Justering av Utskottet arbete och omsorgs protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Justering av Utskottet arbete och omsorgs protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla"

Transkript

1 (47) Plats och tid Kommunhuset Tierp, Rådrummet kl Beslutande Pia Wårdsäter (S) ordförande Anette Pettersson (S) Catarina Deremar (C) Håkan Thomsson (MP), ersättare Övriga närvarande Per Nordenstam, kommunchef 53 Maria Sahlström, utredningssekreterare 53 Mojgan Alimadad 54 Lennart Eriksson Ewa Dannberg, sekreterare Utses att justera Catarina Deremar Underskrifter Paragrafer Sekreterare Ewa Dannberg Vidimerande Ordförande Pia Wårdsäter Justerande Catarina Deremar BEVIS OM ANSLAG Justering av s protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Organ Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp Paragrafer Underskrift Utdragsbestyrkande

2 Information om LOV Kommunchefen informerar I dag informerar kommunchefen Per Nordenstam och utredningssekreterare Maria Sahlström om Serviceinsatser och förebyggande sociala insatser enligt Lagen om valfrihet LOV. Ärendet kommer att behandlas på kommunstyrelsen den 7 september 2010.

3 Information från produktionschef Mojgan Alimadad Beslut beslutar att lägga informationen till handlingarna. Bakgrund Vid dagens sammanträde informerar produktionschef Mojgan Alimadad följande: - Information om stimulansbidrag till kommuner och landsting för insatser inom vård och omsorg om äldre personer - Information om statsbidrag till kommuner som upphandlar sysselsättning eller erbjuder sysselsättning via ett valfrihetssystem för personer med psykisk funktionsnedsättning - Avsiktsförklaring angående stärkt regional struktur till stöd för kunskapsutveckling inom äldreområdet och hela socialtjänsten - Nya former för att utveckla en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten - Trauma - Uppdragsbeskrivning om åtgärder kring skador uppkomna genom olycksfall eller annat yttre våld - Landstinget i Uppsala län - Information från Närvårdsmötet med landstinget Tema inom grupperna barn, vuxna och äldre för att ta reda på hur kommunen och landstinget kan samarbeta för att nå bästa möjliga hälsa för innevånarna i Tierps kommun

4 Meddelanden Beslut beslutar att lägga meddelandena till handlingarna. Bakgrund Sveriges kommuner och landstings cirkulärförteckning nr Ks Syst 2010/197 Rikstrafikens nyhetsbrev Nr 2/2010. Ks Syst Länsstyrelsen har den 25 maj 2010 överlämnat ett föreläggande till Sigeman % Co om återställande av diken på fastigheterna Orsbo 1:2, 1:14 och Österlövsta 5:7. Ks Syst Länsstyrelsens beslut den 9 juni 2010 om jakttider för älg avseende Uppsala län jaktåret 2010/2011. Ks Syst 2010/219 Länsstyrelsen har den 17 juni 2010 överlämnat Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för ängsskäreplattmal Ks Syst 2010/228 Boverket har i beslut den 31 maj 2010 beviljat Ängsbolagets Bygdeförening bidrag med 470 tkr till allmänna samlingslokaler avseende fastigheten Tierp 21:3. Projektet ska vara utfört senast 31 maj Ks Syst 2010/229 Boverket har i beslut den 31 maj 2010 beviljat Lf 1984 Svensken av IOGT-NTO bidrag med 160 tkr till allmänna samlingslokaler avseende fastigheten Bäcklösen 1:6. Projektet ska vara utfört senast 31 maj Ks Syst 2010/237 Länsstyrelsen har den 21 juni 2010 informerat om misstänkt förorenad fastighet Svanby 5:18, Väsby 6:23. Ks Syst 2010/239 Länsstyrelsen har den 21 juni 2010 informerat om misstänkt förorenad fastighet Skärplinge 1:74. forts.

5 forts. Ks Syst 2010/247 Naturvårdsverkets rapport om Åtgärder mot främmande invasiva vattenväxter i sötvatten. Ks Syst 2010/249 Regeringen har den 23 juni 2010 bemyndigat chefen för Socialdepartementet eller den han sätter i sitt ställe att underteckna en överenskommelse mellan regeringen och SKL om att stärka barns rättigheter i verksamheter inom kommuner och landsting. Ks Syst 2010/257 Länsstyrelsen har den 9 juli 2010 beslutat att skyddsjakt på skarv med skjutvapen får bedrivas längs kusten i Uppsala län. Tillståndet gäller under tiden 1 juli juni Ks Syst 2010/201 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB har den 9 juni 2010 beslutat om utbetalning till kommunerna för uppgifter i krishanteringssystemet. Tierps kommun erhåller kronor. Ks 2010/197 Vasa Advokatbyrå har den 15 juni 2010 begärt ersättning för åverkan på fastigheten Österlövsta-Åkerby 10:36. Kommunjuristen har den 7 juli 2010 besvarat advokatbyråns skrivelse om ersättningskrav samt bestridit deras begäran.

6 Delgivningar Beslut beslutar att lägga informationen till handlingarna. Bakgrund s ledamöter delges: Ks Syst Vid inspektion den 9 oktober 2009 uppmärksammade Arbetsmiljöverket vissa brister i arbetsmiljön. Vid uppföljning den 1 juli 2010 visade det sig att vid Danielsgården finns arbetstagare i tjänst dygnet runt alla dagar året om. Arbetsledningen har sin arbetstid under dagtid, måndag-fredag. Det är inte klargjort vem som har arbetsmiljöuppgifterna under kvällar, nätter och helger och vart arbetstagarna då ska vända sig i akuta situationer som rör arbetet. Arbetsmiljöverket har i underrättelse den 5 juli 2010 lämnat kommunen möjlighet att yttra sig enligt 17 förvaltningslagen. Produktionschefen har den 13 augusti 2010 ansökt om dispens från kravet att senast den 1 oktober 2010 vidta dessa åtgärder. Av skrivelsen framgår att arbetet är beräknat att vara klart och arbetsledare jourtid i egen regi eller ett samarbete med Uppsala kommun ska vara igång senast 1 januari Meddelandeblad Sedan 1 januari 2010 är landsting och kommuner skyldiga att ha överenskommelser om samarbete när det gäller personer med psykiska funktionsnedsättningar. Efter kontakter med landsting och kommuner har det framkommit att det finns behov av information. Socialstyrelsen har därför överlämnat meddelandeblad Nr 1/2010 som bygger på regeringens proposition 2008/09:193.

7 Revidering av SoL-riktlinjer Beslut föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige beslutar att anta föreliggande förslag till SoL-riktlinjer att gälla från och med 1 januari 2011 samt att upphäva kommunstyrelsens beslut 7/2009 från samma datum. Bakgrund Enheten för processtöd har genomfört revidering av SoL-riktlinjerna. Syftet har bland annat varit att införa de insatser som i den nuvarande riktlinjen var föreslagna och att förtydliga den äldres delaktighet, självbestämmande och inflytande. I förslaget till nya riktlinjen är tidsangivelser för personlig omvårdnad borttagna, betoningen ligger på individuell behovsbedömning. De föreslagna förändringarna är: Förenklad biståndsbedömning Förenklad biståndsbedömning av serviceinsatser för äldre upp till 11 timmar per månad, från 80 år, enligt Socialtjänstlagen 4 kap 1. Den förenklade biståndsbedömningen avser serviceinsatser i form av städ, inköp av dagligvaror, tvätt, trygghetslarm trygghetsringning och matdistrubition. Personer över 75 år ges möjlighet att äta på kommunens skolrestauranger eller köpa matlåda. För personer över 75 år ges möjlighet att äta på kommunens skolrestauranger eller köpa av matlåda. Sedan den 1 juli 2006 får en kommun tillhandahålla servicetjänster utan föregående individuell behovsprövning åt personer som fyllt 67 år med stöd av lagen om kommunal befogenhet att tillhandahålla servicetjänster åt äldre. Denna lag inskränker inte de skyldigheter en kommun har enligt socialtjänstlagen. Avgifterna för servicetjänster enligt lagen om kommunal befogenhet om att tillhandahålla servicetjänster omfattas inte av bestämmelserna om avgifter för bl.a. hemtjänst i 8 kap 3-9 socialtjänstlagen (2001:453). I lag om kommunal befogenhet finns en egen bestämmelse (2 ) om avgifter för servicetjänster. Kommunen får differentiera avgifterna för sådana servicetjänster utifrån den enskildes betalningsförmåga, dvs. avgifterna får vara inkomstrelaterade. Delegation biståndshandläggare Förslag att biståndshandläggare har delegation på att fatta beslut om hemtjänst upp till 100 timmar per månad. Behov som omfattar mer än 100timmar per månad gör handläggaren ett förslag till beslut och ärendet föredras för utskott. forts.

8 forts. Tidsbegränsade beslut Föreslås gälla samtliga insatser utom särskilt boende och hjälpinsatser i särskilt boende. Förslag maximalt upp till 24 månader, tidsbegränsningen kan variera beroende på insats. Rambeslut Regeringens proposition 2009/10:116 Värdigt liv i äldreomsorgen (sid 35) som föreslås träda i kraft 1 januari 2011föreslår att en bestämmelse införs i Socialtjänstlagen om att den äldre personen så långt det är möjligt ska kunna välja när och hur stöd och hjälp samt annan lättåtkomlig service ska ges. Utvecklingen innebär att biståndsbeslut som rör hemtjänst utformas utifrån en samlad tidsram för de insatser som beslutats grundade på redovisade behov samt en bedömning på skälig levnadsnivå Trygghetslarm på trygghetsboende Personer som bor på trygghetsboende kan erbjudas trygghetslarm utan biståndsbeslut. Individuell bedömning personlig omvårdnad All tidsangivelse är borttagen, biståndshandläggare gör en individuell bedömning utifrån den enskildes behov. Serviceinsatser En normaltid per insats är angiven som riktlinje. Följande insatser har tillkommit i riktlinjen Bedömning av egenvård Tidigare föreslagna insatser som nu är införda - Aktivitet/social samvaro - Postläsning för gravt synskadade - Städ två (2) gånger per månad Susanne Ivarsson, utredare deltog på utskottets möte för att redovisa föreliggande förslag till revidering av SoL-riktlinjerna. Susanne Ivarsson fick uppdraget att se över möjligheterna att få inta måltider på särskilda boenden.

9 Sekretessärenden 59-65

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Övergripande riktlinjer för. äldre och personer med funktionsnedsättning Socialtjänstlagen (SoL)

Övergripande riktlinjer för. äldre och personer med funktionsnedsättning Socialtjänstlagen (SoL) Riktlinjer Övergripande riktlinjer för äldre och personer med funktionsnedsättning Socialtjänstlagen (SoL) Antagna av kommunfullmäktige den 11 juni 2013 67 att gälla från 1 juli 2013 att upphäva kommunfullmäktiges

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder Vård- och omsorgsnämndens handling nr 27/2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Vår handläggare Johanna Wennerth, utvecklingsledare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00 Beslutande Monica Beije (M) Håkan Rombe (Fp) Allan Forsberg (KD) Christin Vallin (S) Bengt Dalemalm

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Skytteanska skolan, Tärnaby 2015-05-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar kl 13.00 13.40.

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Skytteanska skolan, Tärnaby 2015-05-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar kl 13.00 13.40. STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Plats och tid Skytteanska skolan, Tärnaby 2015-05-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar kl 13.00 13.40. Beslutande Patrik Persson (C) ordförande

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2009-08-27 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-16.20 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Siw Lunander (s) Kjell Rapp (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2009-04-08

Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (28) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunalkontor, rum Myckelmyrberget, onsdag 8 april, 2009, kl. 9.30 12.00, 13.00 16.00 Beslutande Gun Olofsson, s, ordförande Victoria Lund, s, ersätter Birgitta

Läs mer

Plats och tid Bergaholm måndagen den 13 oktober 2007 Kl. 19:00 20:40

Plats och tid Bergaholm måndagen den 13 oktober 2007 Kl. 19:00 20:40 Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Socialnämnden 2008-10-13 1 Plats och tid Bergaholm måndagen den 13 oktober 2007 Kl. 19:00 20:40 Beslutande Övriga deltagande Lars Pilsetnek, ordförande (m) Elisabeth

Läs mer

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Nils Falks sal, Forum, kl 09.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Joakim Rylin(S) Ersättare för Susanne Davidsson (S) Dennis Rydh (S) Ledamot

Läs mer

Protokoll. Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40

Protokoll. Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40 Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40 Plats Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Rasmus Persson (C) Lars Elamson (M) Carina Dahl (S) t o m 28 Olof Johansson (MP) Murad Artin (V) Ronnie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-09-10 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.30 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf Joakim Graning (S) Christina Aspenryd (S) Tony Frunk (S) Mariette Sjölund

Läs mer

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(26) Plats och tid Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10 Ledamöter Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande Håkan Castor (S) 2:e vice ordförande Barbro Lindroth (S)

Läs mer

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (36) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL. 13.30-15:20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92 Plats och tid Kommunhuset, Sessionsalen, kl. 18.30-20.10 Beslutande Berit Lundström (M) Lena Blennow-Andersson (M) Irene Norrman (M) Bodil Czernyson (C) Ethel Thulin (SJP) Yvonne Roos (S) Liz-Beth Persson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (58) 2008-05-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (58) 2008-05-15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (58) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1 Torsdagen den 15 maj 2008, kl. 08.00-17.30 ande Rita Poromaa (s), ordf. Iris Dimitri (v) Valborg Fältholm

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Kl. 18 :00, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta

Kl. 18 :00, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta HÅBO Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Kl. 18 :00, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta Eva Staake (S), ordförande Carina Lund (M), vice ordförande Gunilla Gustavsson

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL och LSS, Förvaltningschefer Nr 3/2011 April 2011 Landsting: Nämnder med ansvar för råd och stöd enligt LSS Detta meddelandeblad är reviderat

Läs mer

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun 1 (27) Antaget av kommunfullmäktige 2005-06-14, 111, 2006-09-11, 151, 2007-03-19, 42 med ändring i äldreomsorgsnämnden 2007-11-14, 133, 2009-05-11, 105, 2010-04-19, 57, 2010-12-14, 136, 2011-10-10, 195,

Läs mer

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden Datum Tid 13.00 15.30 1(16) Plats Beslutande Övriga närvarande B- och C-salen, kommunhuset Sollefteå Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ulf Jonasson, ekonom Jerry

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Carl Malmqvist (M) ersättare för Sejdi Karaliti (S) Bo Grevinger (M) ersättare för

Läs mer

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2012-09-19 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 17.15 ande Susanne Lundgren (m) Bo Johansson (s) Anders Lund (m) Birger S Svensson (c) Susanne Petersson

Läs mer

Omsorgs och utbildningsutskottet Protokoll 2012-01-26

Omsorgs och utbildningsutskottet Protokoll 2012-01-26 2012-01-26 Protokoll - Omsorgs och utbildningsutskottet Sid 1/15 Ärendeförteckning 1-9 1 Verksamhetsuppföljning Lindgården, Attendo Care AB 2 Revidering av riktlinjer för Ledsagarservice LSS/SoL 3 Slutrapport

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 85...2-3 * Frågor, 86,...4-5 * Allmänhetens frågestund, 87... 6 * Medborgarförslag om helt ny

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens Meddelandeblad Mottagare: Kommuner och landsting, socialnämnder eller motsvarande med ansvar för socialtjänst och LSS, chefer och personal inom socialtjänst och LSS, chefer och personal inom hälso- och

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Mottagare: Kommuner, Landsting, Brukarorganisationer, huvudmän för enskilda verksamheter inkl. assistansanordnare Nr 9/2010 December 2010 Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med

Läs mer