INBJUDAN ATT LÄMNA FÖRSLAG MARE/2014/04. Stödåtgärder för småskaligt fiske

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INBJUDAN ATT LÄMNA FÖRSLAG MARE/2014/04. Stödåtgärder för småskaligt fiske"

Transkript

1 Ref. Ares(2015) /07/2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Budget Centrala budgetavdelningen Upphandling, kontrakt och bidrag INBJUDAN ATT LÄMNA FÖRSLAG MARE/2014/04 Stödåtgärder för småskaligt fiske

2 Innehållsförteckning 1. INLEDNING OCH BAKGRUND SYFTEN, TEMAN OCH PRIORITERINGAR TIDTABELL BUDGET KRAV FÖR INLÄMNANDE AV ANSÖKNINGAR KRITERIER FÖR BERÄTTIGANDE Krav på sökande Stödberättigande verksamheter UTESLUTNINGSKRITERIER Uteslutning från inbjudan Uteslutning från beviljande Styrkande handlingar URVALSKRITERIER Ekonomisk ställning Teknisk kapacitet TILLDELNINGSKRITERIER RÄTTSLIGA ÅTAGANDEN FINANSIELLA BESTÄMMELSER Allmänna principer Finansieringsform Utbetalning av stödet Säkerheter vid förfinansieringen PUBLICITET På initiativ av bidragsmottagarna På initiativ av kommissionen SKYDD AV PERSONUPPGIFTER FÖRFARANDE FÖR INLÄMNANDE AV FÖRSLAG Inbjudan att lämna

3 1. INLEDNING BAKGRUND Denna inbjudan att lämna förslag är ett pilotprojekt i den mening som avses i artikel 54.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/ Den offentliggörs enligt kommissionens beslut C(2014) 6313 final 2 finansiering för detta och ett antal andra pilotprojekt har godkänts. genom vilket 2. SYFTEN, TEMAN OCH PRIORITERINGAR Detta pilotprojekt finansierar stödåtgärder som utformats i syfte att 1. fastställa och stärka graden av den småskaliga fiskesektorns medverkan i näringslivsorganisationer, inbegripet privata initiativ (t. ex. gruppen Low Impact Fishers of Europe) eller etablerade offentliga organ (t. ex. rådgivande nämnder som inrättats inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken), och i andra forum och på andra plattformar som eftersträvar en hållbar förvaltning av fisket, 2. underlätta den småskaliga fiskesektorns medverkan i inrättandet av nya rådgivande nämnder 3, och 3. främja utbytet av bästa praxis som vidare ska öka den småskaliga fiskesektorns medverkan i rådgivande och beslutsfattande förfaranden inom den nya regionaliserade gemensamma fiskeripolitiken. 3. TIDTABELL Steg 4 a) Inbjudan offentliggörs Juli 2014 Tidsplan b) Sista ansökningsdag 30 september 2015 kl. 17:00 c) Undersökningsperiod Oktober Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, , s. 1). 2 Kommissionens beslut C(2014) 6313 final av den 12 september 2014 om antagande av ett finansieringsbeslut för 2014 inom ramen för Europeiska kommissionens allmänna budget för budgetåret 2014 avseende ett pilotprojekt Marina skyddade områden: nätverk för att förbättra hållbart fiske inom EU:s medelhavsområde, ett pilotprojekt stödåtgärder för småskaligt fiske samt en förberedande åtgärd Guardians of the Sea. 3 I enlighet med artikel 43.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (EUT L 354, , s. 22). 4 Steg b, c, d (eller likvärdiga) och e ska upprepas vid inlämningsförfarande i två steg. 2 Inbjudan att lämna

4 d) Information som skickats till de sökande November 2015 e) Undertecknande av bidragsavtalet November 2015 f) Startdatum för verksamheten/arbetsprogrammet November-december BUDGET Den totala budgeten som är öronmärkt för samfinansiering av projekt beräknas till euro. Den fördelas på tre områden enligt följande: euro för sydvästra vattnen (Ices-områdena VIII, IX och X, (vattnen omkring Azorerna) och Cecaf-områdena , och (vattnen kring Madeira och Kanarieöarna)), de nordvästra vattnen (Ices-områdena V (med undantag för Va och endast den del av Vb som är EU-vatten), VI och VII) och de yttersta randområdena (EU-vatten kring de yttersta randområdena som avses i fördraget artikel 349.1), euro för Medelhavet (marina farvatten i Medelhavet öster om 5 36 västlig bredd) och Svarta Havet (AKFM:s geografiska delområde enligt definition i resolution AKFM/33/2009/2), och euro för Östersjön (Ices-områdena IIIb, IIIc och IIId) och Nordsjön (Icesområdena IV och IIIa). Det lägsta bidraget är euro och det högsta euro. Kommissionen räknar med att finansiera mellan sex och åtta förslag. Kommissionen förbehåller sig rätten att omfördela medel som initialt tilldelats ett område till ett annat, om den mottar otillräckliga eller undermåliga förslag för det första området, med resultatet att den inte kan fördela hela beloppet på euro som från början tilldelats. Kommissionen förbehåller sig rätten att inte fördela samtliga tillgängliga medel. 5. KRAV FÖR INLÄMNANDE AV ANSÖKNINGAR Ansökningar måste inlämnas senast den 30 september 2015 kl. 17:00. Ansökningar måste lämnas in skriftligen (se avsnitt 14) på de ansökningsformulär som finns i bilaga 1. Ansökningar måste vara skrivna på ett av EU:s officiella språk. Ansökningar som inte uppfyller dessa krav kommer inte att beaktas. 6. KRITERIER FÖR BERÄTTIGANDE 6.1. Krav på sökande Följande är berättigade att ansöka om bidrag under denna ansökningsomgång: - Vinst- och icke vinstdrivna privata organisationer, - andra intresserade föreningar, inbegripet befintliga rådgivande nämnder, och - fysiska personer (dvs. individer) där tillämpligt med hänsyn till naturen i de verksamheter som beskrivs i det inlämnade förslaget. 3 Inbjudan att lämna

5 Sökanden ska vara en juridisk person som är lagligen etablerad i en EU-medlemsstat. Verksamheterna som fastställs i förslaget får genomföras av flera samarbetande juridiska personer, dvs. ett konsortium av två eller flera företag, om detta krävs för att säkerställa en bredare geografisk representation. I deklarationen av stödberättigande kostnader som anges i avsnitt 11.2, ska de personer som ingår i konsortiet behandlas som en anknuten enhet. För att bedöma de sökandes rätt att söka bidrag ska följande handlingar lämnas in: - för privata vinstdrivande företag: utdrag från den officiella tidningen och/eller handelsregistret, bevis på mervärdesskattregistrering (om, vilket är fallet i vissa länder, handelsregisternumret och mervärdesskattregisteringsnumret är identiska, krävs endast ett av dessa dokument) eller intyg på befrielse från mervärdesskatt, - för privata icke-vinstdrivande företag: utdrag från tillämpligt nationellt register och kopia av föreningens stadgar eller likvärdigt dokument som anger organisationens syfte och stadgar, - för enheter utan rättskapacitet: dokument som bevisar att deras företrädare har befogenhet att ingå rättsliga förpliktelser på deras vägnar, - för konsortier: förutom de styrkande dokumenten som påvisar deras juridiska status ska var och en av konsortiets medlemmar lämna in ett brev som bekräftar deras deltagande i projektet, - för fysiska personer: kopia av identitetshandling och/eller pass. Samtliga sökande och medlemmar i konsortiet (partner) måste fylla i formuläret för rättssubjekt om de inte redan är registrerade som tjänsteleverantörer till kommissionen. De sökande (eller den enda kontaktpunkten när det gäller ett konsortium, dvs. samordnaren eller huvudpartner) måste också fylla i och lämna in formuläret för bankuppgifter. Formulären finns tillgängliga på följande webbsidor: Formulär för uppgifter om sökanden: cfm Formulär för bankuppgifter: m 6.2. Stödberättigande verksamheter Följande typer av verksamhet är stödberättigande i denna inbjudan att lämna förslag: i) Kartläggning av befintliga organisationer och organ som företräder EU:s småskaliga fisken på lokal, nationell eller EU-nivå, och av dessa organisationers deltagande i näringslivsorgan på nationell och europeisk nivå. ii) Studier för att fastställa och katalogisera graden av den småskaliga fiskesektorns deltagande i rådgivande nämnder. iii) Åtgärder som rör inrättandet och/eller stärkandet av organisationer som säkrar lämplig representation av den småskaliga fiskesektorn i rådgivande och beslutsfattande förfaranden både på nationell och europeisk nivå. 4 Inbjudan att lämna

6 iv) Inrättande och förbättring av nätverk för småskaliga fiskare, utveckling av metoder och åtgärder för att uppmuntra utbyte av bästa praxis och gränsöverskridande regionala och lokala samarbetsprojekt för att främja utbyte av bästa praxis i syfte att hjälpa den småskaliga fiskesektorn att bli mer engagerad i rådgivande och beslutsfattande förfaranden, v) stärkande av den småskaliga fiskesektorns engagemang i intresseorganisationer, särskilt de rådgivande nämnderna (inbegripet dem som är under inrättande), vi) ökade kunskaper och kommunikation i samband med de åtgärder som förtecknas under punkterna ii iv ovan, vii) seminarier och möten för att stödja de åtgärder som förtecknas under punkterna i v ovan, och viii) vidareutbildning för att stödja de åtgärder som förtecknas under punkterna iii v i detta avsnitt. Projekten får pågå i högst 24 månader. Ansökningar för projekt som planerats för en längre period kommer inte att godtas. 7. UTESLUTNINGSKRITERIER 7.1. Uteslutning från inbjudan att lämna förslag Sökande utesluts från denna inbjudan att lämna förslag om (a) de är i konkurs eller likvidation, är föremål för tvångsförvaltning, har ingått ackordsuppgörelse med borgenärer, har upphört med sin verksamhet, är föremål för ansökan om något av ovanstående eller befinner sig i en liknande situation till följd av ett förfarande av samma slag som föreskrivs i nationella lagar eller andra författningar, (b) de själva eller personer med befogenhet att företräda dem eller fatta beslut på deras vägnar eller som kontrollerar dem har fällts för brott mot yrkesetiken enligt lagakraftvunnen dom av en behörig myndighet i en medlemsstat, (c) de har gjort sig skyldiga till ett allvarligt fel i yrkesutövningen, såvida detta på något sätt kan styrkas av den upphandlande myndigheten, inklusive enligt avgöranden av Europeiska investeringsbanken eller en internationell organisation, (d) de har underlåtit att fullgöra sina skyldigheter att betala sociala avgifter eller skatt enligt lagstiftningen i det land där de är etablerade, enligt lagstiftningen i det land där forskningsförvaltningen är etablerad eller enligt bestämmelserna i det land där bidragsavtalet ska genomföras, (e) de själva eller personer med befogenhet att företräda dem eller fatta beslut på deras vägnar eller som kontrollerar dem i en lagakraftvunnen dom har dömts för bedrägeri, korruption, deltagande i kriminella organisationer, penningtvätt eller någon annan olaglig verksamhet, om denna olagliga verksamhet skadar unionens ekonomiska intressen, eller (f) de för närvarande är föremål för administrativa påföljder som avses i artikel Uteslutning från beviljande av finansiellt stöd Sökande kommer inte att beviljas ekonomiskt stöd om de, under förfarandet för beviljande av bidrag, 5 Inbjudan att lämna

7 (a) (b) (c) befinner sig i intressekonflikt, har lämnat felaktiga uppgifter till kommissionen i fråga om de krav som måste uppfyllas för att få delta i förfarandet för beviljande av bidrag, eller inte lämnat de uppgifter som krävs, eller befinner sig i någon av de situationer som leder till uteslutning, i enlighet med punkt 7.1. För ett konsortium gäller samma uteslutningskriterier för samtliga anknutna enheter. Administrativa och ekonomiska sanktioner kan komma att åläggas sökande eller, i förekommande fall, anknutna enheter om de har lämnat oriktiga uppgifter Styrkande handlingar Sökande ska underteckna en försäkran på heder och samvete om att de inte befinner sig i någon av de situationer som avses i artiklarna och i budgetförordningen. Försäkran som ska undertecknas är bifogad det formulär som följer med inbjudan att lämna förslag (formulär 5 Försäkran på heder och samvete från den sökande). 8. URVALSKRITERIER Ansökan måste ange den sökandes juridiska status samt påvisa att den sökande besitter ekonomisk, finansiell, teknisk och yrkesmässig förmåga och medel som krävs för att genomföra det föreslagna projektet Ekonomisk ställning Sökande måste ha stabila och tillräckliga finansieringskällor. Övriga finansieringskällor för projektet eller åtgärden i fråga måste vara sådana att de säkerställer att organisationen är i stånd att fortsätta genomförandet av det föreslagna projektet. Sökandenas ekonomiska kapacitet kommer att bedömas på grundval av följande styrkande handlingar som ska bifogas ansökan: 1. Försäkran på heder och samvete 5, och 2. a) resultaträkning och balansräkning för det senaste budgetår för vilket räkenskaperna avslutats, eller b) för nybildade enheter: deras affärsplan, Om ansökan inlämnas av ett konsortium enligt specifikation i avsnitt 6.1. ska samtliga medlemmar lämna in dokumenten enligt beskrivning ovan. Om kommissionen, på grundval av de inlämnade handlingarna, anser att den ekonomiska kapaciteten inte är tillfredsställande, kan den begära ytterligare information, föreslå ett bidragsavtal utan förfinansiering (mottagaren erhåller inget bidrag innan hela projektet har slutförts), föreslå ett bidragsavtal där bidraget utbetalas i omgångar (mottagaren erhåller en procentandel av bidraget innan arbetet på projektet inleds, och därefter resterande belopp i omgångar, där varje utbetalning är avhängig av att en viss procentandel av den föregående utbetalningen har använts), 5 Formulär 5 Försäkran på heder och samvete från den sökande som bifogas ansökningsformuläret som åtföljer inbjudan att lämna förslag. 6 Inbjudan att lämna

8 föreslå ett bidragsavtal med förfinansiering som täcks av en bankgaranti (en procentandel av bidraget utbetalas till mottagaren när projektet inleds, med en godkänd bank eller finansiell institution som garanterar detta belopp) (se avsnitt 11.4 nedan), där tillämpligt, avkräva samtliga mottagare solidariskt ekonomiskt ansvar (vilket gör varje mottagare ansvarig för att återbetala hela bidragsbeloppet), eller avslå ansökan Teknisk kapacitet De sökande måste ha den yrkeskompetens och de kvalifikationer som krävs för att genomföra den åtgärd eller det arbetsprogram som föreslås. För att intyga detta ska de sökande lämna in 1. en försäkran på heder och samvete 6, 2. en förteckning över meriter och yrkeserfarenhet för de personer som i första hand ansvarar för att förvalta och genomföra verksamheten, 3. organisationens verksamhetsrapporter, där tillämpligt, 4. en förteckning över tidigare projekt och verksamheter som utförts av den sökande som är relevanta för det föreslagna projektet, 5. en beskrivning av den tekniska utrustning och resurser som den sökande förfogar över, 6. en förteckning över projektets andra finansieringskällor samt de belopp som beviljas, och 7. information om projektpersonal (t. ex. antal anställda, uppgifter och ansvarsområden inom projektet, tidsmängd som dessa kommer att ägna åt projektet). 9. TILLDELNINGSKRITERIER Giltiga ansökningar kommer att utvärderas enligt följande tilldelningskriterier: Projektets relevans och förväntade resultat i förhållande till förslagets mål (minsta nödvändiga poäng 10 poäng av maximalt 20 poäng). Antal inblandade medlemsstater och motsvarande geografisk täckning (minsta nödvändiga poäng: 10 poäng av maximalt 20 poäng). Graden av regional och underregional integration (minsta nödvändiga poäng: 10 poäng av maximalt 20 poäng). Projektets europeiska dimension (minsta nödvändiga poäng: 10 poäng av maximalt 20 poäng). Lämplighet och förväntad ändamålsenlighet av de metoder och resurser som föreslås för att genomföra projektet, med hänsyn tagen till de angivna målen (minsta nödvändiga poäng: 5 poäng av maximalt 10 poäng). och 6 Formulär 5 Försäkran på heder och samvete från den sökande som bifogas ansökningsformuläret som åtföljer inbjudan att lämna förslag. 7 Inbjudan att lämna

9 Den betydelse och det genomslag som effekterna av de förväntade projektresultaten kommer att få(minsta nödvändiga poäng: 5 poäng av maximalt 10 poäng), Varje ansökan kommer också att utvärderas enligt kvalitetskriterier. Minsta nödvändiga resultat för denna del av bedömningen är 60 %. Varje ansökan som inte uppnår minimipoäng (antingen för de tilldelningskriterier som förtecknas ovan eller i den kvalitativa utvärderingen) kommer att underkännas. 10. RÄTTSLIGA ÅTAGANDEN Om kommissionen beslutar att bevilja ett bidrag kommer ett bidragsavtal att sändas till stödmottagaren. Avtalet ska ange 1. tilldelat belopp i euro, 2. de villkor som gäller för finansieringen, och 3. förfarandet för att formellt godta avtalet. Mottagaren kommer att erhålla två exemplar av bidragsavtalet. Båda originalen måste undertecknas av mottagaren (på konsortiets vägnar, där tillämpligt) och omedelbart skickas tillbaka till kommissionen. Kommissionen kommer därefter att underteckna båda exemplaren. Observera att tilldelningen av bidrag inte innebär att stödmottagaren har rätt till bidrag följande år. 11. FINANSIELLA BESTÄMMELSER Allmänna principer a) Förbud mot kumulering En åtgärd eller ett projekt kan erhålla högst ett bidrag från EU-budgeten. En och samma kostnad får under inga omständigheter täckas två gånger genom EU-budgeten. För att garantera detta ska de sökande ange källa och belopp för EUbidrag som mottagits eller sökts för samma åtgärd, eller delar av den, eller för administrativ drift under samma räkenskapsår. De måste också informera om alla andra bidrag som de mottagit eller ansökt om i samband med samma åtgärd. b) Förbud mot retroaktiv verkan: Bidrag får inte beviljas för åtgärder som redan fullbordats. Bidrag kommer endast att beviljas för en åtgärd som redan påbörjats om den sökande kan visa att det var nödvändigt att inleda åtgärden innan bidragsavtalet undertecknades, eller innan de sökande underrättades om utfallet av deras ansökan. I dessa fall får inga stödberättigande utgifter hänföra sig till tiden före den dag då bidragsansökan lämnades in. c) Medfinansiering En åtgärd eller ett arbetsprogram får aldrig finansieras enbart genom det EU-bidrag som söks, dvs. de sökande ska alltid ansöka om delfinansiering. 8 Inbjudan att lämna

10 Övriga finansieringskällor för åtgärden eller arbetsprogrammet kan omfatta stödmottagarens egna medel, inkomster från verksamheten eller arbetsprogrammet, och/eller finansiering från tredjeparter (dvs bidrag från andra källor). Medfinansiering kan också ske i form av naturabidrag från tredjeparter, dvs ickefinansiellt bistånd som lämnas utan avgift av tredjeparter till mottagaren eller till konsortiet. De kostnader som sammanhänger med detta berättigar inte till EUfinansiering. d) Balanserad budget De sökande måste lämna in en beräknad budget för åtgärden eller arbetsprogrammet tillsammans med ansökningsformuläret. Redovisade inkomster och utgifter måste vara balanserade. Budgeten ska uppställas i euro. Om kostnaderna kommer att bokföras i en annan valuta än euro måste de sökande använda den växelkurs som offentliggörs på webbplatsen Inforeurohttp://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro _en.cfm e) Tilldelning av kontrakt för arbete som ingår i det föreslagna projektet (underentreprenad) Om mottagaren behöver kontraktera ut uppgifter till andra organisationer eller företag för en del av projektarbetet, måste kontrakten tilldelas det anbud som ger bäst valuta för pengarna eller lägsta pris (beroende på vad som är tillämpligt) och samtidigt undvika intressekonflikter. Bidragsmottagaren måste bevara dokumentation som rör kontraktet, eftersom den kan behövas vid en eventuell revision. Vid upphandling som överstiger euro måste stödmottagaren följa särskilda regler enligt bidragsavtalet som bifogas inbjudan att lämna förslag. Stödmottagaren förväntas tydligt dokumentera upphandlingsförfarandet och bevara kopior av dokumentationen. Vid underentreprenad, dvs. utläggning av vissa uppgifter eller verksamheter som ingår i åtgärden på det sätt som beskrivs i förslaget måste de villkor uppfyllas som är tillämpliga på mottagaren (enligt specifikation ovan) och utöver dem följande villkor: - Den får inte utgöra mer än 30 % av projektets samlade genomförandekostnader. - Den måste vara motiverad med tanke på åtgärdens art och vad som krävs för genomförandet. - Den bör klart anges i förslaget. f) Finansiellt stöd till tredje part Stödmottagarna får inte använda EU-medel för att ge finansiellt stöd till tredjeparter. Att ge finansiellt stöd till tredjeparter kan inte utgöra en del av den föreslagna åtgärden. 9 Inbjudan att lämna

11 11.2. Finansieringsform Kommissionen fastställer det totala bidragsbelopp som ska tilldelas ett projekt på grundval av den beräknade budgeten för åtgärden, där de specifika kostnader som kan berättiga till för EU-finansiering har angivits tydligt. Bidragsbeloppet får inte överskrida de bidragsberättigande kostnaderna eller det begärda beloppet. Alla belopp anges i euro. Begärt högsta belopp Det högsta belopp som kan beviljas motsvarar 90 % av de stödberättigande kostnaderna. Följaktligen ska en del av de totala stödberättigande kostnaderna som är upptagna i den preliminära budgeten finansieras via andra källor (se avsnitt 11.1c). Naturabidrag Finansiering från andra källor kan omfatta naturabidrag, om dessa tillhandahåller andra resurser som är nödvändiga för projektets genomförande. Sådana bidrag får inte överstiga - de faktiska kostnaderna, som visas i redovisningshandlingarna, eller - om sådana dokument inte är tillgängliga, det allmänt godtagna marknadspriset för tjänsterna eller resurserna i fråga. Naturabidrag måste redovisas separat i budgetberäkningen för att så noggrant som möjligt återspegla de samlade resurser som tilldelats åtgärden. Deras värde per enhet utvärderas i den preliminära budgeten och kan därefter inte ändras. Bidrag in natura ska vara förenliga med nationella skatte- och socialförsäkringsregler. Bidragsberättigande kostnader Som bidragsberättigande ska räknas sådana kostnader som faktiskt belastar mottagaren av bidraget och som uppfyller samtliga nedanstående kriterier: De har uppstått medan projektet eller arbetsprogrammet pågått, med undantag för kostnader som avser slutrapporter och revisionsintyg. Tiden för bidragsberättigande kostnader börjar i enlighet med vad som anges i bidragsavtalet eller bidragsbeslutet. Om en mottagare kan visa att åtgärden behöver inledas innan avtalet undertecknas kan utgifter godkännas innan bidraget tilldelas. Perioden för bidragsberättigande kan under inga omständigheter börja löpa före det datum då bidragsansökan lämnas in (se avsnitt 11.1b ovan). De är angivna i den beräknade totala budgeten för åtgärden eller arbetsprogrammet. De är nödvändiga för att genomföra åtgärden eller arbetsprogrammet som är delfinansierat av bidraget. De kan identifieras och kontrolleras. De har i synnerhet tagits upp i mottagarens räkenskaper och har fastställts i enlighet med de redovisningsstandarder som tillämpas i det land där mottagaren är etablerad och enligt mottagarens normala rutiner för kostnadsredovisning. De uppfyller kraven i tillämplig skattelagstiftning och social lagstiftning. De är rimliga och motiverade samt uppfyller principerna för sund ekonomisk förvaltning, särskilt när det gäller resurshushållning och effektivitet. 10 Inbjudan att lämna

12 Mottagarens förfaranden för redovisning och internrevision ska göra det möjligt att koppla ihop de kostnader och intäkter som deklareras inom ramen för åtgärden med de belopp som redovisas i motsvarande räkenskaper och styrkande handlingar. Bidragsberättigande direkta utgifter De direkta bidragsberättigande kostnaderna för åtgärden eller arbetsprogrammet är de som med hänsyn till villkoren för bidragsberättigande ovan kan identifieras som särskilt knutna till genomförandet av åtgärden eller arbetsprogrammet. Dessa omfattar följande: - Kostnader för personal som arbetar med åtgärden. Dessa medlemmar av personalen måste vara anställda för sina uppgifter på grundval av ett anställningskontrakt. Löner och även sociala avgifter och andra lagstadgade kostnader som betalas av arbetsgivaren för personal som arbetar med projektet är bidragsberättigande, förutsatt att de är förenliga med den sökandes gängse lönepolitik. Kostnaderna kan även omfatta övrig ersättning, däribland betalningar enligt alla typer av tilläggsavtal, förutsatt att de betalas konsekvent varje gång en viss typ av arbetsuppgifter eller kunskaper efterfrågas, oberoende av finansieringskällan. - Traktamenten (möten, inklusive kick-off-träffar i förekommande fall och konferenser), under förutsättning att dessa kostnader motsvarar mottagarens gängse praxis för dylika kostnader. - Resekostnader (möten, inklusive kick-off-träffar i förekommande fall, och konferenser), under förutsättning att dessa kostnader motsvarar mottagarens gängse praxis för dylika kostnader. - Värdeminskningskostnader för utrustning (ny eller begagnad). Endast värdeminskning under den period då åtgärden eller projektet pågår och som resulterar av åtgärdens syfte betraktas som stödberättigande. - Kostnader för förbrukningsvaror och andra förnödenheter, förutsatt de kan identifieras och tillskrivas åtgärden eller projektet. - Kostnader som uppstår genom avtal som stödmottagarna tilldelat tredjeparter för att genomföra åtgärden eller verksamheten, under förutsättning att de villkor som anges i bidragsavtalet är uppfyllda. - Kostnader som uppstår direkt genom åtgärdens eller projektets genomförande, till exempel för att hålla möten, sprida information (inbegripet inrättande och underhåll av en webbplats), utvärdera en åtgärd, översättnings- och tolktjänster samt kopiering av dokument. - Kostnader som rör grundande av en förening enligt nationell lagstiftning i den relevanta medlemsstaten (t. ex. juridisk rådgivning och stöd, registreringskostnader och offentliggörande av stadgar). - Kostnader som mottagaren ådragit sig för förfinansieringsgaranti, där så krävs. - Kostnader som sammanhänger med externrevision, där så krävs för att ansöka om delutbetalningar av bidraget. - Mervärdesskatt som betalats för ovan nämnda verksamhet, där denna har betalats av mottagaren och inte kan återfås 7. Bidragsberättigande indirekta kostnader (allmänna omkostnader) 8 7 Artikel 126 i budgetförordningen. 11 Inbjudan att lämna

13 Ett schablonbelopp på 7 % av de totala bidragsberättigande direkta kostnaderna för åtgärden. Detta ska täcka de allmänna förvaltningskostnaderna som bidragsmottagaren betalar för åtgärden eller projektet. Indirekta kostnader får inte innefatta kostnader som ska tas upp under andra budgetrubriker. Kostnader som inte är bidragsberättigande Icke bidragsberättigande kostnader omfattar kapitalavkastning, skuldräntor (kostnaden för återbetalning av lån och ränta på skulder under perioden i fråga) och samtliga övriga avgifter som rör skuldsättning, avsättningar för framtida förluster eller skulder, skuldräntor, osäkra fordringar, förluster på grund av variationer i växelkursen, bidragsmottagarens bankavgifter för mottagande av överföringar från kommissionen, kostnader som deklarerats av bidragsmottagaren och som omfattas av en annan åtgärd som erhåller EU-bidrag. Om en bidragsmottagare redan mottar ett administrationsbidrag från EU (som täcker perioden under vilken åtgärden ska äga rum) är dennes indirekta kostnader inte bidragsberättigande enligt bidraget för denna åtgärd, naturabidrag, överdrivna eller mindre välbetänkta utgifter, avdragsgill mervärdesskatt. Beräkning av det slutliga bidraget Det slutliga beloppet för det bidrag som ska beviljas mottagaren fastställs efter det att åtgärden slutförts, efter godkännande av begäran om utbetalning. Begäran om utbetalning måste innehålla följande handlingar: - En slutgiltig rapport som beskriver hur åtgärden eller arbetsprogrammet har genomförts, samt specificerade resultat. - Slutredovisning av faktiska kostnader. Finansieringen som tillgängliggjorts genom EU-bidrag får inte användas i syfte att uppnå vinst genom åtgärden eller arbetsprogrammet, och får heller inte, avsiktligt eller inte, ha en vinstdrivande effekt. Med vinst avses att bidragsmottagarens intäkter är större än de bidragsberättigande kostnader som denne ådragit sig när begäran om utbetalning av resterande belopp lämnas in. Om en vinst uppkommer ska kommissionen ha rätt att återvinna den procentandel av vinsten som motsvarar unionens bidrag till de bidragsberättigande kostnader som mottagaren faktiskt ådragit sig vid genomförandet av åtgärden eller arbetsprogrammet. 8 Indirekta kostnader gäller inte för administrativa bidrag. 12 Inbjudan att lämna

14 11.3. Utbetalning av bidraget Bidragsmottagaren kommer att erhålla 30 % av bidragsbeloppet (via banköverföring) inom 30 dagar efter den dag då parterna undertecknade avtalet, förutsatt att kommissionen har erhållit samtliga begärda garantier. Bidragsmottagaren kommer därefter att erhålla en andra betalning, motsvarande 40 % av bidragsbeloppet, inom 60 dagar efter att kommissionen mottagit lägesrapporten om åtgärdens genomförande. Denna andra utbetalning utförs först sedan åtminstone 70 % av den föregående betalningen (bidragets första 30 %) har kommit till användning. Om mindre än 70 % av den första utbetalningen har använts kommer den andra utbetalningen att minskas med det belopp i den föregående utbetalningen som ännu inte förbrukats. Kommissionen kommer att beräkna det belopp som ska utbetalas till bidragsmottagaren i den sista utbetalningen på grundval av det totala bidragsbeloppet (som beslutas enligt beskrivning i avsnitt 11.2 ovan). Om det totala beloppet för tidigare betalningar redan är högre än det slutliga bidragsbeloppet, blir bidragsmottagaren skyldig att återbetala det felaktigt utbetalda beloppet från kommissionen genom ett återbetalningskrav Säkerheter vid förfinansiering Om sökandens finansiella kapacitet bedöms vara otillfredsställande kan en garanti begäras för den del av bidraget som utbetalas i förväg (motsvarande det belopp som utbetalats som förfinansiering). Detta begränsar den finansiella risk som kommissionen åtar sig i och med utbetalningen av förfinansiering. Den finansiella garantin måste utfärdas i euro av en godkänd bank eller finansiell institution som är etablerad inom EU. Blockerade belopp på bankkonton kommer inte att godtas som finansiell garanti. Alternativt kan garantin ske i form av en solidarisk garanti från en tredjepart eller en solidarisk garanti från mottagarna inom en åtgärd som är parter i samma bidragsavtal. Garantin kommer att utfärdas successivt. Allteftersom bidragsmottagaren använder de medel som utbetalats (i förväg eller som mellanliggande betalning) för att genomföra åtgärden eller projektet, ska en motsvarande del av garantin frigöras, i enlighet med de villkor som anges i bidragsavtalet. 12. PUBLICITET På initiativ av bidragsmottagarna Mottagarna ska tydligt uppmärksamma EU:s bidrag till finansieringen av projektet i alla publikationer eller i samband med de aktiviteter för vilka bidraget används. Dessutom ska bidragsmottagarna ge Europeiska kommissionens namn och logotyp en framträdande plats på alla publikationer, affischer, program och andra produkter som tas fram inom ramen för projektet som medfinansieras av EU På kommissionens initiativ All information om bidrag som beviljas under ett budgetår ska offentliggöras på en webbplats som tillhör EU:s institutioner senast den 30 juni året efter det budgetår då bidragen beviljades. Kommissionen kommer att offentliggöra följande information: - Bidragsmottagarens namn. 13 Inbjudan att lämna

15 - Bidragsmottagarens adress, om denna är en juridisk person (t. ex. en organisation eller ett konsortium av organisationer). - Regionen (Nuts 2 9 vid hemadress i EU eller motsvarande vid adress utanför EU) om mottagaren är en fysisk person (dvs. en individ). - Åtgärden eller projektet som finansieras av bidraget. and - Beviljat belopp. Bidragsmottagaren kan begära att kommissionen befriar honom eller henne från kravet på offentliggörande, om informationen äventyrar skyddet för berörda enskildas fri- och rättigheter som skyddas av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, eller skadar bidragsmottagarnas kommersiella intressen. 13. SKYDD AV PERSONUPPGIFTER Hanteringen av bidragsansökningar som mottagits som svar på inbjudan att lämna förslag innebär registrering och behandling av personuppgifter (t.ex. namn, adress och meritförteckning). Personuppgifter kommer behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/ Om inget annat anges, behöver kommissionen de besvarade frågorna och eventuella personuppgifter som den sökande ska lämna in för att bedöma ansökan i enlighet med specifikationerna i inbjudan att lämna förslag och dessa uppgifter kommer att behandlas endast i det syftet. Närmare upplysningar om hur personuppgifterna behandlas finns i meddelandet om skydd av personuppgifterhttp://ec.europa.eu/dataprotectionofficer/privacystatement_publicprocurem ent_en.pdf. Kommissionens utanordnare får lagra personuppgifter i systemet för tidig varning eller både i detta och den centrala databasen för uteslutning av anbud, om stödmottagaren befinner sig i någon av de situationer som beskrivs i kommissionens beslut 2008/969/EG, Euratom 11 om systemet för tidig varning (för ytterligare information se meddelandet om skydd av personuppgifter cfm eller - kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2008/ om den centrala databasen för uteslutning av anbud (läs mer i meddelandet om skydd av personuppgifter) 14. FÖRFARANDE FÖR INLÄMNANDE AV FÖRSLAG Förslagen måste lämnas in i enlighet med de formella kraven och inom den tidsfrist som anges i avsnitt 5 (den 30 september 2015). 9 EUT L 39, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, , s. 1). 11 Kommissionens beslut 2008/969/EG, Euratom av den 16 december 2008 om systemet för tidig varning som ska användas av kommissionens utanordnare och genomförandeorgan (EUT L 344, , s. 125). 12 Kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 1302/2008 av den 17 december 2008 om den centrala databasen för uteslutning av anbud (EUT L 344, , s. 12). 14 Inbjudan att lämna

16 Ingen ändring i ansökan är tillåten när tidsfristen för inlämnande har löpt ut. Kommissionen får emellertid kontakta sökanden under utvärderingsprocessens gång om vissa aspekter i förslaget kräver klargöranden eller innehåller skrivfel. Sökandena kommer att underrättas skriftligen om resultatet av ansökningsförfarandet. Inlämning på papper Ansökningarna ska lämnas in på rätt formulär, fullständigt ifyllda och daterade. Formuläret måste uppvisa en balanserad budget (inkomster/utgifter i balans). Tre exemplar av formuläret ska lämnas in originalet, klart markerat som sådant, samt två kopior. Samtliga tre exemplar måste vara undertecknade av den person som är bemyndigad att ingå rättsligt bindande åtaganden på organisationens vägnar. Ansökningar måste lämnas in på ett av följande sätt: 1. Försändelse per post (rekommenderat) eller med kurir senast den 30 september 2015 kl. 17:00 till följande adress: Post: European Commission Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries Unit MARE-A-2, Common fisheries policy and aquaculture Ref. MARE/2014/04 Kontor: J-99 01/07 B-1049 Bryssel Kurirtjänst: European Commission Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries Unit MARE-A-2, Common fisheries policy and aquaculture Ref. MARE/2014/04 Kontor: J-99 01/07 Avenue du Bourget Bruxelles/Brussel (Evere) Poststämpeln (rekommenderat brev) eller datum för avsändande på avsändartalongen (kurirtjänst) tjänar som bevis på dag och tid för avsändande. 2. Personlig leverans (av den sökande eller genom ombud) senast den 30 september 2015 kl. 17:00 till följande adress: European Commission Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries Unit MARE-A-2, Common fisheries policy and aquaculture Ref. MARE/2014/04 Kontor: J-99 01/07 Avenue du Bourget Bruxelles/Brussel (Evere) 15 Inbjudan att lämna

17 Den sökande eller dess ombud bör begära kvitto på leveransen, undertecknat och daterat av personalen på kommissionens centrala postkontor. Detta utgör bevis på att ansökan har lämnats in. Postkontoret är öppet från 8:00 till 17:00 måndag till torsdag, och från 8:00 till 16:00 på fredagar. Det är stängt lördagar, söndagar och de dagar som inte är arbetsdagar vid kommissionen. Ansökningar som skickas med fax eller e-post godtas inte. Kontaktuppgifter Förfrågningar om denna inbjudan att lämna förslag kan skickas per e-post till: med rubriken Support measures for small-scale fishing. Kommissionen kan välja att offentliggöra inlämnade frågor som den anser vara av allmänt intresse, tillsammans med svaret, på webbplatsen för inbjudan att lämna förslag ls/index_en.htm Information för sökande kan också, vid behov, offentliggöras på denna webbplats. De sökande uppmanas därför att besöka webbplatsen regelbundet. För att säkerställa likabehandling kommer frågor endast att besvaras om de ställts senast femton kalenderdagar före sista ansökningsdatum. Bilagor 1- Ansökningsformulär (inbegripet Försäkran på heder och samvete från den sökande) 2- Modell för bidragsavtal 3- Formulär för beräknad budget 4- Mall för interims- och slutgiltiga tekniska rapporter OBS: Bilagorna finns endast på engelska. För bilagor på andra EU-språk, kontakta: 16 Inbjudan att lämna

Europeiska kommissionen Representationen i Sverige Att: Linda Bendelin Regeringsgatan 65, plan 6 Stockholm

Europeiska kommissionen Representationen i Sverige Att: Linda Bendelin Regeringsgatan 65, plan 6 Stockholm EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPAPARLAMENTET GD KOMMUNIKATION Representationskontor ARES(2014)197050 Ärende: Anbudsinfordran nr PO/2013-24-INF/STO om ett öppet inter-institutionellt förfarande för tillhandahållande

Läs mer

BIDRAGSAVTAL nr PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING]

BIDRAGSAVTAL nr PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING] SJUNDE RAMPROGRAMMET BIDRAGSAVTAL nr PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING] (ange FINANSIERINGSSYSTEM) [Europeiska unionen ( unionen )], [Europeiska atomenergigemenskapen ( Euratom )], företrädd av Europeiska

Läs mer

UNG OCH AKTIV I EUROPA BIDRAGSAVTAL. Diarienr: «Internal_reference_number» Ref: «Project_reference_number»

UNG OCH AKTIV I EUROPA BIDRAGSAVTAL. Diarienr: «Internal_reference_number» Ref: «Project_reference_number» «Applicant_Name_Latin_characters» Att: «Applicant_Contact_firstname» «Applicant_Contact_lastname» «Applicant_address» «Applicant_postal_code» «Applicant_town» UNG OCH AKTIV I EUROPA BIDRAGSAVTAL Diarienr:

Läs mer

KREATIVA EUROPA (2014 2020) Delprogrammet Kultur. Inbjudan att lämna förslag. EACEA 29/2015: Stöd till europeiska samarbetsprojekt

KREATIVA EUROPA (2014 2020) Delprogrammet Kultur. Inbjudan att lämna förslag. EACEA 29/2015: Stöd till europeiska samarbetsprojekt KREATIVA EUROPA (2014 2020) Delprogrammet Kultur Inbjudan att lämna förslag EACEA 29/2015: Stöd till europeiska samarbetsprojekt Genomförande av Kreativa Europa delprogrammet Kultur: Stöd till europeiska

Läs mer

ANSÖKNINGSBLANKETT. Ansökan innehåller följande handlingar (sätt kryss i lämplig ruta):

ANSÖKNINGSBLANKETT. Ansökan innehåller följande handlingar (sätt kryss i lämplig ruta): ANSÖKNINGSBLANKETT Bifogat översänds ansökan från [namn] med anledning av anmodan att lämna intresseanmälan MARKT/2003/12/F för experter på området finansiella tjänster ur användarperspektiv i syfte att

Läs mer

[MARIE CURIE-PROGRAMMETS EUROPEISKA ÅTERINTEGRERINGSBIDRAG] [MARIE CURIE-PROGRAMMETS INTERNATIONELLA ÅTERINTEGRERINGSBIDRAG]

[MARIE CURIE-PROGRAMMETS EUROPEISKA ÅTERINTEGRERINGSBIDRAG] [MARIE CURIE-PROGRAMMETS INTERNATIONELLA ÅTERINTEGRERINGSBIDRAG] BILAGA III Särskilda bestämmelser [MARIE CURIE-PROGRAMMETS EUROPEISKA ÅTERINTEGRERINGSBIDRAG] [MARIE CURIE-PROGRAMMETS INTERNATIONELLA ÅTERINTEGRERINGSBIDRAG] III. 1 Definitioner Utöver definitionerna

Läs mer

ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR

ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR CT/CA-012/2004/01sv ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR STYRELSEN HAR FATTAT DETTA BESLUT med beaktande av rådets förordning

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 5.7.2014 L 198/7 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 31 januari 2014 om nära samarbete med nationella behöriga myndigheter i deltagande medlemsstater som inte har euron som valuta (ECB/2014/5) (2014/434/EU)

Läs mer

II ALLMÄNNA VILLKOR DEL A: RÄTTSLIGA OCH ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER ARTIKEL II.1 ANSVAR

II ALLMÄNNA VILLKOR DEL A: RÄTTSLIGA OCH ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER ARTIKEL II.1 ANSVAR II ALLMÄNNA VILLKOR DEL A: RÄTTSLIGA OCH ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER ARTIKEL II.1 ANSVAR II.1.1 Mottagaren är ensam ansvarig för att uppfylla alla sina rättsliga skyldigheter. II.1.2 Ungdomsstyrelsen och

Läs mer

EFR BIDRAGSAVTAL NR XXX. PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING eller KORTFORM] STÖD TILL SPETSFORSKNING

EFR BIDRAGSAVTAL NR XXX. PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING eller KORTFORM] STÖD TILL SPETSFORSKNING SJUNDE RAMPROGRAMMET EFR BIDRAGSAVTAL NR XXX PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING eller KORTFORM] STÖD TILL SPETSFORSKNING [Europeiska gemenskapen] ( gemenskapen ), företrädd av [Europeiska gemenskapernas kommission

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR Regional- och stadspolitik VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA OM BEHANDLING AV RETROAKTIVT EU-STÖD UNDER PERIODEN 2007 2013 ANSVARSFRISKRIVNING:

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR L 115/12 Europeiska unionens officiella tidning 27.4.2012 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 363/2012 av den 23 februari 2012 om förfarandereglerna för

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.10.2017 COM(2017) 625 final 2017/0274 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om de bidrag som medlemsstaterna ska betala för att finansiera Europeiska utvecklingsfonden,

Läs mer

LANDSKAPSREGERINGENS BESLUT OM STÖDBERÄTTIGANDE UTGIFTER SOM MEDFINANSIERAS AV EUROPEISKA SOCIALFONDEN

LANDSKAPSREGERINGENS BESLUT OM STÖDBERÄTTIGANDE UTGIFTER SOM MEDFINANSIERAS AV EUROPEISKA SOCIALFONDEN LANDSKAPSREGERINGENS BESLUT OM STÖDBERÄTTIGANDE UTGIFTER SOM MEDFINANSIERAS AV EUROPEISKA SOCIALFONDEN Tillämpningsområde och status Vid finansiering av projekt inom ramen för Ålands operativa program

Läs mer

8 Registrera sig för en inbjudan

8 Registrera sig för en inbjudan 8 Registrera sig för en inbjudan För att formellt få delta i en inbjudan måste du registrera dig för denna. Du måste då ange vissa uppgifter om ditt företag. Om du vill delta i en inbjudan i egenskap av

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN MEDDELANDE OM ANSÖKNINGSOMGÅNG. Organisation av Europadagen 2008. Medfinansiering av verksamhet utan vinstsyfte.

EUROPEISKA KOMMISSIONEN MEDDELANDE OM ANSÖKNINGSOMGÅNG. Organisation av Europadagen 2008. Medfinansiering av verksamhet utan vinstsyfte. EUROPEISKA KOMMISSIONEN Representationen i Finland MEDDELANDE OM ANSÖKNINGSOMGÅNG Organisation av Europadagen 2008 1. INLEDNING/BAKGRUND Rättslig grund Självständig åtgärd på grundval av kommissionens

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.11.2012 COM(2012) 712 final 2012/0336 (COD) C7-0393/12 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 om

Läs mer

III RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

III RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN 27.4.2007 Europeiska unionens officiella tidning L 110/33 III (Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen) RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

BILAGA V TILL ANBUDSINFORDRAN FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT SOM SKA BIFOGAS MED REFERENS TILL URVALSKRITERIERNA

BILAGA V TILL ANBUDSINFORDRAN FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT SOM SKA BIFOGAS MED REFERENS TILL URVALSKRITERIERNA BILAGA V TILL ANBUDSINFORDRAN Anbudsinfordran nr PO/2014-2/STO FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT SOM SKA BIFOGAS MED REFERENS TILL URVALSKRITERIERNA Varje fält i kolumnen "Hänvisning till bifogade dokument" i

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.10.2016 COM(2016) 651 final 2016/0318 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om de bidrag som medlemsstaterna ska betala för att finansiera Europeiska utvecklingsfonden,

Läs mer

Det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet

Det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet Det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet 05 ÅLR 2017/7257 Linje 1 Del I: Information om upphandlingsförfarandet och den upphandlande myndigheten eller enheten Information om offentliggörande För

Läs mer

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.7.2014 C(2014) 5136 final ANNEX 1 BILAGA till KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX om komplettering av förordning (EU) nr 514/2014 med avseende

Läs mer

E-Bilbao: EUOSHA/FC/RSC/08/HR/S/2 tillhandahållande av tillfällig personal till Europeiska arbetsmiljöbyrån 2008/S 124-165120

E-Bilbao: EUOSHA/FC/RSC/08/HR/S/2 tillhandahållande av tillfällig personal till Europeiska arbetsmiljöbyrån 2008/S 124-165120 1/6 E-Bilbao: EUOSHA/FC/RSC/08/HR/S/2 tillhandahållande av tillfällig personal till Europeiska arbetsmiljöbyrån 2008/S 124-165120 Meddelande om upphandling Tjänster Avsnitt I: Upphandlande myndighet I.1)

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Budgetkontrollutskottet 21.11.2014 2014/0180(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetkontrollutskottet till budgetutskottet över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

EUROPEISKT MARIE CURIE-STIPENDIUM FÖR KARRIÄRUTVECKLING

EUROPEISKT MARIE CURIE-STIPENDIUM FÖR KARRIÄRUTVECKLING BILAGA III Särskilda bestämmelser EUROPEISKT MARIE CURIE-STIPENDIUM FÖR KARRIÄRUTVECKLING III. 1 Definitioner Utöver definitionerna i artikel II.1 gäller följande definitioner i detta bidragsavtal: 1.

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 18.7.2001 KOM(2001) 411 slutlig Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT om tjänsteföreskrifter och allmänna villkor för utövande

Läs mer

Polismyndighetens författningssamling

Polismyndighetens författningssamling Polismyndighetens författningssamling ISSN 2002-0139 Utgivare: Gunilla Svahn Lindström Polismyndighetens föreskrifter om förvaltning av fonden för inre säkerhet; beslutade den 23 maj 2016. PMFS 2016:2

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.7.2014 C(2014) 5308 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.7.2014 om fastställande av informations- och kommunikationsåtgärder för allmänheten

Läs mer

Riktlinjer. om villkor för finansiellt stöd inom koncerner enligt artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/

Riktlinjer. om villkor för finansiellt stöd inom koncerner enligt artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/ RIKTLINJER OM VILLKOR FÖR FINANSIELLT STÖD INOM KONCERNER EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Riktlinjer om villkor för finansiellt stöd inom koncerner enligt artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA:s riktlinjer om

Läs mer

deras rättsliga ställning och hur de finansieras. Ekonomisk verksamhet är all verksamhet som erbjuder varor och tjänster på en marknad.

deras rättsliga ställning och hur de finansieras. Ekonomisk verksamhet är all verksamhet som erbjuder varor och tjänster på en marknad. Bilaga 1 - Allmänna villkor Affärsutvecklingscheckar 2014 1. Allmänt 1.1 Tillämpningsområde Dessa villkor tillämpas på ärenden där det framgår av beslutet att Allmänna villkor för Affärsutvecklingscheckar

Läs mer

BILAGA XI (gäller från Årsprogram 2011) REGLER FÖR VILKA UTGIFTER SOM BERÄTTIGAR TILL STÖD INTEGRATIONSFONDEN I. ALLMÄNNA PRINCIPER

BILAGA XI (gäller från Årsprogram 2011) REGLER FÖR VILKA UTGIFTER SOM BERÄTTIGAR TILL STÖD INTEGRATIONSFONDEN I. ALLMÄNNA PRINCIPER BILAGA XI (gäller från Årsprogram 2011) REGLER FÖR VILKA UTGIFTER SOM BERÄTTIGAR TILL STÖD INTEGRATIONSFONDEN I. ALLMÄNNA PRINCIPER I.1. Grundläggande principer 1. I enlighet med den grundläggande rättsakten

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN 9.11.2010 C 302 A/1 V (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN UTLYSNING AV LEDIG TJÄNST Direktör för Europeiska arbetsmiljöbyrån Bilbao (Spanien) (KOM/2010/10285) (2010/C 302 A/01)

Läs mer

E-Bilbao: Receptionstjänster 2008/S 139-185317. Meddelande om upphandling. Tjänster

E-Bilbao: Receptionstjänster 2008/S 139-185317. Meddelande om upphandling. Tjänster 1/6 E-Bilbao: Receptionstjänster 2008/S 139-185317 Meddelande om upphandling Tjänster Avsnitt I: Upphandlande myndighet I.1) Namn, adresser och kontaktpunkt(er): Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha),

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.5.2014 COM(2014) 291 final 2014/0152 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av ett avtal mellan Europeiska unionen och

Läs mer

Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon

Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon Import- och exportföreskrifter/sanktioner 1 Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

Hälsoval Västerbotten

Hälsoval Västerbotten VLL 1854-2014 1 (8) Hälsoval Västerbotten Föreskrifter för ANSÖKAN VLL 1854-2014 2 (8) 1 ALLMÄN ORIENTERING... 3 1.1 UPPDRAG OCH FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR HÄLSOVAL VÄSTERBOTTEN... 3 1.2 GEOGRAFISKT OMRÅDE...

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Förslag till beslut (KOM(2003) 276 C5-0321/2003 2003/0116(CNS))

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Förslag till beslut (KOM(2003) 276 C5-0321/2003 2003/0116(CNS)) EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 16 oktober 2003 PE 324.325/20-35 ÄNDRINGSFÖRSLAG 20-35 Förslag till yttrande (PE 324.325) Jean Lambert Upprättande av ett handlingsprogram

Läs mer

Web Application Export

Web Application Export Förfrågan om offentlig upphandling Uppgifter om den ekonomiska aktören och upphandlingen Uppgifter om den ekonomiska aktören Typ av ekonomisk aktör Fysisk person Juridisk person Namn på den ekonomiska

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29-X-2007 K(2007)5341 Ärende: Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter Herr ambassadör,

Läs mer

Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Den budget som har godkänts av bidragsgivaren skall följas.

Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Den budget som har godkänts av bidragsgivaren skall följas. Bilaga 2 Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. Förvaltningsavdelningen Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. 1 Tillämpning Dessa villkor reglerar bidrag

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.9.2017 COM(2017) 556 final 2017/0241 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om uppsägning av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Unionen Komorerna,

Läs mer

Verket för näringslivsutvecklings författningssamling

Verket för näringslivsutvecklings författningssamling Verket för näringslivsutvecklings författningssamling Utgivare: Kristina Lindskog, verksjurist ISSN 1401-2065 Rådets för Europeiska socialfonden i Sverige föreskrifter om stöd från Europeiska socialfonden

Läs mer

WHOIS policy för.eu-domännamn

WHOIS policy för.eu-domännamn WHOIS policy för.eu-domännamn 1/7 DEFINITIONER Termer som definieras i allmänna villkor och/eller i tvistlösningsreglerna för domänen.eu skrivs i kursiv stil i detta dokument. AVSNITT 1. INTEGRITETSPOLICY

Läs mer

Standardformulär för kostnads- och intäktsredovisningar (följedokument)

Standardformulär för kostnads- och intäktsredovisningar (följedokument) BILAGA 2 Standardformulär för kostnads- och intäktsredovisningar (följedokument) Projekt nr:... Benämning:...... Stödmottagarens fullständiga namn:... Adress:...... Finansiella formulär inlämnade för 1

Läs mer

Folke Bernadotteakademins villkor för stöd till projektverksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325

Folke Bernadotteakademins villkor för stöd till projektverksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Folke Bernadotteakademins villkor för stöd till projektverksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Tillämpning 1 Dessa villkor reglerar stöd till projektverksamhet som främjar

Läs mer

Det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet

Det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet Det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet Del I: Information om upphandlingsförfarandet och den upphandlande myndigheten eller enheten Information om offentliggörande För upphandlingsförfaranden

Läs mer

INTERNATIONELLA AVTAL

INTERNATIONELLA AVTAL Beslut 2014/494/EU, EUT L 261, 2014 1 II (Icke-lagstiftningsakter) INTERNATIONELLA AVTAL RÅDETS BESLUT av den 16 juni 2014 om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, och om provisorisk tillämpning

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.9.2016 COM(2016) 604 final 2016/0283 (APP) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014

Läs mer

Europeiskt Småmålsförfarande

Europeiskt Småmålsförfarande Europeiskt Småmålsförfarande Denna broschyr är en guide som ger dig information om hur du tillämpar ett så kallat europeiskt småmålsförfarande. Ett europeiskt småmålsförfarande kan endast användas vid

Läs mer

INTERNATIONELLT MARIE CURIE-STIPENDIUM FÖR KARRIÄRUTVECKLING FÖR FORSKARE FRÅN EU OCH ASSOCIERADE LÄNDER

INTERNATIONELLT MARIE CURIE-STIPENDIUM FÖR KARRIÄRUTVECKLING FÖR FORSKARE FRÅN EU OCH ASSOCIERADE LÄNDER BILAGA III SÄRSKILDA BESTÄMMELSER INTERNATIONELLT MARIE CURIE-STIPENDIUM FÖR KARRIÄRUTVECKLING FÖR FORSKARE FRÅN EU OCH ASSOCIERADE LÄNDER III.1 Definitioner Utöver definitionerna i artikel II.1 gäller

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av genomförandebeslut 2013/53/EU om bemyndigande för Konungariket Belgien

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN Generaldirektoratet för havsfrågor och fiske UTKAST TILL ÖVERENSKOMMELSE OM BIDRAG FÖR EN ÅTGÄRD

EUROPEISKA KOMMISSIONEN Generaldirektoratet för havsfrågor och fiske UTKAST TILL ÖVERENSKOMMELSE OM BIDRAG FÖR EN ÅTGÄRD EUROPEISKA KOMMISSIONEN Generaldirektoratet för havsfrågor och fiske UTKAST TILL ÖVERENSKOMMELSE OM BIDRAG FÖR EN ÅTGÄRD PILOTPROJEKT OM INTEGRERAD ÖVERVAKNING AV DE NORDEUROPEISKA HAVSOMRÅDENA ÖVERENSKOMMELSE

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR SÖKANDE

VÄGLEDNING FÖR SÖKANDE Vägledning för sökande Inbjudan att lämna projektförslag 2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Generaldirektoratet för konkurrens Politik och strategi Direktorat A VÄGLEDNING FÖR SÖKANDE * * * UTBILDNING I EU:S

Läs mer

RAPPORT. om årsredovisningen för Europeiska Unionens Byrå för Grundläggande Rättigheter för budgetåret 2015 med Byråns svar (2016/C 449/38)

RAPPORT. om årsredovisningen för Europeiska Unionens Byrå för Grundläggande Rättigheter för budgetåret 2015 med Byråns svar (2016/C 449/38) 1.12.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning C 449/203 RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska Unionens Byrå för Grundläggande Rättigheter för budgetåret 2015 med Byråns svar (2016/C 449/38)

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.9.2014 COM(2014) 580 final 2014/0274 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av det ändrade avtalet om inrättande av Allmänna

Läs mer

Inbjudan att lämna förslag nrcomm-c2/01/2013

Inbjudan att lämna förslag nrcomm-c2/01/2013 Inbjudan att lämna förslag nrcomm-c2/01/2013 Strukturellt stöd till organisationer för forskning om europeisk politik (tankesmedjor) och till det civila samhällets organisationer på europeisk nivå Programmet

Läs mer

RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2002 samt fondens svar (2003/C 319/09)

RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2002 samt fondens svar (2003/C 319/09) 30.12.2003 SV Europeiska unionens officiella tidning C 319/55 RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2002 samt fondens svar (2003/C

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

Nämndens beslut nr. 15 av den 7 februari 2014

Nämndens beslut nr. 15 av den 7 februari 2014 Meddelande om utlysning samt regler och förordningar för tilldelning av medel som delvis bidrar till kostnaderna för att organisera paketresor i provinsen Neapel under låg- och mellansäsong 2014 Nämndens

Läs mer

SE-Jönköping: Anläggningsarbete 2012/S 203-333534. Meddelande om upphandling. Byggentreprenader

SE-Jönköping: Anläggningsarbete 2012/S 203-333534. Meddelande om upphandling. Byggentreprenader 1/6 Detta meddelande på webbplatsen TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:333534-2012:text:sv:html SE-Jönköping: Anläggningsarbete 2012/S 203-333534 Meddelande om upphandling Byggentreprenader Direktiv

Läs mer

EFCA CA FGIII 1602 CHEFSASSISTENT. EFCA välkomnar sökande som är mycket motiverade att delta i utvecklingen av EFCA.

EFCA CA FGIII 1602 CHEFSASSISTENT. EFCA välkomnar sökande som är mycket motiverade att delta i utvecklingen av EFCA. REKRYTERING EUROPEISKA FISKEKONTROLLBYRÅN (EFCA) ÄR ETT EU-ORGAN SOM INRÄTTADES 2005 MED SYFTET ATT ORGANISERA OPERATIV SAMORDNING AV MEDLEMSSTATERNAS KONTROLL- OCH INSPEKTIONSVERKSAMHET NÄR DET GÄLLER

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.11.2017 COM(2017) 659 final 2017/0296 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Republiken Lettland att tillämpa en särskild åtgärd som avviker

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.10.2009 KOM(2009)608 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Republiken Estland och Republiken Slovenien att tillämpa en åtgärd

Läs mer

Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen

Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen Smugglingslagen m.m./internationellt tullsamarbete 1 Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen Inledande bestämmelser 1 [8351] Denna lag gäller för sådant

Läs mer

Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325

Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Tillämpning 1 Dessa villkor reglerar stöd till verksamhet som främjar

Läs mer

1 Krav på ramavtalsleverantören

1 Krav på ramavtalsleverantören 1/6 1 Krav på ramavtalsleverantören Nedan anges de krav som har ställts på anbudsgivaren i den upphandling som föregått avtalet. Leverantören har i anbudet accepterat de krav som gäller för avtalad Leverantör

Läs mer

RAPPORT. om årsredovisningen för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2015 med genomförandeorganets svar

RAPPORT. om årsredovisningen för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2015 med genomförandeorganets svar 1.12.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning C 449/51 RAPPORT om årsredovisningen för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2015 med genomförandeorganets

Läs mer

TARGET2- Suomen Pankki

TARGET2- Suomen Pankki REGLER OM AUTOMATISK KOLLATERALISERING I TARGET 2-SUOMEN PANKKI Definitioner automatisk kollateralisering: intradagskredit som en nationell centralbank i euroområdet beviljar i centralbankspengar till

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag; SFS 2015:210 Utkom från trycket den 14 april 2015 utfärdad den 26 mars 2015. Regeringen föreskriver

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN 2.8.2013 Europeiska unionens officiella tidning C 223/1 (Meddelanden) MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Riktlinjer för de olika kategorierna av

Läs mer

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/005 SE/Saab från Sverige

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/005 SE/Saab från Sverige P7_TA-PROV(2012)0488 Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/005 SE/Saab från Sverige Europaparlamentets resolution av den 12 december 2012 om förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

Europeiska unionens officiella tidning. (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR L 146/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/879 av den 2 juni 2016 om fastställande, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr

Läs mer

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk 2 Krav på leverantör 2014 Stöd- och tilläggstjänster, Ansvarig: Josefine Barsk 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAV PÅ LEVERANTÖR 4 1.1 INTYG OCH BEVIS ANGÅENDE LEVERANTÖR 4 1.2 LEVERANTÖRENS EKONOMISKA STÄLLNING

Läs mer

SOKRATES-PROGRAMMET TRANSNATIONELLA SAMARBETSPROJEKT BIDRAGSAVTAL

SOKRATES-PROGRAMMET TRANSNATIONELLA SAMARBETSPROJEKT BIDRAGSAVTAL EUROPEISKA KOMMISSIONEN Generaldirektoratet för utbildning och kultur SOKRATES-PROGRAMMET TRANSNATIONELLA SAMARBETSPROJEKT BIDRAGSAVTAL ALL KORRESPONDENS I SAMBAND MED DETTA AVTAL SKALL SKICKAS TILL FÖLJANDE

Läs mer

Rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler

Rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler Rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 372, 31/12/1985 s. 0031-0033

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2005) 479 SLUTLIG BRYSSEL DEN 15.04.2005 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2005 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNING 01 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC11/2005 OBLIGATORISKA

Läs mer

Ansökan ska vara angiven adress tillhanda senast 2013-11-20 enligt avsnitt 9. För sent inkommen ansökan får ej prövas.

Ansökan ska vara angiven adress tillhanda senast 2013-11-20 enligt avsnitt 9. För sent inkommen ansökan får ej prövas. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik, diarienummer HSN11-119-2013 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.1.2017 COM(2016) 833 final 2016/0417 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av beslut 2013/677/EU om bemyndigande för Luxemburg att tillämpa en åtgärd

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av rådets förordning (EU) nr 43/2014 vad gäller vissa fångstbegränsningar

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av rådets förordning (EU) nr 43/2014 vad gäller vissa fångstbegränsningar EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.6.2014 COM(2014) 378 final 2014/0193 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av rådets förordning (EU) nr 43/2014 vad gäller vissa fångstbegränsningar SV

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Förenta nationernas konvention om öppenhet

Läs mer

Bidrag Ansökningsblankett för föreningar, stiftelser, privata företag och enskilda m.fl.

Bidrag Ansökningsblankett för föreningar, stiftelser, privata företag och enskilda m.fl. Bidrag Ansökningsblankett för föreningar, stiftelser, privata företag och enskilda m.fl. 1. Kontaktuppgifter Organisationsnummer alt. personnummer Postadress Besöksadress Kommun Län Eventuellt faxnummer

Läs mer

NOT Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet för transportörer att lämna uppgifter om passagerare

NOT Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet för transportörer att lämna uppgifter om passagerare EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 23 februari 2004 (26.2) (OR. en) 6620/04 LIMITE FRONT 27 COMIX 119 NOT från: till: Ärende: Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet

Läs mer

3. Leverantörskvalificering samtliga anbudsområden

3. Leverantörskvalificering samtliga anbudsområden Förfrågningsunderlag 2016-04-18 Upphandlande organisation Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Språk- och översättningstjänster Goran Alilovic 96-57-2015 Symbolförklaring: Sista anbudsdag:

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 PRELIMINÄR VERSION 2006/2074(DEC) 9.2.2007 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.10.2016 COM(2016) 644 final 2016/0314 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av beslut 2013/678/EU om bemyndigande för Republiken Italien att fortsätta

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET. RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om makroekonomiskt stöd till Ukraina

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET. RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om makroekonomiskt stöd till Ukraina EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET RÅDET Bryssel den 18 juni 2010 (OR. en) 2009/0162 (COD) PE-CONS 20/10 ECOFIN 296 RELEX 442 COEST 148 NIS 59 CODEC 461 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT

***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Konsoliderat lagstiftningsdokument 13.12.2011 EP-PE_TC2-COD(2009)0035 ***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid andra behandlingen den 13 december 2011 inför antagandet

Läs mer

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01.

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, diarienummer HSNG 2015-00365 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att få ingå

Läs mer

BILAGA V-B RIKTLINJER FÖR INTYG ÖVER METODEN

BILAGA V-B RIKTLINJER FÖR INTYG ÖVER METODEN EFR-BIDRAGSAVTAL BILAGA V-B RIKTLINJER FÖR INTYG ÖVER METODEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING RIKTLINJER FÖR EN OBEROENDE RAPPORT OM DE FAKTISKA RESULTATEN RÖRANDE METODEN FÖR ETT EFR-BIDRAGSAVTAL SOM FINANSIERAS

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 7.6.2014 L 168/55 KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 611/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller programmen för stöd

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.1.2015 C(2015) 361 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015 om ändring av delegerad förordning (EU) nr 241/2014 om komplettering av Europaparlamentets

Läs mer

Meddelande om upphandling försörjningssektorerna. Tjänster

Meddelande om upphandling försörjningssektorerna. Tjänster 1 / 5 Meddelande om upphandling försörjningssektorerna Tjänster direktiv 2014/25/EU Avsnitt I: Upphandlande enhet I.1) Namn och adresser Öresundståg AB 556794-3492 Stortorget 29 211 34 Kontaktperson: Mats

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om lokalt ledd utveckling; SFS 2015:407 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 11 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. Normgivningsbemyndigande 1

Läs mer

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag 1 (5) Villkoren ska tillämpas såvida inte annat följer av beslut, särskilda villkor eller utlysningstext. När det enbart finns en Projektpart gäller inte villkor om projektavtal, överföring av bidrag till

Läs mer

Vinnovas allmänna villkor för bidrag

Vinnovas allmänna villkor för bidrag 1 (6) Villkoren ska tillämpas såvida inte annat följer av beslut, särskilda villkor eller utlysningstext. När det enbart finns en Projektpart gäller inte villkor om projektavtal, överföring av bidrag till

Läs mer

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag - 2015

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag - 2015 1 (5) Villkoren ska tillämpas såvida inte annat följer av beslut, särskilda villkor eller utlysningstext. När det enbart finns en Projektpart gäller inte villkor om projektavtal, överföring av bidrag till

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om stöd till lokala klimatinvesteringar; SFS 2015:517 Utkom från trycket den 7 juli 2015 utfärdad den 25 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. 1 Om det finns

Läs mer