Besluts-, delegations- och beredningsordning för Hälsa och samhälle

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Besluts-, delegations- och beredningsordning för Hälsa och samhälle"

Transkript

1 Besluts-, delegations- och beredningsordning för Hälsa och samhälle Enligt beslut av Fakultetsstyrelsen och Dekanus Revidering beslutad 9 december 2009, att gälla från 1 januari 2010, Dnr HS12-09/1118 Tidigare beslut 2 mars 2007, reviderat att gälla från 1 januari 2008, Dnr HS12-07/192 Fakulteten för Hälsa och samhälle Malmö högskola

2 Innehållsförteckning Sidan Delegation till Fakultetsstyrelsen enligt Mah:s Besluts- och delegationsordning 3 Rektors delegation 10 Besluts-, delegations- och beredningsordning för Dekanus 16 Besluts-, delegations- och beredningsordning för Kanslichef 24 Besluts-, delegations- och beredningsordning för Utbildningsnämnd 28 Besluts-, delegations- och beredningsordning för Nämnd för forskning och forskarutbildningsfrågor (Fun) 30 Besluts-, delegations- och beredningsordning för Anställningsnämnd 32 Besluts-, delegations- och beredningsordning för Enhetschef 33 Besluts-, delegations- och beredningsordning för Studievägledare 40 Besluts-, delegations- och beredningsordning för Högskole- och Studieadministratör 41 Besluts-, delegations- och beredningsordning för Kanslipersonal inklusive Säkerhetsgrupp 42 Samverkan och skyddskommitté. Övriga organ 44 2

3 Delegation till Fakultetsstyrelsen enligt Mah:s Besluts- och delegationsordning ( , reviderad och kompletterad ) Reviderad av HS mars 2007 och november 2007 För att underlätta tolkningen av redovisade beslut förtecknas i det följande de uppgifter som därigenom läggs på områdesstyrelserna. I förteckningen ingår även de uppgifter som enligt högskoleförordningen skall ligga på områdesstyrelser / motsvarande. Förteckningen skall ses som ett underlag för områdesstyrelsernas / motsv arbete med att ta fram sina delar av högskolans samlade besluts- och delegationsordning. I övrigt hänvisas till inledningsavsnittet. Ärende Delegering Delegering Beslut Beredning Utbildning och forskning Beslut i antagningsärenden fattas enligt antagningsordning, fastställd av styrelsen och reviderad , bl a: - Fastställande av särskilda behörighetskrav (kurser) Fakultetsstyrelsen - Utbildningsnämnd UN beredn.organ - Fastställande av antagningstal Fakultetsstyrelsen - Dekanus Enhets-/Kanslichef - Beslut om anstånd Fakultetsstyrelsen Dekanus Enhetschef Studievägledare - Beslut om studieuppehåll Fakultetsstyrelsen Dekanus Enhetschef Studievägledare - Beslut om reservantagning Fakultetsstyrelsen Dekanus Enhetschef Studiead - Mål för yrkesexamina utöver dem som anges i - - Fakultetsstyrelsen Utbildningsnämnd examensordningen - Beslut om individuell studiegång Fakultetsstyrelsen Dekanus Enhetschef Studievägledare - Tillgodoräknande av viss utbildning, grundnivå Fakultetsstyrelsen Dekanus Enhetschef Studievägledare/ Kursansvarig 3

4 Ärende Delegering Delegering Beslut Beredning - Tillgodoräknande av viss utbildning, avancerad nivå Fakultetsstyrelsen Dekanus Enhetschef, utb Enhetschef utb/fo - Tillgodoräknande av viss utbildning, fo-utb Fakultetsstyrelsen Dekanus Kontaktpers. fo-utb Huvudhandledare/ Kontaktpers. fo-utb - Tillgodoräknande av masterkurser i fo-utb Fakultetsstyrelsen Dekanus FUN Huvudhandledare - Beslut om befrielse från obligatoriskt Fakultetsstyrelsen Dekanus Enhetschef Studievägledare utbildningsmoment - Inrättande av kurs Fakultetsstyrelsen - Utbildningsnämnd Utbildn.koordn. - Inrättande av forskarutbildningskurs Fakultetsstyrelsen - Fun Enhetschef - Fastställande av kursplan för forskarutbildningskurser Fakultetsstyrelsen - Fun Enligt uppdrag - Fastställande av kursplan på grund- och avancerad nivå Fakultetsstyrelsen - Utbildningsnämnd Beredning UN - Fastställande av utbildningsplan för - - Fakultetsstyrelsen Utbildningsnämnd utbildningsprogram - Fastställande av allmän studieplan för - - Fakultetsstyrelsen Fun forskarutbildning - Uppföljning av individuell studieplan i fo-utb Fakultetsstyrelsen Fun Dekanus Kontaktpers. fo-utb handledarkollegium - Klassificering av kurser Fakultetsstyrelsen - Dekanus Kansli-/Enhetschef - Utfärdande av utbildningsbevis Fakultetsstyrelsen - Studieadm avd/gf Enhetsch/studadm 4

5 Ärende Delegering Delegering Beslut Beredning - Utfärdande av kursbevis gu/fo Fakultetsstyrelsen Dekanus Enhetschef Studieadm - Utfärdande av examensbevis utb Fakultetsstyrelsen Dekanus Studieadm avd/gf Studieadm - Utfärdande av examensbevis Fo Fakultetsstyrelsen - Dekanus Kanslichef - Utseende av examinatorer grundnivå Fakultetsstyrelsen Dekanus Enhetschef - - Utseende av examinatorer, avancerad nivå Fakultetsstyrelsen Dekanus Enhetschef, utb Enhetschef utb/fo - Utseende av examinatorer, kurs fo-utb Fakultetsstyrelsen Dekanus Enhetschef, fo Enhetschef utb/fo - Antagning av doktorand Fakultetsstyrelsen - Fun Enligt antagningsordning - Tid och plats för disputation Fakultetsstyrelsen - Dekanus Fun - Inför doktorsdisputation utse ordförande, Fakultetsstyrelsen - Fun Huvudhandledare betygsnämnd och fakultetsopponent, fastställa spikningstid samt godkänna förhandsgranskning av avhandlingar - Policy för forskarutbildning - - Fakultetsstyrelsen Fun - Rutiner för forskarutbildning Fakultetsstyrelsen - Fun Kanslichef - Byte av handledare i fo-utb Fakultetsstyrelsen - Fun Enhetschef/ Handledarkollegiet - Indragning och återfående av rätt till handledning - - Fakultetsstyrelsen Fun och andra resurser (fo-utb) 5

6 Ärende Delegering Delegering Beslut Beredning - Antagning av oavlönad docent - - Rektor Dekanus - Utseende av hedersdoktor - - Fakultetsstyrelsen Fun - Medverka till kvalitetsutveckling av forskning Fakultetsstyrelsen - Fun Enligt uppdrag och forskarutbildning Personaladministrativa ärenden Beslut i anställningsärenden fattas enligt anställningsordning för lärare vid Malmö högskola - fastställd av styrelsen med tillägg beslutat av rektor bl a: - Anställningsprofil för professor - - Rektor Dekanus - Anställning av professor och befordran av - - Rektor Dekanus/ lektor till professor samt anställning av Anställningsn. adjungerad professor och gästprofessor i enlighet med HL 3 kap 3 - Anställningsprofil för lektor, forskarassistent Fakultetsstyrelsen - Dekanus Enhets-/Kanslichef och adjunkt - Anställning av lektor och forskarassistent - - Fakultetsstyrelsen Dekanus/Anställningsnämnd - Anställning av adjunkt Fakultetsstyrelsen - Dekanus Kansli-/Enhetschef - Anställning av amanuens, assistent, Fakultetsstyrelsen Dekanus Kansli-/ Enhetschef Enhetschef klinisk assistent och timlärare 6

7 Ärende Delegering Delegering Beslut Beredning - Anställning av gästlärare Fakultetsstyrelsen - Dekanus Enhetschef/ kanslichef - Anställning av doktorand Fakultetsstyrelsen - Dekanus Enhetschef - Befordran av adjunkt till lektor - - Rektor FAK (efter beredning av Dekanus och Anst.nämnd Övriga anställningar - Anställning underställd Fakultetsstyrelsen Fakultetsstyrelsen - Dekanus Kanslichef Övriga personalärenden - Tjänstledighet än fem månader Fakultetsstyrelsen - Dekanus/Kansli-/ Enhetschef < än fem månader Fakultetsstyrelsen Dekanus Enhetschef - - Semester Fakultetsstyrelsen Dekanus Kansli-/Enhetschef - - Inplacering i lön vid nyanställning vid Fakulteten Fakultetsstyrelsen - Dekanus Kansli-/ Enhetschef (Om tänkt lönesättning markant avviker från jämförbar grupp inom Malmö högskola fattar rektor beslut.) - Inplacering i lön för tidsbegränsat anställda lärare/fo Rektor Dekanus Kanslichef Enhetschef - Inplacering i lön för tidsbegränsat anställd kansli- Rektor - Dekanus Kanslichef personal - Beslut om övertid, lärare/forskare Fakultetsstyrelsen - Dekanus Enhetschef 7

8 Ärende Delegering Delegering Beslut Beredning - Beslut om övertid, kanslipersonal Fakultetsstyrelsen Dekanus Kanslichef - - Entledigande, egen begäran Fakultetsstyrelsen - Dekanus - - Omplaceringsärenden inom fakulteten Fakultetsstyrelsen - Dekanus Kanslichef - Utseende av akademiska ledningsuppdrag för Fakultetsstyrelsen - Dekanus Kansli-/Enhetschef lärare under Fakultetsstyrelsen - Utseende av sakkunniga enligt HF 4 kap 21 Fakultetsstyrelsen - Dekanus Enhetschef/Prof. Ekonomiadministrativa ärenden - Beslut om budget (dvs resultatbudget) - - Fakultetsstyrelsen Dekanus/Kanslichef - Beslut om fördelning av ekonomiska resurser Fakultetsstyrelsen - Dekanus Kanslichef inom fakulteten - Upphandlings- och inköpsärenden, se sidan 10 Fakultetsstyrelsen - Dekanus Enhets-/Kanslichef i Rektors delegation - Kontrakt externa medel, upp till kr Fakultetsstyrelsen - Dekanus Enhets-/Kanslichef - Avtal om försåld uppdragsutbildning. Fakultetsstyrelsen - Dekanus Enhetschef Beloppsgränsen för delegation är kr och avtalen ska vara granskade av ekonom vid fakulteten. 8

9 Arbetsordning för Fakultetsstyrelsen Fakultetsstyrelsen har inför Högskolestyrelsen det samlade ansvaret för verksamheten vid Hälsa och samhälle, dvs utbildning på grund- och avancerad nivå, forskarutbildning och forskning. I ansvaret ingår även förvaltning av anslag, personal och lokaler enligt Högskolestyrelsens och Rektors delegation. Enligt Högskolestyrelsens beslut ( , dnr 10-03/196) skall Hälsa och samhälles Fakultetsstyrelse ha följande sammansättning: 11 företrädare för lärarna 3 företrädare för studenterna 3 företrädare för det omgivande samhället Val av ledamöter i Fakultetsstyrelsen regleras i Högskolelagen (2 kap 6 ) och i Högskoleförordningen (3 kap 3, 4 och 11 ). De fackliga organisationerna har rätt att utse var sin företrädare med närvaro- och yttranderätt. Styrelsens ordförande och vice ordförande utses av Rektor bland de ledamöter som företräder det omgivande samhället. Beredningsansvar Fakultetsstyrelsens ordförande Fakultetesstyrelsens ordförande biträds i beredningen av Dekanus, Kanslichef och Arbetsutskott, Utbildningsnämnd och Nämnd för forsknings- och forskarutbildningsfrågor. Arbetsutskott Arbetsutskottet består av ordföranden i Fakultetsstyrelsen, Dekanus, ordföranden i Utbildningsnämnden, ordföranden i Nämnden för forsknings- och forskarutbildningsfrågor, en student (ledamot i FAK) och två lärarrepresentanter (ledamöter i FAK). Arbetsutskottet biträds av kanslichef. Lärarrepresentanterna föreslås av valberedningen och utses av Fakultetsstyrelsen. Arbetsutskottet bereder ärenden till Fakultetsstyrelsens sammanträden samt beslutar i frågor som Fakultetsstyrelsen hänskjuter till Arbetsutskottet. Arbetsutskottets ledamöter, som inte är ledamöter i FAK, har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden. 9

10 Rektors delegation Ärende Beslut Utbildning och forskning Beslut i antagningsärenden fattas enligt antagningsordning, fastställd av styrelsen och reviderad , bl a: - Fastställande av urvalsregler till grundläggande Antagningsnämnd utbildning - Fastställande av vilken standardbehörighet som ska Antagningsnämnd gälla för utbildningsprogram som vänder sig till nybörjare vid högskolan - Sista dag för anmälan om antagning till studier Antagningsnämnd - Beslut om antagning till grundläggande utbildning Antagningsnämnd - Beslut i överklagandeärenden (antagningsärenden) Antagningsnämnd - Beslut om dispenser Antagningsnämnd Lokal examensordning för grundläggande Rektor utbildning - Huvudämne i kandidat- och magisterexamen Rektor - Sista registreringsdag för kurser (andra än Förvaltningschef uppdragsutbildning) - Fastställande av regler för kontroll av erlagd kåravgift Förvaltningschef - Regler vid skriftlig tentamen Förvaltningschef - Mall för kurs- och utbildningsplaner Förvaltningschef - Riktlinjer för studiedokumentation / LADOK Förvaltningschef - Fastställande av formulär för utbildnings-, kurs- Rektor och examensbevis - Läsårets indelning Rektor - Vidare förfarande efter utredning av disciplinärende Rektor 10

11 rörande studerande - Interimistisk avstängning av studerande Rektor - Drift och förvaltning av studerandeadm system Fc; delegerat till chefen för studieadministrativa avdelningen - Övergripande avtal om samarbete med andra Rektor universitet och högskolor, i Sverige och utomlands, rörande studentutbyte - Övriga samarbetsavtal rörande studentutbyte Fc; delegerat till chefen för internationella sekretariatet Organisation och administration - Avslag på begäran om utlämnande av allmän handling Rektor - Avgivande av remissyttrande i ärenden som rör mer Rektor än ett område och / eller är av strategisk betydelse för högskolan och som inte behandlas av styrelsen - Föreskrifter för val till områdesstyrelse / motsvarande Rektor - Föreskrifter för val av ledamöter i beslutande organ Rektor - Ordförande i områdesstyrelse / motsvarande Rektor; på förslag av de lärare som väljer ledamöter - Organisatoriska frågor rörande de gemensamma Förvaltningschef funktionerna samt arbetsordning för gemensamma förvaltningen - Arbetsordning för Bibliotek och IT / BIT Bibliotekschefen - Arbetsordning för Enheten för samverkan med Chefen för EnSam omgivande samhälle / EnSam - Riktlinjer och direktiv för diarium, arkivbildning Förvaltningschef och arkivvård - Fastställande av diarieplan och arkivbildningsplan Förvaltningschef - Övergripande informationsstrategier Rektor Plan, byggnader och lokaler - Lokalisering, yttre samband och miljö Rektor Tecknande av lokalhyresavtal: (Över 10 milj kr / år och avtal samt beslut om Styrelsen utredningskostnader som kan leda till sådana avtal ) 1 10 milj kr / år och avtal Förvaltningschef 11

12 Under 1 milj kr / år och avtal Chefen för Plan och lokalavdelningen - Upplåtelse av lokaler till områden och arbetsenheter Fc; delegerat till chefen för Plan och lokalavdelningen - Beställning av ombyggnader eller andra lokalförsörjningsåtgärder: Över 1 milj kr Rektor 0,5 1 milj kr Förvaltningschef Under 0,5 milj kr Chefen för Plan och lokalavdelningen - Utrustning och inredning vid större ny- och ombyggnadsprojekt: Över 5 milj kr Rektor 2 5 milj kr Förvaltningschef Under 2 milj kr Chefen för Plan och lokalavdelningen - Säkerhetsfrågor för högskolan Rektor Personaladministrativa ärenden Beslut i anställningsärenden fattas enligt anställningsordning för lärare vid Malmö högskola - fastställd av styrelsen med tillägg beslutat av rektor bl a: - Anställningsprofil för professor Rektor - Anställning av professor och befordran av Rektor lektor till professor samt anställning av adjungerad professor och gästprofessor i enlighet med HL 3 kap 3 - Avbrytande av tillsättning samt överklaganden av Rektor anställningar rörande lärare Övriga anställningar - Anställning som chef för Gemensam Rektor förvaltning, BIT samt EnSam - Avbrytande av tillsättning samt överklaganden av Rektor anställningar rörande chef för Gemensam förvaltning, BIT samt EnSam - Rekrytering med viss inriktning Förvaltningschef i samråd med berörd chef för BIT, 12

13 inom gemensamma funktioner EnSam eller avdelning inom Gemensam förvaltning - Anställning och anställningsavtal Förvaltningschef; delegerat till berörd chef för BIT, inom gemensamma funktioner EnSam eller avdelning inom Gemensam förvaltning - Avbrytande av tillsättning av, samt överklaganden Förvaltningschef av anställningar av annan personal än lärare och chef för Gemensam förvaltning, BIT samt EnSam Övriga personalärenden - Tjänstledighet längre tid än ett år för professor Rektor - Tjänstledighet och semester vid gemensamma Fc; delegerat till berörd chef för funktioner BIT, EnSam eller funktioner avdelning inom Gemensam förvaltning - Regler för arvoden till sakkunniga och regler för Rektor uppdragstillägg - Fastställande av kostnadsramar och andra direktiv Rektor avseende lokala löneförhandlingar samt tecknande av avtal med arbetstagarorganisationerna - Ändring av lönevillkor under pågående anställning Förvaltningschef (om ej i enlighet med fastställda beslut) - Ändrade anställningsvillkor för lektor och Rektor adjunkt under pågående anställning - Inplacering i lön vid nyanställning vid Fc i samråd med berörd chef för BIT, EnSam eller avdelning gemensamma funktioner inom gemensam förvaltning. Om tänkt lönesättning markant avviker från jämförbar grupp inom Malmö högskola fattar rektor beslut. - Entledigande, egen begäran, vid gemensamma Förvaltningschef; delegerat till berörd chef för BIT, funktioner EnSam eller avdelning inom Gemensam förvaltning - Uppsägning och avsked samt övriga frågor som Rektor gäller anställningstrygghet - Skiljande från anställning p g personliga skäl, dock ej provanställning, avgörs av högskolans personalansvarsnämnd 13

14 - Beslut att kvarstå efter uppnådd pensionsålder Rektor samt beslut om pensionsersättning - Omplaceringsärenden mellan områden och Förvaltningschef gemensamma funktioner - Uppdrag som områdesprefekt och dekanus Rektor - Utseende av lärarrepresentanter som ledamöter i Rektor gemensamma nämnder och kommittéer - Dispens om högre uttag av övertid och mertid Förvaltningschef enligt gällande bestämmelser - Övergripande arbetsmiljöfrågor Rektor - Drift och förvaltning av personaladministrativa system Förvaltningschef; delegerat till personalchefen Ekonomiadministrativa ärenden - Attestordning Rektor - Firmatecknare Rektor - Beslut om investeringsbudget Rektor; efter förslag från resp områdesstyrelse /Fakultetsstyrelse Budget för högskolegemensamma ändamål: - Gemensam förvaltning Förvaltningschef - Bibliotek och IT / BIT Bibliotekschefen - Enheten för samverkan med omgivande samhälle / Chefen för EnSam EnSam - Kontrakt externa medel, över kr Rektor (För RUC gäller särskild ordning) - Föreskrifter om avsättning till gemensamma Rektor overheadkostnader och lokalkostnadsuttag - Mottagande av gåvor och donationer till högskolan Rektor - Drift och förvaltning av ekonomiadministrativa system Fc; delegerat till ekonomichefen Delegationsordning avseende upphandlings- och inköpsärenden Typ av inköpsärende Förfrågan Beslut Avtal/kontrakt/beställning DIREKTA RAMAVTAL - där alla kan avropa Över tröskelvärdet Rektor Rektor Fc & Inköpsek 14

15 Under tröskelvärdet Fc Fc Avdc & Inköpsek INDIREKTA RAMAVTAL - en avropar men alla berörs Över tröskelvärdet Rektor Rektor Fc & Inköpsek Under tröskelvärdet Fc Fc Avdc & Inköpsek (RAM)AVTAL/KONTRAKT - vissa avropar & vissa berörs Över tröskelvärdet Rektor Rektor Omrc / Fc & Inköpsek Under tröskelvärdet Omrc / Fc Omrc / Fc Avdc & Inköpsek OFFERTER/BESTÄLLNINGAR - Inom upphandlat avtal Över tröskelvärdet Avdc ****** Avdc & Inköpsek Under tröskelvärdet Avdc ****** H-läggare & Inköpsek Av beslutet skall framgå vem som får i uppdrag att upprätta avtal/kontrakt/beställning. Samtliga avtal/kontrakt/beställningar undertecknas av två i förening. Områdeschef innefattar också chef för Bibliotek och IT / BIT samt chef för Enhet för samverkan med omgivande samhälle / EnSam. 15

16 Besluts-, delegations- och beredningsordning för Dekanus Hälsa och samhälle leds under Fakultetsstyrelsen och Rektor av Dekanus som utses av Rektor. Rektor utser även Prodekanus. Dekanus har det operativa ledningsansvaret inom Hälsa och samhälle och svarar under ordföranden för beredning och verkställighet av ärenden och beslut i Fakultetsstyrelsen. I Dekanus beredningsuppgift ingår förhandlingsansvar enligt MBL. Ärende Delegering Delegering Beslut Beredning Utbildningsfrågor - Fastställande av behörighetskrav (kurser) Fakultetsstyrelsen Dekanus Utbildningsnämnd UN beredn.organ - Fastställande av antagningstal Fakultetsstyrelsen - Dekanus Enhets-/Kanslichef - Inrättande av kurs Fakultetsstyrelsen Dekanus Utbildningsnämnd UN beredn.organ - Klassificering av kurser Fakultetsstyrelsen - Dekanus Kansli-/Enhetschef - Beslut om anstånd Fakultetsstyrelsen Dekanus Enhetschef Studievägledare - Beslut om studieuppehåll Fakultetsstyrelsen Dekanus Enhetschef Studievägledare - Beslut om reservantagning Fakultetsstyrelsen Dekanus Enhetschef Studieadm - Beslut om befrielse från obligatoriskt Fakultetsstyrelsen Dekanus Enhetschef Studievägledare/ utbildningsmoment Enhetschef/Kursansv - Tillgodoräknande av viss utbildning, grundnivå Fakultetsstyrelsen Dekanus Enhetschef Studievägledare/ Kursansvarig - Tillgodoräknande av viss utbildning, avancerad nivå Fakultetsstyrelsen Dekanus Enhetschef, utb Enhetschef utb/fo - Tillgodoräknande av viss utbildning, fo-utb Fakultetsstyrelsen Dekanus Kontaktpers. fo-utb Huvudhandledare/ Kontaktpers. fo-utb 16

17 Ärende Delegering Delegering Beslut Beredning - Tillgodoräknande av masterkurser i fo-utb Fakultetsstyrelsen Dekanus FUN Huvudhandledare - Beslut om individuell studiegång Fakultetsstyrelsen Dekanus Enhetschef Studievägledare - Utfärdande av utbildningsbevis Fakultetsstyrelsen Dekanus Antagningsenheten Enhetschef/studadm - Utfärdande av examensbevis Fakultetsstyrelsen Dekanus Antagningsenheten Studieadminitratör - Utfärdande av kursbevis gu/fo Fakultetsstyrelsen Dekanus Enhetschef Studieadm - Utseende av examinatorer grundnivå Fakultetsstyrelsen Dekanus Enhetschef Studadm - Utseende av examinatorer avancerad nivå/fo Fakultetsstyrelsen - Dekanus Enhetschef - Uppföljning av individuell studieplan i fo-utb Fakultetsstyrelsen Fun Dekanus Kontaktpers. fo-utb handledarkollegium - Tid och plats för disputation Fakultetsstyrelsen - Dekanus Fun - Medverka till kvalitetsutveckling av forskning Fakultetsstyrelsen - Fun Dekanus och forskarutbildning Personaladministrativa ärenden - Anställning underställd Fakultetsstyrelsen Fakultetsstyrelsen - Dekanus Kanslichef - Anställningsprofil för lektor, forskarassistent Fakultetsstyrelsen - Dekanus Enhets-/Kanslichef och adjunkt - Anställning av lektor och forskarassistent - - Fakultetsstyrelsen Dekanus/Anställningsnämnd 17

18 Ärende Delegering Delegering Beslut Beredning - Anställning av adjunkt Fakultetsstyrelsen - Dekanus Enhetschef - Anställning av amanuens, assistent, Fakultetsstyrelsen Dekanus Kansli-/ Enhetschef Enhetschef klinisk assistent och timlärare - Anställning av gästlärare Fakultetsstyrelsen - Dekanus Enhetschef/ kanslichef - Anställning av doktorand Fakultetsstyrelsen - Dekanus Fun/Enhetschef - Befordran av adjunkt till lektor - - Rektor FAK (efter beredning av Dekanus och Anst.nämnd Övriga personalärenden - Tjänstledighet än fem månader Fakultetsstyrelsen - Dekanus/kansli- Enhetschef chef < än fem månader Fakultetsstyrelsen Dekanus Kansli-/Enhetschef - - Semester Fakultetsstyrelsen Dekanus Enhets-/Kanslichef - - Årliga löneförhandlingar (RALS) inom Rektor - Dekanus Kanslichef beslutade ramar (Enhetschef) - Inplacering i lön vid nyanställning vid Fakulteten Fakultetsstyrelsen - Dekanus Kansli-/ Enhetschef (Om tänkt lönesättning markant avviker från jämförbar grupp inom Malmö högskola fattar rektor beslut.) - Inplacering i lön för tidsbegränsat anställda lärare/fo Rektor Dekanus Kanslichef Enhetschef 18

19 Ärende Delegering Delegering Beslut Beredning - Inplacering i lön för tidsbegränsat anställd kansli- Rektor - Dekanus Kanslichef personal - Entledigande, egen begäran Fakultetsstyrelsen - Dekanus - - Omplaceringsärenden inom fakulteten Fakultetsstyrelsen - Dekanus Kanslichef - Utseende av akademiska ledningsuppdrag för Fakultetsstyrelsen - Dekanus Kansli-/Enhetschef lärare under Fakultetsstyrelsen - Utseende av sakkunniga enligt HF 4 kap 21 Fakultetsstyrelsen - Dekanus Enhetschef/Professor - Kompetensutveckling för lärare Rektor - Dekanus Enhetschef - Beslut om övertid, lärare/forskare Fakultetsstyrelsen - Dekanus Enhetschef - Beslut om övertid, kanslipersonal Fakultetsstyrelsen Dekanus Kanslichef - Ekonomiadministrativa ärenden - Bereder och verkställer ekonomi, budget och Rektor - Dekanus Kanslichef/Ekonomiresultatuppföljning ansvariga - Upphandlings- och inköpsärenden, se sidan 10 Fakultetsstyrelsen - Dekanus Enhets-/Kanslichef i Rektors delegation - Kontrakt externa medel, upp till kr Fakultetsstyrelsen - Dekanus Enhets-/Kanslichef 19

20 Ärende Delegering Delegering Beslut Beredning - Avtal om försåld uppdragsutbildning. Fakultetsstyrelsen - Dekanus Enhetschef Beloppsgränsen för delegation är kr och avtalen ska vara granskade av fakultetens ekonom vid fakulteten. Arbetsmiljöansvar Ansvaret för det löpande arbetsmiljöarbetet innebär att man på respektive område/fakultet inom Högskolan finner en lämplig och en välfungerande organisation för arbetsmiljöarbetet och ser till att det Systematiska arbetsmiljöarbetet enligt AFS 2001:1 efterlevs. Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär i stora drag följande: - Ansvar för samverkan med personal och Rektor - Dekanus Kansli-/Enhetschef berörda skyddsombud och studerandeombud när det gäller arbetsmiljön. - Ansvar för att genomföra årliga medarbetar- och Rektor - Dekanus/Kansli-/ - lönesamtal Enhetschef - Ansvar för arbetsfördelning när det gäller Rektor - Dekanus Enhets-/Kanslichef arbetsmiljöarbete och kontroll av att arbetet fungerar - Ansvar för att följa upp föreskrifter från Rektor Dekanus Kanslichef/ Arbetsmiljöverket som berör Fakulteten, beställa Enhetschef med labansvar dem och dela ut till berörda. - - Ansvar för erforderlig utbildning och Rektor Dekanus Kanslichef (för kansli) Kanslichef information av personal inom arbetsmiljöområdet Enhetschef som är nödvändig. - Ansvar för årlig inventering av risker och Rektor Dekanus Kanslichef Husansvarig/ brister i arbetsmiljön. Personalansvariga 20

21 Ärende Delegering Delegering Beslut Beredning - Ansvar för upprättande och uppföljning av Rektor - Dekanus Kanslichef handlingsplaner för arbetsmiljöarbetet. - Ansvar för uppföljning, utredning och Rektor Dekanus Personalhandlägg. rapportering av arbetsskador och tillbud. - Ansvar för årsvis uppföljning och redovisning Rektor Dekanus Personalhandlägg. av sjukfrånvaro, personalomsättning, förtidspensionering mm. - Ansvar för introduktion av nyanställda. Rektor Dekanus Kanslichef (kansliet)/ Personalhandläggare Enhetschef - Ansvar för att personal och studenter Rektor Dekanus Enhets-/Kanslichef informeras om risker i arbetet och hur arbetet (för kansliet) ska utföras för att inte personal/studenter ska drabbas av olycka eller arbetsskada. - Ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering. Rektor Dekanus Kansli-/Enhetschef Personalhandlägg. - Ansvar för att besiktningar, underhåll och inköp Rektor Dekanus Kansli-/Enhetschef av utrustning, planeras och följs upp med arbetsmiljöansvar för lab. Jämställdhets- och mångfaldsplan Styrande lagar och regelverk - Lag (2002:293) om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning - EU-direktivet 2000/78/EG - Diskrimineringslag SFS 2008:567 Nedanstående handlingsplaner, riktlinjer och policydokument skall vara välkända och i förekommande fall användas i det löpande arbetet på Malmö högskola - Handlingsplan angående Malmö högskolas skyldighet att utreda olika former av trakasserier och kränkningar Dnr. Mahr /652 21

22 - Riktlinjer för förebyggande av hot/våld inom högskolan (se Kris- och beredskapsplaner, handlingsplaner) Studenters rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola, Beslut Åtgärdsplan för utifrån lagen om likabehandling av studenter, Beslut, åtgärdsplan Dnr.Mahr /328 - Utredningsförfarande avseende lagen om likabehandling av studenter, Dnr.Mahr.10-03/29 Ansvarsfördelning och organisation av Jämställdhets- och mångfaldsarbetet inom Malmö högskola Ansvarsfördelningen är följande: Rektor, Dekanus, Kanslichef, enhetschef och medarbetare Arbetsordning, organisation Rektor har det övergripande och yttersta ansvaret för jämställdhets- och mångfaldsarbetet på Malmö högskola. Årligen skall de övergripande långsiktiga målen enligt denna plan diskuteras i Rektors ledningsgrupp. Rektor fastställer slutligen delmål i planen inför det kommande arbetsåret. En central arbetsgrupp för jämställdhets- och mångfaldsplanen skall vara stödjande och uppföljande i arbetsprocessen. Den centrala arbetsgruppen skall vara sammansatt med representation från alla områdena/fakulteterna och från personalorganisationerna. Det skall också finnas representant från högskolans ledning med ansvar utifrån lagen om likabehandling av studenter. Jämställdhets- och mångfaldsplanen skall utvärderas och revideras varje år. Utvärderingen skall ske utifrån övergripande långsiktiga mål, regelverk och handlingsplaner och skall genomföras i samverkan mellan den centrala arbetsgruppen, Rektor och områdeschefer/dekaner. Handlingsplaner Det skall dels finnas en central handlingsplan för hela Malmö högskola dels områdesspecifika handlingsplaner för jämställdhets- och mångfaldsarbetet. Handlingsplanerna, såväl den centrala som de områdesspecifika, skall konkretiseras utifrån de övergripande långsiktiga målen (se nästa sida). Delmålen i handlingsplanerna skall beskrivas i form av planerade åtgärder. Det skall, för varje åtgärd framgå vem som är ansvarig och vilka tidsramar man arbetar efter. Områdesspecifika handlingsplaner Områdeschef har det övergripande ansvaret för jämställdhets- och mångfaldsarbetet inom sitt område. Områdena samt Gemensam förvaltning och Bibliotek och IT skall årligen ta del av den övergripande Jämställdhets- och mångfaldsplanen för Malmö högskola och genomföra områdesvisa handlingsplaner. De områdesvisa handlingsplanerna skall prioritera områdesspecifika delmål som man anser betydelsefulla och viktiga att arbeta med på området. Cheferna på de berörda områdena skall organisera arbetet och ansvara för områdets årliga utvärdering av handlingsplanerna. Plan för kvalitetsarbete I föreliggande Kvalitetsplan för utbildningen på Malmö högskola har fem konkreta teman prioriterats för de tre närmaste åren. Dessa teman är Introduktion, Kurs- och programutvärderingar, Bedömning av studenternas prestationer, Lärande för arbetslivet - Verksamhetsförlagd utbildning, 22

23 Uppföljning av studenterna under och efter utbildningen. Dessa är områden, som studenterna i studentbarometern Malmöstudent 2004 haft synpunkter på. Genom att tillsammans på alla nivåer - systematiskt arbeta med dessa teman, kommer utbildningen och därmed studenternas lärande att påverkas redan i en nära framtid. Underlag för plan för kvalitetsarbete inom utbildningen Följande dokument är speciellt viktiga som underlag för plan för kvalitetsarbete inom utbildningen : - av Riksdag och regering uttalad målsättning för Malmö högskola (1999) och Högskolan i Malmö Slutbetänkande (1996). - propositionen 1999/2000:28 Studentinflytande och kvalitetsutveckling. - Högskoleverkets bedömargrupps rekommendationer avseende kvalitetsarbetet vid Malmö högskola (2001). - proposition 2001/02:15 Den öppna högskolan. - Högskoleverkets ämnes- och programutvärderingar lag om likabehandling av studenter i högskolan (SFS 2001:1286, ändrad 2003:311). - Högskolelag och Högskoleförordning (UFB 3 Universitet och högskolor 2004/2005). - rapport från Rekryteringsdelegationen Dnr 22/04 Breddad rekrytering. - Studenterna vid Malmö högskola. Barometer Under perioden kommer ytterligare dokument tillkomma som är av betydelse för kvalitetsarbetet. Särskilt ska nämnas propositionen Ny värld, ny högskola. Kvalitetsarbetets organisation och ansvar Det övergripande ansvaret för Malmö högskolas kvalitetsarbete under högskolans styrelse har Rektor. För att samordna kvalitetsarbete finns en Koordinator för kvalitetsfrågor och utvecklingsarbete. Grundutbildningsberedningen bereder Kvalitetsfrågor inom grundutbildningen och Forsknings- och forskarutbildningsberedningen bereder Kvalitetsfrågor inom forskarutbildningen. Varje fakultet och enhet har sin egen profil för kvalitetsarbetet med utgångspunkt i dess verksamhet och förutsättningar. Dekanus svarar under Fakultetsstyrelsen för kvalitetsarbetet på respektive utbildningsområde. På Bibliotek och IT, Gemensam förvaltning och Samverkansenheten svarar enhetschef respektive förvaltningschef för kvalitetsarbetet. 23

24 Besluts-, delegations- och beredningsordning för Kanslichef Till sitt förfogande har Dekanus ett kansli som leds av en kanslichef som ansvarar för fakultetens personal- och ekonomiadministration, diarium, kontakter med centrala IT-funktionen, information, studievägledning, studieadministration och teknisk service inklusive lokalvård. Kanslichefen har därutöver personal- och arbetsmiljöansvar för kansliets personal samt svarar efter Dekanus bestämmande för att kansliet bereder och handlägger ärenden till Fakultetsstyrelse, Anställningsnämnd, Nämnd för forsknings- och forskarutbildningsfrågor, Utbildningsnämnd, Samverkansgrupp och Jämställdhetsgrupp. Ärende Delegering Delegering Beslut Beredning Utbildning och forskning - Fastställande av antagningstal Fakultetsstyrelsen - Dekanus Enhets-/Kanslichef - Klassificering av kurser Fakultetsstyrelsen - Dekanus Kansli-/Enhetschef - Fastställande av studieplaner för Fakultetsstyrelsen - Fun Kanslichef forskarutbildning - Uppföljning av individuell studieplan i fo-utb Fakultetsstyrelsen Fun Dekanus Kontaktpers fo-utb handledarkollegium - Utfärdande av examensbevis Fo Fakultetsstyrelsen - Dekanus Kanslichef - Rutiner för forskarutbildning Fakultetsstyrelsen - Fun Kontaktpers fo-utb Personaladministrativa ärenden - Övergripande personalansvar, lednings- Rektor Dekanus Kanslichef Personalhandlägg. samt arbetsgivaransvar för kansliet - Anställning underställd Fakultetsstyrelsen Fakultetsstyrelsen - Dekanus Kanslichef 24

25 Ärende Delegering Delegering Beslut Beredning - Anställningsprofil för lektor, forskarassistent Fakultetsstyrelsen - Dekanus Enhets-/Kanslichef och adjunkt - Anställning av amanuens, assistent, Fakultetsstyrelsen Dekanus Kansli-/ Enhetschef Enhetschef klinisk assistent, vissa gästlärare och timlärare - Tjänstledighet än fem månader Fakultetsstyrelsen - Dekanus - < än fem månader Fakultetsstyrelsen Dekanus Kansli-/Enhetschef - - Semester Fakultetsstyrelsen Dekanus Kansli-/Enhetschef - - Årliga löneförhandlingar (RALS) inom Rektor - Dekanus Kanslichef beslutade ramar (Enhetschef) - Inplacering i lön vid nyanställning vid Fakulteten Fakultetsstyrelsen - Dekanus Kansli-/ Enhetschef (Om tänkt lönesättning markant avviker från jämförbar grupp inom Malmö högskola fattar rektor beslut.) - Inplacering i lön för tidsbegränsat anställda lärare/fo Rektor Dekanus Kanslichef Enhetschef - Inplacering i lön för tidsbegränsat anställd kansli- Rektor - Dekanus Kanslichef personal - Omplaceringsärenden inom Fakulteten Fakultetsstyrelsen - Dekanus Kanslichef - Utseende av akademiska ledningsuppdrag för Fakultetsstyrelsen - Dekanus Kansli-/Enhetschef lärare under Fakultetsstyrelsen - Beslut om övertid, kanslipersonal Fakultetsstyrelsen Dekanus Kanslichef - 25

26 Ärende Delegering Delegering Beslut Beredning Arbetsmiljöansvar - Ansvar för samverkan med personal och Rektor - Dekanus Kansli-/Enhetschef berörda skyddsombud och studerandeombud när det gäller arbetsmiljön. - Ansvar för att genomföra årliga medarbetar- och Rektor - Dekanus/Kansli-/ - lönesamtal Enhetschef - Ansvar för arbetsfördelning när det gäller Rektor - Dekanus Enhets-/Kanslichef arbetsmiljöarbete och kontroll av att arbetet fungerar - Ansvar för att följa upp föreskrifter från Rektor Dekanus Kanslichef - Arbetsmiljöverket som berör Fakulteten, beställa dem och dela ut till berörda. - Ansvar för den erforderliga utbildning och Rektor Dekanus Kanslichef Enhetschef information av personal inom arbetsmiljöområdet som är nödvändig. - Ansvar för årlig inventering av risker och Rektor Dekanus Kanslichef Husansvarig/ brister i arbetsmiljön. Personalansvariga - Ansvar för upprättande och uppföljning av Rektor - Dekanus Kanslichef handlingsplaner för arbetsmiljöarbetet. - Ansvar för uppföljning, utredning och Rektor Dekanus Kanslichef Personalhandlägg. rapportering av arbetsskador och tillbud. - Ansvar för årsvis uppföljning och redovisning Rektor Dekanus Kanslichef Personalhandlägg. av sjukfrånvaro, personalomsättning, förtidspensionering mm. 26

27 Ärende Delegering Delegering Beslut Beredning - Ansvar för introduktion av nyanställda. Rektor Dekanus Kanslichef (kansliet)/ Personalhandläggare/ Enhetschef Registrator - Ansvar för att personal och studenter Rektor Dekanus Enhets-/Kanslichef Säkerhetsgrupp informeras om risker i arbetet och hur arbetet (för kansliet) ska utföras för att inte personal/studenter ska drabbas av olycka eller arbetsskada. - Ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering. Rektor Dekanus Kanslichef/ Personalhandlägg. Enhetschef - Ansvar för att besiktningar, underhåll och inköp Rektor Dekanus Kansli-/Enhetschef Husansvarig av utrustning, planeras och följs upp med arbetsmiljöansvar för lab. - Löpande arbetsmiljöansvar inom kansliet Rektor Dekanus Kanslichef - Ekonomiadministrativa ärenden - Upphandlings- och inköpsärenden, se sidan 10 Fakultetsstyrelsen - Dekanus Enhets-/Kanslichef i Rektors delegation - Beslut om fördelning av ekonomiska resurser Fakultetsstyrelsen - Dekanus Kanslichef inom Fakulteten - Kontrakt externa medel, upp till kr Fakultetsstyrelsen - Dekanus Enhets-/Kanslichef - Beslut om budget (dvs resultatbudget) - - Fakultetsstyrelsen Dekanus/Kanslichef - Bereder och verkställer ekonomi, budget och Rektor - Dekanus Kanslichef/Ekonomresultatuppföljning ansvariga - Lokal- och utrustningsansvar Rektor Dekanus Kanslichef Husansvarig 27

28 Besluts-, delegations- och beredningsordning för Utbildningsnämnd (Un) Utbildningsnämnden bereder ärenden till Fakultetsstyrelsen som avser utbildningen på grund- och avancerad nivå. Nämnden skall: - Förankra sitt utvecklingsarbete i verksamheten. - Verka för att fakultetens utbildningar på grund och avancerad nivå är relevant utformade både med avseende på akademisk nivå och samhällsnytta. - Sträva efter att skapa en gemensam pedagogisk grundsyn och värdegemenskap samt stödja, samordna och synliggöra den pedagogiska utvecklingen vid fakulteten. - Föreslå utveckling av fakultetens utbildningsutbud och profilering med beaktande av synergieffekter mellan utbildningsprogram, effektiv resursanvändning och kvalitet. - Verka för att de kurser och andra moment som ingår i utbildningarna samordnas pedagogiskt och studieorganisatoriskt. - Säkerställa progression i utbildningarna samt verka för att högsta möjliga kvalitet uppnås inom utbildningarna, innefattande åtgärder av kvalitetsutvecklande och kvalitetssäkrande karaktär. - Aktivt främja utbildningarnas internationalisering. - I övrigt bereda frågor angående utbildning samt på Fakultetsstyrelsens delegation eller uppdrag handlägga de ärenden som överlämnas till nämnden. I fråga om program och kurser på grund och avancerad nivå skall nämnden: - Identifiera och utveckla de gemensamma kunskapsavsnitten inom utbildningarna, bl a med hänsyn till studenternas framtida samverkan i yrkeslivet. - Initiera och verka för att utbildningar som svarar mot samhällets behov utvecklas på flervetenskaplig grund med utnyttjande av fakultetens samlade resurser. I Utbildningsnämnden ingår 2 studentrepresentanter, 2 externa ledamöter och 3 medarbetare (varav minst två är disputerade). Två fackliga representanter samt samtliga utbildningskoordinatorer adjungeras. Externa ledamöter och medarbetare utses av Fakultetsstyrelsen på förslag från Dekanus. Studentkåren utser två representanter. Personalorganisationerna har närvaro- och yttranderätt. Dekanus utser ordförande. Som fast beredningsorgan till Un finns en beredningsgrupp. I beredningsgruppen ingår samtliga utbildningskoordinatorer, en studentrepresentant och ordförande i Utbildningsnämnden är ordförande. Beredningsgruppen skall på Utbildningsnämndens uppdrag: - Granska och föreslå ändringar i kursplaner på grundnivå; såväl programkurser som enstaka kurser. - Granska och föreslå ändringar i kursplaner på avancerad nivå; såväl programkurser som enstaka kurser. - Granska överensstämmelsen mellan utbildningsprogrammens utbildningsplaner och deras kursplaner. - Kontrollera att kursplanerna är anpassade till såväl lagar och förordningar som de styrdokument som beslutats vid Malmö högskola eller vid Fakulteten för Hälsa och samhälle. - I övrigt utarbeta förslag i frågor om utveckling av fakultetens utbildningsutbud. Som ytterligare stöd finns en Kursplanegrupp som har en rådgivande och granskande roll i frågor rörande kursplaner. 28

29 Ärende Delegering Delegering Beslut Beredning - Kvalitetshöjande satsningar inom utbildningen Fakultetsstyrelsen - Utbildningsnämnd UN beredn.organ - Utvecklande av instrument för kvalitetssäkring Fakultetsstyrelsen - Utbildningsnämnd Kvalitetsgrupp - Åtgärder för att stärka utbildningens internatio- Fakultetsstyrelsen - Utbildningsnämnd UN beredn.organ nalisering - Fastställande av kursplaner på grund- och Fakultetsstyrelsen - Utbildningsnämnd Beredning UN avancerad nivå - Översyn och revidering av kursplaner och Fakultetsstyrelsen - Utbildningsnämnd Kursplanegrupp litteraturlistor - Remissinstans för utbildningsfrågor Fakultetsstyrelsen - Utbildningsnämnd - - Fastställande av behörighetskrav för kurs Fakultetsstyrelsen - Utbildningsnämnd UN beredn.organ - Fastställande av särskilda behörighetskrav Fakultetsstyrelsen - Utbildningsnämnd UN beredn.organ för kurser - Inrättande av kurs Fakultetsstyrelsen - Utbildningsnämnd UN beredn.organ - Mål för yrkesexamina utöver dem som - - Fakultetsstyrelsen Utb-nämnd anges i examensordningen - Fastställande av utbildningsplan för - - Fakultetsstyrelsen Utb-nämnd utbildningsprogram 29

30 Besluts-, delegations- och beredningsordning för Nämnd för forsknings- och forskarutbildningsfrågor (Fun) Nämnden för forsknings- och forskarutbildningsfrågor bereder ärenden till Fakultetsstyrelsen som avser forskning och forskarutbildning samt beslutar på Fakultetsstyrelsens uppdrag i ärenden enligt gällande delegation. Nämnden för forsknings- och forskarutbildningsfrågor består av Dekanus och fakultetens professorer. Dekanus skall vara ordförande och vice ordförande utses inom Nämnden. Kanslichefen är kontaktperson för forskarutbildningen. Studentkåren utser två ordinarie representanter och en suppleant och har närvarorätt vid samtliga sammanträden. Dessutom har personalorganisationerna närvaro- och yttranderätt. Ärende Delegering Delegering Beslut Beredning - Fastställande av allmän studieplan för forskarutbildning - - Fakultetsstyrelsen Fun - Uppföljning av individuell studieplan i fo-utb Fakultetsstyrelsen Fun Dekanus Kanslichef/Handledarkollegiet - Inrättande av forskarutbildningskurs Fakultetsstyrelsen - Fun Enhetschef - Fastställande av kursplaner förforskarutbildningskurser Fakultetsstyrelsen - Fun Enligt uppdrag - Inför doktorsdisputation utse ordförande, Fakultetsstyrelsen - Fun Huvudhandledare betygsnämnd och fakultetsopponent, fastställa spikningstid samt godkänna förhandsgranskning av avhandlingar - Tid och plats för disputation Fakultetsstyrelsen - Dekanus Fun - Medverka till kvalitetsutveckling av forskning Fakultetsstyrelsen - Fun Dekanus och forskarutbildning - Antagning av doktorand Fakultetsstyrelsen - Fun - 30

31 Ärende Delegering Delegering Beslut Beredning - Anställning av doktorand Fakultetsstyrelsen - Dekanus Enhetschef - Anställningsprofil för doktorandanställningar Fakultetsstyrelsen - Fun - - Policy för forskarutbildning - - Fakultetsstyrelsen Fun - Rutiner för forskarutbildning Fakultetsstyrelsen - Fun Kanslichef - Byte av handledare i fo-utb Fakultetsstyrelsen - Fun Enhetschef/ Handledarkollegiet - Indragning och återfående av rätt till handledning - - Fakultetsstyrelsen Fun och andra resurser (fo-utb) - Utseende av hedersdoktor - - Fakultetsstyrelsen Fun 31

32 Besluts-, delegations- och beredningsordning för Anställningsnämnd Anställningsnämnden bereder de anställningar som ska beslutas av Dekanus eller Fakultetsstyrelsen samt de anställnings- och befodringsärenden som skall beslutas av högskolans Rektor efter tillstyrkan av Fakultetsstyrelsen. För Anställningsnämnden finns bestämmelser i Högskoleförordningen 4 kap och i Malmö högskolas anställningsordning, , dnr 15-99/407. Nämnden har 5 ledamöter varav 1 utses av studentkåren och övriga 4 av Fakultetsstyrelsen. För vardera ledamot utses personlig ersättare. Dekanus är ordförande i Anställningsnämnden. Ärende Delegering Delegering Beslut Beredning - Anställning av lektor, forskarassistent och - - Fakultetsstyrelsen Dekanus/Anställvissa gästlärare ningsnämnd - Befordran av adjunkt till lektor - - Rektor FAK (efter beredning av Dekanus och Anst.nämnd 32

33 Besluts-, delegations- och beredningsordning för Enhetschef Ärende Delegering Delegering Beslut Beredning Utbildning och forskning - Fastställande av antagningstal Fakultetsstyrelsen - Dekanus Enhets-/Kanslichef - Inrättande av kurs Fakultetsstyrelsen Dekanus Utbildningsnämnd UN beredn.organ - Inrättande av forskarutbildningskurs Fakultetsstyrelsen - Fun Enhetschef - Antagning till senare del av program Fakultetsstyrelsen Dekanus Studieadm avd/gf Enhetschef/Studvägl - Beslut om anstånd Fakultetsstyrelsen Dekanus Enhetschef Studievägledare - Beslut om studieuppehåll Fakultetsstyrelsen Dekanus Enhetschef Studievägledare - Beslut om reservantagning Fakultetsstyrelsen Dekanus Enhetschef Studieadm - Beslut om befrielse från obligatoriskt Fakultetsstyrelsen Dekanus Enhetschef Studievägledare/ utbildningsmoment Enhetschef/Kursansv - Tillgodoräknande av viss utbildning, grundnivå Fakultetsstyrelsen Dekanus Enhetschef Studievägledare/ Kursansvarig - Tillgodoräknande av viss utbildning, avancerad nivå Fakultetsstyrelsen Dekanus Enhetschef, utb Enhetschef utb/fo - Beslut om individuell studiegång Fakultetsstyrelsen Dekanus Enhetschef Studievägledare - Utfärdande av kursbevis Fakultetsstyrelsen Dekanus Enhetschef Studieadministratör 33

34 Ärende Delegering Delegering Beslut Beredning - Utfärdande av utbildningsbevis Fakultetsstyrelsen Dekanus Studieadm avd/gf Enhetschef/studadm - Utseende av examinatorer, grundnivå Fakultetsstyrelsen Dekanus Enhetschef - - Utseende av examinatorer, avancerad nivå Fakultetsstyrelsen Dekanus Enhetschef, utb Enhetschef utb/fo - Utseende av examinatorer, fo-utb Fakultetsstyrelsen Dekanus Enhetschef, fo Enhetschef utb/fo - Byte av handledare i fo-utb Fakultetsstyrelsen - Fun Enhetschef/ Handledarkollegiet Personaladminstrativa ärenden - Bemanningsansvar Fakultetsstyrelsen Dekanus Enhetschef - - Tjänstledighet än fem månader Fakultetsstyrelsen - Dekanus/kanslichef Enhetschef < än fem månader Fakultetsstyrelsen Dekanus Kansli-/Enhetschef - - Semester Fakultetsstyrelsen Dekanus Kansli-/Enhetschef - - Anställningsprofil för lektor, forskarassistent Fakultetsstyrelsen - Dekanus Enhets-/Kanslichef och adjunkt - Anställning av adjunkt Fakultetsstyrelsen - Dekanus Enhetschef - Anställning av amanuens, assistent, Fakultetsstyrelsen Dekanus Kansli-/ Enhetschef Enhetschef - Anställning av gästlärare Fakultetsstyrelsen - Dekanus Enhetschef/ klinisk assistent och timlärare kanslichef 34

35 Ärende Delegering Delegering Beslut Beredning - Anställning av doktorand Fakultetsstyrelsen - Dekanus Enhetschef - Inplacering i lön vid nyanställning vid Fakulteten Fakultetsstyrelsen - Dekanus Kansli-/ Enhetschef (Om tänkt lönesättning markant avviker från jämförbar grupp inom Malmö högskola fattar rektor beslut.) - Inplacering i lön för tidsbegränsat anställda lärare/fo Rektor Dekanus Kanslichef Enhetschef - Beslut om övertid, lärare/forskare Fakultetsstyrelsen - Dekanus Enhetschef - Utseende av akademiska ledningsuppdrag för Fakultetsstyrelsen - Dekanus Kansli-/Enhetschef lärare under Fakultetsstyrelsen - Kompetensutveckling för lärare Rektor - Dekanus Enhetschef - Utseende av sakkunniga enligt HF 4 kap 21 Fakultetsstyrelsen - Dekanus Enhetschef/Prof. - Avtal om försåld uppdragsutbildning. Fakultetsstyrelsen - Dekanus Enhetschef Beloppsgränsen för delegation är kr och avtalen skall vara granskade av fakutetens ekonomiansvarige. Arbetsmiljöansvar - Ansvar för samverkan med personal och Rektor - Dekanus Kansli-/Enhetschef berörda skyddsombud och studerandeombud när det gäller arbetsmiljön. - Arbetsmiljöansvar inom enheten för personal Rektor Dekanus Enhetschef Kanslichef/kansli och studenter och i förekommande fall laboratorier - Ansvar för att genomföra årliga medarbetar- och Rektor - Dekanus/Kansli-/ - lönesamtal Enhetschef 35

36 Ärende Delegering Delegering Beslut Beredning - Ansvar för arbetsfördelning när det gäller Rektor - Dekanus Enhets-/Kanslichef arbetsmiljöarbete och kontroll av att arbetet fungerar - Ansvar för introduktion av nyanställda. Rektor Dekanus Kanslichef (kansliet)/ Personalhandläggare/ Enhetschef Registrator - Ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering. Rektor Dekanus Kansli-/Enhetschef Personalhandlägg. - Ansvar för att personal och studenter Rektor Dekanus Enhets-/Kanslichef Säkerhetsgrupp informeras om risker i arbetet och hur arbetet (för kansliet) ska utföras för att inte personal/studenter ska drabbas av olycka eller arbetsskada. - Ansvar för den erforderliga utbildning och Rektor Dekanus Kanslichef (för kansli) Kanslichef information av personal inom arbetsmiljöområdet Enhetschef som är nödvändig. - Ansvar för att besiktningar, underhåll och inköp Rektor Dekanus Kansli-/Enhetschef Husansvarig av utrustning, planeras och följs upp med arbetsmiljöansvar för lab. Ekonomiadministrativa ärenden - Upphandlings- och inköpsärenden, se sidan 10 Fakultetsstyrelsen - Dekanus Enhets-/Kanslichef i Rektors delegation - Kontrakt externa medel, upp till kr Fakultetsstyrelsen - Dekanus Enhets-/Kanslichef - Avtal om försåld uppdragsutbildning. Fakultetsstyrelsen - Dekanus Enhetschef Beloppsgränsen för delegation är kr och avtalen ska vara granskade av fakultetens ekonomiansvarige. 36

37 Enhetschefens och utbildningskoordinatorns arbetsuppgifter - utbildning Uppdraget som enhetschef inom utbildningen på grund- och avancerad nivå innebär ansvar för utbildning och administration inom enheten. Nedan anges de uppgifter som ingår i utbildningsuppdraget som helhet och de uppgifter som utbildningskoordinatorn ansvarar för är markerade: Övergripande ansvar - Att samverka med andra enheter inom såväl utbildning som forskning - Att på fakultetsledningens uppdrag och i samverkan med andra enhetschefer ansvara för att verksamheten utvecklas i enlighet med fakultetens strategidokument - Aktivt verka för integrering mellan kunskapsområden och mellan utbildningsprogram Utbildningsansvar - Bidra till fakultetens övergripande programutveckling, med ett specifikt ansvar för utveckling och förankring av det/de utbildningsprogram som enheten är bärare av Ansvar lämnat till Utbildningskoordinator - Ansvara för genomförandet och utvecklingen av de kurser inom program, fristående kurser och uppdragsutbildningar som förlagts till enheten - Initiera fristående kurser och uppdragsutbildningar inom enhetens ansvarsområde. Ansvar delas med Utbildningskoordinator - Ansvara för pedagogiskt utvecklingsarbete inom enheten Enhetschefen ansvarar för personalens utveckling och utbildningskoordinatorn för den pedagogiska utvecklingen inom utbildningsprogrammen. Administrativt ansvar - Budgetansvar - Personalansvar (inkl. bl.a. tjänsteplanering inom forskning och utbildning i samverkan med motsvarande befattningshavare inom forskningen samt medarbetar- och lönesamtal, rehabilitering och semester) - Arbetsplatsträffar/samverkan - Arbetsmiljöansvar för personal och studenter - Arbetsmiljöansvar för undervisningslaboratorium respektive kliniskt träningscenter gäller två enhetschefer 37

Befattnings- och uppdragsbeskrivningar för institutionen för informationsteknologi

Befattnings- och uppdragsbeskrivningar för institutionen för informationsteknologi Institutionen för Informationsteknologi Department of Information Technology Befattnings- och uppdragsbeskrivningar för institutionen för informationsteknologi Arkivföreståndare... 2 Avdelningsadministratör...

Läs mer

Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet

Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet Självvärdering 2010 Kvalitetsarbetet vid Karolinska Institutet Självvärdering 2010 Dnr 446/2011-010 Fastställd av rektor INNEHÅLL Inledning 1 Varför extern kvalitetsgranskning?

Läs mer

Besluts- och delegationsordning för Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Besluts- och delegationsordning för Kungl. Musikhögskolan i Stockholm BESLUT 2013-01-21 Dnr. 13/34 Peter Liljenstolpe Förvaltningschef 1(15) Besluts- och delegationsordning för Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Detta dokument är en sammanställning av de viktigaste besluten

Läs mer

Tillsynsbesöket vid Göteborgs universitet 2012

Tillsynsbesöket vid Göteborgs universitet 2012 Rapport 2012:27 R Tillsynsbesöket vid Göteborgs universitet 2012 www.hsv.se Rapport 2012:27 R Tillsynsbesöket vid Göteborgs universitet 2012 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm

Läs mer

Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola

Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola Beslutad på Högskolestyrelsen 24 september 2007 2(17) Innehållsförteckning Inledning Tillämpning och uppföljning Studentinflytande Lärande och

Läs mer

REGLER OCH RUTINER FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN

REGLER OCH RUTINER FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN REGLER OCH RUTINER FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Version 2 Beslutad i Forsknings- och forskarutbildningsnämnden, FFN 2011-09-22 Regler och rutiner för utbildning på

Läs mer

Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola

Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola Högskolestyrelsen fastställde den 8 september 2000 en förteckning över studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola. Uppföljning

Läs mer

REMISS. Gemensamma bestämmelser för Officersprogrammet, Innehåll

REMISS. Gemensamma bestämmelser för Officersprogrammet, Innehåll Sida 1(19) Gemensamma bestämmelser för Officersprogrammet, bilaga 1 (en underbilaga) Innehåll 1. Syfte 2 2. Styrdokument, grundläggande bestämmelser 2 3. Programansvarets innebörd 3 4. Studerande vid OP

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer

Arbetsordning för medicinska fakulteten Reviderad genom fakultetsnämndens beslut 2011-01-26.

Arbetsordning för medicinska fakulteten Reviderad genom fakultetsnämndens beslut 2011-01-26. Medicinska fakulteten Fakultetsnämnden 2011-12-05 Dnr 100-2758-11 Sid 1 (6) Arbetsordning för medicinska fakulteten Reviderad genom fakultetsnämndens beslut 2011-01-26. Fakultetsnämnd Fakultetsnämndens

Läs mer

ANSTÄLLNINGSORDNING. för lärare vid Umeå universitet. Fastställd av universitetsstyrelsen 2011-12-13. Reviderad 2012-12-11 Dnr: UmU 300-2349-11

ANSTÄLLNINGSORDNING. för lärare vid Umeå universitet. Fastställd av universitetsstyrelsen 2011-12-13. Reviderad 2012-12-11 Dnr: UmU 300-2349-11 ANSTÄLLNINGSORDNING för lärare vid Umeå universitet Fastställd av universitetsstyrelsen 2011-12-13. Reviderad 2012-12-11 Dnr: UmU 300-2349-11 Typ av dokument: Regel Beslutad av: Universitetsstyrelsen Dnr:

Läs mer

Rapport 2008:25 R. Tillsynsbesök vid Umeå universitet 2007

Rapport 2008:25 R. Tillsynsbesök vid Umeå universitet 2007 Rapport 2008:25 R Tillsynsbesök vid Umeå universitet 2007 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Tillsynsbesök vid

Läs mer

Handlingsplan och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet vid Stockholms universitet 2014 2015

Handlingsplan och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet vid Stockholms universitet 2014 2015 BESLUT 2013-12-12 Dnr SU FV-1.1.2-3478-13 Handlingsplan och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet vid Stockholms universitet 2014 2015 (Fastställd av rektor 2013-12-12) 2. Innehållsförteckning FÖRORD... 3

Läs mer

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Välkommen till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola Efter högskoleverkets granskning 1999 tilldelades Mälardalens högskola (MDH) 2001 vetenskapsområdet

Läs mer

GODA EXEMPEL. Högskoleverkets rapportserie 2000:9 R

GODA EXEMPEL. Högskoleverkets rapportserie 2000:9 R GODA EXEMPEL HUR UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR KAN ARBETA MED JÄMSTÄLLDHET, STUDENTINFLYTANDE SAMT SOCIAL OCH ETNISK MÅNGFALD Högskoleverkets rapportserie 2000:9 R GODA EXEMPEL HUR UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR

Läs mer

Program för systematiskt arbetsmiljöarbete

Program för systematiskt arbetsmiljöarbete Program för systematiskt arbetsmiljöarbete - innehållande arbetsmiljöpolicy vid Högskolan i Halmstad, ansvarsfördelning, interna riktlinjer samt struktur för hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas. Beslutad

Läs mer

Tillsynsbesöket vid Konstfack 2009

Tillsynsbesöket vid Konstfack 2009 Rapport 2010:3 R Tillsynsbesöket vid Konstfack 2009 www.hsv.se Rapport 2010:3 R Tillsynsbesöket vid Konstfack 2009 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563

Läs mer

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 KALLELSE 1 (1) Utbildnings- och forskningssektionen Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 Lokal: Paros (Hus R, våning 2 gamla biblioteket Västerås) Agenda: 12.30-14.00 Presentation av akademiernas

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå vid Karlstads universitet

Antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå vid Karlstads universitet 1 (22) Antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå vid Karlstads universitet Del 1: Grundnivå och avancerad nivå Del 2: Forskarnivå Del 1: Grundnivå och avancerad nivå

Läs mer

Riktlinjer för utbildningen på forskarnivå

Riktlinjer för utbildningen på forskarnivå 1(21) DNR: SLU ua Fe.2012.4.0-3218 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli:

Läs mer

Utbildning på forskarnivå

Utbildning på forskarnivå Utbildning på forskarnivå vid Fakulteten för Hälsa och samhälle Malmö högskola Studiehandbok Malmö, Oktober 2014 Förord Syftet med studiehandboken är att ge doktorander och handledare en samlad information

Läs mer

Förnyelse - arbetsmiljö - samverkan. inom Borås Stad

Förnyelse - arbetsmiljö - samverkan. inom Borås Stad Förnyelse - arbetsmiljö - samverkan inom Borås Stad 2007-01-18 2 Lokalt samverkansavtal Förnyelse arbetsmiljö samverkan för Borås Stad 1 Inledning Parterna konstaterar att vi har ett gemensamt synsätt

Läs mer

Lärosätenas klagomålsrutiner

Lärosätenas klagomålsrutiner , www.uk-ambetet.se Rapport 2014:1 Lärosätenas klagomålsrutiner en kartläggning Lärosätenas klagomålsrutiner en kartläggning Rapport 2014:1 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014 Författarens namn:

Läs mer

Dnr: MIUN 2013/1282. Mittuniversitetets anställningsordning. Fastställd av Mittuniversitetets styrelse 2013-08-26

Dnr: MIUN 2013/1282. Mittuniversitetets anställningsordning. Fastställd av Mittuniversitetets styrelse 2013-08-26 Dnr: MIUN 2013/1282 Mittuniversitetets anställningsordning Fastställd av Mittuniversitetets styrelse 2013-08-26 INNEHÅLL ALLMÄNT 2 ANSTÄLLNINGSORDNING 4 REKRYTERINGSPOLITIKENS MÅL 4 STRATEGI FÖR REKRYTERING

Läs mer

Dnr 724-919/06. Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi

Dnr 724-919/06. Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi Dnr 724-919/06 Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi Postadress: 801 76 Gävle Besöksadress: Kungsbäcksvägen 47, Gävle. Telefon: 026-64 85 00 (växel) Telefax: 026-64 86 40 Hemsida: www.hig.se

Läs mer

Likabehandlingspolicy för medarbetare 2012 2014

Likabehandlingspolicy för medarbetare 2012 2014 1 Likabehandlingspolicy för medarbetare 2012 2014 Innehåll 3 Rektor har ordet 4 Malmö högskola som arbetsplats har ett inkluderande synsätt som främjar likabehandling av medarbetare 7 Likabehandlingsfrågorna

Läs mer

Anställningsordning vid Högskolan i Skövde

Anställningsordning vid Högskolan i Skövde Anställningsordning vid Högskolan i Skövde Nuvarande anställningsordning gäller från och med 2013-03-01 och är beslutad av styrelsen. Rektor har 2013-11-15 beslutat om vissa ändringar i anställningsordningen

Läs mer

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser om myndighetens arbetsordning RIB 2014:2 beslutade den 10 oktober 2014. Rekryteringsmyndigheten föreskriver följande

Läs mer

SAMVERKAN MÖLNDAL. Förnyat samverkansavtal för Mölndals stad

SAMVERKAN MÖLNDAL. Förnyat samverkansavtal för Mölndals stad SAMVERKAN MÖLNDAL Förnyat samverkansavtal för Mölndals stad Avtalet gäller från den 1 mars 2008 Samverkan Mölndal, förnyat avtal, giltigt från och med 1 mars 2008 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. FÖRUTSÄTTNINGAR

Läs mer

Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen

Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen, Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen Reg.nr Utgiven av Universitetskanslersämbetet

Läs mer