Ständiga förbättringar med nya arbetsmiljöstandarder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ständiga förbättringar med nya arbetsmiljöstandarder 2015-03-24"

Transkript

1 Ständiga förbättringar med nya arbetsmiljöstandarder

2 Agenda 1. Kort om SIS och standardisering med SIS som plattform (Ludvig Hubendick, SIS) 2. Arbetsmiljöstandard vad är det? (Gilbert Ljungberger, ordf. TK301) och ledningssystem för arbetsmiljö 3. Nya arbetsmiljöstandarden, ISO i mån av tid: 4. Svensk standard för arbetsmiljöindikatorer

3 SIS på 1 minut

4

5 Standardiseringens Principer Standardisering

6 Arbetsmiljöstandard vad är det? Internationell benämning: OH&S Occupational Health and safety Management System: Processer för systematiskt arbetsmiljöarbete Begrepp och termer reda ut! Jämför: ISO 9001 (kvalitet); ISO (miljö) Certifiera (ev.)

7 Arbetsmiljöledningssystem OH&S Management System (del av) ett övergripande ledningssystem som underlättar hantering av arbetsmiljörisker ( ) som är kopplade till organisationens affärsverksamhet Det omfattar bl.a. organisationens: arbetsmiljörisker ( aspekter ) policy och målsättningar för arbetsmiljöarbetet handlingsplaner praxis rutiner och processer resurser

8 Systematiskt arbetsmiljöarbete processer för att: Förebygga skador och ohälsa Systematisk uppföljning av lagar och andra krav Utveckla medarbetarna Utveckla organisationen Uppnå hållbar affärsverksamhet (harmoniskt kul på jobbet ) Påverka intressenterna

9 Ledningssystem för arbetsmiljö - Grundläggande krav Uppfylla tillämpliga lagar och andra krav Förebygga skador (ohälsa) Ständig förbättring arbetsmiljöriskerna processer/rutiner för att förebygga Metod: PDCA-cykeln

10 Dr. Demings 14 punkter Skapa kultur för långsiktighet och kontinuerliga förbättringar 2. Börja med det nya kvalitetstänkandet 3. Försök inte kontrollera in kvalitet 4. Reducera antalet leverantörer och tänk inte enbart på priset 5. Förbättra kontinuerligt alla processer 6. Alla ska ha möjlighet till utveckling i arbetet 7. Betona vikten av ledarskap 8. Utplåna rädsla i organisationen 9. Riv murarna mellan avdelningarna 10. Handla istället för att skapa slogans 11. Ta bort ackordsystemen 12. Tillåt känslor av yrkestolthet 13. Uppmuntra medarbetarna till utbildning och lärande 14. Initiera åtgärder för att starta förändringsprocessen

11 Arbetets ambitionsnivå Följa lagar samt undvika olyckor, tillbud, etc. Negativt motiverat Arbetsmiljöarbete för att utveckla verksamheten Positivt motiverat Arbetsmiljöarbete som naturlig del i affärsverksamheten

12 Ständiga förbättringar i arbetsmiljöarbetet Olycksfall, tillbud och övriga avvikelser Förhindra upprepning Kontinuerlig process för att utvärdera organisationens behov identifiera och hantera risker förutse risker och förebygga ta tillvara möjligheter ställa upp mål och genomföra dem följa och utvärdera måluppfyllelse (indikatorer) säkerställa medarbetarnas involvering (dialog) möjliggöra ledningens genomgång (och engagemang) dokumentera och visa upp

13 ISO (tidigare OHSAS 18001) Ledningssystem för arbetsmiljö Krav, c:a 60st Introduktion (bakgrund, syfte, framgångsfaktorer) Vad standarden omfattar Termer och definitioner Ledningssystemets betydelse för organisationen Ledarskap Planering Resurser Arbetsmiljön i verksamheten Utvärdering av arbetsmiljöarbetet Ständig förbättring Ledningens engagemang och genomgång

14 Vad innefattas inte av ISO Inget legalt dokument Inga specifika kriterier för OH&S arbetet Bestämmer inte exakt hur ledningssystemet ska utformas Det ska vara anpassat till sin egen organisation (t.ex. litet företag med små risker = relativt enkelt system) Täcker inte specifika frågor kring produktsäkerhet, egendomsskada eller miljöpåverkan (om det inte är risk för de anställda) Täcker (f.n.) inte wellbeing

15 Historien bakom Förarbeten UK OH&S MS krav BS 8750 (1980-tal) - avslogs Guideline BS 8800 (publ. 1996) ISO-standard nej! (1996) ISO-standard (ref. BS8800) nej! (1998) OH&S Project Group (1998) OHSAS (1999); OHSAS (2000) ILO OSH Guidelines (2001) Nationella standarder AUS/NZ, CHI, USA

16 historien bakom BS8800 som ISO-std nej! (2005) Rev. OHSAS (ISO harmoniserad) (2007) Nationella standarder rev. (2011,2012) OHSAS PG: Harmonisering Annex SL (2012) OHSAS PG föreslår BSI ISO-std; nytt försök! (2013) ISO TMB Resolution 71(2013) juni 2013 Varför blev nej till ett ja?

17 ISO vs OHSAS ISO-standard; mer etablerad internationellt (ska publiceras av ISO) Framtagen under medverkan av ILO, m.fl. Nya standarden är integrerbar med ISO 9001, ISO 45001, m.fl. ( High Level Stucture ) Vissa omdispositioner mellan kapitlen Moderniserad (bl.a. tar in nya företeelser och begrepp) Mer betoning på dialog med medarbetare ( worker participation )

18 Vad kommer den innebära i praktiken? Enklare att samordna olika ledningssystem Enklare att jämföra och följa Varför har ISO och ISO 9001 varit så framgångsrika?

19 ISO SIS roll SIS driver det internationella arbetet med ISO Har projektsekretariatet för arbetsgruppen som tar fram den nya kravstandarden (ISO PG 283/WG 1) Ingår i ISO-projektets ledning

20 ISO tidsplan Juni 2013 Start:TMB godkände NWIP Okt möte 1: London 31/3-4/ Möte 2: Casablanca Jan Möte 3: Trinidad April 2015 Röstning om publik utgåva ( CD2/DIS ) Juli 2015 Möte 4: Österrike(?) Geneve?? - Ytterligare möten Okt 2016 Mål: Slutsammanställning och publicering

21 Arbetsmiljöindikatorer publ SS :2014 Varför? Identifiera möjligheter till bättre prestanda Konkretisera handlingsplaner för bättre arbetsmiljö Måltal för planering och genomförande av åtgärder Fokusera på långsiktig effektivitet och hållbarhet (arbetsglädje) Lyfta fram och visa upp trender i arbetsmiljöförhållanden

22 Arbetets förlopp Definitioner för vissa grundläggande facktermer (med assistans av TNC Terminologicentrum, ) Allmän beskrivning av framtagning och användning ( PDCA ) Betoning av information och kommunikation Indikatorer exempel för delområden inom arbetsmiljö Basfakta exempel - om organisationen Några praktikfall två exempel Korsreferenslista (vs. OHSAS 18001:2007 samt AFS 2001:

23 Bil. A Indikatorer - exempel Arbetsmiljöarbetets organisation Fysisk arbetsmiljö och skyddsutrustning Organisatorisk och social arbetsmiljö Säkerhetskultur Arbetsskador, tillbud och riskobservationer Frisktal/sjuktal

24 Bil. B - Basfakta - exempel Köns- och åldersfördelning? Chefstäthet? Intern personalomsättning? Arbetsmiljö-/Skyddsombud? Arbetsmiljöpolicy? Avtal med företagshälsovård? Medarbetarundersökningar? Arbetstider (dag/kväll/natt)? Övertid?

25 Att delta i SIS arbete med Arbetsmiljö ger mer Insyn i det pågående arbetet Möjlighet att påverka standarden Värdefullt erfarenhetsutbyte Tillgång till standarder Remisser Senaste nytt möjlighet att ligga steget före Nationellt och internationellt nätverk

26 Välkommen till SIS/TK 301! TACK! Ludvig Hubendick Gilbert Ljungberger

27

28 Arbetsmiljöledningssystem Ett offensivt arbetsmiljöarbete är strategiskt viktigt för de flesta organisationer idag. Arbetsmiljöfrågorna är en viktig del av arbetet med hållbar utveckling, i vilket bland annat kvalitet, yttre miljö och säkerhet ingår. OHSAS och beskriver ledningssystem för arbetsmiljö ur ett systematiskt angreppssätt. Nu pågår även arbetet med en internationell standard som ska ersätta OHSAS-dokumenten. Vill du delta i utvecklingen av ledningssystem för arbetsmiljö är det därmed hög tid att engagera sig nu. Bakgrund OHSAS är en standardserie för ledningssystem för arbetsmiljö utvecklad av en fristående grupp, OHSAS Project Group. Serien består av två dokument: OHSAS (Ledningssystem för arbetsmiljö - Krav) och OHSAS (Vägledning för införande av OHSAS 18001). Det har hittills inte funnits någon ISO-standard för ledningssystem för arbetsmiljö. OHSAS har därför blivit det arbetsmiljödokument som bäst harmoniserar med ISO:s ledningssystemsstandarder ISO 14001, ISO 9001 och ISO/IEC Nu är dock ett nytt internationellt standardiseringsarbete igång som ska utveckla en ISO-standard för arbetsmiljöledningssystem. Den kommer att ersätta OHSASdokumenten. SIS kommitté, TK 301 Arbetsmiljöledningssystem, arbetar med dessa frågor. Mål Öka kunskapen om fördelarna med att använda ledningssystem för arbetsmiljö. Öka det svenska engagemanget i den internationella utvecklingen av standarder för arbetsmiljöledningssystem. Verka för en internationell standard baserad på den svenska standarden SS Arbetsmiljöindikatorer - Vägledning och exempel Viktigt just nu Att påverka det internationella arbetet med ett ta fram en ISOstandard för arbetsmiljöledning. Att aktivt arbeta med att stötta införandet av SS Arbetsmiljöindikatorer. Svenskt och internationellt standardiseringsarbete SIS/TK 301 Arbetsmiljöledningssystem Deltar aktivt i: ISO/PC 283 Occupational health and safety management systems - Requirements SIS/TK 301

29 Projektets avgränsningar Projektet behandlar främst ledningssystem för arbetsmiljö. Vill du engagera dig i mer tillämpade aspekter av arbetsmiljö, t.ex. ergonomi, maskinsäkerhet, allergi och termiskt klimat, behandlas dessa av andra kommittéer inom SIS. Resursbehov och finansiering Projektet finansieras genom projektavgifter från medverkande företag/myndigheter/organisationer plus statsbidrag. Den årliga projektavgiften är SEK. För frivillig-, arbetstagar- och konsumentorganisationer finns möjlighet att söka bidrag till projektavgift och resekostnader från SSR Konsumentråd. Projektdeltagare Arbetsmiljöverket ArbetsSam Atlas Copco Bureau Veritas Certification Ericsson Fortum Värme Goodpoint IC Quality LKAB Llentab LO Sandvik 6D Sustainability SWEDAC Teknikföretagen Unionen Vattenfall AB Volvo WH Servicebolagen i Sverige WK Konsult ÅF-Infrastructure Kontakt på SIS Vill du veta mer? Kontakta: Ludvig Hubendick Projektledare tfn SIS erbjudande Tillgång till standarder, såväl under utveckling som redan fastställda, inom projektet. Tillgång till den senaste informationen inom projektet genom kommitteens hemsida och speciella utskick. Projektet Arbetsmiljöindikatorer ingår också i kommitténs arbete. Kontinuerligt hålls nationella möten för information och diskussion. Möjlighet att hävda svenska näringslivets, myndigheters och organisationers intressen. Detta sker t.ex. genom påverkan i form av röstning, ändringsförslag, förslag till nya standarder. Samordning av svenska synpunkter till ISO. Rådgivning vid frågor som rör standarder inom aktuellt område. Möjlighet att delta vid internationella möten som representant för Sverige. Tillgång till nationellt och internationellt nätverk. Faktaruta, förkortningar ISO International Organization for Standardization TK Teknisk kommitté inom SIS AG Arbetsgrupp OHSAS Occupational Health and Safety Assessment Series IEC International Electrotechnical Commission SIS, Swedish Standards Institute är en del av det europeiska och globala nätverk som utarbetar internationella standarder. Genom att delta i standardiseringsarbetet kan svenska företag och organisationer påverka utformningen av standarder inom sin marknad. Standarder befrämjar handel över gränser och bidrar till att processer och produkter blir säkrare. SIS utarbetar standarder inom de flesta områden, till exempel bygg och anläggning, hälso- och sjukvård, konsumentprodukter, lednings- /managementsystem, material- och mekanteknik, miljö och säkerhet. Mest kända är standarderna ISO 9000 för kvalitetsledning och ISO för miljöledning. SIS är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig sektor. SIS omsätter årligen cirka MSEK 200 och har 150 anställda. SIS arbetar inom och är medlem i de internationella standardiseringsorganisationerna CEN (europeisk) och ISO (global). SIS STOCKHOLM Tfn Fax SIS/TK 301

tveckla standarder kort om hur det går till

tveckla standarder kort om hur det går till tveckla standarder kort om hur det går till Det här är SIS SIS är en organisation som arbetar med standarder, både att ta fram dem och att sprida kunskap om dem. Vårt arbete är långsiktigt och präglas

Läs mer

Sveriges standardiseringsråds, SSR:s, framtida roll och uppgifter

Sveriges standardiseringsråds, SSR:s, framtida roll och uppgifter Sveriges Standardiseringsråd, SSR Sveriges standardiseringsråds, SSR:s, framtida roll och uppgifter Förslag till förändring av SSR:s uppgifter och organisation Styrelsen, Sveriges Standardiseringsråd,

Läs mer

RÄTT KUNSKAP I RÄTT TID DIREKT FRÅN KÄLLAN

RÄTT KUNSKAP I RÄTT TID DIREKT FRÅN KÄLLAN UTBILDNING HT 2009 Ledningssystem och verksamhetsutveckling Boka kurs senast den 1 juli och du får 20% i rabatt! RÄTT KUNSKAP I RÄTT TID DIREKT FRÅN KÄLLAN 1 Innehåll Utbildningsguide...3 Introduktion

Läs mer

Verksamheten på SIS standardåret 2007 PRODUKTERNA > KUNDERNA > CITATEN > KÄNDISARNA > PÅ GÅNG 2008

Verksamheten på SIS standardåret 2007 PRODUKTERNA > KUNDERNA > CITATEN > KÄNDISARNA > PÅ GÅNG 2008 Verksamheten på SIS standardåret 2007 PRODUKTERNA > KUNDERNA > CITATEN > KÄNDISARNA > PÅ GÅNG 2008 1 INNEHÅLL 2006 och 2007 i korthet 2 SIS VD intervjuas 3 Standardcitat 6 SIS kunder 8 SIS i världen 10

Läs mer

FR2000 Implementering av ledningssystemet FR2000 kvalitét- och miljöledning.

FR2000 Implementering av ledningssystemet FR2000 kvalitét- och miljöledning. FR2000 Implementering av ledningssystemet FR2000 kvalitét- och miljöledning. FR2000 Implementation of the management system FR2000 quality and environmental management Examensarbete för maskiningenjörsprogrammet

Läs mer

KVALITETS- EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 1 MARS 2007

KVALITETS- EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 1 MARS 2007 SWEDAC AKTUELLT EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 1 MARS 2007 KVALITETS- Öppna system ger stora vinster Det öppna systemet är en rationell metod för att organisera kontrollverksamhet.

Läs mer

KRISKVARTETTEN STÅR BEREDD

KRISKVARTETTEN STÅR BEREDD NR 2, JUNI 2006 PRIS 60 KR EXKL MOMS STANDARD MAGAZINE GES UT AV SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE, WWW.SIS.SE KUNDEN I FOKUS vid finansiell rådgivning SÅ KAN ÖKAD TILLVÄXT SKAPAS I SVERIGE KRISKVARTETTEN

Läs mer

En metod för självvärdering av kompetensförsörjningen i statliga myndigheter. Reviderad i februari 2007

En metod för självvärdering av kompetensförsörjningen i statliga myndigheter. Reviderad i februari 2007 En metod för självvärdering av kompetensförsörjningen i statliga myndigheter Reviderad i februari 2007 Innehåll Innehåll... 2 Förord... 3 1. Inledning varför självvärdering av kompetensförsörjning... 4

Läs mer

PM 2003:05. Konsumtion och Etik om företagens sociala ansvar och etisk märkning

PM 2003:05. Konsumtion och Etik om företagens sociala ansvar och etisk märkning PM 2003:05 Konsumtion och Etik om företagens sociala ansvar och etisk märkning Innehållsförteckning 1. Uppdraget... 4 2. Sammanfattning... 5 3. Bakgrund... 8 3.1 Problembeskrivning... 8 3.2 Etisk märkning

Läs mer

Ge din information rätt säkerhet

Ge din information rätt säkerhet Teknisk rapport SIS/TK 318 N46 Version 6.00 2006-08-07 Ge din information rätt säkerhet Handbok i informationssäkerhetsarbete Baserad på standarderna: ISO-ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

utbildningar våren verksamhetsutveckling Kvalitet Miljö Arbetsmiljö Informationssäkerhet Kompetensförsörjning

utbildningar våren verksamhetsutveckling Kvalitet Miljö Arbetsmiljö Informationssäkerhet Kompetensförsörjning utbildningar verksamhetsutveckling 2004 våren Kvalitet Miljö Arbetsmiljö Informationssäkerhet Kompetensförsörjning Svenska chefer måste bli bättre ledare I vår senaste utbildningskatalog tog jag upp en

Läs mer

STANDARDER GÖR IKEA MER EFFEKTIVT

STANDARDER GÖR IKEA MER EFFEKTIVT NR 3 SEPTEMBER 2004 PRIS 60 KR EXKL MOMS SIS STANDARD MAGAZINE GES UT AV SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE, WWW.SIS.SE TEMA TJÄNSTER EU satsar på tjänstestandarder Service kring fastigheter får egen standard

Läs mer

Intern revision av ledningssystem

Intern revision av ledningssystem Intern revision av ledningssystem Intern revision av ledningssystem - en introduktion... en introduktion ISO 9000, ISO 14000, ISO 27000, OHSAS 18000 Behöver du en introduktion? Detta häfte är i första

Läs mer

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB?

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? Christina Andersson Uppsats för avläggande av kandidatexamen i naturvetenskap 15 hp Institutionen för biologi och miljövetenskap Göteborgs universitet Sammanfattning

Läs mer

Må bra på och av arbetet. Arbetsmiljöpolitisk plattform

Må bra på och av arbetet. Arbetsmiljöpolitisk plattform Må bra på och av arbetet Arbetsmiljöpolitisk plattform Innehållsförteckning Balans i livet...................................................................................................... 3 En arbetsplats

Läs mer

Rapport 2013:27 REGERINGSUPPDRAG. Tillgängliga eurokoder och andra standarder inom byggsektorn

Rapport 2013:27 REGERINGSUPPDRAG. Tillgängliga eurokoder och andra standarder inom byggsektorn Rapport 2013:27 REGERINGSUPPDRAG Tillgängliga eurokoder och andra standarder inom byggsektorn Tillgängliga eurokoder och andra standarder inom byggsektorn Boverket november 2013 Titel: Tillgängliga eurokoder

Läs mer

Hållbar leverantörskedja

Hållbar leverantörskedja Hållbar leverantörskedja leverantörsutveckling med Code of Conduct Vad är Corporate Social Responsibility? Corporate Social Responsibility (CSR) handlar om företagets eller organisationens ansvar för den

Läs mer

Stöd för planering av arbetsmiljöutbildning. för chefer och skyddsombud i kommuner, landsting och regioner samt Pacta-företag

Stöd för planering av arbetsmiljöutbildning. för chefer och skyddsombud i kommuner, landsting och regioner samt Pacta-företag Stöd för planering av arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud i kommuner, landsting och regioner samt Pacta-företag Vad är FAS 05? FAS 05 är ett kollektivavtal som slutits mellan Sveriges Kommuner

Läs mer

ISO 26000, en standard för socialt ansvarstagande

ISO 26000, en standard för socialt ansvarstagande !! ISO 26000, en standard för socialt ansvarstagande Ett arbete om standarden ISO 26000 och det sociala ansvarstagandet hos dess användarföretag Emelie Arkad Student Examensarbete i Miljö- och hälsoskydd

Läs mer

Standard Magazine. Drivkraften är nöjda patienter. Britterna gör vinst på miljön. Europa samarbetar för att lösa brott

Standard Magazine. Drivkraften är nöjda patienter. Britterna gör vinst på miljön. Europa samarbetar för att lösa brott STANDARDER FÅR VÄRLDEN ATT FUNGERA STANDARD MAGAZINE GES UT AV SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE Standard Magazine Nr 1 mars 2013 Pris 65 kr Ett internationellt samarbete kring vägtrafiksäkerhet har resulterat

Läs mer

informationssäkerhet

informationssäkerhet Standarder får världen att fungera Standard magazine ges ut av sis, swedish standards institute Tema informationssäkerhet Anders Gustafsson, informationssäkerhetsansvarig hos Folksam, ser många fördelar

Läs mer

Nytt stöd för upphandlare inom sjukvården

Nytt stöd för upphandlare inom sjukvården nr 1, mars 2009 pris 65 kr standard magazine ges ut av sis, swedish standards institute, www.sis.se Nytt stöd för upphandlare inom sjukvården Historisk utblick Svenska och engelska testpionjärer Bli bättre

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning SWEDOL Hållbarhetsredovisning 2012 1963-2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar

Läs mer

Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling

Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling 2010 1 Innehåll Välkommen att utveckla din verksamhet... 3 SIQs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling...4 5 Verksamhetsutveckling steg för

Läs mer

HÅLLBART FÖRETAGANDE Plattform för svenskt agerande

HÅLLBART FÖRETAGANDE Plattform för svenskt agerande HÅLLBART FÖRETAGANDE Plattform för svenskt agerande Inledning Med denna publikation vill den svenska regeringen ge sin grundsyn om hur den ser på frågor kring hållbart företagande, eller Corporate Social

Läs mer

Företaget med flyt. Tjänstesektorn hetare än någonsin. Per Frode har tävlingsinstinkten kvar från tävlingsseglare till ledande flytvästproducent

Företaget med flyt. Tjänstesektorn hetare än någonsin. Per Frode har tävlingsinstinkten kvar från tävlingsseglare till ledande flytvästproducent nr 1, MARS 2008 pris 65 kr standard magazine ges ut av sis, swedish standards institute, www.sis.se Tjänstesektorn hetare än någonsin ISO-projektet för Socialt Ansvar 3 deltagare berättar om sitt engagemang

Läs mer

Handen på hjärtat - Hur fungerar ert arbetsmiljöarbete? Niklas Wikström Business Development Manager WSP Sverige AB 2014-03-10

Handen på hjärtat - Hur fungerar ert arbetsmiljöarbete? Niklas Wikström Business Development Manager WSP Sverige AB 2014-03-10 Handen på hjärtat - Hur fungerar ert arbetsmiljöarbete? Niklas Wikström Business Development Manager WSP Sverige AB 2014-03-10 Handen på hjärtat Vid våra webinar inom arbetsmiljöområdet presenterar WSP

Läs mer

Stödmaterial för arbetsmiljön - översikt och analys. Lars Harms-Ringdahl och Tommy Jansson

Stödmaterial för arbetsmiljön - översikt och analys. Lars Harms-Ringdahl och Tommy Jansson Stödmaterial för arbetsmiljön - översikt och analys Lars Harms-Ringdahl och Tommy Jansson IRS Institutet för Riskhantering och Säkerhetsanalys AB Stockholm 2000 STÖDMATERIAL FÖR ARBETSMILJÖN - ÖVERSIKT

Läs mer

Författare: Denna rapport är utarbetad av. CEDR s Technical Group Standardisation. Med bidrag från följande länder:

Författare: Denna rapport är utarbetad av. CEDR s Technical Group Standardisation. Med bidrag från följande länder: Sidan 2 / 24 Författare: Denna rapport är utarbetad av CEDR s Technical Group Standardisation Hans Ingvarsson Hans G. Holmén Sverige Sverige Med bidrag från följande länder: Land Belgien (Flandern) Belgien

Läs mer