Miljö- och byggnadskontoret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljö- och byggnadskontoret"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1(25) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl Beslutande Konny Bogren (s) Agneta Malmquist (s) Lennart Davidsson (kd) Margaretha Hultgren (fp) Sievert Andersson (m) Göran Carlsson (c) Åke Arvidsson (s) Karin Erlandsson (kd) Agneta Bergman (s) Martin Rydén (s) t o m 39 Kenneth Rosén (v) Övriga deltagande Anders Helgée Sophia Berggren Karin Schultz Daniel Johansson Rebecka Sandelius Jonas T Sandelius Utses att justera Sievert Andersson Underskrifter Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerande. Karin Schultz. Konny Bogren. Sievert Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Miljö- och byggnadsnämnden Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats av protokollet Underskrift Miljö- och byggnadskontoret. Karin Schultz

2 Sammanträdesprotokoll 2(25) Planeringsarkitekten 33 Dnr P Upphävande av del av detaljplan för del av Stora Aby 5:97, Hultsfreds kommun. Ställningstagande till behovsbedömning Syftet är att upphäva detaljplanen för del av fastigheten Stora Aby 5:97, planlagd för hantverks- och småindustriändamål, så att väg 34/47 kan breddas på sträckan förbi södra infarten till Rosenfors. Kvartersmarken i den aktuella delen nyttjas inte för hantverks- eller småindustriändamål idag. Miljö- och byggnadskontoret har med stöd av upprättad Behovsbedömning gjort bedömningen att genomförandet av upphävandet av del av detaljplanen inte antas medföra någon betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen instämmer i kommunens ställningstagande i samrådsyttrande Upphävandet hanteras med enkelt planförfarande. Beslut Miljö- och byggnadsnämnden gör bedömningen att genomförandet av upphävandet av detaljplanen inte medför betydande miljöpåverkan, vilket innebär att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning inte kommer att göras.

3 Sammanträdesprotokoll 3(25) Planeringsarkitekten Länsstyrelsen i Kalmar län Vägverket 34 Dnr P Upphävande av del av detaljplan för del av Stora Aby 5:97, Hultsfreds kommun. Antagande Syftet är att upphäva detaljplanen för del av fastigheten Stora Aby 5:97, planlagd för hantverks- och småindustriändamål, så att väg 34/47 kan breddas på sträckan förbi södra infarten till Rosenfors. Kvartersmarken i den aktuella delen nyttjas inte för hantverks- eller småindustriändamål idag. Ett förslag till upphävande av del av detaljplan för del av Stora Aby 5:97 skickades till berörda myndigheter och sakägare. Fyra yttranden kom in under samrådstiden och redovisas i Särskilt utlåtande. Särskilt utlåtande och information om planens fortsatta handläggning har skickats till dem som lämnat synpunkter. Upphävandet hanteras med enkelt planförfarande. Beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att anta upphävandet för del av detaljplan för del av Stora Aby 5:97, Rosenfors.

4 Sammanträdesprotokoll 4(25) Planeringsarkitekten Berörda sakägare och myndigheter Kommunstyrelsen Metria 35 Dnr P Detaljplan för Silverdalen 4:51, Hultsfreds kommun. Ställningstagande till behovsbedömning Syftet med detaljplanen är att utöka byggrätten på fastigheten Silverdalen 4:51. Miljö- och byggnadskontoret har med stöd av upprättad Behovsbedömning gjort bedömningen att genomförandet av detaljplanen för Silverdalen 4:51 inte antas medföra någon betydande miljöpåverkan. Miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte göras. Detaljplanen hanteras med enkelt planförfarande. Beslut Miljö- och byggnadsnämnden gör bedömningen att genomförandet av detaljplanen för Silverdalen 4:51 inte medför betydande miljöpåverkan, vilket innebär att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning inte kommer att göras.

5 Sammanträdesprotokoll 5(25) Planeringsarkitekten Berörda sakägare och myndigheter Kommunstyrelsen Metria 36 Dnr P Detaljplan för Silverdalen 4:51, Hultsfreds kommun. Samråd Syftet med detaljplanen är att utöka byggrätten på fastigheten Silverdalen 4:51. Ett förslag till detaljplan för Silverdalen 4:51 har upprättats. Upphävandet hanteras med enkelt planförfarande. Beslut Miljö- och byggnadsnämnden ger miljö- och byggnadskontoret i samarbete med Metria i uppdrag att påbörja samråd av detaljplanen för Silverdalen 4:51.

6 Sammanträdesprotokoll 6(25) 37 Dnr OP Information om översiktsplanen Stadsarkitekt Jonas T Sandelius informerar om den pågående utställningen av Översiktsplan 2009 för Hultsfreds kommun. Synpunkter kan lämnas under utställningstiden, vilken varar fram till den 19 april Beslut Miljö- och byggnadsnämnden tackar för informationen.

7 Sammanträdesprotokoll 7(25) 38 Dnr xxxxxxxxxxxx, Hultsfreds kommun. Vitesföreläggande om förbud att bedriva miljöfarlig verksamhet Bakgrund I december 2003 ansökte xxxxxxxxx om auktorisation som bilskrotare hos länsstyrelsen i Kalmar. Länsstyrelsen avslog ansökan eftersom den aldrig kompletterades med de uppgifter som länsstyrelsen hade efterfrågat. I september 2005 meddelade länsstyrelsen auktorisation som bilskrotare till xxxxxxxxx med firma xxxxxxxxx efter att ansökan kommit in med nytt bolagsnamn. Miljö- och byggnadsnämnden yttrade sig över ansökan om auktorisation och lämnade synpunkter i samband med att anmälan om miljöfarlig verksamhet handlades. Bland annat meddelade miljö- och byggnadsnämnden i sitt yttrande till länsstyrelsen att all verksamhet ska bedrivas inom avgränsat område, lagring av skrotbilar före behandling ska ske inomhus, tömning och demontering av skrotbilar ska ske på en plats med tät ytbeläggning, farligt avfall ska förvaras inom tät invallning och att årliga rapporter med uppgifter om antal fordon som demonterats samt omhändertagen och borttransporterad volym farligt avfall ska skickas in till miljö- och byggnadskontoret årligen. Tillsynsbesök utfördes på bilskroten den 26 oktober och 15 november 2005 efter ett anonymt klagomål om att bilar förvarades utanför verksamheten samt att oljor och andra miljöfarliga vätskor töms direkt på marken. Miljöoch byggnadskontoret kunde vid första besöket konstatera att utanför verksamhetens område, på icke hårdgjord yta, stod ca 8 bilar som lämnats för demontering. Ett trettiotal bilbatterier förvarades inte inom invallning utan direkt på asfalten. Demonterade motorer förvarades på asfalterad eller icke hårdgjord yta. Demontering av bilar skedde utanför verkstadslokalen. Därmed hade flera av punkterna i yttrandet över auktorisationen överträtts bara några månader efter att skrotningsverksamheten startade. Enligt överenskommelse skulle bristerna åtgärdas senast den 14 november 2005, vid besök dagen efter konstaterades att inga brister hade åtgärdats. Miljöoch byggnadsnämnden vitesförelade då verksamhetsutövaren att åtgärda bristerna. Vid återinspektion konstaterades att batterierna inte förvarades inom invallning samt att motorer med oljerester fortfarande förvarades utomhus utan tak. I juni 2006 beslutade Länsstyrelsen i Kalmar att återkalla auktorisationen som bilskrotare efter att Sveriges Bilskrotares Riksförbund begärt återkallelse av auktorisationen då det upptäckts flera felaktiga

8 Sammanträdesprotokoll 8(25) skrotningsintyg från fordonsdemonteringen. Verksamheten skulle avslutas senast den 31 december Efter att klagomål inkommit om skrotningsverksamheten gjordes en inspektion på bilskroten i oktober Då förvarades många bilar utanför området, vilket ledde till ett nytt föreläggande om att fordon före demontering ska stå på tätt underlag. Eftersom verksamhetsutövaren ville söka nytt tillstånd om auktorisation kallade miljö- och byggnadskontoret till ett möte i december Vid mötet informerades verksamhetsutövaren om att eftersom stora brister i miljöhänsyn har påträffats vid inspektioner på skroten skulle markprover tas på fastigheten innan ny anmälan om skrotningsverksamhet på fastigheten kunde handläggas. Föreläggande om markprovtagning samt rapportering av resultat från markprovtagning skickades till företaget i januari Eftersom den årliga rapporten med uppgifter om antal behandlade skrotbilar och mängd farligt avfall inte hade inkommit till miljö- och byggnadskontoret förelades även företaget att inkomma med den rapporten. Senast den 1 mars 2007 skulle föreläggandena vara åtgärdade. Eftersom uppgifterna enligt föreläggandena inte hade inkommit i början av mars 2007 gjorde miljö- och byggnadskontoret ett besök på fastigheten tillsammans med miljö- och byggnadsnämndens presidium. Vid besöket fanns det fortfarande mycket fordon på området som skulle bort innan markprovtagning kunde utföras. I samband med besöket uppstod misstankar om att eldning av spillolja skedde på fastigheten. Miljöoch byggnadsnämnden gjorde en åtalsanmälan om eldningen. Den 12 april 2007 vitesförelade miljö- och byggnadsnämnden företaget att lämna in avfallsredovisning samt redovisa resultat från markprovtagning senast den 1 september Då uppgifterna inte inkom inom utsatt tid hemställde miljö- och byggnadsnämnden hos miljödomstolen om utdömande av vite. I november 2007 hade begärda uppgifter fortfarande inte inkommit till miljö- och byggnadskontoret varför nämnden beslutade om ett löpande vite för redovisning av avfall samt markprovtagningsresultat. Eftersom uppgifter inte kom in inom utsatt tid hemställde miljö- och byggnadsnämnden hos miljödomstolen om utdömande av vite. Vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde i juni 2008 beslutades om ett nytt vitesföreläggande eftersom varken avfallsredovisning eller resultat från markprovtagning hade inkommit. Den här gången skulle uppgifterna vara miljö- och byggnadskontoret tillhanda senast den 1 september De i vitesföreläggandet begärda uppgifterna hade inte inkommit till miljö- och byggnadskontoret inom utsatt tid varför miljö- och byggnadsnämnden beslutade att hemställa hos miljödomstolen om utdömande av vite. Avfallsredovisningen inkom den 16 september medan resultat från markprovtagningen inkom den 8 oktober Innan provtagningen hade företaget schaktat bort det översta skiktet av marken och lagt i två högar på fastigheten och fyllt på med nytt material. Prover togs även från högarna. Eftersom materialet hade blandats vid schaktningen kan resultatet ha

9 Sammanträdesprotokoll 9(25) påverkats. Provtagningen visade att föroreningshalterna inte överskred Naturvårdsverkets riktvärden för mindre känslig markanvändning. Från november 2008 har det till och från förekommit att pressade fordon har lagrats både innanför och utanför planket på fastigheten. I början på augusti 2009 inkom flera samtal till miljö- och byggnadskontoret om att bildemontering förekom på fastigheten. Under augusti besökte miljö- och byggnadskontoret fastigheten vid tre tillfällen och då fanns fordon både innanför och utanför planket. Vid samtal med xxxxxxxxx den 28 augusti 2009 framkom att fordonsdemontering bedrivs på fastigheten utan tillstånd om auktorisation från Länsstyrelsen och utan att anmälan om miljöfarlig verksamhet gjorts till miljö- och byggnadskontoret. I september gjorde miljö- och byggnadsnämnden en åtalsanmälan om otillåten miljöverksamhet. Den 27 oktober 2009 inkom en anmälan om miljöfarlig verksamhet till miljö- och byggnadskontoret med felaktigt företagsnamn och organisationsnummer. Verksamhetsutövaren informerades om att anmälan var ogiltig eftersom felaktigt företagsnamn angetts. Anmälan med korrekt företagsnamn och organisationsnummer skulle inkomma så snart det nya bolaget var registrerat. Någon komplett anmälan har inte inkommit till miljö- och byggnadskontoret. Vid besök på fastigheten under mars 2010 kunde konstateras att många bilar och diverse skrot fanns på området. I maj 2009 eldades avfall på xxxxxxxxx fastighet xxxxxxxxx. Bland annat eldades fordonsdelar, byggavfall och elektronikskrot. I anslutning till eldningsplatsen hade en stor grop grävts som man hade börjat fylla med avfall. Detta ledde till att miljö- och byggnadsnämnden gjorde ytterligare en åtalsanmälan. Bedömning Miljö- och byggnadskontoret har fått många klagomål om verksamheten och har vid inspektioner kunnat konstatera många brister i miljöhänsyn. Allvarliga brister har återupprepats, trots påpekanden från miljö- och byggnadskontoret. Bristerna har i vissa fall varit så allvarliga att åtalsanmälningar har gjorts. Verksamhetsutövaren har inte visat några ambitioner att följa anvisningar, råd och lagar vid kontakten med miljö- och byggnadskontoret. Verksamheten har inte bedrivits i enlighet med miljöbalken och Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om skrotbilsverksamhet. Den av företaget angivna verksamhetsutövaren för bilskroten, som miljöoch byggnadsnämnden tidigare har riktat sina förelägganden emot är inte samma person som på plats drivit och beslutat om verksamheten. Personen som detta föreläggande är ställt till är den person som bedöms som ensam ansvarig för verksamheten och den som miljö- och byggnadskontorets personal har haft kontakt med vid inspektioner och telefonsamtal. Miljö- och byggnadsnämnden ser påtagliga risker för miljön om bilskrotningsverksamhet bedrivs under rådande förhållanden på fastigheten.

10 Sammanträdesprotokoll 10(25) Eftersom det inte finns någon auktorisation som bilskrotare och ingen korrekt anmälan om miljöfarlig verksamhet har inkommit anser miljö- och byggnadsnämnden att miljöfarlig verksamhet i form av bilskrotning eller liknande verksamhet så som service av bilar och hantering av bildelar inte ska bedrivas på fastigheten. Kommunicering av ärendet har skett genom utskick av detta beslutsunderlag. Beslut Miljö- och byggnadsnämnden förelägger xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, personnr: xxxxxxxxx enligt 26 kap. 9 miljöbalken med stöd av 21 förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd att från och med följa nedanstående punkter. 1. Vid ett vite på (fyrahundratusen) kronor ska ingen miljöfarlig verksamhet i form av bilskrotning eller liknande verksamhet förekomma på fastigheten xxxxxxxxx. 2. Vid ett vite på (tvåhundratusen) kronor ska området städas upp så att det blir rent från fordon och fordonsdelar. Beslutet ska delges via delgivningsman.

11 Sammanträdesprotokoll 11(25) Polismyndigheten Målilla MK Kommunstyrelsen 39 Dnr Yttrande över Målilla Motorklubbs tillståndsansökan att anordna speedway, tractorpulling, konsert, marknad och Dackefestivalen Bakgrund Den 17 mars 2010 inkom Polismyndigheten i Kalmar län med remiss om yttrande angående Målilla Motorklubbs tillståndsansökan att anordna speedway enligt bifogat körschema, tractorpulling den juni, marknad den 12 juni, konsert den 3 juli, och Dackefestivalen den augusti Miljö- och byggnadsnämnden kommer att fatta ytterligare beslut i frågor som berör de olika arrangemangen. Beslut Miljö- och byggnadsnämnden tillstyrker att Målilla Motorklubb tillåts anordna speedway, tractorpulling, konsert, marknad och Dackefestivalen under 2010 med följande erinringar: 1. Piercing, tatuering och övrig behandling där blodvite kan uppstå får inte förekomma. Försäljare som trots förbudet utför piercing, tatuering eller annan behandling där blodvite kan uppstå ska omedelbart avvisas. Önskas annan hygienisk behandling, som t.ex. massage ska skriftlig anmälan göras till miljö- och byggnadskontoret senast två veckor innan arrangemanget börjar. 2. För att undvika olägenheter i samband med arrangemangen ska det finnas tillräckligt antal toaletter. 3. Livsmedelshanterarnas anläggningar ska vara registrerade eller godkända. 4. Livsmedelshanterarna ska ha tillgång till vatten av dricksvattenkvalitet. 5. Toaletter ska finnas dit endast livsmedelspersonal har tillträde. 6. Tvål och engångshanddukar ska finnas på toaletterna.

12 Sammanträdesprotokoll 12(25) 7. Sopkärl ska placeras framför försäljningsställen som säljer livsmedel. Det avfall som faller under producentansvaret ska sorteras ut. Övrigt avfall ska förutom farligt avfall sorteras i en brännbar och en icke brännbar fraktion. 8. Samtliga livsmedelshanterare ska ha erforderlig tillgång till el och avlopp för att driva sin verksamhet och kunna upprätthålla god livsmedelskvalitet. 9. Öronproppar i tillräcklig mängd för att tillgodose besökarnas behov ska finnas på området. 10. Miljö- och byggnadsnämndens kommande beslut om arrangemangen ska följas.

13 Sammanträdesprotokoll 13(25) Kommunstyrelsen Tekniska kontoret 40 Dnr Komplettering av verksamhetsplanen för miljö- och hälsoskyddsinspektörerna Inventering av enskilda avlopp Bakgrund I Hultsfreds kommun slamtöms knappt 1400 avlopp via kommunal försorg. Utöver dessa bedömer miljö- och byggnadskontoret att det kan finnas ytterligare ett hundratal avloppsanläggningar som inte slamtöms. Naturvårdverket gav 1987 ut allmänna råd för hur avloppsanläggningar skall vara uppbyggda för att skydda miljön. Tidigare var avloppen oftast tekniskt enkla och deras reningsförmåga var i många fall begränsad. Råden ersattes år 2006 av nya allmänna råd där Naturvårdsverket ändrade inriktning från att ställa konstruktionskrav till att ställa reningskrav på avloppsanläggningarna. Hultsfreds kommun har sedan 1987 lämnat ca 500 tillstånd för nya avloppsanläggningar. Detta innebär att mer än hälften av de befintliga avloppen lades innan de första allmänna råden. Man räknar med att en infiltration har en livslängd på mellan 15 och 30 år beroende på skötsel, belastning samt markförhållanden. Enligt Naturvårdsverket beräknas reduktionen av fosfor i en markbädd sjunka från 80 % till 25 % efter år. Motivering till beslut Varför rena avlopp? Utsläpp av orenat avlopp medför risk för smittspridning, övergödning och syrebrist i våra vattendrag. Om vi inte renade våra enskilda avlopp alls skulle betydligt fler av våra sjöar tvingas beläggas med badförbud och på sikt också växa igen. Om vi å andra sidan renade våra enskilda avlopp bättre skulle många av de sjöar som idag har dålig vattenkvalitet förbättras avsevärt. Exempelvis släpper de 10 % av de svenska hushållen som har enskilt avlopp ut lika mycket övergödande ämnen som de 9 av 10 svenskar som är anslutna till kommunala reningsverk. Ett liknande mönster gäller för syreförbrukande ämnen och i viss mån också för smittämnen. Det beror på att enskilda avloppsanläggningar ofta är dåliga.

14 Sammanträdesprotokoll 14(25) Förhindra smittspridning Det viktigaste syftet med avloppsrening är att förhindra smittspridning. Om orenat avloppsvatten når en dricksvattenbrunn kan det i vissa fall räcka med att borsta tänderna i brunnens vatten för att bli sjuk. Dåligt fungerande avlopp kan också sprida smittämnen till närliggande sjöar och vattendrag där människor vistas eller badar. Minska syrebrist och övergödning Utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten till våra hav, sjöar, åar och bäckar kan ge syrebrist i vattnet med dålig lukt som följd. Det kan också orsaka övergödning, vilket leder till algblomning, igenväxta sjöar och ytterligare syrebrist. Kraftig övergödning och syrebrist kan leda till fiskdöd och minskad biologisk mångfald. I vissa områden är vattendragen extra känsliga för utsläpp. Miljömål I det nationella miljömålet för minskad övergödning anges att halterna av gödande ämnen i mark och vatten inte ska ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningarna för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten. Inriktningen är att miljömålet ska nås inom en generation. Andra miljömål som har en direkt eller indirekt koppling till de enskilda avloppens miljöpåverkan är grundvatten av god kvalitet, levande sjöar och vattendrag samt god bebyggd miljö. Informationsinsatser som kommer att drivas i samband med en inventering bedöms även påverka miljömålet Giftfri miljö positivt. Miljö- och byggnadskontorets bedömning Med anledning av ovanstående anser miljö- och byggnadskontoret att en inventering av de enskilda avloppen i Hultsfreds kommun bör påbörjas snarast. Beslut Projektplan, enligt bilaga, fastställs. Miljö- och byggnadskontoret får i uppdrag att ta fram kompletterande bedömningsgrunder för hantering av äldre avloppsanläggningar. Miljö- och byggnadskontoret får även i uppdrag att inleda en inventering under innevarande år. Utvärdering av arbetet skall redovisas för miljö- och byggnadsnämnden inför kommande verksamhetsår.

15 Sammanträdesprotokoll 15(25) 41 Delegationsärenden (bygg) Stadsarkitektens delegationsärenden A020-A030 Bygglov Omlastaren 8, Hultsfreds kommun. Rapido Fastigheter AB. Utvändig ändring av flerbostadshus, uppförande av ramp Hyvlaren 15, Hultsfreds kommun. Ingvar Skjöld. Tillbyggnad av enbostadshus, inglasad uteplats Bolaget 4, Hultsfreds kommun. Virserums Konsthall ideell förening. Tillbyggnad och ändrad användning av konsthall Kristineberg 2:2, Hultsfreds kommun. Claes Timmermann. Om- och tillbyggnad av befintliga lokaler, installation av eldstad samt uppförande av hägn Sommartomten 8, Hultsfreds kommun. Torben Greve. Tillbyggnad av fritidshus samt installation av rökkanal Husbyggaren 7, Hultsfreds kommun. Swedwood Hultsfred AB. Tillbyggnad av industrilokaler, kontor Vattentornet 5, Hultsfreds kommun. Magnus Pihl. Tillbyggnad av tvåbostadshus, altan Järeda 2:78, Hultsfreds kommun. Järnforsens Emballage AB, Jonas Arvidsson. Rivning och tillbyggnad av industrilokaler Mörlunda 4:66, Hultsfreds kommun. Kerstin Petersen. Fasadändring av enbostadshus Asken 1, Hultsfreds kommun. Bo Torgny Pettersson och Ann Fällin. Inglasning av balkong Stora Aby 5:41, Hultsfreds kommun. Hultsfreds Kommunala Industri AB. Rivning av del av förrådsbyggnad

16 Sammanträdesprotokoll 16(25) Byggnadsinspektörens delegationsärenden Kontrollplan/Rivningsplan Björnhult 1:5, Hultsfreds kommun. Kurt Nilsson c/o Jan Alqvist. Rivning av enbostadshus Hultåsa 1:23, Hultsfreds kommun. Ove Hirte. Tillbyggnad av enbostadshus Hammarsebo 1:41, Hultsfreds kommun. Mats och Katarina Karlsson. Nybyggnad av enbostadshus och garage Stubbhult 1:14, Hultsfreds kommun. Ebbe Källström. Ut- och invändig ändring av enbostadshus Järeda 2:78, Hultsfreds kommun. Järnforsens Emballage AB, Jonas Arvidsson. Rivning av industrilokaler Bekräftelse bygganmälan Fagotten 6, Hultsfreds kommun. Jan Axelsson. Installation av braskamin i enbostadshus Bevis över godkänd kvalitetsansvarig Husbyggaren 7, Hultsfreds kommun. Bengt-Åke Flöner. Tillbyggnad av industrilokaler, tält Stubbhult 1:14, Hultsfreds kommun. Britt-Marie Landin. Ut- och invändig ändring av enbostadshus Stora Aby 5:41, Hultsfreds kommun. Per Böris. Rivning av del av förrådsbyggnad Slutbevis Hulingsryd 1:35, Hultsfreds kommun. Maria och Robert Gustafsson. Tillbyggnad av carport, tak över uteplats Furiren 9, Hultsfreds kommun. Torbjörn Johansson. Tillbyggnad med veranda Dalsebo 21:1, Hultsfreds kommun. Lennart Johansson. Inglasad altan Hästen 5, Hultsfreds kommun. Nane Andersson och Jenny Hammar. Nybyggnad av växthus Orren 20, Hultsfreds kommun. Mikael Lindahl. Tillbyggnad med altan Filaren 1, Hultsfreds kommun. Henrik Josefsson. Nybyggnad av garage

17 Sammanträdesprotokoll 17(25) Övlingsmåla 1:5, Hultsfreds kommun. Anders Johansson. Nybyggnad av pannrum samt installation av eldstad Målilla 1:43, Hultsfreds kommun. Stig Johansson. Tillbyggnad med pannrum Ugglan 4, Hultsfreds kommun. Bo Brandt. Tillbyggnad av garage Oxen 11, Hultsfreds kommun. Roger Gustavsson. Nybyggnad av garage Verkstaden 5, Hultsfreds kommun. Per Ovedal. Tillbyggnad med förråd Virserum 8:153, Hultsfreds kommun. Anita Ackmer. Förlängning av brygga Skiffret 4, Hultsfreds kommun. Jens Nilsson. Tillbyggnad av enbostadshus Målilla 1:101, Hultsfreds kommun. Jonas Axelsson. Tillbyggnad av enbostadshus Hyltan 1:2, Hultsfreds kommun. E.ON Elnät Sverige AB. Nybyggnad av Stubbhult 3:1, Hultsfreds kommun. E.ON Elnät Sverige AB. Nybyggnad av Stora Aby 5:34, Hultsfreds kommun. E.ON Elnät Sverige AB. Nybyggnad av Hyggelsebo 1:4, Hultsfreds kommun. E.ON Elnät Sverige AB. Nybyggnad av Ödhult 4:3, Hultsfreds kommun. E.ON Elnät Sverige AB. Nybyggnad av transformatorkiosk Knästorp 1:3, Hultsfreds kommun. E.ON Elnät Sverige AB. Nybyggnad av Västerarp 1:38, Hultsfreds kommun. E.ON Elnät Sverige AB. Nybyggnad av Öskögle 1:4, Hultsfreds kommun. E.ON Elnät Sverige AB. Nybyggnad av Grunkabo 1:2, Hultsfreds kommun. E.ON Elnät Sverige AB. Nybyggnad av

18 Sammanträdesprotokoll 18(25) Äshult 1:3, Hultsfreds kommun. E.ON Elnät Sverige AB. Nybyggnad av Blackelid 1:7, Hultsfreds kommun. E.ON Elnät Sverige AB. Nybyggnad av Ålefors 2:1, Hultsfreds kommun. E.ON Elnät Sverige AB. Nybyggnad av Virserums-Västrahult 2:1, Hultsfreds kommun. E.ON Elnät Sverige AB. Nybyggnad av Västerarp 1:38, Hultsfreds kommun. E.ON Elnät Sverige AB. Nybyggnad av Virserum 8:1, Hultsfreds kommun. E.ON Elnät Sverige AB. Nybyggnad av Virserums-Kulla 1:2, Hultsfreds kommun. E.ON Elnät Sverige AB. Nybyggnad av Ekeflod 1:2, Hultsfreds kommun. E.ON Elnät Sverige AB. Nybyggnad av Ekeflod 1:2, Hultsfreds kommun. E.ON Elnät Sverige AB. Nybyggnad av Virserum 8:1, Hultsfreds kommun. E.ON Elnät Sverige AB. Nybyggnad av Björkmossa 1:7, Hultsfreds kommun. E.ON Elnät Sverige AB. Nybyggnad av Hässlid 1:4, Hultsfreds kommun. E.ON Elnät Sverige AB. Nybyggnad av Björkmossa 1:42, Hultsfreds kommun. E.ON Elnät Sverige AB. Nybyggnad av Misterhult 4:10, Hultsfreds kommun. E.ON Elnät Sverige AB. Nybyggnad av Misterhult 4:14, Hultsfreds kommun. E.ON Elnät Sverige AB. Nybyggnad av Klövdala 1:8, Hultsfreds kommun. E.ON Elnät Sverige AB. Nybyggnad av

19 Sammanträdesprotokoll 19(25) Norrhult 2:4, Hultsfreds kommun. E.ON Elnät Sverige AB. Nybyggnad av Ormestorp 1:9, Hultsfreds kommun. E.ON Elnät Sverige AB. Nybyggnad av Järnemåla 1:2, Hultsfreds kommun. E.ON Elnät Sverige AB. Nybyggnad av transformatorkiosk Lidhult 4:3, Hultsfreds kommun. E.ON Elnät Sverige AB. Nybyggnad av transformatorkiosk Lidhult 1:1, Hultsfreds kommun. E.ON Elnät Sverige AB. Nybyggnad av transformatorkiosk Ålefors 2:1, Hultsfreds kommun. E.ON Elnät Sverige AB. Nybyggnad av Östra Årena 1:10, Hultsfreds kommun. E.ON Elnät Sverige AB. Nybyggnad av Järeda 3:3, Hultsfreds kommun. E.ON Elnät Sverige AB. Nybyggnad av Järeda 3:4, Hultsfreds kommun. E.ON Elnät Sverige AB. Nybyggnad av Venshult 1:6, Hultsfreds kommun. E.ON Elnät Sverige AB. Nybyggnad av Lida 1:1, Hultsfreds kommun. E.ON Elnät Sverige AB. Nybyggnad av Gölhult 1:2, Hultsfreds kommun. E.ON Elnät Sverige AB. Nybyggnad av Järeda 3:75, Hultsfreds kommun. E.ON Elnät Sverige AB. Nybyggnad av Klövdala 1:6, Hultsfreds kommun. E.ON Elnät Sverige AB. Nybyggnad av Klövdala 1:6, Hultsfreds kommun. E.ON Elnät Sverige AB. Nybyggnad av Ämmenäs 3:1, Hultsfreds kommun. E.ON Elnät Sverige AB. Nybyggnad av nätstation

20 Sammanträdesprotokoll 20(25) Prästfjärdingen 1:4, Hultsfreds kommun. E.ON Elnät Sverige AB. Nybyggnad av nätstation Tillingeby 6:1, Hultsfreds kommun. E.ON Elnät Sverige AB. Nybyggnad av nätstation Ämmenäs 3:1, Hultsfreds kommun. E.ON Elnät Sverige AB. Nybyggnad av nätstation Tillingeby 6:1, Hultsfreds kommun. E.ON Elnät Sverige AB. Nybyggnad av nätstation Ämmenäs 3:1, Hultsfreds kommun. E.ON Elnät Sverige AB. Rivning av transformatorkiosk Myran 1, Hultsfreds kommun. E.ON Elnät Sverige AB. Nybyggnad av kopplingsstation Dalsebo 31:3, Hultsfreds kommun. E.ON Elnät Sverige AB. Nybyggnad av Sjöruda 1:3, Hultsfreds kommun. E.ON Elnät Sverige AB. Nybyggnad av Mörlunda 4:97, Hultsfreds kommun. Mathias och Linda Karlsson. Tillbyggnad av tak över uteplats Hägelåkra 17:1, Hultsfreds kommun. Kent Lövgren. Nybyggnad av garage Hägelåkra 17:1, Hultsfreds kommun. Kent Lövgren. Tillbyggnad med altan Stora Aby 5:113, Hultsfreds kommun. Peter Bergstrand. Tillbyggnad av enbostadshus Björkmossa 7:4, Hultsfreds kommun. Ulf Frilund och Christina Herman Frilund. Nybyggnad av garage Väbeln 2, Hultsfreds kommun. Bo Berggren. Tillbyggnad av altan och höjning av garagetak Beslut Godkänna förteckningen över redovisade delegationsbeslut.

21 Sammanträdesprotokoll 21(25) 42 Delegationsärenden (miljö) Följande delegationsärenden har lämnats av miljö- och byggnadskontorets personal. HÄLSOSKYDD Anmälan om installation av värmepump Hällefors 11:2, Hultsfreds kommun Silverbostäder KB, Vallby 47, Veddinge Ungsberg 5:1, Hultsfreds kommun Lars af Ekenstam, Smålandsgatan 3, Nässjö Verkmästaren 4, Hultsfreds kommun Axel Örmander, Andersbovägen 51, Hultsfred Lilla Sinnerstad 2:8, Hultsfreds kommun Sivert Andersson, Lilla Sinnerstad, Mörlunda Björken 2, Hultsfreds kommun Mikael Axemo, Parkgatan 12, Virserum Verkmästaren 13, Hultsfreds kommun Sven Flink, Andersbovägen 575, Hultsfred Hägelåkra 1:42, Hultsfreds kommun Emma Axelsson, Stockholmsvägen 62, Målilla Remissyttrande Yttrande till Polismyndigheten i Kalmar län angående Hultsfreds marknad med konsert och dans, dnr LIVSMEDEL Inspektioner Mörlunda 3:30, Hultsfreds kommun Emådalsskolan, Tallmovägen 6, Mörlunda

22 Sammanträdesprotokoll 22(25) Mörlunda 7:24, Hultsfreds kommun Lundagårdens Servicehus, Doktorsvägen 8, Mörlunda Stenhuggaren 11, Hultsfreds kommun Råsebäckskolan, Fabriksgatan 22, Hultsfred Hultsfred 3:1, Hultsfreds kommun Silversslättens Förskola, Pistolgränd 2, Hultsfred Skolan 1, Hultsfreds kommun Lindblomskolan, Centralköket, Skolgatan 1, Hultsfred Gnejsen 1, Hultsfreds kommun Stålhagens Förskola, Granitvägen 15, Hultsfred Läroverket 2, Hultsfreds kommun Hultsfreds Gymnasium, Centralköket, Hultsfred Träförädlingen 19, Hultsfreds kommun Stegen, Oskarsgatan 66, Hultsfred Registreringsbeslut Silverdalen 4:51, Hultsfreds kommun Amoveno Livsstilsskola, Storgatan 97, Silverdalen MILJÖSKYDD Slutbesiktning avloppsanläggning Tomtåkra 1:19, Hultsfreds kommun Alexander Arvidsson, Storgatan 35 C, Hultsfred Inspektioner Rosenfors 1:1, Hultsfreds kommun AB Rosenfors Bruk, Rosenfors Fasaden 3, Hultsfreds kommun Prinfo Bergs Alltryck AB, Verkstadsgatan 3, Virserum Stora Aby 5:41, Hultsfreds kommun JBL Mekan AB, Lillesjövägen 19, Rosenfors Arbetet 5, Hultsfreds kommun Team Tejbrant, Verkstadsgatan 6, Hultsfred

23 Sammanträdesprotokoll 23(25) Hovtången 5, Hultsfreds kommun Röchling Formaterm AB, Box 27, Virserum Hägelåkra 5:133, Hultsfreds kommun Axipto AB, Timmervägen 1, Målilla Fröreda 2:28, Hultsfreds kommun Kvillsfors Fönster AB, Box 4, Kvillsfors Materialet 2, Hultsfreds kommun Fasadia AB, Box 116, Hultsfred Stora Aby 5:145, Hultsfreds kommun Miljö Expo Scandinavia AB, Industrigatan 3, Rosenfors Beslut om timavgift för utförd tillsyn enligt miljöbalken Länsmannen 31, Hultsfreds kommun AB Virserums Golvservice, Storgatan 4, Virserum Vagnen 1, Hultsfreds kommun BE-GE Lastbilar AB, Box 908, Oskarshamn Lyckan 12, Hultsfreds kommun Hartvigs Måleri och Färgbutik AB; Box 42, Hultsfreds kommun Stora Aby 5:145, Hultsfreds kommun Miljö Expo Scandinavia AB, Industrigatan 3, Rosenfors Beslut med anledning av miljöteknisk markundersökning på nedlagda bensinstationer Vena 1:65, Hultsfreds kommun SPIMFAB, Nybrogatan 11, Stockholm Mörlunda 4:21, Hultsfreds kommun SPIMFAB, Nybrogatan 11, Stockholm Information om olja i dagvatten Verkstaden 1, Hultsfreds kommun Magnussons Däckservice AB, Storgatan 145, Hultsfred Vagnen 1, Hultsfreds kommun BE-GE Lastbilar AB, Box 146 Hultsfred Beslut Godkänna förteckningen över redovisade delegationsbeslut.

24 Sammanträdesprotokoll 24(25) 43 Delgivningar KOMMUNALA Kommunfullmäktige Regler för partistöd, beslut , 22/2010 Ny styrmodell m m för Hultsfreds kommun, , 24/2010 Kommunstyrelsen Information om kemikalier i detaljhandeln, beslut , 21/2010 Kommunstyrelsens arbetsutskott Presidiemöte med miljö- och byggnadsnämnden, beslut , 117/2010 ÖVRIGA Länsstyrelsen i Kalmar län Samråd angående avverkning för omläggning till jordbruksmark på fastigheten Östrahult 18:8, Hultsfreds kommun. Beslut Samråd angående kabeldragning på fastigheten Ekenäs 1:5 m fl, Hultsfreds kommun. Meddelande Samråd angående kabeldragning på fastigheten Fallhult 1:11 och 1:25, Hultsfreds kommun. Beslut Skogsstyrelsen Biotopskyddsområde på fastigheten Lilla Sinnerstad 3:4, Hultsfreds kommun. Beslut Biotopskyddsområde på fastigheten Lilla Sinnerstad 3:3, Hultsfreds kommun. Beslut Boverket Information om Boverkets arkiv av översiktsplaner

25 Sammanträdesprotokoll 25(25) Svea Hovrätt Flathult 1:44, Hultsfreds kommun Miljööverdomstolens protokoll angående kommunal sophämtning; nu fråga om prövningstillstånd Nyboholm 2:2, Hultsfreds kommun Miljööverdomstolens dom omprövning av villkor om utsläpp till vatten av suspenderade ämnen från Nyboholms bruk i Kvillsfors. Beslut Upprättad förteckning antas.

26 Bilaga till miljö- och byggnadsnämndens protokoll, 40 Miljö- och byggnadskontoret Projektplan Inventering av enskilt avlopp

27 2 (6) Miljö- och byggnadskontoret Projektplan Inventering av enskilt avlopp Bakgrund I Hultsfreds kommun slamtöms knappt 1400 avlopp via kommunal försorg. Utöver dessa bedömer miljö- och byggnadskontoret att det kan finnas mellan ytterligare avloppsanläggningar. Naturvårdverket gav 1987 ut allmänna råd för hur avloppsanläggningar skall vara uppbyggda för att skydda miljön. Tidigare var avloppen oftast tekniskt enkla och deras reningsförmåga var i många fall begränsad. Råden ersattes år 2006 av nya allmänna råd där Naturvårdsverket ändrade inriktning från att ställa konstruktionskrav till att ställa reningskrav på avloppsanläggningarna. Hultsfreds kommun har sedan 1987 lämnat ca 500 tillstånd för nya avloppsanläggningar. Detta innebär att mer än hälften av de befintliga avloppen lades innan de första allmänna råden. Man räknar med att en infiltration har en livslängd på mellan 15 och 30 år beroende på skötsel, belastning samt markförhållanden. Enligt Naturvårdsverket beräknas reduktionen av fosfor i en markbädd sjunka från 80 % till 25 % efter år. Varför åtgärda gamla (och dåliga) avlopp En dålig anordning för enskilt avlopp klarar inte att rena avloppsvattnet tillräckligt från smittämnen, näringsämnen och kemikalier. Det orenade avloppsvattnet når antingen grundvattnet eller något ytvatten (sjöar och vattendrag). I grundvattnet kan detta orsaka problem för dricksvattenbrunnar med smittspridning, kemikalier och förhöjda nitrathalter. Det avloppsvatten som orenat når sjöar och vattendrag orsakar problem med smittspridning, kemikalier och övergödning. Lagstiftning och miljömål I 9 kap 7 miljöbalken (MB) föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. 2 kap 3 MB anger att den som avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska iaktta de skyddsåtgärder som behövs för att motverka skador eller olägenheter för människors hälsa och miljön. I andra stycket betonas att dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att verksamheten eller åtgärden kan medföra sådana skador eller olägenheter. Enligt 12 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att i vattenområde släppa ut avloppsvatten från vattentoalett om avloppsvattnet inte genomgått längre gående rening än slamavskiljning. Detta gäller så länge det inte är uppenbart att utsläppet kan göras utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Vattenområde definieras i 11 kap 4 MB som ett område som täcks av vatten vid högsta förutsebara vattenstånd.

28 3 (6) Miljö- och byggnadskontoret Utöver ovan nämnda bestämmelserna för avlopp finns även de nationella och regionala miljömålen. I det nationella miljömålet för minskad övergödning anges att halterna av gödande ämnen i mark och vatten inte ska ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningarna för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten. Inriktningen är att miljömålet ska nås inom en generation. I Kalmar län finns delmål om att år 2010 ska Kalmar läns vattenburna utsläpp av fosforföreningar från mänsklig verksamhet till sjöar, vattendrag och kustvatten ha minskat med minst 20 procent från 1995 års nivå. Andra miljömål som har en direkt eller indirekt koppling till de enskilda avloppens miljöpåverkan är grundvatten av god kvalitet, levande sjöar och vattendrag samt god bebyggd miljö. Informationsinsatser som kommer att drivas i samband med en inventering bedöms även påverka miljömålet Giftfri miljö positivt. Förslag till arbetssätt i Hultsfreds kommun Avgränsning av arbetsområde För att påbörja en inventering måste man först avgränsa ett rimligt arbetsområde. Det bedöms vara rimligt att inventera maximalt 200 avlopp per år om man skall kunna hantera efterarbetet på ett korrekt sätt. Om 200 avlopp inventeras per år skulle detta innebära att det tar åtminstone 8 år för att inventera hela kommunen. Det är vanligt att påbörja en inventeringen inom särskilt skyddsvärda områden där hög skyddsnivå troligen kommer att krävas. Detta arbetssätt medför dock svåra geografiska gränsdragningar och det blir svårare att få en översikt av materialet. Det innebär även ett pedagogiskt problem att förklara hur gränsdragningen gjorts för de som prioriteras högre än andra. Det arbetssätt som förespråkas av miljö- och byggnadskontoret är att kommunen delas in i lämpligt stora geografiska områden helt oberoende av de skyddsvärda områdena. Med större sammanhängande geografiska områdena förbättras även möjligheterna att arbeta för gemensamhetsanläggningar vilket ofta är miljömässigt fördelaktiga framför flera små avloppsanordningar. Tillvägagångssätt I det område man utser för året skickar man tidigt ut en skriftlig information om vilka krav som ställs på avloppsanläggningar samt en blankett där fastighetsägaren får fylla i vilken typ av avlopp man har. Detta material skickas till alla inom området som äger en bostadsfastighet även de som fått tillstånd på senare år. När blanketterna återsänts gör miljö- och byggnadskontoret en kontroll av uppgifterna i blanketten och ser om uppgifterna stämmer med de uppgifter som finns i kommunens arkiv. Utifrån detta grupperas avloppen i tre kategorier: 1) Avloppsanläggningar som bedöms godtagbara. Dessa ges en prioriteringsgrad vilken leder till ett bevakningsdatum i framtiden. 2) Avloppsanläggningar som man direkt kan se är för gamla och/eller har för dålig reningsgrad. Dessa får krav på åtgärder inom rimlig tid. 3) Avlopp där såväl konstruktion och funktion är osäkert och där fältbesök blir nödvändigt. Hit räknas även de avloppsanläggningar från vilka man ej fått svar.

29 4 (6) Miljö- och byggnadskontoret Dessa inventeras i fält under sommaren för att sedan hamna under kategori 1 eller 2. Arbetet beräknas ta ca 2 arbetstimmar i snitt per fastighet räknat fram till dess att avloppen fram till dess avloppen hamnat i kategori 1 eller 2 ovan. Sedan tillkommer handläggning för att ställa krav och hantera inkomna ansökningar för icke godkända avlopp. Ett alternativt arbetssätt, som bl a Miljösamverkan Västra Götaland förespråkar, är att inventera samtliga avlopp inom en kommun innan man ställer några krav. Efter inventeringen sammanställs resultatet och avloppsanläggningarna rangordnas efter dess påverkan på miljön. Utifrån rangordningen kräver man sedan åtgärder. Detta kräver dock att man har stora resurser för att arbetet inte skall ta för lång tid. För att kunna genomföra ett sådant här projekt är det naturligtvis viktigt att man redan innan man startar har beslutat vilka krav man skall ställa på avlopp under respektive omständigheter. Ett förslag har framarbetats vilket kommer att hanteras som ett tillägg till de befintliga bedömningsgrunderna för enskilda avlopp. Hur gör man i andra kommuner Eksjö: Sommaren 2006 inventerades VA-anordningar och byggnader runt sjöarna Hunsnäsen, Talluddasjön, Långanäsasjön, Södra Vixen och Norra Vixen. Inventeringen fortsatte sommaren 2007 med sjöarna Försjön, Skedesjön, Mycklaflon och Havravikssjön. Totalt har ca 600 fastigheter inventerats. 46 % av avloppsanordningarna underkändes. Man jobbar nu med att åtgärda bristerna som uppmärksammades vid inventeringarna. I Eksjö tidsbegränsar man tillstånd för avlopp till 15 år, med möjligheten till förlängning till 20 år. På samma sätt bedömer man gamla avlopp vid inventering. Vimmerby: Här anser man inte att man kan påbörja en inventering innan man har utarbetat en strategi för hur man skall bedöma och hantera avloppen. Detta har man ännu inte haft tid och resurser för att göra. Högsby: Inventering genomförd för Emån, Alsterån och Nötån. Dock har inga beslut tagits där man kräver åtgärder. Man har arbetat på en policy för detta men arbetet är inte slutfört. Västervik: Har inventerat sedan flera år tillbaka. Den geografiska avdelningen sker efter avrinningsområden där områden som är särskilt skyddsvärda eller känsliga prioriteras högst. Om avloppsanläggningar är äldre än 30 år krävs ny anläggning. Om efterpolering saknas krävs komplettering av anläggningen. Kalmar: Inventering pågår. Känsliga områden har prioriterats. Anläggningar äldre än 20 år anses förbrukade. För anläggningar mellan 10 och 20 år inom hög skyddsnivå krävs kompletterande fosforrening. Resterande avlopp lämnas tills vidare. Linköping: För att minska den totala miljöbelastningen från enskilda avlopp har miljönämnden i Linköping genomfört inventeringar av enskilda avlopp sedan flera år. I dag är ungefär hälften av de enskilda avloppen inventerade och arbetet pågår fortlöpande och

30 5 (6) Miljö- och byggnadskontoret områdesvis. Bedömningen av gamla avlopp är lik den som nedan presenteras med undantag av att man åker ut till alla avlopp äldre än 5 år. Växjö kommun: Inventering påbörjades 2006 och är nu i stort sett utvärderad. Hälften av alla enskilda avlopp i kommunen uppfyller inte dagens krav på rening. Krav på förbättringar kommer att ställas på dessa avloppsanordningar. Naturvårdsverket påbörjade under hösten 2009 en stor kampanj gällande enskilda avlopp. Miljö- och byggnadskontoret i Hultsfreds kommun ansåg dock att denna kampanj var omständlig och resurskrävande varvid vi inte är med i denna kampanj. Det är dock många kommuner som är med och som kommer att påbörja ett utökat arbete med enskilda avlopp under året. Komplettering av bedömningsgrunder - Hur skall vi bedöma gamla avlopp? Bedömningsgrunderna måste kompletteras för att redogöra för hur vi skall hantera äldre avlopp. Detta kommer dock att diskuteras vid kommande nämndssammanträden. Kommunal anslutning eller gemensamhetsanläggningar Om det vid inventeringen upptäcks att ett område har flera/många punktutsläpp kan en gemensam lösning vara det bästa ur miljöaspekt. Det finns även ekonomiska fördelar med gemensamhetslösningar. För några få fastigheter kan oftast konventionella avloppsreningstekniker användas och ärendet kan då hanteras enligt de befintliga bedömningsgrunderna. Om det gäller ett större antal fastigheter kan det krävas mer avancerade tekniska lösningar och det kan även bli nödvändigt att upprätta detaljplan för sådana områden. Det är även tveksamt om större anläggningar bör eller kan drivas av privata initiativ varvid det kan bli en fråga för tekniska kontoret. Det kan även visa sig att vissa avlopp som måste åtgärdas ligger i anslutning till kommunalt verksamhetsområde för VA. Om det finns möjligheter att koppla på ett enskilt avlopp på det kommunala nätet är detta mycket fördelaktigt ur miljöhänseende. Möjligheterna och kostnaderna måste dock utredas i varje enskilt fall. Inventeringsarbetet hade förenklats av att det funnits en VA-plan för Hultsfreds kommun. Det finns i nuläget ingen sådan plan men det är möjligt att arbetet kommer att leda fram till att en sådan måste framarbetas. Finansiering och avgifter Grundfinansieringen av inventeringen bör ske inom befintlig budget. Vissa kommuner, såsom Linköping, har tagit ut timavgifter för allt arbete med inventeringen. Inspektörerna bedömer det dock orealistiskt och olämpligt att ta ut avgift för utskick av inventeringsunderlag, rådgivning och handläggning av inkomna uppgifter. Däremot bedöms det lämpligt att ta ut timavgift vid de tillfällen fältarbete blir nödvändigt samt för handläggning av påtryckningar (förelägganden) för att åtgärda de icke godtagbara avloppen. Sedan tas naturligtvis även fasta avgifter ut för anmälningar och tillståndsansökningar

31 6 (6) Miljö- och byggnadskontoret då fastighetsägaren skall vidta åtgärder till följd av inventeringen. Ärendemängden för enskilda avlopp kommer att öka i takt med att fastighetsägarna kontaktas.

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16 Sammanträdesprotokoll 1(10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 09.00-12.15 Beslutande Lennart Davidsson, KD Runa Petersson, KD Ulf Larsson, C Agneta Malmquist, S Konny Bogren, S Martin Rydén, S

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadskontoret

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadskontoret Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 09.00-11.10 Beslutande Lennart Davidsson, KD Runa Petersson, KD Ulf Larsson, C Agneta Malmquist, S Konny Bogren, S Martin Rydén, S

Läs mer

Information om enskilda avlopp

Information om enskilda avlopp Information om enskilda avlopp I den här broschyren har vi sammanfattat viktig information om enskilda avlopp. Här hittar du information om varför vi måste rena avloppsvatten, vilka reningskrav som ställs,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadskontoret

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadskontoret Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 10.00-14.15 Beslutande Lennart Davidsson, KD Runa Petersson, KD Ulf Larsson, C Agneta Malmquist, S Konny Bogren, S Martin Rydén, S Sievert

Läs mer

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers.

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers. 140609 Plats och tid Stadshuset Sal B, Måndagen den 9 juni 2014, kl 13.30-16.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIONSMÖTE

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIONSMÖTE 1 www.ystad.se VÄLKOMMEN TILL INFORMATIONSMÖTE Carina Barthel, Miljöchef, Ystad-Österlenregionens miljöförbund Rasmus Ahlm, Miljöinspektör, Ystad-Österlenregionens miljöförbund Christina Molin, VA-chef,Ystads

Läs mer

Inventering av enskilda avloppsanläggningar inom områden i östra delen av Sävsjö kommun

Inventering av enskilda avloppsanläggningar inom områden i östra delen av Sävsjö kommun Diarienummer: 676/2014-424 Inventering av enskilda avloppsanläggningar inom områden i östra delen av Sävsjö kommun -Sara Berglund18 november 2014 Besöksadress Postadress Telefon Telefax E-post (E-mail)

Läs mer

Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) Kurt Ek (s), ersättare för Ove Lindström (s) Ewa-Marie Westerlund (s) Ingrid Sundbom (c)

Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) Kurt Ek (s), ersättare för Ove Lindström (s) Ewa-Marie Westerlund (s) Ingrid Sundbom (c) Plats och tid Kommunkontoret 2014-08-19, kl 13.00 14.05 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) Kurt Ek (s), ersättare för Ove Lindström (s) Ewa-Marie Westerlund (s) Ingrid Sundbom

Läs mer

HERRLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida

HERRLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 76 Plats och tid Kommunhusets B-sal, Herrljunga, onsdag, kl. 17.00-20.00 Beslutande Johnny Carlsson, (C) ordf. Bengt-Olof Gunnarsson, (C) Annica Qvarnström, (C) Birgitta Larsson, (S) Kerstin Johansson,

Läs mer

Handlingsplan för underkända enskilda avlopp i Ovanåkers kommun

Handlingsplan för underkända enskilda avlopp i Ovanåkers kommun Handlingsplan för underkända enskilda avlopp i Ovanåkers kommun Antagen av miljö- och byggnämnden i Ovanåkers kommun den 12 mars 2014. Det här dokumentet ska fungera som en vägledning över arbetet med

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ASKERSUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Sydnärkes byggnämnd 2015-09-03 1 (13) Plats och tid Laxå torsdagen den 3 september 2015 kl 14.00 14.45 Beslutande Nils-Olof Tivemyr (c) ordförande Ewa Österberg

Läs mer

Plats och tid Lokal Utsikten, måndag 8 juni 2015 kl 08.30 09.30. Eva-Britt Ekberg (S), vice ordförande Ulrica Rönnquist Paavola (S)

Plats och tid Lokal Utsikten, måndag 8 juni 2015 kl 08.30 09.30. Eva-Britt Ekberg (S), vice ordförande Ulrica Rönnquist Paavola (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Lokal Utsikten, måndag 8 juni 2015 kl 08.30 09.30 Beslutande ledamöter Gunnar Johansson (S), ordförande Eva-Britt Ekberg (S), vice ordförande Ulrica Rönnquist

Läs mer

Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) ledamot Ove Lindström (s) ledamot Ewa-Marie Westerlund (s) ledamot Ingrid Sundbom (c) ledamot

Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) ledamot Ove Lindström (s) ledamot Ewa-Marie Westerlund (s) ledamot Ingrid Sundbom (c) ledamot Plats och tid Kommunkontoret 2014-03-11, kl 13.00 15.00 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) ledamot Ove Lindström (s) ledamot Ewa-Marie Westerlund (s) ledamot Ingrid Sundbom (c)

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Tjänsteskrivelse 1 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13 miljöbalken (1998:808), 13-14, 17, 39-40 och 42-44 förordningen (1998:899) om miljöfarlig

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-09-06 1 (58) Plats och tid Stadshuset Vetlanda, kl 14.00 16.40 ande Mikael Svahn (S) 1:e vice ordföranden Sven-Olov Karlsson (VF) ordförande Roger Eriksson (VF) Sten Johansson (M) Kjell Brolin (KD)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, i samband med nämndens resa Kl. 09.30-11.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Sten Johansson (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (7) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2009-12-16. Jan Emtenäs Hans Hedström Björn Johansson

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (7) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2009-12-16. Jan Emtenäs Hans Hedström Björn Johansson Sammanträdesprotokoll Blad 1 (7) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 14.45 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Torbritt Bökman (M) Berit Karlsson (S) Birgitta Luoto (S) Arne Algothsson (S) Jan

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp 2015-10-05 Riktlinjer för enskilda avlopp Dnr Valdemarsvik: MA.2015.39 Antagna av: Miljö- och byggnämnden i Valdemarsvik, 2015-11-10 MBN 207/15 1 (4) Riktlinjer för enskilda avlopp Inledning För att få

Läs mer

kl. 13 30 15 00 Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Leif Carlzon, kp ---

kl. 13 30 15 00 Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Leif Carlzon, kp --- Plats och tid Bibliotekets grupprum, onsdagen den 23 september 2009, kl. 13 30 15 00 Beslutande Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Ej tjänstgörande Leif Carlzon, kp Övriga folkvalda

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Ann-Marie Thorell. Anna Ahlin

Ann-Marie Thorell. Anna Ahlin 2014-07-24 210 (221) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl 09.00 10.00 Beslutande Se förteckning sid 211 Övriga närvarande Ann-Marie Thorell, sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Inventering av enskilda VA-anläggningar 2012

Inventering av enskilda VA-anläggningar 2012 Inventering av enskilda VA-anläggningar 2012 Områden kring delar av Ljungaån, Hägnaån, Sävsjöån, Vämmesån och Bodaån samt bäckar runt Ärnanäsasjön och Allsarpasjön Miljö- och byggförvaltningen Stina Pernholm,

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 19 maj 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande.

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 19 maj 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande. BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (7) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 19 maj 2015, kl 08.00 10.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M) vice

Läs mer

Avloppsinventering i Haninge kommun 2010 LINA WESTMAN

Avloppsinventering i Haninge kommun 2010 LINA WESTMAN Avloppsinventering i Haninge kommun 2010 LINA WESTMAN Sammanfattning Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har under sommaren 2010 genomfört en inventering av enskilda avlopp i Haninge kommun. Syftet

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp 2015-11-10 Riktlinjer för enskilda avlopp Dnr Valdemarsvik: MA.2015.39 Dnr Söderköping: SBF 2015-162 Antagna av: Miljö- och byggnämnden i Valdemarsvik datum, Samhällsbyggnadsnämnden i Söderköping datum,

Läs mer

Riktlinjer och handlingsplan för enskilda avloppsanläggningar

Riktlinjer och handlingsplan för enskilda avloppsanläggningar Riktlinjer och handlingsplan för enskilda avloppsanläggningar Mariestad Töreboda Gullspång Antaget av Miljö- och byggnadsnämnden 2010-03-04 Innehållsförteckning 1 Syfte... 3 2 Inledning... 3 2.1 Miljöbalken...

Läs mer

Lennart Odengrund (c) Åke Arvidsson (s) ersättare för Christel Rüdiger Karlsson (s) 89-93

Lennart Odengrund (c) Åke Arvidsson (s) ersättare för Christel Rüdiger Karlsson (s) 89-93 Sammanträdesprotokoll 1(16) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 13.30-16.00 ande Lennart Davidsson (kd) Runa Petersson (kd) Sievert Andersson (m) Agneta Malmquist (s) Konny Bogren (s) Martin Rydén

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060209 DOM 2013-12-02 Stockholm Mål nr M 7165-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-07-04 i mål nr M 2379-13, se bilaga KLAGANDE Söderåsens miljöförbund

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm SVEA HOVRÄTT 060104 DOM 2012-12-06 Stockholm Mål nr M 5811-12 Sid 1 (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolens dom 2012-06-04 i mål M 2299-12, se bilaga A KLAGANDE Miljö- och byggnadsnämnden

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Riktlinjer och handlingsplan för enskilda avloppsanläggningar

Riktlinjer och handlingsplan för enskilda avloppsanläggningar Riktlinjer och handlingsplan för enskilda avloppsanläggningar 1 Syfte Riktlinjerna och handlingsplanen skall tydliggöra nämndens uppdrag åt förvaltningen i det fortsatta arbetet med enskilda avlopp och

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81 BYGGNADSNÄMNDEN 2010-11-09 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 14.00 15.25 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Katarina Rosenlund-Svensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (14)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (14) 2016-08-23 1(14) Plats och tid Norrtull kl. 13:30 14:50 Beslutande Barbro Axelsson (S), ordförande Sofia Karlsson (S) Pertti Rolöf (S) Bengt Olsson (C) ersätter Sven Callenberg (C) Michael Karlsson (M)

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Inventering av enskilda avloppsanläggningar i Sävsjö kommun 2016

Inventering av enskilda avloppsanläggningar i Sävsjö kommun 2016 Inventering av enskilda avloppsanläggningar i Sävsjö kommun 2016 området mellan Stigåsa och Rörvik Foto: Illustration från avloppsguiden.se Licens: Copyright 2016-08-19 Sammanfattning Under juni månad

Läs mer

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12)

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 10.00-12.15 Beslutande Sven Gustavsson Lars Hagberg Laila Ekström Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande

Läs mer

Stockholms läns författningssamling

Stockholms läns författningssamling Stockholms läns författningssamling Värmdö kommun Värmdö kommuns lokala föreskrifter om att skydda människors hälsa och miljön i Värmdö kommun, beslutade av kommunfullmäktige den 26 november 2008, 286;

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-05-12 34 (39) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 12 maj 2014, kl. 08.00-09.00 Beslutande Håkan Persson (S) ordf Raul Sevefjord (M) Övriga deltagande Utses att justera Gunnar Karlsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-02-17 sid 21 Plats och tid Konferensrum Moberg, kommunhuset, 2014-02-17, kl. 13:00-16:15 Beslutande Övriga deltagande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Per Adolfsson (S) ersättare för Kristina Ideström,

Läs mer

Enskilda avlopp 2014-2017. Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-05

Enskilda avlopp 2014-2017. Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-05 Enskilda avlopp 2014-2017 Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-05 Innehåll Bakgrund... 2 Situationen idag... 2 Varför ska vi rena avloppsvatten?... 3 Smittämnen... 3 Näringsämnen... 3 Status i vattendrag...

Läs mer

SÖDRA UDDEVALLA Sammanställning av tillsyn Södra Uddevalla 2010 1

SÖDRA UDDEVALLA Sammanställning av tillsyn Södra Uddevalla 2010 1 SÖDRA UDDEVALLA Sammanställning av tillsyn Södra Uddevalla 2010 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Områdesbeskrivning... 3 Arbetet med tillsyn av små avlopp... 4 Förberedelser... 4 Platsbesök... 4 Bedömning...

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret

Miljö- och byggnadskontoret Sammanträdesprotokoll 1(18) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 13.30 15.30 Beslutande Konny Bogren (s) Lars Nilsson (c) Edgar Hofvergård (s) Åke Arvidsson (s) Lennart Davidsson (kd) Martin Rydén

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2015-03-03 1 (46) Plats och tid Stadshuset Vetlanda, kl 14.00 17.30 ande Mikael Svahn (S) 1:e vice ordförande Börje Andreasson (S) Sven-Olov Karlsson (VF) ordförande Roger Eriksson (VF) Håkan Thydén (C)

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar Beslutade av Miljöskyddsnämnden 2006-12-12, 88 Reviderade 2007-05-29, 44 Reviderade 2009-03-31, 20 Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar Lagstiftning Miljöbalken Avloppsvatten är ett samlingsbegrepp

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) kl 10-10.15

Tommy Eriksson (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) kl 10-10.15 Byggnadsnämnden 2010-06-08 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.15 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Per-Anders Maxstad 2:e vice

Läs mer

Ansökan om tillstånd för installation av enskilt avlopp

Ansökan om tillstånd för installation av enskilt avlopp Miljö- och hälsoskyddskontoret informerar Ansökan om tillstånd för installation av enskilt avlopp www.sigtuna.se Ny anläggning kräver tillstånd! Utsläpp av avloppsvatten i mark, grundvatten eller vattenområde

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 16 Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2014-08-20

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 16 Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämnden 2014-08-20 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 16 Plats och tid Kommunhuset Torsås 2014-06-11 kl 17.00- Beslutande Övriga deltagande Magnus Svensson, M, ordf Nils Gustling, C Östen Barrdahl, C Kjell Mattsson,

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Valhall, Hultsfred kl 14.00-16.00 ande Ove Johansson, m Lars Rundgren, s Stig Andersson, s Carola Nilsson, s Gunilla Nilsson,c ersättare för

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Kurth Stenberg, (S) ordförande Mats Bentzer (M), v ordförande Susanne Magnusson, (S) Peter Dahlström, (SD) Andreas Andersson, (KD), tjg ersättare

Kurth Stenberg, (S) ordförande Mats Bentzer (M), v ordförande Susanne Magnusson, (S) Peter Dahlström, (SD) Andreas Andersson, (KD), tjg ersättare 1(62) Plats och tid Sammanträdesrum, Ekelund klockan 8.30-12.30 Beslutande ledamöter Kurth Stenberg, (S) ordförande Mats Bentzer (M), v ordförande Susanne Magnusson, (S) Peter Dahlström, (SD) Andreas Andersson,

Läs mer

Avloppsinventering i Haninge kommun 2011

Avloppsinventering i Haninge kommun 2011 Avloppsinventering i Haninge kommun 2011 Farida Khudur Sammanfattning Enskilda avlopp med dålig reningskapacitet kan vara en risk för människors hälsa om bakterier når grundvattnet. De avlopp som har en

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2012-08-22 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS sammanträdesrum, klockan 14.30 15.45 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande

Läs mer

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga klockan 15.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Martin Gustafsson (C) Henrik Nilsson (M) ej 92 Bjarne Daa (S) Henrik Johansen (M) Åke Sjörin (FP)

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun Tillsyn på bilverkstäder 2006 Rapport nr 3/06 olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika mö Inledning Inom ramen

Läs mer

Lars-Erik Carlsson. Thomas Backelin. Lars-Erik Carlsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Lars-Erik Carlsson. Thomas Backelin. Lars-Erik Carlsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1(14) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 21 mars 2013, kl 08.30 9.50. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) 13-21, 23-25 Andris

Läs mer

Information enskilda avlopp

Information enskilda avlopp Information enskilda avlopp HISTORIK-Krav 1949 Slamavskiljning 1969 Slamavskiljare (trekammarbrunn) med efterföljande rening 2007 Reduktionskrav från Naturvårdsverket VARFÖR Hälsoskydd, Grundvatten, Miljöskydd

Läs mer

Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 27 november 2014, kl 08.45 11.00. Beslutande

Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 27 november 2014, kl 08.45 11.00. Beslutande 1(9) +Plats och tid Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 27 november 2014, kl 08.45 11.00. Beslutande Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Beslut över anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken

Beslut över anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 48 146 Beslut över anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Dnr 2015 M0732 Miljö och byggnadsnämndens beslut Miljö och byggnadsnämnden beslutar med stöd av

Läs mer

Hittills har 2 av 7 fastighetsägare med direktutsläpp åtgärdat sitt avlopp på eget initiativ, vilket ses som positivt.

Hittills har 2 av 7 fastighetsägare med direktutsläpp åtgärdat sitt avlopp på eget initiativ, vilket ses som positivt. Jeanette Nilsson 0477-441 70 jeanette.nilsson@tingsryd.se 2009-02-23 1(6) INFORMATION Kommunstyrelsens arbetsutskott Avloppsinventering delredovisning för 2008 RESULTAT Inventeringen omfattar enskilda

Läs mer

PROJEKT. Inventering av enskilda avloppsanläggningar. Perstorp, Karlsborgs kommun 2014-10-22

PROJEKT. Inventering av enskilda avloppsanläggningar. Perstorp, Karlsborgs kommun 2014-10-22 PROJEKT Inventering av enskilda avloppsanläggningar i Perstorp, Karlsborgs kommun 2014-10-22 BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Vena vandrarhem, Vena kl. 08.30-11.15 Beslutande Sven Gustavsson Lars Hagberg Laila Ekström Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Sven

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-06-13. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-06-13. Miljönämnden Innehåll 22 Presentation av nyanställda livsmedelsinspektören och assistenten... 34 23 Information om skol- och förskoleprojektet... 35 24 Anmälan om miljöfarlig verksamhet vindkraft Gölhult 2:13, Habo

Läs mer

Plats och tid Port Anders gata 3, ing T 3, kl 15.30-17.00

Plats och tid Port Anders gata 3, ing T 3, kl 15.30-17.00 1 (6) Sammanträde med Miljö- och konsumentnämnden Sammanträdesdatum 24 mars 2009 Plats och tid Port Anders gata 3, ing T 3, kl 15.30-17.00 Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Andreas Porswald (MP),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning 2015-06-15 1(15) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-06-15 kl. 13.00-15.00 Justerade paragrafer 18-24 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Monica Phil (C) 19-24 jäv 18 Anita Thörn

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Små avloppsanläggningar Information till den som ska anlägga en ny eller ändra en befintlig anläggning. Ett hushåll använder dagligen ca 1000 liter vatten som blir förorenat och måste tas omhand innan

Läs mer

Tillsyn enskilda avlopp i Nynäshamns kommun

Tillsyn enskilda avlopp i Nynäshamns kommun Tillsyn enskilda avlopp i Nynäshamns kommun Resultat av tillsyn 2015 2016-06-07 Maria Högqvist 1 Inledning 1:1 Bakgrund Alla kommuner har ett ansvar att genomföra åtgärder för att klara de miljökvalitetsnormer

Läs mer

DOM 2014-06-05 meddelad i Stockholm

DOM 2014-06-05 meddelad i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060109 DOM 2014-06-05 meddelad i Stockholm Mål nr M 11569-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-12-03 i mål nr M 4639-13, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

Styrdokument. Policy enskilda avlopp i Svenljunga kommun GRUNDKRAV

Styrdokument. Policy enskilda avlopp i Svenljunga kommun GRUNDKRAV Styrdokument Dokumenttyp: Policy Beslutat av: Miljö- och byggnämnden Fastställelsedatum: 2009-05-18 53 Ansvarig: Miljö- och byggchefen Revideras: Vid behov Följas upp: Vid behov Policy enskilda avlopp

Läs mer

Bilaga 1 Lagstiftning och måldokument styrande för vattenförsörjning och avloppshantering

Bilaga 1 Lagstiftning och måldokument styrande för vattenförsörjning och avloppshantering Bilaga 1 Lagstiftning och måldokument styrande för vattenförsörjning och avloppshantering Miljöbalken Miljöbalken innehåller allmänna hänsynsregler och detaljerade bestämmelser om avloppsvattenrening.

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12 Plats och tid Konferensrummet, Nämndhuset, Katrineholm kl 13.00 Beslutande Erik Liljencrantz (m) ordförande, Marie-Louise Karlsson (s) 1:e vice ordförande, Göran

Läs mer

Tillsyn över skrotverksamheter i Trelleborgs kommun år 2007

Tillsyn över skrotverksamheter i Trelleborgs kommun år 2007 Tillsyn över skrotverksamheter i Trelleborgs kommun år 2007 Miljöförvaltningens rapport nr 11/2007 Inledning Miljönämnden utövar tillsyn vid miljöskyddsobjekten i Trelleborgs kommun. Som tillsynsmyndighet

Läs mer

Information om inkomna delgivningar

Information om inkomna delgivningar 2 MHN 2016/ 45 Information om inkomna delgivningar 1. BESLUT OM AVSLAG; Länsstyrelsen avslår ett överklagande av beslut om föreläggande och förbud som Miljö- och beslutade den 151124, gällande inomhusmiljö

Läs mer

Tommy Eriksson (s) Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v)

Tommy Eriksson (s) Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) BYGGNADSNÄMNDEN 2010-12-14 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.50 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Per-Anders Maxstad 2:e vice

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-18

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-18 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Tid: Tisdag 2015-08-18, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Tjurpannan, Tedacthuset, Tanumshede 2015/0120-339 165 Godkännande av föredragningslistan Miljö-

Läs mer

HAMMARBY 19:4 Förbud att ta emot mer fluff

HAMMARBY 19:4 Förbud att ta emot mer fluff Miljö- och räddningstjänstnämnden Datum 1 (5) DELEGATIONSBESLUT Ulrika Palmblad 016-710 18 76 Vallby Svets & Smide AB Att: Åke Lönnfors Hammarby 1 635 07 ESKILSTUNA HAMMARBY 19:4 Förbud att ta emot mer

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Plats och tid Folkets Hus, D-salen kl 15.00 16.15 ande: Franz Maretta (s), ordförande Kjell Agtorp (s) Alf Carlsson (s) Bertil Persson (c) Nils Björk (kd), ersättare för

Läs mer

Kustnära avlopp. Ett projekt inom Mönsterås kommun med syfte att genom samverkan hitta hållbara lösningar för vatten och avlopp i kustnära områden.

Kustnära avlopp. Ett projekt inom Mönsterås kommun med syfte att genom samverkan hitta hållbara lösningar för vatten och avlopp i kustnära områden. Kustnära avlopp Ett projekt inom Mönsterås kommun med syfte att genom samverkan hitta hållbara lösningar för vatten och avlopp i kustnära områden. I Mönsterås kommun finns ca 1000 enskilda avloppsanläggningar.

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsärenden

Miljö- och hälsoskyddsärenden Miljöbalken (SFS 1998:808) 6 kap Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag 6 kap 4 Avge yttrande till länsstyrelsen i fråga om en verksamhet eller åtgärd kan antas medföra betydande miljöpåverkan

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 08:30 11:45.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 08:30 11:45. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 08:30 11:45. Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S)

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Dessa föreskrifter meddelas med stöd av 2 kap. 2, 3 och 5, 3 kap. 1 och 9 kap. 7-8 och 10-13 miljöbalken (1998:808), samt 13, 14, 17, 39-40

Läs mer

Sida (22) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida (22) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2007-10-22 1 (22) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2445-2464 Sekreterare

Läs mer

Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth Isaksson (m)

Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth Isaksson (m) Plats och tid Kommunkontoret 2015-11-17, kl 13.00 14.15 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden 41 Yttrande till Mark- och miljödomstolen - Målnummer M 2188-14, Klahrs Byggnads AB, Mullsjö kommun... 75 42 Beslut om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus, Mullsjö Kommun... 76 43 Tertialuppföljning

Läs mer

Informationsmöte. Dagens program

Informationsmöte. Dagens program Informationsmöte Dagens program 17:30 Kaffe 18:00 Presentation SMOHF 18:40 Frågestund 19:00 Presentation VA-rådgivaren 19:30 Frågestund 20:00 Avslutning Tillsyn av enskilda avlopp Farida Khudur, Maria

Läs mer

Avloppsinventering i Haninge kommun 2012

Avloppsinventering i Haninge kommun 2012 Avloppsinventering i Haninge kommun 2012 Farida Khudur Sammanfattning Enskilda avlopp med dålig reningskapacitet kan vara en risk för människors hälsa om bakterier når grundvattnet. De avlopp som har en

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2013-06-17 67 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, kommunhuset, måndagen den 17 juni 2013, kl 13.00. Bo Eddie Rossbol (S) ordförande Roland Gross (S) ersättare

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (12) Paragrafer 31-39

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (12) Paragrafer 31-39 1 (12) Paragrafer 31-39 Plats och tid Sammanträdesrum 1 kl. 13:00-14:30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Kent Lodesjö (S) (ordförande) Torsten Johansson

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-21

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-21 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr Ärende Tid: Tisdag 2014-10-21, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Bullaren, Kommunhuset, Tanumshede 2014/0042-339 225 Godkännande av föredragningslistan

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-05-23 1(6) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-23 kl. 13.00 14.30 Paragrafer 42-43, omedelbar justering Utses att justera Roland Johansson (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult,

Läs mer

Avloppsinventering i Haninge kommun

Avloppsinventering i Haninge kommun Avloppsinventering i Haninge kommun - Resultat inventeringen 2013 - Slutrapportering inventeringen 2010-2013 2014-11-24 Stefan Engblom 1 Inledning 1:1. Bakgrund Alla kommuner har ett ansvar att genomföra

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret

Miljö- och byggnadskontoret 11 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred 2007-01-11, kl. 13.30-15.30 Beslutande Sivert Andersson (m) Konny Bogren (s) Börje Karlsson (c) Edgar Hofvergård (s)

Läs mer

Förbud mot boende och övernattning m.m. på fastigheten Brännaren 19

Förbud mot boende och övernattning m.m. på fastigheten Brännaren 19 Malmö stad Delegationsbeslut Datum 2015-04-07 Handläggare Miljöinspektör Jens Artin Stadsjurist Andrea Hjärne Dalhammar Direkttelefon 040-34 58 85 / 34 20 39 Industrigatan i Malmö AB Box 55938 102 16 STOCKHOLM

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (12) Paragrafer 41-50 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sammanträdesrum 1, kl. 13.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer