Marion Fjällström beslut, Gunder Lindgren

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Marion Fjällström beslut, 152-160 Gunder Lindgren"

Transkript

1 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(69) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdagen den 5 november 2014, kl , Beslutande Annika Wibrell, ordf. Rickard Norberg Ulf Hansson Else Westerlund Per Vedbring Monica Gebart Bengt Ivan Lidqvist Ewa Larsson, , Göran Jonsson , del av 151 inkl. Marion Fjällström beslut, Gunder Lindgren Övriga deltagande Utses att justera Britt Mari Elvinesdotter Eriksson Petra Jonsson Maria Bäckström Barbro Johansson Kristina Norman Kaj Sund, , del av 149 exkl. beslut, , del av 155 inkl. beslut, Amanda Jonsson Michael Haglund Stefan Strindholm Marianne Persson Agneta Olofsson, 142 Lars Ekbäck, 143 Ann Kristine Persson, , Susanne Fjällner, Kommunal, Rickard Norberg Underskrift Sekreterare Marianne Persson Ordförande... Annika Wibrell Justerande... Rickard Norberg

2 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 2 _ BEVIS OM ANSLAG Socialnämndens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på socialförvaltningen, Vilhelmina Underskrift... Marianne Persson

3 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 3 Sn 140 Sammanträdets öppnande, formalia. Sn Ordförande Annika Wibrell öppnade sammanträdet och hälsade samtliga närvarande välkomna. Rickard Norberg utsågs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. Dagordningen godkändes med tillägg av 2 ärenden, 147, 153 samt att ärenden under punkterna 4, 7, 8 och 9 utgick.

4 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 4 Sn 141 Dnr 2014/ Presentation av nämndens ledamöter. Sn Socialnämndens omvalda och nyvalda ledamöter samt närvarande suppleanter presenteras.

5 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 5 Sn 142 Dnr 2014/ Information om arvodes- och ersättningsreglemente för Vilhelmina kommun. Sn Löneassistent Agneta Olofsson från personalavdelningen informerade om aktuella regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Vilhelmina kommun.

6 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 6 Roland Bång Sn 143 Arbetsutskottet Au 144 Sn 119 Au 111 Sn 95 Au 77 Sn 69 Au 58 Sn 40 Au 41 Dnr 2014/ Budget och ekonomisk uppföljning år Au Vid sammanträdet överlämnas redovisning av socialnämndens utfall januari - februari månad Socialnämndens totala budgetförbrukning under perioden uppgår till ,9 tkr. Utfallet motsvarande period år 2013 var ,7 tkr. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Sn Socialnämndens utfall januari - februari månad 2014 redovisas. Kommunstyrelsen har , 58, bl a beslutat att från nämnderna begära in vilka åtgärder som vidtagits för att hålla budget 2014 i balans samt att uppdragen redovisas till kommunstyrelsens sammanträde Förvaltningschef Roland Bång har i tidigare ärende ( 39) föredragit förutsättningar och läge avseende socialnämndens budget mars att notera informationen,

7 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 7 Sn 143 () Au 144 () Sn 119 () Au 111 () Sn 95 () Au 77 () Sn 69 () Au 58 () Sn 40 () Dnr 2014/ Budget och ekonomisk uppföljning år att godkänna redovisat förslag och överlämna det till kommunstyrelsen för redovisning den 1 april Au Kommunstyrelsen har , 73, bl a beslutat att uppmana nämnderna och kommunstyrelsens verksamheter till ekonomisk återhållsamhet. Förvaltningschefen och förvaltningsekonomen föredrar ärendet och redovisar nettokostnadsutfall i förhållande till budget för perioden janmars. Arbetsutskottet konstaterar efter föredragningen att budgetutrymmet år 2014 totalt sett är mycket begränsat för möjligheten till ambitions- och volymökningar i verksamheterna. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att notera informationen, att uppdra till förvaltningsledningen att noga följa kostnadsutvecklingen avseende personalkostnader samt övriga kostnader i verksamheterna, att uppdra till förvaltningsledningen att till nämndens sammanträde i maj redovisa en reviderad prognos för intäktsbudgeten för hela året.

8 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 8 Sn 143 () Au 144 () Sn 119 () Au 111 () Sn 95 () Au 77 () Sn 69 () Dnr 2014/ Budget och ekonomisk uppföljning år Sn Förvaltningschefen föredrar ärendet och redogör för uppföljningen och revideringen av nämndens intäktsbudget för 2014, ställd mot delårsbokslutet i april. Nämnden konstaterar efter föredragning att förutsättningarna för intäktsbudgeten har förändrats till följd av hanteringsordningen kring skatteväxlingen för Hemsjukvården, samt i och med en reviderad ersättningsmodell vad gäller bidrag för flyktingverksamhet. För socialnämndens budget betyder detta att kostnaderna för Hemsjukvården ska inarbetas i anslagen ram för 2014, samt att intäkterna i form av bidragsanslag från Migrationsverket beräknas öka. att notera informationen, att uppdra till förvaltningsledningen att återkomma med redovisning av utfall i de båda posterna i samband med nämndens delårsuppföljning i augusti. Au Förvaltningschef Roland Bång meddelar att ingen budgetuppföljning har tagits fram till dagens sammanträde. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

9 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 9 Sn 143 () Au 144 () Sn 119 () Au 111 () Sn 95 () Dnr 2014/ Budget och ekonomisk uppföljning år Sn Vid sammanträdet överlämnas socialnämndens budgetuppföljning januari - maj månad Jan-Maj Jan-Maj Differens Intäkter tkr tkr tkr Personalkostnader tkr tkr tkr Övriga kostnader tkr tkr tkr Nettokostnader tkr tkr tkr Socialnämnden konstaterar efter föredragning att personalkostnaderna följer plan. Skillnaden i kostnadsutfall förklaras av utökad verksamhet (Hemsjukvård, Trapphusboende och Immigrationsservice). De ökade intäkterna balanserar personalkostnadernas utveckling i Immigrationsservice. Socialnämnden konstaterar vidare att nya individ- och placeringsärenden medfört stora kostnadsökningar under perioden januari maj 2014.

10 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 10 Sn 143 () Au 144 () Sn 119 () Au 111 () Dnr 2014/ Budget och ekonomisk uppföljning år Au Förvaltningschef Roland Bång meddelar att ingen budgetuppföljning för utfall under sommarmånaderna har tagits fram till dagens sammanträde, till följd av att flera poster fortfarande saknas i redovisningen. Dessa poster kommer att inarbetas i den delårsrapport som är under framtagande. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Sn Förvaltningschefen föredrar ärendet. Socialnämnden konstaterar efter föredragning att utfall i förhållande till budget för augusti månad inarbetats i föreliggande delårsbokslut, och utfallet i sin helhet för perioden jan-aug redovisas i den upprättade delårsrapporten. Au Förvaltningsekonom Helena Olsson närvarar och redovisar det underlag som av kommunstyrelsen efterfrågats avseende justering av prognoser i samband med delårsbokslut i augusti.

11 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 11 Sn 143 () Au 144 () Dnr 2014/ Budget och ekonomisk uppföljning år Utfallet per den sista augusti föredras på så sätt att nettokostnadsutfallet redovisas, dels mot en prognos och dels mot en linjär framskrivning av utfallet på helår. Arbetsutskottet konstaterar efter föredragning att den justerade prognosen i augustibokslutet har hänsynstagit både konsekvenser av beslut fattade under sommaren avseende placeringsärenden samt konsekvenser av de tekniska förutsättningarna för hanteringen av budget och utfall avseende Immigrationsverksamheten. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Sn Ekonomichef Lars Ekbäck meddelar att det finns inga indikationer på att det prognostiserade resultatet för år 2014 kommer att avvika. En osäkerhetsfaktor finns beträffande utfallet för Immigrationsverksamheten. Lars Ekbäck redogör även för de remissvar avseende budget som inkommit och den fortsatta budgetprocessen. Riksdagen kommer att fatta beslut om budgetpropositionen 2015 i mitten av december vilket kan innebära en del förändringar. Vidare överlämnas förslag till budget- och strategiplan för Vilhelmina kommun från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Politisk oberoende under valsamverkan Positiva Vilhelmina. Majoritetens förslag kommer att gå vidare till kommunstyrelsen den 25 november 2014.

12 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 12 Sn 143 () Dnr 2014/ Budget och ekonomisk uppföljning år Ordförande Annika Wibrell föreslår: att uppdra till förvaltningschefen att ta fram förslag på åtgärder för budget 2015 i ram enligt förslag från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Politisk oberoende, att konsekvensbeskriva föreslagna åtgärder, att redovisning görs till ett extra arbetsutskott den 21 november att uppdra till förvaltningschefen att ta fram förslag på åtgärder för budget 2015 i ram enligt förslag från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Politisk oberoende, att konsekvensbeskriva föreslagna åtgärder, att redovisning görs till ett extra arbetsutskott den 21 november 2014.

13 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 13 Södra Lappmarkens Afasiförening Roland Bång Helena Olsson Sn 144 Au 145 Dnr 2014/ Ansökan om ekonomiskt stöd till verksamheten för Södra Lappmarkens Afasiförening. Au Södra Lappmarkens Afasiförening ansöker i skrivelse den 25 juni 2014 om ekonomiskt stöd med kronor för verksamheten ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden beslutar att i budgetarbetet för 2015 beakta denna ansökan i syfte att kunna bevilja Södra Lappmarkens Afasiförening sökt belopp, att kostnaden ska belasta LSS-omsorgen. Sn att i budgetarbetet för 2015 beakta denna ansökan i syfte att kunna bevilja Södra Lappmarkens Afasiförening sökt belopp, att kostnaden ska belasta LSS-omsorgen.

14 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 14 Roland Bång Helena Steen Sn 145 Au 147 Dnr 2014/ Tillsyn av Pettersbacke HVB. Au Inspektionen för vård och omsorg har den 2 september 2014 genomfört en oanmäld inspektion vid Pettersbacke HVB för ensamkommande barn. Inspektionen för vård och omsorg har beslutat att avsluta ärendet. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden beslutar att notera inspektionsrapporten, att avsluta ärendet. Sn att notera inspektionsrapporten, att avsluta ärendet.

15 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 15 Kommunstyrelsen Roland Bång Helena Steen Sn 146 Au 153 Dnr 2014/ Avtal med Migrationsverket. Au Förvaltningschefen föredrar ärendet och informerar om aktuellt läge rörande översynen och det eventuella nytecknandet av överenskommelsen mellan Vilhelmina kommun och Migrationsverket om anordnande av boende för såväl asylsökande ensamkommande barn som ensamkommande barn med uppehållstillstånd utan legal vårdnadshavare i Sverige. För närvarande är flyktingsituationen så pass omfattande till följd av det politiska läget i omvärlden, att såväl Migrationsverket som Länsstyrelserna med stöd i det reviderade lagrummet från 1 januari 2014 kommer att anvisa ett ökat mottagande till kommunerna. Förvaltningschefen redovisar olika synpunkter och perspektiv på hur Vilhelmina kommun skulle kunna ställa sig i förhållandet mellan den nuvarande volymen i gällande avtal och ett avtal som skulle medföra ett ökat mottagande. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att notera informationen, att uppdra till förvaltningen att genomföra en konsekvensutredning av ett ökat mottagande av ensamkommande flyktingbarn, att ärendet ska återredovisas vid socialnämndens sammanträde

16 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 16 Sn 146 () Dnr 2014/ Avtal med Migrationsverket. Sn Kommunstyrelsens arbetsutskott har , 268, beslutat att begära yttrande från Utbildningsnämnden och Socialnämnden om fördelningstalen skulle förändras enligt följande: Ensamkommande barn: 8 Anvisade: 45 Ewa Larsson (KD) begär ajournering av sammanträdet. Sammanträdet ajourneras kl och återupptas kl Rickard Norberg (KD), Else Westerlund (C), Monica Gebart (C), Ewa Larsson (KD) och Gunder Lindgren (PA) föreslår socialnämnden fatta följande beslut: Att vidare bereda tillsammans med övriga kommunala huvudmän föra en dialog kring vad en utökning av avtalet skulle medföra för konsekvenser för respektive verksamheter, särskilt individ- och familjeomsorgen, grundskolan och gymnasieskolan, i scenariot att Vilhelmina kommun ökar mottagandet för ensamkommande flyktingbarn och i så fall ändra avtalet till 20 platser, 8 asyl och 12 PUT. Annika Wibrell (S), Ulf Hansson (S), Per Vedbring (S), Bengt Ivan Lidqvist (S), Göran Jonsson (S) och Marion Fjällström (V) föreslår socialnämnden fatta följande beslut: Att rekommendera Kommunstyrelsen att teckna ett avtal med Migrationsverket och Länsstyrelsen Västerbotten som ökar mottagandet av ensamkommande flyktingbarn till att omfatta 20 platser,

17 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 17 Sn 146 () Dnr 2014/ Avtal med Migrationsverket. varav 8 asylplatser och 12 PUT-platser. Sedan överläggningarna förklarats som avslutade konstaterar ordförande att det finns två förslag. Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att socialnämnden har bifallit Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag. att rekommendera Kommunstyrelsen att teckna ett avtal med Migrationsverket och Länsstyrelsen Västerbotten som ökar mottagandet av ensamkommande flyktingbarn till att omfatta 20 platser, varav 8 asylplatser och 12 PUT-platser. Rickard Norberg (KD), Else Westerlund (C), Monica Gebart (C), Ewa Larsson (KD) och Gunder Lindgren (PA) reserverar sig mot beslutet.

18 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 18 Roland Bång Socialnämnden Sn 147 Dnr 2014/ Tillsyn av serveringsställen. Sn Ewa Larsson (KD) framställer om att få ta upp frågan om alkoholtillsyn. Ordförande Annika Wibrell ställer frågan om ärendet får tas upp till behandling vid dagens sammanträde och ordförande finner att ärendet får läggas till dagordningen. att ärendet får läggas till dagordningen. Ewa Larsson tar upp frågan om personal utför tillsyn av verksamheter med serveringstillstånd för alkohol. Ordförande Annika Wibrell svarar på frågan. Under överläggningen föreslås att förvaltningschefen får i uppdrag att redovisa alkohol- och tobakstillsynsrapport till första socialnämnden att uppdra till förvaltningschefen att redovisa alkohol- och tobakstillsynsrapport till första socialnämnden 2015.

19 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 19 Ann Kristine Persson Sn 148 Dnr 2014/ Anmälan enligt Lex Maria. Sn Medicinskt ansvarig sjuksköterska Ann Kristine Persson har Lex Maria anmält en händelse till Inspektionen för vård och omsorg.

20 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 20 Roland Bång Socialnämnden Sn 149 Sn 100 Sn 51 Sn 22 Sn 237 Sn 212 Au 112 Au 90 Dnr 2013/ Redovisning av vårdtyngdsmätningar. Au Socialnämnden har , 161 beslutat att vårdtyngdsmätning sker kontinuerligt en gång per månad under året. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att notera att på grund av personalbrist har ingen vårdtyngdsmätning blivit gjord under sommaren. Au Det noteras att inga vårdtyngdsmätningar har inkommit till nämnden. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till förvaltningschefen att verkställa fattat beslut och redovisa till socialnämnden den 30 oktober Sn Förvaltningschef Roland Bång informerar om vårdtyngdsmätningarna. att notera informationen,

21 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 21 Sn 149 () Sn 100 () Sn 51 () Sn 22 () Sn 237 () Sn 212 () Dnr 2013/ Redovisning av vårdtyngdsmätningar. att november månads vårdtyngdsmätning redovisas till socialnämnden i december. Sn Medicinskt ansvarig sjuksköterska Ann Kristine Persson redovisar en förenklad vårdtyngdsmätning utförd under november månad avseende äldreboendena Saxnäs, Tallbacka och Åsbacka. Sn Förvaltningschefen föredrar ärendet. Då vårdtyngdsmätningar är ett viktigt verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet föreslår förvaltningschefen att en fördjupad vårdtyngdsmätning genomförs vid nämndens sammanträde i mars månad. Analysen och slutsatserna av denna vårdtyngdsmätning ska vidare användas som ett av underlagen för den översyn av boendeformer som för närvarande sker. att notera informationen, att uppdra till förvaltningen att genomföra en fördjupad vårdtyngdsmätning och återredovisa denna vid nämndens sammanträde

22 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 22 Sn 149 () Sn 100 () Sn 51 () Dnr 2013/ Redovisning av vårdtyngdsmätningar. Sn Medicinskt ansvarig sjuksköterska Ann Kristine Persson redovisar en fördjupad vårdtyngdsmätning avseende äldreboendena Saxnäs, Tallbacka, Åsbacka och Strandbacka. Sn Till följd av oförutsedda händelser kan inte beslutad vårdtyngdsmätning föredras. att ärendet utgår på grund av oförutsedda händelser. Sn Vid sammanträdet överlämnas förenklade vårdtyngdsmätningar daterade och avseende äldreboendena Saxnäs, Tallbacka, Åsbacka och Strandbacka samt områdeschefernas kommentarer till den senaste mätningen. Det noteras att Tallbacka och Strandbackas mätningar utfördes den 1 november Under överläggningen framförs önskemål om redovisning av tillbud och Lex Sarah anmälningar.

23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 23 Sn 149 () Dnr 2013/ Redovisning av vårdtyngdsmätningar. att uppdra till förvaltningschefen att komplettera vårdtyngdsmätningen med en redovisning av tillbud och Lex Sarah anmälningar 2014, att redovisa ärendet till första socialnämnden 2015.

24 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 24 Roland Bång Socialnämnden Sn 150 Au 148 Au 116 Au 81 Dnr 2014/ Serviceavtal förenklad biståndsbedömning. Au Utredning om servicetjänster utan behovsprövning eller hemtjänst med förenklad biståndsprövning redovisas. Det har bland annat genom befogenhetslagen 2009:47 öppnats möjlighet för kommunerna att erbjuda och sälja viss hemtjänst till äldre personer över 67 år. Lagen innebär endast en befogenhet för kommunen att tillhandahålla servicetjänster, men medger ingen rättighet för äldre att få sådana tjänster. Det är kommunen som beslutar om och i så fall vilka servicetjänster som ska erbjudas, i vilken utsträckning, vilken åldersgrupp (67 år eller äldre) som ska omfattas samt vilken avgift som ska tas ut. Lagen innebär också skyldighet till normal biståndshandläggning om individen hellre vill det. Exempel på hur förenklad biståndsprövning kan utföras: En modell kan vara att den enskilde individen vänder sig direkt till hemtjänsten och tillsammans med områdeschef går igenom sitt behov och tillgång till egna resurser. En annan modell kan vara att biståndshandläggarna både utför förenklad biståndsprövning och sedvanlig sådan. Den modellen finner man inte vara lämplig eftersom det för den enskilde fortfarande blir fler instanser, först biståndshandläggare och sedan verkställare. Ett skäl med förenklad biståndsprövning är att förenkla i alla led och inte bara i beslutsprocessen.

25 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 25 Sn 150 () Au 148 () Au 116 () Au 81 () Dnr 2014/ Serviceavtal förenklad biståndsbedömning. Förvaltningschef Roland Bång och utredningssekreterare Stefan Strindholm föreslår att socialnämnden beslutar att införa hemtjänst med förenklad biståndsprövning och uppdra till förvaltningen att lämna förslag till nya Riktlinjer för insatser inom äldre- och handikappomsorgen enligt socialtjänstlagen i Vilhelmina kommun. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att notera informationen, att uppdra till förvaltningschefen att bereda ärendet vidare med återrapportering till arbetsutskottet i augusti Au Förvaltningschef Roland Bång meddelar att ingen beredning av ärendet skett under sommaren. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till förvaltningschefen att bereda ärendet vidare med återrapportering till arbetsutskottet i oktober Au Förvaltningschef Roland Bång lämnar lägesrapport om det pågående utredningsarbetet.

26 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 26 Sn 150 () Au 148 () Dnr 2014/ Serviceavtal förenklad biståndsbedömning. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att notera informationen, att återrapportera aktuellt läge till socialnämnden. Sn Utredningssekreterare Stefan Strindholm lämnar information om ärendet. Vidare upptogs frågan om avgiftsnivån i nuvarande taxor inom äldreoch LSS-omsorgen. att notera informationen, att återrapportera aktuellt läge och ta fram förslag på serviceavtal till första nämnden 2015, att uppdra till förvaltningschefen att se över och ta fram förslag på nytt avgiftssystem.

27 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 27 Roland Bång Socialnämnden Sn 151 Sn 82 Sn 50 Sn 21 Au 27 Sn 211 Dnr 2013/ Redovisning av arbetstidsmodellen tvättstugescheman. Sn Socialnämnden beslöt , 114, att uppdra till förvaltningschefen att göra en uppföljning och redovisning av hur tvättstugemodellen fungerar, tidsåtgång och kontroll av schemaläggning kontra verksamhetens behov. Socialnämnden har beslutat att uppdraget ska redovisas till nästa socialnämnd. Socialnämnden har , 31, beslutat: att all verksamhet inom socialnämnden som går på schema ska ha 9 veckors schema, att alla ska ha samma schemabrytpunkt, att 11-timmars dygnsvila mellan arbetspass ska gälla. Förvaltningschef Roland Bång meddelar att en överläggning om scheman kommer att genomföras med fackförbundet Kommunal den 5 november att notera informationen och en återrapportering redovisas till första socialnämnd 2014, att återrapportering till första socialnämnd 2014 sker om hur socialnämndens beslut om 9 veckors schema och 11 timmars dygnsvila har genomförts inom socialnämndens verksamhetsområden.

28 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 28 Sn 151 () Sn 82 () Sn 50 () Sn 21 () Au 27 () Dnr 2013/ Redovisning av arbetstidsmodellen tvättstugescheman. Au Förvaltningschef Roland Bång redogör för situationen angående schemaläggningen. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att notera informationen, att föreslå socialnämnden att översyn av tvättstugemodellen utgår, att föreslå socialnämnden att frågan kring schemaläggning återförs till verksamhetsnivå, att föreslå socialnämnden att uppdra till förvaltningschefen att kontinuerligt redovisa pågående processer gällande schemafrågor och bemanningssituation. Sn Förvaltningschef Roland Bång redogör för situationen angående schemaläggningen. Under överläggningen upptas frågan om översyn av tvättstugemodellen. Det noteras att förvaltningen kommer att bereda ärendet till nämndens nästa sammanträde. Ordförande Annika Wibrell föreslår att andra att-satsen i arbetsutskottets beslut stryks.

29 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 29 Sn 151 () Sn 82 () Sn 50 () Sn 21 () Dnr 2013/ Redovisning av arbetstidsmodellen tvättstugescheman. att notera informationen, att frågan kring schemaläggning återförs till verksamhetsnivå, att uppdra till förvaltningschefen att kontinuerligt redovisa pågående processer gällande schemafrågor och bemanningssituation. Sn Förvaltningschef Roland Bång informerar om bemanningssituationen och vikariehanteringen. att notera informationen, att återrapportera ärendet till nästa socialnämnd. Sn Personalchef Gunnel Karlsson och förvaltningschef Roland Bång informerar om bemanningsenheten. Det noteras att verksamhetens riktlinjer behöver förtydligas. att notera informationen,

30 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 30 Sn 151 () Sn 82 () Dnr 2013/ Redovisning av arbetstidsmodellen tvättstugescheman. att återrapportera ärendet till socialnämnden i november Sn Utredningssekreterare Stefan Strindholm lämnar information om schemaläggningen. En diskussion upptogs om arbetstidsmodeller. Ewa Larsson (KD) föreslår att frågan redovisas till nästa nämnd på grund av att ärendet inte kunnat redovisas fullt ut. att notera informationen, att frågan redovisas till nästa nämnd på grund av att ärendet inte kunnat redovisas fullt ut.

31 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 31 Arbetsutskottet Sn 103 Au 82 Sn 80 Au 63 Sn 52 Sn 23 Sn 152 Au 28 Au 149 Sn 236 Sn 129 Au 133 Au 117 Sn 214 Dnr 2013/ Översyn av samtliga boendeformer inom socialnämndens verksamhetsområden. Sn Socialnämnden har , 154, bl a beslutat att uppdra till förvaltningschefen att se över samtliga boendeformer inom socialnämndens verksamhetsområden. Förvaltningschefen föredrar ärendet och lämnar information om pågående översynsarbete. Utredningen kan hitintills konstatera att sambanden mellan hur boendeformerna inom socialnämndens verksamheter ska kunna ordnas i syfte att vidareutveckla verksamheterna, ytterst är beroende av den pågående processen kring en gemensam vårdavdelning på Åsbacka i samarbete med Västerbottens läns landsting. Förvaltningschefen lämnar en redogörelse för dessa samband och redovisar hur utredningsarbetet är planerat. Ledamot Else Westerlund begär ajournering av sammanträdet för överläggningar med partigruppen och Politiskt Alternativ. Sammanträdet ajourneras kl och återupptas kl att notera informationen, att uppdra till förvaltningschefen att återrapportera pågående beredning till socialnämnden i december 2013.

32 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 32 Au 117 () Sn 103 () Au 82 () Sn 80 () Au 63 () Sn 52 () Sn 23 () Sn 152 () Au 28 () Au 149 () Sn 236 () Sn 129 () Au 133 () Dnr 2013/ Översyn av samtliga boendeformer inom socialnämndens verksamhetsområden. Au Förvaltningschef Roland Bång redovisar ett utkast till utveckling och kvalitetshöjning av demensvården. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Sn Förvaltningschef Roland Bång redovisar i skrivelse den 2 december 2013 beredningen av ärendet. Under överläggningen föreslås att ordförande och vice ordförande får i uppdrag att avge utredningsdirektiv. Underlaget i ärendet skickades ut den 2 december Ledamöterna Else Westerlund, C, Katharina Hahlin, M, Ewa Larsson, KD och Gunder Lindgren, PA, lämnar följande reservation: När långtgående beslut skall föreläggas socialnämnden skall handlingar skickas ut i god tid för att ledamöterna skall ha tid att sätta sig in i ärendena. Detta för att hänsyn kan tas ur brukarsynpunkt. Reservationen gäller förfaringssättet vad gäller utskick av handlingar till nämndens ledamöter.

33 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 33 Sn 129 () Au 117 () Sn 103 () Au 82 () Sn 80 () Au 63 () Sn 52 () Sn 23 () Sn 152 () Au 28 () Au 149 () Sn 236 () Dnr 2013/ Översyn av samtliga boendeformer inom socialnämndens verksamhetsområden. att uppdra till nämndens ordförande och vice ordförande att tillsammans med förvaltningschefen ange direktiv för föreliggande utredning. Au Förvaltningschefen föredrar ärendet och lämnar information om pågående process angående översynen av boendeformerna. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Sn Förvaltningschef Roland Bång informerar om genomförandet av boendeöversynen. En redogörelse lämnas angående organisation och arbetsgrupper. att notera informationen, att återrapportera ärendet till nästa socialnämnd.

34 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 34 Sn 152 () Au 149 () Sn 129 () Au 117 () Sn 103 () Au 82 () Sn 80 () Au 63 () Sn 52 () Dnr 2013/ Översyn av samtliga boendeformer inom socialnämndens verksamhetsområden. Sn Förvaltningschef Roland Bång meddelar att arbetsgruppernas översynsarbete fortgår. De fyra grupperna - Demens, HVB, Hemtjänst och Hemsjukvård - leds av medicinskt ansvarig sjuksköterska Ann Kristine Persson. att notera informationen, att bjuda in utredningsansvariga tjänstemän till nästa socialnämnd. Au Förvaltningschef Roland Bång redovisar tankar utifrån den samlade utredningen hittills. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Sn Förvaltningschef Roland Bång redovisar i bildspel aktuellt läge i den pågående utredningen.

35 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 35 Sn 152 () Au 149 () Sn 129 () Au 117 () Sn 103 () Au 82 () Sn 80 () Dnr 2013/ Översyn av samtliga boendeformer inom socialnämndens verksamhetsområden. Förslag till fortsatt inriktning på utredningen av boendeöversynen: Steg 1. En avdelning på Strandbacka särskilda boende avvecklas och de boende erbjuds plats på annan avdelning på Strandbacka samt eventuellt (vid behov) på annat boende. Samordning av resurser med gemensamma vårdavdelningen sker. Steg 2. Åsbacka särskilda boende ställs över tid om till demensvård samt vård- och omsorg av de mest sjuka äldre (totalt ca 40 platser). Tallbacka särskilda boende utökar antalet platser för demensvård (till ca 16 st av totalt ca 52 platser). Totalt skulle ca 56 platser för dementa äldre och de mest sjuka äldre kunna iordningställas på tätorten. Hemtjänst, Hemsjukvård, Paramedicin och Handläggarenheten förläggs till nuvarande AVA så snart lokalen friställs av VLL (1/9). Perspektiven vidgas i fortsatt utredning vad vi fyller ett tomt våningsplan på Strandbacka med. Utreda förutsättningarna för någon form av trygghetsboende på tätorten? Socialdemokraterna föreslår: Steg 1. En avdelning på Strandbacka särskilda boende avvecklas och de boende erbjuds plats på annan avdelning på Strandbacka samt eventuellt (vid behov) på annat boende. Samordning av resurser med gemensamma vårdavdelningen sker.

36 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 36 Sn 152 () Au 149 () Sn 129 () Au 117 () Sn 103 () Au 82 () Sn 80 () Dnr 2013/ Översyn av samtliga boendeformer inom socialnämndens verksamhetsområden. Steg 2. Åsbacka särskilda boende ställs över tid om till demensvård samt vård- och omsorg av de mest sjuka äldre (totalt ca 40 platser). Tallbacka särskilda boende utökar antalet platser för demensvård (till ca 16 st av totalt ca 52 platser). Totalt skulle ca 56 platser för dementa äldre och de mest sjuka äldre kunna iordningställas på tätorten. att uppdra till förvaltningschefen att göra en risk- och konsekvensanalys ur brukarperspektiv, att process och tidplan för genomförande av omställningen Åsbacka görs, att redovisa till socialnämnden i juni 2014, att förvaltningen redovisar konsekvenserna av process och tidplan, Ledamot Gunder Lindgren begär ajournering av sammanträdet för överläggningar med Alliansen. Sammanträdet ajourneras kl och återupptas kl Steg 1. En avdelning på Strandbacka särskilda boende avvecklas och de boende erbjuds plats på annan avdelning på Strandbacka samt eventuellt (vid behov) på annat boende. Samordning av resurser med gemensamma vårdavdelningen sker. Steg 2. Åsbacka särskilda boende ställs över tid om till demensvård samt vård- och omsorg av de mest sjuka äldre (totalt ca 40 platser). Tallbacka särskilda boende utökar antalet platser för demensvård (till ca 16 st av totalt ca 52 platser). Totalt skulle ca 56 platser för dementa äldre och de mest sjuka äldre kunna iordningställas på tätorten.

37 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 37 Sn 152 () Au 149 () Sn 129 () Au 117 () Sn 103 () Au 82 () Sn 80 () Dnr 2013/ Översyn av samtliga boendeformer inom socialnämndens verksamhetsområden. att uppdra till förvaltningschefen att göra en risk- och konsekvensanalys ur brukarperspektiv, att process och tidplan för genomförande av omställningen Åsbacka görs, att redovisa till socialnämnden i juni 2014, att förvaltningen redovisar konsekvenserna av process och tidplan, Au Förvaltningen informerar om det fortsatta utredningsarbetet. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Sn Socialchef Roland Bång redovisar sammanställning som bygger på den modell förvaltningen beslutat att använda för den fortsatta utredningen. Förvaltningen väljer att projektsätta fortsatt utredning enligt den s k LFA-metoden (The Logical Framework Approach), vilken är den modell för framarbetandet av projektunderlag till Europeiska socialfonden som Region 8 tagit sig för att använda.

38 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 38 Sn 152 () Au 149 () Sn 129 () Au 117 () Sn 103 () Dnr 2013/ Översyn av samtliga boendeformer inom socialnämndens verksamhetsområden. Metoden förutsätter bl a tillsättandet av projektgrupper för olika delmål och aktiviteter, och att projektdokumentationen sker fortlöpande. I de delar av utredningsuppdraget där förvaltningen har att genomföra nämndens beslut, har projektgrupper konstituerats och riskbedömningar genomförts. Bland annat finns representant från Demensföreningen med i projektgruppen. I de delar av boendeöversynen där socialnämnden ännu inte har fattat formella beslut, har det konkreta processarbetet ännu inte påbörjats. Redovisningen innehåller de delar som förvaltningen menar svarar mot nämndens beslut ( 80). Förvaltningschef Roland Bång och utredningssekreterare Stefan Strindholm redogör för ärendet. Ordförande Annika Wibrell begär ajournering av sammanträdet för överläggningar med partigruppen. Sammanträdet ajourneras kl och återupptas kl Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Politiskt Alternativ föreslår: att socialnämnden beslutar att verkställa avvecklingen av en avdelning vid Strandbacka för att utveckla för en bättre demensvård inom kommunen, att förvaltningen fortsätter arbeta vidare i den inriktningen nämnden beslutade den 7 maj 2014, 80, att återrapportera ärendet till nästa socialnämnd.

39 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 39 Sn 152 () Au 149 () Sn 129 () Au 117 () Sn 103 () Dnr 2013/ Översyn av samtliga boendeformer inom socialnämndens verksamhetsområden. Alliansen föreslår: att avveckla 1 avdelning på Strandbacka för att vidareutveckla för en bättre demensvård inom kommunen, att fortsätta jobba på processen att utveckla Åsbacka och Tallbacka. att återrapportera ärendet till nästa socialnämnd. Sedan överläggningarna förklarats som avslutade konstaterar ordförande att det finns två förslag avseende andra att-satsen. Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att socialnämnden har bifallit Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Politiskt Alternativs förslag. att socialnämnden beslutar att verkställa avvecklingen av en avdelning vid Strandbacka för att utveckla för en bättre demensvård inom kommunen, att förvaltningen fortsätter arbeta vidare i den inriktningen nämnden beslutade den 7 maj 2014, 80, att återrapportera ärendet till nästa socialnämnd. Katharina Hahlin, Ewa Larsson och Else Westerlund reserverar sig mot andra att-satsen i beslutet till förmån för det egna förslaget.

40 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 40 Sn 152 () Au 149 () Sn 129 () Au 117 () Dnr 2013/ Översyn av samtliga boendeformer inom socialnämndens verksamhetsområden. Au Förvaltningschef Roland Bång och utredningssekreterare Stefan Strindholm redogör för läget i arbetsgrupperna för demensboende och LSS 9.8 boende. Vad gäller demensgruppen försöker den arbeta fram ett förslag till nästa gång socialnämnden sammanträder. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Sn Utredningssekreterare Stefan Strindholm har överlämnat en skrivelse avseende projektarbetet med demensboende. Nämnden tar del av den aktuella lägesbeskrivningen. Inom ram för nämndens strategiska inriktningsbeslut och projektets delmål har aktiviteter och processer inletts för att förverkliga den övergripande målbilden. En avdelning på Strandbacka kommer att vara tömd på boende inom ett par veckors tid. På Åsbacka pågår en omställning till demensboende, bland annat genom att brukare med demensdiagnos placeras på boendet. Nämnden informeras vidare om det aktuella läget vad gäller antalet inkomna ansökningar för plats i särskilt boende, samt situationen gällande det nuvarande behovet av korttidsplatser.

41 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 41 Sn 152 () Au 149 () Sn 129 () Dnr 2013/ Översyn av samtliga boendeformer inom socialnämndens verksamhetsområden. Detta behov har ökat i omfattande grad under sommaren, och konsekvensen av uppstarten av den gemensamma vårdavdelningen i början av oktober har kommit att medföra ett akut behov av korttidsplatser. Förvaltningen redogör för några tänkbara alternativ att tillfälligt kunna lösa denna akuta situation. Socialdemokraterna, Politiskt Alternativ, Moderaterna och Centerpartiet föreslår att det akuta läget åtgärdas med tillfälliga korttidsplatser på Morkulla, Strandbacka. Ewa Larsson (KD) föreslår att det akuta läget åtgärdas med tillfälliga korttidsplatser vid AVA. Sedan överläggningarna förklarats som avslutade konstaterar ordförande att det finns två förslag. Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att socialnämnden har bifallit Socialdemokraternas, Politiskt Alternativs, Moderaternas och Centerpartiets förslag. att uppdra till förvaltningschefen att skyndsamt utreda och fastslå att akuta läget åtgärdas med tillfälliga korttidsplatser på Morkulla, Strandbacka.

42 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 42 Sn 152 () Au 149 () Dnr 2013/ Översyn av samtliga boendeformer inom socialnämndens verksamhetsområden. Au Förvaltningschef Roland Bång informerar bl a om det akuta behovet av korttidsplatser och lösningen på den uppkomna situationen. Avvecklingen av en avdelning i Strandbacka är genomfört och utredningsarbetet fortsätter för LSS 9:8 boende. Vidare har planeringen påbörjats beträffande placering av brukare med demensdiagnos i Åsbacka. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att notera informationen, att redovisa ärendet till socialnämnden. Sn Utredningssekreterare Stefan Strindholm informerar bl a om Åsbackas utemiljö, utredningen om LSS 9:8 boende, behovet av korttidsplatser och blandboende i särskilt boende.

43 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 43 Roland Bång Arbetsutskottet Sn 153 Dnr 2014/ Trygghetsboende i Vilhelmina kommun. Sn Ordförande Annika Wibrell föreslår att förvaltningschefen får i uppdrag att utreda möjligheten att starta ett trygghetsboende och lokaliseringen av detta samt att ärendet återrapporteras till arbetsutskottet i januari att uppdra till förvaltningschefen att utreda möjligheten att starta trygghetsboende och lokaliseringen av detta, att ärendet återrapporteras till arbetsutskottet i januari 2015.

44 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 44 Arbetsutskottet Sn 235 Au 118 Au 132 Sn 104 Sn 215 Au 83 Sn 184 Sn 81 Au 91 Au 64 Sn 132 Sn 53 Sn 109 Au 46 Sn 154 Sn 98 Sn 24 Au 150 Sn 63 Au 29 Sn 130 Sn 15 Dnr 2013/ Inrättande av gemensam vårdavdelning i Vilhelmina. Sn Vilhelmina kommun och Västerbottens läns landsting har startat ett projekt som undersöker möjligheterna att skapa en gemensam vårdavdelning och familjecentral. En styr- och arbetsgrupp har bildats med representanter från kommunen och landstinget. Det har utarbetats sammanlagt 3 alternativ till ombyggnad och omdisposition av lokaler i Åsbacka/Sjukstugan. Ordförande Annika Wibrell föreslår: att anta förslag 1 med platser gemensam vårdavdelning, att familjecentral inrättas i samma byggnad enligt förslag, att återrapportering redovisas till arbetsutskottet den 13 mars och socialnämnden den 11 april att anta förslag 1 med platser gemensam vårdavdelning, att familjecentral inrättas i samma byggnad enligt förslag, att återrapportering redovisas till arbetsutskottet den 13 mars och socialnämnden den 11 april 2013.

45 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 45 Au 29 () Sn 130 () Sn 235 () Au 118 () Au 132 () Sn 104 () Sn 215 () Au 83 () Sn 184 () Sn 81 () Au 91 () Au 64 () Sn 132 () Sn 53 () Sn 109 () Au 46 () Sn 154 () Sn 98 () Sn 24 () Au 150 () Sn 63 () Dnr 2013/ Inrättande av gemensam vårdavdelning i Vilhelmina. Sn Medicinskt ansvarig sjuksköterska Ann Kristine Persson informerar om pågående arbete med inrättande av glesbygdssjukhus. Sn Ordförande Annika Wibrell föreslår att ett extra sammanträde med socialnämnden hålls den 23 april 2013 för behandling av ärendet. att hänskjuta ärendet till ett extra sammanträde med socialnämnden den 23 april 2013, kl Sn Förvaltningens utredning om sammanhållen vårdavdelning akutsjukvård/ korttidsboende och familjecentral redovisas. Ledamot Bengt Ivan Lidqvist begär ajournering av sammanträdet för överläggningar med partigruppen. Sammanträdet ajourneras kl och återupptas kl

46 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 46 Au 46 () Sn 154 () Sn 24 () Au 150 () Au 29 () Sn 130 () Sn 235 () Au 118 () Au 132 () Sn 104 () Sn 215 () Au 83 () Sn 184 () Sn 81 () Au 91 () Au 64 () Sn 132 () Sn 53 () Sn 109 () Dnr 2013/ Inrättande av gemensam vårdavdelning i Vilhelmina. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet föreslår följande utredningsuppdrag: Vad kostar 8 platser för kommunen idag med befintlig organisation Vad kostar 8 platser i framtiden gemensamt med landstinget Hur skulle verksamheten fungera med uppdelning undersköterska kommunen och sjuksköterska landstinget, kostnadsfördelning att redovisa till socialnämnden den 7 maj 2013, att paragrafen omedelbart justeras. Ledamot Katharina Hahlin föreslår att landstingets kostnad för akutvårdsavdelningen redovisas. att ge förvaltningschefen följande utredningsuppdrag: Vad kostar 8 platser för kommunen idag med befintlig (personal) organisation Vad kostar 8 platser i framtiden, gemensamt med landstinget Hur skulle verksamheten fungera med uppdelning sjuksköterska landsting undersköterska kommunen En redovisning på landstingets faktiska kostnad för sin verksamhet idag, akutvårdsavdelning att redovisa till socialnämnden den 7 maj Paragrafen förklaras omedelbart justerad

47 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 47 Sn 53 () Au 46 () Sn 154 () Sn 24 () Au 150 () Au 29 () Sn 130 () Sn 235 () Au 118 () Au 132 () Sn 104 () Sn 215 () Au 83 () Sn 184 () Sn 81 () Au 91 () Au 64 () Sn 132 () Dnr 2013/ Inrättande av gemensam vårdavdelning i Vilhelmina. Sn Ekonomisk kalkyl i ärendet redovisas. Kommunens kostnad för en gemensam vårdavdelning beräknas till 4 589,7 tkr. Det blir en fördyring av personalkostnaden med 65 tkr i förhållande till beräknad kostnad för befintligt korttidsboende. I budgeten har en besparing av 5,88 tjänster i Åsbacka gjorts på grund av tidigare planerade förändringar av korttidsboendet. Denna åtgärd är fryst i avvaktan på beslut om gemensam vårdavdelning. Budgeterade medel uppgår till 750 tkr avseende 1,70 tjänst. Ordförande Annika Wibrell begär ajournering av sammanträdet för överläggningar med partigruppen. Sammanträdet ajourneras kl och återupptas kl Socialdemokraterna och Vänsterpartiet föreslår: att föreslå kommunfullmäktige att besluta inrätta en gemensam vårdavdelning med 8 platser vardera kommun/landsting, att begära tilläggsanslag för denna verksamhet med 3 839,7 tkr. Alliansen och Politiskt Alternativ föreslår: att lägga gemensam vårdavdelning på is tills kommunen har inrättat hemsjukvården. Sedan överläggningarna förklarats som avslutade konstaterar ordförande att det finns två förslag.

48 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 48 Sn 53 () Au 46 () Sn 154 () Sn 24 () Au 150 () Au 29 () Sn 130 () Sn 235 () Au 118 () Au 132 () Sn 104 () Sn 215 () Au 83 () Sn 184 () Sn 81 () Au 91 () Au 64 () Sn 132 () Dnr 2013/ Inrättande av gemensam vårdavdelning i Vilhelmina. Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att socialnämnden har bifallit Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag. att föreslå kommunfullmäktige att besluta inrätta en gemensam vårdavdelning med 8 platser vardera kommun/landsting, att begära tilläggsanslag för denna verksamhet med 3 839,7 tkr. Katharina Hahlin, Ewa Larsson, Else Westerlund och Gunder Lindgren reserverar sig mot beslutet. Au Kommunfullmäktige har , 39, beslutat att godkänna att en gemensam vårdavdelning med åtta platser vardera kommun/landsting inrättas under förutsättning att det sker inom socialnämndens budgetram samt att Västerbottens landsting beslutar om att inrätta en familjecentral i Vilhelmina. Socialnämnden har , 154 bl a beslutat: att uppdra till förvaltningschefen att till nästa socialnämnd komma med förslag till finansiering av inrättandet av gemensamma vårdavdelningen mellan landstinget/kommunen, att uppdra till förvaltningschefen att se över samtliga boendeformer inom socialnämndens verksamhetsområden.

49 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 49 Au 64 () Sn 53 () Au 46 () Sn 154 () Sn 24 () Au 150 () Au 29 () Sn 130 () Sn 235 () Au 118 () Au 132 () Sn 104 () Sn 215 () Au 83 () Sn 184 () Sn 81 () Au 91 () Dnr 2013/ Inrättande av gemensam vårdavdelning i Vilhelmina. Förvaltningschefen informerar om aktuellt läge i arbetet med den gemensamma vårdavdelningen. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att ärendet återupptas den 5 september. Sn Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Ann-Kristine Persson, närvarar och föredrar ärendet tillsammans med förvaltningschefen. Den konstituerade styrgruppen har erhållit en redovisning av det pågående arbetet i den gemensamma arbetsgruppen. Förutom att preliminär kostnadsbudget räknats fram har en omfattande översyn av de tilltänkta lokalerna genomförts. Vidare har ett annonseringsunderlag tagits fram inför rekryteringen av en verksamhetschef. Styrgruppen har beslutat föreslå respektive huvudman att ett intentionsavtal ska upprättas mellan parterna, i vilket man stadfäster sin mening och ambition att förverkliga ansatsen med en gemensam vårdavdelning. att notera informationen om pågående process, att uppdra till förvaltningschefen att ombesörja upprättandet av ett intentionsavtal mellan huvudmännen,

50 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 50 Sn 81 () Au 64 () Sn 53 () Au 46 () Sn 154 () Sn 24 () Au 150 () Au 29 () Sn 130 () Sn 235 () Au 118 () Au 132 () Sn 104 () Sn 215 () Au 83 () Sn 184 () Dnr 2013/ Inrättande av gemensam vårdavdelning i Vilhelmina. att återredovisa ärendet till socialnämnden i december 2013, att notera att finansieringsfrågan avseende gemensam vårdavdelning hanteras inom ärendet Sn Förvaltningschefen och utredningssekreteraren föredrar gemensamt ärendet. En redovisning lämnas i hur arbetet fortskrider med att planera för införandet av gemensam vårdavdelning i Vilhelmina i samarbete med Västerbottens läns landsting. Vidare lämnas en redogörelse i form av en s.k. uppdragsmatris för hur de olika delprocesserna och aktiviteterna är ansvarsuppdelade på olika befattningshavare i socialförvaltningens ledningsgrupp. att notera informationen, att uppdra till förvaltningschefen att vid socialnämndens sammanträde i december presentera en plan för genomförandet av den gemensamma vårdavdelningen. Au Förvaltningschef Roland Bång och utredningssekreterare Stefan Strindholm informerar bl a om ombyggnation av lokalerna och samarbetet med landstinget samt pågående rekrytering av verksamhetschef.

51 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 51 Sn 104 () Au 83 () Sn 81 () Au 64 () Sn 53 () Au 46 () Sn 154 () Sn 24 () Au 150 () Au 29 () Sn 130 () Sn 235 () Au 118 () Au 132 () Dnr 2013/ Inrättande av gemensam vårdavdelning i Vilhelmina. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Sn Förvaltningschef Roland Bång lämnar lägesrapport om den gemensamma vårdavdelningen. Förutsättningarna för ombyggnaden av Gläntans lokaler till vårdavdelning redovisas. Avdelningen planeras innehålla flerbäddssalar. Under överläggningen diskuterades planerad lokalutformning med flerbäddssalar i jämförelse med ritningsförslaget som visar enkelrum. Det noteras att kommunfullmäktiges beslut avser platser. att notera informationen, att kvarstå med tidigare planering. Au Förvaltningschef Roland Bång och utredningssekreterare Stefan Strindholm informerar bl a om att ombyggnationen av lokalerna i Åsbacka har påbörjats.

52 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 52 Sn 130 () Au 118 () Sn 104 () Au 83 () Sn 81 () Au 64 () Sn 53 () Au 46 () Sn 154 () Sn 24 () Au 150 () Au 29 () Dnr 2013/ Inrättande av gemensam vårdavdelning i Vilhelmina. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Sn Förvaltningschef Roland Bång och utredningssekreterare Stefan Strindholm informerar bl a om att ombyggnationen snart är färdigställd. Vidare pågår rekrytering av avdelningschef. Verksamheten beräknas starta den 1 september Au Förvaltningschef Roland Bång lämnar information om det fortsatta planeringsarbetet. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

53 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 53 Sn 154 () Au 150 () Sn 130 () Au 118 () Sn 104 () Au 83 () Sn 81 () Au 64 () Sn 53 () Dnr 2013/ Inrättande av gemensam vårdavdelning i Vilhelmina. Sn Förvaltningschef Roland Bång meddelar att Ann Marie Granewald har anställts som avdelningschef för den gemensamma vårdavdelningen med ett förordnande på 1,5 år. Vidare har en bemanningsplan framtagits för avdelningen. att notera informationen, att återrapportera ärendet till nästa socialnämnd. Au Förvaltningschef Roland Bång informerar om aktuellt läge i utredningen om den gemensamma vårdavdelningen. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Sn Förvaltningschef Roland Bång informerar om nuläget angående den gemensamma vårdavdelningen.

54 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 54 Sn 154 () Au 150 () Sn 130 () Au 118 () Sn 104 () Au 83 () Sn 81 () Dnr 2013/ Inrättande av gemensam vårdavdelning i Vilhelmina. att notera informationen, att återrapportera ärendet med ekonomisk redovisning till socialnämnden i juni Au Förvaltningschef Roland Bång lämnar lägesrapport i ärendet. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Sn Av utkast till verksamhetsplan/budget framgår bl a att den gemensamma vårdavdelningen på Åsbacka, med 8 platser för korttidsboende och 8 akutvårdsplatser, är kostnadsberäknad dels utifrån principen att vissa kostnader ska delas lika mellan kommunen och landstinget, dels att varje huvudman ska bära sina egna beräknade initiala kostnader. Denna kostnadsfördelning kommer att regleras genom upprättat avtal. Bemanningsplanen för den gemensamma vårdavdelningen omfattar 18 helårsanställningar, varav 11,9 tjänster som undersköterska och 6,1 tjänst sjuksköterska.

55 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 55 Sn 154 () Au 150 () Sn 130 () Au 118 () Sn 104 () Dnr 2013/ Inrättande av gemensam vårdavdelning i Vilhelmina. Totalt beräknas personalkostnaderna uppgå till tkr. I budgetplanen för medicinsk enhet har personalbudgeten förstärkts för att klara sjuksköterskeresursen enligt bemanningsplan. att notera informationen, att återrapportera ärendet till socialnämnden i september Au Förvaltningschef Roland Bång föredrar ärendet och lämnar information om avtal, verksamhetsplanering, rekrytering av sjuksköterskor samt den rådande akuta bristen på nattsjuksköterskor. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Sn Förvaltningschef Roland Bång redovisar disponeringen av lokalutrymmena samt kostnadskalkyl. Den 3 oktober 2014 öppnas den gemensamma vårdavdelning.

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(106) Kultur- och utbildningsnämnden 2009-09-07

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(106) Kultur- och utbildningsnämnden 2009-09-07 VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(106) Plats och tid Kanslihuset, rum Volgsjön, 2009-09-07, Kl 08.00-16.30 Beslutande Jonny Kärkkäinen, Ordförande (KD) Sanja Tadic (FP) Ingrid Ericsson (C) Gun-Inger Fryklund

Läs mer

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53 2014-02-26 1(31) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, onsdagen den 26 februari 2014 kl. 09.00 12.00, 13.00 16.30 Beslutande Övriga deltagande Christer Lundgren (c) ordförande

Läs mer

Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Oskarshamnsalen, kl 09.00 15.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Susanne Davidsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Stellan Lindeberg (S) Ledamot

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, 13.00 17.00 Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, 52-53 Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(56) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 29 augusti 2011 10.00-10.55 Beslutande Övriga deltagande K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Tommy

Läs mer

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (36) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 524 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.15 Beslutande Stig Davidson, ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Lisbeth Lundberg (s) Sivert

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 284 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), utom 125 Stig Davidson, ordförande (c), 125 Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:50 Paragrafer 121-137 Beslutande

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:50 Paragrafer 121-137 Beslutande Socialnämnden 2014-10-08 1 (19) Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:50 Paragrafer 121-137 Beslutande Gunilla Ingemyr (C), ordförande Mirja Lundström (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Kommunfullmäktige 2002-06-17

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Kommunfullmäktige 2002-06-17 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Plats och tid Hotell Kittelfjäll, Måndagen den 17 juni 2002, kl. 18.00-23.00 Beslutande K G Abramsson, ordf. Birgitta Olsson P O Nilsson Lena Larsson Gunnar Hörnlund Lars

Läs mer

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter Protokoll Nr 10 Sammanträdesdatum 2011-08-24 Sammanträdestid 08.30-12.10 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Britt-Marie Jonsson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Ordförande... Åke Nilsson ej 143,178 Gunilla Prång 143,178 BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Ordförande... Åke Nilsson ej 143,178 Gunilla Prång 143,178 BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 2013-09-25, kl. 10.00-17.30 Beslutande Åke Nilsson, ordf Åsa Össbo 178 Anita Johansson -16.00 Margaretha Löfgren 16.00-

Läs mer

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL. 13.30-15:20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Förvaltningshuset, Björken, kl 13.00 17.10 Beslutande Hans Dahlström, ordförande (s) Ingegerd Lagercrantz (s) Kerstin Jonsson (s) Mariann Karlsson (v) Karin Helmersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-01-14 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-01-14 Kommunstyrelsen Tid och plats 2015-01-14 - Kommunhuset klockan 13.30-15.50. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy Brorsson

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida.

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. 1/54 Plats och tid Magistern, Kommunhuset Strängnäs kl. 18:30-21:50 Paragrafer 118-136 Beslutande Se deltagarlista på nästa sida. Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Se deltagarlista

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (58) 2008-05-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (58) 2008-05-15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (58) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1 Torsdagen den 15 maj 2008, kl. 08.00-17.30 ande Rita Poromaa (s), ordf. Iris Dimitri (v) Valborg Fältholm

Läs mer

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Nils Falks sal, Forum, kl 09.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Joakim Rylin(S) Ersättare för Susanne Davidsson (S) Dennis Rydh (S) Ledamot

Läs mer

118 Dnr 2012/278-701 SN

118 Dnr 2012/278-701 SN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (15) 118 Dnr 2012/278-701 SN Samverkansöverenskommelse mellan landstinget i Kalmar län och Borgholms kommun kring personer med psykiskt funktionsnedsättning Bakgrund Sedan den

Läs mer