hr&leadership:briefing

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "hr&leadership:briefing"

Transkript

1 InsightgUIdE SERIES hr&leadership:briefing nr# AKTUELLA UTMANINGAR OCH LÖSNINGAR INOM HR OCH LEDARSKAP DELRAPPORT #4: ModERN KoMPETENSUTvECKlINg NYHETER: Konsten att göra en bra lärandevideo En av de tydligaste trenderna inom kompetensutvecklingsområdet just nu är användandet av korta videoklipp för att effektivisera lärandet. Att använda videos i utbildningssammanhang har nämligen visat sig vara mycket användbart. Videos har potential att spara in både tid och pengar. Men, att skapa en bra video är dock inte helt lätt. s.11 Lär dig arbeta med innovationer som de främsta serie-entreprenörerna Dagens ekonomiska klimat har lett till att många organisationer är obenägna att ta risker med oprövade idéer. Händelser på andra sidan jorden kan ha direkt och oväntad effekt på organisationer idag. s.10 Kompetensutveckling som friskvård? Nu finns Nordens första gym för hjärnor i Helsingfors. Inrättningen har startats av Reidar Wasenius som har en bakgrund som brainstormare på Nokia och marknadsföringschef på Samsung. s.11 TEMA: Kompetensutveckling 2.0 handlar allt mer om eget ansvar Historiskt har kompetensutveckling handlat om att centralt planera, genomföra och följa upp utbildningsinsatser kopplade till en fast plan. Utvecklingen går nu mot att individen själv behöver ta ett mer aktivt ansvar för sin egen utveckling. s.12 Digitala spel en väg mot ökat engagemang i organisatoriskt lärande En vanlig bild av spelande är att det främst utövas av tonåriga pojkar bakom fördragna persienner. Det är fel. Genomsnittsåldern är 37 år och 42 procent av de som spelar är kvinnor. s.16 Nyhetsbilaga: hr:sverige Hållbarhet i Atlas Copcos balanserade styrkort sid 1 EU-nytt och arbetsrättsliga nyheter sid 2-3 Sandvik vill förebygga olyckor sid 4 Tävla om anställning på Ernst & Young sid InsightLab,

2 hr&leadership:briefing nr: AKTUEllA TRENdER & ANAlYS Trend #1 Programvara för automatisk referenskontroll Ny teknik håller gradvis på att underlätta livet för personalansvariga. Ett område som delvis håller på att automatiseras är referenstagning. Några av de program som finns på engelska idag är Checkster s Reference Control och Pre-hire 360. Dessa verktyg kan göra rekryteringsprocessen snabbare och effektivare. Praktiskt går det till så att den rekryteringsansvarige matar in den sökandes namn och e-id till systemet som sedan automatiskt skickar ut en cirka 10-minuters standardmall för referensgivare att fylla i online. Personer som inkluderas kan vara tidigare arbetsgivare, chefer och kollegor, personer som den sökande på vanligt sätt lämnar. Dessa onlineverktyg kan spara tid eftersom den rekryterande inte längre behöver jaga referenser på telefon. Många användare rapporterar också att referenstagningen har blivit mer enhetlig och rättvis eftersom alla referensgivare får besvara samma frågor. Källa: Workforce; Kommentar: Det ligger en ständig fråga i botten när teknik ska ersätta det som (erfarna) personer tidigare gjort, nämligen om det blir samma kvalitet. Kan en onlinetjänst ersätta en erfaren person som fångar upp nyanser och ställer rätt följdfrågor? Nej, förmodligen inte. Däremot kan ett onlineverktyg hjälpa till att höja "lägstanivån" och samtidigt frigöra tid som kan användas för att följa upp eventuella frågetecken. Något som är säkert är att vi kommer att få se allt fler verktyg som kompletterar och delvis ersätter delar av arbetet med kompetensförsörjning och utveckling. Trend #2 Förändringstakten riskerar göra allt fler verksamheter otydliga En färsk undersökning utförd av American Management Association bland sina medlemsföretag, visade att nästan 40 procent av de anställda inte hade den blekaste aning om vad som verkligen skedde i deras organisation och att de inte kände till verksamhetens övergripande mål och vision. Detta är naturligtvis alarmerande siffror eftersom forskning visar att de anställdas engagemang och produktivitet till stor del beror på hur delaktiga och välinformerade de känner sig. Endast 8 procent angav att de för det mesta känner sig välinformerade om vad som sker i verksamheten och vart Thomas Nyberg, chefredaktör för HR&Leadership:Briefing, kommenterar i varje nummer några aktuella trender. Var med och grundade Insightlab Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Har bevakat utvecklingen inom HR och ledarskap sedan Författare till en lång rad rapporter inom området. den är på väg. Även om cheferna är mer välinformerade så var det hela 15 procent i denna kategori som upplevde att de inte kände till vad som pågick i verksamheten. Sandi Edwards, Senior VP vid American Management Association, konstaterar att involvering av de anställda gör att de känner sig trygga och mer engagerade. När de anställda är osäkra på vad som sker i organisationen eller vart den är på väg, påverkar det deras prestationer högst påtagligt. Källa: Management-Issues; research/in-the-loop-or-in-the-dark.asp Kommentar: Detta är onekligen en av de tuffaste utmaningarna för ledare och chefer idag att förmedla en tydlig bild av vad organisationen egentligen gör, varför den finns till och vart den är på väg. En delaktig, välinformerad och engagerad arbetsstyrka är dessutom en förutsättning för att skapa rätt handlingar och beslut i vardagen. Problemet är att diskussioner och information om budget, affärsplaner, produkter/tjänster och ekonomiska nyckeltal inte gör jobbet. Det kommer att krävas mer tydlighet kring verksamhetens verkliga bidrag till omvärlden/kunderna/medarbetarna, kring kärnan i kulturen, kring värderingar och inom vilka områden som utvecklingen, kreativitet och innovation ska prioriteras. Trend #3 Evidensbaserad ledarutveckling Googles Projekt Oxygen Project Oxygen är ett initiativ inom Google som går ut på att utveckla ledarskapet och Google som arbetsplats med hjälp av kvantitativ data. Projektet tar sin utgångspunkt i resultaten från enkäter genomförda bland dem som väljer att sluta sin anställning. I datan från dessa undersökningar såg man bland annat de vanligaste orsakerna till varför människor väljer att lämna Google: När de inte känner en tydlig koppling till bolagets uppdrag, eller känsla att deras arbete betyder något InsightLab

3 AKTUEllA TRENdER & ANAlYS hr&leadership:briefing nr: När de inte gillar eller respekterar sina kollegor. De har en dålig chef (den enskilt viktigaste variabeln). Analytikerna konstaterade också de mycket varierande betyg som de anställda gav sina chefer. De märkte också vilken påverkan uppfattningen om chefen hade på den enskildes arbetsresultat och hur man tyckte om sitt jobb. Baserat på de iakttagelser som gjorts av statistiker började Google i nästa steg att utforma sin ledarutveckling kring de faktorer som visat sig påverka retention, nöjdhet och prestationer allra mest. Källa: The New York Times; 679D8B63&pagewanted=all Kommentar: Det finns en vilja hos många idag att basera åtgärder inom personal- och ledarutveckling på fakta och att kunna mäta gjorda insatser. Hela lösningen ligger natutligtvis inte i att låta "HR-analytiker" ta över arbetet, däremot kan de ta fram underlag som gör att de insatser som görs ger ännu bättre effekt. Det intressanta i Googles ledarutveckling är också att den är helt inriktad på att chefer och ledare ska kunna "serva" medarbetarna bättre och inte i första hand på att hjälpa cheferna vidare i sina egna karriärer. Trend #4 Många chefer hämmar (o)avsiktligt innovation och förnyelse Ron Ashkenas, exekutiv partner på Schaffer Consulting och medförfattare till "The GE Work-Out" och "The Boundaryless", är bekymrad över den bristande förmåga till innovation han i sina studier sett hos de flesta företag och organisationer. Han har kommit fram till att det många gånger är cheferna själva som inte vill att deras medarbetare ska förnya. Ron Ashkenas identifierar tre (o)avsiktliga orsaker till varför chefer skickar dubbla budskap kring innovation: Chefer betonar omedelbara resultat, ofta förstärkt av kortsiktiga planer. Innovation kan ta lång tid att ge avkastning, vilket strider mot dessa kortsiktiga krav. Chefer är rädda att innovation kommer att störa nuvarande verksamhet. Innovation kräver experiment i stället för metodisk analys. Många chefer kan vara obekväma med förändringar som inte sker steg-för-steg enligt en fast plan som går att följa och utvärdera. Det är inte lätt att ändra ett företags kultur så att den uppmuntrar och stödjer innovation. Men det är vad som krävs enligt Ron Ashkenas. Källa: Harvard Business Review; Kommentar: Ett klassiskt dilemma: hur mycket ska vi våga förändra och utveckla, utan att riskera vår befintliga verksamhet? Den frågan bör kanske omformuleras till: hur mycket vågar vi satsa på vår nuvarande verksamhet utan att riskera vår långsiktiga överlevnad och framgång? Helt klart är att riskerna med "status quo" gradvis blir högre, i takt med att kunderna förväntar sig enklare, smartare, mer individanpassade, bättre, snabbare och mer kostnadseffektiva lösningar. Lösningarna för att skapa nödvändig förnyelse är många; att låta alla anställda ägna viss tid åt valfria utvecklingsprojekt, att låta vissa lägga all sin tid på utveckling, att skapa särkilda innovationscenters eller att förvärva bolag som redan gjort jobbet. Oavsett vilken väg som väljs behöver synen på utveckling och förnyelse på många håll just utvecklas och förnyas. HR & leadership BRIEFINg E-post: Ansvarig utgivare: Håkan Rilegård Chefredaktör: Thomas Nyberg Redaktion: Jeanette Fagerhall, Jeanette Fors-Andrée, Mats Frick, Cristoffer Harlos, Annika Lagerhorn, Johanna Modigsson och Ylva Munkhammar Beställningar: , Fax Pris: kr exkl. 6% moms Insightlab AB, Kungsgatan 71, Stockholm. Innehållet i HR&Leadership Briefing får ej dupliceras, distribueras eller säljas utan skriftligt tillstånd från Insightlab AB. HR&leadership:Briefing 2012 HR&Leadership:Briefing är Sveriges ledande kunskapskälla inom ledarskap och HR och vänder sig till dig som är personalansvavrig, är chefsutvecklare, vd eller sitter i ledningsgruppen. HR&Leadership:Briefing utges med 8 nummer per år. Varje delrapport består av en nyhetsdel med omvärldsbevakning av de ledande källorna internationellt samt en temabaserad fördjupningsdel kring någon av de största utmaningar chefer och personalansvariga står inför idag. I bilagan HR&Leadership:Sverige får du det senaste inom svensk arbetsrätt och nya svenska initiativ inom personal- och chefsutveckling. om Insightlab Insightlab förser chefer och personalansvariga med lösningar och nyheter kring aktuella utmaningar inom ledarskap och human resources. Övriga produkter från Insight lab Personlig:Effektivitet Nyhetsbrev som utkommer med 8 nummer per år med tips och inspiration kring personlig effektivitet. Insightguide Handböcker för chefer kring aktuella ledarskapsfrågor. Kompetenskortet Seminarieserie med ett urval av de bästa föreläsarna i Sverige InsightLab 3

4 Business Today India Business Week The Economist Entrepreneur International Trendbriefing Fast Company Financial Times Forbes Harvard Business Review HR Magazine HRM Asia Inc. Management Today McKinsey Quarterly New York Times People Management Sloan Management Review Strategy & Business In Repeatability, a new book by Chris Zook Training Journal and James Allen, consultants with Bain & Company discourse simplicity and repeatability Wall Street Journal as the best model to assure long term sucwired cess. The Bain authors share three ways to apply the repeatability model: Workforce Companies that have precise groups of Business Today India customers that they constantly serve with Business Week improved and better offerings Companies that apply the model to new The Economist markets Entrepreneur Companies that apply the same management system to different businesses Fast Company Financial Times Forbes Harvard Business Review HR Magazine HRM Asia Inc. Management Today Kai Peters, chief executive of Ashridge McKinsey Quarterly Business School, reviews Uncommon New York Times Sense, Common Nonsense by Jules Goddard and Tony Eccles. He agrees the People Management Sloan Management Reviewknowledge economy requires new methodology to work, but it s still not being Strategy & Business worked out. Training Journal The authors fundamental belief is that a successful business 'knows something no one Wall Street Journal else in the market knows'. Creative thinking Wired and 'production of new insights' can truly advantage current business scenarios. Some Workforce of the key takeaways from the book are: Business Today India Business Week The Economist 4 Entrepreneur Fast Company Financial Times Forbes HRL Nr 4.indd 4 Harvard Business Review Simplify and repeat the formula for complex business environments They argue that most successful companies share three good qualities a highly distinctive core business, they make great efforts to keep their business model as simple as possible, and they apply it relentlessly to new opportunities. The Bain duo refers to complexity as the silent killer of business and warns undue complexity. To avoid it, they say firms must adopt simplicity with a non-negotiable approach to ensure exact replicas of their model. Source: The Economist Uncommon Sense, Common Nonsense building creative organizations in the knowledge economy Hierarchy is good in stable settings but not when there is a need for creativity; Innovation usually happens at the periphery of the organization; "Conversations in the lavatory" are often more productive than those in the boardroom; Being 'busy' does not generate good ideas Source: Management Today book-review-uncommon-sense/ :30:41

5 INTERNATIoNAl TRENdBRIEFINg Market forces that can cause businesses to survive or shut down Typically, companies evaluate their success through a very standard measurement by measuring their profits. Chuck Templeton, an entrepreneur, advisor, director and investor for several companies, cautions that for a better future, companies need to solve social and environmental challenges, besides a mercenary approach due to rapid changes. He emphasises governments cannot solve them without the leadership of businesses. According to Chuck, the four market forces are: Corporate morality: Increased peer pressure from industries and the need to attract talent will favor values-based businesses. businesses must find ways to turn it into a competitive advantage. Governance/risk: Companies will face increasing government regulations and litigation risks if they overlook societal and environmental growth over profit. Customers: People are slowly realising that resources are limited, and there are bigger challenges to solve, thus they will over time favor companies that contribute to the solution rather than the problem. Source: Fast Company Cost structure/strategy: As the prices of inputs and the cost of waste increases, Impact of mobile technology on education and business Mobile phones have become indispensable - far more than a tool to talk or text, it aids work, learning and research. It has also been identified useful for L&D (learning & development) programmes. Carina Paine Schofield, research fellow and Trudi West, research assistant at Ashridge Business School, conducted a study recently on behalf of UNICON (International University Consortium for Executive Education), titled 'Going mobile in executive education. It explored the impact of mobile technologies on the executive education learning landscape around the world. The report highlights some of the benefits of mobile technology: HRL Nr 4.indd 5 Provide executives with pre- and postcourse support Latest mobile learning applications can facilitate a multimedia-rich education Provides a means for participants to connect with one another after a programme ends It offers easily digestible learning for busy executives Convenient, flexible and relevant learning, since learning can be accessed via mobile devices in many different ways Source: HR Magazine Business Today India Business Week The Economist Entrepreneur Fast Company Financial Times Forbes Harvard Business Review HR Magazine HRM Asia Inc. Management Today McKinsey Quarterly New York Times People Management Sloan Management Review Strategy & Business Training Journal Wall Street Journal Wired Workforce Business Today India Business Week The Economist Entrepreneur Fast Company Financial Times Forbes Harvard Business Review HR Magazine HRM Asia Inc. Management Today McKinsey Quarterly New York Times People Management Sloan Management Review Strategy & Business Training Journal Wall Street Journal Wired Workforce Business Today India Business Week The Economist Entrepreneur 5 Fast Company Financial Times Forbes Harvard Business Review :30:43 HR Magazine

6 Business Today India Business Week The Economist Entrepreneur International Trendbriefing Fast Company Financial Times Forbes Harvard Business Review HR Magazine HRM Asia Inc. Management Today McKinsey Quarterly New York Times Ben Connell, Learning and Development specialist at Google, at the CIPD s HRD People Management conference, said that they have been quite Sloan Management Review economical with their L&D resources, and Strategy & Business never had to buy any external resource unless it was truly indispensable. His response was Training Journal intriguing, since Google is otherwise so genewall Street Journal rous towards its employees. James Brockett, in his recently published article on the People Wired Management website, clarifies that it s cerworkforce tainly not the frugality, but simply the fact that there s no need to buy when they have free Business Today India access to internal tools and resources from Business Week within the organisation. The Economist He described the wide range of resources accessible to Google employees, including Entrepreneur internal training sessions, master-classes Fast Company Financial Times Forbes Harvard Business Review HR Magazine HRM Asia Inc. Employee referrals are a valuable resource when it comes to hiring the right kind of Management Today talent. But for some reason, employees McKinsey Quarterly seem unmotivated to participate in these programmes in spite of reasonable monetary New York Times incentives. People Management Assaf Eisenstein, founder & CEO of Sloan Management Review GoodJob, contends that financial incentives Strategy & Business aren t enough. HR managers need to clearly communicate to employees that their referrals Training Journal really matter and that when they make a sucwall Street Journal cessful referral, their efforts will be duly rewarded. Eisenstein recommends the following Wired tips for making employees enthusiastic about Workforce Business Today India Business Week The Economist 6 Entrepreneur Fast Company Financial Times Forbes HRL Nr 4.indd 6 Harvard Business Review Free learning, the Google way delivered by Google employees, instructional videos on Google products like YouTube, and learning on the loo designed to deliver random lessons behind the doors of lavatory. A key lesson here for most organisations is that the internet can be a major knowledge pool. Also, in the current times when digital information is so widespread with economical audio, video, e-books, people can easily rely on and have instant access to important informative materials, or seek expert knowledge free of cost. Source: People Management How to increase employee participation in referral programmes referral programmes: Give them a challenge: Make the referral program a contest and reward the employee who makes the most successful referrals. Make the reward practical: Monetary or not, make sure the reward is immediate and useful. Be transparent: Make referring employees a part of the hiring process by keeping them updated on the process. Source: Talent Management :30:45

7 INTERNATIoNAl TRENdBRIEFINg "organisations need to invest in health the same way they invest in competence development" Research has demonstrated that employee health contributes significantly to the success and productivity of a company. But recent organisational surveys suggest that companies don t invest as much in employee health as they do in other success-boosting initiatives such as learning and development. A 2012 Gallup poll revealed that poor employee health leads US businesses to lose upwards of $150 billion every year! To tackle this problem, researchers recommend that companies launch comprehensive health programmes, and not just mere medi- cal check-ups. Doing so will be expensive in the short-run but its advantages far outweigh the costs in the long run. Employees work environment must be designed ergonomically for comfort and productivity so that workplace injuries can be prevented. Specific benefits packages for different types of employees, regular vacation days, health screenings and a consistent health programme are vital to make sure employees (and their organisations) stay healthy! Source: HRM Asia Creating an organisational culture of honesty In his latest book, The Wall Street Journal Guide to Management, managing editor (online) of The Wall Street Journal, Alan Murray, emphasises the importance of organisational honesty. The most successful companies, according to Murray, have a culture of transparency and are led by leaders who are adept at facing reality. Leaders need to seek information from as many people as possible, no matter how disconcerting that information. Murray also recommends that leaders must appreciate employees HRL Nr 4.indd 7 who muster the courage to report unpleasant news without putting a soft spin on it. To achieve this culture of honesty, companies need to establish the free flow of information. This does not mean that every employee should be told everything, but that crucial information must reach the right people at the right time. And this is only possible when leaders demand absolute honesty from every employee, no matter what. Source: The Wall Street Journal Business Today India Business Week The Economist Entrepreneur Fast Company Financial Times Forbes Harvard Business Review HR Magazine HRM Asia Inc. Management Today McKinsey Quarterly New York Times People Management Sloan Management Review Strategy & Business Training Journal Wall Street Journal Wired Workforce Business Today India Business Week The Economist Entrepreneur Fast Company Financial Times Forbes Harvard Business Review HR Magazine HRM Asia Inc. Management Today McKinsey Quarterly New York Times People Management Sloan Management Review Strategy & Business Training Journal Wall Street Journal Wired Workforce Business Today India Business Week The Economist Entrepreneur 7 Fast Company Financial Times Forbes Harvard Business Review :30:47 HR Magazine

8 CoMMUNICATIoN: NYHETER OCH TRENDER INOM IT, KOMMUNIKATION & SOCIALA MEDIER TRENdBARoMETERN: Bristfällig kommunikation med generation Y i social media skadligt för talangförsörjningen KAllT den brittiska rekryteringsfirman Hyphen ligger bakom undersökningen som visar att den yngre generationens talanger tenderar att välja bort IT-defensiva arbetsgivare personer deltog i studien varav två tredjedelar uppgav att de i dagsläget helt saknar interaktion med sina arbetsgivare via onlineforum som Facebook, Twitter och LinkedIn. 69 procent av de svarande i generation Y ansåg att ett aktivt deltagande i social media är viktigt för företagets rykte som arbetsgivare. Hälften av de svarande uppgav dessutom att de löpande håller koll på sina arbetsgivares närvaro i de sociala mediekanalerna. KAllT Användandet av social media som affärsstrategi betraktas av allt fler som en nödvändighet. de anställdas nätvanor kan dock riskera att påverka organisationen i negativ riktning. Här listar vi sex potentiella faror förenade med de anställdas aktiviteter i de sociala medierna och hur HR kan tackla problematiken. Uppskjutande av arbetsuppgifter. Sociala forum i stil med Twitter och Facebook kan ta mycket tid i anspråk. Risken är stor att medarbetarnas privata uppdateringar och konversationer stjäl arbetstid, vilket snabbt ger negativa konsekvenser för organisationen. Här gäller det att ha tydliga befattningsbeskrivningar och att sätta upp riktlinjer kring tidsåtgång och användande. Skadat varumärke. Få saker skadar ett varumärke så mycket som smutskastning från de egna anställda. Transparensen i social media har kommit att göra detta till ett relativt vanligt fenomen. Förebygg risken genom att ta hjälp av tydliga policys kring spridning av information. En separat undersökning även denna genomförd av Hyphen visade att över hälften av de 1500 svarande arbetsgivarna ser negativt på de anställdas brukande av social media under arbetstid. Endast 36 procent av de anställda håller med om att social media skulle vara produktivitetshämmande, och generation Y ser snarare sin närvaro i social media som en nödvändighet och viktig aspekt i valet av arbetsgivare. Zain Wadee, vd på Hyphen, sammanfattar situationen för HR Magazine: Vår forskning visar att många organisationer riskerar att gå miste om kontakten med en ny generation anställda som föredrar att kommunicera online med sina arbetsgivare. Företag och organisationer som satsar digitalt och utökar sin kommunikation i social media kommer därför att på sikt stärka sin talangförsörjning och lönsamhet. Källa: businesses-touch-generation-staff-failure-engage-socialmedia-reports-hyphen 6 sociala mediehot mot organisationen Mobbning. Scenarion där anställda i sociala nätforum öppet kritiserar andra anställda skapar oro och ett dåligt arbetsklimat. Sätt upp tydliga spelregler för hur ni får bete er online. Copyright. Att olovligt kopiera textinnehåll och bilder kan vara olagligt. Se till att kommunikationsansvariga medarbetare är medvetna om regler och lagar kring kopiering av material. Hemlig eller känslig information. Risken finns att känslig information eller kunddata sprids via anställda till konkurrerande verksamheter eller utomstående parter. Detta bör regleras i kontrakt och avtal med de anställda. orättvis rekrytering. Rekrytering via sociala medier har sina överlägsna fördelar men kan också bli ensidig och orättvis, då den riskerar att exkludera de mindre tekniskt kunniga personerna eller generationerna detta ofta till fördel för den yngre generationen. Tänk på att inkludera även de mindre teknikkunniga i er rekrytering. Källa: Samla organisationens alla webbuppdateringar i ett och samma nyhetsflöde med Flipboard HETT Med hjälp av appen Flipboard kan du samla alla dina sociala nyhetskällor till ett och samma nyhetsflöde och på så vis ta till dig information på ett snabbare och smidigare sätt. Sök upp och lägg till organisationens Twitterkonto och Facebookuppdateringar och kombinera dessa med annan information du dagligen tar till dig. Bläddra sedan igenom informationen precis som en tidning, och kommentera, gilla eller vidarebefordra inlägg och uppdateringar. Flipboard är gratis och finns tillgänglig för ipad och iphone. Källa: InsightLab

9 BrieFinG 2012 NYHETER OCH TRENDER INOM IT, KOMMUNIKATION & SOCIALA MEDIER BEST CASE: videointranät har dramatiskt förbättrat telejätten Alcatel-lucents internkommunikation I kölvattnet av YouTubes genomslag har nu allt fler organisationer börjat uppmärksamma videouppladdning som ett effektivt kommunikationsmedel inte minst när det gäller effektivisering av internkommunikationen. Alactel-lucent är en av världens största företag när det gäller utveckling av teleutrustning fick företaget upp ögonen för möjligheten att internkommunicera via korta videoinlägg ett koncept som sedan dess visat sig både kreativitetshöjande och kostnadseffektivt. Alactel-Lucent har omkring anställda världen över. Videointranätet ALU TV som 2011 vann pris i internationella tävlingen Intranet Innovation Awards låter de anställda kommunicera med varandra via korta videoklipp på företagets intranät. Med hjälp av ALU TV kan medarbetarna bland annat snabbt och enkelt ladda upp material, ta del av kollegors konversationer, kommentera klipp och bilder, addera undertexter, tagga personer eller ord, lägga in olika kodningar, samt använda en sökmotor och molnfunktion. Att ladda upp en video tar bara några minuter, vilket spar både tid och pengar för de anställda. Att kommunicera via korta videoklipp har nu blivit en del av företagskulturen, och fördelarna är många: Explosionsartad kunskapsspridning Medarbetarna uppmuntras att på intranätet sprida kunskap i form av utbildningsvideos, kundintervjuer, klipp från interna events, möten eller demos. Det är enkelt och går snabbt att både filma, lägga upp och ta del av ett videoklipp, och således har företagets kunskapsspridning fått sig ett rejält uppsving sedan införandet av ALU TV. Ökad delaktighet Något som tidigare begränsades till anställda inom kommunikationsavdelningen är nu öppet för alla vem som helst kan filma, lägga upp och få respons på ett klipp. Att göra filmuppladdningen till en del i de anställdas vardag har visat sig öka medarbetarnas kreativitet och känsla av delaktighet i organisationen. Förbättrad effektivitet Det är enkelt att ladda upp en video på ALU TV med hjälp av en smartphone eller webbkamera kan medarbetarna på under fem minuter sprida information till hela företaget eller till valda projektgrupper. lägre kostnader Tidigare producerades samtliga företagets videointervjuer av externa leverantörer, vilket i sig medförde stora kostnader. Detta är inte längre nödvändigt då produktionen sedan införandet av ALU TV helt har tagits över av medarbetarna själva. Källa:http://www.intranetblog.com/social-intranetcase-study-alcatel-lucent-video-sharing/2012/05/28/ 2012 InsightLab 9

10 hr&leadership:briefing nr: NYHETER Lär dig arbeta med innovationer som de främsta serie-entreprenörerna innovation Dagens ekonomiska klimat har lett till att många organisationer är obenägna att ta risker med oprövade idéer. Händelser på andra sidan jorden kan ha direkt och oväntad effekt på organisationer idag. Hur kan man i denna osäkra miljö framgångsrikt lansera nya projekt? Serieentreprenörer arbetar ofta under förutsättningarna ovan och låter möjligheter växa fram. De försöker skapa framtiden istället för att förutsäga den. De lägger inte ner tid och pengar på att ta fram rapporter och förutsägelser utan lär sig genom att arbeta framåt, något många organisationer skulle må bra av att ta efter. Handling innan analys och lärande istället för utredningar och planering kan vara osäkert och rörigt men det finns några steg man kan följa för att introducera ett serieentreprenörtänkande i din organisation: Använd vad som finns tillgängligt idag. Istället för att leta efter multipla godkännanden, utgå från den budget du har och de anställda du känner använd alla reella kontakter du kan genom att ringa, e-posta eller kontakta ditt och andras nätverk i sociala medier. Håll dig inom en accepterad förlust. Säkerställ att det du riskerar kan du även förlora. Säkra endast det engagemang som du behöver för nästa steg. Istället för att fråga dig själv Hur får jag alla ombord och engagerade för min idé? fråga dig Vad är det minsta engagemang jag behöver för att kunna agera?. Rekrytera bara supporters intialt, individer som delar dina ambitioner. Du kan aldrig tvinga fram innovationer, ifall du försöker kommer sannolikt den första motgången få dem att återvända till sina riktiga jobb. Producera resultat tidigt. Visa på hur redan ett första steg kan göra skillnad på de runt omkring dig och börja bygga utifrån det. Ifall din chef inte samtycker, ta reda på varför och se ifall du håller med. Kontrollera förväntningar. Lova inte för mycket och gör inga stora lanseringsuttalanden. Förklara att du bara tar utforskandesteg för att generera material och information för nästa stegs riktning. Källa: Experience Harvard Business Review, mars InsightLab

11 HR & ledarskap En bilaga till HR&leadership:Briefing # SVERIGE I samarbete med: Nyheter från HR-Sverige Skanskas varumärkeskampanj blev rekryteringskampanj Under april genomförde byggföretaget Skanska en kampanj i TV, dagstidningar, på webben samt i sociala medier. Tanken var från början en ren varumärkeskampanj men det blev samtidigt en rekryteringskampanj. Skanska berättade både vad företaget står för och att man dessutom sökte nya medarbetare. Resultatet blev bland annat att trafiken på hemsidan ökade 3-4 gånger och att företaget fick in ett par hundra nya cv:n. Vi har känt till den kommande ingenjörsbristen, men nu står vi mitt i den. Det är många byggföretag som är med och slåss om arbetskraften, och vissa specialistkompetenser är svåra att få tag i. Dessutom har vi stora pensionsavgångar fram till år 2015 samtidigt som vi har många nya projekt framför oss. Elgiganten förbättrar kundservicen Klagomål från kunder är inte uppmuntrande. På hemelektronikkedjan Elgiganten handlar det om klagomål per vecka. Företaget ser dock till att dra mesta möjliga nytta av klagomålen genom att använda informationen till att förbättra kundservicen. Vi hoppas att våra projekt, vår gröna satsning och möjligheten att jobba globalt ska locka nya duktiga medarbetare, säger Ann Ericsson, ansvarig för Attraktion och Rekrytering på Skanska Sverige. Källa: Skanska rekryterar med hjälp av TV-reklam, Susanne Bengtsson, Byggvärlden, , Hållbarhet i Atlas Copcos balanserade styrkort Balanserade styrkort används i många större organisationer för att komplettera styrningen av företaget med fler perspektiv än det rent finansiella, såsom kundperspektiv och medarbetarperspektiv. För två år sedan införde Atlas Copco miljö- och hållbarhetsprestanda i sina balanserade styrkort. Målet var att underlätta företagets omställning till en hållbarhetsutvecklad produktivitet. Vi är naturligtvis inte perfekta. Men nu jobbar i varje fall alla i koncernen aktivt mot hållbara affärer, säger Karin Holmqvist, vice president Corporate Responsibility på Atlas Copco. I och med att hållbarhet har införts i styrkort och rapportering arbetar numera alla divisioner, och samtliga anställda, med ständiga förbättringar inom hållbarhetsområdet. Källa: Sustainability Day: Så styr Atlas Copco mot hållbarhet, Jon Röhne, Miljöaktuellt, , Kundernas upplevelser kan aldrig vara fel. När vi lyssnar på kundernas klagomål får vi gratis information om hur de egentligen vill bli behandlade, säger Mattias Berggren, servicechef på Elgiganten. Medarbetarna utbildas kontinuerligt i kundbemötande och de har dessutom fått stora befogenheter i kundhanteringen. Vi kapar kostnader genom att göra kunderna nöjda tidigt i ärendekedjan. Alla våra anställda har därför mandat att hitta flexibla lösningar för kunden. Det spelar ingen roll om personen är butikschef eller jobbar extra varannan helg, deras beslut väger lika tungt. Vår metod gör att kunden slipper att bollas fram och tillbaka mellan olika personer som inte vågar ta beslut. Det sparar både tid och pengar, säger Mattias Berggren. Källa: Kundernas klagomål utvecklar företaget, Entreprenör, , se/i_praktiken/kundernas-klagomal-utvecklar-foretaget_ html Tipsa redaktionen! Bedriver din organisation något spännande projekt inom ledarskaps- eller HR-området eller känner du till någon organisation som gör det? Tipsa då gärna Insight Labs redaktion på

12 En bilaga till HR&Leadership:Briefing arbetsrätt: Nyheter & fördjupning Nyheter på arbetsmarknaden Solidariskt entreprenörsansvar vid utstationeringssituationer I ett betänkande uppmanar Riksdagens Arbetsmarknadsutskott regeringen att initiera ett lagförslag om solidariskt entreprenörsansvar vid utstationeringssituationer. Utskottet konstaterar, att det inte sällan uppstår problem kring utbetalningen av lön där den anställde befinner sig i slutet av en lång kedja av olika underentreprenörer. Detta gäller särskilt bland utstationerade arbetstagare som endast tillfälligt utför arbete i Sverige. Idag bär uppdragsgivare inte något ansvar för att anlitade underentreprenörer fullgör sina förpliktelser gentemot sina anställda. I situationer där arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal finns dock regler om vetorätt för det kollektivavtalsanslutna fackförbundet, 38 och 39 MBL. Denna vetorätt ger det berörda fackförbundet en möjlighet att förbjuda arbetsgivaren att lägga ut uppdrag på entreprenad, om det kan befaras att lag eller kollektivavtal kommer att åsidosättas. Vetorätten kan däremot inte göras gällande gentemot arbetsgivare som inte är anslutna till något kollektivavtal. Eftersom utstationerande arbetsgivare i många fall inte har kollektivavtal, finns det idag inte något effektivt medel för att trygga de anställdas rätt till intjänad lön. Genom att tillskriva uppdragsgivaren ett solidariskt ansvar för löneutbetalning, kommer dock enligt betänkandet problemet att kunna förhindras i större utsträckning. Fördjupning: Arbetsgivarens utbildningsansvar Svensk lag ålägger inte en arbetsgivare någon generell skyldighet att utbilda och kompetensutveckla sina arbetstagare. Av Arbetsdomstolens praxis framgår emellertid att en arbetsgivare i princip har en skyldighet att sörja för vidareutbildning och/eller kompetensutveckling av sina anställda. Sådan skyldighet kan även följa av kollektivavtal. Därutöver gäller enligt arbetsmiljölagstiftningen bland annat att arbetsgivaren ska se till att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad som ska iakttas för att undvika risker i arbetet. Det kan därutöver nämnas att en arbetstagare, utöver utbildning i arbetsgivarens regi, har rätt till behövlig ledighet från sin anställning enligt lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning, för att på eget initiativ låta sig utbildas. Kompetensutveckling under pågående anställning Utgångspunkten är att en arbetstagare ska ha det kunnande och den förmåga som anställningen kräver. Arbetsgivaren har dock i vissa situationer skyldighet att medverka till att en arbetstagare besitter eller återfår den yrkeskompetens som krävs. Bristande vidareutbildning eller kompetensutveckling av arbetstagaren kan medföra att arbetsgivaren, under vissa omständigheter, inte bedöms ha saklig grund för uppsägning varken vid uppsägning på grund av arbetsbrist eller på grund av personliga skäl. Så var exempelvis fallet i AD 2011 nr 20, där ett flygbolag sade upp en pilot som i avsaknad av nödvändig grundkompetens hade meddelats flygförbud. Kompetensbristen hade uppkommit efter en längre tids föräldraledighet. Arbetsdomstolen uttalade bland annat, att flygbolaget hade ett medansvar för att piloten efter återkomsten hade placerats på en typutbildning, för vilken hon inte hade fått rätt förberedelser. Hennes misslyckande med typutbildningen innebar inte att hon saknade möjligheter att efter en rimlig utbildningsinsats återfå sin kompetens som pilot. I stället för att säga upp henne borde flygbolaget ha övervägt andra alternativ och åtminstone ha gett henne en möjlighet att på egen hand genomgå ytterligare utbildning. Kravet på tillräckliga kvalifikationer Innan en uppsägning vidtas har arbetsgivaren som huvudregel en skyldighet att överväga om omplacering av arbetstagaren kan ske. För att en arbetstagare i en uppsägningssituation ska ha rätt att bli erbjuden annat arbete hos arbetsgivaren krävs dock, att arbetstagaren besitter tillräckliga kvalifikationer för den aktuella tjänsten. Begreppet tillräckliga kvalifikationer är ett objektivt begrepp och alltså inte något som kan avspegla arbetsgivarens subjektiva uppfattning om lämplighet för en tjänst. Tillräckliga kvalifikationer innebär att arbetstagaren inte behöver ha mer än de allmänna kvalifikationer som normalt ställs på den som skulle söka det aktuella arbetet. Således måste en viss inlärningsperiod accepteras, men arbetsgivaren är inte skyldig att omskola arbetstagaren. Hur lång inlärningsperioden behöver vara bestäms av omständigheterna i det enskilda fallet. Arbetsgivaren är inte heller skyldig att tillhandahålla arbetstagaren längre utbildningar eller utbildning av grundläggande natur. I rättspraxis har t ex avsaknad av körkort ansetts innebära att en arbetstagare inte hade tillräckliga kvalifikationer för en befattning som objektivt sett krävde körkort. Även otillräckliga språkkunskaper i engelska (på en grundläggande nivå) har ansetts innebära att arbetstagare inte haft tillräckliga kvalifikationer för omplacering till en befattning som till avsevärd del skulle innebära arbete utomlands med engelska som arbetsspråk. Att tänka på Har arbetsgivaren brustit i sin skyldighet att vidareutbilda en arbetstagare kan detta få betydelse vid bedömningen av om arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för en annan tjänst i bolaget eller om saklig grund för uppsägning föreligger. Omfattningen av arbetsgivarens skyldighet att kompetensutveckla och vidareutbilda sina anställda varierar dock bland annat beroende på arbetsgivarens storlek och finansiella ställning, arbetstagarens position samt omständigheterna i det enskilda fallet. Det är arbetsgivaren som har bevisbördan för att arbetstagaren saknar tillräckliga kvalifikationer för ett visst arbete. Erbjuden och/eller tillhandahållen utbildning bör därför alltid dokumenteras skriftligt. 2 # InsightLab

13 arbetsrätt: Nyheter & fördjupning En bilaga till HR&Leadership:Briefing Rättsfall från Arbetsdomstolen AD 2012 nr 26 Lämnades tillräcklig information inför facklig förhandling? Rättsfallet rörde om Volvo Powertrain AB brutit mot förhandlingsskyldigheten enligt 11 och 38 MBL i samband med inhyrning av personal. Förhandlingar mellan bolaget och IF Metall hade hållits, men IF Metall menade att bolaget inte lämnat tillräckligt utförlig information i samband med förhandlingen. Bolaget hade vid förhandlingarna lämnat information om dels det maximala antalet inhyrda per funktion och, dels antalet inhyrda i hela verksamheten som man avsåg att anlita under nästkommande kvartal. Informationen innehöll även uppgift om vilka bemanningsföretag som man avsåg att anlita. IF Metall menade att information inte var tillräcklig utan hävdade att uppgift skulle ha lämnats om det exakta antalet personer som skulle hyras in, kontraktsperioden för var och en, vilka arbetsuppgifter varje inhyrd skulle ha och vilken erfarenhet och utbildning varje inhyrd hade. Bolaget bestred att man haft tillgång till så specifika uppgifter vid förhandlingen. Arbetsdomstolen ansåg, att det inte var visat att bolaget vid förhandlingarna haft tillgång till de uppgifter som IF Metall hade begärt. Inte heller kunde det krävas att bolaget skulle ha presenterat information på en sådan detaljnivå som efterfrågats. Ett sådant krav skulle i praktiken riskera att hindra bolaget från att använda sig av inhyrd personal. Enligt Arbetsdomstolen var den information som lämnats tillräcklig, varför bolaget ansågs ha uppfyllt förhandlingsskyldigheten. Vinges kommentar: Domen tydliggör att kravet på information inför en facklig förhandling måste anpassas till den aktuella situationen. Det kan inte krävas sådan detaljinformation att arbetsgivaren riskerar att inte kunna utnyttja inhyrd personal på det sätt man tänkt. AD 2012 nr 30 Bunden av egen uppsägning? En arbetstagare hade efter ett meningsutbyte med arbetsgivaren sagt upp sig från sin anställning. Arbetstagaren förklarade nästa arbetsdag, att hon ville återta uppsägningen. Arbetsgivaren godtog inte detta. Arbetstagaren vände sig då till Arbetsdomstolen för att få uppsägningen ogiltigförklarad. Arbetsdomstolen konstaterade, att huvudregeln är att en uppsägning av ett anställningsavtal är en rättshandling som i princip blir omedelbart bindande. En arbetstagare kan därför som regel inte återta sin egen uppsägning när denna en gång är gjord. Undantag från huvudregeln kan dock göras bl.a. om det finns omständigheter som visar att uppsägningen inte var allvarligt menad och att motparten insett eller bort inse detta. I praxis har som exempel på sådana situationer angetts bland annat att en arbetstagare sagt upp sig i hastigt mod under ett upprört meningsutbyte, men efter kort tid återtar sin uppsägning. Det kan också vara av betydelse om arbetstagaren är ung och oerfaren vid arbetslivet. I den aktuella situationen ansåg Arbetsdomstolen, att det var klart att arbetstagaren inte tidigare haft någon tanke på att säga upp sig samt att det inte heller rått något tvivel om att uppsägningen gjorts i hastigt mod, därför att hon var upprörd, vilket arbetsgivaren borde insett. Arbetstagaren kunde därför återta uppsägningen under förutsättning, att detta gjordes inom en kortare tidsrymd. Det ansågs tillräckligt att återtagandet gjordes på måndagen då meningsutbytet skett på fredagen. Uppsägningen ogiltigförklarades därför. Vinges kommentar: Om en arbetstagare återtar en egen uppsägning kan arbetsgivaren behöva acceptera detta, om situationen är sådan att det finns anledning att betvivla att uppsägningen är allvarligt menad och arbetstagaren tämligen omgående meddelar arbetsgivaren sin inställning. Nyheter på arbetsmarknaden Förstärkt skydd mot åldersdiskriminering I en lagrådsremiss från arbetsmarknadsdepartementet föreslås ett utvidgat skydd mot åldersdiskriminering. Skyddet föreslås utvidgat till områden som i dag inte omfattas av sådant skydd. Målet är att göra skyddet för diskriminering mer lika oberoende av diskrimineringsgrund, det vill säga att skyddet för att bli diskriminerad på grund av ålder ska vara lika starkt som skyddet att bli diskriminerad på grund av exempelvis kön, etnisk tillhörighet och sexuell läggning. I den föreslagna lagtexten framgår att förbud mot diskriminering som har samband med ålder inte hindrar tillämpning av bestämmelser i lag som föreskriver viss ålder, eller annan särbehandling på grund av ålder, om särbehandlingen har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. Regeringen förutspår i lagrådsremissen att den föreslagna lagförändringen inte kommer att innebära några stora förändringar för arbetsgivare. I stället är det ett led i regeringens så kallade förenklingsarbete. Samarbetspartner Vinge är en av Nordens största advokatbyråer med omkring 450 anställda, varav ca 300 jurister. Verksamheten är inriktad på affärsjuridik och uppdragen är till stor del internationella. Vinge ingår i Lex Mundi, ett globalt nätverk för oberoende advokatbyråer. # InsightLab 3

14 Nyheter från HR&LEADERSHIP:BRIEFING Sandviks system för att förebygga olyckor Att reda ut olyckor är en viktig del i arbetsmiljöarbetet. På Sandvik försöker man tänka ett steg längre. Genom att reda ut mindre allvarliga incidenter är målet att eliminera potentiella risker innan en olycka sker. Sandvik använder sig bland annat av MIA, ett webbaserat system för stål- och metallindustrin som visar vilka olyckor som är vanliga i branschen. Systemet kompletteras med Sandviks egen rapportering av tillbud. Nyckeltal används också för att jämföra internt och med externa företag. Har du nyckeltal som du tittar på varje månad, på samma sätt som du ser på produktivitet och lönsamhet, så blir det I samband med OS i London har bygg-företaget NCC dragit igång NCC-spelen som en del i företagets hälsosatsningar. Visserligen visar NCC:s egna undersökningar att medarbetarnas hälsa är god, men samtidigt påverkas personalen av samma negativa hälsotrend som samhället i övrigt, med ökad vikt och sämre kondition. NCC-spelen är en stegtävling där företagets medarbetare har tävlat i lag om 8-10 personer. Var och en har haft till uppgift att hålla ett snitt på minst steg per dag för att klara sträckan från Brands Hatch i London till målgången på Olympic Stadium den 21 maj. Ökad kondition är värt mycket ur ett något självklart, säger Ida Lindh som arbetar med Environment, Health and Safety Management på Sandvik Machining Solutions. I sista hand använder Sandvik skriftliga rutiner, men det är något man försöker undvika. Enligt Ida Lindh ska arbetsmoment i en maskin eller i en arbetsgrupp vara så ofarliga och självinstruerande som möjligt. Källa: Koll på tillbuden ökar säkerheten, Arbetsliv/ Prevent, , Arbetsliv/Artikelserie/Lar-av-olyckorna/Koll-pa-tillbudenokar-sakerheten/ NCC tar steget till bättre kondition hälsoperspektiv, men även individuellt och företagsekonomiskt. Dålig ork kan ge procent lägre prestation på jobbet, samtidigt som man är slutkörd när man kommer hem. Så insatser som NCC-spelen kan få stor effekt, säger Karin Johansson på NCC:s företagshälsovård Feelgood Företagshälsa. Källor: NCC stegar upp hälsan, , duochjobbet.se/halsa/ncc-stegar-upp-halsan/ NCC smygstartar OS för att bryta ohälsotrend, Mynewsdesk, , com/se/pressroom/ncc/pressrelease/view/ncc-smygstartar-os-foer-att-bryta-ohaelsotrend Ernst & Young's tävling med anställning som förstapris Revisionsföretaget Ernst & Young har nyligen genomfört en annorlunda rekrytering. I tävlingen Young Tax Professional of the Year fick juridikstudenter tävla om en anställning på företaget. Vinnaren blev Lotta Nauclér Almström, en 25-årig student från Uppsala universitet. Finalisterna valdes ut baserat på cv, ansökan och personligt brev. Själva tävlingen gick sedan ut på att i grupp lösa ett skatterättsligt case. Rekryteringsläget idag gör att man som företag måste ta till nya metoder för att hitta de bästa medarbetarna. I tävlingen bedömdes studenterna förutom på sina rent skattetekniska kunskaper även på förmåga att arbeta i lag och att hantera stressiga och oförutsebara situationer, egenskaper vi letar efter hos våra medarbetare, säger Magnus Pantzar, partner på Ernst & Young. Källa: Student vann en anställning hos Ernst & Young, Ernst & Young, , Pressmeddelande Student-vannen-anstallning-hos-Ernst---Young Exformatics minskar stressen med mailförbud Vi blev inspirerade av ett franskt företag som gjort samma sak. Vi får ju alla en miljon cc-mejl som är ganska ointressanta och som stjäl tid. Vi spenderar för mycket tid på att läsa, tänka över och besvara e-post som ofta hade avklarats mycket fortare och effektivare öga mot öga. Det säger Joachim Hansson, försäljningsoch marknadschef på Exformatics, ett IT-företag i Malmö som under en månads tid förbjöd all e-post till förmån för andra kommunikationslösningar. Istället för e-post använde medarbetarna en funktion som liknar statusuppdateringar i sociala nätverk. Resultatet blev att våra medarbetare kände sig mindre stressade och lättare hittade den information de sökte. Det här skapade en bättre kvalitet eftersom man kunde lägga tid på det som är viktigt utan att bli avbruten, säger Joachim Hansson. Källa: Mejlförbud minskade stressen, Kollega, , 4 # InsightLab

hr&leadership:briefing

hr&leadership:briefing InsightgUIdE SERIES hr&leadership:briefing nr#5 2012 aktuella utmaningar och lösningar InoM HR och ledarskap DELRAPPORT #5: ATT leda och MoTIVERA den YNgRE generationen NYHETER: gallup: därför är många

Läs mer

hr&leadership:briefing

hr&leadership:briefing Insightguide Series hr&leadership:briefing AKTUELLA UTMANINGAR OCH LÖSNINGAR INOM hr OCH LEDARSKAP NR#6 2013 Aktuella Trender & Analys s. 2 International Briefing Svenska framgångsexempel s. 4 s. 12 lärande

Läs mer

hr&leadership:briefing

hr&leadership:briefing InsightgUIDE SERIES hr&leadership:briefing AKtueLLA utmaningar OCh LöSNINGAr INOM hr OCh LedArSKAP nr#1 2013 AKTUELLA TRENDER INTERNATIONAL s.2 BRIEFING s.4 SVENSKA FRAMGÅNGS- EXEMPEL s.12 SOCIALA MEDIER

Läs mer

HR&LEADERSHIP:BRIEFING

HR&LEADERSHIP:BRIEFING InsightgUIdE SERIES HR&LEADERSHIP:BRIEFING NR#1 2012 AKTUELLA UTMANINGAR OCH LÖSNINGAR INOM HR OCH LEDARSKAP DELRAPPORT #1: NYA FÖRUTSäTTNINgAR FÖR FRAMgåNgSRIKA TEAM NYHETER: 6 nycklar för att utveckla

Läs mer

hr&leadership:briefing

hr&leadership:briefing InsightgUIdE SERIES hr&leadership:briefing aktuella utmaningar och lösningar Inom hr och ledarskap nr#4 2013 AKTUEllA TRENdER & ANAlYS s. 2 INTERNATIoNAl BRIEFINg SVENSKA FRAMgÅNgS- ExEMPEl s. 4 s. 12

Läs mer

hr&leadership:briefing

hr&leadership:briefing Insightguide Series hr&leadership:briefing AKTUELLA UTMANINGAR OCH LÖSNINGAR INOM hr OCH LEDARSKAP NR#7 2013 Aktuella Trender & Analys s. 2 International Briefing Svenska framgångsexempel s. 4 s. 12 Rekrytera

Läs mer

hr&leadership:briefing

hr&leadership:briefing Insightguide Series hr&leadership:briefing AKTUELLA UTMANINGAR OCH LÖSNINGAR INOM hr OCH LEDARSKAP NR#2 2013 Aktuella Trender & Analys s. 2 Internationell Briefing Svenska framgångsexempel s. 4 s. 12 Sociala

Läs mer

HR&LEADERSHIP:BRIEFING

HR&LEADERSHIP:BRIEFING InsightGUIDE SERIES HR&LEADERSHIP:BRIEFING AKTUELLA UTMANINGAR OCH LÖSNINGAR INOM HR OCH LEDARSKAP NR#6 2014 AKTUELLA TRENDER & ANALYS INTERNATIONAL BRIEFING S. 4 SVENSKA FRAMGÅNGS- EXEMPEL S. 2 S. 12

Läs mer

HR&LEADERSHIP BRIEFING

HR&LEADERSHIP BRIEFING NR#2 2015 HR&LEADERSHIP BRIEFING FAKTA, TRENDER OCH VERKTYG FÖR ATT SKAPA ATTRAKTIVA ARBETSPLATSER AKTUELLA TRENDER & ANALYS INTERNATIONAL BRIEFING S. 6 SVENSKA FRAMGÅNGS- EXEMPEL S. 2 S. 10 TREND & ANALYS

Läs mer

hr&leadership:briefing

hr&leadership:briefing Insightguide Series hr&leadership:briefing AKTUELLA UTMANINGAR OCH LÖSNINGAR INOM hr OCH LEDARSKAP NR#3 2013 Aktuella Trender & Analys s. 2 International Briefing Svenska framgångsexempel s. 4 s. 12 Sociala

Läs mer

HR&LEADERSHIP BRIEFING

HR&LEADERSHIP BRIEFING NR#7 2014 HR&LEADERSHIP BRIEFING FAKTA, TRENDER OCH VERKTYG FÖR ATT SKAPA ATTRAKTIVA ARBETSPLATSER AKTUELLA TRENDER & ANALYS S. 2 INTERNATIONAL BRIEFING S. 4 TREND & ANALYS Individuella utvecklingsplaner

Läs mer

Så skapas Framgångsrika Friska Företag En verksamhetsrapport från IVA-projektet 3F

Så skapas Framgångsrika Friska Företag En verksamhetsrapport från IVA-projektet 3F Så skapas Framgångsrika Friska Företag En verksamhetsrapport från IVA-projektet 3F 2 Innehåll Slutsatser från Framgångsrika Friska Företag 6 Conclusions from the project 8 Företagskultur som konkurrensfaktor

Läs mer

EXAMENSARBETE. Det är stor skillnad på vad man faktiskt kan och vad det står att man kan. Om rationaliseringssystem inom HR-arbete

EXAMENSARBETE. Det är stor skillnad på vad man faktiskt kan och vad det står att man kan. Om rationaliseringssystem inom HR-arbete EXAMENSARBETE Det är stor skillnad på vad man faktiskt kan och vad det står att man kan Om rationaliseringssystem inom HR-arbete Staffan Svensson 2013 Filosofie kandidatexamen Sociologi Luleå tekniska

Läs mer

Talent Management Företagens väg till framgång?

Talent Management Företagens väg till framgång? Talent Management Företagens väg till framgång? Författare: Emma Lindqvist & Erika Olofsson Handledare: Karl-Johan Bonnedahl Student Handelshögskolan Vårterminen 2012 Examensarbete, 30 hp TACK TILL Vår

Läs mer

Sociala Medier som marknadsföring

Sociala Medier som marknadsföring Sociala Medier som marknadsföring Från ett organisationsperspektiv Social Media as a marketing tool From an organizational perspective JOHAN LUNDIN jl841215@gmail.com FREDRIK LUNDQVIST fredrik.lundqvist@gmail.com

Läs mer

Sociala medier strategier, möjligheter och risker

Sociala medier strategier, möjligheter och risker Sociala medier strategier, möjligheter och risker Social media strategies, opportunities and risks TOBIAS PRODAN Kandidatuppsats i Informatik Rapport nr. 2012:009 ISSN: 1651-4769 Göteborgs universitet

Läs mer

Sociala medier som en del av employer branding utveckling av kommunikationslösningar för Stora Enso AB BJÖRN HAGLUND

Sociala medier som en del av employer branding utveckling av kommunikationslösningar för Stora Enso AB BJÖRN HAGLUND Sociala medier som en del av employer branding utveckling av kommunikationslösningar för Stora Enso AB BJÖRN HAGLUND Examensarbete Stockholm, Sverige 2010 Sociala medier som en del av employer branding

Läs mer

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården rapport 6339 maj 2010 Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet

Läs mer

TALANGMARKNADEN 2014

TALANGMARKNADEN 2014 KOMPETENSFÖRSÖRJNING NYA SPELREGLER PÅ TALANGMARKNADEN 2014 Din guide till de nya verktygen, drivkrafterna och strategierna i modern kompetensförsörjning. TRENDRAPPORT 2014 Innehåll Insightlabstudie: De

Läs mer

Från idé till succé Affärsplanens roll i utvecklingen av ett företag

Från idé till succé Affärsplanens roll i utvecklingen av ett företag Från idé till succé Affärsplanens roll i utvecklingen av ett företag The road to success with or without a business plan Janis Cakste, Josefine Dracke och Ariam Kelemeworki Examensarbete 15 hp Grundnivå

Läs mer

av tina arwidson Hurra, jag fick över 500 svar på platsannonsen! Du har inte förstått nå t, gå tillbaka till start!

av tina arwidson Hurra, jag fick över 500 svar på platsannonsen! Du har inte förstått nå t, gå tillbaka till start! Högt spel på kompetensmarknaden Mycket har skrivits om hur allt färre arbetstagare och allt fler i pension kommer att innebära väldiga belastningar på offentlig sektor, men mycket lite har skrivits om

Läs mer

Arbetsmiljöarbete för uthyrd personal i bemanningsföretag

Arbetsmiljöarbete för uthyrd personal i bemanningsföretag Arbetsmiljöarbete för uthyrd personal i bemanningsföretag Lena Birgersdotter Lisa Schmidt Annika Karlsson B 1505 Stockholm, december 2002 Organisation/Organization IVL Svenska Miljöinstitutet AB IVL Swedish

Läs mer

Landskapsingenjör som chef

Landskapsingenjör som chef Självständigt arbete vid LTJ fakulteten Affärsledarskap påbyggnadsprogram till kandidatexamen inom Landskapsingenjörsprogrammet 15 hp Landskapsingenjör som chef En kvalitativ studie om chefskap Landscape

Läs mer

Serviceorienterade IT-lösningar vid rekrytering till eftergymnasial utbildning

Serviceorienterade IT-lösningar vid rekrytering till eftergymnasial utbildning Serviceorienterade IT-lösningar vid rekrytering till eftergymnasial utbildning En behovsanalys för värdeskapande lösningar MARTINA KETTNER Examensarbete Stockholm, Sverige 2012 Serviceorienterade IT-lösningar

Läs mer

Tidsuppföljning i tiden

Tidsuppföljning i tiden Tidsuppföljning i tiden En studie i hur företag gör planering och uppföljning av tid inom entreprenadbranschen Niklas Frisell & Erika Svensson Självständigt arbete 15 hp Grundnivå, G2E Affärsledarskap-

Läs mer

Entreprenörers ledarskap - En kvalitativ studie av hur entreprenörer kan utveckla sitt ledarskap

Entreprenörers ledarskap - En kvalitativ studie av hur entreprenörer kan utveckla sitt ledarskap Entreprenörers ledarskap - En kvalitativ studie av hur entreprenörer kan utveckla sitt ledarskap Entrepreneurs and their leadership - A qualitative study of how entrepreneurs can develop their leadership

Läs mer

Ny som chef/ledare -

Ny som chef/ledare - Tatyana Dokukina Homayla Xidir Ny som chef/ledare - En studie om effekter av ledarutvecklingsprogram New as Manager/Leader - A Study on the Impact of Leadership Programs Företagsekonomi C-uppsats Termin:

Läs mer

Konflikthanteringssystem

Konflikthanteringssystem GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för arbetsvetenskap Konflikthanteringssystem kan det vara effektivt i ett svenskt företag? Lennart Nordin Konfliktlösning 60 p Juni 2004 Handledare: Thomas Jordan Sammanfattning

Läs mer

Examensarbete. i ämnet företagsekonomi. Varför hyra personal? En kvalitativ studie om fördelar och. nackdelar med att hyra personal.

Examensarbete. i ämnet företagsekonomi. Varför hyra personal? En kvalitativ studie om fördelar och. nackdelar med att hyra personal. Institutionen för ekonomi Titel: Varför hyra personal? En kvalitativ studie om fördelar och nackdelar med att hyra personal. Författare: Emanuel Dogan Patrick Schüllerquist Kurspoäng: Kursnivå: 15 högskolepoäng

Läs mer

HUR MÄTS KVALITETEN PÅ EN

HUR MÄTS KVALITETEN PÅ EN HUR MÄTS KVALITETEN PÅ EN CHEFSUTBILDNING? Kandidatuppsats i Företagsekonomi Sebahat Ismaili Mikaela Sterner VT2011: KF22 I Svensk titel: Hur mäts kvaliteten på en chefsutbildning? Engelsk titel: How to

Läs mer