Plats och tid Kubbe, Nygatan 16/plan 4, kl. 15:00-15:50

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Kubbe, Nygatan 16/plan 4, kl. 15:00-15:50"

Transkript

1 Humanistiska nämnden (23) Plats och tid Kubbe, Nygatan 16/plan 4, kl. 15:00-15:50 Beslutande Ledamöter Ordf. Jan-Olov Häggström (S) Carola Öberg (S) tj ers Roger Sandström (S) Agneta Lindgren (S) Olof Ögren (S) Tony Sundkvist (S) tj ers Pertti Hautala (S) Annelie Lindström (V) Anna-Lena Lindberg (C) Camilla Svensson (M) Helen Östmar Rosdahl (M) Kay Lundgren (KD) Hans Delén (FP) Övriga närvarande Se sidan 2. Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Humanistiska nämnden godkänner att angivna personer är närvarande vid sammanträdet samt ger dem rätt att yttra sig. Förvaltningsstaben, Nygatan 20/A3 Måndag 23 februari 2009, kl. 12:30 Sekreterare Paragrafer 1-19 Anette Lingesund Ordförande.. Jan-Olov Häggström (S) Justerare Anna-Lena Lindberg (C) ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Instans Humanistiska nämnden Anslaget sätts upp Anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Humanistiska förvaltningen Underskrift Namnförtydligande Anette Lingesund

2 Humanistiska nämnden (23) Övriga närvarande ersättare: Peder Johansson (s) Mats Hedell (V) 1 Håkan Jonsson (fp) Övriga närvarande: Sekreterare, Anette Lingesund Förvaltningschef, Lena Finne Jansson Förvaltningsekonom, Marita Ödling 1-18 Verksamhetschef VIA, Anne-Britt Hägglund 1 Verksamhetschef Sociala utredningsenheten, Birgitta Johansson 1 Verksamhetschef Resursenheten, Sirpa Virtanen 1, 6 Enhetschef Vuxenstöd, Erling Dalgren 1 Enhetschef Integration, Kerstin Richter 1, 18 Alkoholhandläggare; Elisabeth Sellgren, Siv Bard 1 Rådgivningsbyrån; Anna Jonsson, Ingegerd Sjölander, Anna-Lena Holmström 1 DUA-gruppen; Anette Nordström, Örjan Forsberg, Elisabeth Pehrs 1

3 Humanistiska nämnden (23) Innehållsförteckning: U 1 Informationsärenden februari 2009U...4 U 2 Kursinbjudningar februari 2009U...5 U 3 Redovisningar av kurser och konferenser 2009U...6 U 4 Årsbokslut samt verksamhetsberättelse 2008U...7 U 5 Nämndsrepresentation i styrgrupp för INNAN-projektetU...8 U 6 Oanmälda besök på familje- och HVB-hemU...9 U 7 Arbetsmiljö och demokrati för kommunens politikeru...10 U 8 Förslag till riktlinjer för 2009, försörjningsstödu...11 U 9 Tillsynsplan för gällande tillsyn av alkoholservering samt folköls, tobaks - och nikotinläkemedelsförsäljning inom Örnsköldsviks kommunu...12 U 10 Återkoppling: Systematiskt arbetsmiljöarbete 2008U...13 U 11 Återkoppling: Inkomna synpunkter 2008U...14 U 12 Slutrapport avseende utvecklingsmedel för ungdomsmissbruksvårdu...15 U 13 Slutrapport till Länsstyrelsen avseende beviljade utvecklingsmedel i syfte att förstärka kvinnojoursverksamheten och kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våldu...16 U 14 Ansökan avseende utvecklingsmedel till kommunerna i syfte att förstärka kvinnojoursverksamheten och kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld - "Mötesplats för män".u...17 U 15 Delegation av beslutsfattande till arbetsutskottet avseende tertialuppföljning maj 2009U...18 U 16 Delgivningar/meddelanden februari 2009U...19 U 17 Redovisning, februari 2009, av fattade delegationsbeslutu...21 U 18 Flyktingars problem med ID-handlingar och bankkontonu...22u 19 Sekretess...22U3

4 Humanistiska nämnden (23) Hum/2009:20 1 Informationsärenden februari 2009 Informationsärenden från förvaltningen Kampanj drogfria Ungdomsarrangemang med start i februari Föredragande: Drogfria ungdomsarrangemang/dua-gruppen Tillsynsplan 2009 Föredragande: Förvaltningens alkoholhandläggare Information kring Rådgivningsbyråns arbete Föredragande:Personal från resursenhetens rådgivningsbyrå Budgetanvisningar 2009 Föredragande: Förvaltningens ekonom Röttorpska utredningen avseende flyktingmottagande Föredragande: Enhetschef integrationsenheten Information från förvaltningschefen Statistik kopplat till DubbelDiagnos-teamet (DD-teamet) Förändringar vid sjukhuset och dess konsekvenser för förvaltningens verksamhet Hantering av sociala boenden POSOM s insatser Uppdraget kring gemensam arbetsmarknadsenhet Världsklass 2015/SWOT-analys Hotsituationen vid förvaltningen Satsning på yrkesutbildningar Humanistiska nämnden har tagit del av informationen.

5 Humanistiska nämnden (23) Hum/2009:21 2 Kursinbjudningar februari Inbjudan till seminarium avseende "Tillfälliga uppbrott om barn som rymmer och kastas ut hemifrån" Datum: Torsdagen den 26 mars Tid: Kl. 13:00-17:00. Plats: Kungsholmens Konferens, Flemminggatan 18 i Stockholm. 2. Inbjudan till konferens om samverkan mellan kommun och polis Datum: 25 mars Tid: Kl. 10:00 16:00. Plats: CityKonFerensen/Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46 i Stockholm. 3. Inbjudan till seminarium om ungdomars framtidsmöjlighet i Västernorrland Datum: 13 mars Tid: Kl. 09:30 15:30. Plats: Folkets Hus i Söråker. 4. Inbjudan att delta vid arrangemang på Folkets Park Adam Tensta Datum: 3 mars Tid: Kl. 18:30 23:00. Plats: Folkets Park i Örnsköldsvik. Humanistiska nämnden beslutar att utse nedanstående nämndsrepresentanter till respektive inbjudan. 1. Jan-Olov Häggström. 2. Anna-Belle Strömberg. 3. Camilla Svensson. 4. Jan-Olov Häggström, Camilla Svensson, Anna-Lena Lindberg, Kay Lundgren, Olof Ögren, Annelie Lindström, Pertti Hautala samt Carola öberg. Under punkt 4 beslutar nämnden att eventuella reseersättningar utgår men deltagandet är frivilligt och arvoderas inte.

6 Humanistiska nämnden (23) Hum/2009:21 3 Redovisningar av kurser och konferenser 2009 Redovisning av nämndsrepresentation Camilla Svensson (m) rapporterar från sammanträde med Kommunala pensionärsrådet den 5 februari Camilla Svensson (m) informerade från träff med BUS-gruppens politiker den 16 februari Humanistiska nämnden har tagit del av informationen.

7 Humanistiska nämnden (23) Hum/2008:99 4 Årsbokslut samt verksamhetsberättelse 2008 Föreligger skrivelse från Humanistiska förvaltningen 26 januari Av skrivelsen framgår att förvaltningen presenterar årsrapport för 2008, bestående av bokslut och Verksamhetsberättelse, för nämnden. Humanistiska förvaltningens skrivelse daterad 26 januari Arbetsutskottets 2/2009. Humanistiska nämnden beslutar att godkänna årsrapport för 2008 innehållande bokslut och verksamhetsberättelse.

8 Humanistiska nämnden (23) Hum/2009:9 5 Nämndsrepresentation i styrgrupp för INNAN-projektet Föreligger skrivelse från Humanistiska förvaltningen 13 januari Av skrivelsen framgår att Humanistiska nämnden har sökt och erhållit medel från Flyktingfonden för INNAN-projektet som är ett instegsprojekt för Nysvenskar på Arbetsmarknaden Nolaskogs - ett särskilt prioriterat projekt för kvotflyktingar. Humanistiska nämndens ordförande har den 12 januari 2009 initierat ärende avseende nämndsrepresentation i styrgrupp för INNAN-projektet. Detta då nämnden har erhållit inbjudan att delta i styrgruppen. Humanistiska förvaltningens skrivelse 13 januari Arbetsutskottets 3/2009. Humanistiska nämnden beslutar att utse Anna-Britta Åkerlind (c) och Roger Sandström (s) som nämndsrepresentanter i styrgrupp för INNAN-projektet.

9 Humanistiska nämnden (23) Hum/2008:235 6 Oanmälda besök på familje- och HVB-hem Föreligger skrivelse från Humanistiska förvaltningen 21 januari Av skrivelsen framgår att nämnden beslutade 21 oktober 2008, 132, att ge förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att göra oanmälda besök på de familjehem och HVB hem där nämnden har placerat barn och ungdomar. Förvaltningen har utrett möjligheten att utföra oanmälda besök enligt nämndens uppdrag. Utredningen visar att inga möjligheter till utförandet finns i dagsläget. Förvaltningen föreslår att nämnden avvaktar på nationella utredningars resultat innan vidare direktiv i frågan tas. Humanistiska förvaltningens skrivelse 21 januari Arbetsutskottets 4/2009. Arbetsutskottets behandling av ärendet Under utskottets behandling av ärendet sker överläggningar i ärendet. Utskottet beslutar att ändra förvaltningens förslag till beslut: Humanistiska nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag att avvakta på nationella utredningars resultat innan vidare direktiv i frågan tas. till Humanistiska nämnden beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen. Nämnden vill att en plan upprättas över hur oanmälda besök på familje- och HVB-hem ska gå till. I första hand prioriteras oanmälda besök på HVB-hem. Humanistiska nämndens behandling av ärendet Verksamhetschef Sirpa Virtanen svarar på frågor i ärendet. Under nämndens behandling sker överläggningar och nämnden beslutar att ändra beslutsförslaget till att lyda: Humanistiska nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta en plan över oanmälda besök på familje- och HVB-hem. I första hand prioriteras oanmälda besök på HVB-hem i Örnsköldsviks kommun. Humanistiska nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta en plan över oanmälda besök på familje- och HVB-hem. I första hand prioriteras oanmälda besök på HVB-hem i Örnsköldsviks kommun.

10 Humanistiska nämnden (23) Hum/2009:62 7 Arbetsmiljö och demokrati för kommunens politiker Vid arbetsutskottets sammanträde den 10 februari 2009 aktualiserades fråga om arbetsmiljö och demokrati för kommunens politiker. Arbetsutskottets 5/2009. Humanistiska nämnden beslutar att skicka frågeställningen vidare till kommunfullmäktige för att belysa detta utifrån ett helhetsperspektiv för samtliga politiker i kommunen.

11 Humanistiska nämnden (23) Hum/2008:263 8 Förslag till riktlinjer för 2009, försörjningsstöd Föreligger skrivelse från Humanistiska förvaltningen 21 januari Av skrivelsen framgår att riktlinjer och anvisningar för handläggning av försörjningsstöd i Örnsköldsviks kommun 2009 är genomgångna och ändrade i enlighet med den nya delegationsförteckningen och målen för vuxenstödsenheten. Humanistiska förvaltningens skrivelse 21 januari Humanistiska nämnden beslutar att förslaget till riktlinjer och anvisningar för handläggning av försörjningsstöd i Örnsköldsviks kommun 2009 antas i sin helhet.

12 Humanistiska nämnden (23) Hum/2009:5 9 Tillsynsplan för gällande tillsyn av alkoholservering samt folköls, tobaks - och nikotinläkemedelsförsäljning inom Örnsköldsviks kommun Föreligger skrivelse från Humanistiska förvaltningen 27 januari Av skrivelsen framgår att tillsynsmyndigheten har upprättat förslag till tillsynsplan för 2009 som behandlas vid humanistiska nämndens sammanträde den 17 februari Förslag till tillsynsplan omfattar både tillsyn av alkoholservering samt tillsyn av försäljning av folköl, tobak och nikotinläkemedel. Humanistiska förvaltningens skrivelse 27 januari Humanistiska nämnden antar upprättad tillsynsplan för 2009 gällande tillsyn av alkoholservering samt försäljning av folköl, tobak och nikotinläkemedel inom Örnsköldsviks kommun.

13 Humanistiska nämnden (23) Hum/2009:17 10 Återkoppling: Systematiskt arbetsmiljöarbete 2008 Föreligger skrivelse från Humanistiska förvaltningen 16 januari Av skrivelsen framgår att Örnsköldsviks kommun sedan flera år har utvecklat det systematiska arbetsmiljöarbetet. Bl a finns en genomarbetad personalidé, utbud av utbildningar gällande arbetsmiljö på olika nivåer, handbok i systematiskt arbetsmiljöarbete och olika dokument gällande arbetsmiljöarbete är lättillgängliga på intranätet. Nämnden har uttalat att det är viktigt att arbeta med arbetsmiljön. I verksamhetsplanen kan man utläsa att man ska arbeta för förbättrad hälsa hos personalen. Under 2008 har fokus varit på psykosocial skyddsrond. Den psykosociala arbetsmiljön har lyfts i utvecklingssamtal, på arbetsplatsträffar, samverkansgrupp och samverkanskommitté. Ett underlag som varit utgångspunkt i arbetet är den medarbetarenkät som genomfördes I medarbetarenkäten som genomfördes 2008 hade samtliga index förbättrats. Frisktalen har förbättrats. I förvaltningen arbetar vi såväl med friskvård som med rehabilitering. Folkhälsoinspiratörerna har gått en kurs i kroppskännedom, med innehåll som kan användas i den egna arbetsgruppen. Under 2009 kommer den fysiska arbetsmiljön att vara i fokus. Humanistiska förvaltningens skrivelse 16 januari Humanistiska nämnden har tagit del av den sammanfattande redovisningen av 2008 års systematiska arbetsmiljöarbete.

14 Humanistiska nämnden (23) Hum/2009:18 11 Återkoppling: Inkomna synpunkter 2008 Föreligger skrivelse från Humanistiska förvaltningen 16 januari Av skrivelsen framgår att nämnden har tagit beslut om synpunktshantering. Under året har ett system som baserar sig på hantering i LEX tagits fram. Planeringen var att automatiseringen skulle vara genomförd under 2008, men detta har inte lyckats p.g.a. problem med samkörningen av nya versioner av datasystemet. Arbetet med den automatiserade hanteringen av synpunkter har gjorts tillsammans med Omsorgsförvaltningen och Kommunledningskontoret. Blanketter för manuell hantering finns, men de synpunkter som kommit in har varit skrivna i fritt format. I samma brev kan flera synpunkter ha framförts. Sex individer har tillsammans lämnat in 8 synpunkter/förslag/klagomål. Dessa berör tillgänglighet (1), bemötande (1), information (2), handläggning (2) samt annat (1). Återkoppling har gjorts i samtliga fall, skriftligen, muntligen per telefon eller vid möte. Humanistiska förvaltningens skrivelse 16 januari Humanistiska nämnden har tagit del av återkopplingen av synpunkter för kalenderåret 2008.

15 Humanistiska nämnden (23) Hum/2007:98 12 Slutrapport avseende utvecklingsmedel för ungdomsmissbruksvård Föreligger Humanistiska förvaltningens skrivelse 7 januari Av skrivelsen framgår att Humanistiska förvaltningen ska, i enlighet med Länsstyrelsens beslut 30 november 2007, redovisa slutrapport över beviljade utvecklingsmedel avseende ungdomsmissbruksvård så snart projektet är avslutat. Förvaltningen har skickat in önskad slutrapport till Länsstyrelsen och delger nämnden denna. Humanistiska förvaltningens skrivelse 7 januari Humanistiska nämnden har tagit del av inskickad slutrapport avseende utvecklingsmedel för ungdomsmissbruksvård.

16 Humanistiska nämnden (23) Hum/2007:80 13 Slutrapport till Länsstyrelsen avseende beviljade utvecklingsmedel i syfte att förstärka kvinnojoursverksamheten och kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Föreligger skrivelse från Humanistiska förvaltningen 21 januari Av skrivelsen framgår att nämnden vid sammanträde 20 november 2007, 162, har ansökt och beviljats medel från Länsstyrelsen i Västernorrlands län för: Utveckling av kvinnojourens verksamhet samt Mötesplats för män. Vid nämndens sammanträde 17 februari 2009 behandlas slutrapporten för beviljade utvecklingsmedel Utveckling av kvinnojourens verksamhet samt slutredovisning Mötesplats för män. Humanistiska förvaltningens skrivelse 21 januari Humanistiska nämnden har tagit del av slutrapport avseende beviljade utvecklingsmedel för projekt Utveckling av kvinnojourens verksamhet samt slutredovisning Mötesplats för män. Protokollsutdrag skickas till Länsstyrelsen.

17 Humanistiska nämnden (23) Hum/2009:39 14 Ansökan avseende utvecklingsmedel till kommunerna i syfte att förstärka kvinnojoursverksamheten och kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld - "Mötesplats för män". Föreligger skrivelse från Humanistiska förvaltningen 27 januari Av skrivelsen framgår att förvaltningen ansöker hos Länsstyrelsen om att få behålla tidigare beviljade utvecklingsmedel i syfte att utveckla mångkulturella mötesplatser för män i syfte att förebygga våld mot kvinnor och barn Mötesplats för män. Humanistiska förvaltningens skrivelse 27 januari Humanistiska nämnden beslutar att till Länsstyrelsen i Västernorrlands län överlämna ansökan för att få behålla tidigare beviljade utvecklingsmedel avseende projekt Mötesplats för män.

18 Humanistiska nämnden (23) Hum/2009:31 15 Delegation av beslutsfattande till arbetsutskottet avseende tertialuppföljning maj 2009 Föreligger skrivelse från Humanistiska förvaltningen 28 januari Av skrivelsen framgår att enligt tidplan för den ekonomiska processen 2009 ska Humanistiska nämnden ha behandlat och beslutat i ärendet Tertialuppföljning, maj 2009 innan den 12 maj Då nämnden har sammanträde först den 19 maj ges arbetsutskottet delegation att besluta i ärendet. Humanistiska förvaltningens skrivelse 28 januari Humanistiska nämnden beslutar att ge arbetsutskottet delegation att besluta i ärendet Tertialuppföljning, maj 2009.

19 Humanistiska nämnden (23) Hum/2009:22 16 Delgivningar/meddelanden februari 2009 Delgivningar (skickas ut) 1. Beslut från Socialstyrelsen avseende begäran om förlängning av prövo- och implementeringstid för Barns behov i centrum (BBIC). Dnr HUM 2008: Ansöknings- och tillsynsavgifter enligt Alkohollagen och Tobakslagen och Lagen om detaljhandel med nikotinläkemedel. Dnr HUM 2009: Avslutat tillsynsärende , Restaurang O Learys. Dnr HUM 2008: Avslutat tillsynsärende , Liqued. Dnr HUM 2008: Tillsynsärende , Butik MQ Örnsköldsvik. Dnr HUM 2008: Avslutat tillsynsärende , Bredbyns gästgiveri. Dnr HUM 2008: Tillsynsärende , Sannas Restaurang & Pizzeria. Dnr HUM 2008: Avslutat tillsynsärende , Restaurang Matcompaniet. Dnr HUM 2008: Avslutat tillsynsärende , Folkets Park i Örnsköldsvik. Dnr HUM 2008: Avslutat tillsynsärende , Bjästa bar och Motell. Dnr HUM 2009: Avslutat tillsynsärende , Busskiosken Nätra AB. Dnr HUM 2009: Meddelanden 1. Yttrande avseende ansökan om Värdeautomater på Rio/ Berzan Pizzeria, Husum. Dnr HUM 2008: Avslutat tillsynsärende , Brux AB. Dnr HUM 2008: Ändring av person med betydande inflytande (PBI), Brux AB. Dnr HUM 2008: Skrivelse avseende önskan om snabb handläggning av tillståndsansökan. Dnr HUM 2009: Revisionsrapport granskning av mobiltelefoni Uppföljning av den interna kontrollen. Dnr HUM 2009:38 007

20 Humanistiska nämnden (23) 6. Missiv från Länsstyrelsen avseende förstärkt tillsyn av missbruksoch beroendevården under Dnr HUM 2009: Länsstyrelsens information om tillsyn avseende socialnämndernas ansökningar om vård enligt LVU. Dnr HUM 20059: Länsstyrelsens beslut avseende avslutat ärende Tillsyn av kommunens verksamhet enligt alkohollagen i Örnsköldsvik. Dnr HUM 2008: Kommunfullmäktiges 256/2008, Utdelning av SOL-stipendiet Dnr HUM 2009: Kommunfullmäktiges 263/2008, Motionssvar, kompletterad känslighetsanalys. Dnr HUM 2008: Plan- och miljönämndens 3/2009, Plan- och miljönämndens deltagande i Polsam. Dnr HUM 2009: Skrivelse från Ångermanlands tingsrätt avseende omlokalisering. Dnr HUM 2009: Yttrande över detaljplaneprogram för gamla stationsområdet. Dnr HUM 2008: Enkät från Länsstyrelsen avseende Individ och familjeomsorgen, verksamhetsområde missbruk. 15. Enkät för Individ och familjeomsorgen, verksamhetsområde missbruk. Dnr HUM 2008: Informations- och prognosbrev, , från Migrationsverket. Dnr HUM 2008: Beslut avseende ansökan från Kvinnojouren om bidrag till internationella kvinnodagen den 8 mars Dnr HUM 2008: Europeiska socialfondens beslut avseende ansökan Startsträckan. Dnr HUM 2008: Europeiska socialfondens beslut avseende ansökan VIP. Dnr HUM 2008: Statens folkhälsoinstituts beslut avseende urval av sex projektkommuner för lokalt sektoröverskridande hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar. Dnr HUM 2008: Arbetsförmedlingens prognos arbetsmarknad AMO Örnsköldsvik Pärmredovisning Humanistiska nämnden har tagit del av ovanstående meddelanden/delgivningar.

21 Humanistiska nämnden (23) Hum/2009:23 17 Redovisning, februari 2009, av fattade delegationsbeslut För humanistiska nämndens kännedom delges följande delegationsbeslut (pärmredovisning). 1. Delegationsbeslut, tillfälligt serveringstillstånd: Nr: 08/81-08/92 2. Delegationsbeslut, permanenta serveringstillstånd: Bjästa Bar och Motell / Dnr HUM 2008: O Learys i Örnsköldsvik / Dnr HUM 2008: Solberget kök och bar / Dnr HUM 2009: Delegationsbeslut, anställningsärenden - ärendegrupp 1/Personalfrågor Nr: 08/205-08/212, 09/1 09/34 4. Delegationsbeslut/Pärmredovisning: (sekretessinfo) Försörjningsstöd och annat ekonomiskt bistånd, december 2008, januari 2009 Utredning och behandling, december 2008, januari 2009 Familjerätt, december 2008, januari 2009 Socialutskottets protokoll , , samt Humanistiska nämnden har tagit del av redovisning av fattade beslut.

22 Humanistiska nämnden (23) Hum/2009:63 18 Flyktingars problem med ID-handlingar och bankkonton Föreligger skrivelse från Humanistiska förvaltningen 12 februari Av skrivelsen framgår att från den 1 januari 2009 har bankernas rutiner vad gäller utfärdande av ID-handlingar och öppnande av bankkonto för flyktingar/ invandrare förändrats. Skatteverket kommer att ta över denna verksamhet från 1 juni Integrationsenheten antar att verksamheten med att den enskilde flyktingen/ invandraren kan ha ett ID-kort kommer att fungera tidigast i september Konsekvenserna blir följande; den enskilde kan inte öppna ett bankkonto, hämta medicin på apotek samt blir inte inskriven vid Försäkringskassan och kan inte komma i åtnjutande av socialförsäkringssystemet. Alla de tillfällen i samhället där en legitimation krävs är stängd för denna grupp. Detta anser vi vara en diskriminering av en grupp människor. Möjligheten att snabbt komma in i samhället försvinner för dessa personer. Humanistiska förvaltningens skrivelse 12 februari Humanistiska nämndens behandling av ärendet Under nämndens behandling sker överläggningar i ärendet. Nämnden beslutar att ändra beslutsförslaget enligt följande: Humanistiska nämnden uppmärksammar dessa svårigheter och ger förvaltningen i uppdrag att i första hand försöka få tillstånd en lokal överenskommelse med bankerna i Örnsköldsviks kommun om att utfärda ID-handlingar fram till 1 oktober I andra hand försöka få tillstånd tillfälliga ID-handlingar eller konton. Humanistiska nämnden uppmärksammar dessa svårigheter och ger förvaltningen i uppdrag att i första hand försöka få tillstånd en lokal överenskommelse med bankerna i Örnsköldsviks kommun om att utfärda ID-handlingar fram till 1 oktober 2009, i andra hand försöka få tillstånd tillfälliga ID-handlingar eller konton där kommunen styrker individens identitet.

23 Humanistiska nämnden (23) 19 Sekretess

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 5 februari kl 16.00-18.30 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson Wiik, S ordf Jessica Danielsson, Fp Kerstin Andersson, Kd Maj-Britt Hedefur, Kd Margareta

Läs mer

Stöd till utsatta grupper - barn och kvinnor

Stöd till utsatta grupper - barn och kvinnor Revisionsrapport Stöd till utsatta grupper - barn och kvinnor Stadsrevisionen Örebro kommun Januari 2010 Lena Brönnert Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning...3 2 Bakgrund...

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Ann-Britth Fröjd (c)

Ann-Britth Fröjd (c) 2006-10-26 1 (19) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen 26 oktober 2006, kl 15.00 17.25 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl. 8.30-16.00 Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

INDIVID & FAMILJEOMSORG. Nämnd. budget

INDIVID & FAMILJEOMSORG. Nämnd. budget INDIVID & FAMILJEOMSORG Nämnd budget Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 4 1.3 Nämnd/styrelse... 4 1.4 Förvaltningens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] 57 Infopunkt - Medarbetarundersökningen BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 58 Evakueringspaviljonger i norra Botkyrka 59 Begäran om investeringsmedel för ombyggnation av förskolan

Läs mer

Socialnämnden 25 mars 2015

Socialnämnden 25 mars 2015 Socialnämnden Socialnämnden 25 mars 2015 Sid Justering... 3 45 Socialnämndens förmiddag... 4 46 Upprop/Dagordning/Justering... 5 47 Muntlig information - Personliga ombud... 6 48 Information från förvaltningen...

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar 1 Det här är tredje upplagan (redigerad mars 2014) av vägledningen Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg. 25 frågor och svar. Vägledningen

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd.

Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd. Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd. Antagen av socialnämnden 2014-06-10, 85 Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd. Inledning Sociala

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämnden 2008-10-28 1 Plats och tid Kommunhuset Ankaret, Norrtäljesalen, Estunavägen 14, Norrtälje, kl 10.00-15.00 Beslutande Se närvarolista Program: Kl. 10.00-11.00 Kl. 11.00-12.00 Kl. 12.00-13.00

Läs mer

Socialnämnden 20 maj 2015

Socialnämnden 20 maj 2015 Socialnämnden Socialnämnden 20 maj 2015 Sid 85 Socialnämndens förmiddag... 3 86 Upprop/Dagordning/Justering... 4 87 Socialnämndens ordförande informerar... 5 88 Information från förvaltningen... 6 89 Delårsrapport

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

Uppföljning av genomförda granskningar från 2008

Uppföljning av genomförda granskningar från 2008 Revisionsrapport Uppföljning av genomförda granskningar från 2008 Februari 2010 Håkan Lindahl Innehållsförteckning Inledning... 3 Granskning av flyktingmottagandet... 4 Granskning av bildningsnämndens

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Äldrenämnden 2011-05-18

JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Äldrenämnden 2011-05-18 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl. 13:00-17:45 Beslutande Eva Stråth (KD) ordförande Ylva Larsson (M) ersätter Thomas Bäuml (M)

Läs mer

Barn- och skolnämndens arbetsutskott

Barn- och skolnämndens arbetsutskott BARN- OCH SKOLNÄMNDENS 2013-05-29 Sida 1 (19) Plats och tid Stadshuset kl 08.30-12.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ordförande Mario Melani (S), Ann-Carin Landström (V), Christina Åkerman

Läs mer

Socialnämnden 2013.01.30 1

Socialnämnden 2013.01.30 1 Socialnämnden 2013.01.30 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.35 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Omsorgsnämnden 2010-09-30

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Omsorgsnämnden 2010-09-30 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Plats och tid: Sammanträdesrummet Bullaren, kommunhuset, Tanumshede, torsdagen den 30 september 2010, klockan 13:00. Ordinarie ledamot ansvarar för att ersättare inkallas

Läs mer