Göteborgs universitet BESLUT Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden A /08

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Göteborgs universitet BESLUT Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden A /08"

Transkript

1 Göteborgs universitet BESLUT Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden A /08 Delegations- och handläggningsordning för utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden och en vid utbildningsvetenskapliga fakulteten Universitetsstyrelsen fastställde Göteborgs universitets beslutsordning. Beslutsordningen visar och reglerar fördelningen av beslutsbefogenheterna mellan styrelsen, rektor, fakultetsnämnder och er. Beslutsbefogenheterna kan aldrig överskrida det regelverk som universitetet lyder under eller de interna styrdokument som beslutas av styrelse eller rektor. Rektor har beslutat om delegering av vissa uppdrag och beslutsbefogenheter förvaltningschefen att gälla från och med s vidare. Delegationer från fakultetsnämnden, med stöd av högskoleförordningen (1993:100), styrelsens beslut , att gälla från och med s vidare, dock längs så länge underliggande förordningar och delegationsbeslut gäller eller s nämnden eller en genom särskilda beslut återkallar dem. I kolumnen Grund anges grund för beslutsrätt. Med HF avses Högskoleförordningen och ändringar fr o m Med avses styrelsens beslut Ny beslutsordning med delegationer från styrelsen fakultetsnämnden respektive från rektor en. 1

2 Allmänt Grund Ärende Utbildnings- och forskningsstrategier delegation Övriga policies, planer, uppdrag och regler Verksamhetsberättelser/motsv Interna utredningar Yttranden och remissvar () Vid korta svarstider eller fakultetsledningen Fakultetsledningens organisation och arbetsformer Internremisser Att ingå avtal för universitetets räkning inom fakultetsnämndens ansvarsområde Miljöledningssystem Prefekten har operativt ansvar HF 1:8-9 Jämställdhet och likabehandling Jmf HL 1:5, jämställdhetslag och lag om likabehandling Fördelning av uppgifter inom det Ingår i det systematiska AML, AMF systematiska brandskyddsarbetet arbetsmiljöarbetet Studenternas arbetsmiljö Se rektors uppgiftsfördelning. Bilaga 1 och 2 2

3 Organisation Grund Ärende Institutionsorganisation/övriga arbetsenheter inom nämndens ansvarsområde delegation Nämndens beredningsorganisation och arbetsformer Ekonomi Grund Ärende Uppdrag och resursfördelning institutioner/andra enheter Lokalförsörjning och infrastruktur delegation Mottagande av gåvor och bidrag enligt donationsförordningen Avsteg från full kostnadstäckning vid mottagande av gåvor och bidrag enligt donationsförordningen Bokslut och resultat inom fakultetsnämndens ansvarsområde Se ekonomihandboken kap 8 Se ekonomihandboken kap 8, ej vidaredelegation Hänskjuts Disponering av lokaler Gemensamma ytor: Institutionsytor: prefekt/motsv Leverantörsfakturor Se Attestordning 3

4 Personal Grund Ärende delegation HF 4:3 I vilken omfattning lärare ska ha hand om forskning, utbildning och administrativt arbete Lärarnas tjänstgöringsplaner fastställs enl lokalt arbetstidsavtal av prefekt HF 4:4 Närvaroplikt för lärare HF 4:13 Befordran m m lektor Efter beredning i LFB. HF 4:16 Beslut om ämpning av positiv Efter beredning i LFB. särbehandling vid tjänstesättningar Initierar rekrytering av lärare för vilkas anställning krävs sakkunnigförfarande IS anhåller hos om att få ledigkungöra Anställning av personal HF 4:18 Beslut om ledigkungörande av anställning som lärare resp undantag från krav ledigkungörande HF 4:19 Beslut om att inbjuda en person att söka en ledigkungjord anställning som professor HF 4:20 Avgivande av förslag vid anställning som lektorer och forskarassistenter HF 4:20 Avgivande av förslag vid anställning som professor HF 4:21 Beslut om att utse sakkunniga vid anställning av lärare HF 4:28 Beslut om att anställa lärare (med undantag av professor) svidareförordnanden och övriga förordnanden > 6 mån HF 4:28 Beslut om att anställa lärare, förordnanden 6 mån Efter beredning i LFB. LFB LFB inhämtar förslag från LFB. Rektor beslutar. LFB Efter beredning i LFB. 4

5 Personal forts Grund Ärende delegation HF 4:30 Anställningsform för lärare Förslag från prefekt HF 4:34 Beslut om att anställning som lärare (med undantag för professor) skall upphöra HF 5:11 Beslut om att anställa assistent med utbildningsbidrag Beslut om att anställa forskare eller Ej vidaredelegation bitr forskare, förordnanden > 6 mån Beslut om att anställa forskare eller bitr forskare, förordnanden 6 mån Beslut om TA-anställningar, svidareförordnanden och övriga förordnanden > 6 mån Beslut om TA-anställningar, 6 mån Tjänstledigheter > 6 mån Tjänstledigheter 6 mån Ej vidaredelegation Bevilja professor utrymme för Ej vidaredelegation längre sammanhängande period för forskning (sabbatstermin) Åtgärder vid övertalighet och vid upphörande av tidsbegränsad anställning Prefekt/stf prefekt, tidsbegränsade Ej vidaredelegation uppdrag i övrigt, utseende av Lönerevision Prefekter/motsv deltar aktivt i processen 5

6 Personal forts Grund Ärende AFS 2001:1 HF 4:31 Beslut angående anställningsförmåner enligt ALFA och andra kollektivavtal Beslut angående löneinplacering och inplaceringsförhandling MBL-förhandlingar, företräda arbetsgivaren Antagning av oavlönad docent Systematiskt och förebyggande arbetsmiljöarbete Vilka bisysslor som skall anses vara förenliga med anställning inom GU utom såvitt avser personer i chefskretsen delegation Ej vidaredelegation delegeras handläggare. Vid behov sker MBL i samråd med prefekt Se uppgiftsfördelning, rektors beslut Lokalt arbetsmiljöavtal Annan avser förestånd för RUT, SND, PIL Dekan: policy och riktlinjer för dokumentation Prefekt: enskilt fall 6

7 Utbildning grund och avancerad nivå Grund Ärende delegation PIL-enheten Högskoleped utbildning 15 p, inrättande av kurser Se beslutsordning vid PIL-enheten PIL-enheten Övr kurser i högskolepedagogik, inrättande av kurser Se beslutsordning vid PIL-enheten HF 6:6-8 godoräknande inom ramen för yrkesexamina Förutsätts prefekt HF 6:9-11 Examensbevis inom utbildning avseende yrkesexamina Förutsätts prefekt HF 6:13 Utbildningsprogram HF 6:14-15 Kursplaner * *På MHM styrgrupp HF 6:16-17 Utbildningsplaner HF 6:18 Examinatorer grund- och avancerad HF 4:1 nivå HF 6:19 Avsteg från betygsskala HF 6:21 Beslut om begäran om provfällen HF 7 Antagning senare del av utbildningsprogram Får vidaredelegeras studierektor Utse examinator och granskare för licentiatuppsats HF 7:10 Standardbehörigheter HF 7:12-23 Urvalsgrunder Särskilda föreskrifter från HSV i vissa fall HF 7:33 Studieuppehåll grund- och avancerad nivå Får vidaredelegeras studierektor HF, bilaga 2, examensordning I vilka huvudområden grund- och avancerad examen får avläggas Rektorsbeslut , 1 Lokal examensbeskrivning Pro vid 7

8 Utbildning forskarnivå Grund Ärende delegation HF 5:5 Annonsering av anställning som doktorand HF 5:6 Anställning som doktorand HF 5:7 Rätt studieuppehåll forskarnivå Rätt studieuppehåll forskarnivå, annat än HF 5:7 Lagar och Tjänstledighet för doktorand och avtal assistent annan än reglerad i HF 5:7 HF 5:11 Anställning som assistent ALFA Bevilja uppsägning från doktorand och assistent Lokalt Löner för doktorand och assistent avtal SFS 6-8 ansökan och prövning av ansökan 1995: om utbildningsbidrag 9 Medge utbildningsbidrag endast om doktorand tjänstgör som assistent 12 Medge doktorand att utföra annat arbete som omfattar mer än 20% av full arbetstid 13 Ändrade förhållanden 14 Dra in rätten utbildningsbidrag 15 Återkrav 6 Överklagande 8

9 Utbildning forskarnivå, forts Grund Ärende HF 6:29 Forskarutbildningsämnen delegation HF 6:3 Information och antagningsordning HF 6:30 Övergripande ansvar HF 6:31 Utse handledare forskarnivå HF 6:32 Utbildning av handledare forskarnivå Dekan se att utbildning finns gänglig HF 6:33 Högskolepedagogisk utbildning IS se att berörd personal går utbildning HF 6:34-35 Allmänna studieplaner forskarnivå HF 6:36 Individuella studieplaner forskarnivå HF 6:37 Indragning av rätt handledning och andra resurser forskarnivå Ej vidaredelegation (se HF 6:48) HF 6:38 Återfå rätt handledning och andra resurser forskarnivå Ej vidaredelegation (se HF 6:48) HF 6:39 Utse examinatorer forskarnivå HF 6:39 HF 6:43 Betygssystem för prov och avhandling HF 6:4 Examensbeteckning Se även HF, bilaga 2, Examensordningen, p 2. HF 6:41 Tid och plats för disputation samt granskning av licentiatuppsats HF 6:41 Fastställa minsta antal exemplar av avhandlingen inför disputation samt ersättning för kostnaderna för framställning av denna upplaga HF 6:42 Ordförande och opponent vid disputation 9

10 Utbildning forskarnivå, forts Grund Ärende delegation HF 6:45 Utser betygsnämnd, antal ledamöter och sammansättning inför disputation HF 6:47 Motivering av betyg och i vad mån reservationer i betygsnämnd ska redovisas HF 6:8 godoräknande HF 7:34-36 Anta doktorander forskarutbildningen Antagning med annan finansiering än fakultetsanslag eller externa medel beslutas av en. HF 7:37- Antagningsförfarande 38 forskarutbildning HF 7:35 Särskild behörighet HF 7:39 Grundläggande behörighet HF 7:41 Urval och bedömningsgrunder AML, AMF Studenternas arbetsmiljö Se Rektors uppgiftsfördelning, bilaga 1 och 2 10

11 Forskning Grund Ärende delegation Om så kallas av rektor eller av extern finansiär prioritera mellan olika projektansökningar inom fakultetsnämndens ansvarsområde Mottagande av externa forskningsbidrag Se ekonomihandboken kap 8 Ingå avtal om utbildnings- och forskningsuppdrag Se ekonomihandboken kap 8, beloppsgränser Avsteg från full kostnadstäckning Se ekonomihandboken kap 8, ej vidaredelegation 11

Delegations- och handläggningsordning för samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden och dekanen vid samhällsvetenskapliga fakulteten

Delegations- och handläggningsordning för samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden och dekanen vid samhällsvetenskapliga fakulteten GÖTEBORGS UNIVERSITET BESLUT Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2009-02-24 A 10 5719/08 Delegations- och handläggningsordning för samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden och en vid samhällsvetenskapliga

Läs mer

Besluts- och delegationsordning för utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning

Besluts- och delegationsordning för utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning Besluts- och delegationsordning för utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning 1 Denna besluts- och delegationsordning beslutades av UFL 2009-06-16 och gäller från 2009-07-01 tills vidare.

Läs mer

Besluts- och delegationsordning för Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap

Besluts- och delegationsordning för Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap 1 (8) BESLUT 2012-06-07 Dnr SU 31-1926-12 Doknr 1 Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap Susanne Thedéen FD, områdeskanslichef Besluts- och delegationsordning för Områdesnämnden för

Läs mer

Handelshögskolans vid Göteborgs universitet Företagsekonomiska institutionen Institutionsrådet

Handelshögskolans vid Göteborgs universitet Företagsekonomiska institutionen Institutionsrådet Institutionsrådet 2013-06-17 1 (5) Besluts- och delegationsordning 2013-07-01 -- 2014-06-30 GU = Grundutbildning FU = Forskarutbildning FFK = Forsknings- och forskarutbildningskommittén UK = Utbildningskommittén

Läs mer

Delegationsordning. Göteborgs universitet

Delegationsordning. Göteborgs universitet Delegationsordning Göteborgs universitet Universitetsledningens kansli Peter Kim Linda Forsberg DELEGATIONSORDNING 2012-03-19 Dnr V 2011-155 Rektor 1 Delegationsordning - rektors delegationer till dekaner,

Läs mer

Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap

Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap 1 (10) BESLUT 2014-03-13 SU FV-1.2.2-0886-14 Doknr 1 Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap Susanne Thedéen FD, områdeskanslichef Besluts- och delegationsordning för Områdesnämnden

Läs mer

Rektors delegationsordning för Röda Korsets Högskola Organisation

Rektors delegationsordning för Röda Korsets Högskola Organisation Rektors delegationsordning för Röda Korsets Högskola Organisation 2017-10-01 Fastställd av högskolestyrelsens presidium 2015-12-11 Reviderad av presidiet 2016-02-17 Reviderad av rektor 2017-10-01 Dnr:

Läs mer

Besluts- och delegationsordning för Juridiska fakulteten 2 1. Fakultetsnämndens beslutanderätt Dekanus beslutanderätt 7

Besluts- och delegationsordning för Juridiska fakulteten 2 1. Fakultetsnämndens beslutanderätt Dekanus beslutanderätt 7 1 (13) 2017-01-31 Dnr SU FV-1.2.3-0538-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Besluts- och delegationsordning för Juridiska fakulteten 2 1. Fakultetsnämndens beslutanderätt 3 Områdesnämndens delegation till Juridiska

Läs mer

BESLUT Dnr A /08

BESLUT Dnr A /08 Fakultetsnämnden för IT-universitetet BESLUT 2009-01-29 Dnr A10 5384/08 Delegationsordning för IT-universitetet " Fakultetsnämnden ska inom sitt område ansvara för forskning, utbildning och samverkan med

Läs mer

IT-fakultetsnämnden. Föreskrifter inom fakultetsnämndens verksamhetsområde BESLUT. Delegationsordning för IT-fakulteten

IT-fakultetsnämnden. Föreskrifter inom fakultetsnämndens verksamhetsområde BESLUT. Delegationsordning för IT-fakulteten IT-fakultetsnämnden BESLUT 2010-06-03 Dnr A10 2544/10 Delegationsordning för IT-fakulteten " Fakultetsnämnden ska inom sitt område ansvara för forskning, utbildning och samverkan med samhälle och näringsliv.

Läs mer

Besluts- och delegationsordning vid Företagsekonomiska institutionen 2017 D nr V 2017/105

Besluts- och delegationsordning vid Företagsekonomiska institutionen 2017 D nr V 2017/105 1 (7) Besluts- och delegationsordning vid 2017 D nr V 2017/105 2017-01-20 som utgår från GU:s delegationsordning 2017-01-01-2017-12-31 GU = Grundutbildning FU = Forskarutbildning FFK = Forsknings- och

Läs mer

Rektors delegationsordning för Sophiahemmet Högskola

Rektors delegationsordning för Sophiahemmet Högskola Rektors delegationsordning för Sophiahemmet Högskola Målgrupp Sophiahemmet Högskola Dokumentansvarig Johanna Adami Fastställd 207-0-30 Dokumentkategori Reg.nr. - utgåva Giltig fr.o.m. Organisation, ansvar

Läs mer

REKTORS DELEGATIONSORDNING

REKTORS DELEGATIONSORDNING STYRDOKUMENT Dnr V 2013/764 REKTORS DELEGATIONSORDNING Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Göteborgs universitetsstyrelse Universitetsledningens stab Beslutsdatum

Läs mer

REKTORS DELEGATIONSORDNING

REKTORS DELEGATIONSORDNING STYRDOKUMENT Dnr V 2014/764 REKTORS DELEGATIONSORDNING Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Göteborgs universitets styrelse Universitetsledningens stab Beslutsdatum

Läs mer

Delegationsordning för konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet

Delegationsordning för konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet Dnr STYR 2014/310 1 2014-04-23 Konstnärliga fakulteten i Malmö Delegationsordning för konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet Fastställd av Konstnärliga fakultetsstyrelsen den 23 april 2014. Detta

Läs mer

Besluts- och delegationsordning för Juridiska fakulteten 2 1. Fakultetsnämndens beslutanderätt Dekanus beslutanderätt 8

Besluts- och delegationsordning för Juridiska fakulteten 2 1. Fakultetsnämndens beslutanderätt Dekanus beslutanderätt 8 1 (13) 2017-01-31 Dnr SU FV-1.2.3-0538-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Besluts- och delegationsordning för Juridiska fakulteten 2 1. Fakultetsnämndens beslutanderätt 3 Områdesnämndens delegation till Juridiska

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET 1 Humanistiska fakulteten Enligt humanistiska fakultetens delegationsordning fattar fakultetsnämnden beslut

GÖTEBORGS UNIVERSITET 1 Humanistiska fakulteten Enligt humanistiska fakultetens delegationsordning fattar fakultetsnämnden beslut GÖTEBORGS UNIVERSITET 1 Humanistiska fakulteten 2007-06-07 Enligt humanistiska fakultetens delegationsordning fattar fakultetsnämnden beslut 1. om anslagsframställningar, årsredovisningar, budget, verksamhetsberättelse

Läs mer

Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS).

Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS). MAH / Fakulteten för teknik och samhälle 1(5) Thomas Strandberg Adm PM 20150121, Dnr TS 122015/116 Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS). Beslut i olika är delegerade rektor

Läs mer

BILAGA 4 Dnr Mahr /358

BILAGA 4 Dnr Mahr /358 Malmö högskola / Gemensam förvaltning Rektors kansli Peter Jönsson Forskningskoordinator 1(9) 2010-12-09 Ändrad 2012-06-07 BILAGA 4 Dnr Mahr 12-2012/358 Högskoleförordning och lokalt regelverk från och

Läs mer

Rektors delegationsordning

Rektors delegationsordning Rektorsbeslut Datum: 2010-10-04 Dnr: 2010/1 Rektors delegationsordning Allmänna regler för delegation vid Linnéuniversitetet Delegation kan avse en grupp av ärenden eller ett enskilt ärende. Delegation

Läs mer

REKTORS DELEGATIONSORDNING

REKTORS DELEGATIONSORDNING STYRDOKUMENT Dnr V 2016/39 REKTORS DELEGATIONSORDNING Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Göteborgs universitets styrelse Universitetsledningens stab Beslutsdatum

Läs mer

Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS) MAH / Fakulteten för teknik och samhälle 1(5) PM 20171103 Dnr LED 1.3 2017/536 Ersätter Dnr LED 1.3 2017/16 Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS) Beslut i olika är delegerade

Läs mer

REKTORS DELEGATIONSORDNING

REKTORS DELEGATIONSORDNING STYRDOKUMENT Dnr V 2016/553 REKTORS DELEGATIONSORDNING Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor Universitetsledningens stab Beslutsdatum 2018-01-17 Giltighetstid

Läs mer

REKTORS BESLUTS- OCH DELEGATIONSORDNING

REKTORS BESLUTS- OCH DELEGATIONSORDNING Björn Sandahl Förvaltningschef BESLUT RB 242/18 2018-10-15 Diarienummer: GIH 2018/220 Beslutat av: Rektor Beslutsdatum: 2018-05-02, 2018-10-23, revidering Giltighetstid: Tillsvidare 1(7) REKTORS BESLUTS-

Läs mer

Områdeskansliet för humanvetenskap

Områdeskansliet för humanvetenskap BESLUT 2016-04-28 SU FV-1.2.3-0906-16 Områdeskansliet för humanvetenskap Fredrik Oldsjö, områdeskanslichef Besluts- och delegationsordning för Områdesnämnden för humanvetenskap Fastställd 2016-04-28 att

Läs mer

Besluts- och delegationsordning för Områdesnämnden för humanvetenskap

Besluts- och delegationsordning för Områdesnämnden för humanvetenskap 1 (12) BESLUT 2018-03-14 SU FV-1.2.3-0981-18 Besluts- och delegationsordning för Områdesnämnden för humanvetenskap Fastställd 2018-03-14 att gälla från och med 2018-03-14. Beslutet ersätter tidigare beslut

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå FÖRESKRIFTER 1 2013-06-15 Dnr LS 2012/719 Styrelsen Antagningsordning för utbildning på forskarnivå Fastställd av universitetsstyrelsen 2013-06-15, XX. Med stöd av 6 kap. 3 högskoleförordningen (1993:100)

Läs mer

Besluts- och delegationsordning för Institutionen för språkdidaktik

Besluts- och delegationsordning för Institutionen för språkdidaktik 1 (1) 2017-12-05 Dnr SU 161-1.1.2-0325-13 Institutionen för språkdidaktik Fastställd 2013-12-10 Reviderad 2014-06-10 Reviderad 2014-09-09 Reviderad 2015-09-08 Reviderad 2016-09-06 Reviderad 2017-12-05

Läs mer

Delegationsordning för Fysikum

Delegationsordning för Fysikum BESLUT 20180614 Dnr SU 4021.1.2013218 Delegationsordning för Fysikum Bakgrund Fr.o.m. den 30 juni 2018 ska alla institutioner ha infört skriftliga besluts och delegationsordningar. Genom beslut av detta

Läs mer

Beslutsordning för Högskolan i Halmstad Beslutad av högskolestyrelsen 2013-06-14, dnr 19-2003-1087. Ersätter beslut av högskolestyrelsen 2012-04-12.

Beslutsordning för Högskolan i Halmstad Beslutad av högskolestyrelsen 2013-06-14, dnr 19-2003-1087. Ersätter beslut av högskolestyrelsen 2012-04-12. Beslutsordning för Högskolan i Halmstad Beslutad av högskolestyrelsen 2013-06-14, dnr 19-2003-1087. Ersätter beslut av högskolestyrelsen 2012-04-12. Beslutad av rektor 2014-03-25, dnr 10-2012-725. Ersätter

Läs mer

Besluts- och delegationsordning för Institutionen för språkdidaktik

Besluts- och delegationsordning för Institutionen för språkdidaktik 1 (1) 2018-06-12 Dnr SU 161-1.2.3-0191-18 Institutionen för språkdidaktik Fastställd 2018-06-12 Besluts- och delegationsordning för Institutionen för språkdidaktik Föreliggande besluts- och delegationsordning

Läs mer

Rektors besluts- och delegationsordning

Rektors besluts- och delegationsordning Dnr: ST 2013/165-1.1 Regeldokument Rektors besluts- och delegationsordning Beslutat av Rektor Gäller från 2013-04-22 Reviderad 2014-01-27 Beslutat av: rektor Beslutsdatum: 2013-04-22 Dnr: ST 2013/165-1.1

Läs mer

Rektors delegationsordning

Rektors delegationsordning Rektors delegationsordning Rektors delegationsordning är fastställd 2017-06-13 och träder i kraft samma datum. Dnr HS 2017/474 1 Inledning Beslut i alla frågor som ankommer på Högskolan förutom de frågor

Läs mer

Besluts- och delegationsordning för Samhällsvetenskapliga fakulteten

Besluts- och delegationsordning för Samhällsvetenskapliga fakulteten 1 (13) BESLUT 2018-12-18 Dnr SU FV-1.2.3-0300-19 Besluts- och delegationsordning för Samhällsvetenskapliga fakulteten Beslutad av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2018-12-18. Samhällsvetenskapliga

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Luleå tekniska universitet

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet Universitetsstyrelsen, beslut 2007-02-15 Fastställd antagningsordning för utbildning på forskarnivå tillämpas vid antagning av doktorander från och med 2007-07-01 2017-02-01

Läs mer

Delegationsordning vid Musikhögskolan

Delegationsordning vid Musikhögskolan BESLUT 1 2017-12-06 Dnr STYR 2017/1473 Delegationsordning vid Musikhögskolan Reviderad delegationsordning. Fastställd av Musikhögskolans institutionsstyrelse 2017-12-06. Detta beslut ersätter dnr STYR

Läs mer

Rektors besluts- och delegationsordning Beslutad av rektor , dnr L 2018/80

Rektors besluts- och delegationsordning Beslutad av rektor , dnr L 2018/80 Rektors besluts- och delegationsordning Beslutad av rektor 2018-06-25, dnr L 2018/80 Högskolan i Halmstad Box 823 301 18 Halmstad Besöksadress: Kristian IV:s väg 3 Tel: 035-16 71 00 registrator@hh.se Org.

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet (AFUU)

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet (AFUU) BESLUT 2006-12-14 UFV 2006/1972 Konsistoriet Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet (AFUU) Med antagningsordning avses enligt 6 kap 3 högskoleförordningen (2006:1053),

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet MITTUNIVERSITETET 2011-02-15 Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet 1. Vad är en doktorand 1 kap 4 HF: Med student avses i denna förordning den som är antagen till och bedriver

Läs mer

Rektors besluts- och delegationsordning

Rektors besluts- och delegationsordning Dnr: ST 2013/165-1.1 Regeldokument Rektors besluts- och delegationsordning Beslutat av Rektor Gäller från 2013-04-22 Senast reviderad 2015-07-01 Beslutat av: rektor Beslutsdatum: 2013-04-22 Dnr: ST 2013/165-1.1

Läs mer

Besluts- och delegationsordning för Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning

Besluts- och delegationsordning för Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning GÖTEBORGS UNIVERSITET Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning Besluts- och delegationsordning för Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning Om inget annat anges föreligger rätt

Läs mer

Delegationer vid Fakulteten för teknik och samhälle

Delegationer vid Fakulteten för teknik och samhälle (Dnr. LED 1.3-2017/539) 1 (av 8) Malmö högskola, Fakulteten för teknik och samhälle, Elisabet Hammaburg, Ledningsstöd 2017-12-04 er vid Fakulteten för teknik och samhälle Allmänt om delegation Högskoleförfattningarna

Läs mer

Lokal delegationsordning. Institutionen för datavetenskap. Beslutsdatum: Ikraftträdande:

Lokal delegationsordning. Institutionen för datavetenskap. Beslutsdatum: Ikraftträdande: Lokal delegationsordning Institutionen för datavetenskap Beslutsdatum: 2016-02-17 Ikraftträdande: 2016-03-01 Sida 2(5) Dekanus och fakultetsnämnds delegation till prefekt 3.2.5 Prov, examination och betyg

Läs mer

BESLUT Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Lunds universitet

BESLUT Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Lunds universitet BESLUT 1 2017-06-16 STYR 2017/409 Universitetsstyrelsen Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Lunds universitet Med stöd av 6 kap. 3 högskoleförordningen (1993:100) i dess lydelse från och

Läs mer

Delegationsordning för det naturvetenskapliga området, från och med 2018 Beslutanderätten i anställningsärenden delegeras enligt bilaga.

Delegationsordning för det naturvetenskapliga området, från och med 2018 Beslutanderätten i anställningsärenden delegeras enligt bilaga. 1 BESLUT ON 2018-01-31 ON del. 2018-03-14 Delegationsordning för det naturvetenskapliga området, från och med 2018 Beslutanderätten i anställningsärenden delegeras enligt bilaga. Punkterna A D och H-I

Läs mer

Besluts- och delegationsordning

Besluts- och delegationsordning Besluts- och delegationsordning för Humanistiska fakultetsnämndens verksamhetsområde Fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2011-02-01 Dnr. SU 31-0325-11 Doknr 1 Detta dokument är dels en sammanställning

Läs mer

Delegationsordning för konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet

Delegationsordning för konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet Dnr STYR 2015/147 2015-03-18 Konstnärliga fakulteten i Malmö Konstnärliga fakultetsstyrelsen Delegationsordning för konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet Fastställd av Konstnärliga fakultetsstyrelsen

Läs mer

1. Rekt ors delegation av beslutanderätten i ärenden om antagning och utbildning

1. Rekt ors delegation av beslutanderätten i ärenden om antagning och utbildning Dnr LIU-2013-00525 1. Rekt ors delegation av beslutanderätten i ärenden om antagning och utbildning Rektors delegation av beslutanderätten i ärenden om antagning och utbildning beslutades den 25 juni 2012,

Läs mer

BESLUT Besluts- och delegationsordning för Samhällsvetenskapliga fakulteten

BESLUT Besluts- och delegationsordning för Samhällsvetenskapliga fakulteten 1 (11) BESLUT 2012-09-05 Besluts- och delegationsordning för Samhällsvetenskapliga fakulteten SHV FN 2012-09-05 Besluts- och delegationsordning för den Samhällsvetenskapliga fakulteten är en konsekvensändring

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå (Dnr SU

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå (Dnr SU Antagningsordning för utbildning på forskarnivå Typ av dokument Beslutad av Regler Universitetsstyrelsen Beslutsdatum 2018-02-16 Dnr Giltighetstid Ersätter dokument Ansvarig förvaltningsavdelning Ansvarig

Läs mer

UTKAST ARBETS- OCH DELEGATIONSORDNING

UTKAST ARBETS- OCH DELEGATIONSORDNING STYRDOKUMENT Dnr F X XXXX/XX UTKAST ARBETS- OCH DELEGATIONSORDNING INSTITUTIONEN FÖR FILOSOFI, LINGVISTIK OCH VETENSKAPSTEORI Publicerad Beslutsfattare Fredrik Engström, prefekt Handläggare Beslutsdatum

Läs mer

Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS) MAH / Fakulteten för teknik och samhälle 1(5) Birgitta Magnusson Kvalitetskoordinator PM 20160512 Dnr LED 1.3 2016/232 Ersätter dnr TS 122013/496 och dnr TS 122015/116 Beslut och beredning vid Fakulteten

Läs mer

Styrelsen för utbildningsvetenskaps delegationsordning i ärenden om antagning och utbildning.

Styrelsen för utbildningsvetenskaps delegationsordning i ärenden om antagning och utbildning. Styrelsen för utbildningsvetenskaps delegationsordning i ärenden om antagning och utbildning. Styrelsen för utbildningsvetenskap har beslutat att ändra sin nämndstruktur och utifrån detta behöver delegationsordningen

Läs mer

Högskolestyrelsens arbets-, besluts- och delegationsordning

Högskolestyrelsens arbets-, besluts- och delegationsordning Förvaltningschef Björn Sandahl STYRDOKUMENT Dnr: GIH 2018/400 Datum: 2018-09-17 Författare: Björn Sandahl Beslutat av: Högskolestyrelsen Beslutsdatum: 2018-09-27 Giltighetstid: tills vidare Högskolestyrelsens

Läs mer

RIKTLINJER AVSEENDE UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

RIKTLINJER AVSEENDE UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN 1 RIKTLINJER AVSEENDE UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Fastställda av SHV FN 2008-06-05. Dessa riktlinjer ersätter riktlinjer för forskarutbildning fastställda av SHV FN 2000-04-27.

Läs mer

Delegationsordning utbildningsnämnden för grund- och avancerad nivå delegationer för utbildning på grund- och avancerad nivå

Delegationsordning utbildningsnämnden för grund- och avancerad nivå delegationer för utbildning på grund- och avancerad nivå 1(9) Delegationsordning utbildningsnämnden för grund- och avancerad nivå delegationer för utbildning på grund- och avancerad nivå Rektor har fastställt delegationsordning av beslutanderätten i ärenden

Läs mer

Rektors delegation av beslutanderätt inom Mälardalens högskola

Rektors delegation av beslutanderätt inom Mälardalens högskola Sida 1 av 12 Rektors delegation av beslutanderätt inom Mälardalens högskola Beslutad av rektor den 25 februari 2014 (MDH 1.1.2-32/13) och giltig från och med samma datum. Ersätter tidigare beslut av rektor

Läs mer

Besluts- och delegationsordning för Samhällsvetenskapliga fakulteten. Beslutad av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Besluts- och delegationsordning för Samhällsvetenskapliga fakulteten. Beslutad av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 1 (11) BESLUT 2014-04-23 Besluts- och delegationsordning för Samhällsvetenskapliga fakulteten Beslutad av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2014-04-23. Besluts- och delegationsordning för den Samhällsvetenskapliga

Läs mer

Roller och ansvarsfördelning inom forskarutbildningen vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet

Roller och ansvarsfördelning inom forskarutbildningen vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet Umeå universitet Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 2016-12-07 Dnr: FS 1.1-2139-16 Sid 1 (5) Roller och ansvarsfördelning inom forskarutbildningen vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet

Läs mer

Behörighet. Beslut Dnr SU FV

Behörighet. Beslut Dnr SU FV 1 (11) Beslut 2013-12-10 Dnr SU FV-4.1.1-2492-13 Riktlinjer avseende utbildning på forskarnivå vid Humanistiska fakulteten Fastställda av Humanistiska fakultetsnämnden 2013-12-10 (ersätter tidigare riktlinjer

Läs mer

Fördelning av ansvar och beslutsbefogenheter vid Lunds Tekniska Högskola

Fördelning av ansvar och beslutsbefogenheter vid Lunds Tekniska Högskola BESLUT 1 2014-12-01 Dnr STYR 2014/1146 LTHs kansli Kanslichef Fredrik Palm qvist Fördelning av ansvar och beslutsbefogenheter vid Lunds Tekniska Högskola I tidigare beslut har LTHs rektor fastställt delegation

Läs mer

Områdesnämndens/fakultetsnämndens delegationer

Områdesnämndens/fakultetsnämndens delegationer Områdesnämndens/fakultetsnämndens delegationer Ärenden av större räckvidd och principiell natur ska hänskjutas till fakultetsnämnden för avgörande vid sammanträde. Fakultetsnämnden delegerar sina uppgifter

Läs mer

AKADEMINS FÖR TEXTIL, TEKNIK OCH EKONOMI ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING

AKADEMINS FÖR TEXTIL, TEKNIK OCH EKONOMI ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Dnr 313-15 AKADEMINS FÖR TEXTIL, TEKNIK OCH EKONOMI ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING Styrelsen för Högskolan i Borås har i styrelsens organisations- och beslutsordning (SOB)

Läs mer

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen UFV 2011/1902 Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid Fastställd av universitetsdirektören 2012-01-12 Reviderad 2012-09-04 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 Organisation och ansvarsfördelning

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Sid 1 Avd. för utbildningsstöd. Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Borås

HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Sid 1 Avd. för utbildningsstöd. Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Borås HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Sid 1 2014-04-10 Dnr 866-13 Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Borås Denna Antagningsordning har genom beslut den 25 april 2014 fastställts av

Läs mer

Dekanus besluts- och delegationsordning (Fastställd av dekanus )

Dekanus besluts- och delegationsordning (Fastställd av dekanus ) 1 (6) 2012-12-07 dnr SU 31-3390-12 Dekanus besluts- och delegationsordning (Fastställd av dekanus 2012-12-07) Dekanus besluts- och delegationsordning omfattar 1. Rektors delegation till dekanus. 2. Juridiska

Läs mer

Chefen för UU Innovations uppgifter och beslutanderätter

Chefen för UU Innovations uppgifter och beslutanderätter UFV 2014/1003 Chefen för UU Innovations uppgifter och beslutanderätter Fastställt av rektor 2014-09-16 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 Organisation och ansvarsfördelning 3 Rättsliga förutsättningar

Läs mer

BESLUT ON ON

BESLUT ON ON 1 BESLUT ON 2015-02-03 ON 2015-12-02 Delegationsordning för det naturvetenskapliga området, från och med 2015 Beslutanderätten i anställningsärenden delegeras enligt bilaga. Punkterna A D och H-I nedan

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr: 1-419/2018 Gäller fr.o.m. 2018-07-01 Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet INNEHÅLL Inledning...

Läs mer

Villkor rörande vidaredelegation HISTORISKT. Särskilt beslutande fakultetsorgan eller dekanus utan rätt att vidaredelegera

Villkor rörande vidaredelegation HISTORISKT. Särskilt beslutande fakultetsorgan eller dekanus utan rätt att vidaredelegera L~ V-Zö\ T-00 (;: ':1-=t 5 V v /r;,~ Oc:1 2.Dt6-1. '1 Delegationsordning Utbildningsvetenskap Ärende Delegeras till Villkor rörande vidaredelegation suv delegerar till SUV:s villkor för vidaredelegation

Läs mer

Ämnesplan för utbildning på forskarnivå i matematisk statistik

Ämnesplan för utbildning på forskarnivå i matematisk statistik Reviderad av fakultetsnämnden 2010-05-11, 6 1 Ämnesplan för utbildning på forskarnivå i matematisk statistik Inledning Regelverket och rutinerna för utbildning på forskarnivå beskrivs i ett antal styrdokument

Läs mer

Delegationsordning för konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet

Delegationsordning för konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet Dnr: STYR 2016/291 2016-03-16 Konstnärliga fakulteten i Malmö Konstnärliga fakultetsstyrelsen Delegationsordning för konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet Fastställd av Konstnärliga fakultetsstyrelsen

Läs mer

BESLUTSSTRUKTURER OCH DELEGATIONSBESLUT inom Samhällsvetenskapliga fakulteten

BESLUTSSTRUKTURER OCH DELEGATIONSBESLUT inom Samhällsvetenskapliga fakulteten SAMFAK 2012/5 1 BESLUTSSTRUKTURER OCH DELEGATIONSBESLUT inom Samhällsvetenskapliga fakulteten Denna sammanställning omfattar dels beslut som delegerats från till fakultetsnämnd/ områdesnämnd, /vice, institutionsstyrelse

Läs mer

Beslutas att fastställa Dekanus vidaredelegation samt anvisningar enligt handling (kolumn 5).

Beslutas att fastställa Dekanus vidaredelegation samt anvisningar enligt handling (kolumn 5). LINKÖPINGS UNIVERSITET Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten us 2012-09-05 PROTOKOLL FSTdel 12/128 B Närvarande: Ulf Nilsson dekanus Ingela Wiklund föredragande Maria Boberg sekr 1 Föredragande: Ingela

Läs mer

Anvisningar gällande utbildning på forskarnivå vid Lunds Tekniska Högskola

Anvisningar gällande utbildning på forskarnivå vid Lunds Tekniska Högskola 2019-03-12 Diarienummer U 2019/70 Ersätter: U 2016/572 Internationella avdelningen Anvisningar gällande utbildning på forskarnivå vid Lunds Tekniska Högskola Utöver föreskrifterna i högskoleförordningen

Läs mer

Humanistiska fakultetsnämnden ANVISNINGAR Avdelningsdirektör C Flodin A 3 4/03

Humanistiska fakultetsnämnden ANVISNINGAR Avdelningsdirektör C Flodin A 3 4/03 Humanistiska fakultetsnämnden ANVISNINGAR Avdelningsdirektör C Flodin 2003-02-03 A 3 4/03 Humanistiska fakultetens institutioner Föreskrifter om utseende av prefekt, ställföreträdande prefekt och val av

Läs mer

Intern Delegationsordning för Lärarhögskolan vid Umeå universitet

Intern Delegationsordning för Lärarhögskolan vid Umeå universitet Intern Delegationsordning för Lärarhögskolan vid Umeå universitet Kompletterar Delegationsordning för Lärarhögskolan vid Umeå universitet (Dnr: UmU 100-2700-11). Lärarhögskolans styrelses beslut 2012-12-18

Läs mer

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet Dnr G 213 4367/07 Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet Nedanstående riktlinjer är antagna av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämndens sammanträde

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ARBETSVETENSKAP. TFN-ordförande

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ARBETSVETENSKAP. TFN-ordförande ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ARBETSVETENSKAP TFN-ordförande 2017-12-12 1 Ämnesområde Arbetsvetenskap omfattar analys och utveckling av arbetsmiljö, teknik, produktionssystem, organisation,

Läs mer

Antagningsordning vid Högskolan i Skövde

Antagningsordning vid Högskolan i Skövde Antagningsordning vid Högskolan i Skövde föreskrifter för antagning till utbildning på forskarnivå Antagningsordningen är fastställd av högskolestyrelsen 2011-01-20 och träder i kraft samma datum. Revidering

Läs mer

Intern Delegationsordning för Lärarhögskolan vid Umeå universitet

Intern Delegationsordning för Lärarhögskolan vid Umeå universitet Intern Delegationsordning för Lärarhögskolan vid Umeå universitet Kompletterar Delegationsordning för Lärarhögskolan vid Umeå universitet (Dnr: UmU 100-2700-11). Lärarhögskolans styrelses beslut 2012-02-08

Läs mer

Delegationsordning fakultetsstyrelsen vid Medicinska fakulteten (FSM) delegationer för utbildning på grund och avancerad nivå

Delegationsordning fakultetsstyrelsen vid Medicinska fakulteten (FSM) delegationer för utbildning på grund och avancerad nivå 1(7) Delegationsordning fakultetsstyrelsen vid Medicinska fakulteten () delegationer för utbildning på grund och avancerad nivå Rektor har fastställt delegationsordning av beslutanderätten i ärenden om

Läs mer

PM för utbildning på forskarnivå

PM för utbildning på forskarnivå 1 (11) PM 2011-12-21 Johan Grundberg Utbildningsledare PM för utbildning på forskarnivå Detta dokument kompletterar Föreskrifter för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet 2010-12-16, Antagningsordning

Läs mer

BESLUTSSTRUKTURER OCH DELEGATIONSBESLUT inom Samhällsvetenskapliga fakulteten

BESLUTSSTRUKTURER OCH DELEGATIONSBESLUT inom Samhällsvetenskapliga fakulteten BESLUTSSTRUKTURER OCH DELEGATIONSBESLUT inom Samhällsvetenskapliga fakulteten SAMFAK 2016/10 Denna sammanställning omfattar dels beslut som delegerats från till fakultetsnämnd/ områdesnämnd, /vice, institutionsstyrelse

Läs mer

Föreskrifter för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet

Föreskrifter för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet 1 (5) BESLUT 2014-12-18 Dnr SU FV-1.1.2-0138-14 Rikard Skårfors Utbildningsledare Planeringsavdelningen Föreskrifter för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet Detta beslut gäller från och

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL DESIGN. TFN-ordförande

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL DESIGN. TFN-ordförande ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL DESIGN TFN-ordförande 2015-01-15 1 Ämnesområde Industriell design omfattar teorier och metoder för design av varor och tjänster med utgångspunkt

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Besluts- och delegationsordning för fakultetsnämnd respektive dekan vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Besluts- och delegationsordning för fakultetsnämnd respektive dekan vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier Styrdokument 2019-06-12, 2019-06-19 Besluts- och delegationsordning för fakultetsnämnd respektive dekan vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier Publicerad: 2019-07-01 Beslutsfattare: Fakultetsnämnd

Läs mer

Revidering av rektors delegation av beslutanderätt

Revidering av rektors delegation av beslutanderätt Beslut 2011-03-14 MDH 1.1.2 1090/10 Revidering av rektors delegation av beslutanderätt Handläggare Johan Andersson beslutar att fastställa rektors delegation av beslutanderätt enligt bilaga. Delegationen

Läs mer

Arbetsordning för Juridiska fakulteten

Arbetsordning för Juridiska fakulteten JURFAK 2014/78 Arbetsordning för Juridiska fakulteten Fastställd av Juridiska fakultetsnämnden 2014-11-17 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Ledningsorgan 3 2.1 Fakultetskollegium 3 2.2 Fakultetsnämnd/Institutionsstyrelse

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN MOT DOKTORSEXAMEN I ÄMNESDIDAKTIK MED INRIKTNINGAR

ALLMÄN STUDIEPLAN MOT DOKTORSEXAMEN I ÄMNESDIDAKTIK MED INRIKTNINGAR STYRDOKUMENT Dnr U 2016/114 ALLMÄN STUDIEPLAN MOT DOKTORSEXAMEN I ÄMNESDIDAKTIK MED INRIKTNINGAR Publicerad Beslutsfattare Handläggare Beslutsdatum Giltighetstid Sammanfattning http://uf.gu.se/ Utbildningsvetenskapliga

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kulturgeografi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kulturgeografi UMEÅ UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakulteten Gäller from 1 juli 2013 ALLMÄN STUDIEPLAN 2013 06 05 Dnr 512 1030 13 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kulturgeografi 1. Mål för utbildningen

Läs mer

Arbetsordning för Karolinska Institutet Dnr: 1-599/2013. Besluts- och handläggningsordning för konsistoriet vid Karolinska Institutet Dnr: 1-953/2018

Arbetsordning för Karolinska Institutet Dnr: 1-599/2013. Besluts- och handläggningsordning för konsistoriet vid Karolinska Institutet Dnr: 1-953/2018 Arbetsordning för Karolinska Institutet Dnr: 1-599/2013 Besluts- och handläggningsordning för konsistoriet vid Karolinska Institutet Dnr: 1-953/2018 Fastställt av konsistoriet Gäller från 2019-01-01 Arbetsordning

Läs mer

AKADEMIN FÖR BIBLIOTEK, INFORMATION, PEDAGOGIK OCH IT:s ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING

AKADEMIN FÖR BIBLIOTEK, INFORMATION, PEDAGOGIK OCH IT:s ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Dnr 313-15 AKADEMIN FÖR BIBLIOTEK, INFORMATION, PEDAGOGIK OCH IT:s ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING Styrelsen för Högskolan i Borås har i styrelsens organisations- och beslutsordning

Läs mer

RIKTLINJER AVSEENDE UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

RIKTLINJER AVSEENDE UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN 1 RIKTLINJER AVSEENDE UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Fastställda av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2011-12-14. Högskoleförordningens bestämmelser för utbildning

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I GENUS OCH TEKNIK

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I GENUS OCH TEKNIK ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I GENUS OCH TEKNIK TFN-ordförande 2016-02-11 1 Ämnesområde Genus och teknik omfattar studier av människa, teknik och organisation i arbetslivet ur ett genusperspektiv.

Läs mer

Delegation och beslut

Delegation och beslut Delegation och beslut BESLUT 2015-12-09 2 Innehåll Fakultetsnämndens delegation till prefekt... 3 Dekanus delegation till prefekt... 4 Delegation inom institutionen... 13 3 Fakultetsnämndens delegation

Läs mer

Delegering av beslutanderätt i studieadministrativa ärenden

Delegering av beslutanderätt i studieadministrativa ärenden \ 2011-01-17 Dnr LiU-2010-01654 1(7) Delegering av beslutanderätt i studieadministrativa ärenden Ersätter beslut L1U22009-00503 från. Examina Universitetsstyrelsen fastställer lokala tilläggsbeslut efter

Läs mer

Arbetsordning Högskolan Dalarna

Arbetsordning Högskolan Dalarna Arbetsordning Högskolan Dalarna Styrelsens ansvarsområde och rektors uppdrag vid Högskolan Dalarna. Beslut: Högskolestyrelsen, 2011-12-15 Reviderad: 2016-12-15 Dnr: DUC2011/2027/10 Gäller fr o m: 2016-12-15

Läs mer

UNIVERSITETET I LINKÖPING BESLUT Dnr: LiU 877/98-10 Universitetsstyrelsen Rektor

UNIVERSITETET I LINKÖPING BESLUT Dnr: LiU 877/98-10 Universitetsstyrelsen Rektor Sid 1 (11) UNIVERSITETET I LINKÖPING BESLUT Dnr: LiU 877/98-10 Universitetsstyrelsen 1998-06-17 Rektor 2006-02-03 FORSKARUTBILDNING Iföreliggande bestämmelser rörande forskarutbildning inkluderar begreppet

Läs mer