DOM Malmö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM 2011-08-01 Malmö"

Transkript

1 1 HOVRÄTTEN ÖVER SKÅNE OCH BLEKINGE Avdelning 1 Rotel 15 DOM Malmö Mål nr B ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Lunds tingsrätts dom den 23 juni 2011 i mål nr B , se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart (Åklagare) Kammaråklagare Eleonora Johansson Åklagarkammaren i Helsingborg Klagande (Tilltalad) Carl-Johan STEFAN Dahlin, Frihetsberövande: Häktad Norra Infartsgatan 55 B Landskrona Ombud och offentlig försvarare: Advokat Stig Brunnström Norra Långgatan Landskrona SAKEN Grovt barnpornografibrott HOVRÄTTENS DOMSLUT Hovrätten ändrar tingsrättens domslut på så sätt att hovrätten bestämmer fängelsestraffets längd till 8 månader. I övrigt gäller tingsrättens domslut. Beslagen ska bestå. Stig Brunnström får för försvaret i hovrätten ersättning av allmänna medel med kr, varav kr avser arbete, kr tidsspillan, kr utlägg och kr mervärdesskatt. Denna kostnad ska staten svara för. Stefan Dahlin ska vara häktad till dess att hovrättens dom i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom. Hovrätten fastställer tingsrättens sekretessförordnande. Hovrätten beslutar att sekretessbestämmelsen i 35 kap. 12 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska fortsätta att vara tillämplig för uppgifter som kan röja målsägandens identitet och som har lagts fram vid förhandling inom stängda dörrar. Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 846 Hovrättstorget måndag fredag Malmö E-post: 08:00-16:00

2 2 HOVRÄTTEN ÖVER SKÅNE OCH BLEKINGE Avdelning 1 DOM B Hovrätten beslutar att sekretessbestämmelsen i 35 kap. 12 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska fortsätta att vara tillämplig för de bilder och filmer som i hovrätten förevisats inom stängda dörrar.

3 3 HOVRÄTTEN ÖVER SKÅNE OCH BLEKINGE Avdelning 1 DOM B YRKANDEN I HOVRÄTTEN, M.M. Stefan Dahlin har yrkat att hovrätten sätter ned fängelsestraffet. Åklagaren har motsatt sig ändring. Åklagaren har i hovrätten justerat åtalet på så sätt att hon i gärningsbeskrivningens första stycke rad tre efter ordet målsägande lagt till född 1995, samt att hon i gärningsbeskrivningens tredje stycke rad tre efter ordet påstås lagt till och därigenom utnyttjat målsäganden på ett särskilt hänsynslöst sätt. UTREDNINGEN I HOVRÄTTEN De delar av förhöret vid tingsrätten med Jin Landälv som inte hänför sig till förevisningen av urvalet från det i beslag tagna materialet har spelats upp från tingsrättens ljud- och bildupptagningar. Jin Landälv har även i hovrätten förevisat ett urval av bilder och filmer från det i beslag tagna materialet och därvid redogjort för de bedömningsgrunder som har legat till grund för klassificeringen av det beslagtagna materialet. HOVRÄTTENS DOMSKÄL I enlighet med tingsrättens i denna del inte överklagade dom har Stefan Dahlin gjort sig skyldig till barnpornografibrott. Hovrätten delar tingsrättens bedömning att brottet är att anse som grovt. Vid bedömningen av straffvärdet finner hovrätten inte anledning att ta hänsyn till att Stefan Dahlin raderat en del av de bilder som han tidigare laddat ner, jfr RH 2007:21. Hovrätten bedömer emellertid straffvärdet för brottsligheten vara lägre än vad tingsrätten har kommit fram till och motsvara fängelse åtta månader. Det saknas skäl att vid straffmätningen frångå straffvärdet. Grovt barnpornografibrott är brott av sådan art att påföljden bör bestämmas till fängelse om inte speciella skäl med tillräcklig styrka i det enskilda fallet talar för någon annan påföljd (se bl.a. Högsta domstolens dom den 17 juni 2011 i mål B ). Enligt

4 4 HOVRÄTTEN ÖVER SKÅNE OCH BLEKINGE Avdelning 1 DOM B hovrättens mening är den behandling i öppenvård som innefattas i den av Kriminalvården föreslagna vårdplanen inte tillräckligt ingripande för att skyddstillsyn i förening med föreskrift om denna vård ska kunna ersätta ett fängelsestraff om åtta månader. På grund av detta och eftersom några andra omständigheter som kan utgöra skäl att frångå ett fängelsestraff inte heller framkommit, ska påföljden bestämmas till fängelse. På det av tingsrätten redovisade skälet bör Stefan Dahlin vara fortsatt häktad till dess att domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B Överklagande senast den 29 augusti I avgörandet har deltagit hovrättsråden Lars Clevesköld och Helén Andersson, tf. hovrättsassessorn Réka Gödri-Mártis (referent) samt nämndemännen Christel Harvigsson (skiljaktig) och Anne Wågström (skiljaktig). Skiljaktig mening, se bilaga C. Avräkningsunderlag, se bilaga D.

5 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet Bilaga A DOM Mål nr B meddelad i Lund 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Eleonora Johansson Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Sekretessbelagda uppgifter A Särskild företrädare: Jur.kand. Karin Nordenswan Advokat Karin Amédro AB Järnvägsgatan Helsingborg Tilltalad Carl-Johan STEFAN Dahlin, Frihetsberövande: Häktad Vårgatan 17 B Landskrona Offentlig försvarare: Advokat Stig Brunnström Advokat AB Citadellet Norra Långgatan Landskrona DOMSLUT Begångna brott Grovt barnpornografibrott Lagrum 16 kap 10a 1 st 1 p, 5 p och 5 st brottsbalken Påföljd m.m. Fängelse 1 år Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 75 Byggmästaregatan måndag - fredag Lund E-post: 08:00-16:30

6 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet DOM B Skadestånd Stefan Dahlin ska utge skadestånd till Sekretessbelagda uppgifter A med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 15 februari 2011 till dess betalning sker. Förverkande och beslag I beslag tagna hårddiskar samt penna med videokamerafunktion förklaras förverkade. Beslagen ska bestå ( BG13118 p 2, BG2098 p 9 och 15 samt BG6650 p 1). Häktning m.m. Stefan Dahlin ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom. Sekretess Sekretessbestämmelsen i 35 kap 12 offentligthets- och sekretesslagen (2009:400) ska fortsätta att vara tillämplig på a) uppgifter som lagts fram vid förhandling inom stängda dörrar och som kan röja målsägandens och hennes föräldrars identitet, b) målsägandens identitetsuppgifter i domsbilaga 1 till denna dom, c) samtliga bild- och ljudupptagningar vid förhandlingen inom stängda dörrar och d) det vid förhandlingen inom stängda dörrar förevisade bild- och filmmaterialet. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Karin Nordenswan tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan, 366 kr utlägg och kr mervärdesskatt. 2. Stig Brunnström tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan, kr utlägg och kr mervärdesskatt. 3. Kostnaden för den särskilda företrädaren och försvaret ska stanna på staten.

7 3 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet DOM B YRKANDEN Åklagarens yrkanden, se bilaga 2. Målsäganden har yrkat att Stefan Dahlin ska betala skadestånd till henne med kr jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 15 februari 2011 till dess full betalning sker. Av beloppet avser kr kränkning och kr sveda och värk. INSTÄLLNING OCH ÅBEROPAD BEVISNING Stefan Dahlin har godtagit de faktiska omständigheterna i gärningsbeskrivningen och erkänt gärningen men gjort gällande att brottet inte ska bedömas som grovt. Han har medgett de särskilda yrkandena och målsägandens skadeståndsanspråk. Åklagaren har åberopat den bevisning som framgår av bilaga 2, uppgifter ur förundersökningen, syn på penna med videokamerafunktion samt ett urval av de beslagtagna bilderna och filmerna. Stefan Dahlin har hörts över åtalet. Förhör med målsäganden har skett genom uppspelning av videoförhör. Polisinspektör Jin Landälv som klassificerat bild- och filmmaterialet har på åklagarens begäran hörts som vittne. BAKGRUND Av utredningen framgår inledningsvis följande. Stefan Dahlin lämnade in en dator till Elgiganten för reparation i juni månad På en skiva som satt i datorn upptäckte reparationspersonalen vad de misstänkte var barnpornografiskt material och kontaktade polisen. Förundersökning inleddes och datorn med den tillhörande skivan togs i beslag. Den 15 februari 2011 gjordes en husrannsakan i Stefan Dahlins bostad varpå bland annat datorer och hårddiskar beslagtogs. Det bild- och filmmaterial som omfattas av åklagarens gärningsbeskrivning har återfunnits på en extern hårddisk, två datorer och en DVD-skiva. Dels rör det sig

8 4 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet DOM B om material som Stefan Dahlin har laddat ner från internet, dels om material som han själv producerat. Det material som Stefan Dahlin själv producerat består av 8 filmer och 68 stillbilder. Filmerna har en sammanlagd speltid om 2 h, 48 min och 46 sek. Materialet har Stefan Dahlin skapat genom att under tiden sommaren februari 2011, vid fem tillfällen filmat målsäganden i smyg när hon på toaletten klätt av sig för att duscha och när hon klätt på sig efter dusch. Filmningen har skett genom att Stefan Dahlin gömt en penna med videokamerafunktion i bland annat en tvättkorg och i en morgonrocksficka i badrummet. Stefan Dahlin har sedan redigerat de fem filmerna så att det sammanlagt blivit åtta filmer samt sparat ner stillbilder från filmsekvenserna. Stefan Dahlin är gift med målsägandens mamma och har bott i samma hem som målsäganden sedan målsäganden var i treårsåldern. Det material som Stefan Dahlin laddat ner från internet består av bilder och 119 filmer med en sammanlagd speltid om 8 h, 9 min och 40 sek. Av detta material har polisen bedömt att 424 bilder och 9 filmer med en sammanlagd speltid om 20 min och 58 sek visar barn som utsätts för särskilt hänsynslös behandling. En del av de bilder och filmer som är aktuella i målet har varit raderade men sedan återskapats av polisen. Materialet består även till viss del av dubbletter som varit sparade på flera platser eller med olika namn och som tillkommit exempelvis då Stefan Dahlin säkerhetskopierat material från datorn till extern hårddisk. DOMSKÄL Skuldfrågan Angående det material Stefan Dahlin själv producerat delar tingsrätten polisens bedömning om att det rör sig om pornografiskt material, dels utifrån att videokameran varit placerad på ett sådant sätt att målsäganden filmats från halsen ner till låren, dels utifrån att stillbilderna har en tydlig sexuell innebörd. Stefan Dahlin har upp-

9 5 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet DOM B gett att samtliga filmningar skett sommaren Av det material som visats vid huvudförhandlingen och av omständigheterna kring detta material framgår tydligt att målsäganden vid filmtillfällena inte fullbordat sin pubertetsutveckling samt inte fyllt 18 år. Filmerna och bilderna utgör därmed barnpornografiskt material. Stefan Dahlin har vidgått att filmningen skedde i ett sexuellt syfte och att han skapade stillbilderna där det var mest intressant samt redigerade ihop de filmsekvenser där målsäganden syntes i bild. Stefan Dahlin har därmed uppsåtligen skildrat barn i pornografisk bild på det sätt som åklagaren gjort gällande. Angående det nedladdade materialet har Stefan Dahlin uppgett att han laddat ner hela mappar på datorn och att det då även följt med material som han inte varit intresserad av men att han raderat detta material när han gått igenom mapparna. Redan genom att spara ner materialet på datorn har Stefan Dahlin objektivt sett innehaft materialet, att han vid ett senare skede raderat delar därav saknar därför betydelse. Även den omständighet att en del av materialet bestått av dubbletter saknar betydelse då allt identifierbart material som lagrats under ett specifikt namn är att anse som innehav. Stefan Dahlin har själv uppgett att han laddat ner det barnpornografiska materialet ett par gånger per vecka under tre års tid. Han får därför anses ha varit införstådd med vilket material som kunde ingå i de mappar han laddat ner och innehavet har därmed skett uppsåtligen. Det material som Stefan Dahlin laddat ner från internet består både av material som sedan tidigare är klassat som barnpornografiskt av Rikskriminalpolisen och av material som Jin Landälv vid fingranskning klassat som barnpornografiskt. Jin Landälv har redogjort för de kriterier som polisen använder för att klassificera bilder och filmer som barnpornografiska. Vid huvudförhandlingen har delar av det material som Stefan Dahlin innehaft visats och tingsrätten delar polisens uppfattning om att materialet utgör barnpornografi. Det är därmed utrett att Stefan Dahlin uppsåtligen innehaft barnpornografi på sätt som åklagaren gjort gällande.

10 6 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet DOM B Nästa fråga tingsrätten har att ta ställning till är om det barnpornografibrott som Stefan Dahlin gjort sig skyldig till ska bedömas som grovt. Vid bedömning av om brottet är grovt ska enligt 6 kap 10 a brottsbalken särskilt beaktas bland annat om brottet avsett en särskilt stor mängd bilder eller avsett bilder där barnen är särskilt unga, utsätts för våld eller tvång eller utnyttjas på annat särskilt hänsynslöst sätt. Jin Landälv har redogjort för vad som legat till grund för polisens bedömning att en del av materialet ska anses utgöra grov barnpornografi och även kommenterat ett urval av detta material som visats vid huvudförhandlingen. Det materialet som polisen bedömt som grovt och som visats vid huvudförhandlingen har bland annat skildrat våldtäkter på barn i blöjåldern, våldtäkter på fastbundna barn och våldtäkter på barn som visat tydliga tecken på smärta. Innehavet av enstaka material med grovt barnpornografiskt innehåll behöver inte med automatik leda till att brottet ska bedömas som grovt. Stefan Dahlin har dock innehaft en förhållandevis stor mängd bilder och filmer med grovt innehåll samt därutöver skildrat barn i pornografisk bild. Med beaktande av i vilken relation Stefan Dahlin stått till målsäganden och att han utnyttjat detta för att själv tillfredsställa sin lust till barnpornografiskt material, anser tingsrätten han utnyttjat målsäganden på ett särskilt hänsynslöst sätt. Vid en sammantagen bedömning ska Stefan Dahlin därför dömas för grovt barnpornografibrott. Påföljdsfrågan Vid bestämmande av straffvärdet för det brott Stefan Dahlin nu döms för tar tingsrätten i beaktande att delar av det material som Stefan Dahlin innehaft visar grova övergrepp på barn i låg ålder. Därtill kommer den allvarliga kränkning Stefan Dahlin utsatt ett barn för som stått under hans fostran, genom att i ett sexuellt syfte filma henne i smyg; detta höjer straffvärdet betydligt. Sammantaget finner tingsrätten att en väl avvägd straffmätning för den gärning som Stefan Dahlin begått uppgår till ett års fängelse.

11 7 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet DOM B Högsta domstolen har uttalat att påföljden för grovt barnpornografibrott bör bestämmas till fängelse om inte speciella skäl med tillräcklig styrka i det enskilda fallet talar för någon annan påföljd. Av inhämtat läkarintyg framgår att Stefan Dahlin inte vid undersökningstillfället och inte heller vid brottet varit allvarligt psykiskt störd. Frivården har lämnat förslag på att Stefan Dahlin ska genomgå skyddstillsyn med särskild behandlingsplan. Behandlingsplanen består av öppenvårdsbehandling i ett program för sexualbrottsdömda män. På grund av brottets allvarlighet och att det i målet saknas skäl att döma till annan påföljd ska dock påföljden bestämmas till ett års fängelse. Skadeståndsfrågan Skadeståndet är medgivet och ska bifallas. Övrigt Det finns risk för att Stefan Dahlin på fri fot fortsätter sin brottsliga verksamhet. Han ska därför vara kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom. De särskilda yrkandena är medgivna och ska bifallas. Med hänsyn till att det ingår fängelse i straffskalan för de brott som Stefan Dahlin nu döms för ska han betala 500 kr till brottsofferfonden enligt 1 lagen om brottsofferfond (1994:419). HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 4 (DV 400) Överklagande senast den 14 juli 2011 Överklagande prövas av Hovrätten över Skåne och Blekinge Ralf G Larsson Angående avräkningsunderlag, se bilaga 3.

12 Bilaga 2 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet INKOM: MÅLNR: B AKTBIL: 32

13

14 Bilaga 3 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet INKOM: MÅLNR: B AKTBIL: 37

15 Bilaga 4 Bilaga ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE DOM I BROTTMÅL DV Producerat av Domstolsverket Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller ett i domen intaget beslut, ska göra detta skriftligen. Skrivelsen ska skickas eller lämnas till tingsrätten. Överklagandet prövas av den hovrätt som finns angiven i slutet av domen. Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten inom tre veckor från domens datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen. Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får också motparten överklaga domen (s.k. anslutningsöverklagande) även om den vanliga tiden för överklagande har gått ut. Överklagandet ska också i detta fall skickas eller lämnas till tingsrätten och det måste ha kommit in till tingsrätten inom en vecka från den i domen angivna sista dagen för överklagande. Om det första överklagandet återkallas eller förfaller kan inte heller anslutningsöverklagandet prövas. Samma regler som för part gäller för den som inte är part eller intervenient och som vill överklaga ett i domen intaget beslut som angår honom eller henne. I fråga om sådant beslut finns dock inte någon möjlighet till anslutningsöverklagande. För att ett överklagande ska kunna tas upp i hovrätten fordras i vissa fall att prövningstillstånd meddelas. Hovrätten lämnar prövningstillstånd om 1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till, 2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till, 3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, eller 4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. Om prövningstillstånd krävs och sådant inte meddelas står tingsrättens avgörande fast. Det är därför viktigt att det, i de fall prövningstillstånd krävs, klart och tydligt framgår av överklagandet till hovrätten varför klaganden anser att prövningstillstånd bör meddelas. I vilka fall krävs prövningstillstånd? Brottmålsdelen Det krävs prövningstillstånd för att hovrätten ska pröva en tingsrätts dom om den tilltalade 1. inte dömts till annan påföljd än böter, eller 2. frikänts från ansvar och brottet inte har mer än 6 månaders fängelse i straffskalan. Enskilt anspråk (skadeståndstalan) För att hovrätten ska pröva en skadeståndstalan krävs prövningstillstånd. Från denna regel gäller följande undantag: Överklagas domen även i brottmålsdelen och avser överklagandet frågan om den tilltalade ska dömas till ansvar för en gärning krävs inte prövningstillstånd för ett till denna gärning kopplat enskilt anspråk i de fall

16 1. det enligt ovanstående regler inte krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen, eller 2. prövningstillstånd i brottmålsdelen meddelas av hovrätten. Beslut i övriga frågor Krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen krävs även prövningstillstånd vid beslut som endast får överklagas i samband med överklagande av domen. Skrivelsen med överklagande ska innehålla uppgifter om 1. den dom som överklagas med angivande av tingsrättens namn samt dag och nummer för domen, 2. parternas namn och hemvist och om möjligt deras postadresser, yrken, personnummer och telefonnummer, varvid parterna benämns klagande respektive motpart, 3. den ändring av tingsrättens dom som klaganden vill få till stånd, 4. grunderna (skälen) för överklagandet och i vilket avseende tingsrättens domskäl enligt klagandens mening är oriktiga, 5. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis, samt 6. om prövningstillstånd behövs, de omständigheter som åberopas till stöd för att prövningstillstånd ska meddelas. Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska ges in samtidigt med överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett förnyat förhör eller en förnyad syn på stället, ska han eller hon ange det och skälen till detta. Klaganden ska också ange om han eller hon vill att målsäganden eller den tilltalade ska infinna sig personligen vid huvudförhandlingen i hovrätten. Är den tilltalade anhållen eller häktad, ska det anges. Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller hans/hennes ombud. Till överklagandet ska bifogas lika många kopior av skrivelsen som det finns motparter i målet. Har inte klaganden bifogat tillräckligt antal kopior, framställs de kopior som behövs på klagandens bekostnad. Ytterligare upplysningar lämnas av tingsrätten. Adress och telefonnummer finns på första sidan av domen.

17 Bilaga B

18 HOVRÄTTEN ÖVER SKÅNE OCH BLEKINGE Avdelning 1 Rotel 15 BILAGA C Mål nr B Bilaga C Skiljaktig mening i hovrätten Nämndemännen Christel Harvigsson och Anne Wågström är skiljaktiga och vill fastställa tingsrättens dom. Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 846 Hovrättstorget måndag fredag Malmö E-post: 08:00-16:00

19 HOVRÄTTEN ÖVER SKÅNE OCH BLEKINGE Avdelning 1 Rotel 15 AVRÄKNINGSUNDERLAG Malmö Aktbilaga 19 Mål nr B Bilaga D Bilaga D Underlaget avser Person-/samordningsnummer/födelsetid Efternamn Dahlin Datum för dom/beslut Förnamn Carl-Johan STEFAN Ovan angiven person har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad som anhållen, häktad eller på något annat sådant sätt som avses i 19 a lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m. eller 10 a lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård under nedan angivna tider. Frihetsberövad Datum Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet Datum Pågår alltjämt Särskild anteckning Kriminalvården har lämnat domstolen en underrättelse om att det finns uppgifter hos Kriminalvården som är av betydelse för avräkning (8 förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.). Särskild upplysning till Kriminalvården m.fl. myndigheter Det finns tidigare meddelad dom, beslut eller avräkningsunderlag enligt 12 a strafföreläggandekungörelsen (1970:60) som innehåller uppgift om frihetsberövande som har betydelse för avräkning (3 4 förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.). Réka Gödri-Mártis Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 846 Hovrättstorget måndag fredag Malmö E-post: 08:00-16:00

DOM 2014-01-14 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A

DOM 2014-01-14 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 1 Rotel 15 DOM 2014-01-14 Göteborg Mål nr B 4949-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

2013-11-14 meddelad i Göteborg

2013-11-14 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 7807-13 2013-11-14 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Caroline Fransson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Sekretess Sekretess

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

2014-04-02 meddelad i Göteborg

2014-04-02 meddelad i Göteborg Mål nr meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Gabriella Lundh Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad LEIF Henry Pettersson, 511009-5030 Gyllenkrooksgatan

Läs mer

2013-04-24 meddelad i Eskilstuna

2013-04-24 meddelad i Eskilstuna DOM Mål nr B 2324-12 meddelad i Eskilstuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Laila Bagge Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Eskilstuna Målsägande Målsägande A A Målsägandebiträde:

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 1 Mål nr B 1514-11 Rättelse/komplettering Dom, 2011-07-14 Domslut för Jonas Brandt Nielsen, 830529-7478 - Rättelse, 2011-07-14 Beslutat av: rådmannen Marianne Gauffin BESLUT

Läs mer

DOM 2012-05-29 Jönköping

DOM 2012-05-29 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 3 Rotel 31 DOM 2012-05-29 Jönköping Mål nr B 2100-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts dom den 22 juni 2011 i mål nr B 1964-11, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart

Läs mer

2013-01-14 meddelad i Skövde

2013-01-14 meddelad i Skövde Mål nr meddelad i Skövde 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lars-Göran Wennerholm Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Skövde Målsägande Sekretess A Sekretess Målsägandebiträde: Jur.kand.

Läs mer

DOM 2014-12-09 Stockholm

DOM 2014-12-09 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 01 Rotel 0111 DOM 2014-12-09 Stockholm Mål nr B 5675-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 14 maj 2014 i mål nr B 9617-13, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

DOM 2014-06-16 Stockholm

DOM 2014-06-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 05 Rotel 0509 DOM 2014-06-16 Stockholm Mål nr B 6331-13 Dok.Id 1146525 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 31 maj 2013 i mål nr B 1080-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

2013-04-29 meddelad i Vänersborg

2013-04-29 meddelad i Vänersborg VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Mål nr meddelad i Vänersborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Carina Gustafsson och vice chefsåklagare Sune Johansson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uddevalla

Läs mer

1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM 2015-04-15 meddelad i Lund

1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM 2015-04-15 meddelad i Lund 1 meddelad i Lund Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad IBRAHIM Ahmed Mohamud, 19950111-2719 Kvarngatan 14 D Lgh 1401 241 39 Eslöv Medborgare i Somalia Offentlig försvarare: Advokat Leif Persson

Läs mer

2012-10-12 meddelad i Solna

2012-10-12 meddelad i Solna DOM Mål nr B 4298-12 meddelad i Solna 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Åke Olsson Åklagarmyndigheten Västerorts åklagarkammare i Stockholm Målsägande Nordea Nordea R 5422 105

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A Mål nr SVEA HOVRÄTT DOM Avdelning 07 2011-11-15 B 4572-11 Rotel 0713 Stockholm Sid l (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM 2014-11-19 meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM 2014-11-19 meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: B 2205-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Nikolche Blazkeski, 19691265-2879 Saknar fast postadress Medborgare i Makedonien Offentlig försvarare: Advokat Alina Andras

Läs mer

2013-07-25 meddelad i Jönköping. Begångna brott Grovt narkotikabrott

2013-07-25 meddelad i Jönköping. Begångna brott Grovt narkotikabrott Mål nr meddelad i Jönköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Carl-Gunnar Fridolfsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Jönköping Tilltalad Jimmi Icho, 880108 Stångholmsbacken 54

Läs mer

2010-03-15 meddelad i Norrtälje

2010-03-15 meddelad i Norrtälje Mål nr meddelad i Norrtälje 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ewa Tvengström Norrorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Lars-Åke Forsberg, 800518-0354 Lyckselevägen 138 1tr 162

Läs mer

2010-06-11 meddelad i Göteborg

2010-06-11 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 2840-10 2010-06-11 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Thomas Ahlstrand Internationella åklagarkammaren i Göteborg 1. Målsägande Catrine. Målsägandebiträde:

Läs mer

2012-09-14 meddelad i Stockholm. Åklagare Justitiekanslern genom kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm

2012-09-14 meddelad i Stockholm. Åklagare Justitiekanslern genom kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 4 DOM Mål nr B 10692-11 2012-09-14 meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Justitiekanslern genom kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten City

Läs mer

DOM 2009-12-23 Umeå. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts dom den 5 november 2009 i mål nr B 2384-09, se bilaga A

DOM 2009-12-23 Umeå. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts dom den 5 november 2009 i mål nr B 2384-09, se bilaga A 1 HOVRÄTTEN FÖR ÖVRE NORRLAND rotel 3 2009-12-23 Umeå Mål nr B 860-09 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts dom den 5 november 2009 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart (Åklagare) Kammaråklagaren

Läs mer

Kriminellt.com. LINKÖPINGS TINGSRÄTT Målenhet 2. 2013-02-11 meddelad i Linköping. PARTER (Antal tilltalade: 1)

Kriminellt.com. LINKÖPINGS TINGSRÄTT Målenhet 2. 2013-02-11 meddelad i Linköping. PARTER (Antal tilltalade: 1) Mål nr meddelad i Linköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Eva Kokkonen Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Linköping Målsägande Målsägandebiträde: Jur.kand. Henrik Lindblom Kihlstedts

Läs mer

DOM 2013-02-27 Malmö. Klagande och motpart (Målsägande) Målsägande A, sekretesskyddad uppgift, se bilaga B

DOM 2013-02-27 Malmö. Klagande och motpart (Målsägande) Målsägande A, sekretesskyddad uppgift, se bilaga B 1 Rotel 15 Malmö Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 14 december 2012 i mål nr B 2326-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande och motpart (Åklagare) Kammaråklagare Marie

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida l (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mälm meddelad i Stockholm den 22 november 2012 B 2535-11 KLAGANDE Mohamed Houssein Ali, 580404-2215 Tensta Allé 29 163 64 Spånga Ombud: Advokat Krister Jansson Solna Advokatbyrå

Läs mer

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT 2009-10-12 Meddelad i Stockholm Mål nr T 13975-06 T 9595-06 PARTER KÄRANDE Sikander Khan, 490217-3451 c/o Skatteverket, Säkerhetsfunktionen 106 61 Stockholm Ombud: Advokat Anders

Läs mer

2013-02-26 meddelad i Huddinge

2013-02-26 meddelad i Huddinge Mål nr meddelad i Huddinge 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Kay Engfeldt Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål, Stockholm Målsägande Victor Hansson Arkövägen 19 Nb 121 55

Läs mer

DOM 2011-05-27 Stockholm

DOM 2011-05-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0713 DOM 2011-05-27 Stockholm Mål nr B 325-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 10 december 2010 i mål nr B 47-10, se bilaga A. PARTER (antal tilltalade

Läs mer

2012-12-21 meddelad i Solna. Begångna brott Grovt narkotikabrott

2012-12-21 meddelad i Solna. Begångna brott Grovt narkotikabrott Mål nr meddelad i Solna 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagare Elisabeth Hermanrud Åklagarmyndigheten Västerorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Juan PABLO Costaneda Henao, 770714-0575

Läs mer

2013-01-30 meddelad i Jönköping

2013-01-30 meddelad i Jönköping Mål nr meddelad i Jönköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anders Brokelind Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Jönköping 1. Målsägande Sweeta Hafi Gröna Vägen 20 Lgh 1206 332

Läs mer

DOM 2015-03-12 meddelad i Nacka Strand

DOM 2015-03-12 meddelad i Nacka Strand DOM 2015-03-12 meddelad i Nacka Strand Mål nr: B 586-14 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad SIMON Sanu Öst, 19900608-0932 Frihetsberövande: Häktad Skyttevägen 34 Lgh 1003 134 37 Gustavsberg Offentlig

Läs mer

2014-03-12 meddelad i Örebro

2014-03-12 meddelad i Örebro DOM Mål nr B 399-14 meddelad i Örebro 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Sarah Hajslund Hansen Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Örebro 1. Målsägande DNB Bank ASA Filial Sverige

Läs mer