Miljö- och byggnadskontoret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljö- och byggnadskontoret"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1(25) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl Beslutande Konny Bogren (s) Agneta Malmquist (s) Lennart Davidsson (kd) Margaretha Hultgren (fp) Sievert Andersson (m) Göran Carlsson (c) Åke Arvidsson (s) Karin Erlandsson (kd) Agneta Bergman (s) Martin Rydén (s) t o m 39 Kenneth Rosén (v) Övriga deltagande Anders Helgée Sophia Berggren Karin Schultz Daniel Johansson Rebecka Sandelius Jonas T Sandelius Utses att justera Sievert Andersson Underskrifter Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerande. Karin Schultz. Konny Bogren. Sievert Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Miljö- och byggnadsnämnden Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats av protokollet Underskrift Miljö- och byggnadskontoret. Karin Schultz

2 Sammanträdesprotokoll 2(25) Planeringsarkitekten 33 Dnr P Upphävande av del av detaljplan för del av Stora Aby 5:97, Hultsfreds kommun. Ställningstagande till behovsbedömning Syftet är att upphäva detaljplanen för del av fastigheten Stora Aby 5:97, planlagd för hantverks- och småindustriändamål, så att väg 34/47 kan breddas på sträckan förbi södra infarten till Rosenfors. Kvartersmarken i den aktuella delen nyttjas inte för hantverks- eller småindustriändamål idag. Miljö- och byggnadskontoret har med stöd av upprättad Behovsbedömning gjort bedömningen att genomförandet av upphävandet av del av detaljplanen inte antas medföra någon betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen instämmer i kommunens ställningstagande i samrådsyttrande Upphävandet hanteras med enkelt planförfarande. Beslut Miljö- och byggnadsnämnden gör bedömningen att genomförandet av upphävandet av detaljplanen inte medför betydande miljöpåverkan, vilket innebär att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning inte kommer att göras.

3 Sammanträdesprotokoll 3(25) Planeringsarkitekten Länsstyrelsen i Kalmar län Vägverket 34 Dnr P Upphävande av del av detaljplan för del av Stora Aby 5:97, Hultsfreds kommun. Antagande Syftet är att upphäva detaljplanen för del av fastigheten Stora Aby 5:97, planlagd för hantverks- och småindustriändamål, så att väg 34/47 kan breddas på sträckan förbi södra infarten till Rosenfors. Kvartersmarken i den aktuella delen nyttjas inte för hantverks- eller småindustriändamål idag. Ett förslag till upphävande av del av detaljplan för del av Stora Aby 5:97 skickades till berörda myndigheter och sakägare. Fyra yttranden kom in under samrådstiden och redovisas i Särskilt utlåtande. Särskilt utlåtande och information om planens fortsatta handläggning har skickats till dem som lämnat synpunkter. Upphävandet hanteras med enkelt planförfarande. Beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att anta upphävandet för del av detaljplan för del av Stora Aby 5:97, Rosenfors.

4 Sammanträdesprotokoll 4(25) Planeringsarkitekten Berörda sakägare och myndigheter Kommunstyrelsen Metria 35 Dnr P Detaljplan för Silverdalen 4:51, Hultsfreds kommun. Ställningstagande till behovsbedömning Syftet med detaljplanen är att utöka byggrätten på fastigheten Silverdalen 4:51. Miljö- och byggnadskontoret har med stöd av upprättad Behovsbedömning gjort bedömningen att genomförandet av detaljplanen för Silverdalen 4:51 inte antas medföra någon betydande miljöpåverkan. Miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte göras. Detaljplanen hanteras med enkelt planförfarande. Beslut Miljö- och byggnadsnämnden gör bedömningen att genomförandet av detaljplanen för Silverdalen 4:51 inte medför betydande miljöpåverkan, vilket innebär att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning inte kommer att göras.

5 Sammanträdesprotokoll 5(25) Planeringsarkitekten Berörda sakägare och myndigheter Kommunstyrelsen Metria 36 Dnr P Detaljplan för Silverdalen 4:51, Hultsfreds kommun. Samråd Syftet med detaljplanen är att utöka byggrätten på fastigheten Silverdalen 4:51. Ett förslag till detaljplan för Silverdalen 4:51 har upprättats. Upphävandet hanteras med enkelt planförfarande. Beslut Miljö- och byggnadsnämnden ger miljö- och byggnadskontoret i samarbete med Metria i uppdrag att påbörja samråd av detaljplanen för Silverdalen 4:51.

6 Sammanträdesprotokoll 6(25) 37 Dnr OP Information om översiktsplanen Stadsarkitekt Jonas T Sandelius informerar om den pågående utställningen av Översiktsplan 2009 för Hultsfreds kommun. Synpunkter kan lämnas under utställningstiden, vilken varar fram till den 19 april Beslut Miljö- och byggnadsnämnden tackar för informationen.

7 Sammanträdesprotokoll 7(25) 38 Dnr xxxxxxxxxxxx, Hultsfreds kommun. Vitesföreläggande om förbud att bedriva miljöfarlig verksamhet Bakgrund I december 2003 ansökte xxxxxxxxx om auktorisation som bilskrotare hos länsstyrelsen i Kalmar. Länsstyrelsen avslog ansökan eftersom den aldrig kompletterades med de uppgifter som länsstyrelsen hade efterfrågat. I september 2005 meddelade länsstyrelsen auktorisation som bilskrotare till xxxxxxxxx med firma xxxxxxxxx efter att ansökan kommit in med nytt bolagsnamn. Miljö- och byggnadsnämnden yttrade sig över ansökan om auktorisation och lämnade synpunkter i samband med att anmälan om miljöfarlig verksamhet handlades. Bland annat meddelade miljö- och byggnadsnämnden i sitt yttrande till länsstyrelsen att all verksamhet ska bedrivas inom avgränsat område, lagring av skrotbilar före behandling ska ske inomhus, tömning och demontering av skrotbilar ska ske på en plats med tät ytbeläggning, farligt avfall ska förvaras inom tät invallning och att årliga rapporter med uppgifter om antal fordon som demonterats samt omhändertagen och borttransporterad volym farligt avfall ska skickas in till miljö- och byggnadskontoret årligen. Tillsynsbesök utfördes på bilskroten den 26 oktober och 15 november 2005 efter ett anonymt klagomål om att bilar förvarades utanför verksamheten samt att oljor och andra miljöfarliga vätskor töms direkt på marken. Miljöoch byggnadskontoret kunde vid första besöket konstatera att utanför verksamhetens område, på icke hårdgjord yta, stod ca 8 bilar som lämnats för demontering. Ett trettiotal bilbatterier förvarades inte inom invallning utan direkt på asfalten. Demonterade motorer förvarades på asfalterad eller icke hårdgjord yta. Demontering av bilar skedde utanför verkstadslokalen. Därmed hade flera av punkterna i yttrandet över auktorisationen överträtts bara några månader efter att skrotningsverksamheten startade. Enligt överenskommelse skulle bristerna åtgärdas senast den 14 november 2005, vid besök dagen efter konstaterades att inga brister hade åtgärdats. Miljöoch byggnadsnämnden vitesförelade då verksamhetsutövaren att åtgärda bristerna. Vid återinspektion konstaterades att batterierna inte förvarades inom invallning samt att motorer med oljerester fortfarande förvarades utomhus utan tak. I juni 2006 beslutade Länsstyrelsen i Kalmar att återkalla auktorisationen som bilskrotare efter att Sveriges Bilskrotares Riksförbund begärt återkallelse av auktorisationen då det upptäckts flera felaktiga

8 Sammanträdesprotokoll 8(25) skrotningsintyg från fordonsdemonteringen. Verksamheten skulle avslutas senast den 31 december Efter att klagomål inkommit om skrotningsverksamheten gjordes en inspektion på bilskroten i oktober Då förvarades många bilar utanför området, vilket ledde till ett nytt föreläggande om att fordon före demontering ska stå på tätt underlag. Eftersom verksamhetsutövaren ville söka nytt tillstånd om auktorisation kallade miljö- och byggnadskontoret till ett möte i december Vid mötet informerades verksamhetsutövaren om att eftersom stora brister i miljöhänsyn har påträffats vid inspektioner på skroten skulle markprover tas på fastigheten innan ny anmälan om skrotningsverksamhet på fastigheten kunde handläggas. Föreläggande om markprovtagning samt rapportering av resultat från markprovtagning skickades till företaget i januari Eftersom den årliga rapporten med uppgifter om antal behandlade skrotbilar och mängd farligt avfall inte hade inkommit till miljö- och byggnadskontoret förelades även företaget att inkomma med den rapporten. Senast den 1 mars 2007 skulle föreläggandena vara åtgärdade. Eftersom uppgifterna enligt föreläggandena inte hade inkommit i början av mars 2007 gjorde miljö- och byggnadskontoret ett besök på fastigheten tillsammans med miljö- och byggnadsnämndens presidium. Vid besöket fanns det fortfarande mycket fordon på området som skulle bort innan markprovtagning kunde utföras. I samband med besöket uppstod misstankar om att eldning av spillolja skedde på fastigheten. Miljöoch byggnadsnämnden gjorde en åtalsanmälan om eldningen. Den 12 april 2007 vitesförelade miljö- och byggnadsnämnden företaget att lämna in avfallsredovisning samt redovisa resultat från markprovtagning senast den 1 september Då uppgifterna inte inkom inom utsatt tid hemställde miljö- och byggnadsnämnden hos miljödomstolen om utdömande av vite. I november 2007 hade begärda uppgifter fortfarande inte inkommit till miljö- och byggnadskontoret varför nämnden beslutade om ett löpande vite för redovisning av avfall samt markprovtagningsresultat. Eftersom uppgifter inte kom in inom utsatt tid hemställde miljö- och byggnadsnämnden hos miljödomstolen om utdömande av vite. Vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde i juni 2008 beslutades om ett nytt vitesföreläggande eftersom varken avfallsredovisning eller resultat från markprovtagning hade inkommit. Den här gången skulle uppgifterna vara miljö- och byggnadskontoret tillhanda senast den 1 september De i vitesföreläggandet begärda uppgifterna hade inte inkommit till miljö- och byggnadskontoret inom utsatt tid varför miljö- och byggnadsnämnden beslutade att hemställa hos miljödomstolen om utdömande av vite. Avfallsredovisningen inkom den 16 september medan resultat från markprovtagningen inkom den 8 oktober Innan provtagningen hade företaget schaktat bort det översta skiktet av marken och lagt i två högar på fastigheten och fyllt på med nytt material. Prover togs även från högarna. Eftersom materialet hade blandats vid schaktningen kan resultatet ha

9 Sammanträdesprotokoll 9(25) påverkats. Provtagningen visade att föroreningshalterna inte överskred Naturvårdsverkets riktvärden för mindre känslig markanvändning. Från november 2008 har det till och från förekommit att pressade fordon har lagrats både innanför och utanför planket på fastigheten. I början på augusti 2009 inkom flera samtal till miljö- och byggnadskontoret om att bildemontering förekom på fastigheten. Under augusti besökte miljö- och byggnadskontoret fastigheten vid tre tillfällen och då fanns fordon både innanför och utanför planket. Vid samtal med xxxxxxxxx den 28 augusti 2009 framkom att fordonsdemontering bedrivs på fastigheten utan tillstånd om auktorisation från Länsstyrelsen och utan att anmälan om miljöfarlig verksamhet gjorts till miljö- och byggnadskontoret. I september gjorde miljö- och byggnadsnämnden en åtalsanmälan om otillåten miljöverksamhet. Den 27 oktober 2009 inkom en anmälan om miljöfarlig verksamhet till miljö- och byggnadskontoret med felaktigt företagsnamn och organisationsnummer. Verksamhetsutövaren informerades om att anmälan var ogiltig eftersom felaktigt företagsnamn angetts. Anmälan med korrekt företagsnamn och organisationsnummer skulle inkomma så snart det nya bolaget var registrerat. Någon komplett anmälan har inte inkommit till miljö- och byggnadskontoret. Vid besök på fastigheten under mars 2010 kunde konstateras att många bilar och diverse skrot fanns på området. I maj 2009 eldades avfall på xxxxxxxxx fastighet xxxxxxxxx. Bland annat eldades fordonsdelar, byggavfall och elektronikskrot. I anslutning till eldningsplatsen hade en stor grop grävts som man hade börjat fylla med avfall. Detta ledde till att miljö- och byggnadsnämnden gjorde ytterligare en åtalsanmälan. Bedömning Miljö- och byggnadskontoret har fått många klagomål om verksamheten och har vid inspektioner kunnat konstatera många brister i miljöhänsyn. Allvarliga brister har återupprepats, trots påpekanden från miljö- och byggnadskontoret. Bristerna har i vissa fall varit så allvarliga att åtalsanmälningar har gjorts. Verksamhetsutövaren har inte visat några ambitioner att följa anvisningar, råd och lagar vid kontakten med miljö- och byggnadskontoret. Verksamheten har inte bedrivits i enlighet med miljöbalken och Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om skrotbilsverksamhet. Den av företaget angivna verksamhetsutövaren för bilskroten, som miljöoch byggnadsnämnden tidigare har riktat sina förelägganden emot är inte samma person som på plats drivit och beslutat om verksamheten. Personen som detta föreläggande är ställt till är den person som bedöms som ensam ansvarig för verksamheten och den som miljö- och byggnadskontorets personal har haft kontakt med vid inspektioner och telefonsamtal. Miljö- och byggnadsnämnden ser påtagliga risker för miljön om bilskrotningsverksamhet bedrivs under rådande förhållanden på fastigheten.

10 Sammanträdesprotokoll 10(25) Eftersom det inte finns någon auktorisation som bilskrotare och ingen korrekt anmälan om miljöfarlig verksamhet har inkommit anser miljö- och byggnadsnämnden att miljöfarlig verksamhet i form av bilskrotning eller liknande verksamhet så som service av bilar och hantering av bildelar inte ska bedrivas på fastigheten. Kommunicering av ärendet har skett genom utskick av detta beslutsunderlag. Beslut Miljö- och byggnadsnämnden förelägger xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, personnr: xxxxxxxxx enligt 26 kap. 9 miljöbalken med stöd av 21 förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd att från och med följa nedanstående punkter. 1. Vid ett vite på (fyrahundratusen) kronor ska ingen miljöfarlig verksamhet i form av bilskrotning eller liknande verksamhet förekomma på fastigheten xxxxxxxxx. 2. Vid ett vite på (tvåhundratusen) kronor ska området städas upp så att det blir rent från fordon och fordonsdelar. Beslutet ska delges via delgivningsman.

11 Sammanträdesprotokoll 11(25) Polismyndigheten Målilla MK Kommunstyrelsen 39 Dnr Yttrande över Målilla Motorklubbs tillståndsansökan att anordna speedway, tractorpulling, konsert, marknad och Dackefestivalen Bakgrund Den 17 mars 2010 inkom Polismyndigheten i Kalmar län med remiss om yttrande angående Målilla Motorklubbs tillståndsansökan att anordna speedway enligt bifogat körschema, tractorpulling den juni, marknad den 12 juni, konsert den 3 juli, och Dackefestivalen den augusti Miljö- och byggnadsnämnden kommer att fatta ytterligare beslut i frågor som berör de olika arrangemangen. Beslut Miljö- och byggnadsnämnden tillstyrker att Målilla Motorklubb tillåts anordna speedway, tractorpulling, konsert, marknad och Dackefestivalen under 2010 med följande erinringar: 1. Piercing, tatuering och övrig behandling där blodvite kan uppstå får inte förekomma. Försäljare som trots förbudet utför piercing, tatuering eller annan behandling där blodvite kan uppstå ska omedelbart avvisas. Önskas annan hygienisk behandling, som t.ex. massage ska skriftlig anmälan göras till miljö- och byggnadskontoret senast två veckor innan arrangemanget börjar. 2. För att undvika olägenheter i samband med arrangemangen ska det finnas tillräckligt antal toaletter. 3. Livsmedelshanterarnas anläggningar ska vara registrerade eller godkända. 4. Livsmedelshanterarna ska ha tillgång till vatten av dricksvattenkvalitet. 5. Toaletter ska finnas dit endast livsmedelspersonal har tillträde. 6. Tvål och engångshanddukar ska finnas på toaletterna.

12 Sammanträdesprotokoll 12(25) 7. Sopkärl ska placeras framför försäljningsställen som säljer livsmedel. Det avfall som faller under producentansvaret ska sorteras ut. Övrigt avfall ska förutom farligt avfall sorteras i en brännbar och en icke brännbar fraktion. 8. Samtliga livsmedelshanterare ska ha erforderlig tillgång till el och avlopp för att driva sin verksamhet och kunna upprätthålla god livsmedelskvalitet. 9. Öronproppar i tillräcklig mängd för att tillgodose besökarnas behov ska finnas på området. 10. Miljö- och byggnadsnämndens kommande beslut om arrangemangen ska följas.

13 Sammanträdesprotokoll 13(25) Kommunstyrelsen Tekniska kontoret 40 Dnr Komplettering av verksamhetsplanen för miljö- och hälsoskyddsinspektörerna Inventering av enskilda avlopp Bakgrund I Hultsfreds kommun slamtöms knappt 1400 avlopp via kommunal försorg. Utöver dessa bedömer miljö- och byggnadskontoret att det kan finnas ytterligare ett hundratal avloppsanläggningar som inte slamtöms. Naturvårdverket gav 1987 ut allmänna råd för hur avloppsanläggningar skall vara uppbyggda för att skydda miljön. Tidigare var avloppen oftast tekniskt enkla och deras reningsförmåga var i många fall begränsad. Råden ersattes år 2006 av nya allmänna råd där Naturvårdsverket ändrade inriktning från att ställa konstruktionskrav till att ställa reningskrav på avloppsanläggningarna. Hultsfreds kommun har sedan 1987 lämnat ca 500 tillstånd för nya avloppsanläggningar. Detta innebär att mer än hälften av de befintliga avloppen lades innan de första allmänna råden. Man räknar med att en infiltration har en livslängd på mellan 15 och 30 år beroende på skötsel, belastning samt markförhållanden. Enligt Naturvårdsverket beräknas reduktionen av fosfor i en markbädd sjunka från 80 % till 25 % efter år. Motivering till beslut Varför rena avlopp? Utsläpp av orenat avlopp medför risk för smittspridning, övergödning och syrebrist i våra vattendrag. Om vi inte renade våra enskilda avlopp alls skulle betydligt fler av våra sjöar tvingas beläggas med badförbud och på sikt också växa igen. Om vi å andra sidan renade våra enskilda avlopp bättre skulle många av de sjöar som idag har dålig vattenkvalitet förbättras avsevärt. Exempelvis släpper de 10 % av de svenska hushållen som har enskilt avlopp ut lika mycket övergödande ämnen som de 9 av 10 svenskar som är anslutna till kommunala reningsverk. Ett liknande mönster gäller för syreförbrukande ämnen och i viss mån också för smittämnen. Det beror på att enskilda avloppsanläggningar ofta är dåliga.

14 Sammanträdesprotokoll 14(25) Förhindra smittspridning Det viktigaste syftet med avloppsrening är att förhindra smittspridning. Om orenat avloppsvatten når en dricksvattenbrunn kan det i vissa fall räcka med att borsta tänderna i brunnens vatten för att bli sjuk. Dåligt fungerande avlopp kan också sprida smittämnen till närliggande sjöar och vattendrag där människor vistas eller badar. Minska syrebrist och övergödning Utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten till våra hav, sjöar, åar och bäckar kan ge syrebrist i vattnet med dålig lukt som följd. Det kan också orsaka övergödning, vilket leder till algblomning, igenväxta sjöar och ytterligare syrebrist. Kraftig övergödning och syrebrist kan leda till fiskdöd och minskad biologisk mångfald. I vissa områden är vattendragen extra känsliga för utsläpp. Miljömål I det nationella miljömålet för minskad övergödning anges att halterna av gödande ämnen i mark och vatten inte ska ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningarna för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten. Inriktningen är att miljömålet ska nås inom en generation. Andra miljömål som har en direkt eller indirekt koppling till de enskilda avloppens miljöpåverkan är grundvatten av god kvalitet, levande sjöar och vattendrag samt god bebyggd miljö. Informationsinsatser som kommer att drivas i samband med en inventering bedöms även påverka miljömålet Giftfri miljö positivt. Miljö- och byggnadskontorets bedömning Med anledning av ovanstående anser miljö- och byggnadskontoret att en inventering av de enskilda avloppen i Hultsfreds kommun bör påbörjas snarast. Beslut Projektplan, enligt bilaga, fastställs. Miljö- och byggnadskontoret får i uppdrag att ta fram kompletterande bedömningsgrunder för hantering av äldre avloppsanläggningar. Miljö- och byggnadskontoret får även i uppdrag att inleda en inventering under innevarande år. Utvärdering av arbetet skall redovisas för miljö- och byggnadsnämnden inför kommande verksamhetsår.

15 Sammanträdesprotokoll 15(25) 41 Delegationsärenden (bygg) Stadsarkitektens delegationsärenden A020-A030 Bygglov Omlastaren 8, Hultsfreds kommun. Rapido Fastigheter AB. Utvändig ändring av flerbostadshus, uppförande av ramp Hyvlaren 15, Hultsfreds kommun. Ingvar Skjöld. Tillbyggnad av enbostadshus, inglasad uteplats Bolaget 4, Hultsfreds kommun. Virserums Konsthall ideell förening. Tillbyggnad och ändrad användning av konsthall Kristineberg 2:2, Hultsfreds kommun. Claes Timmermann. Om- och tillbyggnad av befintliga lokaler, installation av eldstad samt uppförande av hägn Sommartomten 8, Hultsfreds kommun. Torben Greve. Tillbyggnad av fritidshus samt installation av rökkanal Husbyggaren 7, Hultsfreds kommun. Swedwood Hultsfred AB. Tillbyggnad av industrilokaler, kontor Vattentornet 5, Hultsfreds kommun. Magnus Pihl. Tillbyggnad av tvåbostadshus, altan Järeda 2:78, Hultsfreds kommun. Järnforsens Emballage AB, Jonas Arvidsson. Rivning och tillbyggnad av industrilokaler Mörlunda 4:66, Hultsfreds kommun. Kerstin Petersen. Fasadändring av enbostadshus Asken 1, Hultsfreds kommun. Bo Torgny Pettersson och Ann Fällin. Inglasning av balkong Stora Aby 5:41, Hultsfreds kommun. Hultsfreds Kommunala Industri AB. Rivning av del av förrådsbyggnad

16 Sammanträdesprotokoll 16(25) Byggnadsinspektörens delegationsärenden Kontrollplan/Rivningsplan Björnhult 1:5, Hultsfreds kommun. Kurt Nilsson c/o Jan Alqvist. Rivning av enbostadshus Hultåsa 1:23, Hultsfreds kommun. Ove Hirte. Tillbyggnad av enbostadshus Hammarsebo 1:41, Hultsfreds kommun. Mats och Katarina Karlsson. Nybyggnad av enbostadshus och garage Stubbhult 1:14, Hultsfreds kommun. Ebbe Källström. Ut- och invändig ändring av enbostadshus Järeda 2:78, Hultsfreds kommun. Järnforsens Emballage AB, Jonas Arvidsson. Rivning av industrilokaler Bekräftelse bygganmälan Fagotten 6, Hultsfreds kommun. Jan Axelsson. Installation av braskamin i enbostadshus Bevis över godkänd kvalitetsansvarig Husbyggaren 7, Hultsfreds kommun. Bengt-Åke Flöner. Tillbyggnad av industrilokaler, tält Stubbhult 1:14, Hultsfreds kommun. Britt-Marie Landin. Ut- och invändig ändring av enbostadshus Stora Aby 5:41, Hultsfreds kommun. Per Böris. Rivning av del av förrådsbyggnad Slutbevis Hulingsryd 1:35, Hultsfreds kommun. Maria och Robert Gustafsson. Tillbyggnad av carport, tak över uteplats Furiren 9, Hultsfreds kommun. Torbjörn Johansson. Tillbyggnad med veranda Dalsebo 21:1, Hultsfreds kommun. Lennart Johansson. Inglasad altan Hästen 5, Hultsfreds kommun. Nane Andersson och Jenny Hammar. Nybyggnad av växthus Orren 20, Hultsfreds kommun. Mikael Lindahl. Tillbyggnad med altan Filaren 1, Hultsfreds kommun. Henrik Josefsson. Nybyggnad av garage

17 Sammanträdesprotokoll 17(25) Övlingsmåla 1:5, Hultsfreds kommun. Anders Johansson. Nybyggnad av pannrum samt installation av eldstad Målilla 1:43, Hultsfreds kommun. Stig Johansson. Tillbyggnad med pannrum Ugglan 4, Hultsfreds kommun. Bo Brandt. Tillbyggnad av garage Oxen 11, Hultsfreds kommun. Roger Gustavsson. Nybyggnad av garage Verkstaden 5, Hultsfreds kommun. Per Ovedal. Tillbyggnad med förråd Virserum 8:153, Hultsfreds kommun. Anita Ackmer. Förlängning av brygga Skiffret 4, Hultsfreds kommun. Jens Nilsson. Tillbyggnad av enbostadshus Målilla 1:101, Hultsfreds kommun. Jonas Axelsson. Tillbyggnad av enbostadshus Hyltan 1:2, Hultsfreds kommun. E.ON Elnät Sverige AB. Nybyggnad av Stubbhult 3:1, Hultsfreds kommun. E.ON Elnät Sverige AB. Nybyggnad av Stora Aby 5:34, Hultsfreds kommun. E.ON Elnät Sverige AB. Nybyggnad av Hyggelsebo 1:4, Hultsfreds kommun. E.ON Elnät Sverige AB. Nybyggnad av Ödhult 4:3, Hultsfreds kommun. E.ON Elnät Sverige AB. Nybyggnad av transformatorkiosk Knästorp 1:3, Hultsfreds kommun. E.ON Elnät Sverige AB. Nybyggnad av Västerarp 1:38, Hultsfreds kommun. E.ON Elnät Sverige AB. Nybyggnad av Öskögle 1:4, Hultsfreds kommun. E.ON Elnät Sverige AB. Nybyggnad av Grunkabo 1:2, Hultsfreds kommun. E.ON Elnät Sverige AB. Nybyggnad av

18 Sammanträdesprotokoll 18(25) Äshult 1:3, Hultsfreds kommun. E.ON Elnät Sverige AB. Nybyggnad av Blackelid 1:7, Hultsfreds kommun. E.ON Elnät Sverige AB. Nybyggnad av Ålefors 2:1, Hultsfreds kommun. E.ON Elnät Sverige AB. Nybyggnad av Virserums-Västrahult 2:1, Hultsfreds kommun. E.ON Elnät Sverige AB. Nybyggnad av Västerarp 1:38, Hultsfreds kommun. E.ON Elnät Sverige AB. Nybyggnad av Virserum 8:1, Hultsfreds kommun. E.ON Elnät Sverige AB. Nybyggnad av Virserums-Kulla 1:2, Hultsfreds kommun. E.ON Elnät Sverige AB. Nybyggnad av Ekeflod 1:2, Hultsfreds kommun. E.ON Elnät Sverige AB. Nybyggnad av Ekeflod 1:2, Hultsfreds kommun. E.ON Elnät Sverige AB. Nybyggnad av Virserum 8:1, Hultsfreds kommun. E.ON Elnät Sverige AB. Nybyggnad av Björkmossa 1:7, Hultsfreds kommun. E.ON Elnät Sverige AB. Nybyggnad av Hässlid 1:4, Hultsfreds kommun. E.ON Elnät Sverige AB. Nybyggnad av Björkmossa 1:42, Hultsfreds kommun. E.ON Elnät Sverige AB. Nybyggnad av Misterhult 4:10, Hultsfreds kommun. E.ON Elnät Sverige AB. Nybyggnad av Misterhult 4:14, Hultsfreds kommun. E.ON Elnät Sverige AB. Nybyggnad av Klövdala 1:8, Hultsfreds kommun. E.ON Elnät Sverige AB. Nybyggnad av

19 Sammanträdesprotokoll 19(25) Norrhult 2:4, Hultsfreds kommun. E.ON Elnät Sverige AB. Nybyggnad av Ormestorp 1:9, Hultsfreds kommun. E.ON Elnät Sverige AB. Nybyggnad av Järnemåla 1:2, Hultsfreds kommun. E.ON Elnät Sverige AB. Nybyggnad av transformatorkiosk Lidhult 4:3, Hultsfreds kommun. E.ON Elnät Sverige AB. Nybyggnad av transformatorkiosk Lidhult 1:1, Hultsfreds kommun. E.ON Elnät Sverige AB. Nybyggnad av transformatorkiosk Ålefors 2:1, Hultsfreds kommun. E.ON Elnät Sverige AB. Nybyggnad av Östra Årena 1:10, Hultsfreds kommun. E.ON Elnät Sverige AB. Nybyggnad av Järeda 3:3, Hultsfreds kommun. E.ON Elnät Sverige AB. Nybyggnad av Järeda 3:4, Hultsfreds kommun. E.ON Elnät Sverige AB. Nybyggnad av Venshult 1:6, Hultsfreds kommun. E.ON Elnät Sverige AB. Nybyggnad av Lida 1:1, Hultsfreds kommun. E.ON Elnät Sverige AB. Nybyggnad av Gölhult 1:2, Hultsfreds kommun. E.ON Elnät Sverige AB. Nybyggnad av Järeda 3:75, Hultsfreds kommun. E.ON Elnät Sverige AB. Nybyggnad av Klövdala 1:6, Hultsfreds kommun. E.ON Elnät Sverige AB. Nybyggnad av Klövdala 1:6, Hultsfreds kommun. E.ON Elnät Sverige AB. Nybyggnad av Ämmenäs 3:1, Hultsfreds kommun. E.ON Elnät Sverige AB. Nybyggnad av nätstation

20 Sammanträdesprotokoll 20(25) Prästfjärdingen 1:4, Hultsfreds kommun. E.ON Elnät Sverige AB. Nybyggnad av nätstation Tillingeby 6:1, Hultsfreds kommun. E.ON Elnät Sverige AB. Nybyggnad av nätstation Ämmenäs 3:1, Hultsfreds kommun. E.ON Elnät Sverige AB. Nybyggnad av nätstation Tillingeby 6:1, Hultsfreds kommun. E.ON Elnät Sverige AB. Nybyggnad av nätstation Ämmenäs 3:1, Hultsfreds kommun. E.ON Elnät Sverige AB. Rivning av transformatorkiosk Myran 1, Hultsfreds kommun. E.ON Elnät Sverige AB. Nybyggnad av kopplingsstation Dalsebo 31:3, Hultsfreds kommun. E.ON Elnät Sverige AB. Nybyggnad av Sjöruda 1:3, Hultsfreds kommun. E.ON Elnät Sverige AB. Nybyggnad av Mörlunda 4:97, Hultsfreds kommun. Mathias och Linda Karlsson. Tillbyggnad av tak över uteplats Hägelåkra 17:1, Hultsfreds kommun. Kent Lövgren. Nybyggnad av garage Hägelåkra 17:1, Hultsfreds kommun. Kent Lövgren. Tillbyggnad med altan Stora Aby 5:113, Hultsfreds kommun. Peter Bergstrand. Tillbyggnad av enbostadshus Björkmossa 7:4, Hultsfreds kommun. Ulf Frilund och Christina Herman Frilund. Nybyggnad av garage Väbeln 2, Hultsfreds kommun. Bo Berggren. Tillbyggnad av altan och höjning av garagetak Beslut Godkänna förteckningen över redovisade delegationsbeslut.

21 Sammanträdesprotokoll 21(25) 42 Delegationsärenden (miljö) Följande delegationsärenden har lämnats av miljö- och byggnadskontorets personal. HÄLSOSKYDD Anmälan om installation av värmepump Hällefors 11:2, Hultsfreds kommun Silverbostäder KB, Vallby 47, Veddinge Ungsberg 5:1, Hultsfreds kommun Lars af Ekenstam, Smålandsgatan 3, Nässjö Verkmästaren 4, Hultsfreds kommun Axel Örmander, Andersbovägen 51, Hultsfred Lilla Sinnerstad 2:8, Hultsfreds kommun Sivert Andersson, Lilla Sinnerstad, Mörlunda Björken 2, Hultsfreds kommun Mikael Axemo, Parkgatan 12, Virserum Verkmästaren 13, Hultsfreds kommun Sven Flink, Andersbovägen 575, Hultsfred Hägelåkra 1:42, Hultsfreds kommun Emma Axelsson, Stockholmsvägen 62, Målilla Remissyttrande Yttrande till Polismyndigheten i Kalmar län angående Hultsfreds marknad med konsert och dans, dnr LIVSMEDEL Inspektioner Mörlunda 3:30, Hultsfreds kommun Emådalsskolan, Tallmovägen 6, Mörlunda

22 Sammanträdesprotokoll 22(25) Mörlunda 7:24, Hultsfreds kommun Lundagårdens Servicehus, Doktorsvägen 8, Mörlunda Stenhuggaren 11, Hultsfreds kommun Råsebäckskolan, Fabriksgatan 22, Hultsfred Hultsfred 3:1, Hultsfreds kommun Silversslättens Förskola, Pistolgränd 2, Hultsfred Skolan 1, Hultsfreds kommun Lindblomskolan, Centralköket, Skolgatan 1, Hultsfred Gnejsen 1, Hultsfreds kommun Stålhagens Förskola, Granitvägen 15, Hultsfred Läroverket 2, Hultsfreds kommun Hultsfreds Gymnasium, Centralköket, Hultsfred Träförädlingen 19, Hultsfreds kommun Stegen, Oskarsgatan 66, Hultsfred Registreringsbeslut Silverdalen 4:51, Hultsfreds kommun Amoveno Livsstilsskola, Storgatan 97, Silverdalen MILJÖSKYDD Slutbesiktning avloppsanläggning Tomtåkra 1:19, Hultsfreds kommun Alexander Arvidsson, Storgatan 35 C, Hultsfred Inspektioner Rosenfors 1:1, Hultsfreds kommun AB Rosenfors Bruk, Rosenfors Fasaden 3, Hultsfreds kommun Prinfo Bergs Alltryck AB, Verkstadsgatan 3, Virserum Stora Aby 5:41, Hultsfreds kommun JBL Mekan AB, Lillesjövägen 19, Rosenfors Arbetet 5, Hultsfreds kommun Team Tejbrant, Verkstadsgatan 6, Hultsfred

23 Sammanträdesprotokoll 23(25) Hovtången 5, Hultsfreds kommun Röchling Formaterm AB, Box 27, Virserum Hägelåkra 5:133, Hultsfreds kommun Axipto AB, Timmervägen 1, Målilla Fröreda 2:28, Hultsfreds kommun Kvillsfors Fönster AB, Box 4, Kvillsfors Materialet 2, Hultsfreds kommun Fasadia AB, Box 116, Hultsfred Stora Aby 5:145, Hultsfreds kommun Miljö Expo Scandinavia AB, Industrigatan 3, Rosenfors Beslut om timavgift för utförd tillsyn enligt miljöbalken Länsmannen 31, Hultsfreds kommun AB Virserums Golvservice, Storgatan 4, Virserum Vagnen 1, Hultsfreds kommun BE-GE Lastbilar AB, Box 908, Oskarshamn Lyckan 12, Hultsfreds kommun Hartvigs Måleri och Färgbutik AB; Box 42, Hultsfreds kommun Stora Aby 5:145, Hultsfreds kommun Miljö Expo Scandinavia AB, Industrigatan 3, Rosenfors Beslut med anledning av miljöteknisk markundersökning på nedlagda bensinstationer Vena 1:65, Hultsfreds kommun SPIMFAB, Nybrogatan 11, Stockholm Mörlunda 4:21, Hultsfreds kommun SPIMFAB, Nybrogatan 11, Stockholm Information om olja i dagvatten Verkstaden 1, Hultsfreds kommun Magnussons Däckservice AB, Storgatan 145, Hultsfred Vagnen 1, Hultsfreds kommun BE-GE Lastbilar AB, Box 146 Hultsfred Beslut Godkänna förteckningen över redovisade delegationsbeslut.

24 Sammanträdesprotokoll 24(25) 43 Delgivningar KOMMUNALA Kommunfullmäktige Regler för partistöd, beslut , 22/2010 Ny styrmodell m m för Hultsfreds kommun, , 24/2010 Kommunstyrelsen Information om kemikalier i detaljhandeln, beslut , 21/2010 Kommunstyrelsens arbetsutskott Presidiemöte med miljö- och byggnadsnämnden, beslut , 117/2010 ÖVRIGA Länsstyrelsen i Kalmar län Samråd angående avverkning för omläggning till jordbruksmark på fastigheten Östrahult 18:8, Hultsfreds kommun. Beslut Samråd angående kabeldragning på fastigheten Ekenäs 1:5 m fl, Hultsfreds kommun. Meddelande Samråd angående kabeldragning på fastigheten Fallhult 1:11 och 1:25, Hultsfreds kommun. Beslut Skogsstyrelsen Biotopskyddsområde på fastigheten Lilla Sinnerstad 3:4, Hultsfreds kommun. Beslut Biotopskyddsområde på fastigheten Lilla Sinnerstad 3:3, Hultsfreds kommun. Beslut Boverket Information om Boverkets arkiv av översiktsplaner

25 Sammanträdesprotokoll 25(25) Svea Hovrätt Flathult 1:44, Hultsfreds kommun Miljööverdomstolens protokoll angående kommunal sophämtning; nu fråga om prövningstillstånd Nyboholm 2:2, Hultsfreds kommun Miljööverdomstolens dom omprövning av villkor om utsläpp till vatten av suspenderade ämnen från Nyboholms bruk i Kvillsfors. Beslut Upprättad förteckning antas.

26 Bilaga till miljö- och byggnadsnämndens protokoll, 40 Miljö- och byggnadskontoret Projektplan Inventering av enskilt avlopp

27 2 (6) Miljö- och byggnadskontoret Projektplan Inventering av enskilt avlopp Bakgrund I Hultsfreds kommun slamtöms knappt 1400 avlopp via kommunal försorg. Utöver dessa bedömer miljö- och byggnadskontoret att det kan finnas mellan ytterligare avloppsanläggningar. Naturvårdverket gav 1987 ut allmänna råd för hur avloppsanläggningar skall vara uppbyggda för att skydda miljön. Tidigare var avloppen oftast tekniskt enkla och deras reningsförmåga var i många fall begränsad. Råden ersattes år 2006 av nya allmänna råd där Naturvårdsverket ändrade inriktning från att ställa konstruktionskrav till att ställa reningskrav på avloppsanläggningarna. Hultsfreds kommun har sedan 1987 lämnat ca 500 tillstånd för nya avloppsanläggningar. Detta innebär att mer än hälften av de befintliga avloppen lades innan de första allmänna råden. Man räknar med att en infiltration har en livslängd på mellan 15 och 30 år beroende på skötsel, belastning samt markförhållanden. Enligt Naturvårdsverket beräknas reduktionen av fosfor i en markbädd sjunka från 80 % till 25 % efter år. Varför åtgärda gamla (och dåliga) avlopp En dålig anordning för enskilt avlopp klarar inte att rena avloppsvattnet tillräckligt från smittämnen, näringsämnen och kemikalier. Det orenade avloppsvattnet når antingen grundvattnet eller något ytvatten (sjöar och vattendrag). I grundvattnet kan detta orsaka problem för dricksvattenbrunnar med smittspridning, kemikalier och förhöjda nitrathalter. Det avloppsvatten som orenat når sjöar och vattendrag orsakar problem med smittspridning, kemikalier och övergödning. Lagstiftning och miljömål I 9 kap 7 miljöbalken (MB) föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. 2 kap 3 MB anger att den som avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska iaktta de skyddsåtgärder som behövs för att motverka skador eller olägenheter för människors hälsa och miljön. I andra stycket betonas att dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att verksamheten eller åtgärden kan medföra sådana skador eller olägenheter. Enligt 12 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att i vattenområde släppa ut avloppsvatten från vattentoalett om avloppsvattnet inte genomgått längre gående rening än slamavskiljning. Detta gäller så länge det inte är uppenbart att utsläppet kan göras utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Vattenområde definieras i 11 kap 4 MB som ett område som täcks av vatten vid högsta förutsebara vattenstånd.

28 3 (6) Miljö- och byggnadskontoret Utöver ovan nämnda bestämmelserna för avlopp finns även de nationella och regionala miljömålen. I det nationella miljömålet för minskad övergödning anges att halterna av gödande ämnen i mark och vatten inte ska ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningarna för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten. Inriktningen är att miljömålet ska nås inom en generation. I Kalmar län finns delmål om att år 2010 ska Kalmar läns vattenburna utsläpp av fosforföreningar från mänsklig verksamhet till sjöar, vattendrag och kustvatten ha minskat med minst 20 procent från 1995 års nivå. Andra miljömål som har en direkt eller indirekt koppling till de enskilda avloppens miljöpåverkan är grundvatten av god kvalitet, levande sjöar och vattendrag samt god bebyggd miljö. Informationsinsatser som kommer att drivas i samband med en inventering bedöms även påverka miljömålet Giftfri miljö positivt. Förslag till arbetssätt i Hultsfreds kommun Avgränsning av arbetsområde För att påbörja en inventering måste man först avgränsa ett rimligt arbetsområde. Det bedöms vara rimligt att inventera maximalt 200 avlopp per år om man skall kunna hantera efterarbetet på ett korrekt sätt. Om 200 avlopp inventeras per år skulle detta innebära att det tar åtminstone 8 år för att inventera hela kommunen. Det är vanligt att påbörja en inventeringen inom särskilt skyddsvärda områden där hög skyddsnivå troligen kommer att krävas. Detta arbetssätt medför dock svåra geografiska gränsdragningar och det blir svårare att få en översikt av materialet. Det innebär även ett pedagogiskt problem att förklara hur gränsdragningen gjorts för de som prioriteras högre än andra. Det arbetssätt som förespråkas av miljö- och byggnadskontoret är att kommunen delas in i lämpligt stora geografiska områden helt oberoende av de skyddsvärda områdena. Med större sammanhängande geografiska områdena förbättras även möjligheterna att arbeta för gemensamhetsanläggningar vilket ofta är miljömässigt fördelaktiga framför flera små avloppsanordningar. Tillvägagångssätt I det område man utser för året skickar man tidigt ut en skriftlig information om vilka krav som ställs på avloppsanläggningar samt en blankett där fastighetsägaren får fylla i vilken typ av avlopp man har. Detta material skickas till alla inom området som äger en bostadsfastighet även de som fått tillstånd på senare år. När blanketterna återsänts gör miljö- och byggnadskontoret en kontroll av uppgifterna i blanketten och ser om uppgifterna stämmer med de uppgifter som finns i kommunens arkiv. Utifrån detta grupperas avloppen i tre kategorier: 1) Avloppsanläggningar som bedöms godtagbara. Dessa ges en prioriteringsgrad vilken leder till ett bevakningsdatum i framtiden. 2) Avloppsanläggningar som man direkt kan se är för gamla och/eller har för dålig reningsgrad. Dessa får krav på åtgärder inom rimlig tid. 3) Avlopp där såväl konstruktion och funktion är osäkert och där fältbesök blir nödvändigt. Hit räknas även de avloppsanläggningar från vilka man ej fått svar.

29 4 (6) Miljö- och byggnadskontoret Dessa inventeras i fält under sommaren för att sedan hamna under kategori 1 eller 2. Arbetet beräknas ta ca 2 arbetstimmar i snitt per fastighet räknat fram till dess att avloppen fram till dess avloppen hamnat i kategori 1 eller 2 ovan. Sedan tillkommer handläggning för att ställa krav och hantera inkomna ansökningar för icke godkända avlopp. Ett alternativt arbetssätt, som bl a Miljösamverkan Västra Götaland förespråkar, är att inventera samtliga avlopp inom en kommun innan man ställer några krav. Efter inventeringen sammanställs resultatet och avloppsanläggningarna rangordnas efter dess påverkan på miljön. Utifrån rangordningen kräver man sedan åtgärder. Detta kräver dock att man har stora resurser för att arbetet inte skall ta för lång tid. För att kunna genomföra ett sådant här projekt är det naturligtvis viktigt att man redan innan man startar har beslutat vilka krav man skall ställa på avlopp under respektive omständigheter. Ett förslag har framarbetats vilket kommer att hanteras som ett tillägg till de befintliga bedömningsgrunderna för enskilda avlopp. Hur gör man i andra kommuner Eksjö: Sommaren 2006 inventerades VA-anordningar och byggnader runt sjöarna Hunsnäsen, Talluddasjön, Långanäsasjön, Södra Vixen och Norra Vixen. Inventeringen fortsatte sommaren 2007 med sjöarna Försjön, Skedesjön, Mycklaflon och Havravikssjön. Totalt har ca 600 fastigheter inventerats. 46 % av avloppsanordningarna underkändes. Man jobbar nu med att åtgärda bristerna som uppmärksammades vid inventeringarna. I Eksjö tidsbegränsar man tillstånd för avlopp till 15 år, med möjligheten till förlängning till 20 år. På samma sätt bedömer man gamla avlopp vid inventering. Vimmerby: Här anser man inte att man kan påbörja en inventering innan man har utarbetat en strategi för hur man skall bedöma och hantera avloppen. Detta har man ännu inte haft tid och resurser för att göra. Högsby: Inventering genomförd för Emån, Alsterån och Nötån. Dock har inga beslut tagits där man kräver åtgärder. Man har arbetat på en policy för detta men arbetet är inte slutfört. Västervik: Har inventerat sedan flera år tillbaka. Den geografiska avdelningen sker efter avrinningsområden där områden som är särskilt skyddsvärda eller känsliga prioriteras högst. Om avloppsanläggningar är äldre än 30 år krävs ny anläggning. Om efterpolering saknas krävs komplettering av anläggningen. Kalmar: Inventering pågår. Känsliga områden har prioriterats. Anläggningar äldre än 20 år anses förbrukade. För anläggningar mellan 10 och 20 år inom hög skyddsnivå krävs kompletterande fosforrening. Resterande avlopp lämnas tills vidare. Linköping: För att minska den totala miljöbelastningen från enskilda avlopp har miljönämnden i Linköping genomfört inventeringar av enskilda avlopp sedan flera år. I dag är ungefär hälften av de enskilda avloppen inventerade och arbetet pågår fortlöpande och

30 5 (6) Miljö- och byggnadskontoret områdesvis. Bedömningen av gamla avlopp är lik den som nedan presenteras med undantag av att man åker ut till alla avlopp äldre än 5 år. Växjö kommun: Inventering påbörjades 2006 och är nu i stort sett utvärderad. Hälften av alla enskilda avlopp i kommunen uppfyller inte dagens krav på rening. Krav på förbättringar kommer att ställas på dessa avloppsanordningar. Naturvårdsverket påbörjade under hösten 2009 en stor kampanj gällande enskilda avlopp. Miljö- och byggnadskontoret i Hultsfreds kommun ansåg dock att denna kampanj var omständlig och resurskrävande varvid vi inte är med i denna kampanj. Det är dock många kommuner som är med och som kommer att påbörja ett utökat arbete med enskilda avlopp under året. Komplettering av bedömningsgrunder - Hur skall vi bedöma gamla avlopp? Bedömningsgrunderna måste kompletteras för att redogöra för hur vi skall hantera äldre avlopp. Detta kommer dock att diskuteras vid kommande nämndssammanträden. Kommunal anslutning eller gemensamhetsanläggningar Om det vid inventeringen upptäcks att ett område har flera/många punktutsläpp kan en gemensam lösning vara det bästa ur miljöaspekt. Det finns även ekonomiska fördelar med gemensamhetslösningar. För några få fastigheter kan oftast konventionella avloppsreningstekniker användas och ärendet kan då hanteras enligt de befintliga bedömningsgrunderna. Om det gäller ett större antal fastigheter kan det krävas mer avancerade tekniska lösningar och det kan även bli nödvändigt att upprätta detaljplan för sådana områden. Det är även tveksamt om större anläggningar bör eller kan drivas av privata initiativ varvid det kan bli en fråga för tekniska kontoret. Det kan även visa sig att vissa avlopp som måste åtgärdas ligger i anslutning till kommunalt verksamhetsområde för VA. Om det finns möjligheter att koppla på ett enskilt avlopp på det kommunala nätet är detta mycket fördelaktigt ur miljöhänseende. Möjligheterna och kostnaderna måste dock utredas i varje enskilt fall. Inventeringsarbetet hade förenklats av att det funnits en VA-plan för Hultsfreds kommun. Det finns i nuläget ingen sådan plan men det är möjligt att arbetet kommer att leda fram till att en sådan måste framarbetas. Finansiering och avgifter Grundfinansieringen av inventeringen bör ske inom befintlig budget. Vissa kommuner, såsom Linköping, har tagit ut timavgifter för allt arbete med inventeringen. Inspektörerna bedömer det dock orealistiskt och olämpligt att ta ut avgift för utskick av inventeringsunderlag, rådgivning och handläggning av inkomna uppgifter. Däremot bedöms det lämpligt att ta ut timavgift vid de tillfällen fältarbete blir nödvändigt samt för handläggning av påtryckningar (förelägganden) för att åtgärda de icke godtagbara avloppen. Sedan tas naturligtvis även fasta avgifter ut för anmälningar och tillståndsansökningar

31 6 (6) Miljö- och byggnadskontoret då fastighetsägaren skall vidta åtgärder till följd av inventeringen. Ärendemängden för enskilda avlopp kommer att öka i takt med att fastighetsägarna kontaktas.

Miljö- och byggnadskontoret

Miljö- och byggnadskontoret Sammanträdesprotokoll 1(433) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 13.30-17.00 Beslutande Lennart Davidsson (kd) Runa Petersson (kd) Ulf Larsson (c) Agneta Malmquist (s) Konny Bogren (s) Martin Rydén

Läs mer

Sophia Berggren 108-109

Sophia Berggren 108-109 Sammanträdesprotokoll 1(30) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 10.00-12.15 Beslutande Bo Svensson, C Runa Petersson, KD Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Lars-Inge Green, S Agneta Malmquist,

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret

Miljö- och byggnadskontoret 1(35) Plats och tid Mariehamn, kl. 09.00.12.15 Beslutande Sievert Andersson (m) Konny Bogren (s) Börje Karlsson (c) Edgar Hofvergård (s) Ivan Gunnarsson (c) Agneta Bergman (s) Lennart Davidsson (kd) Sven

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret

Miljö- och byggnadskontoret 11 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (40) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred 2006-10-05, kl. 13.30 16-50 ande Nils-Olof Petersson (kd) Konny Bogren (s) Börje Karlsson (c) Edgar Hofvergård (s)

Läs mer

11 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (251) Sammanträdesdatum Miljö- och byggnadsnämnden 2006-01-19

11 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (251) Sammanträdesdatum Miljö- och byggnadsnämnden 2006-01-19 11 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (251) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred 2006-01-19, kl. 13.30 16.20 Beslutande Johan Svensson (m) Konny Bogren (s) Börje Karlsson (c) Edgar Hofvergård (s)

Läs mer

Miljö- och byggnämndens exp.

Miljö- och byggnämndens exp. Miljö- o Byggnämnden 2010-06-17 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 15.30 Beslutande Lotta Bergstrand (fp) ordförande, 112 -- 128 Arto Viitanen (mp) ers. för Ingemar Nygren (mp) v. ordf. Sven Frejd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-06-12 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Bjällerup A kl. 18:00-19:45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bertil Persson (M) Carina

Läs mer

Arne Ljungberg Sylve Rydén Atli Einarsson Kenneth Rosén

Arne Ljungberg Sylve Rydén Atli Einarsson Kenneth Rosén 11 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred 2002-01-17, kl.13.30 16.00 ande Barbro Ström Margareta Åverling, 1-2, 5-11 Per-Inge Pettersson Konny Bogren Ivan Gunnarsson

Läs mer

Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030

Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030 Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030 Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-18 38 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-12-15 65/14:2 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Jonas T Sandelius 121-129, 134 Edgar Hofvergård, S

Jonas T Sandelius 121-129, 134 Edgar Hofvergård, S Sammanträdesprotokoll 1(31) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9.00-12.15 Beslutande Bo Svensson, C Runa Petersson, KD Lennart Davidsson, KD Håkan Carlsson, M Konny Bogren, S Johan Blomberg, M Lars-Inge

Läs mer

Avloppsinventeringsmanual

Avloppsinventeringsmanual Avloppsinventeringsmanual Juni 2007 Avloppsinventeringsmanual Miljösamverkan Västra Götaland juni 2007 Denna manual har tagits fram av projektgrupp avlopp. Sammanställning och slutlig redigering har projektledare

Läs mer

BMB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2008 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Sam manträdesdatu m 2008-09-03. 2008-09-03 kl. 14.00-16.00

BMB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2008 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Sam manträdesdatu m 2008-09-03. 2008-09-03 kl. 14.00-16.00 Plats och tid Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning i Lindesberg 2008-09-03 kl. 14.00-16.00 ande Bo Bäckman/C/ Lindesberg ordförande Gunnar Nilsson/M/ Lindesberg / Göran Karlsson/S/ Lindesberg Roland

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp i Nyköpings kommun. Antagen av Miljönämden 2012-12-03. Nyköpings kommun Samhällsbyggnad Miljöenheten

Riktlinjer för enskilda avlopp i Nyköpings kommun. Antagen av Miljönämden 2012-12-03. Nyköpings kommun Samhällsbyggnad Miljöenheten Riktlinjer för enskilda avlopp i Nyköpings kommun Antagen av Miljönämden 2012-12-03 Nyköpings kommun Samhällsbyggnad Miljöenheten Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Syfte och omfattning... 4 2.1

Läs mer

Enskilda avlopp problem och möjligheter

Enskilda avlopp problem och möjligheter Enskilda avlopp problem och möjligheter Miljö- och hälsoproblem förknippade med enskilda avlopp Enskilda avlopp orsakar idag miljö- och hälsoproblem på många håll i landet. Platsens geologiska och hydrologiska

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen Sammanträdesprotokoll 1(37) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Martin Rydén, S Konny Bogren, S Johan Blomberg, M Bo

Läs mer

Slutrapport - Små avlopp 2014

Slutrapport - Små avlopp 2014 Slutrapport - Små avlopp 2014 Delprojekt inom Miljösamverkan Västerbotten oktober 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1 Bakgrund... 1 1.2 Syfte, mål och målgrupper... 1 1.3 Projektets resultat...

Läs mer

JOKKMOKKS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Samhällsbyggarnämnden 2015-03-18

JOKKMOKKS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Samhällsbyggarnämnden 2015-03-18 Plats och tid: Sammanträdesrum fogden, kommunhuset Jokkmokk kl. 10.00-12.45 Beslutande ledamöter: Anna-Greta Kvickström (S) ordförande Stefan Andersson (S) ej 29 på grund av jäv Malin Sundberg (S) Tord

Läs mer

Anna Kuylenstierna, miljö- och byggnadschef Ingalis Morfeldt, plan- och byggchef Yvonne Eklund, miljöchef Maria Hedenberg, nämndsekreterare

Anna Kuylenstierna, miljö- och byggnadschef Ingalis Morfeldt, plan- och byggchef Yvonne Eklund, miljöchef Maria Hedenberg, nämndsekreterare Plats och tid Månsbo kl 13.30 14.15 Beslutande Ann-Christine Andersson (V), ordförande, Fagersta Anita Tärneborg, (S), Avesta Göran Edström, (S), Avesta Peter Green (M), Avesta 59-60, 63-71 Birgitt Broström

Läs mer

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 Riktlinjer och planering av vatten- och avloppsförsörjningen i Köpings kommun utanför nuvarande verksamhetsområde Köpings kommuns VA-grupp 2011-02-21 Antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer

Plats och tid Informationsbyggnaden i Gallejaur, klockan 11.00-15.00. Mats Granlund. Martin Nilsson Mats Klockljung

Plats och tid Informationsbyggnaden i Gallejaur, klockan 11.00-15.00. Mats Granlund. Martin Nilsson Mats Klockljung Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2012-09-19 113 Plats och tid Informationsbyggnaden i Gallejaur, klockan 11.00-15.00 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Ulla Lundberg

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

BEVIS OM ANSLAG Justering av miljö- och byggnadsnämndens protokoll 2011-08-17 har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

BEVIS OM ANSLAG Justering av miljö- och byggnadsnämndens protokoll 2011-08-17 har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. Plats och tid Kommunalkontoret i Timrå, Polstjernan, kl. 13.00-16.35 Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Roger Öberg (S) Karina Nordgren (S) Lena Hallin (S) Zofia Henriksson (M) Sarah Karlsson (FP) Folke

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2014-08-26 1 Plats och tid: Stadshuset Värnamo, 2014-08-26, kl 13.30 16.40 ande: Övriga närvarande: Gottlieb Granberg (M) Margaretha Fransson (M) Lena Freij (KD) Göran Andersson

Läs mer

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70 Sammanträdesprotokoll 1(25) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Konny Bogren, S Anders Sundberg, S

Läs mer

2009-06-11 Miljö- och byggnadsnämnden. t.f. miljö- och byggnadschef

2009-06-11 Miljö- och byggnadsnämnden. t.f. miljö- och byggnadschef Beslutande organ 2009-06-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Vänersalen, Stadshuset i Mariestad kl. 13.30 18.10 Beslutande Jan-Olov Gustavsson (s) ordförande Göran Johansson (c) 1:e vice ordförande

Läs mer

Anders Karlsson 229-232 Margaretha Hultgren, FP

Anders Karlsson 229-232 Margaretha Hultgren, FP Sammanträdesprotokoll 1(25) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9.00-11.40 Beslutande Bo Svensson, C Runa Petersson, KD Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Konny Bogren, S Håkan Carlsson, M Lars-Inge

Läs mer

Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden

Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden 1(18) Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden Plats: Kommunhuset Sessionssalen Datum och tid: 2013-02-13 kl 08.30 10.45 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2013-02-18 kl 13.00 Paragrafer:

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuser. se nästa sida. Bengt Rask Miljö- och byggförvaltningen 2013-04-02. Miljö- och byggnadsnämnden

Stora sessionssalen, Kommunhuser. se nästa sida. Bengt Rask Miljö- och byggförvaltningen 2013-04-02. Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum s. 1 (57) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuser Tid Tisdagen den 26 februari 2013, kl. 18.30-22.00 Beslutande se nästa sida Övriga deltagande se nästa sida Utses att justera Justeringens

Läs mer

Britt Rönnkvist. Thomas Lindbäck. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden

Britt Rönnkvist. Thomas Lindbäck. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sidan 1 av 61 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdag 6 februari 2013, kl 08.30 12.00 ande Thore Alm(S), ordf ers för Jan Nilsson (S) Maj-Lis Nilsson (S), ers för Ethel Björkman

Läs mer

89 Remissinstans: Vattenförvaltningen, yttrande på remiss. som svar till Vattenmyndigheten Södra Östersjön lämna nedanstående yttrande.

89 Remissinstans: Vattenförvaltningen, yttrande på remiss. som svar till Vattenmyndigheten Södra Östersjön lämna nedanstående yttrande. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (33) 89 Remissinstans: Länsstyrelsen i Kalmar län Vattenmyndigheten Södra Östersjön Dnr. 2012-001369 (dnr 537-7689-12, 537-7691-12) Vattenförvaltningen, yttrande på remiss som

Läs mer