Arbetsordning för medicinska fakulteten Reviderad genom fakultetsnämndens beslut

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsordning för medicinska fakulteten Reviderad genom fakultetsnämndens beslut 2011-01-26."

Transkript

1 Medicinska fakulteten Fakultetsnämnden Dnr Sid 1 (6) Arbetsordning för medicinska fakulteten Reviderad genom fakultetsnämndens beslut Fakultetsnämnd Fakultetsnämndens sammansättning och utseende regleras i universitetets arbetsordning. Fakultetens ledningsgrupp (sammansättningen regleras av universitetets arbetsordning) I ledningsgruppen ingår dekanus, prodekanus (ordförande i forskningsnämnden), vice dekanus (ordförande i grundutbildningsnämnden), person med ansvar för samverkans- och innovationsfrågor samt kanslichef. Därutöver ingår biträdande kanslichef och budgetsamordnare. Ledningsgruppen sammanträder varje fredag. Fakultetens samverkansgrupp FSG: Sammanträder var tredje torsdag. Beslutsmöten: Dekanus (ordf), prodekanus, vice dekanus, kanslichef, biträdande kanslichef, budgetsamordnare, studeranderepresentant, sekreterare och föredragande Sammanträder varje fredag. Ärenden som ska tas upp på beslutsmöte ska vara behandlade och slutförda i FSG, för ärenden som inte passerar FSG gäller att de i normalfallet ska vara inkomna till fakultetskansliet senast onsdag förmiddag före beslutsmötet. Kallelse till beslutsmötet sänds ut på eftermiddagen onsdagen före mötet. Nämnder, kommittéer och utskott Ledamöter i nämnder, kommittéer och utskott utses av fakultetsnämnden. Mandatperioden för nämnderna, kommittéerna och utskotten är tre år. De olika besluts- och beredningsorganen ska ha ledamöter som återspeglar fakultetens bredd. Organen har viss beslutsdelegation som regleras av fakultetens delegationsordning samt utgör beredande organ för fakultetsnämnden Följande nämnder, kommittéer och utskott ska finnas vid fakulteten: 1. Forskningsnämnd (FON)

2 Sid 2 (6) Forskningsnämnden består av högst tio ledamöter( inklusive ordföranden och en ledamot som utses av Västerbottens läns landsting). Studenterna har därutöver rätt att utse en ledamot. Forskningssamordnaren vid fakultetskansliet är föredragande tjänsteman i nämnden och har närvaro- och yttranderätt vid nämndens sammanträden. Till forskningsnämnden är knutet ett forskarutbildningsutskott där vice ordföranden i FON är sammankallande/ordförande. Forskarutbildningsutskottet består av högst fem ledamöter (inklusive ordförande och studierektor). Studenterna hardärutöver rätt att utse en ledamot (studerande på forskarnivå). I forskarutbildningsutskottet ingår en studierektor, som ska arbeta med forskarutbildningsfrågor på 50 procent av en heltidsanställning. Nämnden har till uppgift att följa utvecklingen av forskning nationellt och internationellt samt ta initiativ till och föreslå åtgärder för att främja och utveckla fakultetens konkurrenskraft avseende fakultetens olika forskningsområden. Nämnden ansvarar för kvalitetsgranskningen av fakultetens forskning. Nämnden beslutar om riktlinjer för fördelning av och fördelning av samfinansierade studiestöd för utbildning på forskarnivå. Nämnden har till uppgift att följa utvecklingen av utbildning på forskarnivå på nationell och internationell nivå samt ta initiativ till åtgärder som utvecklar och främjar utbildningen. Nämnden ansvarar för utbildningsverksamheten på forskarnivå innefattande kvalitetssäkring och studieplaner, kurser, antagning, uppföljning och disputation. Nämnden ansvarar för att doktorandernas individuella studieplaner följs upp varje år. Forskningsnämnden har till uppgift att bereda följande ärenden hur fakultetens starka forskningsmiljöer och nya forskningsområden kan identifieras och stimuleras frågor rörande forskningsstimulerande åtgärder, analys och profilering, infrastruktur för forskning samt former för att stödja forskare vid anslagsansökningar disposition av rörliga resursen hedersdoktorer och andra vetenskapliga priser och utmärkelser strategiska frågor kring utbildning på forskarnivå Forskarutbildningsutskottet har till uppgift att bereda strategiska frågor kring utbildning på forskarnivå inför vidare beredning i forskningsnämnden ärenden om indragning av rätt till handledning och andra resurser för utbildning på forskarnivå (rektor beslutar) ärenden där doktorand ansöker att få tillbaka sin rätt till handledning och övriga resurser (rektor beslutar) ärenden inför utseende av opponent, betygsnämnd och ordförande för varje enskild disputation (dekanus beslutar) ärenden där doktorand begär att få disputera på annat lärosäte än Umeå universitet (rektor beslutar)

3 Sid 3 (6) ärenden om förlängning av anställning som doktorand eller tid med utbildningsbidrag som kompensation för studerandefackligt arbete (dekanus beslutar) Forskningsnämndens uppgifter i övrigt framgår av delegationsordning. Forskningsnämnden får delegera uppgifter till forskarutbildningsutskottet, studierektorn och till tjänsteman vid kansliet. 2. Grundutbildningsnämnden Grundutbildningsnämnden består av högst tio ledamöter inklusive ordföranden. Studenterna har därutöver rätt att utse tre ledamöter. Fakultetssekreteraren med ansvar för utbildningsfrågor vid fakultetskansliet är föredragande tjänsteman i nämnden och har närvaro- och yttranderätt vid nämndens sammanträden. Nämnden har till uppgift att följa utvecklingen nationellt och internationellt avseende utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt att ta initiativ till och föreslå åtgärder för att främja och utveckla fakultetens konkurrenskraft avseende utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Arbetet i nämnden ska med ett tydligt vetenskapligt och pedagogiskt perspektiv bidra till att utveckla fakultetens utbildningar, stärka positionen på den internationella utbildningsarenan samtidigt som den regionala förankringen utvecklas. Nämnden skall arbeta med utveckling av informations- och kommunikationsteknik (IKT) inom fakultetens utbildningar. Arbetsgrupper för särskilda uppgifter kan vid behov tillsättas. Grundutbildningsnämnden har till uppgift att bereda följande ärenden fördela grundutbildningsuppdrag och föreslå dimensionering av program (i de fall inte riksdagen beslutat om dimensionering) föreslå nya utbildningsplaner och revidering av utbildningsplaner för utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå föreslå att ett program på grundnivå eller avancerad nivå skall avvecklas (rektor beslutar) bereda ärenden som rör utbudet av fristående kurser att bereda frågor rörande dispens från graderade betyg Grundutbildningsnämndens uppgifter i övrigt framgår av delegationsordning. 3. Programråd Det operativa ansvaret för utbildningarna på grund- och avancerad nivå är delegerat till 9 programråd. Dessa är

4 Sid 4 (6) programråden * för arbetsterapeut- och sjukgymnastprogrammen samt idrottsvetenskapliga programmet med inriktning mot coachning (PRASI) * för biomedicinprogrammen (PRBM) * för biomedicinsk analytikerprogrammet (PRBMA) * för masterprogrammet i folkhälsovetenskap (PRPH) * för logopedprogrammet (PRLP) * för läkarprogrammet (PRL) * för odontologiska program (PRO) * för sjuksköterskeprogrammen (PRS) * för sjuksköterskeprogram avancerad nivå (PRSA) Programråden består av högst elva ledamöter inklusive ordföranden. Studenterna har därutöver rätt att utse tre ledamöter. Administrationen av programråden sker på institutionsnivå förutom för programrådet för läkarprogrammet där administrationen sker inom fakultetskansliet. Fakultetssekreteraren med ansvar för läkarprogrammet vid fakultetskansliet är föredragande tjänsteman i programrådet och har närvaro- och yttranderätt vid rådets sammanträden. För regionalisering av läkarprogrammet finns inom programrådet för läkarprogrammet en programdirektör som i samverkan med berörda landsting ansvarar för ALF-frågor, avtalshantering och förhandling med landstingen, infrastrukturfrågor (IKT och lokaler) samt övergripande ekonomiska frågor m.m. som rör regionaliseringen. Programråden har till uppgift att bereda följande ärenden utarbeta budgetförslag för programmet/programmen Föreslå antal platser på program ansvara för uppföljning, utvärdering och övrigt kvalitetsarbete inom programmen lämna förslag på revidering av programmets/programmens innehåll rekrytering av studenter Programrådens uppgifter i övrigt framgår av delegationsordning. 4. Anställnings- och docenturnämnden Anställnings- och docenturnämnden består av högst åtta ledamöter (inklusive ordföranden) samt fem suppleanter. Studenterna har därutöver rätt att utse en ledamot. Fakultetssekreteraren med ansvar för anställnings- och docenturärenden vid fakultetskansliet är föredragande tjänsteman i programrådet och har närvarooch yttranderätt vid rådets sammanträden. Anställnings- och docenturnämnden har till uppgift att bereda följande ärenden

5 Sid 5 (6) lämna förslag till dekanus vid anställning av professor inklusive adjungerad professor (rektor beslutar) samt vid övriga anställningar som ska sakkunnigprövas lämna förslag till dekanus i ärenden om befordran från lektor till professor. Gäller ansökningar som kommer in senast den 31 december 2011 lämna förslag till dekanus i ärenden om befordran från adjunkt till lektor. Gäller ansökningar som kommer in senast den 31 december 2011 inhämta yttranden från sakkunniga utarbeta föreskrifter för utformning av sakkunnigyttrande föreslå dekanus den som främst bör komma ifråga för anställning. Om det finns särskilda skäl, får förslaget avse ytterligare sökande som bör komma i fråga och ordningen mellan dem lämna förslag till dekanus i ärenden om oavlönad docentur Nämndens uppgifter i övrigt framgår av delegationsordning. 5. Bemanningsplaneringsutskott (BPU) Bemanningsplaneringsutskott består av högst fem personer. Kanslichefen har närvaro- och yttranderätt vid utskottets sammanträden Bemanningsplaneringsutskottet har till uppgift att främja fakultetsnämndens strävan att verka för en god långsiktig lärarbemanning vid fakulteten och för att tillsättningarna ska ske enligt en tydlig och enhetlig beredningsprocess. Syfte med utskottets verksamhet är att underlätta för institutionernas och programrådens långsiktiga planering av framtida verksamhet inom forskning och utbildning. Med lärare avses här lärare enligt anställningsordningen. Utskottets främsta uppgift är att ge fakultetsnämnden ett så brett underlag som möjligt som underlag för beslut om läraranställningar. Utskottet ska skapa möjligheter för fakultetsnämnden att ha god framförhållning i dessa frågor (för att kunna ge institutioner och programråd besked i god tid), genom att ständigt analysera inverkande faktorer, såsom pensionsavgångar, rörlighet, utbildningsutbud, starka forskningsmiljöer, presumtiva kandidater på lång och kort sikt, internt såväl som externt samt långsiktigt behov av lärarkraft. I uppdraget ingår därmed också att ha en god överblick över balansen mellan seniora lärare och lärare på instegsbefattningar inom fakulteten utifrån ett helhetsperspektiv och strategiska överväganden på sikt. Ett särskilt viktigt uppdrag till utskottet är att vid behov ge förslag på nya flexibla lösningar kring lärartjänster, utan att vara bundna vid tidigare institutions- eller ämnesgränser när det gäller var en lärares forskning respektive undervisning ska bedrivas, samt att ständigt verka för fakultetsnämndens strävan att öka interaktionerna mellan prekliniska och kliniska miljöer, genom att t.ex. titta på möjligheterna att införa förenade befattningar även på nivån meriteringsanställningar samt i större utsträckning även inom prekliniska miljöer. Utskottet förväntas i sina beredningar vid behov inhämta synpunkter från övriga nämnder, programråd och institutioner, för att väl förankra fakultetsnämndens beslut. Bemanningsplaneringsutskott har till uppgift att bereda följande ärenden

6 Sid 6 (6) beslut om återbesättning av läraranställningar (diskuteras i fakultetsnämnden inför beslut av dekanus) beslut om nyinrättande av läraranställningar (diskuteras i fakultetsnämnden inför beslut av dekanus) beslut om utlysning av befattningar i enlighet med anställningsordningen (dekanus beslutar) beslut om att anställning som lärare skall vara förenad med en anställning som specialistutbildad läkare eller tandläkare eller med en annan anställning än som läkare vid en sådan sjukvårdsenhet som är upplåten för medicinsk utbildning och forskning (dekanus beslutar) beslut om återanställning av anställd som avgått med ålderspension (dekanus beslutar) Till bemanningsplaneringsutskottet är knutet en referensgrupp som särskilt skall arbeta med frågan om hur universitetets meriteringsanställningar kan kombineras med samtidig klinisk utbildning på olika nivåer. Referensgruppen består av högst fem personer. Utöver ovan nämnda nämnder, kommittéer och utskott finns en kommitté för etikfrågor och en kommitté för informationsfrågor.

2013-10-17. Fakultetens beredningsorgan av anställningsärenden

2013-10-17. Fakultetens beredningsorgan av anställningsärenden 1 (6) Dnr A 10 S 2013/266 Samh ällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen Anställningsordning och allmänna anvisningar vid anställning av lärare vid samhällsvetenskapliga fakulteten Dessa anvisningar ersätter

Läs mer

Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet

Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet Självvärdering 2010 Kvalitetsarbetet vid Karolinska Institutet Självvärdering 2010 Dnr 446/2011-010 Fastställd av rektor INNEHÅLL Inledning 1 Varför extern kvalitetsgranskning?

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer

Karolinska Institutets handlingsplan för lika villkor 2013 2015

Karolinska Institutets handlingsplan för lika villkor 2013 2015 Karolinska Institutets handlingsplan för lika villkor 2013 2015 Karolinska Institutets handlingsplan för lika villkor 2013-2015 Dnr 1-167/2013 Rektors förord... 3 Inledning... 4 Karolinska Institutet

Läs mer

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Välkommen till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola Efter högskoleverkets granskning 1999 tilldelades Mälardalens högskola (MDH) 2001 vetenskapsområdet

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Reviderade 2011-04-26 ÄNDAMÅL 1 Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) är en ideell förening. Föreningen ska tillhandahålla

Läs mer

Anställningsordning vid Högskolan i Skövde

Anställningsordning vid Högskolan i Skövde Anställningsordning vid Högskolan i Skövde Nuvarande anställningsordning gäller från och med 2013-03-01 och är beslutad av styrelsen. Rektor har 2013-11-15 beslutat om vissa ändringar i anställningsordningen

Läs mer

Specialistsjuksköterskor och vårdens behov

Specialistsjuksköterskor och vårdens behov , www.uka.se Rapport 2014:8 Specialistsjuksköterskor och vårdens behov - en intervjustudie Specialistsjuksköterskor och vårdens behov en intervjustudie 2014:8 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014

Läs mer

Riktlinjer för utbildningen på forskarnivå

Riktlinjer för utbildningen på forskarnivå 1(21) DNR: SLU ua Fe.2012.4.0-3218 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli:

Läs mer

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 KALLELSE 1 (1) Utbildnings- och forskningssektionen Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 Lokal: Paros (Hus R, våning 2 gamla biblioteket Västerås) Agenda: 12.30-14.00 Presentation av akademiernas

Läs mer

Verksamhetsplan 2011. Umeå centrum för genusstudier

Verksamhetsplan 2011. Umeå centrum för genusstudier Umeå universitet Umeå centrum för genusstudier 2011-02-02 Verksamhetsplan 2011 Umeå centrum för genusstudier NULÄGESRAPPORT Visioner, mål och strategier UCGS vision är att under 2011 - Fortsätta att utveckla

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet Sid 1 (7) Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet Föredragande Universitetsdirektör Lars Lustig, akademisekreterare Daniel Andersson Bakgrund Kårobligatoriet

Läs mer

Peter Nilsson informerade om det strategiska programmet EPI-Health m m.

Peter Nilsson informerade om det strategiska programmet EPI-Health m m. Universitet Bo Ahrén, ordf. Mattias Brattström, adj. Ingemar Carlstedt Susanne Iwarsson, anm. förhinder Bengt Jeppsson, anm. förhinder Kajsa Johnsson Ingalill Rahm Hallberg Anita Sjölander Region Skåne

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Arash Hellysaz Ulrika Norin Hugo Zeberg. Anna Aleman, OFR Biborka Bereczky-Veress, SACO. Michael Fored Ingeborg van der Ploeg Johanna Zilliacus

Arash Hellysaz Ulrika Norin Hugo Zeberg. Anna Aleman, OFR Biborka Bereczky-Veress, SACO. Michael Fored Ingeborg van der Ploeg Johanna Zilliacus Styrelsen för forskarutbildning 1 (10) Protokoll 2012:1 Sammanträde 2012-02-01 NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Doktorandrepresentanter (med rösträtt) Fackliga representanter (med närvaro-

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2014-2016 & VERKSAMHETSPLAN 2014

HANDLINGSPLAN 2014-2016 & VERKSAMHETSPLAN 2014 HANDLINGSPLAN 2014-2016 & VERKSAMHETSPLAN 2014 INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK OCH SPECIALPEDAGOGIK DATUM: 2013-12- 12 AVSÄNDARE: Mona Arfs, prefekt Marianne Lundgren, pro- prefekt, viceprefekt för utbildning

Läs mer

Regeringens proposition 2004/05:162

Regeringens proposition 2004/05:162 Regeringens proposition 2004/05:162 Ny värld ny högskola Prop. 2004/05:162 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 juni 2005 Göran Persson Leif Pagrotsky (Utbildnings- och

Läs mer

Rapport 2008:5 R. Fakultetsnämndernas tillsyn över utbildningen på forskarnivå ur rättssäkerhetsperspektiv

Rapport 2008:5 R. Fakultetsnämndernas tillsyn över utbildningen på forskarnivå ur rättssäkerhetsperspektiv Rapport 2008:5 R Fakultetsnämndernas tillsyn över utbildningen på forskarnivå ur rättssäkerhetsperspektiv Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50

Läs mer

Kvalitetssystem, Institutionen för psykologi 2009

Kvalitetssystem, Institutionen för psykologi 2009 Sid 1 (6), Institutionen för psykologi 2009 1. Målsättningen med kvalitetsutvecklingsarbetet Eftersom de resurser som ställs till institutionens förfogande är begränsade innebär detta arbete att prioriteringar

Läs mer

Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2014

Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2014 Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2014 p 18. Kvalitet i grundutbildningen. Studenter övar akutsituation vid KTC, kliniskt träningscenter i vårdvetarhuset. Foto: Malin Grönborg Version 2 -

Läs mer

Vägledning och metodstöd för utformning av strategisk kompetensförsörjningsplan

Vägledning och metodstöd för utformning av strategisk kompetensförsörjningsplan Vägledning och metodstöd för utformning av strategisk kompetensförsörjningsplan Personalenheten Augusti 2014 2014-08-26 Innehåll Inledning 3 Strategisk kompetensförsörjningsplan för Umeå universitet 2015-2020

Läs mer

Redovisa hur landstinget arbetar med att återbesätta vakanta tjänster

Redovisa hur landstinget arbetar med att återbesätta vakanta tjänster 1. Uppdrag...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte, revisionsfrågor...2 1.3 Avgränsning...2 1.4 Metod...3 2. Förutsättningar...3 2.1 Anställda...4 2.2 Ålder, kön...5 2.3 Frånvaro...6 2.4 Pensionsavgångar...8 2.5

Läs mer

Kommittédirektiv. En förändrad polisutbildning. Dir. 2015:29. Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015

Kommittédirektiv. En förändrad polisutbildning. Dir. 2015:29. Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015 Kommittédirektiv En förändrad polisutbildning Dir. 2015:29 Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015 Sammanfattning En särskild utredare, biträdd av en referensgrupp med företrädare för riksdagspartierna,

Läs mer

Åsiktsdokument För Stockholms universitets studentkår Verksamhetsåret 2007/2008 Antagen på fullmäktige 2007-09-06

Åsiktsdokument För Stockholms universitets studentkår Verksamhetsåret 2007/2008 Antagen på fullmäktige 2007-09-06 Åsiktsdokument För Stockholms universitets studentkår Verksamhetsåret 2007/2008 Antagen på fullmäktige 2007-09-06 Studentkårens åsiktsdokument Innehållsförteckning Inledning... 3 Akademisk frihet... 3

Läs mer

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar KALLELSE Nr 5:2013 2013-10-03 MDH 1.1-23/13 Utskottet för teknikutbildningar Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar Datum och tid: Torsdag 3 oktober kl. 9.15-12.00 Plats: R3-131, Mälardalens

Läs mer

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv 2014:27 Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv MISSIV DATUM DIARIENR 2014-12-01 2013/257-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-11-14 U2013/6713/JÄM Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Kallelse till möte med utbildningsvetenskapliga nämnden

Kallelse till möte med utbildningsvetenskapliga nämnden Utbildningsvetenskapliga nämnden KALLELSE 2009-03-05 Nr 2:2009 Diarienr: MDH 2009/ /33 Fakultetsnämndens ledamöter Fackliga företrädare Övriga för kännedom enligt sändlista Kallelse till möte med utbildningsvetenskapliga

Läs mer

Befordran till professor och lektor

Befordran till professor och lektor Rapport 2007:55 R Befordran till professor och lektor en rättslig översikt Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Befordran

Läs mer