Uppdraget gavs den 5 maj 2012 till undertecknad från förvaltningsdirektör Michael Ivarsson och verksamhetschef Malin Östling.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppdraget gavs den 5 maj 2012 till undertecknad från förvaltningsdirektör Michael Ivarsson och verksamhetschef Malin Östling."

Transkript

1 ÅTERKOPPLING (2) UPPDRAG MIGRERANDE EU-MEDBORGARE Uppdrag och syfte Uppdraget gavs den 5 maj 2012 till undertecknad från förvaltningsdirektör Michael Ivarsson och verksamhetschef Malin Östling. Uppdraget består av två delar: Att få en nulägesrapport över pågående och planerade aktiviteter. Att utifrån nulägesbeskrivningen sammanställa en handlingsplan med förslag till mål och aktiviteter innefattande bland annat ett projektförslag med fokus på uppsökande fältarbete riktat till romer. Arbetet ska ske med berörda parter såsom Göteborgs Räddningsmission. Syfte och mål med uppdraget är Att leda, samordna och hålla samman förvaltningens insatser i det arbete som pågår kring fattiga EU-medborgare och romer. Att tydliggöra ansvar och roller i vårt arbete med fattiga EU-medborgare och integration av romer. En första återkoppling skedde vid Strategiska Samverkansgruppens möte den 12 juni En första skriftlig återkoppling överlämnades till Michael Ivarsson och Malin Östling innan detta möte. Detta är den andra återkopplingen av uppdraget, som lämnas till Michael Ivarsson 3 december Population/målgrupp I första återkopplingen så ser man att det finns två grupper som ingår i uppdraget, dessa har även utifrån en laglig grund och ur politisk ambition två olika riktningar. Det två grupperna är Migrerande EU-medborgare som är här på grund av den fria rörligheten. Romer i Göteborg där ett arbete bedrivs med inkludering i det svenska samhället. Det som visar sig är att många av de EU-medborgare som vistas här med rätt i den fria rörligheten, även är romer. De flesta kommer från Rumänien. För gruppen romer som bor i Sverige, så är Göteborgs stad en del av pilotkommun. I Göteborg finns alla romska grupper representerade bl.a. de fem största grupperna Lowara, Kelderara, Rumungri, Arli, Kale och resande romerna. Det är romer i Göteborg från Polen, Ryssland, Ungern, Tjeckien, Slovakien, Serbien, Bosnien, Kroatien, Makedonien, Kosovo, Rumänien, och svenska romer. Vart

2 man bor är ganska jämt fördelade över stadsdelarna men med det största antalet romer i Bergsjön, Angered och Hisingen. 1 Kompetensinhämtning Under hösten har inhämtning av kompetens, förutom genom kontakter i Göteborg och genom litteraturstudier, skett genom studiebesök. Jag har tillsammans med Ulrika Falk, besökt Malmö och Staffanstorp för att ta del av hur de arbetar med inkludering. I Malmö besökte vi Romskt informations och kunskapscenter, RIKC, som drivs av Social Resursförvaltning i Malmö Stad samt Romskt kulturcenter som drivs med bidrag från Malmö Stad. RIKC arbetar med information och kunskap både på strukturell och på individuell nivå. Tillsammans med Ulrika har jag även varit i Staffanstorp kommun. Kommunen arbetar med inkludering av romer genom att erbjuda föräldrautbildning, COPE, till de romer som är bosatta i kommunen. Detta arbete påbörjades 2007 med projektmedel från Socialstyrelsen, ägare till projektet blev Röda Korset. Handledare och utbildningsansvariga är själva romer, och i kommunen har med medel från Den romska delegationen översatt COPE- materialet till romanens. Idag pågår fortfarande föräldrautbildningen och kommunen har anställt nio romer som organisatoriskt tillhör kommunstyrelsen. Tidigare, under 2005, gjorde kommunen en satsning för att öka möjligheten till utbildning för romska flickor, i denna satsning ingick även en körkortsutbildning. Förvaltningen har även, genom mig och Ulrika, varit representerad vid en sammankost anordnad av Vleva i Bryssel med fokus på EU s strategi för inkludering av romer. Vid denna sammankomst, stod det klart att inom EU-länderna så arbetar vi på de sätt och möjligheter vi har men att det är en större fråga än att kunna handskas med för varje stad och att samarbete länder mellan är viktigt. Det lyftes fram exempel på hur man arbetat dels med romsk inkludering i olika städer, men nämndes samtidigt att migrationsfrågan är en stor fråga just nu och där många städer lägger sitt fokus. Särskilt tydligt uttalades detta från deltagare från Spanien. Undertecknad har lämnat in en intresseanmälan för förvaltningens räkning för ett ettårigt projekt. Projektägare är Eurocities och Meri-partners och fokus är ett öst-väst samarbete för romsk inkludering. Projektet beräknas starta i januari 2013, men till dags datum har inte bekräftelse kommit om möjligt deltagarskap för förvaltningen. 1 Ur ansökan till svenska ESF-rådet för projekt Newo-Drom.

3 Utåtriktad information inom uppdraget Under hösten har förvaltningens arbete med frågan presenterats på följande vis för staden och för allmänhet: Gemensam kraftsamling för utsatta EU-migranter, artikel i Vårt Göteborg Dem som ingen vill se om migrerande EU-medborgare, seminarium Mötesplats IFO (tillsammans med Ulrika Falk och Tomas Magnusson) Intervju om den situation de romska hemlösa barnfamiljerna finner sig i, Sveriges Radio P4, Besök från Stockholms stad, med anledning av den första återrapporteringen och ett kunskapsutbyte, Samordning av förvaltningens interna arbete På uppdrag av förvaltningsledningen skapades i augusti ett nätverk bestående av enhetschefer inom förvaltningen, som arbetar i enheter som har anknytning till frågan. I detta nätverk ingår Margita Johansson, Elizabeth George, Lotta Rosander, Ragnhild Ekelund samt Lotta Liden. Undertecknad är sammankallande. Nätverket har under hösten träffat ca en gång i månaden, men kommer framöver att träffas varannan månad för att delge varandra information men även för att se möjligheterna att använda gemensam kunskap i arbetet. I vår egen förvaltning är det Socialjouren som mest sannolikt träffar på gruppen, dock i begränsad skala. Det handlar det oftast om en akut nödsituation, som behov av exempelvis mediciner. Socialjouren kan i vissa fall även bevilja hemresa, och är det barnfamiljer kan de även få logi i samband med att de skall lämna Sverige. Socialjouren kan även förmedla även kontakt med ambassad och konsulat då detta önskas. Socialjouren har även tryckt upp informationskort, på språken Rumänska, Bulgariska, Romani, Italienska, Tyska, Engelska, och Slovakiska, som de kan ge till enskilda om man ser att barn befinner sig i tiggeri/angränsning till att föräldrar tigger. Situationen idag Det föreningsbidrag som beslutades i nämnden i augusti 2012 utbetalades till Göteborgs Räddningsmission och Stadsmissionen som båda påbörjat sitt arbete med de EU-migranter i nöd som vistas i Göteborg. Göteborgs Räddningsmission anställde, enligt det förslag som fanns i återkoppling 1, tre uppsökare varav två med romskt ursprung. De romer som anställdes tillhör två av de familjer som beviljades bostad genom Social Resursförvaltning, vid stängningen av Meros Camping. Anställningen har

4 inneburit att de under anställningstiden har uppehållsrätt i Sverige. De anställda har haft kulturell och språklig kompetens, men anställningen har också inneburit svårigheter i till exempel gränsdragning. För att kunna förbereda för arbetet så har utbildning genomförts av Bräcke Diakoni. Uppsökarna har vid ett tillfälle träffat en av förvaltningens samhällsinformatörer. I återkoppling daterad så uppges förslag till uppdrag enligt följande: Etablera relation med den grupp romer som idag finns i Göteborg. Detta med syfte att vidare kunna göra en inventering vilka behov denna grupp har. Att kunna bidra till att lösa ett akut behov av mat och kläder genom att informera om vart man kan gå för att få detta. Informera och vara delaktiga i en mötesplats för romer i Göteborg. Denna mötesplats skulle kunna vara öppen 1-2 gånger i veckan för att kunna få samhällsinformation, men även för möjligheten att äta, tvätta eller byta kläder. Eventuellt kan man här se på ett samarbete med Frälsningsarmen Göteborg, en aktör som redan verkar i det sociala arbetet riktat mot målgruppen. Uppsökande verksamhet med inriktning på de romska barn som bor/vistas i Göteborg, men lever utanför samhället. Detta skulle vara en del av den kunskapsinhämtning som sker för ett fortsatt arbete med stadens ansvar för barnen. Information har inhämtats genom att undertecknad och Ulrika Falk har haft regelbundna möten med Göteborgs Räddningsmission för att få en återkoppling av hur arbetet går. Undertecknad har satt ihop ett uppföljningsformulär, med frågor som är intressanta för förvaltningen att ha vetskap om. Uppföljningsformuläret är baserat på frågor utifrån barnperspektivet men även utifrån SOU 2010:55 2. Uppföljningsformuläret godkändes av Michael Ivarsson och delgavs Göteborgs Räddningsmission i september En skriftlig sammanställning har lämnats till undertecknad i november 2012 från Göteborgs Räddningsmission. Nedan följer den information som Göteborgs Räddningsmission fått fram under respektive område. Population En del i arbetet är att kartlägga den population av personer av främst romer men även övriga EU-medborgare i nöd som befinner sig i Göteborg. Kartläggning önskas utifrån Kön/ålder/ursprungsland/vistelsetid i Sverige. Kvinnor 29 stycken, medelålder 36 år Män 67 stycken, medelålder 29 år 2 SOU 2010:55, Romers Rätt

5 Barn och ungdomar 16 stycken mellan 1 månad-17 år. Samtliga, utom tre som är från Ungern, är från Rumänien. Majoriteten kommer från Bacau i Rumänien. Samtliga, utom sex personer, är romer. Vistelsetiden bland de som Göteborgs Räddningsmission mött har varierat från 2 veckor 5 år, de flesta har varit här mer än två år. Några av familjerna har åkt fram och tillbaka till sitt ursprungsland under vistelsetiden. Barnperspektiv Vi har kännedom att ett antal barn befinner sig i Göteborg, och vi antar att en del barn har föräldrar som tigger dagtid. Det är därför angeläget, att få mer information om dessa barn utifrån Vart befinner sig barnen när föräldrarna tigger? Vilka behov ser föräldrarna att barnen har? Vilka myndigheter/instanser/frivilligorganisationer har föräldrarna kontakt med utifrån barnens behov? Barnen som har föräldrar som tigger befinner sig med anhöriga, med äldre syskon eller med den förälder som inte då tigger. Jag tolkar som utifrån den information jag fått av Göteborgs Räddningsmission som att barnen har behov av trygghet, vilket innebär bostad, barnomsorg/utbildning och flera har behov av medicinsk hjälp. Föräldrarna har begränsad kontakt med myndigheter, men har kontakt med några organisationer i den idéburna sektorn för hjälp med mat och kläder. Göteborgs Räddningsmission har dock hjälpt till med kontakter med Flyktingbarnteamet och Rosengrenska stiftelsen. Rätten till arbete Majoriteten av romer i arbetsför ålder är arbetslösa eller möjligen egna företagare som pressar sig till det yttersta för att försörja sig på olika vis för att klara sin misär, exempelvis genom att panta flaskor och burkar, tvätta bilar, skoputsning, gatuförsäljning av småsaker, försäljning av smuggelcigaretter eller tiggeri (sid 123). 3 På vilket sätt försörjer sig populationen i Göteborg. Hur ser möjligheten till försörjning ut? Finns möjlighet till lönearbete och vart i så fall? Majoriteten av dem som är här försörjer sig genom att tigga, panta burkar eller spela musik. 18 stycken, varav en 14-åring, uppger att de säljer Faktum. Tre stycken uppger att de har arbete, dessa tre är män i års åldern. Jag har inte fått någon vidare information om vart de arbetar och hur möjligheten till lönearbete ser ut. 3 SOU 2010:55, Romers Rätt

6 Rätten till bostad När det gäller boendesituationen är situationen för Europas romer allvarlig (sid 124). 4 Vi har i de intervjuer vi gjort med enskilda personer samt frivilligorganisationer inför återkopplingen konstaterat att flera av de romer som finns i Göteborg utan uppehållsrätt, bor i lägenheter som man hyr genom svarta kontrakt. Vi har också fått information om att en del av de EU-medborgare som är här och arbetar, bor inom frivilligsektorn. En kartläggning och vart man bor, och vilka behov som finns är därför aktuellt. Hur ser bostadsförsörjningen ut? Vart bor man och under vilka förhållanden? Det alternativ som är vanligast är att man hyr in sig för 50 kr/natt/person i en lägenhet, man uppger att dessa sovplatser hyrs ut av romska serber. Det finns också några som bor i bilar och några som uppger att de sover ute. Ett fåtal, uppges av Göteborgs Räddningsmission, har egen lägenhet men det är oklart på vilket sätt de fått tillgång till denna. Ett fåtal bor också hos släktingar med lägenhet. Hälsosituation Hälsosituationen för romer är sämre än för andra grupper. Det beror i hög grad på den boendesituation, bristande tillgång till både förebyggande hälsovård och akutvård, låga inkomster och dålig utbildning/ /..(sid 125). Kartläggning av hälsosituationen utifrån flera perspektiv fysisk hälsa, psykisk hälsa samt upplevd hälsa utifrån ovan faktorer nämnda i SOU:n. Hälsosituationen är mycket svår för de flesta, och en stor del av Göteborgs Räddningsmissions arbete går ut på att lotsa och försöka ge hjälp till vård. Aktuella organisationer för detta är Tillfällets vårdscentral för hemlösa, och tidigare nämnda Rosengrenska stiftelsen och Flyktingbarnteamet. Många har uppsökt vårdcentraler, men får där betala fullpris för vården vilket de inte har möjlighet till. Tillfällets vårdcentral är ett alternativ, men man har upplevt att det är svårt när man behöver boka läkartid där. Många är i behov av läkarvård och mediciner, men detta är inte möjligt på grund av den ekonomiska situation de befinner sig i. Göteborgs Räddningsmission har även vid några tillfällen hjälpt familjer med pengar till läkemedel. Flera har kroniska sjukdomar som tex diabetes, men det förekommer även annan ohälsa som ryggbesvär, hjärtbesvär, hepatit och ett av barnen har gomspalt som ej är behandlad. Utbildning De romska barnen i större delen av Europa har en avsevärt lägre utbildningsnivå än genomsnittet (sid 126). 5 I Sverige har man även rätt att gå i skola, vilket gör det intressant att se hur möjligheten ser ut utifrån barnperspektivet men även ur föräldrarnas utbildningsnivå. Går barnen i skolan. Kartläggning av den generella utbildningsnivån. 4 SOU 2010:55, Romers Rätt 5 SOU 2010:55, Romers Rätt

7 Fem av barnen går i skolan. Många av barnen vill gå i skolan, och föräldrarna likaså. Föräldrarna uppger att det är svårt med skolgången, eftersom de flyttar mycket eller att de sover i bilar. Göteborgs Räddningsmission har dock uppmärksammat att de barn som vill gå i skola blir väl mottagna när de kommer dit. Föräldrar uppger även en önskan om att barnen skall få gå i förskola, men säger att detta är svårt eftersom man behöver uppge en fast adress vilket de inte har och att det är långa köer till förskola. Undertecknad har inte fått någon information om den generella utbildningsnivån i övrigt till denna återkoppling. Göteborgs Räddningsmission har även under hösten öppnat upp sitt café på Vasagatan åt målgruppen en eftermiddag i veckan. Där har de (uppsökarna), lagat mat, gett ut kläder främst till barnen och delat ut välling, blöjor och barnvagnar. I handlingsplanen (återkoppling 1) var det beskrivet att Stadsmissionen skulle starta Crossroads Göteborg så snart lokal var funnen. Crossroads Göteborg är en mötesplats för EU-medborgare. I november startades Crossroads Göteborg på Andra Långgatan 17. I handlingsplanen så stod följande beskrivet om Stadsmissionen Syftet med mötesplatsen i Göteborg är att: Lära mer om vilka som befinner sig i Göteborg, kunskapsinhämtning om målgruppen. Att ge samhällsinformation. Informera om rättigheter och skyldigheter för EU-medborgare som är arbetssökande. Viss språkundervisning. Jag har fått svar från ansvarig, om att behoven sedan uppstarten kretsar kring boende, arbete samt svenska undervisning. De har vid denna tidpunkt inte kommit igång med svenskundervisningen, men har en förhoppning att komma igång snart. Av deras besökare är andelen rumäner 16 %, undertecknad har efterfrågat vilka grupper de mer möter men har inte fått svar kring detta. Familjer som bott på Meros Camping Uppsökarna vid Göteborgs Räddningsmission har kommit i kontakt med de familjer som befann sig på Meros Camping, samtidigt som några familjer fick boende, och som fortfarande befinner sig i Göteborg. De bor genom att betala hyra per natt, men har även sovit i bilar och på camping. De försörjer sig genom att spela musik och sälja Faktum. I denna grupp ingår det tre barn, varav en är skolpliktig men inte går i skolan. De har varit

8 här nu i ca fem år och vill stanna kvar. En familj, som fick lägenhet, men inte behöll den har en 16-årig son som trots hemlöshet går i gymnasiet. Det fanns fler familjer på Meros Camping men de har åkt tillbaka till Rumänien, och i samband med att ryktet gick att man kunde få lägenhet i Göteborg kom många familjer. De senare familjerna, är inte stabila i Sverige utan de kommer och åker. De familjerna som fick lägenhet, och vilka gick vidare till kommunala kontrakt, säger att de lever under stress då de inte har uppehållsrätten i och med att de inte har arbetet. De är osäkra på om de kommer att få stanna i Sverige, samtliga barn går dock i förskola/skola och föräldrarna studerar SFI. Samtliga av dessa familjer har fortfarande kontakt med Familjeboendet. Kontakt med andra städer Undertecknad har under hösten kontaktat Köpenhamn, Oslo, Malmö och Stockholm för att få en beskrivning av hur situationen med migranter ser ut i dessa städer. I Köpenhamn finns informationen hos en enhet som arbetar med internationell hemlöshet. De har ett samarbete med andra aktörer i kommunen, som till exempel förvaltningen för Barn- och unga och förvaltningen för Miljö- och teknik i dessa frågor. De arbetar också med olika samarbetspartners i Europa, både privata och offentliga. Inom enheten arbetar man med att ge råd och vägledning i ärenden till andra kommuner, men de arbetar också direkt mot den enskilde klienten. De har också en grupp romer som kommer till Köpenhamn för att tjäna ihop sitt uppehälle, precis som i Göteborg är de ofta organiserade i familjeklaner och lever under dåliga förhållanden. De kommer till Köpenhamn, och lever där i kortare perioder. Precis som här, så får de ihop till uppehället, genom att samla flaskor, skrot och tiggeri. Tidigare fanns möjligheten att sälja Hus Forbi (som Faktum), men på grund av bland annat pressen från köpare, så blev det inte längre möjligt för dem att sälja tidningen. Sedan februari 2009 kan man inte vara säljare längre utan danskt sjukförsäkringsintyg. Detta tros vara en anledning till att antalet romer som är i Köpenhamn på grund av migration minskat, då den möjligheten till att tjäna sitt uppehälle inte längre finns. I Köpenhamn ser kommunen att de får fler och fler migranter från Spanien och Italien, det är oftast nordafrikaner med arbets och uppehållsrätt i dessa länder som önskar finna arbete i Nordeuropa. De flesta ärenden de möter på hemlöshetsbyrån är svenskar, och ca 60 % av dem man kommer i kontakt med kommer från de nordiska länderna. Vad gäller romer, så är kommunens erfarenhet, att de sällan uppsöker myndigheterna. I Köpenhamns kommun ser man på den enskildes situation, vilket behov den har och vilka möjligheter den har utifrån dansk och EU s lagstiftning. Oftast handlar frågorna om möjligheten till arbete och boende i Danmark. Enheten arbetar med att kontakta organisationer i hemlandet, som kan hjälpa den hemlöse tillbaka. Man nämner att man har

9 ett gott samarbete med den Rumänska ambassaden som till exempel ibland kan hjälpa till med lån till hemresa. Köpenhamns kommun erbjuder ingen övernattning till icke nordiska hemlösa. Socialministeriet har en pott med pengar som frivilligorganisationer kan söka till vinterhärbärgen, det finns också flera organisationer som erbjuder kläder, mat och vägledning. I Oslo sätter man inte in något extra för denna grupp, då man resonerar som att turister i Norge har ett ansvar att försörja sig själv. Den insats de dock gör är att under vintern när temperaturen är under -10 grader, har Oslo kommun genom Frälsningsarmén öppet en värmestuga på kvällar och nätter. Vad gäller barnens situation, så gäller den norska lagen för alla barn som befinner sig i Norge. Lagen träder in om barn är utan bostad och/eller utnyttjas för tiggeri, som gatumusikanter eller liknande. Oslo kommun har ett bilateralt avtal med Rumänien, och vid flera tillfällen har socialtjänsten i Oslo fört tillbaka barn till lokala socialtjänster i Rumänien. Frälsningsarmén har förutom värmestugan, öppet tre dagar i veckan för att gruppen skall kunna duscha, tvätta kläder och få ett mål mat. I Malmö har man inte en situation som liknar den i Göteborg, motsvarande grupp kommer under vår och sommar till Malmö men avtar under hösten. Förra året var det en grupp på ca 40 personer som var i Malmö på detta vis. Stockholms stad har den 1 november beviljat bidrag till Projekt Vinternatt, som drivs av Frälsningsarmen och Stadsmissionen. Detta är övernattningsplatser som finns tillgängliga fram till Stockholms stad har också förstärkt uppsökarenheten, som har hög närvaro i verksamheten. De 40 platserna, blev fullbelagda med en gång, och det avvisas några personer varje natt. Majoriteten av de boende är män, och ytterst få kvinnor. I Varken i Stockholm eller i Malmö känner de till att de har migrerande barnfamiljer i den utsträckning som vi har i Göteborg. Tankar framåt Vi ser att vi i Göteborg har en situation som skiljer sig en del från de storstäder i vår närhet, då vi har en större andel barnfamiljer här. Om och hur vi skall arbeta med frågan i staden behöver preciseras. Detta är av särskild vikt utifrån barnperspektivet. Jag ser också att, om frågan skall arbetas vidare med, så behöver vi arbeta med den i ett större perspektiv. Vi behöver se vår stad som en del av Europa och samarbeta med länderna inom Europa, för att ta del av gemensamma strategier och dela kunskap. Om förvaltningen blir en del av det pilotprojekt mellan öst väst, så ser jag att detta vore en bra början. Både Oslo och Köpenhamn lyfter fram att de har ett samarbete med Rumänien eller rumänska ambassaden, för att landets medborgare skall få hjälp den vägen.

10 I mer praktisk anda, så har Göteborgs Räddningsmission framfört en tanke om en öppen dagverksamhet riktad mot barn 0-5 år. Anledning till att de lyfter fram detta är att de ser ett behov av en trygg miljö dagtid för barnen. Göteborgs Räddningsmission har en lokal som är möjlig att använda, volontärer som vill hjälpa till samt att de har en tanke om att anställa två personer från de familjer från Meros Camping som fick boende inom Boendeverksamheten. Ett syfte med att anställa två personer från dessa familjer, är att för att de skulle få uppehållsrätten i Sverige. I samband med att denna återkoppling ges till Michael Ivarsson, bifogas skrivelse samt budget som inkommit från Göteborgs Räddningsmission angående en öppen barnverksamhet. Anledning till detta är då man önskar bidrag från Göteborgs Stad till lönekostnaden för två heltidstjänster. Göteborgs Räddningsmission lyfter också fram behovet av tak över huvudet för denna grupp, främst de med barn. En av svårigheterna för barnen att kunna gå i skolan, är den att man inte har en varaktig bostad. Bostadsproblematiken är en angelägen fråga, men även en fråga som är svår eller rent av inte möjlig att lösa för kommunen utifrån den lagstiftning som gäller. Uppdatering från övriga områden inom handlingsplan från återkoppling Återvandringsfrågan Thomas Magnusson har varit på en konferens med fokus på detta område i juni. Undertecknad har ställt frågan, efter samtal med Elizabeth George, angående hur stadsledningskontoret ser på att implementera återvandringsfrågan i det romska uppdrag som staden har, i dagsläget var det inte aktuell att arbeta vidare med denna fråga. Barnperspektivet Inom detta område så togs det upp i förra återkopplingen, att det behövdes rutiner i staden för att även migrerande barn skulle kunna gå i skolan. Det är en grupp på stadsledningskontoret som arbetar med att ta fram rutiner för skolgång för papperslösa, och dessa rutiner kan även vara till hjälp för de barn som tillhör gruppen migrerande EUmedborgare. I handlingsplanen togs det också upp att det finns olika exempel i Sverige med hur man arbetat med barnperspektivet riktat mot romer. Som tidigare togs upp, har undertecknad och Ulrika Falk, besökt Staffanstorps kommun och fått information om föräldrautbildning. I Boendeverksamhetens strategi framåt finns en tanke beskriven om att Familjeboendet skall lägga allt fokus på att stötta familjer i boendet (och inte arbeta med fastighetsfrågan). Undertecknad ser att, om strategin genomförs, så kan ett arbete riktat mot föräldrastöd/utbildning i form av till exempel COPE vara en möjlighet.

11 Boendefrågan som togs upp i handlingsplanen är än mer aktuell när vi går mot vinter och kyla. Ett av de behov som Göteborgs Räddningsmission lyfter fram som ett av de största, är tak över huvudet.6 Problematiken togs även upp tidigare i denna återkoppling. Samordnade funktion I handlingsplanen tog upp att vidare titta på ifall behov och önskemål finns i Göteborgs stad med den så kallade Malmömodellen med Romskt Informations och Kunskapscenter/Sociala Resursförvaltningen/Malmö Stad. Denna fråga utreds nu av Stadsledningskontoret. Romsk inkludering Ett förslag om att arbeta fram en långsiktig strategi om hur förvaltningen kan vara en del av utvecklingsarbetet för romsk inkludering. I detta arbete bör det också tas fram vilka aktörer det finns i frågan i Göteborg och hur man kan samverka med romska föreningar för att nå inkludering. Göteborgs Stad är numera en del av pilotkommun för romsk inkludering, och projektägare är stadsdelen Östra Göteborg. Dock tror undertecknad att det är viktigt att förvaltningen, ur ett hela staden perspektiv, fortsätter arbeta med frågan. Sammanfattning Under hösten har en början till att ta ett samlat grepp inom förvaltningen och även gemensamt med staden tagits. I förvaltningen har vi till exempel skapat ett nätverk för att ha ett forum att ge kunskap och lyfta frågan. Den mesta informationen, om aktuell situation, har skett genom återkopplingsmöten med Göteborgs Räddningsmission som under hösten haft sina uppsökare ute i staden med syfte att kartlägga situationen. De har träffat på 112 migrerande EU-medborgare, under dessa månader, majoriteten av dessa är romer från Rumänien. 16 personer är under 18 år, varav fem barn går i skola/förskola. Man är här för att skapa sig bättre livsvillkor, men nöden är stor bland gruppen. Det som orsakar mest svårigheter är bostadslösheten samt behovet av sjukvård/medicin. De flesta bor idag genom att hyra sängplatser per dygn, vilket med de senaste siffrorna kostar 50 kr/dygn/person. Det finns också behov av kläder och mat, men som övriga situationen utifrån bostad och hälsa ser ut är detta inte det primära. Crossroads Göteborg har uppgett att det är 16 % av de som de möter som är rumäner, i övrigt har 6 Vad är behovet för de romer vi mött och hur går vi vidare, , Mikael Albertsson, Göteborgs Räddningsmission

12 undertecknad inte fått tillgång till mer information om vilka grupper de möter. Crossroads Göteborg uppger att de behov de mött handlar om boende, arbete samt svenska undervisning. Göteborgs Räddningsmission har även öppnat caféet för målgruppen vid en eftermiddag i veckan, med möjlighet för målgruppen att få mat, hämta kläder och andra förnödenheter till barnen. I den grupp av migrerande EU-medborgare, finns även några familjer som bodde på Meros Camping och som inte fick bostad genom den särskilda satsningen som gjordes En jämförelse har gjorts med andra storstäder i vår närhet, och samtliga städer har migration från andra EU-länder. Samtliga städer gör begränsade insatser för gruppen, och hur gruppen (ursprung) ser ut skiljer sig åt. Dock så finns det i denna kartläggning inte en hel bild av hur situationen ser ut angående ursprung för migranter. Jämfört med våra svenska storstäder, verkar det dock vara en unik situation som Göteborg har med så stor andel barnfamiljer. En anledning till detta kan vara den engångssatsning som gjordes, och ryktena om möjligheten till bostad i Göteborg som uppstod efter detta. Framåt så är det viktigt att fortsätta arbetet med att kartlägga, även ur ett bredare perspektiv med tanke på ursprungsland. Detta för att se hur migrationsstrukturerna ser ut, med tanke på de förändringar ur bland annat ekonomiskt perspektiv som sker i Europa och hur dessa förändringar kan påverka vilka som kommer till Göteborg. Ur mer praktisk karaktär för att möta behovet, så har det inkommit ett förslag och önskemål från Göteborgs Räddningsmission om att starta en öppen dagverksamhet för föräldrar och barn, för att ge de barn som lever under dessa omständigheter möjlighet till en plats som kan ge trygghet under dagtid. Kritisk granskning av information I det uppsökande arbetet som Göteborgs Räddningsmission bedrivit, har stort fokus lagts på den romska gruppen. Detta innebär att vi i Göteborg med stor sannolikhet också har migrerande EU-medborgare med annat ursprung, men vilket inte visats sig i så stor del i kartläggningen. Denna information finns säkerligen hos Stadsmissionen, men undertecknad har inte tillgång till denna. Denna återkoppling kan därför inte sägas ge en heltäckande beskrivning av situationen i Göteborg som ges, utan mer information behövs.

13 Referenser Litteratur: Statens Offentliga Utredningar 2010, Romers rätt en strategi för romer i Sverige, Stockholm, Elanders Skrivna dokument: Vad är behovet för de romer vi mött och hur går vi vidare, , Mikael Albertsson, Göteborgs Räddningsmission Kontakter: Kontakt med uppsökarna samt ansvariga vid Göteborgs Räddningsmission, flertal tillfällen under hösten. Kontakt via e-post med Claes Haglund, Crossroads Göteborg, Stadsmissionen, november 2012 Kontakter via e-post med berörda i Köpenhamn, Oslo, Stockholm och Malmö, november 2012 Internet: Svenska ESF-rådet, Drom-En-ny-vag/ Stockholms stad,

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Insatser för migrerande EU-medborgare i Göteborg

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Insatser för migrerande EU-medborgare i Göteborg Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap Insatser för migrerande EU-medborgare i Göteborg Innehåll Insatser för migrerande EU-medborgare i Göteborg... 1 Bakgrundsförutsättningar för avtalet...

Läs mer

EU- den fria rörligheten. Uppehållsrätt Ekonomiskt aktiv Sjukvårdsförsäkring Att inte belasta sociala välfärdsystem

EU- den fria rörligheten. Uppehållsrätt Ekonomiskt aktiv Sjukvårdsförsäkring Att inte belasta sociala välfärdsystem Po drom- På väg Målgrupp Utsatta EU- medborgare som vistas i Göteborg utan tydlig uppehållsrätt Personer som försörjer sig i gatubilden Särskilt fokus på barnperspektiv och romsk delaktighet EU- den fria

Läs mer

Teresa Woodall 2013-08-17 ÅTERKOPPLING (3): UPPDRAG MIGRERANDE EU-MEDBORGARE

Teresa Woodall 2013-08-17 ÅTERKOPPLING (3): UPPDRAG MIGRERANDE EU-MEDBORGARE ÅTERKOPPLING (3): UPPDRAG MIGRERANDE EU-MEDBORGARE 1 Innehållsförteckning Uppdrag och syfte... 3 EU-migranternas situation i Göteborg... 3 Samarbetetsprojektet East-West cooperation... 7 EU-migranter i

Läs mer

Utsatta EU-medborgare. Ove Ledin, SKL, avdelningen för vård och omsorg ove.ledin@skl.se

Utsatta EU-medborgare. Ove Ledin, SKL, avdelningen för vård och omsorg ove.ledin@skl.se Utsatta EU-medborgare Ove Ledin, SKL, avdelningen för vård och omsorg ove.ledin@skl.se Kansliuppdrag 2014-03-14 Uppdrag att studera frågan om utsatta EU-medborgare och avrapportera till beredning och AU:

Läs mer

KS 23 5 FEBRUARI 2014

KS 23 5 FEBRUARI 2014 KS 23 5 FEBRUARI 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2014-02-04 Diarienummer KSN-2014-0127 Kommunstyrelsen Ansökan om samverkansmedel till planering av Cross-Road i Uppsala

Läs mer

Fattiga EU-medborgare

Fattiga EU-medborgare Rapport från Göteborgs kyrkliga stadsmission Fattiga EU-medborgare i Göteborg Kontakt: Lennart Forsberg, socialchef, 031-755 36 06, lennart.forsberg@stadsmisionen.org 1 FATTIGA EU-MEDBORGARE I GOÖ TEBORG

Läs mer

Sammanfattning av rapport om länders beskrivning av utsatta EU-medborgare

Sammanfattning av rapport om länders beskrivning av utsatta EU-medborgare Nationella Samordnaren utsatta EU-medborgare S2015:01 Sammanfattning av rapport om länders beskrivning av utsatta EU-medborgare Bakgrund Unionsmedborgares rätt att fritt röra och uppehålla sig i andra

Läs mer

Fri rörlighet för vem?

Fri rörlighet för vem? Fri rörlighet för vem? Socialt och ekonomiskt utsatta EU-migranter i Sverige Anna Kindal! Fores Policy Paper 2014:4 2 Om författaren Anna Kindal har en fil. kand. i statsvetenskap från Lunds universitet

Läs mer

Hemlösa EU-medborgare i Nacka Politikerinitiativ december 2014 från Andreas Falk med flera (S)

Hemlösa EU-medborgare i Nacka Politikerinitiativ december 2014 från Andreas Falk med flera (S) 2015-10-05 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE SOCN 2015/563-709 Socialnämnden Hemlösa EU-medborgare i Nacka Politikerinitiativ december 2014 från Andreas Falk med flera (S) Förslag till beslut Socialnämnden noterar

Läs mer

KS 25 5 FEBRUARI 2014

KS 25 5 FEBRUARI 2014 KS 25 5 FEBRUARI 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2014-02-04 Diarienummer KSN-2014-0126 Kommunstyrelsen Ansökan om samarbetsprojekt angående tillfälligt natthärbärge för

Läs mer

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181 Socialförvaltningen Boendeenheten Tjänsteskrivelse 1(6) Karin Säfström 046-35 57 94 Karin.safstrom@lund.se Socialnämnden i Lund Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181 Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport. Arbete kring hemlösa. Halmstads kommun. Christel Eriksson. Januari 2012

Revisionsrapport. Arbete kring hemlösa. Halmstads kommun. Christel Eriksson. Januari 2012 Revisionsrapport Arbete kring hemlösa Halmstads kommun Christel Eriksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Bakgrund 2 3 Granskningsresultat 3 3.1 Socialstyrelsens kartläggning av hemlösa 2011 3

Läs mer

Socialt utsatta EUmedborgare

Socialt utsatta EUmedborgare Sociala Resursförvaltningen Socialt utsatta EUmedborgare i Malmö - deras situation och behov 2014-08-07 Pernilla Edlund Stina Jensen Anne-Lie Lindell Uppsökarverksamheten för Vuxna Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Göteborgs stad. Social ekonomi = sant

Göteborgs stad. Social ekonomi = sant Göteborgs stad Social ekonomi = sant Lotta Lidén Lundgren, Anneli Assmundson, Ulrika Lantz Westman Stöd till social ekonomi, Social resursförvaltning, Social resursförvaltnings uppdrag Social resursförvaltning

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program mot hemlöshet Hemlöshet 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

EU-migranter Vänsterpartiet Malmös parlamentariska arbete

EU-migranter Vänsterpartiet Malmös parlamentariska arbete EU-migranter Vänsterpartiet Malmös parlamentariska arbete Vänsterpartiet Malmö 2015 Situationen Alla länder i Europa, inklusive Sverige, har en lång historia av förföljelse och trakasserier mot romer.

Läs mer

Problematiken kring illegala bosättningar i Göteborg

Problematiken kring illegala bosättningar i Göteborg Problematiken kring illegala bosättningar i Göteborg Franky van Vossel, Fastighetskontoret Sören Rafstedt, Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet Oseriösa hantverkare ett återkommande problem Asfaltsläggare

Läs mer

Utsatta EU-medborgare i Sverige lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv

Utsatta EU-medborgare i Sverige lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv Utsatta EU-medborgare i Sverige lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv Vad är uppdraget? Vi jobbar mot människohandel Inte mot generell social utsatthet och inte med minoritetsfrågor Det finns indikationer

Läs mer

Hemlöshet. bland utrikesfödda personer utan permanent uppehållstillstånd i Sverige

Hemlöshet. bland utrikesfödda personer utan permanent uppehållstillstånd i Sverige Hemlöshet bland utrikesfödda personer utan permanent uppehållstillstånd i Sverige Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Det är dags att försöka hitta lösningar och förmedla hopp istället för att fokusera på problemen I Newo Drom har deltagarna hittat nya

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Kartläggning av hemlösa år 2013. 2014-02-12 Vår referens. Karin Andersson Utvecklingssekreterare. Karin.Andersson@malmo.

Tjänsteskrivelse. Kartläggning av hemlösa år 2013. 2014-02-12 Vår referens. Karin Andersson Utvecklingssekreterare. Karin.Andersson@malmo. SIGNERAD 2014-01-28 Malmö stad Stadskontoret 1 (10) Datum 2014-02-12 Vår referens Karin Andersson Utvecklingssekreterare Tjänsteskrivelse Karin.Andersson@malmo.se Kartläggning av hemlösa år 2013 STK-2013-969

Läs mer

Förslag till permanent verksamhet riktad till hemlösa. Samverkan mellan Luleå kommun, kyrkan och ideella organisationer

Förslag till permanent verksamhet riktad till hemlösa. Samverkan mellan Luleå kommun, kyrkan och ideella organisationer LULEÅ KOMMUN 1 (7) Förslag till permanent verksamhet riktad till hemlösa. Samverkan mellan Luleå kommun, kyrkan och ideella organisationer Uppdrag Kommundirektörens ledningsgrupp (KDL) har tagit beslut

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap Friskvårdsklubben Social resursnämnd Innehåll Bakgrund och förutsättningar för avtalet... 3 Värdegrund... 3 Friskvårdsklubbens värdegrund:... 4 Insatser...

Läs mer

MODULBOENDET VID SIVIK SAMT BOENDESITUATIONEN FÖR PERSONER SOM ÄR UTAN BOSTAD I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2015-156

MODULBOENDET VID SIVIK SAMT BOENDESITUATIONEN FÖR PERSONER SOM ÄR UTAN BOSTAD I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2015-156 1/1 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 2015-03-25 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/61 31 19 E-post: ola.ingevaldson@lysekil.se MODULBOENDET VID SIVIK

Läs mer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer RAPPORT 1(11) Handläggare, titel, telefon Anna Lind Nordell, sakkunnig 011-15 22 32 Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer Sammanfattning Årets mätning genomfördes

Läs mer

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att avslå ansökan.

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att avslå ansökan. Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-11-30 Vår referens Sigrid Saveljeff Sigrid.Saveljeff@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan Radio 123 GYVF-2014-2725 Sammanfattning Romska

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Det nya europa. en rapport från göteborgs kyrkliga stadsmission

Det nya europa. en rapport från göteborgs kyrkliga stadsmission Det nya europa en rapport från göteborgs kyrkliga stadsmission Kontakt: Lennart Forsberg, socialchef, 031-755 36 06, lennart.forsberg@stadsmissionen.org Claes Haglund, projektledare, 031-755 36 89, claes.haglund@stadsmissionen.org

Läs mer

Romsk brobyggare implementering av projekt Romane Buca

Romsk brobyggare implementering av projekt Romane Buca KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Reuterdahl Karin Datum 2014-05-02 Diarienummer UAN-2014-0224 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Romsk brobyggare implementering av projekt Romane

Läs mer

Föräldrastöd - en investering för framtiden. Strategier för ett utvecklat föräldrastöd i Stenungsunds kommun

Föräldrastöd - en investering för framtiden. Strategier för ett utvecklat föräldrastöd i Stenungsunds kommun Föräldrastöd - en investering för framtiden Strategier för ett utvecklat föräldrastöd i Stenungsunds kommun 2011-2014 Inledning Föräldrar är de viktigaste personerna i varje barns liv. Föräldrar har som

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-04-08

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-04-08 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-04-08 24 (38) 53 MODULBOENDET VID SIVIK SAMT BOENDESITUATIONEN FÖR PERSONER SOM ÄR UTAN BOSTAD I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2015-156 Socialnämnden

Läs mer

Utsatta EU-medborgare Juridiska förutsättningar. Ann Sofi Agnevik, förbundsjurist annsofi.agnevik@skl.se www.skl.se

Utsatta EU-medborgare Juridiska förutsättningar. Ann Sofi Agnevik, förbundsjurist annsofi.agnevik@skl.se www.skl.se Utsatta EU-medborgare Juridiska förutsättningar Ann Sofi Agnevik, förbundsjurist annsofi.agnevik@skl.se www.skl.se Den fria rörligheten (Dir. 2004/38/EG) EU-medborgare har rätt att uppehålla sig i en annan

Läs mer

Ungas tankar om ett bättre samhälle

Ungas tankar om ett bättre samhälle Ungas tankar om ett bättre samhälle Politiska motioner skapade av ungdomar i Malmö och Skåne genom workshoparbete inom projektet Ungt valdeltagand i Malmö och Skåne - fokus: supervalåret 2014. Genom wokshops

Läs mer

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013.

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (5) Vård och omsorgsförvaltningen Arbetsmarknadsenheten, IFA Diarienummer 59117/2012 ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER

Läs mer

Valdebatt om migranterna inom EU

Valdebatt om migranterna inom EU Foto från The Telegraph Valdebatt om migranterna inom EU med kandidaterna till EU-parlamentet2014 (V, S, MP, FP, KD, M) Arr. Immigrant-institutet EU-parlamentsvalet närmar sig! Den 25 maj 2014 hålls det

Läs mer

Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Information och vägledning

Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Information och vägledning Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Information och vägledning 2Produktion: Samordning Socialdepartementet för att motverka Form: Blomquist och förebygga

Läs mer

En dag om hemlöshet i Stockholms län

En dag om hemlöshet i Stockholms län En dag om hemlöshet i Stockholms län 09.00 09.30 Länsstyreslens arbete med att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Henrik Weston, Länsstyrelsen 09.30 10.15 Gemensamma mål grund för

Läs mer

Vem är vi? Vision: På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne.

Vem är vi? Vision: På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne. Vem är vi? Vision: På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne. Verksamhetsidé: Skåne Stadsmission arbetar på människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne. Vi arbetar lyhört och proaktivt med

Läs mer

Kartläggning av hemlöshet Helsingborgs stad 2013. Redovisning av akut hemlöshet situation 1

Kartläggning av hemlöshet Helsingborgs stad 2013. Redovisning av akut hemlöshet situation 1 Kartläggning av hemlöshet Helsingborgs stad Redovisning av akut hemlöshet situation Carin Nilsson Mars Innehållsförteckning Sammanfattning... Inledning... Socialstyrelsens definition av hemlöshet... Målgrupp

Läs mer

Kartläggning av barn som inte får eller riskerar att inte få den hjälp de behöver

Kartläggning av barn som inte får eller riskerar att inte få den hjälp de behöver Kartläggning av barn som inte får eller riskerar att inte få den hjälp de behöver 1 Bakgrund Sollentuna kommun deltog tillsammans med Stockholms läns landsting i Modellområdesprojektet mellan år 2009-2011.

Läs mer

PROTOKOLL 2014-05-20. Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00. Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S)

PROTOKOLL 2014-05-20. Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00. Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S) 1(15) Plats och tid Beslutande Ledamöter Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S) Tjänstegörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän

Läs mer

Några juridiska frågor gällande utsatta EU-medborgare

Några juridiska frågor gällande utsatta EU-medborgare 2014-11-19 1 (10) Ann Sofi Agnevik, avd. för juridik Emilia Danielsson, avd. för juridik Leif Klingensjö, avd. för lärande och arbetsmarknad Niklas Eriksson, avd. för vård och omsorg Några juridiska frågor

Läs mer

Åkersberga Tennisklubb hjälper båtflyktingar på Samos

Åkersberga Tennisklubb hjälper båtflyktingar på Samos Åkersberga Tennisklubb hjälper båtflyktingar på Samos Bästa klubbmedlemmar, Naturligtvis är tennis något av det bästa och viktigaste i världen. Detta dock under förutsättning att man har mat att äta, torra

Läs mer

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 2013-11-26 1 (5) Kompetens- och arbetslivsnämnden Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 1. Bakgrund

Läs mer

Förvaltningsövergripande samarbete i bostadsfrågor. Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar

Förvaltningsövergripande samarbete i bostadsfrågor. Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar ESLÖVS KOMMUN Sabina Lindell 0413-627 28 Utlåtande 110825 Vård- och omsorgsnämnden st.> INVESTOR D PEOPLE Förvaltningsövergripande samarbete i bostadsfrågor Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att

Läs mer

Kommuner i Västernorrland diskuterade situationen kring utsatta EU-medborgare

Kommuner i Västernorrland diskuterade situationen kring utsatta EU-medborgare Kommuner i Västernorrland diskuterade situationen kring utsatta EU-medborgare Tiggare på gator och torg är numera en vanlig syn som väcker många frågor. Kommunerna i Västernorrland arbetar, både själva

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

KS 6 18 JUNI 2014. Kommunens ansvar gentemot socialt utsatta. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

KS 6 18 JUNI 2014. Kommunens ansvar gentemot socialt utsatta. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta KS 6 18 JUNI 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2014-06-11 Diarienummer KSN-2014-0127 Kommunstyrelsen

Läs mer

Ansökan om uppehållskort

Ansökan om uppehållskort 144011 Inkom Migrationsverket Ansökan om uppehållskort Dossiernummer Signatur Denna blankett ska användas av dig som inte är medborgare i en EU/EES stat men är familjemedlem till en EU/EESmedborgare. Är

Läs mer

MPHASIS. Mutual Progress on Homelessness through Advancing and Strengthening Information Systems

MPHASIS. Mutual Progress on Homelessness through Advancing and Strengthening Information Systems MPHASIS Mutual Progress on Homelessness through Advancing and Strengthening Information Systems Funded by EUROPEAN COMMISSION Employment, Social Affairs and Equal Opportunities DG National Context Statement

Läs mer

Redovisning över användandet av härbärge/akutboende under 2012

Redovisning över användandet av härbärge/akutboende under 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 5.0-111 /2013 SID 1 (6) 2013-03-25 Handläggare: Jens Barlas Telefon: 08-508 25 026 Till Socialnämnden Redovisning

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

Modellområde Vänersborg

Modellområde Vänersborg Modellområde Vänersborg Att möta barn och ungas psykiska hälsa med en helhet Spår 1 Från tanke till handling! Spridningskonferens 26 april 2012 Spår 1 Analys och strategi Uppbyggnad och start av arbetet

Läs mer

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Förord BIIA resurscentrum vill skapa ökade förutsättningar för människor som idag står utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Fungerande nätverksforum genom mentorskap I N N E H Å L L Varför Yrkeskompis? sid 2-3 Målgrupper sid 4-5 Samverkan

Läs mer

Revisionsrapport. Sociala jouren ALVESTA KOMMUN. 11 juni 2012. Jard Larsson. Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Sociala jouren ALVESTA KOMMUN. 11 juni 2012. Jard Larsson. Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Sociala jouren ALVESTA KOMMUN 11 juni 2012 Jard Larsson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Bakgrund och uppdrag... 1 2 Revisionsfråga och kontrollmål... 1 3 Metod... 1

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumentinformation Riktlinje för samverkan mellan socialtjänst barn

Läs mer

Pressträff Flyktingläget i Göteborg 2015-09-24

Pressträff Flyktingläget i Göteborg 2015-09-24 Pressträff Flyktingläget i Göteborg 2015-09-24 Idag berättar vi om Övergripande lägesbild Sven Höper, Stadsledningskontoret Ensamkommande Michael Ivarson, Social resursförvaltning Mottagande av nyanlända

Läs mer

Stöd till hemlösa. Verksamheter för vuxna som är hemlösa och som vistas i Stockholms stad. stockholm.se/stodtillhemlosa

Stöd till hemlösa. Verksamheter för vuxna som är hemlösa och som vistas i Stockholms stad. stockholm.se/stodtillhemlosa Stöd till hemlösa Verksamheter för vuxna som är hemlösa och som vistas i Stockholms stad. stockholm.se/stodtillhemlosa Stöd till hemlösa Dag- och nattverksamheter för hemlösa, som har verksamhetsbidrag

Läs mer

Kommittédirektiv. Delegationen för romska frågor. Dir. 2006:101. Beslut vid regeringssammanträde den 14 september 2006

Kommittédirektiv. Delegationen för romska frågor. Dir. 2006:101. Beslut vid regeringssammanträde den 14 september 2006 Kommittédirektiv Delegationen för romska frågor Dir. 2006:101 Beslut vid regeringssammanträde den 14 september 2006 Sammanfattning av uppdraget En delegation för romska frågor inrättas för att, med utgångspunkt

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism I n l e d n i n g Våra medlemmar

Läs mer

Familjeförmåner inom EU

Familjeförmåner inom EU Familjeförmåner inom EU Dessa regler gäller även EES-länder och Schweiz Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Det betyder att

Läs mer

Studie om hatbrott och andra allvarliga kränkningar riktade mot utsatta romska EU-medborgare. Av Tiberiu Lacatus

Studie om hatbrott och andra allvarliga kränkningar riktade mot utsatta romska EU-medborgare. Av Tiberiu Lacatus Studie om hatbrott och andra allvarliga kränkningar riktade mot utsatta romska EU-medborgare Av Tiberiu Lacatus Oktober 2015 Innehållsförteckning Bakgrund... 5 Antiziganistiska hatbrott... 5 Syfte och

Läs mer

Meddelandeblad. Handläggning inom socialtjänsten av ärenden då barn med hemvist i Sverige söker hjälp hos svenska utlandsmyndigheter

Meddelandeblad. Handläggning inom socialtjänsten av ärenden då barn med hemvist i Sverige söker hjälp hos svenska utlandsmyndigheter Meddelandeblad Mottagare: Kommunstyrelser, socialtjänstens individ- och familjeomsorg, länsstyrelser, förvaltningsdomstolar, Utrikesdepartementet, Migrationsverket November 2004 Reviderat juli 2006 Handläggning

Läs mer

Informationsmöte. Torsdag 19 februari Särö skola

Informationsmöte. Torsdag 19 februari Särö skola Informationsmöte Torsdag 19 februari Särö skola Planändring inom detaljplan S83 Del som ska upphävas Ca 1500 m2 Särö Centrum Bukärrsängs förskola Utvecklingen av antal asylsökande ensamkommande barn i

Läs mer

Regler och villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Regler och villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 1 Kommunfullmäktige Regler och villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Dessa regler och villkor gäller för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borås Stad. Reglerna grundar sig på

Läs mer

When poverty meets affluence

When poverty meets affluence Ny forskning om rumänska gatumigranter i de skandinaviska huvudstäderna De hemlösa rumänerna på de skandinaviska gatorna kommer från extrem fattigdom When poverty meets affluence. Migrants from Romania

Läs mer

Synen på fattigdom har förändrats under historien

Synen på fattigdom har förändrats under historien Kunskap och fakta Synen på fattigdom har förändrats under historien Medeltiden: fromhet 1500-talet: något självförvållat och nästan omoralisk 1700-talet: ett samhällsfenomen att tuktas. 1850-talet och

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Gruppintag 1 - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 11 januari 2013 Evaluation North Analys av Grupp 2 2013-01-11 Arbetsmarknadsintroduktion

Läs mer

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Inledning Projekt Utsikten har följts av Leif Drambo, utvärderare från ISIS Kvalitetsinstitut AB, från augusti 2009 till januari

Läs mer

Rådgivnings- och stödcenter för utländska EU-migranter

Rådgivnings- och stödcenter för utländska EU-migranter Rådgivnings- och stödcenter för utländska EU-migranter Crossroads är ett rådgivnings- och stödcenter för utländska EU-migranter som lever i fattigdom eller hemlöshet I Stockholm. Crossroads vänder sig

Läs mer

JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad

JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad Juli 2013 JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad JobbMalmö JobbMalmö är en verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad. Genom olika arbetsmarknadsinsatser

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser?

En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser? Arbetsrapport 2014:1 En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser? Agneta Morelli En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten

Läs mer

EVIDENSBASERAD PRAKTIK

EVIDENSBASERAD PRAKTIK EVIDENSBASERAD PRAKTIK inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Webbkartläggning Primärvård Delaktighet, inflytande och samverkan 2014 Bakgrund evidensbaserad praktik I överenskommelsen

Läs mer

Hur få r bårn du/ni mö ter vetå ått de hår rå tt till delåktighet?

Hur få r bårn du/ni mö ter vetå ått de hår rå tt till delåktighet? Demokratisamordnare Sundsvalls kommun Årlig demokratidag med LUPP-fokus LUPP Utbildning, BK, Demokrati. Ungt inflytande Ungdomsprojekt (jobba med delaktighet utifrån sitt intresse) Demokratiprojekt för

Läs mer

LSS-insatsernas innehåll

LSS-insatsernas innehåll LSS-insatsernas innehåll Förtydligande av innehållet i LSS-insatserna Socialförvaltningen informerar Förtydligande av innehållet i LSS-insatserna Gruppbostad Hjälp att äta, dricka och förflytta sig Måltiden

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING Under våren har Svenskar i Världen skickat ut en enkät till utlandssvenskarna. Med över 3 400 deltagare lyckades vi samla in en stor mängd inressant information från

Läs mer

Försörjningsstöd. Ekonomiskt bistånd från kommunens socialtjänst om din försörjning inte går att lösa på andra sätt

Försörjningsstöd. Ekonomiskt bistånd från kommunens socialtjänst om din försörjning inte går att lösa på andra sätt Försörjningsstöd Ekonomiskt bistånd från kommunens socialtjänst om din försörjning inte går att lösa på andra sätt Om du inte har någon inkomst eller tillgångar till din försörjning kan du ansöka om försörjningsstöd.

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer

Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer Trosa kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Översänder extraärende till socialnämndens sammanträde den 11 december.

Översänder extraärende till socialnämndens sammanträde den 11 december. Översänder extraärende till socialnämndens sammanträde den 11 december. se bifogat. Med vänlig hälsning Vesna Casitovski SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(19) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-12-11 Handlingsplan

Läs mer

Uppföljning av uppdraget Inga unga i fas 3

Uppföljning av uppdraget Inga unga i fas 3 RAPPORT 1(10) 2014-06-02 AVN 2014/0169-2 Handläggare, titel, telefon Esa Manninen, utredare 011-15 21 38 Eva Jeppson, handläggare 011-15 11 89 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Uppföljning av

Läs mer

Ekonomi och anhörigomsorg NkA hösten 2012 Göteborg, Sundsvall, Västerås, Lund

Ekonomi och anhörigomsorg NkA hösten 2012 Göteborg, Sundsvall, Västerås, Lund Ekonomi och anhörigomsorg NkA hösten 2012 Göteborg, Sundsvall, Västerås, Lund Ann-Britt Sand Stockholms universitet/nationellt kompetenscentrum Anhöriga Pågående forskning: Anhörigomsorgens pris. Marta

Läs mer

Öppna din dörr - JÄMLIKHET FÖR ROMER PÅ ARBETSMARKNADEN

Öppna din dörr - JÄMLIKHET FÖR ROMER PÅ ARBETSMARKNADEN Öppna din dörr - JÄMLIKHET FÖR ROMER PÅ ARBETSMARKNADEN Inledning Ordet rom kommer från ordet dom som betyder människa eller person. Tänk om det vore lika enkelt i arbetslivet. Hej jag är en människa

Läs mer

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Barn i familjer med missbruk Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Stöd till utsatta barn och ungdomar Förord av äldre- och folkhälsominister Maria Larsson De flesta barnen i vårt land

Läs mer

En gemensam webbplattform för samtliga EU-länder riktad till anhöriga som hjälper och stödjer en närstående äldre

En gemensam webbplattform för samtliga EU-länder riktad till anhöriga som hjälper och stödjer en närstående äldre En gemensam webbplattform för samtliga EU-länder riktad till anhöriga som hjälper och stödjer en närstående äldre Med denna broschyr vill vi flagga för ett spännande internationellt arbete med en webbplattform

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Bygg bort hemlösheten i Malmö!

Bygg bort hemlösheten i Malmö! Bygg bort hemlösheten i Malmö! En rapport från Nya Moderaterna Malmö Torbjörn Tegnhammar April 2014 Om rapportförfattaren Torbjörn Tegnhammar är moderat politiker i Malmö. Han är 32 år gammal och jobbar

Läs mer

Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN

Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN 1 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN Protokoll Dnr 0005/07 SAMMANTRÄDETS Sammanträde med Samordningsförbundet

Läs mer

Föräldrar i missbruks- och beroendevården. Sammanfattad kartläggning för att stärka barn- och föräldraperspektivet

Föräldrar i missbruks- och beroendevården. Sammanfattad kartläggning för att stärka barn- och föräldraperspektivet Föräldrar i missbruks- och beroendevården Sammanfattad kartläggning för att stärka barn- och föräldraperspektivet 1 2 Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har inom ramen för utvecklingsarbetet

Läs mer

Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås: Plats: Brogatan 16 Tid: kl.9-11 den 22 mars 2013

Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås: Plats: Brogatan 16 Tid: kl.9-11 den 22 mars 2013 Styrelseprotokoll Diarienr: Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås: Plats: Brogatan 16 Tid: kl.9-11 den 22 mars 2013 Meddelat förhinder: Anna Strand, Anna-Lena Holberg, Malin

Läs mer

Idéer om försörjningsmöjligheter

Idéer om försörjningsmöjligheter Idéer om försörjningsmöjligheter Nedan redovisas all dokumentation från det arbete som pågått tillsammans med EU-medborgare och andra aktörer. Dokumentationen bygger på tre stycken workshops. De två första

Läs mer

Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019

Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 Bilaga 1. Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 stockholm.se Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 Dnr: 3.2-619/2013 Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 4 (31) Förord

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND

ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND 1 (5) Finsamförbundet ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND IDEBESKRIVNING Utgångspunkter Sedan den 1 februari 2011 har i form av socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen

Läs mer