Marion Fjällström beslut, Gunder Lindgren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Marion Fjällström beslut, 152-160 Gunder Lindgren"

Transkript

1 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(69) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdagen den 5 november 2014, kl , Beslutande Annika Wibrell, ordf. Rickard Norberg Ulf Hansson Else Westerlund Per Vedbring Monica Gebart Bengt Ivan Lidqvist Ewa Larsson, , Göran Jonsson , del av 151 inkl. Marion Fjällström beslut, Gunder Lindgren Övriga deltagande Utses att justera Britt Mari Elvinesdotter Eriksson Petra Jonsson Maria Bäckström Barbro Johansson Kristina Norman Kaj Sund, , del av 149 exkl. beslut, , del av 155 inkl. beslut, Amanda Jonsson Michael Haglund Stefan Strindholm Marianne Persson Agneta Olofsson, 142 Lars Ekbäck, 143 Ann Kristine Persson, , Susanne Fjällner, Kommunal, Rickard Norberg Underskrift Sekreterare Marianne Persson Ordförande... Annika Wibrell Justerande... Rickard Norberg

2 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 2 _ BEVIS OM ANSLAG Socialnämndens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på socialförvaltningen, Vilhelmina Underskrift... Marianne Persson

3 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 3 Sn 140 Sammanträdets öppnande, formalia. Sn Ordförande Annika Wibrell öppnade sammanträdet och hälsade samtliga närvarande välkomna. Rickard Norberg utsågs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. Dagordningen godkändes med tillägg av 2 ärenden, 147, 153 samt att ärenden under punkterna 4, 7, 8 och 9 utgick.

4 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 4 Sn 141 Dnr 2014/ Presentation av nämndens ledamöter. Sn Socialnämndens omvalda och nyvalda ledamöter samt närvarande suppleanter presenteras.

5 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 5 Sn 142 Dnr 2014/ Information om arvodes- och ersättningsreglemente för Vilhelmina kommun. Sn Löneassistent Agneta Olofsson från personalavdelningen informerade om aktuella regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Vilhelmina kommun.

6 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 6 Roland Bång Sn 143 Arbetsutskottet Au 144 Sn 119 Au 111 Sn 95 Au 77 Sn 69 Au 58 Sn 40 Au 41 Dnr 2014/ Budget och ekonomisk uppföljning år Au Vid sammanträdet överlämnas redovisning av socialnämndens utfall januari - februari månad Socialnämndens totala budgetförbrukning under perioden uppgår till ,9 tkr. Utfallet motsvarande period år 2013 var ,7 tkr. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Sn Socialnämndens utfall januari - februari månad 2014 redovisas. Kommunstyrelsen har , 58, bl a beslutat att från nämnderna begära in vilka åtgärder som vidtagits för att hålla budget 2014 i balans samt att uppdragen redovisas till kommunstyrelsens sammanträde Förvaltningschef Roland Bång har i tidigare ärende ( 39) föredragit förutsättningar och läge avseende socialnämndens budget mars att notera informationen,

7 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 7 Sn 143 () Au 144 () Sn 119 () Au 111 () Sn 95 () Au 77 () Sn 69 () Au 58 () Sn 40 () Dnr 2014/ Budget och ekonomisk uppföljning år att godkänna redovisat förslag och överlämna det till kommunstyrelsen för redovisning den 1 april Au Kommunstyrelsen har , 73, bl a beslutat att uppmana nämnderna och kommunstyrelsens verksamheter till ekonomisk återhållsamhet. Förvaltningschefen och förvaltningsekonomen föredrar ärendet och redovisar nettokostnadsutfall i förhållande till budget för perioden janmars. Arbetsutskottet konstaterar efter föredragningen att budgetutrymmet år 2014 totalt sett är mycket begränsat för möjligheten till ambitions- och volymökningar i verksamheterna. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att notera informationen, att uppdra till förvaltningsledningen att noga följa kostnadsutvecklingen avseende personalkostnader samt övriga kostnader i verksamheterna, att uppdra till förvaltningsledningen att till nämndens sammanträde i maj redovisa en reviderad prognos för intäktsbudgeten för hela året.

8 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 8 Sn 143 () Au 144 () Sn 119 () Au 111 () Sn 95 () Au 77 () Sn 69 () Dnr 2014/ Budget och ekonomisk uppföljning år Sn Förvaltningschefen föredrar ärendet och redogör för uppföljningen och revideringen av nämndens intäktsbudget för 2014, ställd mot delårsbokslutet i april. Nämnden konstaterar efter föredragning att förutsättningarna för intäktsbudgeten har förändrats till följd av hanteringsordningen kring skatteväxlingen för Hemsjukvården, samt i och med en reviderad ersättningsmodell vad gäller bidrag för flyktingverksamhet. För socialnämndens budget betyder detta att kostnaderna för Hemsjukvården ska inarbetas i anslagen ram för 2014, samt att intäkterna i form av bidragsanslag från Migrationsverket beräknas öka. att notera informationen, att uppdra till förvaltningsledningen att återkomma med redovisning av utfall i de båda posterna i samband med nämndens delårsuppföljning i augusti. Au Förvaltningschef Roland Bång meddelar att ingen budgetuppföljning har tagits fram till dagens sammanträde. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

9 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 9 Sn 143 () Au 144 () Sn 119 () Au 111 () Sn 95 () Dnr 2014/ Budget och ekonomisk uppföljning år Sn Vid sammanträdet överlämnas socialnämndens budgetuppföljning januari - maj månad Jan-Maj Jan-Maj Differens Intäkter tkr tkr tkr Personalkostnader tkr tkr tkr Övriga kostnader tkr tkr tkr Nettokostnader tkr tkr tkr Socialnämnden konstaterar efter föredragning att personalkostnaderna följer plan. Skillnaden i kostnadsutfall förklaras av utökad verksamhet (Hemsjukvård, Trapphusboende och Immigrationsservice). De ökade intäkterna balanserar personalkostnadernas utveckling i Immigrationsservice. Socialnämnden konstaterar vidare att nya individ- och placeringsärenden medfört stora kostnadsökningar under perioden januari maj 2014.

10 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 10 Sn 143 () Au 144 () Sn 119 () Au 111 () Dnr 2014/ Budget och ekonomisk uppföljning år Au Förvaltningschef Roland Bång meddelar att ingen budgetuppföljning för utfall under sommarmånaderna har tagits fram till dagens sammanträde, till följd av att flera poster fortfarande saknas i redovisningen. Dessa poster kommer att inarbetas i den delårsrapport som är under framtagande. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Sn Förvaltningschefen föredrar ärendet. Socialnämnden konstaterar efter föredragning att utfall i förhållande till budget för augusti månad inarbetats i föreliggande delårsbokslut, och utfallet i sin helhet för perioden jan-aug redovisas i den upprättade delårsrapporten. Au Förvaltningsekonom Helena Olsson närvarar och redovisar det underlag som av kommunstyrelsen efterfrågats avseende justering av prognoser i samband med delårsbokslut i augusti.

11 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 11 Sn 143 () Au 144 () Dnr 2014/ Budget och ekonomisk uppföljning år Utfallet per den sista augusti föredras på så sätt att nettokostnadsutfallet redovisas, dels mot en prognos och dels mot en linjär framskrivning av utfallet på helår. Arbetsutskottet konstaterar efter föredragning att den justerade prognosen i augustibokslutet har hänsynstagit både konsekvenser av beslut fattade under sommaren avseende placeringsärenden samt konsekvenser av de tekniska förutsättningarna för hanteringen av budget och utfall avseende Immigrationsverksamheten. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Sn Ekonomichef Lars Ekbäck meddelar att det finns inga indikationer på att det prognostiserade resultatet för år 2014 kommer att avvika. En osäkerhetsfaktor finns beträffande utfallet för Immigrationsverksamheten. Lars Ekbäck redogör även för de remissvar avseende budget som inkommit och den fortsatta budgetprocessen. Riksdagen kommer att fatta beslut om budgetpropositionen 2015 i mitten av december vilket kan innebära en del förändringar. Vidare överlämnas förslag till budget- och strategiplan för Vilhelmina kommun från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Politisk oberoende under valsamverkan Positiva Vilhelmina. Majoritetens förslag kommer att gå vidare till kommunstyrelsen den 25 november 2014.

12 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 12 Sn 143 () Dnr 2014/ Budget och ekonomisk uppföljning år Ordförande Annika Wibrell föreslår: att uppdra till förvaltningschefen att ta fram förslag på åtgärder för budget 2015 i ram enligt förslag från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Politisk oberoende, att konsekvensbeskriva föreslagna åtgärder, att redovisning görs till ett extra arbetsutskott den 21 november att uppdra till förvaltningschefen att ta fram förslag på åtgärder för budget 2015 i ram enligt förslag från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Politisk oberoende, att konsekvensbeskriva föreslagna åtgärder, att redovisning görs till ett extra arbetsutskott den 21 november 2014.

13 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 13 Södra Lappmarkens Afasiförening Roland Bång Helena Olsson Sn 144 Au 145 Dnr 2014/ Ansökan om ekonomiskt stöd till verksamheten för Södra Lappmarkens Afasiförening. Au Södra Lappmarkens Afasiförening ansöker i skrivelse den 25 juni 2014 om ekonomiskt stöd med kronor för verksamheten ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden beslutar att i budgetarbetet för 2015 beakta denna ansökan i syfte att kunna bevilja Södra Lappmarkens Afasiförening sökt belopp, att kostnaden ska belasta LSS-omsorgen. Sn att i budgetarbetet för 2015 beakta denna ansökan i syfte att kunna bevilja Södra Lappmarkens Afasiförening sökt belopp, att kostnaden ska belasta LSS-omsorgen.

14 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 14 Roland Bång Helena Steen Sn 145 Au 147 Dnr 2014/ Tillsyn av Pettersbacke HVB. Au Inspektionen för vård och omsorg har den 2 september 2014 genomfört en oanmäld inspektion vid Pettersbacke HVB för ensamkommande barn. Inspektionen för vård och omsorg har beslutat att avsluta ärendet. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden beslutar att notera inspektionsrapporten, att avsluta ärendet. Sn att notera inspektionsrapporten, att avsluta ärendet.

15 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 15 Kommunstyrelsen Roland Bång Helena Steen Sn 146 Au 153 Dnr 2014/ Avtal med Migrationsverket. Au Förvaltningschefen föredrar ärendet och informerar om aktuellt läge rörande översynen och det eventuella nytecknandet av överenskommelsen mellan Vilhelmina kommun och Migrationsverket om anordnande av boende för såväl asylsökande ensamkommande barn som ensamkommande barn med uppehållstillstånd utan legal vårdnadshavare i Sverige. För närvarande är flyktingsituationen så pass omfattande till följd av det politiska läget i omvärlden, att såväl Migrationsverket som Länsstyrelserna med stöd i det reviderade lagrummet från 1 januari 2014 kommer att anvisa ett ökat mottagande till kommunerna. Förvaltningschefen redovisar olika synpunkter och perspektiv på hur Vilhelmina kommun skulle kunna ställa sig i förhållandet mellan den nuvarande volymen i gällande avtal och ett avtal som skulle medföra ett ökat mottagande. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att notera informationen, att uppdra till förvaltningen att genomföra en konsekvensutredning av ett ökat mottagande av ensamkommande flyktingbarn, att ärendet ska återredovisas vid socialnämndens sammanträde

16 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 16 Sn 146 () Dnr 2014/ Avtal med Migrationsverket. Sn Kommunstyrelsens arbetsutskott har , 268, beslutat att begära yttrande från Utbildningsnämnden och Socialnämnden om fördelningstalen skulle förändras enligt följande: Ensamkommande barn: 8 Anvisade: 45 Ewa Larsson (KD) begär ajournering av sammanträdet. Sammanträdet ajourneras kl och återupptas kl Rickard Norberg (KD), Else Westerlund (C), Monica Gebart (C), Ewa Larsson (KD) och Gunder Lindgren (PA) föreslår socialnämnden fatta följande beslut: Att vidare bereda tillsammans med övriga kommunala huvudmän föra en dialog kring vad en utökning av avtalet skulle medföra för konsekvenser för respektive verksamheter, särskilt individ- och familjeomsorgen, grundskolan och gymnasieskolan, i scenariot att Vilhelmina kommun ökar mottagandet för ensamkommande flyktingbarn och i så fall ändra avtalet till 20 platser, 8 asyl och 12 PUT. Annika Wibrell (S), Ulf Hansson (S), Per Vedbring (S), Bengt Ivan Lidqvist (S), Göran Jonsson (S) och Marion Fjällström (V) föreslår socialnämnden fatta följande beslut: Att rekommendera Kommunstyrelsen att teckna ett avtal med Migrationsverket och Länsstyrelsen Västerbotten som ökar mottagandet av ensamkommande flyktingbarn till att omfatta 20 platser,

17 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 17 Sn 146 () Dnr 2014/ Avtal med Migrationsverket. varav 8 asylplatser och 12 PUT-platser. Sedan överläggningarna förklarats som avslutade konstaterar ordförande att det finns två förslag. Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att socialnämnden har bifallit Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag. att rekommendera Kommunstyrelsen att teckna ett avtal med Migrationsverket och Länsstyrelsen Västerbotten som ökar mottagandet av ensamkommande flyktingbarn till att omfatta 20 platser, varav 8 asylplatser och 12 PUT-platser. Rickard Norberg (KD), Else Westerlund (C), Monica Gebart (C), Ewa Larsson (KD) och Gunder Lindgren (PA) reserverar sig mot beslutet.

18 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 18 Roland Bång Socialnämnden Sn 147 Dnr 2014/ Tillsyn av serveringsställen. Sn Ewa Larsson (KD) framställer om att få ta upp frågan om alkoholtillsyn. Ordförande Annika Wibrell ställer frågan om ärendet får tas upp till behandling vid dagens sammanträde och ordförande finner att ärendet får läggas till dagordningen. att ärendet får läggas till dagordningen. Ewa Larsson tar upp frågan om personal utför tillsyn av verksamheter med serveringstillstånd för alkohol. Ordförande Annika Wibrell svarar på frågan. Under överläggningen föreslås att förvaltningschefen får i uppdrag att redovisa alkohol- och tobakstillsynsrapport till första socialnämnden att uppdra till förvaltningschefen att redovisa alkohol- och tobakstillsynsrapport till första socialnämnden 2015.

19 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 19 Ann Kristine Persson Sn 148 Dnr 2014/ Anmälan enligt Lex Maria. Sn Medicinskt ansvarig sjuksköterska Ann Kristine Persson har Lex Maria anmält en händelse till Inspektionen för vård och omsorg.

20 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 20 Roland Bång Socialnämnden Sn 149 Sn 100 Sn 51 Sn 22 Sn 237 Sn 212 Au 112 Au 90 Dnr 2013/ Redovisning av vårdtyngdsmätningar. Au Socialnämnden har , 161 beslutat att vårdtyngdsmätning sker kontinuerligt en gång per månad under året. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att notera att på grund av personalbrist har ingen vårdtyngdsmätning blivit gjord under sommaren. Au Det noteras att inga vårdtyngdsmätningar har inkommit till nämnden. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till förvaltningschefen att verkställa fattat beslut och redovisa till socialnämnden den 30 oktober Sn Förvaltningschef Roland Bång informerar om vårdtyngdsmätningarna. att notera informationen,

21 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 21 Sn 149 () Sn 100 () Sn 51 () Sn 22 () Sn 237 () Sn 212 () Dnr 2013/ Redovisning av vårdtyngdsmätningar. att november månads vårdtyngdsmätning redovisas till socialnämnden i december. Sn Medicinskt ansvarig sjuksköterska Ann Kristine Persson redovisar en förenklad vårdtyngdsmätning utförd under november månad avseende äldreboendena Saxnäs, Tallbacka och Åsbacka. Sn Förvaltningschefen föredrar ärendet. Då vårdtyngdsmätningar är ett viktigt verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet föreslår förvaltningschefen att en fördjupad vårdtyngdsmätning genomförs vid nämndens sammanträde i mars månad. Analysen och slutsatserna av denna vårdtyngdsmätning ska vidare användas som ett av underlagen för den översyn av boendeformer som för närvarande sker. att notera informationen, att uppdra till förvaltningen att genomföra en fördjupad vårdtyngdsmätning och återredovisa denna vid nämndens sammanträde

22 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 22 Sn 149 () Sn 100 () Sn 51 () Dnr 2013/ Redovisning av vårdtyngdsmätningar. Sn Medicinskt ansvarig sjuksköterska Ann Kristine Persson redovisar en fördjupad vårdtyngdsmätning avseende äldreboendena Saxnäs, Tallbacka, Åsbacka och Strandbacka. Sn Till följd av oförutsedda händelser kan inte beslutad vårdtyngdsmätning föredras. att ärendet utgår på grund av oförutsedda händelser. Sn Vid sammanträdet överlämnas förenklade vårdtyngdsmätningar daterade och avseende äldreboendena Saxnäs, Tallbacka, Åsbacka och Strandbacka samt områdeschefernas kommentarer till den senaste mätningen. Det noteras att Tallbacka och Strandbackas mätningar utfördes den 1 november Under överläggningen framförs önskemål om redovisning av tillbud och Lex Sarah anmälningar.

23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 23 Sn 149 () Dnr 2013/ Redovisning av vårdtyngdsmätningar. att uppdra till förvaltningschefen att komplettera vårdtyngdsmätningen med en redovisning av tillbud och Lex Sarah anmälningar 2014, att redovisa ärendet till första socialnämnden 2015.

24 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 24 Roland Bång Socialnämnden Sn 150 Au 148 Au 116 Au 81 Dnr 2014/ Serviceavtal förenklad biståndsbedömning. Au Utredning om servicetjänster utan behovsprövning eller hemtjänst med förenklad biståndsprövning redovisas. Det har bland annat genom befogenhetslagen 2009:47 öppnats möjlighet för kommunerna att erbjuda och sälja viss hemtjänst till äldre personer över 67 år. Lagen innebär endast en befogenhet för kommunen att tillhandahålla servicetjänster, men medger ingen rättighet för äldre att få sådana tjänster. Det är kommunen som beslutar om och i så fall vilka servicetjänster som ska erbjudas, i vilken utsträckning, vilken åldersgrupp (67 år eller äldre) som ska omfattas samt vilken avgift som ska tas ut. Lagen innebär också skyldighet till normal biståndshandläggning om individen hellre vill det. Exempel på hur förenklad biståndsprövning kan utföras: En modell kan vara att den enskilde individen vänder sig direkt till hemtjänsten och tillsammans med områdeschef går igenom sitt behov och tillgång till egna resurser. En annan modell kan vara att biståndshandläggarna både utför förenklad biståndsprövning och sedvanlig sådan. Den modellen finner man inte vara lämplig eftersom det för den enskilde fortfarande blir fler instanser, först biståndshandläggare och sedan verkställare. Ett skäl med förenklad biståndsprövning är att förenkla i alla led och inte bara i beslutsprocessen.

25 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 25 Sn 150 () Au 148 () Au 116 () Au 81 () Dnr 2014/ Serviceavtal förenklad biståndsbedömning. Förvaltningschef Roland Bång och utredningssekreterare Stefan Strindholm föreslår att socialnämnden beslutar att införa hemtjänst med förenklad biståndsprövning och uppdra till förvaltningen att lämna förslag till nya Riktlinjer för insatser inom äldre- och handikappomsorgen enligt socialtjänstlagen i Vilhelmina kommun. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att notera informationen, att uppdra till förvaltningschefen att bereda ärendet vidare med återrapportering till arbetsutskottet i augusti Au Förvaltningschef Roland Bång meddelar att ingen beredning av ärendet skett under sommaren. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till förvaltningschefen att bereda ärendet vidare med återrapportering till arbetsutskottet i oktober Au Förvaltningschef Roland Bång lämnar lägesrapport om det pågående utredningsarbetet.

26 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 26 Sn 150 () Au 148 () Dnr 2014/ Serviceavtal förenklad biståndsbedömning. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att notera informationen, att återrapportera aktuellt läge till socialnämnden. Sn Utredningssekreterare Stefan Strindholm lämnar information om ärendet. Vidare upptogs frågan om avgiftsnivån i nuvarande taxor inom äldreoch LSS-omsorgen. att notera informationen, att återrapportera aktuellt läge och ta fram förslag på serviceavtal till första nämnden 2015, att uppdra till förvaltningschefen att se över och ta fram förslag på nytt avgiftssystem.

27 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 27 Roland Bång Socialnämnden Sn 151 Sn 82 Sn 50 Sn 21 Au 27 Sn 211 Dnr 2013/ Redovisning av arbetstidsmodellen tvättstugescheman. Sn Socialnämnden beslöt , 114, att uppdra till förvaltningschefen att göra en uppföljning och redovisning av hur tvättstugemodellen fungerar, tidsåtgång och kontroll av schemaläggning kontra verksamhetens behov. Socialnämnden har beslutat att uppdraget ska redovisas till nästa socialnämnd. Socialnämnden har , 31, beslutat: att all verksamhet inom socialnämnden som går på schema ska ha 9 veckors schema, att alla ska ha samma schemabrytpunkt, att 11-timmars dygnsvila mellan arbetspass ska gälla. Förvaltningschef Roland Bång meddelar att en överläggning om scheman kommer att genomföras med fackförbundet Kommunal den 5 november att notera informationen och en återrapportering redovisas till första socialnämnd 2014, att återrapportering till första socialnämnd 2014 sker om hur socialnämndens beslut om 9 veckors schema och 11 timmars dygnsvila har genomförts inom socialnämndens verksamhetsområden.

28 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 28 Sn 151 () Sn 82 () Sn 50 () Sn 21 () Au 27 () Dnr 2013/ Redovisning av arbetstidsmodellen tvättstugescheman. Au Förvaltningschef Roland Bång redogör för situationen angående schemaläggningen. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att notera informationen, att föreslå socialnämnden att översyn av tvättstugemodellen utgår, att föreslå socialnämnden att frågan kring schemaläggning återförs till verksamhetsnivå, att föreslå socialnämnden att uppdra till förvaltningschefen att kontinuerligt redovisa pågående processer gällande schemafrågor och bemanningssituation. Sn Förvaltningschef Roland Bång redogör för situationen angående schemaläggningen. Under överläggningen upptas frågan om översyn av tvättstugemodellen. Det noteras att förvaltningen kommer att bereda ärendet till nämndens nästa sammanträde. Ordförande Annika Wibrell föreslår att andra att-satsen i arbetsutskottets beslut stryks.

29 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 29 Sn 151 () Sn 82 () Sn 50 () Sn 21 () Dnr 2013/ Redovisning av arbetstidsmodellen tvättstugescheman. att notera informationen, att frågan kring schemaläggning återförs till verksamhetsnivå, att uppdra till förvaltningschefen att kontinuerligt redovisa pågående processer gällande schemafrågor och bemanningssituation. Sn Förvaltningschef Roland Bång informerar om bemanningssituationen och vikariehanteringen. att notera informationen, att återrapportera ärendet till nästa socialnämnd. Sn Personalchef Gunnel Karlsson och förvaltningschef Roland Bång informerar om bemanningsenheten. Det noteras att verksamhetens riktlinjer behöver förtydligas. att notera informationen,

30 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 30 Sn 151 () Sn 82 () Dnr 2013/ Redovisning av arbetstidsmodellen tvättstugescheman. att återrapportera ärendet till socialnämnden i november Sn Utredningssekreterare Stefan Strindholm lämnar information om schemaläggningen. En diskussion upptogs om arbetstidsmodeller. Ewa Larsson (KD) föreslår att frågan redovisas till nästa nämnd på grund av att ärendet inte kunnat redovisas fullt ut. att notera informationen, att frågan redovisas till nästa nämnd på grund av att ärendet inte kunnat redovisas fullt ut.

31 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 31 Arbetsutskottet Sn 103 Au 82 Sn 80 Au 63 Sn 52 Sn 23 Sn 152 Au 28 Au 149 Sn 236 Sn 129 Au 133 Au 117 Sn 214 Dnr 2013/ Översyn av samtliga boendeformer inom socialnämndens verksamhetsområden. Sn Socialnämnden har , 154, bl a beslutat att uppdra till förvaltningschefen att se över samtliga boendeformer inom socialnämndens verksamhetsområden. Förvaltningschefen föredrar ärendet och lämnar information om pågående översynsarbete. Utredningen kan hitintills konstatera att sambanden mellan hur boendeformerna inom socialnämndens verksamheter ska kunna ordnas i syfte att vidareutveckla verksamheterna, ytterst är beroende av den pågående processen kring en gemensam vårdavdelning på Åsbacka i samarbete med Västerbottens läns landsting. Förvaltningschefen lämnar en redogörelse för dessa samband och redovisar hur utredningsarbetet är planerat. Ledamot Else Westerlund begär ajournering av sammanträdet för överläggningar med partigruppen och Politiskt Alternativ. Sammanträdet ajourneras kl och återupptas kl att notera informationen, att uppdra till förvaltningschefen att återrapportera pågående beredning till socialnämnden i december 2013.

32 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 32 Au 117 () Sn 103 () Au 82 () Sn 80 () Au 63 () Sn 52 () Sn 23 () Sn 152 () Au 28 () Au 149 () Sn 236 () Sn 129 () Au 133 () Dnr 2013/ Översyn av samtliga boendeformer inom socialnämndens verksamhetsområden. Au Förvaltningschef Roland Bång redovisar ett utkast till utveckling och kvalitetshöjning av demensvården. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Sn Förvaltningschef Roland Bång redovisar i skrivelse den 2 december 2013 beredningen av ärendet. Under överläggningen föreslås att ordförande och vice ordförande får i uppdrag att avge utredningsdirektiv. Underlaget i ärendet skickades ut den 2 december Ledamöterna Else Westerlund, C, Katharina Hahlin, M, Ewa Larsson, KD och Gunder Lindgren, PA, lämnar följande reservation: När långtgående beslut skall föreläggas socialnämnden skall handlingar skickas ut i god tid för att ledamöterna skall ha tid att sätta sig in i ärendena. Detta för att hänsyn kan tas ur brukarsynpunkt. Reservationen gäller förfaringssättet vad gäller utskick av handlingar till nämndens ledamöter.

33 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 33 Sn 129 () Au 117 () Sn 103 () Au 82 () Sn 80 () Au 63 () Sn 52 () Sn 23 () Sn 152 () Au 28 () Au 149 () Sn 236 () Dnr 2013/ Översyn av samtliga boendeformer inom socialnämndens verksamhetsområden. att uppdra till nämndens ordförande och vice ordförande att tillsammans med förvaltningschefen ange direktiv för föreliggande utredning. Au Förvaltningschefen föredrar ärendet och lämnar information om pågående process angående översynen av boendeformerna. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Sn Förvaltningschef Roland Bång informerar om genomförandet av boendeöversynen. En redogörelse lämnas angående organisation och arbetsgrupper. att notera informationen, att återrapportera ärendet till nästa socialnämnd.

34 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 34 Sn 152 () Au 149 () Sn 129 () Au 117 () Sn 103 () Au 82 () Sn 80 () Au 63 () Sn 52 () Dnr 2013/ Översyn av samtliga boendeformer inom socialnämndens verksamhetsområden. Sn Förvaltningschef Roland Bång meddelar att arbetsgruppernas översynsarbete fortgår. De fyra grupperna - Demens, HVB, Hemtjänst och Hemsjukvård - leds av medicinskt ansvarig sjuksköterska Ann Kristine Persson. att notera informationen, att bjuda in utredningsansvariga tjänstemän till nästa socialnämnd. Au Förvaltningschef Roland Bång redovisar tankar utifrån den samlade utredningen hittills. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Sn Förvaltningschef Roland Bång redovisar i bildspel aktuellt läge i den pågående utredningen.

35 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 35 Sn 152 () Au 149 () Sn 129 () Au 117 () Sn 103 () Au 82 () Sn 80 () Dnr 2013/ Översyn av samtliga boendeformer inom socialnämndens verksamhetsområden. Förslag till fortsatt inriktning på utredningen av boendeöversynen: Steg 1. En avdelning på Strandbacka särskilda boende avvecklas och de boende erbjuds plats på annan avdelning på Strandbacka samt eventuellt (vid behov) på annat boende. Samordning av resurser med gemensamma vårdavdelningen sker. Steg 2. Åsbacka särskilda boende ställs över tid om till demensvård samt vård- och omsorg av de mest sjuka äldre (totalt ca 40 platser). Tallbacka särskilda boende utökar antalet platser för demensvård (till ca 16 st av totalt ca 52 platser). Totalt skulle ca 56 platser för dementa äldre och de mest sjuka äldre kunna iordningställas på tätorten. Hemtjänst, Hemsjukvård, Paramedicin och Handläggarenheten förläggs till nuvarande AVA så snart lokalen friställs av VLL (1/9). Perspektiven vidgas i fortsatt utredning vad vi fyller ett tomt våningsplan på Strandbacka med. Utreda förutsättningarna för någon form av trygghetsboende på tätorten? Socialdemokraterna föreslår: Steg 1. En avdelning på Strandbacka särskilda boende avvecklas och de boende erbjuds plats på annan avdelning på Strandbacka samt eventuellt (vid behov) på annat boende. Samordning av resurser med gemensamma vårdavdelningen sker.

36 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 36 Sn 152 () Au 149 () Sn 129 () Au 117 () Sn 103 () Au 82 () Sn 80 () Dnr 2013/ Översyn av samtliga boendeformer inom socialnämndens verksamhetsområden. Steg 2. Åsbacka särskilda boende ställs över tid om till demensvård samt vård- och omsorg av de mest sjuka äldre (totalt ca 40 platser). Tallbacka särskilda boende utökar antalet platser för demensvård (till ca 16 st av totalt ca 52 platser). Totalt skulle ca 56 platser för dementa äldre och de mest sjuka äldre kunna iordningställas på tätorten. att uppdra till förvaltningschefen att göra en risk- och konsekvensanalys ur brukarperspektiv, att process och tidplan för genomförande av omställningen Åsbacka görs, att redovisa till socialnämnden i juni 2014, att förvaltningen redovisar konsekvenserna av process och tidplan, Ledamot Gunder Lindgren begär ajournering av sammanträdet för överläggningar med Alliansen. Sammanträdet ajourneras kl och återupptas kl Steg 1. En avdelning på Strandbacka särskilda boende avvecklas och de boende erbjuds plats på annan avdelning på Strandbacka samt eventuellt (vid behov) på annat boende. Samordning av resurser med gemensamma vårdavdelningen sker. Steg 2. Åsbacka särskilda boende ställs över tid om till demensvård samt vård- och omsorg av de mest sjuka äldre (totalt ca 40 platser). Tallbacka särskilda boende utökar antalet platser för demensvård (till ca 16 st av totalt ca 52 platser). Totalt skulle ca 56 platser för dementa äldre och de mest sjuka äldre kunna iordningställas på tätorten.

37 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 37 Sn 152 () Au 149 () Sn 129 () Au 117 () Sn 103 () Au 82 () Sn 80 () Dnr 2013/ Översyn av samtliga boendeformer inom socialnämndens verksamhetsområden. att uppdra till förvaltningschefen att göra en risk- och konsekvensanalys ur brukarperspektiv, att process och tidplan för genomförande av omställningen Åsbacka görs, att redovisa till socialnämnden i juni 2014, att förvaltningen redovisar konsekvenserna av process och tidplan, Au Förvaltningen informerar om det fortsatta utredningsarbetet. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Sn Socialchef Roland Bång redovisar sammanställning som bygger på den modell förvaltningen beslutat att använda för den fortsatta utredningen. Förvaltningen väljer att projektsätta fortsatt utredning enligt den s k LFA-metoden (The Logical Framework Approach), vilken är den modell för framarbetandet av projektunderlag till Europeiska socialfonden som Region 8 tagit sig för att använda.

38 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 38 Sn 152 () Au 149 () Sn 129 () Au 117 () Sn 103 () Dnr 2013/ Översyn av samtliga boendeformer inom socialnämndens verksamhetsområden. Metoden förutsätter bl a tillsättandet av projektgrupper för olika delmål och aktiviteter, och att projektdokumentationen sker fortlöpande. I de delar av utredningsuppdraget där förvaltningen har att genomföra nämndens beslut, har projektgrupper konstituerats och riskbedömningar genomförts. Bland annat finns representant från Demensföreningen med i projektgruppen. I de delar av boendeöversynen där socialnämnden ännu inte har fattat formella beslut, har det konkreta processarbetet ännu inte påbörjats. Redovisningen innehåller de delar som förvaltningen menar svarar mot nämndens beslut ( 80). Förvaltningschef Roland Bång och utredningssekreterare Stefan Strindholm redogör för ärendet. Ordförande Annika Wibrell begär ajournering av sammanträdet för överläggningar med partigruppen. Sammanträdet ajourneras kl och återupptas kl Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Politiskt Alternativ föreslår: att socialnämnden beslutar att verkställa avvecklingen av en avdelning vid Strandbacka för att utveckla för en bättre demensvård inom kommunen, att förvaltningen fortsätter arbeta vidare i den inriktningen nämnden beslutade den 7 maj 2014, 80, att återrapportera ärendet till nästa socialnämnd.

39 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 39 Sn 152 () Au 149 () Sn 129 () Au 117 () Sn 103 () Dnr 2013/ Översyn av samtliga boendeformer inom socialnämndens verksamhetsområden. Alliansen föreslår: att avveckla 1 avdelning på Strandbacka för att vidareutveckla för en bättre demensvård inom kommunen, att fortsätta jobba på processen att utveckla Åsbacka och Tallbacka. att återrapportera ärendet till nästa socialnämnd. Sedan överläggningarna förklarats som avslutade konstaterar ordförande att det finns två förslag avseende andra att-satsen. Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att socialnämnden har bifallit Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Politiskt Alternativs förslag. att socialnämnden beslutar att verkställa avvecklingen av en avdelning vid Strandbacka för att utveckla för en bättre demensvård inom kommunen, att förvaltningen fortsätter arbeta vidare i den inriktningen nämnden beslutade den 7 maj 2014, 80, att återrapportera ärendet till nästa socialnämnd. Katharina Hahlin, Ewa Larsson och Else Westerlund reserverar sig mot andra att-satsen i beslutet till förmån för det egna förslaget.

40 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 40 Sn 152 () Au 149 () Sn 129 () Au 117 () Dnr 2013/ Översyn av samtliga boendeformer inom socialnämndens verksamhetsområden. Au Förvaltningschef Roland Bång och utredningssekreterare Stefan Strindholm redogör för läget i arbetsgrupperna för demensboende och LSS 9.8 boende. Vad gäller demensgruppen försöker den arbeta fram ett förslag till nästa gång socialnämnden sammanträder. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Sn Utredningssekreterare Stefan Strindholm har överlämnat en skrivelse avseende projektarbetet med demensboende. Nämnden tar del av den aktuella lägesbeskrivningen. Inom ram för nämndens strategiska inriktningsbeslut och projektets delmål har aktiviteter och processer inletts för att förverkliga den övergripande målbilden. En avdelning på Strandbacka kommer att vara tömd på boende inom ett par veckors tid. På Åsbacka pågår en omställning till demensboende, bland annat genom att brukare med demensdiagnos placeras på boendet. Nämnden informeras vidare om det aktuella läget vad gäller antalet inkomna ansökningar för plats i särskilt boende, samt situationen gällande det nuvarande behovet av korttidsplatser.

41 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 41 Sn 152 () Au 149 () Sn 129 () Dnr 2013/ Översyn av samtliga boendeformer inom socialnämndens verksamhetsområden. Detta behov har ökat i omfattande grad under sommaren, och konsekvensen av uppstarten av den gemensamma vårdavdelningen i början av oktober har kommit att medföra ett akut behov av korttidsplatser. Förvaltningen redogör för några tänkbara alternativ att tillfälligt kunna lösa denna akuta situation. Socialdemokraterna, Politiskt Alternativ, Moderaterna och Centerpartiet föreslår att det akuta läget åtgärdas med tillfälliga korttidsplatser på Morkulla, Strandbacka. Ewa Larsson (KD) föreslår att det akuta läget åtgärdas med tillfälliga korttidsplatser vid AVA. Sedan överläggningarna förklarats som avslutade konstaterar ordförande att det finns två förslag. Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att socialnämnden har bifallit Socialdemokraternas, Politiskt Alternativs, Moderaternas och Centerpartiets förslag. att uppdra till förvaltningschefen att skyndsamt utreda och fastslå att akuta läget åtgärdas med tillfälliga korttidsplatser på Morkulla, Strandbacka.

42 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 42 Sn 152 () Au 149 () Dnr 2013/ Översyn av samtliga boendeformer inom socialnämndens verksamhetsområden. Au Förvaltningschef Roland Bång informerar bl a om det akuta behovet av korttidsplatser och lösningen på den uppkomna situationen. Avvecklingen av en avdelning i Strandbacka är genomfört och utredningsarbetet fortsätter för LSS 9:8 boende. Vidare har planeringen påbörjats beträffande placering av brukare med demensdiagnos i Åsbacka. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att notera informationen, att redovisa ärendet till socialnämnden. Sn Utredningssekreterare Stefan Strindholm informerar bl a om Åsbackas utemiljö, utredningen om LSS 9:8 boende, behovet av korttidsplatser och blandboende i särskilt boende.

43 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 43 Roland Bång Arbetsutskottet Sn 153 Dnr 2014/ Trygghetsboende i Vilhelmina kommun. Sn Ordförande Annika Wibrell föreslår att förvaltningschefen får i uppdrag att utreda möjligheten att starta ett trygghetsboende och lokaliseringen av detta samt att ärendet återrapporteras till arbetsutskottet i januari att uppdra till förvaltningschefen att utreda möjligheten att starta trygghetsboende och lokaliseringen av detta, att ärendet återrapporteras till arbetsutskottet i januari 2015.

44 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 44 Arbetsutskottet Sn 235 Au 118 Au 132 Sn 104 Sn 215 Au 83 Sn 184 Sn 81 Au 91 Au 64 Sn 132 Sn 53 Sn 109 Au 46 Sn 154 Sn 98 Sn 24 Au 150 Sn 63 Au 29 Sn 130 Sn 15 Dnr 2013/ Inrättande av gemensam vårdavdelning i Vilhelmina. Sn Vilhelmina kommun och Västerbottens läns landsting har startat ett projekt som undersöker möjligheterna att skapa en gemensam vårdavdelning och familjecentral. En styr- och arbetsgrupp har bildats med representanter från kommunen och landstinget. Det har utarbetats sammanlagt 3 alternativ till ombyggnad och omdisposition av lokaler i Åsbacka/Sjukstugan. Ordförande Annika Wibrell föreslår: att anta förslag 1 med platser gemensam vårdavdelning, att familjecentral inrättas i samma byggnad enligt förslag, att återrapportering redovisas till arbetsutskottet den 13 mars och socialnämnden den 11 april att anta förslag 1 med platser gemensam vårdavdelning, att familjecentral inrättas i samma byggnad enligt förslag, att återrapportering redovisas till arbetsutskottet den 13 mars och socialnämnden den 11 april 2013.

45 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 45 Au 29 () Sn 130 () Sn 235 () Au 118 () Au 132 () Sn 104 () Sn 215 () Au 83 () Sn 184 () Sn 81 () Au 91 () Au 64 () Sn 132 () Sn 53 () Sn 109 () Au 46 () Sn 154 () Sn 98 () Sn 24 () Au 150 () Sn 63 () Dnr 2013/ Inrättande av gemensam vårdavdelning i Vilhelmina. Sn Medicinskt ansvarig sjuksköterska Ann Kristine Persson informerar om pågående arbete med inrättande av glesbygdssjukhus. Sn Ordförande Annika Wibrell föreslår att ett extra sammanträde med socialnämnden hålls den 23 april 2013 för behandling av ärendet. att hänskjuta ärendet till ett extra sammanträde med socialnämnden den 23 april 2013, kl Sn Förvaltningens utredning om sammanhållen vårdavdelning akutsjukvård/ korttidsboende och familjecentral redovisas. Ledamot Bengt Ivan Lidqvist begär ajournering av sammanträdet för överläggningar med partigruppen. Sammanträdet ajourneras kl och återupptas kl

46 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 46 Au 46 () Sn 154 () Sn 24 () Au 150 () Au 29 () Sn 130 () Sn 235 () Au 118 () Au 132 () Sn 104 () Sn 215 () Au 83 () Sn 184 () Sn 81 () Au 91 () Au 64 () Sn 132 () Sn 53 () Sn 109 () Dnr 2013/ Inrättande av gemensam vårdavdelning i Vilhelmina. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet föreslår följande utredningsuppdrag: Vad kostar 8 platser för kommunen idag med befintlig organisation Vad kostar 8 platser i framtiden gemensamt med landstinget Hur skulle verksamheten fungera med uppdelning undersköterska kommunen och sjuksköterska landstinget, kostnadsfördelning att redovisa till socialnämnden den 7 maj 2013, att paragrafen omedelbart justeras. Ledamot Katharina Hahlin föreslår att landstingets kostnad för akutvårdsavdelningen redovisas. att ge förvaltningschefen följande utredningsuppdrag: Vad kostar 8 platser för kommunen idag med befintlig (personal) organisation Vad kostar 8 platser i framtiden, gemensamt med landstinget Hur skulle verksamheten fungera med uppdelning sjuksköterska landsting undersköterska kommunen En redovisning på landstingets faktiska kostnad för sin verksamhet idag, akutvårdsavdelning att redovisa till socialnämnden den 7 maj Paragrafen förklaras omedelbart justerad

47 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 47 Sn 53 () Au 46 () Sn 154 () Sn 24 () Au 150 () Au 29 () Sn 130 () Sn 235 () Au 118 () Au 132 () Sn 104 () Sn 215 () Au 83 () Sn 184 () Sn 81 () Au 91 () Au 64 () Sn 132 () Dnr 2013/ Inrättande av gemensam vårdavdelning i Vilhelmina. Sn Ekonomisk kalkyl i ärendet redovisas. Kommunens kostnad för en gemensam vårdavdelning beräknas till 4 589,7 tkr. Det blir en fördyring av personalkostnaden med 65 tkr i förhållande till beräknad kostnad för befintligt korttidsboende. I budgeten har en besparing av 5,88 tjänster i Åsbacka gjorts på grund av tidigare planerade förändringar av korttidsboendet. Denna åtgärd är fryst i avvaktan på beslut om gemensam vårdavdelning. Budgeterade medel uppgår till 750 tkr avseende 1,70 tjänst. Ordförande Annika Wibrell begär ajournering av sammanträdet för överläggningar med partigruppen. Sammanträdet ajourneras kl och återupptas kl Socialdemokraterna och Vänsterpartiet föreslår: att föreslå kommunfullmäktige att besluta inrätta en gemensam vårdavdelning med 8 platser vardera kommun/landsting, att begära tilläggsanslag för denna verksamhet med 3 839,7 tkr. Alliansen och Politiskt Alternativ föreslår: att lägga gemensam vårdavdelning på is tills kommunen har inrättat hemsjukvården. Sedan överläggningarna förklarats som avslutade konstaterar ordförande att det finns två förslag.

48 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 48 Sn 53 () Au 46 () Sn 154 () Sn 24 () Au 150 () Au 29 () Sn 130 () Sn 235 () Au 118 () Au 132 () Sn 104 () Sn 215 () Au 83 () Sn 184 () Sn 81 () Au 91 () Au 64 () Sn 132 () Dnr 2013/ Inrättande av gemensam vårdavdelning i Vilhelmina. Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att socialnämnden har bifallit Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag. att föreslå kommunfullmäktige att besluta inrätta en gemensam vårdavdelning med 8 platser vardera kommun/landsting, att begära tilläggsanslag för denna verksamhet med 3 839,7 tkr. Katharina Hahlin, Ewa Larsson, Else Westerlund och Gunder Lindgren reserverar sig mot beslutet. Au Kommunfullmäktige har , 39, beslutat att godkänna att en gemensam vårdavdelning med åtta platser vardera kommun/landsting inrättas under förutsättning att det sker inom socialnämndens budgetram samt att Västerbottens landsting beslutar om att inrätta en familjecentral i Vilhelmina. Socialnämnden har , 154 bl a beslutat: att uppdra till förvaltningschefen att till nästa socialnämnd komma med förslag till finansiering av inrättandet av gemensamma vårdavdelningen mellan landstinget/kommunen, att uppdra till förvaltningschefen att se över samtliga boendeformer inom socialnämndens verksamhetsområden.

49 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 49 Au 64 () Sn 53 () Au 46 () Sn 154 () Sn 24 () Au 150 () Au 29 () Sn 130 () Sn 235 () Au 118 () Au 132 () Sn 104 () Sn 215 () Au 83 () Sn 184 () Sn 81 () Au 91 () Dnr 2013/ Inrättande av gemensam vårdavdelning i Vilhelmina. Förvaltningschefen informerar om aktuellt läge i arbetet med den gemensamma vårdavdelningen. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att ärendet återupptas den 5 september. Sn Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Ann-Kristine Persson, närvarar och föredrar ärendet tillsammans med förvaltningschefen. Den konstituerade styrgruppen har erhållit en redovisning av det pågående arbetet i den gemensamma arbetsgruppen. Förutom att preliminär kostnadsbudget räknats fram har en omfattande översyn av de tilltänkta lokalerna genomförts. Vidare har ett annonseringsunderlag tagits fram inför rekryteringen av en verksamhetschef. Styrgruppen har beslutat föreslå respektive huvudman att ett intentionsavtal ska upprättas mellan parterna, i vilket man stadfäster sin mening och ambition att förverkliga ansatsen med en gemensam vårdavdelning. att notera informationen om pågående process, att uppdra till förvaltningschefen att ombesörja upprättandet av ett intentionsavtal mellan huvudmännen,

50 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 50 Sn 81 () Au 64 () Sn 53 () Au 46 () Sn 154 () Sn 24 () Au 150 () Au 29 () Sn 130 () Sn 235 () Au 118 () Au 132 () Sn 104 () Sn 215 () Au 83 () Sn 184 () Dnr 2013/ Inrättande av gemensam vårdavdelning i Vilhelmina. att återredovisa ärendet till socialnämnden i december 2013, att notera att finansieringsfrågan avseende gemensam vårdavdelning hanteras inom ärendet Sn Förvaltningschefen och utredningssekreteraren föredrar gemensamt ärendet. En redovisning lämnas i hur arbetet fortskrider med att planera för införandet av gemensam vårdavdelning i Vilhelmina i samarbete med Västerbottens läns landsting. Vidare lämnas en redogörelse i form av en s.k. uppdragsmatris för hur de olika delprocesserna och aktiviteterna är ansvarsuppdelade på olika befattningshavare i socialförvaltningens ledningsgrupp. att notera informationen, att uppdra till förvaltningschefen att vid socialnämndens sammanträde i december presentera en plan för genomförandet av den gemensamma vårdavdelningen. Au Förvaltningschef Roland Bång och utredningssekreterare Stefan Strindholm informerar bl a om ombyggnation av lokalerna och samarbetet med landstinget samt pågående rekrytering av verksamhetschef.

51 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 51 Sn 104 () Au 83 () Sn 81 () Au 64 () Sn 53 () Au 46 () Sn 154 () Sn 24 () Au 150 () Au 29 () Sn 130 () Sn 235 () Au 118 () Au 132 () Dnr 2013/ Inrättande av gemensam vårdavdelning i Vilhelmina. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Sn Förvaltningschef Roland Bång lämnar lägesrapport om den gemensamma vårdavdelningen. Förutsättningarna för ombyggnaden av Gläntans lokaler till vårdavdelning redovisas. Avdelningen planeras innehålla flerbäddssalar. Under överläggningen diskuterades planerad lokalutformning med flerbäddssalar i jämförelse med ritningsförslaget som visar enkelrum. Det noteras att kommunfullmäktiges beslut avser platser. att notera informationen, att kvarstå med tidigare planering. Au Förvaltningschef Roland Bång och utredningssekreterare Stefan Strindholm informerar bl a om att ombyggnationen av lokalerna i Åsbacka har påbörjats.

52 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 52 Sn 130 () Au 118 () Sn 104 () Au 83 () Sn 81 () Au 64 () Sn 53 () Au 46 () Sn 154 () Sn 24 () Au 150 () Au 29 () Dnr 2013/ Inrättande av gemensam vårdavdelning i Vilhelmina. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Sn Förvaltningschef Roland Bång och utredningssekreterare Stefan Strindholm informerar bl a om att ombyggnationen snart är färdigställd. Vidare pågår rekrytering av avdelningschef. Verksamheten beräknas starta den 1 september Au Förvaltningschef Roland Bång lämnar information om det fortsatta planeringsarbetet. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

53 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 53 Sn 154 () Au 150 () Sn 130 () Au 118 () Sn 104 () Au 83 () Sn 81 () Au 64 () Sn 53 () Dnr 2013/ Inrättande av gemensam vårdavdelning i Vilhelmina. Sn Förvaltningschef Roland Bång meddelar att Ann Marie Granewald har anställts som avdelningschef för den gemensamma vårdavdelningen med ett förordnande på 1,5 år. Vidare har en bemanningsplan framtagits för avdelningen. att notera informationen, att återrapportera ärendet till nästa socialnämnd. Au Förvaltningschef Roland Bång informerar om aktuellt läge i utredningen om den gemensamma vårdavdelningen. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Sn Förvaltningschef Roland Bång informerar om nuläget angående den gemensamma vårdavdelningen.

54 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 54 Sn 154 () Au 150 () Sn 130 () Au 118 () Sn 104 () Au 83 () Sn 81 () Dnr 2013/ Inrättande av gemensam vårdavdelning i Vilhelmina. att notera informationen, att återrapportera ärendet med ekonomisk redovisning till socialnämnden i juni Au Förvaltningschef Roland Bång lämnar lägesrapport i ärendet. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Sn Av utkast till verksamhetsplan/budget framgår bl a att den gemensamma vårdavdelningen på Åsbacka, med 8 platser för korttidsboende och 8 akutvårdsplatser, är kostnadsberäknad dels utifrån principen att vissa kostnader ska delas lika mellan kommunen och landstinget, dels att varje huvudman ska bära sina egna beräknade initiala kostnader. Denna kostnadsfördelning kommer att regleras genom upprättat avtal. Bemanningsplanen för den gemensamma vårdavdelningen omfattar 18 helårsanställningar, varav 11,9 tjänster som undersköterska och 6,1 tjänst sjuksköterska.

55 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 55 Sn 154 () Au 150 () Sn 130 () Au 118 () Sn 104 () Dnr 2013/ Inrättande av gemensam vårdavdelning i Vilhelmina. Totalt beräknas personalkostnaderna uppgå till tkr. I budgetplanen för medicinsk enhet har personalbudgeten förstärkts för att klara sjuksköterskeresursen enligt bemanningsplan. att notera informationen, att återrapportera ärendet till socialnämnden i september Au Förvaltningschef Roland Bång föredrar ärendet och lämnar information om avtal, verksamhetsplanering, rekrytering av sjuksköterskor samt den rådande akuta bristen på nattsjuksköterskor. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Sn Förvaltningschef Roland Bång redovisar disponeringen av lokalutrymmena samt kostnadskalkyl. Den 3 oktober 2014 öppnas den gemensamma vårdavdelning.

Ulf Hansson, 32, del av 33 exkl. beslut, 35-48, 50-52 Annika Wibrell, ordf. Bengt Ivan Lidqvist Gunnar Olofsson

Ulf Hansson, 32, del av 33 exkl. beslut, 35-48, 50-52 Annika Wibrell, ordf. Bengt Ivan Lidqvist Gunnar Olofsson VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(61) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdagen den 19 mars 2014, kl. 08.00 08.15, 08.30 15.30, 15.35 16.30. Beslutande Eva Norman Katharina Hahlin Tony Mannelqvist, 32-33,

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(73) Socialnämnden Göran Jonsson Marion Fjällström

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(73) Socialnämnden Göran Jonsson Marion Fjällström VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(73) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdagen den 4 februari 2015, kl. 08.00 14.42, 14.45 16.40. Beslutande Annika Wibrell, ordf. Rickard Norberg Ulf Hansson, 1-3, del

Läs mer

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdagen den 19 februari 2014, kl. 08.00 14.30, 14.50 16.50.

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdagen den 19 februari 2014, kl. 08.00 14.30, 14.50 16.50. VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(77) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdagen den 19 februari 2014, kl. 08.00 14.30, 14.50 16.50. Beslutande Magnus Johansson Katharina Hahlin, 1 26, Tony Mannelqvist

Läs mer

Inger Danvind Roland Bång Marianne Persson Stefan Strindholm, 111, Susanna Rolfsdotter, Helena Olsson, 120.

Inger Danvind Roland Bång Marianne Persson Stefan Strindholm, 111, Susanna Rolfsdotter, Helena Olsson, 120. VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(74) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdagen den 17 september 2014, kl. 08.00 08.05, 09.45-16.20. Beslutande Eva Norman, 110, 113-139 Katharina Hahlin Kristina Norman

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(38) Socialnämnden 2015-06-11

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(38) Socialnämnden 2015-06-11 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(38) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, torsdagen den 11 juni 2015, kl. 08.00 14.30. Beslutande Annika Wibrell, ordf. Rickard Norberg Ulf Hansson Else Westerlund Per Vedbring

Läs mer

Eva Norman, , Katharina Hahlin

Eva Norman, , Katharina Hahlin VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(70) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdagen den 4 december 2013, kl. 08.00 11.25, 11.35-16.50. Beslutande Eva Norman, 222-223, 225-243 Katharina Hahlin Tony Mannelqvist

Läs mer

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(11) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 7 september 2011, kl. 15.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Annika Wibrell, ordf. Bengt Ivan Lidqvist Gunnar Olofsson

Annika Wibrell, ordf. Bengt Ivan Lidqvist Gunnar Olofsson VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(65) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdagen den 30 oktober 2013, kl. 08.00 08.40, 08.50 09.10, 09.20 15.55, 16.05 16.50. Beslutande Kent Roger Lindström Katharina Hahlin

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Socialnämnden 2015-09-17. Marion Fjällström. Rickard Norberg

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Socialnämnden 2015-09-17. Marion Fjällström. Rickard Norberg VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, torsdagen den 17 september 2015, kl. 08.00 16.10. Beslutande Annika Wibrell, ordf. Rickard Norberg Ulf Hansson Else Westerlund Per

Läs mer

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, tisdagen den 7 maj 2013, kl , , , , ,

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, tisdagen den 7 maj 2013, kl , , , , , VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(61) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 08.00 09.37, 09.45 13.52, 14.05 14.28, 14.40 15.30, 16.10 16.40, 16.45 16.50. Beslutande Max Fredriksson

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) 2014-10-01. Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11.

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) 2014-10-01. Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11. 1 (13) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11.20 Peter Johansson (M) ordf. Malin Sjölander (M) Tanja Pålsson (M) tjg.ers Marianne Båtman (M) Ronny Pettersson (S) tjg.ers

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Plats och tid Folkets Hus, Tisdagen den 26 april 2011, kl. 08.00-08.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed Gunilla

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot Sammanträdesdatum s. 1 (25) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.55 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande 143- del av 158, 159-164 Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Kultur- och utbildningsnämnden

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Kultur- och utbildningsnämnden VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Plats och tid Vilhelmina Folkets hus, rum 1, 2011-04-14 Kl 13.00-16.00 Beslutande Viveka Abramsson, Ordförande (S) Birgitta Ohlsson, (S) Joakim Sandqvist, (S) Bengt Göran

Läs mer

arbetsutskott 2013-06-04 59 2

arbetsutskott 2013-06-04 59 2 Sammanträdesdatum: Sida: 2013-06-04 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Snickaren, Kommunalkontoret, Skillingaryd 4 juni 2013 klockan 13.00 17.30 Beslutande Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD)

Läs mer

Josefine Petersson Lars Ottosson. Socialkontoret kl. Paragrafer. Eva-Mona Welther Stjernfeldt. Lars Svensson

Josefine Petersson Lars Ottosson. Socialkontoret kl. Paragrafer. Eva-Mona Welther Stjernfeldt. Lars Svensson 1 (9) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Karpen, kl. 14.00 15.40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Lars Svensson (S), ordförande Jenny Delén (M), 1:e vice ordf Lars Ottosson (PF), 2:e

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Socialnämnden 2011-02-15 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 18 Ekonomisk uppföljning socialnämndens verksamheter 19 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 20 Reglemente

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdagen 14 juni 2011 kl 08:30 11:30

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdagen 14 juni 2011 kl 08:30 11:30 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2011-06-14 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdagen 14 juni 2011 kl 08:30 11:30 Beslutande Kenneth Gustavsson (c) ordf Yvonne Simonsson (s) vice ordf Britt-Marie Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Skärfläckan/Betan, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-21:15 Inger Borgenberg (S),

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Transumt. Protokoll 1 (7) Socialnämnden. Nr 9. Tid: Torsdagen den 18 december 2014 kl. 18.00-20.00. Plats: Stadshuset Lidingö, lokal KS-salen, 3083

Transumt. Protokoll 1 (7) Socialnämnden. Nr 9. Tid: Torsdagen den 18 december 2014 kl. 18.00-20.00. Plats: Stadshuset Lidingö, lokal KS-salen, 3083 1 (7) Transumt Protokoll Socialnämnden Nr 9 Tid: Torsdagen den 18 december 2014 kl. 18.00-20.00 Plats: Stadshuset Lidingö, lokal KS-salen, 3083 Ledamöter: Amelie Tarschys Ingre (FP), ordförande Björn Engström

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Socialkontoret, kl.15.00-16.30

Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 2015-01-02 Plats och tid Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Lena Nilsson (S) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2007-06-20 Socialnämnden 2007-05-23 4 Socialnämndens arbetsutskott 2007-05-09 4 SN 62 SN 52 SNAU 51 Dnr 76.07 754 Försörjningsstöd till kommunplacerade flyktingar där deras uppehållstillstånd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdag Sida

Sammanträdesdag Sida 2014-01-29 Innehåll SN AU 1 Tillkommande ärenden... 2 SN AU 2 Revisionsrapport gällande granskning av samverkan mellan kommun och landsting avseende psykisk ohälsa bland barn och unga... 3 SN AU 3 Föregående

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2015.02.18 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.51 ande Övriga deltagande Fredrik Pettersson (S) Mikael Hernborg (S) Jan Sahlström (S) Ulf Genitz (C) Birgitta

Läs mer

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdagen den 12 december 2012, kl. 08.00 09.02, 09.13 15.50.

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdagen den 12 december 2012, kl. 08.00 09.02, 09.13 15.50. VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(80) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdagen den 12 december 2012, kl. 08.00 09.02, 09.13 15.50. Beslutande Eva Norman Kristina Norman, 166-195 Tony Mannelqvist Inger

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 59-60 Göran Lidström. Justerande... Gunilla Prång Helen Gavelin

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 59-60 Göran Lidström. Justerande... Gunilla Prång Helen Gavelin VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 24 september 2012, kl. 15.00-17.15 Beslutande K G Abramsson, ordf. Tony Mannelqvist Åke Nilsson Inga Jonsson Maria Kristoffersson

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Socialnämnden 2012.03.20 1

Socialnämnden 2012.03.20 1 Socialnämnden 2012.03.20 1 Plats och tid Sammanträdesrum Ladan, kommunhuset kl 13.30-17.20 ande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordf Lina Persson (S) Anders Palm-Lundin (S) tjg ers Håkan Karlsson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Plats och tid Förvaltningshuset, Tisdagen den 20 december 2005, kl. 13.00-15.10 Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Petersson Ewa Hed Anita Johansson Rickard Norberg Rune

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00 Socialnämnden 2014-09-09 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-09-09 kl. 8:30-11:00 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 11 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2006-12-06. Sammanträdestid 08.30-11.00

1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 11 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2006-12-06. Sammanträdestid 08.30-11.00 1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 11 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08.30-11.00 NÄRVARANDE Ledamöter Tjg ersättare Övr ersättare Jan Berge, ordf. (mp) Monica Hansson (c)

Läs mer

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189 Barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-12-14 1 Plats och tid Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 14 december 2009, kl 08.15-09.30 Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40 Beslutande

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare.

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare. 2010-09-23 Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Sölvesborg, Lageråssalen, torsdagen den 23 september 2010 kl 18.30-19.35 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Roine Olsson, ordförande, S Annelie Rosenqvist,

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Eva-Mona Welther Stjernfeldt, sekreterare. Elisabeth Holmer Viveca Dahlqvist. Socialkontoret kl Eva-Mona Welther Stjernfeldt

Eva-Mona Welther Stjernfeldt, sekreterare. Elisabeth Holmer Viveca Dahlqvist. Socialkontoret kl Eva-Mona Welther Stjernfeldt 1 (13) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 14.00 16.30 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf Catharina

Läs mer

Hans Forsberg (M) Kommunstyrelsens förvaltning

Hans Forsberg (M) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet, Stadshuset Klockan 10-12:00 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2008-11-11 1 (13) Plats och tid Kullingshemmet, Vårgårda, tisdagen den 11 november 2008, kl. 14.00-16.45 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Kenth Hulth (s), vice ordförande Margaretha

Läs mer

Protokoll för kommunstyrelsen

Protokoll för kommunstyrelsen 1(6) Protokoll för kommunstyrelsen Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär Datum och tid: 2014-01-14 Kl. 13.30 14.15 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2014-01-14 Kl. 15.00 Omedelbar

Läs mer

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare 1 KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 20:30 100-111 Plats och tid Paragrafer Anna Strand (C) Marie Raask (S) Lars Lewander (M) Adam Algotsson (M) Agne Eklund (FP) Hamza Demir (V) Marina Borneblad (MP) Karin

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2009-08-25 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 Beslutande Yvonne Simonsson (s) ordf Görsev Kaymaz (c) vice ordf Kerstin Sandqvist

Läs mer

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA Plats och tid: Förvaltningkontoret för omsorg och hälsa, Parkgatan 6, Alvesta klockan 13.15 16.15 Beslutande Helen Gustavsson (m) ordförande Kia Jonsson (m) Mia Gällring (kd) Lars Andersson (fp) Rose-Marie

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2009-05-27 2 SN 64 Dnr Muntlig information från FOU Välfärd Maria Nilsson, FOU-Välfärd informerade om ungdomars utanförskap i Kronobergs län. att lägga informationen till handlingarna. Socialnämnden

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2015-06-17 1(5) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 8.30 11.30 Beslutande Ledamöter Kent Lagrell, ordförande Jim Adolfsson (M), Claes Magnusson (M) Lena Hermansson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7)

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.55 Ajournering kl. 14.25-14.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Annika Johansson

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 14 1 Socialnämnden PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 14 1 Socialnämnden PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 14 1 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen, Rådhuset, Karlshamn kl 14:50 16:00. Deltagande (markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag VAGGERYDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämndens arbetsutskott 2004-04-15 1 (26) Plats och tid Nämndrummet Skilingehus 2004-04-15 kl. 14.00 16.45 Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Ohlsson

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup

Sammanträdesrum Önnerup Sammanträdesdatum s. 1 (6) Plats Sammanträdesrum Önnerup Tid Torsdagen den 2 februari 2012, kl. 08.30-10.25 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) Göran Tufvesson (M) Barbro Söderberg (S) Lena Forsberg (M)

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Folkets hus, Måndagen den 16 december 2013, kl. 09.00 09.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed Gunilla

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-08-27 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 9.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Ingvor Regnemer

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 16.30 Beslutande Lars Ottosson, (pf) ordförande Lina Löfberg, (m) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (s) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Marianne

Läs mer

Tekniska nämnden 2008-09-11 1

Tekniska nämnden 2008-09-11 1 Tekniska nämnden 2008-09-11 1 Plats och tid kl 13.00 15.35 Beslutande Ersättare Arne Dahlström, kd, ordf. Benny Petersson, s, 2:e vice ordf Gösta Hedin, m, tj gj som ers för Pär Palmgren, m Kristina Berglund,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-04-12 1(21) Plats och tid Sessionssalen Skillingehus Kl 14.00-16.00 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s) Övriga deltagare Laila Bradling,

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Måndagen den 24 oktober 2016 kl 16:00-18.00 ande Bengt Andersson (C), Ordförande Siw Malmsten (L), 1:e vice ordförande Susanne Johansson (S) Jan Hanna (S) Bengt Ferm (S) Eva Hallberg (V)

Läs mer

Socialnämnden Protokoll

Socialnämnden Protokoll Socialnämnden 203-04-7 Tid och plats Onsdagen den 7 april 203, Åsasalen, 3.00-4.30 Tjänstgörande Ledamöter Kurt Persson (KD), ordförande Karina Eliasson (S), vice ordförande Yvonne Takvam (KD) Jerry Borg

Läs mer

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M)

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (5) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, fredagen den 4 november 2011, klockan 09.00 10.00 Beslutande Görel Nilsson (S) ordförande, Kristin Fernerud

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Socialnämnden (13) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 9:00-12:15 Ajournering kl.

Socialnämnden (13) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 9:00-12:15 Ajournering kl. 1 (13) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2015-08-18 kl. 9:00-12:15 Ajournering kl. 11:10-11:40 Beslutande Tjänstgörande ersättare Anders Nilsson, ordförande Christer Olsson

Läs mer

Register till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll vid sammanträde den 20 mars 2013

Register till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll vid sammanträde den 20 mars 2013 REGION GOTLAND Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Register till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll vid sammanträde den 20 mars 2013 Ärenden: BUN au 27 Månadsrapport februari

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-09-24 1(9) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-17.50 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson (M)

Läs mer

Protokoll Sida 1 av 23

Protokoll Sida 1 av 23 Protokoll Sida 1 av 23 Plats och tid Polstjernan 9:00-11.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstemän Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Alf Söderlund (S) Elisabeth

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Socialnämnden. Plats och tid Oskarshamnsalen, kl. 09: , ajournering samt

PROTOKOLL Sida 1 Socialnämnden. Plats och tid Oskarshamnsalen, kl. 09: , ajournering samt PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Oskarshamnsalen, kl. 09:00 12.00, ajournering 9.40-10.00 samt 11.05-11.15. Beslutande Andreas Erlandsson (S), Ordförande Göte Pettersson (M) 1:e vice ordförande Lena Fyhr

Läs mer

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Monica Lantz Thomas Uppman Stefan Ohlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2016-08-24 1 Innehållsförteckning Ärende 81 Information om projekt arbetsglädje ger bra arbetsmiljö... 3 82 Månadsuppföljning juli... 4 83 Avgifter... 5 84 Budget 2017... 6 85 Informationsärenden... 8

Läs mer

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 ande: Övriga: Hans Sternbro (S), ordförande Bernt Westerhagen (C), ersättare för Anne-Marie Fröjdh

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 66 Godkännande av ärendelista... 82 67 Handlingsplan för det ANDT-förebyggande arbetet i Jönköpings län 2017-2021 - remiss... 83 68 Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för

Läs mer

Socialnämnden 2015-11-10 1 (13)

Socialnämnden 2015-11-10 1 (13) Socialnämnden 2015-11-10 1 (13) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2015-11-10 kl. 9:00-11:30 Ajournering kl. 9:50-10:30 Beslutande Anders Nilsson, ordförande Christer Olsson

Läs mer

Socialnämnden (11) Plats och tid: Miljökontoret,Orsa onsdagen den 21 november 2012, kl

Socialnämnden (11) Plats och tid: Miljökontoret,Orsa onsdagen den 21 november 2012, kl Socialnämnden 2012-11-21 1 (11) Plats och tid: Miljökontoret,Orsa onsdagen den 21 november 2012, kl 09.00 11.20 Beslutande: Övriga: Hans Sternbro (s), ordförande Anne-Marie Fröjdh (c) Inger Jones Eriksson

Läs mer

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl Barn- och utbildningsnämnden 12 maj 2015 1(8) Plats och tid: Ferlinrummet kl 9.00 11.10, mötet ajourneras kl 10.30-10.40. Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-08-25 1. 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-08-25 1. 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter Socialnämnden 2015-08-25 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 93 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Socialkontoret

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Socialkontoret SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.45 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Rickard Norberg

Göran Lidström, sekr. Rickard Norberg VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Vilhelmina folkets hus, torsdagen 16 juni 2011 15.00-18.45 Beslutande Åke Nilsson, ordf. Ewa Hed Gunilla Prång Mikael Österberg Inga Jonsson Mikael Danielsson

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer