Besluts-, delegations- och beredningsordning för Hälsa och samhälle

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Besluts-, delegations- och beredningsordning för Hälsa och samhälle"

Transkript

1 Besluts-, delegations- och beredningsordning för Hälsa och samhälle Enligt beslut av Fakultetsstyrelsen och Dekanus Revidering beslutad 9 december 2009, att gälla från 1 januari 2010, Dnr HS12-09/1118 Tidigare beslut 2 mars 2007, reviderat att gälla från 1 januari 2008, Dnr HS12-07/192 Fakulteten för Hälsa och samhälle Malmö högskola

2 Innehållsförteckning Sidan Delegation till Fakultetsstyrelsen enligt Mah:s Besluts- och delegationsordning 3 Rektors delegation 10 Besluts-, delegations- och beredningsordning för Dekanus 16 Besluts-, delegations- och beredningsordning för Kanslichef 24 Besluts-, delegations- och beredningsordning för Utbildningsnämnd 28 Besluts-, delegations- och beredningsordning för Nämnd för forskning och forskarutbildningsfrågor (Fun) 30 Besluts-, delegations- och beredningsordning för Anställningsnämnd 32 Besluts-, delegations- och beredningsordning för Enhetschef 33 Besluts-, delegations- och beredningsordning för Studievägledare 40 Besluts-, delegations- och beredningsordning för Högskole- och Studieadministratör 41 Besluts-, delegations- och beredningsordning för Kanslipersonal inklusive Säkerhetsgrupp 42 Samverkan och skyddskommitté. Övriga organ 44 2

3 Delegation till Fakultetsstyrelsen enligt Mah:s Besluts- och delegationsordning ( , reviderad och kompletterad ) Reviderad av HS mars 2007 och november 2007 För att underlätta tolkningen av redovisade beslut förtecknas i det följande de uppgifter som därigenom läggs på områdesstyrelserna. I förteckningen ingår även de uppgifter som enligt högskoleförordningen skall ligga på områdesstyrelser / motsvarande. Förteckningen skall ses som ett underlag för områdesstyrelsernas / motsv arbete med att ta fram sina delar av högskolans samlade besluts- och delegationsordning. I övrigt hänvisas till inledningsavsnittet. Ärende Delegering Delegering Beslut Beredning Utbildning och forskning Beslut i antagningsärenden fattas enligt antagningsordning, fastställd av styrelsen och reviderad , bl a: - Fastställande av särskilda behörighetskrav (kurser) Fakultetsstyrelsen - Utbildningsnämnd UN beredn.organ - Fastställande av antagningstal Fakultetsstyrelsen - Dekanus Enhets-/Kanslichef - Beslut om anstånd Fakultetsstyrelsen Dekanus Enhetschef Studievägledare - Beslut om studieuppehåll Fakultetsstyrelsen Dekanus Enhetschef Studievägledare - Beslut om reservantagning Fakultetsstyrelsen Dekanus Enhetschef Studiead - Mål för yrkesexamina utöver dem som anges i - - Fakultetsstyrelsen Utbildningsnämnd examensordningen - Beslut om individuell studiegång Fakultetsstyrelsen Dekanus Enhetschef Studievägledare - Tillgodoräknande av viss utbildning, grundnivå Fakultetsstyrelsen Dekanus Enhetschef Studievägledare/ Kursansvarig 3

4 Ärende Delegering Delegering Beslut Beredning - Tillgodoräknande av viss utbildning, avancerad nivå Fakultetsstyrelsen Dekanus Enhetschef, utb Enhetschef utb/fo - Tillgodoräknande av viss utbildning, fo-utb Fakultetsstyrelsen Dekanus Kontaktpers. fo-utb Huvudhandledare/ Kontaktpers. fo-utb - Tillgodoräknande av masterkurser i fo-utb Fakultetsstyrelsen Dekanus FUN Huvudhandledare - Beslut om befrielse från obligatoriskt Fakultetsstyrelsen Dekanus Enhetschef Studievägledare utbildningsmoment - Inrättande av kurs Fakultetsstyrelsen - Utbildningsnämnd Utbildn.koordn. - Inrättande av forskarutbildningskurs Fakultetsstyrelsen - Fun Enhetschef - Fastställande av kursplan för forskarutbildningskurser Fakultetsstyrelsen - Fun Enligt uppdrag - Fastställande av kursplan på grund- och avancerad nivå Fakultetsstyrelsen - Utbildningsnämnd Beredning UN - Fastställande av utbildningsplan för - - Fakultetsstyrelsen Utbildningsnämnd utbildningsprogram - Fastställande av allmän studieplan för - - Fakultetsstyrelsen Fun forskarutbildning - Uppföljning av individuell studieplan i fo-utb Fakultetsstyrelsen Fun Dekanus Kontaktpers. fo-utb handledarkollegium - Klassificering av kurser Fakultetsstyrelsen - Dekanus Kansli-/Enhetschef - Utfärdande av utbildningsbevis Fakultetsstyrelsen - Studieadm avd/gf Enhetsch/studadm 4

5 Ärende Delegering Delegering Beslut Beredning - Utfärdande av kursbevis gu/fo Fakultetsstyrelsen Dekanus Enhetschef Studieadm - Utfärdande av examensbevis utb Fakultetsstyrelsen Dekanus Studieadm avd/gf Studieadm - Utfärdande av examensbevis Fo Fakultetsstyrelsen - Dekanus Kanslichef - Utseende av examinatorer grundnivå Fakultetsstyrelsen Dekanus Enhetschef - - Utseende av examinatorer, avancerad nivå Fakultetsstyrelsen Dekanus Enhetschef, utb Enhetschef utb/fo - Utseende av examinatorer, kurs fo-utb Fakultetsstyrelsen Dekanus Enhetschef, fo Enhetschef utb/fo - Antagning av doktorand Fakultetsstyrelsen - Fun Enligt antagningsordning - Tid och plats för disputation Fakultetsstyrelsen - Dekanus Fun - Inför doktorsdisputation utse ordförande, Fakultetsstyrelsen - Fun Huvudhandledare betygsnämnd och fakultetsopponent, fastställa spikningstid samt godkänna förhandsgranskning av avhandlingar - Policy för forskarutbildning - - Fakultetsstyrelsen Fun - Rutiner för forskarutbildning Fakultetsstyrelsen - Fun Kanslichef - Byte av handledare i fo-utb Fakultetsstyrelsen - Fun Enhetschef/ Handledarkollegiet - Indragning och återfående av rätt till handledning - - Fakultetsstyrelsen Fun och andra resurser (fo-utb) 5

6 Ärende Delegering Delegering Beslut Beredning - Antagning av oavlönad docent - - Rektor Dekanus - Utseende av hedersdoktor - - Fakultetsstyrelsen Fun - Medverka till kvalitetsutveckling av forskning Fakultetsstyrelsen - Fun Enligt uppdrag och forskarutbildning Personaladministrativa ärenden Beslut i anställningsärenden fattas enligt anställningsordning för lärare vid Malmö högskola - fastställd av styrelsen med tillägg beslutat av rektor bl a: - Anställningsprofil för professor - - Rektor Dekanus - Anställning av professor och befordran av - - Rektor Dekanus/ lektor till professor samt anställning av Anställningsn. adjungerad professor och gästprofessor i enlighet med HL 3 kap 3 - Anställningsprofil för lektor, forskarassistent Fakultetsstyrelsen - Dekanus Enhets-/Kanslichef och adjunkt - Anställning av lektor och forskarassistent - - Fakultetsstyrelsen Dekanus/Anställningsnämnd - Anställning av adjunkt Fakultetsstyrelsen - Dekanus Kansli-/Enhetschef - Anställning av amanuens, assistent, Fakultetsstyrelsen Dekanus Kansli-/ Enhetschef Enhetschef klinisk assistent och timlärare 6

7 Ärende Delegering Delegering Beslut Beredning - Anställning av gästlärare Fakultetsstyrelsen - Dekanus Enhetschef/ kanslichef - Anställning av doktorand Fakultetsstyrelsen - Dekanus Enhetschef - Befordran av adjunkt till lektor - - Rektor FAK (efter beredning av Dekanus och Anst.nämnd Övriga anställningar - Anställning underställd Fakultetsstyrelsen Fakultetsstyrelsen - Dekanus Kanslichef Övriga personalärenden - Tjänstledighet än fem månader Fakultetsstyrelsen - Dekanus/Kansli-/ Enhetschef < än fem månader Fakultetsstyrelsen Dekanus Enhetschef - - Semester Fakultetsstyrelsen Dekanus Kansli-/Enhetschef - - Inplacering i lön vid nyanställning vid Fakulteten Fakultetsstyrelsen - Dekanus Kansli-/ Enhetschef (Om tänkt lönesättning markant avviker från jämförbar grupp inom Malmö högskola fattar rektor beslut.) - Inplacering i lön för tidsbegränsat anställda lärare/fo Rektor Dekanus Kanslichef Enhetschef - Inplacering i lön för tidsbegränsat anställd kansli- Rektor - Dekanus Kanslichef personal - Beslut om övertid, lärare/forskare Fakultetsstyrelsen - Dekanus Enhetschef 7

8 Ärende Delegering Delegering Beslut Beredning - Beslut om övertid, kanslipersonal Fakultetsstyrelsen Dekanus Kanslichef - - Entledigande, egen begäran Fakultetsstyrelsen - Dekanus - - Omplaceringsärenden inom fakulteten Fakultetsstyrelsen - Dekanus Kanslichef - Utseende av akademiska ledningsuppdrag för Fakultetsstyrelsen - Dekanus Kansli-/Enhetschef lärare under Fakultetsstyrelsen - Utseende av sakkunniga enligt HF 4 kap 21 Fakultetsstyrelsen - Dekanus Enhetschef/Prof. Ekonomiadministrativa ärenden - Beslut om budget (dvs resultatbudget) - - Fakultetsstyrelsen Dekanus/Kanslichef - Beslut om fördelning av ekonomiska resurser Fakultetsstyrelsen - Dekanus Kanslichef inom fakulteten - Upphandlings- och inköpsärenden, se sidan 10 Fakultetsstyrelsen - Dekanus Enhets-/Kanslichef i Rektors delegation - Kontrakt externa medel, upp till kr Fakultetsstyrelsen - Dekanus Enhets-/Kanslichef - Avtal om försåld uppdragsutbildning. Fakultetsstyrelsen - Dekanus Enhetschef Beloppsgränsen för delegation är kr och avtalen ska vara granskade av ekonom vid fakulteten. 8

9 Arbetsordning för Fakultetsstyrelsen Fakultetsstyrelsen har inför Högskolestyrelsen det samlade ansvaret för verksamheten vid Hälsa och samhälle, dvs utbildning på grund- och avancerad nivå, forskarutbildning och forskning. I ansvaret ingår även förvaltning av anslag, personal och lokaler enligt Högskolestyrelsens och Rektors delegation. Enligt Högskolestyrelsens beslut ( , dnr 10-03/196) skall Hälsa och samhälles Fakultetsstyrelse ha följande sammansättning: 11 företrädare för lärarna 3 företrädare för studenterna 3 företrädare för det omgivande samhället Val av ledamöter i Fakultetsstyrelsen regleras i Högskolelagen (2 kap 6 ) och i Högskoleförordningen (3 kap 3, 4 och 11 ). De fackliga organisationerna har rätt att utse var sin företrädare med närvaro- och yttranderätt. Styrelsens ordförande och vice ordförande utses av Rektor bland de ledamöter som företräder det omgivande samhället. Beredningsansvar Fakultetsstyrelsens ordförande Fakultetesstyrelsens ordförande biträds i beredningen av Dekanus, Kanslichef och Arbetsutskott, Utbildningsnämnd och Nämnd för forsknings- och forskarutbildningsfrågor. Arbetsutskott Arbetsutskottet består av ordföranden i Fakultetsstyrelsen, Dekanus, ordföranden i Utbildningsnämnden, ordföranden i Nämnden för forsknings- och forskarutbildningsfrågor, en student (ledamot i FAK) och två lärarrepresentanter (ledamöter i FAK). Arbetsutskottet biträds av kanslichef. Lärarrepresentanterna föreslås av valberedningen och utses av Fakultetsstyrelsen. Arbetsutskottet bereder ärenden till Fakultetsstyrelsens sammanträden samt beslutar i frågor som Fakultetsstyrelsen hänskjuter till Arbetsutskottet. Arbetsutskottets ledamöter, som inte är ledamöter i FAK, har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden. 9

10 Rektors delegation Ärende Beslut Utbildning och forskning Beslut i antagningsärenden fattas enligt antagningsordning, fastställd av styrelsen och reviderad , bl a: - Fastställande av urvalsregler till grundläggande Antagningsnämnd utbildning - Fastställande av vilken standardbehörighet som ska Antagningsnämnd gälla för utbildningsprogram som vänder sig till nybörjare vid högskolan - Sista dag för anmälan om antagning till studier Antagningsnämnd - Beslut om antagning till grundläggande utbildning Antagningsnämnd - Beslut i överklagandeärenden (antagningsärenden) Antagningsnämnd - Beslut om dispenser Antagningsnämnd Lokal examensordning för grundläggande Rektor utbildning - Huvudämne i kandidat- och magisterexamen Rektor - Sista registreringsdag för kurser (andra än Förvaltningschef uppdragsutbildning) - Fastställande av regler för kontroll av erlagd kåravgift Förvaltningschef - Regler vid skriftlig tentamen Förvaltningschef - Mall för kurs- och utbildningsplaner Förvaltningschef - Riktlinjer för studiedokumentation / LADOK Förvaltningschef - Fastställande av formulär för utbildnings-, kurs- Rektor och examensbevis - Läsårets indelning Rektor - Vidare förfarande efter utredning av disciplinärende Rektor 10

11 rörande studerande - Interimistisk avstängning av studerande Rektor - Drift och förvaltning av studerandeadm system Fc; delegerat till chefen för studieadministrativa avdelningen - Övergripande avtal om samarbete med andra Rektor universitet och högskolor, i Sverige och utomlands, rörande studentutbyte - Övriga samarbetsavtal rörande studentutbyte Fc; delegerat till chefen för internationella sekretariatet Organisation och administration - Avslag på begäran om utlämnande av allmän handling Rektor - Avgivande av remissyttrande i ärenden som rör mer Rektor än ett område och / eller är av strategisk betydelse för högskolan och som inte behandlas av styrelsen - Föreskrifter för val till områdesstyrelse / motsvarande Rektor - Föreskrifter för val av ledamöter i beslutande organ Rektor - Ordförande i områdesstyrelse / motsvarande Rektor; på förslag av de lärare som väljer ledamöter - Organisatoriska frågor rörande de gemensamma Förvaltningschef funktionerna samt arbetsordning för gemensamma förvaltningen - Arbetsordning för Bibliotek och IT / BIT Bibliotekschefen - Arbetsordning för Enheten för samverkan med Chefen för EnSam omgivande samhälle / EnSam - Riktlinjer och direktiv för diarium, arkivbildning Förvaltningschef och arkivvård - Fastställande av diarieplan och arkivbildningsplan Förvaltningschef - Övergripande informationsstrategier Rektor Plan, byggnader och lokaler - Lokalisering, yttre samband och miljö Rektor Tecknande av lokalhyresavtal: (Över 10 milj kr / år och avtal samt beslut om Styrelsen utredningskostnader som kan leda till sådana avtal ) 1 10 milj kr / år och avtal Förvaltningschef 11

12 Under 1 milj kr / år och avtal Chefen för Plan och lokalavdelningen - Upplåtelse av lokaler till områden och arbetsenheter Fc; delegerat till chefen för Plan och lokalavdelningen - Beställning av ombyggnader eller andra lokalförsörjningsåtgärder: Över 1 milj kr Rektor 0,5 1 milj kr Förvaltningschef Under 0,5 milj kr Chefen för Plan och lokalavdelningen - Utrustning och inredning vid större ny- och ombyggnadsprojekt: Över 5 milj kr Rektor 2 5 milj kr Förvaltningschef Under 2 milj kr Chefen för Plan och lokalavdelningen - Säkerhetsfrågor för högskolan Rektor Personaladministrativa ärenden Beslut i anställningsärenden fattas enligt anställningsordning för lärare vid Malmö högskola - fastställd av styrelsen med tillägg beslutat av rektor bl a: - Anställningsprofil för professor Rektor - Anställning av professor och befordran av Rektor lektor till professor samt anställning av adjungerad professor och gästprofessor i enlighet med HL 3 kap 3 - Avbrytande av tillsättning samt överklaganden av Rektor anställningar rörande lärare Övriga anställningar - Anställning som chef för Gemensam Rektor förvaltning, BIT samt EnSam - Avbrytande av tillsättning samt överklaganden av Rektor anställningar rörande chef för Gemensam förvaltning, BIT samt EnSam - Rekrytering med viss inriktning Förvaltningschef i samråd med berörd chef för BIT, 12

13 inom gemensamma funktioner EnSam eller avdelning inom Gemensam förvaltning - Anställning och anställningsavtal Förvaltningschef; delegerat till berörd chef för BIT, inom gemensamma funktioner EnSam eller avdelning inom Gemensam förvaltning - Avbrytande av tillsättning av, samt överklaganden Förvaltningschef av anställningar av annan personal än lärare och chef för Gemensam förvaltning, BIT samt EnSam Övriga personalärenden - Tjänstledighet längre tid än ett år för professor Rektor - Tjänstledighet och semester vid gemensamma Fc; delegerat till berörd chef för funktioner BIT, EnSam eller funktioner avdelning inom Gemensam förvaltning - Regler för arvoden till sakkunniga och regler för Rektor uppdragstillägg - Fastställande av kostnadsramar och andra direktiv Rektor avseende lokala löneförhandlingar samt tecknande av avtal med arbetstagarorganisationerna - Ändring av lönevillkor under pågående anställning Förvaltningschef (om ej i enlighet med fastställda beslut) - Ändrade anställningsvillkor för lektor och Rektor adjunkt under pågående anställning - Inplacering i lön vid nyanställning vid Fc i samråd med berörd chef för BIT, EnSam eller avdelning gemensamma funktioner inom gemensam förvaltning. Om tänkt lönesättning markant avviker från jämförbar grupp inom Malmö högskola fattar rektor beslut. - Entledigande, egen begäran, vid gemensamma Förvaltningschef; delegerat till berörd chef för BIT, funktioner EnSam eller avdelning inom Gemensam förvaltning - Uppsägning och avsked samt övriga frågor som Rektor gäller anställningstrygghet - Skiljande från anställning p g personliga skäl, dock ej provanställning, avgörs av högskolans personalansvarsnämnd 13

14 - Beslut att kvarstå efter uppnådd pensionsålder Rektor samt beslut om pensionsersättning - Omplaceringsärenden mellan områden och Förvaltningschef gemensamma funktioner - Uppdrag som områdesprefekt och dekanus Rektor - Utseende av lärarrepresentanter som ledamöter i Rektor gemensamma nämnder och kommittéer - Dispens om högre uttag av övertid och mertid Förvaltningschef enligt gällande bestämmelser - Övergripande arbetsmiljöfrågor Rektor - Drift och förvaltning av personaladministrativa system Förvaltningschef; delegerat till personalchefen Ekonomiadministrativa ärenden - Attestordning Rektor - Firmatecknare Rektor - Beslut om investeringsbudget Rektor; efter förslag från resp områdesstyrelse /Fakultetsstyrelse Budget för högskolegemensamma ändamål: - Gemensam förvaltning Förvaltningschef - Bibliotek och IT / BIT Bibliotekschefen - Enheten för samverkan med omgivande samhälle / Chefen för EnSam EnSam - Kontrakt externa medel, över kr Rektor (För RUC gäller särskild ordning) - Föreskrifter om avsättning till gemensamma Rektor overheadkostnader och lokalkostnadsuttag - Mottagande av gåvor och donationer till högskolan Rektor - Drift och förvaltning av ekonomiadministrativa system Fc; delegerat till ekonomichefen Delegationsordning avseende upphandlings- och inköpsärenden Typ av inköpsärende Förfrågan Beslut Avtal/kontrakt/beställning DIREKTA RAMAVTAL - där alla kan avropa Över tröskelvärdet Rektor Rektor Fc & Inköpsek 14

15 Under tröskelvärdet Fc Fc Avdc & Inköpsek INDIREKTA RAMAVTAL - en avropar men alla berörs Över tröskelvärdet Rektor Rektor Fc & Inköpsek Under tröskelvärdet Fc Fc Avdc & Inköpsek (RAM)AVTAL/KONTRAKT - vissa avropar & vissa berörs Över tröskelvärdet Rektor Rektor Omrc / Fc & Inköpsek Under tröskelvärdet Omrc / Fc Omrc / Fc Avdc & Inköpsek OFFERTER/BESTÄLLNINGAR - Inom upphandlat avtal Över tröskelvärdet Avdc ****** Avdc & Inköpsek Under tröskelvärdet Avdc ****** H-läggare & Inköpsek Av beslutet skall framgå vem som får i uppdrag att upprätta avtal/kontrakt/beställning. Samtliga avtal/kontrakt/beställningar undertecknas av två i förening. Områdeschef innefattar också chef för Bibliotek och IT / BIT samt chef för Enhet för samverkan med omgivande samhälle / EnSam. 15

16 Besluts-, delegations- och beredningsordning för Dekanus Hälsa och samhälle leds under Fakultetsstyrelsen och Rektor av Dekanus som utses av Rektor. Rektor utser även Prodekanus. Dekanus har det operativa ledningsansvaret inom Hälsa och samhälle och svarar under ordföranden för beredning och verkställighet av ärenden och beslut i Fakultetsstyrelsen. I Dekanus beredningsuppgift ingår förhandlingsansvar enligt MBL. Ärende Delegering Delegering Beslut Beredning Utbildningsfrågor - Fastställande av behörighetskrav (kurser) Fakultetsstyrelsen Dekanus Utbildningsnämnd UN beredn.organ - Fastställande av antagningstal Fakultetsstyrelsen - Dekanus Enhets-/Kanslichef - Inrättande av kurs Fakultetsstyrelsen Dekanus Utbildningsnämnd UN beredn.organ - Klassificering av kurser Fakultetsstyrelsen - Dekanus Kansli-/Enhetschef - Beslut om anstånd Fakultetsstyrelsen Dekanus Enhetschef Studievägledare - Beslut om studieuppehåll Fakultetsstyrelsen Dekanus Enhetschef Studievägledare - Beslut om reservantagning Fakultetsstyrelsen Dekanus Enhetschef Studieadm - Beslut om befrielse från obligatoriskt Fakultetsstyrelsen Dekanus Enhetschef Studievägledare/ utbildningsmoment Enhetschef/Kursansv - Tillgodoräknande av viss utbildning, grundnivå Fakultetsstyrelsen Dekanus Enhetschef Studievägledare/ Kursansvarig - Tillgodoräknande av viss utbildning, avancerad nivå Fakultetsstyrelsen Dekanus Enhetschef, utb Enhetschef utb/fo - Tillgodoräknande av viss utbildning, fo-utb Fakultetsstyrelsen Dekanus Kontaktpers. fo-utb Huvudhandledare/ Kontaktpers. fo-utb 16

17 Ärende Delegering Delegering Beslut Beredning - Tillgodoräknande av masterkurser i fo-utb Fakultetsstyrelsen Dekanus FUN Huvudhandledare - Beslut om individuell studiegång Fakultetsstyrelsen Dekanus Enhetschef Studievägledare - Utfärdande av utbildningsbevis Fakultetsstyrelsen Dekanus Antagningsenheten Enhetschef/studadm - Utfärdande av examensbevis Fakultetsstyrelsen Dekanus Antagningsenheten Studieadminitratör - Utfärdande av kursbevis gu/fo Fakultetsstyrelsen Dekanus Enhetschef Studieadm - Utseende av examinatorer grundnivå Fakultetsstyrelsen Dekanus Enhetschef Studadm - Utseende av examinatorer avancerad nivå/fo Fakultetsstyrelsen - Dekanus Enhetschef - Uppföljning av individuell studieplan i fo-utb Fakultetsstyrelsen Fun Dekanus Kontaktpers. fo-utb handledarkollegium - Tid och plats för disputation Fakultetsstyrelsen - Dekanus Fun - Medverka till kvalitetsutveckling av forskning Fakultetsstyrelsen - Fun Dekanus och forskarutbildning Personaladministrativa ärenden - Anställning underställd Fakultetsstyrelsen Fakultetsstyrelsen - Dekanus Kanslichef - Anställningsprofil för lektor, forskarassistent Fakultetsstyrelsen - Dekanus Enhets-/Kanslichef och adjunkt - Anställning av lektor och forskarassistent - - Fakultetsstyrelsen Dekanus/Anställningsnämnd 17

18 Ärende Delegering Delegering Beslut Beredning - Anställning av adjunkt Fakultetsstyrelsen - Dekanus Enhetschef - Anställning av amanuens, assistent, Fakultetsstyrelsen Dekanus Kansli-/ Enhetschef Enhetschef klinisk assistent och timlärare - Anställning av gästlärare Fakultetsstyrelsen - Dekanus Enhetschef/ kanslichef - Anställning av doktorand Fakultetsstyrelsen - Dekanus Fun/Enhetschef - Befordran av adjunkt till lektor - - Rektor FAK (efter beredning av Dekanus och Anst.nämnd Övriga personalärenden - Tjänstledighet än fem månader Fakultetsstyrelsen - Dekanus/kansli- Enhetschef chef < än fem månader Fakultetsstyrelsen Dekanus Kansli-/Enhetschef - - Semester Fakultetsstyrelsen Dekanus Enhets-/Kanslichef - - Årliga löneförhandlingar (RALS) inom Rektor - Dekanus Kanslichef beslutade ramar (Enhetschef) - Inplacering i lön vid nyanställning vid Fakulteten Fakultetsstyrelsen - Dekanus Kansli-/ Enhetschef (Om tänkt lönesättning markant avviker från jämförbar grupp inom Malmö högskola fattar rektor beslut.) - Inplacering i lön för tidsbegränsat anställda lärare/fo Rektor Dekanus Kanslichef Enhetschef 18

19 Ärende Delegering Delegering Beslut Beredning - Inplacering i lön för tidsbegränsat anställd kansli- Rektor - Dekanus Kanslichef personal - Entledigande, egen begäran Fakultetsstyrelsen - Dekanus - - Omplaceringsärenden inom fakulteten Fakultetsstyrelsen - Dekanus Kanslichef - Utseende av akademiska ledningsuppdrag för Fakultetsstyrelsen - Dekanus Kansli-/Enhetschef lärare under Fakultetsstyrelsen - Utseende av sakkunniga enligt HF 4 kap 21 Fakultetsstyrelsen - Dekanus Enhetschef/Professor - Kompetensutveckling för lärare Rektor - Dekanus Enhetschef - Beslut om övertid, lärare/forskare Fakultetsstyrelsen - Dekanus Enhetschef - Beslut om övertid, kanslipersonal Fakultetsstyrelsen Dekanus Kanslichef - Ekonomiadministrativa ärenden - Bereder och verkställer ekonomi, budget och Rektor - Dekanus Kanslichef/Ekonomiresultatuppföljning ansvariga - Upphandlings- och inköpsärenden, se sidan 10 Fakultetsstyrelsen - Dekanus Enhets-/Kanslichef i Rektors delegation - Kontrakt externa medel, upp till kr Fakultetsstyrelsen - Dekanus Enhets-/Kanslichef 19

20 Ärende Delegering Delegering Beslut Beredning - Avtal om försåld uppdragsutbildning. Fakultetsstyrelsen - Dekanus Enhetschef Beloppsgränsen för delegation är kr och avtalen ska vara granskade av fakultetens ekonom vid fakulteten. Arbetsmiljöansvar Ansvaret för det löpande arbetsmiljöarbetet innebär att man på respektive område/fakultet inom Högskolan finner en lämplig och en välfungerande organisation för arbetsmiljöarbetet och ser till att det Systematiska arbetsmiljöarbetet enligt AFS 2001:1 efterlevs. Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär i stora drag följande: - Ansvar för samverkan med personal och Rektor - Dekanus Kansli-/Enhetschef berörda skyddsombud och studerandeombud när det gäller arbetsmiljön. - Ansvar för att genomföra årliga medarbetar- och Rektor - Dekanus/Kansli-/ - lönesamtal Enhetschef - Ansvar för arbetsfördelning när det gäller Rektor - Dekanus Enhets-/Kanslichef arbetsmiljöarbete och kontroll av att arbetet fungerar - Ansvar för att följa upp föreskrifter från Rektor Dekanus Kanslichef/ Arbetsmiljöverket som berör Fakulteten, beställa Enhetschef med labansvar dem och dela ut till berörda. - - Ansvar för erforderlig utbildning och Rektor Dekanus Kanslichef (för kansli) Kanslichef information av personal inom arbetsmiljöområdet Enhetschef som är nödvändig. - Ansvar för årlig inventering av risker och Rektor Dekanus Kanslichef Husansvarig/ brister i arbetsmiljön. Personalansvariga 20

21 Ärende Delegering Delegering Beslut Beredning - Ansvar för upprättande och uppföljning av Rektor - Dekanus Kanslichef handlingsplaner för arbetsmiljöarbetet. - Ansvar för uppföljning, utredning och Rektor Dekanus Personalhandlägg. rapportering av arbetsskador och tillbud. - Ansvar för årsvis uppföljning och redovisning Rektor Dekanus Personalhandlägg. av sjukfrånvaro, personalomsättning, förtidspensionering mm. - Ansvar för introduktion av nyanställda. Rektor Dekanus Kanslichef (kansliet)/ Personalhandläggare Enhetschef - Ansvar för att personal och studenter Rektor Dekanus Enhets-/Kanslichef informeras om risker i arbetet och hur arbetet (för kansliet) ska utföras för att inte personal/studenter ska drabbas av olycka eller arbetsskada. - Ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering. Rektor Dekanus Kansli-/Enhetschef Personalhandlägg. - Ansvar för att besiktningar, underhåll och inköp Rektor Dekanus Kansli-/Enhetschef av utrustning, planeras och följs upp med arbetsmiljöansvar för lab. Jämställdhets- och mångfaldsplan Styrande lagar och regelverk - Lag (2002:293) om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning - EU-direktivet 2000/78/EG - Diskrimineringslag SFS 2008:567 Nedanstående handlingsplaner, riktlinjer och policydokument skall vara välkända och i förekommande fall användas i det löpande arbetet på Malmö högskola - Handlingsplan angående Malmö högskolas skyldighet att utreda olika former av trakasserier och kränkningar Dnr. Mahr /652 21

22 - Riktlinjer för förebyggande av hot/våld inom högskolan (se Kris- och beredskapsplaner, handlingsplaner) Studenters rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola, Beslut Åtgärdsplan för utifrån lagen om likabehandling av studenter, Beslut, åtgärdsplan Dnr.Mahr /328 - Utredningsförfarande avseende lagen om likabehandling av studenter, Dnr.Mahr.10-03/29 Ansvarsfördelning och organisation av Jämställdhets- och mångfaldsarbetet inom Malmö högskola Ansvarsfördelningen är följande: Rektor, Dekanus, Kanslichef, enhetschef och medarbetare Arbetsordning, organisation Rektor har det övergripande och yttersta ansvaret för jämställdhets- och mångfaldsarbetet på Malmö högskola. Årligen skall de övergripande långsiktiga målen enligt denna plan diskuteras i Rektors ledningsgrupp. Rektor fastställer slutligen delmål i planen inför det kommande arbetsåret. En central arbetsgrupp för jämställdhets- och mångfaldsplanen skall vara stödjande och uppföljande i arbetsprocessen. Den centrala arbetsgruppen skall vara sammansatt med representation från alla områdena/fakulteterna och från personalorganisationerna. Det skall också finnas representant från högskolans ledning med ansvar utifrån lagen om likabehandling av studenter. Jämställdhets- och mångfaldsplanen skall utvärderas och revideras varje år. Utvärderingen skall ske utifrån övergripande långsiktiga mål, regelverk och handlingsplaner och skall genomföras i samverkan mellan den centrala arbetsgruppen, Rektor och områdeschefer/dekaner. Handlingsplaner Det skall dels finnas en central handlingsplan för hela Malmö högskola dels områdesspecifika handlingsplaner för jämställdhets- och mångfaldsarbetet. Handlingsplanerna, såväl den centrala som de områdesspecifika, skall konkretiseras utifrån de övergripande långsiktiga målen (se nästa sida). Delmålen i handlingsplanerna skall beskrivas i form av planerade åtgärder. Det skall, för varje åtgärd framgå vem som är ansvarig och vilka tidsramar man arbetar efter. Områdesspecifika handlingsplaner Områdeschef har det övergripande ansvaret för jämställdhets- och mångfaldsarbetet inom sitt område. Områdena samt Gemensam förvaltning och Bibliotek och IT skall årligen ta del av den övergripande Jämställdhets- och mångfaldsplanen för Malmö högskola och genomföra områdesvisa handlingsplaner. De områdesvisa handlingsplanerna skall prioritera områdesspecifika delmål som man anser betydelsefulla och viktiga att arbeta med på området. Cheferna på de berörda områdena skall organisera arbetet och ansvara för områdets årliga utvärdering av handlingsplanerna. Plan för kvalitetsarbete I föreliggande Kvalitetsplan för utbildningen på Malmö högskola har fem konkreta teman prioriterats för de tre närmaste åren. Dessa teman är Introduktion, Kurs- och programutvärderingar, Bedömning av studenternas prestationer, Lärande för arbetslivet - Verksamhetsförlagd utbildning, 22

23 Uppföljning av studenterna under och efter utbildningen. Dessa är områden, som studenterna i studentbarometern Malmöstudent 2004 haft synpunkter på. Genom att tillsammans på alla nivåer - systematiskt arbeta med dessa teman, kommer utbildningen och därmed studenternas lärande att påverkas redan i en nära framtid. Underlag för plan för kvalitetsarbete inom utbildningen Följande dokument är speciellt viktiga som underlag för plan för kvalitetsarbete inom utbildningen : - av Riksdag och regering uttalad målsättning för Malmö högskola (1999) och Högskolan i Malmö Slutbetänkande (1996). - propositionen 1999/2000:28 Studentinflytande och kvalitetsutveckling. - Högskoleverkets bedömargrupps rekommendationer avseende kvalitetsarbetet vid Malmö högskola (2001). - proposition 2001/02:15 Den öppna högskolan. - Högskoleverkets ämnes- och programutvärderingar lag om likabehandling av studenter i högskolan (SFS 2001:1286, ändrad 2003:311). - Högskolelag och Högskoleförordning (UFB 3 Universitet och högskolor 2004/2005). - rapport från Rekryteringsdelegationen Dnr 22/04 Breddad rekrytering. - Studenterna vid Malmö högskola. Barometer Under perioden kommer ytterligare dokument tillkomma som är av betydelse för kvalitetsarbetet. Särskilt ska nämnas propositionen Ny värld, ny högskola. Kvalitetsarbetets organisation och ansvar Det övergripande ansvaret för Malmö högskolas kvalitetsarbete under högskolans styrelse har Rektor. För att samordna kvalitetsarbete finns en Koordinator för kvalitetsfrågor och utvecklingsarbete. Grundutbildningsberedningen bereder Kvalitetsfrågor inom grundutbildningen och Forsknings- och forskarutbildningsberedningen bereder Kvalitetsfrågor inom forskarutbildningen. Varje fakultet och enhet har sin egen profil för kvalitetsarbetet med utgångspunkt i dess verksamhet och förutsättningar. Dekanus svarar under Fakultetsstyrelsen för kvalitetsarbetet på respektive utbildningsområde. På Bibliotek och IT, Gemensam förvaltning och Samverkansenheten svarar enhetschef respektive förvaltningschef för kvalitetsarbetet. 23

24 Besluts-, delegations- och beredningsordning för Kanslichef Till sitt förfogande har Dekanus ett kansli som leds av en kanslichef som ansvarar för fakultetens personal- och ekonomiadministration, diarium, kontakter med centrala IT-funktionen, information, studievägledning, studieadministration och teknisk service inklusive lokalvård. Kanslichefen har därutöver personal- och arbetsmiljöansvar för kansliets personal samt svarar efter Dekanus bestämmande för att kansliet bereder och handlägger ärenden till Fakultetsstyrelse, Anställningsnämnd, Nämnd för forsknings- och forskarutbildningsfrågor, Utbildningsnämnd, Samverkansgrupp och Jämställdhetsgrupp. Ärende Delegering Delegering Beslut Beredning Utbildning och forskning - Fastställande av antagningstal Fakultetsstyrelsen - Dekanus Enhets-/Kanslichef - Klassificering av kurser Fakultetsstyrelsen - Dekanus Kansli-/Enhetschef - Fastställande av studieplaner för Fakultetsstyrelsen - Fun Kanslichef forskarutbildning - Uppföljning av individuell studieplan i fo-utb Fakultetsstyrelsen Fun Dekanus Kontaktpers fo-utb handledarkollegium - Utfärdande av examensbevis Fo Fakultetsstyrelsen - Dekanus Kanslichef - Rutiner för forskarutbildning Fakultetsstyrelsen - Fun Kontaktpers fo-utb Personaladministrativa ärenden - Övergripande personalansvar, lednings- Rektor Dekanus Kanslichef Personalhandlägg. samt arbetsgivaransvar för kansliet - Anställning underställd Fakultetsstyrelsen Fakultetsstyrelsen - Dekanus Kanslichef 24

25 Ärende Delegering Delegering Beslut Beredning - Anställningsprofil för lektor, forskarassistent Fakultetsstyrelsen - Dekanus Enhets-/Kanslichef och adjunkt - Anställning av amanuens, assistent, Fakultetsstyrelsen Dekanus Kansli-/ Enhetschef Enhetschef klinisk assistent, vissa gästlärare och timlärare - Tjänstledighet än fem månader Fakultetsstyrelsen - Dekanus - < än fem månader Fakultetsstyrelsen Dekanus Kansli-/Enhetschef - - Semester Fakultetsstyrelsen Dekanus Kansli-/Enhetschef - - Årliga löneförhandlingar (RALS) inom Rektor - Dekanus Kanslichef beslutade ramar (Enhetschef) - Inplacering i lön vid nyanställning vid Fakulteten Fakultetsstyrelsen - Dekanus Kansli-/ Enhetschef (Om tänkt lönesättning markant avviker från jämförbar grupp inom Malmö högskola fattar rektor beslut.) - Inplacering i lön för tidsbegränsat anställda lärare/fo Rektor Dekanus Kanslichef Enhetschef - Inplacering i lön för tidsbegränsat anställd kansli- Rektor - Dekanus Kanslichef personal - Omplaceringsärenden inom Fakulteten Fakultetsstyrelsen - Dekanus Kanslichef - Utseende av akademiska ledningsuppdrag för Fakultetsstyrelsen - Dekanus Kansli-/Enhetschef lärare under Fakultetsstyrelsen - Beslut om övertid, kanslipersonal Fakultetsstyrelsen Dekanus Kanslichef - 25

26 Ärende Delegering Delegering Beslut Beredning Arbetsmiljöansvar - Ansvar för samverkan med personal och Rektor - Dekanus Kansli-/Enhetschef berörda skyddsombud och studerandeombud när det gäller arbetsmiljön. - Ansvar för att genomföra årliga medarbetar- och Rektor - Dekanus/Kansli-/ - lönesamtal Enhetschef - Ansvar för arbetsfördelning när det gäller Rektor - Dekanus Enhets-/Kanslichef arbetsmiljöarbete och kontroll av att arbetet fungerar - Ansvar för att följa upp föreskrifter från Rektor Dekanus Kanslichef - Arbetsmiljöverket som berör Fakulteten, beställa dem och dela ut till berörda. - Ansvar för den erforderliga utbildning och Rektor Dekanus Kanslichef Enhetschef information av personal inom arbetsmiljöområdet som är nödvändig. - Ansvar för årlig inventering av risker och Rektor Dekanus Kanslichef Husansvarig/ brister i arbetsmiljön. Personalansvariga - Ansvar för upprättande och uppföljning av Rektor - Dekanus Kanslichef handlingsplaner för arbetsmiljöarbetet. - Ansvar för uppföljning, utredning och Rektor Dekanus Kanslichef Personalhandlägg. rapportering av arbetsskador och tillbud. - Ansvar för årsvis uppföljning och redovisning Rektor Dekanus Kanslichef Personalhandlägg. av sjukfrånvaro, personalomsättning, förtidspensionering mm. 26

27 Ärende Delegering Delegering Beslut Beredning - Ansvar för introduktion av nyanställda. Rektor Dekanus Kanslichef (kansliet)/ Personalhandläggare/ Enhetschef Registrator - Ansvar för att personal och studenter Rektor Dekanus Enhets-/Kanslichef Säkerhetsgrupp informeras om risker i arbetet och hur arbetet (för kansliet) ska utföras för att inte personal/studenter ska drabbas av olycka eller arbetsskada. - Ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering. Rektor Dekanus Kanslichef/ Personalhandlägg. Enhetschef - Ansvar för att besiktningar, underhåll och inköp Rektor Dekanus Kansli-/Enhetschef Husansvarig av utrustning, planeras och följs upp med arbetsmiljöansvar för lab. - Löpande arbetsmiljöansvar inom kansliet Rektor Dekanus Kanslichef - Ekonomiadministrativa ärenden - Upphandlings- och inköpsärenden, se sidan 10 Fakultetsstyrelsen - Dekanus Enhets-/Kanslichef i Rektors delegation - Beslut om fördelning av ekonomiska resurser Fakultetsstyrelsen - Dekanus Kanslichef inom Fakulteten - Kontrakt externa medel, upp till kr Fakultetsstyrelsen - Dekanus Enhets-/Kanslichef - Beslut om budget (dvs resultatbudget) - - Fakultetsstyrelsen Dekanus/Kanslichef - Bereder och verkställer ekonomi, budget och Rektor - Dekanus Kanslichef/Ekonomresultatuppföljning ansvariga - Lokal- och utrustningsansvar Rektor Dekanus Kanslichef Husansvarig 27

28 Besluts-, delegations- och beredningsordning för Utbildningsnämnd (Un) Utbildningsnämnden bereder ärenden till Fakultetsstyrelsen som avser utbildningen på grund- och avancerad nivå. Nämnden skall: - Förankra sitt utvecklingsarbete i verksamheten. - Verka för att fakultetens utbildningar på grund och avancerad nivå är relevant utformade både med avseende på akademisk nivå och samhällsnytta. - Sträva efter att skapa en gemensam pedagogisk grundsyn och värdegemenskap samt stödja, samordna och synliggöra den pedagogiska utvecklingen vid fakulteten. - Föreslå utveckling av fakultetens utbildningsutbud och profilering med beaktande av synergieffekter mellan utbildningsprogram, effektiv resursanvändning och kvalitet. - Verka för att de kurser och andra moment som ingår i utbildningarna samordnas pedagogiskt och studieorganisatoriskt. - Säkerställa progression i utbildningarna samt verka för att högsta möjliga kvalitet uppnås inom utbildningarna, innefattande åtgärder av kvalitetsutvecklande och kvalitetssäkrande karaktär. - Aktivt främja utbildningarnas internationalisering. - I övrigt bereda frågor angående utbildning samt på Fakultetsstyrelsens delegation eller uppdrag handlägga de ärenden som överlämnas till nämnden. I fråga om program och kurser på grund och avancerad nivå skall nämnden: - Identifiera och utveckla de gemensamma kunskapsavsnitten inom utbildningarna, bl a med hänsyn till studenternas framtida samverkan i yrkeslivet. - Initiera och verka för att utbildningar som svarar mot samhällets behov utvecklas på flervetenskaplig grund med utnyttjande av fakultetens samlade resurser. I Utbildningsnämnden ingår 2 studentrepresentanter, 2 externa ledamöter och 3 medarbetare (varav minst två är disputerade). Två fackliga representanter samt samtliga utbildningskoordinatorer adjungeras. Externa ledamöter och medarbetare utses av Fakultetsstyrelsen på förslag från Dekanus. Studentkåren utser två representanter. Personalorganisationerna har närvaro- och yttranderätt. Dekanus utser ordförande. Som fast beredningsorgan till Un finns en beredningsgrupp. I beredningsgruppen ingår samtliga utbildningskoordinatorer, en studentrepresentant och ordförande i Utbildningsnämnden är ordförande. Beredningsgruppen skall på Utbildningsnämndens uppdrag: - Granska och föreslå ändringar i kursplaner på grundnivå; såväl programkurser som enstaka kurser. - Granska och föreslå ändringar i kursplaner på avancerad nivå; såväl programkurser som enstaka kurser. - Granska överensstämmelsen mellan utbildningsprogrammens utbildningsplaner och deras kursplaner. - Kontrollera att kursplanerna är anpassade till såväl lagar och förordningar som de styrdokument som beslutats vid Malmö högskola eller vid Fakulteten för Hälsa och samhälle. - I övrigt utarbeta förslag i frågor om utveckling av fakultetens utbildningsutbud. Som ytterligare stöd finns en Kursplanegrupp som har en rådgivande och granskande roll i frågor rörande kursplaner. 28

29 Ärende Delegering Delegering Beslut Beredning - Kvalitetshöjande satsningar inom utbildningen Fakultetsstyrelsen - Utbildningsnämnd UN beredn.organ - Utvecklande av instrument för kvalitetssäkring Fakultetsstyrelsen - Utbildningsnämnd Kvalitetsgrupp - Åtgärder för att stärka utbildningens internatio- Fakultetsstyrelsen - Utbildningsnämnd UN beredn.organ nalisering - Fastställande av kursplaner på grund- och Fakultetsstyrelsen - Utbildningsnämnd Beredning UN avancerad nivå - Översyn och revidering av kursplaner och Fakultetsstyrelsen - Utbildningsnämnd Kursplanegrupp litteraturlistor - Remissinstans för utbildningsfrågor Fakultetsstyrelsen - Utbildningsnämnd - - Fastställande av behörighetskrav för kurs Fakultetsstyrelsen - Utbildningsnämnd UN beredn.organ - Fastställande av särskilda behörighetskrav Fakultetsstyrelsen - Utbildningsnämnd UN beredn.organ för kurser - Inrättande av kurs Fakultetsstyrelsen - Utbildningsnämnd UN beredn.organ - Mål för yrkesexamina utöver dem som - - Fakultetsstyrelsen Utb-nämnd anges i examensordningen - Fastställande av utbildningsplan för - - Fakultetsstyrelsen Utb-nämnd utbildningsprogram 29

30 Besluts-, delegations- och beredningsordning för Nämnd för forsknings- och forskarutbildningsfrågor (Fun) Nämnden för forsknings- och forskarutbildningsfrågor bereder ärenden till Fakultetsstyrelsen som avser forskning och forskarutbildning samt beslutar på Fakultetsstyrelsens uppdrag i ärenden enligt gällande delegation. Nämnden för forsknings- och forskarutbildningsfrågor består av Dekanus och fakultetens professorer. Dekanus skall vara ordförande och vice ordförande utses inom Nämnden. Kanslichefen är kontaktperson för forskarutbildningen. Studentkåren utser två ordinarie representanter och en suppleant och har närvarorätt vid samtliga sammanträden. Dessutom har personalorganisationerna närvaro- och yttranderätt. Ärende Delegering Delegering Beslut Beredning - Fastställande av allmän studieplan för forskarutbildning - - Fakultetsstyrelsen Fun - Uppföljning av individuell studieplan i fo-utb Fakultetsstyrelsen Fun Dekanus Kanslichef/Handledarkollegiet - Inrättande av forskarutbildningskurs Fakultetsstyrelsen - Fun Enhetschef - Fastställande av kursplaner förforskarutbildningskurser Fakultetsstyrelsen - Fun Enligt uppdrag - Inför doktorsdisputation utse ordförande, Fakultetsstyrelsen - Fun Huvudhandledare betygsnämnd och fakultetsopponent, fastställa spikningstid samt godkänna förhandsgranskning av avhandlingar - Tid och plats för disputation Fakultetsstyrelsen - Dekanus Fun - Medverka till kvalitetsutveckling av forskning Fakultetsstyrelsen - Fun Dekanus och forskarutbildning - Antagning av doktorand Fakultetsstyrelsen - Fun - 30

31 Ärende Delegering Delegering Beslut Beredning - Anställning av doktorand Fakultetsstyrelsen - Dekanus Enhetschef - Anställningsprofil för doktorandanställningar Fakultetsstyrelsen - Fun - - Policy för forskarutbildning - - Fakultetsstyrelsen Fun - Rutiner för forskarutbildning Fakultetsstyrelsen - Fun Kanslichef - Byte av handledare i fo-utb Fakultetsstyrelsen - Fun Enhetschef/ Handledarkollegiet - Indragning och återfående av rätt till handledning - - Fakultetsstyrelsen Fun och andra resurser (fo-utb) - Utseende av hedersdoktor - - Fakultetsstyrelsen Fun 31

32 Besluts-, delegations- och beredningsordning för Anställningsnämnd Anställningsnämnden bereder de anställningar som ska beslutas av Dekanus eller Fakultetsstyrelsen samt de anställnings- och befodringsärenden som skall beslutas av högskolans Rektor efter tillstyrkan av Fakultetsstyrelsen. För Anställningsnämnden finns bestämmelser i Högskoleförordningen 4 kap och i Malmö högskolas anställningsordning, , dnr 15-99/407. Nämnden har 5 ledamöter varav 1 utses av studentkåren och övriga 4 av Fakultetsstyrelsen. För vardera ledamot utses personlig ersättare. Dekanus är ordförande i Anställningsnämnden. Ärende Delegering Delegering Beslut Beredning - Anställning av lektor, forskarassistent och - - Fakultetsstyrelsen Dekanus/Anställvissa gästlärare ningsnämnd - Befordran av adjunkt till lektor - - Rektor FAK (efter beredning av Dekanus och Anst.nämnd 32

33 Besluts-, delegations- och beredningsordning för Enhetschef Ärende Delegering Delegering Beslut Beredning Utbildning och forskning - Fastställande av antagningstal Fakultetsstyrelsen - Dekanus Enhets-/Kanslichef - Inrättande av kurs Fakultetsstyrelsen Dekanus Utbildningsnämnd UN beredn.organ - Inrättande av forskarutbildningskurs Fakultetsstyrelsen - Fun Enhetschef - Antagning till senare del av program Fakultetsstyrelsen Dekanus Studieadm avd/gf Enhetschef/Studvägl - Beslut om anstånd Fakultetsstyrelsen Dekanus Enhetschef Studievägledare - Beslut om studieuppehåll Fakultetsstyrelsen Dekanus Enhetschef Studievägledare - Beslut om reservantagning Fakultetsstyrelsen Dekanus Enhetschef Studieadm - Beslut om befrielse från obligatoriskt Fakultetsstyrelsen Dekanus Enhetschef Studievägledare/ utbildningsmoment Enhetschef/Kursansv - Tillgodoräknande av viss utbildning, grundnivå Fakultetsstyrelsen Dekanus Enhetschef Studievägledare/ Kursansvarig - Tillgodoräknande av viss utbildning, avancerad nivå Fakultetsstyrelsen Dekanus Enhetschef, utb Enhetschef utb/fo - Beslut om individuell studiegång Fakultetsstyrelsen Dekanus Enhetschef Studievägledare - Utfärdande av kursbevis Fakultetsstyrelsen Dekanus Enhetschef Studieadministratör 33

34 Ärende Delegering Delegering Beslut Beredning - Utfärdande av utbildningsbevis Fakultetsstyrelsen Dekanus Studieadm avd/gf Enhetschef/studadm - Utseende av examinatorer, grundnivå Fakultetsstyrelsen Dekanus Enhetschef - - Utseende av examinatorer, avancerad nivå Fakultetsstyrelsen Dekanus Enhetschef, utb Enhetschef utb/fo - Utseende av examinatorer, fo-utb Fakultetsstyrelsen Dekanus Enhetschef, fo Enhetschef utb/fo - Byte av handledare i fo-utb Fakultetsstyrelsen - Fun Enhetschef/ Handledarkollegiet Personaladminstrativa ärenden - Bemanningsansvar Fakultetsstyrelsen Dekanus Enhetschef - - Tjänstledighet än fem månader Fakultetsstyrelsen - Dekanus/kanslichef Enhetschef < än fem månader Fakultetsstyrelsen Dekanus Kansli-/Enhetschef - - Semester Fakultetsstyrelsen Dekanus Kansli-/Enhetschef - - Anställningsprofil för lektor, forskarassistent Fakultetsstyrelsen - Dekanus Enhets-/Kanslichef och adjunkt - Anställning av adjunkt Fakultetsstyrelsen - Dekanus Enhetschef - Anställning av amanuens, assistent, Fakultetsstyrelsen Dekanus Kansli-/ Enhetschef Enhetschef - Anställning av gästlärare Fakultetsstyrelsen - Dekanus Enhetschef/ klinisk assistent och timlärare kanslichef 34

35 Ärende Delegering Delegering Beslut Beredning - Anställning av doktorand Fakultetsstyrelsen - Dekanus Enhetschef - Inplacering i lön vid nyanställning vid Fakulteten Fakultetsstyrelsen - Dekanus Kansli-/ Enhetschef (Om tänkt lönesättning markant avviker från jämförbar grupp inom Malmö högskola fattar rektor beslut.) - Inplacering i lön för tidsbegränsat anställda lärare/fo Rektor Dekanus Kanslichef Enhetschef - Beslut om övertid, lärare/forskare Fakultetsstyrelsen - Dekanus Enhetschef - Utseende av akademiska ledningsuppdrag för Fakultetsstyrelsen - Dekanus Kansli-/Enhetschef lärare under Fakultetsstyrelsen - Kompetensutveckling för lärare Rektor - Dekanus Enhetschef - Utseende av sakkunniga enligt HF 4 kap 21 Fakultetsstyrelsen - Dekanus Enhetschef/Prof. - Avtal om försåld uppdragsutbildning. Fakultetsstyrelsen - Dekanus Enhetschef Beloppsgränsen för delegation är kr och avtalen skall vara granskade av fakutetens ekonomiansvarige. Arbetsmiljöansvar - Ansvar för samverkan med personal och Rektor - Dekanus Kansli-/Enhetschef berörda skyddsombud och studerandeombud när det gäller arbetsmiljön. - Arbetsmiljöansvar inom enheten för personal Rektor Dekanus Enhetschef Kanslichef/kansli och studenter och i förekommande fall laboratorier - Ansvar för att genomföra årliga medarbetar- och Rektor - Dekanus/Kansli-/ - lönesamtal Enhetschef 35

36 Ärende Delegering Delegering Beslut Beredning - Ansvar för arbetsfördelning när det gäller Rektor - Dekanus Enhets-/Kanslichef arbetsmiljöarbete och kontroll av att arbetet fungerar - Ansvar för introduktion av nyanställda. Rektor Dekanus Kanslichef (kansliet)/ Personalhandläggare/ Enhetschef Registrator - Ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering. Rektor Dekanus Kansli-/Enhetschef Personalhandlägg. - Ansvar för att personal och studenter Rektor Dekanus Enhets-/Kanslichef Säkerhetsgrupp informeras om risker i arbetet och hur arbetet (för kansliet) ska utföras för att inte personal/studenter ska drabbas av olycka eller arbetsskada. - Ansvar för den erforderliga utbildning och Rektor Dekanus Kanslichef (för kansli) Kanslichef information av personal inom arbetsmiljöområdet Enhetschef som är nödvändig. - Ansvar för att besiktningar, underhåll och inköp Rektor Dekanus Kansli-/Enhetschef Husansvarig av utrustning, planeras och följs upp med arbetsmiljöansvar för lab. Ekonomiadministrativa ärenden - Upphandlings- och inköpsärenden, se sidan 10 Fakultetsstyrelsen - Dekanus Enhets-/Kanslichef i Rektors delegation - Kontrakt externa medel, upp till kr Fakultetsstyrelsen - Dekanus Enhets-/Kanslichef - Avtal om försåld uppdragsutbildning. Fakultetsstyrelsen - Dekanus Enhetschef Beloppsgränsen för delegation är kr och avtalen ska vara granskade av fakultetens ekonomiansvarige. 36

37 Enhetschefens och utbildningskoordinatorns arbetsuppgifter - utbildning Uppdraget som enhetschef inom utbildningen på grund- och avancerad nivå innebär ansvar för utbildning och administration inom enheten. Nedan anges de uppgifter som ingår i utbildningsuppdraget som helhet och de uppgifter som utbildningskoordinatorn ansvarar för är markerade: Övergripande ansvar - Att samverka med andra enheter inom såväl utbildning som forskning - Att på fakultetsledningens uppdrag och i samverkan med andra enhetschefer ansvara för att verksamheten utvecklas i enlighet med fakultetens strategidokument - Aktivt verka för integrering mellan kunskapsområden och mellan utbildningsprogram Utbildningsansvar - Bidra till fakultetens övergripande programutveckling, med ett specifikt ansvar för utveckling och förankring av det/de utbildningsprogram som enheten är bärare av Ansvar lämnat till Utbildningskoordinator - Ansvara för genomförandet och utvecklingen av de kurser inom program, fristående kurser och uppdragsutbildningar som förlagts till enheten - Initiera fristående kurser och uppdragsutbildningar inom enhetens ansvarsområde. Ansvar delas med Utbildningskoordinator - Ansvara för pedagogiskt utvecklingsarbete inom enheten Enhetschefen ansvarar för personalens utveckling och utbildningskoordinatorn för den pedagogiska utvecklingen inom utbildningsprogrammen. Administrativt ansvar - Budgetansvar - Personalansvar (inkl. bl.a. tjänsteplanering inom forskning och utbildning i samverkan med motsvarande befattningshavare inom forskningen samt medarbetar- och lönesamtal, rehabilitering och semester) - Arbetsplatsträffar/samverkan - Arbetsmiljöansvar för personal och studenter - Arbetsmiljöansvar för undervisningslaboratorium respektive kliniskt träningscenter gäller två enhetschefer 37

Rektors besluts- och delegationsordning

Rektors besluts- och delegationsordning Dnr: ST 2013/165-1.1 Regeldokument Rektors besluts- och delegationsordning Beslutat av Rektor Gäller från 2013-04-22 Senast reviderad 2015-07-01 Beslutat av: rektor Beslutsdatum: 2013-04-22 Dnr: ST 2013/165-1.1

Läs mer

Rektors delegationsordning

Rektors delegationsordning Rektorsbeslut Datum: 2010-10-04 Dnr: 2010/1 Rektors delegationsordning Allmänna regler för delegation vid Linnéuniversitetet Delegation kan avse en grupp av ärenden eller ett enskilt ärende. Delegation

Läs mer

Rektors delegation av beslutanderätt inom Mälardalens högskola

Rektors delegation av beslutanderätt inom Mälardalens högskola Sida 1 av 12 Rektors delegation av beslutanderätt inom Mälardalens högskola Beslutad av rektor den 25 februari 2014 (MDH 1.1.2-32/13) och giltig från och med samma datum. Ersätter tidigare beslut av rektor

Läs mer

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen UFV 2011/1902 Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid Fastställd av universitetsdirektören 2012-01-12 Reviderad 2012-09-04 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 Organisation och ansvarsfördelning

Läs mer

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB)

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT 1 (8) Dnr 796-13 GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) Styrelsen för Högskolan i Borås har i styrelsens organisations- och beslutsordning (SOB)

Läs mer

Arbetsordning för medicinska fakulteten Reviderad genom fakultetsnämndens beslut 2011-01-26.

Arbetsordning för medicinska fakulteten Reviderad genom fakultetsnämndens beslut 2011-01-26. Medicinska fakulteten Fakultetsnämnden 2011-12-05 Dnr 100-2758-11 Sid 1 (6) Arbetsordning för medicinska fakulteten Reviderad genom fakultetsnämndens beslut 2011-01-26. Fakultetsnämnd Fakultetsnämndens

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning HÖGSKOLAN I BORÅS REGLER Sid 1 (8) Regler vid doktorandanställning vid Högskolan i Borås Fastställd av rektor 2012-12-18, dnr 796-12-10 Innehållsförteckning 1 Värdegrund... 2 2 Inledning... 2 3 Antagning

Läs mer

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 1 Kompetensbeskrivning

Läs mer

2013-10-17. Fakultetens beredningsorgan av anställningsärenden

2013-10-17. Fakultetens beredningsorgan av anställningsärenden 1 (6) Dnr A 10 S 2013/266 Samh ällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen Anställningsordning och allmänna anvisningar vid anställning av lärare vid samhällsvetenskapliga fakulteten Dessa anvisningar ersätter

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

Ansvarsbeskrivningar för ledningsuppdrag vid Romanska och klassiska institutionen. Bakgrund

Ansvarsbeskrivningar för ledningsuppdrag vid Romanska och klassiska institutionen. Bakgrund Ansvarsbeskrivningar för ledningsuppdrag vid Romanska och klassiska institutionen Bakgrund Beslut om föreliggande ansvarsbeskrivningar har tagits vid Prefektens beslutssammanträde den 5 november 2013 efter

Läs mer

Lunds universitets klassificeringsstruktur version 1.1

Lunds universitets klassificeringsstruktur version 1.1 KLASSIFICERINGSSTRUKTUR Bilaga 1 (5) 2015-03-23 dnr V 2015/322 Juridik och dokumenthantering Sektionschef Annette Nilsson Lunds universitets klassificeringsstruktur version 1.1 1 Styra verksamhet 1.1 Hantera

Läs mer

Rektors besluts- och delegationsordning för Karolinska Institutet

Rektors besluts- och delegationsordning för Karolinska Institutet Rektors besluts- och delegationsordning för Karolinska Institutet Fastställd av rektor, 2014-10-28 Dnr: 1-445/2014 Gäller från och med 2014-12-01 Ersätter delegationsordning dnr 1-602/2013 Rektors besluts-

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Dnr: 62/12 Reviderad 2015-03-24 och ersätter antagningsordning från 2014-03-26 Innehåll

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Samverkansavtal för Malmö högskola

Samverkansavtal för Malmö högskola Samverkansavtal för Malmö högskola Inledning Dnr Mahr 19-2012/488 Malmö högskolas samverkansavtal har verksamheten och medarbetarna i fokus. Det ställer krav på ledarskap och medarbetarskap, två begrepp

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD

KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD Dnr. 19-2005-76 Kvalitetspolicy för Högskolan i Halmstad KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD Fastställd av styrelsen för Högskolan i Halmstad, juni 2011 Högskolan i Halmstad För utveckling av verksamhet,

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Föreskrifter om pensionerade professorers verksamhet

Föreskrifter om pensionerade professorers verksamhet BESLUT 1 2009-12-17 Dnr LS 2009/542 Rektor Föreskrifter om pensionerade professorers verksamhet Bakgrund Lunds universitet vill ha tydliga regler för pensionerade professorers fortsatta verksamhet. För

Läs mer

6 MBL 6.1 FÖRHANDLINGSORDNING

6 MBL 6.1 FÖRHANDLINGSORDNING 1 6.1 Förhandlingsordning vid 6.1.1 MBL och dess tillämpning Allt fackligt medinflytande i gällande arbetsrättslig lagstiftning och andra för statsförvaltningen gemensamma lagar och avtal har sin grund

Läs mer

Delegationsordning vid Hjälmareds folkhögskola

Delegationsordning vid Hjälmareds folkhögskola 1 Delegationsordning vid Hjälmareds folkhögskola Allmänt I delegationsordningen ges anvisningar hur olika beslut och frågor av beslutskaraktär vid Hjälmareds folkhögskola skall handläggas och framför allt

Läs mer

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet 1 (6) 2009-06-25 Dnr SU 31-0587-09 Linda Stridsberg Utredare Ledningskansliet Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet Ett gemensamt kvalitetsarbete Studenternas inflytande

Läs mer

Förslag till process för rekrytering av rektor

Förslag till process för rekrytering av rektor Sid 1 (7) Förslag till process för rekrytering av rektor Föredragande Ordförande Lennart Evrell Bakgrund Föreliggande dokument utgör handläggningsordning och tidsplan för processen att rekrytera rektor

Läs mer

Riktlinjer för studentinflytande vid Chalmers tekniska högskola AB

Riktlinjer för studentinflytande vid Chalmers tekniska högskola AB Beslut av: Rektor Datum för beslut: 2015-06-15 Typ av styrdokument: Riktlinjer Handläggare: Malin Blomqvist, processledare Diarienummer: C 2015-0923 Process: 1.4, Leda utbildning Dokumentet gäller från

Läs mer

FUNKTIONSBESKRIVNINGAR Bilaga 2

FUNKTIONSBESKRIVNINGAR Bilaga 2 FUNKTIONSBESKRIVNINGAR Bilaga 2 Innehåll Sektionen för Xxxxx - Section for Xxxxx Sektionen för administrativt och tekniskt stöd - Section for Administrative and Technical Support Sektionsråd för Xxxxx

Läs mer

HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning.

HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning. HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning. 1 Undantag kan förekomma, exempelvis vid tillämpning av bestämmelserna i Lagen om anställningsskydd (LAS). 2 Undantaget

Läs mer

Fördelning av arbetsuppgifter i arbetsmiljöarbetet vid Högskolan i Skövde

Fördelning av arbetsuppgifter i arbetsmiljöarbetet vid Högskolan i Skövde Dnr HS 2012/307-16 Fördelning av arbetsuppgifter i arbetsmiljöarbetet vid Högskolan i Skövde Punkter som i dokumentet är markerade med en * är sådana uppgifter som kan delegeras vidare. Delegeringen gäller

Läs mer

Besluts- och delegationsordning för Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Besluts- och delegationsordning för Kungl. Musikhögskolan i Stockholm BESLUT 2013-01-21 Dnr. 13/34 Peter Liljenstolpe Förvaltningschef 1(15) Besluts- och delegationsordning för Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Detta dokument är en sammanställning av de viktigaste besluten

Läs mer

Delegationsbestämmelser för regionala utvecklingsnämnden

Delegationsbestämmelser för regionala utvecklingsnämnden 1(9) James Winoy Verksamhetsstöd Tfn: 063-14 65 85 E-post: james.winoy@regionjamtland.se 2015-03-03 Dnr: RUN/6/2015 RUN/305/2015 Delegationsbestämmelser för regionala utvecklingsnämnden Innehållsförteckning

Läs mer

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 Jämställdhetsplan för anställda 2008-2009 Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 1(4) 2008-12-22 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för anställda 2008-2009 INLEDNING Högskolan i Gävle ser jämställdhet

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

Att sätta lön 1 (15)

Att sätta lön 1 (15) Att sätta lön 1 (15) 2 (15) Innehåll Lönesättning... 3 Lönepolicy vid Stockholms universitet... 4 När sätts ny lön?... 6 Ansvar för lönesättning... 7 Lönerevision... 8 Lönekriterier... 9 Lönekriterier

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 2 juli 1998. SFS 1998:1003 Utkom från trycket den 11 augusti 1998 Omtryck Regeringen föreskriver 1 i fråga

Läs mer

LOKALT AVTAL OM LÄRARES OCH DOKTORANDERS ARBETSTID VID MALMÖ HÖGSKOLA MED UNDANTAG FÖR LÄRARE I ODONTOLOGISKT ÄMNE MED KLINISK ANKNYTNING

LOKALT AVTAL OM LÄRARES OCH DOKTORANDERS ARBETSTID VID MALMÖ HÖGSKOLA MED UNDANTAG FÖR LÄRARE I ODONTOLOGISKT ÄMNE MED KLINISK ANKNYTNING 1(6) LOKALT OM LÄRARES OCH DOKTORANDERS ARBETSTID VID MALMÖ HÖGSKOLA MED UNDANTAG FÖR LÄRARE I ODONTOLOGISKT ÄMNE MED KLINISK ANKNYTNING 1. Övergripande frågor I Allmänt löne- och förmånsavtal för myndigheter

Läs mer

Arbetsgivaren skall ha tydliga mål för verksamheten. De anställda skall informeras och informera sig om målen.

Arbetsgivaren skall ha tydliga mål för verksamheten. De anställda skall informeras och informera sig om målen. Datum 2010-03-22 SAMVERKANSAVTAL INLEDNING Piteå kommun och de fackliga organisationerna har enligt detta avtal utformat ett samverkanssystem bestående av detta avtal och tillhörande rutiner som gäller

Läs mer

Rutiner och ärendehantering för beslut som fattas av rektor vid rektorssammanträde

Rutiner och ärendehantering för beslut som fattas av rektor vid rektorssammanträde PM 1(4) 2015-08-27 Universitetsledningens kansli Rutiner och ärendehantering för beslut som fattas av rektor vid rektorssammanträde Detta dokument, mallar för rektorsbeslut, tider för rektorssammanträden

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy Innehållsförteckning Kommunens målsättning 3 Definition av begreppet arbetsmiljö 3 Regelverk 3 Delegation 4 Systematiskt arbetsmiljöarbete undersöka, åtgärda och följa upp 4 Samverkan

Läs mer

Delegationsordning och organisation Institutionen Bygg & Miljöteknologi (IB&M), LTH (beslutad av institutions-styrelsen 26 januari, 2009)

Delegationsordning och organisation Institutionen Bygg & Miljöteknologi (IB&M), LTH (beslutad av institutions-styrelsen 26 januari, 2009) Inst Bygg & Miljöteknologi, 19 januari, 2009, rev. 23 februari, 2009, rev. (redaktionella ändringar) 4 juni, 2009 Delegationsordning och organisation Institutionen Bygg & Miljöteknologi (IB&M), LTH (beslutad

Läs mer

Antaget av Fullmäktige [Välj datum]

Antaget av Fullmäktige [Välj datum] Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Antaget av Fullmäktige [Välj datum] Innehåll Innehåll... 2 Kapitel 1: Allmänt... 3 Kapitel 2: Presidiet... 4 Kapitel 3: Kårordförande... 5 Kapitel 4: Vice Kårordförande...

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

Anställningsordning för lärare

Anställningsordning för lärare Diarienummer: Ö 2015/201 Datum: 2015-03-30 Författare: Marie-Louise Schüssler Beslutat av: Högskolestyrelsen Datum: 2015-04-23 Giltighetstid: Tillsvidare 1(15) Personalchef Marie-Louise Schüssler Anställningsordning

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet Dnr SLU ua.fe.2010.3.0-3888 Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet Antagningsordningen gäller från och med utbildningar som startar

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Kommunens mål och policy Skövde kommun har angett mål och policy för arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet i särskilda handlingsprogram. Här

Läs mer

FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG

FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG HÄLSOVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN Utbildningsplan för uppdragsutbildning Dnr CF 50-37/2006 Sida 1 (5) FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG Occupational Health Nursing Programme, 40 points Utbildningsprogrammet

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Med antagningsordning avses enligt 6 kap högskoleförordningen (SFS 1993:100), med senare ändringar,

Läs mer

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 HÖGSKOLAN I BORÅS 1 (8) Personalavdelningen Personalchef Birgitta Alfraeus 2013-01-15 Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 Verksamhetsplanen har utarbetats tillsammans med personalavdelningens

Läs mer

Samverkansavtal Utgångspunkter

Samverkansavtal Utgångspunkter Samverkansavtal Utgångspunkter Samverkansavtal för Lidköpings kommun har sin grund i Fas 05 Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan i kommuner, landsting och regioner. För att kunna tillämpas på en förvaltning

Läs mer

R.U Regulation (1993-100) on University

R.U Regulation (1993-100) on University SFST R.U Regulation (1993-100) on University Databas: SFST Ny sökning Sökresultat Föregående Nästa Post 1 av 1 i SFST Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna

Läs mer

Tillsynsbesöket hos Stockholms dramatiska högskola (tidigare Dramatiska institutet och Teaterhögskolan i Stockholm) en uppföljning

Tillsynsbesöket hos Stockholms dramatiska högskola (tidigare Dramatiska institutet och Teaterhögskolan i Stockholm) en uppföljning Stockholms dramatiska högskola Rektor Box 270 95 Stockholm Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Juridiska avdelningen

Läs mer

Biträdande. universitetslektor

Biträdande. universitetslektor Doktorand Post doktor Junior universitetslektor Biträdande universitetslektor Universitets- lektor Biträdande professor Professor Universitets- adjunkt Extern rekrytering Kompetensprövning för befordran

Läs mer

Vidaredelegeringsordning

Vidaredelegeringsordning Tjänsteskrivelse 2014-01-21 Handläggare: Hans Lundell Vidaredelegeringsordning Sammanfattning Kommunallagen medger att en nämnd får uppdra åt ett utskott, ledamot eller ersättare i nämnd eller åt en anställd

Läs mer

Meritering för anställning

Meritering för anställning Personalsektionen BILAGA 1. 2011-12-08 Handläggare Frida Proos Meritering för anställning Mallen Meritering för anställning ska användas av sökande till anställning som professor, adjungerad professor,

Läs mer

Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011

Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011 Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011 Med tillämpning av 6 kap 34 kommunallagen delegeras till ordföranden eller vid förfall för denne förste eller

Läs mer

STUDENTERS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER VID MALMÖ HÖGSKOLA. Fastställda av Malmö högskolas styrelse den 17 november 2011

STUDENTERS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER VID MALMÖ HÖGSKOLA. Fastställda av Malmö högskolas styrelse den 17 november 2011 STUDENTERS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER VID MALMÖ HÖGSKOLA Fastställda av Malmö högskolas styrelse den 17 november 2011 Innehåll INLEDNING... 1 TILLÄMPNING OCH UPPFÖLJNING... 1 STUDENTINFLYTANDE... 1 INFORMATION

Läs mer

UFV 2011/619. Prefektens uppgifter och beslutanderätter

UFV 2011/619. Prefektens uppgifter och beslutanderätter UFV 2011/619 Prefektens uppgifter och beslutanderätter Innehållsförteckning Förutsättningar 3 Uppgifter 3 Beslut 5 2 Förutsättningar Organisation och ansvarsfördelning Arbetsordning för Uppsala universitet

Läs mer

Regler vid rekrytering och befordran av lärare

Regler vid rekrytering och befordran av lärare Regler vid rekrytering och befordran av lärare Fastställd av rektor 2012-11-22, dnr 327-12-10 Reviderad av rektor 2014-02-10, dnr 82-14 Reviderad enligt beslut om konvertering 2014-07-01, dnr 603-14 Reviderad

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll universitetslektor samt biträdande universitetslektor

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Lathund för registrering och arkivering av handlingar

Lathund för registrering och arkivering av handlingar Lathund för registrering och arkivering av handlingar Denna lathund är avsedd att vara ett stöd för institutioner och fakultetskanslier kring vilka handlingar/ärenden som ska diarieföras eller registreras

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal 1 Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal De centrala parterna har ett gemensamt synsätt om samverkan och kompetens inom hälso- och arbetsmiljöområdet i kommuner och landsting.

Läs mer

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Antagen av: KS den 2009-06-15 138 Arbetsgivardelegationen 2009-05-29 Innehåll Värdegrund 4 Inledning 5 1 Arbetsmiljöpolicy 6 1.1 Viljeinriktning...

Läs mer

Mora Orsa Miljönämnd

Mora Orsa Miljönämnd Mora Orsa Miljönämnd DELEGATIONSORDNING PERSONALÄRENDEN Antagen 2011-01-25, 2 Dnr MN 2011-0004-403 Anvisningar till delegaten Syfte Syftet med delegation är att avlasta nämnden rutinartade ärenden för

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer ARBETSMILJÖPOLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING För

Läs mer

Deltagare. Ordförande Jörgen Tholin. Eva Wiberg. Bo-Anders. Jönsson. Lotta Bergman. Malmö Högskola HKR - - Hanna Sepp. Ewa Axelsson Åsa Hult

Deltagare. Ordförande Jörgen Tholin. Eva Wiberg. Bo-Anders. Jönsson. Lotta Bergman. Malmö Högskola HKR - - Hanna Sepp. Ewa Axelsson Åsa Hult Protokoll för NÄLU 11 november 2011 Deltagare Ordförande Jörgen Tholin Lärarrepresentanter LU Eva Wiberg Gunnar Andersson Bo-Anders Jönsson HT S-fak N-fak Studentrepresentanter LU Hanna Gunnarsson Karolina

Läs mer

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Datum Dnr 20141204 14105 Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Fastställd av regionstyrelsen 20141204 41, att gälla från 20150101. Delegation och verkställighet Delegationsbeslut är ett beslut

Läs mer

Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan

Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan Examensordningen är fastställd av rektor vid Kungl. Konsthögskolan (KKH) 2012-03-13. Övergripande regelverk Följande nationella regelverk styr högskolans examinationsordning

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 1 (10) Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (dnr 12/522) Fastställd av högskolestyrelsen den 6 november 2012 (7, protokoll

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ VID LUNDS UNIVERSITET 1(11) Dnr STYR 2014/14

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ VID LUNDS UNIVERSITET 1(11) Dnr STYR 2014/14 ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ VID LUNDS UNIVERSITET 1(11) Styrelsen Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Lunds universitet Fastställd

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR

AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR FÖRORD Parterna inom stål- och metallindustrin har en lång tradition i samarbetet på arbetsmiljöområdet.

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll Övergripande bedömningsgrunder... 3 universitetslektor

Läs mer

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Bilaga 3 Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Inledning Parterna sluter detta avtal med stöd av FAS 05 (Förnyelse-Arbetsmiljö-Samverkan i kommuner, landsting och regioner). Parternas syfte

Läs mer

Regler vid rekrytering och befordran av lärare

Regler vid rekrytering och befordran av lärare HÖGSKOLAN I BORÅS REGLER Verksamhetsstöd/HR Terese Schoultz Gedda, Personalhandläggare 2014-07-01 Dnr 603-14 Fastställd av rektor 2012-11-22, dnr 327-12-10 Reviderad av rektor 2014-02-10, dnr 82-14 Reviderad

Läs mer

Meritportfölj för lärare/forskare vid Malmö högskola

Meritportfölj för lärare/forskare vid Malmö högskola MAH / Rektor 1(5) 2005-06-23 Dnr PA 41-2005/205 Meritportfölj för lärare/forskare vid Malmö högskola - Vägledning för dokumentation och värdering av meriter INLEDNING I Malmö högskolas anställningsordning

Läs mer

INLEDNING PERSONALIDÉ

INLEDNING PERSONALIDÉ INLEDNING Det personalpolitiska programmet anger 4H:s principiella inställning i personalfrågor. Programmet redovisar de värderingar som ska ligga till grund för personalfrågornas behandling. Syftet med

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar Utbildningsstrategiska rådet 2012-05-08 Fastställd av rektor 2012-06-19 Dnr: UmU 100-976-11 Denna handläggningsordning

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Antagna av kommunfullmäktige 13 mars 2014 (Ersätter tidigare beslutad hälsopolicy KS 2004-08-25 samt Arbetsmiljöbestämmelser med riktlinjer för systematiskt

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan 1 (9) Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Gäller fr.o.m. 2012-12-01 Fastställd av rektor 2012-11-23 Box 27805, 115 93 Stockholm 651 80 Karlstad Besöksadress:

Läs mer

Attest- och delegationsreglemente 2013 Servicenämnden, Varbergs kommun

Attest- och delegationsreglemente 2013 Servicenämnden, Varbergs kommun Attest- och delegationsreglemente 2013 Servicenämnden, Varbergs kommun 1. Inledning Attest- och delegationsreglementet skall tydliggöra och beskriva de attestförfaranden och delegeringar som gäller för

Läs mer

Regler för kursansvar och examination

Regler för kursansvar och examination Sidan 1 av 5 Dnr 2013-114-385 Fastställd 2013-10-29 Reviderad 2015-05-19 Utbildningsnämnden för hälsa och samhälle (UHS) Utbildningsnämnden för lärande och miljö (ULM) Regler för kursansvar och examination

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 1. Bakgrund Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 Grunden för jämställdhets- och mångfaldsarbetet vid Högskolan i Skövde är likabehandling och att alla anställda och studenter ska

Läs mer

Ändring i delegationsordning / attestordning

Ändring i delegationsordning / attestordning RÄTTELSEBESLUT 1 2010-09-30 (Korrigerat 2010-12-20) Dnr EK 2010/43 Ändring i delegationsordning / attestordning Bakgrund 2009-01-01 infördes en ny organisation för gemensam förvaltning och service, under

Läs mer

Fakultetsnämnden för naturvetenskap, teknik och medier Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kemi

Fakultetsnämnden för naturvetenskap, teknik och medier Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kemi Fakultetsnämnden för naturvetenskap, teknik och medier Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kemi Fastställd av forskarutbildningsrådet vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Läs mer

Dnr: MIUN 2013/1282. Mittuniversitetets anställningsordning. Fastställd av Mittuniversitetets styrelse 2013-08-26

Dnr: MIUN 2013/1282. Mittuniversitetets anställningsordning. Fastställd av Mittuniversitetets styrelse 2013-08-26 Dnr: MIUN 2013/1282 Mittuniversitetets anställningsordning Fastställd av Mittuniversitetets styrelse 2013-08-26 INNEHÅLL ALLMÄNT 2 ANSTÄLLNINGSORDNING 4 REKRYTERINGSPOLITIKENS MÅL 4 STRATEGI FÖR REKRYTERING

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare vid Högskolan i Gävle

Lokalt kollektivavtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare vid Högskolan i Gävle HÖGSKOLAN I GÄVLE 2000-08-29 Lokalt kollektivavtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare vid Högskolan i Gävle 1 Bemyndigande Avtalet sluts med stöd av 1 kap 3 ALFA samt bilaga 5

Läs mer

1 Prövning av fråga om bisyssla Närmsta chef. 3 Omfördelning av tjänster och entledigande av personal Närmsta chef

1 Prövning av fråga om bisyssla Närmsta chef. 3 Omfördelning av tjänster och entledigande av personal Närmsta chef Övriga ärenden som delegeras samt verkställighet Administrativa frågor som delegeras från socialnämnd till IFO/Omvårdnadsförvaltningen Nr Ärende Delegat 1 Godkännande av externa utförare och tecknande

Läs mer

Attest- och delegationsreglemente 2015 Servicenämnden, Varbergs kommun

Attest- och delegationsreglemente 2015 Servicenämnden, Varbergs kommun Attest- och delegationsreglemente 2015 Servicenämnden, Varbergs kommun 1. Inledning Attest- och delegationsreglementet skall tydliggöra och beskriva de attestförfaranden och delegeringar som gäller för

Läs mer

Avtal om Samverkan inom

Avtal om Samverkan inom Avtal om Samverkan inom Sidan 1 av 7 Företagscentralt samverkansavtal inom TraffiCare AB 1 Bemyndigande Detta avtal sluts med stöd av avtalet Utvecklingsavtal tecknat den 15 april 1982. SAF-LO- PTK. 2

Läs mer

Handläggningsordning vid diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling (anställd)

Handläggningsordning vid diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling (anställd) Handläggningsordning vid diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling (anställd) Beslut: Rektor 2015-05-04 Revidering: Dnr: DUC 2015/797/10 Gäller fr o m: 2015-05-04 Ersätter: Regler mot kränkande

Läs mer

Studenters rättigheter och skyldigheter vid Örebro universitet

Studenters rättigheter och skyldigheter vid Örebro universitet Studenters rättigheter och skyldigheter vid Örebro universitet Innehåll: Kursplan och utbildningsplan...4 Examination...5 Betyg...6 Examina...6 Handledning...7 Studieuppehåll och avbrott...7 Tillgodoräknande

Läs mer

Utbildning på forskarnivå

Utbildning på forskarnivå Utbildning på forskarnivå vid LTH - från antagning till examen Camilla Hedberg 130920 Detta material beskriver hanteringen av utbildning på forskarnivå vid LTH främst med inriktning på LADOK. Materialet

Läs mer

ANSVAR OCH BEFOGENHETER INOM PERSONALOMRÅDET

ANSVAR OCH BEFOGENHETER INOM PERSONALOMRÅDET Ks delegation 2010-04-28 ANSVAR OCH BEFOGENHETER INOM PERSONALOMRÅDET Antagen av Kommunstyrelsen 2010-04-28 1 Innehåll Ansvars- och uppgiftsfördelning 2 Kommunfullmäktige 2 Kommunstyrelsen 2 Kommunstyrelsens

Läs mer

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 1 Handlingsplan Utifrån mål och strategier har denna handlingsplan fastställts utifrån samma

Läs mer

Delegationsordning för Samhällsvetenskapliga. vid Umeå universitet. Fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2013-10-08 Dnr 103-1963-11

Delegationsordning för Samhällsvetenskapliga. vid Umeå universitet. Fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2013-10-08 Dnr 103-1963-11 Delegationsordning för Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet Fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2013-10-08 Dnr 103-1963-11 Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationsordning

Läs mer

Likabehandlingsplan och policy för IT-fakulteten 2010

Likabehandlingsplan och policy för IT-fakulteten 2010 Beslut 2009-12-17 dnr F 1 5443/09 Likabehandlingsplan och policy för IT-fakulteten 2010 Universitetets likabehandlingspolicy 2007-2010 Den strategiska planen för Göteborgs Universitet anger riktlinjerna

Läs mer

Tillsynsbesök hos Högskolan i Halmstad uppföljning

Tillsynsbesök hos Högskolan i Halmstad uppföljning Högskolan i Halmstad Rektor Box 823 301 18 Halmstad Juridiska avdelningen Teresa Edelman BESLUT Tillsynsbesök hos Högskolan i Halmstad uppföljning Bakgrund Under ett besök hos Högskolan i Halmstad den

Läs mer

Styrdokument. Anställning. Hanteringsanvisning. Förvaltningen Bengt Wirbäck 2003.05.23, reviderad 2011-03-11 Dnr 20-245/03

Styrdokument. Anställning. Hanteringsanvisning. Förvaltningen Bengt Wirbäck 2003.05.23, reviderad 2011-03-11 Dnr 20-245/03 Styrdokument Anställning Hanteringsanvisning Förvaltningen Bengt Wirbäck 2003.05.23, reviderad 2011-03-11 Dnr 20-245/03 Personalavdelningen Bengt Wirbäck 2003-05-23 Dnr 20-245/03 Reviderad 2011-03-11 ANSTÄLLNING

Läs mer