Övriga deltagare Laila Bradling,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-02-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Erik Mali (s) Lena Brolin (m) Stefan Algebäck (m), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2014-02-26 17(29) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, onsdagen den 26 februari, klockan 16.00 18.30 Beslutande Övriga deltagande Anneli Bengtsson (S), ordf Bo Sävhammar (KD) Tomas Ring (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

Fernando Germond Corrêa Susanne Wirstedt Johansson Alexander Ramsing 107-110 Karin Johansson 115, 112-113 Karin Svensson 111 Viktoria Karlsson 115

Fernando Germond Corrêa Susanne Wirstedt Johansson Alexander Ramsing 107-110 Karin Johansson 115, 112-113 Karin Svensson 111 Viktoria Karlsson 115 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 23 september 2015 kl. 14:00-16:00 ande Övriga deltagare Utses att justera Lars Altgård, ordf. (s) Emil Wetterling (s) Jim Lindberg (s) Gull-Britt Sandefors

Läs mer

Övriga deltagare: Mikael Krusell och Carina Krusell, O75. Barbro Lund Socialtjänstens kansli. Yvonne Edman. Bengt Andersson. Barbro Lund ANSLAG/BEVIS

Övriga deltagare: Mikael Krusell och Carina Krusell, O75. Barbro Lund Socialtjänstens kansli. Yvonne Edman. Bengt Andersson. Barbro Lund ANSLAG/BEVIS Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.30 ande Bengt Andersson (C), ordförande Per Gren (S) Siw Malmsten (FP) Barbro Lund (KD) Inger Strand (FP) Tomas Danielsson (M) Erlinda Andersson (S) Bengt Ferm

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 20-30 Anette Sandström Sekretess 21

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 20-30 Anette Sandström Sekretess 21 1(15) Plats och tid IFO/Omvårdnadsförvaltningen,, kl. 08.00 12.15 ande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Sonja Höglund (siv), ordförande Gunnar Eriksson (s) Larsgöran Larsson (m) Birgith Schelin (c),

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Medborgarkontoret, Östervåla, kl 16.00, 27 maj 2013. Sekreterare Paragrafer 97-114

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Medborgarkontoret, Östervåla, kl 16.00, 27 maj 2013. Sekreterare Paragrafer 97-114 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-13.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Lennart Hognert (C), ersättare för Therese

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-03-05

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-03-05 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.30 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Daniel Backenius (C) Inga Jonsson (C) Håkan Sjöborg (C) Britt-Marie Domeij (M) 18-33 Rune Carlsson (KD) Renée Solstad

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15 Socialnämnden 2015-09-17 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-09-17, kl. 9.30-11.30 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.45 16.00 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.45 16.00 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/9 Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.45 16.00 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP), tjg

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 14:30 16:35

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 14:30 16:35 Humanistisk nämnd 2011-06-14 1 (21) Plats och tid Beslutande ledamöter Beslutande ersättare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 14:30 16:35 Jan-Olov Häggström (S) Ordf. Camilla Svensson (M)

Läs mer

Sammanträdestid: 2014-01-16 kl. 9.15 14.20 Ajournering för lunch 11.45-13.00

Sammanträdestid: 2014-01-16 kl. 9.15 14.20 Ajournering för lunch 11.45-13.00 1/22 Individ- och myndighetsnämnden Allmänna ärenden Sammanträdestid: 2014-01-16 kl. 9.15 14.20 Ajournering för lunch 11.45-13.00 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Tjänstgörande

Läs mer

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-16. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-16. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.30 ande Bengt Andersson (C), ordförande Per Gren (S), vice ordförande Kjell-Åke Johansson (KD) ersätter Barbro Lund (KD) Siw Malmsten (FP) Inger Strand (FP) Tomas

Läs mer

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48 Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-04-22 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Stefan

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Agnetha Persson (C) Torsten Vigre (M)

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Agnetha Persson (C) Torsten Vigre (M) Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(7) Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 14.20-15.55 Ajournering: kl. 15.00-15.10 Beslutande Krister Olsson (S) ordförande Agnetha Persson (C) Torsten Vigre (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 17 december 2014 kl 14.00-16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Jim Lindberg (s) Marianne Nilsson (m) Gull-Britt Sandefors (c) Charlotta Book (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Medborgarnämnden 2011-06-29 1(12) Plats och tid: Konferensrummet IFO, Polishuset kl. 13.00-14.20 ande: Maria Johansson (C), ordförande Joe Aronsson (C) Karl-Mats Bodestad (M) Eva Bengtsson (FP) Jan-Olof

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Plats och tid: Stjäneboskolan, Kisa, onsdag 30 januari 2008, kl 08.30-15.00. Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Kerstin Almqvist (m) Birgitta Olaison

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Socialnämnden

SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Socialnämnden Sidan 1 av 18 Plats och tid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Övriga Utsedda att justera Rotebrorummet, plan 13 18:15-19:00 Lennart

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2009-06-10 104

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2009-06-10 104 Utskottet Lärande och stöd 2009-06-10 104 Plats och tid Verkstaden, Fabriksgatan 5, kl 08.00-11.40 Beslutande Aina Wåhlund, ordförande (S) Lars-Ove Jansson (S) Lisbeth Öjstrand (FP) Margaretha von Wachenfeldt

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-06-18 1 (22)

Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-06-18 1 (22) 2013-06-18 1 (22) Plats och tid Kommunhuset, Surahammar, tisdag 2013-06-18, kl 13.00 16.05 Beslutande Patrik Boström, ordförande Marie Wennberg Richard With Therese Nordlander Solveig Johansson Marie Wennberg

Läs mer

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf.

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2011-08-10 1 (15) Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, kl. 13.00-16.00 Beslutande Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Övriga deltagare

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-14

Sammanträdesdatum Sida 1-14 Sammanträdesdatum Sida 1-14 Socialnämnden 2010-08-18 Plats och tid Kommunledningskontoret, Plenisalen, Mora, kl 08.15-09.15 ande Bernt Persson (S),ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Åke

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Information om projektet Närd inte tärd... 2 2 Information om bokslut 2011... 3 3 Information från projektet Mansrådgivningen ett år... 4 4 Sammanställning av bemötandeenkät Hjälp

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1 Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2010-01-20 kl 08.00-12.00 Beslutande Ewa Arvidsson (S) ordförande Anelia Dotcheva (C) Gunnar Dahlstrand (C) Terttu Martinsson

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Robin Holmberg tjg ers för Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/11 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35

Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35 1 (14) Plats och tid Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf Marianne Zackrisson

Läs mer

Socialnämnden 2013-10-23

Socialnämnden 2013-10-23 245 Delegationsbeslut... 2 245 Delgivningar... 3 247 Tillstånd att servera alkohol till allmänheten... 4 248 Verksamhetsinformation... 5 249 Yttrande över förslag till samverkansorganisation för vissa

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/10 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S), ordförande Thomas Löfgren (M) Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S) Pernilla

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-15.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret fredagen den 31 augusti Justerade

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 13 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 23 oktober 2013 kl 14.00 16.15 ande Mats Högberg ordf (s) Per-Magnus Pettersson (m) Jim Lindberg (s) Per Skanse (s) Birgitta Valdemarsson (s)

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden 5 november 2002

PROTOKOLL Socialnämnden 5 november 2002 Socialnämnden 5 november 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag

Läs mer

Kommunförvaltningen, B-salen

Kommunförvaltningen, B-salen PROTOKOLL 1(10) Tid: Kl 8:30: - 12:00 Plats: Kommunförvaltningen, B-salen Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s Anette Lundberg, s Gun-Britt Johansson, c Ingrid Dahlberg, Ns Lisbeth

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2007-01-31 Organ Socialnämnden 9 Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 16.00 19.30 Beslutande Övriga delt Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider (m) Ulla Svensson (c) Annelie Nyberg

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämnden ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-09-25 Sid 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses justera Boendet för ensamkommande barn tisdagen den 25 september 2012, klockan 13.30

Läs mer

Örnsköldsvik; sammanträdesrum Kubbe 10:00 11:00

Örnsköldsvik; sammanträdesrum Kubbe 10:00 11:00 Barn- och utbildningsnämnden 2007-01-09 1 (13) Plats och tid Beslutande Örnsköldsvik; sammanträdesrum Kubbe 10:00 11:00 (s), ordf. (s), Yvonne Ölund (s), Mattias Öberg (s), Ruth Bergström (s), Tommy Olofsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m) Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Tid och plats Kommunhuset Stollen kl 08.15 12.00 ande Diana Blomgren (s) ordförande Magnus Andersson (s) Maria Pärssinen (s) Binita Paues (s) 1-4, 6-12 Birgit Winges (v)

Läs mer

Socialnämnden 2012-03-28

Socialnämnden 2012-03-28 Socialnämnden 2012-03-28 90 Delegationsbeslut... 2 91 Delgivningar... 3 92 Inbjudan att medverka i kommunalt skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn... 4 93 Revidering av socialnämndens

Läs mer

2012-06-05. Kolabacken kommunhuset

2012-06-05. Kolabacken kommunhuset 1(18) 2012-06-05 Nämndsekreterare Josefine Storm Tfn 040-42 5244 Sammanträdesdatum Plats Kolabacken kommunhuset Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Anna Mannfalk (M) (ordföranden) Kristina Fredin

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-04-22 31-38

Protokoll. Socialnämnden 2014-04-22 31-38 Socialnämnden 31-38 2 31 Information om projektet Plug In...4 32 Ansökan om serveringstillstånd - Amvrosia, Alingsås...5 33 Ansökan om serveringstillstånd - MX Rockbar, Alingsås...6 34 Ansökan om serveringstillstånd

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott 2005-05-12 1(23) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus 2005-05-12 Kl. 14-16,35 Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Ohlsson (fp) Kurt Enell (kd) Sören Ståhlgren

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-01-16. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.55 15.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-01-16. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.55 15.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/7 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.55 15.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-10

Sammanträdesdatum Sida 1-10 Sammanträdesdatum Sida 1-10 Socialnämnden 2012-03-14 Plats och tid Kommunstyrelserummet, Kommunhuset, Mora, kl 08.15-09.45 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Ulla

Läs mer

Kommunförvaltningen, Socialchefens tjänsterum. Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s Anette Lundberg, s.

Kommunförvaltningen, Socialchefens tjänsterum. Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s Anette Lundberg, s. PROTOKOLL 1(19) Tid: Kl 8:30: - 15:00 Plats: Kommunförvaltningen, Socialchefens tjänsterum Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s Anette Lundberg, s Harry Bäckström, s Lars-Åke Andersson,

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 1 (15) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 Paragrafer 34-45 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Christer Johansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-12-19 1(9) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 16.55 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Martin Normark (FP) Gunvor Hanson

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-11

Sammanträdesdatum Sida 1-11 Sammanträdesdatum Sida 1-11 Socialnämnden 2010-12-15 Plats och tid Moraparken, konferensrum Hökberg, Mora, kl 10.30-11.15 ande Bernt Persson (S), ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Marianne

Läs mer

Lars Ottosson (pf), ordförande Lina Löfberg (m), 1:e vice ordförande Kent Holmer (s), 2:vice ordförande

Lars Ottosson (pf), ordförande Lina Löfberg (m), 1:e vice ordförande Kent Holmer (s), 2:vice ordförande 1 (7) Plats och tid: Kommunkontoret kl. 14.00-16.15 Beslutande Lars Ottosson (pf), ordförande Lina Löfberg (m), 1:e vice ordförande Kent Holmer (s), 2:vice ordförande Övriga deltagande Ann-Christine Sandell,

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(7) Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 14.30-16.25 Ajournering: kl. 14.40-14.50 Beslutande Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Torsten Vigre (M) Övriga deltagare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-14.30 Beslutande Bengt Petersson ordf (C) Lis Melin (M) PG Risberg (M) Jolanta Andersson (M) Linda Strömblad (C) Börje Malmborg (KD) Jacquline Lynd-Johansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 127 Plats och tid Eringsbodasalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.45 Beslutande ordförande Närvarande ersättare Ingrid Karlsson (s) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/12 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN Protokoll

SOCIALNÄMNDEN Protokoll 1 (9) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-11.35 Beslutande Utses att justera Åsa Johansson (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund (V) Dennis Byberg (M) Lena

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 75 Information från Länsstyrelsen om klimatförändringar... 111 76 Presentation av förslag på verksamhetsplan för miljönämnden 2012... 112 77 Uppföljning av internkontrollen 2011...

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna, den 28 maj 2010. Gunnel Orselius-Dahl (FP) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna, den 28 maj 2010. Gunnel Orselius-Dahl (FP) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2010-05-25 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Bällstarummet, Kommunalhuset, Tuna torg 1, Vallentuna, tisdagen den 25 maj 2010 kl. 18.30 20.20 Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Beslutande: Anders Malm (M) tjänstgörande ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17) 2012-02-21 1 (17) Plats och tid Älmhults kommunhus 21 februari kl. 8:30 11:20 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Berith Krook (M), förste vice ordförande Lars Ingvert (S) Ingrid Bergström (S) Viktor

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, Rådhuset, Köping kl 13.15 14.30 Beslutande Andreas Trygg (V) ordförande Carl-Inge Westberg (S) Ann-Marie Lundin (S) Abdul Qorbani (S) Ann-Charlott Pettersson

Läs mer

Socialkontoret, kl.15.00-16.55

Socialkontoret, kl.15.00-16.55 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) 2015-10-13 Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.55 Lena Nilsson (S) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e vice ordförande Robin Gustavsson

Läs mer

Företräde: Peter Lundstedt, O86. Inger Strand. Bengt Andersson. Inger Strand ANSLAG/BEVIS

Företräde: Peter Lundstedt, O86. Inger Strand. Bengt Andersson. Inger Strand ANSLAG/BEVIS Socialnämnden 2012-10-22 1 Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.45 Beslutande Övriga deltagande Bengt Andersson (C), ordförande Per Gren (S), vice ordförande Siw Malmsten (FP) Barbro Lund (KD) Inger

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunhuset Eken 2007-08-30 kl 13.30-17.00 Beslutande Bertil Johnsson (s), ordförande Åke Liljegren (s), ersättare för Lena Jonsson (s) Anna Gustafsson (s), ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Gun Cederbaum (m) Ann Svensson (s) Lars-Åke Lindman (s) Bjarne Westerlund (s) Jan T. Staszewski

Läs mer

Individnämndens protokoll 2013-02-26

Individnämndens protokoll 2013-02-26 Datum: Tisdagen den 26 februari 2013 Tid: 16.00 18.00 Plats: Västra Roten, Kommunhuset, Lilla Edet. Justeringsdag: Fredagen den 8 mars 2013, klockan 12.00 Paragrafer: 10-14 Utses att justera: Paulina Svenungsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-05 1 Innehållsförteckning Ärende 1 Godkännande av dagordning... 3 2 Lex Sarah -funktionshinderomsorgen... 4 3 Information om bokslut... 5 4 Remissvar på förslag till miljöprogram för Habo och Mullsjö

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6) Sammanträdesdatum s. 1 (6) Plats Kommunhuset i Lomma, stora sessionssalen Tid kl. 18.30-19.05 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Barbro Söderberg (S) 2:e vice ordförande Lennart Badersten

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA PERSONAL- OCH ORGANISATIONSUTSKOTTET Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 13 april 2004, kl 08.30

FÖREDRAGNINGSLISTA PERSONAL- OCH ORGANISATIONSUTSKOTTET Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 13 april 2004, kl 08.30 Plats och tid för sammanträdet Föredragande FÖREDRAGNINGSLISTA PERSONAL- OCH ORGANISATIONSUTSKOTTET Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 13 april 2004, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer