Kulturhus i Enköpings Kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kulturhus i Enköpings Kommun"

Transkript

1 KS2012/208 Kent Gullberg Tfn Mobiltfn e-post Kommunstyrelsen Kulturhus i Enköpings Kommun Förslag till beslut Förslag till Kommunfullmäktige Tekniska nämnden får i uppdrag att detaljprojektera och genomföra erforderlig detaljplaneläggning för att bygga om Joar Blå till ett kulturhus i enlighet med dokumentet Kulturhuset Joar Möjligheternas Kulturhus. Projekt- och processplan daterad antas. Kommunstyrelsen får i uppdrag att efter genomförd detaljprojektering besluta om upphandling och om- och tillbyggnation av kulturhuset Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade den 11 december 2012, paragraf 195 bland annat att Kommunfullmäktiges beslut från den 13 juni 2012, paragraf 105 om att avvakta med planerna på att bygga om Joar Blå till Kulturhus upphävs. Teknikförvaltningen och upplevelseförvaltningen har tillsammans bearbetat verksamhetsprogram och fastighetsrelaterade frågor. Dessa finns redovisade i dokumenten Kulturhuset Joar Möjligheternas Kulturhus (Bilaga 1) och Kulturhuset Joar - Programutredning (Bilaga 2). Teknikförvaltningen har tagit fram en ny projekt- och processplan inkluderande en tidplan för projektet daterad (Bilaga 3). I kommunens flerårsbudget för investeringar för åren har investeringskostnaden för byggprojektet satts till 65 miljoner kr. Kostnaden för byggprojektet inklusive tidigare utredningskostnader beräknas nu till 73 miljoner kr. Den nya hyran för den ombyggda och tillbyggda delen av Joar Blå beräknas 7c9 kg Postadress Besöksadress Telefon, växel Telefax Postgiro Org nr Enköpings kommun Kungsgatan ENKÖPING E-post:

2 (2) därmed uppgå till 6 miljoner kr. Till detta skall läggas investeringarna i inventarier som beräknas uppgå till 7 miljoner kr. Alla dessa kostnader måste i detta läge ses som preliminära då någon projektering ännu inte utförts. Upplevelseförvaltningen har gjort en kostnads-intäktsanalys för projektet (Bilaga 4) som ersätter den tidigare LCC-kalkylen. Denna visar på att den årliga nettokostnadsökningen för upplevelsenämnden blir 2,3 milj kr. Synnöve Fridén kommun direktör Kent Gullberg teknisk chef

3 Diarienummer: KS2012/208 Bilaga 1 Kulturhuset Joar Möjligheternas kulturhus

4 Visionen om ett kulturhus för alla Enköpingsbor Kulturhuset Joar ska vara en kreativ plats där Enköpingsborna ska kunna trivas och känna sig välkomna. Kulturhuset ska vara tillgängligt för alla. Därför behövs goda möjligheter att ta emot besökare och professionella aktörer med olika typer av funktionshinder. Den ljusa, moderna miljön har en stor attraktionskraft och ska inspirera till kulturutövning, upplevelser, samtal och reflektion. Genom att bygga ihop huset till en sammanhängande kropp knyts olika kulturgenrer samman och skapar en kulturell puls med kreativitet, reflektion och innovation som viktiga beståndsdelar. Med ett modernt och attraktivt kulturhus öppnas verksamheterna upp för fler och nya besökare. Kulturskoleelever kan göra spontana besök på biblioteket, föräldrar till kulturskoleelever tar en kopp kaffe och tittar på konsten. Kafébesökare undersöker biljetter till föreställningar eller bion. Med stora glasytor skapas rymd och vackra miljöer där kulturen sammanfogas med husets gröna omgivningar. I ljusgården finns ett kafé med egen utgång till park och trädgårdsrum. Vi skapar därmed också ett hus som möjliggör möten och med en självklar plats i stadens hjärta.

5 Ett flexibelt kulturhus för många Behov av ett omtag Visionen om att bygga ett modernt och attraktivt kulturhus hör också ihop med att skapa en flexibel miljö med många användningsområden. De olika verksamheterna ska kunna samsas och samverka. Det innebär också att lokalerna ska kunna hyras ut till externa aktörer för konferenser och evenemang. De mest attraktiva lokalerna ligger i anslutning till parken och behöver därför anpassas för dessa behov. Ett kafé i centrum av huset erbjuder goda möjligheter till fler funktioner med företagsevenemang, föreläsningar och scenframträdanden. Dessutom har biografen uttryckt behov av ytterligare en salong för att kunna driva sin verksamhet vidare. För att kunna lösa det behovet behöver lokalplaneringen ses över. Ett Kulturhus som är attraktivt för många För att möjliggöra visionen om ett kreativt kulturhus för alla åldrar behöver lokalerna vara attraktiva att hyra för olika aktörer. Förslag på hur lokalerna kan användas på ett mer flexibelt sätt återges i bilaga 1. Exempel på användningsområden som kan ge ökade intäkter att erbjuda färdiga paket för konferenser och eventbolag, skapa möjlighet att anordna festivaler och andra typer av externa kulturevenemang. Ett attraktivt läge för ett kafé ger möjlighet till bra hyresintäkter. Med ett stort flöde av publik och besökare blir också Kulturhuset en dynamisk kraft och en motor för både turismen och samarbetet med handlare i city. Även föreningar och andra kommunala verksamheter kan dra nytta av kulturhuset. Det kan gälla musikundervisning för grundskolor som saknar musiksal och hitta möjligheter till samverkan för barn och unga både i förskola/skola och på deras fritid. Kulturhuset ger också möjlighet att erbjuda andra kommunala verksamheter ett utbud av estetisk verksamhet. Konstföreningar skulle också kunna nå ut till en större publik. Nya förutsättningar Ett stort och kreativt kulturhus med många samverkande kulturuttryck och ett stort besökarflöde ställer krav på verksamheten. Med flexibel lokalanvändning blir dessa krav ännu tydligare. Det är därför särskilt viktigt med en tydlig organisation, korrekt schemaläggning, modern teknik och marknadsföring av kulturhusets möjligheter för både besökare och tänkbara hyresgäster.

6 Ljusgården skapar enhet Besökaren kommer in i Kulturhuset Joar via entrén i den stora inglasade överbyggnaden. Den inglasade överbyggnaden är luftig och inbjudande till andra aktiviteter. Blicken leds vidare in i rummet till konstutställningar, ett trevligt kafé och den gröna miljön utanför. Ljusgården knyter ihop huskropparna och gör flödet mellan Kulturhusets aktiviteter och funktioner naturligt. Lokalen behöver ha generösa öppettider, vara tillgängligt, trivsamt och funktionellt. I ljusgården finns en gemensam disk, ytor för konstutställningar, kafé och ytan som anknyter till park och trädgård. För att få genomslag med tydliga budskap om verksamhet och evenemang behöver Kulturhuset Joar ha sammanhängande och tydlig kommunikation, både innehållsmässigt och visuellt. Central disk för besökare Innanför entrén finns en gemensam disk tänkt att kunna hjälpa alla besökare oavsett behov och önskemål. Disken kan nås från flera håll blir ett nav för att kunna erbjuda besökarna kulturhusets hela utbud. I disken hjälps besökarna att hitta rätt i huset, men här sker även försäljning av biljetter, hjälp med att få bibliotekskort och hitta information om böcker. I ljusgården och vid disken finns tydliga skyltar och digitala tavlor som informerar besökarna om vad som är aktuellt både i huset, men också i andra delar i förvaltningen. Liknande och sammanlänkade skärmar finns i förvaltningens andra delar, som till exempel på museet och i Idrottshuset. Det gör att besökarna lätt kan få information om utbudet för kultur-och fritidsaktiviteter. Konsten som grund för kulturen Konsten är en viktig pusselbit för ett aktivt och intressant kulturliv. Den har också stor betydelse för människors välbefinnande och utveckling. Att tillgängliggöra konst i kulturhusets huvudstråk känns därför viktigt och naturligt. Samarbete med konstutövare och konstföreningar kan ge goda möjligheter till att skapa ytor för inspiration, föreläsningar, debatter och reflektion. Konsten kan också bli en del av kommunens attraktionskraft för besökare. Även skolelever och förskolor kan inspireras och i samband med ett besök på biblioteket och kulturverkstan arbeta med färg och form. Ytan i ljusgården kan också användas för att visa upp föremål från museets samlingar och därmed knyta ihop verksamheten i kulturhuset med museet. Kafé Kaféet i Kulturhuset Joar ska fungera som en viktig mötesplats och ett nav mellan olika kulturuttryck. Här finns möjlighet till en lugn plats för tidningsläsning, eller för gemenskap och samtal. I kaféet finns en mindre scen med en flygel för elevkonserter, berättarkvällar, poesiaftnar, konstevenemang och trädgårdsträffar. Det blir därmed en samlingspunkt för barn och vuxna vid kulturella evenemang men också som en del i Enköpingsbornas vardag. Med glasväggar och med en egen utgång till parken utanför skapas närhet till naturen. För att förstärka besökarens upplevelse av det gröna Enköping har kaféet en ekologisk prägel. Under sommarhalvåret finns möjlighet att sitta ute med utsikt över parkerna och den vackra å-promenaden. Kaféets utformning och placering mot ån och parkerna skapar attraktiva miljöer för externa aktörer som kan vara intresserade av att hyra kulturhuset för sin verksamhet. Ljusgården i anslutning till park och trädgård Ljusgården längst i söder kan fungera som en samlingspunkt för park- och trädgårdsintresserade besökare. Naturen och parken finns nära besökaren både inifrån och med sittplatser utanför. Med spännande planter-

7 ingar utanför och enklare gröna miljöer med exempelvis medelhavsväxter inomhus skapas en attraktiv miljö. Med sin gröna prägel finns det möjlighet att erbjuda försäljning av fröer, växter, trädgårdslitteratur och andra trädgårdsrelaterade produkter. Eventuellt kan denna butik även sälja biljetter till parkvandringar. Med parkverksamheten tydligt knuten till denna yta kan även andra besökare lockas hit för att få reda på mer om Enköpings besöksmål. Museet har i föremålsarkivet samlingar av tegel från det medeltida klostret på Munksundet. För att ytterligare knyta ihop verksamheterna, skapa trivsel och en genuin känsla byggs detta tegel in i miljön. Museet kan även visa annan verksamhet här. Kulturskola, scenkonst och film I huskroppen för kulturskola, scenkonst och film kan föräldrar och elever röra sig bland en mängd olika lokaler. Här finns biografen med fyra salonger som samsas med föreställningar för alla åldrar. Bion och scenen i A-salen behöver fräschas upp och moderniseras med ny inredning och ny teknik. Lokalerna behöver också vara tillgängliga för rörelsehindrade och bör utrustas med sittplatser långt fram i salen. Både funktionshindrade besökare och professionella behöver kunna ta sig till scenen både från salong och loger. I anslutning till kaféet finns tre större kombisalar med flera användningsområden. Det kan vara allt från dans, teater och musik till event eller andra inhyrda aktiviteter som Yoga, Chi Gong, föreläsningar och workshops. Kanske ligger kulturverkstan här. Det finns också kombirum för arbete i mindre grupper. Dessa lokaler ses som mest attraktiva att hyra för externa aktörer. Den minskade yta som står till förfogande för Kulturskolan kompenseras med att källaren får användbara lokaler samt att en del loger förvandlas till ensemblerum. Den utökade ytan ger även större flexibilitet vid uthyrning eller i kombination med flera kommunala verksamheter. Musikundervisning, ungdoms-verksamhet och samarbete med andra anordnare av estetisk verksamhet är några exempel. KULTURHUSET JOAR - TRÄFFPUNKT TRÄDGÅRD / VINTERTRÄDGÅRD

8 Kulturskola, scenkonst och film Biblioteket och kulturverkstan Med öppna väggar mot ljusgården kan biblioteket få en nystart och tydligare integreras i kulturhuset. En del verksamhet flödar ut i mittkroppen som till exempel tidningsläsning, marknadsföring och programverksamhet. I samverkan med andra kulturella verksamheter synliggörs och levandegörs litteraturen på olika sätt. Det är också möjligt att nya målgrupper hittar in till bibliotekets utbud i samband med andra ärenden. Biobesökare och kulturskoleelever besöker ungdomsavdelningen. Andra besökare gör spontana besök på till exempel barnavdelningen. Ytor inne i biblioteket kan användas till kulturverkstad, studieplatser och utställningsyta. Kulturverkstan ligger i biblioteket eller i anslutning till kombisalarna på plan ett. I anslutning till föreställningar, museivandringar, konstupplevelser och andra evenemang kan verkstan användas för att barn ska kunna bearbeta sina upplevelser och skapa utifrån fantasin. Personal och pedagoger kan möta barn och unga i ett kreativt skapande med färg och form. Rummet ska vara anpassat för att arbeta med vatten med vattenhoar. Väggen utanför verkstaden ger möjligheter för barnen att ställa ut och visa sina konstverk. Verkstaden är tillgänglig för uthyrning för exempelvis kursverksamhet både inom kultur eller med trädgårdsanknytning där kransbindning, odling, svamputställningar kan vara exempel. Vid vissa evenemang blir det möjligt att ta ut en kostnad för material. Icke publika delar Med många verksamheter i samma hus behövs också utrymme för en större personalgrupp då Kulturskolans personal flyttar in. Då behövs det också fler arbetsplatser och lunchrum. Fler arbetsplatser möjliggörs genom att riva väggar och skapa kontors-landskap. Då kan även ytan som nu är korridor användas. Det nuvarande lunchrummet kan också göras om till kontorslandskap. Personalen har olika behov vad det gäller personalutrymmen. Personal med mycket yttre tjänst behöver samsas om utrymme. Rum för avskildhet och egna rum behövs också. Ett gemensamt lunchrum skapas i den västra huskroppen. När nuvarande magasinsplats försvinner till förmån för personalutrymmen behöver biblioteket sammanföra och anpassa detta med bokbussens magasin. Kulturstråk Kyrkogatan Kulturhus Joar knyts med ihop med de södra delarna av staden i samband med utbyggnaden mot parken och ån. På samma sätt behöver den norra delen av Kulturhuset länkas ihop med torget och dess butiker och restauranger. I norr finns populära besöksmål och kulturhistoriska byggnader som används av förvaltningens verksamheter. Exempel på dessa är Vårfrukyrkan, runstenar och Skolparken. Avslutning Med ett modernt kulturhus kan nuvarande kulturverksamhet lättare samordnas och därmed skapa ett bra och intressant utbud för kommunens invånare. När konst, scenkonst, film, Kulturskola och bibliotek samordnas skapas nya kreativa krafter och en god möjlighet att möta besökarnas behov och önskemål. Kulturhuset Joar blir därmed också en attraktiv mötesplats för kulturupplevelser, men också för möten, debatter och reflektion. Med sin placering stärks kontakten med parken och ån söderut samtidigt som ett stråk mot stadens norra delar tydliggörs.

9 Bilaga 1. Matris med exempel på möjligheter med ökad flexibilitet Lokaler, plan 1 Kafé Kulturskolan och Unga Konsert, mindre föreställningar Bibliotek, scenkonst och turism Turistnav för hela Kommunen. Scen för uppträdande (stå upp m.m). Föreläsningar litteratur och poesi. Soppteater. Konsert, föreställning, dans, ensembler Annan offentlig finansierad estetisk verksamhet Konsert, uppträdande Musik- dramateori, digital musikproduk- Kombisal stor Konsert, föreställning, dans, ensembler Grupprum (3 st) Ensemblerum Arbetsrum Ensemblerum Teorisal Musik- och dramateori, Utbildning. Utställduktion, digital musikproningar sommartid. film tion, film. Black box Uppträdande dramagrupper. Filmning Chromakey bakgrund. Konsert, föreställning, dans, ensembler. Konsert, föreställning, dans, ensembler. Bild- och formverksamhet. Föreläsningar med avancerat ljus. Konsert, föreställning, dans, ensembler Dramagrupper, filmning. Kombisal mellan Konsert, föreställning, Konsert, föreställning, dans, ensembler. dans, ensembler. Kombisal liten Konsert, föreställning, Konsert, föreställning, dans, ensembler. dans, ensembler. Öppen verkstad Kombinera barnteater Bild- och formverksamhet. med eget skapande. Ljussal Ensembler, teori Utställningar Ensembler, teori Ämnesrum (7 st) Instrument och sångundervisninundervisninundervisning Instrument och sång- Instrument och sång- Ensemblerum (2 st) Ensembler Ensembler Ensembler STORA SALEN Större föreställningar Större föreställningar Större föreställningar JOAR Biosalong Kortfilmsfestival, föreläsningaläsningar Kortfilmsfestival, före- Kortfilmsfestival, föreläsningar

10 Allt bildmaterial är producerat av Ettelva arkitekter.

11 Bilaga 2 KS2012/208 Kulturhuset Joar - Programutredning

12 DÖRR FLYTTAS TEORI / DATA 60 m² VÄNTRUM avskärmas med glasvägg ÄMNESRUM 10 m² ÄMNESRUM 10 m² ÄMNESRUM 10 m² ÄMNESRUM 10 m² ÄMNESRUM 8 m² ÄMNESRUM 8 m² ÄMNESRUM 15 m² ENSEMBLE / SÅNG 16 m² ENSEMBLE / SÅNG 16 m² LOGE 19 m² 1 m² 1 m² PENTRY 10 m² FRD 1 (DAMER) 17 m² BLACK BOX 40 m² KOMBISAL LITEN 54 m² GRUPPRUM 16 m² KOMBISAL MELLAN 114 m² GARDEROBSYTA R 8 m² PROJ. RUM 4 m² SALONG 430 m² KOMBISAL STOR 145 m² möjlighet att dela i två salar GRUPPRUM 16 m² BILD- / FORMVERKSTAD 31 m² KOMBISAL 40 m² HISS (HERRAR) 16 m² GRUPPRUM 16 m² R 9 m² SALONG 124 m² CAFÉ GARDEROBSYTA N KULTURHUSET JOAR Programutredning PLAN 01 Skala 1:200, 1:1,

13 SALONG 118 m² INSTALLATIONER 37 m² trappa till tak BEF. FLÄKTRUM 19 m² PERSONALRUM 7 PROJ. RUM 26 m² AKUSTIKRUM 31 m² HISS 1 m² 5 m² 3 m² SLAGVERK 66 m² SLAGVERK 40 m² KONFERENS 45 m² ARBETSRUM 167 m² N KULTURHUSET JOAR Programutredning PLAN 02 Skala 1:200, 1:1,

14 ÖŸŒÄù ÖŒÛÄù ÖÜÜÄù v ïòóöú&ßöôä ½ô ùøßöôä ½ôÄfi`ú&Äï ôôúîñòú ú Äô¼úôÒÄûıõÄı œòß ½ô öúôßîflúöúô ú Äôî&`fl&òúÄöÄùúfl&òfi ïòóöú&ßöôäï ôôúîñ sâtáâzpâàmáärwiz xfiûôfiîù`&fiòñúöúô àqáâiáqwvàxtiv àœîßîäöbúõõñäöböñùœ ØÕÖŒÒÖÖÒÕÛ

15 1 BILAGA 3 Projekt- och processplan Projekt: Kulturhuset Joar Projektnummer: Upprättad: Upprättad av: Kurt Geschwindt Godkänd av: Vilhelm Backman

16 2 Innehållsförteckning 1 Orientering om projektet 1.1 Allmän information Projektbeskrivning Mål 3 2 Organisation 2.1 Beställare 2.2 Styrgrupp Referensgrupp Arbetsgrupp 4 3 Projekt 3.1 Processen Tidplan Information 6 Inledning Kommunfullmäktiges beslut från den 13 juni 2012 paragraf 105 om att avvakta med planerna på att bygga om Joar Blå till ett kulturhus upphävs. Projektet Kulturhus Joar återstartas genom att upplevelsenämnden och tekniska nämnden får i uppdrag att bearbeta verksamhetsprogram och fastighetsrelaterade frågor, samt revidera den tidigare projekt- och processplanen.

17 3 1.1 Allmän information Denna projekt- och processplan upprättas för att informera om/och säkerställa krav och förväntningar på projektet samt svara upp mot lagar/förordningar och andra krav i detta projekt avseende tid, ekonomi och kvalitet. 1.2 Projektbeskrivning Syftet med projektet är att bygga om fastigheten Joar Blå för kulturverksamhet. Projektet kommer att bestå av två styck huskroppar om totalt ~5200m², huskropparna är förbundna med en loftgång, samt inglasat gångstråket när det står klart. I en av huskropparna finns idag fem styck biografer samt en restaurang och i den andra huskroppen finns bibliotek och kontor, denna verksamhet har även rum i huskropp ett. Installationer är i dålig skick och har en tekniskt låg standard. Parkering finns om 3180m² i anslutning till fastigheten. 1.3 Mål Huvudmål Skapa ett Kulturhus med verksamheter, såsom biograf, bibliotek, teater, dans, musik och annan scenkonst, konst och utställningar, café, kulturskola samt näringsliv. Kulturhuset fylls med verksamhet, träffpunkt trädgård och aktiviteter som gör det till den naturliga mötesplatsen där det finns någonting för alla. Delmål Delmålen är följande: Att ta fram en programhandling Att ta fram en kostnads- och intäktsanalys Att projektera fram färdiga bygghandlingar för produktion Att erhålla bygglov Att ta fram förfrågningsunderlag för upphandling Att erhålla detaljplanändring

18 4 2.1 Beställare Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) 2.2 Styrgrupp Gruppen består av kommundirektör, ekonomichef, fastighetschef, upplevelseförvaltningens chef samt projektledning Följer och styr projektet avseende; omfattning, kostnader och tidsplan 2.3 Referensgrupp Gruppen skall bestå av upplevelsenämndens arbetsutskott, fastighetsförvaltare, verksamhetschef, projektledning, samt beställarens ombud Skall följa och stötta projektet mot beslutad målsättning 2.4 Arbetsgrupp Gruppen skall bestå av intressenter från de berörda verksamheterna samt projektledning Medverkar till projektets programhandling, granskning av projekterade handlingar, inredningar samt om- och inflyttningssamordning 2.5 Projekteringsgrupp Gruppen skall representeras av berörd verksamhet och projektledning samt konsulter Medverkar till projektets programhandling, och granskning av projekterade handlingar samt framtagning av aktivitetsstyrd tidsplan

19 5 3.1 Processen Vad behöver vi göra Arbetsgruppen delger brukarsynpunkter till projektledning & arkitekt för framtagande av en programhandling Ta fram en kostnads- och intäktsanalys Ta fram en tidsplan för projektet Utse en projekteringsgrupp som projekterar fram en bygghandling efter de givna riktlinjerna I god tid planera omflyttningar av de befintliga verksamheterna i samråd med dessa Tillse att upphandlingen av entreprenörer ger projektet bästa valutan för pengarna Söka bygglov Söka detaljplanändring Dialog med biografentreprenör Upphandling av caféentreprenör Genomförande av produktion Vilka steg ska redovisas Redovisa information om projektets framåtskridande till respektive grupper regelbundet på projektets projektserver (ibinder) Vad har vi gjort Vi har haft en arkitekttävling där ett vinnande förslag har utsetts. Fastigheten har inköpts efter en statusinventering av dess skick. Brukaren i biografen informerad om ombyggnationsplaner, är nöjd med fyra styck salonger i framtiden. Brukaren i restaurangen är uppsagd och avflyttad. Omstartat projektering i enlighet med uppdrag från kommunfullmäktige KS2012/208. Vad ska vi göra Vi skall ta fram handlingar för den slutliga utformningen av kulturhuset via projektorganisation, projektering, bygglov till att leda produktionen och omflyttningarna av de befintliga verksamheterna till ett fullt fungerande kulturhus.

20 6 3.2 Tidplan Tidsbedömning vid omstart av projektet Vidare projektering ca 8 månader Upphandling ca 3 månader Byggnation ca 18 månader En ny tidsplan tas fram av projektledning när projektgrupp är fastställd 3.3 Information Kommunikationsplan upprättas

21 Intäkts- och kostnadsanalys Bilaga 4 Investering Kulturhus Joar KS2012/208 Driftansvarig nämnd: Upplevelsenämnden Tkr Total investeringsutgift Varav utgift för ombyggnation Varav utgift för inventarier Total driftkostnad per år Varav driftkostnad byggnation (hyresgrundande) Varav kostnader fastighetsdrift (hyresgrundande) Varav driftkostnad inventarier 900 Varav ökade verksamhetskostnader Varav ökade verksamhetsintäkter Förändring av driftkostnader Nedan ska aktuell hyresnivå vid den tidpunkt som Kulturhuset tas i bruk avräknas. I exemplet är preliminär hyresnivå för budget 2014 angivna. 1. Internhyresökning Hyra nytt Kulturhus Joar Avgår hyra Joar Blå (exkl bibliotek) Avgår hyra Tingshuset -269 Avgår hyra Kulturskolan -445 Summa ökning av internhyra Ökning verksamhetskostnader och intäkter Kapitaltjänstkostnader inventarier 900 Ökade verksamhetskostnader Ökade verksamhetsintäkter -400 Summa nettoökning verksamhetskostnader Total ökning av driftkostnad Sid 1 (2) Joar Intäkts och... Bilaga 4.XLS

22 Intäkts- och kostnadsanalys Bilaga 4 Investering Kulturhus Joar Driftansvarig nämnd: Upplevelsenämnden KS2012/208 Uppgifter från upplevelseförvaltning Övriga utgifter/kostnader/intäkter Verksamhetens utgifter och kostnader/intäkter a. Investeringsutgifter Inventarier Avskrivningstid ca Utgift tkr InternräntaAvskrivning Ränta Kaptjkostn Inredning ,5% Teknisk utrustning Teknisk utrustning ljus o ljud Skyltning Övriga installationer Delsumma kapitaltjänstkostnader b. Förändring verksamhetens driftkostnader Nuvarande Framtida Avvikelse Personalkostnader Idag Ökning Ljus- och ljudtekniker 1,50 0, Bokning/försäljningsansvarig 0,15 0, Bemanning informationsdisk 1, Städkostnader Fönsterputs Licenskostnad "Meröppet" bibliotek Drift informationsskärmar Övriga kostnader Delsumma verksamhetens driftkostnader 2, c. Förändring verksamhetens intäkter Nuvarande Framtida Avvikelse Uthyrning lokaler externt Avgår uthyrning (IT) Uppdragsutbildning Uthyrning caféverksamhet (90 kvm) Hyresintäkt biograf Annonsering Digital signage Försäljning upplevelsepaket Ökade intäkter kulturarrangemang Delsumma intäkter Summa kapitaltjänstkostnad Summa ökade verksamhetskostnader Summa ökade verksamhetsintäkter Summa nettoökning verksamhetskostnader Joar Intäkts och... Bilaga 4.XLS Verksamhetens utg, kostn, intäk Sid 2 (2)

K U L T U R S T R Å K E T SAMMANSTÄLLNING FRÅN UTSTÄLLNINGEN 2014 06 14

K U L T U R S T R Å K E T SAMMANSTÄLLNING FRÅN UTSTÄLLNINGEN 2014 06 14 SAMMANSTÄLLNING FRÅN UTSTÄLLNINGEN 2014 06 14 KRONOHÄKTET - DISPONIBELT TILLFÄLLIG ANVÄNDNING KULTURSTRÅKET - ÄNGELHOLMS KULTURCENTRUM. Genom att öppna upp och sammanbinda flera byggander skapas förbättrade

Läs mer

Långsiktig utveckling av Kulturhuset

Långsiktig utveckling av Kulturhuset Ekerö kommun PM Nämndkontor kultur och fritid 2015-11-04 Elisabet Lunde Långsiktig utveckling av Kulturhuset Bakgrund och uppdrag I Ekerö centrum beräknas drygt 500 bostäder tillkomma fram till 2025 vilket

Läs mer

Projekt. Sörmlands museum Spelhagen

Projekt. Sörmlands museum Spelhagen Projekt Sörmlands museum Spelhagen vision maj 2010 Ett öppet hus för mångfald, möten och delaktighet där många olika människor kan mötas, delta, göra och uppleva. Ett hus för möten mellan historia, nutid

Läs mer

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön.

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Nu blir drömmen om ett kulturhus i Bergsjön verklighet. Göteborgs kommunfullmäktige har bestämt att Göteborg ska få ett nytt kulturhus.

Läs mer

Kulturgaranti. för barn och unga

Kulturgaranti. för barn och unga Kulturgaranti för barn och unga Kulturplan för barn och unga I Varbergs kommun samarbetar skolor, förskolor och kulturverksamheter för att göra kultur till en del av barnens vardag. Vi ser kultur som en

Läs mer

Förutsättningar för biograf i kulturhuset

Förutsättningar för biograf i kulturhuset Tjänsteutlåtande Utredare 2015-08-26 Hanna Björklund 08-590 970 77 Dnr: hanna.bjorklund@upplandsvasby.se KS/2015:331 31401 Förutsättningar för biograf i kulturhuset Kommunstyrelsen Förslag till beslut

Läs mer

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016 Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska

Läs mer

Intresseanmälan för visningsverksamhet i Allaktivitetshuset

Intresseanmälan för visningsverksamhet i Allaktivitetshuset Intresseanmälan för visningsverksamhet i Allaktivitetshuset Sundbybergs stad planerar att bygga en visningslokal för film i Allaktivitetshuset i Sundbyberg. Med denna inbjudan vill staden få in intresseanmälningar

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att påbörja en planprocess i syfte att möjliggöra en ny simhall med placering Gånstabacken.

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att påbörja en planprocess i syfte att möjliggöra en ny simhall med placering Gånstabacken. TJÄNSTESKRIVELSE 2015-09-29 1 (5) KS2012/70 Kommunstyrelsen Kungsgatan 42 745 80 Enköping Magnus Åsman Anneli Fällman e-post magnus.asman@enkoping.se e-post anneli.fallman@enkoping.se Kommunstyrelsen Beslut

Läs mer

Kulturpolitiskt program 2008-2013

Kulturpolitiskt program 2008-2013 Kulturpolitiskt program 2008-2013 solna din kulturstad Det kulturpolitiska programmet Solna Din Kulturstad antogs av kultur- och fritidsnämnden i september 2008. Vi är glada att så många solnabor bidragit

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

tesplats Kultur Kreativitet Barn och Unga Centralt Evenemang Offentligt rum Lärande Nav Nytänkande Gemenskap Öppenhet Information Inspiration

tesplats Kultur Kreativitet Barn och Unga Centralt Evenemang Offentligt rum Lärande Nav Nytänkande Gemenskap Öppenhet Information Inspiration tesplats Kultur Kreativitet Barn och Unga Centralt Evenemang Offentligt rum Lärande Nav Nytänkande Gemenskap Öppenhet Information Inspiration Visionen Kulturhuset i Karlskrona finns där människor rör sig.

Läs mer

Rumstyp Funktion/aktivitet Inredning Teknik InTibro

Rumstyp Funktion/aktivitet Inredning Teknik InTibro InTibro Mottagande av besökare Yta för försäljning Receptionsdisk, öppen miljö, ergonomiskt utformad arbetsplats. Konstnärlig utsmyckning och växter som stämmer överens med övrig inredning. Besöksstolar,

Läs mer

Nya kommunlokaler i Mörby centrum

Nya kommunlokaler i Mörby centrum 1(6) Kommunstyrelsen Nya kommunlokaler i Mörby centrum Ärendet Kommunstyrelsen beslutade den 29 maj 2016 60 att fastställa projektdirektiv för den fortsatta arbets- och beslutsprocessen gällande nya kommunlokaler

Läs mer

Munksundsskolan - en skola för framtiden.

Munksundsskolan - en skola för framtiden. TJÄNSTESKRIVELSE 22 OKTOBER 2012 1 (5) Skolförvaltningen Göran Hedström Mobiltfn 0701-625162 e-post goran.hedstrom@enkoping.se Munksundsskolan - en skola för framtiden. Förslag till beslut Skolnämnden

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor?

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor? Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-07 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

Visioner och möjligheter

Visioner och möjligheter Visioner och möjligheter I området där Folkets hem finns idag, skapas en liten park och en grön parkering. Cykelbanan från öster kopplas ihop med parkeringen och den allé som leder ner till Ovanåker Kulturum.

Läs mer

Scenkonstens hus Dynamiskt kulturhus mitt i staden Ombyggnation av gamla miloverkstaden (nuvarande Överskottsbolaget)

Scenkonstens hus Dynamiskt kulturhus mitt i staden Ombyggnation av gamla miloverkstaden (nuvarande Överskottsbolaget) Ombyggnation av gamla miloverkstaden (nuvarande Överskottsbolaget) Miljö och Ekonomi -Billigare och resurssnålare att bygga om än att bygga nytt -Minskar transporter mellan verksamheter -Samutnyttja lokaler

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun 2014-2015 Kulturgarantin för Vimmerby kommun I Vimmerby kommun

Läs mer

Måldokument Följande dokument har använts vid framtagandet av biblioteksplanen.

Måldokument Följande dokument har använts vid framtagandet av biblioteksplanen. Bibliotekslagen slår fast att alla kommuner skall upprätta biblioteksplaner för samtliga verksamheter inom biblioteksområdet. Den är ett strategiskt dokument som beskriver verksamheterna och dess framtida

Läs mer

För snart 15 år sedan (1999) tvingades Sundbybergs Folkets Hus-förening av

För snart 15 år sedan (1999) tvingades Sundbybergs Folkets Hus-förening av Bilaga 3 Åtgärdsbeskrivning Allaktivitetshuset, sett från Sturegatan. För snart 15 år sedan (1999) tvingades Sundbybergs Folkets Hus-förening av ekonomiska skäl att sälja sitt Nya Folkets Hus. Verksamheten

Läs mer

PROJEKTPLAN VISION FÖR STENUNGSUND

PROJEKTPLAN VISION FÖR STENUNGSUND STENUNGSUNDS KOMMUN PROJEKTPLAN VISION FÖR STENUNGSUND Typ av dokument Projektplan Dokumentägare T.f. Projektberedning för vision för Stenungsund Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Beslutsdatum

Läs mer

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag September 2008

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag September 2008 I detta Nyhetsbrev berättar vi om Neptunhusets lokaler och dess trevliga hyresgäster. Ålgårdsläktaren på Borås Arena har uppgraderats med ny loge, stor mingelyta och yterligare anpassats för rörelsehindrade.

Läs mer

Biblioteken i Tanums kommun utgår i sitt arbete ifrån fokusområdena: erbjudandet, tillgänglighet och lärande.

Biblioteken i Tanums kommun utgår i sitt arbete ifrån fokusområdena: erbjudandet, tillgänglighet och lärande. Tanums kommun Biblioteksplan Tanums bibliotek 2014-2016 Kommuner är skyldiga enligt bibliotekslagen att anta en plan för sin biblioteksverksamhet. I denna biblioteksplan finns strategier för kommunens

Läs mer

Vad ska det nya kulturhuset innehålla?

Vad ska det nya kulturhuset innehålla? Vad ska det nya kulturhuset innehålla? Intresserade samlades under två dialogtillfällen för att diskutera vad det nya kulturhuset skall fyllas med Dialog kring det nya Kulturhuset Vid två tillfällen bjöd

Läs mer

Verksamhetsplan för Kulturnämnden

Verksamhetsplan för Kulturnämnden Verksamhetsplan 1 (8) Datum 2014-09-01 KN Dnr. 2014/74 Verksamhetsplan för Kulturnämnden Inledning Kulturnämndens uppdrag är att driva kommunens stora kulturinstitutioner som Biblioteken, Kulturskolan,

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

Alla barn och ungdomar i Skövde kommun skall ges möjlighet att ta del av och själva delta i kulturella sammanhang.

Alla barn och ungdomar i Skövde kommun skall ges möjlighet att ta del av och själva delta i kulturella sammanhang. Ur Skövde kommuns Kulturpolitiska vision: Alla medborgare oavsett kön, ålder och etnicitet har möjlighet att utöva och uppleva mångsidig kultur Alla barn och ungdomar i Skövde kommun skall ges möjlighet

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Dialogmöten och workshops Enskildas förslag Tidigare utredningar Verksamhetsidén styr det fortsatta arbetet i projektet Cecilia Larsson,

Läs mer

Uppsala. Bibliotekplan för Uppsala kommun. Kulturnämnden. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta

Uppsala. Bibliotekplan för Uppsala kommun. Kulturnämnden. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta Uppsala ^ KOMMUN KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Johanna Hansson Annika Strömberg Datum 2014-04-01 Diarienummer KTN 2015-0276 Kulturnämnden Bibliotekplan för Uppsala kommun Förslag till beslut Kulturnämnden

Läs mer

Visioner, tankar och krav inför ombyggnation av Värgårdsskolan

Visioner, tankar och krav inför ombyggnation av Värgårdsskolan Värgårdsskolan en god grund att bygga på Visioner, tankar och krav inför ombyggnation av Värgårdsskolan Värdeord Värgårdsskolans byggrupp vill att nedanstående värdeord skall verka som stöd och inspiration

Läs mer

Bild Dans Drama Formgivning Foto Musik Orkester Sång Teater

Bild Dans Drama Formgivning Foto Musik Orkester Sång Teater Bild Dans Drama Formgivning Foto Musik Orkester Sång Teater K som i kreativitet Här möts alla åldrar Huset K på Mjölnarvägen i Jakobsberg fungerar somt ett kulturcentrum i en egen nyrenoverad byggnad.

Läs mer

Biblioteksstrategi Täby

Biblioteksstrategi Täby Skarpäng Mål TemakvällarGribbylund Huvudbiblioteket Service Biblioteksstrategi BokpratNäsbypark Täby Mötesplatser Hägernäs Kulturupplevelser Läslust Meröppet Tillgänglighet Täby kyrkby En plats för alla

Läs mer

Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM

Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM Vision Att i bred samverkan bygga ett nytt Nationellt Civilt Luftfartsmuseum av internationell toppklass; som håller högsta kulturella kvalitet,

Läs mer

Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset

Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset Sida 1 (5) 2016-05-09 Handläggare Susanne Lundström 08-508 033 60 Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset Förvaltningens förslag till beslut Stadsdelsnämnden beslutar

Läs mer

ÄNGELHOLMS KOMMUN STUDIERESA 20 SEPTEMBER Politisk styrgrupp fastighetsfrågor

ÄNGELHOLMS KOMMUN STUDIERESA 20 SEPTEMBER Politisk styrgrupp fastighetsfrågor ÄNGELHOLMS KOMMUN STUDIERESA 20 SEPTEMBER 2017 Politisk styrgrupp fastighetsfrågor INNEHÅLL BAKGRUND 4 ÄNGELHOLMS STADSBIBLIOTEK 5 VARBERGS STADSBIBLIOTEK/KULTURHUS KOMEDIANTEN 7 HALMSTADS STADSBIBLIOTEK/KONSTHALL

Läs mer

FN:s konvention om barnets rättigheter blir styrande och vägledande i vår gemensamma ambition att skapa en kulturplan.

FN:s konvention om barnets rättigheter blir styrande och vägledande i vår gemensamma ambition att skapa en kulturplan. FN:s konvention om barnets rättigheter blir styrande och vägledande i vår gemensamma ambition att skapa en kulturplan. Förskola, grundskola och gymnasiets läroplaner vilar bland annat på FN:s barnkonvention

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Förutsättningar för biograf i kulturhuset

Förutsättningar för biograf i kulturhuset Tjänsteutlåtande Utredare 2015-08-03 Hanna Björklund 08-590 970 77 Dnr: hanna.bjorklund@upplandsvasby.se KS/2015:331 31401 Förutsättningar för biograf i kulturhuset Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Information om KULTURTRAPPAN

Information om KULTURTRAPPAN Information om KULTURTRAPPAN Gävles kulturgaranti Bakgrund Vilka är vi? Gävle kommun 2015-09-08 2 Gävle kommun 2015-09-08 3 Information om Kulturtrappan Ninni berättar om bakgrunden till Kulturtrappan,

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Kulturprogram för barn och ungdom Kulturprogram för barn och ungdom 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 16 oktober 2003 Reviderad den:

Läs mer

1. Kultur- och turismnämndens övergripande planering med budget

1. Kultur- och turismnämndens övergripande planering med budget 1 (7) Datum Kultur- och turismnämndens handling nr 5/2007-09-04 Antagen av kultur- och turismnämnden 2007-09-04 26 Bilaga 1 Verksamhetsbudget 1. Kultur- och turismnämndens övergripande planering med budget

Läs mer

Lokalerna är perfekta för vår bolagsstämma och servicen är utmärkt, vi har ett mycket gott samarbete. Ove Köhler

Lokalerna är perfekta för vår bolagsstämma och servicen är utmärkt, vi har ett mycket gott samarbete. Ove Köhler Lokalerna är perfekta för vår bolagsstämma och servicen är utmärkt, vi har ett mycket gott samarbete. Alla skapa Dina personliga Kreativa Ove Köhler LKAB möten När människor möts händer något. Nya idéer

Läs mer

(Mkr) Budget 2012 Bokslut 2012 Bokslut 2011. Intäkter 1,9 2,2 2,5 Kostnader -19,3-19,5-21,0 varav personal -9,3-9,1-8,8. Nettokostnad -17,5-17,3-18,5

(Mkr) Budget 2012 Bokslut 2012 Bokslut 2011. Intäkter 1,9 2,2 2,5 Kostnader -19,3-19,5-21,0 varav personal -9,3-9,1-8,8. Nettokostnad -17,5-17,3-18,5 KULTURNÄMNDEN Ordförande: Magnus Wallengren Förvaltningschef: Thomas Liedström (Mkr) Budget 2012 Bokslut 2012 Bokslut 2011 Intäkter 1,9 2,2 2,5 Kostnader -19,3-19,5-21,0 varav personal -9,3-9,1-8,8 Nettokostnad

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK Dokumentnamn : Biblioteksplan Dokumenttyp : Plan (Benämning efter bibliotekslagen) Beslutad av: Kommunfullmäktige 2013-02-11, 3 Diarienummer: KS2012/438 Giltighetstid:

Läs mer

Behov av kultur- och fritidsverksamhet i Rosendal

Behov av kultur- och fritidsverksamhet i Rosendal KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Hansson Johanna 2017-03-07 KTN-2017-0057 Sjöblom Gunilla Sörås Staflin Pia Kulturnämnden Behov av kultur- och fritidsverksamhet i Rosendal Förslag till

Läs mer

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Inledning Med det här dokumentet vill vi visa på kulturens 1 - kulturarvens 2 och konstarternas 3 - betydelse för ett samhälle som blickar framåt och vill växa.

Läs mer

KUNGSHOLMEN PONTONJÄRGATAN 37 432 KVM

KUNGSHOLMEN PONTONJÄRGATAN 37 432 KVM nya N y lo ka möjl l ighe ter! KUNGSHOLMEN PONTONJÄRGATAN 37 432 KVM Sida 1 av 19 BESKRIVNING Pontonjärgatan 37, 432 kvm Spännande arkitektdesignat kontor med maximalt utnyttjad yta. Högt i tak och stora

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK Välkommen till Sandvikens Folkbibliotek Vi gör det möjligt för alla i Sandvikens kommun att växa och utvecklas. Som människor och samhällsmedborgare. VISION

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

2015-09-08 HJÄLTAR! PASSALEN PÅ TURNÉ. Föreningen Passalen

2015-09-08 HJÄLTAR! PASSALEN PÅ TURNÉ. Föreningen Passalen 2015-09-08 HJÄLTAR! PASSALEN PÅ TURNÉ Föreningen Passalen Innehåll Hjältar en integrerad musikteaterföreställning... 2 Bakgrund... 2 Vem är Passalen?... 2 Varför fortsätta utveckla Hjältar?... 2 Målgrupp...

Läs mer

Konstprogram för Eastmaninstitutet

Konstprogram för Eastmaninstitutet 1 Konstenheten SKRIVELSE Diarienummer: Projektledare: Susanne Andersson Kopp 2014-02-18 KN 2013/613 Konstkonsult: Susann Brännström Konstprogram för Eastmaninstitutet Programmet är framtaget i syfte att

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009/2010. Kulturskolan

Kvalitetsredovisning 2009/2010. Kulturskolan Kvalitetsredovisning 2009/2010 Kulturskolan Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Syfte med kvalitetsredovisning 3 Grundfakta om Kulturskolan 4 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisning

Läs mer

Fritidsverksamhet i Lokstallet, kvarteret Cementen i Limhamn

Fritidsverksamhet i Lokstallet, kvarteret Cementen i Limhamn Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (2) Datum 2014-11-27 Vår referens Linda Johansson Planeringssekreterare Linda.Johansson20@malmo.se Tjänsteskrivelse Fritidsverksamhet i Lokstallet, kvarteret

Läs mer

Cirkus scener ETT CIRKUS. TVÅ SCENER. TUSEN MÖJLIGHETER!

Cirkus scener ETT CIRKUS. TVÅ SCENER. TUSEN MÖJLIGHETER! Cirkus scener ETT CIRKUS. TVÅ SCENER. TUSEN MÖJLIGHETER! Cirkus på kungliga Djurgården är en klassisk mötesplats. Mängder av människor har träffats på shower, föreställningar, mässor, konserter och konferenser.

Läs mer

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Kultur- och Biblioteksprogram. för Borås Stad

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Kultur- och Biblioteksprogram. för Borås Stad Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Kultur- och Biblioteksprogram för Borås Stad Borås Stads styrdokument Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft.

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Länskulturen en del av Regionförbundet Jämtlands län Egna verksamheter Estrad Norr Scenkonstinstitution för musik, teater, musikteater, dans Filmpool Jämtland

Läs mer

Premiär för Prima. En ny skola för årskurs 6 9 i Farsta Centrum

Premiär för Prima. En ny skola för årskurs 6 9 i Farsta Centrum Premiär för Prima En ny skola för årskurs 6 9 i Farsta Centrum Inspiration Kreativitet Utveckling Prima handlar om kreativitet och digital kompetens! Prima är en helt ny, spännande form av grundskola.

Läs mer

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen 2014-08-15 SID 1 (5) KS/2013:357 TJÄNSTESKRIVELSE Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade, efter en förfrågan från

Läs mer

Dokumentnamn: Projektdirektiv för utredning av ett nytt eventuellt kulturhus Skapad av: Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen PROJEKTDIREKTIV

Dokumentnamn: Projektdirektiv för utredning av ett nytt eventuellt kulturhus Skapad av: Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen PROJEKTDIREKTIV Sida: 1 (5) PROJEKTDIREKTIV UTREDNING/FÖRSTUDIE AV ALTERNATIVA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT NYTT EVENTUELLT KULTURHUS 1 BAKGRUND Kommunstyrelsen beslutade den 27 november 2012 dels att godkänna rapport 2012-11-23

Läs mer

Mot en spännande framtid. Barkarby College i Järfälla nytt regionalt centrum för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar

Mot en spännande framtid. Barkarby College i Järfälla nytt regionalt centrum för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar Mot en spännande framtid Barkarby College i ärfälla nytt regionalt centrum för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar Framåt inom natur och teknik Stockholm Väst är ett av de hetaste tillväxtområdena

Läs mer

Resultat av kundundersökning inom bibliotek och kulturhus 2014

Resultat av kundundersökning inom bibliotek och kulturhus 2014 2015-02-20 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KUN 2014/8-869 Kulturnämnden Resultat av kundundersökning inom bibliotek och kulturhus 2014 Förslag till beslut Kulturnämnden noterar informationen till protokollet.

Läs mer

2015-xx-xx NÄMNDSPLAN OCH NYCKELTAL KULTURVERKSAMHET FRITIDSVERKSAMHET

2015-xx-xx NÄMNDSPLAN OCH NYCKELTAL KULTURVERKSAMHET FRITIDSVERKSAMHET 2015-xx-xx NÄMNDSPLAN OCH NYCKELTAL KULTURVERKSAMHET FRITIDSVERKSAMHET 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 2. VISIONER... 3 3. NÄMNDSMÅL... 3 3.1 Nämndsmål 1, övergripande 4 3.2 Nämndsmål 2, fritidsgård och

Läs mer

Kulturhus Skellefteå Workshop kring innehållet

Kulturhus Skellefteå Workshop kring innehållet 2013-06-01 Kulturhus Skellefteå Workshop kring innehållet SKELLEFTEÅ KOMMUN Malin Pers Strömbäck Sammanställning av workshop om kulturhuset 1 juni 2013 Deltagare: 25 personer, producenter, kulturföretagare,

Läs mer

Inriktning för kultur- och fritidskvarter i Älta centrum

Inriktning för kultur- och fritidskvarter i Älta centrum 2017-01- 20 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KUN 2017/14 Inriktning för kultur- och fritidskvarter i Älta centrum Förslag till beslut Kulturnämnden beslutar om inriktning av Älta kultur- och fritidskvarter enligt

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Alingsås kommun

Kulturplan för barn och unga i Alingsås kommun Datum: 16-01-20 Till Kultur- och Fritidsnämnden Handläggare: Birgitta Westergren Lenken Direktnr: 0322 616 364 Beteckning: Uppdaterad Kulturplan för barn och unga 2016-01-20 Kulturplan för barn och unga

Läs mer

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret Politisk styrgrupp Malmö Live Projektorganisation Projektledning Stadskontoret Operativ projektgrupp Projektledare: Anders Hultgren, Serviceförvaltn. Mikael Derving - MSO Teknik Meta Alm - MSO Programplanering

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

plan modell policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Barnkulturplan för Svenljunga kommun ... Beslutat av: Kommunfullmäktige

plan modell policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Barnkulturplan för Svenljunga kommun ... Beslutat av: Kommunfullmäktige plan modell policy program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2016-09-12 119 Ansvarig: Kulturchef Revideras: Vid behov Följas

Läs mer

Konstenheten TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2013-04-17 KUN 2013/264

Konstenheten TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2013-04-17 KUN 2013/264 KUN 2013-04-25, p 5 Konstenheten TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2013-04-17 KUN 2013/264 Handläggare: Susanne Andersson Kopp Konstprogram för Södersjukhuset byggnad 25, ombyggnad för Patienthotell och vårdavdelningar

Läs mer

Kulturen i Bohusläns hjärta. Förslag till kulturplan

Kulturen i Bohusläns hjärta. Förslag till kulturplan Kulturen i Bohusläns hjärta Förslag till kulturplan 2016-2020 Alla förvaltningar är med i arbetet Arbetsgrupper: Barn- och utbildning Regionteater väst/bohusläns museum Socialtjänsten/Avd Kultur Samhällsbyggnad/Avd

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 1 594 kvm Välkommen till Diligentia Västra Varvsgatan 19 På Västra Varvsgatan 19 kan vi erbjuda en kontorslokal på 1594 kvadratmeter. Yta Våning 1 594 kvm plan 3 Husets karaktär

Läs mer

Residenset i Östersund din nya företagsadress?

Residenset i Östersund din nya företagsadress? PROSPEKT Residenset i Östersund din nya företagsadress? Välkommen till Länsresidenset i Östersund, stadens äldsta stenbyggnad med ett högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans med tillhörande park utgör

Läs mer

godkänna rapporten av utvecklingsprocessen för Kultur för barn och unga

godkänna rapporten av utvecklingsprocessen för Kultur för barn och unga Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (6) Datum 2014-08-27 Vår referens Hanna Sjöberg Enhetschef Kultur för barn och unga Hanna.sjoberg@malmo.se Tjänsteskrivelse Utvecklingsprocess Kultur för barn och unga

Läs mer

Residenset i Östersund din nya företagsadress?

Residenset i Östersund din nya företagsadress? PROSPEKT Residenset i Östersund din nya företagsadress? Välkommen till Länsresidenset i Östersund, stadens äldsta stenbyggnad med ett högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans med tillhörande park utgör

Läs mer

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Statens fastighetsverk hyr ut en kontorslokal med härlig atmosfär på Svartmangatan 9 i Gamla stan i Stockholm. Lokalen ligger i hjärtat av ön men på en

Läs mer

Ansökan om förskottering av penningmedel Rudskoga Fiber Ekonomisk förening

Ansökan om förskottering av penningmedel Rudskoga Fiber Ekonomisk förening TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Stellan Sjögren, 0550-88020 stellan.sjogren@kristinehamn.se Datum 2012-06-14 Kommunstyrelsen Ansökan om förskottering av penningmedel Rudskoga Fiber

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område.

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område. Saepmie Welcomes! 1. Inledning I juni 2014 genomförs den internationella fotbollsturneringen Conifa World Football Cup i Östersund/Staare med deltagare från hela världen. I samband med turneringen vill

Läs mer

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2013-09-17 Dnr: 2013/2540-BaUN- 285 Barn- och ungdomsnämnden Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Förslag

Läs mer

PROJEKTPLAN NY SIMHALL

PROJEKTPLAN NY SIMHALL ENKÖPINGS KOMMUN Vilhelm Backman/20120512 PROJEKTPLAN NY SIMHALL Ort och datum Ort och datum Enköping 2012- Enköping 2012- Beställare Beställarens ombud - Ansvarig NY SIMHALL Inledning... 2 Regler för

Läs mer

Resultatet av Flest röster på 20 minuter

Resultatet av Flest röster på 20 minuter i Avesta den 26 november 2011 Resultatet av Flest röster på 20 minuter Det här är sammanställning av svaren som kom in under deltagarnas insamling av åsikter från personer 14-26 år som tillfrågades på

Läs mer

HANDLINGSPLAN SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2016/17

HANDLINGSPLAN SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2016/17 1 HANDLINGSPLAN SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2016/17 Organisation kring Skapande skola Skolledning och Kultur på kommunen fastställer tillsammans riktlinjer för skapande skola. Arbetet är förankrat hos rektorerna

Läs mer

Lokaler KONSERT & KONGRESS I LINKÖPING

Lokaler KONSERT & KONGRESS I LINKÖPING Lokaler KONSERT & KONGRESS I LINKÖPING AB Box 1397 Konferens och lokalbokning: Fax: 013-190 00 90 E-post: www.arenabolaget.se Crusellhallen Stor och ståtlig med härlig akustik och karaktär. Upplev känslan

Läs mer

Ringvägen kvadratmeter Stockholm

Ringvägen kvadratmeter Stockholm Ringvägen 100 2061 kvadratmeter Stockholm Välkommen till Diligentia Ringvägen 100 Här har vi en ledig lokal på 2031 kvadratmeter. Yta 2061 kvm Våning plan 9 hus A och B Husets karaktär Fastigheten är delvis

Läs mer

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Detta tänkte jag prata om: Om Kultur Skåne och våra kulturpolitiska mål Varför biblioteket som kulturhus - bakgrund

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

Älvstranden Bildningscentrum

Älvstranden Bildningscentrum Älvstranden Bildningscentrum Bildningsbegreppet "Medan utbildningens mål är en bestämd och begränsad yrkeskompetens, syftar bildning till en omvandling av hela människan. Utbildningen har enbart sina yttre

Läs mer

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017 B H Ä R N Ö S A N D S BIBLIOTEKSPLAN 2015 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 2 Vision 1.1 Biblioteken i Härnösand 3 Folkbiblioteket 3.1 Utvecklingsområden 3.2 Bibliotek för alla 3.3 Bibliotek av högsta

Läs mer

Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern

Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern Kommunstyrelsen 2015-01-14 1 (12) Kommunledningskontoret KLK Kommunikation Eva Norberg, 016-710 16 92 Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern Fastställd av Eskilstuna kommunfullmäktige 2014-11-27

Läs mer

Möten och evenemang på Bonniers Konsthall

Möten och evenemang på Bonniers Konsthall Möten och evenemang på Bonniers Konsthall Bonniers Konsthalls lokaler, mitt i centrala Stockholm, erbjuder en fantastisk miljö för såväl stora som små företagsevenemang. Konsthallen med sina 1 000 kvadratmeter

Läs mer

En skola för framtiden! En vision för Idunskolans utveckling 2012-2018

En skola för framtiden! En vision för Idunskolans utveckling 2012-2018 En skola för framtiden! En vision för Idunskolans utveckling 2012-2018 Innehållsförteckning Bakgrund och Innehåll sid 2 Visionen sid 3 Skolans utveckling 2013-2017 sid 4 Hela skolan, 2018 sid 5 Etapp 1,

Läs mer

Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga. Strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm remissvar

Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga. Strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm remissvar ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING FÖRSKOLA OCH FRITID TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2008-11-19 Handläggare: Agneta Stenborg Telefon: 076-12 90 199 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Kultur

Läs mer

Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund

Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund Välkommen till Kulturen! Välkommen till en annorlunda konferensanläggning mitt i centrala Lund. Här kan du välja mellan ett stort modernt auditorium, ett

Läs mer

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag Juni 2008

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag Juni 2008 I detta Nyhetsbrev berättar vi om hur projektet med bl.a. ny storloge på Borås Arena fortskrider. Vilken artikel är storsäljaren under sommaren hos Harald Nyborg? Vi hälsar också en hyresgäst välkommen

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer N /11

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer N /11 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-04-11 Diarienummer N138-0027/11 Sektor Kultur och fritid Michael Göransson Telefon 031-3665000, Fax 031-3666001 E-post: fornamn.efternamn@xxxxxx.goteborg.se Mötesplats Amhult

Läs mer