Uppdraget gavs den 5 maj 2012 till undertecknad från förvaltningsdirektör Michael Ivarsson och verksamhetschef Malin Östling.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppdraget gavs den 5 maj 2012 till undertecknad från förvaltningsdirektör Michael Ivarsson och verksamhetschef Malin Östling."

Transkript

1 ÅTERKOPPLING (2) UPPDRAG MIGRERANDE EU-MEDBORGARE Uppdrag och syfte Uppdraget gavs den 5 maj 2012 till undertecknad från förvaltningsdirektör Michael Ivarsson och verksamhetschef Malin Östling. Uppdraget består av två delar: Att få en nulägesrapport över pågående och planerade aktiviteter. Att utifrån nulägesbeskrivningen sammanställa en handlingsplan med förslag till mål och aktiviteter innefattande bland annat ett projektförslag med fokus på uppsökande fältarbete riktat till romer. Arbetet ska ske med berörda parter såsom Göteborgs Räddningsmission. Syfte och mål med uppdraget är Att leda, samordna och hålla samman förvaltningens insatser i det arbete som pågår kring fattiga EU-medborgare och romer. Att tydliggöra ansvar och roller i vårt arbete med fattiga EU-medborgare och integration av romer. En första återkoppling skedde vid Strategiska Samverkansgruppens möte den 12 juni En första skriftlig återkoppling överlämnades till Michael Ivarsson och Malin Östling innan detta möte. Detta är den andra återkopplingen av uppdraget, som lämnas till Michael Ivarsson 3 december Population/målgrupp I första återkopplingen så ser man att det finns två grupper som ingår i uppdraget, dessa har även utifrån en laglig grund och ur politisk ambition två olika riktningar. Det två grupperna är Migrerande EU-medborgare som är här på grund av den fria rörligheten. Romer i Göteborg där ett arbete bedrivs med inkludering i det svenska samhället. Det som visar sig är att många av de EU-medborgare som vistas här med rätt i den fria rörligheten, även är romer. De flesta kommer från Rumänien. För gruppen romer som bor i Sverige, så är Göteborgs stad en del av pilotkommun. I Göteborg finns alla romska grupper representerade bl.a. de fem största grupperna Lowara, Kelderara, Rumungri, Arli, Kale och resande romerna. Det är romer i Göteborg från Polen, Ryssland, Ungern, Tjeckien, Slovakien, Serbien, Bosnien, Kroatien, Makedonien, Kosovo, Rumänien, och svenska romer. Vart

2 man bor är ganska jämt fördelade över stadsdelarna men med det största antalet romer i Bergsjön, Angered och Hisingen. 1 Kompetensinhämtning Under hösten har inhämtning av kompetens, förutom genom kontakter i Göteborg och genom litteraturstudier, skett genom studiebesök. Jag har tillsammans med Ulrika Falk, besökt Malmö och Staffanstorp för att ta del av hur de arbetar med inkludering. I Malmö besökte vi Romskt informations och kunskapscenter, RIKC, som drivs av Social Resursförvaltning i Malmö Stad samt Romskt kulturcenter som drivs med bidrag från Malmö Stad. RIKC arbetar med information och kunskap både på strukturell och på individuell nivå. Tillsammans med Ulrika har jag även varit i Staffanstorp kommun. Kommunen arbetar med inkludering av romer genom att erbjuda föräldrautbildning, COPE, till de romer som är bosatta i kommunen. Detta arbete påbörjades 2007 med projektmedel från Socialstyrelsen, ägare till projektet blev Röda Korset. Handledare och utbildningsansvariga är själva romer, och i kommunen har med medel från Den romska delegationen översatt COPE- materialet till romanens. Idag pågår fortfarande föräldrautbildningen och kommunen har anställt nio romer som organisatoriskt tillhör kommunstyrelsen. Tidigare, under 2005, gjorde kommunen en satsning för att öka möjligheten till utbildning för romska flickor, i denna satsning ingick även en körkortsutbildning. Förvaltningen har även, genom mig och Ulrika, varit representerad vid en sammankost anordnad av Vleva i Bryssel med fokus på EU s strategi för inkludering av romer. Vid denna sammankomst, stod det klart att inom EU-länderna så arbetar vi på de sätt och möjligheter vi har men att det är en större fråga än att kunna handskas med för varje stad och att samarbete länder mellan är viktigt. Det lyftes fram exempel på hur man arbetat dels med romsk inkludering i olika städer, men nämndes samtidigt att migrationsfrågan är en stor fråga just nu och där många städer lägger sitt fokus. Särskilt tydligt uttalades detta från deltagare från Spanien. Undertecknad har lämnat in en intresseanmälan för förvaltningens räkning för ett ettårigt projekt. Projektägare är Eurocities och Meri-partners och fokus är ett öst-väst samarbete för romsk inkludering. Projektet beräknas starta i januari 2013, men till dags datum har inte bekräftelse kommit om möjligt deltagarskap för förvaltningen. 1 Ur ansökan till svenska ESF-rådet för projekt Newo-Drom.

3 Utåtriktad information inom uppdraget Under hösten har förvaltningens arbete med frågan presenterats på följande vis för staden och för allmänhet: Gemensam kraftsamling för utsatta EU-migranter, artikel i Vårt Göteborg Dem som ingen vill se om migrerande EU-medborgare, seminarium Mötesplats IFO (tillsammans med Ulrika Falk och Tomas Magnusson) Intervju om den situation de romska hemlösa barnfamiljerna finner sig i, Sveriges Radio P4, Besök från Stockholms stad, med anledning av den första återrapporteringen och ett kunskapsutbyte, Samordning av förvaltningens interna arbete På uppdrag av förvaltningsledningen skapades i augusti ett nätverk bestående av enhetschefer inom förvaltningen, som arbetar i enheter som har anknytning till frågan. I detta nätverk ingår Margita Johansson, Elizabeth George, Lotta Rosander, Ragnhild Ekelund samt Lotta Liden. Undertecknad är sammankallande. Nätverket har under hösten träffat ca en gång i månaden, men kommer framöver att träffas varannan månad för att delge varandra information men även för att se möjligheterna att använda gemensam kunskap i arbetet. I vår egen förvaltning är det Socialjouren som mest sannolikt träffar på gruppen, dock i begränsad skala. Det handlar det oftast om en akut nödsituation, som behov av exempelvis mediciner. Socialjouren kan i vissa fall även bevilja hemresa, och är det barnfamiljer kan de även få logi i samband med att de skall lämna Sverige. Socialjouren kan även förmedla även kontakt med ambassad och konsulat då detta önskas. Socialjouren har även tryckt upp informationskort, på språken Rumänska, Bulgariska, Romani, Italienska, Tyska, Engelska, och Slovakiska, som de kan ge till enskilda om man ser att barn befinner sig i tiggeri/angränsning till att föräldrar tigger. Situationen idag Det föreningsbidrag som beslutades i nämnden i augusti 2012 utbetalades till Göteborgs Räddningsmission och Stadsmissionen som båda påbörjat sitt arbete med de EU-migranter i nöd som vistas i Göteborg. Göteborgs Räddningsmission anställde, enligt det förslag som fanns i återkoppling 1, tre uppsökare varav två med romskt ursprung. De romer som anställdes tillhör två av de familjer som beviljades bostad genom Social Resursförvaltning, vid stängningen av Meros Camping. Anställningen har

4 inneburit att de under anställningstiden har uppehållsrätt i Sverige. De anställda har haft kulturell och språklig kompetens, men anställningen har också inneburit svårigheter i till exempel gränsdragning. För att kunna förbereda för arbetet så har utbildning genomförts av Bräcke Diakoni. Uppsökarna har vid ett tillfälle träffat en av förvaltningens samhällsinformatörer. I återkoppling daterad så uppges förslag till uppdrag enligt följande: Etablera relation med den grupp romer som idag finns i Göteborg. Detta med syfte att vidare kunna göra en inventering vilka behov denna grupp har. Att kunna bidra till att lösa ett akut behov av mat och kläder genom att informera om vart man kan gå för att få detta. Informera och vara delaktiga i en mötesplats för romer i Göteborg. Denna mötesplats skulle kunna vara öppen 1-2 gånger i veckan för att kunna få samhällsinformation, men även för möjligheten att äta, tvätta eller byta kläder. Eventuellt kan man här se på ett samarbete med Frälsningsarmen Göteborg, en aktör som redan verkar i det sociala arbetet riktat mot målgruppen. Uppsökande verksamhet med inriktning på de romska barn som bor/vistas i Göteborg, men lever utanför samhället. Detta skulle vara en del av den kunskapsinhämtning som sker för ett fortsatt arbete med stadens ansvar för barnen. Information har inhämtats genom att undertecknad och Ulrika Falk har haft regelbundna möten med Göteborgs Räddningsmission för att få en återkoppling av hur arbetet går. Undertecknad har satt ihop ett uppföljningsformulär, med frågor som är intressanta för förvaltningen att ha vetskap om. Uppföljningsformuläret är baserat på frågor utifrån barnperspektivet men även utifrån SOU 2010:55 2. Uppföljningsformuläret godkändes av Michael Ivarsson och delgavs Göteborgs Räddningsmission i september En skriftlig sammanställning har lämnats till undertecknad i november 2012 från Göteborgs Räddningsmission. Nedan följer den information som Göteborgs Räddningsmission fått fram under respektive område. Population En del i arbetet är att kartlägga den population av personer av främst romer men även övriga EU-medborgare i nöd som befinner sig i Göteborg. Kartläggning önskas utifrån Kön/ålder/ursprungsland/vistelsetid i Sverige. Kvinnor 29 stycken, medelålder 36 år Män 67 stycken, medelålder 29 år 2 SOU 2010:55, Romers Rätt

5 Barn och ungdomar 16 stycken mellan 1 månad-17 år. Samtliga, utom tre som är från Ungern, är från Rumänien. Majoriteten kommer från Bacau i Rumänien. Samtliga, utom sex personer, är romer. Vistelsetiden bland de som Göteborgs Räddningsmission mött har varierat från 2 veckor 5 år, de flesta har varit här mer än två år. Några av familjerna har åkt fram och tillbaka till sitt ursprungsland under vistelsetiden. Barnperspektiv Vi har kännedom att ett antal barn befinner sig i Göteborg, och vi antar att en del barn har föräldrar som tigger dagtid. Det är därför angeläget, att få mer information om dessa barn utifrån Vart befinner sig barnen när föräldrarna tigger? Vilka behov ser föräldrarna att barnen har? Vilka myndigheter/instanser/frivilligorganisationer har föräldrarna kontakt med utifrån barnens behov? Barnen som har föräldrar som tigger befinner sig med anhöriga, med äldre syskon eller med den förälder som inte då tigger. Jag tolkar som utifrån den information jag fått av Göteborgs Räddningsmission som att barnen har behov av trygghet, vilket innebär bostad, barnomsorg/utbildning och flera har behov av medicinsk hjälp. Föräldrarna har begränsad kontakt med myndigheter, men har kontakt med några organisationer i den idéburna sektorn för hjälp med mat och kläder. Göteborgs Räddningsmission har dock hjälpt till med kontakter med Flyktingbarnteamet och Rosengrenska stiftelsen. Rätten till arbete Majoriteten av romer i arbetsför ålder är arbetslösa eller möjligen egna företagare som pressar sig till det yttersta för att försörja sig på olika vis för att klara sin misär, exempelvis genom att panta flaskor och burkar, tvätta bilar, skoputsning, gatuförsäljning av småsaker, försäljning av smuggelcigaretter eller tiggeri (sid 123). 3 På vilket sätt försörjer sig populationen i Göteborg. Hur ser möjligheten till försörjning ut? Finns möjlighet till lönearbete och vart i så fall? Majoriteten av dem som är här försörjer sig genom att tigga, panta burkar eller spela musik. 18 stycken, varav en 14-åring, uppger att de säljer Faktum. Tre stycken uppger att de har arbete, dessa tre är män i års åldern. Jag har inte fått någon vidare information om vart de arbetar och hur möjligheten till lönearbete ser ut. 3 SOU 2010:55, Romers Rätt

6 Rätten till bostad När det gäller boendesituationen är situationen för Europas romer allvarlig (sid 124). 4 Vi har i de intervjuer vi gjort med enskilda personer samt frivilligorganisationer inför återkopplingen konstaterat att flera av de romer som finns i Göteborg utan uppehållsrätt, bor i lägenheter som man hyr genom svarta kontrakt. Vi har också fått information om att en del av de EU-medborgare som är här och arbetar, bor inom frivilligsektorn. En kartläggning och vart man bor, och vilka behov som finns är därför aktuellt. Hur ser bostadsförsörjningen ut? Vart bor man och under vilka förhållanden? Det alternativ som är vanligast är att man hyr in sig för 50 kr/natt/person i en lägenhet, man uppger att dessa sovplatser hyrs ut av romska serber. Det finns också några som bor i bilar och några som uppger att de sover ute. Ett fåtal, uppges av Göteborgs Räddningsmission, har egen lägenhet men det är oklart på vilket sätt de fått tillgång till denna. Ett fåtal bor också hos släktingar med lägenhet. Hälsosituation Hälsosituationen för romer är sämre än för andra grupper. Det beror i hög grad på den boendesituation, bristande tillgång till både förebyggande hälsovård och akutvård, låga inkomster och dålig utbildning/ /..(sid 125). Kartläggning av hälsosituationen utifrån flera perspektiv fysisk hälsa, psykisk hälsa samt upplevd hälsa utifrån ovan faktorer nämnda i SOU:n. Hälsosituationen är mycket svår för de flesta, och en stor del av Göteborgs Räddningsmissions arbete går ut på att lotsa och försöka ge hjälp till vård. Aktuella organisationer för detta är Tillfällets vårdscentral för hemlösa, och tidigare nämnda Rosengrenska stiftelsen och Flyktingbarnteamet. Många har uppsökt vårdcentraler, men får där betala fullpris för vården vilket de inte har möjlighet till. Tillfällets vårdcentral är ett alternativ, men man har upplevt att det är svårt när man behöver boka läkartid där. Många är i behov av läkarvård och mediciner, men detta är inte möjligt på grund av den ekonomiska situation de befinner sig i. Göteborgs Räddningsmission har även vid några tillfällen hjälpt familjer med pengar till läkemedel. Flera har kroniska sjukdomar som tex diabetes, men det förekommer även annan ohälsa som ryggbesvär, hjärtbesvär, hepatit och ett av barnen har gomspalt som ej är behandlad. Utbildning De romska barnen i större delen av Europa har en avsevärt lägre utbildningsnivå än genomsnittet (sid 126). 5 I Sverige har man även rätt att gå i skola, vilket gör det intressant att se hur möjligheten ser ut utifrån barnperspektivet men även ur föräldrarnas utbildningsnivå. Går barnen i skolan. Kartläggning av den generella utbildningsnivån. 4 SOU 2010:55, Romers Rätt 5 SOU 2010:55, Romers Rätt

7 Fem av barnen går i skolan. Många av barnen vill gå i skolan, och föräldrarna likaså. Föräldrarna uppger att det är svårt med skolgången, eftersom de flyttar mycket eller att de sover i bilar. Göteborgs Räddningsmission har dock uppmärksammat att de barn som vill gå i skola blir väl mottagna när de kommer dit. Föräldrar uppger även en önskan om att barnen skall få gå i förskola, men säger att detta är svårt eftersom man behöver uppge en fast adress vilket de inte har och att det är långa köer till förskola. Undertecknad har inte fått någon information om den generella utbildningsnivån i övrigt till denna återkoppling. Göteborgs Räddningsmission har även under hösten öppnat upp sitt café på Vasagatan åt målgruppen en eftermiddag i veckan. Där har de (uppsökarna), lagat mat, gett ut kläder främst till barnen och delat ut välling, blöjor och barnvagnar. I handlingsplanen (återkoppling 1) var det beskrivet att Stadsmissionen skulle starta Crossroads Göteborg så snart lokal var funnen. Crossroads Göteborg är en mötesplats för EU-medborgare. I november startades Crossroads Göteborg på Andra Långgatan 17. I handlingsplanen så stod följande beskrivet om Stadsmissionen Syftet med mötesplatsen i Göteborg är att: Lära mer om vilka som befinner sig i Göteborg, kunskapsinhämtning om målgruppen. Att ge samhällsinformation. Informera om rättigheter och skyldigheter för EU-medborgare som är arbetssökande. Viss språkundervisning. Jag har fått svar från ansvarig, om att behoven sedan uppstarten kretsar kring boende, arbete samt svenska undervisning. De har vid denna tidpunkt inte kommit igång med svenskundervisningen, men har en förhoppning att komma igång snart. Av deras besökare är andelen rumäner 16 %, undertecknad har efterfrågat vilka grupper de mer möter men har inte fått svar kring detta. Familjer som bott på Meros Camping Uppsökarna vid Göteborgs Räddningsmission har kommit i kontakt med de familjer som befann sig på Meros Camping, samtidigt som några familjer fick boende, och som fortfarande befinner sig i Göteborg. De bor genom att betala hyra per natt, men har även sovit i bilar och på camping. De försörjer sig genom att spela musik och sälja Faktum. I denna grupp ingår det tre barn, varav en är skolpliktig men inte går i skolan. De har varit

8 här nu i ca fem år och vill stanna kvar. En familj, som fick lägenhet, men inte behöll den har en 16-årig son som trots hemlöshet går i gymnasiet. Det fanns fler familjer på Meros Camping men de har åkt tillbaka till Rumänien, och i samband med att ryktet gick att man kunde få lägenhet i Göteborg kom många familjer. De senare familjerna, är inte stabila i Sverige utan de kommer och åker. De familjerna som fick lägenhet, och vilka gick vidare till kommunala kontrakt, säger att de lever under stress då de inte har uppehållsrätten i och med att de inte har arbetet. De är osäkra på om de kommer att få stanna i Sverige, samtliga barn går dock i förskola/skola och föräldrarna studerar SFI. Samtliga av dessa familjer har fortfarande kontakt med Familjeboendet. Kontakt med andra städer Undertecknad har under hösten kontaktat Köpenhamn, Oslo, Malmö och Stockholm för att få en beskrivning av hur situationen med migranter ser ut i dessa städer. I Köpenhamn finns informationen hos en enhet som arbetar med internationell hemlöshet. De har ett samarbete med andra aktörer i kommunen, som till exempel förvaltningen för Barn- och unga och förvaltningen för Miljö- och teknik i dessa frågor. De arbetar också med olika samarbetspartners i Europa, både privata och offentliga. Inom enheten arbetar man med att ge råd och vägledning i ärenden till andra kommuner, men de arbetar också direkt mot den enskilde klienten. De har också en grupp romer som kommer till Köpenhamn för att tjäna ihop sitt uppehälle, precis som i Göteborg är de ofta organiserade i familjeklaner och lever under dåliga förhållanden. De kommer till Köpenhamn, och lever där i kortare perioder. Precis som här, så får de ihop till uppehället, genom att samla flaskor, skrot och tiggeri. Tidigare fanns möjligheten att sälja Hus Forbi (som Faktum), men på grund av bland annat pressen från köpare, så blev det inte längre möjligt för dem att sälja tidningen. Sedan februari 2009 kan man inte vara säljare längre utan danskt sjukförsäkringsintyg. Detta tros vara en anledning till att antalet romer som är i Köpenhamn på grund av migration minskat, då den möjligheten till att tjäna sitt uppehälle inte längre finns. I Köpenhamn ser kommunen att de får fler och fler migranter från Spanien och Italien, det är oftast nordafrikaner med arbets och uppehållsrätt i dessa länder som önskar finna arbete i Nordeuropa. De flesta ärenden de möter på hemlöshetsbyrån är svenskar, och ca 60 % av dem man kommer i kontakt med kommer från de nordiska länderna. Vad gäller romer, så är kommunens erfarenhet, att de sällan uppsöker myndigheterna. I Köpenhamns kommun ser man på den enskildes situation, vilket behov den har och vilka möjligheter den har utifrån dansk och EU s lagstiftning. Oftast handlar frågorna om möjligheten till arbete och boende i Danmark. Enheten arbetar med att kontakta organisationer i hemlandet, som kan hjälpa den hemlöse tillbaka. Man nämner att man har

9 ett gott samarbete med den Rumänska ambassaden som till exempel ibland kan hjälpa till med lån till hemresa. Köpenhamns kommun erbjuder ingen övernattning till icke nordiska hemlösa. Socialministeriet har en pott med pengar som frivilligorganisationer kan söka till vinterhärbärgen, det finns också flera organisationer som erbjuder kläder, mat och vägledning. I Oslo sätter man inte in något extra för denna grupp, då man resonerar som att turister i Norge har ett ansvar att försörja sig själv. Den insats de dock gör är att under vintern när temperaturen är under -10 grader, har Oslo kommun genom Frälsningsarmén öppet en värmestuga på kvällar och nätter. Vad gäller barnens situation, så gäller den norska lagen för alla barn som befinner sig i Norge. Lagen träder in om barn är utan bostad och/eller utnyttjas för tiggeri, som gatumusikanter eller liknande. Oslo kommun har ett bilateralt avtal med Rumänien, och vid flera tillfällen har socialtjänsten i Oslo fört tillbaka barn till lokala socialtjänster i Rumänien. Frälsningsarmén har förutom värmestugan, öppet tre dagar i veckan för att gruppen skall kunna duscha, tvätta kläder och få ett mål mat. I Malmö har man inte en situation som liknar den i Göteborg, motsvarande grupp kommer under vår och sommar till Malmö men avtar under hösten. Förra året var det en grupp på ca 40 personer som var i Malmö på detta vis. Stockholms stad har den 1 november beviljat bidrag till Projekt Vinternatt, som drivs av Frälsningsarmen och Stadsmissionen. Detta är övernattningsplatser som finns tillgängliga fram till Stockholms stad har också förstärkt uppsökarenheten, som har hög närvaro i verksamheten. De 40 platserna, blev fullbelagda med en gång, och det avvisas några personer varje natt. Majoriteten av de boende är män, och ytterst få kvinnor. I Varken i Stockholm eller i Malmö känner de till att de har migrerande barnfamiljer i den utsträckning som vi har i Göteborg. Tankar framåt Vi ser att vi i Göteborg har en situation som skiljer sig en del från de storstäder i vår närhet, då vi har en större andel barnfamiljer här. Om och hur vi skall arbeta med frågan i staden behöver preciseras. Detta är av särskild vikt utifrån barnperspektivet. Jag ser också att, om frågan skall arbetas vidare med, så behöver vi arbeta med den i ett större perspektiv. Vi behöver se vår stad som en del av Europa och samarbeta med länderna inom Europa, för att ta del av gemensamma strategier och dela kunskap. Om förvaltningen blir en del av det pilotprojekt mellan öst väst, så ser jag att detta vore en bra början. Både Oslo och Köpenhamn lyfter fram att de har ett samarbete med Rumänien eller rumänska ambassaden, för att landets medborgare skall få hjälp den vägen.

10 I mer praktisk anda, så har Göteborgs Räddningsmission framfört en tanke om en öppen dagverksamhet riktad mot barn 0-5 år. Anledning till att de lyfter fram detta är att de ser ett behov av en trygg miljö dagtid för barnen. Göteborgs Räddningsmission har en lokal som är möjlig att använda, volontärer som vill hjälpa till samt att de har en tanke om att anställa två personer från de familjer från Meros Camping som fick boende inom Boendeverksamheten. Ett syfte med att anställa två personer från dessa familjer, är att för att de skulle få uppehållsrätten i Sverige. I samband med att denna återkoppling ges till Michael Ivarsson, bifogas skrivelse samt budget som inkommit från Göteborgs Räddningsmission angående en öppen barnverksamhet. Anledning till detta är då man önskar bidrag från Göteborgs Stad till lönekostnaden för två heltidstjänster. Göteborgs Räddningsmission lyfter också fram behovet av tak över huvudet för denna grupp, främst de med barn. En av svårigheterna för barnen att kunna gå i skolan, är den att man inte har en varaktig bostad. Bostadsproblematiken är en angelägen fråga, men även en fråga som är svår eller rent av inte möjlig att lösa för kommunen utifrån den lagstiftning som gäller. Uppdatering från övriga områden inom handlingsplan från återkoppling Återvandringsfrågan Thomas Magnusson har varit på en konferens med fokus på detta område i juni. Undertecknad har ställt frågan, efter samtal med Elizabeth George, angående hur stadsledningskontoret ser på att implementera återvandringsfrågan i det romska uppdrag som staden har, i dagsläget var det inte aktuell att arbeta vidare med denna fråga. Barnperspektivet Inom detta område så togs det upp i förra återkopplingen, att det behövdes rutiner i staden för att även migrerande barn skulle kunna gå i skolan. Det är en grupp på stadsledningskontoret som arbetar med att ta fram rutiner för skolgång för papperslösa, och dessa rutiner kan även vara till hjälp för de barn som tillhör gruppen migrerande EUmedborgare. I handlingsplanen togs det också upp att det finns olika exempel i Sverige med hur man arbetat med barnperspektivet riktat mot romer. Som tidigare togs upp, har undertecknad och Ulrika Falk, besökt Staffanstorps kommun och fått information om föräldrautbildning. I Boendeverksamhetens strategi framåt finns en tanke beskriven om att Familjeboendet skall lägga allt fokus på att stötta familjer i boendet (och inte arbeta med fastighetsfrågan). Undertecknad ser att, om strategin genomförs, så kan ett arbete riktat mot föräldrastöd/utbildning i form av till exempel COPE vara en möjlighet.

11 Boendefrågan som togs upp i handlingsplanen är än mer aktuell när vi går mot vinter och kyla. Ett av de behov som Göteborgs Räddningsmission lyfter fram som ett av de största, är tak över huvudet.6 Problematiken togs även upp tidigare i denna återkoppling. Samordnade funktion I handlingsplanen tog upp att vidare titta på ifall behov och önskemål finns i Göteborgs stad med den så kallade Malmömodellen med Romskt Informations och Kunskapscenter/Sociala Resursförvaltningen/Malmö Stad. Denna fråga utreds nu av Stadsledningskontoret. Romsk inkludering Ett förslag om att arbeta fram en långsiktig strategi om hur förvaltningen kan vara en del av utvecklingsarbetet för romsk inkludering. I detta arbete bör det också tas fram vilka aktörer det finns i frågan i Göteborg och hur man kan samverka med romska föreningar för att nå inkludering. Göteborgs Stad är numera en del av pilotkommun för romsk inkludering, och projektägare är stadsdelen Östra Göteborg. Dock tror undertecknad att det är viktigt att förvaltningen, ur ett hela staden perspektiv, fortsätter arbeta med frågan. Sammanfattning Under hösten har en början till att ta ett samlat grepp inom förvaltningen och även gemensamt med staden tagits. I förvaltningen har vi till exempel skapat ett nätverk för att ha ett forum att ge kunskap och lyfta frågan. Den mesta informationen, om aktuell situation, har skett genom återkopplingsmöten med Göteborgs Räddningsmission som under hösten haft sina uppsökare ute i staden med syfte att kartlägga situationen. De har träffat på 112 migrerande EU-medborgare, under dessa månader, majoriteten av dessa är romer från Rumänien. 16 personer är under 18 år, varav fem barn går i skola/förskola. Man är här för att skapa sig bättre livsvillkor, men nöden är stor bland gruppen. Det som orsakar mest svårigheter är bostadslösheten samt behovet av sjukvård/medicin. De flesta bor idag genom att hyra sängplatser per dygn, vilket med de senaste siffrorna kostar 50 kr/dygn/person. Det finns också behov av kläder och mat, men som övriga situationen utifrån bostad och hälsa ser ut är detta inte det primära. Crossroads Göteborg har uppgett att det är 16 % av de som de möter som är rumäner, i övrigt har 6 Vad är behovet för de romer vi mött och hur går vi vidare, , Mikael Albertsson, Göteborgs Räddningsmission

12 undertecknad inte fått tillgång till mer information om vilka grupper de möter. Crossroads Göteborg uppger att de behov de mött handlar om boende, arbete samt svenska undervisning. Göteborgs Räddningsmission har även öppnat caféet för målgruppen vid en eftermiddag i veckan, med möjlighet för målgruppen att få mat, hämta kläder och andra förnödenheter till barnen. I den grupp av migrerande EU-medborgare, finns även några familjer som bodde på Meros Camping och som inte fick bostad genom den särskilda satsningen som gjordes En jämförelse har gjorts med andra storstäder i vår närhet, och samtliga städer har migration från andra EU-länder. Samtliga städer gör begränsade insatser för gruppen, och hur gruppen (ursprung) ser ut skiljer sig åt. Dock så finns det i denna kartläggning inte en hel bild av hur situationen ser ut angående ursprung för migranter. Jämfört med våra svenska storstäder, verkar det dock vara en unik situation som Göteborg har med så stor andel barnfamiljer. En anledning till detta kan vara den engångssatsning som gjordes, och ryktena om möjligheten till bostad i Göteborg som uppstod efter detta. Framåt så är det viktigt att fortsätta arbetet med att kartlägga, även ur ett bredare perspektiv med tanke på ursprungsland. Detta för att se hur migrationsstrukturerna ser ut, med tanke på de förändringar ur bland annat ekonomiskt perspektiv som sker i Europa och hur dessa förändringar kan påverka vilka som kommer till Göteborg. Ur mer praktisk karaktär för att möta behovet, så har det inkommit ett förslag och önskemål från Göteborgs Räddningsmission om att starta en öppen dagverksamhet för föräldrar och barn, för att ge de barn som lever under dessa omständigheter möjlighet till en plats som kan ge trygghet under dagtid. Kritisk granskning av information I det uppsökande arbetet som Göteborgs Räddningsmission bedrivit, har stort fokus lagts på den romska gruppen. Detta innebär att vi i Göteborg med stor sannolikhet också har migrerande EU-medborgare med annat ursprung, men vilket inte visats sig i så stor del i kartläggningen. Denna information finns säkerligen hos Stadsmissionen, men undertecknad har inte tillgång till denna. Denna återkoppling kan därför inte sägas ge en heltäckande beskrivning av situationen i Göteborg som ges, utan mer information behövs.

13 Referenser Litteratur: Statens Offentliga Utredningar 2010, Romers rätt en strategi för romer i Sverige, Stockholm, Elanders Skrivna dokument: Vad är behovet för de romer vi mött och hur går vi vidare, , Mikael Albertsson, Göteborgs Räddningsmission Kontakter: Kontakt med uppsökarna samt ansvariga vid Göteborgs Räddningsmission, flertal tillfällen under hösten. Kontakt via e-post med Claes Haglund, Crossroads Göteborg, Stadsmissionen, november 2012 Kontakter via e-post med berörda i Köpenhamn, Oslo, Stockholm och Malmö, november 2012 Internet: Svenska ESF-rådet, Drom-En-ny-vag/ Stockholms stad,

Malmö stads handlingsplan för arbetet med fattiga och socialt utsatta EU-medborgare i Malmö

Malmö stads handlingsplan för arbetet med fattiga och socialt utsatta EU-medborgare i Malmö Sociala resursförvaltningen Malmö stads handlingsplan för arbetet med fattiga och socialt utsatta EU-medborgare i Malmö 2015-03-17 Sociala resursförvaltningen Innehåll Bakgrund... 2 Särskilda insatser

Läs mer

EU- den fria rörligheten. Uppehållsrätt Ekonomiskt aktiv Sjukvårdsförsäkring Att inte belasta sociala välfärdsystem

EU- den fria rörligheten. Uppehållsrätt Ekonomiskt aktiv Sjukvårdsförsäkring Att inte belasta sociala välfärdsystem Po drom- På väg Målgrupp Utsatta EU- medborgare som vistas i Göteborg utan tydlig uppehållsrätt Personer som försörjer sig i gatubilden Särskilt fokus på barnperspektiv och romsk delaktighet EU- den fria

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Insatser för migrerande EU-medborgare i Göteborg

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Insatser för migrerande EU-medborgare i Göteborg Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap Insatser för migrerande EU-medborgare i Göteborg Innehåll Insatser för migrerande EU-medborgare i Göteborg... 1 Bakgrundsförutsättningar för avtalet...

Läs mer

Frälsningsarmén Socialt Center för EUmedborgare

Frälsningsarmén Socialt Center för EUmedborgare Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2014-08-12 Handläggare Therese Thorell Telefon: 08-508 25 026 Till Socialnämnden Frälsningsarmén Socialt

Läs mer

Vintern 2013/2014 ansökningar från Frälsningsarmén och Stockholms Stadsmission

Vintern 2013/2014 ansökningar från Frälsningsarmén och Stockholms Stadsmission Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2013-10-09 Handläggare Ariane Andersson Telefon: 08-508 25 031 Till Socialnämnden Vintern 2013/2014 ansökningar

Läs mer

Teresa Woodall 2013-08-17 ÅTERKOPPLING (3): UPPDRAG MIGRERANDE EU-MEDBORGARE

Teresa Woodall 2013-08-17 ÅTERKOPPLING (3): UPPDRAG MIGRERANDE EU-MEDBORGARE ÅTERKOPPLING (3): UPPDRAG MIGRERANDE EU-MEDBORGARE 1 Innehållsförteckning Uppdrag och syfte... 3 EU-migranternas situation i Göteborg... 3 Samarbetetsprojektet East-West cooperation... 7 EU-migranter i

Läs mer

Vinternatt - Vintern 2014/ nattlogiplatser för fattiga EU-medborgare

Vinternatt - Vintern 2014/ nattlogiplatser för fattiga EU-medborgare Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-09-19 Handläggare Veronica Wolgast Karlberg Telefon: 08-508 25 081 Till Socialnämnden 2014-10-21 Vinternatt

Läs mer

Utan fast punkt en granskning av Göteborgs Stads arbete med bostadslösa

Utan fast punkt en granskning av Göteborgs Stads arbete med bostadslösa Rapportsammandrag Stadsrevisionen 15 november 2016 Utan fast punkt en granskning av Göteborgs Stads arbete med bostadslösa barnfamiljer Inledning I dag råder stark efterfrågan på lediga bostäder i Göteborg.

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Insatser för migrerande EU-medborgare i Göteborg

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Insatser för migrerande EU-medborgare i Göteborg Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap Insatser för migrerande EU-medborgare i Göteborg Januari 2015 till december 2016 1 Innehåll Bakgrundsförutsättningar för avtalet... 3 Överenskommelse

Läs mer

för människor av människor medmänniskor

för människor av människor medmänniskor för människor av människor medmänniskor Eskilstuna stadsmission finns till för personer som befinner sig i en utsatt livssituation. För oss är olika former av utsatthet inte mer eller mindre värda i relation

Läs mer

Fattiga EU-medborgare

Fattiga EU-medborgare Rapport från Göteborgs kyrkliga stadsmission Fattiga EU-medborgare i Göteborg Kontakt: Lennart Forsberg, socialchef, 031-755 36 06, lennart.forsberg@stadsmisionen.org 1 FATTIGA EU-MEDBORGARE I GOÖ TEBORG

Läs mer

KS 23 5 FEBRUARI 2014

KS 23 5 FEBRUARI 2014 KS 23 5 FEBRUARI 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2014-02-04 Diarienummer KSN-2014-0127 Kommunstyrelsen Ansökan om samverkansmedel till planering av Cross-Road i Uppsala

Läs mer

Stockholms stad socialjourarbetet med EU-medborgare

Stockholms stad socialjourarbetet med EU-medborgare Stockholms stad socialjourarbetet med EU-medborgare The Capital of Scandinavia Agenda Situationen i Stockholm Uppsökande arbete Arbetet på boplatser Handläggning av ärenden Sid 2 Bostadssituation i Stockholm

Läs mer

Redovisning av insatser för EU-medborgare i Stockholm vintern 2014/15

Redovisning av insatser för EU-medborgare i Stockholm vintern 2014/15 Socialförvaltningen Socialtjänstavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2015-08-26 Handläggare Sofia Månsson 08-508 25 643 Till Socialnämnden Redovisning av insatser för EU-medborgare i Stockholm vintern

Läs mer

Utsatta EU-medborgare. Ove Ledin, SKL, Avdelningen för vård och omsorg

Utsatta EU-medborgare. Ove Ledin, SKL, Avdelningen för vård och omsorg Utsatta EU-medborgare Ove Ledin, SKL, Avdelningen för vård och omsorg ove.ledin@skl.se Kansliuppdrag 2014-03-14 Uppdrag att studera frågan om utsatta EU-medborgare och avrapportera till beredning och AU:

Läs mer

Utsatta EU-medborgare. Ove Ledin, SKL, avdelningen för vård och omsorg ove.ledin@skl.se

Utsatta EU-medborgare. Ove Ledin, SKL, avdelningen för vård och omsorg ove.ledin@skl.se Utsatta EU-medborgare Ove Ledin, SKL, avdelningen för vård och omsorg ove.ledin@skl.se Kansliuppdrag 2014-03-14 Uppdrag att studera frågan om utsatta EU-medborgare och avrapportera till beredning och AU:

Läs mer

Kommittédirektiv. Nationell samordnare för arbetet med utsatta EES-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige. Dir. 2015:9

Kommittédirektiv. Nationell samordnare för arbetet med utsatta EES-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige. Dir. 2015:9 Kommittédirektiv Nationell samordnare för arbetet med utsatta EES-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige Dir. 2015:9 Beslut vid regeringssammanträde den 29 januari 2015 Sammanfattning En särskild

Läs mer

Hemlöshet bland EU-medborgare Skrivelse av Roger Mogert (S)

Hemlöshet bland EU-medborgare Skrivelse av Roger Mogert (S) PM 2013: RVII (Dnr 325-200/2012) Hemlöshet bland EU-medborgare Skrivelse av Roger Mogert (S) Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Skrivelse av Roger Mogert (S) om Hemlöshet

Läs mer

Åtgärder för socialt utsatta EES-medborgare

Åtgärder för socialt utsatta EES-medborgare KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Grapp Lena Hagström Ingela Datum 2016-05-11 Diarienummer KSN-2016-0594 Kommunstyrelsen Åtgärder för socialt utsatta EES-medborgare Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Handlingsplan för att minska och motverka hemlöshet i Lunds kommun Dnr SO 2017/0164

Handlingsplan för att minska och motverka hemlöshet i Lunds kommun Dnr SO 2017/0164 Socialförvaltningen Verksamhetsområde Vuxen Tjänsteskrivelse 1(7) Katharina Olsson 046-359 99 75 Katharina.olsson@lund.se Socialnämnden i Lund Handlingsplan för att minska och motverka hemlöshet i Lunds

Läs mer

Hemlösa EU-medborgare i Nacka Politikerinitiativ december 2014 från Andreas Falk med flera (S)

Hemlösa EU-medborgare i Nacka Politikerinitiativ december 2014 från Andreas Falk med flera (S) 2015-10-05 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE SOCN 2015/563-709 Socialnämnden Hemlösa EU-medborgare i Nacka Politikerinitiativ december 2014 från Andreas Falk med flera (S) Förslag till beslut Socialnämnden noterar

Läs mer

Revisionsrapport. Arbete kring hemlösa. Halmstads kommun. Christel Eriksson. Januari 2012

Revisionsrapport. Arbete kring hemlösa. Halmstads kommun. Christel Eriksson. Januari 2012 Revisionsrapport Arbete kring hemlösa Halmstads kommun Christel Eriksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Bakgrund 2 3 Granskningsresultat 3 3.1 Socialstyrelsens kartläggning av hemlösa 2011 3

Läs mer

Ålder Kön Stad Från Försörjning Hälsa Bor Barn i skola

Ålder Kön Stad Från Försörjning Hälsa Bor Barn i skola Ålder Kön Stad Från Försörjning Hälsa Bor Barn i 30 Kvinna Bacau Rumänien pantar burkar svårt sjuk Betalar hyra 3 år 30 man pantar burkar 11 Pojke 9 Flicka 1 pojke med annhörig 21 Kvinna Bacau Rumänien

Läs mer

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181 Socialförvaltningen Boendeenheten Tjänsteskrivelse 1(6) Karin Säfström 046-35 57 94 Karin.safstrom@lund.se Socialnämnden i Lund Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181 Sammanfattning

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Dagverksamheter för utsatta EU-medborgare 2017 ansökningar om bidrag från Frälsningsarmén, Ny Gemenskap, samt Stockholms stadsmission

Dagverksamheter för utsatta EU-medborgare 2017 ansökningar om bidrag från Frälsningsarmén, Ny Gemenskap, samt Stockholms stadsmission Socialförvaltningen Socialtjänstavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2016-09-28 Handläggare Jonas Zackrisson Telefon: 08-508 25 169 Till Socialnämnden 2016-10-25 Dagverksamheter för utsatta EU-medborgare

Läs mer

Ansökan om bidrag till Crossroads

Ansökan om bidrag till Crossroads Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-12-09 Handläggare Veronica Wolgast Karlberg Telefon: 08-508 25 081 Till Socialnämnden 2014-12-16 Ansökan

Läs mer

Problematiken kring illegala bosättningar i Göteborg

Problematiken kring illegala bosättningar i Göteborg Problematiken kring illegala bosättningar i Göteborg Franky van Vossel, Fastighetskontoret Sören Rafstedt, Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet Oseriösa hantverkare ett återkommande problem Asfaltsläggare

Läs mer

Ansökan verksamhetsbidrag till dagcentret Crossroads för socialt utsatta EU-medborgare

Ansökan verksamhetsbidrag till dagcentret Crossroads för socialt utsatta EU-medborgare SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Eiderbrant Ulf Datum 2016-02-24 Diarienummer SCN-2016-0085 Socialnämnden Ansökan verksamhetsbidrag till dagcentret Crossroads för socialt utsatta EU-medborgare Förslag till

Läs mer

Sammanfattning av rapport om länders beskrivning av utsatta EU-medborgare

Sammanfattning av rapport om länders beskrivning av utsatta EU-medborgare Nationella Samordnaren utsatta EU-medborgare S2015:01 Sammanfattning av rapport om länders beskrivning av utsatta EU-medborgare Bakgrund Unionsmedborgares rätt att fritt röra och uppehålla sig i andra

Läs mer

Missiv - Eskilstuna kommuns ansökan om bidrag för medverkan i utvecklingsverksamhet för romsk inkludering på kommunal nivå

Missiv - Eskilstuna kommuns ansökan om bidrag för medverkan i utvecklingsverksamhet för romsk inkludering på kommunal nivå Kommunstyrelsen 2016-03-17 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:82 Sirpa Lindelöf 016-710 12 55 1 (1) Kommunstyrelsen Missiv - Eskilstuna kommuns ansökan om bidrag för medverkan i utvecklingsverksamhet

Läs mer

Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun

Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun Socialförvaltningen Verksamhetsområde vuxenstöd och socialpsykiatri Tjänsteskrivelse 1(8) Karin Säfström 046 35 57 94 Karin.safstrom@lund.se Socialnämnden Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten

Läs mer

Ingå vänortsavtal med städer i Rumänien Motion (2015:28) av Erik Slottner och Sofia Modigh (båda KD)

Ingå vänortsavtal med städer i Rumänien Motion (2015:28) av Erik Slottner och Sofia Modigh (båda KD) Utlåtande 2016:25 RI (Dnr 106-867/2015) Ingå vänortsavtal med städer i Rumänien Motion (2015:28) av Erik Slottner och Sofia Modigh (båda KD) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.

Läs mer

Redovisning av insatser för EU-medborgare i Stockholm vintern 2013/14

Redovisning av insatser för EU-medborgare i Stockholm vintern 2013/14 Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (9) 2014-05-16 Handläggare Therese Thorell Telefon: 08-508 25 026 Till Socialnämnden Redovisning av insatser

Läs mer

Göteborgs stad. Social ekonomi = sant

Göteborgs stad. Social ekonomi = sant Göteborgs stad Social ekonomi = sant Lotta Lidén Lundgren, Anneli Assmundson, Ulrika Lantz Westman Stöd till social ekonomi, Social resursförvaltning, Social resursförvaltnings uppdrag Social resursförvaltning

Läs mer

Fri rörlighet för vem?

Fri rörlighet för vem? Fri rörlighet för vem? Socialt och ekonomiskt utsatta EU-migranter i Sverige Anna Kindal! Fores Policy Paper 2014:4 2 Om författaren Anna Kindal har en fil. kand. i statsvetenskap från Lunds universitet

Läs mer

Socialt och ekonomiskt utsatta EU-medborgare

Socialt och ekonomiskt utsatta EU-medborgare Socialt och ekonomiskt utsatta EU-medborgare Socialförvaltningens handlingsplan för stöd och hjälp 2014-12-16 Innehåll 1. Inledning 2. Lagstiftning 2.1 Den fria rörligheten 2.2 Fri rörlighet för tredjelandsmedborgare

Läs mer

Utsatta EU-medborgare. Enkäten till kommunerna i Västernorrland maj 2015

Utsatta EU-medborgare. Enkäten till kommunerna i Västernorrland maj 2015 Utsatta EU-medborgare Enkäten till kommunerna i Västernorrland maj 2015 Vilken kommun gäller svaren? Härnösands kommun Kramfors kommun Sollefteå kommun Sundsvalls kommun Timrå kommun Ånge kommun Örnsköldsviks

Läs mer

Tjänsteutlåtande avseende Plan för insatser som rör EUmedborgare

Tjänsteutlåtande avseende Plan för insatser som rör EUmedborgare TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(7) Sektor kommunstyrelsen Diarienummer: KS.2016.105 Datum: 2016-05-13 Utvecklingschef Gunilla Dörner Buskas E-post: gunilla.dorner-buskas@ale.se Kommunstyrelsen Tjänsteutlåtande avseende

Läs mer

Motion av Katerin Mendez avseende myndighetsutövning fri från diskriminering

Motion av Katerin Mendez avseende myndighetsutövning fri från diskriminering Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2015-05-05 Vår referens Jeanette Lebedies Nord Utvecklingssekreterare jeanette.lebedies-nord@malmo.se Tjänsteskrivelse Motion av Katerin Mendez avseende

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap Friskvårdsklubben Social resursnämnd Innehåll Bakgrund och förutsättningar för avtalet... 3 Värdegrund... 3 Friskvårdsklubbens värdegrund:... 4 Insatser...

Läs mer

Uppföljning av socialnämndens handlingsplan för arbete med utsatta EU-medborgare som vistas i Lunds kommun Dnr SO 2015/0023

Uppföljning av socialnämndens handlingsplan för arbete med utsatta EU-medborgare som vistas i Lunds kommun Dnr SO 2015/0023 Socialförvaltningen Boendeenheten Tjänsteskrivelse 1(10) Karin Säfström 046-35 57 94 Karin.safstrom@lund.se Socialnämnden i Lund Uppföljning av socialnämndens handlingsplan för arbete med utsatta EU-medborgare

Läs mer

Interpellation - Umeå kommun måste kräva att regeringen tar ansvaret för de romska tiggarna

Interpellation - Umeå kommun måste kräva att regeringen tar ansvaret för de romska tiggarna Sida 1 av 5 163 Diarienr: KS-2014/01134 Interpellation - Umeå kommun måste kräva att regeringen tar ansvaret för de romska tiggarna Beslut Efter ytterligare inlägg av Jan Hägglund, Lykke Brodin, Hans Lindberg,

Läs mer

Utsatta EU-medborgare i Sverige lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv

Utsatta EU-medborgare i Sverige lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv Utsatta EU-medborgare i Sverige lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv Vad är uppdraget? Vi jobbar mot människohandel Inte mot generell social utsatthet och inte med minoritetsfrågor Det finns indikationer

Läs mer

Akuta insatser för gatubarn Skrivelse av Christer Öhgren (mp) och Christopher Ödmann (mp)

Akuta insatser för gatubarn Skrivelse av Christer Öhgren (mp) och Christopher Ödmann (mp) PM 2004 RVII (Dnr 325-3035/2003) Akuta insatser för gatubarn Skrivelse av Christer Öhgren (mp) och Christopher Ödmann (mp) Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande Skrivelsen av

Läs mer

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Det är dags att försöka hitta lösningar och förmedla hopp istället för att fokusera på problemen I Newo Drom har deltagarna hittat nya

Läs mer

KS 25 5 FEBRUARI 2014

KS 25 5 FEBRUARI 2014 KS 25 5 FEBRUARI 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2014-02-04 Diarienummer KSN-2014-0126 Kommunstyrelsen Ansökan om samarbetsprojekt angående tillfälligt natthärbärge för

Läs mer

Syfte Fler friska unga kvinnor i åldern 18 34 år i Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner. Fler unga kvinnor till arbete, utbildning.

Syfte Fler friska unga kvinnor i åldern 18 34 år i Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner. Fler unga kvinnor till arbete, utbildning. 1 AVTAL Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet 2007-0003 HjoTiBorg 2007-09-05 Mottagare Tibro kommun Arbetsmarknadsenheten Insatser av generell art Ja Nej X Insatser för grupper Ja X Nej PROJEKTETS

Läs mer

Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun Revidering 2016 Dnr SO 2016/0093

Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun Revidering 2016 Dnr SO 2016/0093 Socialförvaltningen Verksamhetsområde Vuxen Tjänsteskrivelse 1(5) Christina Schoug 046 359 44 47 Christina.schoug@lund.se Socialnämnden Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun

Läs mer

Föräldrastöd - en investering för framtiden. Strategier för ett utvecklat föräldrastöd i Stenungsunds kommun

Föräldrastöd - en investering för framtiden. Strategier för ett utvecklat föräldrastöd i Stenungsunds kommun Föräldrastöd - en investering för framtiden Strategier för ett utvecklat föräldrastöd i Stenungsunds kommun 2011-2014 Inledning Föräldrar är de viktigaste personerna i varje barns liv. Föräldrar har som

Läs mer

Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor. Handläggare Ariane Andersson Telefon:

Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor. Handläggare Ariane Andersson Telefon: Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (15) 2013-05-29 Handläggare Ariane Andersson Telefon: 08-508 25 031 Till Socialnämnd Förvaltningens förslag

Läs mer

Strategi och plan mot hemlöshet Årsrapport 2016 en sammanfattning. Göteborgs Stad

Strategi och plan mot hemlöshet Årsrapport 2016 en sammanfattning. Göteborgs Stad Strategi och plan mot hemlöshet Årsrapport 2016 en sammanfattning Göteborgs Stad Göteborgs Stad strategi och plan mot hemlöshet 2015-2018 Årsrapport 2016 en sammanfattning Fastighetskontoret Mikael Chrona,

Läs mer

19 Svar på medborgarförslag - Hjälp utländska tiggare att åka tillbaka hem och bistå dem därefter ekonomiskt i deras hemländer (KSKF/2015:391)

19 Svar på medborgarförslag - Hjälp utländska tiggare att åka tillbaka hem och bistå dem därefter ekonomiskt i deras hemländer (KSKF/2015:391) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-01-26 Sida 1(3) 19 Svar på medborgarförslag - Hjälp utländska tiggare att åka tillbaka hem och bistå dem därefter ekonomiskt i deras hemländer (KSKF/2015:391)

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-03-17 Dnr: 2013/249-IFN-730 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-03-17 Dnr: 2013/249-IFN-730 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-03-17 Dnr: 2013/249-IFN-730 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Länsstyrelsen i Kronobergs län Ersättning

Läs mer

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2015 Dnr SO 2015/0206

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2015 Dnr SO 2015/0206 Socialförvaltningen Boendeenheten Tjänsteskrivelse 1(6) Christina Schoug 046 359 44 47 Christina.schoug@lund.se Socialnämnden i Lund Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2015 Dnr SO 2015/0206 Sammanfattning

Läs mer

Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Delges: Socialnämnden Enheten för sysselsättning och arbete Peter Nyberg Styrdokument. 218 Dnr 2013KS391 Dpl 003

Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Delges: Socialnämnden Enheten för sysselsättning och arbete Peter Nyberg Styrdokument. 218 Dnr 2013KS391 Dpl 003 Kommunstyrelsen Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2013-10-22 Sid Delges: Socialnämnden och arbete Peter Nyberg Styrdokument 218 Dnr 2013KS391 Dpl 003 Handlingsplan Utifrån inventering och analys kring

Läs mer

ANSÖKAN OM UTVECKLINGSMEDEL TILL TIDIGA INSATSER I FORM AV BARNGRUPPSVERKSAMHET OCH BARNOMBUDET I HÄSSELBY-VÄLLINGBY OCH BROMMA

ANSÖKAN OM UTVECKLINGSMEDEL TILL TIDIGA INSATSER I FORM AV BARNGRUPPSVERKSAMHET OCH BARNOMBUDET I HÄSSELBY-VÄLLINGBY OCH BROMMA S HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (5) ANSÖKAN OM UTVECKLINGSMEDEL TILL TIDIGA INSATSER I FORM AV BARNGRUPPSVERKSAMHET OCH BARNOMBUDET I HÄSSELBY-VÄLLINGBY OCH

Läs mer

Handlingsplan för vräkningsförebyggande

Handlingsplan för vräkningsförebyggande Handlingsplan för vräkningsförebyggande arbete Vräkningsförebyggande arbete var ett av fyra mål i Regeringens strategi 2007 2009 för att motverka hemlöshet 1. Merparten av dem som blir vräkta, cirka 85

Läs mer

Handlingsplan vräkningsförebyggande arbete Skärholmens Stadsdelsförvaltning

Handlingsplan vräkningsförebyggande arbete Skärholmens Stadsdelsförvaltning Handlingsplan vräkningsförebyggande arbete Skärholmens Stadsdelsförvaltning Hyresrådgivare Sofie Jonsson Socialsekreterare Stina Mood Telefon 08-508 24 845 Telefon 08-508 24 272 Vräkningsförebyggande arbete

Läs mer

Resultat av lokala workshops Familjecentrerat arbetssätt

Resultat av lokala workshops Familjecentrerat arbetssätt Resultat av lokala workshops Familjecentrerat arbetssätt Göteborgsområdet Hösten 2014 2014-12-18 www.samverkanstorget.se Önskvärt läge Barnperspektivet genomsyrar samverkan Familjer ska veta vart de ska

Läs mer

Uppföljning av strategi och plan mot hemlöshet

Uppföljning av strategi och plan mot hemlöshet Uppföljning av strategi och plan mot hemlöshet 2015 2018 Göteborgs Stad Fastighetsnämnden 2016-09-26 Innehåll Inledning... 4 Sammanfattning måluppfyllelse... 5 Uppföljning av mål... 6 Mål 1 Staden ska

Läs mer

Länsstyrelsens insatser gällande mäns våld mot kvinnor Årsrapport 2004

Länsstyrelsens insatser gällande mäns våld mot kvinnor Årsrapport 2004 Länsstyrelsens insatser gällande mäns våld mot kvinnor Årsrapport 2004 Avdelningen för tvärsektoriella uppdrag Februari 2005 Maria Lindberg INNEHÅLL 1. Inledning 3 2. Länsstyrelsens insatser. 3 2.1 Insatser

Läs mer

14647 Manual och rollfördelning Skolsatsning

14647 Manual och rollfördelning Skolsatsning Projektbeskrivning Bakgrund 14647 Manual och rollfördelning Skolsatsning Skolsatsningen inom familjehemsvården i Halmstad kommun bygger på forskning om utbildningens betydelse för familjehemsplacerade

Läs mer

En dag om hemlöshet i Stockholms län

En dag om hemlöshet i Stockholms län En dag om hemlöshet i Stockholms län 09.00 09.30 Länsstyreslens arbete med att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Henrik Weston, Länsstyrelsen 09.30 10.15 Gemensamma mål grund för

Läs mer

Insatser för bostadslösa och hemlösa 2015, Stadsområdesförvaltning Väster

Insatser för bostadslösa och hemlösa 2015, Stadsområdesförvaltning Väster Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2015-11-02 Vår referens Alisa Burek Planeringssekreterare Alisa.Burek@malmo.se Tjänsteskrivelse Insatser för bostadslösa och hemlösa 2015, Stadsområdesförvaltning

Läs mer

Redovisning av uppdrag att se över akutboende

Redovisning av uppdrag att se över akutboende TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Sektor arbete, trygghet och omsorg Diarienummer: OAN.2015.135 Datum: 2015-10-09 Enhetschef Vuxenenheten Ulrika Söderlund E-post: ulrika.soderlund@ale.se Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program mot hemlöshet Hemlöshet 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

EU-migranter tillfälligt arbete med kollektivavtalsliknande villkor

EU-migranter tillfälligt arbete med kollektivavtalsliknande villkor Arbetsmarknadsförvaltningen Utvecklings- och utredningsstaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2016-03-31 Handläggare Karolina Landowska Telefon: 08-508 35 509 Till Arbetsmarknadsnämnden den 12 april 2015 Ärende

Läs mer

Hemlöshet. bland utrikesfödda personer utan permanent uppehållstillstånd i Sverige

Hemlöshet. bland utrikesfödda personer utan permanent uppehållstillstånd i Sverige Hemlöshet bland utrikesfödda personer utan permanent uppehållstillstånd i Sverige Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Återremiss Ansökan om bidrag Crossroads Lund Dnr SO 2015/0137

Återremiss Ansökan om bidrag Crossroads Lund Dnr SO 2015/0137 Socialförvaltningen Boendeenheten Tjänsteskrivelse 1(5) Karin Säfström 046-35 57 94 Karin.safstrom@lund.se Socialnämnden i Lund Återremiss Ansökan om bidrag Crossroads Lund Dnr SO 2015/0137 Sammanfattning

Läs mer

SVIKTBOENDET I MÖLNDAL

SVIKTBOENDET I MÖLNDAL SVIKTBOENDET I MÖLNDAL Tänk om det fanns ett ställe dit man kunde söka innan man blir så pass sjuk att man blir tvungen att söka till psykakuten Kristina - En alternativ strategi för en utsatt grupp. BAKGRUND

Läs mer

Härbärge och/eller värmestuga. för socialt och ekonomiskt utsatta EU-medborgare- En möjlighet? Socialnämndens utredning 2015-02-13

Härbärge och/eller värmestuga. för socialt och ekonomiskt utsatta EU-medborgare- En möjlighet? Socialnämndens utredning 2015-02-13 Härbärge och/eller värmestuga för socialt och ekonomiskt utsatta EU-medborgare- En möjlighet? Socialnämndens utredning 2015-02-13 Innehåll 1. INLEDNING 2 1.2 Uppdraget 2 1.3 Definition Värmestuga och Härbärge

Läs mer

LSS-insatsernas innehåll

LSS-insatsernas innehåll LSS-insatsernas innehåll Förtydligande av innehållet i LSS-insatserna Socialförvaltningen informerar Förtydligande av innehållet i LSS-insatserna Gruppbostad Hjälp att äta, dricka och förflytta sig Måltiden

Läs mer

Överenskommelse med föreningen Hjälp till behövande avseende drift av härbärget för socialt utsatta EU-medborgare

Överenskommelse med föreningen Hjälp till behövande avseende drift av härbärget för socialt utsatta EU-medborgare SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Eiderbrant Ulf Datum 2016-11-22 Diarienummer SCN-2016-0317 Socialnämnden Överenskommelse med föreningen Hjälp till behövande avseende drift av härbärget för socialt utsatta

Läs mer

S2011/6353/FST (delvis) Socialstyrelsen Stockholm. Regeringens beslut

S2011/6353/FST (delvis) Socialstyrelsen Stockholm. Regeringens beslut Regeringsbeslut II:1 2011-06-30 S2011/6353/FST (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att leda, samordna och stimulera till ett nationellt utvecklingsarbete av stöd till

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap gällande natthärbärge för utsatta EUmedborgare mellan Socialförvaltningen i Lund, Crossroads Lund, Hjälp tiggare i Lund samt Lunds pastorat 1 december

Läs mer

Vikten av att ta fram kunskapsbaserade analyser av gruppen unga vuxna och en strategi för arbetet framåt

Vikten av att ta fram kunskapsbaserade analyser av gruppen unga vuxna och en strategi för arbetet framåt SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2012-08-08 Handläggare: Christina Högblom Telefon: 08 508 25 606 Till Socialnämnden Vikten av att ta fram

Läs mer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer RAPPORT 1(11) Handläggare, titel, telefon Anna Lind Nordell, sakkunnig 011-15 22 32 Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer Sammanfattning Årets mätning genomfördes

Läs mer

Rapport om barnfamiljer i Stockholms stad 2010 som saknar stadigvarande bostad

Rapport om barnfamiljer i Stockholms stad 2010 som saknar stadigvarande bostad BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING SOCIALTJÄNST OCH FRI TID TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-02-24 SDN 2011-03-24 Handläggare: Solveig Blid Telefon: 508 06 158 Till Bromma stadsdelsnämnd Rapport om barnfamiljer

Läs mer

Hem, ljuva hem. Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden.

Hem, ljuva hem. Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden. Hem, ljuva hem Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden. Hemlöshet förknippas ofta med personer som inte har tak över huvudet, som

Läs mer

Regional samverkan i Skåne för nyanlända invandrares etablering

Regional samverkan i Skåne för nyanlända invandrares etablering Regional samverkan i Skåne för nyanlända invandrares etablering Utvecklingsområde 2 Hälsa Hälsofrämjande introduktion för asylsökande, flyktingar och andra nyanlända 1 Mål Definiera strategiska faktorer

Läs mer

Mottganingsteamets uppdrag

Mottganingsteamets uppdrag Överenskommelse mellan kommunerna i Sydnärke, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting om inrättandet av mottagningsteam en modell för flerpartssamverkan Inledning Denna överenskommelse

Läs mer

EU stärker medborgarnas rätt till konsulärt skydd och stöd i länder utanför EU

EU stärker medborgarnas rätt till konsulärt skydd och stöd i länder utanför EU IP/11/355 Bryssel den 23 mars 2011 EU stärker medborgarnas rätt till konsulärt skydd och stöd i länder utanför EU Under nödsituationer och kriser, såsom de som inträffat i Japan, Libyen och Egypten, har

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Sida: 2 av 14. Pilotverksamhet för romsk inkludering

Sida: 2 av 14. Pilotverksamhet för romsk inkludering Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013-2013-03-01 Avser perioden 19 april 2012 till och med 31 januari 2013 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: AF-2012/116323 Datum: 2012-03-01 Återrapportering enligt

Läs mer

Erbjud fritt inträde till Stockholms stads badhus och simhallar för kvinnliga EU-migranter Motion (2015:88) av Rickard Wall (-)

Erbjud fritt inträde till Stockholms stads badhus och simhallar för kvinnliga EU-migranter Motion (2015:88) av Rickard Wall (-) Utlåtande 2016:116 RIII (Dnr 106-2018/2015) Erbjud fritt inträde till Stockholms stads badhus och simhallar för kvinnliga EU-migranter Motion (2015:88) av Rickard Wall (-) Kommunstyrelsen föreslår att

Läs mer

Bostadslösa barnfamiljer i Stockholm skrivelse från (s) till kommunstyrelsen.

Bostadslösa barnfamiljer i Stockholm skrivelse från (s) till kommunstyrelsen. HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR SOCI ALTJÄNST Hans Peters Telefon: 508 04 016 TJÄNSTEUTLÅTANDE 21 JANUARI 2010 SID 1 (5) DNR 006 651-2009 SAMMANTRÄDE 11 FEBRUARI 2010 Till Hässelby-Vällingby

Läs mer

Överenskommelse med föreningen Hjälp till behövande avseende drift av härbärget för socialt utsatta EU-medborgare

Överenskommelse med föreningen Hjälp till behövande avseende drift av härbärget för socialt utsatta EU-medborgare SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Eiderbrant Ulf Datum 2016-09-27 Diarienummer SCN-2016-0317 Socialnämnden Överenskommelse med föreningen Hjälp till behövande avseende drift av härbärget för socialt utsatta

Läs mer

Hur få r bårn du/ni mö ter vetå ått de hår rå tt till delåktighet?

Hur få r bårn du/ni mö ter vetå ått de hår rå tt till delåktighet? Demokratisamordnare Sundsvalls kommun Årlig demokratidag med LUPP-fokus LUPP Utbildning, BK, Demokrati. Ungt inflytande Ungdomsprojekt (jobba med delaktighet utifrån sitt intresse) Demokratiprojekt för

Läs mer

EU-migranter Vänsterpartiet Malmös parlamentariska arbete

EU-migranter Vänsterpartiet Malmös parlamentariska arbete EU-migranter Vänsterpartiet Malmös parlamentariska arbete Vänsterpartiet Malmö 2015 Situationen Alla länder i Europa, inklusive Sverige, har en lång historia av förföljelse och trakasserier mot romer.

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) socialtjänstens behandling av personuppgifter om etniskt ursprung

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) socialtjänstens behandling av personuppgifter om etniskt ursprung Datum Diarienr 2014-12-04 1932-2014 Stadsområdesnämnd Öster Malmö stad 205 80 Malmö Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) socialtjänstens behandling av personuppgifter om etniskt ursprung Datainspektionens

Läs mer

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att avslå ansökan.

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att avslå ansökan. Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-11-30 Vår referens Sigrid Saveljeff Sigrid.Saveljeff@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan Radio 123 GYVF-2014-2725 Sammanfattning Romska

Läs mer

Åkersberga Tennisklubb hjälper båtflyktingar på Samos

Åkersberga Tennisklubb hjälper båtflyktingar på Samos Åkersberga Tennisklubb hjälper båtflyktingar på Samos Bästa klubbmedlemmar, Naturligtvis är tennis något av det bästa och viktigaste i världen. Detta dock under förutsättning att man har mat att äta, torra

Läs mer

Sammanfattning av delrapporten: Inventering av Göteborgs Stads resurser och utbildningsbehov inom området medborgardialog

Sammanfattning av delrapporten: Inventering av Göteborgs Stads resurser och utbildningsbehov inom området medborgardialog Sammanfattning av delrapporten: Inventering av Göteborgs Stads resurser och utbildningsbehov inom området medborgardialog Göteborgs Stad Social resursförvaltning S2020 Inventeringen: Bernard Le Roux, Anna

Läs mer

ANDT-strategi för Varbergs kommun

ANDT-strategi för Varbergs kommun ANDT-strategi för Varbergs kommun Dokumenttyp: Strategi Beslutad av: Kommunstyrelsen Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: ANDT-strategi Beslutsdatum: 2015-09-29, 188 Dokumentansvarig avdelning: Kommunkansliet

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR BARNPERSPEKTIV VID EKONOMISKT BISTÅND ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN 2007:21

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR BARNPERSPEKTIV VID EKONOMISKT BISTÅND ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN 2007:21 LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR BARNPERSPEKTIV VID EKONOMISKT BISTÅND ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN 2007:21 BARNPERSPEKTIV VID EKONOMISKT BISTÅND ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN Meddelande 2007: 21 ISSN 0348-8748

Läs mer

Göteborgs Stads mottagande av ensamkommande barn

Göteborgs Stads mottagande av ensamkommande barn Rapportsammandrag Stadsrevisionen 7 oktober 2015 Göteborgs Stads mottagande av ensamkommande barn Bakgrund Ensamkommande barn är personer under 18 år som kommer till Sverige utan vårdnadshavare. Under

Läs mer

Samordning av insatser mot hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden

Samordning av insatser mot hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kerstin Björklund 2014-02-19 KS 2014/0095 50034 Kommunstyrelsen Samordning av insatser mot hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Förslag till

Läs mer

Socialt utsatta EUmedborgare

Socialt utsatta EUmedborgare Sociala Resursförvaltningen Socialt utsatta EUmedborgare i Malmö - deras situation och behov 2014-08-07 Pernilla Edlund Stina Jensen Anne-Lie Lindell Uppsökarverksamheten för Vuxna Sociala Resursförvaltningen

Läs mer