Plats och tid Kubbe, Nygatan 16/plan 4, kl. 15:00-15:50

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Kubbe, Nygatan 16/plan 4, kl. 15:00-15:50"

Transkript

1 Humanistiska nämnden (23) Plats och tid Kubbe, Nygatan 16/plan 4, kl. 15:00-15:50 Beslutande Ledamöter Ordf. Jan-Olov Häggström (S) Carola Öberg (S) tj ers Roger Sandström (S) Agneta Lindgren (S) Olof Ögren (S) Tony Sundkvist (S) tj ers Pertti Hautala (S) Annelie Lindström (V) Anna-Lena Lindberg (C) Camilla Svensson (M) Helen Östmar Rosdahl (M) Kay Lundgren (KD) Hans Delén (FP) Övriga närvarande Se sidan 2. Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Humanistiska nämnden godkänner att angivna personer är närvarande vid sammanträdet samt ger dem rätt att yttra sig. Förvaltningsstaben, Nygatan 20/A3 Måndag 23 februari 2009, kl. 12:30 Sekreterare Paragrafer 1-19 Anette Lingesund Ordförande.. Jan-Olov Häggström (S) Justerare Anna-Lena Lindberg (C) ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Instans Humanistiska nämnden Anslaget sätts upp Anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Humanistiska förvaltningen Underskrift Namnförtydligande Anette Lingesund

2 Humanistiska nämnden (23) Övriga närvarande ersättare: Peder Johansson (s) Mats Hedell (V) 1 Håkan Jonsson (fp) Övriga närvarande: Sekreterare, Anette Lingesund Förvaltningschef, Lena Finne Jansson Förvaltningsekonom, Marita Ödling 1-18 Verksamhetschef VIA, Anne-Britt Hägglund 1 Verksamhetschef Sociala utredningsenheten, Birgitta Johansson 1 Verksamhetschef Resursenheten, Sirpa Virtanen 1, 6 Enhetschef Vuxenstöd, Erling Dalgren 1 Enhetschef Integration, Kerstin Richter 1, 18 Alkoholhandläggare; Elisabeth Sellgren, Siv Bard 1 Rådgivningsbyrån; Anna Jonsson, Ingegerd Sjölander, Anna-Lena Holmström 1 DUA-gruppen; Anette Nordström, Örjan Forsberg, Elisabeth Pehrs 1

3 Humanistiska nämnden (23) Innehållsförteckning: U 1 Informationsärenden februari 2009U...4 U 2 Kursinbjudningar februari 2009U...5 U 3 Redovisningar av kurser och konferenser 2009U...6 U 4 Årsbokslut samt verksamhetsberättelse 2008U...7 U 5 Nämndsrepresentation i styrgrupp för INNAN-projektetU...8 U 6 Oanmälda besök på familje- och HVB-hemU...9 U 7 Arbetsmiljö och demokrati för kommunens politikeru...10 U 8 Förslag till riktlinjer för 2009, försörjningsstödu...11 U 9 Tillsynsplan för gällande tillsyn av alkoholservering samt folköls, tobaks - och nikotinläkemedelsförsäljning inom Örnsköldsviks kommunu...12 U 10 Återkoppling: Systematiskt arbetsmiljöarbete 2008U...13 U 11 Återkoppling: Inkomna synpunkter 2008U...14 U 12 Slutrapport avseende utvecklingsmedel för ungdomsmissbruksvårdu...15 U 13 Slutrapport till Länsstyrelsen avseende beviljade utvecklingsmedel i syfte att förstärka kvinnojoursverksamheten och kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våldu...16 U 14 Ansökan avseende utvecklingsmedel till kommunerna i syfte att förstärka kvinnojoursverksamheten och kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld - "Mötesplats för män".u...17 U 15 Delegation av beslutsfattande till arbetsutskottet avseende tertialuppföljning maj 2009U...18 U 16 Delgivningar/meddelanden februari 2009U...19 U 17 Redovisning, februari 2009, av fattade delegationsbeslutu...21 U 18 Flyktingars problem med ID-handlingar och bankkontonu...22u 19 Sekretess...22U3

4 Humanistiska nämnden (23) Hum/2009:20 1 Informationsärenden februari 2009 Informationsärenden från förvaltningen Kampanj drogfria Ungdomsarrangemang med start i februari Föredragande: Drogfria ungdomsarrangemang/dua-gruppen Tillsynsplan 2009 Föredragande: Förvaltningens alkoholhandläggare Information kring Rådgivningsbyråns arbete Föredragande:Personal från resursenhetens rådgivningsbyrå Budgetanvisningar 2009 Föredragande: Förvaltningens ekonom Röttorpska utredningen avseende flyktingmottagande Föredragande: Enhetschef integrationsenheten Information från förvaltningschefen Statistik kopplat till DubbelDiagnos-teamet (DD-teamet) Förändringar vid sjukhuset och dess konsekvenser för förvaltningens verksamhet Hantering av sociala boenden POSOM s insatser Uppdraget kring gemensam arbetsmarknadsenhet Världsklass 2015/SWOT-analys Hotsituationen vid förvaltningen Satsning på yrkesutbildningar Humanistiska nämnden har tagit del av informationen.

5 Humanistiska nämnden (23) Hum/2009:21 2 Kursinbjudningar februari Inbjudan till seminarium avseende "Tillfälliga uppbrott om barn som rymmer och kastas ut hemifrån" Datum: Torsdagen den 26 mars Tid: Kl. 13:00-17:00. Plats: Kungsholmens Konferens, Flemminggatan 18 i Stockholm. 2. Inbjudan till konferens om samverkan mellan kommun och polis Datum: 25 mars Tid: Kl. 10:00 16:00. Plats: CityKonFerensen/Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46 i Stockholm. 3. Inbjudan till seminarium om ungdomars framtidsmöjlighet i Västernorrland Datum: 13 mars Tid: Kl. 09:30 15:30. Plats: Folkets Hus i Söråker. 4. Inbjudan att delta vid arrangemang på Folkets Park Adam Tensta Datum: 3 mars Tid: Kl. 18:30 23:00. Plats: Folkets Park i Örnsköldsvik. Humanistiska nämnden beslutar att utse nedanstående nämndsrepresentanter till respektive inbjudan. 1. Jan-Olov Häggström. 2. Anna-Belle Strömberg. 3. Camilla Svensson. 4. Jan-Olov Häggström, Camilla Svensson, Anna-Lena Lindberg, Kay Lundgren, Olof Ögren, Annelie Lindström, Pertti Hautala samt Carola öberg. Under punkt 4 beslutar nämnden att eventuella reseersättningar utgår men deltagandet är frivilligt och arvoderas inte.

6 Humanistiska nämnden (23) Hum/2009:21 3 Redovisningar av kurser och konferenser 2009 Redovisning av nämndsrepresentation Camilla Svensson (m) rapporterar från sammanträde med Kommunala pensionärsrådet den 5 februari Camilla Svensson (m) informerade från träff med BUS-gruppens politiker den 16 februari Humanistiska nämnden har tagit del av informationen.

7 Humanistiska nämnden (23) Hum/2008:99 4 Årsbokslut samt verksamhetsberättelse 2008 Föreligger skrivelse från Humanistiska förvaltningen 26 januari Av skrivelsen framgår att förvaltningen presenterar årsrapport för 2008, bestående av bokslut och Verksamhetsberättelse, för nämnden. Humanistiska förvaltningens skrivelse daterad 26 januari Arbetsutskottets 2/2009. Humanistiska nämnden beslutar att godkänna årsrapport för 2008 innehållande bokslut och verksamhetsberättelse.

8 Humanistiska nämnden (23) Hum/2009:9 5 Nämndsrepresentation i styrgrupp för INNAN-projektet Föreligger skrivelse från Humanistiska förvaltningen 13 januari Av skrivelsen framgår att Humanistiska nämnden har sökt och erhållit medel från Flyktingfonden för INNAN-projektet som är ett instegsprojekt för Nysvenskar på Arbetsmarknaden Nolaskogs - ett särskilt prioriterat projekt för kvotflyktingar. Humanistiska nämndens ordförande har den 12 januari 2009 initierat ärende avseende nämndsrepresentation i styrgrupp för INNAN-projektet. Detta då nämnden har erhållit inbjudan att delta i styrgruppen. Humanistiska förvaltningens skrivelse 13 januari Arbetsutskottets 3/2009. Humanistiska nämnden beslutar att utse Anna-Britta Åkerlind (c) och Roger Sandström (s) som nämndsrepresentanter i styrgrupp för INNAN-projektet.

9 Humanistiska nämnden (23) Hum/2008:235 6 Oanmälda besök på familje- och HVB-hem Föreligger skrivelse från Humanistiska förvaltningen 21 januari Av skrivelsen framgår att nämnden beslutade 21 oktober 2008, 132, att ge förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att göra oanmälda besök på de familjehem och HVB hem där nämnden har placerat barn och ungdomar. Förvaltningen har utrett möjligheten att utföra oanmälda besök enligt nämndens uppdrag. Utredningen visar att inga möjligheter till utförandet finns i dagsläget. Förvaltningen föreslår att nämnden avvaktar på nationella utredningars resultat innan vidare direktiv i frågan tas. Humanistiska förvaltningens skrivelse 21 januari Arbetsutskottets 4/2009. Arbetsutskottets behandling av ärendet Under utskottets behandling av ärendet sker överläggningar i ärendet. Utskottet beslutar att ändra förvaltningens förslag till beslut: Humanistiska nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag att avvakta på nationella utredningars resultat innan vidare direktiv i frågan tas. till Humanistiska nämnden beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen. Nämnden vill att en plan upprättas över hur oanmälda besök på familje- och HVB-hem ska gå till. I första hand prioriteras oanmälda besök på HVB-hem. Humanistiska nämndens behandling av ärendet Verksamhetschef Sirpa Virtanen svarar på frågor i ärendet. Under nämndens behandling sker överläggningar och nämnden beslutar att ändra beslutsförslaget till att lyda: Humanistiska nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta en plan över oanmälda besök på familje- och HVB-hem. I första hand prioriteras oanmälda besök på HVB-hem i Örnsköldsviks kommun. Humanistiska nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta en plan över oanmälda besök på familje- och HVB-hem. I första hand prioriteras oanmälda besök på HVB-hem i Örnsköldsviks kommun.

10 Humanistiska nämnden (23) Hum/2009:62 7 Arbetsmiljö och demokrati för kommunens politiker Vid arbetsutskottets sammanträde den 10 februari 2009 aktualiserades fråga om arbetsmiljö och demokrati för kommunens politiker. Arbetsutskottets 5/2009. Humanistiska nämnden beslutar att skicka frågeställningen vidare till kommunfullmäktige för att belysa detta utifrån ett helhetsperspektiv för samtliga politiker i kommunen.

11 Humanistiska nämnden (23) Hum/2008:263 8 Förslag till riktlinjer för 2009, försörjningsstöd Föreligger skrivelse från Humanistiska förvaltningen 21 januari Av skrivelsen framgår att riktlinjer och anvisningar för handläggning av försörjningsstöd i Örnsköldsviks kommun 2009 är genomgångna och ändrade i enlighet med den nya delegationsförteckningen och målen för vuxenstödsenheten. Humanistiska förvaltningens skrivelse 21 januari Humanistiska nämnden beslutar att förslaget till riktlinjer och anvisningar för handläggning av försörjningsstöd i Örnsköldsviks kommun 2009 antas i sin helhet.

12 Humanistiska nämnden (23) Hum/2009:5 9 Tillsynsplan för gällande tillsyn av alkoholservering samt folköls, tobaks - och nikotinläkemedelsförsäljning inom Örnsköldsviks kommun Föreligger skrivelse från Humanistiska förvaltningen 27 januari Av skrivelsen framgår att tillsynsmyndigheten har upprättat förslag till tillsynsplan för 2009 som behandlas vid humanistiska nämndens sammanträde den 17 februari Förslag till tillsynsplan omfattar både tillsyn av alkoholservering samt tillsyn av försäljning av folköl, tobak och nikotinläkemedel. Humanistiska förvaltningens skrivelse 27 januari Humanistiska nämnden antar upprättad tillsynsplan för 2009 gällande tillsyn av alkoholservering samt försäljning av folköl, tobak och nikotinläkemedel inom Örnsköldsviks kommun.

13 Humanistiska nämnden (23) Hum/2009:17 10 Återkoppling: Systematiskt arbetsmiljöarbete 2008 Föreligger skrivelse från Humanistiska förvaltningen 16 januari Av skrivelsen framgår att Örnsköldsviks kommun sedan flera år har utvecklat det systematiska arbetsmiljöarbetet. Bl a finns en genomarbetad personalidé, utbud av utbildningar gällande arbetsmiljö på olika nivåer, handbok i systematiskt arbetsmiljöarbete och olika dokument gällande arbetsmiljöarbete är lättillgängliga på intranätet. Nämnden har uttalat att det är viktigt att arbeta med arbetsmiljön. I verksamhetsplanen kan man utläsa att man ska arbeta för förbättrad hälsa hos personalen. Under 2008 har fokus varit på psykosocial skyddsrond. Den psykosociala arbetsmiljön har lyfts i utvecklingssamtal, på arbetsplatsträffar, samverkansgrupp och samverkanskommitté. Ett underlag som varit utgångspunkt i arbetet är den medarbetarenkät som genomfördes I medarbetarenkäten som genomfördes 2008 hade samtliga index förbättrats. Frisktalen har förbättrats. I förvaltningen arbetar vi såväl med friskvård som med rehabilitering. Folkhälsoinspiratörerna har gått en kurs i kroppskännedom, med innehåll som kan användas i den egna arbetsgruppen. Under 2009 kommer den fysiska arbetsmiljön att vara i fokus. Humanistiska förvaltningens skrivelse 16 januari Humanistiska nämnden har tagit del av den sammanfattande redovisningen av 2008 års systematiska arbetsmiljöarbete.

14 Humanistiska nämnden (23) Hum/2009:18 11 Återkoppling: Inkomna synpunkter 2008 Föreligger skrivelse från Humanistiska förvaltningen 16 januari Av skrivelsen framgår att nämnden har tagit beslut om synpunktshantering. Under året har ett system som baserar sig på hantering i LEX tagits fram. Planeringen var att automatiseringen skulle vara genomförd under 2008, men detta har inte lyckats p.g.a. problem med samkörningen av nya versioner av datasystemet. Arbetet med den automatiserade hanteringen av synpunkter har gjorts tillsammans med Omsorgsförvaltningen och Kommunledningskontoret. Blanketter för manuell hantering finns, men de synpunkter som kommit in har varit skrivna i fritt format. I samma brev kan flera synpunkter ha framförts. Sex individer har tillsammans lämnat in 8 synpunkter/förslag/klagomål. Dessa berör tillgänglighet (1), bemötande (1), information (2), handläggning (2) samt annat (1). Återkoppling har gjorts i samtliga fall, skriftligen, muntligen per telefon eller vid möte. Humanistiska förvaltningens skrivelse 16 januari Humanistiska nämnden har tagit del av återkopplingen av synpunkter för kalenderåret 2008.

15 Humanistiska nämnden (23) Hum/2007:98 12 Slutrapport avseende utvecklingsmedel för ungdomsmissbruksvård Föreligger Humanistiska förvaltningens skrivelse 7 januari Av skrivelsen framgår att Humanistiska förvaltningen ska, i enlighet med Länsstyrelsens beslut 30 november 2007, redovisa slutrapport över beviljade utvecklingsmedel avseende ungdomsmissbruksvård så snart projektet är avslutat. Förvaltningen har skickat in önskad slutrapport till Länsstyrelsen och delger nämnden denna. Humanistiska förvaltningens skrivelse 7 januari Humanistiska nämnden har tagit del av inskickad slutrapport avseende utvecklingsmedel för ungdomsmissbruksvård.

16 Humanistiska nämnden (23) Hum/2007:80 13 Slutrapport till Länsstyrelsen avseende beviljade utvecklingsmedel i syfte att förstärka kvinnojoursverksamheten och kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Föreligger skrivelse från Humanistiska förvaltningen 21 januari Av skrivelsen framgår att nämnden vid sammanträde 20 november 2007, 162, har ansökt och beviljats medel från Länsstyrelsen i Västernorrlands län för: Utveckling av kvinnojourens verksamhet samt Mötesplats för män. Vid nämndens sammanträde 17 februari 2009 behandlas slutrapporten för beviljade utvecklingsmedel Utveckling av kvinnojourens verksamhet samt slutredovisning Mötesplats för män. Humanistiska förvaltningens skrivelse 21 januari Humanistiska nämnden har tagit del av slutrapport avseende beviljade utvecklingsmedel för projekt Utveckling av kvinnojourens verksamhet samt slutredovisning Mötesplats för män. Protokollsutdrag skickas till Länsstyrelsen.

17 Humanistiska nämnden (23) Hum/2009:39 14 Ansökan avseende utvecklingsmedel till kommunerna i syfte att förstärka kvinnojoursverksamheten och kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld - "Mötesplats för män". Föreligger skrivelse från Humanistiska förvaltningen 27 januari Av skrivelsen framgår att förvaltningen ansöker hos Länsstyrelsen om att få behålla tidigare beviljade utvecklingsmedel i syfte att utveckla mångkulturella mötesplatser för män i syfte att förebygga våld mot kvinnor och barn Mötesplats för män. Humanistiska förvaltningens skrivelse 27 januari Humanistiska nämnden beslutar att till Länsstyrelsen i Västernorrlands län överlämna ansökan för att få behålla tidigare beviljade utvecklingsmedel avseende projekt Mötesplats för män.

18 Humanistiska nämnden (23) Hum/2009:31 15 Delegation av beslutsfattande till arbetsutskottet avseende tertialuppföljning maj 2009 Föreligger skrivelse från Humanistiska förvaltningen 28 januari Av skrivelsen framgår att enligt tidplan för den ekonomiska processen 2009 ska Humanistiska nämnden ha behandlat och beslutat i ärendet Tertialuppföljning, maj 2009 innan den 12 maj Då nämnden har sammanträde först den 19 maj ges arbetsutskottet delegation att besluta i ärendet. Humanistiska förvaltningens skrivelse 28 januari Humanistiska nämnden beslutar att ge arbetsutskottet delegation att besluta i ärendet Tertialuppföljning, maj 2009.

19 Humanistiska nämnden (23) Hum/2009:22 16 Delgivningar/meddelanden februari 2009 Delgivningar (skickas ut) 1. Beslut från Socialstyrelsen avseende begäran om förlängning av prövo- och implementeringstid för Barns behov i centrum (BBIC). Dnr HUM 2008: Ansöknings- och tillsynsavgifter enligt Alkohollagen och Tobakslagen och Lagen om detaljhandel med nikotinläkemedel. Dnr HUM 2009: Avslutat tillsynsärende , Restaurang O Learys. Dnr HUM 2008: Avslutat tillsynsärende , Liqued. Dnr HUM 2008: Tillsynsärende , Butik MQ Örnsköldsvik. Dnr HUM 2008: Avslutat tillsynsärende , Bredbyns gästgiveri. Dnr HUM 2008: Tillsynsärende , Sannas Restaurang & Pizzeria. Dnr HUM 2008: Avslutat tillsynsärende , Restaurang Matcompaniet. Dnr HUM 2008: Avslutat tillsynsärende , Folkets Park i Örnsköldsvik. Dnr HUM 2008: Avslutat tillsynsärende , Bjästa bar och Motell. Dnr HUM 2009: Avslutat tillsynsärende , Busskiosken Nätra AB. Dnr HUM 2009: Meddelanden 1. Yttrande avseende ansökan om Värdeautomater på Rio/ Berzan Pizzeria, Husum. Dnr HUM 2008: Avslutat tillsynsärende , Brux AB. Dnr HUM 2008: Ändring av person med betydande inflytande (PBI), Brux AB. Dnr HUM 2008: Skrivelse avseende önskan om snabb handläggning av tillståndsansökan. Dnr HUM 2009: Revisionsrapport granskning av mobiltelefoni Uppföljning av den interna kontrollen. Dnr HUM 2009:38 007

20 Humanistiska nämnden (23) 6. Missiv från Länsstyrelsen avseende förstärkt tillsyn av missbruksoch beroendevården under Dnr HUM 2009: Länsstyrelsens information om tillsyn avseende socialnämndernas ansökningar om vård enligt LVU. Dnr HUM 20059: Länsstyrelsens beslut avseende avslutat ärende Tillsyn av kommunens verksamhet enligt alkohollagen i Örnsköldsvik. Dnr HUM 2008: Kommunfullmäktiges 256/2008, Utdelning av SOL-stipendiet Dnr HUM 2009: Kommunfullmäktiges 263/2008, Motionssvar, kompletterad känslighetsanalys. Dnr HUM 2008: Plan- och miljönämndens 3/2009, Plan- och miljönämndens deltagande i Polsam. Dnr HUM 2009: Skrivelse från Ångermanlands tingsrätt avseende omlokalisering. Dnr HUM 2009: Yttrande över detaljplaneprogram för gamla stationsområdet. Dnr HUM 2008: Enkät från Länsstyrelsen avseende Individ och familjeomsorgen, verksamhetsområde missbruk. 15. Enkät för Individ och familjeomsorgen, verksamhetsområde missbruk. Dnr HUM 2008: Informations- och prognosbrev, , från Migrationsverket. Dnr HUM 2008: Beslut avseende ansökan från Kvinnojouren om bidrag till internationella kvinnodagen den 8 mars Dnr HUM 2008: Europeiska socialfondens beslut avseende ansökan Startsträckan. Dnr HUM 2008: Europeiska socialfondens beslut avseende ansökan VIP. Dnr HUM 2008: Statens folkhälsoinstituts beslut avseende urval av sex projektkommuner för lokalt sektoröverskridande hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar. Dnr HUM 2008: Arbetsförmedlingens prognos arbetsmarknad AMO Örnsköldsvik Pärmredovisning Humanistiska nämnden har tagit del av ovanstående meddelanden/delgivningar.

21 Humanistiska nämnden (23) Hum/2009:23 17 Redovisning, februari 2009, av fattade delegationsbeslut För humanistiska nämndens kännedom delges följande delegationsbeslut (pärmredovisning). 1. Delegationsbeslut, tillfälligt serveringstillstånd: Nr: 08/81-08/92 2. Delegationsbeslut, permanenta serveringstillstånd: Bjästa Bar och Motell / Dnr HUM 2008: O Learys i Örnsköldsvik / Dnr HUM 2008: Solberget kök och bar / Dnr HUM 2009: Delegationsbeslut, anställningsärenden - ärendegrupp 1/Personalfrågor Nr: 08/205-08/212, 09/1 09/34 4. Delegationsbeslut/Pärmredovisning: (sekretessinfo) Försörjningsstöd och annat ekonomiskt bistånd, december 2008, januari 2009 Utredning och behandling, december 2008, januari 2009 Familjerätt, december 2008, januari 2009 Socialutskottets protokoll , , samt Humanistiska nämnden har tagit del av redovisning av fattade beslut.

22 Humanistiska nämnden (23) Hum/2009:63 18 Flyktingars problem med ID-handlingar och bankkonton Föreligger skrivelse från Humanistiska förvaltningen 12 februari Av skrivelsen framgår att från den 1 januari 2009 har bankernas rutiner vad gäller utfärdande av ID-handlingar och öppnande av bankkonto för flyktingar/ invandrare förändrats. Skatteverket kommer att ta över denna verksamhet från 1 juni Integrationsenheten antar att verksamheten med att den enskilde flyktingen/ invandraren kan ha ett ID-kort kommer att fungera tidigast i september Konsekvenserna blir följande; den enskilde kan inte öppna ett bankkonto, hämta medicin på apotek samt blir inte inskriven vid Försäkringskassan och kan inte komma i åtnjutande av socialförsäkringssystemet. Alla de tillfällen i samhället där en legitimation krävs är stängd för denna grupp. Detta anser vi vara en diskriminering av en grupp människor. Möjligheten att snabbt komma in i samhället försvinner för dessa personer. Humanistiska förvaltningens skrivelse 12 februari Humanistiska nämndens behandling av ärendet Under nämndens behandling sker överläggningar i ärendet. Nämnden beslutar att ändra beslutsförslaget enligt följande: Humanistiska nämnden uppmärksammar dessa svårigheter och ger förvaltningen i uppdrag att i första hand försöka få tillstånd en lokal överenskommelse med bankerna i Örnsköldsviks kommun om att utfärda ID-handlingar fram till 1 oktober I andra hand försöka få tillstånd tillfälliga ID-handlingar eller konton. Humanistiska nämnden uppmärksammar dessa svårigheter och ger förvaltningen i uppdrag att i första hand försöka få tillstånd en lokal överenskommelse med bankerna i Örnsköldsviks kommun om att utfärda ID-handlingar fram till 1 oktober 2009, i andra hand försöka få tillstånd tillfälliga ID-handlingar eller konton där kommunen styrker individens identitet.

23 Humanistiska nämnden (23) 19 Sekretess

Plats och tid Kubbe, Nygatan 16/plan 4, kl. 15:00 16:00

Plats och tid Kubbe, Nygatan 16/plan 4, kl. 15:00 16:00 Humanistiska nämnden 2008-03-18 1 (19) Plats och tid Kubbe, Nygatan 16/plan 4, kl. 15:00 16:00 Beslutande Ledamöter Ordf. Jan-Olov Häggström (s) Anna-Belle Strömberg (s) Carola Öberg (s) ersättare för

Läs mer

Sammanträdesrum Korallen i Arkens lokal 15:00 16:20

Sammanträdesrum Korallen i Arkens lokal 15:00 16:20 Humanistiska nämnden 2010-04-20 1 () Plats och tid Sammanträdesrum Korallen i Arkens lokal 15:00 16:20 Beslutande Ordf. Jan-Olov Häggström (S) Anna-Lena Lindberg (C) ledamöter Anna-Belle Strömberg (S)

Läs mer

Plats och tid Kubbe, Nygatan 16/plan 4, kl. 15:00-15:40

Plats och tid Kubbe, Nygatan 16/plan 4, kl. 15:00-15:40 Humanistiska nämnden 2009-03-17 1 (21) Plats och tid Kubbe, Nygatan 16/plan 4, kl. 15:00-15:40 Beslutande Ledamöter Ordf. Anna-Belle Strömberg (S) Carola Öberg (S) tj ers Roger Sandström (S) Agneta Lindgren

Läs mer

Humanistiska nämnden 2008-12-16 1 (29) Plats och tid Arken Korallen, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:50

Humanistiska nämnden 2008-12-16 1 (29) Plats och tid Arken Korallen, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:50 Humanistiska nämnden 2008-12-16 1 (29) Plats och tid Arken Korallen, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:50 Beslutande Ledamöter Ordf. Jan-Olov Häggström (s) Anna-Belle Strömberg (s) Roger Sandström (s) Agneta

Läs mer

Plats och tid Kubbe, Nygatan 16/plan 4, kl. 15:00 16:00

Plats och tid Kubbe, Nygatan 16/plan 4, kl. 15:00 16:00 Humanistiska nämnden 2008-04-22 1 (20) Plats och tid Kubbe, Nygatan 16/plan 4, kl. 15:00 16:00 Beslutande Ledamöter Ordf. Jan-Olov Häggström (s) Anna-Belle Strömberg (s) Roger Sandström (s) Carola Öberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Humanistiska nämnden 2010-05-11 1 (19)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Humanistiska nämnden 2010-05-11 1 (19) Humanistiska nämnden 2010-05-11 1 (19) Plats och tid Sammanträdesrum Kubbe, Nygatan 16/plan 4 Kl. 15:00-16:45 Beslutande ledamöter Ordf. Jan-Olov Häggström (S) Anna-Lena Lindberg (C) Anna-Belle Strömberg

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, Kl. 15:00-16:30

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, Kl. 15:00-16:30 Humanistiska nämnden 2009-05-19 1 (18) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, Kl. 15:00-16:30 Beslutande Ordf. Jan-Olov Häggström (S) Anna-Lena Lindberg (C) ledamöter Anna-Belle

Läs mer

Anette Lingesund. Paragrafer Jan-Olov Häggström (s) , Anna-Belle Strömberg (s) 113

Anette Lingesund. Paragrafer Jan-Olov Häggström (s) , Anna-Belle Strömberg (s) 113 Humanistiska nämnden 2008-09-16 1 (25) Plats och tid Korallen, Arken, kl. 15:00 16:30 Beslutande Ordf. Jan-Olov Häggström (s) 102-112, 114-116, anmäler Ledamöter jäv under 113 Ordf. Anna-Belle Strömberg

Läs mer

Plats och tid Stadshuset/Kubbe, Nygatan 16, plan 4. 15:00-16:50. Beslutande ledamöter Jan-Olov Häggström (S) Ordf. Anna-Britta Åkerlind (C)

Plats och tid Stadshuset/Kubbe, Nygatan 16, plan 4. 15:00-16:50. Beslutande ledamöter Jan-Olov Häggström (S) Ordf. Anna-Britta Åkerlind (C) Humanistisk nämnd 2011-03-22 1 (10) Plats och tid Stadshuset/Kubbe, Nygatan 16, plan 4. 15:00-16:50 Beslutande ledamöter Jan-Olov Häggström (S) Ordf. Anna-Britta Åkerlind (C) Eva Bergström (S) Camilla

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 15:55. Jan- Olov Häggström (S) Ordf. Anna-Britta Åkerlind (C)

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 15:55. Jan- Olov Häggström (S) Ordf. Anna-Britta Åkerlind (C) Humanistisk nämnd 2012-01-24 1 (12) Plats och tid Beslutande ledamöter Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 15:55 Jan- Olov Häggström (S) Ordf. Anna-Britta Åkerlind (C) Eva Bergström (S)

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 15:50

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 15:50 Humanistiska nämnden 2012-09-18 1 (11) Plats och tid Beslutande ledamöter Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 15:50 Jan-Olov Häggström (S) Ordf. Anna-Britta Åkerlind (C) Roger Sandström

Läs mer

Socialförvaltningen, Rådhusgatan 104/Östersund 14:30 16:30. Peder Johansson (S)

Socialförvaltningen, Rådhusgatan 104/Östersund 14:30 16:30. Peder Johansson (S) Humanistiska nämnden 2010-08-17 1 (13) Plats och tid Socialförvaltningen, Rådhusgatan 104/Östersund 14:30 16:30 Beslutande Ordf. Jan-Olov Häggström (S) Anna-Lena Lindberg (C) Anna-Belle Strömberg (S) Camilla

Läs mer

Humanistisk nämnd 2011-08-23 2 (13)

Humanistisk nämnd 2011-08-23 2 (13) Humanistisk nämnd 2011-08-23 1 (13) Plats och tid Beslutande ledamöter Beslutande ersättare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:00 Jan-Olov Häggström (S) Ordf. Anna-Britta Åkerlind

Läs mer

Plats och tid Stadshuset/Kubbe, Nygatan 16, plan 4 08:30-11:00. Beslutande Jan-Olov Häggström (S) Ordf. Anna-Britta Åkerlind (C) Peder Johansson (S)

Plats och tid Stadshuset/Kubbe, Nygatan 16, plan 4 08:30-11:00. Beslutande Jan-Olov Häggström (S) Ordf. Anna-Britta Åkerlind (C) Peder Johansson (S) Humanistiska nämnden 2011-01-04 1 (7) Plats och tid Stadshuset/Kubbe, Nygatan 16, plan 4 08:30-11:00 Beslutande Jan-Olov Häggström (S) Ordf. Anna-Britta Åkerlind (C) Eva Bergström (S) Camilla Svensson

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Kubbe, Nygatan 16/plan 4 Kl. 15:00-16:30

Plats och tid Sammanträdesrum Kubbe, Nygatan 16/plan 4 Kl. 15:00-16:30 Humanistiska nämnden 2010-02-23 1 (30) Plats och tid Sammanträdesrum Kubbe, Nygatan 16/plan 4 Kl. 15:00-16:30 Beslutande ledamöter Beslutande ersättare Ordf. Jan-Olov Häggström (S) Anna-Belle Strömberg

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Kubbe, Nygatan 16/plan 4 Kl. 15:00-15:45

Plats och tid Sammanträdesrum Kubbe, Nygatan 16/plan 4 Kl. 15:00-15:45 Humanistiska nämnden 2010-03-23 1 (27) Plats och tid Sammanträdesrum Kubbe, Nygatan 16/plan 4 Kl. 15:00-15:45 Beslutande ledamöter Beslutande ersättare Ordf. Jan-Olov Häggström (S) Anna-Belle Strömberg

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

Plats och tid Korallen/Arken, kl. 15:00-16:50

Plats och tid Korallen/Arken, kl. 15:00-16:50 Humanistiska nämnden 2009-04-21 1 (21) Plats och tid Korallen/Arken, kl. 15:00-16:50 Beslutande Ledamöter Ordf. Jan-Olov Häggström (S) Anna-Belle Strömberg (S) Roger Sandström (S) Agneta Lindgren (S) Carola

Läs mer

Humanistiska förvaltningen

Humanistiska förvaltningen Humanistiska nämnden 2008-02-19 1 (33) Plats och tid Kubbe, Nygatan 16/plan 4, kl. 15:00 16:30 Beslutande Ordf. Jan-Olov Häggström (s) 1-7 samt 9-24, anmäler jäv Ledamöter under 8 Ordf. Anna-Belle Strömberg

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:15

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:15 Humanistisk nämnd 2012-06-19 1 (15) Plats och tid Beslutande ledamöter Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:15 Jan- Olov Häggström (S) Ordf. Anna-Britta Åkerlind (C) Roger Sandström

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 14:30 16:00. Sammanträdet ajourneras kl. 15.25-15.30

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 14:30 16:00. Sammanträdet ajourneras kl. 15.25-15.30 Humanistisk nämnd 2011-05-13 1 (12) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 14:30 16:00 Sammanträdet ajourneras kl. 15.25-15.30 Beslutande ledamöter Jan-Olov Häggström (S) Ordf. Anna-Britta

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2008-05-15 kl 08.00-12.10 Beslutande Anne Sörqvist (c) ordf Anelia Dotcheva (c) Gunnar Dahlstrand (c) Terttu Martinsson (c)

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden 2008-11-13 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2008-11-13 kl 08.00-12.30 Beslutande Anne Sörqvist (c) ordförande Anelia Dotcheva (c) Gunnar Dahlstrand (c) Terttu Martinsson

Läs mer

Humanistiska nämnden (21) Plats och tid Kubbe, Stadshuset Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:45

Humanistiska nämnden (21) Plats och tid Kubbe, Stadshuset Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:45 Humanistiska nämnden 2008-11-18 1 (21) Plats och tid Kubbe, Stadshuset Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:45 Beslutande Ledamöter Ordf. Jan-Olov Häggström (s) Anna-Belle Strömberg (s) Roger Sandström (s) Agneta

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-02-08 1(8) Plats och tid Kommunhuset, kl 14.00-18.30 ande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Gun Simonsson (S) (S) Tommy

Läs mer

NÄMNDEN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

NÄMNDEN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG 2013-09-10 1(14) NÄMNDEN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG Plats och tid: Förvaltningen för individ- och familjeomsorg, Parkg. 6, lokal Oden kl. 13.15 15.15 ande Siv Wittengård (m) vice ordf. Allan Hellberg

Läs mer

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid KF-salen kl 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgör ers Övriga deltagande Tjänstemän Åselotte Andersson (KD) ordf Håkan Hjelm (C) Hans Toll (S) Lisa Arvidsson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (8) Plats och tid Konferensrummet Uret, kl 13.00-14.25 Beslutande Mats Åstrand (s) ordförande Jörgen Alkberg (s) Elisabeth Henningsson (s) Elsie-Britt Eriksson (s) Peter Agelii (s) Birgitta Åstrand

Läs mer

Sammanträdesrum Korallen i Arkens lokal 15:00 16:40

Sammanträdesrum Korallen i Arkens lokal 15:00 16:40 Humanistiska nämnden 2010-12-14 1 (23) Plats och tid Sammanträdesrum Korallen i Arkens lokal 15:00 16:40 Beslutande Jan-Olov Häggström (S) Ordf. Anna-Lena Lindberg (C) ledamöter Anna-Belle Strömberg (S)

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 13.45 15.05 Ajournering: kl. 14.35 14.45 Beslutande Ersättare Krister Olsson (S), ordförande Pernilla Ekelund (FP) tjänstgörande

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, Kl. 15:00-16:30. Zenitha Nordfjell (S) Annelie Lindström (V) Håkan Jonsson (FP) Mats Hedell (V)

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, Kl. 15:00-16:30. Zenitha Nordfjell (S) Annelie Lindström (V) Håkan Jonsson (FP) Mats Hedell (V) Humanistiska nämnden 2009-09-15 1 (29) Plats och tid Beslutande ledamöter Beslutande ersättare Övriga ersättare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, Kl. 15:00-16:30 Ordf. Jan-Olov Häggström

Läs mer

Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD) viceordförande Lars Johansson (S) Ginger Johansson (V) Larsgöran Larsson (M)

Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD) viceordförande Lars Johansson (S) Ginger Johansson (V) Larsgöran Larsson (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) SN dnr Plats och tid Socialförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, klockan 15.00 16.55 Ordinarie ledamöter Ersättare Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD) viceordförande

Läs mer

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare 1 KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 20:30 100-111 Plats och tid Paragrafer Anna Strand (C) Marie Raask (S) Lars Lewander (M) Adam Algotsson (M) Agne Eklund (FP) Hamza Demir (V) Marina Borneblad (MP) Karin

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 1(6) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30-14.30 Beslutande: Övriga deltagande: Ingalill Jonsson, (m) ordförande Tage Björk (s) Ingrid Holmgren (c) Torsten Palbom (c) Eva-Lena Wrethén

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrum 3, kl 13.00-17.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgör ers Övriga deltagande Ersättare Åselotte Andersson (KD) ordf Anders Bengtsson (M) Håkan Hjelm (C)

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-04-29. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.05 16.05 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-04-29. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.05 16.05 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/10 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.05 16.05 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Övriga deltagare: Mikael Krusell och Carina Krusell, O75. Barbro Lund Socialtjänstens kansli. Yvonne Edman. Bengt Andersson. Barbro Lund ANSLAG/BEVIS

Övriga deltagare: Mikael Krusell och Carina Krusell, O75. Barbro Lund Socialtjänstens kansli. Yvonne Edman. Bengt Andersson. Barbro Lund ANSLAG/BEVIS Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.30 ande Bengt Andersson (C), ordförande Per Gren (S) Siw Malmsten (FP) Barbro Lund (KD) Inger Strand (FP) Tomas Danielsson (M) Erlinda Andersson (S) Bengt Ferm

Läs mer

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Dnr. 432/05 Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, Kristinehamn, Kl. 13.30 15.40 Beslutande Ledamöter Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-04-12 1(21) Plats och tid Sessionssalen Skillingehus Kl 14.00-16.00 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s) Övriga deltagare Laila Bradling,

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-08-26. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.50, ajournering kl. 15.00-15.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-08-26. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.50, ajournering kl. 15.00-15. Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.50, ajournering kl. 15.00-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande

Läs mer

Christina Knutsson 67-69,71-76 Gunilla Franklin 70

Christina Knutsson 67-69,71-76 Gunilla Franklin 70 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Lokal: Sundborn, kl. 10:00 11:15 ande Ledamöter S Christina Knutsson, ordf Falu kommun 67-69, 71-76 S Joakim Lundgren Smedjebackens kommun C Kjell Andersson Gagnefs

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2012-11-21 Anslags nedtagande: 2012-12-13

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2012-11-21 Anslags nedtagande: 2012-12-13 Socialnämnden 2012-11-15 1 (20) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2012-11-15, kl. 10.00-12.10 Gruppsammanträde: 8.00-10.00 Beslutande: Pontus Wessman (MP), ordf Siw Nordin (M) Ingegärd Brogren

Läs mer

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 16 januari kl 15.00-17.20

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 16 januari kl 15.00-17.20 Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 16 januari kl 15.00-17.20 Beslutande Lars-Gunnar Andersson ordf (S) Erica Parkås 1 v ordf (S) Marie-Louise Coon 2 v ordf (M) 1-7, 15.00-17.00 Sven-Olov

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1 Plats och tid Kommunhuset, Lokal Roten kl. 14.20 16.05 Beslutande Krister Olsson (S) ordförande Pernilla Ekelund (FP) tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Johanna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-10-02 1 Innehållsförteckning Ärende 102 Presentation av ny enhetschef... 3 103 Information om tillsynsärende - Socialstyrelsen... 4 104 Delegation handläggning av SFI-bonus... 5 105 Äldreomsorgsplan...

Läs mer

Fernando Germond Corrêa Susanne Wirstedt Johansson Alexander Ramsing 107-110 Karin Johansson 115, 112-113 Karin Svensson 111 Viktoria Karlsson 115

Fernando Germond Corrêa Susanne Wirstedt Johansson Alexander Ramsing 107-110 Karin Johansson 115, 112-113 Karin Svensson 111 Viktoria Karlsson 115 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 23 september 2015 kl. 14:00-16:00 ande Övriga deltagare Utses att justera Lars Altgård, ordf. (s) Emil Wetterling (s) Jim Lindberg (s) Gull-Britt Sandefors

Läs mer

Ordförande. Sekreterare

Ordförande. Sekreterare 1 KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 20:20 41-57 Plats och tid Paragrafer Marie Raask (S) Eva-Christine Stenberg (FP) Pamela Sjödin-Campbell (KD) Kerstin Ullnert Hansson (S) Ludwig Karestedt (M) Margaretha

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare: Kjell-Åke Johansson (KD), Roger Magnusson (S)

Ej tjänstgörande ersättare: Kjell-Åke Johansson (KD), Roger Magnusson (S) Socialnämnden 2012-01-23 1 Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-18.00 Beslutande Bengt Andersson (C), ordförande Per Gren (S), vice ordförande Siw Malmsten (FP) Barbro Lund (KD) Inger Strand (FP) Tomas

Läs mer

Underskrifter Sekreterare. Ann Ayoub. Ordförande. Kenneth Persson

Underskrifter Sekreterare. Ann Ayoub. Ordförande. Kenneth Persson 1 (14) Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel Sammanträdesprotokoll 2015-02-10 Plats och tid Socialförvaltningen, lokal: Sundborn, kl. 10:00-10:40 ande S Kenneth Persson, ordförande

Läs mer

Gun-Britt Johansson. Ingrid Dahlberg, Ns Marina Antfolk-Samuelsson, s, tjg ers. Margareta Åkerlund. 120-141 (129-141 enskilda ärenden)

Gun-Britt Johansson. Ingrid Dahlberg, Ns Marina Antfolk-Samuelsson, s, tjg ers. Margareta Åkerlund. 120-141 (129-141 enskilda ärenden) PROTOKOLL 1(23) Tid: Kl 8:30-12:00 Plats: Förvaltningsbyggnaden, Lokal: Bäcken Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s Anette Lundberg, s Lars-Åke Andersson, v Gun-Britt Johansson, c Ingrid

Läs mer

Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4. Val av ledamot i socialnämndens arbetsutskott 5

Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4. Val av ledamot i socialnämndens arbetsutskott 5 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sid Tillsyn och kontroll av ny lag om detaljhandel med nikotinläkemedel 3 Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4 Val av

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-30 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40

Sammanträdesdatum 2013-01-30 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Sida 1 Sammanträdesdatum 2013-01-30 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande ej 3 Bengt-Göran Henningsson (S), ordförande 3 Jörgen Dimenäs

Läs mer

Kristina Nordström, enhetschef Inger Adolfsson, förvaltningschef Inger Multanen, utvecklingsstrateg Monica Fyrhammar, nämndsekreterare

Kristina Nordström, enhetschef Inger Adolfsson, förvaltningschef Inger Multanen, utvecklingsstrateg Monica Fyrhammar, nämndsekreterare Socialnämnden 2009-06-09 47 Plats och tid Hjernet, 2009-06-09 kl: 13.30 13.55 Beslutande Monica Anderssson (s), ordförande Mosad Saker (s) Elis Karlsson (s), tj ers för Maritha Söderlund (s) Kent Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2009-06-10 104

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2009-06-10 104 Utskottet Lärande och stöd 2009-06-10 104 Plats och tid Verkstaden, Fabriksgatan 5, kl 08.00-11.40 Beslutande Aina Wåhlund, ordförande (S) Lars-Ove Jansson (S) Lisbeth Öjstrand (FP) Margaretha von Wachenfeldt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2007-12-19 135 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 19.30 Beslutande Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Annelie Nyberg

Läs mer

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-16. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-16. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.30 ande Bengt Andersson (C), ordförande Per Gren (S), vice ordförande Kjell-Åke Johansson (KD) ersätter Barbro Lund (KD) Siw Malmsten (FP) Inger Strand (FP) Tomas

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:30. Jan-Olov Häggström (S) Ordf. Camilla Svensson (M)

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:30. Jan-Olov Häggström (S) Ordf. Camilla Svensson (M) Humanistisk nämnd 2011-11-15 1 (14) Plats och tid Beslutande ledamöter Beslutande ersättare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:30 Jan-Olov Häggström (S) Ordf. Camilla Svensson (M)

Läs mer

Datum. Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän m fl David Schanzer-Larsen, förvaltningschef. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Datum. Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän m fl David Schanzer-Larsen, förvaltningschef. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Lönnbron, Ramnäs Hotell & Konferens, Ramnäs kl. 13.00 13.40 ande Andreas Trygg (V) ordförande Carl-Inge Westberg (S) Ann-Marie Lundin (S) Abdul Qorbani (S) Ann-Charlott

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Datum Plats och tid KS-salen, Rådhuset, Köping kl. 13.15 15.30 ande Andreas Trygg (V) ordförande Carl-Inge Westberg (S) Ann-Marie Lundin (S) Abdul Qorbani (S) Birgitta Hedblom

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-02-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Erik Mali (s) Lena Brolin (m) Stefan Algebäck (m), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sammanträdesrum Korallen, Arken Kl 08:30-09:30, 13:00-15:30. Eva Edberg (S) Gunnar Eklöf (V) - 47

Sammanträdesrum Korallen, Arken Kl 08:30-09:30, 13:00-15:30. Eva Edberg (S) Gunnar Eklöf (V) - 47 Omsorgsnämnden 2010-05-11 1 (11) Plats och tid Beslutande ledamöter Sammanträdesrum Korallen, Arken Kl 08:30-09:30, 13:00-15:30. Christina Karlsson (S) ordförande Gunnar Holmberg (S) Anna-Lena Holmström

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-03-05

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-03-05 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.30 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Daniel Backenius (C) Inga Jonsson (C) Håkan Sjöborg (C) Britt-Marie Domeij (M) 18-33 Rune Carlsson (KD) Renée Solstad

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 14 1 Socialnämnden PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 14 1 Socialnämnden PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 14 1 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen, Rådhuset, Karlshamn kl 14:50 16:00. Deltagande (markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande

Läs mer

Socialnämnden 2012.12.12 1

Socialnämnden 2012.12.12 1 Socialnämnden 2012.12.12 1 Plats och tid Sammanträdesrum Verandan, kommunhuset kl 13.30-14.30 Beslutande Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan Karlsson (C) Charlotte

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Plats och tid Kommunhuset, Björnkullasalen kl 19.00 20:15 ande Persson, Reino (s) ordf. 30-39 Friberg, Gun (s) 1:e vice ordf. 30-39 Hellman, Gertrud (m), 2:e vice ordf. 30-39 Eriksson, Lennart (s) 30-39

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2005-10-27 1(10) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00 16.05 Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Ohlsson (fp) Sören Ståhlgren (s) Kurt Enell (kd) Gunnel Elg (kd) Elisabeth

Läs mer

Socialnämnden 2009-05-12 37

Socialnämnden 2009-05-12 37 Socialnämnden 2009-05-12 37 Plats och tid Hjernet, 2009-05-12 kl 13.30 13.45 Beslutande Monica Andersson (s), ordförande Mosad Saker (s) Elis Karlsson (s), tj ers för Maritha Söderlund (s) Kent Nilsson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 20-30 Anette Sandström Sekretess 21

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 20-30 Anette Sandström Sekretess 21 1(15) Plats och tid IFO/Omvårdnadsförvaltningen,, kl. 08.00 12.15 ande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Sonja Höglund (siv), ordförande Gunnar Eriksson (s) Larsgöran Larsson (m) Birgith Schelin (c),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (10) Plats och tid Konferensrummet Uret kl 13.00 16:00 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Peter Agelii (S) Elisabeth Henningsson (S) Yvonne Wendelius (S) Torbjörn Nyholm (S) ersättare för Janet

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15 Socialnämnden 2015-09-17 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-09-17, kl. 9.30-11.30 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, Heby, kl 08.30-13.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M)

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/11 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Eva Edberg (s) - 13 Frits Söderlind (s) 14 Ersättare Frits Söderlind (s) Barbro Olsson (c) Lars-Åke Norman (s) Christina Göransson (kd)

Eva Edberg (s) - 13 Frits Söderlind (s) 14 Ersättare Frits Söderlind (s) Barbro Olsson (c) Lars-Åke Norman (s) Christina Göransson (kd) Omsorgsnämnden 2007-01-10 1 (16) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 13:00-14:50. Beslutande Christina Karlsson (s) Anna-Lena Holmström (c) Gunnar Holmberg (s) Sofia Olsson

Läs mer

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48 Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-04-22 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Stefan

Läs mer

Socialnämnd 2011-03-21 1

Socialnämnd 2011-03-21 1 Socialnämnd 2011-03-21 1 Plats och tid Socialtjänsten 16.00-17.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Bengt Andersson (C), ordf Per Gren (S), vice ordf Siw Malmsten

Läs mer

Protokoll Sida 1 av 23

Protokoll Sida 1 av 23 Protokoll Sida 1 av 23 Plats och tid Polstjernan 9:00-11.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstemän Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Alf Söderlund (S) Elisabeth

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl :25 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl :25 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare 2016-11-23 1(8) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 13.55-15:25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund

Läs mer

SN dnr 10:5/700 hnr 2010:48. Stora Björn, klockan Naeimy Blücher-Johansson (FP), ordf Lars Johansson (S)

SN dnr 10:5/700 hnr 2010:48. Stora Björn, klockan Naeimy Blücher-Johansson (FP), ordf Lars Johansson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid IFO/Omvårdnadsförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, Stora Björn, 2010-02-04 klockan 13.30 16.30 Ordinarieledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Naeimy Blücher-Johansson

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.45 16.00 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.45 16.00 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/9 Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.45 16.00 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP), tjg

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Medborgarkontoret, Östervåla, kl 16.00, 27 maj 2013. Sekreterare Paragrafer 97-114

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Medborgarkontoret, Östervåla, kl 16.00, 27 maj 2013. Sekreterare Paragrafer 97-114 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-13.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Lennart Hognert (C), ersättare för Therese

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Agnetha Persson (C) Torsten Vigre (M)

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Agnetha Persson (C) Torsten Vigre (M) Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 14.00 16.00 Ajournering: kl. 15.00 15.10 Beslutande Krister Olsson (S) ordförande Agnetha Persson (C) Torsten Vigre (M) Övriga

Läs mer

Sammanträdesdag Sida

Sammanträdesdag Sida 2014-01-29 Innehåll SN AU 1 Tillkommande ärenden... 2 SN AU 2 Revisionsrapport gällande granskning av samverkan mellan kommun och landsting avseende psykisk ohälsa bland barn och unga... 3 SN AU 3 Föregående

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 14.25 16.05 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ajournering 15.00-15.07 Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2012-09-24 Anslags nedtagande: 2012-10-16

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2012-09-24 Anslags nedtagande: 2012-10-16 Socialnämnden 2012-09-13 1 (23) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2012-09-13, kl. 9.30-12.05 Gruppsammanträde: 8.00-9.30 Beslutande: Pontus Wessman (MP), ordf Carin Olsson (KD), ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2008-09-24 76 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 19.00 Beslutande Övriga delt Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Annelie

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden (11) Ann-Christin Larsson (KD) tjg för Gunnar Karlsson (C)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden (11) Ann-Christin Larsson (KD) tjg för Gunnar Karlsson (C) Nr Socialnämnden 2010-11-23 1(11) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 23 november 2010 klockan 08.30-12.30 Beslutande Daniel Jensen, ordf. (KD) Kerstin Nordström, v. ordf. (S) Marie Johansson

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2011-03-30 2 SN 35 Dnr 25.11 700 Extra ärende Följande extra ärende godkännes till dagordningen. - Information om att redovisning av stimulansbidrag 2007-2010 har gjorts till Socialstyrelsen.

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2010-01-28 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2010-01-28 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 2010-01-28 1 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren, (s), 2:e vice ordf Ingrid Håkansson,

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdag 2015-04-07 Innehåll 55 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 67 56 Redovisning av delegationsbeslut... 68 57 Anmälan av utskottsprotokoll...

Läs mer

Socialnämnden 2010-06-15. Föredragningslista

Socialnämnden 2010-06-15. Föredragningslista 1 (11) Föredragningslista 107 Val av protokolljusterare 108 Anmälan av övriga ärenden 122 Informationsärenden a. Statistik boenderådet och meddelande om utskrivningsklara från heldygnssjukvård b. Kvarteret

Läs mer