Besluts-, delegations- och beredningsordning för Hälsa och samhälle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Besluts-, delegations- och beredningsordning för Hälsa och samhälle"

Transkript

1 Besluts-, delegations- och beredningsordning för Hälsa och samhälle Enligt beslut av Fakultetsstyrelsen och Dekanus Revidering beslutad 9 december 2009, att gälla från 1 januari 2010, Dnr HS12-09/1118 Tidigare beslut 2 mars 2007, reviderat att gälla från 1 januari 2008, Dnr HS12-07/192 Fakulteten för Hälsa och samhälle Malmö högskola

2 Innehållsförteckning Sidan Delegation till Fakultetsstyrelsen enligt Mah:s Besluts- och delegationsordning 3 Rektors delegation 10 Besluts-, delegations- och beredningsordning för Dekanus 16 Besluts-, delegations- och beredningsordning för Kanslichef 24 Besluts-, delegations- och beredningsordning för Utbildningsnämnd 28 Besluts-, delegations- och beredningsordning för Nämnd för forskning och forskarutbildningsfrågor (Fun) 30 Besluts-, delegations- och beredningsordning för Anställningsnämnd 32 Besluts-, delegations- och beredningsordning för Enhetschef 33 Besluts-, delegations- och beredningsordning för Studievägledare 40 Besluts-, delegations- och beredningsordning för Högskole- och Studieadministratör 41 Besluts-, delegations- och beredningsordning för Kanslipersonal inklusive Säkerhetsgrupp 42 Samverkan och skyddskommitté. Övriga organ 44 2

3 Delegation till Fakultetsstyrelsen enligt Mah:s Besluts- och delegationsordning ( , reviderad och kompletterad ) Reviderad av HS mars 2007 och november 2007 För att underlätta tolkningen av redovisade beslut förtecknas i det följande de uppgifter som därigenom läggs på områdesstyrelserna. I förteckningen ingår även de uppgifter som enligt högskoleförordningen skall ligga på områdesstyrelser / motsvarande. Förteckningen skall ses som ett underlag för områdesstyrelsernas / motsv arbete med att ta fram sina delar av högskolans samlade besluts- och delegationsordning. I övrigt hänvisas till inledningsavsnittet. Ärende Delegering Delegering Beslut Beredning Utbildning och forskning Beslut i antagningsärenden fattas enligt antagningsordning, fastställd av styrelsen och reviderad , bl a: - Fastställande av särskilda behörighetskrav (kurser) Fakultetsstyrelsen - Utbildningsnämnd UN beredn.organ - Fastställande av antagningstal Fakultetsstyrelsen - Dekanus Enhets-/Kanslichef - Beslut om anstånd Fakultetsstyrelsen Dekanus Enhetschef Studievägledare - Beslut om studieuppehåll Fakultetsstyrelsen Dekanus Enhetschef Studievägledare - Beslut om reservantagning Fakultetsstyrelsen Dekanus Enhetschef Studiead - Mål för yrkesexamina utöver dem som anges i - - Fakultetsstyrelsen Utbildningsnämnd examensordningen - Beslut om individuell studiegång Fakultetsstyrelsen Dekanus Enhetschef Studievägledare - Tillgodoräknande av viss utbildning, grundnivå Fakultetsstyrelsen Dekanus Enhetschef Studievägledare/ Kursansvarig 3

4 Ärende Delegering Delegering Beslut Beredning - Tillgodoräknande av viss utbildning, avancerad nivå Fakultetsstyrelsen Dekanus Enhetschef, utb Enhetschef utb/fo - Tillgodoräknande av viss utbildning, fo-utb Fakultetsstyrelsen Dekanus Kontaktpers. fo-utb Huvudhandledare/ Kontaktpers. fo-utb - Tillgodoräknande av masterkurser i fo-utb Fakultetsstyrelsen Dekanus FUN Huvudhandledare - Beslut om befrielse från obligatoriskt Fakultetsstyrelsen Dekanus Enhetschef Studievägledare utbildningsmoment - Inrättande av kurs Fakultetsstyrelsen - Utbildningsnämnd Utbildn.koordn. - Inrättande av forskarutbildningskurs Fakultetsstyrelsen - Fun Enhetschef - Fastställande av kursplan för forskarutbildningskurser Fakultetsstyrelsen - Fun Enligt uppdrag - Fastställande av kursplan på grund- och avancerad nivå Fakultetsstyrelsen - Utbildningsnämnd Beredning UN - Fastställande av utbildningsplan för - - Fakultetsstyrelsen Utbildningsnämnd utbildningsprogram - Fastställande av allmän studieplan för - - Fakultetsstyrelsen Fun forskarutbildning - Uppföljning av individuell studieplan i fo-utb Fakultetsstyrelsen Fun Dekanus Kontaktpers. fo-utb handledarkollegium - Klassificering av kurser Fakultetsstyrelsen - Dekanus Kansli-/Enhetschef - Utfärdande av utbildningsbevis Fakultetsstyrelsen - Studieadm avd/gf Enhetsch/studadm 4

5 Ärende Delegering Delegering Beslut Beredning - Utfärdande av kursbevis gu/fo Fakultetsstyrelsen Dekanus Enhetschef Studieadm - Utfärdande av examensbevis utb Fakultetsstyrelsen Dekanus Studieadm avd/gf Studieadm - Utfärdande av examensbevis Fo Fakultetsstyrelsen - Dekanus Kanslichef - Utseende av examinatorer grundnivå Fakultetsstyrelsen Dekanus Enhetschef - - Utseende av examinatorer, avancerad nivå Fakultetsstyrelsen Dekanus Enhetschef, utb Enhetschef utb/fo - Utseende av examinatorer, kurs fo-utb Fakultetsstyrelsen Dekanus Enhetschef, fo Enhetschef utb/fo - Antagning av doktorand Fakultetsstyrelsen - Fun Enligt antagningsordning - Tid och plats för disputation Fakultetsstyrelsen - Dekanus Fun - Inför doktorsdisputation utse ordförande, Fakultetsstyrelsen - Fun Huvudhandledare betygsnämnd och fakultetsopponent, fastställa spikningstid samt godkänna förhandsgranskning av avhandlingar - Policy för forskarutbildning - - Fakultetsstyrelsen Fun - Rutiner för forskarutbildning Fakultetsstyrelsen - Fun Kanslichef - Byte av handledare i fo-utb Fakultetsstyrelsen - Fun Enhetschef/ Handledarkollegiet - Indragning och återfående av rätt till handledning - - Fakultetsstyrelsen Fun och andra resurser (fo-utb) 5

6 Ärende Delegering Delegering Beslut Beredning - Antagning av oavlönad docent - - Rektor Dekanus - Utseende av hedersdoktor - - Fakultetsstyrelsen Fun - Medverka till kvalitetsutveckling av forskning Fakultetsstyrelsen - Fun Enligt uppdrag och forskarutbildning Personaladministrativa ärenden Beslut i anställningsärenden fattas enligt anställningsordning för lärare vid Malmö högskola - fastställd av styrelsen med tillägg beslutat av rektor bl a: - Anställningsprofil för professor - - Rektor Dekanus - Anställning av professor och befordran av - - Rektor Dekanus/ lektor till professor samt anställning av Anställningsn. adjungerad professor och gästprofessor i enlighet med HL 3 kap 3 - Anställningsprofil för lektor, forskarassistent Fakultetsstyrelsen - Dekanus Enhets-/Kanslichef och adjunkt - Anställning av lektor och forskarassistent - - Fakultetsstyrelsen Dekanus/Anställningsnämnd - Anställning av adjunkt Fakultetsstyrelsen - Dekanus Kansli-/Enhetschef - Anställning av amanuens, assistent, Fakultetsstyrelsen Dekanus Kansli-/ Enhetschef Enhetschef klinisk assistent och timlärare 6

7 Ärende Delegering Delegering Beslut Beredning - Anställning av gästlärare Fakultetsstyrelsen - Dekanus Enhetschef/ kanslichef - Anställning av doktorand Fakultetsstyrelsen - Dekanus Enhetschef - Befordran av adjunkt till lektor - - Rektor FAK (efter beredning av Dekanus och Anst.nämnd Övriga anställningar - Anställning underställd Fakultetsstyrelsen Fakultetsstyrelsen - Dekanus Kanslichef Övriga personalärenden - Tjänstledighet än fem månader Fakultetsstyrelsen - Dekanus/Kansli-/ Enhetschef < än fem månader Fakultetsstyrelsen Dekanus Enhetschef - - Semester Fakultetsstyrelsen Dekanus Kansli-/Enhetschef - - Inplacering i lön vid nyanställning vid Fakulteten Fakultetsstyrelsen - Dekanus Kansli-/ Enhetschef (Om tänkt lönesättning markant avviker från jämförbar grupp inom Malmö högskola fattar rektor beslut.) - Inplacering i lön för tidsbegränsat anställda lärare/fo Rektor Dekanus Kanslichef Enhetschef - Inplacering i lön för tidsbegränsat anställd kansli- Rektor - Dekanus Kanslichef personal - Beslut om övertid, lärare/forskare Fakultetsstyrelsen - Dekanus Enhetschef 7

8 Ärende Delegering Delegering Beslut Beredning - Beslut om övertid, kanslipersonal Fakultetsstyrelsen Dekanus Kanslichef - - Entledigande, egen begäran Fakultetsstyrelsen - Dekanus - - Omplaceringsärenden inom fakulteten Fakultetsstyrelsen - Dekanus Kanslichef - Utseende av akademiska ledningsuppdrag för Fakultetsstyrelsen - Dekanus Kansli-/Enhetschef lärare under Fakultetsstyrelsen - Utseende av sakkunniga enligt HF 4 kap 21 Fakultetsstyrelsen - Dekanus Enhetschef/Prof. Ekonomiadministrativa ärenden - Beslut om budget (dvs resultatbudget) - - Fakultetsstyrelsen Dekanus/Kanslichef - Beslut om fördelning av ekonomiska resurser Fakultetsstyrelsen - Dekanus Kanslichef inom fakulteten - Upphandlings- och inköpsärenden, se sidan 10 Fakultetsstyrelsen - Dekanus Enhets-/Kanslichef i Rektors delegation - Kontrakt externa medel, upp till kr Fakultetsstyrelsen - Dekanus Enhets-/Kanslichef - Avtal om försåld uppdragsutbildning. Fakultetsstyrelsen - Dekanus Enhetschef Beloppsgränsen för delegation är kr och avtalen ska vara granskade av ekonom vid fakulteten. 8

9 Arbetsordning för Fakultetsstyrelsen Fakultetsstyrelsen har inför Högskolestyrelsen det samlade ansvaret för verksamheten vid Hälsa och samhälle, dvs utbildning på grund- och avancerad nivå, forskarutbildning och forskning. I ansvaret ingår även förvaltning av anslag, personal och lokaler enligt Högskolestyrelsens och Rektors delegation. Enligt Högskolestyrelsens beslut ( , dnr 10-03/196) skall Hälsa och samhälles Fakultetsstyrelse ha följande sammansättning: 11 företrädare för lärarna 3 företrädare för studenterna 3 företrädare för det omgivande samhället Val av ledamöter i Fakultetsstyrelsen regleras i Högskolelagen (2 kap 6 ) och i Högskoleförordningen (3 kap 3, 4 och 11 ). De fackliga organisationerna har rätt att utse var sin företrädare med närvaro- och yttranderätt. Styrelsens ordförande och vice ordförande utses av Rektor bland de ledamöter som företräder det omgivande samhället. Beredningsansvar Fakultetsstyrelsens ordförande Fakultetesstyrelsens ordförande biträds i beredningen av Dekanus, Kanslichef och Arbetsutskott, Utbildningsnämnd och Nämnd för forsknings- och forskarutbildningsfrågor. Arbetsutskott Arbetsutskottet består av ordföranden i Fakultetsstyrelsen, Dekanus, ordföranden i Utbildningsnämnden, ordföranden i Nämnden för forsknings- och forskarutbildningsfrågor, en student (ledamot i FAK) och två lärarrepresentanter (ledamöter i FAK). Arbetsutskottet biträds av kanslichef. Lärarrepresentanterna föreslås av valberedningen och utses av Fakultetsstyrelsen. Arbetsutskottet bereder ärenden till Fakultetsstyrelsens sammanträden samt beslutar i frågor som Fakultetsstyrelsen hänskjuter till Arbetsutskottet. Arbetsutskottets ledamöter, som inte är ledamöter i FAK, har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden. 9

10 Rektors delegation Ärende Beslut Utbildning och forskning Beslut i antagningsärenden fattas enligt antagningsordning, fastställd av styrelsen och reviderad , bl a: - Fastställande av urvalsregler till grundläggande Antagningsnämnd utbildning - Fastställande av vilken standardbehörighet som ska Antagningsnämnd gälla för utbildningsprogram som vänder sig till nybörjare vid högskolan - Sista dag för anmälan om antagning till studier Antagningsnämnd - Beslut om antagning till grundläggande utbildning Antagningsnämnd - Beslut i överklagandeärenden (antagningsärenden) Antagningsnämnd - Beslut om dispenser Antagningsnämnd Lokal examensordning för grundläggande Rektor utbildning - Huvudämne i kandidat- och magisterexamen Rektor - Sista registreringsdag för kurser (andra än Förvaltningschef uppdragsutbildning) - Fastställande av regler för kontroll av erlagd kåravgift Förvaltningschef - Regler vid skriftlig tentamen Förvaltningschef - Mall för kurs- och utbildningsplaner Förvaltningschef - Riktlinjer för studiedokumentation / LADOK Förvaltningschef - Fastställande av formulär för utbildnings-, kurs- Rektor och examensbevis - Läsårets indelning Rektor - Vidare förfarande efter utredning av disciplinärende Rektor 10

11 rörande studerande - Interimistisk avstängning av studerande Rektor - Drift och förvaltning av studerandeadm system Fc; delegerat till chefen för studieadministrativa avdelningen - Övergripande avtal om samarbete med andra Rektor universitet och högskolor, i Sverige och utomlands, rörande studentutbyte - Övriga samarbetsavtal rörande studentutbyte Fc; delegerat till chefen för internationella sekretariatet Organisation och administration - Avslag på begäran om utlämnande av allmän handling Rektor - Avgivande av remissyttrande i ärenden som rör mer Rektor än ett område och / eller är av strategisk betydelse för högskolan och som inte behandlas av styrelsen - Föreskrifter för val till områdesstyrelse / motsvarande Rektor - Föreskrifter för val av ledamöter i beslutande organ Rektor - Ordförande i områdesstyrelse / motsvarande Rektor; på förslag av de lärare som väljer ledamöter - Organisatoriska frågor rörande de gemensamma Förvaltningschef funktionerna samt arbetsordning för gemensamma förvaltningen - Arbetsordning för Bibliotek och IT / BIT Bibliotekschefen - Arbetsordning för Enheten för samverkan med Chefen för EnSam omgivande samhälle / EnSam - Riktlinjer och direktiv för diarium, arkivbildning Förvaltningschef och arkivvård - Fastställande av diarieplan och arkivbildningsplan Förvaltningschef - Övergripande informationsstrategier Rektor Plan, byggnader och lokaler - Lokalisering, yttre samband och miljö Rektor Tecknande av lokalhyresavtal: (Över 10 milj kr / år och avtal samt beslut om Styrelsen utredningskostnader som kan leda till sådana avtal ) 1 10 milj kr / år och avtal Förvaltningschef 11

12 Under 1 milj kr / år och avtal Chefen för Plan och lokalavdelningen - Upplåtelse av lokaler till områden och arbetsenheter Fc; delegerat till chefen för Plan och lokalavdelningen - Beställning av ombyggnader eller andra lokalförsörjningsåtgärder: Över 1 milj kr Rektor 0,5 1 milj kr Förvaltningschef Under 0,5 milj kr Chefen för Plan och lokalavdelningen - Utrustning och inredning vid större ny- och ombyggnadsprojekt: Över 5 milj kr Rektor 2 5 milj kr Förvaltningschef Under 2 milj kr Chefen för Plan och lokalavdelningen - Säkerhetsfrågor för högskolan Rektor Personaladministrativa ärenden Beslut i anställningsärenden fattas enligt anställningsordning för lärare vid Malmö högskola - fastställd av styrelsen med tillägg beslutat av rektor bl a: - Anställningsprofil för professor Rektor - Anställning av professor och befordran av Rektor lektor till professor samt anställning av adjungerad professor och gästprofessor i enlighet med HL 3 kap 3 - Avbrytande av tillsättning samt överklaganden av Rektor anställningar rörande lärare Övriga anställningar - Anställning som chef för Gemensam Rektor förvaltning, BIT samt EnSam - Avbrytande av tillsättning samt överklaganden av Rektor anställningar rörande chef för Gemensam förvaltning, BIT samt EnSam - Rekrytering med viss inriktning Förvaltningschef i samråd med berörd chef för BIT, 12

13 inom gemensamma funktioner EnSam eller avdelning inom Gemensam förvaltning - Anställning och anställningsavtal Förvaltningschef; delegerat till berörd chef för BIT, inom gemensamma funktioner EnSam eller avdelning inom Gemensam förvaltning - Avbrytande av tillsättning av, samt överklaganden Förvaltningschef av anställningar av annan personal än lärare och chef för Gemensam förvaltning, BIT samt EnSam Övriga personalärenden - Tjänstledighet längre tid än ett år för professor Rektor - Tjänstledighet och semester vid gemensamma Fc; delegerat till berörd chef för funktioner BIT, EnSam eller funktioner avdelning inom Gemensam förvaltning - Regler för arvoden till sakkunniga och regler för Rektor uppdragstillägg - Fastställande av kostnadsramar och andra direktiv Rektor avseende lokala löneförhandlingar samt tecknande av avtal med arbetstagarorganisationerna - Ändring av lönevillkor under pågående anställning Förvaltningschef (om ej i enlighet med fastställda beslut) - Ändrade anställningsvillkor för lektor och Rektor adjunkt under pågående anställning - Inplacering i lön vid nyanställning vid Fc i samråd med berörd chef för BIT, EnSam eller avdelning gemensamma funktioner inom gemensam förvaltning. Om tänkt lönesättning markant avviker från jämförbar grupp inom Malmö högskola fattar rektor beslut. - Entledigande, egen begäran, vid gemensamma Förvaltningschef; delegerat till berörd chef för BIT, funktioner EnSam eller avdelning inom Gemensam förvaltning - Uppsägning och avsked samt övriga frågor som Rektor gäller anställningstrygghet - Skiljande från anställning p g personliga skäl, dock ej provanställning, avgörs av högskolans personalansvarsnämnd 13

14 - Beslut att kvarstå efter uppnådd pensionsålder Rektor samt beslut om pensionsersättning - Omplaceringsärenden mellan områden och Förvaltningschef gemensamma funktioner - Uppdrag som områdesprefekt och dekanus Rektor - Utseende av lärarrepresentanter som ledamöter i Rektor gemensamma nämnder och kommittéer - Dispens om högre uttag av övertid och mertid Förvaltningschef enligt gällande bestämmelser - Övergripande arbetsmiljöfrågor Rektor - Drift och förvaltning av personaladministrativa system Förvaltningschef; delegerat till personalchefen Ekonomiadministrativa ärenden - Attestordning Rektor - Firmatecknare Rektor - Beslut om investeringsbudget Rektor; efter förslag från resp områdesstyrelse /Fakultetsstyrelse Budget för högskolegemensamma ändamål: - Gemensam förvaltning Förvaltningschef - Bibliotek och IT / BIT Bibliotekschefen - Enheten för samverkan med omgivande samhälle / Chefen för EnSam EnSam - Kontrakt externa medel, över kr Rektor (För RUC gäller särskild ordning) - Föreskrifter om avsättning till gemensamma Rektor overheadkostnader och lokalkostnadsuttag - Mottagande av gåvor och donationer till högskolan Rektor - Drift och förvaltning av ekonomiadministrativa system Fc; delegerat till ekonomichefen Delegationsordning avseende upphandlings- och inköpsärenden Typ av inköpsärende Förfrågan Beslut Avtal/kontrakt/beställning DIREKTA RAMAVTAL - där alla kan avropa Över tröskelvärdet Rektor Rektor Fc & Inköpsek 14

15 Under tröskelvärdet Fc Fc Avdc & Inköpsek INDIREKTA RAMAVTAL - en avropar men alla berörs Över tröskelvärdet Rektor Rektor Fc & Inköpsek Under tröskelvärdet Fc Fc Avdc & Inköpsek (RAM)AVTAL/KONTRAKT - vissa avropar & vissa berörs Över tröskelvärdet Rektor Rektor Omrc / Fc & Inköpsek Under tröskelvärdet Omrc / Fc Omrc / Fc Avdc & Inköpsek OFFERTER/BESTÄLLNINGAR - Inom upphandlat avtal Över tröskelvärdet Avdc ****** Avdc & Inköpsek Under tröskelvärdet Avdc ****** H-läggare & Inköpsek Av beslutet skall framgå vem som får i uppdrag att upprätta avtal/kontrakt/beställning. Samtliga avtal/kontrakt/beställningar undertecknas av två i förening. Områdeschef innefattar också chef för Bibliotek och IT / BIT samt chef för Enhet för samverkan med omgivande samhälle / EnSam. 15

16 Besluts-, delegations- och beredningsordning för Dekanus Hälsa och samhälle leds under Fakultetsstyrelsen och Rektor av Dekanus som utses av Rektor. Rektor utser även Prodekanus. Dekanus har det operativa ledningsansvaret inom Hälsa och samhälle och svarar under ordföranden för beredning och verkställighet av ärenden och beslut i Fakultetsstyrelsen. I Dekanus beredningsuppgift ingår förhandlingsansvar enligt MBL. Ärende Delegering Delegering Beslut Beredning Utbildningsfrågor - Fastställande av behörighetskrav (kurser) Fakultetsstyrelsen Dekanus Utbildningsnämnd UN beredn.organ - Fastställande av antagningstal Fakultetsstyrelsen - Dekanus Enhets-/Kanslichef - Inrättande av kurs Fakultetsstyrelsen Dekanus Utbildningsnämnd UN beredn.organ - Klassificering av kurser Fakultetsstyrelsen - Dekanus Kansli-/Enhetschef - Beslut om anstånd Fakultetsstyrelsen Dekanus Enhetschef Studievägledare - Beslut om studieuppehåll Fakultetsstyrelsen Dekanus Enhetschef Studievägledare - Beslut om reservantagning Fakultetsstyrelsen Dekanus Enhetschef Studieadm - Beslut om befrielse från obligatoriskt Fakultetsstyrelsen Dekanus Enhetschef Studievägledare/ utbildningsmoment Enhetschef/Kursansv - Tillgodoräknande av viss utbildning, grundnivå Fakultetsstyrelsen Dekanus Enhetschef Studievägledare/ Kursansvarig - Tillgodoräknande av viss utbildning, avancerad nivå Fakultetsstyrelsen Dekanus Enhetschef, utb Enhetschef utb/fo - Tillgodoräknande av viss utbildning, fo-utb Fakultetsstyrelsen Dekanus Kontaktpers. fo-utb Huvudhandledare/ Kontaktpers. fo-utb 16

17 Ärende Delegering Delegering Beslut Beredning - Tillgodoräknande av masterkurser i fo-utb Fakultetsstyrelsen Dekanus FUN Huvudhandledare - Beslut om individuell studiegång Fakultetsstyrelsen Dekanus Enhetschef Studievägledare - Utfärdande av utbildningsbevis Fakultetsstyrelsen Dekanus Antagningsenheten Enhetschef/studadm - Utfärdande av examensbevis Fakultetsstyrelsen Dekanus Antagningsenheten Studieadminitratör - Utfärdande av kursbevis gu/fo Fakultetsstyrelsen Dekanus Enhetschef Studieadm - Utseende av examinatorer grundnivå Fakultetsstyrelsen Dekanus Enhetschef Studadm - Utseende av examinatorer avancerad nivå/fo Fakultetsstyrelsen - Dekanus Enhetschef - Uppföljning av individuell studieplan i fo-utb Fakultetsstyrelsen Fun Dekanus Kontaktpers. fo-utb handledarkollegium - Tid och plats för disputation Fakultetsstyrelsen - Dekanus Fun - Medverka till kvalitetsutveckling av forskning Fakultetsstyrelsen - Fun Dekanus och forskarutbildning Personaladministrativa ärenden - Anställning underställd Fakultetsstyrelsen Fakultetsstyrelsen - Dekanus Kanslichef - Anställningsprofil för lektor, forskarassistent Fakultetsstyrelsen - Dekanus Enhets-/Kanslichef och adjunkt - Anställning av lektor och forskarassistent - - Fakultetsstyrelsen Dekanus/Anställningsnämnd 17

18 Ärende Delegering Delegering Beslut Beredning - Anställning av adjunkt Fakultetsstyrelsen - Dekanus Enhetschef - Anställning av amanuens, assistent, Fakultetsstyrelsen Dekanus Kansli-/ Enhetschef Enhetschef klinisk assistent och timlärare - Anställning av gästlärare Fakultetsstyrelsen - Dekanus Enhetschef/ kanslichef - Anställning av doktorand Fakultetsstyrelsen - Dekanus Fun/Enhetschef - Befordran av adjunkt till lektor - - Rektor FAK (efter beredning av Dekanus och Anst.nämnd Övriga personalärenden - Tjänstledighet än fem månader Fakultetsstyrelsen - Dekanus/kansli- Enhetschef chef < än fem månader Fakultetsstyrelsen Dekanus Kansli-/Enhetschef - - Semester Fakultetsstyrelsen Dekanus Enhets-/Kanslichef - - Årliga löneförhandlingar (RALS) inom Rektor - Dekanus Kanslichef beslutade ramar (Enhetschef) - Inplacering i lön vid nyanställning vid Fakulteten Fakultetsstyrelsen - Dekanus Kansli-/ Enhetschef (Om tänkt lönesättning markant avviker från jämförbar grupp inom Malmö högskola fattar rektor beslut.) - Inplacering i lön för tidsbegränsat anställda lärare/fo Rektor Dekanus Kanslichef Enhetschef 18

19 Ärende Delegering Delegering Beslut Beredning - Inplacering i lön för tidsbegränsat anställd kansli- Rektor - Dekanus Kanslichef personal - Entledigande, egen begäran Fakultetsstyrelsen - Dekanus - - Omplaceringsärenden inom fakulteten Fakultetsstyrelsen - Dekanus Kanslichef - Utseende av akademiska ledningsuppdrag för Fakultetsstyrelsen - Dekanus Kansli-/Enhetschef lärare under Fakultetsstyrelsen - Utseende av sakkunniga enligt HF 4 kap 21 Fakultetsstyrelsen - Dekanus Enhetschef/Professor - Kompetensutveckling för lärare Rektor - Dekanus Enhetschef - Beslut om övertid, lärare/forskare Fakultetsstyrelsen - Dekanus Enhetschef - Beslut om övertid, kanslipersonal Fakultetsstyrelsen Dekanus Kanslichef - Ekonomiadministrativa ärenden - Bereder och verkställer ekonomi, budget och Rektor - Dekanus Kanslichef/Ekonomiresultatuppföljning ansvariga - Upphandlings- och inköpsärenden, se sidan 10 Fakultetsstyrelsen - Dekanus Enhets-/Kanslichef i Rektors delegation - Kontrakt externa medel, upp till kr Fakultetsstyrelsen - Dekanus Enhets-/Kanslichef 19

20 Ärende Delegering Delegering Beslut Beredning - Avtal om försåld uppdragsutbildning. Fakultetsstyrelsen - Dekanus Enhetschef Beloppsgränsen för delegation är kr och avtalen ska vara granskade av fakultetens ekonom vid fakulteten. Arbetsmiljöansvar Ansvaret för det löpande arbetsmiljöarbetet innebär att man på respektive område/fakultet inom Högskolan finner en lämplig och en välfungerande organisation för arbetsmiljöarbetet och ser till att det Systematiska arbetsmiljöarbetet enligt AFS 2001:1 efterlevs. Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär i stora drag följande: - Ansvar för samverkan med personal och Rektor - Dekanus Kansli-/Enhetschef berörda skyddsombud och studerandeombud när det gäller arbetsmiljön. - Ansvar för att genomföra årliga medarbetar- och Rektor - Dekanus/Kansli-/ - lönesamtal Enhetschef - Ansvar för arbetsfördelning när det gäller Rektor - Dekanus Enhets-/Kanslichef arbetsmiljöarbete och kontroll av att arbetet fungerar - Ansvar för att följa upp föreskrifter från Rektor Dekanus Kanslichef/ Arbetsmiljöverket som berör Fakulteten, beställa Enhetschef med labansvar dem och dela ut till berörda. - - Ansvar för erforderlig utbildning och Rektor Dekanus Kanslichef (för kansli) Kanslichef information av personal inom arbetsmiljöområdet Enhetschef som är nödvändig. - Ansvar för årlig inventering av risker och Rektor Dekanus Kanslichef Husansvarig/ brister i arbetsmiljön. Personalansvariga 20

21 Ärende Delegering Delegering Beslut Beredning - Ansvar för upprättande och uppföljning av Rektor - Dekanus Kanslichef handlingsplaner för arbetsmiljöarbetet. - Ansvar för uppföljning, utredning och Rektor Dekanus Personalhandlägg. rapportering av arbetsskador och tillbud. - Ansvar för årsvis uppföljning och redovisning Rektor Dekanus Personalhandlägg. av sjukfrånvaro, personalomsättning, förtidspensionering mm. - Ansvar för introduktion av nyanställda. Rektor Dekanus Kanslichef (kansliet)/ Personalhandläggare Enhetschef - Ansvar för att personal och studenter Rektor Dekanus Enhets-/Kanslichef informeras om risker i arbetet och hur arbetet (för kansliet) ska utföras för att inte personal/studenter ska drabbas av olycka eller arbetsskada. - Ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering. Rektor Dekanus Kansli-/Enhetschef Personalhandlägg. - Ansvar för att besiktningar, underhåll och inköp Rektor Dekanus Kansli-/Enhetschef av utrustning, planeras och följs upp med arbetsmiljöansvar för lab. Jämställdhets- och mångfaldsplan Styrande lagar och regelverk - Lag (2002:293) om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning - EU-direktivet 2000/78/EG - Diskrimineringslag SFS 2008:567 Nedanstående handlingsplaner, riktlinjer och policydokument skall vara välkända och i förekommande fall användas i det löpande arbetet på Malmö högskola - Handlingsplan angående Malmö högskolas skyldighet att utreda olika former av trakasserier och kränkningar Dnr. Mahr /652 21

22 - Riktlinjer för förebyggande av hot/våld inom högskolan (se Kris- och beredskapsplaner, handlingsplaner) Studenters rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola, Beslut Åtgärdsplan för utifrån lagen om likabehandling av studenter, Beslut, åtgärdsplan Dnr.Mahr /328 - Utredningsförfarande avseende lagen om likabehandling av studenter, Dnr.Mahr.10-03/29 Ansvarsfördelning och organisation av Jämställdhets- och mångfaldsarbetet inom Malmö högskola Ansvarsfördelningen är följande: Rektor, Dekanus, Kanslichef, enhetschef och medarbetare Arbetsordning, organisation Rektor har det övergripande och yttersta ansvaret för jämställdhets- och mångfaldsarbetet på Malmö högskola. Årligen skall de övergripande långsiktiga målen enligt denna plan diskuteras i Rektors ledningsgrupp. Rektor fastställer slutligen delmål i planen inför det kommande arbetsåret. En central arbetsgrupp för jämställdhets- och mångfaldsplanen skall vara stödjande och uppföljande i arbetsprocessen. Den centrala arbetsgruppen skall vara sammansatt med representation från alla områdena/fakulteterna och från personalorganisationerna. Det skall också finnas representant från högskolans ledning med ansvar utifrån lagen om likabehandling av studenter. Jämställdhets- och mångfaldsplanen skall utvärderas och revideras varje år. Utvärderingen skall ske utifrån övergripande långsiktiga mål, regelverk och handlingsplaner och skall genomföras i samverkan mellan den centrala arbetsgruppen, Rektor och områdeschefer/dekaner. Handlingsplaner Det skall dels finnas en central handlingsplan för hela Malmö högskola dels områdesspecifika handlingsplaner för jämställdhets- och mångfaldsarbetet. Handlingsplanerna, såväl den centrala som de områdesspecifika, skall konkretiseras utifrån de övergripande långsiktiga målen (se nästa sida). Delmålen i handlingsplanerna skall beskrivas i form av planerade åtgärder. Det skall, för varje åtgärd framgå vem som är ansvarig och vilka tidsramar man arbetar efter. Områdesspecifika handlingsplaner Områdeschef har det övergripande ansvaret för jämställdhets- och mångfaldsarbetet inom sitt område. Områdena samt Gemensam förvaltning och Bibliotek och IT skall årligen ta del av den övergripande Jämställdhets- och mångfaldsplanen för Malmö högskola och genomföra områdesvisa handlingsplaner. De områdesvisa handlingsplanerna skall prioritera områdesspecifika delmål som man anser betydelsefulla och viktiga att arbeta med på området. Cheferna på de berörda områdena skall organisera arbetet och ansvara för områdets årliga utvärdering av handlingsplanerna. Plan för kvalitetsarbete I föreliggande Kvalitetsplan för utbildningen på Malmö högskola har fem konkreta teman prioriterats för de tre närmaste åren. Dessa teman är Introduktion, Kurs- och programutvärderingar, Bedömning av studenternas prestationer, Lärande för arbetslivet - Verksamhetsförlagd utbildning, 22

23 Uppföljning av studenterna under och efter utbildningen. Dessa är områden, som studenterna i studentbarometern Malmöstudent 2004 haft synpunkter på. Genom att tillsammans på alla nivåer - systematiskt arbeta med dessa teman, kommer utbildningen och därmed studenternas lärande att påverkas redan i en nära framtid. Underlag för plan för kvalitetsarbete inom utbildningen Följande dokument är speciellt viktiga som underlag för plan för kvalitetsarbete inom utbildningen : - av Riksdag och regering uttalad målsättning för Malmö högskola (1999) och Högskolan i Malmö Slutbetänkande (1996). - propositionen 1999/2000:28 Studentinflytande och kvalitetsutveckling. - Högskoleverkets bedömargrupps rekommendationer avseende kvalitetsarbetet vid Malmö högskola (2001). - proposition 2001/02:15 Den öppna högskolan. - Högskoleverkets ämnes- och programutvärderingar lag om likabehandling av studenter i högskolan (SFS 2001:1286, ändrad 2003:311). - Högskolelag och Högskoleförordning (UFB 3 Universitet och högskolor 2004/2005). - rapport från Rekryteringsdelegationen Dnr 22/04 Breddad rekrytering. - Studenterna vid Malmö högskola. Barometer Under perioden kommer ytterligare dokument tillkomma som är av betydelse för kvalitetsarbetet. Särskilt ska nämnas propositionen Ny värld, ny högskola. Kvalitetsarbetets organisation och ansvar Det övergripande ansvaret för Malmö högskolas kvalitetsarbete under högskolans styrelse har Rektor. För att samordna kvalitetsarbete finns en Koordinator för kvalitetsfrågor och utvecklingsarbete. Grundutbildningsberedningen bereder Kvalitetsfrågor inom grundutbildningen och Forsknings- och forskarutbildningsberedningen bereder Kvalitetsfrågor inom forskarutbildningen. Varje fakultet och enhet har sin egen profil för kvalitetsarbetet med utgångspunkt i dess verksamhet och förutsättningar. Dekanus svarar under Fakultetsstyrelsen för kvalitetsarbetet på respektive utbildningsområde. På Bibliotek och IT, Gemensam förvaltning och Samverkansenheten svarar enhetschef respektive förvaltningschef för kvalitetsarbetet. 23

24 Besluts-, delegations- och beredningsordning för Kanslichef Till sitt förfogande har Dekanus ett kansli som leds av en kanslichef som ansvarar för fakultetens personal- och ekonomiadministration, diarium, kontakter med centrala IT-funktionen, information, studievägledning, studieadministration och teknisk service inklusive lokalvård. Kanslichefen har därutöver personal- och arbetsmiljöansvar för kansliets personal samt svarar efter Dekanus bestämmande för att kansliet bereder och handlägger ärenden till Fakultetsstyrelse, Anställningsnämnd, Nämnd för forsknings- och forskarutbildningsfrågor, Utbildningsnämnd, Samverkansgrupp och Jämställdhetsgrupp. Ärende Delegering Delegering Beslut Beredning Utbildning och forskning - Fastställande av antagningstal Fakultetsstyrelsen - Dekanus Enhets-/Kanslichef - Klassificering av kurser Fakultetsstyrelsen - Dekanus Kansli-/Enhetschef - Fastställande av studieplaner för Fakultetsstyrelsen - Fun Kanslichef forskarutbildning - Uppföljning av individuell studieplan i fo-utb Fakultetsstyrelsen Fun Dekanus Kontaktpers fo-utb handledarkollegium - Utfärdande av examensbevis Fo Fakultetsstyrelsen - Dekanus Kanslichef - Rutiner för forskarutbildning Fakultetsstyrelsen - Fun Kontaktpers fo-utb Personaladministrativa ärenden - Övergripande personalansvar, lednings- Rektor Dekanus Kanslichef Personalhandlägg. samt arbetsgivaransvar för kansliet - Anställning underställd Fakultetsstyrelsen Fakultetsstyrelsen - Dekanus Kanslichef 24

25 Ärende Delegering Delegering Beslut Beredning - Anställningsprofil för lektor, forskarassistent Fakultetsstyrelsen - Dekanus Enhets-/Kanslichef och adjunkt - Anställning av amanuens, assistent, Fakultetsstyrelsen Dekanus Kansli-/ Enhetschef Enhetschef klinisk assistent, vissa gästlärare och timlärare - Tjänstledighet än fem månader Fakultetsstyrelsen - Dekanus - < än fem månader Fakultetsstyrelsen Dekanus Kansli-/Enhetschef - - Semester Fakultetsstyrelsen Dekanus Kansli-/Enhetschef - - Årliga löneförhandlingar (RALS) inom Rektor - Dekanus Kanslichef beslutade ramar (Enhetschef) - Inplacering i lön vid nyanställning vid Fakulteten Fakultetsstyrelsen - Dekanus Kansli-/ Enhetschef (Om tänkt lönesättning markant avviker från jämförbar grupp inom Malmö högskola fattar rektor beslut.) - Inplacering i lön för tidsbegränsat anställda lärare/fo Rektor Dekanus Kanslichef Enhetschef - Inplacering i lön för tidsbegränsat anställd kansli- Rektor - Dekanus Kanslichef personal - Omplaceringsärenden inom Fakulteten Fakultetsstyrelsen - Dekanus Kanslichef - Utseende av akademiska ledningsuppdrag för Fakultetsstyrelsen - Dekanus Kansli-/Enhetschef lärare under Fakultetsstyrelsen - Beslut om övertid, kanslipersonal Fakultetsstyrelsen Dekanus Kanslichef - 25

26 Ärende Delegering Delegering Beslut Beredning Arbetsmiljöansvar - Ansvar för samverkan med personal och Rektor - Dekanus Kansli-/Enhetschef berörda skyddsombud och studerandeombud när det gäller arbetsmiljön. - Ansvar för att genomföra årliga medarbetar- och Rektor - Dekanus/Kansli-/ - lönesamtal Enhetschef - Ansvar för arbetsfördelning när det gäller Rektor - Dekanus Enhets-/Kanslichef arbetsmiljöarbete och kontroll av att arbetet fungerar - Ansvar för att följa upp föreskrifter från Rektor Dekanus Kanslichef - Arbetsmiljöverket som berör Fakulteten, beställa dem och dela ut till berörda. - Ansvar för den erforderliga utbildning och Rektor Dekanus Kanslichef Enhetschef information av personal inom arbetsmiljöområdet som är nödvändig. - Ansvar för årlig inventering av risker och Rektor Dekanus Kanslichef Husansvarig/ brister i arbetsmiljön. Personalansvariga - Ansvar för upprättande och uppföljning av Rektor - Dekanus Kanslichef handlingsplaner för arbetsmiljöarbetet. - Ansvar för uppföljning, utredning och Rektor Dekanus Kanslichef Personalhandlägg. rapportering av arbetsskador och tillbud. - Ansvar för årsvis uppföljning och redovisning Rektor Dekanus Kanslichef Personalhandlägg. av sjukfrånvaro, personalomsättning, förtidspensionering mm. 26

27 Ärende Delegering Delegering Beslut Beredning - Ansvar för introduktion av nyanställda. Rektor Dekanus Kanslichef (kansliet)/ Personalhandläggare/ Enhetschef Registrator - Ansvar för att personal och studenter Rektor Dekanus Enhets-/Kanslichef Säkerhetsgrupp informeras om risker i arbetet och hur arbetet (för kansliet) ska utföras för att inte personal/studenter ska drabbas av olycka eller arbetsskada. - Ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering. Rektor Dekanus Kanslichef/ Personalhandlägg. Enhetschef - Ansvar för att besiktningar, underhåll och inköp Rektor Dekanus Kansli-/Enhetschef Husansvarig av utrustning, planeras och följs upp med arbetsmiljöansvar för lab. - Löpande arbetsmiljöansvar inom kansliet Rektor Dekanus Kanslichef - Ekonomiadministrativa ärenden - Upphandlings- och inköpsärenden, se sidan 10 Fakultetsstyrelsen - Dekanus Enhets-/Kanslichef i Rektors delegation - Beslut om fördelning av ekonomiska resurser Fakultetsstyrelsen - Dekanus Kanslichef inom Fakulteten - Kontrakt externa medel, upp till kr Fakultetsstyrelsen - Dekanus Enhets-/Kanslichef - Beslut om budget (dvs resultatbudget) - - Fakultetsstyrelsen Dekanus/Kanslichef - Bereder och verkställer ekonomi, budget och Rektor - Dekanus Kanslichef/Ekonomresultatuppföljning ansvariga - Lokal- och utrustningsansvar Rektor Dekanus Kanslichef Husansvarig 27

28 Besluts-, delegations- och beredningsordning för Utbildningsnämnd (Un) Utbildningsnämnden bereder ärenden till Fakultetsstyrelsen som avser utbildningen på grund- och avancerad nivå. Nämnden skall: - Förankra sitt utvecklingsarbete i verksamheten. - Verka för att fakultetens utbildningar på grund och avancerad nivå är relevant utformade både med avseende på akademisk nivå och samhällsnytta. - Sträva efter att skapa en gemensam pedagogisk grundsyn och värdegemenskap samt stödja, samordna och synliggöra den pedagogiska utvecklingen vid fakulteten. - Föreslå utveckling av fakultetens utbildningsutbud och profilering med beaktande av synergieffekter mellan utbildningsprogram, effektiv resursanvändning och kvalitet. - Verka för att de kurser och andra moment som ingår i utbildningarna samordnas pedagogiskt och studieorganisatoriskt. - Säkerställa progression i utbildningarna samt verka för att högsta möjliga kvalitet uppnås inom utbildningarna, innefattande åtgärder av kvalitetsutvecklande och kvalitetssäkrande karaktär. - Aktivt främja utbildningarnas internationalisering. - I övrigt bereda frågor angående utbildning samt på Fakultetsstyrelsens delegation eller uppdrag handlägga de ärenden som överlämnas till nämnden. I fråga om program och kurser på grund och avancerad nivå skall nämnden: - Identifiera och utveckla de gemensamma kunskapsavsnitten inom utbildningarna, bl a med hänsyn till studenternas framtida samverkan i yrkeslivet. - Initiera och verka för att utbildningar som svarar mot samhällets behov utvecklas på flervetenskaplig grund med utnyttjande av fakultetens samlade resurser. I Utbildningsnämnden ingår 2 studentrepresentanter, 2 externa ledamöter och 3 medarbetare (varav minst två är disputerade). Två fackliga representanter samt samtliga utbildningskoordinatorer adjungeras. Externa ledamöter och medarbetare utses av Fakultetsstyrelsen på förslag från Dekanus. Studentkåren utser två representanter. Personalorganisationerna har närvaro- och yttranderätt. Dekanus utser ordförande. Som fast beredningsorgan till Un finns en beredningsgrupp. I beredningsgruppen ingår samtliga utbildningskoordinatorer, en studentrepresentant och ordförande i Utbildningsnämnden är ordförande. Beredningsgruppen skall på Utbildningsnämndens uppdrag: - Granska och föreslå ändringar i kursplaner på grundnivå; såväl programkurser som enstaka kurser. - Granska och föreslå ändringar i kursplaner på avancerad nivå; såväl programkurser som enstaka kurser. - Granska överensstämmelsen mellan utbildningsprogrammens utbildningsplaner och deras kursplaner. - Kontrollera att kursplanerna är anpassade till såväl lagar och förordningar som de styrdokument som beslutats vid Malmö högskola eller vid Fakulteten för Hälsa och samhälle. - I övrigt utarbeta förslag i frågor om utveckling av fakultetens utbildningsutbud. Som ytterligare stöd finns en Kursplanegrupp som har en rådgivande och granskande roll i frågor rörande kursplaner. 28

29 Ärende Delegering Delegering Beslut Beredning - Kvalitetshöjande satsningar inom utbildningen Fakultetsstyrelsen - Utbildningsnämnd UN beredn.organ - Utvecklande av instrument för kvalitetssäkring Fakultetsstyrelsen - Utbildningsnämnd Kvalitetsgrupp - Åtgärder för att stärka utbildningens internatio- Fakultetsstyrelsen - Utbildningsnämnd UN beredn.organ nalisering - Fastställande av kursplaner på grund- och Fakultetsstyrelsen - Utbildningsnämnd Beredning UN avancerad nivå - Översyn och revidering av kursplaner och Fakultetsstyrelsen - Utbildningsnämnd Kursplanegrupp litteraturlistor - Remissinstans för utbildningsfrågor Fakultetsstyrelsen - Utbildningsnämnd - - Fastställande av behörighetskrav för kurs Fakultetsstyrelsen - Utbildningsnämnd UN beredn.organ - Fastställande av särskilda behörighetskrav Fakultetsstyrelsen - Utbildningsnämnd UN beredn.organ för kurser - Inrättande av kurs Fakultetsstyrelsen - Utbildningsnämnd UN beredn.organ - Mål för yrkesexamina utöver dem som - - Fakultetsstyrelsen Utb-nämnd anges i examensordningen - Fastställande av utbildningsplan för - - Fakultetsstyrelsen Utb-nämnd utbildningsprogram 29

30 Besluts-, delegations- och beredningsordning för Nämnd för forsknings- och forskarutbildningsfrågor (Fun) Nämnden för forsknings- och forskarutbildningsfrågor bereder ärenden till Fakultetsstyrelsen som avser forskning och forskarutbildning samt beslutar på Fakultetsstyrelsens uppdrag i ärenden enligt gällande delegation. Nämnden för forsknings- och forskarutbildningsfrågor består av Dekanus och fakultetens professorer. Dekanus skall vara ordförande och vice ordförande utses inom Nämnden. Kanslichefen är kontaktperson för forskarutbildningen. Studentkåren utser två ordinarie representanter och en suppleant och har närvarorätt vid samtliga sammanträden. Dessutom har personalorganisationerna närvaro- och yttranderätt. Ärende Delegering Delegering Beslut Beredning - Fastställande av allmän studieplan för forskarutbildning - - Fakultetsstyrelsen Fun - Uppföljning av individuell studieplan i fo-utb Fakultetsstyrelsen Fun Dekanus Kanslichef/Handledarkollegiet - Inrättande av forskarutbildningskurs Fakultetsstyrelsen - Fun Enhetschef - Fastställande av kursplaner förforskarutbildningskurser Fakultetsstyrelsen - Fun Enligt uppdrag - Inför doktorsdisputation utse ordförande, Fakultetsstyrelsen - Fun Huvudhandledare betygsnämnd och fakultetsopponent, fastställa spikningstid samt godkänna förhandsgranskning av avhandlingar - Tid och plats för disputation Fakultetsstyrelsen - Dekanus Fun - Medverka till kvalitetsutveckling av forskning Fakultetsstyrelsen - Fun Dekanus och forskarutbildning - Antagning av doktorand Fakultetsstyrelsen - Fun - 30

31 Ärende Delegering Delegering Beslut Beredning - Anställning av doktorand Fakultetsstyrelsen - Dekanus Enhetschef - Anställningsprofil för doktorandanställningar Fakultetsstyrelsen - Fun - - Policy för forskarutbildning - - Fakultetsstyrelsen Fun - Rutiner för forskarutbildning Fakultetsstyrelsen - Fun Kanslichef - Byte av handledare i fo-utb Fakultetsstyrelsen - Fun Enhetschef/ Handledarkollegiet - Indragning och återfående av rätt till handledning - - Fakultetsstyrelsen Fun och andra resurser (fo-utb) - Utseende av hedersdoktor - - Fakultetsstyrelsen Fun 31

32 Besluts-, delegations- och beredningsordning för Anställningsnämnd Anställningsnämnden bereder de anställningar som ska beslutas av Dekanus eller Fakultetsstyrelsen samt de anställnings- och befodringsärenden som skall beslutas av högskolans Rektor efter tillstyrkan av Fakultetsstyrelsen. För Anställningsnämnden finns bestämmelser i Högskoleförordningen 4 kap och i Malmö högskolas anställningsordning, , dnr 15-99/407. Nämnden har 5 ledamöter varav 1 utses av studentkåren och övriga 4 av Fakultetsstyrelsen. För vardera ledamot utses personlig ersättare. Dekanus är ordförande i Anställningsnämnden. Ärende Delegering Delegering Beslut Beredning - Anställning av lektor, forskarassistent och - - Fakultetsstyrelsen Dekanus/Anställvissa gästlärare ningsnämnd - Befordran av adjunkt till lektor - - Rektor FAK (efter beredning av Dekanus och Anst.nämnd 32

33 Besluts-, delegations- och beredningsordning för Enhetschef Ärende Delegering Delegering Beslut Beredning Utbildning och forskning - Fastställande av antagningstal Fakultetsstyrelsen - Dekanus Enhets-/Kanslichef - Inrättande av kurs Fakultetsstyrelsen Dekanus Utbildningsnämnd UN beredn.organ - Inrättande av forskarutbildningskurs Fakultetsstyrelsen - Fun Enhetschef - Antagning till senare del av program Fakultetsstyrelsen Dekanus Studieadm avd/gf Enhetschef/Studvägl - Beslut om anstånd Fakultetsstyrelsen Dekanus Enhetschef Studievägledare - Beslut om studieuppehåll Fakultetsstyrelsen Dekanus Enhetschef Studievägledare - Beslut om reservantagning Fakultetsstyrelsen Dekanus Enhetschef Studieadm - Beslut om befrielse från obligatoriskt Fakultetsstyrelsen Dekanus Enhetschef Studievägledare/ utbildningsmoment Enhetschef/Kursansv - Tillgodoräknande av viss utbildning, grundnivå Fakultetsstyrelsen Dekanus Enhetschef Studievägledare/ Kursansvarig - Tillgodoräknande av viss utbildning, avancerad nivå Fakultetsstyrelsen Dekanus Enhetschef, utb Enhetschef utb/fo - Beslut om individuell studiegång Fakultetsstyrelsen Dekanus Enhetschef Studievägledare - Utfärdande av kursbevis Fakultetsstyrelsen Dekanus Enhetschef Studieadministratör 33

34 Ärende Delegering Delegering Beslut Beredning - Utfärdande av utbildningsbevis Fakultetsstyrelsen Dekanus Studieadm avd/gf Enhetschef/studadm - Utseende av examinatorer, grundnivå Fakultetsstyrelsen Dekanus Enhetschef - - Utseende av examinatorer, avancerad nivå Fakultetsstyrelsen Dekanus Enhetschef, utb Enhetschef utb/fo - Utseende av examinatorer, fo-utb Fakultetsstyrelsen Dekanus Enhetschef, fo Enhetschef utb/fo - Byte av handledare i fo-utb Fakultetsstyrelsen - Fun Enhetschef/ Handledarkollegiet Personaladminstrativa ärenden - Bemanningsansvar Fakultetsstyrelsen Dekanus Enhetschef - - Tjänstledighet än fem månader Fakultetsstyrelsen - Dekanus/kanslichef Enhetschef < än fem månader Fakultetsstyrelsen Dekanus Kansli-/Enhetschef - - Semester Fakultetsstyrelsen Dekanus Kansli-/Enhetschef - - Anställningsprofil för lektor, forskarassistent Fakultetsstyrelsen - Dekanus Enhets-/Kanslichef och adjunkt - Anställning av adjunkt Fakultetsstyrelsen - Dekanus Enhetschef - Anställning av amanuens, assistent, Fakultetsstyrelsen Dekanus Kansli-/ Enhetschef Enhetschef - Anställning av gästlärare Fakultetsstyrelsen - Dekanus Enhetschef/ klinisk assistent och timlärare kanslichef 34

35 Ärende Delegering Delegering Beslut Beredning - Anställning av doktorand Fakultetsstyrelsen - Dekanus Enhetschef - Inplacering i lön vid nyanställning vid Fakulteten Fakultetsstyrelsen - Dekanus Kansli-/ Enhetschef (Om tänkt lönesättning markant avviker från jämförbar grupp inom Malmö högskola fattar rektor beslut.) - Inplacering i lön för tidsbegränsat anställda lärare/fo Rektor Dekanus Kanslichef Enhetschef - Beslut om övertid, lärare/forskare Fakultetsstyrelsen - Dekanus Enhetschef - Utseende av akademiska ledningsuppdrag för Fakultetsstyrelsen - Dekanus Kansli-/Enhetschef lärare under Fakultetsstyrelsen - Kompetensutveckling för lärare Rektor - Dekanus Enhetschef - Utseende av sakkunniga enligt HF 4 kap 21 Fakultetsstyrelsen - Dekanus Enhetschef/Prof. - Avtal om försåld uppdragsutbildning. Fakultetsstyrelsen - Dekanus Enhetschef Beloppsgränsen för delegation är kr och avtalen skall vara granskade av fakutetens ekonomiansvarige. Arbetsmiljöansvar - Ansvar för samverkan med personal och Rektor - Dekanus Kansli-/Enhetschef berörda skyddsombud och studerandeombud när det gäller arbetsmiljön. - Arbetsmiljöansvar inom enheten för personal Rektor Dekanus Enhetschef Kanslichef/kansli och studenter och i förekommande fall laboratorier - Ansvar för att genomföra årliga medarbetar- och Rektor - Dekanus/Kansli-/ - lönesamtal Enhetschef 35

36 Ärende Delegering Delegering Beslut Beredning - Ansvar för arbetsfördelning när det gäller Rektor - Dekanus Enhets-/Kanslichef arbetsmiljöarbete och kontroll av att arbetet fungerar - Ansvar för introduktion av nyanställda. Rektor Dekanus Kanslichef (kansliet)/ Personalhandläggare/ Enhetschef Registrator - Ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering. Rektor Dekanus Kansli-/Enhetschef Personalhandlägg. - Ansvar för att personal och studenter Rektor Dekanus Enhets-/Kanslichef Säkerhetsgrupp informeras om risker i arbetet och hur arbetet (för kansliet) ska utföras för att inte personal/studenter ska drabbas av olycka eller arbetsskada. - Ansvar för den erforderliga utbildning och Rektor Dekanus Kanslichef (för kansli) Kanslichef information av personal inom arbetsmiljöområdet Enhetschef som är nödvändig. - Ansvar för att besiktningar, underhåll och inköp Rektor Dekanus Kansli-/Enhetschef Husansvarig av utrustning, planeras och följs upp med arbetsmiljöansvar för lab. Ekonomiadministrativa ärenden - Upphandlings- och inköpsärenden, se sidan 10 Fakultetsstyrelsen - Dekanus Enhets-/Kanslichef i Rektors delegation - Kontrakt externa medel, upp till kr Fakultetsstyrelsen - Dekanus Enhets-/Kanslichef - Avtal om försåld uppdragsutbildning. Fakultetsstyrelsen - Dekanus Enhetschef Beloppsgränsen för delegation är kr och avtalen ska vara granskade av fakultetens ekonomiansvarige. 36

37 Enhetschefens och utbildningskoordinatorns arbetsuppgifter - utbildning Uppdraget som enhetschef inom utbildningen på grund- och avancerad nivå innebär ansvar för utbildning och administration inom enheten. Nedan anges de uppgifter som ingår i utbildningsuppdraget som helhet och de uppgifter som utbildningskoordinatorn ansvarar för är markerade: Övergripande ansvar - Att samverka med andra enheter inom såväl utbildning som forskning - Att på fakultetsledningens uppdrag och i samverkan med andra enhetschefer ansvara för att verksamheten utvecklas i enlighet med fakultetens strategidokument - Aktivt verka för integrering mellan kunskapsområden och mellan utbildningsprogram Utbildningsansvar - Bidra till fakultetens övergripande programutveckling, med ett specifikt ansvar för utveckling och förankring av det/de utbildningsprogram som enheten är bärare av Ansvar lämnat till Utbildningskoordinator - Ansvara för genomförandet och utvecklingen av de kurser inom program, fristående kurser och uppdragsutbildningar som förlagts till enheten - Initiera fristående kurser och uppdragsutbildningar inom enhetens ansvarsområde. Ansvar delas med Utbildningskoordinator - Ansvara för pedagogiskt utvecklingsarbete inom enheten Enhetschefen ansvarar för personalens utveckling och utbildningskoordinatorn för den pedagogiska utvecklingen inom utbildningsprogrammen. Administrativt ansvar - Budgetansvar - Personalansvar (inkl. bl.a. tjänsteplanering inom forskning och utbildning i samverkan med motsvarande befattningshavare inom forskningen samt medarbetar- och lönesamtal, rehabilitering och semester) - Arbetsplatsträffar/samverkan - Arbetsmiljöansvar för personal och studenter - Arbetsmiljöansvar för undervisningslaboratorium respektive kliniskt träningscenter gäller två enhetschefer 37

Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS).

Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS). MAH / Fakulteten för teknik och samhälle 1(5) Thomas Strandberg Adm PM 20150121, Dnr TS 122015/116 Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS). Beslut i olika är delegerade rektor

Läs mer

Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS) MAH / Fakulteten för teknik och samhälle 1(5) Birgitta Magnusson Kvalitetskoordinator PM 20160512 Dnr LED 1.3 2016/232 Ersätter dnr TS 122013/496 och dnr TS 122015/116 Beslut och beredning vid Fakulteten

Läs mer

Rektors besluts- och delegationsordning

Rektors besluts- och delegationsordning Dnr: ST 2013/165-1.1 Regeldokument Rektors besluts- och delegationsordning Beslutat av Rektor Gäller från 2013-04-22 Reviderad 2014-01-27 Beslutat av: rektor Beslutsdatum: 2013-04-22 Dnr: ST 2013/165-1.1

Läs mer

Beslutsordning för Högskolan i Halmstad Beslutad av högskolestyrelsen 2013-06-14, dnr 19-2003-1087. Ersätter beslut av högskolestyrelsen 2012-04-12.

Beslutsordning för Högskolan i Halmstad Beslutad av högskolestyrelsen 2013-06-14, dnr 19-2003-1087. Ersätter beslut av högskolestyrelsen 2012-04-12. Beslutsordning för Högskolan i Halmstad Beslutad av högskolestyrelsen 2013-06-14, dnr 19-2003-1087. Ersätter beslut av högskolestyrelsen 2012-04-12. Beslutad av rektor 2014-03-25, dnr 10-2012-725. Ersätter

Läs mer

Rektors besluts- och delegationsordning

Rektors besluts- och delegationsordning Dnr: ST 2013/165-1.1 Regeldokument Rektors besluts- och delegationsordning Beslutat av Rektor Gäller från 2013-04-22 Senast reviderad 2015-07-01 Beslutat av: rektor Beslutsdatum: 2013-04-22 Dnr: ST 2013/165-1.1

Läs mer

AKADEMINS FÖR TEXTIL, TEKNIK OCH EKONOMI ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING

AKADEMINS FÖR TEXTIL, TEKNIK OCH EKONOMI ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Dnr 313-15 AKADEMINS FÖR TEXTIL, TEKNIK OCH EKONOMI ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING Styrelsen för Högskolan i Borås har i styrelsens organisations- och beslutsordning (SOB)

Läs mer

Delegationsordning för konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet

Delegationsordning för konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet Dnr STYR 2014/310 1 2014-04-23 Konstnärliga fakulteten i Malmö Delegationsordning för konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet Fastställd av Konstnärliga fakultetsstyrelsen den 23 april 2014. Detta

Läs mer

AKADEMIN FÖR BIBLIOTEK, INFORMATION, PEDAGOGIK OCH IT:s ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING

AKADEMIN FÖR BIBLIOTEK, INFORMATION, PEDAGOGIK OCH IT:s ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Dnr 313-15 AKADEMIN FÖR BIBLIOTEK, INFORMATION, PEDAGOGIK OCH IT:s ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING Styrelsen för Högskolan i Borås har i styrelsens organisations- och beslutsordning

Läs mer

Rektors delegationsordning

Rektors delegationsordning Rektorsbeslut Datum: 2010-10-04 Dnr: 2010/1 Rektors delegationsordning Allmänna regler för delegation vid Linnéuniversitetet Delegation kan avse en grupp av ärenden eller ett enskilt ärende. Delegation

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Malmö högskola

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Malmö högskola MAH / Förvaltning Personalavdelningen Jan Persson Personalexpert Dnr Mahr 18-2007/158 1(8) 2007-01-24 Dnr PA 48-2007/45 Jämställdhets- och mångfaldsplan för Malmö högskola 2007 2(8) Jämställdhet och mångfald

Läs mer

Besluts- och delegationsordning för Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap

Besluts- och delegationsordning för Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap 1 (8) BESLUT 2012-06-07 Dnr SU 31-1926-12 Doknr 1 Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap Susanne Thedéen FD, områdeskanslichef Besluts- och delegationsordning för Områdesnämnden för

Läs mer

Organisationsplan för Högskolan i Halmstad

Organisationsplan för Högskolan i Halmstad Organisationsplan för Högskolan i Halmstad Beslutad av högskolestyrelsen 2015-09-04, dnr 10-2010-2598. Ersätter organisationsplan beslutad av högskolestyrelsen 2015-06-05. Organisationsplan för Högskolan

Läs mer

Delegationsordning för konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet

Delegationsordning för konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet Dnr: STYR 2016/291 2016-03-16 Konstnärliga fakulteten i Malmö Konstnärliga fakultetsstyrelsen Delegationsordning för konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet Fastställd av Konstnärliga fakultetsstyrelsen

Läs mer

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB)

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT 1 (8) Dnr 796-13 GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) Styrelsen för Högskolan i Borås har i styrelsens organisations- och beslutsordning (SOB)

Läs mer

Fördelning av ansvar och beslutsbefogenheter vid Lunds Tekniska Högskola

Fördelning av ansvar och beslutsbefogenheter vid Lunds Tekniska Högskola BESLUT 1 2014-12-01 Dnr STYR 2014/1146 LTHs kansli Kanslichef Fredrik Palm qvist Fördelning av ansvar och beslutsbefogenheter vid Lunds Tekniska Högskola I tidigare beslut har LTHs rektor fastställt delegation

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET 1 Humanistiska fakulteten Enligt humanistiska fakultetens delegationsordning fattar fakultetsnämnden beslut

GÖTEBORGS UNIVERSITET 1 Humanistiska fakulteten Enligt humanistiska fakultetens delegationsordning fattar fakultetsnämnden beslut GÖTEBORGS UNIVERSITET 1 Humanistiska fakulteten 2007-06-07 Enligt humanistiska fakultetens delegationsordning fattar fakultetsnämnden beslut 1. om anslagsframställningar, årsredovisningar, budget, verksamhetsberättelse

Läs mer

IT-fakultetsnämnden. Föreskrifter inom fakultetsnämndens verksamhetsområde BESLUT. Delegationsordning för IT-fakulteten

IT-fakultetsnämnden. Föreskrifter inom fakultetsnämndens verksamhetsområde BESLUT. Delegationsordning för IT-fakulteten IT-fakultetsnämnden BESLUT 2010-06-03 Dnr A10 2544/10 Delegationsordning för IT-fakulteten " Fakultetsnämnden ska inom sitt område ansvara för forskning, utbildning och samverkan med samhälle och näringsliv.

Läs mer

Delegationsordning fakultetsstyrelsen vid Medicinska fakulteten (FSM) delegationer för utbildning på grund och avancerad nivå

Delegationsordning fakultetsstyrelsen vid Medicinska fakulteten (FSM) delegationer för utbildning på grund och avancerad nivå 1(7) Delegationsordning fakultetsstyrelsen vid Medicinska fakulteten () delegationer för utbildning på grund och avancerad nivå Rektor har fastställt delegationsordning av beslutanderätten i ärenden om

Läs mer

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen UFV 2011/1902 Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid Fastställd av universitetsdirektören 2012-01-12 Reviderad 2012-09-04 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 Organisation och ansvarsfördelning

Läs mer

Arbetsordning för grundutbildningsnämnd (GUN) och programnämnder (PN)

Arbetsordning för grundutbildningsnämnd (GUN) och programnämnder (PN) Arbetsordning för grundutbildningsnämnd (GUN) och programnämnder (PN) Allmänt Föreliggande arbetsordning för grundutbildningsnämnden och programnämnder är ett utdrag ur den av MFS fastställda arbetsordning

Läs mer

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB)

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) HÖGSKOLAN I BORÅS BESLUT fattat av förvaltningschef den 1 februari 2008 1 (7) Dnr 434-11-11 GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) Styrelsen för Högskolan i Borås har i styrelsens

Läs mer

Göteborgs universitet BESLUT Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden A /08

Göteborgs universitet BESLUT Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden A /08 Göteborgs universitet BESLUT Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden 2008-10-06 A10 4277/08 Delegations- och handläggningsordning för utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden och en vid utbildningsvetenskapliga

Läs mer

Rektors delegation av beslutanderätt inom Mälardalens högskola

Rektors delegation av beslutanderätt inom Mälardalens högskola Sida 1 av 12 Rektors delegation av beslutanderätt inom Mälardalens högskola Beslutad av rektor den 25 februari 2014 (MDH 1.1.2-32/13) och giltig från och med samma datum. Ersätter tidigare beslut av rektor

Läs mer

Arbetsordning för Malmö högskola

Arbetsordning för Malmö högskola Dnr Mahr 12-2012/530 Arbetsordning för Malmö högskola Fastställd av högskolestyrelsen 2012-09-28 1. Inledning 3 2. Generella begrepp och beslutande grupper 3 Begreppet vetenskaplig kompetens 3 Beslutande

Läs mer

Arbetsordning för medicinska fakulteten Reviderad genom fakultetsnämndens beslut 2011-01-26.

Arbetsordning för medicinska fakulteten Reviderad genom fakultetsnämndens beslut 2011-01-26. Medicinska fakulteten Fakultetsnämnden 2011-12-05 Dnr 100-2758-11 Sid 1 (6) Arbetsordning för medicinska fakulteten Reviderad genom fakultetsnämndens beslut 2011-01-26. Fakultetsnämnd Fakultetsnämndens

Läs mer

Organisationsbeskrivning för fakulteten för konst och humaniora

Organisationsbeskrivning för fakulteten för konst och humaniora Dnr: 2014/45-1.3 Organisationsbeskrivning för fakulteten för konst och humaniora Beslutat av Dekanus för konst och humaniora Gäller från 2014-02-03 (reviderad 2016-05-09) Gäller från: 2014-02-03 Reviderad:

Läs mer

Revidering av arbetsordning för Göteborgs universitet med avseende på ny organisation och styrning av lärarutbildningarna

Revidering av arbetsordning för Göteborgs universitet med avseende på ny organisation och styrning av lärarutbildningarna Universitetsledningens stab Magnus Petersson PM 1 / 2 2016-05-25 dnr V 2016/462 Universitetsstyrelsen Revidering av arbetsordning för Göteborgs universitet med avseende på ny organisation och styrning

Läs mer

Arbetsordning Högskolan Dalarna

Arbetsordning Högskolan Dalarna Arbetsordning Högskolan Dalarna Beslut: Högskolestyrelsen 2011-12-15 Reviderad: 2013-12-19, 2014-12-15 Dnr: DUC 2011/2027/10 Gäller fr o m: 2014-12-15 Ersätter: Arbetsordning, DUC 2011/2027/10, 2013-12-19

Läs mer

REKTORS DELEGATIONSORDNING

REKTORS DELEGATIONSORDNING STYRDOKUMENT Dnr V 2014/764 REKTORS DELEGATIONSORDNING Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Göteborgs universitets styrelse Universitetsledningens stab Beslutsdatum

Läs mer

REKTORS DELEGATIONSORDNING

REKTORS DELEGATIONSORDNING STYRDOKUMENT Dnr V 2013/764 REKTORS DELEGATIONSORDNING Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Göteborgs universitetsstyrelse Universitetsledningens stab Beslutsdatum

Läs mer

Arbetsordning för den Samhällsvetenskapliga fakulteten

Arbetsordning för den Samhällsvetenskapliga fakulteten Sid 1 (6) Arbetsordning för den Samhällsvetenskapliga fakulteten Bakgrund Universitetsstyrelsen har den 6 oktober 2016 fastställt en revidering av Arbetsordning för Umeå universitet (dnr: FS 1.1.2-20-14).

Läs mer

Anvisning om uppdragsutbildning vid KTH

Anvisning om uppdragsutbildning vid KTH ANVISNING Gäller från och med 2007-07-01 Anvisning om uppdragsutbildning vid KTH Gäller fr o m 2007-07-01 Fastställd av rektor 2004-09-29 och 2005-03-31 Denna anvisning grundar sig på: Förordning om uppdragsutbildning

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid ARBETSMILJÖPOLICY 1 av 6 INNEHÅLL GOD ARBETSMILJÖ... 3 EN GOD ARBETSMILJÖ FÖRUTSÄTTER... 3 VARJE MEDARBETARE SKA... 3 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING... 4 ARBETSMILJÖARBETE I PRAKTIKEN... 4 ANSVAR OCH ROLLER...

Läs mer

Roller och ansvarsfördelning inom forskarutbildningen vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet

Roller och ansvarsfördelning inom forskarutbildningen vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet Umeå universitet Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 2016-12-07 Dnr: FS 1.1-2139-16 Sid 1 (5) Roller och ansvarsfördelning inom forskarutbildningen vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet

Läs mer

Revidering av rektors delegation av beslutanderätt

Revidering av rektors delegation av beslutanderätt Beslut 2011-03-14 MDH 1.1.2 1090/10 Revidering av rektors delegation av beslutanderätt Handläggare Johan Andersson beslutar att fastställa rektors delegation av beslutanderätt enligt bilaga. Delegationen

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

Delegation av arbetsuppgifter och beslutsbefogenheter inom arbetsmiljö, (miljö och säkerhet), personal och ekonomi från prefekt till forskargruppschef

Delegation av arbetsuppgifter och beslutsbefogenheter inom arbetsmiljö, (miljö och säkerhet), personal och ekonomi från prefekt till forskargruppschef Institutionen för kliniska vetenskaper Malmö Delegation av arbetsuppgifter och beslutsbefogenheter inom arbetsmiljö, (miljö och säkerhet), personal och ekonomi från prefekt till forskargruppschef Delegationen

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Delegationsordning för Karolinska Institutet

Delegationsordning för Karolinska Institutet Delegationsordning för Karolinska Institutet Gäller från och med 2011-03-01 Dnr 901/11-010 ersätter Besluts- och delegationsordning, dnr 456/09-010 Delegationsordning för Karolinska Institutet Dnr 901/11-010

Läs mer

UFV 2011/619. Vicerektors uppgifter och beslutanderätter

UFV 2011/619. Vicerektors uppgifter och beslutanderätter UFV 2011/619 Vicerektors uppgifter och beslutanderätter Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 2 Uppgifter 3 3 Beslut 5 Bilaga 1. Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet vid Uppsala

Läs mer

Delegation av beslut i anställningsärenden inom det naturvetenskapliga området

Delegation av beslut i anställningsärenden inom det naturvetenskapliga området 1 (6) BESLUT ON 2015-02-03 Vicerektor 2015-10-23 Bilaga till Delegationsordning Områdeskansliet för naturvetenskap Delegation av beslut i anställningsärenden inom det naturvetenskapliga området Bakgrund

Läs mer

REKTORS DELEGATIONSORDNING

REKTORS DELEGATIONSORDNING STYRDOKUMENT Dnr V 2016/39 REKTORS DELEGATIONSORDNING Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Göteborgs universitets styrelse Universitetsledningens stab Beslutsdatum

Läs mer

Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet

Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet Fastställd av rektor vid Umeå universitet 2015-01-27 Sid 2 (7) Innehåll 1 Namn...3 HandelshögskolanvidUmeåuniversitet(HH)UmeåSchoolofBusinessandEconomics(USBE)

Läs mer

BESLUT Organisation, arbetsfördelning samt beslutsbefogenheter inom Ekonomihögskolan

BESLUT Organisation, arbetsfördelning samt beslutsbefogenheter inom Ekonomihögskolan BESLUT 2007-05-14 Dnr EHL 2007/86 Styrelsen för Ekonomihögskolan Organisation, arbetsfördelning samt beslutsbefogenheter inom Ekonomihögskolan Detta beslut ersätter beslut daterat 2007-01-31 (diarienummer

Läs mer

Ansvarsområden vid Statistiska institutionen (beslutad , reviderad och )

Ansvarsområden vid Statistiska institutionen (beslutad , reviderad och ) 1(5) Ansvarsområden vid Statistiska institutionen (beslutad 2012-09-12, reviderad 2013-11-13 och ) Institutionsstyrelsen Det högsta beslutande organet vid institutionen enligt delegationsordning samhällsvetenskapliga

Läs mer

Delegation av beslut i anställningsärenden från Områdesnämnden för naturvetenskap, tillika Naturvetenskapliga fakultetsnämnden, eller från dekanus.

Delegation av beslut i anställningsärenden från Områdesnämnden för naturvetenskap, tillika Naturvetenskapliga fakultetsnämnden, eller från dekanus. 1 (6) BESLUT ON 2015-02-03 Bilaga till Delegationsordning Områdeskansliet för naturvetenskap Delegation av beslut i anställningsärenden från Områdesnämnden för naturvetenskap, tillika Naturvetenskapliga

Läs mer

HISTORISKT. me LINKÖPINGS. Klassificeringsstruktur vid Linköpings universitet version 1.1 UNIVERSITET. Gäller från

HISTORISKT. me LINKÖPINGS. Klassificeringsstruktur vid Linköpings universitet version 1.1 UNIVERSITET. Gäller från me LINKÖPINGS UNIVERSITET LIU-2017-01676 1(7) vid Linköpings universitet version 1.1 Gäller från 2017-05-01 L1U-2017-0167 2(7) 1 Styra och leda verksamheten 1.1 Planera och styra verksamheten I denna process

Läs mer

Lokal delegationsordning. Institutionen för datavetenskap. Beslutsdatum: Ikraftträdande:

Lokal delegationsordning. Institutionen för datavetenskap. Beslutsdatum: Ikraftträdande: Lokal delegationsordning Institutionen för datavetenskap Beslutsdatum: 2016-02-17 Ikraftträdande: 2016-03-01 Sida 2(5) Dekanus och fakultetsnämnds delegation till prefekt 3.2.5 Prov, examination och betyg

Läs mer

Fördelning av arbetsuppgifter i arbetsmiljöarbetet vid Högskolan i Skövde

Fördelning av arbetsuppgifter i arbetsmiljöarbetet vid Högskolan i Skövde Dnr HS 2012/307-16 Fördelning av arbetsuppgifter i arbetsmiljöarbetet vid Högskolan i Skövde Punkter som i dokumentet är markerade med en * är sådana uppgifter som kan delegeras vidare. Delegeringen gäller

Läs mer

Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap

Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap 1 (10) BESLUT 2014-03-13 SU FV-1.2.2-0886-14 Doknr 1 Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap Susanne Thedéen FD, områdeskanslichef Besluts- och delegationsordning för Områdesnämnden

Läs mer

Intern Delegationsordning för Lärarhögskolan vid Umeå universitet

Intern Delegationsordning för Lärarhögskolan vid Umeå universitet Intern Delegationsordning för Lärarhögskolan vid Umeå universitet Kompletterar Delegationsordning för Lärarhögskolan vid Umeå universitet (Dnr: UmU 100-2700-11). Lärarhögskolans styrelses beslut 2012-12-18

Läs mer

UFV 2011/619. Uppgifter och beslutanderätter för dekan som är ordförande i fakultetsnämnd inom vetenskapsområdet.

UFV 2011/619. Uppgifter och beslutanderätter för dekan som är ordförande i fakultetsnämnd inom vetenskapsområdet. UFV 2011/619 Uppgifter och beslutanderätter för dekan som är ordförande i fakultetsnämnd inom vetenskapsområdet för humaniora och Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 2 Uppgifter 3 3 Beslut 5 Bilaga

Läs mer

Administrationen är organiserad i två områden med ansvar för administration och service i samråd med enhetsledningarna.

Administrationen är organiserad i två områden med ansvar för administration och service i samråd med enhetsledningarna. Områdesstyrelse Beredningsgrupper till områdesstyrelsen: Anställningsnämnd Forskningsnämnd Utbildningsnämnd Organisation av verksamheten De fem enheterna är organiserade kring olika kunskapsfält och enheterna

Läs mer

Arbetsordning för Juridiska fakulteten

Arbetsordning för Juridiska fakulteten JURFAK 2014/78 Arbetsordning för Juridiska fakulteten Fastställd av Juridiska fakultetsnämnden 2014-11-17 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Ledningsorgan 3 2.1 Fakultetskollegium 3 2.2 Fakultetsnämnd/Institutionsstyrelse

Läs mer

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 1 Kompetensbeskrivning

Läs mer

Regler för delegering av arbetsmiljöansvar vid Högskolan Dalarna

Regler för delegering av arbetsmiljöansvar vid Högskolan Dalarna Regler för delegering av arbetsmiljöansvar vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2014-01-27 Revidering: 2014-08-11 Dnr: DUC 2014/136/10 Gäller fr o m: 2014-08-11 Ersätter: Regler för delegering av arbetsmiljöansvar

Läs mer

Delegationsbestämmelser för Regionala utvecklingsnämnden. Version: 3. Beslutsinstans: Regionala utvecklingsnämnden

Delegationsbestämmelser för Regionala utvecklingsnämnden. Version: 3. Beslutsinstans: Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Version: 3 Beslutsinstans: 2(8) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av 1. 2016-02-02 Nyutgåva 2. 2016-03-01 3. 2016-04-05 Anpassningar till gemensamma regler

Läs mer

Besluts- och delegationsordning för utbildningsorganisationen vid CLINTEC

Besluts- och delegationsordning för utbildningsorganisationen vid CLINTEC Besluts- och delegationsordning för utbildningsorganisationen vid CLINTEC Dnr 1-267/2017 Fastställd 2016-05-04 av UN CLINTEC Innehåll 1 INLEDNING... 1 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT... 1 3 PREFEKT... 2 4 ENHETSCHEF...

Läs mer

Arbets- och beslutsordning. Styrelsen för forskning

Arbets- och beslutsordning. Styrelsen för forskning Arbets- och beslutsordning Styrelsen för forskning Dnr 841/2012-010 Arbets- och beslutsordning Styrelsen för forskning Fastställd vid sammanträde 2012-01-30 Innehåll Inledning... 2 Övergripande ansvar

Läs mer

Intern Delegationsordning för Lärarhögskolan vid Umeå universitet

Intern Delegationsordning för Lärarhögskolan vid Umeå universitet Intern Delegationsordning för Lärarhögskolan vid Umeå universitet Kompletterar Delegationsordning för Lärarhögskolan vid Umeå universitet (Dnr: UmU 100-2700-11). Lärarhögskolans styrelses beslut 2012-02-08

Läs mer

Lunds universitets klassificeringsstruktur version 1.0

Lunds universitets klassificeringsstruktur version 1.0 KLASSIFICERINGSSTRUKTUR Bilaga 1(5) 2013-12-17 Dnr LS 2013/805 Ärendehantering och sekretariat Avdelningschef Cecilia Billgren Lunds universitets klassificeringsstruktur version 1.0 1 Styra verksamhet

Läs mer

Sidan 1 av Dnr Fastställd av högskolestyrelsen ARBETSORDNING

Sidan 1 av Dnr Fastställd av högskolestyrelsen ARBETSORDNING Sidan 1 av 10 2016-10-21 Dnr 2016-114-434 Fastställd av högskolestyrelsen 2016-09-07 ARBETSORDNING Sidan 2 av 10 Innehåll 1. INLEDNING... 3 Begreppet vetenskaplig kompetens... 3 2. DELEGERING AV BESLUTANDERÄTT...

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy Innehållsförteckning Kommunens målsättning 3 Definition av begreppet arbetsmiljö 3 Regelverk 3 Delegation 4 Systematiskt arbetsmiljöarbete undersöka, åtgärda och följa upp 4 Samverkan

Läs mer

Naturvetenskapliga fakultetsnämndens och dekanus delegationsordning för beslut i anställningsärenden

Naturvetenskapliga fakultetsnämndens och dekanus delegationsordning för beslut i anställningsärenden 1 (5) Beslut FN 2011-04-05 Bilaga till delegationsordning Naturvetenskapliga fakultetskansliet Carina Nymark Katarina Gustafsson Mikael Stenberg Naturvetenskapliga fakultetsnämndens och dekanus delegationsordning

Läs mer

Arbetsordning för fakultetsnämnd och dess utskott vid Mälardalens högskola

Arbetsordning för fakultetsnämnd och dess utskott vid Mälardalens högskola Beslutsdatum: 2013-06-25 MDH 1.1.1 220/13 1 (6) Beslutande: Rektor Handläggare: Maria Spennare Dokumentansvarig: Utbildnings- och forskningssektionen Dokumenttyp: Delegationsordning/organisationsbeslut

Läs mer

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter 1 (5) Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter Kommunstyrelsen i Trelleborgs kommun tilldelar nedanstående angivna arbetsmiljöuppgifter inom angivet ansvarsområde med rätt till vidarefördelning av arbetsmiljöuppgifter

Läs mer

ORDNING FÖR DISCIPLINÄRENDEN OCH AVSKILJANDE

ORDNING FÖR DISCIPLINÄRENDEN OCH AVSKILJANDE ORDNING FÖR DISCIPLINÄRENDEN OCH AVSKILJANDE För Högskolan i Halmstad Fastställd i Högskolestyrelsen 2005-06-10 Reviderad 2006-06-09 Senast reviderad 2010-06-30 Ordning för disciplinärenden och avskiljande

Läs mer

Lönepolitiska riktlinjer och arbetsordning vid lönesättning

Lönepolitiska riktlinjer och arbetsordning vid lönesättning MAH / Personalavdelningen Fastställd av rektor 2009-02-12 Dnr PA 15-09/59 Lönepolitiska riktlinjer och arbetsordning vid lönesättning Mål I Malmö högskolas dokument Där mångfald gör skillnad 2006 2015

Läs mer

Lunds universitets klassificeringsstruktur version 1.1

Lunds universitets klassificeringsstruktur version 1.1 KLASSIFICERINGSSTRUKTUR Bilaga 1 (5) 2015-03-23 dnr V 2015/322 Juridik och dokumenthantering Sektionschef Annette Nilsson Lunds universitets klassificeringsstruktur version 1.1 1 Styra verksamhet 1.1 Hantera

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning HÖGSKOLAN I BORÅS REGLER Sid 1 (8) Regler vid doktorandanställning vid Högskolan i Borås Fastställd av rektor 2012-12-18, dnr 796-12-10 Innehållsförteckning 1 Värdegrund... 2 2 Inledning... 2 3 Antagning

Läs mer

KLASSIFICERINGSSTRUKTUR VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

KLASSIFICERINGSSTRUKTUR VID STOCKHOLMS UNIVERSITET KLASSIFICERINGSSTRUKTUR VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Gäller fr.o.m. 2013-01-01 Bilaga fastställd 2012-11-29 enligt förvaltningschefsbeslut 1 STYRA OCH LEDA VERKSAMHET 1.1 Planera, följa upp och utvärdera

Läs mer

Anställningsordning vid SLU fr.o.m

Anställningsordning vid SLU fr.o.m 1(10) 2013-06-20 Anställningsordning vid SLU fr.o.m. 2013-10-01 SLU, Box 7070, SE-750 07 Uppsala, Sweden tel: +46 (0)18-67 10 00 VAT nr SE202100-281701 info@slu.se www.slu.se Innehåll 1 Allmänt... 3 2

Läs mer

Delegation av beslut i anställningsärenden från Områdesnämnden för naturvetenskap, tillika Naturvetenskapliga fakultetsnämnden, eller från dekanus.

Delegation av beslut i anställningsärenden från Områdesnämnden för naturvetenskap, tillika Naturvetenskapliga fakultetsnämnden, eller från dekanus. 1 (5) BESLUT 2012-02-01 ON/FN 2012-05-22 ON/FN (del), rev Bilaga till Delegationsordning Naturvetenskapliga fakultetskansliet Carina Nymark Katarina Gustafsson Mikael Stenberg Delegation av beslut i anställningsärenden

Läs mer

Högskolans redovisning och Högskoleverkets bedömning Högskolan har i februari 2005 kommit in med en redovisning.

Högskolans redovisning och Högskoleverkets bedömning Högskolan har i februari 2005 kommit in med en redovisning. Södertörns högskola Rektor 141 89 Huddinge Juridiska avdelningen Teresa Edelman Tillsynsbesök hos Södertörns högskola uppföljning Bakgrund Under ett tillsynsbesök hos Södertörns högskola den 20 november

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Högskolan i Gävle 2011-11-23 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Enligt arbetsmiljölagen 3 kap 2 skall arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa

Läs mer

Ansvarsbeskrivningar för ledningsuppdrag vid Romanska och klassiska institutionen. Bakgrund

Ansvarsbeskrivningar för ledningsuppdrag vid Romanska och klassiska institutionen. Bakgrund Ansvarsbeskrivningar för ledningsuppdrag vid Romanska och klassiska institutionen Bakgrund Beslut om föreliggande ansvarsbeskrivningar har tagits vid Prefektens beslutssammanträde den 5 november 2013 efter

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen vid Högskolan i Gävle. Fastställd av Högskolestyrelsen 2015-02-13 Dnr HIG-STYR 2011/1731

Arbetsordning för styrelsen vid Högskolan i Gävle. Fastställd av Högskolestyrelsen 2015-02-13 Dnr HIG-STYR 2011/1731 Arbetsordning för styrelsen vid Högskolan i Gävle Fastställd av Högskolestyrelsen 2015-02-13 Dnr 1 1(6) Arbetsordning för styrelsen vid Högskolan i Gävle fr o m 2015-03-01 Högskolestyrelsens sammansättning

Läs mer

Kvalitetssystem Humanistisk fakultet. Humanistisk fakultet.

Kvalitetssystem Humanistisk fakultet. Humanistisk fakultet. Kvalitetssystem 2014-2016 Humanistisk fakultet Humanistisk fakultet www.umu.se/humfak Kvalitetssystem för Humanistiska fakulteten 2014-2016 1. Målsättning med kvalitetsarbete Humanistisk fakultet vill

Läs mer

Regler vid rekrytering och befordran av lärare

Regler vid rekrytering och befordran av lärare HÖGSKOLAN I BORÅS REGLER Gemensamma Förvaltningen Personalavdelning 2012-11-22 Dnr 327-12-10 Terese Schoultz Gedda, Personalhandläggare Regler vid rekrytering och befordran av lärare Innehåll 1 Regler

Läs mer

Rektors delegation av beslutanderätt

Rektors delegation av beslutanderätt Beslutsdatum: 2016-06-14 2016/1582 1 (2) Beslutande: Rektor Handläggare: Johan Andersson Ansvarig: Rektors kansli Dokumenttyp: Regler Datum för ikraftträdande: 2016-06-14 Revideras senast: 2017-05-31 Rektors

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 HÖGSKOLAN I BORÅS 1 (8) Personalavdelningen Personalchef Birgitta Alfraeus 2013-01-15 Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 Verksamhetsplanen har utarbetats tillsammans med personalavdelningens

Läs mer

6 MBL 6.1 FÖRHANDLINGSORDNING

6 MBL 6.1 FÖRHANDLINGSORDNING 1 6.1 Förhandlingsordning vid 6.1.1 MBL och dess tillämpning Allt fackligt medinflytande i gällande arbetsrättslig lagstiftning och andra för statsförvaltningen gemensamma lagar och avtal har sin grund

Läs mer

BILAGA 4 Dnr Mahr /358

BILAGA 4 Dnr Mahr /358 Malmö högskola / Gemensam förvaltning Rektors kansli Peter Jönsson Forskningskoordinator 1(9) 2010-12-09 Ändrad 2012-06-07 BILAGA 4 Dnr Mahr 12-2012/358 Högskoleförordning och lokalt regelverk från och

Läs mer

Delegering av arbetsmiljö 2016

Delegering av arbetsmiljö 2016 Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-10-30 FHN 2015.0027 Handläggare Ulrika Lundgren Folkhälsonämnden Delegering av arbetsmiljö 2016 Sammanfattning Enligt AFS 2001:1 ska arbetsgivaren fördela uppgifterna i verksamheterna

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 150 2015-10-05 Ks 12 1 Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun Inledning Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar enligt arbetsmiljölagen

Läs mer

REKTORS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (ROB) 1 kap. HÖGSKOLANS LEDNING UNDER STYRELSEN

REKTORS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (ROB) 1 kap. HÖGSKOLANS LEDNING UNDER STYRELSEN HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Dnr 072-14 REKTORS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (ROB) Styrelsen för Högskolan i Borås har i styrelsens organisations- och beslutsordning (SOB) beslutat om övergripande

Läs mer

BESLUT Utredare Katarina Gustafsson FN , FN , FN FN

BESLUT Utredare Katarina Gustafsson FN , FN , FN FN 1 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden BESLUT Utredare Katarina Gustafsson FN 2009-01-29, FN 2010-03-31, FN 2010-06-02 FN 2010-09-22 Delegationsordning för Naturvetenskapliga fakultetsnämnden och dekanus

Läs mer

Ledamot av styrelsen för ett universitet eller en högskola

Ledamot av styrelsen för ett universitet eller en högskola Ledamot av styrelsen för ett universitet eller en högskola Innehåll Ledamot av styrelsen för ett universitet eller en högskola 3 Universitet och högskolor 3 Universitet och högskolors verksamhet 3 Akademisk

Läs mer

Universitetets organisation. www.gu.se

Universitetets organisation. www.gu.se Universitetets organisation Universitetsstyrelse ska bland annat besluta om Universitetets organisation Årsredovisning, budget, intern styrning och kontroll Antagningsordning Arbetsordning Anställningsordning

Läs mer

Delegation avarbetsmiljöansvar

Delegation avarbetsmiljöansvar 111) 2010-11-26 SKOLFÖRVALTNINGEN Sören Gustafsson till Skol nämnden i Sala Delegation avarbetsmiljöansvar Kommunstyrelsen har i beslut 2006-11-13 160, antagit och fastställt Arbetsmiljöpolicy och delegations

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-15, 9 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Säters kommuns

Läs mer

2.6.1 Allmänt Får ej delegeras Inom anvisade ramar besluta om medelstilldelning. X

2.6.1 Allmänt Får ej delegeras Inom anvisade ramar besluta om medelstilldelning. X UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Överbibliotekarien Delegationsordning 2013-11-01 tills vidare Delegationsordning vid UmUB kopplad till rektors beslut om delegationsordning för Umeå universitet (dnr UmU 100119011).

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD

KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD Dnr. 19-2005-76 Kvalitetspolicy för Högskolan i Halmstad KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD Fastställd av styrelsen för Högskolan i Halmstad, juni 2011 Högskolan i Halmstad För utveckling av verksamhet,

Läs mer

Rektors besluts- och delegationsordning för Karolinska Institutet

Rektors besluts- och delegationsordning för Karolinska Institutet Rektors besluts- och delegationsordning för Karolinska Institutet Fastställd av rektor, 2014-10-28 Dnr: 1-445/2014 Gäller från och med 2014-12-01 Ersätter delegationsordning dnr 1-602/2013 Rektors besluts-

Läs mer

Riktlinjer till personalpolicy - Arbetsmiljö

Riktlinjer till personalpolicy - Arbetsmiljö Riktlinjer 2010-04-28 Riktlinjer till personalpolicy - Arbetsmiljö Antagna av Personal- och förhandlingsutskottet 2010-04-28, att gälla från och med 2010-05-17 2 Innehåll Bakgrund...3 Riktlinjer...3 Systematiskt

Läs mer

Organisationsbeskrivning för Temainstitutionen

Organisationsbeskrivning för Temainstitutionen Institutionen för Tema 2006-05-02 Dnr Tema 67/04-20 Beslut IS 2005-04-21 Senast reviderad 2007-01-26 BESLUT Beskrivningar för ledningsfunktioner och organisation vid Tema Temainstitutionen är indelad i

Läs mer

2013-10-17. Fakultetens beredningsorgan av anställningsärenden

2013-10-17. Fakultetens beredningsorgan av anställningsärenden 1 (6) Dnr A 10 S 2013/266 Samh ällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen Anställningsordning och allmänna anvisningar vid anställning av lärare vid samhällsvetenskapliga fakulteten Dessa anvisningar ersätter

Läs mer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer ARBETSMILJÖPOLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING För

Läs mer