Upphandlingen avser grusmaterial och eventuella transporter av grus till kommunens upplag. Anbud har inkommit från en (1) anbudsgivare.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upphandlingen avser grusmaterial och eventuella transporter av grus till kommunens upplag. Anbud har inkommit från en (1) anbudsgivare."

Transkript

1 (69) Plats och tid ande Kommunhuset, Rådrummet, Tierps köping, kl Bengt-Olov Eriksson (S) ordförande Pia Wårdsäter (S) Anette Pettersson (S) Anna Ahlin (C) Daniel Blomstedt (M) Övriga närvarande Roger Himmelsköld, upphandlingschef Conny Rönnholm, ekonomichef 44 Per Nordenstam, kommunchef Ewa Dannberg, sekreterare Utses att justera Pia Wårdsäter Underskrifter Paragrafer Sekreterare Ewa Dannberg Vidimerande Per Nordenstam Ordförande Bengt-Olov Eriksson Justerande Pia Wårdsäter BEVIS OM ANSLAG Justering av kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Organ Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp Paragrafer Underskrift Utdragsbestyrkande

2 Upphandling grusmaterial, ref nr 2010/55 Arbetsutskottet beslutar med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning punkt A006 att anta anbudet lämnat av Sand och grus AB Jehander, org nr Upphandlingsenheten har den 23 maj 2011 överlämnat utvärderingsrapport avseende upphandling av grusmaterial. Upphandlingen avser grusmaterial och eventuella transporter av grus till kommunens upplag. Avtalsperioden är från och med avtalets tecknande till 31 maj 2013 med möjlighet till förlängning i upp till två år. Anbud har inkommit från en (1) anbudsgivare. Resultat av utvärderingen framgår av anbudssammanställning daterad 23 maj Delges Upphandlingsenheten

3 Redovisning av aktuella upphandlingsärenden Arbetsutskottet beslutar att lägga redovisningen till handlingarna. Upphandlingschef Roger Himmelsköld redovisade på dagens sammanträde följande aktuella upphandlingsärenden Upphandlingsärenden - Au-beslut Till dagens sammanträde fanns det inga aktuella upphandlingar som ska tas i arbetsutskottet Övriga Upphandlingsenhetens ärenden - Busstransporter, exempelvis skolresor - Guldsmycken (Förtjänsttecken) - Kvalificerad neurologisk rehabilitering för målgruppen med förvärvade hjärnskador i vuxen ålder - AV-lånemedel - LSS-boenden, komplettering till vår egen verksamhet som görs tillsammans med Uppsala och Heby kommuner

4 Budgetprognos maj 2011 Arbetsutskottet beslutar att uppdra till produktionsledningen att en lägesrapport ska tas fram av de uppdrag som gavs i kommunstyrelsen 110/2011 samt att lägesrapporten ska lämnas i samband med kommunstyrelsens sammanträde 6 september Kommunstyrelsen har 110/2011 behandlat ärendet. Ekonomienheten har den 16 juni 2011 överlämnat sammanställning prognostiserat utfall maj Rapporten föredras av ekonomichef Conny Rönnholm. Delges T.f. kommunchef Produktionsledningen

5 Dnr Ks Yttrande över byggnadsåtgärder avseende ny kraftstation, Untra kraftverk Arbetsutskottet beslutar med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning punkt A005 att kommunen är positiv till den föreslagna ändrade byggperioden då allt vatten släpps genom Båtforsområdet samt att i övrigt står kommunen fast vid tidigare inlämnade synpunkter. Miljödepartementet har den 20 maj 2011 berett Tierps kommun tillfälle att senast den 20 juni 2011 yttra sig i ärendet. Kommunekologen har den 13 juni 2011 meddelat att kommunen är positiva till den föreslagna ändrade byggperioden då allt vatten släpps genom Båtforsområdet. I övrigt står kommunen fast vid tidigare inlämnade synpunkter. Delges Miljödepartementet

6 Val av en (1) ledamot till Beredningen Bilden av Tierp Arbetsutskottet beslutar att till ledamot i tillfällig beredning med uppdrag att bereda frågan Bilden av Tierp utse nedanstående person Jennie Claesson Ullfors-Bro Tierp Kommunfullmäktige har 76/2011 uppdragit åt kommunstyrelsens arbetsutskott att utse en ledamot till Beredningen Bilden av Tierp. Delges Jennie Claesson Troman Personalenheten Chef för processtöd

7 Dnr Ks Yttrande över ansökan om lokal trafikföreskrift på del av väg 600 och del av väg 292 Länsstyrelsen Arbetsutskottet beslutar med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning punkt A002 att tillstyrka sänkning av hastigheten från 90 km/h till 70 km/h samt att kommunen föreslår att Trafikverket utreder förutsättningarna för variabel hastighetsbegränsning (digital skyltning) för sträckan där 50 km/tim föreslås vid större evenemang. Kommunen har remiss inkommen den 9 juni 2011 fått möjlighet att yttra sig över ansökan om förändringar i lokala trafikföreskrifter avseende del av väg 600 och del av väg 292. Av ansökan framgår att hastigheten sänks till 70 km/h och i höjd med avtagsvägen till grustaget sänker ytterligare till 50 km/h något hundratal meter tills efter korsningen. Således likadant, fast i motsatt riktning på länsväg 292 södergående från Söderfors mot Tierp samt häva stopp-plikten på länsväg 600 till väjningsplikt och sänka hastigheten på samma vis till 70 km/h och därefter till 50 km/h i båda riktningarna. Delges Länsstyrelsen Trafikverket

8 Meddelanden Arbetsutskottet beslutar att lägga meddelandena till handlingarna. Ks Syst Länsstyrelsens förvaltningsenhet har i beslut den 2 maj 2011 gett Länsstyrelsens naturmiljöenhet tillstånd att under maj-augusti bruka en kamera för övervakning av en koloni av skräntärnor på Stenarna i Björns skärgård. Syftet är att säkerställa skräntärnans fortsatta häckningsmöjligheter på Stenarna. Tillståndet innefattar rätt att behandla och bevara bilder som tas upp av övervakningskameran. Tillståndet gäller till och med år Ks Syst Länsstyrelsen har i beslut den 3 maj 2011 gett Films MK tillstånd till motortävlingen First stop sprinten den 28 maj Ks Syst Länsstyrelsen har i beslut den 3 maj 2011 beslutat att Zetterbergs Maskintjänst anmälan om transport av farligt avfall som uppkommit i egen verksamhet har registrerats. Anmälan ska göras vart femte år så länge transporterna utförs. Ks Syst Bergsstaten har i beslut den 9 maj 2011 beslutat medge att Kjell Wallin, Ljusdal och Lars Wallberg, Ljusdal får överlåta undersökningstillstånd till K Wallin Konsult i Ljusdal AB och Branta AB. Medgivandet strider inte mot bestämmelsen i 6 kap 1 minerallagen. Ks Syst 2011/221 Fiskeriverket upphör 30 juni De uppgifter som myndigheten har haft kommer att flyttas dels till Jordbruksverket och dels till en helt ny myndighet, Havs- och Vattenmyndigheten som startar i 1 juli Ks Syst Länsstyrelsen har i beslut den 11 maj 2011 lämnat Strömsbergs IF tillstånd till ingrepp inom och i anslutning till fast fornlämning RAÄ 70:1 på fastigheten Tolfta- Norrby 1:3. Tillståndet avser nedläggning av kabel till elljusspår. forts.

9 forts. Ks Syst Trafikkontoret, Stockholm stad har den 20 maj 2011 överlämnat, Stockholm staden för alla. En dokumentation så att de som arbetar med tillgänglighetsfrågor ska få inspiration och möjlighet att ta del av trafikkontorets erfarenheter. Ks Syst Länsstyrelsen har den 17 maj 2011 godkänt den nu aktuella prövotidsredovisningen och avslutar prövotiden vad gäller luftstötvåg samt fastställer slutliga villkor för luftstötvåg från den bergtäkt som nuvarande verksamhetsutövare Svevia AB bedriver på fastigheterna Öster-Ekeby 3:2, 3:3, 4:3 m.fl. i Månkarbo bergtäkt. Verksamheten klassas numera med verksamhetskod täkt för annat än markinnehavarens husbehov av berg, naturgrus eller andra jordarter, prövningsnivån är B, vilket innebär tillståndsplikt med prövning av Länsstyrelsen. Ks Syst Länsstyrelsen har i beslut den 18 maj 2011 lämnat tillstånd till intrång i anslutning till rubricerade fornlämningar RAÄ 108:1, 199:1, 198:1 och 198:2 på fastigheten Åkra 2:3 för stubbskörd. Dock är stubbrytning/stubbskörd inom fornlämning eller fornlämnings skyddszon inte tillåtet. Ks Syst Marma Fastighetsägarförening, Älvkarleö IF och Mehedeby Fastighetsägarförening har den 31 maj 2011 skrivit till Landstinget i Uppsala län och Upplands Lokaltrafik om att Upptåget behöver fler turer. Kopian av skrivelsen har överlämnats till Tierps och Älvkarleby kommuner. Ks Länsstyrelsens beslut den 2 maj 2011 om att Nedre Dalälvens Utvecklings AB har anmält användningen av Vectobac G under år 2011 i enlighet med Kemikalieinspektionens produktgodkännande. Anmälan föranleder för närvarande ingen åtgärd från Länsstyrelsens sida. Ks Länsstyrelsen har i meddelande översänt ansvarsutredningar avseende bedömning av ansvaret enligt miljöbalken för fortsatta utredningar av föroreningarna vid Strömsbergs och Västlands bruk. För båda bruken gör GBH Miljörätt bedömningen att det inte finns någon ansvarig verksamhetsutövare eller fastighetsägare att rikta krav mot eftersom den misstänkt förorenande verksamheten inte har pågått efter den 30 juni Länsstyrelsen har därmed ansökt om statliga bidragsmedel hos Naturvårdsverket för fortsatta undersökningar motsvarande förstudie samt fördjupade undersökningar för ett delområde i Strömsbergs bruk, kolhuset. forts.

10 forts. Ks Dnr Länsstyrelsen har i beslut den 31 maj 2011 beviljat Tierps kommun ett statsbidrag på 80 tkr. Bidraget utgår med 50% av den godkända kostnaden. Bidraget avser arbetet med omprövning av vattendom i Tämnarån. Ks Dnr Länsstyrelsen har i beslut den 1 juni 2011 beviljat Tierps kommun bidrag till lokala naturvårdsprojektet med 50% av kostnaden dock högst kronor till det lokala naturvårdsprojektet Naturskola i Tierps kommun. Ks Dnr Månkarbo Företagsklubb har den 1 april 2011 inkommit med skrivelse om trafiksituationen i Månkarbo i och med den nya motorvägen. Kommunstyrelsens ordförande har den 9 juni 2011 överlämnat svar på de frågor som ställts i skrivelsen.

Justering av Utskottet arbete och omsorgs protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av Utskottet arbete och omsorgs protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2010-08-24 33 (47) Plats och tid Kommunhuset Tierp, Rådrummet kl 13.30-16.00 Beslutande Pia Wårdsäter (S) ordförande Anette Pettersson (S) Catarina Deremar (C) Håkan Thomsson (MP), ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2011-11-17 315 (327) Plats och tid ande Kommunhuset, Rådrummet, Tierps köping Kl. 08.00 11.00 Jonas Nyberg (S), ordförande Carolina Nylander (S) Åsa Sikberg (M), vice ordförande Sara Sjödal (C) Kenneth

Läs mer

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2012-04-12 124 (146) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, Rådrummet, Tierps köping Kl. 08.30 12.30 Jonas Nyberg (S), ordförande Carolina Nylander (S) Åsa Sikberg, (M), vice ordförande Björn

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-14 1 (19) Roland Åkesson (C), ordförande. Jens Robertsson och Lars Hollner

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-14 1 (19) Roland Åkesson (C), ordförande. Jens Robertsson och Lars Hollner Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-14 1 (19) Plats och tid Kommunhuset den 14 april 2015 kl. 08.00 12.00 ande Roland Åkesson (C), ordförande Jens Robertsson (C) Britt-Marie Domeij (M) Robert Rapakko

Läs mer

2015-02-17 1 (35) 20:40. Sekreterare Susanne Ahlman. Ordförande (194)4-4V Lars-Peter Hålistrand. Erica A Wallin BEVIS OM ANSLAG

2015-02-17 1 (35) 20:40. Sekreterare Susanne Ahlman. Ordförande (194)4-4V Lars-Peter Hålistrand. Erica A Wallin BEVIS OM ANSLAG 2015-02-17 1 (35) Plats och tid Kommunhuset A-salen, Tierps köping kl. 18:00-20:40 Beslutande och övriga närvarande enligt sida 2 Paragrafer 1-19 Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunhuset

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2009-06-11 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 14.30-16.00 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Lars Bohman (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2009-10-07

KOMMUNSTYRELSEN 2009-10-07 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(32) Dnr Ärenden KOMMUNSTYRELSEN 2009-10-07 2009.016-923 Ks 190 Delårsrapport för perioden den 1 januari till den 31 augusti 2009 2009.015-923 Ks 191 Finansrapport för perioden

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 augusti 2005, kl. 9.00. Upprop och justering

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 augusti 2005, kl. 9.00. Upprop och justering Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 augusti 2005, kl. 9.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Margit

Läs mer

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2014-12-16 98 (108) Plats och tid Högbergsskolan, konferensrum D-huset, kl. 08.30-11.15 ande Jonas Nyberg (S), ordförande Kenneth Gunnarsson (MP) Åsa Sikberg (M), vice ordförande Anna Grimberg (C) Marlene

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-10-06

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-10-06 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus, polstjernan 14:00 16.30 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan Norberg (S) Gunilla Pontén (S) Per-Arne Frisk (S) Mari Eliasson (S) Berth Henriksson

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 17 december, kl. 16.15. Mats Jennische Olof Nilsson 94 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 17 december, kl. 16.15. Mats Jennische Olof Nilsson 94 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Ebbasalen, Sala kommun 14.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Ordförande anmäler jäv 94 Olof Nilsson(S), vice ordförande Ordförande 94 Henry Lundström

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Samhällsbyggnadskontorets konferensrum, Sala kommun 09.00 10.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Inger Ingstedt (C) Olof Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 213 (240) 2009-09-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 3 Tisdag den 22 september 2009, kl 10.00 15:30.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 213 (240) 2009-09-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 3 Tisdag den 22 september 2009, kl 10.00 15:30. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 213 (240) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 3 Tisdag den 22 september 2009, kl 10.00 15:30. ande Klas Holmgren, (s) ordförande Margareta Pohjanen, (s) kl 10.00-15:05,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-11 1 (23) Osby, onsdagen den 11 april 2012 kl 08.30-11.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-11 1 (23) Osby, onsdagen den 11 april 2012 kl 08.30-11.05 arbetsutskott 2012-04-11 1 (23) Plats och tid Osby, onsdagen den 11 april 2012 kl 08.30-11.05 ande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Marika Bjerstedt Hansen (S) Clas

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-12-03, kl. 10.00 12.10 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande Veronika Håkansson (M) Tina Kerro (FP) Karin Malmfjord (S) Peter

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (40) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Justering av Kommunfullmäktiges protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av Kommunfullmäktiges protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Kommunhuset A-salen, Tierps köping kl 13.00-17.35 Se blad 176 Yvette Axelsson, kommunchef Helena Broberg, sekreterare Torsten Lindberg (S) och Åsa Sikberg (M) Kommunhuset 16 december 2011 kl 14.00 Justering

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden

Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden 1(26) Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden Plats: Kommunhuset, Sessionssalen Datum och tid: 2015-04-14 kl 09.00 12.00 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2015-04-16 kl 13.00 Paragrafer:

Läs mer

Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden

Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden 1(18) Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden Plats: Kommunhuset Sessionssalen Datum och tid: 2013-02-13 kl 08.30 10.45 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2013-02-18 kl 13.00 Paragrafer:

Läs mer

KOlil/t t, Skil Ii Mfir!.d? W KOMMUN ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG I BEVIS. 2007-10-16 Anslaget tas ner 2oo7-11-()fJ

KOlil/t t, Skil Ii Mfir!.d? W KOMMUN ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG I BEVIS. 2007-10-16 Anslaget tas ner 2oo7-11-()fJ W KOMMUN Sammanträdesdatum: Sida: Kommunstyrelsen 2007-10-10 1(24) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nä1lli1drummet, kommunkontoret,

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-12-06

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-12-06 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 14:00-14.35 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Anders Rydahl S) Bengt Nilsson (S) Susanne Suokko (S) Tony

Läs mer

kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång

kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång Tid och plats Sjuntorpsrummet, Stadshuset kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång Beslutande Paul Åkerlund (S) ordförande Monica Hansson (S) 1:e vice ordf Peter Eriksson

Läs mer

Allmänna utskottet 2014-02-04 1 ( 22)

Allmänna utskottet 2014-02-04 1 ( 22) Allmänna utskottet 2014-02-04 1 ( 22) Plats och tid Kommunkontoret 2014-02-04, kl 13.00 16.20 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) ledamot Ove Lindström (s) ledamot Ewa-Marie Westerlund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2008-03-31. ordförande Alf Michelsen (m) vice ordförande Lena Archenholtz (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2008-03-31. ordförande Alf Michelsen (m) vice ordförande Lena Archenholtz (m) Sammanträdesdatum s. 1 (28) Plats Kommunhuset, Lomma Tid Måndagen den 31 mars 2008, kl. 14.00-19.00 Beslutande Anders Berngarn (m) ordförande Alf Michelsen (m) vice ordförande Lena Archenholtz (m) ledamot

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01 Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-02-01 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30-12:25 Beslutande Christer Aronsson (C), ordförande Barbro Gustafsson (M) Maria Radivoj (S) Gunilla Hermansson (KD) Martin Alfborger

Läs mer

Tillsyns- och tillståndsnämnden Protokoll 2013-04- 24. Ärendeförteckning. Sid 1/21 32-41

Tillsyns- och tillståndsnämnden Protokoll 2013-04- 24. Ärendeförteckning. Sid 1/21 32-41 Sid 1/21 Ärendeförteckning 32-41 32 Delegationsredovisning 33 Kurser. 34 Sammanställning av inkomna meddelanden. 35 Yttrande angående ansökan om ändringstillstånd för täktverksamhet på fastigheterna Boalt

Läs mer

Protokoll. Tekniska nämnden 2010-12-20 95-101

Protokoll. Tekniska nämnden 2010-12-20 95-101 Tekniska nämnden = 95-101 Tekniska nämnden sammanträde den 20 december 2010 Informationer och överläggningar 95 Kontroll enligt internkontrollplan 2010 för tekniska kontoret 96 Fördjupad översiktsplan

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2006-04-05 1 (28) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 5 april 2006 klockan 15.00-17.15 Beslutande Övriga närvarande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer