Anlägga avlopp med hänsyn till miljö- och hälsoskydd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anlägga avlopp med hänsyn till miljö- och hälsoskydd"

Transkript

1 miljosamverkanvasterbotten.se Temaeftermiddag Anlägga avlopp med hänsyn till miljö- och hälsoskydd Lycksele, 10 november 2014

2 Program 1. Om projektet Små Avlopp 2014 (Lisa) 2. Ansvar och roller vid anläggning (Ulla) 3. Vilka krav ställs vid anläggande av små avlopp utifrån ett miljö- och hälsoskyddsperspektiv? (Ulla) Miljö, hälsa, arbetsmiljö mm. Förutsättningar, förberedelser Anmälan eller tillstånd 4. Olika tekniker passar olika ändamål (Pernilla) 5. Vanliga fel och Juridiska aspekter (Ulla, Emmy) 6. Vad händer i länet just nu (Mikael) 7. Frågor, diskussion, dialog (Lisa m fl)

3 Miljösamverkan Västerbotten Samverkansforum mellan kommunernas miljöförvaltningar, länsstyrelsen och Region Västerbotten Utgångspunkt: miljömål och miljöbalkens regelverk Delprojekt, seminarium, nyhetsbrev

4 Projektet 2014 Delprojekt inom ramen för Miljösamverkan Västerbotten Utgår från miljöförvaltningarnas behov Syfte och mål: Komptensutveckling Gemensam inventeringsmetodik, checklistor, rapporter etc. Samsyn, gemensamma bedömningar

5 Presentationsrunda - Vem är ni? - Namn, företag etc.

6 Ansvar Miljönämnden Är tillståndsmyndighet för små avlopp. Miljökontoret ansvarar för handläggningen av avloppsärenden. Miljökontoret ska inte ge förslag på vilken anläggning som ska byggas, dess uppgift är att granska ansökan och ge råd och vägledning. Länsstyrelsen Är den myndighet till vilken miljönämndens beslut kan överklagas till Kan ställa krav på att små avlopp i vissa områden ska inkluderas i VA-förvaltningarnas verksamhetsområden

7 Entreprenören Har ansvar att utföra arbetet på ett fackmässigt sätt. Måste tillse att erforderliga tillstånd finns Ska följa tillståndet (läs villkor!) Kan vara rådgivande Fastighetsägaren Har ansvaret för att avloppsanläggningen uppfyller lagens krav (placering, rening, funktion) Har ansvar för skötsel och kontroll av avloppsanläggningen Ska tillse att avloppslösningen inte medför olägenheter för människors hälsa eller miljön

8 Varför ska man rena avlopp? Miljö, hälsa Miljöbalken, vattenförvaltning, miljökvalitetsmål

9 Utsläpp av orenat avloppsvatten kan påverka hälsa och miljön då det kan medföra en risk för smittspridning (bakterier och andra mikroorganismer.) förorening (grundvatten, ytvatten, drickvatten, badvatten) övergödning (hav, sjöar och vattendrag syrebrist, igenväxning och algblomning samt dålig lukt, att bottendjur och ibland även fisk dör) luktproblem

10 Näringsämnen i urin och avföring i kilo per person och år Näring Urin Fast avföring (fekalie) Totalt BDT-vatten Närings -behov för underhållsgödsling av 250 m2 gräsmatta Näringsbehov för 250 kg spannmål Kväve (N) 5,2 0,7 5,9 0,22 0,85 5,6 Fosfor (P) 0,5 0,25 0,75 0,12* 0,37 0,7 Kalium (K) 1,3 0,6 1,9 0,12 1,35 1,2 Annat som hamnar i avlopp: Kemikalier, läkemedelsrester, mikropartiklar av plaster, metaller

11 Krav på små avlopp Grundkrav Funktion är enkel att kontrollera Möjlighet att ta prov på utgående avloppsvatten Lokala förutsättningar lägger grunden för skyddsavstånd och lokalisering : Vattendrag eller ytvatten Dricksvattentäkter Grundvatten och berg Fastighetsgränser, fastighetens lutning Andra byggnader, vägar Energibrunnar Slamtömningsfordon, Markegenskaper

12 Förundersökning: provgrop st - Både markbädd och infiltration - 2 2,5 meters djup Skyddsavstånd till högsta grundvattenyta eller berg Jordprovtagning - Endast vid infiltration - ca 0,5 liter jord - Stenar större än 20 mm tas bort - Skickas till laboratorium kornfördelningsdiagram - Om finkornig halt överstiger 20 %, eller om morän, kan även ett perkolationsprov utföras

13

14 Resultat provgrop; kornfördelningsdiagram / siktkurva A= infiltration möjlig. Hydraulisk belastning l/m22 x d B= Infiltration möjlig Hydraulisk belastning max 40 l/m22 x d

15 Misslyckad planering???

16 Krav miljöskydd Normal skyddsnivå Krav på vattensnåla armaturer. Fosfatfria tvättmedel och fosfatfria hushållskemikalier används. minst 90 % reduktion av organiska ämnen minst 70 % reduktion av fosfor (tot-p). Hög skyddsnivå i vissa områden t ex vid skyddszon för vattentäkt, vid badplatser, närheten av sjöar och vattendrag; minst 90 % reduktion av fosfor (tot-p). minst 50 % reduktion av kväve

17 Hälsoskydd = reduktion av bakterier och smittämnen så att olägenhet gm förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten ej sker Normal skyddsnivå Utsläpp av avloppsvatten medverkar inte till en väsentligt ökad risk för smitta eller lukt, Hantering av restprodukter från anordningen kan skötas på ett hygieniskt sätt. Hög skyddsnivå Ytterligare skyddsåtgärder Krav som kan ställas: krav på fler reningssteg, extrapolering kan ställas, förbud av vissa utsläpp kan bli aktuellt, utgående vatten ska hålla badvattenkvalitet vad gäller bakterier och mikroorganismer

18 Andra miljökrav Vattenförvaltningsförordningen (2004:660 ) God status i ytvatten och grundvatten Grundvatten god kemisk statuts, potential och tillräcklig mängd Ytvatten god ekologisk status Regleras bland annat via vattenförvaltningsförordningen Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster 6 Om det behövs för miljö eller hälsa..//.. möjligt bestämma verksamhetsområde och om allmänna anläggningar Nationella miljökvalitets mål - Grundvatten av god kvalitet - Levande sjöar och vattendrag - Hav i balans och levande kust och skärgård - Ingen övergödning

19 Små avlopp Arbetsmiljölagstiftning Avståndet mellan slamavskiljare/urintank/ sluten tank och farbar väg < 10 meter och ha en maximal höjdskillnad om 5 meter. Slambrunnarnas lock får inte väga mer än 15 kg, eller 35 kg om det kan skjutas i sidled. Vägen mellan slamtömningsfordonets uppställningsplats och brunnen/minirenings-verket/tanken måste vara tillgänglig. Krav på uppställningsplatsens bredd, längd och fria höjd för att rymma kranbilar etc.

20 Temarubrik Plan- och bygglagen, PBL Bygganmälan Anläggande av små avlopp kräver ofta bygganmälan och ibland marklov. Avstånd till fastigheter, fastighetsgräns etc regleras i PBL Kontakta byggnadskontoret i din kommun för mer information.

21 Ansökan / anmälan till miljökontoret Anmälan Nytt avlopp utan wc Väsentlig ändring av befintligt avlopp Tillstånd Nytt avlopp med wc Ändring av befintligt avlopp, med ny placering Anläggningen ska vara påbörjad inom 2 år och utförd inom 5 år.

22 Tillstånd Anmälan Ej tillstånd/anmälan Nyanläggande WC Anl BDT Torrtoaletter Anslutning WC t befintlig anl om WC ej funnits tidigare Avledning urin t BDT Ny lokalisering Påkopppling WC om WC funnits tidigare Ändringar som medför väsentlig ändring av avloppvattnets mängd/sammansättning Om anmälan/tillstånd finns sedan tidigare vid omgrävning av infiltration Om anmälan/tillstånd finns sedan tidigare vid ny slamavskiljare Om anmälan/tillstånd finns sedan tidigare vid ytterligare WC

23 Ansökans innehåll Sökandens namn, adress, telefonnummer och e-postadress Fastighetsbeteckning och adress Antal hushåll som ska anslutas Uppgift om eventuell anslutning av jacuzzi/bubbelbadkar Aktuell skyddsnivå Typ och dimensionering av anläggningen Avstånd från markytan till grundvattenyta och ev. berg Bilagor

24 Bilagor till ansökan Resultat från siktanalys eller perkolationsprov (infiltration) Planritning, längdsektion och tvärsektion Beskrivning av anläggningen (funktion, dimensionering, lutning på rör mm) Eventuellt serviceavtal för minireningsverk Eventuellt skriftligt tillstånd för nyttjande av annans mark Situationsplan i skala 1:400 1:1000 Foton från olika skeden av anläggandet

25 Ritningar Planritning Infiltrationsrör a Fördelningsbrunn Luftningsrör Slamavskiljare Längdsektion b c d e Tvärsektion f g

26 Situationsplan Situationsplanen ska vara i skala 1:400 till 1:1000 En tydlig och skalenlig skiss över tomten går också bra. 1. Fastighetsgräns 2. Byggnader 3. Avloppsanläggning 4. Provgropar 5. Vattentäkt 6. Energibrunn 7. Tillfartsväg 8. Bäck 9. Strandlinje hav/sjö 10. Strömningsriktning - grundvatten 11. Nivåkurvor 12. Uppställningsplats slambil

27 Förbättring av gamla anläggningar - när behövs det? Infiltration/markbädd har begränsad livslängd Fritidsboende omvandlas till permanentboende Nya krav

28 Olika tekniker passar olika ändamål.. Hög skyddsnivå Minireningsverk med efterbehandling WC med kemisk fällning och markbädd/infiltration WC med markbädd och fosforfälla/fosforfilter Urinsorterande lösningar och BDT-vatten till markbädd eller infiltration WC till sluten tank och BDT-vatten till markbädd eller infiltration Torrtoalett och BDT-vatten till markbädd eller infiltration Normal skyddsnivå Infiltrationsanläggning Markbädd med kompletterande rening Kompaktfilter, biomoduler eller kassetter

29 Typ av anläggning Normal skyddsnivå Infiltrationsanläggning Markbädd Reduktion fosfor (P) o kväve (N) Smittskydd Erfarenheter Bra för P Bra Robust, beprövad Osäker för P, liten för Bra Maskinentreprenörer N Minireningsverk Bra för P Extrapo lering behövs Urinsortering och markbädd Urinsorterande torrtoalett med BDT (slam-avskiljare o markbädd) Sluten tank och BDT (infiltration) Kemisk fällning i slam-avskiljare Markbädd och fosforfilter Robust, beprövad Instabil drift, service, el, kemikalier krävs, mer slam Bra Bra Robust, alternativ till kemisk fällning eller fosforfilter Bra Bra Robust, beprövad Bra Bra Robust, beprövad, tillåts dock inte i alla kommuner Bra för P Bra Större våtvolym behövs Bra för P Bra Driftsäker, hämtning av filter görs ej i alla kommuner Grundvatten -påverkan Invest. och driftkostnader Kretsloppsmöjlighet Temarubrik Provtagningmöjlighet Låga Nej Viss risk Nej Ja Nej Relativt låga Dyr Ökade, beror på taxa Relativt låga Ökade transporter och slamtömningskostnader Nej Viss risk Ja, om tät markbädd Ja, om slam är ok för odling Extrapolering? Om Nej risk Om Ja viss risk Ja Viss risk Ja, om tät markbädd Ja Liten risk Ja, om tät markbädd Ja Viss risk Nej, förutom i tanken Ökade För fosfor Viss risk Ja, om tät markbädd Ej m a p fosfor Hög skyddsnivå Nej Ja Ja Beror på fabrikat, krav på efterpolering i normalfallet Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja M a p fosfor Ja Ja Ja M a p fosfor

30 Vanliga fel X X X X X

31 Juridiska aspekter 1. När ska man förelägga? Ska man förelägga, förelägga med vite eller förbjuda? 2. Kan man förelägga gamla anläggningar? Vid vilken ålder på ett enskilt avlopp kan man ställa krav på åtgärder? 3. Vad gör man efter att förbudsdatum för ett enskilt avlopp har passerats? 4. Kan man ställa nya krav vid hög skyddsnivå om ett avlopp fungerar som det var avsett men att anläggningen bara når upp till normal skyddsnivå? 5. BDT-avlopp, vilka krav kan man ställa på dem?

32 På gång i länet just nu? Avloppsinventeringar i xx och xxx kommuner Omvandlingsområden i xx och xxx kommuner Ny byggnation/exploatering i xx och xxx kommuner Överklaganden till Lst Samlat grepp på vatten, Umeå kommun Va org i länet i stort (kolla m Inger)

33 1. Vilka frågor får ni oftast från fastighetsägarna? 2. Vilka svårigheter kan ni som entreprenörer uppleva vad gäller myndigheternas hantering av ärenden då små avlopp ska anläggas? 3. Om ni har verksamheter inom fler kommuner; upplever ni att olika kommuners miljöförvaltningar ställer olika krav på anläggningar med samma förutssättningar? Om Ja, ge exempel på detta. 4. Vilka eventuella önskemål har ni om information från miljökontoren? Före anläggande av små avlopp? Vid anläggande? Efter anläggande?

34 Tack för ert deltagande idag! Mer om projektet Kontakt:

Information till dig som planerar avlopp för en fastighet som inte kan anslutas till det kommunala avloppsnätet.

Information till dig som planerar avlopp för en fastighet som inte kan anslutas till det kommunala avloppsnätet. Miljö- och hälsoskydd Planera för avlopp Information till dig som planerar avlopp för en fastighet som inte kan anslutas till det kommunala avloppsnätet. Läs igenom broschyren innan du lämnar in din ansökan/anmälan!

Läs mer

Är det dags att anlägga enskilt avlopp?

Är det dags att anlägga enskilt avlopp? Är det dags att anlägga enskilt avlopp? Informationsbroschyr om enskilda avloppsanordningar Läs igenom denna broschyr innan du lämnar in ansökan eller anmälan om anläggande av avloppsanordning. Om du har

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp i Nyköpings kommun. Antagen av Miljönämden 2012-12-03. Nyköpings kommun Samhällsbyggnad Miljöenheten

Riktlinjer för enskilda avlopp i Nyköpings kommun. Antagen av Miljönämden 2012-12-03. Nyköpings kommun Samhällsbyggnad Miljöenheten Riktlinjer för enskilda avlopp i Nyköpings kommun Antagen av Miljönämden 2012-12-03 Nyköpings kommun Samhällsbyggnad Miljöenheten Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Syfte och omfattning... 4 2.1

Läs mer

Även följande miljömål kan kopplas till enskilda avlopp; Levande sjöar och vattendrag, Giftfri miljö och Hav i balans samt levande kust och skärgård.

Även följande miljömål kan kopplas till enskilda avlopp; Levande sjöar och vattendrag, Giftfri miljö och Hav i balans samt levande kust och skärgård. Dnr. 2008/mn 0374 Datum 08-12-02 1(10) Policy för enskilda avlopp i Syftet med denna policy är dels att säkerhetsställa en enhetlig bedömning och handläggning på förvaltningen. Samtidigt som det tydliggör

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

TILL DIG SOM SKALL ANLÄGGA AVLOPP Information från Medborgarservice i Tierp

TILL DIG SOM SKALL ANLÄGGA AVLOPP Information från Medborgarservice i Tierp 1 (6) 2011-08-25 TILL DIG SOM SKALL ANLÄGGA AVLOPP Information från Medborgarservice i Tierp När krävs ansökan om tillstånd/anmälan till Kommunstyrelsen? För att inrätta en avloppsanläggning är man skyldig

Läs mer

AVLOPP. på rätt sätt

AVLOPP. på rätt sätt AVLOPP på rätt sätt Denna broschyr har gemensamt tagits fram av: Miljöförvaltningarna i Vänersborgs kommun, Trollhättans stad och Lilla Edets kommun. Avlopp på rätt sätt Syftet med broschyren, lagkrav,

Läs mer

Avlopp på rätt sätt en vägledning för att bygga e avloppsanläggning. En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning

Avlopp på rätt sätt en vägledning för att bygga e avloppsanläggning. En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning Avlopp på rätt sätt en vägledning för att bygga e avloppsanläggning En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning Broschyren är sammanställd av Bygg- och miljökontoret, Ånge

Läs mer

Avlopp på rätt sätt. En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning

Avlopp på rätt sätt. En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning Avlopp på rätt sätt En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning en vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning 1 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

MILJÖKONTORET. Enskilda avlopp. Ansökan Planering Bestämmelser Teknik

MILJÖKONTORET. Enskilda avlopp. Ansökan Planering Bestämmelser Teknik MILJÖKONTORET Enskilda avlopp Ansökan Planering Bestämmelser Teknik Information från miljökontoret Södertälje kommun Juni 2004 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP...

Läs mer

Avlopp på rätt sätt. En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning

Avlopp på rätt sätt. En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning Avlopp på rätt sätt En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning en vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning 1 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Planera för enskilt avlopp Information till dig som ska anlägga nytt avlopp eller göra om det gamla

Planera för enskilt avlopp Information till dig som ska anlägga nytt avlopp eller göra om det gamla Planera för enskilt avlopp Information till dig som ska anlägga nytt avlopp eller göra om det gamla Vi vill tacka Gotlands Kommun för att vi fick använda deras broschyr som underlag till denna broschyrs

Läs mer

enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter

enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter enskilda avlopp ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter Det är angeläget att få en samsyn om vilka krav som kan och bör ställas på

Läs mer

Anvisningar för små avlopp (1 25 personer)

Anvisningar för små avlopp (1 25 personer) Anvisningar för små avlopp (1 25 personer) Planerar du att anlägga en avloppsanordning på en plats där anslutning till kommunalt avlopp inte är möjlig? Ditt val av anordning kommer att avgöras av lagar

Läs mer

ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP...

ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP... Att planera för enskilt avlopp Informationsmaterial från Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Oktober 2014 1 Innehållsförteckning ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS

Läs mer

Enskilt avlopp. Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1

Enskilt avlopp. Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1 Enskilt avlopp Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1 Utgivare/copyright: Kunskapscentrum Små Avlopp Illustratör: Bo Rosander Grafisk formgivning: Bild & Kultur AB Uppsala 2011 Denna broschyr är

Läs mer

Små avlopp ska vara enkla

Små avlopp ska vara enkla Små avlopp ska vara enkla Kort om denna folder Små avloppssystem ska vara enkelt utformade. Då ger de långsiktigt god funktion och bra ekonomi. Komplicerade och teknikintensiva lösningar kräver regelbunden

Läs mer

Slutrapport - Små avlopp 2014

Slutrapport - Små avlopp 2014 Slutrapport - Små avlopp 2014 Delprojekt inom Miljösamverkan Västerbotten oktober 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1 Bakgrund... 1 1.2 Syfte, mål och målgrupper... 1 1.3 Projektets resultat...

Läs mer

Miljö- och byggnämndens exp.

Miljö- och byggnämndens exp. Miljö- o Byggnämnden 2010-06-17 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 15.30 Beslutande Lotta Bergstrand (fp) ordförande, 112 -- 128 Arto Viitanen (mp) ers. för Ingemar Nygren (mp) v. ordf. Sven Frejd

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar Beslutade av Miljöskyddsnämnden 2006-12-12, 88 Reviderade 2007-05-29, 44 Reviderade 2009-03-31, 20 Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar Lagstiftning Miljöbalken Avloppsvatten är ett samlingsbegrepp

Läs mer

Miljökontoret informerar Tänker du anlägga nytt eller ändra ditt befintliga avlopp?

Miljökontoret informerar Tänker du anlägga nytt eller ändra ditt befintliga avlopp? Miljökontoret informerar Tänker du anlägga nytt eller ändra ditt befintliga avlopp? När du ska anlägga ett nytt avlopp eller ändra en befi ntlig avloppsanordning är det viktigt att du i god tid kontaktar

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2015-01-01 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer enskilda avlopp MBN 8/15-01-29 Miljö- och byggnämnden Tills vidare

Läs mer

ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING

ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING BYGG- OCH MILJÖKONTORET 1 Innehåll ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING 2 När krävs tillstånd 2 Förhandsförfrågan om bygglov. 2 Innan en ansökan lämnas in.. 3 Ansökan/anmälan 3 Bilagor till

Läs mer

Avloppsinventeringsmanual

Avloppsinventeringsmanual Avloppsinventeringsmanual Juni 2007 Avloppsinventeringsmanual Miljösamverkan Västra Götaland juni 2007 Denna manual har tagits fram av projektgrupp avlopp. Sammanställning och slutlig redigering har projektledare

Läs mer

UTGÅVA 6. Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. www.uponor.se

UTGÅVA 6. Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. www.uponor.se AVLOPPSBOKEN GUIDE I MILJÖHANTERING AV AVLOPP UTGÅVA 6 Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. www.dahl.se www.baga.se www.bioptech.se www.fann.se www.flygt.se

Läs mer

Enskilda avlopp problem och möjligheter

Enskilda avlopp problem och möjligheter Enskilda avlopp problem och möjligheter Miljö- och hälsoproblem förknippade med enskilda avlopp Enskilda avlopp orsakar idag miljö- och hälsoproblem på många håll i landet. Platsens geologiska och hydrologiska

Läs mer

Information om inventering av. Enskilda avlopp. Förste miljöinspektör Eva Bayard 0512-570 27 eva.bayard@essunga.se

Information om inventering av. Enskilda avlopp. Förste miljöinspektör Eva Bayard 0512-570 27 eva.bayard@essunga.se Information om inventering av Enskilda avlopp Förste miljöinspektör Eva Bayard 012-70 27 eva.bayard@essunga.se Enskilda avlopp Det finns ca 1 700 enskilda avlopp i kommunen, där de flesta är gamla anläggningar

Läs mer

Vatten- och avloppspolicy Antagen av Trosa kommunfullmäktige den 11 mars 2009

Vatten- och avloppspolicy Antagen av Trosa kommunfullmäktige den 11 mars 2009 Vatten- och avloppspolicy Antagen av Trosa kommunfullmäktige den 11 mars 2009 Inledning... 2 Nulägesbeskrivning... 3 Trosa kommuns arbete hittills med vatten- och avloppsplanering... 3 Gemensamma avloppsanläggningar

Läs mer

Exempel på olika avloppsanordningar

Exempel på olika avloppsanordningar Exempel på olika avloppsanordningar Avloppsanordningarna beskrivna nedan är några som har använts länge och några som är nya, dessa kan kombineras för att uppnå de krav som ställs av miljönämnden. Att

Läs mer

Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030

Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030 Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030 Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-18 38 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-12-15 65/14:2 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer