Kulturhus i Enköpings Kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kulturhus i Enköpings Kommun"

Transkript

1 KS2012/208 Kent Gullberg Tfn Mobiltfn e-post Kommunstyrelsen Kulturhus i Enköpings Kommun Förslag till beslut Förslag till Kommunfullmäktige Tekniska nämnden får i uppdrag att detaljprojektera och genomföra erforderlig detaljplaneläggning för att bygga om Joar Blå till ett kulturhus i enlighet med dokumentet Kulturhuset Joar Möjligheternas Kulturhus. Projekt- och processplan daterad antas. Kommunstyrelsen får i uppdrag att efter genomförd detaljprojektering besluta om upphandling och om- och tillbyggnation av kulturhuset Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade den 11 december 2012, paragraf 195 bland annat att Kommunfullmäktiges beslut från den 13 juni 2012, paragraf 105 om att avvakta med planerna på att bygga om Joar Blå till Kulturhus upphävs. Teknikförvaltningen och upplevelseförvaltningen har tillsammans bearbetat verksamhetsprogram och fastighetsrelaterade frågor. Dessa finns redovisade i dokumenten Kulturhuset Joar Möjligheternas Kulturhus (Bilaga 1) och Kulturhuset Joar - Programutredning (Bilaga 2). Teknikförvaltningen har tagit fram en ny projekt- och processplan inkluderande en tidplan för projektet daterad (Bilaga 3). I kommunens flerårsbudget för investeringar för åren har investeringskostnaden för byggprojektet satts till 65 miljoner kr. Kostnaden för byggprojektet inklusive tidigare utredningskostnader beräknas nu till 73 miljoner kr. Den nya hyran för den ombyggda och tillbyggda delen av Joar Blå beräknas 7c9 kg Postadress Besöksadress Telefon, växel Telefax Postgiro Org nr Enköpings kommun Kungsgatan ENKÖPING E-post:

2 (2) därmed uppgå till 6 miljoner kr. Till detta skall läggas investeringarna i inventarier som beräknas uppgå till 7 miljoner kr. Alla dessa kostnader måste i detta läge ses som preliminära då någon projektering ännu inte utförts. Upplevelseförvaltningen har gjort en kostnads-intäktsanalys för projektet (Bilaga 4) som ersätter den tidigare LCC-kalkylen. Denna visar på att den årliga nettokostnadsökningen för upplevelsenämnden blir 2,3 milj kr. Synnöve Fridén kommun direktör Kent Gullberg teknisk chef

3 Diarienummer: KS2012/208 Bilaga 1 Kulturhuset Joar Möjligheternas kulturhus

4 Visionen om ett kulturhus för alla Enköpingsbor Kulturhuset Joar ska vara en kreativ plats där Enköpingsborna ska kunna trivas och känna sig välkomna. Kulturhuset ska vara tillgängligt för alla. Därför behövs goda möjligheter att ta emot besökare och professionella aktörer med olika typer av funktionshinder. Den ljusa, moderna miljön har en stor attraktionskraft och ska inspirera till kulturutövning, upplevelser, samtal och reflektion. Genom att bygga ihop huset till en sammanhängande kropp knyts olika kulturgenrer samman och skapar en kulturell puls med kreativitet, reflektion och innovation som viktiga beståndsdelar. Med ett modernt och attraktivt kulturhus öppnas verksamheterna upp för fler och nya besökare. Kulturskoleelever kan göra spontana besök på biblioteket, föräldrar till kulturskoleelever tar en kopp kaffe och tittar på konsten. Kafébesökare undersöker biljetter till föreställningar eller bion. Med stora glasytor skapas rymd och vackra miljöer där kulturen sammanfogas med husets gröna omgivningar. I ljusgården finns ett kafé med egen utgång till park och trädgårdsrum. Vi skapar därmed också ett hus som möjliggör möten och med en självklar plats i stadens hjärta.

5 Ett flexibelt kulturhus för många Behov av ett omtag Visionen om att bygga ett modernt och attraktivt kulturhus hör också ihop med att skapa en flexibel miljö med många användningsområden. De olika verksamheterna ska kunna samsas och samverka. Det innebär också att lokalerna ska kunna hyras ut till externa aktörer för konferenser och evenemang. De mest attraktiva lokalerna ligger i anslutning till parken och behöver därför anpassas för dessa behov. Ett kafé i centrum av huset erbjuder goda möjligheter till fler funktioner med företagsevenemang, föreläsningar och scenframträdanden. Dessutom har biografen uttryckt behov av ytterligare en salong för att kunna driva sin verksamhet vidare. För att kunna lösa det behovet behöver lokalplaneringen ses över. Ett Kulturhus som är attraktivt för många För att möjliggöra visionen om ett kreativt kulturhus för alla åldrar behöver lokalerna vara attraktiva att hyra för olika aktörer. Förslag på hur lokalerna kan användas på ett mer flexibelt sätt återges i bilaga 1. Exempel på användningsområden som kan ge ökade intäkter att erbjuda färdiga paket för konferenser och eventbolag, skapa möjlighet att anordna festivaler och andra typer av externa kulturevenemang. Ett attraktivt läge för ett kafé ger möjlighet till bra hyresintäkter. Med ett stort flöde av publik och besökare blir också Kulturhuset en dynamisk kraft och en motor för både turismen och samarbetet med handlare i city. Även föreningar och andra kommunala verksamheter kan dra nytta av kulturhuset. Det kan gälla musikundervisning för grundskolor som saknar musiksal och hitta möjligheter till samverkan för barn och unga både i förskola/skola och på deras fritid. Kulturhuset ger också möjlighet att erbjuda andra kommunala verksamheter ett utbud av estetisk verksamhet. Konstföreningar skulle också kunna nå ut till en större publik. Nya förutsättningar Ett stort och kreativt kulturhus med många samverkande kulturuttryck och ett stort besökarflöde ställer krav på verksamheten. Med flexibel lokalanvändning blir dessa krav ännu tydligare. Det är därför särskilt viktigt med en tydlig organisation, korrekt schemaläggning, modern teknik och marknadsföring av kulturhusets möjligheter för både besökare och tänkbara hyresgäster.

6 Ljusgården skapar enhet Besökaren kommer in i Kulturhuset Joar via entrén i den stora inglasade överbyggnaden. Den inglasade överbyggnaden är luftig och inbjudande till andra aktiviteter. Blicken leds vidare in i rummet till konstutställningar, ett trevligt kafé och den gröna miljön utanför. Ljusgården knyter ihop huskropparna och gör flödet mellan Kulturhusets aktiviteter och funktioner naturligt. Lokalen behöver ha generösa öppettider, vara tillgängligt, trivsamt och funktionellt. I ljusgården finns en gemensam disk, ytor för konstutställningar, kafé och ytan som anknyter till park och trädgård. För att få genomslag med tydliga budskap om verksamhet och evenemang behöver Kulturhuset Joar ha sammanhängande och tydlig kommunikation, både innehållsmässigt och visuellt. Central disk för besökare Innanför entrén finns en gemensam disk tänkt att kunna hjälpa alla besökare oavsett behov och önskemål. Disken kan nås från flera håll blir ett nav för att kunna erbjuda besökarna kulturhusets hela utbud. I disken hjälps besökarna att hitta rätt i huset, men här sker även försäljning av biljetter, hjälp med att få bibliotekskort och hitta information om böcker. I ljusgården och vid disken finns tydliga skyltar och digitala tavlor som informerar besökarna om vad som är aktuellt både i huset, men också i andra delar i förvaltningen. Liknande och sammanlänkade skärmar finns i förvaltningens andra delar, som till exempel på museet och i Idrottshuset. Det gör att besökarna lätt kan få information om utbudet för kultur-och fritidsaktiviteter. Konsten som grund för kulturen Konsten är en viktig pusselbit för ett aktivt och intressant kulturliv. Den har också stor betydelse för människors välbefinnande och utveckling. Att tillgängliggöra konst i kulturhusets huvudstråk känns därför viktigt och naturligt. Samarbete med konstutövare och konstföreningar kan ge goda möjligheter till att skapa ytor för inspiration, föreläsningar, debatter och reflektion. Konsten kan också bli en del av kommunens attraktionskraft för besökare. Även skolelever och förskolor kan inspireras och i samband med ett besök på biblioteket och kulturverkstan arbeta med färg och form. Ytan i ljusgården kan också användas för att visa upp föremål från museets samlingar och därmed knyta ihop verksamheten i kulturhuset med museet. Kafé Kaféet i Kulturhuset Joar ska fungera som en viktig mötesplats och ett nav mellan olika kulturuttryck. Här finns möjlighet till en lugn plats för tidningsläsning, eller för gemenskap och samtal. I kaféet finns en mindre scen med en flygel för elevkonserter, berättarkvällar, poesiaftnar, konstevenemang och trädgårdsträffar. Det blir därmed en samlingspunkt för barn och vuxna vid kulturella evenemang men också som en del i Enköpingsbornas vardag. Med glasväggar och med en egen utgång till parken utanför skapas närhet till naturen. För att förstärka besökarens upplevelse av det gröna Enköping har kaféet en ekologisk prägel. Under sommarhalvåret finns möjlighet att sitta ute med utsikt över parkerna och den vackra å-promenaden. Kaféets utformning och placering mot ån och parkerna skapar attraktiva miljöer för externa aktörer som kan vara intresserade av att hyra kulturhuset för sin verksamhet. Ljusgården i anslutning till park och trädgård Ljusgården längst i söder kan fungera som en samlingspunkt för park- och trädgårdsintresserade besökare. Naturen och parken finns nära besökaren både inifrån och med sittplatser utanför. Med spännande planter-

7 ingar utanför och enklare gröna miljöer med exempelvis medelhavsväxter inomhus skapas en attraktiv miljö. Med sin gröna prägel finns det möjlighet att erbjuda försäljning av fröer, växter, trädgårdslitteratur och andra trädgårdsrelaterade produkter. Eventuellt kan denna butik även sälja biljetter till parkvandringar. Med parkverksamheten tydligt knuten till denna yta kan även andra besökare lockas hit för att få reda på mer om Enköpings besöksmål. Museet har i föremålsarkivet samlingar av tegel från det medeltida klostret på Munksundet. För att ytterligare knyta ihop verksamheterna, skapa trivsel och en genuin känsla byggs detta tegel in i miljön. Museet kan även visa annan verksamhet här. Kulturskola, scenkonst och film I huskroppen för kulturskola, scenkonst och film kan föräldrar och elever röra sig bland en mängd olika lokaler. Här finns biografen med fyra salonger som samsas med föreställningar för alla åldrar. Bion och scenen i A-salen behöver fräschas upp och moderniseras med ny inredning och ny teknik. Lokalerna behöver också vara tillgängliga för rörelsehindrade och bör utrustas med sittplatser långt fram i salen. Både funktionshindrade besökare och professionella behöver kunna ta sig till scenen både från salong och loger. I anslutning till kaféet finns tre större kombisalar med flera användningsområden. Det kan vara allt från dans, teater och musik till event eller andra inhyrda aktiviteter som Yoga, Chi Gong, föreläsningar och workshops. Kanske ligger kulturverkstan här. Det finns också kombirum för arbete i mindre grupper. Dessa lokaler ses som mest attraktiva att hyra för externa aktörer. Den minskade yta som står till förfogande för Kulturskolan kompenseras med att källaren får användbara lokaler samt att en del loger förvandlas till ensemblerum. Den utökade ytan ger även större flexibilitet vid uthyrning eller i kombination med flera kommunala verksamheter. Musikundervisning, ungdoms-verksamhet och samarbete med andra anordnare av estetisk verksamhet är några exempel. KULTURHUSET JOAR - TRÄFFPUNKT TRÄDGÅRD / VINTERTRÄDGÅRD

8 Kulturskola, scenkonst och film Biblioteket och kulturverkstan Med öppna väggar mot ljusgården kan biblioteket få en nystart och tydligare integreras i kulturhuset. En del verksamhet flödar ut i mittkroppen som till exempel tidningsläsning, marknadsföring och programverksamhet. I samverkan med andra kulturella verksamheter synliggörs och levandegörs litteraturen på olika sätt. Det är också möjligt att nya målgrupper hittar in till bibliotekets utbud i samband med andra ärenden. Biobesökare och kulturskoleelever besöker ungdomsavdelningen. Andra besökare gör spontana besök på till exempel barnavdelningen. Ytor inne i biblioteket kan användas till kulturverkstad, studieplatser och utställningsyta. Kulturverkstan ligger i biblioteket eller i anslutning till kombisalarna på plan ett. I anslutning till föreställningar, museivandringar, konstupplevelser och andra evenemang kan verkstan användas för att barn ska kunna bearbeta sina upplevelser och skapa utifrån fantasin. Personal och pedagoger kan möta barn och unga i ett kreativt skapande med färg och form. Rummet ska vara anpassat för att arbeta med vatten med vattenhoar. Väggen utanför verkstaden ger möjligheter för barnen att ställa ut och visa sina konstverk. Verkstaden är tillgänglig för uthyrning för exempelvis kursverksamhet både inom kultur eller med trädgårdsanknytning där kransbindning, odling, svamputställningar kan vara exempel. Vid vissa evenemang blir det möjligt att ta ut en kostnad för material. Icke publika delar Med många verksamheter i samma hus behövs också utrymme för en större personalgrupp då Kulturskolans personal flyttar in. Då behövs det också fler arbetsplatser och lunchrum. Fler arbetsplatser möjliggörs genom att riva väggar och skapa kontors-landskap. Då kan även ytan som nu är korridor användas. Det nuvarande lunchrummet kan också göras om till kontorslandskap. Personalen har olika behov vad det gäller personalutrymmen. Personal med mycket yttre tjänst behöver samsas om utrymme. Rum för avskildhet och egna rum behövs också. Ett gemensamt lunchrum skapas i den västra huskroppen. När nuvarande magasinsplats försvinner till förmån för personalutrymmen behöver biblioteket sammanföra och anpassa detta med bokbussens magasin. Kulturstråk Kyrkogatan Kulturhus Joar knyts med ihop med de södra delarna av staden i samband med utbyggnaden mot parken och ån. På samma sätt behöver den norra delen av Kulturhuset länkas ihop med torget och dess butiker och restauranger. I norr finns populära besöksmål och kulturhistoriska byggnader som används av förvaltningens verksamheter. Exempel på dessa är Vårfrukyrkan, runstenar och Skolparken. Avslutning Med ett modernt kulturhus kan nuvarande kulturverksamhet lättare samordnas och därmed skapa ett bra och intressant utbud för kommunens invånare. När konst, scenkonst, film, Kulturskola och bibliotek samordnas skapas nya kreativa krafter och en god möjlighet att möta besökarnas behov och önskemål. Kulturhuset Joar blir därmed också en attraktiv mötesplats för kulturupplevelser, men också för möten, debatter och reflektion. Med sin placering stärks kontakten med parken och ån söderut samtidigt som ett stråk mot stadens norra delar tydliggörs.

9 Bilaga 1. Matris med exempel på möjligheter med ökad flexibilitet Lokaler, plan 1 Kafé Kulturskolan och Unga Konsert, mindre föreställningar Bibliotek, scenkonst och turism Turistnav för hela Kommunen. Scen för uppträdande (stå upp m.m). Föreläsningar litteratur och poesi. Soppteater. Konsert, föreställning, dans, ensembler Annan offentlig finansierad estetisk verksamhet Konsert, uppträdande Musik- dramateori, digital musikproduk- Kombisal stor Konsert, föreställning, dans, ensembler Grupprum (3 st) Ensemblerum Arbetsrum Ensemblerum Teorisal Musik- och dramateori, Utbildning. Utställduktion, digital musikproningar sommartid. film tion, film. Black box Uppträdande dramagrupper. Filmning Chromakey bakgrund. Konsert, föreställning, dans, ensembler. Konsert, föreställning, dans, ensembler. Bild- och formverksamhet. Föreläsningar med avancerat ljus. Konsert, föreställning, dans, ensembler Dramagrupper, filmning. Kombisal mellan Konsert, föreställning, Konsert, föreställning, dans, ensembler. dans, ensembler. Kombisal liten Konsert, föreställning, Konsert, föreställning, dans, ensembler. dans, ensembler. Öppen verkstad Kombinera barnteater Bild- och formverksamhet. med eget skapande. Ljussal Ensembler, teori Utställningar Ensembler, teori Ämnesrum (7 st) Instrument och sångundervisninundervisninundervisning Instrument och sång- Instrument och sång- Ensemblerum (2 st) Ensembler Ensembler Ensembler STORA SALEN Större föreställningar Större föreställningar Större föreställningar JOAR Biosalong Kortfilmsfestival, föreläsningaläsningar Kortfilmsfestival, före- Kortfilmsfestival, föreläsningar

10 Allt bildmaterial är producerat av Ettelva arkitekter.

11 Bilaga 2 KS2012/208 Kulturhuset Joar - Programutredning

12 DÖRR FLYTTAS TEORI / DATA 60 m² VÄNTRUM avskärmas med glasvägg ÄMNESRUM 10 m² ÄMNESRUM 10 m² ÄMNESRUM 10 m² ÄMNESRUM 10 m² ÄMNESRUM 8 m² ÄMNESRUM 8 m² ÄMNESRUM 15 m² ENSEMBLE / SÅNG 16 m² ENSEMBLE / SÅNG 16 m² LOGE 19 m² 1 m² 1 m² PENTRY 10 m² FRD 1 (DAMER) 17 m² BLACK BOX 40 m² KOMBISAL LITEN 54 m² GRUPPRUM 16 m² KOMBISAL MELLAN 114 m² GARDEROBSYTA R 8 m² PROJ. RUM 4 m² SALONG 430 m² KOMBISAL STOR 145 m² möjlighet att dela i två salar GRUPPRUM 16 m² BILD- / FORMVERKSTAD 31 m² KOMBISAL 40 m² HISS (HERRAR) 16 m² GRUPPRUM 16 m² R 9 m² SALONG 124 m² CAFÉ GARDEROBSYTA N KULTURHUSET JOAR Programutredning PLAN 01 Skala 1:200, 1:1,

13 SALONG 118 m² INSTALLATIONER 37 m² trappa till tak BEF. FLÄKTRUM 19 m² PERSONALRUM 7 PROJ. RUM 26 m² AKUSTIKRUM 31 m² HISS 1 m² 5 m² 3 m² SLAGVERK 66 m² SLAGVERK 40 m² KONFERENS 45 m² ARBETSRUM 167 m² N KULTURHUSET JOAR Programutredning PLAN 02 Skala 1:200, 1:1,

14 ÖŸŒÄù ÖŒÛÄù ÖÜÜÄù v ïòóöú&ßöôä ½ô ùøßöôä ½ôÄfi`ú&Äï ôôúîñòú ú Äô¼úôÒÄûıõÄı œòß ½ô öúôßîflúöúô ú Äôî&`fl&òúÄöÄùúfl&òfi ïòóöú&ßöôäï ôôúîñ sâtáâzpâàmáärwiz xfiûôfiîù`&fiòñúöúô àqáâiáqwvàxtiv àœîßîäöbúõõñäöböñùœ ØÕÖŒÒÖÖÒÕÛ

15 1 BILAGA 3 Projekt- och processplan Projekt: Kulturhuset Joar Projektnummer: Upprättad: Upprättad av: Kurt Geschwindt Godkänd av: Vilhelm Backman

16 2 Innehållsförteckning 1 Orientering om projektet 1.1 Allmän information Projektbeskrivning Mål 3 2 Organisation 2.1 Beställare 2.2 Styrgrupp Referensgrupp Arbetsgrupp 4 3 Projekt 3.1 Processen Tidplan Information 6 Inledning Kommunfullmäktiges beslut från den 13 juni 2012 paragraf 105 om att avvakta med planerna på att bygga om Joar Blå till ett kulturhus upphävs. Projektet Kulturhus Joar återstartas genom att upplevelsenämnden och tekniska nämnden får i uppdrag att bearbeta verksamhetsprogram och fastighetsrelaterade frågor, samt revidera den tidigare projekt- och processplanen.

17 3 1.1 Allmän information Denna projekt- och processplan upprättas för att informera om/och säkerställa krav och förväntningar på projektet samt svara upp mot lagar/förordningar och andra krav i detta projekt avseende tid, ekonomi och kvalitet. 1.2 Projektbeskrivning Syftet med projektet är att bygga om fastigheten Joar Blå för kulturverksamhet. Projektet kommer att bestå av två styck huskroppar om totalt ~5200m², huskropparna är förbundna med en loftgång, samt inglasat gångstråket när det står klart. I en av huskropparna finns idag fem styck biografer samt en restaurang och i den andra huskroppen finns bibliotek och kontor, denna verksamhet har även rum i huskropp ett. Installationer är i dålig skick och har en tekniskt låg standard. Parkering finns om 3180m² i anslutning till fastigheten. 1.3 Mål Huvudmål Skapa ett Kulturhus med verksamheter, såsom biograf, bibliotek, teater, dans, musik och annan scenkonst, konst och utställningar, café, kulturskola samt näringsliv. Kulturhuset fylls med verksamhet, träffpunkt trädgård och aktiviteter som gör det till den naturliga mötesplatsen där det finns någonting för alla. Delmål Delmålen är följande: Att ta fram en programhandling Att ta fram en kostnads- och intäktsanalys Att projektera fram färdiga bygghandlingar för produktion Att erhålla bygglov Att ta fram förfrågningsunderlag för upphandling Att erhålla detaljplanändring

18 4 2.1 Beställare Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) 2.2 Styrgrupp Gruppen består av kommundirektör, ekonomichef, fastighetschef, upplevelseförvaltningens chef samt projektledning Följer och styr projektet avseende; omfattning, kostnader och tidsplan 2.3 Referensgrupp Gruppen skall bestå av upplevelsenämndens arbetsutskott, fastighetsförvaltare, verksamhetschef, projektledning, samt beställarens ombud Skall följa och stötta projektet mot beslutad målsättning 2.4 Arbetsgrupp Gruppen skall bestå av intressenter från de berörda verksamheterna samt projektledning Medverkar till projektets programhandling, granskning av projekterade handlingar, inredningar samt om- och inflyttningssamordning 2.5 Projekteringsgrupp Gruppen skall representeras av berörd verksamhet och projektledning samt konsulter Medverkar till projektets programhandling, och granskning av projekterade handlingar samt framtagning av aktivitetsstyrd tidsplan

19 5 3.1 Processen Vad behöver vi göra Arbetsgruppen delger brukarsynpunkter till projektledning & arkitekt för framtagande av en programhandling Ta fram en kostnads- och intäktsanalys Ta fram en tidsplan för projektet Utse en projekteringsgrupp som projekterar fram en bygghandling efter de givna riktlinjerna I god tid planera omflyttningar av de befintliga verksamheterna i samråd med dessa Tillse att upphandlingen av entreprenörer ger projektet bästa valutan för pengarna Söka bygglov Söka detaljplanändring Dialog med biografentreprenör Upphandling av caféentreprenör Genomförande av produktion Vilka steg ska redovisas Redovisa information om projektets framåtskridande till respektive grupper regelbundet på projektets projektserver (ibinder) Vad har vi gjort Vi har haft en arkitekttävling där ett vinnande förslag har utsetts. Fastigheten har inköpts efter en statusinventering av dess skick. Brukaren i biografen informerad om ombyggnationsplaner, är nöjd med fyra styck salonger i framtiden. Brukaren i restaurangen är uppsagd och avflyttad. Omstartat projektering i enlighet med uppdrag från kommunfullmäktige KS2012/208. Vad ska vi göra Vi skall ta fram handlingar för den slutliga utformningen av kulturhuset via projektorganisation, projektering, bygglov till att leda produktionen och omflyttningarna av de befintliga verksamheterna till ett fullt fungerande kulturhus.

20 6 3.2 Tidplan Tidsbedömning vid omstart av projektet Vidare projektering ca 8 månader Upphandling ca 3 månader Byggnation ca 18 månader En ny tidsplan tas fram av projektledning när projektgrupp är fastställd 3.3 Information Kommunikationsplan upprättas

21 Intäkts- och kostnadsanalys Bilaga 4 Investering Kulturhus Joar KS2012/208 Driftansvarig nämnd: Upplevelsenämnden Tkr Total investeringsutgift Varav utgift för ombyggnation Varav utgift för inventarier Total driftkostnad per år Varav driftkostnad byggnation (hyresgrundande) Varav kostnader fastighetsdrift (hyresgrundande) Varav driftkostnad inventarier 900 Varav ökade verksamhetskostnader Varav ökade verksamhetsintäkter Förändring av driftkostnader Nedan ska aktuell hyresnivå vid den tidpunkt som Kulturhuset tas i bruk avräknas. I exemplet är preliminär hyresnivå för budget 2014 angivna. 1. Internhyresökning Hyra nytt Kulturhus Joar Avgår hyra Joar Blå (exkl bibliotek) Avgår hyra Tingshuset -269 Avgår hyra Kulturskolan -445 Summa ökning av internhyra Ökning verksamhetskostnader och intäkter Kapitaltjänstkostnader inventarier 900 Ökade verksamhetskostnader Ökade verksamhetsintäkter -400 Summa nettoökning verksamhetskostnader Total ökning av driftkostnad Sid 1 (2) Joar Intäkts och... Bilaga 4.XLS

22 Intäkts- och kostnadsanalys Bilaga 4 Investering Kulturhus Joar Driftansvarig nämnd: Upplevelsenämnden KS2012/208 Uppgifter från upplevelseförvaltning Övriga utgifter/kostnader/intäkter Verksamhetens utgifter och kostnader/intäkter a. Investeringsutgifter Inventarier Avskrivningstid ca Utgift tkr InternräntaAvskrivning Ränta Kaptjkostn Inredning ,5% Teknisk utrustning Teknisk utrustning ljus o ljud Skyltning Övriga installationer Delsumma kapitaltjänstkostnader b. Förändring verksamhetens driftkostnader Nuvarande Framtida Avvikelse Personalkostnader Idag Ökning Ljus- och ljudtekniker 1,50 0, Bokning/försäljningsansvarig 0,15 0, Bemanning informationsdisk 1, Städkostnader Fönsterputs Licenskostnad "Meröppet" bibliotek Drift informationsskärmar Övriga kostnader Delsumma verksamhetens driftkostnader 2, c. Förändring verksamhetens intäkter Nuvarande Framtida Avvikelse Uthyrning lokaler externt Avgår uthyrning (IT) Uppdragsutbildning Uthyrning caféverksamhet (90 kvm) Hyresintäkt biograf Annonsering Digital signage Försäljning upplevelsepaket Ökade intäkter kulturarrangemang Delsumma intäkter Summa kapitaltjänstkostnad Summa ökade verksamhetskostnader Summa ökade verksamhetsintäkter Summa nettoökning verksamhetskostnader Joar Intäkts och... Bilaga 4.XLS Verksamhetens utg, kostn, intäk Sid 2 (2)

K U L T U R S T R Å K E T SAMMANSTÄLLNING FRÅN UTSTÄLLNINGEN 2014 06 14

K U L T U R S T R Å K E T SAMMANSTÄLLNING FRÅN UTSTÄLLNINGEN 2014 06 14 SAMMANSTÄLLNING FRÅN UTSTÄLLNINGEN 2014 06 14 KRONOHÄKTET - DISPONIBELT TILLFÄLLIG ANVÄNDNING KULTURSTRÅKET - ÄNGELHOLMS KULTURCENTRUM. Genom att öppna upp och sammanbinda flera byggander skapas förbättrade

Läs mer

Projekt. Sörmlands museum Spelhagen

Projekt. Sörmlands museum Spelhagen Projekt Sörmlands museum Spelhagen vision maj 2010 Ett öppet hus för mångfald, möten och delaktighet där många olika människor kan mötas, delta, göra och uppleva. Ett hus för möten mellan historia, nutid

Läs mer

Kulturpolitiskt program 2008-2013

Kulturpolitiskt program 2008-2013 Kulturpolitiskt program 2008-2013 solna din kulturstad Det kulturpolitiska programmet Solna Din Kulturstad antogs av kultur- och fritidsnämnden i september 2008. Vi är glada att så många solnabor bidragit

Läs mer

Rumstyp Funktion/aktivitet Inredning Teknik InTibro

Rumstyp Funktion/aktivitet Inredning Teknik InTibro InTibro Mottagande av besökare Yta för försäljning Receptionsdisk, öppen miljö, ergonomiskt utformad arbetsplats. Konstnärlig utsmyckning och växter som stämmer överens med övrig inredning. Besöksstolar,

Läs mer

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön.

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Nu blir drömmen om ett kulturhus i Bergsjön verklighet. Göteborgs kommunfullmäktige har bestämt att Göteborg ska få ett nytt kulturhus.

Läs mer

Intresseanmälan för visningsverksamhet i Allaktivitetshuset

Intresseanmälan för visningsverksamhet i Allaktivitetshuset Intresseanmälan för visningsverksamhet i Allaktivitetshuset Sundbybergs stad planerar att bygga en visningslokal för film i Allaktivitetshuset i Sundbyberg. Med denna inbjudan vill staden få in intresseanmälningar

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Biblioteksstrategi Täby

Biblioteksstrategi Täby Skarpäng Mål TemakvällarGribbylund Huvudbiblioteket Service Biblioteksstrategi BokpratNäsbypark Täby Mötesplatser Hägernäs Kulturupplevelser Läslust Meröppet Tillgänglighet Täby kyrkby En plats för alla

Läs mer

Visioner och möjligheter

Visioner och möjligheter Visioner och möjligheter I området där Folkets hem finns idag, skapas en liten park och en grön parkering. Cykelbanan från öster kopplas ihop med parkeringen och den allé som leder ner till Ovanåker Kulturum.

Läs mer

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Dialogmöten och workshops Enskildas förslag Tidigare utredningar Verksamhetsidén styr det fortsatta arbetet i projektet Cecilia Larsson,

Läs mer

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2013-09-17 Dnr: 2013/2540-BaUN- 285 Barn- och ungdomsnämnden Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Förslag

Läs mer

Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM

Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM Vision Att i bred samverkan bygga ett nytt Nationellt Civilt Luftfartsmuseum av internationell toppklass; som håller högsta kulturella kvalitet,

Läs mer

PROJEKTPLAN VISION FÖR STENUNGSUND

PROJEKTPLAN VISION FÖR STENUNGSUND STENUNGSUNDS KOMMUN PROJEKTPLAN VISION FÖR STENUNGSUND Typ av dokument Projektplan Dokumentägare T.f. Projektberedning för vision för Stenungsund Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Beslutsdatum

Läs mer

KUNGSHOLMEN PONTONJÄRGATAN 37 432 KVM

KUNGSHOLMEN PONTONJÄRGATAN 37 432 KVM nya N y lo ka möjl l ighe ter! KUNGSHOLMEN PONTONJÄRGATAN 37 432 KVM Sida 1 av 19 BESKRIVNING Pontonjärgatan 37, 432 kvm Spännande arkitektdesignat kontor med maximalt utnyttjad yta. Högt i tak och stora

Läs mer

Lokalerna är perfekta för vår bolagsstämma och servicen är utmärkt, vi har ett mycket gott samarbete. Ove Köhler

Lokalerna är perfekta för vår bolagsstämma och servicen är utmärkt, vi har ett mycket gott samarbete. Ove Köhler Lokalerna är perfekta för vår bolagsstämma och servicen är utmärkt, vi har ett mycket gott samarbete. Alla skapa Dina personliga Kreativa Ove Köhler LKAB möten När människor möts händer något. Nya idéer

Läs mer

Mot en spännande framtid. Barkarby College i Järfälla nytt regionalt centrum för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar

Mot en spännande framtid. Barkarby College i Järfälla nytt regionalt centrum för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar Mot en spännande framtid Barkarby College i ärfälla nytt regionalt centrum för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar Framåt inom natur och teknik Stockholm Väst är ett av de hetaste tillväxtområdena

Läs mer

Cinderellas evenemangsdäck. Tänk i nya banor och upptäck en mötesplats utöver det vanliga

Cinderellas evenemangsdäck. Tänk i nya banor och upptäck en mötesplats utöver det vanliga Cinderellas evenemangsdäck Tänk i nya banor och upptäck en mötesplats utöver det vanliga www.vikingline.se Se möjligheterna! I en tid när efterfrågan på rymliga mötesplatser ökar kan vi presentera ett

Läs mer

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag September 2008

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag September 2008 I detta Nyhetsbrev berättar vi om Neptunhusets lokaler och dess trevliga hyresgäster. Ålgårdsläktaren på Borås Arena har uppgraderats med ny loge, stor mingelyta och yterligare anpassats för rörelsehindrade.

Läs mer

Projektering av nytt kommunhus - kontorslösning

Projektering av nytt kommunhus - kontorslösning 2014-03-26 KS-2013/1358.251 1 (6) HANDLÄGGARE Björn Rosborg bjorn.rosborg@huddinge.se Planerings- och personalutskottet Projektering av nytt kommunhus - kontorslösning Förslag till beslut Planerings- och

Läs mer

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen 2014-08-15 SID 1 (5) KS/2013:357 TJÄNSTESKRIVELSE Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade, efter en förfrågan från

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 1 594 kvm Välkommen till Diligentia Västra Varvsgatan 19 På Västra Varvsgatan 19 kan vi erbjuda en kontorslokal på 1594 kvadratmeter. Yta Våning 1 594 kvm plan 3 Husets karaktär

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Ockelbo Framtidens centrum i fokus Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Hur kan vi......utveckla en ort eller stad...öka attraktiviteten...och för vem? Ockelbos situation och möjligheter? -

Läs mer

Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund

Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund Välkommen till Kulturen! Välkommen till en annorlunda konferensanläggning mitt i centrala Lund. Här kan du välja mellan ett stort modernt auditorium, ett

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

En biblioteksflytt ger sämre verksamhet

En biblioteksflytt ger sämre verksamhet Lilla Edet 2015-06-02 En biblioteksflytt ger sämre verksamhet Med anledning av majoritetens förslag till biblioteksflytt till Folkets Hus vill oppositionen lämna följande yttrande. Barn och ungdomsverksamhet

Läs mer

Reserapport från studiebesök Örebro läkarutbildning 3 mars 2014

Reserapport från studiebesök Örebro läkarutbildning 3 mars 2014 Reserapport från studiebesök Örebro läkarutbildning 3 mars 2014 från Anita Wisén I Örebro har man byggt ett separat 3-vånings hus för läkarutbildningen (primärt att fn användas från termin 4 och framåt).

Läs mer

samhällsinformation öppnar hösten 20

samhällsinformation öppnar hösten 20 samhällsinformation öppnar hösten 20 Kulturen ska vara en drivkraft i samhällsutvecklingen och samverkan med lokala kulturföreningar, bildningsförbund, kulturella nätverk och övriga fria utövare ska utvecklas.

Läs mer

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område.

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område. Saepmie Welcomes! 1. Inledning I juni 2014 genomförs den internationella fotbollsturneringen Conifa World Football Cup i Östersund/Staare med deltagare från hela världen. I samband med turneringen vill

Läs mer

Förslag till framtagande av Aktivitetshus

Förslag till framtagande av Aktivitetshus UTREDNING 2013-04-04 Dnr: 2013-128 Förslag till framtagande av Aktivitetshus Sammanfattning Ungdomar har under ett antal år påtalat behovet av mötesplatser för unga i kommunen, ett aktivitetshus ska hjälpa

Läs mer

Catarina Törnqvist, sekreterare Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9 20 Catarina Törnqvist

Catarina Törnqvist, sekreterare Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9 20 Catarina Törnqvist Sidan 1 av 14 Plats och tid Fritids- och kulturförvaltningen, onsdagen den 27 mars 2013, kl 08.15 11.15 Beslutande Britt-Inger Nordström (S) ordförande Håkan Nyman (S) Susanne Enstedt Lund (MP) Övriga

Läs mer

Residenset i Östersund din nya företagsadress?

Residenset i Östersund din nya företagsadress? PROSPEKT Residenset i Östersund din nya företagsadress? Välkommen till Länsresidenset i Östersund, stadens äldsta stenbyggnad med ett högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans med tillhörande park utgör

Läs mer

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Statens fastighetsverk hyr ut en kontorslokal med härlig atmosfär på Svartmangatan 9 i Gamla stan i Stockholm. Lokalen ligger i hjärtat av ön men på en

Läs mer

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret Politisk styrgrupp Malmö Live Projektorganisation Projektledning Stadskontoret Operativ projektgrupp Projektledare: Anders Hultgren, Serviceförvaltn. Mikael Derving - MSO Teknik Meta Alm - MSO Programplanering

Läs mer

Möten och evenemang på Bonniers Konsthall

Möten och evenemang på Bonniers Konsthall Möten och evenemang på Bonniers Konsthall Bonniers Konsthalls lokaler, mitt i centrala Stockholm, erbjuder en fantastisk miljö för såväl stora som små företagsevenemang. Konsthallen med sina 1 000 kvadratmeter

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

VI HAR MÖTES PLATSEN FÖR DIG!

VI HAR MÖTES PLATSEN FÖR DIG! VI HAR MÖTES PLATSEN FÖR DIG! För er som letar efter funktionella lokaler mitt i city! KFUK-KFUM Centrals café är ett alldeles nyrenoverat och arkitektritat café på 170 km2 och har ett femtital sittplatser

Läs mer

sektion genom förskoleterrass ovan kapprum

sektion genom förskoleterrass ovan kapprum sektion genom förskole ovan kapprum EN PLATS FÖR ALLA en skola för mig Vår uppgift är främst att utforma en skola för stora som för små med en flexibilitet som skall kunna följa med stadens behov och skiftningar

Läs mer

Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering av biograftekniken på Sollentuna Bio

Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering av biograftekniken på Sollentuna Bio SOLLENTUNA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-10-11 Sidan 13 av 18 75/2011 Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering

Läs mer

Ny centrumorganisation - informationsmöte fastighetsägare 2012-10-31

Ny centrumorganisation - informationsmöte fastighetsägare 2012-10-31 MÖTESANTECKNINGAR 2012-10-31 1 (5) Ny centrumorganisation - informationsmöte fastighetsägare 2012-10-31 Kenneth Löthegård, kommunalråd, hälsar välkommen. Marianne Hagman, utvecklingschef, inleder med dagordning.

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Kungsgatan 57 299 kvm kontor Stockholm

Kungsgatan 57 299 kvm kontor Stockholm Kungsgatan 57 299 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Kungsgatan 57 Ledig kontorslokal på 299 kvm. Yta Våning 299 kvm Plan 8 Husets karaktär Huset byggdes år 1927 för hotelländamål. Fasaden

Läs mer

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans

Läs mer

A s t e r n 3 Söker ditt företag nya lokaler? Astern Fastighets AB

A s t e r n 3 Söker ditt företag nya lokaler? Astern Fastighets AB Astern 3 Söker ditt företag nya lokaler? Astern Fastighets AB Astern 3 A s t e r n 3 Roger Albrecht Ägare Astern 3 & 7 Andra verksamheter: Kvalitetshem Sommarhus Andreas Gahne Ägare Astern 3 & 7 Andra

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

småindustri FRAMNÄS Lidköpings Näringslivsfastigheter För mer information: lidköpings kommun

småindustri FRAMNÄS Lidköpings Näringslivsfastigheter För mer information: lidköpings kommun FRAMNÄS småindustri Framnäs småindustri på Skogvaktarevägen/Älgvägen erbjuder små verkstäder med tillhörande personalutrymmen och kontor i varierande storlek. I lokalerna finns allt från mekaniska verkstäder

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Vattnet och atmosfären

Vattnet och atmosfären Vattnet och atmosfären Platsen för en konferens är ofta avgörande, många vill byta miljö och samlas någonstans där deltagarna bjuds både inspiration och upplevelser. Gävle Konserthus är allt annat än en

Läs mer

Kerstin Björn Arkitekt SAR/SA Norconsult AB

Kerstin Björn Arkitekt SAR/SA Norconsult AB Kerstin Björn Arkitekt SAR/SA Norconsult AB Skolplanerare sedan 1975 Månganvändbara skolor/skolhus 2 Förskola 1-5 år Skola 6-9 år Bostäder Månganvändbar byggnad över tid! 3 Skola Barn Fritid Kultur 6-16

Läs mer

Möten som utvecklar staden.

Möten som utvecklar staden. Möten som utvecklar staden. Redan på 40-talet insåg boråsarna att det behövdes ett speciellt hus för möten. Därför byggdes ett stort möteshus av framsynta invånare. Byggnaden har sedan använts flitigt,

Läs mer

Kulturväven. Informationskväll. Kulturväven. 7 juni

Kulturväven. Informationskväll. Kulturväven. 7 juni Informationskväll Kulturväven 7 juni Kulturväven Agenda Kulturväven Tomas Wennström (S) Kulturnämndens ordförande Bakgrund till beslut, politisk vision Fredrik Lindegren Kulturchef Visionen för Kulturväv

Läs mer

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Detta tänkte jag prata om: Om Kultur Skåne och våra kulturpolitiska mål Varför biblioteket som kulturhus - bakgrund

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

Projektplan för Vision 2025

Projektplan för Vision 2025 Projektplan för Vision 2025 1(4) 1 Inledning Projektet innebär att via ett processarbete ta fram förslag till åtgärder och aktiviteter för att uppnå visionen 25 000 invånare år 2025. Faserna och målen

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Handbok för En snabb slant En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan man söka för? 3 Hur

Läs mer

Internationell Körfestival i Göteborg

Internationell Körfestival i Göteborg Internationell Körfestival i Göteborg Marknadsföra Göteborg som kultur- och turiststad En folkrörelse många sångare och lyssnare i hela världen Ett spännande evenemang för alla göteborgare Varför Göteborg

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Verksamhetsplan för. Ronneby Kunskapskälla 2011-03-21

Verksamhetsplan för. Ronneby Kunskapskälla 2011-03-21 Verksamhetsplan för Ronneby Kunskapskälla 2011-03-21 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Syfte... 4 Nulägesbeskrivning... 4 Mission 2012... 5 Vision december 2012... 5 Verksamhetsidé, värdegrund och målgrupp...

Läs mer

Sveavägen 20. Stockholm 318 kvm

Sveavägen 20. Stockholm 318 kvm Sveavägen 20 Stockholm 318 kvm Välkommen till Diligentia Sveavägen 20 Yta: 318 kvm. Plan: Gatuplan Husets karaktär Huset byggdes år 1967 för Skandia International. 2006 påbörjade man en totalrenovering

Läs mer

VASASTAN LUNTMAKARGATAN 34 397 KVM

VASASTAN LUNTMAKARGATAN 34 397 KVM nya N y lo ka möjl l ighe ter! VASASTAN LUNTMAKARGATAN 34 397 KVM Sida 1 av 20 BESKRIVNING Luntmakargatan 34, 397 kvm Modernt kontor med edge högst upp med stor terrass och garage. Kontoret ligger i välskött

Läs mer

Förstudie Ljusne vid Ljusnans mynning. Ljusne Kultur och konstcentrum - skapar mervärden! Konstföreningen Ljusnan 2011-03-30

Förstudie Ljusne vid Ljusnans mynning. Ljusne Kultur och konstcentrum - skapar mervärden! Konstföreningen Ljusnan 2011-03-30 Förstudie Ljusne vid Ljusnans mynning Ljusne Kultur och konstcentrum - skapar mervärden! Konstföreningen Ljusnan 2011-03-30 2 INNEHÅLL Sid Inledning 4 Kulturen skapar mervärden 5 Kultur- o konstcentrum

Läs mer

Följ ombyggnaden på webben Mer information och live-kamera över nya Fristadstorget finns på: eskilstuna.se/fristadstorget

Följ ombyggnaden på webben Mer information och live-kamera över nya Fristadstorget finns på: eskilstuna.se/fristadstorget Följ ombyggnaden på webben Mer information och live-kamera över nya Fristadstorget finns på: eskilstuna.se/fristadstorget Nya Fristadstorget - ditt torg! Ditt torg Eskilstuna utvecklas! Det nya Fristadstorget

Läs mer

-ett minne för livet.

-ett minne för livet. -ett minne för livet. Nu väcks Musikaliska till liv med nytt mål och nya färdriktningar - allt i musikens tecken. I hjärtat av Stockholm finner vi en av huvudstadens mest exklusiva och anrika konsertlokaler.

Läs mer

Medborgarförslag - Park/Torg/Kulturområden

Medborgarförslag - Park/Torg/Kulturområden Kommunfullmäktige 2007-02-26 43 88 2008-02-25 33 69 Kommunstyrelsen 2008-02-11 28 61 Arbets- och personalutskottet 2008-01-14 3 6 Dnr 07.74-008 Medborgarförslag - Park/Torg/Kulturområden febkf37 Ärendebeskrivning

Läs mer

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Barn och unga i Gullspångs kommun påverkar sina liv och bidrar till en hållbar värld (Vision) I visionen betonas vikten av individens ansvar för sin

Läs mer

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST 1 MUSIK UNG TEATER KONST - Är glädje, gemenskap och kreativitet! Alla Täbys barn och ungdomar från år 1 i grundskolan till och med gymnasiet får hos oss möjlighet

Läs mer

Ringvägen 100. 994 kvadratmeter Stockholm

Ringvägen 100. 994 kvadratmeter Stockholm Ringvägen 100 994 kvadratmeter Stockholm Välkommen till Diligentia Ringvägen 100 Här har vi en ledig lokal på 994 kvadratmeter. Yta Våning 994 kvm plan 8 hus B Husets karaktär Vissa delar av huset är byggt

Läs mer

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Pulserar av liv. Kista växer så det knakar, pulserar av liv och allt fler företag upptäcker fördelarna med att etablera sig

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB

Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna 2011 01 26 Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Arbetet med Eslövs stadskärna Inspirationsseminarium 25 november 2010 Bearbetning och analys Uppföljningsmöte

Läs mer

1 5 3 3 4 Lugn Närhet

1 5 3 3 4 Lugn Närhet Grupp Kunskap Drivkraft Lugn Mångfald Byt ut Lägg till 1 5 3 3 4 Lugn Närhet Övriga kommentarer: Utvecka ordet mångfald. Drivkraft Inspiritation 2 6 6 3 2 Lugn Öppenhet Mångfald Internationellt Trivsel

Läs mer

Kungsgatan 57 737 kvm kontor Stockholm

Kungsgatan 57 737 kvm kontor Stockholm Kungsgatan 57 737 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Kungsgatan 57 Här finns ledig lokal på 737 kvm. Yta Våning 737 kvm Plan 7 Husets karaktär Huset byggdes år 1927 för hotelländamål. Fasaden

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Protokoll. Styrgrupp för projektmodell Nolhaga 2009-03-12

Protokoll. Styrgrupp för projektmodell Nolhaga 2009-03-12 Styrgrupp för projektmodell Nolhaga Styrgrupp för projektmodell Nolhaga Sida 1 Plats och tid Sammanträdesrummet, Nolhagahallen, Alingsås kl 10.00-11.30 Beslutande Stefan Svensson(kd), ordf Thorsten Larsson(m)

Läs mer

Arena Skövde - Mötesplatsen mitt i Skaraborg

Arena Skövde - Mötesplatsen mitt i Skaraborg 0500-49 87 50 arenaskovde@skovde.se www.arenaskovde.se www.facebook.com/arenaskovde Egnells Väg 1, Skövde Koordinater: 58.393858 N 13.839017 E Varför Arena Skövde? Närhet Placeringen centralt i Skövde

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

THESIS BOOKLET 121221

THESIS BOOKLET 121221 THESIS BOOKLET 121221 Idén för examensarbetet är att utforma ett naturnära hotell med inriktning mot hälsa, avkoppling, rekreation och friskvård. Hotellet ska vara placerat i en lugn och rofylld miljö

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Möten, fest & konferens

Möten, fest & konferens Möten, fest & konferens Möten i fokus Unika sätt att mötas Elite Stadshotellet i Eskilstuna erbjuder unika konferensmöjligheter med 19 möteslokaler. Vi har allt från små grupprum till stora härliga lokaler

Läs mer

Presentation av projektet Hälsingland i Tid och Rum Jag i Hälsingland

Presentation av projektet Hälsingland i Tid och Rum Jag i Hälsingland Presentation av projektet Hälsingland i Tid och Rum Jag i Hälsingland Detta var målet med projektet. Temat för Konstens Vecka v41 2014 var Politisk konst- samtidskonst Vi kände att förståelse och värdesättande

Läs mer

UKM Riksfestival 2014 Halmstad

UKM Riksfestival 2014 Halmstad UKM Riksfestival 2014 Halmstad Program UKM riksfestival 2014 Halmstad Lördag 14 juni 14.00 16.00 Incheckning på Sturegymnasiet 14.00 16.00 Målning och kostympimp på Nolltrefem 16.00-17.30 Middag på Sturegymnasiet

Läs mer

Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Musikundervisningen inom Kulturskolan

Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Musikundervisningen inom Kulturskolan 2015-2016 Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Vi hoppas du förstår vilken förmån du som är ung och bor i Skinnskatteberg har. Du har chansen att utan avgift få lära dig att:

Läs mer

ETT AV VÄRTAHAMNENS STÖRSTA FLAGGSKEPP

ETT AV VÄRTAHAMNENS STÖRSTA FLAGGSKEPP 21 ETT AV VÄRTAHAMNENS STÖRSTA FLAGGSKEPP 21 TEGELUDDSV. 21 Med fantastisk vy och utsikt över Värtahamnen samt Stockholms inlopp finner ni dessa ljusa och yteffektiva lokaler. Mycket bra skyltläge samt

Läs mer

Skyltprogram för kommunala skyltar

Skyltprogram för kommunala skyltar Skyltprogram för kommunala skyltar 2013 02 21 Projektgrupp: Uppdragsledare: Eva-Marie Samuelson, planarkitekt Conny Svensson, informationschef Sivan Tegnhammar, informatör Magnus Sundén, näringslivschef

Läs mer

ÅTVIDABERG - KULTURCENTRUM - UPPLEVELSE

ÅTVIDABERG - KULTURCENTRUM - UPPLEVELSE KULTURCENTRUM, ÅTVIDABERG IDÉSKISS 2011-03-24 Tankar från möte 10-06-04 och embryo till skiss ÅTVIDABERG - KULTURCENTRUM - UPPLEVELSE KOMMUN MED FRAMÅTANDA Mod, Helhetssyn och Långsiktighet Helhet /omland.

Läs mer

Sammanställning Medborgardialog om Medborgarhuset, 5 6 december 2014

Sammanställning Medborgardialog om Medborgarhuset, 5 6 december 2014 Sida 1 (8) 2014-12-08 Linda Laine 08-508 268 29 linda.laine@stockholm.se Sammanställning Medborgardialog om Medborgarhuset, 5 6 december 2014 Under den medborgardialog som fastighetskontoret genomförde

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 Vision 2023 Friskis&Svettis Linköping År 2023 ler människor när de tänker på träning och vi erbjuder lustfylld träning av hög kvalitet till Linköpingsborna. Med fler och nya sätt att mötas för träning

Läs mer

Svenljunga kulturhus Lägesrapport och förslag till principbeslut.

Svenljunga kulturhus Lägesrapport och förslag till principbeslut. Svenljunga kulturhus Lägesrapport och förslag till principbeslut. Bakgrund Under 2005 startade Unggruppen i Växa ett arbete för att finna lokaler till gemensamma aktiviteter för unga människor som inte

Läs mer

Regler fastställda i upplevelsenämnden 4 december 2014. Regler för bidrag till föreningar med idrotts- och kulturverksamhet 2015

Regler fastställda i upplevelsenämnden 4 december 2014. Regler för bidrag till föreningar med idrotts- och kulturverksamhet 2015 Regler fastställda i upplevelsenämnden 4 december 2014 Ärendenummer UPN2012/104 Regler för bidrag till föreningar med idrotts- och kulturverksamhet 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GEMENSAMMA REGLER FÖR FÖRENINGAR

Läs mer

Biblioteksundersökning Linköping 2012 Användare

Biblioteksundersökning Linköping 2012 Användare Biblioteksundersökning Linköping 2012 Användare 300 telefonintervjuer med användare De som under de senaste 12 månaderna besökt Linköpings stadsbibliotek eller dess webbplats. (inklusive närbibliotek/bokbuss,

Läs mer

Projektbeskrivning Folkmusikvecka i Lund 2007

Projektbeskrivning Folkmusikvecka i Lund 2007 Projektbeskrivning Folkmusikvecka i Lund 2007 Bakgrund Skånes Spelmansförbund har tillsammans med Musik i Syd utropat 2007 till Folkmusikår i Skåne. För att manifestera den Skånska folkmusiken och sprida

Läs mer