Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdagen den 12 december 2012, kl ,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdagen den 12 december 2012, kl. 08.00 09.02, 09.13 15.50."

Transkript

1 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(80) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdagen den 12 december 2012, kl , Beslutande Eva Norman Kristina Norman, Tony Mannelqvist Inger Danvind Per Vedbring Katharina Hahlin Bengt Ivan Lidqvist, Ewa Larsson Ulf Hansson, Else Westerlund, 162, Annika Wibrell, ordf Willy Nilsson, Gunder Lindgren Övriga deltagande Bengt Ivan Lidqvist, Willy Nilsson, Kristina Norman, del av 165 inkl. beslut Kent Roger Lindström, del av 165 inkl. beslut, Lars Andersson, Marianne Persson Jenny Almroth, 163, 167 Susanna Rolfsdotter, 164, 167 Lena Larsson, 165 Karolina Popiolek, 167 Karin Berg, 167 Helena Steen, 176 Ann Kristine Persson, , 187 Jonas Örnberg, 187 Peter Andersson, Kommunal, Utses att justera Katharina Hahlin Underskrift Sekreterare Marianne Persson Ordförande... Annika Wibrell Justerande... Katharina Hahlin

2 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 2 _ BEVIS OM ANSLAG Socialnämndens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på socialförvaltningen, Vilhelmina Underskrift... Marianne Persson

3 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 3 Sn 162 Sammanträdets öppnande, formalia. Sn Ordförande Annika Wibrell öppnade sammanträdet. Upprop vidtogs av sekreteraren. Katharina Hahlin utsågs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. Dagordningen godkändes med tillägg av 4 ärenden, 165,

4 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 4 Au 166 Au 138 Sn 111 Au 109 Sn 78 Au 72 Sn 38 Au 43 Sn 3 Sn 166 Au 2 Dnr 2012/ Aktuell information om socialnämndens verksamheter. Au Förvaltningschef Eva Nordlund lämnar lägesrapport från ansvarsområdet. Områdeschef Ingrid Ericsson informerar om äldreomsorgens verksamhet. Vidare upptogs frågor om policy beträffande anhörigvårdare samt anställningsformerna för LSS. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att notera informationen från förvaltningschef Eva Nordlund, att notera informationen från områdeschef Ingrid Ericsson, att uppdra till förvaltningschef Eva Nordlund att ta fram förslag till policy angående anhörigvårdare och även uppdra till förvaltningschefen att komma med förslag till anställningsformerna för LSS. Sn IFO-chef Birgitta Johansson, vikarierande äldreomsorgschef Gunilla Westergren och vikarierande handikappomsorgschef Barbro Johansson lämnar lägesrapporter från respektive ansvarsområde. IFO-chefen överlämnar vid sammanträdet statistik över individ- och familjeomsorgen för år

5 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 5 Sn 166 () Au 166 () Au 138 () Sn 111 () Au 109 () Sn 78 () Au 72 () Sn 38 () Au 43 () Sn 3 () Dnr 2012/ Aktuell information om socialnämndens verksamheter. Medicinskt ansvarig sjuksköterska Ann-Kristine Persson informerar om den medicinska verksamheten. att notera informationen. Au Tillförordnad omvårdnadschef Gunilla Westergren och vikarierande handikappomsorgschef Barbro Johansson lämnar lägesrapporter från respektive ansvarsområde. Vid informationen om äldreomsorgen diskuterades situationen i Saxnäs. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att notera informationen. Sn Verksamhetschef Lenny Anundsson informerar om Immigrationsservice. Överenskommelsen med Migrationsverket rörande ensamkommande barn innebär att kommunen ska tillhandahålla 10 boendeplatser varav 3 platser alltid ska vara tillgängliga för asylsökande barn. Under överläggningen diskuterades uppfyllandet av avtalet.

6 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 6 Sn 166 () Au 166 () Au 138 () Sn 111 () Au 109 () Sn 78 () Au 72 () Sn 38 () Dnr 2012/ Aktuell information om socialnämndens verksamheter. Tillförordnad omvårdnadschef Gunilla Westergren lämnar lägesrapport från ansvarsområdet. att uppdra till förvaltningschefen att till nästa nämnd komma med förslag på en handlingsplan för hur nämnden ska bedriva verksamheten HVB-boendet för att följa avtalet med Migrationsverket, att notera informationen från Gunilla Westergren. Au IFO-chef Birgitta Johansson och vikarierande handikappomsorgschef Barbro Johansson lämnar lägesrapporter från respektive ansvarsområde. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att notera informationen. Sn Tillförordnad omvårdnadschef Gunilla Westergren tar upp frågan om att flytta fram igångsättningen av verksamhetssystemet Treserva till hösten 2012 inom äldre- och handikappomsorgen. Det är av olika orsaker inte möjligt att kunna vara i drift den 1 juni 2012 som planerats. Detta medför en ökad kostnad med kronor/månad.

7 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 7 Sn 166 () Au 166 () Au 138 () Sn 111 () Au 109 () Sn 78 () Dnr 2012/ Aktuell information om socialnämndens verksamheter. Verksamhetschef Lenny Anundsson informerar om Immigrationsservice. att skjuta upp starten av Treservas genomförande till 1 september 2012, att notera informationen. Au Förvaltningschef Lars Andersson lämnar lägesrapport från ansvarsområdet. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att notera informationen. Sn Personalsituationen inom socialförvaltningen redovisas. Suppleant Inger Danvind anmäler jäv och deltar inte i informationen rörande HVB boendet Pettersbacke.

8 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 8 Sn 166 () Au 166 () Au 138 () Sn 111 () Dnr 2012/ Aktuell information om socialnämndens verksamheter. att notera informationen. Au Förvaltningschef Lars Andersson lämnar lägesrapport från verksamheterna. Det noteras att Gunilla Westergrens förordnande som omvårdnadschef, halvtid, är förlängt t o m 31 oktober 2012 på grund av arbetsbelastning och introduktion för ny förvaltningschef. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att notera informationen. Au Förvaltningschef Lars Andersson lämnar lägesrapport från verksamheterna. Områdeschef Kerstin Ottosson informerar om sammanslagningen av avdelningarna Björken och Sälgen samt omorganisationen av korttidsboendet Gläntan i Åsbacka äldreboende. Områdeschef Gunilla Westergren informerar om hemsjukvården.

9 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 9 Sn 166 () Au 166 () Dnr 2012/ Aktuell information om socialnämndens verksamheter. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att notera informationen. Sn Förvaltningschef Lars Andersson lämnar lägesrapport från verksamheterna. att notera informationen.

10 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 10 Lars Andersson Sn 142 Karolina Popiolek Au 139 Sn 110 Au 110 Sn 83 Au 73 Sn 40 Au 52 Sn 167 Sn 11 Au 167 Au 18 Dnr 2012/ Budgetuppföljning år Au Förvaltningsekonom Helena Olsson meddelar att socialnämndens förbrukning januari månad 2012 uppgår preliminärt till kronor. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att notera informationen. Sn Förvaltningsekonom Helena Olsson meddelar att socialnämndens förbrukning uppgår hittills till kronor netto. att notera informationen. Au Förvaltningsekonom Helena Olsson meddelar att socialnämndens förbrukning uppgår hittills till ca kronor. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att notera informationen.

11 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 11 Sn 167 () Au 167 () Sn 142 () Au 139 () Sn 110 () Au 110 () Sn 83 () Au 73 () Sn 40 () Dnr 2012/ Budgetuppföljning år Sn Budgetuppföljning redovisas avseende äldreomsorg, medicinsk enhet, handikappomsorg samt individ- och familjeomsorg. att notera informationen. Au Förvaltningsekonom Helena Olsson redovisar uppföljning av socialnämndens budget. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att notera informationen. Sn Budgetuppföljning redovisas avseende äldreomsorg, medicinsk enhet, handikappomsorg samt individ- och familjeomsorg. att notera informationen.

12 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 12 Sn 167 () Au 167 () Sn 142 () Au 139 () Sn 110 () Au 110 () Dnr 2012/ Budgetuppföljning år Au Det är inte framtagit något underlag till dagens sammanträde. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att hänskjuta ärendet på grund av ej inkomna uppgifter, att uppdra till förvaltningschefen att redovisa budgetuppföljningen med avvikelser från varje områdeschef till nästa socialnämnd. Sn Uppföljningen av budgeten redovisas i delårsrapporten augusti 2012 som behandlats i tidigare ärende, 108, vid dagens sammanträde. Av delårsrapporten framgår bl a att verksamheternas ekonomiska resultat visar ett underskott om totalt tkr samt att det har inkommit krav på återbetalning med 900 tkr för de 20 första timmarna från en privat samordnare som inte gjorts sedan 2009 avseende STB. Ordförande Annika Wibrell föreslår: - att uppdra till förvaltningschefen att vidta åtgärder för att säkerställa fakturahanteringen inom förvaltningens ansvarsområden och redovisa vidtagna åtgärder till nästa socialnämnd, - att tidigare fattade beslut verkställs angående kontinuerlig budgetuppföljning ska ske varje månad av alla chefers ansvarsområden med redovisning av varje månads resultat till arbetsutskottet och socialnämnden,

13 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 13 Sn 167 () Au 167 () Sn 142 () Au 139 () Sn 110 () Dnr 2012/ Budgetuppföljning år att förvaltningschefen nästa socialnämnd presenterar förslag från alla chefer på åtgärder för att minska budgetunderskottet. Områdeschef Kerstin Ottosson meddelar i skrivelse den 19 september 2012 att det kvarstår kronor i årets investeringsbudget för Åsbacka äldreboende. Verksamheten önskar nyttja medel till inköp av ett sophus i anslutning till parken vid äldreboendet, kronor, samt till två nya transportrullstolar, ca kronor, totalt ca kronor. att uppdra till förvaltningschefen att vidta åtgärder för att säkerställa fakturahanteringen inom förvaltningens ansvarsområden och redovisa vidtagna åtgärder till nästa socialnämnd, att tidigare fattade beslut verkställs angående kontinuerlig budgetuppföljning ska ske varje månad av alla chefers ansvarsområden med redovisning av varje månads resultat till arbetsutskottet och socialnämnden, att förvaltningschefen nästa socialnämnd presenterar förslag från alla chefer på åtgärder för att minska budgetunderskottet, att godkänna omfördelning utifrån upprättat förslag.

14 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 14 Sn 167 () Au 167 () Sn 142 () Au 139 () Dnr 2012/ Budgetuppföljning år Au Vid sammanträdet överlämnas sammanställning över budgetuppföljningen för januari t o m september månad ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att notera informationen. Sn Handikappomsorgens och äldreomsorgens utfall januari till och med september månad 2012 redovisas. Vid sammanträdet överlämnas redovisning av socialnämndens budgetutfall januari september Det framkommer bl a att sifferuppgifterna beträffande ansvar 54 inte är korrekt. Chefer som redovisar underskott jämfört med budget, handikappomsorg samt individ- och familjeomsorg, har kallats till dagens sammanträde för att diskutera avvikelserna och kravet på åtgärder. Det noteras att handikappomsorgen gör en beräknad besparing på ca kronor för år Inom individ- och familjeomsorgen har medel om totalt kronor återsökts från Migrationsverket. Ordförande Annika Wibrell begär ajournering av sammanträdet för överläggningar med partigruppen.

15 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 15 Sn 167 () Au 167 () Sn 142 () Dnr 2012/ Budgetuppföljning år Sammanträdet ajourneras kl och återupptas kl Socialdemokraterna föreslår följande: att återkräva faktiska kostnader från utbildningsnämnden för 2012 för barn under 12 år som har vistats på Galaxen, att nämnden konstaterat att ansvaret för fritidsverksamhet för barn under 12 år ligger under utbildningsnämnden, att uppdra till förvaltningschefen att uppta arbetet med ekonomigruppens arbete. Ordförande Annika Wibrell föreslår följande: att uppdra till förvaltningschefen att utreda och komma med förslag på hur nämnden ska kunna införa en behandlingsassistent inom befintlig budget för individ- och familjeomsorgen för ungdomar och unga vuxna med återrapport till första socialnämnd år Vidare har nämnden tidigare diskuterat rutiner för biståndshandläggning gällande korttidsplatser och ledsagning. Förvaltningschef Lars Andersson önskar att ett formellt beslut fattas i ärendet. att återkräva faktiska kostnader från utbildningsnämnden för 2012 för barn under 12 år som har vistats på Galaxen, att nämnden konstaterat att ansvaret för fritidsverksamhet för barn under 12 år ligger under utbildningsnämnden,

16 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 16 Sn 167 () Au 167 () Sn 142 () Dnr 2012/ Budgetuppföljning år att uppdra till förvaltningschefen att uppta arbetet med ekonomigruppens arbete, att uppdra till förvaltningschefen att utreda och komma med förslag på hur nämnden ska kunna införa en behandlingsassistent inom befintlig budget för individ- och familjeomsorgen för ungdomar och unga vuxna med återrapport till första socialnämnd år 2013, att korttidsplatser får nyttjas maximalt 14 dagar per person, om fortsatt behov kvarstår ska omprövning av beslut ske med godkännande av IFOchef, att ledsagning ska sökas minst 14 dagar i förväg, vid akuta ärenden ska IFO-chef godkänna beslut. Au Vid sammanträdet överlämnas redovisning av socialnämndens utfall januari - oktober månad En genomgång görs av budgetuppföljningen. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att notera informationen.

17 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 17 Sn 167 () Au 167 () Sn 142 () Dnr 2012/ Budgetuppföljning år Sn Vid sammanträdet överlämnas redovisning av socialnämndens utfall januari - november månad En genomgång görs av budgetuppföljningen. att notera informationen.

18 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 18 Lars Andersson Marianne Persson Sn 168 Au 168 Dnr 2012/ Sammanträdesplan Au Förslag till sammanträdesdagar för socialnämnd respektive arbetsutskott redovisas. Socialnämndens arbetsutskott Socialnämnden 23 januari 13 februari 13 mars 10 april 24 april 7 maj 22 maj 13 juni 22 augusti 4 september 9 oktober 23 oktober 21 november 5 december Under överläggningen föreslås att arbetsutskottet den 23 januari ändras till 16 januari samt att socialnämnden den 13 februari ändras till 14 februari. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden beslutar att ändra arbetsutskottets sammanträde från den 23 januari till 16 januari 2013, att ändra socialnämndens sammanträde från den 13 februari till 14 februari 2013.

19 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 19 Sn 168 () Dnr 2012/ Sammanträdesplan Sn Under överläggningen föreslås att socialnämndens sammanträden den 10 april, 4 september och 23 oktober flyttas fram en dag. Föreslagna ändringar i sammanträdesplanen redovisas enligt följande. Socialnämndens arbetsutskott Socialnämnden 16 januari 14 februari 13 mars 11 april 24 april 7 maj 22 maj 13 juni 22 augusti 5 september 9 oktober 24 oktober 21 november 5 december att fastställa sammanträdesplanen enligt föreliggande förslag.

20 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 20 Kommunstyrelsen Lars Andersson Sn 169 Au 169 Dnr 2012/ Nya riktlinjer för fördelning av föreningsbidrag. Au Socialnämnden beslöt , 85, att uppdra till förvaltningschefen att ta fram nya riktlinjer för fördelning av föreningsbidraget som redovisas till arbetsutskottet 28 november och socialnämnden 12 december. Ordförande Annika Wibrell meddelar att ordförandegruppen har föreslagit att alla föreningsbidrag ska handläggas av kommunstyrelsen. Ärendet kommer att behandlas vid kommande sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden beslutar att överlämna beslut om fördelning av föreningsbidrag till kommunstyrelsen. Sn att överlämna beslut om fördelning av föreningsbidrag till kommunstyrelsen.

21 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 21 Arbetsutskottet Lars Andersson Helen Johansson Sn 170 Sn 114 Sn 86 Sn 36 Sn 4 Dnr 2010/ Information från socialnämndens fadderverksamhet. Sn Ledamöterna Max Fredriksson och Gunder Lindgren lämnar redovisning från träff med sjuksköterskor respektive Solsidan. att notera informationen. Sn Ledamot Katharina Hahlin lämnar redovisning från träff med handläggarenheten. Det redovisas behov av att informera verksamheterna om vilka politiker som är faddrar för respektive arbetsplats. Vidare upptas frågan om att utse fadder för Immigrationsservice, verksamheten är från och med år 2012 organisatoriskt placerad under socialnämnden. Ledamöterna Gunder Lindgren och Else Westerlund anmäler intresse av att vara fadder för Immigrationsservice. att information går ut till personalen vilka som är faddrar på de olika verksamheterna, att välja Else Westerlund och Gunder Lindgren till faddrar på HVBboendet.

22 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 22 Sn 170 () Sn 114 () Sn 86 () Dnr 2010/ Information från socialnämndens fadderverksamhet. Sn Ledamöterna Irene Lundqvist och Else Westerlund lämnar redovisning från träff med äldreboendet Åsbacka respektive HVB-boendet. att notera informationen. Sn Ledamot Ewa Larsson och suppleant Irene Lundqvist lämnar redovisning från träff med Strandbacka respektive Åsbacka. Under överläggningen diskuterades arbetstidsmodellen tvättstugescheman. att uppdra till förvaltningschefen att göra en uppföljning och redovisning av hur tvättstugemodellen fungerar, tidsåtgång och kontroll av schemaläggning kontra verksamhetens behov. Sn Ledamöterna Gunder Lindgren och Ewa Larsson lämnar redovisning från träff med Solsidan respektive Strandbacka.

23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 23 Sn 170 () Dnr 2010/ Information från socialnämndens fadderverksamhet. Vidare redovisas behov av att se över verksamheten. att arbetsutskottet i januari 2013 går igenom socialnämndens fadderverksamhet, att bjuda in områdeschef Helen Johansson till nästa socialnämnd för att berätta om Strandbackas verksamhet.

24 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 24 Socialnämnden Lars Andersson Sn 171 Sn 141 Dnr 2012/ Redovisning av urvalsärenden. Sn Arbetsutskottet har , 142, beslutat att uppdra till förvaltningschefen att välja ett ärende inom individ- och familjeomsorgen respektive handläggarenheten och avidentifiera ärendena vid den muntliga redovisningen till socialnämnden. Biståndshandläggare Lise Lotte Lie redovisar ett ärende från handläggarenheten. Under överläggningen föreslås att urvalsärendet från individ- och familjeomsorgen hänskjuts till nästa socialnämnd. att notera informationen, att urvalsärendet från individ- och familjeomsorgen hänskjuts till nästa socialnämnd. Sn att hänskjuta ärendet till nästa nämnd.

25 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 25 Socialnämnden Lars Andersson Sn 172 Sn 146 Sn 116 Sn 87 Au 30 Dnr 2012/ Modell för försörjningsstöd i Vilhelmina kommun. Au Centerpartiet, genom Else Westerlund och Gunilla Jansson, föreslår i skrivelse den 6 februari 2012 att socialnämnden i Vilhelmina tar initiativ till en diskussion med företrädare för alla partier och med kommunstyrelsen, där syftet bör vara att hitta nya vägar för att motverka ett stigande behov av försörjningsstöd och som kan leda till att en Vilhelminamodell för försörjningsstöd kan utvecklas. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till förvaltningschef Eva Nordlund att komma med förslag på insatser och åtgärder för att minska försörjningsstödet, att redovisa ärendet för socialnämnden den 15 maj Sn Vid sammanträdet överlämnas socialsekreterare Martha Sörlins redovisning av uppdraget. Av redovisningen framgår bl a att handläggarna på enheten för individoch familjeomsorg, ser ett behov av en arbetsmarknadsenhet dit personer med utökat behov av stöd för att komma ut på arbetsmarknaden, kan slussas vidare i åtgärder anpassade efter individen. Möjligheten att inom kommunen få till stånd en sådan verksamhet och vilka socioekonomiska effekter det ger, bör utredas på en kommunalt övergripande nivå och inte av handläggare inom enheten för individ- och familjeomsorg.

26 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 26 Sn 172 () Sn 146 () Sn 116 () Sn 87 () Dnr 2012/ Modell för försörjningsstöd i Vilhelmina kommun. att hänskjuta ärendet till nästa socialnämnd. Sn Socialsekreterare Martha Sörlin redogör för ärendet. att skicka utredningen till kommunstyrelsen, att uppdra till förvaltningschefen att bereda ärendet vidare med återkoppling till nästa socialnämnd. Sn Förvaltningschef Lars Andersson meddelar att det pågår en kartläggning av arbetsplatser för målgruppen. att notera informationen, att arbetet fortsätter och återrapporteras till nästa nämnd.

27 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 27 Sn 172 () Dnr 2012/ Modell för försörjningsstöd i Vilhelmina kommun. Sn Kommunstyrelsens arbetsutskott har , 421, beslutat att inhämta socialnämndens yttrande i ärendet. att hänskjuta ärendet till nästa socialnämnd.

28 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 28 Linda Jonsson Lars Andersson Birgitta Johansson Sn 173 Au 171 Dnr 2012/ Tillägg i delegationsförteckningen. Au Framställan om tillägg i delegationsförteckningen angående vem som kan ta beslut om att väcka och föra talan i mål gällande ändring av vårdnad enligt 6 kap 7 Föräldrabalken. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden beslutar att komplettera delegationsförteckningen med tillägget att beslut om att väcka och föra talan i mål gällande ändring av vårdnad enligt 6 kap 7 Föräldrabalken delegeras till förvaltningschef. Sn att komplettera delegationsförteckningen med tillägget att beslut om att väcka och föra talan i mål gällande ändring av vårdnad enligt 6 kap 7 Föräldrabalken delegeras till förvaltningschef.

29 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 29 Arbetsutskottet Lars Andersson Sn 174 Au 174 Au 145 Au 119 Au 74 Au 61 Au 23 Dnr 2012/ Revidering av riktlinjer biståndsbedömning och verkställighet inom äldre- och handikappomsorgen enligt Socialtjänstlagen och LSS. Au Fastställda riktlinjer för biståndsbedömning och verkställighet inom äldre- och handikappomsorgen enligt Socialtjänstlagen behöver uppdateras. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till förvaltningschef Eva Nordlund att revidera riktlinjer för biståndsbedömning och verkställighet inom äldre- och handikappomsorgen enligt Socialtjänstlagen som redovisas till socialnämndens arbetsutskott 29 mars och socialnämnden 18 april Au Noteras att det inte har upprättats något reviderat dokument i ärendet. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att hänskjuta ärendet till nästa arbetsutskott. Au Det har inte upprättats något reviderat dokument i ärendet.

30 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 30 Sn 174 () Au 174 () Au 145 () Au 119 () Au 74 () Dnr 2012/ Revidering av riktlinjer biståndsbedömning och verkställighet inom äldre- och handikappomsorgen enligt Socialtjänstlagen och LSS. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att hänskjuta ärendet till nästa arbetsutskott. Au ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till Lars Andersson att redovisa ärendet till nästa arbetsutskott. Au ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att hänskjuta ärendet till nästa arbetsutskott. Au Förvaltningschef Lars Andersson informerar om förvaltningens beredning av ärendet. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att notera att arbetet pågår.

31 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 31 Sn 174 () Dnr 2012/ Revidering av riktlinjer biståndsbedömning och verkställighet inom äldre- och handikappomsorgen enligt Socialtjänstlagen och LSS. Sn att hänskjuta ärendet till nästa arbetsutskott på grund av att inget förslag finns att ta ställning till.

32 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 32 Lars Andersson Birgitta Johansson Sn 175 Au 175 Sn 149 Au 146 Sn 129 Sn 97 Au 49 Dnr 2012/ Trapphusboende. Au Diskussion angående bildande av ett trapphusboende kopplat till Solsidan togs upp. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till förvaltningschefen att utreda och komma med förslag på hur trapphusboende skulle kunna införas med utgångspunkt personalplacering på Solsidan. Sn Tillförordnad socialchef Gunnel Karlsson och utredningssekreterare Stefan Strindholm redovisar utredning angående nya bostäder med särskild service. Förvaltningen föreslår att socialnämnden med ledning av genomförd utredning: 1. Socialnämnden beslutar att inrätta ett så kallat trapphusboende på Strandvägen 16 A-C. 2. Socialförvaltningen blockhyr minst tre lägenheter. 3. Handikappomsorgen ges i uppdrag att inventera vilka brukare som bör erbjudas plats i detta nya boende. 4. RSMH erbjuds andra lokaler i VIK-huset på Tallåsvägen. 5. Omsorgschefen har att besluta hur mycket personal som ska stationeras på Strandvägen och vilka lokaler som är lämpligast för ändamålet.

33 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 33 Sn 175 () Au 175 () Sn 149 () Au 146 () Sn 129 () Sn 97 () Dnr 2012/ Trapphusboende. Stefan Strindholm redogör för utredningen. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet föreslår följande: att tillskapa servicelägenheter i trapphus i anslutning till dagverksamheten Solsidan, att socialförvaltningen blockhyr minst tre lägenheter, att handikappomsorgen/individ- och familjeomsorgen ges i uppdrag att inventera vilka brukare som bör erbjudas plats i detta nya boende, att RSMH erbjuds andra lokaler i VIK-huset på Tallåsvägen, att uppdra till förvaltningschefen att hitta nya lokaler för personligt ombud och fältassistent, att förvaltningschefen har att besluta hur mycket personal som ska stationeras på Strandvägen och vilka lokaler som är lämpligast för ändamålet, att personalgruppen även ska arbeta som boendestödjare och ansvaret för att organisera detta ligger på ansvarig områdeschef, att verksamheten utvärderas efter ett år, att verksamheten startar senast den 25 augusti 2012, att trapphusboendet ska ligga under IFO-chef. Ledamot Ewa Larsson begär ajournering av sammanträdet för överläggningar med partigruppen och Politiskt Alternativ. Sammanträdet ajourneras kl och återupptas kl Ledamot Bengt Ivan Lidqvist begär ajournering av sammanträdet för överläggningar med partigruppen. Sammanträdet ajourneras kl och återupptas kl

34 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 34 Sn 175 () Au 175 () Sn 149 () Au 146 () Sn 129 () Sn 97 () Dnr 2012/ Trapphusboende. Alliansen och Politiskt Alternativ föreslår att trapphusboendet organisatoriskt ska placeras under handikappomsorgen. Sedan överläggningarna förklarats som avslutade konstaterar ordförande att det finns två förslag beträffande den organisatoriska placeringen avseende trapphusboendet. Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att socialnämnden har bifallit Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag. att tillskapa servicelägenheter i trapphus i anslutning till dagverksamheten Solsidan, att socialförvaltningen blockhyr minst tre lägenheter, att handikappomsorgen/individ- och familjeomsorgen ges i uppdrag att inventera vilka brukare som bör erbjudas plats i detta nya boende, att RSMH erbjuds andra lokaler i VIK-huset på Tallåsvägen, att förvaltningschefen har att besluta hur mycket personal som ska stationeras på Strandvägen och vilka lokaler som är lämpligast för ändamålet, att personalgruppen även ska arbeta som boendestödjare och ansvaret för att organisera detta ligger på ansvarig områdeschef, att uppdra till förvaltningschefen att hitta nya lokaler för personligt ombud och fältassistent,

35 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 35 Sn 175 () Au 175 () Sn 149 () Au 146 () Sn 129 () Sn 97 () Dnr 2012/ Trapphusboende. att trapphusboendet ska ligga under IFO-chef, att verksamheten utvärderas efter ett år, att verksamheten startar senast den 25 augusti Alliansen och Politiskt Alternativ reserverar sig mot åttonde att-satsen i beslutet till förmån för eget förslag. Sn Vid kommunfullmäktiges behandling av budget , , 46, beslutades bl a att lyfta ut förslaget om trapphusboende ur åtgärdsplanen för vidare beredning. Förvaltningen överlämnar följande underlag angående trapphusboendet. Biståndshandläggare handlägger ansökan genom tillämpning av LSSlagstiftningen. Personal kommer att vara stationerad i Solsidans lokaler. Omfattningen av personal är ännu inte beslutat men det kommer vara tillgång till personal dygnet runt. Personalkompetensen är lägst skötare utbildning men lika viktigt är det personliga engagemanget. Arbetsuppgifterna är främst boendestöd, som innebär insatser i form av stöd för att tillvarata den enskildes egna resurser i och omkring boendet. Insatsen är i huvudsak till för personer med psykisk funktionsnedsättning. Boendestöd ska inte förväxlas med hemtjänst. En viktig aspekt på stödinsatserna är att göra olika saker tillsammans. Det kan alltså handla om att gemensamt utföra olika sysslor i hemmet.

36 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 36 Sn 175 () Au 175 () Sn 149 () Au 146 () Sn 129 () Dnr 2012/ Trapphusboende. Lägenheterna hyrs av socialförvaltningen och hyrs ut i andra hand till brukarna. Ett sovrum kan plomberas så att lägenheterna blir till tvåor med lägre hyra. Solsidan får fungera som gemensamhetslokal. Alternativet till trapphusboende är att ge detta stöd i de boendes egna lägenheter. Är en dyrare lösning istället för att ha allt på samma plats. Bostad med särskild service ingår i LSS-utjämningen (statsbidrag) vilket inte hemtjänst gör. Lagstiftningen medger inte heller att man nekar särskilt boende om behovet finns. Ej heller att insatsen drar ut på tiden. En brukare har redan beslut på bostad med särskild service, dvs trapphusboende, och beslutet måste verkställas snart för att undvika Socialstyrelsens missnöje samt eventuell särskild avgift. Möte med fackförbundet Kommunal om denna verksamhet sker den 27 september Kommunfullmäktiges kommande sammanträde är den 15 oktober att ge arbetsutskottet i uppdrag att fatta beslut i ärendet. Au Ett beslut kan inte fattas idag på grund av olika omständigheter.

37 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 37 Sn 175 () Au 175 () Sn 149 () Au 146 () Dnr 2012/ Trapphusboende. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att hänskjuta ärendet till socialnämnden. Sn Förvaltningschef Lars Andersson informerar om MBL-förhandlingen angående trapphusboendet. Denna förhandling har ajournerats och ska återupptas den 26 oktober att notera informationen. Au Förvaltningschef Lars Andersson informerar om trapphusboendet. Kommunfullmäktige har beslutat att delegera till socialnämnden att fatta beslut om verksamheten trapphusboendet på grund av centrala förhandlingar. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att notera informationen, att hänskjuta ärendet till socialnämnden.

38 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 38 Sn 175 () Dnr 2012/ Trapphusboende. Sn Ordförande Annika Wibrell meddelar att centrala fackliga förhandlingar angående den organistoriska placeringen av trapphusboendet avslutades Resultatet blev att parterna avslutade förhandlingarna i oenighet. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet föreslår: att tillskapa servicelägenheter i trapphus i anslutning till dagverksamheten Solsidan, att socialförvaltningen blockhyr minst tre lägenheter, att handikappomsorgen/individ- och familjeomsorgen ges i uppdrag att inventera vilka brukare som kan komma ifråga till detta boende, att RSMH erbjuds andra lokaler i VIK-huset på Tallåsvägen, att förvaltningschefen har att besluta hur mycket personal som ska stationeras på Strandvägen och vilka lokaler som är lämpligast för ändamålet, att personalgruppen även ska arbeta som boendestödjare och ansvaret för att organisera detta ligger på ansvarig områdeschef, att uppdra till förvaltningschefen att hitta nya lokaler för personligt ombud och fältassistent,

39 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 39 Sn 175 () Dnr 2012/ Trapphusboende. att trapphusboendet ska ligga under IFO-chef, att verksamheten utvärderas efter ett år, att verksamheten startar senast den 1 januari Alliansen och Politiskt Alternativ föreslår att trapphusboendet organisatoriskt ska placeras under handikappomsorgen. Sedan överläggningarna förklarats som avslutade konstaterar ordförande att det finns två förslag beträffande den organisatoriska placeringen avseende trapphusboendet. Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att socialnämnden har bifallit Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag. att tillskapa servicelägenheter i trapphus i anslutning till dagverksamheten Solsidan, att socialförvaltningen blockhyr minst tre lägenheter, att handikappomsorgen/individ- och familjeomsorgen ges i uppdrag att inventera vilka brukare som kan komma ifråga till detta boende, att RSMH erbjuds andra lokaler i VIK-huset på Tallåsvägen, att förvaltningschefen har att besluta hur mycket personal som ska stationeras på Strandvägen och vilka lokaler som är lämpligast för ändamålet,

40 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 40 Sn 175 () Dnr 2012/ Trapphusboende. att personalgruppen även ska arbeta som boendestödjare och ansvaret för att organisera detta ligger på ansvarig områdeschef, att uppdra till förvaltningschefen att hitta nya lokaler för personligt ombud och fältassistent, att trapphusboendet ska ligga under IFO-chef, att verksamheten utvärderas efter ett år, att verksamheten startar senast den 1 januari Katharina Hahlin, Ewa Larsson, Else Westerlund och Gunder Lindgren reserverar sig mot åttonde att-satsen i beslutet.

41 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 41 Arbetsutskottet Helena Steen Sn 176 Au 180 Dnr 2012/ Rutin för familjeåterförening. Au Ordförande Annika Wibrell tar upp frågan om riktlinjer avseende hantering av anhöriginvandring för socialnämndens del. Ett första utkast till rutin för familjeåterförening redovisas. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att notera informationen, att arbeta vidare med utkastet till rutiner. Sn Socialsekreterare Helena Steen informerar om det pågående arbetet med riktlinjerna. att till arbetsutskottet redovisa ett förslag för ställningstagande.

42 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 42 Ann-Kristine Persson Lars Andersson Sn 177 Au 176 Dnr 2012/ Revidering av Lex Sarah-rutin. Au Medicinskt ansvarig sjuksköterska Ann-Kristine Persson har den 20 november 2012 överlämnat reviderat förslag till Lex Sarah-rutin. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden beslutar att godkänna upprättade riktlinjer. Sn Ann-Kristine Persson meddelar att första meningen under rubriken Syfte Lex Sarah på sidan 1 ska ha följande lydelse: Att Socialnämnden får rapportering om samtliga Lex Sarah anmälningar och utredningar som sker i Vilhelmina kommun för vidare rapportering till Socialstyrelsen. att godkänna upprättade riktlinjer.

43 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 43 Ann-Kristine Persson Kommunstyrelsen Sn 178 Au 179 Dnr 2012/ SITHS-kort till äldreomsorgens personal. Au Medicinskt ansvarig sjuksköterska Ann-Kristine Persson meddelar i skrivelse att SITHS (säker IT för hälso- och sjukvården) är en nationell säkerhetslösning som bygger på att anställda i vård och omsorg har ett personligt ID-kort, SITHS-kort, med elektroniska legitimationer som möjliggör säker identifiering av känslig information och ingår i den nationella IT-strategin. Med ett SITHS ID-kort uppfylls de krav på stark autentisering som ställs i SOSFS 2008:14 Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården. SITHS-kortet har många funktioner och möjliggör bl.a: Inloggning till IT-system Elektroniskt signerade journalhandlingar, recept, avtal, fakturor Säkra överföringar av medicinsk information Inpasseringskontroll SITHS är en av de viktigaste grundtjänsterna inom nationell e-hälsa, som också blir alltmer integrerad med andra tjänster. Allt eftersom lagliga krav ökar på identifiering, ökar också behovet och beroendet till SITHS. Den totala kostnaden för införandet redovisas till kronor. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden beslutar att införa SITHS-kort för samtliga anställda inom särskild boendeform,

44 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 44 Sn 178 () Au 179 () Dnr 2012/ SITHS-kort till äldreomsorgens personal. att begära hos kommunstyrelsen att föra över prestationsersättning för att finansiera SITHS-kortsinförandet 2013 till verksamhet 541, ansvar 516, att se över antalet KRA-ansvariga tillsammans med personalenheten för att klara kortförsörjningen. Sn att införa SITHS-kort för samtliga anställda inom särskild boendeform, att begära hos kommunstyrelsen att föra över prestationsersättning för att finansiera SITHS-kortsinförandet 2013 till verksamhet 541, ansvar 516, att se över antalet KRA-ansvariga tillsammans med personalenheten för att klara kortförsörjningen.

45 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 45 Lars Andersson Sn 179 Au 177 Dnr 2012/ Utseende av ny ordinarie ledamot i regionala styrgruppen för vård- och omsorgscollege Västerbotten. Au Omvårdnadschef Barbro Johansson är utsedd till ordinarie ledamot i den regionala styrgruppen för Vård- och omsorgscollege Västerbotten. På grund av pensionsavgång ska ny ordinarie ledamot utses av socialnämnden. Till ny ordinarie ledamot föreslås socialchef Lars Andersson. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden beslutar att utse Lars Andersson till ny ordinarie ledamot i den regionala styrgruppen för Vård- och omsorgscollege Västerbotten. Sn att utse Lars Andersson till ny ordinarie ledamot i den regionala styrgruppen för Vård- och omsorgscollege Västerbotten.

46 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 46 Kommunstyrelsen Laila B Jonsson Sn 180 Au 178 Dnr 2012/ Nattpersonalens möjlighet att nyttja friskvårdstimmen. Au Nattpersonalen vid Strandbacka, genom Laila B Jonsson, redovisar i skrivelse den 31 oktober 2012 att personal som arbetar natt vid Strandbacka anser att det är orättvist att inte kunna använda sig av motionstimmen. Dagpersonal har möjlighet att nyttja sin motionstimme på arbetstid, anställda som arbetar natt har inte samma möjligheter att nyttja denna förmån. Nattpersonalen föreslår därför att man ska kunna använda sig av motionstimmen genom att delta gratis i form av ett klippkort eller liknande, där man kan delta i olika motionsaktiviteter när det finns möjlighet. Eftersom nattpersonal har obekväma arbetstider är det svårt att använda friskvårdstimmen under arbetstid. Arbetsutskottet anser att frågan även ska bedömas utifrån ett helhetsperspektiv. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden beslutar att avslå framställan på grund av det ekonomiska läget, att skicka ärendet vidare till kommunstyrelsen för ställningstagande.

47 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 47 Sn 180 () Dnr 2012/ Nattpersonalens möjlighet att nyttja friskvårdstimmen. Sn Socialdemokraterna och Vänsterpartiet föreslår att ärendet översänds till kommunstyrelsen för ställningsstagande eftersom det är en kommunövergripande fråga. att skicka ärendet vidare till kommunstyrelsen för ställningstagande.

48 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 48 Kommunstyrelsen Helen Johansson Sn 181 Au 182 Dnr 2012/ Behov av trygghetslarm i Strandbacka. Au Områdeschef Helen Johansson meddelar i skrivelse den 27 november 2012 att inför 2013 är det äskat kronor i investeringsbudget för installation av ett nytt trygghetslarm i Strandbacka. Med anledning av den nuvarande budgetsituationen i kommunen vill områdeschefen framhålla behovet som angeläget med hög prioritet. Befintligt trygghetslarm är föråldrat och har dålig funktion. Larmet är inköpt och har således ingen månadskostnad. Nuvarande leverantör har lämnat ett kostnadsförslag på genomgång och uppdatering av befintligt larmsystem. Att uppdatera larmet behöver ingen ny upphandling, om det ska inköpas ett nytt system behöver en upphandling med anbudsförfarande genomföras. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att hänskjuta ärendet till socialnämnden. Sn Under överläggningen redovisas att en uppdatering av befintligt larm förordas. Vidare framkommer att det krävs 10 handsändare. Den totala kostnaden för genomgång och uppdatering redovisas till kronor.

49 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 49 Sn 181 () Dnr 2012/ Behov av trygghetslarm i Strandbacka. att hos kommunstyrelsen begära investeringsmedel för uppdatering av befintligt larmsystem i Strandbacka enligt upprättat förslag om totalt kronor.

50 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 50 SENSUS Studiefrämjandet Vilhelmina församlings diakoni Lars Andersson Sn 182 Dnr 2012/ Ansökan om att få disponera Tallbackas matsal. Sn SENSUS, Studiefrämjandet och Vilhelmina församlings diakoni ansöker i skrivelse den 27 november 2012 om att få fortsätta disponera matsalen i Tallbacka för verksamhet innefattande trivselaktiviteter och studiecirklar under dagtid för lediga och serviceboende. Verksamheten samordnas av en projektanställd person med hjälp av frivilliginsatser. Ansökan avser tiden januari till och med december Projektledaren går i pension under 2013 och förändringar kan komma att ske under året. Områdeschef Gunilla Westergren redovisar i skrivelse den 11 december 2012 att från verksamheten anser man att detta bör tillstyrkas under förutsättning att de nyttjar lokalen under följande dagar: måndag, onsdag, torsdag och fredag. Äldreboendet Tallbacka har behov av att alltid kunna nyttja lokalen själva en dag, och då tisdagar. Förutom detta vill verksamheten kunna avboka Sensus aktiviteter vid enstaka tillfällen om ett läge uppstår där kommunen själv har behov av större lokal för sammankomst. att bifalla nyttjande av lokalen måndag, onsdag, torsdag och fredag, ej helgdagar och inte tisdagar. att möjligheten till avbokning vid enstaka tillfällen fortsatt är möjligt.

51 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 51 Socialnämnden Lars Andersson Sn 183 Sn 144 Au 140 Dnr 2012/ Delårsrapport Au Inkomna delårsrapporter från verksamheterna redovisas. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att notera informationen, att uppdra till förvaltningschefen att till socialnämnden den 24 oktober 2012 redovisa vad som är verkställt i åtgärdsplanen. Sn Vid sammanträdet överlämnas delårsrapport från hemtjänst tätort, trygghetslarm och mobila teamet. Vidtagna åtgärder i åtgärdsplanen redovisas. Socialnämnden gör besparingar på följande tjänster: - Ej tillsatt tjänst vid Galaxen - Verkställt uppsägning av två tjänster avseende hemtjänst Saxnäs/Dikanäs - Ej tillsatt vik. områdeschef för 50 % sjukskrivning - Omfördelat heltidstjänst som områdeschef med 60 % för tjänstledighet på heltid - Ej tillsatt vik. områdeschef för 25 % sjukskrivning

52 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 52 Sn 183 () Sn 144 () Dnr 2012/ Delårsrapport att notera informationen att det är verkställt, att notera inkommen delårsrapport från hemtjänst tätort, trygghetslarm och mobila teamet, att nämnden ser allvarligt på de redovisade problemområden och vill ha återrapportering på hur de redovisade problemen är lösta. Sn att hänskjuta ärendet till nästa socialnämnd på grund av att ingen återrapportering är redovisad.

53 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 53 Lars Andersson Sn 184 Sn 151 Au 148 Au 130 Dnr 2012/ Tillsyn angående samverkan vid in- och utskrivning av patienter i slutenvård samt äldres insatser av hemtjänst, hemsjukvård och rehabilitering. Au Socialstyrelsen utför under 2012 inspektioner med fokus på samverkan vid in- och utskrivning av patienter i slutenvård samt äldres insatser av hemtjänst, hemsjukvård och rehabilitering enligt socialtjänstlagen och patientsäkerhetslagen. Den april 2012 genomförde Socialstyrelsen inspektion i Vilhelmina kommun och vid Vilhelmina sjukstuga. Socialstyrelsen har beslutat att socialnämnden ska vidta följande åtgärder: - Redovisa hur man planerar att arbeta systematiskt med riskanalyser och egenkontroll. - Säkerställa att personalen har kännedom hur arbetet med sammanställningar, analyser och uppföljningar av avvikelser görs för att förbättra kvaliteten i verksamheten. Vidare har Socialstyrelsen beslutat att Västerbottens läns landsting och socialnämnden ska i samråd vidta följande åtgärder: - Säkerställa att samordning, planering och uppföljning av rehabiliteringsinsatser till den enskilda äldre personen sker patientsäkert och i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter. Redovisningen av vidtagna åtgärder ska ha inkommit till Socialstyrelsen senast den 1 oktober 2012.

54 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 54 Sn 184 () Sn 151 () Au 148 () Au 130 () Dnr 2012/ Tillsyn angående samverkan vid in- och utskrivning av patienter i slutenvård samt äldres insatser av hemtjänst, hemsjukvård och rehabilitering. Under överläggningen får förvaltningschefen i uppdrag att begära förlängd svarstid. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till förvaltningschefen att lämna en redovisning till nästa arbetsutskott. Au Svarsskrivelse har översänts till Socialstyrelsen avseende socialnämndens redovisning av vidtagna åtgärder. Det noteras att begärd redovisning av åtgärder i samråd med Västerbottens läns landsting inte har utförts. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att notera informationen, att hänskjuta ärendet till socialnämnden, att uppdra till förvaltningschefen att till nästa socialnämnd redovisa säkerställande av att samordning, planering och uppföljning av rehabiliteringsinsatser till den enskilda äldre personen sker patientsäkert och i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter.

55 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 55 Sn 184 () Sn 151 () Dnr 2012/ Tillsyn angående samverkan vid in- och utskrivning av patienter i slutenvård samt äldres insatser av hemtjänst, hemsjukvård och rehabilitering. Sn Förvaltningschef Lars Andersson meddelar att Socialstyrelsen har medgett förlängd svarstid till 2 november att notera informationen, att redovisa ärendet till nästa socialnämnd. Sn Svarsskrivelse till Socialstyrelsen avseende redovisning av åtgärder i samråd med Västerbottens läns landsting redovisas. att notera informationen.

56 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 56 Socialnämnden Lars Andersson Sn 185 Sn 152 Sn 127 Sn 164 Au 80 Sn 47 Sn 17 Dnr 2011/ Arbetsmiljökartläggning inom vård och omsorg. Sn Previa har genomfört en psykosocial kartläggning av arbetsmiljön för områdeschefer inom vård och omsorg. att hänskjuta ärendet till socialnämnden den 17 mars Sn Omvårdnadschef Barbro Johansson lämnar lägesrapport i ärendet. att notera informationen. Au Robert Lundmark, Previa, informerar om arbetsmiljökartläggningen och utarbetade handlingsplaner samt det pågående arbetet med genomförande av planerade åtgärder. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att notera informationen.

57 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 57 Sn 185 () Sn 152 () Sn 127 () Sn 164 () Dnr 2011/ Arbetsmiljökartläggning inom vård och omsorg. Sn I samband med behandling av delårsrapport har nämnden uppdragit till förvaltningen att till nästa socialnämnd redovisar utförda och planerade åtgärder utifrån arbetsmiljökartläggningen för områdeschefer inom handikappomsorgen. Förvaltningschef Eva Nordlund informerar om det fortsatta åtgärdsarbetet. att nämnden får en uppföljning av arbetet som redovisas till socialnämnden i september Sn att hänskjuta ärendet till nästa socialnämnd. Sn att hänskjuta ärendet till nästa socialnämnd.

58 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 58 Sn 185 () Dnr 2011/ Arbetsmiljökartläggning inom vård och omsorg. Sn att hänskjuta ärendet till nästa socialnämnd på grund av utebliven redovisning.

59 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 59 Lars Andersson Sn 186 Sn 155 Au 149 Au 129 Sn 95 Sn 51 Au 62 Sn 20 Dnr 2011/ Förstärkt tillsyn av insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning. Sn Socialstyrelsen redovisar i skrivelse den 20 december 2011 beslut från förstärkt tillsyn av kommunernas insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning i Vilhelmina kommun enligt socialtjänstlagen samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialnämnden ska vidta följande åtgärder: - Kartlägga målgruppens behov samt redovisa planering gällande anpassning av stöd och resurser för målgruppen. - Redovisa planering gällande kompetensutveckling för personalen som arbetar med målgruppen. - Säkerställa att dokumentation sker gällande verkställighet av beviljade insatser. - Säkerställa att dokumentation sker gällande den enskildes inflytande över planerade och beslutade insatser. Redovisningen av vidtagna åtgärder ska ha inkommit till Socialstyrelsen senast den 30 mars Om de krav som ställs inte uppfylls kan Socialstyrelsen komma att utfärda ett föreläggande med eller utan vite. Socialstyrelsen har även översänt kopia för kännedom angående beslut om förstärkt tillsyn av kommunernas och landstingets insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning avseende samverkan mellan Vilhelmina kommun och Västerbottens läns landsting, enligt socialtjänstlagen och patientsäkerhetslagen.

60 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 60 Sn 186 () Sn 155 () Au 149 () Au 129 () Sn 95 () Sn 51 () Au 62 () Sn 20 () Dnr 2011/ Förstärkt tillsyn av insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning. Nämnden och vårdgivaren ska vidta följande åtgärder: - Upprätta överenskommelse om samverkan enligt HSL och SoL mellan kommun och landsting gällande målgruppen. - Säkerställa att individuell plan enligt HSL och SoL, erbjuds den enskilde samt att planen följs upp, utvärderas och att detta är spårbart i dokumentation hos respektive huvudman. Redovisningen av vidtagna åtgärder ska ha inkommit till Socialstyrelsen senast den 30 mars Om de krav som ställs inte uppfylls kan Socialstyrelsen komma att utfärda ett föreläggande med eller utan vite. Det noteras att ärendet bereds av en tillsatt arbetsgrupp. att notera informationen, att uppdra till arbetsutskottet att ta beslut om upprättad redovisning, att återrapportera ärendet till socialnämnden.

61 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 61 Sn 186 () Sn 155 () Au 149 () Au 129 () Sn 95 () Sn 51 () Au 62 () Dnr 2011/ Förstärkt tillsyn av insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning. Au Det har inte upprättats något förslag till svarsskrivelser i ärendet. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till förvaltningschefen kartlägga målgruppens behov samt redovisa planering gällande anpassning av stöd och resurser för målgruppen, att uppdra till förvaltningschefen att ta fram en kompetensutvecklingsplan för personalen som arbetar med målgruppen, att delegera till ordförande Annika Wibrell att godkänna upprättade svaren till Socialstyrelsen. Sn Upprättad svarsskrivelse redovisas. Vid sammanträdet överlämnas förslag till överenskommelse om samverkan enligt HSL och SoL gällande personer med psykisk funktionsnedsättning mellan Vuxenpsykiatri, Primärvård och Socialtjänst i Vilhelmina kommun Vikarierande handikappomsorgschef Barbro Johansson meddelar att Socialstyrelsen har medgett förlängd svarstid till

Marion Fjällström beslut, 152-160 Gunder Lindgren

Marion Fjällström beslut, 152-160 Gunder Lindgren VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(69) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdagen den 5 november 2014, kl. 08.00 13.25, 13.45 16.25. Beslutande Annika Wibrell, ordf. Rickard Norberg Ulf Hansson Else Westerlund

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-04-12 1(21) Plats och tid Sessionssalen Skillingehus Kl 14.00-16.00 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s) Övriga deltagare Laila Bradling,

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Socialnämnden 2015-09-10

Socialnämnden 2015-09-10 100 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 101 Budgetuppföljning med delårsredovisning... 3 102 Delgivningar... 4 103 Internkontroll... 5 104 Verksamhetsinformation... 6 105 Rapport

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-15.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret fredagen den 31 augusti Justerade

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.00 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumla, kl 13:30-17:30 ande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Annica Eriksson (s) Sölve Persson (s) Gunnel Kask (s) Stefan Svensson (s) Lisbet Björklund

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50

Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50 1 (11) Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50 Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers. Britt-Louise Åberg (M) Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2010-05-27 69 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren,

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-04-21 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-04-21 1 Socialnämnden 2015-04-21 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 49 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter 50 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 51

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2009-05-27 2 SN 64 Dnr Muntlig information från FOU Välfärd Maria Nilsson, FOU-Välfärd informerade om ungdomars utanförskap i Kronobergs län. att lägga informationen till handlingarna. Socialnämnden

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (11) 2013-05-08

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (11) 2013-05-08 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, Västervik Ajournering,11.30-13.30 för lunch och gruppmöten 8 maj 2013 kl. 09.00 13.45 Beslutande Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers Tanja Pålsson (M) tjg.ers

Läs mer

Socialnämnden 2012-12-05

Socialnämnden 2012-12-05 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-12-05, kl. 09.00-1615 ande Övriga deltagande Ann-Sofi Larsson, V Jan Larsson, S Owe Pekkari, S Anita Sköld, M Lena Elsasdotter

Läs mer

Pia Möller ekonom 13. May-Brith Jansson. Helena Andersson

Pia Möller ekonom 13. May-Brith Jansson. Helena Andersson Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Hemön, Stadshuset kl. 08:30-13:10 Beslutande Jan Hallström (FP) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Leif Johansson (S) ledamot May-Brith

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 1 (15) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 Paragrafer 34-45 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Christer Johansson

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

Närvarande ej tjänstgörande ersättare

Närvarande ej tjänstgörande ersättare 1(16) Protokollet är rensat enligt sekretesslagen och personuppgiftslagen Plats och tid: Kommunkontoret, sessionssalen onsdag den 7 april 2004, Klockan 13.00 17.35 Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2011.01.26 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-16.20 ande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordförande Thomas Hansson (S) Kajsa Heed (S) Håkan Karlsson (C)

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-03-20. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00. 4 Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23

Sammanträdesdatum 2013-03-20. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00. 4 Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-03-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerande 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16 ) Socialutskottet 2015-06-04

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16 ) Socialutskottet 2015-06-04 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16 ) WEBB-VERSION. Protokollet finns i sin helhet på kommunledningskontoret Plats och tid IFO:s sammanträdeslokal,torsdagen den 4 juni 2015 kl 13,00-17,10 Beslutande

Läs mer

Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35

Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35 1 (14) Plats och tid Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf Marianne Zackrisson

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Plats och tid IFO:s sammanträdeslokal, torsdagen den 18 september 2014 kl 08.30-14.30 Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN Protokoll

SOCIALNÄMNDEN Protokoll 1 (9) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-11.35 Beslutande Utses att justera Åsa Johansson (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund (V) Dennis Byberg (M) Lena

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-04-08, kl. 09:00 12:00 Beslutande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 16.45 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48 Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-04-22 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Stefan

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Årjäng den 28 februari 2012 kl 08.00 12.00 Beslutande Rolf Emanuelsson FP Margareta Bryntesson M Maurice Leroy S Anne Marie Lindberg

Läs mer

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 ande: Övriga: Hans Sternbro (S), ordförande Bernt Westerhagen (C), ersättare för Anne-Marie Fröjdh

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-14 2

Socialnämnden 2014-01-14 2 Socialnämnden 2014-01-14 2 SN 1 Dnr 118/13-072 Riktlinjer för utbetalning av habiliteringsersättning inom daglig verksamhet Habiliteringsersättning betalas ut med stöd av 9 punkt 10 lagen om stöd och service

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Socialnämnden 2015-09-17. Marion Fjällström. Rickard Norberg

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Socialnämnden 2015-09-17. Marion Fjällström. Rickard Norberg VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, torsdagen den 17 september 2015, kl. 08.00 16.10. Beslutande Annika Wibrell, ordf. Rickard Norberg Ulf Hansson Else Westerlund Per

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2007-06-20 Socialnämnden 2007-05-23 4 Socialnämndens arbetsutskott 2007-05-09 4 SN 62 SN 52 SNAU 51 Dnr 76.07 754 Försörjningsstöd till kommunplacerade flyktingar där deras uppehållstillstånd

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 0.00-.5 Beslutande Övriga närvarande Carl Malmqvist (M) ersättare för Ida Bornlykke (S) Sejdi Karaliti (S) Mona Nihlén (V) ersättare för Marianne Åkerblad

Läs mer

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 70 Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 9 januari 2012, klockan 13.00-15.20. Socialförvaltningen den 16 januari 2012, klockan 12.

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 9 januari 2012, klockan 13.00-15.20. Socialförvaltningen den 16 januari 2012, klockan 12. 2012-01-09 1(15) Plats och tid Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 9 januari 2012, klockan 13.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Maria Danielsson

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll 1 (6) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00 11:20 Beslutande Åsa Johansson (S) Dennis Byberg (M) Övriga Ersättare Eva Pettersson, sekreterare Monica Hammar, socialchef Eva Alama,

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s)

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s) Socialnämndens arbetsutskott 24 maj 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna måndagen den 24 maj 2004 kl 14.00-15.45

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2012-01-26 Anslags nedtagande: 2012-02-16

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2012-01-26 Anslags nedtagande: 2012-02-16 Socialnämnden 2012-01-19 1 (15) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2012-01-19, kl. 10.10-12.15, 13.15-15.00 Gruppsammanträde: 8.00-9.30 Beslutande: Pontus Wessman (MP), ordf Siw Nordin (M)

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2012-01-17 1. Klockan 09.15-09:25 för rast. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ...

Socialnämndens arbetsutskott 2012-01-17 1. Klockan 09.15-09:25 för rast. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... 2012-01-17 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 17 januari 2012 klockan 08:15-11:30 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande

Läs mer

Protokoll 1(29) Sammanträdesdatum Socialnämnden 2010-05-19

Protokoll 1(29) Sammanträdesdatum Socialnämnden 2010-05-19 Protokoll 1(29) Plats och tid Polstjernan 9:00-11.15 Beslutande Övriga närvarande Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Ann-Margret Bäckström (S) tjg ersättare Alf Söderlund (S) tjg ersättare Elisabeth

Läs mer

Sammanträdesrummet, Björkarna Torsby

Sammanträdesrummet, Björkarna Torsby OMSORGSNÄMNDEN Tid och plats Tisdag 19 februari 2013 kl. 10:00 Sammanträdesrummet, Björkarna Torsby Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), Ordförande Ann Louise Brodén (S) Ann Mari Uppvall (S)

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/11 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Britt-Inger Lundmark, ordförande (S) Staffan Hjelte (S) Bernth Lindgren (KD)

Britt-Inger Lundmark, ordförande (S) Staffan Hjelte (S) Bernth Lindgren (KD) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Björnen kl. 08.30 12.05 Beslutande Britt-Inger Lundmark, ordförande (S) Staffan Hjelte (S) Bernth Lindgren (KD) Övriga deltagande Aina Sjölin Ekman, sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Socialnämnden 2008-08-21 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus kl 14.00-16.20 Beslutande Övriga närvarande Jan Andersson (c), ordförande Gunnel Elg (kd) Sören Ståhlgren

Läs mer

Bernth Lindgren, ordförande (kd), Sofi Fransson, (c) Stig Selin, (s) Ann-Helen Konradsson, (s) Camilla Hedlund, (c)

Bernth Lindgren, ordförande (kd), Sofi Fransson, (c) Stig Selin, (s) Ann-Helen Konradsson, (s) Camilla Hedlund, (c) Socialnämnden Sammanträdesdatum 1/19 2004-06-02 Plats och tid Kommunförvaltningen, kl 08.00-16.45 Beslutande Bernth Lindgren, ordförande (kd), Sofi Fransson, (c) Stig Selin, (s) Ann-Helen Konradsson, (s)

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Information om projektet Närd inte tärd... 2 2 Information om bokslut 2011... 3 3 Information från projektet Mansrådgivningen ett år... 4 4 Sammanställning av bemötandeenkät Hjälp

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Socialnämnden 2004-10-20 Plats och tid Rådhuset, Askersund, den 20 oktober 2004 kl 9.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Leif Peterson, ordförande (s) WiviAnne Hoffman

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2014-08-12 1. Weine Bäck (KD), ordförande Maria Gustafsson (S) Ove Bäck (C) Maria Gustafsson. Kommunkontoret, Ödeshög

Socialnämndens arbetsutskott 2014-08-12 1. Weine Bäck (KD), ordförande Maria Gustafsson (S) Ove Bäck (C) Maria Gustafsson. Kommunkontoret, Ödeshög 2014-08-12 1 Plats och tid Beslutande Ellen Key-rummet, kommunkontoret, Ödeshög Tisdagen den 12 augusti 2014, kl 08:15-11:30 Weine Bäck (KD), ordförande Maria Gustafsson (S) Ove Bäck (C) Frånvarande -

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 6 augusti 2012, klockan 13.00 16.20

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 6 augusti 2012, klockan 13.00 16.20 2012-08-06 1(14) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 6 augusti 2012, klockan 13.00 16.20 Maria Danielsson (C), Ordförande Susanne Meijer (S) Venche Larsson (M) Olle

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2011.06.22 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.05 ande Håkan Karlsson (C) ordf Mohamad Rezkar (S) tjg ers Thomas Hansson (S) Åsa Heij Bengtegård (V) tjg ers

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 17 december 2014 kl 14.00-16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Jim Lindberg (s) Marianne Nilsson (m) Gull-Britt Sandefors (c) Charlotta Book (s)

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2011-05-25 2 SN 66 Dnr 35.11 700 Fastställande av patientsäkerhetsplan 2011 Patientsäkerhetslag (SFS 2010:659) syftar till att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården. Vårdgivaren

Läs mer

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande 1 (11) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl. 14.00 18.20 Beslutande Övriga deltagande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S),

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 augusti 2013 kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Per-Magnus Pettersson (m)

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06 Plats och tid Förvaltningshuset, torsdagen den 6 maj 2004,. kl. 13.00-17.00. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Pettersson Eva Hed Anita Johansson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-03-31 Sid 1 (13) Instans Socialnämnden Plats och tid Socialkontorets sammanträdesrum, kl 17.00 19.30 Beslutande Bertil Nilsson (M) ordförande Björn Jonasson (KD) Birgitta Olsson-Johansson

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 33 Utsändningsdag: Tisdagen den 26 november 2013 V 49 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Socialnämnden Tisdag 3 December Socialnämnden kallas till sammanträde Tisdag 3 december 2013, kl 11.00,

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING A 10 1(6) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1404 003 Antagen: kommunfullmäktige 1995-10-30 154 och ändrad senast i kommunfullmäktige 2014-12- 15 140 (ersätter: KF 2011-03-28

Läs mer

Socialnämnden 2012.09.26 1

Socialnämnden 2012.09.26 1 Socialnämnden 2012.09.26 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.50 Beslutande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Åsa H-Bengtegård (V) tjg ers Mohamad Rezkar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Sammanträdesdatum. Roland Flyckt (kd) Göran Andersson (s), tj.görande 101 Anette Johansson (mp) Maria Hult (c), tj.görande 101.

Sammanträdesdatum. Roland Flyckt (kd) Göran Andersson (s), tj.görande 101 Anette Johansson (mp) Maria Hult (c), tj.görande 101. TJÖRNS KOMMUN Plats och tid: Stora Tjörnsalen kl. 17.00 18.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande: Robert Bull, ordf (s) Reidun Lorentzon (kd) v ordförande Yvonne Andersson (m) Gun Alexandersson-Malm (fp)

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (8) 2015-01-29 6-24 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (8) 2015-01-29 6-24 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (8) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm 13.00-15.30 ande Gunilla Johansson (S) Janne Forslund (S) Mikael Palmqvist (S) Bengt Jonsson (FÖL) Christian Holesäter (V) Eddie

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid KF-salen kl 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgör ers Övriga deltagande Tjänstemän Åselotte Andersson (KD) ordf Håkan Hjelm (C) Hans Toll (S) Lisa Arvidsson (S)

Läs mer

Socialnämnden 2012-02-09. Föredragningslista

Socialnämnden 2012-02-09. Föredragningslista 2 Föredragningslista 25 Val av protokolljusterare 26 Anmälan om övriga ärenden 27 Informationsärenden a. Statistik boenderådet och meddelande om utskrivningsklara från heldygnssjukvård b. Politikerbesök

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 25 september 2013 kl 14.00-16.15 ande Övriga deltagare Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Emil Wetterling (s) Anita Davoust (m) Leif

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00 Socialnämnden 2011-11-30 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(17) Plats och tid Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende 1 Val av justerande 2 Föregående

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 61-68 Plats och tid Hermes, Svanskogsrummet kl. 16.00 16.45 ande Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Lisbet Westerberg (c) Marianne Blom (c) Margareta der Nederlanden

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo måndagen den 26 maj 2014 kl 14.00 16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Gull-Britt Sandefors, v ordf (c) Charlotta Book (s) Jim Lindberg (s) Annette Åstrand

Läs mer